Phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính

Qua một thời gian tìm hiểu, tiếp cận và nghiên cứu về lý thuyết phạm trù, luận văn ñã hoàn thành và ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu của ñề tài với những kết quả cụ thể như sau: - Tổng quan và hệ thống một cách ñầy ñủ các kiến thức cơ sở về phạm trù và hàm tử như ñẳng xạ, ñơn xạ, song xạ, vật khởi ñầu, vật tận cùng, phép biến ñổi tự nhiên, hàm tử biểu diễn ñược, hạt nhân, ñối hạt nhân. Ngoài ra, một hệ thống các ví dụ minh họa ñược trình bày nhằm làm sáng tỏ vấn ñề liên quan. - Trình bày một cách ñầy ñủ và chi tiết về phạm trù cộng tính, phạm trù Abel, hàm tử cộng tính, hàm tử khớp và hàm tử khớp trong các phạm trù Abel, ñồng thời ñưa ra các ví dụ mang tính minh họa ñể làm sáng tỏ cho vấn ñề nghiên cứu. Với những vấn ñề ñã khảo sát ñược, luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho bản thân khi tiếp tục ñi sâu nghiên cứu sau này và hy vọng rằng luận văn cũng là nguồn tư liệu tốt cho những ai quan tâm nghiên cứu về lý thuyết phạm trù. Trong ñiều kiện về thời gian và khuôn khổ luận văn nên chúng tôi chưa ñi nghiên cứu sâu về ứng dụng lý thuyết phạm trù và hàm tử trong ñại số ñồng ñiều (xem [5] và [7]). Đó là hướng phát triển của luận văn.

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -  - PHAN THÀNH NHẤT PHẠM TRÙ CỘNG TÍNH VÀ HÀM TỬ CỘNG TÍNH CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP MÃ SỐ: 60. 46. 40 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng - Năm 2011 2 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Gia Định Phản biện 1: TS.Nguyễn Ngọc Châu Phản biện 2: PGS.TS.Trần Đạo Dõng Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ khoa học họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 8 năm 2011 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn ñề tài Nghiên cứu Lý thuyết phạm trù có nhiều công trình nhưng trong khuôn khổ cho phép của ñề tài người viết muốn ñề cập ñến một khía cạnh của lý thuyết phạm trù, ñó chính là Phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính. Và từ ñó tìm cách khai thác những kiến thức Phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính cơ bản ñể bước ñầu có thể kiến giải một số phương pháp giải toán sơ cấp hữu hiệu về lĩnh vực này. Nghiên cứu về lý thuyết phạm trù ñã có từ những năm ñầu của thế kỉ XX và nhiều nhà toán học ñã có ñược những kết quả ñáng kể. Tuy nhiên, ñây vẫn là lĩnh vực còn nhiều vấn ñề mở, hấp dẫn với những người yêu thích toán học. Hiện nay, phạm trù trở thành một ngành toán học khá quan trọng, nó ñược sử dụng nhiều trong lĩnh vực lý thuyết khoa học máy tính, trong ñó phạm trù tương ứng với các kiểu và trong vật lý toán, trong ñó có phạm trù mô tả các không gian vectơ. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin thì sự ứng dụng của lý thuyết phạm trù trong thực tế ñời sống ngày càng nhiều. Chính vì thế, chọn lĩnh vực này của toán học ñể nghiên cứu là chúng tôi thấy ñược những lợi ích thiết thực của nó khi ñến với ñời sống. Xuất phát từ nhu cầu ñó và ñể góp phần phát triển lý thuyết phạm trù và những ứng dụng của nó, chúng tôi quyết ñịnh chọn ñề tài với tên: Phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính ñể tiến hành nghiên cứu. Chúng tôi cố gắng xây dựng một tài liệu tham khảo tốt cho những người bắt ñầu tìm hiểu về lý thuyết phạm trù và các ứng dụng và hy vọng tìm ra ñược một số ví dụ minh hoạ ñặc sắc nhằm góp phần làm phong phú thêm các kết quả trong lĩnh vực này. 2 2. Lịch sử vấn ñề Có thể kể ñến các công trình nghiên cứu Lý thuyết phạm trù vào các năm 1942-1945 của Samuel Eilenberg và Sauders Mac Lane giới thiệu phạm trù, hàm tử và phép biến ñổi tự nhiên như là một phần của công trình trong tôpô, ñặc biệt tôpô ñại số. Thật ra, phạm trù và hàm tử ñã có ý tưởng xuất phát từ công trình của Stanislaw Ulam vào năm 1930, một sự tiếp nối công trình của Emmy Noether trong việc hình thức hoá quá trình trừu tượng. Noether nhận thấy rằng ñể hiểu một kiểu cấu trúc toán học, người ta cần hiểu các quá trình bảo toàn cấu trúc ñó. Để có ñược sự hiểu biết này, Eilenberg và Mac Lane ñề nghị hình thức hoá tiên ñề của mối quan hệ giữa cấu trúc và quá trình bảo toàn chúng. Sự phát triển tiếp sau của lý thuyết phạm trù là ñại số ñồng ñiều, hình học ñại số và ñại số phổ dụng. Đã có nhiều công trình sáng giá ñóng góp cho lĩnh vực phạm trù và hàm tử từ những nhà toán học nổi tiếng: Grothendieck (1957), Freyd (1964), Lawvere (1963, 1966), Lawvere & Schanuel (1997), Baez & Dolan (1998), Batanin (1998), Leinster (2002), Hermida (2000, 2001, 2002), Lawvere & Rosebrugh (2003), ... Khái niệm phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính ñược giới thiệu bởi Alexander Grothendieck trong bài báo nổi tiếng Tôhoku vào giữa năm 1957. Cho ñến nay hai khái niệm này ñã có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực toán học và vật lý toán. 3. Mục ñích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục ñích của ñề tài là nhằm nghiên cứu Phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính cùng với các ứng dụng của chúng. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3 Đề tài của chúng tôi lấy Lý thuyết phạm trù làm ñối tượng nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu của ñề tài là lĩnh vực phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính với những tính chất và ñặc ñiểm của nó. 5. Phương pháp nghiên cứu Khi thực hiện ñề tài này, chúng tôi sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học sau: a) Thu thập các bài báo khoa học của các tác giả nghiên cứu liên quan ñến Phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính. b) Khảo sát và phân tích các bài toán mẫu ñể minh họa cho những phần lý thuyết về Phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính. c) Tham gia các buổi seminar hằng tuần ñể trao ñổi các kết quả ñang nghiên cứu. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài a) Tổng quan các kết quả của các tác giả ñã nghiên cứu liên quan ñến Phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính nhằm xây dựng một tài liệu tham khảo cho những ai muốn nghiên cứu Lý thuyết phạm trù và các ứng dụng. b) Chứng minh chi tiết và làm rõ một số mệnh ñề, cũng như ñưa ra một số ví dụ minh hoạ ñặc sắc nhằm làm cho người ñọc dễ dàng tiếp cận vấn ñề ñược ñề cập. Kết quả của ñề tài sẽ là cơ sở khẳng ñịnh tính hiệu quả của việc ứng dụng rộng rãi những thành quả của lý thuyết phạm trù vào hiện thực ñời sống nhất là ở phần Phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính. 7. Bố cục luận văn Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và mục lục, phần Nội dung của luận văn gồm 2 chương Chương 1. Phạm trù và hàm tử Chương 2. Phạm trù cộng tính và Hàm tử cộng tính 4 Chương 1 PHẠM TRÙ VÀ HÀM TỬ 1.1. KHÁI NIỆM PHẠM TRÙ Định nghĩa 1.1.1. Cho phạm trù P là cho các ñiều kiện sau: 1) Cho một lớp P những phần tử A, B, C, . . . gọi là những vật của phạm trù P . 2) Với mỗi cặp vật (A, B) của P , cho một tập hợp (có thể rỗng), kí hiệu là [ ],A B P và gọi là tập hợp các cấu xạ từ A tới B. Để chỉ rằng [ ],f A B∈ P ta thường viết f: A B→ hay fA B→ . A gọi là nguồn, B gọi là ñích của cấu xạ f. 3) Với mỗi bộ ba vật A, B, C của P , cho một ánh xạ ( ) ( ), hay o , , , g f gf g f B C A B A C× →           a P P P gọi là phép hợp thành của các cấu xạ f và g Các dữ kiện trên phải thỏa mãn các tiên ñề sau: a) Phép hợp thành có tính kết hợp, nghĩa là: Nếu f g hA B C D→ → → là những cấu xạ ñã cho thì ta có ( ) ( )hg f = h gf . b) Với mọi vật A của P , tồn tại một cấu xạ 1 :A A B→ gọi là cấu xạ ñồng nhất của vật A thỏa mãn 1Bf = f, f1A = f , [ ],f A B∀ ∈ P c) ∀A, B, A’, B’∈ P . Nếu (A,B) ≠ (A’,B’) thì [ ] [ ] ., ', 'A B A B∩ = ∅ P P Chú ý 1.1.1. 1) Cấu xạ ñồng nhất 1A ñược xác ñịnh duy nhất bởi vật A. 2) Tập hợp các cấu xạ [ ],A B P còn ñược ký hiệu or (A, B) P M hay om (A, B) P H . 5 3) Các tiên ñề của một phạm trù rất giống các tiên ñề của một vị nhóm nhân, chỉ khác một ñiều là phép hợp thành trong một phạm trù không phải bao giờ cũng ñược xác ñịnh. 4) Đối với mọi vật A của một phạm trù, tập hợp [ ],A A là một vị nhóm ñối với phép hợp thành, do ñó một phạm trù chỉ có một vật A thực chất là một vị nhóm. 5) Một phạm trù trong ñó ñối với mỗi cặp vật A, B (A ≠ B) tập hợp [ ],A B là rỗng và [ ],A A , ∀A∈ P chỉ gồm cấu xạ ñồng nhất gọi là phạm trù rời rạc. 6) Phạm trù mà lớp các vật là một tập hợp gọi là phạm trù nhỏ. Định nghĩa 1.1.2. Một phạm trù C gọi là một phạm trù con của một phạm trù P nếu: a) Mỗi vật của phạm trù C là một vật của phạm trù P . b) Mỗi cấu xạ của phạm trù C là một cấu xạ của phạm trù P . c) Hợp thành gf của các cấu xạ f, g của C trong phạm trù C trùng với hợp thành của các cấu xạ ñó trong phạm trù P . Đặc biệt, nếu [ ] [ ], ,A B A B= C P , A, B∀ ∈ C thì ta nói C là phạm trù con ñầy của P . Ví dụ 1.1.1. 1) Phạm trù các tập hợp hT . 2) Phạm trù các tập hợp ñược sắp thứ tự bộ phận Tt. 3) Phạm trù các không gian tôpô Top. 4) Phạm trù ña tạp Ω-ñại số VL. 5) Mọi tập hợp sắp thứ tự ( ),S ≤ ñều có thể xem là một phạm trù S. 1.2. ĐẲNG XẠ, ĐƠN XẠ, TOÀN XẠ, SONG XẠ Định nghĩa 1.2.1. Một cấu xạ :f A B→ trong một phạm trù P gọi là khả nghịch hay một ñẳng xạ trong P nếu tồn tại một cấu xạ :g B A→ của P sao cho ta có ñồng thời: gf =1A , fg =1B . 6 Chú ý 1.2.1. 1) Nếu cấu xạ g tồn tại thì nó là duy nhất. 2) Nếu :f A B→ và :g B C→ là những ñẳng xạ thì hợp thành của chúng :gf A C→ cũng là một ñẳng xạ và ta có ( ) 1 1 1gf f g− − −= . Ví dụ 1.2.1. 1) Trong phạm trù các tập hợp hT , các ñẳng xạ là các song ánh. 2) Trong phạm trù ña tạp Ω-ñại số VL, các ñẳng xạ trùng với các ñẳng cấu. 3) Trong phạm trù các tập hợp ñược sắp thứ tự bộ phận Tt, các ñẳng xạ là các song ánh :f A B→ sao cho ( ) ( )1 2 1 2 1 2, ,a a A a a f a f a∀ ∈ ≤ ⇔ ≤ . 4) Trong phạm trù các không gian tôpô Top, các ñẳng xạ là các ñồng phôi, tức là các song ánh liên tục f sao cho ánh xạ ngược 1f − cũng là liên tục. Định nghĩa 1.2.2. Một cấu xạ :f A B→ trong một phạm trù P gọi là một ñơn xạ nếu ñối với mọi vật X ∈ P và mọi cặp cấu xạ , :g h X A→ mà fg fh= thì kéo theo g h= . Vậy nói rằng f là một ñơn xạ có nghĩa là f “giản ước trái ñược”. Chú ý 1.2.2. 1) Mọi ñẳng xạ ñều là ñơn xạ. 2) Nếu :f A B→ và :g B C→ là ñơn xạ thì hợp thành của chúng :gf A C→ cũng là ñơn xạ. 3) Nếu hợp thành gf là ñơn xạ thì f là ñơn xạ. Ví dụ 1.2.2. 1) Trong phạm trù các tập hợp hT , một cấu xạ :f A B→ là ñơn xạ khi và chỉ khi f là ñơn ánh. 7 2) Trong phạm trù các V-môñun trái vM od, ñối với một cấu xạ :f A B→ các khẳng ñịnh sau là tương ñương: i) f là một ñơn cấu. ii) f là một ñơn xạ. iii) { }0Kerf = . Định nghĩa 1.2.3. Một cấu xạ :f A B→ trong một phạm trù P gọi là một toàn xạ nếu ñối với mọi vật X ∈ P và mọi cặp cấu xạ , :g h B X→ mà gf hf= thì kéo theo g h= . Vậy nói rằng f là một toàn xạ có nghĩa là “ f giản ước phải ñược”. Chú ý 1.2.3. 1) Mọi ñẳng xạ ñều là toàn xạ. 2) Nếu :f A B→ và :g B C→ là toàn xạ thì hợp thành của chúng :gf A C→ cũng là một toàn xạ. 3) Nếu hợp thành gf là toàn xạ thì g là toàn xạ. Ví dụ 1.2.3. 1) Trong phạm trù các tập hợp Th, một cấu xạ :f A B→ là toàn xạ khi và chỉ khi f là toàn ánh. 2) Trong phạm trù các V-môñun trái vM od, ñối với một cấu xạ :f A B→ các khẳng ñịnh sau là tương ñương: i) f là một toàn cấu. ii) f là một toàn xạ. iii) { }0BCokerf Imf= = . 3) Trong phạm trù ña tạp Ω-ñại số VL, mọi toàn cấu ñều là toàn xạ. Chú ý 1.2.4. 8 1) Trong phạm trù có cấu trúc ñại số như phạm trù N h các nhóm, Va các vành, vM od các V-môñun trái, cấu xạ :f A B→ là ñơn xạ khi và chỉ khi f là ñơn ánh. 2) Trong phạm trù Va các vành tồn tại toàn xạ mà không toàn ánh. Định nghĩa 1.2.4. Một cấu xạ :f A B→ trong một phạm trù P gọi là một song xạ nếu f vừa là ñơn xạ vừa là toàn xạ. Chú ý 1.2.5. 1) Mọi ñẳng xạ ñều là song xạ. 2) Hợp thành của hai song xạ là một song xạ. 3) Nếu hợp thành gf của hai cấu xạ là một song xạ thì f là một ñơn xạ g là một toàn xạ. Ví dụ 1.2.4. 1) Trong phạm trù tập hợp Th, trong phạm trù nhóm N h, trong phạm trù V-môñun, vM od, mỗi song xạ ñều là ñẳng xạ. 2) Trong phạm trù các vành Va tồn tại những song xạ không phải là ñẳng xạ. 1.3. VẬT KHỞI ĐẦU VÀ VẬT TẬN CÙNG Định nghĩa 1.3.1. Một vật K trong phạm trù P ñược gọi là vật khởi ñầu trong P nếu ñối với mọi vật X của P tồn tại một cấu xạ duy nhất từ K tới X. Một vật T trong phạm trù P ñược gọi là vật tận cùng trong P nếu ñối với mọi vật X của P tồn tại một cấu xạ duy nhất từ X tới T. Mệnh ñề 1.3.1. Hai vật khởi ñầu K và K’ (tận cùng T và T’) của cùng một phạm trù là ñẳng xạ và tồn tại một ñẳng xạ duy nhất từ vật này lên vật kia. Ví dụ 1.3.1. 9 1) Trong phạm trù các tập hợp hT , vật khởi ñầu là tập rỗng và vật tận cùng là tập chỉ có một phần tử. Trong phạm trù các tập hợp không rỗng hT , không có vật khởi ñầu mà chỉ có vật tận cùng là tập có một phần tử. 2) Trong phạm trù các nhóm N h, nhóm ñơn vị {e} vừa là vật khởi ñầu vừa là vật tận cùng. 3) Trong phạm trù các vành Va, vành không {0} vừa là vật khởi ñầu vừa là vật tận cùng. 4) Trong phạm trù các V-môñun trái, vM od, môñun không {0} vừa là vật khởi ñầu vừa là vật tận cùng. Chú ý 1.3.1. 1) K-Ω-ñại số tự do. 2) Tích tenxơ. Định nghĩa 1.3.2. Giả sử ( )i IA là một họ vật của phạm trù P . Ta xét phạm trù AiP . Nếu trong phạm trù AiP tồn tại một vật tận cùng thì vật ñó gọi là một tích (phạm trù) của họ vật ( )i IA ñã cho. Định nghĩa 1.3.3. Giả sử ( )i IA là một họ vật của phạm trù P . Ta xét phạm trù iA P . Nếu trong phạm trù iA P tồn tại một vật khởi ñầu thì vật ñó gọi là một tổng (phạm trù) hay ñối tích của họ vật ( )i IA . 1.4. KHÁI NIỆM HÀM TỬ Định nghĩa 1.4.1. Giả sử P và P ' là hai phạm trù. Một hàm tử hiệp biến hay gọi tắt là hàm tử H từ phạm trù P tới phạm trù P ' , kí hiệu H: P →P ’, là một cặp ánh xạ, gồm một ánh xạ - vật và một ánh xạ - cấu xạ. Ánh xạ - vật cho tương ứng với mỗi vật A của phạm trù P một vật H(A) của phạm trù P ’. Ánh xạ - cấu xạ cho ứng với mỗi cấu 10 xạ f: A→B của phạm trù P một cấu xạ H(f): H(A) →H(B) của phạm trù 'P . Các ánh xạ này phải thỏa mãn hai ñiều kiện sau: 1) H(1A) = 1H(A) ñối với mọi ñồng nhất 1A của P . 2) H(gf) = HgHf ñối với mọi hợp thành gf xác ñịnh trong P . Ví dụ 1.4.1. 1) Nếu P và 'P là những vị nhóm thì các hàm tử hiệp biến H: P →P ’ chính là các ñồng cấu vị nhóm. 2) Giả sử P = vM od và E là một V-môñun phải cố ñịnh. Khi ñó: H(X) = E v⊗ X và H(f) = 1E ⊗ f xác ñịnh một hàm tử H: vM od → Ab. 3) Hàm tử ñồng nhất 1P . 4) Hàm tử bao hàm. 5) Hàm tử không ñổi. 6) Hàm tử quên. 7) Hàm tử Hom hiệp biến HA: P → hT Định nghĩa 1.4.2. Giả sử H: P → Q và K: Q → R là những hàm tử. Khi ñó KH: P → R Aa K(H(A)) f a K(H(f)) xác ñịnh một hàm tử, gọi là hợp thành của các hàm tử H và K. Định nghĩa 1.4.3. Giả sử : h→ TH ,G P là hai hàm tử từ một phạm trù bất kì P tới phạm trù tập hợp Th. G gọi là hàm tử con của H nếu với mỗi vật A của P , G(A) là một tập con của H(A) và với mỗi cấu xạ f của P , G(f) là một thu hẹp của H(f). Ví dụ 1.4.2. G là ánh xạ - vật của một hàm tử con duy nhất G của H. Định nghĩa 1.4.4. Một hàm tử phản biến K từ một phạm trù P tới phạm trù 'P là một cặp ánh xạ, gồm một ánh xạ - vật và một ánh xạ - 11 cấu xạ. Ánh xạ - vật cho ứng với mỗi vật A của phạm trù P một vật K (A) của phạm trù 'P . Ánh xạ - cấu xạ cho ứng với mỗi cấu xạ f: A B→ của phạm trù P một cấu xạ ( ) ( ) ( )f : B A→K K K của phạm trù 'P theo chiều ngược lại. Các ánh xạ này thỏa mãn hai ñiều kiện: 1) ( ) ( )A A1 =1KK với mọi ñồng nhất A1 của P . 2) ( ) ( ) ( )gf = f g K K K với mỗi hợp thành gf xác ñịnh trong P . Định nghĩa 1.4.5. Phạm trù oP gọi là phạm trù ñối ngẫu của phạm trù P . Ta sẽ ñồng nhất hóa ( )ooo o=P P với P . - Khái niệm hàm tử con của một hàm tử phản biến từ một phạm trù bất kỳ tới phạm trù tập hợp ñược ñịnh nghĩa một cách tương tự như trong trường hợp hiệp biến. Ví dụ 1.4.3. 1) Hàm tử không ñổi cũng lại có thể xem là một hàm tử phản biến. 2) Hàm tử tập các tập con. 3) Hàm tử Hom phản biến. AH : h→P T Định nghĩa 1.4.6. Giả sử H, K: P → P ' là hai hàm tử từ phạm trù P tới phạm trù P ' . Một phép biến ñổi tự nhiên f từ H tới K là một ánh xạ cho tương ứng với mỗi vật A của P một cấu xạ ( ) ( ) ( )f A: A A→H K của P ' sao cho ñối với mỗi xạ : A Bϕ → của P biểu ñồ giao hoán Một phép biến ñổi tự nhiên còn gọi là một cấu xạ hàm tử. Một phép biến ñổi tự nhiên f gọi là một ñẳng xạ tự nhiên hoặc một tương ñương tự nhiên hoặc một ñẳng xạ hàm tử nếu với mọi vật A của P , f(A) là một ñẳng xạ. Khi ñó ta viết f: H ≅K. 12 Ví dụ 1.4.4. 1) :f →J S là một phép biến ñổi tự nhiên. 2) Hα là một phép biến ñổi tự nhiên từ AH tới A'H . 3) Phép biến ñổi tự nhiên ñồng nhất H và ñược ký hiệu là 1H . Định nghĩa 1.4.7. Giả sử :f →H K là một phép biến ñổi tự nhiên và :g →K L là một phép biến ñổi tự nhiên. Với mọi vật A của P , ta ñặt gf(A) =g(A)f(A) thì ta dễ thấy rằng gf là một phép biến ñổi tự nhiên từ H tới L. Phép biến ñổi tự nhiên :gf →H L gọi là hợp thành của các phép biến ñổi tự nhiên f và g. Phép hợp thành này dĩ nhiên là kết hợp. Mệnh ñề 1.4.1. Một phép biến ñổi tự nhiên :f →H K là một ñẳng xạ tự nhiên từ H tới K khi và chỉ khi tồn tại một phép biến ñổi tự nhiên :g →K H sao cho ta có 1 , 1gf fg= =H K . 1.5. HÀM TỬ BIỂU DIỄN ĐƯỢC Định nghĩa 1.5.1. Giả sử : h→ TPH là một hàm tử. Một phần tử «chỉ một mũi tên» ñối với H là một cặp (u, R) gồm một vật R của P và một phần tử u (R)∈H thỏa mãn tính chất sau: với mọi vật X của P và mọi phần tử v (X)∈H tồn tại một cấu xạ duy nhất f: R X→ sao cho (f)(u)=v.H Định lí 1.5.1. Nếu u (R)∈H là một phần tử «chỉ một mũi tên» ñối với hàm tử H thì ñối với mọi vật X của P tồn tại một song ánh ( ) [ ]X : R, X (X) f (f)(u) ϕ → a P H H tự nhiên ñối với X. Nói cách khác ϕ là một tương ñương tự nhiên giữa các hàm tử HR và H. Định nghĩa 1.5.2. Giả sử : h→ TPH là một hàm tử. Một biểu diễn của H (trong phạm trù tập hợp) là một cặp (R, )ϕ gồm một vật R 13 của P và một họ song ánh [ ] ( )XX , : R,X Xϕ∀ ∈ →P HP tự nhiên tại X. - Một hàm tử có một biểu diễn như thế gọi là biểu diễn ñược và ta nói nó ñược biểu diễn bởi R. Nói tóm lại, một biểu diễn của hàm tử : h→PH T là một tương ñương tự nhiên. R: Hϕ ≅ H . Chú ý 1.5.1. Ta ñã thấy rằng nếu một hàm tử : h→ TPH có một phần tử «chỉ một mũi tên» thì nó cũng có một biểu diễn. Đảo lại, nếu một hàm tử : h→ TPH là biểu diễn ñược thì ta sẽ thấy rằng nó cũng có một phần tử «chỉ một mũi tên». Định lý 1.5.2. Giả sử : h→ TPH là một hàm tử. Khi ñó các công thức ( ) ( ) ( )( )R R Xu = 1 , f = f uϕ ϕ H trong ñó R1 là ñồng nhất của R, f: R X→ là một cấu xạ bất kì của P , xác ñịnh một song ánh từ tập hợp các biểu diễn ( )R, ϕ của H lên tập hợp các phần tử «chỉ một mũi tên» ( )u, R ñối với H. Ví dụ 1.5.1. 1) Xét hàm tử quên : h h→N TQ . Hàm tử quên Q là biểu diễn ñược (bởi Z ). 2) Cho P là một phạm trù, 1 2A ,A ∈ P . Xét hàm tử : h→ TPH [ ] [ ]1 2X A ,X A ,X×a P P Nếu phạm trù P có ñối tích 1 2A AC thì H là biểu diễn ñược vì các họ song ánh 1 1 1 2j :A A A→ C , 2 2 1 2j :A A A→ C cùng với họ 1 2A AC là ñối tích của 1 2A và A . 14 Định lý 1.5.3. Nếu ( ), ,R uϕ và ( )', ', 'R uϕ là hai biểu diễn của cùng một hàm tử : h→P TH , thì tồn tại một ñẳng xạ duy nhất : 'f R R→ của P sao cho ( )( ) 'f u u=H và 'ϕ bằng hợp thành [ ]o ,1Xfϕ : [ ] [ ] [ ] ( )Xf,1R',X R,X Xϕ→ →P P H Nói riêng hai vật biểu diễn R và R’ của H là ñẳng xạ trong P bởi ñẳng xạ duy nhất : 'f R R≅→ . 1.6. HẠT NHÂN VÀ ĐỐI HẠT NHÂN Định nghĩa 1.6.1. Nếu trong một phạm trù P tồn tại một vật vừa là khởi ñầu vừa là tận cùng thì vật ñó gọi là vật không của P , kí hiệu là 0. Như mọi vật khởi ñầu hoặc tận cùng, vật không là duy nhất, sai khác một ñẳng xạ. Cấu xạ ñồng nhất của 0, phần tử duy nhất của [ ]0,0 P gọi là cấu xạ không. Nếu P có vật không thì ñối với mọi cặp vật A, B của P , ta có thể ñịnh nghĩa cấu xạ không từ A tới B như sau. Vì 0 là vật tận cùng nên tồn tại một cấu xạ duy nhất A 0→ , vì 0 cũng là vật khởi ñầu nên tồn tại một cấu xạ duy nhất 0 B→ . Hợp thành của các xạ ñó là một phần tử của [ ]A,B P . Ta gọi nó là cấu xạ không từ A tới B, ký hiệu là AB0 , hoặc là 0 nếu không thể nhầm lẫn. Chú ý 1.6.1. 1) Nếu trong hợp thành của hai cấu xạ có một cấu xạ là cấu xạ không thì hợp thành cũng là cấu xạ không. 2) Trong một phạm trù có vật không, giả sử mọi họ vật ( )i IA ñều có tích i k I A ,p     ∏ và có tổng i k I A , j     C . Khi ñó tồn tại duy nhất một cấu xạ f từ tổng tới tích sao cho k i ikp fj δ= (ký hiệu Kronecker), tức là ikδ bằng cấu xạ ñồng nhất iA1 nếu i=k và bằng cấu xạ không nếu i k≠ . 15 Định nghĩa 1.6.2. Xét một phạm trù P có vật không và một cấu xạ f: A B→ của P . Với mọi vật X của P , xét tập hợp ( ) { }X,f g:X A fg 0= → =H . Nếu ( )g X, f∈H và nếu k: X' X→ là một cấu xạ tùy ý của P thì [ ]( )k,A g =gk thuộc ( )X', fH , vì ta có ( ) ( )f gk = fg k =0k 0= . Do ñó ( )X, fH là ánh xạ - vật của một hàm tử con của hàm tử Hom phản biến HA. Nếu hàm tử con ñó là biểu diễn ñược bởi song ánh tự nhiên: [ ]X: X, K (X, f)ϕ ≅P H thì phần tử «chỉ một mũi tên» tương ứng (u, K) gọi là hạt nhân của f và ñược ký hiệu là Kerf. Mệnh ñề 1.6.1. Trong phạm trù P có vật không, cho cấu xạ f: A B→ . Giả sử u: K A→ là một cấu xạ sao cho fu = 0 . Với mọi vật X của P , dãy cấu xạ của P : u fK A B→ → cảm sinh một dãy ánh xạ tập hợp [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]X, u X, fX, K X, A X, B→ → P P P Khi ñó, các khẳng ñịnh sau là tương ñương: 1) ( )u, K Kerf= . 2) [ ]X , X, u∀ ∈ P là ñơn ánh và [ ] [ ] ( )1Im X, u X, f 0−= . Chú ý 1.6.2. 1) Nếu ( )u, K Kerf= thì u là ñơn xạ. 2) Ta dễ thấy rằng trong các phạm trù N h, Ab, vM od, mỗi xạ f: A B→ ñều có hạt nhân. Định nghĩa 1.6.3. Giả sử P là một phạm trù tùy ý và giả sử f, g: A B→ là hai cấu xạ của P . Với mọi vật X của P , xét tập hợp: ( ) { }X; f, g = h: X A fh=gh→H . Nếu ( )h X; f, g∈H thì với mọi cấu xạ [ ]( )k: X' X, k,X h hk→ = cũng thuộc ( )X; f, gH vì ta có ( ) ( ) ( ) ( )f hk = fh k = gh k = g hk . Do ñó ( )X X; f, ga H là ánh xạ - vật của một hàm tử con của hàm tử Hom phản biến HA. 16 Khi hàm tử con ñó biểu diễn ñược nhờ song ánh tự nhiên [ ] ( )x: X, K X; f, gϕ ≅P H thì phần tử «chỉ một mũi tên» tương ứng (u, K) gọi là hiệu hạt nhân hay ñẳng hóa của cặp (f, g) và ñược ký hiệu là Ker(f, g). Chú ý 1.6.3. 1) Nếu ( ) ( )u, K = Ker f, g thì u là ñơn xạ. 2) Hạt nhân của :f A B→ trong một phạm trù có vật không chính là hiệu hạt nhân của cặp , 0 :f A B→ . 3) Trong phạm trù tập hợp Th, hiệu hạt nhân của hai ánh xạ , :f g A B→ là tập con K của A gồm tất cả các phần tử a A∈ sao cho ( ) ( )f a = g a cùng với phép nhúng chính tắc 4) Trong phạm trù nhóm N h, hiệu hạt nhân của hai ñồng cấu , :f g A B→ là nhóm con K của A gồm các phần tử a A∈ sao cho ( ) ( )f a = g a cùng với phép nhúng chính tắc 5) Trong phạm trù V-môñun, vM od, hiệu hạt nhân của hai V-ñồng cấu , :f g A B→ là hạt nhân của hiệu f g− . Định nghĩa 1.6.4. Trong phạm trù P có vật không, cho cấu xạ f: A B→ . Đối hạt nhân của f, kí hiệu Cokerf , là cặp (u, C) (nếu có) gồm một vật C và một cấu xạ u: B C→ thỏa mãn các ñiều kiện sau: 1) uf = 0. 2) X , v:B X vf =0, !h:C X v= hu∀ ∈ ∀ → ∃ →P . Mệnh ñề 1.6.2. Giả sử X là một vật bất kì của P và u: B C→ là một cấu xạ sao cho pu = 0 . Dãy cấu xạ của P : f uA B C→ → cảm sinh ra dãy ánh xạ tập hợp [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]u, X f, XC, X B, X A, X .→ → P P P Khi ñó các khẳng ñịnh sau là tương ñương: 1) ( )u,C Cokerf= . 2) [ ]X , u, X∀ ∈ P là ñơn ánh và [ ] [ ]-1Im u, X f, X (0)= . u: K A. u: K A. 17 Chú ý 1.6.4. 1) Nếu ( )u, C Cokerf= thì u: B C→ là một toàn xạ. 2) Trong các phạm trù có cấu trúc ñại số như N h, Ab, vM od, . . . ñối hạt nhân của f: A B→ tồn tại (u, C) trong ñó BC= Imf và Bu: B Imf→ là phép chiếu. Định nghĩa 1.6.5. Trong phạm trù P , giả sử ñã cho hai cấu xạ f, g: A B→ . Hiệu ñối hạt nhân hay ñối ñẳng hóa của cặp cấu xạ vàf g , kí hiệu ( )Coker f, g là cặp (u, C) (nếu có), gồm một vật C và một cấu xạ u: B C→ sao cho các ñiều kiện sau ñược thỏa mãn: 1) uf = ug. 2) X , v: B X vf = vg, !h:C X v= hu∀ ∈ ∀ → ∃ →P . Chú ý 1.6.5. 1) Nếu ( )u, C Coker(f, g)= thì u là toàn xạ. 2) Quan hệ R chỉ có tính phản xạ và ñối xứng, nếu gọi R là bao ñóng bắc cầu của R thì R là một quan hệ tương ñương, ký hiệu BC= R và Bu: B R → là phép chiếu thì ( )u, C Coker(f, g)= . 3) Nhóm thương của nhóm B theo nhóm con chuẩn tắc N của B sinh ra bởi các phần tử dạng ( ) ( ) ( )-1f a g a a A∈ cùng với ñồng cấu tự nhiên Bu: B N→ là hiệu ñối hạt nhân của cặp (f, g). 4) Trong phạm trù các V-môñun, vM od, hiệu ñối hạt nhân của cặp V-ñồng cấu f, g: A B→ là ñối hạt nhân của f g− . 18 Chương 2 PHẠM TRÙ CỘNG TÍNH VÀ HÀM TỬ CỘNG TÍNH 2.1. PHẠM TRÙ CỘNG TÍNH Định nghĩa 2.1.1. Một phạm trù cộng tính là một phạm trù C trong ñó mỗi tập hợp [ ]A, B C ñược trang bị một cấu trúc nhóm Abel cộng, thỏa mãn ba tiên ñề sau C1- Phép hợp thành các cấu xạ là phân phối ñối với phép cộng các cấu xạ, tức là ñối với mọi 1 2g , g : B C; f: A B; h: C D→ → → ta có ( ) ( )1 2 1 2 1 2 1 2g +g f = g f + g f, h g +g = hg + hg . C2- C có một vật không, ký hiệu là 0 . C3- Đối với mọi cặp vật A1 và A2, tồn tại một vật B và bốn cấu xạ: thỏa mãn các hằng ñẳng thức 1 21 1 A 2 2 A 1 1 2 2 Bp j = 1 , p j = 1 , j p + j p = 1 . Tính chất 2.1.1. - Vì mỗi tập hợp [ ]A, B C là một nhóm cộng nên tồn tại ít nhất một cấu xạ từ vật A tới vật B (chẳng hạn, phần tử không của nhóm). - Nếu ta kí hiệu phần tử không của nhóm [ ]A, B C là 0 thì ta có 0 0 0f g= = , mỗi khi các hợp thành ñó ñược xác ñịnh. - Vì [ ]0, 0 C , trong ñó 0 là vật không của phạm trù C là một nhóm chỉ có một phần tử nên phần tử ñó, cụ thể là cấu xạ ñồng nhất của vật không, phải bằng phần tử không của nhóm. - Phần tử không của nhóm [ ]A, B C chính là cấu xạ 0 từ A tới B. - Với mọi cấu xạ :f A B→ và mọi vật X của C , ánh xạ cảm sinh [ ] [ ] [ ]X, fX, A X, B , g fg→ a C C là một ñồng cấu nhóm Abel. - Tương tự, ánh xạ cảm sinh cũng là một ñồng cấu nhóm Abel. [ ] [ ] [ ]f, XB, X A, X h hf → a C C 1A 1j 2j 1p 2p 2 AB 19 Chú ý 2.1.1. Bây giờ ta hãy suy ra vài hệ quả của tiên ñề C3. Ta có ( ) 1 21 2 1 1 1 2 2 2 A 1 2 1 2 A 1 2 1 2 p j =p j p +j p j 1 p j p j 1 p j p j= + = + . Từ ñẳng thức 1 2 1 2 1 2p j =p j p j+ suy ra ngay 1 2p j =0 . Tương tự ta cũng có 2 1p j =0 . Nếu 1 1f : C A→ , 2 2f : C A→ là một cặp cấu xạ chung nguồn C thì tương ứng ( )1 2f , f ga , trong ñó 1 1 2 2g = j f +j f : C B→ là một ánh xạ: [ ] [ ] [ ]1 2C, A C, A C, B⊕ →C C C (dấu ⊕ ở ñây là tổng trực tiếp của nhóm Abel). Ánh xạ này là một ñồng cấu nhóm cộng. Hơn nữa, nó còn là một ñẳng cấu vì nghịch ñảo của nó rõ ràng là ( )1 2g p g, p ga . Vậy ta có [ ] [ ] [ ]1 2C, A C, A C, B⊕ ≅C C C . Chú ý 2.1.2. (Hạt nhân và ñối hạt nhân trong phạm trù cộng tính). Định nghĩa 2.1.2. Sau ñây ta sẽ giả thiết rằng trong phạm trù cộng tính C mọi cấu xạ ñều có hạt nhân và ñối hạt nhân. Giả sử f: A B→ là một cấu xạ của C, ( )K, u Kerf= , ( )C, p Cokerf= , ( )D, q Cokeru= , ( )I, v Kerp= . ( ) ( )D, q Coker kerf= gọi là ñối ảnh của f và ñược ký hiệu là Coimf. ( ) ( )I, v Ker Cokerf= gọi là ảnh của f và ñược ký hiệu là Imf. Mệnh ñề 2.1.1. (Sự phân tích chính tắc một cấu xạ). Ví dụ 2.1.1. Trong phạm trù vM od, giả sử f: A B→ là một V-ñồng cấu. Khi ñó ta có: ( )-1K = Kerf = f 0 , BC = Cokerf = Imf , p: B B Kerf→ (ñồng cấu tự nhiên). D = Coimf = A Kerf A Imu Cokeru= = , q: A A Kerf→ (ñồng cấu tự nhiên). I = Imf = Kerp , Ánh xạ chính tắc f : Coimf = A Kerf Imf→ là ñẳng cấu. u: K A. imf B. 20 2.2. PHẠM TRÙ ABEL Định nghĩa 2.2.1. Một phạm trù A gọi là phạm trù Abel nếu nó thỏa mãn các tiên ñề sau: Ab1. A là cộng tính. Ab2. Mọi cấu xạ của A ñều có hạt nhân và ñối hạt nhân. Ab3. Đối với mọi cấu xạ f: A B→ của A, cấu xạ chính tắc f trong phân tích chính tắc f = vfq là một ñẳng xạ. Tính chất 2.2.1. 1) Trong một phạm trù Abel A mọi song xạ ñều là ñẳng xạ. 2) Trong một phạm trù Abel A mọi cấu xạ f: A B→ ñều phân tích ñược dưới dạng f = hg , trong ñó g là toàn xạ, h là ñơn xạ. 3) Trong một phạm trù Abel A mọi ñơn xạ ñều là một hạt nhân, mọi toàn xạ ñều là ñối hạt nhân. 4) Đảo lại, nếu A là một phạm trù cộng tính, trong ñó mỗi cấu xạ f ñều có hạt nhân và ñối hạt nhân và ñều phân tích ñược dưới dạng f = hg , với g toàn xạ, h ñơn xạ và trong ñó nếu u là ñơn xạ thì ( )u = Ker Cokeru , nếu v là toàn xạ thì ( )v = Coker Kerv thì A một phạm trù Abel. Định lý 2.2.1. Trong một phạm trù Abel, một dãy hai cấu xạ: f gA B C→ → gọi là dãy khớp khi và chỉ khi nó thỏa mãn các ñiều kiện tương ñương: i) Imf = Kerg . ii) Coimg = Cokerf . 2.3. HÀM TỬ CỘNG TÍNH Định nghĩa 2.3.1. Giả sử C và C’ là hai phạm trù cộng tính và H là một hàm tử (hiệp biến hoặc phản biến từ C tới C’). Hàm tử H gọi là cộng tính khi và chỉ khi với mọi cặp vật A, B của C, ánh xạ [ ] ( ) ( ) ( )A, B A , B , f f→    aC C 'H H H là một ñồng 21 cấu nhóm Abel, nói cách khác khi và chỉ khi với mọi cặp vật f, g từ A tới B, ta có ( ) ( ) ( )f+g f g= +H H H . Ví dụ 2.3.1. Nếu C là một phạm trù cộng tính thì với mọi vật A của C hàm tử ( ) [ ]A AH : b, X H X A, X→ =aAC C là cộng tính. Tương tự hàm tử: ( ) [ ]A o o A oH : b, X H X X, A→ =aAC C cũng là cộng tính. Tính chất 2.3.1. Nếu H là một hàm tử cộng tính từ phạm trù cộng tính C tới phạm trù cộng tính C’ thì ta có: - ( ) ( ) ( )0 0, -f - f= =H H H , - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 1 2 1 2 1 2A A A A , A A A A≅ ∏ ≅ ∏C CH H H H H H . Định nghĩa 2.3.2. Một sự liên hợp của hàm tử H với hàm tử K là một song ánh tập hợp ( ) [ ]AB : A , B A, (B)ϕ ϕ ≅=   →  ABH K xác ñịnh với mọi vật A của A, mọi vật B của B và tự nhiên tại các biến A và B Khi ñó ta nói H là một liên hợp (hay liên hợp trái) của K và K là một ñối liên hợp (hay liên hợp phải) của H . Định lý 2.3.1. Giả sử M và A là những phạm trù và o: h× →T M A T là một song hàm tử sao cho với mọi vật M của M, hàm tử T(M, -) có một biểu diễn ( )M MR , ϕ . Khi ñó, tồn tại một hàm tử duy nhất : →R M A , với ánh xạ - vật là ( ) MM =RR sao cho song ánh [ ] ( )M M: R , A M, Aϕ →A T là tự nhiên tại M cũng như tại A. Tính chất 2.3.2. Một hàm tử : →K B A có một liên hợp trái khi và chỉ khi ñối với mọi vật A của A, hàm tử: [ ] AA, H : h= → A K - K B T là biểu diễn ñược. Nếu ( )( )A ,ϕH là một biểu diễn của hàm tử ñó thì H là ánh xạ - vật của một liên hợp và ϕ là sự liên hợp tương ứng. Tính chất 2.3.3. Giả sử : →K B A là một hàm tử (hiệp biến) và giả sử K có một liên hiệp trái : →H A B . Khi ñó: 1) Nếu K là cộng tính thì H là cộng tính và ñảo lại. 22 2) Trong trường hợp K (và do ñó H) là cộng tính, song ánh liên hợp ( ) ( )A , B A, B≅  →     H KB A là một ñẳng cấu nhóm Abel. 2.4. HÀM TỬ KHỚP Định nghĩa 2.4.1. Giả sử C và C’ là hai phạm trù cộng tính và H là một hàm tử hiệp biến cộng tính từ C tới C’. - Hàm tử H gọi là khớp trái khi và chỉ khi H biến các hạt nhân thành các hạt nhân. Định nghĩa 2.4.2. Một hàm tử hiệp biến cộng tính : '→H C C là khớp trái nếu mỗi khi ta có dãy cấu xạ f gA B C→ → với f = Kerg trong phạm trù C thì mỗi vật X’ của C’ dãy ñồng cấu nhóm Abel sau là khớp ( ) ( ) ( ) ( ) ( )X', f X', g0 X', A X', B X', C .      →   →  →      H HH H HC' C' C' - Ta ñịnh nghĩa một hàm tử hiệp biến cộng tính : '→H C C là khớp phải nếu nó biến các ñối hạt nhân thành các ñối hạt nhân. - Một hàm tử phản biến cộng tính : '→K C C gọi là khớp trái nếu nó biến các ñối hạt nhân thành các hạt nhân. - Một hàm tử phản biến cộng tính : '→K C C gọi là khớp phải nếu nó biến các hạt nhân thành các ñối hạt nhân. - Một hàm tử (hiệp biến hay phản biến) cộng tính gọi là khớp nếu nó là khớp trái và khớp phải. Ví dụ 2.4.1. - Các hàm tử A vH : od b→M A là khớp trái. - Nếu A là một V-môñun phải cố ñịnh thì hàm tử vA - ⊗ là khớp phải. - Tương tự, nếu B là một V-môñun trái cố ñịnh thì hàm tử v- B ⊗ cũng là khớp phải. 23 Tính chất 2.4.1. Giả sử : →K B A là một hàm tử hiệp biến cộng tính và giả sử K có một liên hiệp trái : →H A B . Khi ñó K là khớp trái và H là khớp phải. Tính chất 2.4.2. Giả sử : →K B A là một hàm tử hiệp biến cộng tính và giả sử K có một liên hiệp trái : →H A B . Nếu với một vật A của A và mọi vật B của B các cấu xạ ( )( )Au : A A→ K H và ( )( )Bu' : B B→H K là những ñẳng xạ thì các hàm tử K và H là khớp. 2.5. HÀM TỬ KHỚP TRONG CÁC PHẠM TRÙ ABEL Định nghĩa 2.5.1. Nếu : '→H A A là một hàm tử hiệp biến cộng tính thì H là khớp trái nếu nó biến mọi dãy khớp 0 A B C→ → → thành một dãy khớp ( ) ( ) ( )0 A B C→ → →H H H . Mệnh ñề 2.5.1. Một hàm tử hiệp biến cộng tính từ một phạm trù Abel A tới một phạm trù Abel A’ là khớp ắt có và ñủ là ñối với mọi dãy khớp ngắn f g0 A B C 0→ → → → dãy ( ) ( ) ( ) ( ) ( )f g0 A B C→ → →H HH H H là khớp. Mệnh ñề 2.5.2. Một hàm tử hiệp biến cộng tính : '→H A A là khớp trái, ắt có và ñủ là nó biến mọi dãy khớp ngắn 0 A B C 0→ → → → thành một dãy khớp ngắn ( ) ( ) ( )0 A B C 0→ → → →H H H . 24 KẾT LUẬN Qua một thời gian tìm hiểu, tiếp cận và nghiên cứu về lý thuyết phạm trù, luận văn ñã hoàn thành và ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu của ñề tài với những kết quả cụ thể như sau: - Tổng quan và hệ thống một cách ñầy ñủ các kiến thức cơ sở về phạm trù và hàm tử như ñẳng xạ, ñơn xạ, song xạ, vật khởi ñầu, vật tận cùng, phép biến ñổi tự nhiên, hàm tử biểu diễn ñược, hạt nhân, ñối hạt nhân. Ngoài ra, một hệ thống các ví dụ minh họa ñược trình bày nhằm làm sáng tỏ vấn ñề liên quan. - Trình bày một cách ñầy ñủ và chi tiết về phạm trù cộng tính, phạm trù Abel, hàm tử cộng tính, hàm tử khớp và hàm tử khớp trong các phạm trù Abel, ñồng thời ñưa ra các ví dụ mang tính minh họa ñể làm sáng tỏ cho vấn ñề nghiên cứu. Với những vấn ñề ñã khảo sát ñược, luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho bản thân khi tiếp tục ñi sâu nghiên cứu sau này và hy vọng rằng luận văn cũng là nguồn tư liệu tốt cho những ai quan tâm nghiên cứu về lý thuyết phạm trù. Trong ñiều kiện về thời gian và khuôn khổ luận văn nên chúng tôi chưa ñi nghiên cứu sâu về ứng dụng lý thuyết phạm trù và hàm tử trong ñại số ñồng ñiều (xem [5] và [7]). Đó là hướng phát triển của luận văn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphan_thanh_nhat_3475_2084609.pdf