Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành

NỘI DUNG . I. Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình II. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình III. tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình IV. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình V. Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình

pdf77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2306 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUY£N §Ò 1: Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hμnh Thêi l−îng 12 tiÕt : 24-06-09 1 I NH÷NG NéI DUNG C¥ B¶N CñA. HÖ THèNG PH¸P LUËT Cã LI£N QUAN §ÕN §ÇU T¦ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH (LUËT X¢Y DùNG, LUËT §ÊT §AI, LUËT §ÇU T¦, LUËT §ÊU THÇU) 24-06-09 2 ¶ ñ1. NH÷ng néi dung c¬ b n c a luËt x©y dùng 1 1 Ph¹m vi ®iÒu chØnh ®èi t−îng ¸p. . , dông vμ kÕt cÊu cña LuËt X©y dùng 1 2 Ho¹t ®éng x©y dùng. . 1.3. Néi dung qu¶n lý nhμ n−íc vÒ x©y dùng 24-06-09 3 1.1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh, ®èi t−îng ¸p dông μ kÕt Ê ñ L Ët X© dv c u c a u y ùng 1.1.1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh, ®èi t−îng ¸p dông - Ph¹m vi ®iÒu chØnh: C¸c ho¹t ®éng x©y dùng C¸c tæ chøc c¸ nh©n trong n−íc vμ- , n−íc ngoμi khi tham gia ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam. 24-06-09 4 1.1.2. KÕt cÊu LuËt X©y dùng - LuËt X©y dùng gåm 9 ch−¬ng, 123 ®iÒu - Bao gåm: + Nh÷ng quy ®Þnh chung cña LuËt ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng; + Yªu cÇu, néi dung, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn, quyÒn vμ hÜ ñ ¸ tæ hø ¸ h© khi th i ¸ng a vô c a c c c c, c n n am g a c c ho¹t ®éng x©y dùng; + Qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng; + C¸c chÕ tμi vÒ khen th−ëng, xö lý vi ph¹m trong ho¹t ®éng x©y dùng + §iÒu kho¶n thi hμnh. 24-06-09 5 1.2. Ho¹t ®éng x©y dùng 1 2 1 Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ho¹t ®éng x©y dùng. . . - Tu©n thñ quy ho¹ch, kiÕn tróc, b¶o vÖ m«i tr−êng, phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Æc ®iÓm v¨n ho¸, x· héi; - Tu©n thñ quy chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn x©y dùng; - B¶o ®¶m chÊt l−îng, tiÕn ®é, an toμn c«ng tr×nh; - B¶o ®¶m tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®ång bé trong tõng c«ng tr×nh, trong toμn dù ¸n. 24-06-09 6 1.2.2. LËp quy ho¹ch x©y dùng - Yªu cÇu ®èi víi néi dung cña quy ho¹ch x©y dùng; Ph© l i QHXD ï QH hi tiÕt © d ®« thÞ- n o¹ : v ng, c x y ùng vμ quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− n«ng th«n; V i t ß ñ h h © d Ph© Ê t ¸ h- a r c a quy o¹c x y ùng; n c p r c nhiÖm vÒ lËp, phª duyÖt quy ho¹ch x©y dùng; §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n tham gia lËp h h © d th ®Þ hquy o¹c x y ùng eo quy n . - C¸c yªu cÇu chung khi lËp QHXD: Phï hîp, ®ång bé víi c¸c quy ho¹ch kh¸c; Tæ chøc, s¾p xÕp kh«ng gian hîp lý; t¹o lËp ®−îc m«i tr−êng sèng tiÖn nghi, an toμn vμ bÒn v÷ng... 24-06-09 7 1.2.3. LËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh - Kh¸i niÖm, bè côc, ph©n lo¹i, qu¶n lý ®èi víi dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh - Mèi liªn quan gi÷a c«ng tr×nh x©y dùng vμ dù ¸n; Lo¹i, cÊp c«ng tr×nh x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vμo c«ng tr×nh thi c«ng x©y dùng, c«ng tr×nh - QuyÒn vμ nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ trong lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 24-06-09 8 1.2.4. Kh¶o s¸t x©y dùng - Kh¸i niÖm: Néi dung c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô cho ho¹t ®éng x©y dùng; Yªu cÇu ®èi víi nhiÖm vô kh¶o s¸t, tμi liÖu vÒ kh¶o s¸t x©y dùng Yªu cÇu cô thÓ ®èi víi kh¶o s¸t x©y dùng: NhiÖm vô- kh¶o s¸t; Khèi l−îng, néi dung, yªu cÇu kü thuËt; Yªu cÇu vÒ kh¶o s¸t ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh quy m« lín, c«ng tr×nh quan träng - QuyÒn vμ nghÜa vô c¸c chñ thÓ trong kh¶o s¸t x©y dùng: VÒ viÖc thùc hiÖn, ®iÒu chØnh nhiÖm vô kh¶o s¸t; §iÒu kiÖn n¨ng lùc; Tæ chøc nghiÖm thu kÕt qu¶; Sö dông th«ng tin, tμi liÖu kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô c«ng t¸c thiÕt kÕ; ChÕ tμi vμ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. 24-06-09 9 1.2.5. ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh - Kh¸i niÖm: b−íc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng t × h ¨ ø ¸ ®Þ h ¸ b−í thiÕt kÕr n , c n c x c n c c c - Yªu cÇu ®èi víi thiÕt kÕ x©y dùng c«ng t × hr n ; - C¸c néi dung c¬ b¶n cña tõng b−íc thiÕt kÕ - ThÈm ®Þnh, thÈm tra thiÕt kÕ - QuyÒn vμ nghÜa vô trong thiÕt kÕ x©y dùng - C¸c hμnh vi bÞ cÊm trong thiÕt kÕ x©y dùng 24-06-09 10 1.2.6. Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh - §iÒu kiÖn ®Ó khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; Gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh- - GiÊy phÐp x©y dùng: Môc ®Ých; c¸c tr−êng hîp kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp; ThÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh; lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp Ç è- Yªu c u ® i víi c«ng tr−êng x©y dùng. - QuyÒn vμ nghÜa vô c¸c chñ thÓ trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: - C¸c hμnh vi bÞ cÊm khi thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: 24-06-09 11 1.2.7. Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Vai trß cña c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng- x©y dùng c«ng tr×nh Yªu cÇu vÒ n¨ng lùc gi¸m s¸t thi c«ng- x©y dùng c«ng tr×nh - Yªu cÇu cña viÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh - QuyÒn vμ nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ - C¸c hμnh vi bÞ cÊm trong gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 24-06-09 12 1.2.8. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh - Néi dung qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; - H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; - C¸c hμnh vi bÞ nghiªm cÊm. 24-06-09 13 1.3. Néi dung qu¶n lý Nhμ n−íc vÒ x©y dùng - ChØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn l−îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ¸ h t ®é © dc c o¹ ng x y ùng; - Ban hμnh vμ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng; Quy chuÈn tiªu chuÈn x©y dùng;- , - ChÊt l−îng, l−u tr÷ hå s¬ c«ng tr×nh x©y dùng; - CÊp, thu håi c¸c lo¹i giÊy phÐp trong ho¹t ®éng x©y dùng; - Thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vμ xö lý vi ph¹m trong ho¹t ®éng x©y dùng; - Nghiªn cøu khoa häc vμ c«ng nghÖ trong ho¹t ®éng x©y dùng; - §μo t¹o nguån nh©n lùc cho ho¹t ®éng x©y dùng; - Hîp t¸c quèc tÕ. 24-06-09 14 2. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt §Êt ®ai liªn quan tíi ho¹t ®éng x©y dùng 2.1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vμ ®èi t−îng ¸p dông 2.2. VÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt - Vai trß vμ ý nghÜa cña quy ho¹ch sö dông ®Êt vμ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. - Ph©n cÊp trong tæ chøc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. 24-06-09 15 2.3. VÒ giao ®Êt, cho thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 2.3.1. C¸c kh¸i niÖm Giao ®Êt ®Ó ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; cho thuª ®Êt; chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt 2 3 2 C¨ ø i ®Êt h th ª ®Êt h hÐ h Ó. . . n c g ao , c o u , c o p p c uy n môc ®Ých sö dông ®Êt - C¸c c¨n cø ®Ó quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt - Nh÷ng vÊn ®Ò cßn v−íng m¾c hiÖn nay vÒ viÖc thùc hiÖn sö dông ®Êt trong dù ¸n ®Çu t− 2.3.3. ThÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt: Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp 24-06-09 16 2.4. Tμi chÝnh vÒ ®Êt ®ai vμ gi¸ ®Êt 2.4.1. Tμi chÝnh vÒ ®Êt ®ai - TiÒn sö dông ®Êt: §Þnh nghÜa; DiÖn tÝch ®Êt tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt; Gi¸ ®Êt tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt; Thêi h¹n sö dông ®Êt; MiÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt. - TiÒn thuª ®Êt: Quy ®Þnh vÒ tiÒn thuª ®Êt; MiÔn, gi¶m Ò Êti n thuª ® t. - ThuÕ sö dông ®Êt. - ThuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt: C¨n cø tÝnh thuÕ; ThÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhμ n−íc; ThuÕ suÊt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 2.4.2. Gi¸ ®Êt: Gi¸ quyÒn sö dông ®Êt; Sù h×nh thμnh gi¸ ®Êt; ThÈm quyÒn qu¶n lý vÒ gi¸ ®Êt. 24-06-09 17 2.5. Thu håi ®Êt; båi th−êng, t¸i ®Þnh c− liªn quan tíi dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 2.5.1. Kh¸i niÖm: Thu håi ®Êt; Båi th−êng khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt; Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt; Hç trî khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt. 2 5 2 C¸c tr−êng hîp thu håi ®Êt: Nhμ n−íc thu. . . håi ®Êt ®Ó sö dông vμo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng; Nhμ n−íc thu håi ®Êt ®Ó sö dông vμo môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ. 2 5 3 Båi th ê i¶i hã Æt b» t¸i ®Þ h. . . − ng, g p ng m ng, n c−: Vai trß, tæ chøc cña Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng; QuyÒn lîi cña ng−êi bÞ thu håi; Kinh phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng. 24-06-09 18 2.6. Qu¶n lý Nhμ n−íc vÒ ®Êt ®ai - Bé Tμi nguyªn vμ m«i tr−êng gióp ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý Nhμ n−íc vÒ ®Êt ®ai Bé tr−ëng. , Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n cña m×nh phèi hîp víi Bé Tμi nguyªn, vμ m«i tr−êng tæ chøc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ®Êt ®ai. - ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn thÈm quyÒn qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ®Êt ®ai trong ph¹m vi ®Þa giíi hμnh chÝnh do m×nh qu¶n lý theo ph©n cÊp cña ChÝnh phñ vμ h−íng dÉn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc ë Trung −¬ng. 24-06-09 19 3. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt §Çu t− liªn quan tíi ho¹t ®éng x©y dùng 3.1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vμ ®èi t−îng ¸p dông cña LuËt Ç Ò Ç »- LuËt § u t− quy ®Þnh v ho¹t ®éng ® u t− nh m môc ®Ých kinh doanh; quyÒn vμ nghÜa vô cña nhμ ®Çu t−; b¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña nhμ ®Çu t−; khuyÕn khÝch vμ −u ®·i ®Çu t−; qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ®Çu t− t¹i ViÖt Nam vμ ®Çu t− tõ ViÖt Nam ra n−íc ngoμi. - §èi t−îng ¸p dông LuËt §Çu t− lμ nhμ ®Çu t− trong n−íc vμ nhμ ®Çu t− n−íc ngoμi thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu t− trªn l·nh thæ ViÖt Nam vμ ®Çu t− tõ ViÖt Nam ra n−íc ngoμi; tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t−. 24-06-09 20 3.2. H×nh thøc ®Çu t− - §Çu t− trùc tiÕp vμ ®Çu t− gi¸n tiÕp; - §Çu t− theo h×nh thøc hîp ®ång BCC, hîp ®ång BOT, hîp ®ång BTO, hîp ®ång BT; - §Çu t− theo h×nh thøc thμnh lËp tæ chøc kinh tÕ 100% vèn cña nhμ ®Çu t− trong n−íc hoÆc 100% vèn cña nhμ ®Çu t− n−íc ngoμi; thμnh lËp tæ chøc kinh tÕ liªn doanh; ø Ç Õ- C¸c h×nh th c ® u t− trùc ti p kh¸c. 24-06-09 21 3.3. Thñ tôc vÒ ®Çu t− khi triÓn khai dù ¸n ®Çu t− 3 3 1 §¨ng ký ®Çu t−:. . . - §èi víi dù ¸n ®Çu t− trong n−íc: ph¹m vi ¸p dông, thñ tôc ®¨ng ký ®Çu t−; §èi íi dù ¸ ã è ®Ç t− −í μi h i ¸- v n c v n u n c ngo : p ¹m v p dông, thñ tôc ®¨ng ký ®Çu t−. È Ç Ê Ê Ç3.3.2. Th m tra dù ¸n ® u t− c p Gi y chøng nhËn ® u t−: Thêi ®iÓm thùc hiÖn thñ tôc thÈm tra; §èi t−îng vμ néi dung thÈm tra; Nh÷ng tån t¹i. 3.3.3. ThÈm quyÒn thùc hiÖn ®¨ng ký ®Çu t− vμ cÊp GiÊy chøng nhËn ®Çu t−: Thñ t−íng ChÝnh phñ; Uû ban h© d© Ê tØ h B Q ¶ lý kh « hiÖ khn n n c p n ; an u n u c ng ng p, u chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ. 24-06-09 22 3.4. Qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ®Çu t− - ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ®Ç t− t h i ¶ −íu rong p ¹m v c n c. - Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ thùc hiÖn qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ho¹t ®éng ®Çu t−. - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé trong ph¹m vi nhiÖm vô quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm, thùc hiÖn qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ®Çu t− ®èi víi lÜnh vùc ®−îc ph©n c«ng. û Ê ã- U ban nh©n d©n c¸c c p c tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ®Çu t− trªn ®Þa bμn theo ph©n cÊp cña ChÝnh phñ. 24-06-09 23 4. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt §Êu thÇu liªn quan tíi ho¹t ®éng x©y dùng 4.1.Ph¹m vi ®iÒu chØnh vμ ®èi t−îng ¸p dông - Ph¹m vi ¸p dông: Lo¹i dù ¸n, quy m« sö dông vèn Nhμ n−íc ®èi víi dù ¸n - §èi t−îng: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc vμ n−íc ngoμi tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c¸c dù ¸n nªu trªn. 24-06-09 24 4.2. Quy ®Þnh chung vÒ ®Êu thÇu 4.2.1. Mét sè kh¸i niÖm: - Gãi thÇu; - Gãi thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng; Ç- Gi¸ gãi th u; - KÕ ho¹ch ®Êu thÇu; Hå êi thÇ Hå d thÇ- s¬ m u; s¬ ù u; - Bªn mêi thÇu Nhμ thÇ hÝ h t h t ®é © dù- u c n rong o¹ ng x y ng; Tæng thÇu x©y dùng; - Chi phÝ trªn cïng mét mÆt b»ng . 24-06-09 25 4 2 2 N ª t¾ ®¸ h i¸ l h hμ. . . guy n c n g , ùa c än n thÇu: §èi íi ãi thÇ t− Ê © dù- v g u v n x y ng; - §èi víi gãi thÇu thi c«ng x©y dùng; æ- §èi víi gãi thÇu t ng thÇu x©y dùng. 4.2.3. Chi phÝ, lÖ phÝ trong ®Êu thÇu: - C¸c chi phÝ, lÖ phÝ; - C¸ch tÝnh c¸c chi phÝ nμy trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, tæng møc ®Çu t−. 24-06-09 26 4.3. C¸c chñ thÓ tham gia ®Êu thÇu 4.3.1. Ng−êi cã thÈm quyÒn (ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t ) V i t ß t ¸ h hiÖ êi ã thÈ Ò− : a r , r c n m ng− c m quy n 4.3.2. Chñ ®Çu t−: Vai trß, tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Ç t−u . 4.3.3. Bªn mêi thÇu: Vai trß, tr¸ch nhiÖm cña bªn mêi thÇu. 4.3.4. Nhμ thÇu: Vai trß, tr¸ch nhiÖm cña nhμ thÇu. 4 3 5 C¬ tæ hø thÈ ®Þ h V i t ß μ t ¸ h. . . quan, c c m n : a r v r c nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc thÈm ®Þnh. 24-06-09 27 4 4 Néi dung qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ®Êu thÇu. . - Ban hμnh, phæ biÕn, h−íng dÉn vμ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vμ chÝnh s¸ch vÒ ®Êu thÇu; - §μo t¹o, båi d−ìng c¸n bé, c«ng chøc lμm c«ng t¸c ®Êu thÇu; Tæng kÕt ®¸nh gi¸ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ho¹t- , , ®éng ®Êu thÇu; qu¶n lý hÖ thèng th«ng tin vÒ ®Êu thÇu trªn ph¹m vi c¶ n−íc bao gåm tê b¸o vÒ ®Êu thÇu, trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu vμ hÖ thèng m¹ng ®Êu thÇu quèc gia; - Hîp t¸c quèc tÕ vÒ ®Êu thÇu; - KiÓm tra thanh tra gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ khiÕu n¹i tè c¸o, , , , trong ®Êu thÇu vμ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu theo quy ®Þnh cña LuËt §Êu thÇu vμ quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. 24-06-09 28 II TR×NH Tù LËP THÈM §ÞNH PH£. , , DUYÖT, ®iÒu chØnh Dù ¸N §ÇU T¦ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH 24-06-09 29 B¶ng ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t− xdct Sè TT Lo¹i dù ¸n Tæng møc vèn ®Çu t− (Tû ®ång) Nhãm A Nhãm b Nhãm c 1 C«ng nghiÖp ®iÖn, dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y, xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c, kho¸ng s¶n, giao th«ng,(cÇu c¶ng, s©n bay, ®−êng s¾t ...), x©y dùng khu nhμ ë. >600 ³1500 300-600 75-1500 <30 <75 2 Thuû lîi, giao th«ng (kh¸c ë ®iÓm 1), cÊp tho¸t n−íc, h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ, th«ng tin, ®iÖn tö, tin häc, >400 1000- 20-400 50-1000 <20 <50 ho¸ d−îc, thiÕt bÞ y tÕ, b−u chÝnh, viÔn th«ng. 3 Dù ¸n c«ng nghiÖp nhÑ, sμnh, sø thuû tinh, in, s¶n phÈm n«ng, l©m nghiÖp, thuû s¶n, chÕ biÕ « l© ¶ 1500 >300 700 1000 15-300 40-700 <15 <40n n ng m s n. 4 Y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tμng, du lÞch, TDTT, nghiªn cøu khoa häc vμ c¸c dù ¸n kh¸c - >200 500-700 7-200 15-500 <7 <15 24-06-09 30 1. §èi víi dù ¸n quan träng Quèc gia; dù ¸n nhãm A, B, C 1.1. X¸c ®Þnh chñ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 1.2. B¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (®èi íi d ¸ Q è i )v ù n quan träng u c g a 1.3. LÊy ý kiÕn chÊp thuËn vÒ quy ho¹ch 1 4 LË dù ¸ ®Ç t− © dù « t × h. . p n u x y ng c ng r n 1.5. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 1.6. Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 24-06-09 31 1.1. X¸c ®Þnh chñ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh - §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhμ n−íc; - §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông; - §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c; §èi íi ¸ d ¸ ö d è hç h- v c c ù n s ông v n n îp 24-06-09 32 1.2. B¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (®èi íi d ¸ t Q è i )v ù n quan räng u c g a - Ph¹m vi ¸p dông; - Sù cÇn thiÕt; Néi d- ung; - Nh÷ng quy ®Þnh liªn quan ®Õn b¸o c¸o tr×nh ChÝnh phñ ®èi víi B¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. 24-06-09 33 Tr×nh tù thñ tôc B¸o c¸o xin phÐp ®Çu t− Thñ t−íng chÝnh phñ Tæng 30 μ hîp vμ ®Ò xuÊt 7 ngμy Bé qu¶n lý NGμNH Bé, ngμnh vμ ®Þa ph−¬ng liªn quan ng y B¸O C¸O §ÇU T¦ 5 ngμy CHñ §ÇU T¦ LËP B¸O 24-06-09 34 C¸O §ÇU T¦ 1.3. LÊy ý kiÕn chÊp thuËn vÒ quy ho¹ch - C¸c dù ¸n nhãm A: + Tr−êng hîp dù ¸n kh«ng cã trong quy ho¹ch ngμnh hoÆc È Òkh«ng phï hîp víi quy ho¹ch ngμnh ®−îc cÊp cã th m quy n phª duyÖt: * Tr−íc khi lËp dù ¸n chñ ®Çu t− ph¶i b¸o c¸o Bé qu¶n lý ngμnh; * Bé qu¶n lý ngμnh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, bæ sung quy ho¹ch Ètheo th m quyÒn hoÆc tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ. + Tr−êng hîp dù ¸n kh«ng cã trong quy ho¹ch x©y dùng hoÆc ch−a cã quy ho¹ch x©y dùng: * Chñ ®Çu t− ph¶i b¸o c¸o UBND cÊp tØnh xem xÐt chÊp thuËn (vÒ vÞ trÝ, quy m«, tæng mÆt b»ng cña dù ¸n); * UBND cÊp tØnh tæ chøc ®iÒu chØnh hoÆc lËp QHXD theo quy ®Þnh. - C¸c dù ¸n nhãm B. 24-06-09 35 1.4. LËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh * Lμm râ: §iÒu kiÖn, sù cÇn thiÕt, c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan 1.4.1. Néi dung phÇn thuyÕt minh cña dù ¸n - Sù cÇn thiÕt vμ môc tiªu ®Çu t−; quy m« vμ diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh; C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn; §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng, c¸c gi¶i ph¸p phßng, chèng ch¸y, næ vμ c¸c yªu cÇu vÒ an ninh, quèc phßng; Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n; HiÖu qu¶ kinh tÕ hiÖu qu¶ x· héi cña, dù ¸n. Ç ë1.4.2. Néi dung ph n thiÕt kÕ c¬ s cña dù ¸n: Néi dung cña phÇn thuyÕt minh thiÕt kÕ c¬ së; Néi dung vμ c¸c yªu cÇu cña phÇn b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së. 24-06-09 36 1.5. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 1 5 1 ThÈm quyÒn vμ néi dung thÈm ®Þnh dù. . . ¸n 1.5.2. ThÈm quyÒn vμ néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ ëc¬ s 24-06-09 37 1 5 1 ThÈ Ò μ éi d thÈ ®Þ h. . . m quy n v n ung m n dù ¸n È Ò è- Th m quy n: Dù ¸n Quan träng Qu c gia; dù ¸n sö dông vèn Ng©n s¸ch nhμ n−íc; ö å èC¸c dù ¸n s dông ngu n v n kh¸c. - Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n: + ThÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi; + ThÈm ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n vμ thÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t−. 24-06-09 38 1.5.2. ThÈm quyÒn vμ néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së È Ò È Õ Õ ë- Th m quy n th m ®Þnh thi t k c¬ s : + ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ®èi víi dù ¸n nhãm A; + ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c dù ¸n nhãm B, C. - Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së: VÒ quy ho¹ch kiÕn tróc; vÒ quy chuÈn, tiªu chuÈn; vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc t− vÊn. 24-06-09 39 Néi dung ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ThÈm ®Þnh TKCS cña c¬ quan qu¶n lý Nhμ n−íc vÒ x©y dùng néi dung ThÈm ®Þnh dù ¸n cña ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− (th«ng qua tæ chøc ®Çu mèi) 1 X Ðt tÝ h hiÖ ¶ ñ dù LÊy ý kiÕn c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhμ n−íc cã liªn ®Õ × h i1. Sù phï hîp cña thiÕt kÕ c¬ së víi quy ho¹ch x©y dùng, víi ph−¬ng ¸n kiÕn tróc ®−îc lùa chän th«ng qua thi tuyÓn ®èi víi t −ê hî ã thi t Ó thiÕt kÕ . em x n u qu c a ¸n gåm: c¸c yÕu tè ®Çu vμo, ®Çu ra cña dù ¸n; quy m«, c«ng suÊt, c«ng nghÖ, thêi h¹n, tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n, TKCS; tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ, quan n c«ng tr n . V Öc lÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh cña c¸c c¬ quan cã liªn quan tíi dù ¸n tïy thuéc ®Æc ®iÓm, quy m«, tÝnh chÊt,r ng p c uy n kiÕn tróc; sù kÕt nèi víi c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ngoμi hμng rμo. x· héi cña dù ¸n. 2. Xem xÐt tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, gåm: kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, sö ®Êt ®ai, gi¶i phãng mÆt b»ng ®¸p øng tiÕn ®é cña dù ¸n; n¨ng lùc kinh nghiÖm vÞ trÝ....cña dù ¸n, bao gåm c¸c néi dung vÒ m«i tr−êng. phßng chèng ch¸y næ, quèc phßng, an ninh μ c¸c q ®Þnh kh¸c cña2. ViÖc ¸p dông c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn vÒ x©y dùng, m«i tr−êng, phßng chèng ch¸y næ; , qu¶n lý cña chñ ®Çu t−; kÕt qu¶ thÈm ®Þnh TKCS; c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi dù ¸n nh− quèc phßng, an ninh, m«i tr−êng vμ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p v uy ph¸p luËt. ThÈm quyÒn vμ néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc cã thÈm 3. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña tæ chøc t− vÊn, n¨ng lùc hμnh nghÒ cña c¸ nh©n lËp dù ¸n vμ thiÕt kÕ c¬ së luËt. - Xem xÐt, kiÕn nghÞ ®iÒu chØnh néi dung B¸o c¸o ®Çu t− (nÕu cã), ®iÒu chØnh néi dung cña dù ¸n hoÆc ®iÒu chØnh quy ho¹ch ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¶ quyÒn vÒ x©y dùng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc thÓ hiÖn chi tiÕt ë phÇn trªn. 24-06-09 40 theo quy ®Þnh. thi vμ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. 1.6. Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 1.6.1. Hå s¬ tr×nh phª duyÖt dù ¸n - Tê tr×nh phª duyÖt dù ¸n (theo mÉu) - Hå s¬ dù ¸n (phÇn thuyÕt minh vμ thiÕt kÕ c¬ së) C¸ ¨ b¶ thÈ ®Þ h- c v n n m n . - V¨n b¶n cho phÐp ®Çu t−/ V¨n b¶n chÊp thuËn bæ sung quy ho¹ch ®èi víi dù ¸n nhãm A ch−a cã trong quy ho¹ch ngμnh. 24-06-09 41 1 6 2 ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t−. . . - Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t− c¸c dù ¸n ®· ®−îc Quèc héi th«ng qua chñ tr−¬ng vμ cho phÐp ®Çu t−; - §èi víi c¸c dù ¸n nhãm A, B, C sö dông vèn ng©n s¸ch nhμ n−íc; - uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t− ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, C; - C¸c dù ¸n thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng; - C¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c, vèn hçn hîp. 24-06-09 42 ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh Lo¹i dù ¸n Vèn nsnn Vèn tÝn dông, vèn ®Çu t− ph¸t triÓn cña dn Vèn kh¸c Vèn ®ãng gãp cña nhiÒu thμnh viªn D ¸ù n quan träng quèc gia do QH th«ng qua chñ tr−¬ng μ h hÐ Thñ t−íng ChÝnh phñ Thñ t−íng ChÝnh phñ Thñ t−íng ChÝnh phñ Thñ t−íng ChÝnh phñ v c o p p ®Çu t− ¾Bé tr−ëng ¾Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé c¬ ¾Chñ tÞch N êi ® A , quan trùc thuéc ChØnh phñ ¾CQ qu¶n lý tμi chÝnh cña §¶ng ¾CQ TW cña c¸c tæ chøc CT-XH H§QT ¾Chñ tÞch H§G§ ¾Gi¸m ®èc Chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh phª duyÖt ¾ g− −îc giao hoÆc ng−êi cã % vèn lín nhÊt ¾Chñ tÞch UBND cÊp TØnh ¾Nh− nhãm A ¾§−îc uû quyÒn cho c¬ quan cÊp Nh− nhãm A HoÆc uû Chñ ®Çu t− Nh− nhãmA 24-06-09 43 B, C d−íi trùc tiÕp ¾CÊp huyÖn, x·: ph¹m vi ng©n s¸ch quyÒn, hoÆc ph©n cÊp tù quyÕt ®Þnh HoÆc uû quyÒn Quy tr×nh lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh Chñ T− vÊn ®Çu t− LËp dù ¸n Hoμn thiÖn dù ¸n Hå s¬ dù ¸n §¬n vÞ chuyªn m«n thuéc ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− Bèn Bé (Bé, TCT, TËp ®oμn lín) Bé, ngμnh ®Þa ph−¬ng A(B,C) TKCS A Thùc hiÖn thÈm ®Þnh toμn bé néi dung dù ¸n (cã thÓ mêi c¸c chuyªn gia t− vÊn) Bèn Së Së, Ban Ngμnh B, CB,C Phª duyÖt dù ¸nKh«ng phª duyÖt dù ¸n Hå s¬ phª duyÖt dù ¸n 24-06-09 44 Ng−êi Q§§T 2. LËp , thÈm ®Þnh, phª duyÖt B¸o c¸o Kinh tÕ- Kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh 2 1 Ph¹m vi ¸p dông c¸c c«ng tr×nh lËp B¸o. . c¸o Kinh tÕ-Kü thuËt C«ng tr×nh cã tæng møc ®Çu t− d−íi 7 tû- ®ång C« t × h © d h ®Ý h t«- ng r n x y ùng c o môc c n gi¸o 24-06-09 45 2.2. Néi dung B¸o c¸o Kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: - ThuyÕt minh B¸o c¸o Kinh tÕ - kü thuËt; å Õ Õ ¶- H s¬ thi t k b n vÏ thi c«ng; - Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh... 24-06-09 46 2.3. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt B¸o c¸o Kinh tÕ-kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh - ThÈm quyÒn cña Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t−; - ThÈm quyÒn cña chñ ®Çu t−; - Néi dung thÈm ®Þnh B¸o c¸o Kinh tÕ- kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh 24-06-09 47 S¬ ®å ThÈm ®Þnh, phª duyÖt B¸o c¸o Kinh tÕ – Kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh T− vÊn lËp B¸o c¸o Kinh tÕ – kü thuËt Chñ ®Çu t− Tæ chøc thÈm ®Þnhh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n dùng c«ng tr×nh Phª duyÖt hoÆc kh«ng phª d Öt LÊy ý kiÕn c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhμ n−íc cã liªn quan ®Õn Ng−êi Q§ §T uy c«ng tr×nh (kh«ng cã néi dung thÈm ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ x©y dùng) Tæ chøc thÈm ®Þnh vμ phª duyÖt B¸o c¸o Kinh tÕ – Kü thuËt * L−u ý: Sau khi B¸o c¸o – Kinh tÕ Kü thuËt ®−îc phª duyÖt, tr−íc khi khëi c«ng, chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm xin giÊy phÐp x©y 24-06-09 48 dùng theo quy ®Þnh, trõ c«ng tr×nh do c¬ quan Nhμ n−íc phª duyÖt. 3. §iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 3.1. C¸c tr−êng hîp ®−îc ®iÒu chØnh - BÞ ¶nh h−ëng bëi thiªn tai nh− ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, sãng thÇn; ®Þch häa hoÆc c¸c sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c; - XuÊt hiÖn c¸c yÕu tè ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n cho dù ¸n; - Khi quy ho¹ch x©y dùng thay ®æi trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn ®Þa ®iÓm, quy m«, tÝnh chÊt, môc tiªu cña dù ¸n. 3 2 ThÈm quyÒn ®iÒu chØnh vμ tæ chøc ®iÒu chØnh. . ‐ Khi ®iÒu chØnh dù ¸n kh«ng lμm thay ®æi quy m«, môc tiªu ®Çu t− vμ kh«ng v−ît tæng møc ®Çu t− ®−îc phª duyÖt th× chñ ®Çu t− ®−îc phÐp tù ®iÒu chØnh dù ¸n. - Tr−êng hîp ®iÒu chØnh dù ¸n lμm thay ®æi thiÕt kÕ c¬ së vÒ kiÕn tróc, quy ho¹ch, quy m«, môc tiªu ®Çu tý ban ®Çu hoÆc æ ø ®Ç ý ®· ® hª d Ö h× hñ ®Ç h¶iv−ît t ng m c u t −îc p uy t t c u t− p tr×nh ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Nh÷ng néi dung thay ®æi ph¶i ®−îc thÈm ®Þnh l¹i.24-06-09 49 Chi phÝ phôc vô viÖc lËp, thÈm ®Þnh, Phª duyÖt dù ¸n 1. Chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (hoÆc B¸o c¸o Kinh tÕ-Kü thuËt) - Thuéc chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng - Tham kh¶o ®Þnh møc c«ng bè t¹i v¨n b¶n 1751/BXD-VP ngμy 14/8/2007 cña Bé X©y dùng hoÆc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n - Tr−êng hîp dù ¸n cã ®Æc thï th× ®−îc t¹m tÝnh ®Ó ®−a vμo tæng møc ®Çu t− - ChuÈn x¸c l¹i khi ký kÕt hîp ®ång vμ thanh quyÕt to¸n 24-06-09 50 2. Chi phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 2.1. PhÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh gåm phÝ thÈm ®Þnh phÇn thuyÕt minh vμ phÇn thiÕt kÕ c¬ së: LÊy tõ kho¶n môc chi phÝ kh¸c trong tæng møc ®Çu t−. PhÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thùc hiÖn theo h−íng dÉn cña Bé Tμi chÝnh. 2.2. Khi cã yªu cÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n nh−: thÈm tra tæng møc ®Çu t−, ®¸ h i¸ hi ¶ ki h Õ h i ñ d ¸ h× hi hÝn g Öu qu n t -x· é c a ù n….t c p thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nμy thuéc kho¶n môc chi phÝ kh¸c trong tæng møc ®Çu t−. 2.3. Chi phÝ phôc vô viÖc hoμn thiÖn dù ¸n tr−íc khi tr×nh phª duyÖt: LÊy tõ chi phÝ tæ chøc lËp, thÈm ®Þnh dù ¸n (thuéc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n) hoÆc chi phÝ lËp dù ¸n (thuéc chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng) 24-06-09 51 III. Tæ CHøC QU¶N Lý Dù ¸N §ÇU T¦ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH 24-06-09 52 M« h×nh OPC Chñ ®Çu t− (OWNER) Quan hÖ hîp ®ång Quan hÖ hîp ®ång DÞch vô kü thuËt Tæ chøc t− vÊn (Professional) §¬n vÞ nhËn thÇu x©y dùng (Constructor) Quan hÖ gi¸m s¸t, qu¶n lý, hç trî Nhμ thÇu phô Nhμ cung cÊp 24-06-09 53 1. C¸c h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n 1 1 T ê h hñ ®Ç t t tiÕ ¶ lý d ¸. . r− ng îp c u − rùc p qu n ù n 1.2. Tr−êng hîp thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n 2. C¸c yªu cÇu, néi dung vÒ qu¶n lý dù ¸n 2 1 Qu¶n lý khèi l−îng qu¶n lý chi phÝ. . , 2.2. Qu¶n lý chÊt l−îng x©y dùng c«ng tr×nh 2 3 Q ¶ lý tiÕ ®é thi « © dù « t × h. . u n n c ng x y ng c ng r n 2.4. Qu¶n lý an toμn lao ®éng trªn c«ng tr−êng x©y dùng 2.5. Qu¶n lý m«i tr−êng x©y dùng. 24-06-09 54 h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh Lùa chän h×nh thøc QLDA Tù thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n (ng−êi Q§§T quyÕt ®Þnh) (C§T thμnh lËp Ban QLDA) Thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n ñ Ç Tæ chøc t− vÊn ¶ Ban QLDA (n¨ng lùc ®¶m b¶o thùc hiÖn Ch ® u t− qu n lý Dù ¸n T− vÊn tham gia Hîp ®ång Qu¶n lý Hîp ®ång nhiÖm vô) QLDA §¬n vÞ chuyªn m«n lμm ®Çu mèi , ®«n ®èc 24-06-09 55 1.1. Tr−êng hîp chñ ®Çu t− trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n 1.1.1. Thμnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n: QuyÕt ®Þnh thμnh lËp BQLDA; Néi dung c«ng- viÖc BQLDA; NhiÖm vô vμ quyÒn h¹n cña BQLDA; C¬ cÊu tæ chøc cña BQLDA. å ¶ ñ- Ngu n kinh phÝ qu n lý dù ¸n; Tr¸ch nhiÖm c a chñ ®Çu t− vμ Ban Qu¶n lý dù ¸n. 1.1.2. Kh«ng thμnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n: Ph¹m vi ¸p dông; C¬ cÊu tæ chøc (Dù ¸n quy m« nhá, ®¬n gi¶n ≤ 1 tØ ®ång; sö dông c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n; thuª ng−êi cã chuyªn m«n, kinh nghiÖm) 24-06-09 56 1.2. Tr−êng hîp thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n - §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n; - Lùa chän vμ ký kÕt hîp ®ång t− vÊn qu¶n lý dù ¸n; - Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t−, t− vÊn qu¶n lý d ¸ù n - Chi phÝ thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n. 24-06-09 57 2. C¸c yªu cÇu, néi dung qu¶n lý thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 2 1 Qu¶n lý tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng. . tr×nh: Nguyªn t¾c qu¶n lý;- - Néi dung qu¶n lý; - Mèi quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ; - Tr¸ch nhiÖm c¸c chñ thÓ khi xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh; 24-06-09 58 2. C¸c yªu cÇu, néi dung qu¶n lý thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 2.2. Qu¶n lý khèi l−îng, qu¶n lý chi phÝ: Nguyªn t¾c qu¶n lý; Néi dung qu¶n lý; Mèi quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ trong qu¶n lý; Tr¸ch nhiÖm c¸c chñ thÓ khi xö lý ph¸t sinh; KiÓm so¸t, gi¸m s¸t cña Nhμ n−íc. 24-06-09 59 2. C¸c yªu cÇu, néi dung qu¶n lý thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh • 2.3. Qu¶n lý an toμn lao ®éng trªn c«ng tr−êng x©y dùng: - Nguyªn t¾c qu¶n lý; - Néi dung qu¶n lý; Mèi quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ;- - Tr¸ch nhiÖm c¸c chñ thÓ khi xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh; - KiÓm so¸t, gi¸m s¸t cña Nhμ n−íc. 24-06-09 60 2. C¸c yªu cÇu, néi dung qu¶n lý thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh • 2 4 Qu¶n lý m«i tr−êng x©y dùng: Nguyªn. . t¾c qu¶n lý; Néi dung qu¶n lý; Mèi quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ trong qu¶n lý; Tr¸ch nhiÖm c¸c chñ thÓ khi xö lý ph¸t sinh; KiÓm so¸t gi¸m s¸t cña Nhμ n−íc, . 24-06-09 61 IV. QU¶N Lý CHI PHÝ §ÇU T¦ X¢Y ù ¤ ×D NG C NG TR NH 1. Nguyªn t¾c qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 2 Qu¶n lý tæng møc ®Çu t−. 3. Qu¶n lý dù to¸n c«ng tr×nh 4. Qu¶n lý ®Þnh møc x©y dùng 5. Qu¶n lý gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 6. Qu¶n lý chØ sè gi¸ x©y dùng ¶ å7. Qu n lý hîp ® ng x©y dùng 8. Qu¶n lý thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t− 24-06-09 62 1. Nguyªn t¾c qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh - B¶o ®¶m môc tiªu, hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; - Sù hîp lý cña chi phÝ; Vai trß cña Nhμ n−íc cña chñ ®Çu t− trong- , qu¶n lý chi phÝ. 2. Qu¶n lý tæng møc ®Çu t− - LËp tæng møc ®Çu t−; - §iÒu chØnh tæng møc ®Çu t− (c¸c tr−êng hîp ®iÒu chØnh, thÈm quyÒn); - C¸c yªu cÇu vÒ chi phÝ qu¶n lý dù ¸n. 24-06-09 63 3 Q ¶ lý d t ¸ « t × h. u n ù o n c ng r n Yªu cÇu vÒ thÈm tra, phª duyÖt dù to¸n; §iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh. 4. Qu¶n lý ®Þnh møc x©y dùng Qu¶n lý Nhμ n−íc ®èi víi ®Þnh møc; Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t−, nhμ thÇu khi vËn dông c¸c ®Þnh møc. 5. Qu¶n lý gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh C¬ së x¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng; Yªu cÇu trong qu¶n lý gi¸ x©y dùng. 24-06-09 64 6. Qu¶n lý chØ sè gi¸ x©y dùng Kh¸i iÖ μ ý hÜ ñ hØ è i¸ ©n m v ng a c a c s g x y dùng; Qu¶n lý chØ sè gi¸. 7. Qu¶n lý hîp ®ång x©y dùng Yªu cÇu vμ nguyªn t¾c ®èi víi hîp ®ång x©y dù Q ¶ lý h ®å © dùng; u n îp ng x y ng. 8 Qu¶n lý thanh to¸n quyÕt to¸n vèn ®Çu. , t− Tr¸ch nhiÖm c¬ quan cÊp ph¸t, cho vay vèn, hñ ®Ç t C¸ ª Ç khi Õt t ¸c u −; c y u c u quy o n h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh, dù ¸n hoμn thμnh. 24-06-09 65 V. §IÒU KIÖN N¡NG LùC C¸C CHñ THÓ THAM GIAQU¸ TR×NH §ÇU T¦ X¢Y DùNG C¤NG TR×NH 1. C¸c quy ®Þnh chung vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc vμ c¸ nh©n khi tham gia ho¹t ®éng x©y dùng 2. §iÒu kiÖn n¨ng lùc hμnh nghÒ x©y dùng ®èi víi c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng x©y dùng 3. §iÒu kiÖn n¨ng lùc vμ ph¹m vi ho¹t ®éng ñ æ hø h i h ®é © dc a t c c t am g a o¹t ng x y ùng 24-06-09 66 1. C¸c quy ®Þnh chung vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®èi víi tæ chøc vμ c¸ nh©n khi tham gia ho¹t ®éng x©y dùng - Yªu cÇu chung víi tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng x©y dùng; - Yªu cÇu vÒ chøng chØ ®èi víi mét sè chøc danh cña c¸ nh©n; - Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña tæ høc c; - Yªu cÇu víi tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam; - N¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña mét tæ chøc t− vÊn; - X¸c ®Þnh n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng khi tham gia dù thÇu. 24-06-09 67 2. §iÒu kiÖn n¨ng lùc hμnh nghÒ x©y dùng ®èi víi ¸ h© th i h t ®é © dùc n n am g a o¹ ng x y ng 2.1. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hμnh nghÒ 2.1.1. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hμnh nghÒ kiÕn tróc s− 2.1.2. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hμnh nghÒ cña kü s− 2 1 3 §iÒ kiÖ Ê hø hØ hμ h hÒ. . . u n c p c ng c n ng gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 2 1 4 §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hμnh nghÒ kü. . . s− ®Þnh gi¸ x©y dùng 24-06-09 68 2.2. §iÒu kiÖn n¨ng lùc vμ ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¸ nh©n trong ho¹t ®éng x©y dùng - Chñ nhiÖm lËp dù ¸n - Gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n: - Chñ nhiÖm kh¶o s¸t x©y dùng: - Chñ nhiÖm thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: - Chñ tr× thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: - ChØ huy tr−ëng c«ng tr−−êng: - C¸ nh©n hμnh nghÒ ®éc lËp thiÕt kÕ, kh¶o s¸t, ¸ ¸ « © « × ¸gi m s t thi c ng x y dùng c ng tr nh: ®Þnh gi x©y dùng: §iÒu kiÖn hμnh nghÒ; Ph¹m vi ho¹t ®éng. 24-06-09 69 3. §iÒu kiÖn n¨ng lùc vμ ph¹m vi ho¹t ®éng cña tæ chøc tham gia ho¹t ®éng x©y dùng 3.1. §iÒu kiÖn n¨ng lùc khi lËp dù ¸n: Ph©n h¹ng; C¸c tiªu chÝ ®Ó xÕp h¹ng; Ph¹m vi ho¹t ®éng cña tõng h¹ng; Tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng 3 2 §iÒ kiÖ ®èi íi tæ hø t− Ê ¶ lý dù ¸. . u n v c c v n qu n n: Ph©n h¹ng; C¸c tiªu chÝ ®Ó xÕp h¹ng; Ph¹m vi ho¹t ®éng cña tõng h¹ng; Tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng 3.3. §iÒu kiÖn ®èi víi tæ chøc kh¶o s¸t x©y dùng: Ph©n h¹ng; C¸c tiªu chÝ ®Ó xÕp h¹ng; Ph¹m vi ho¹t ®éng cña tõng h¹ng; Tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng. 24-06-09 70 3.4. §iÒu kiÖn ®èi víi tæ chøc thiÕt kÕ x©y dùng: Ph©n h¹ng; C¸c tiªu chÝ ®Ó xÕp h¹ng; Ph¹m vi ho¹t ®éng cña tõng h¹ng; Tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng. 3.5. §iÒu kiÖn ®èi víi tæ chøc thi c«ng x©y dùng: C¸c tiªu chÝ ®Ó xÕp h¹ng; Ph¹m vi ho¹t ®éng cña tõng h¹ng; Tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng. 3 6 §iÒu kiÖn ®èi víi tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng x©y. . dùng: C¸c tiªu chÝ ®Ó xÕp h¹ng; Ph¹m vi ho¹t ®éng cña tõng h¹ng; Tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng. 3.7. §iÒu kiÖn ®èi víi tæ chøc t− vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: Ph©n h¹ng; C¸c tiªu chÝ xÕp h¹ng; Ph¹m vi ho¹t ®éng tõng h¹ng; Tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng.24-06-09 71 Ph©n h¹ng n¨ng lùc tæ chøc trong ho¹t ®éng x©y dùng 1. LËp dù ¸n §TXDCT - H¹ng 1: Cã Ýt nhÊt 20 kiÕn tróc s−, kü s−, kü s− kinh tÕ phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n; trong ®ã cã chñ nhiÖm lËp dù ¸n h¹ng 1 hoÆc chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 1 c«ng tr×nh cïng lo¹i. - H¹ng 2: Cã Ýt nhÊt 10 kiÕn tróc s−, kü s−, kü s− kinh tÕ phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n; trong ®ã cã ng−êi ®ñ ®iÒu kiÖn ñ ñ Õ Õlμm ch nhiÖm lËp dù ¸n h¹ng 2 hoÆc ch nhiÖm thi t k h¹ng 2 c«ng tr×nh cïng lo¹i. - Ch−a xÕp h¹ng: Cßn l¹i. - Ch−a xÕp h¹ng: Cßn l¹i 24-06-09 72 2. Kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh - H¹ng 1: Cã Ýt nhÊt 20 kü s− phï hîp víi yªu cÇu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t, cã ng−êi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lμm chñ nhiÖm kh¶o s¸t h¹ng 1; cã ®ñ thiÕt bÞ phï hîp víi tõng lo¹i kh¶o s¸t vμ phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn; ®· thùc hiÖn Ýt nhÊt 1 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt hoÆc cÊp I, hoÆc 2 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nh cÊp II. - H¹ng 2: cã Ýt nhÊt 10 kü s− phï hîp víi yªu cÇu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t, cã ng−êi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lμm chñ nhiÖm kh¶o s¸t h¹ng 2; cã ®ñ thiÕt bÞ kh¶o s¸t ®Ó thùc hiÖn tõng lo¹i kh¶o s¸t; ®· thùc hiÖn Ýt nhÊt 1 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 2 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nh cÊp III. 24-06-09 73 3 ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. -H¹ng 1: cã Ýt nhÊt 20 kiÕn tróc s−, kü s− thuéc c¸c chuyªn ngμnh phï hîp, cã ng−êi ®ñ ®iÒu kiÖn lμm chñ nhiÖm thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ng 1; ®ñ chñ tr× thiÕt kÕ h¹ng 1 vÒ c¸c bé m«n thuéc c«ng tr×nh cïng lo¹i; ®· thiÕt kÕ Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt hoÆc cÊp I hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. - H¹ng 2: cã Ýt nhÊt 10 kiÕn tróc s−, kü s− thuéc c¸c chuyªn ngμnh phï hîp trong ®ã cã ng−êi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lμm chñ nhiÖm thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ng 2; cã ®ñ chñ tr× thiÕt kÕ h¹ng 2 vÒ c¸c bé m«n thuéc c«ng tr×nh cïng lo¹i; ®· thiÕt kÕ Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i. Ch Õ h Cß l i- −a x p ¹ng: n ¹ . 24-06-09 74 4. Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh - H¹ng 1: cã chØ huy tr−ëng h¹ng 1 cïng lo¹i c«ng tr×nh; cã ®ñ KTS, KS thuéc chuyªn ngμnh phï hîp; cã ®ñ c«ng nh©n kü thuËt cã chøng chØ ®μo t¹o phï hîp; cã thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu; ®· thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp I hoÆc 2 c«ng tr×nh cÊp II cïng lo¹i. ®−îc thi c«ng x©y dùng « t × h Ê ®Æ biÖt Ê I Ê II Ê III μ Ê IV ïc ng r n c p c , c p , c p , c p v c p c ng lo¹i. - H¹ng 2: cã chØ huy tr−ëng h¹ng 2 trë lªn cïng lo¹i c«ng tr×nh; cã ®ñ kiÕn tróc s−, kü s− thuéc chuyªn ngμnh phï hîp; cã ®ñ c«ng nh©n kü thuËt cã chøng chØ ®μo t¹o phï hîp; cã thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu; ®· thi c«ng x©y dùng Ýt nhÊt 1 c«ng tr×nh cÊp II h Æ 2 « t × h Ê III ï l io c c ng r n c p c ng o¹ . §−îc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tõ cÊp II, cÊp III vμ cÊp IV cïng lo¹i. Ch Õ h Cß l i- −a x p ¹ng: n ¹ . 24-06-09 75 5. T− vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh Lμ ho¹t ®éng kinh doanh cã ®iÒu kiÖn. Tæ chøc ho¹t ®éng t− vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng ph¶i cã Ýt nhÊt 3 ng−êi cã chøng chØ kü s− ®Þnh gi¸ x©y dùng; ®−îc ph©n thμnh 2 h¹ng. H¹ng 1: cã Ýt nhÊt 5 kü s− ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 1- , ®−îc thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc t− vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi c¸c dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B, C, B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt; 24-06-09 76 - H¹ng 2: cã Ýt nhÊt 3 kü s− ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 2 hoÆc 1 kü s− ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 1. - Ph¹m vi ho¹t ®éng: ®−îc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t− vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh− tæ chøc t− vÊn qu¶n lý chi phÝ h¹ng 1, trõ mét sè c«ng viÖc nh−: lËp, thÈm tra tæng møc ®Çu t−; ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña dù ¸n; lËp, thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh; lùa chän nhμ thÇu; kiÓm so¸t chi hÝ d × h ñ d ¸p x©y ùng c«ng tr n c a ù n quan träng quèc gia. 24-06-09 77

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.pdf
Luận văn liên quan