Phát triển thị trường chứng khoán ở nước ta hiện nay

PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. Bắt đầu từ thời Trung cổ ở một số nước phương Tây đã xuất hiện những hình thức sơ khai của thị trường chưng khoán. Những thành phố có vị trí địa lí thuận lợi các lái buôn và các thương gia đã tụ họp trong các phiên chợ để thương lượng trao đổi hàng hoá. Các cuộc trao đổi này chỉ có trao đổi miệng với nhau chứ không cần giấy tờ cũng không cần có hàng hoá hay mẫu mã trước mắt. Mới đầu chỉ là các cá nhân riêng lẻ sau đó tụ họp thành chợ hàng hoá về sau nó trở thành một thị trường. Phiên họp đầu tiên của thị trường chứng khoán diễn ra vào năm 1453 tại một quảng trường gần ngôi nhà của một nhà buôn môi giới mang tên Vander Burse tại thành phố Bruges của nước Bỉ. Tuy nhiên đến năm 1547 thị trấn Brugesmaats đi sự phồn vinh bởi vì eo biển Evin, cửa biển nơi dãn các con tàu thuyền vào buôn bán ở thị trấn này đã bị cát biển lấp mất. Lần đầu tiên vào năm 1531 ở Anvers một thành phố cổ của Bỉ đã triển khai các nghiệp vụ về chứng khoán. Thị trường này khá phát triển cho đến khi Tây Ba Nha xâm chiếm Anvers các vua chúa Tây Ba Nha và Pháp chấm dứt trả nợ thị trường chứng khoán dần suy sụp vào cuối thế kỷ thứ XVI. Theo hình mẫu của thị trường chứng khoán Anvers người ta lập thị trường chứng khoán ở các thành phố: Lion (Pháp-1545), Luân đôn (Anh-1566) . và Amtécđam (Hàlan-1608). Vào thế kỷ XVIII thị trường chứng khoán Amtécđam có tới 44 loại chứng khoán được gioa dịch bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu. ở Anh sở giao dịch vốn xuất hiện vào năm 1773, ở Mỹ thị trường chứng khoán được hình thành vào năm 1792. Nhìn chung thị trường chứng khoán phát triển khá mạnh vào nửa cuối thế kỷ XIX trong mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển nội thương và ngoại thương. Từ thế kỷ thứ XX thị trường chứng khoán Niu Yoóc đóng vai trò quan trọng nhất (1990-giá trị giao dịch 397,7 tỷ USD), quy mô lớn thứ hai là Tokyo (1990-giá trị gao dịch 300 tỷ USD). Nhưng đến năm 1929 cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã làm cho thị trường chứng khoán NiuYóoc, thị trường chứng khoán Tây Âu, Bắc Âu và Nhật Bản lâm vào khủng hoảng. Sau chiến tranh thế giới lần II các thị trường chứng khoán được phục hồi và phát triển. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính 1987 một lần nữa làm cho thị trường chứng khoán chao đảo. Và gần đây vào cuôí năm 1997 đầu năm 1998 cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á đã làm cho thị trường chứng khoán các nước trong khu vực khủng hoảng trầm trọng phải đóng cửa nhiều ngày. Trải qua các cuộc khủng hoảng và cho đến nay thị trường chứng khoán đang phục hồi và tiếp tục phát triển ở hầu hết các nước và ngày càng chứng tỏ vai trò to lớn trong nền kinh tế của mỗi quốc gia và trên thế giới.

doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2086 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát triển thị trường chứng khoán ở nước ta hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng nh÷ng ng­êi nµy rÊt ®«ng gåm c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh, c¸c tæ chøc, c¸c quü ®Çu t­... 2.4.3. C¸c tæ chøc trung gian. Nhµ kinh doanh vµ m«i giíi chøng kho¸n: Lµ nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng d­íi danh nghÜa cña mét c«ng ty chøng kho¸n. Hä lµ nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n cao vµ rÊt thµnh th¹o trong ph©n tÝch vµ giao dÞch chøng kho¸n. Trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n chØ cã c¸c nh©n viªn cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n míi ®­îc phÐp trùc tiÕp giao dÞch mua b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr­ên tËp trung. Trong nh÷ng ng­êi nµy cã hai lo¹i ho¹t ®éng: Lo¹i chuyªn mua b¸n chøng kho¸n cho ng­êi kh¸c ®Ó ¨n hoa hång gäi lµ m«i giíi chøng kho¸n: Lo¹i mua b¸n chøng kho¸n cho chÝnh m×nh gäi lµ kinh doanh chøng kho¸n. Ng­êi tæ chøc thÞ tr­êng vµ ngußi ®iÒu hoµ vµ qu¶n lý thÞ tr­êng: lµ nh÷ng tæ chøc chñ yÕu t¹o nªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, b¶o ®¶m toµn bé vÒ ph­¬ng diÖn kü thuËt vµ nghiÖp vô cña nghµnh c«ng nghiÖp chøng kho¸n. 3. chøc n¨ng vµ vai trß cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. 3.1. Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. Thø nhÊt: ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ cÇu nèi liÒn gi÷a nh÷ng ng­êi thõa vèn vµ nh÷ng ng­êi thiÕu vèn th«ng qua mua b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu trªn thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng chøng kho¸n sinh ra ®Ó huy ®éng vãn nhµn dçi ph¸t triÓn s¶n xuÊt gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh ®êi sèng d©n c­, æn ®Þnh x· héi. Th­ hai: ThÞ tr­êng chøng kho¸n tù ®éng ®iÒu hoµ gi÷a nh÷ng n¬i thõa sang n¬i thiÕu vèn gãp phÇn giao l­u vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Thø ba: ThÞ tr­êng chøng kho¸n ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµ nhµ kinh doanh chøng kho¸n vÒ t×nh h×nh cung - cÇu, thÞ gi¸ cña chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng m×nh vµ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n h÷u quan. Thø t­: ThÞ tr­êng chøng kho¸n ®¶m b¶o cho c¸c lo¹i chøng kho¸n ®­îc phÐp l­u hµnh cã n¬i mua b¸n thuËn tiÖn theo quy luËt cung cÇu nh­ mäi hµng ho¸ kh¸c. 3.2. Vai trß cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. 3.2.1. Nh÷ng mÆt tÝch cùc. Thø nhÊt: Lµ c«ng cô khuyÕn khÝch d©n chóng tiÕt kiÖm vµ sö dông nguån vèn tiÕc kiÖm vµo c«ng cuéc ®Çu t­: ThÞ tr­êng chøng kho¸n ra ®êi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ së tµi chÝnh, tÝn dông huy ®éng dµi h¹n nguån vèn tiÕt kiÖm vµ ®Ó dµnh trong d©n chóng. V× thÞ tr­êng chøng kho¸n, mét ®Þnh chÕ gi¶i quyÕt ®­îc c¸c yÕu ®iÓm c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông: Ng­êi cã chøng kho¸n khi cÇn tiÒn cã thÓ ®­a chøng kho¸n ra thÞ tr­êng b¸n l¹i. Thø hai: Gióp Nhµ n­íc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn x· héi: BÊt cø nhµ n­íc nµo còng ph¶i cã ng©n s¸ch ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §Ó cã vèn cho chi tiªu Nhµ n­íc ph¶i thu thuÕ, thu phÝ...Nh­ng th«ng th­êng kh«ng ®ñ chi tiªu do ®ã Nhµ n­íc ph¶i ph¸t hµnh chøng kho¸n (tr¸i phiÕu) trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n _mét h×nh thøc Nhµ n­íc vay tiÒn cña d©n. Thø ba: Lµ c«ng cô gi¶m ¸p lùc l¹m ph¸t: Ng©n hµng Nhµ n­íc víi vai trß ®iÒu hoµ l­u th«ng tiÒn tÖ, khi xuÊt hiÖn hiÖn t­îng l¹m ph¸t Ng©n hµng Nhµ n­íc sÏ ®­a ra b¸n c¸c lo¹i kú phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n víi laÜ suÊt cao ®Ó thu hót bít sè tiÒn l­u th«ng tõ ®ã lµm gi¶m l¹m ph¸t. Thø t­: Thu hót vèn tõ n­íc ngoµi: Th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi cã thÓ bá vèn ®Çu t­ b»ng c¸ch mua b¸n chøng kho¸n ¨n chªnh lÖch hoÆc c¸c doanh nghiÖp trong n­íc thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn råi ®em b¸n cæ phÇn trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nh­ vËy thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét ph­¬ng thøc ®Çu t­ rÊt h÷u hiÖu. Thø n¨m: ThÞ tr­êng chøng kho¸n l­u ®éng ho¸ mäi nguån vèn trong n­íc, c¸c cæ phiÕu, tr¸i phiÕu t­îng tr­ng cho mét sè vèn ®­îc mua ®i b¸n l¹i trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n nh­ mét thø hµng ho¸. Ng­êi cã vèn ng­êi (ng­êi së h÷u chøng kho¸n) kh«ng sî vèn cña m×nh bÞ bÊt ®éng v× khi cÇn hä sÏ b¸n l¹i c¸c cæ phiÕu, tr¸i phiÕu nµy ®Ó thu tiÒn vÒ ®Ó chi tiªu hoÆc ®Çu t­ vµo lo¹i cæ phiÕu tr¸i phiÕu kh¸c. Mét khi ®Çu t­ vµo chøng kho¸n dÔ dµng vµ cã lîi ®èi víi mäi tÇng líp d©n chóng th× c¸c mãn tiÒn tiÕt kiÖm lín nhá ®Òu s½n sµng tõ bá lÜnh vùc bÊt ®éng ho¸ ®Ó tham gia vµo qu¸ tr×nh ®Çu t­. Thø s¸u: Thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ®µng hoµng h¬n. Nhê cã thÞ tr­êng chøng kho¸n c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ ®em b¸n, ph¸t hµnh c¸c cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cña hä. Ban qu¶n lý thÞ tr­êng chøng kho¸n chØ chÊp nhËn nh÷ng cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cña nh÷ng c«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh hîp ph¸p, tµi chÝnh lµnh m¹nh cã doanh lîi ...vµ c«ng chónh còng chØ mua cæ phiÕu cña nh÷ng c«ng ty thµnh ®¹t. Víi sù lùa chän tù do cu¶ ng­êi mua cæ phiÕu, ®Ó b¸n ®­îc cæ phiÕu nh÷ng nhµ qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n lµm ¨n ®µng hoµng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ. H¬n n÷a luËt lÖ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¶i c«ng bè c«ng khai b¸o c¸o c©n ®èi tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh hµng quý, hµng n¨m...qua ®ã c«ng chóng cã c¬ héi nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸ ®­îc c«ng ty. ViÖc mua cæ phiÕu cña c«ng ty mét c¸ch tù do khiÕn ng­êi cã cæ phiÕu trë thµnh chñ së h÷u c«ng ty, hä cã thÓ kiÓm so¸t c«ng ty mé c¸ch dÔ dµng qua c¸c c¬ quan qu¶n lý c«ng ty vµ nhËn biÕt ®­îc kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty qua sù chÊp nhËn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. Tõ ®ã thóc ®Èy c«ng ty ph¶i lµm ¨n ®µng hoµng h¬n, tèt h¬n. 3.2.2. Nh÷ng mÆt tiªu cùc. Th­¬ng gia chøng kho¸n th­êng ®Èy gi¸ lªn hoÆc d×m gi¸ xuèng ®Ó thu lîi g©y thiÖt h¹i cho nh÷ng ng­êi chØ cã sè chøng kho¸n Ýt ái v× trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n gi¸ c¶ hoµn toµn phô thuéc vµo cung cÇu auyÕt ®Þnh qua sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. MÆt kh¸c, cã t×nh tr¹ng ®Çu c¬ hµng ho¸ g©y nªn sù khan hiÕm hµng ho¸ mét c¸ch gi¶ t¹o, dÉn ®Õn gi¸ c¶ chøng kho¸n t¨ng gÊp nhiÒu lÇn gi¸ trÞ chÝnh thøc cña nã. Khi sù viÖc ®­îc lµm s¸ng tá th× hÇu hÕt c¸c lo¹i chøng kho¸n ®Òu ®­îc ®¨ng ký b¸n ra nh­ng kh«ng cã ng­êi mua dÉn ®Õn sù sôp ®æ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. phÇn II thùc tr¹ng vµ ph­¬ng h­íng ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ë viÖt nam. 1. Thùc tr¹ng thÞ tr­êng chøng kho¸n viÖt nam trong thêi gian quA. Sù ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng cña Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Thµnh phè Hå ChÝ Minh ngµy 20/07/2000 ®· ®¸nh dÊu mét b­íc tiÕn quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®ång bé vµ hoµn thiÖn thÞ tr­êng tµi chÝnh ë ViÖt Nam. §©y lµ sù kiÖn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt nam, më ra mét kªnh huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n míi bªn c¹nh hÖ thèng nh©n hµng kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m cña §¶ng, Nhµ n­íc thùc hiÖn ®­êng lèi "x©y dùng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa". Tuy quy m« thÞ tr­êng cßn nhá bÐ vai trß t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ ch­a lín nh­ng ®©y lµ b­íc thÝ ®iÓm, tËp d­îc quan träng ®Ó c¸c c¬ quan qu¶n lý ®iÒu hµnh, c¸c tæ chøc quèc gia thÞ tr­êng vµ c«ng chóng ®Çu t­ lµm quen víi mét lÜnh vùc ®Çu t­ míi, ®iÒu ®ã t¹o nªn tiÒn ®Ì v÷ng tr¾c cho sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh vµ æn ®Þnh cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam. T×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. Ngµy 20/07/2000 Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n ®Çu tiªn ë ViÖt nam chÝnh thøc khai tr­¬ng ®Æt t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Vµ trung t©m thùc hiÖn phiªn giao dÞch ®Çu tiªn vµo ngµy 28/07/2000. §Õn nay Trung t©m ®· ho¹t ®éng ®­îc gÇn 3 n¨m. VËy trong gÇn 3 n¨m qua ho¹t ®éng thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam biÕn ®éng nh­ thÕ nµo? Gi¸ c¶ vµ khèi l­îng hµng ho¸ biÕn ®éng ra sao? Vµ ®Õn nay ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ vµ cã nh÷ng h¹n chÕ g×?... §Ó gi¶i ®¸p ®­îc nh÷ng c©u hái nµy theo ý kiÕn chñ quan cña t«i sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n trong thêi gian qua cã thÓ chia lµm c¸c giai ®o¹n nh­ sau: Tõ ngµy giao dÞch ®Çu tiªn 28/07/2000 - 28/10/2000. VÒ hµng ho¸: TÝnh ®Õn ngµy 28/10/2000 Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n cã 7 lo¹i chøng kho¸n ®­îc niªm yÕt.Tæng gi¸ trÞ cña 4 c«ng ty niªm yÕt ®¹t ®Õn 302,80 tû ®ång trong ®ã: C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn l¹nh (REE) 150 tû ®ång, c«ng ty cæ phÇn c¸p vµ vËt liÖu viÔn th«ng (SACOM) 120 tû ®ång, c«ng ty cæ phÇn giÊy H¶i Phßng (HAPACO) 10,8 tû ®ång, c«ng ty cæ phÇn giao nhËn ngo¹i th­¬ng (TMS) 22 tû ®ång. VÒ tr¸i phiÕu: Tæng gi¸ trÞ tr¸i phiÕu chÝnh phñ niªm yÕt 1.100 tû ®ång bao gåm 3 lo¹i: Lo¹i ®Êu thÇu ®ît mét (CP1-0100) 300 tû ®ång l·i suÊt 6,5%/n¨m. Lo¹i ®Êu thÇu ®ît hai (CP1-0200) 300 tû ®ång l·i suÊt 6,6%/n¨m. §ît mét b¶o l·nh ph¸t hµnh (C P1A0100) 500 tû ®ång l·i suÊt 6,6% n¨m. TÊt c¶ c¸c lo¹i tr¸i phiÕu trªn ®Òu cã kú h¹n 5 n¨m. Ho¹t ®éng giao dÞch cæ phiÕu: Gi¸ chøng kho¸n bÞ ®Èy gi¸ t¨ng cao liªn tôc trong tõng phiªn giao dÞch, sè l­îng cæ phiÕu ®· giao dÞch sau 33 phiªn lµ 1.459.600 cæ phiÕu cña c¶ 4 c«ng ty niªm yÕt vµ tæng gi¸ trÞ giao dÞch lµ 28.898,91 triÖu ®ång. ChØ sè ViÖt nam index t¨ng 28.27 ®iÓm trong ®ã gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i cæ phiÕu ®iÓn h×nh biÕn ®éng trong thêi gian qua nh­ sau: Víi 5 lo¹i cæ phiÕu lµ REE, SAM, HAP, TMS, LAF. B¶ng 1 So s¸nh møc gi¸ cæ phiÕu gi¸ ®ãng cöa ngµy 27/04/2000 so víi gi¸ tham chiÕu Lo¹i cæ phiÕu Gi¸ tham chiÕu Gi¸ ®ãng cöa ngµy 27/10/2000 Tû lÖ t¨ng (%) Møc gi¸ (®) Ngµy REE SAM HAP TMS LAF 16.000 17.000 16.000 14.000 17.000 28/07/2000 28/07/2000 04/08/2000 04/08/2000 15/08/2000 19.100 22.800 25.000 19.500 20.500 19,4 34,1 56.25 16 20 Qua b¶ng sè liÖu trªn nhËn thÊy gi¸ c¶ cña tÊt c¶ 5 lo¹i cæ phiÕu ®Òu t¨ng h­íng tèt ph¶n ¸nh ®óng cung cÇu thÞ tr­êng vµ t©m lý ng­êi ®Çu t­. VËy t¹i sao l¹i cã sù t¨ng gi¸ ®ã? Nguyªn nh©n lµ do kh¸i niÖm ®Çu t­ chøng kho¸n cßn rÊt míi míi mÎ víi chóng ta, sù hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n cßn h¹n chÕ, ng­êi ®Çu t­ t×m c¸ch mua cæ phiÕu b»ng mäi gi¸ hä chØ muèn nhanh chãng tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n cßn nh÷ng ng­êi n¾m gi÷ cæ phiÕu l¹i ch­a muèn b¸n v× chê diÔn biÕn thÞ tr­êng. Ho¹t ®éng giao dÞch tr¸i phiÕu: TÝnh ®Õn th¸ng 10/2000 tæng khèi l­îng giao dÞch lµ 390 tr¸i phiÕu ®¹t 39,2 triÖu ®ång. Gi¸ tr¸i phiÕu vÉn ë møc 100.800 ®ång. Thêi gian nµy thÞ tr­êng tr¸i phiÕu t¨ng rÊt chËm nguyªn nh©n do ng­êi ®Çu t­ kh«ng thùc sù hiÓu biÕt vÒ lîi Ých cña ®Çu t­ tr¸i phiÕu vµ do ®Çu t­ vµo tr¸i phiÕu kh«ng hÊp dÉn b»ng ®Çu t­ vµo cæ phiÕu: l·i suÊt thÊp mµ phÝ giao dÞch l¹i cao 0,5%. Trong thêi kú nµy gi¸ cæ phiÕu HAP (56,25%) lµ t¨ng cao nhÊt vµ thÊp nhÊt gi¸ cæ phiÕu cña TMS (16%). Nh×n chung gi¸ c¶ cæ phiÕu trong thêi kú nµy biÕn ®éng theo chiÒu NhËn xÐt: Thêi kú nµy ho¹t ®éng giao dÞch cæ phiÕu nãi chung æn ®Þnh gi¸ c¶ chøng kho¸n ®­îc qu¶n lý trong ph¹m vi cho phÐp. T×nh h×nh nhu cÇu chøng kho¸n v­ît cung cho thÊy dÊu hiÖu tèt vÒ kh¶ n¨ng thu hót ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. C¸c c«ng Tæng c«ng ty lùa chän niªm yÕt, ho¹t ®éng kinh doanh tèt vµ cã l·i cæ phiÕu ®­îc tr¶ cæ tøc cao hÊp dÉn nhµ ®Çu t­. Tuy nhiªn hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng cßn qu¸ Ýt ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu mua b¸n trªn thÞ tr­êng. 1.1.2. Tõ ngµy 28/10/2000 - 28/04/2001. TÝnh ®Õn ngµy 28/04/2001 Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n-Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· thùc hiÖn ®­îc 80 phiªn giao dÞch ®­a tæng sè phiªn giao dÞch lªn 113 phiªn víi tænh gi¸ trÞ giao dÞch lµ 338,03 tû ®ång. Cã thªm hai lo¹i chøng kho¸n ®­îc niªm yÕt ®­a tæng sè chøng kho¸n niªm yÕt lªn 9 lo¹i trong ®ã cã 5 cæ phiÕu cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· ®­îc cæ phÇn ho¸. Vµ trong thêi kú nµy cã thªm hai c«ng c«ng ty tham gia niªm yÕt ®ã lµ: C«ng Tæng c«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th­¬ng Sµi Gßn-Transimex vµ c«ng Tæng c«ng ty chÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu Long An- Lafooco, víi tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu niªm yÕt 321,17 tû ®ång. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh th«ng qua ®Êu thÇu t¹i Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n kú h¹n 5 n¨m, l·i suÊt 6,5%; 6,6% víi khèi l­îng lµ 1.100 tû ®ång, ®ît mét ®­a vµo niªm yÕt 83,07 tû ®ång, ®ît hai ®­a vµo niªm yÕt 75 tû ®ång. Ho¹t ®éng giao dÞch cæ phiÕu: Trong 113 phiªn giao dÞch víi gi¸ trÞ thÞ tr­êng ®­îc giao dÞch 9.053.300 cæ phiÕu t¨ng so víi thêi kú tr­íc 520,26% víi gi¸ trÞ cæ phiÕu giao dÞch 327,225 tû ®ång chiÕm 96,8% vµ t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ cæ phiÕu trong giai ®o¹n nµy ®­îc thÓ hiÖn râ ë b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 2 So s¸nh møc gi¸ cæ phiÕu gi¸ ®ãng cöa ngµy 27/04/2001 so víi gi¸ tham chiÕu Lo¹i cæ phiÕu Gi¸ tham chiÕu Gi¸ ®ãng cöa ngµy 27/04/2001 Tû lÖ t¨ng (%) Møc gi¸ (®) Ngµy REE SAM HAP TMS LAF 16.000 17.000 16.000 14.000 17.000 28/07/2000 28/07/2000 04/08/2000 04/08/2000 15/08/2000 48.600 47.000 87.000 75.000 40.600 204 176 444 439 139 Nh×n chung tÊt c¶ c¸c lo¹i cæ phiÕu ®Òu t¨ng gi¸ rÊt nhanh so víi gi¸ tham chiÕu. møc gi¸ t¨ng cao nhÊt lµ cña HAP víi møc gi¸ ®¹t 87.000 ®ång/cæ phiÕu t­¬ng ®­¬ng møc t¨ng 444% vµ gi¸ cæ phiÕu t¨ng Ýt nhÊt lµ cña LAF ®¹t 40.600 ®ång/cæ phiÕu t­¬ng møc t¨ng 139%. Nguyªn nh©n cña sù t¨ng gi¸ nµy do: cung chøng kho¸n thÊp h¬n cÇu chøng kho¸n; hiÖn t­îng ®Çu t­ theo trµo l­u; mua chøng kho¸n ®Ó biÕt; c¸ch thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu khi cæ phÇn ho¸ cßn b¸t cËp; viÖc ®Þnh gi¸ cæ phiÕu qu¸ thÊp so víi thùc tÕ; mét sè c¸c c«ng Tæng c«ng ty niªm yÕt tr¶ cæ tøc qu¸ cao kh«ng chó träng ®Õn viÖc tÝch luü, t¸i ®Çu t­ më réng s¶n suÊt, ®· lµm cho c¸c nhµ ®Çu t­ ®æ s« vµo mua cæ phiÕu víi kú väng nhËn ®­îc cæ tøc cao mµ bÊt chÊp nh÷ng nguy c¬ tiÒm Èn phÝa tr­íc. Ho¹t ®éng giao dÞch trªn thÞ tr­êng tr¸i phiÕu: TÝnh ®Õn th¸ng 4/2001 khèi l­äng tr¸i phiÕu giao dÞch t¨ng thªm 107.600 tr¸i phiÕu ®¹t 107.990 n©ng gi¸ trÞ giao dÞch lªn 10,818 tû ®ång chiÕm 3,2% tæng gi¸ trÞ giao dÞch. Vµo phiªn thø 105 gi¸ trÞ tr¸i phiÕu kho¶ng 5,2 tû ®ång vµ vµo phiªn thø 115 víi gi¸ trÞ 1 tû ®ång. §iÒu nµy cã thÓ thÊy r»ng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ch­a thùc sù hÊp dÉn ®èi víi ng­êi ®Çu t­. MÆc dï cã ®é an toµn cao nh­ng l·i suÊt l¹i thÊp h¬n mÆt b»ng l·i suÊt thÞ tr­êng (l·i suÊt ng©n hµng kho¶ng 7% ®Õn 8%/n¨m) nªn kh«ng kÝch thÝch ng­êi mua. MÆc dï chóng ta ®· c¶i tiÕn ph­¬ng thøc ph¸t hµnh trªn thÞ tr­êng s¬ cÊp ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn ®­a vµo niªm yÕt, nh­ng l¹i xem nhÑ tÝnh ®¹i chóng cña tr¸i phiÕu do ®ã tr¸i phiÕu tËp trung vµo mét sè Ng©n hµng Th­¬ng m¹i lín. Trong ®ã Ng©n hang nµy ch­a ®Èy m¹nh ®­îc d­ nî tÝn dông nªn ch­a cã nhu cÇu b¸n ra dÉn ®Õn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ gÇn nh­ kh«ng giao dÞch ®­îc. NhËn xÐt: trong thêi kú nµy t×nh h×nh biÕn ®éng chøng kho¸n (cæ phiÕu) kh¸ s©u s¾c t¨ng c¶ vÒ gi¸ c¶ vµ sè l­îng cæ phiÕu giao dÞch. §iÓm næi bËt trong thêi kú nµy lµ gi¸ cña hÇu hÕt c¸c lo¹i cæ phiÕu t¨ng rÊt nhanh mµ nguyªn nh©n chñ yÕu vÉn lµ do yÕu tè t©m lý vµ t×nh tr¹ng cung chøng kho¸n nhá h¬n cÇu chøng kho¸n. Trong khi ®ã gi¸ tr¸i phiÕu l¹i kh«ng cã xu h­íng biÕn ®éng tèt mµ giËm ch©n t¹i chç. Tuy nhiªn tæng khèi l­îng tr¸i phiÕu giao dÞch trªn thÞ tr­êng cã t¨ng nh­ng møc y¨ng cßn qu¸ thÊp do tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ch­a hÊp dÉn ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­. Tõ ngµy 28/04/2000 - 28/07/2001. Hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng: tÝnh ®Õn ngµy 28/07/2001 ThÞ tr­êng Giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· thùc hiÖn thªm ®­îc 38 phiªn giao dÞch so víi thêi kú tr­íc n©ng tæng sè phiªn giao dÞch lªn 151 phiªn víi 14,2 triÖu cæ phiÕu vµ trªn 500 tr¸i phiÕu ®¹t tæng gi¸ trÞ giao dÞch lµ 727 tû ®ång. §Õn thêi ®iÓm nµy cã 5 lo¹i tr¸i phiÕu chÝnh phñ vµ hai lo¹i tr¸i phiÕu c«ng ty ®­îc niªm yÕt vµ giao dÞch trªn thÞ tr­êng. §· thùc hiÖn ®­îc 8 phiªn ®Êu thÇu tr¸i phiÕu chÝnh phñ th«ng qua thÞ tr­êng giao dÞch chøng kho¸n, trong ®ã ®· tæ chøc thµnh c«ng 3 ®ît ®Êu thÇu tæng gi¸ trÞ tr¸i phiÕu chÝnh phñ tróng thÇu lµ: 805 tû thêi h¹n l·i suÊt tõ 6,5%/n¨m ®Õn 7,3%/n¨m. Cã 5 ®ît ®Êu thÇu kh«ng thµnh c«ng v× l·i suÊt ®Æt thÇu cao h¬n l·i suÊt chØ ®¹o. Bªn c¹nh ®ã Kho b¹c Nhµ n­íc ®· ph¸t hµnh 2 ®ît tr¸i phiÕu chÝnh phñ theo h×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh víi tæng gi¸ trÞ 700 tû ®ång. Nh­ vËy ®Õn thêi ®iÓm nµy ®· cã 1500 tû ®ång tr¸i phiÕu chÝnh phñ ®­îc niªm yÕt trªn thÞ tr­êng giao dÞch chøng kho¸n. Nh×n chung gi¸ c¶ tr¸i phiÕu Ýt cã sù biÕn ®éng ®¸ng kÓ, xu h­íng gi¸ tr¸i phiÕu ®i vµo æn ®Þnh. Ho¹t ®éng giao dÞch cæ phiÕu: T¹i thêi ®iÓm nµy trªn thÞ tr­êng cã 6 c«ng Tæng c«ng ty niªm yÕt víi tæng sè cæ phiÕu ®¨ng ký niªm yÕt lµ 33,8 triÖu cæ phiÕu ®¹t gi¸ trÞ lµ 338 tû ®ång. Trong 151 phiªn giao dÞch víi gi¸ trÞ thÞ tr­êng ®­îc giao dÞch 14.2 triÖu cæ phiÕu, tæng gi¸ trÞ giao dÞch lµ 654,3 tû ®ång chiÕm 90%. ThÞ tr­êng cã xu h­íng t¨ng gi¸. C¸c lo¹i cæ phiÕu t¨ng tõ 4 ®Õn 7 lÇn so víi phiªn giao dÞch ®Çu tiªn. ChØ sè ViÖt nam index t¨ng cao lµ 571 ®iÓm, gi¸ trÞ thÞ tr­êng cña 5 lo¹i cæ phiÕu ®¹t 2.301 tû ®ång. Sù biÕn ®éng gi¸ c¶ cña 5 lo¹i cæ phiÕu REE, SAM, HAP, TMS, LAF ®­îc thÓ hiÖn râ d­íi b¶ng sau ®©y: B¶ng 3. So s¸nh møc t¨ng gi¸ cæ phiÕu ( Gi¸ ®ãng cöa ) Lo¹i cæ phiÕu Gi¸ ngµy 27/4/2001 (®) Gi¸ ngµy 01/7/2001 (®) Tû lÖ t¨ng (%) REE SAM HAP TMS LAF 48.600 47.000 87.000 75.000 40.600 82.500 64.500 109.000 115.000 82.000 70,75 32,23 25,29 52,32 101,97 NhËn xÐt: Trªn b¶ng 3 cho thÊy gi¸ c¶ cña 5 lo¹i cæ phiÕu ®Òu t¨ng trong thêi kú nµy, tuy nhiªn møc ®é t¨ng kh¸c nhau cña tõng lo¹i cæ phiÕu. Gi¸ ngµy 01/07/2001 so víi gi¸ ngµy 27/04/2001 møc t¨ng gi¸ cña cæ phiÕu LAP lµ cao nhÊt víi møc gi¸ 82.000 ®ång/cæ phiÕu ®¹t møc t¨ng 101,97%, møc t¨ng gi¸ cña cæ phiÕu HAP lµ thÊp nhÊt víi møc gi¸ 109.000 dång/cæ phiÕu ®¹t møc t¨ng 25,29%. Trong thêi kú nµy møc t¨ng cña c¸c lo¹i cæ phiÕu kh¸ cao, nguyªn nh©n vÉn do thiÕu hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng dÉn tíi t×nh tr¹ng cÇu lín h¬n cung lµm cho gi¸ cæ phiÕu t¨ng lªn nhanh chãng. Trong thêi kú nµy gi¸ c¶ tr¸i phiÕu Ýt cã sù biÕn ®éng so víi thêi kú tr­íc nh×n chung gi¸ c¶ cã xu h­íng ®i vµo æn ®Þnh. Sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n trong th¸ng 8/2001. VÒ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng: Trong th¸ng 8, vÒ khèi l­îng giao dÞch chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng, tæng khèi l­îng giao dÞch lµ 2.114.890, trong ®ã cæ phiÕu lµ 2.103.200 chiÕm 99.4%, tr¸i phiÕu lµ 11.690, chiÕm gÇn 0.5% tæng khèi l­îng giao dÞch trªn thÞ tr­êng. Th¸ng 8 lµ th¸ng cã sè l­îng tr¸i phiÕu giao dÞch Ýt nhÊt tõ tr­íc tíi nay, vÒ gi¸ trÞ chøng kho¸n giao dÞch trªn thÞ tr­êng tæng gi¸ trÞ giao dÞch lµ 107,44 tû ®ång, gi¸ trÞ cæ phiÕu thùc hiÖn trong giao dÞch ®¹t 106,3 tû ®ång vµ gi¸ trÞ tr¸i phiÕu lµ 1,1 tû ®ång. Còng trong th¸ng 8 thÞ tr­êng tr¸i phiÕu cã thªm hai mÆt hµng míi lµ CP1A0101 vµ CP10401, n©ng tæng sè tr¸i phiÕu giao dÞch trªn thÞ tr­êng lªn 9 lo¹i, víi tæng gi¸ trÞ niªm yÕt lµ 1.626,838 tû ®ång. Ho¹t ®éng giao dÞch cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng: Thùc tr¹ng diÔn biÕn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n trong th¸ng 8 cã thÓ ®Êu thÇu chi tiÕt nh­ sau: trong tæng sè 14 phiªn giao dÞch, chØ duy nhÊt cã mét phiªn thø 156 ngµy 8/8lµ gi¸ 5 lo¹i cæ phiÕu t¨ng kÞch trÇn cßn l¹i hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c phiªn gi¸ ®Òu gi¶m. Vµ sù biÕn ®éng nay ®­îc thÓ hiÖn râ trong b¶ng 4 d­íi ®©y. B¶ng 4 So s¸nh møc t¨ng gi¸ cæ phiÕu (Gi¸ ®ãng cöa) Lo¹i cæ phiÕu Gi¸ ngµy 01/7/2001 (®) Gi¸ ngµy 24/8/2001 (®) Tû lÖ t¨ng (%) REE SAM HAP TMS LAF 82.500 64.500 109.000 115.000 82.000 45.300 42.300 90.000 55.500 42.800 - 45,09 - 34,42 - 17,43 - 51,74 - 47,81 Qua b¶ng 4 cho thÊy gi¸ cæ phiÕu gi¶m m¹nh nhÊt lµ TMS, gi¶m 59.500 ®ång/cæ phiÕu t­¬ng ®­¬ng møc gi¶m 51,74% (tÝnh tõ phiªn giao dÞch ngµy 01/07/2001 ®Õn ngµy 24/08/2001); tiÕp theo ®Õn gi¸ cæ phiÕu LAF gi¶m 39.200 ®ång/cæ phiÕu t­¬ng ®­¬ng møc gi¶m 47,81%; cæ phiÕu REE gi¶m 37.200 ®ång/cæ phiÕu t­¬ng ®­¬ng møc gi¶m 45,09%; cæ phiÕu SAM gi¶m 22.200 ®ång/cæ phiÕu t­¬ng ®­¬ng møc gi¶m 34,42%; vµ cæ phiÕu gi¶m Ýt nhÊt lµ HAP 19.000 ®ång/cæ phiÕu t­¬ng ®­¬ng møc gi¶m 17,43%. Sù biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng tr¸i phiÕu: C¸c lo¹i tr¸i phiÕu míi ch­a cã giao dÞch nªn còng ch­a h×nh thµnh gi¸ hiÖn thêi. C¸c giao dÞch chñ yÕu tËp trung vµo 2 lo¹i BID1-100 vµ BID1-200 cña Ng©n hµnh §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam. Trong ®ã, riªng BID1-100 cã 8.750 tr¸i phiÕu ®­îc giao dÞch chiÕm 74,85% tæng khèi l­îng tr¸i phiÕu giao dÞch trong th¸ng. Nh×n chung gi¸ c¸c lo¹i tr¸i phiÕu cã t¨ng nhÑ. NhËn xÐt: trong thêi kú nµy gi¸ cña 5 lo¹i cæ phiÕu trªn ®Òu gi¶m gi¸ nh×n chung do nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n sau ®©y: do trong mét thêi gian dµi gi¸ chøng kho¸n ®· t¨ng liªn tôc vµ cao h¬n nhiÒu so víi gi¸ trÞ thùc cña nã; nguyªn nh©n trùc tiÕp, ®ã lµ trong thêi gian qua mét sè tæ chøc cÇm cè chøng kho¸n hiÖn nay å ¹t b¸n ra mét l­îng lín cæ phiÕu ®ang cÇm cè lµm t¨ng ®ét biÕn l­îng chøng kho¸n b¸n ra trªn thÞ tr­êng vµ ®· t¸c ®éng ®Õn gi¸ chøng kho¸n theo quy luËt cung cÇu; Cßn cã mét nguyªn nh©n kh¸c lµ do yÕu tè t©m lý cña c¸c nhµ ®Çu t­ khi ®ãn nhËn xu h­íng chøng kho¸n sÏ gi¶m gi¸ do ®ã lµm t¨ng thªm ®é sôt gi¶m cña gi¸ cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng khi hä chñ ®éng b¸n th¸o cæ phiÕu hßng tr¸nh tæn thÊt. Gi¸ c¶ cæ phiÕu trong thêi kú nµy gi¶m rÊt m¹nh, xu h­íng biÕn ®éng nµy ¶nh h­ëng kh«ng xÊu ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n trong t­¬ng lai do ®ã Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p can thiÖp ®Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy. Tõ ®Çu th¸ng 9/2001 - 02/2002. Sau sù biÕn ®éng sôt gi¶m gi¸ cña c¸c lo¹i cæ phiÕu trong th¸ng 8/2001, cho ®Õn th¸ng 10/2001 thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam ®· cã nh÷ng chuyÓn h­íng tÝch cùc: gi¸ cña 6 lo¹i cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng ®Òu t¨ng trë l¹i qua tõng phiªn giao dÞch sau mét thêi gian dµi sôt gi¶m. Tõ phiªn giao dÞch thø 182 ngµy 10/10/2001 biªn ®é giao dÞch chøng kho¸n thu hÑp tõ ± 7% trë vÒ ± 2%. Còng trong th¸ng 10 nµy thÞ tr­êng xuÊt hiÖn thªm chñng lo¹i hµng ho¸. §ã lµ cæ phiÕu cña c«ng Tæng c«ng ty cæ phÇn §å hép H¹ long (c«ng Tæng c«ng ty CANFOCO víi m· hiÖu giao dÞch cæ phiªó CAN) vµ hai chñng lo¹i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ míi lµ CP1 - 0701 vµ CP1 - 0801. Sau mét thêi gian dµi thay ®æi thÞ tr­êng chøng kho¸n trong tr¹ng th¸i trÇm l¾ng vµ mÆc dï tõng b­íc phôc håi trë l¹i tõ nh÷ng phiªn giao dÞch vaß trung tuÇn th¸ng 10 nh­ng chØ ë møc cÇm chõng. Trong th¸ng 10 tæng khèi l­îng chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn giao dÞch ®¹t 2.475.880 chøng kho¸n t¨ng 38,5% so víi th¸ng 9, t­¬ng ®­¬ng 688.000 chøng kho¸n vµ tæng gi¸ trÞ giao dÞch lµ 87,3 tû ®ång t¨ng 13% t­¬ng ®­¬ng 10,6 tû ®ång. Trong th¸ng 11/2001 thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam xuÊt hiÖn thªm hai lo¹i cæ phiÕu míi ®­îc cÊp giÊy phÐp niªm yÕt trªn Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Thµnh phè Hå ChÝ Minh. §ã lµ cæ phiÕu cña c«ng Tæng c«ng ty cæ phÇn nhùa §µ N½ng (m· chøng kho¸n lµ DPC) chÝnh thøc ®­îc giao dÞch vµo phieen thø 203 ngµy 28/11 vµ cæ phiÕu cña c«ng Tæng c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo Biªn Hoµ vµ sÏ ®­îc giao dÞch vµo th¸ng 12/2001. Sù xuÊt hiÖn cña hai lo¹i cæ phiÕu cung cÊp cho thÞ tr­êng thªm 7,18 triÖu chøng kho¸n, trÞ gi¸ 71,8 tû ®ång. Trªn thÞ tr­êng ®· cã 9 lo¹i cæ phiÕu ®­îc niªm yÕt. Tæng khèi l­îng chøng kho¸n giao dÞch trªntt lµ 1.279.630 chøng kho¸n trong ®ã: cæ phiÕu 1.227.300, tr¸i phiÕu 52.330. Thêi kú nµy trªn thÞ tr­êng cã thªm 3 lo¹i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ: CP1 - 0901; CP1A0201; CP1 - 1001, n©ng chñng lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng hiÖn nay lªn 24 lo¹i bao gåm c¶ cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu, nh×n chung kh«ng cã sù biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ tr¸i phiÕu trªn thÞ tr­êng. Sù biÕn ®éng gi¸ c¶ vµ sè l­îng cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng trong th¸ng 1 vµ 2/2002 nh×n chung kh«ng cã sù biÕn ®éng lín vµ d­íi ®©y lµ gi¸ cña 5 lo¹i cæ phiÕu biÕn ®éng so víi thêi kú tr­íc nh­ sau: B¶ng 5 So s¸nh møc t¨ng gi¸ cæ phiÕu (Gi¸ ®ãng cöa) Lo¹i cæ phiÕu Gi¸ ngµy 24/8/2001 (®) Gi¸ ngµy 28/2/2002 (®) Tû lÖ t¨ng (%) REE SAM HAP TMS LAF 45.300 42.300 90.000 55.500 42.800 85.600 63.400 112.000 124.000 85.000 88,96 49,88 24,44 123,42 98,6 NhËn xÐt: Trong thêi kú nµy cã sù chuyÓn biÕn ®¸ng l­u ý lµ trªn thÞ tr­êng giao dÞch chøng kho¸n ®· xuÊt hiªn sù t¨ng gi¸ trë l¹i cña 5 lo¹i cæ phiÕu sau mét thêi gian dµi ®ång lo¹t sôt gi¸. B¶ng trªn cho thÊy møc gi¸ t¨ng trë l¹i møc t¨ng cao nhÊt lµ gi¸ cña cæ phiÕu TMS ®¹t 124.000 ®/cæ phiÕu t­¬ng ®­¬ng t¨ng 123,42% vµ møc t¨ng gi¸ thÊp nhÊt lµ gi¸ cæ phiÕu HAP ®¹t 112.000 ®/cæ phiÕu t­¬ng ®­¬ng møc t¨ng 24,44%. Nguyªn nh©n cña sù t¨ng gi¸ nµy lµ do sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi lµm t¨ng l­îng cÇu cho hµng ho¸ dÉn ®Õn sù t¨ng gi¸ trë l¹i nhanh chãng...trong thêi kú nµy cã sù xuÊt hiÖn cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®©y lµ c¬ héi tèt cã thÓ thu hót nguån vèn tõ n­íc ngoµi th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Chñng lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng còng ®a d¹ng so víi ngµy ®Çu khai tr­¬ng nh­ng sè l­îng vÉn cßn h¹n chÕ, thêi kú nµy gi¸ chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng cã xu h­íng t¨ng dù b¸o mét thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam ph¸t triÓn h¬n n÷a trong t­¬ng lai. Nh÷ng h¹n chÕ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam trong thêi gian qua. 1.2.2. Nh÷ng h¹n chÕ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n trong thêi gian qua. Trong thêi gian qua thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· ®i vµo ho¹t ®éng tuy thêi gian ho¹t ®éng kh«ng ph¶i lµ dµi nh­ng thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· tõng b­íc trë thµnh kªnh huy ®éng vèn quan träng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. §Õn nay thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· ho¹t ®éng ®­îc 3 n¨m, bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng kÕt qu¶ to lín ë trªn th× thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam vÉn cßn tån taÞ nh÷ng h¹n chÕ c¬ b¶n sau: Thø nhÊt: VÒ hµng ho¸, ®· nãi ®Õn thÞ tr­êng lµ ph¶i nãi ®Õn hµng ho¸ cho thÞ tr­êng ®ã, song trªn thùc tÕ hµng hãa cña TTCK ViÖt nam cßn rÊt nghÌo nµn c¶ vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i: cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khan hiÕm nµy vÝ dô nh­ nh÷ng c«ng ty cæ phÇn cã ®ñ tiªu chuÈn tham gia niªm yÕt cæ phiÕu t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n cßn rÊt h¹n chÕ , mét phÇn do thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam cßn míi h×nh thµnh trong thêi gian ng¾n nªn dÉn ®Õn ch­a cã nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸, nguån cung cÊp hµng ho¸ cho thÞ tr­êng chøng kho¸n chñ yÕu lµ tõ c¸c c«ng ty cæ phÇn mµ tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vÉn diÔn ra chËm ch¹p. Khèi luîng hµng ho¸ niªm yÕt giao dÞch trªn thÞ tr­êng ch­a nhiÒu, ph¹m vi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng cßn hÑp, rÊt Ýt cæ phiÕu ®­îc niªm yÕt trong khi ®ã nhu cÇu ®Çu t­ cæ phiÕu cña c«ng chóng l¹i lín, t¹o ra sù mÊt c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu. MÆc dï Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc ®· phèi hîp gi÷a c¸c bé nghµnh liªn quan vµ trùc tiÕp lµm viÖc víi mét sè doanh nghiÖp ®Ó h­íng dÉn viÖc tham gia niªm yÕt nh­ng kÕt qu¶ ®Õn nay vÉn cßn rÊt han chÕ . NhiÒu doanh nghiÖp ch­a tham gia niªm yÕt v× thùc tÕ hä ch­a cã nhu cÇu vÒ vèn ( mét sè doanh nghiÖp ®­îc ng©n s¸ch cÊp hoÆc ®­îc vay ­u ®·i ).T©m lý cßn ng¹i kiÓm to¸n c«ng khai tµi chÝnh vµ c«ng bè th«ng tin. MÆt kh¸c c¸c doanh nghiÖp hÇu nh­ ch­a thÊy hÕt d­îc lîi Ých cña viÖc tham gia niªm yÕt. Tr¸i phiÕu chÝnh phñ tuy ®· ®­îc ®­a ra niªm yÕt nh­ng sè l­îng giao dÞch cßn thÊp nguyªn nh©n chÝnh lµ do l·i suÊt tr¸i phiÕu thÊp h¬n mÆt b»ng l·i suÊt hiÖn nay nªn kh«ng hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh qua ®Êu thÇu vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh, ®Òu do c¸c tæ chøc tÝn dông, b¶o hiÓm mua vµ n¾m gi÷. C¸c tæ chøc nµy trong t×nh tr¹ng thõa vèn nªn hä n¾m gi÷ tr¸i phiÕu kh«ng cã nhu cÇu b¸n l¹i nªn hµng ho¸ khan hiÕm. Trong thêi gian qua gi¸ c¶ cña c¸c hµng ho¸ lu«n biÕn ®éng theo chiÒu h­íng t¨ng lªn( rÊt t¨ng so víi ngµy ®Çu ph¸t hµnh ) nguyªn nh©n do mÊt c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu hµng ho¸ ( cung qu¸ nhá so víi cÇu )... Ng­êi mua nhiÒu nh­ng ng­êi b¸n l¹i Ýt do ®ã gi¸ chøng kho¸n bÞ ®Èy lªn cao lµ tÊt yÕu. MÆt kh¸c do nhµ ®Çu t­ kh«ng muèn b¸n non cæ phiÕu nªn tiÕp tôc g¨m gi÷ ®Ó hy väng t¨ng gi¸. Thø hai: N¨ng lùc cña ®éi ngò nh©n viªn cßn yÕu vÒ nghiÖp vô. ChÝnh v× kh¸i niÖm vµ h×nh thøc ®Çu t­ chøng kho¸n ë ViÖt Nam cßn rÊt míi mÎ nªn nh×n chung thùc tÕ ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong thêi gian võa qua cho thÊy cã rÊt nhiÒu nh©n viªn m«i giíi t¹i ®©y ch­a ®­îc ®µo t¹o ®Çy ®ñ mét c¸ch cã hÖ thèng. Cã ng­êi míi tr¶i qua nh÷ng líp häc ng¾n h¹n hoÆc chØ võa míi ra tr­êng. H¬n n÷a thÞ tr­êng chøng kho¸n míi lÇn ®Çu xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam nªn kinh nghiÖm vµ thùc tiÔn cña nh÷ng nh©n viªn nµy cßn rÊt h¹n chÕ khi cã nh÷ng biªn ®éng hay sù cè trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n hä còng lóng tóng kh«ng kÐm g× nhµ ®Çu t­.Trong khi ®ã sè ng­êi ®­îc ®i ®µo t¹o tõ n­íc ngoµi vÒ cßn rÊt Ýt kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng lµm thay ®æi bé mÆt cña TTCK ViÖt Nam v× hä còng ch­a tinh th«ng luËt vµ thùc tÕ thÞ tr­êng cô thÓ ë ®©y. NÕu ®éi ngò nµy t¨ng lªn ®«ng ®¶o th× ch¾c ch¾n TTCK ViÖt Nam sÏ cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ vµ nhµ ®Çu t­ sÏ m¹nh d¹n h¬n trong ®Çu t­ chøng kho¸n . MÆt kh¸c trªn thÞ tr­êng chøng kh¸on vÉn cã mét sè nhµ ®Çu t­ ch­a hiÓu râ vµ ch­a ph©n tÝch kü c¸c yÕu tè tham gia ®Çu t­ nªn cã xu h­íng mua vµ g¨m gi÷ nªn gi¸ cæ phiÕu t¨ng qu¸ cao kh«ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ ®Ých thùc cña nã. Thø ba: HÖ thèng ph¸p lý cßn láng lÎo vµ cßn nhiÒu bÊt cËp. ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét h×nh thøc ®Çu t­ rÊt míi ë ViÖt Nam do ®ã cÇn cã ph¸p luËt ®Ó ®iÒu chØnh ®Ó ®¶m b¶o an toµn c«ng b»ng vµ hîp ph¸p. MÆc dï trong lÜnh vùc ho¹t ®éng chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng khoan ®· cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy ®iÒu chØnh nh­ NghÞ ®Þnh sè 44/1998/N§_CP vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. NghÞ ®Þnh sè 22/2000/N§_CP vÒ sö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ nhiÒu quyÕt ®Þnh th«ng t­ h­íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn N§ do c¸c bé ngµnh liªn quan ban hµnh nh­ng cho tíi nay ta vÉn ch­a ban ban hµnh bé luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n mét c¸ch cã hÖ thèng.Trong khi ®ã mét sè quyÕt ®Þnh trªn l¹i cã nh÷ng ®iÒu kho¶n m©u thuÉn vµ nhiÒu ®iÒu kho¶n ch­a quy ®Þnh h×nh ph¹t cô thÓ .ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho nhiÒu nhµ ®Çu t­ c¶m thÊy kh«ng ®­îc b¶o vÖ. Bªn c¹nh ®ã vÉn cßn khe hë ph¸p luËt tõ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy trong lÜnh v­c nµy. MÆt kh¸c, cßn cã sù chËm chÔ cång kÒnh trong c«ng t¸c triÓn khai. Sù yÕu kÐm chËm chÔ kh«ng theo kÞp chuyÓn biÕn cña x· héi lµ trë ng¹i lín cho viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng, c«ng t¸c thùc thi ph¸p luËt cßn ch­a nghiªm viÖc xö lý ph¹t cßn nhiÒu vËn dông tuú tiÖn cña mét sè c¸n bé c«ng chøc nhµ n­íc. Thø t­: Ho¹t ®éng c«ng bè th«ng tin vµ gi¸m s¸t trªn thÞ tr­ßng chøng kho¸n tuy ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nh­ng ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ßi hái cña thÞ tr­êng do quy m« nhá nguån vèn ®Çu t­ ban ®Çu Ýt. ViÖc cung cÊp th«ng tin vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Thø n¨m: C«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ cËp kiÕn thøc cho c«ng chóng cã ý nghÜa rÊt quan träng nh»m t¹o cho ng­êi ®Çu t­ n¾m râ nguyªn t¾c c¬ chÕ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng, hiÓu ®­îc lîi Ých còng nh­ rñi ro khi ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n. Thêi gian qua Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc ®· phèi hîp víi c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng phæ biÕn kiÕn thøc cho c«ng chóng më líp häc miÔn phÝ nh­ng ch­a lµm ®­îc nhiÒu, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®«ng ®¶o cña quÇn chóng. Do ®ã, hÇu hÕt ng­êi d©n cã tiÒn ®Òu göi tiÕt kiÖm mµ kh«ng nghÜ ®Õn ®Çu t­ chøng kho¸n v× hä kh«ng biÕt nguyªn t¾c vµ c¸ch thøc ®Çu t­, cßn rÊt m¬ hå vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n, chÝnh v× thÕ mµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam trong thêi gian qua ch­a trë thµnh mét kªnh huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶. Thø s¸u: Do sù phèi hîp kh«ng ®ång bé gi÷a thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ. Cã thÓ nãi thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ ®­îc coi lµ kÕt cÊu cña hai chiÕc b×nh th«ng nhau nªn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau nh­ng ë thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®iÒu nµy hoµn toµn ch­a cã. ThÞ tr­êng chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ vÉn ®i trªn hai con ®­êng kh¸c nhau vµ Ýt cã mèi quan hÖ. §iÒu nµy dÉn ®Õn mét khã kh¨n lín lµ ng­êi ta khã cã thÓ dù ®o¸n ®­îc t×nh h×nh cña thÞ tr­êng chøng kho¸n dùa trªn ®éng th¸i cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ. Mèi quan hÖ t¸ch b¹ch gi÷a hai thÞ tr­êng nµy lµm cho ho¹t ®éng cña chóng trë nªn rêi r¹c vµ kh«ng cã s­ hç trî lÉn nhau. ChÝnh v× vËy, thÞ tr­êng chøng kho¸n dÔ bÞ chi phèi bëi nh÷ng ng­êi n¾m trong tay mét l­îng lín cæ phiÕu vµ h¬n n÷a khi cã biÕn ®éng x¶y ra ng­êi ta khã cã thÓ sö dông nh÷ng nghiÖp vô cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ ®Ó t¸c ®éng gi¸n tiÕp hay trùc tiÕp ®Ó b×nh æn ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. 2.3. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt nam. Qua h¬n hai n¨m ®i vµo ho¹t ®éng cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n TP Hå ChÝ Minh còng lµ thêi gian võ vËn hµnh võa thö nghiÖm, võa ®iÒu chØnh khung ph¸p lý phï hîp víi thùc tiÔn thÞ tr­êng nh­ng cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ngTTCKVN ®· tõng b­íc ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu chØnh söa gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ho¹t ®éng thÞ tr­êng chøng kho¸n thêi gian qua. Trong ®Ò ¸n nµy t«i xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p sau ®Ó tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn TTCK ë ViÖt Nam. 1.3.1. Gi¶i ph¸p tr­íc m¾t Thø nhÊt : Gi¶i ph¸p vÒ hµng ho¸ cho thÞ tr­êng. Sè l­îng hµng ho¸: §Ó t¹o ra mét khèi l­îng hµng ho¸ ®ñ lín bªn c¹nh viÖc khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc niªm yÕt b»ng c«ng cô ®ßn bÈy kÝch thÝch nh­: thuÕ, phÝ... Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng chÕ tµi m¹nh h¬n n÷a ®èi víi c¸c tæ chøc cã ®iÒu kiªn niªm yÕt ph¶i ®­a cæ phiÕu vµo giao dÞch trªn thÞ tr­êng tËp trung. Tõng b­íc xem xÐt h¹ thÊp tØ lÖ n¾m gi÷ cæ phiÕu cña Nhµ n­íc. §èi víi nh÷ng c«ng ty ®· niªm yÕt mµ Nhµ n­íc c¶m thÊy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i n¾m gi÷ cæ phÇn hoÆc cã thÓ chuyÓn qua l¹i cæ phÇn ­u tiªn cã biÓu quyÕt.KÕt hîp h×nh thøc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng ph¶i thùc hiÖn niªm yÕt ngay cæ phiÕu sau khi cæ phÇn ho¸, ¸p dông h×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ ®Êu thÇu gi¸ cæ phiÕu khi thùc hiªn cæ phÇn ho¸ nh»m ®¶m b¶o viÖc ®Þnh gi¸ cæ phiÕu x¸c thùc víi gi¸ th­êng vµ rót ng¾n qui tr×nh cæ phÇn ho¸. Ngoµi ra, chÝnh phñ cÇn xem xÐt viÖc lùa chän mét sè doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã vèn lín, ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó thÝ ®iÓm chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn vµ niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ truêng. §èi víi tr¸i phiÕu chÝnh phñ nhµ n­íc cã sù ®iÒu chØnh vµ ®­a ra nhiÒu ph­¬ng thøc ph¸t hµnh th«ng qua ®Êu thÇu vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh víi nhiÒu ®èi t­îng tham gia kh¸c nhau víi møc l·i suÊt ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. ChÊt l­îng hµng ho¸ : Nh»m t¹o hµng ho¸ cã chÊt l­îng cho thÞ tr­êng trªn nguyªn t¾c chÆt chÏ v× lîi Ých toµn côc, ph©n ®Þnh ph¹m vi huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ ®Çu t­ cña ng©n hµng. Do ®ã ph¶i xö lý l·i xuÊt ph­¬ng thøc b¶o l·nh vµ ph­¬ng thøc giao dÞch nh­ thÕ nµo ®Ó c¸c lo¹i tr¸i phiÕu lµ nguån hµng ho¸ quan träng giao dÞch trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c tham gia niªm yÕt. Trong thêi gian qua trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n lu«n cã sù biÕn ®éng lªn gi¸ rÊt nhanh cña c¸c lo¹i cæ phiÕu nguyªn nh©n chÝnh lµ do cung hµng ho¸ nhá h¬n cÇu hµng ho¸. ChÝnh vÒ thÕ mµ gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng hµng ho¸ gi¶m ®­îc sù mÊt c©n ®èi qu¸ lín gi÷a cung vµ cÇu ®Ó tõng b­íc ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Thø hai: Hoµn chØnh cñng cæ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n hiªn cã lµ chñ yÕu, ph¸t triÓn thªm c«ng ty chøng kho¸n míi. VÊn ®Ò quan träng lµ c«ng ty chøng kho¸n ph¶i v­¬n lªn ph¸t triÓn thùc hÞªn ®Çy ®ñ chøc n¨ng m«i giíi chøng kho¸n, qu¶n lý danh môc ®Çu t­ b¶o l·nh ph¸t hµnh vµ t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n. §µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô hiªn ®ang h¹n hÑp cña ®éi ngò c¸n bé. TiÕp tôc n©ng cao dÞch vô ®Çu t­ ph¸t triÓn ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng ®¶m b¶o thùc hiªn ®ñ ®óng ®¾n c¸c qui chÕ, qui t¾c qui tr×nh ho¹t ®éng thùc hiÖn ®Çy ®ñ ho¹t ®éng chÕ ®é c«ng bè th«ng tin, b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nhµ ®Çu t­, ph¸t hiªn vµ ng¨n ngõa c¸c hµnh vi, vi ph¹m luËt chøng kho¸n, ®¶m b¶o trËt tù an toµn vµ hiÖu qu¶. Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÝch hîp c¸c chñ thÓ tham gia, ®Èy m¹nh vµ hoµn thiªn hÖ thèng kinh doanh ®¶m b¶o chi phÝ hîp lý, thùc hiÖn nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ vµ kinh doanh cã l·i trong tõng ngµnh chøng kho¸n.T¨ng c­êng më c¸c líp c¸c kho¸ häc ng¾n dµi h¹n cho c¸c nhµ ®Çu t­ chøng kho¸n ®Ó cã chÊt l­îng vµ h­íng ®i hiÖu qu¶ nhÊt. Thø t­: Ban hµnh luËt chøng kho¸n. ViÖc ban hµnh luËt chøng kho¸n ph¶i cÇn ®­îc lµm ngay v× nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n hiªn nay ®· béc lé kh¸ nhiÒu bÊt cËp vµ ch­a ®ñ “hiÖu lùc “ . Söa ®æi bæ sung hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c quy chÕ quy t¾c quy tr×nh ho¹t ®éng giao dÞch vµ qu¶n lý mét c¸ch ®ång bé ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n trªn c¬ së bæ sung hoµn thiÖn n©ng cao hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy thÝch hîp víi giai ®o¹n ph¸t triÓn míi. Söa ®æi vµ hoµn thiªn giao dÞch thanh to¸n, l­u ký, niªm yÕt vµ c«ng bè th«ng tin nghiªn cøu vµ cho phÐp tæ chøc kinh doanh cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi Ýt h¬n 50% ®­îc niªm yÕt chøng kho¸n t¹i trung t©m giao dÞch chøng kho¸n, ph¸t triÓn vµ hoµn thiªn hÖ thèng th«ng tin nghiªn cøu vµ thµnh lËp c¸c c«ng ty chøng kho¸n cña mét sè tæng c«ng ty m¹nh, thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n nhµ n­íc. Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ph­¬ng thøc khíp lÖnh liªn tôc sö dông lÖnh thÞ tr­êng trong giao dÞch, sö dông lÖnh thÞ tr­ßng trong giao dÞch. Thay ®æi thêi gian giao dÞch phï hîp víi qui m« thÞ tr­êng nghiªn cøu vµ t¨ng sè nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc. Ban hµnh khung ph¸p lý møc xö ph¹t nghiªm minh c«ng b»ng ®èi víi c¸c c¸ nh©n tæ chøc vi ph¹m trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ chøng kho¸n, tõ ®ã t¹o m«i truêng kinh doanh an toµn vµ t¹o ®­îc sù tin t­ëng cho nhµ ®Çu t­ , nhµ ®Çu sÏ c¶m thÊy thùc sù ®­îc b¶o vÖ. Chóng ta ph¶i lµm sao cho thÞ tr­êng tµi chÝnh nãi chung vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n nãi riªng thùc sù ph¸t triÓn nhanh m¹nh, nh­ng sù ph¸t triÓn ®ã ph¶i lu«n chÞu sù chi phèi cña ph¸p luËt Nhµ n­íc. Thø n¨m: N©ng cao n¨ng lùc hiÖu qu¶ cña qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n b¶o ®¶m cho thÞ tr­êng ho¹t ®éng s«i ®éng lµnh m¹nh cã trËt tù vµ cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së t¨ng c­êng qu¶n lý nhµ n­íc kÕt hîp ®óng ®¾n gi÷a tù qu¶n vµ thanh tra gi¸m s¸t c¸c c¬ quan nhµ n­íc nh»m ®­a thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn ®óng quü ®¹o ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cña ®Êt n­íc. N©ng cao n¨ng lùc vµ qui tr×nh tæ chøc viÖc thanh tra gi¸m s¸t thÞ tr­êng cña c¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng kÞp thêi ph¸t hiÖn xö lý c¸c vi ph¹m ®¶m b¶o cho thÞ tr­êng ho¹t ®éng lµnh m¹nh hiÖu qu¶. Thø s¸u: X©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt. CÇn ph¶i n©ng cÊp ngay hÖ thèng giao dÞch hiÖn ®¹i h¬n víi yªu cÇu ph¸t triÓn kÜ thuËt cña thÞ tr­êng. KhÈn tr­¬ng n©ng cÊp vµ tu söa c¬ së h¹ tÇng cña TTGDCK Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi, më réng ho¹t ®éng c¸c trung t©m ®µo t¹o vµ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng. 1.3.2. Gi¶i ph¸p mang tÝnh l©u dµi ( dµi h¹n): Mét lµ: TiÕn tíi thµnh lËp c«ng ty ph©n tÝch chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n chuyªn nghiÖp. Nh÷ng c«ng ty nµy cã thÓ ®­îc khëi ®Çu b»ng nh÷ng c«ng ty kÕ to¸n kiÓm to¸n ®· ®­îc h×nh thµnh taÞ n­íc ta. Tuy nhiªn ë ®©y c«ng ty nµy kh«ng chØ ®¶m nhiÖm vai trß ph©n tÝch doanh nghiÖp mµ cßn ph¶i ®¶m nhËn mét vai trß kh¸c khã kh¨n h¬n nhiÒu, ®ã lµ ph©n tÝch chøng kho¸n vµ ph©n tÝch thÞ tr­êng chøng kho¸n. §©y lµ lo¹i h×nh dÞch vô mµ rÊt nhiÒu nø¬c trªn thÕ giíi sö dông kh¸ phæ biÕn. Nhµ ®Çu t­ thay v× ph¶i t­ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh vµ t×nh h×nh thÞ tr­êng th× hä sÏ ®Õn nh÷ng c«ng ty nµy, n¬i mµ tÝnh chuyªn nghiÖp vµ tr¸ch nhiÖm ph©n tÝch chøng kho¸n ®ßi hái cao h¬n nhµ t­ vÊn. §Ó cã ®­îc sù cung cÊp dÞch vô cña c¸c c«ng ty nµy, nhµ ®Çu t­ ph¶i tr¶ mét kho¶n phÝ nhÊt ®Þnh thay v× nh÷ng chi phÝ mÊt ®i do rñi ro cã thÓ x¶y ra. §ång thêi trong c«ng ty ph©n tÝch chøng kho¸n nh©n viªn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ lµ ng­êi rÊt quan träng träng trong viÖc ®­a ra kÕt luËn ®iÒu ®ã ®ßi hái ®éi ngò nh©n viªn ph¶i cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. Hai lµ: TiÕn tíi thµnh lËp m« h×nh giao dÞch trùc tuyÕn qua m¹ng. Víi tèc ®é ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña c«ng nghÖ th«ng tin giao dÞch trùc tuyÕn qua m¹ng rót ng¾n ®ùc nhiÒu thêi gian vµ tiÕt kiªm ®­îc nhiÒu chi phÝ cho nhµ ®Çu t­.Tuy vËy ®Î thùc hiªn ®­îc ®iÒu nµy th× c¬ së h¹ tÇng th«ng tin mµ m¹ng l­íi kü thuËt sè cÇn ph¶i ®­îc hç trî thªm rÊt nhiÒu. HiÖn t¹i t¹i ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng n­íc cã c­íc phÝ truy nhËp Internet rÊt ®¾t nªn viÖc giao dÞch qua m¹ng cßn xa l¹ víi quÇn chóng. NÕu kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm nµy th× viÖc giao dÞch trùc tuyÕn ®­îc dÔ dµng h¬n.Víi ®µ ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam hiÖn nay.T«i hy väng r»ng mét t­¬ng lai kh«ng xa sÏ xuÊt hiÖn m« h×nh giao dÞch chøng kho¸n nµy. Ba lµ: Thµnh lËp nhiÒu h¬n n÷a trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ë c¸c thµnh phè lín trªn c¶ n­íc ®Ó mäi ng­êi d©n cã thÓ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n, nh»m khai th¸c tèi ®a l­îng vèn nhµn rçi trong d©n c­. Bèn lµ: Më réng m¹ng l­íi phæ cËp kiÕn thøc chøng kho¸n cho toµn d©n. ThÞ tr­êng chøng kho¸n kh«ng nh÷ng cã vai trß quan träng trong viÖc huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n mµ cßn cã vai trß quan träng trong c«ng cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. TiÕn tíi mét nÒn kinh tÕ hîp t¸c liªn kÕt hç trî cïng ph¸t triÓn . ChÝnh v× tÇm quan träng cña TTCK nh­ vËy nªn sù hiÓu biÕt vÒ TTCK cña ng­êi d©n lµ cµng quan träng, cÊp thiÕt. §Æc biÖt khi TTCK ë ViÖt Nam cßn ®ang trong giai ®o¹n s¬ khai, giai ®o¹n võa ho¹t ®éng võa thùc nghiªm, kinh nghiªm thùc tiÔn cña chóng ta cßn qu¸ non trÎ. §Ó ®¹t ®­îc mét TTCK ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn ®iÒu quan träng lµ chóng ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p gióp ng­êi qu¶n lý nãi riªng vµ ng­êi d©n nãi chung hiÓu biÕt vÒ ®Çu t­ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biªn ph¸p nh­ phæ cËp kiÕn thøc vÒ TTCK cho c¸c sinh viªn trong c¸c tr­êng ®¹i häc nh»m ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý ®Çu t­ chøng kho¸n trong t­¬ng lai . Trong thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy hÇu hÕt c¸c sinh viªn khi ®­îc hái vÒ TTCK th× ®Òu tr¶ lêi hÕt søc mËp mê vµ kh«ng hiÓu râ vÒ TTCK, kÓ c¶ nh÷ng sinh viªn c¸c tr­êng khèi kinh tÕ . §©y lµ ®iÒu ®¸ng buån v× ®©y lµ nh÷ng ng­êi t­¬ng lai sÏ n¾m quyÒn quyÕt ®Þnh v©n mÖnh cña ®Êt n­ãc mµ l¹i kh«ng hiÓu vÒ TTCK... §Ó tr¸nh khái mét t­¬ng lai nh­ vËy, theo kiÕn nghÞ cña c¸ nh©n t«i tr­íc m¾t ph¶i phæ cËp kiÕn thøc vÒ TTCK trong sinh viªn c¸c tr­êng ®¹i häc khèi kinh tÕ vµ sau ®ã lµ cho toµn bé sinh viªn c¸c tr­êng ®¹i häc. Bëi lÏ thÞ tr­êng chøng kho¸n cã vai trß quan träng. 2. Nh÷ng ph­¬ng h­íng ®Ó tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong nh÷ng n¨m tíi cña ViÖt nam ®­îc nªu râ trong v¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng IX:"®­a n­íc ta tho¸t khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn n©ng cao ®êi sèng râ dÖt ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n t¹o nÒn t¶ng ®Ó n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng , nguån lùc con ng­êi, nguån lùc khoa häc, kÕt cÊu h¹ tÇng tiÒm lùc kinh tÕ quèc phßng an ninh ®­îc t¨ng c­êng v÷ng m¹nh. thÓ chÕ kinh tÕ x· héi ®­îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n, vÞ thÕ n­íc ta trong quan hÖ quèc tÕ ®­îc n©ng cao". §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c tiªu ®ã vÊn ®Ò x©y dùng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nãi chung vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng Tµi chÝnh nãi riªng trong ®ã cã thÞ tr­êng chøng kho¸n bao gåm nh÷ng ph­¬ng h­íng sau: Thø nhÊt: T¨ng c­êng hµng ho¸ cho thÞ tr­êng chøng kho¸n vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ chñng lo¹i: VÒ sè l­îng, trong mét vµi n¨m tíi cã thÓ ®­a Ýt nhÊt 100 lo¹i cæ phiÕu niªm yÕt trªn thÞ tr­êng giao dÞch chøng kho¸n th«ng viÖc thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, thÝ ®iÓm cho phÐp c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ ®· cæ phÇn ho¸ ®­a chøng kho¸n vµo niªm yÕt, giao dÞch trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. §a d¹ng c¸c tiªu chÝ niªn yÕt theo nhiÒu lÜnh vùc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng vµ sè l­îng c«ng ty niªm yÕt. VÒ chÊt l­îng, n©ng cao chÊt l­îng chøng kho¸n niªm yÕt th«ng qua viÖc t¨ng c­êng hoÆt ®éng qu¶n lý ph¸t hµnh vµ niªm yÕt ®Ó chän nh÷ng c«ng ty ®ñ chÊt l­îng ®­a vµo thÞ tr­êng, lo¹i ra nh÷ng c«ng ty kÐm chÊt l­îng hoÆc cã dÊu hiÖu lõa ®¶o, hç trî ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n trÞ doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, chÕ ®é kÕ to¸n kiÓm to¸n vµ thóc ®Èy viÖc c«ng bè th«ng tin ®Çy ®ñ cña c¸c c«ng ty ph¸t hµnh - niªm yÕt. VÒ ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng, tr­íc m¾t thµnh lËp c¸c quü ®Çu t­ chøng kho¸n. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 cã tõ 5 ®Õn 10 quü tham gia hoÆt ®éng trªn thÞ tr­êng. Thø hai: X©y dùng thÞ tr­êng chøng kho¸n cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá theo m« h×nh thÞ tr­êng tËp trung b¶ng II kÕt hîp víi giao dÞch tho¶ thuËn phi tËp trung, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá huy ®éng vèn qua thÞ tr­êng vµ t¹o ph­¬ng tiÖn thuËn lîi, tin cËy cho c¸c nhµ ®Çu t­. Thø ba: TiÕp tôc hiÖn ®¹i ho¸ mét b­íc c¸c hÖ thèng cña trung t©m giao dÞch chøng kho¸n: N©ng cÊp hÖ thèng giao dÞch, n©ng cÊp tÝnh n¨ng hÖ thèng giao dÞch ®Ó phï hîp víi tèc ®é ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, thÓ hiÖn ë c¸c mÆt nh­: cã thÓ khíp lÖnh liªn tôc hoÆc khíp lÖnh ®Þnh kú, t¨ng phiªn giao dÞch lªn 5 phiªn mét ngµy, phï hîp víi quy m« giao dÞch lín h¬n, cho phÐp c¸c c«nh ty chøng kho¸n nhËn lÖnh giao dÞch b»ng nhiÒu ph­¬ng thøc nh­ fax, ®iÖn tho¹i , e-mail, kÕt nèi m¹ng nhËp lÖnh giao dÞch víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty chøng kho¸n thµnh viªn HiÖn ®¹i ho¸ c¸c hÖ thèng gi¸m s¸t thÞ tr­êng, x©y dùng hÖ thèng gi¸m s¸t tù ®éng kÕt nèi víi c¸c hÖ thèng giao dÞch, c«ng bè th«ng tin, l­u ký, thanh to¸n. HÖ thèng gi¸m s¸t tù ®éng th­êng bao gåm c¸c hÖ thèng gi¸m s¸t bé phËn nh­:hÖ thèng c¶nh b¸o khi cã dÊu hiÖu bÊt th­êng, hÖ thèng gi¸m s¸t ®Æt lÖnh cña c¸c nhµ ®Çu t­, hÖ thèng gi¸m s¸t thµnh viªn, hÖ thèng gi¸m s¸t thanh to¸n bï trõ, hÖ thèng tra cøu vµ ph©n tÝch th«ng tin chøng kho¸n, hÖ thèng ph©n tÝch th«ng tin thÞ tr­êng ...HÖ thèng gi¸m s¸t ph¶i cã tÝnh n¨ng t­¬ng thÝch víi hÖ thèng giao dÞch vÒ khèi l­äng lÖnh cã thÓ gi¸m s¸t kÞp thêi. N©ng cÊp hÖ thèng c«ng bè th«ng tin, ®¶m b¶o cã hÖ thèng c«ng bè th«ng tin cã thÓ truyÒn ph¸t réng vµ truy cËp dÔ dµng cho c¸c ®«la t­îng tham gia thÞ tr­êng. X©y dùng c¬ së d÷ liÖu th«ng tin ®Çy ®ñ bao gåm th«ng tin giao dÞch trªn thÞ tr­êng, th«ng tin vÒ c¸c c«ng ty nªm yÕt, th«ng tin vÒ c¸c tæ chøc trung gian thÞ tr­êng vµ th«ng tin qu¶n lý thÞ tr­êng. X©y dùng trung t©m l­u ký vµ thanh to¸n bï trõ ®éc lËp, tù ®éng ho¸ mét b­íc hÖ thèng l­u ký vµ thanh to¸n bï trõ chøng kho¸n. Thø t­: N©ng cÊp, më réng hoÆt ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n. VÒ sè l­îng, n©ng sè l­îng c«ng ty chøng kho¸n lªn20 c«ng ty ®Õn n¨m 2005. VÒ chÊt l­îng, chÊt l­îng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n g¾n víi chÊt l­îng dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng, dù kiÕn ®­îc ph¸t triÓn trªn c¸c mÆt nh­: më réng m¹ng l­íi chi nh¸nh nhËn lÖnh cña kh¸ch hµng ë Ýt nhÊt 30/56 tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc, hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng giao dÞch vµ cung cÊp th«ng tin ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng nhËn vµ thùc hiÖn lÖnh cho kh¸ch hµng, cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng, t¨ng c­êng kü n¨ng chuyªn m«n nghiÖp vô cña nh©n viªn hµnh nghÒ. Thø n¨m: Hoµn thiÖn mét b­íc hÖ thèng qu¶n lý thÞ tr­êng víi träng t©m lµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. §Þnh h­íng nµy thÓ hiÖn trªn c¸c néi dung c¬ b¶n sau: Tr­íc m¾t tËp trung rµ so¸t, chØnh söa NghÞ ®Þnh 48/1998/N§-ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ c¸c quy chÕ h­íng dÉn theo, h­íng bao qu¸t réng h¬n mäi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng, phï hîp h¬n víi nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong ho¹t ®éng thùc tiÔn vµ mang tÝnh hÖ thèng h¬n. ThÞ tr­êng chøng kho¸n míi ®i vµo ho¹t ®éng ë ViÖt nam trong vßng gÇn 3 n¨m, thêi gian nµy kh«ng ph¶i Ýt nh­ng còng kh«ng nhiÒu l¾m. ChÝnh v× vËy, ho¹t ®éng ®Çu t­ kinh doanh trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ, bÊt cËp g©y bÊt lîi cho nh÷ng nh­êi tham gia ®Çu t­ chøng kho¸n ...Do ®ã mét ph­¬ng h­íng quan träng trong thêi gian tíi lµ tiÕn tíi triÓn khai x©y dùng ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. Thø s¸u: ChiÕn l­îc héi nhËp quèc tÕ, n»m trong xu thÕ chung khi ViÖt nam chuÈn bÞ tham gia vµoc¸c tæ chøc quèc tÕ quan träng (AFTA,WTO...) th× viÖc tham gia vµo c¸c tæ chøc quèc tÕ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ®­îc ®¹t ra nh­ mét nh©n tè cÇn thiÕt nh»m t¹o ra mét c¬ chÕ hîp t¸c quèc tÓ trong qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ xuyªn biªn giíi. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam cÇn ph¶i cã sù chuÈn bÞ vÒ nhiÒu mÆt cho viÖc héi nhËp mµ tr­íc hÕt lµ chiÕn l­îc ®óng ®¾n phï hîp. Thø bÈy: §µo t¹o n©ng cao d©n trÝ trong lÜnh vùc thÞ tr­êng chøng kho¸n. ChiÕn l­îc ®µo t¹o n©ng cao d©n trÝ trong lÜnh vùc thÞ tr­êng chøng kho¸n gåm ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, t©m huyÕt víi sù nghiÖp cña nghµnh chøng kho¸n, ®ång thêi víi sù t¨ng c­êng hiÓu biÕt d©n chóng vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n mµ tr­íc hÕt lµ phæ cËp kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n cho toµn d©n trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. §Ó cã thÓ ®¶m ®­¬ng tèt c«ng t¸c ®µo t¹o cho toµn nghµnh chøng kho¸n, trong môc tiªu ph¸t triÓn chiÕn l­îc tõ nay ®Õn n¨m 2010, cÇn x©y dùng vµ më réng ph¹m vi còng nh­ n©ng cao chÊt l­îng hoÆt ®éng cña Trung t©mNghiªn cøu khoa häc vµ båi d­ìng nghiÖp vô chøng kho¸n hiÖn nay ngang tÇm víi Häc viÖn nghiªn cøu vµ ®µo t¹o chøng kho¸n cña thÞ tr­êng chøng kho¸n c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc. ViÖt nam muèn thùc hiÖn c«ng nghiªp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ mét c¸ch ®ång bé vµ hiÖu qu¶ thi ph¶i x©y dùng mét nÒn mãng v÷ng tr¾c cho thÞ tr­êng chøng kho¸n. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy, theo t«i trong mét vµi n¨m tíi Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch ®­a thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ m«n häc phæ cËp cho c¸c sinh viªn trong tr­êng ®¹i häc ®Ó ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý ®Çu t­ chøng kho¸n trong t­¬ng lai. kÕt luËn ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam víi sù ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng cña Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµo ngµy 27/07/2000 võa qua ®· ®¸nh dÊu mét b­íc chuyÓn biÕn míi trªn con ®­êng x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Vµ ®Õn nay sau h¬n hai n¨m ®i vµo ho¹t ®éng ThÞ tr­êng chøng kho¸n ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ vÒ quy m« thÞ tr­êng: c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng chøng kho¸n. Sè l­îng c¸c c«ng Tæng c«ng ty niªm yÕt t¨ng nhanh.Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ huy ®éng qua Trung t©m víi sè l­îng lín ®¸p øng nhu cÇu hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. Qua h¬n hai n¨m ho¹t ®éng cã thÓ nhËn thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng kh¸ su«n sÎ vµ æn ®Þnh, gi¸ chøng kho¸n cã xu h­íng biÕn ®éng ngµy cµng t¨ng Sau h¬n hai n¨m ho¹t ®éng cña ThÞ tr­êng Chøng kho¸n võa qua ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu ®¸ng khÝch lÖ. ChÆng ®­êng phÝa tr­íc cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch. Chóng ta tin t­ëng r»ng d­íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng vµ sù chØ ®¹o s¸t sao cña ChÝnh phñ, cïng víi sù phèi hîp cã hiÖu qu¶ cña c¸c Bé, nghµnh ®Þa ph­¬ng liªn quan, sù quan t©m tin t­ëng cña c¸c nhµ ®Çu t­ vµ sù tr­ëng thµnh cña c¸c tæ chøc kinh doanh dÞch vô chøng kho¸n, sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c¸c c«ng ty niªm yÕt. ThÞ tr­êng Chøng kho¸n ViÖt nam nhÊt ®Þnh trë thµnh mé kªnh huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ, ®ãng gãp vai trß ngµy cµng to lín cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tõng b­íc ®­a nÒn kinh tÕ ViÖt nam héi nhËp vµ ph¸t triÓn trong t­¬ng lai.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển thị trường chứng khoán ở nước ta hiện nay.DOC