Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, thực trạng và các giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN. - 1.1 Khái niệm về tiêu thụ nông sản hàng hóa; 1.2 Thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa; 1.3 Phương thức tiêu thụ nông sản hàng hóa; 1.4 Đặc điểm của thị trường nông sản thế giới; 1.5 Đặc điểm của thị trường nông sản trong nước; 1.6 Nghiên cứu kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa của các nước trong khu vực-Các bài học kinh nghiệm rút ra. - CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ. - 2.1 Khái quát chung về tình hình sản xuất nông sản ở vùng Đông Nam Bộ; 2.2 Phân tích thực trạng tiêu thụ nông sản ở vùng Đông Nam Bộ; 2.3 Đánh giá các mặt khó khăn và nguyên nhân tồn tại. - CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP KHAI THÁC, PHÁT TRIỂN CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ NÔNG SẢN Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ.- 3.1 Quan điểm - Mục tiêu và cơ sở đề xuất giải pháp; 3.2 Những giải pháp khai thác phát triển các phương thức tiêu thụ nông sản ở vùng Đông Nam Bộ; 3.3 Các kiến nghị về giải pháp phát triển phương thức tiêu thụ nông sản ở vùng Đông Nam Bộ. - KẾT LUẬN.

pdf174 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2739 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, thực trạng và các giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf46902.pdf
Luận văn liên quan