Quy trình thiết kế và thi công kết cấu bê tông thép ống CECS 28-90

MỤC LỤC Chương 1. Các quy định chung Chương 2. Vật liệu Phần 1. Ống thép Phần 2. Bê tông Chương 3. Qui định thiết kế cơ bản Phần 1. Qui định chung Phần 2. Qui định tính toán trạng thái giới hạn về năng lực chịu tải Phần 3. Qui định nghiệm toán biến dạng khi sử dụng trạng thái giới hạn bình thường Chương 4. Tính toán năng lượng chịu tải Phần 1. Tính toán năng lượng chịu tải của một nhánh đơn Phần 2. Tính toán năng lượng chịu tải của một cột hình ô Phần 3. Tính toán chịu nén cục bộ Chương 5. Tính toán biến dạng Chương 6. Cấu tạo điểm mắt Phần 1. Qui định chung Phần 2. Điểm mắt khung Phần 3. Điểm mắt cột hình ô Phần 4. Điểm mắt dàn Phần 5. Chân cột Chương 7. Thi công và yêu cầu chất lượng Phần 1: Chế tạo ống thép Phần 2: Lắp nối ống thép Phần 3: Cẩu lắp cột ống thép Phần 4: Đổ bêtông vào ống thép Phụ lục 1: Hệ số chiều dài tính toán cột Phụ lục 2: Thuyết minh các từ dùng trong quy trình Phụ lục 3: Thuyết minh các điều khoản

pdf43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2789 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quy trình thiết kế và thi công kết cấu bê tông thép ống CECS 28-90, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
áng caàn baûo ñaûm caùc yeâu caàu sau: 1. Ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng theùp khoâng neân nhoû hôn 100mm, beà daøy vaùch oáng khoâng neân nhoû hôn 4mm. 2. Tyû leä ñöôøng kính ngoaøi vaø beà daøy cuûa oáng theùp d/t neân giôùi haïn trong khoaûng 20 ñeán yf/23585 , fy laø cöôøng ñoä khuaát phuïc cuûa theùp (hoaëc ñieåm khuaát phuïc): ñoài vôùi theùp soá hieäu 3 duøng fy = 235N/mm2 ; ñoái vôùi theùp 16Mn duøng fy Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 3 – Quy ñònh thieát keá cô baûn 3-2 = 345N/mm2, ñoái vôùi theùp 15MnV duøng fy = 390N/mm2; ñoái vôùi caùc coät chòu troïng löôïng noùi chung thì duøng d/t = khoaûng 70, ñoái vôùi keát caáu daøn duøng d/t = khoaûng 25. 3. Chæ tieâu ñai boïc θ neân giôùi haïn töø 0,3 ñeán 3. 4. Ñoä maûnh khoâng ñöôïc vöôït quaù trò giôùi haïn cuûa baûng 3-1.5. Ñoä maûnh cho pheùp Thöù töï Teân caáu kieän l/d λ Coät nhaùnh ñôn 20 - 1 Khung Coät toå hôïp - 80 2 Daøn 30 - 3 Caáu kieän khaùc 35 140 Baûng 3-1.5 Ñoä maûnh cho pheùp cuûa caáu kieän. Phaàn 2. Qui ñònh tính toaùn traïng thaùi giôùi haïn naêng löïc chòu taûi Ñieàu 3.2.1 Caên cöù vaøo möùc ñoä nghieâm troïng cuûa haäu quaû phaù hoaïi cuûa keát caáu kieán truùc (nguy hieåm ñeán tính maïng, gaây toån thaát kinh teá, gaây aûnh höôûng cho xaõ hoäi, v.v…) keát caáu kieán truùc phaûi döïa vaøo baûng 3-2-1 chia laøm 3 caáp an toaøn. Khi thieát keá caên cöù vaøo tình hình cuï theå ñeå choïn duøng caáp an toaøn thích hôïp. Ñieàu 3.2.2 Caùc caáp an toaøn cuûa caáu kieän keát caáu caùc loaïi trong vaät theå kieán truùc phaûi cuøng caáp an toaøn vôùi keát caáu toaøn boä. Ñoái vôùi caáp an toaøn trong boä phaän cuûa caáu kieän keát caáu coù theå tieán haønh ñieàu chænh, nhöng khoâng ñöôïc thaáp hôn caáp 3. Caáp an toaøn Haäu quaû phaù hoaïi Loaïi vaät theå kieán truùc Caáùp I Raát nghieâm troïng Vaät theå kieán truùc quan troïng Caáp II Nghieâm troïng Vaät theå kieán truùc noùi chung Caáp III Khoâng nghieâm troïng Vaät theå kieán truùc thöù yeáu Baûng 3-2-1 Caáp an toaøn cuûa keát caáu kieán truùc Ñieàu 3.2.3 Thieát keá naêng löïc chòu taûi cuûa caáu kieän keát caáu phaûi duøng coâng thöùc bieåu ñaït thieát keá traïng thaùi giôùi haïn döôùi ñaây: γ0S ≤ R (3-2-3-1) R = R(fc; fa; ak …) (3-2-3-2) Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 3 – Quy ñònh thieát keá cô baûn 3-3 Trong ñoù: γ0 – Heä soá quan troïng cuûa caáu kieän keát caáu, ñoái vôùi caùc caáu kieän keát caáu coù caáp an toaøn laø caáp I, caáp II, caáp III, ta laàn löôït duøng baèng 1,1; 1,0; 0,9. Trong thieát keá choáng ñoäng ñaát thì khoâng xeùt ñeán heä soá quan troïng cuûa caáu kieän keát caáu. S – Trò thieát keá toå hôïp noäi löïc, tieán haønh tính toaùn theo qui ñònh tieâu chuaån quoác gia “ Qui phaïm taûi troïng keát caáu kieán truùc (GBJ 9-37) vaø “qui phaïm thieát keát choáng ñoäng ñaát trong kieán truùc” (GBJ 11-89) R – Trò thieát keá naêng löïc chòu taûi cuûa caáu kieän keát caáu R (.) – Haøm soá naêng löïc chòu taûi cuûa caáu kieän keát caáu fc, fa – Trò thieát keá cöôøng ñoä cuûa beâ toâng vaø theùp. ak – Trò tieâu chuaån tham soá hình hoïc. Chuù thích: Trò thieát keá noäi löïc cuûa qui trình naøy (N, M, V …) laø trò soá sau khi ñaõ nhaân vôùi heä soá quan troïng γ0. Phaàn 3. Qui ñònh nghieäm toaùn bieán daïng cuûa traïng thaùi giôùi haïn söû duïng bình thöôøng Ñieàu 3.3.1 Ñoái vôùi traïng thaùi giôùi haïn söû duïng bình thöôøng, caáu kieän keát caáu phaûi laàn löôït tieán haønh nghieäm toaùn theo toå hôïp hieäu öùng thôøi gian ngaén vaø toå hôïp hieäu öùng thôøi gian daøi cuûa taûi troïng, ñoàng thôøi phaûi ñaûm baûo bieán daïng khoâng vöôït quaù trò soá giôùi haïn qui ñònh töông öùng. Toå hôïp hieäu öùng thôøi gian ngaén vaø toå hôïp hieäu öùng thôøi gian daøi phaûi tieán haønh tính toaùn theo qui ñònh tieâu chuaån quoác gia “Qui phaïm taûi troïng keát caáu kieán truùc“ (GBJ 9-37) vaø “ Qui phaïm thieát keá choáng ñoäng ñaát trong kieán truùc” (GBJ 11-89). Ñieàu 3.3.2 Trò soá bieán daïng giôùi haïn cuûa keát caáu beâ toâng theùp oáng trong traïng thaùi giôùi haïn söû duïng bình thöôøng phaûi phuø hôïp vôùi tieâu chuaån quoác gia “Qui phaïm thieát keá keát caáu theùp” (GBJ 17-88) “Qui phaïm thieát keá choáng ñoäng ñaát trong xaây döïng” (GBJ 11-89) vaø caùc qui ñònh cuûa qui phaïm lieân quan khaùc. Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-1 CHÖÔNG 4 TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI Phaàn 1. Tính toaùn söùc chòu taûi coät nhaùnh ñôn Ñieàu 4.1.1 Löïc chòu taûi veà chòu neùn truïc cuûa coät nhaùnh ñôn baèng beâ toâng theùp oáng phaûi ñaûm baûo yeâu caàu sau: N ≤ Nu (4-1-1) Trong ñoù: N – Trò thieát keá löïc neùn truïc Nu – Trò thieát keá löïc chòu taûi cuûa coät nhaùnh ñôn baèng beâ toâng theùp oáng. Ñieàu 4.1.2 Löïc chòu taûi cuûa coät nhaùnh ñôn baèng beâ toâng theùp oáng tính theo coâng thöùc sau: Nu = ϕl.ϕe.No (4.1.2-1) )1(.0 θθ ++= cc AfN (4.1.2-2) θ = fa.Aa / fc Ac (4.1.2-3) Trong ñoù: No – Trò thieát keá löïc chòu taûi cuûa coät ngaén chòu neùn truïc baèng beâ toâng theùp oáng θ – Chæ tieâu ñai boïc cuûa beâ toâng theùp oáng fc – Trò thieát keá cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng Ac – Dieän tích tieát dieän ngang cuû beâ toâng trong oáng theùp fa – Trò thieát keá cöôøng ñoä chòu keùo, chòu neùn cuûa oáng theùp Aa – Dieän tích tieát dieän ngang cuûa oáng theùp ϕl – Heä soá chieát giaûm löïc chòu taûi xeùt aûnh höôûng cuûa ñoä maûnh, xaùc ñònh theo ñieàu 4.1.4 cuûa chöông naøy ϕe – Heä soá chieát giaûm löïc chòu taûi xeùt aûnh höôûng cuûa ñoä leäch taâm, xaùc ñònh theo ñieàu 4.1.3 cuûa chöông naøy. Trong baát kyø ñieàu kieän naøo ñeàu phaûi thoaû maõn ñieàu kieän: ϕl .ϕe ≤ ϕo (4.1.2-4) Trong ñoù : ϕo – Trò ϕl theo coät chòu neùn truïc. Ñieàu 4.1.3 Heä soá chieát giaûm ϕo vaø löïc chòu taûi xeùt aûnh höôûng leäch taâm cuûa coät beâ toâng theùp oáng, tính theo coâng thöùc sau: Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-2 1. Khi eo/rc ≤ 1,55 thì: ϕo = 1/(1+1.85eo/rc) (4.1.3-1) eo = M2/N (4.1.3-2) 2. Khi eo/rc > 1.55 thì: ϕo = 0.4 /(eo/rc) (4-1.3-3) Trong ñoù: eo – Khoaûng caùch leäch taâm cuûa löïc neùn truïc cuûa ñaàu coù moâmen lôùn hôn cuûa coät ñoái vôùi troïng taâm tieát dieän caáu kieän. rc – Baùn kính trong cuûa theùp oáng. M2– Trò thieát keá moâmen lôùn hôn cuûa ñaàu coät. N – Trò thieát keá löïc neùn truïc. Ñieàu 4.1.4 Heä soá chieát giaûm ϕl cuûa löïc chòu taûi xeùt aûnh höôûng ñoä maûnh cuûa coät beâ toâng theùp oáng theo coâng thöùc sau: 1. khi le/d > 4 thì 4/115.01 −−= dlelϕ (4.1.4-1) 2. Khi le/d ≤ 4 thì ϕl=1 (4.1.4-2) Trong ñoù: d – ñöôøng kính ngoaøi cuûa theùp oáng. le – chieàu daøi tính toaùn töông ñöông cuûa coät, xaùc ñònh theo qui ñònh ñieàu 4.1.5 vaø 4.1.6 cuûa chöông naøy. Ñieàu 4.1.5 Ñoái vôùi coät khung vaø caùc thanh maø giöõa hai ñieåm töïa khoâng coù taûi troïng ngang taùc duïng thì chieàu daøi töông ñöông xaùc ñònh theo coâng thöùc: le = k.lo (4.1.5-1) lo = μl (4.1.5-2) Trong ñoù: lo – Chieàu daøi tính toaùn cuûa coät khung hoaëc thanh (hình 4.1-5) l – Chieàu daøi cuûa coät khung hoaëc thanh. k – Heä soá chieàu daøi töông ñöông. μ - Heä soá chieàu daøi tính toaùn; Ñoái vôùi khung khoâng coù chuyeån vò ngang thì xaùc ñònh theo baûng phuï luïc 1-1; ñoái vôùi khung coù chuyeån vò ngang thì xaùc ñònh theo baûng phuï luïc 1-2. Heä soá chieàu daøi töông ñöông thì tính theo qui ñònh sau (hình 4.1.5) Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-3 (a) Chòu neùn truïc (b) Uoán neùn cong ñôn (c) Uoán neùn cong hai chieàu Hình 4.1.5 Coät khung khoâng dòch ngang 1. Coät vaø thanh chòu neùn truïc thì: k = 1 (4.1.5-3) 2. Coät khung chuyeån vò ngang thì: k = 0.5 + 0.3β + 0.2β2 (4.1.5-4) 3. Coät khung coù chuyeån vò ngang thì: a, Khi eo/rc ≥ 0.8 thì: k = 0.5 (4.1.5-5) b, Khi eo/rc < 0.8 thì: k = 1-0.625 eo/rc (4.1.5-6) Trong ñoù: β - Laø tæ soá giöõa trò soá thieát keá moâmen nhoû hôn vôùi trò soá thieát keá moâmen lôùn hôn cuûa hai ñaàu coät: β = M1/ M2 21 MM ≤ , neáu uoán cong ñôn thì laáy daáu döông, neáu neùn uoán cong hai chieàu thì laáy daáu aâm. Chuù thích: Khung khoâng coù chuyeån dòch ngang laø keát caáu thanh choáng trong khung khoâng coù giaù thanh choáng, töôøng chòu löïc caùt, loã thang maùy vv… vaø ñoä cöùng choáng chuyeån dòch ngang cuûa keát caáu thanh phaûi baèng hoaëc lôùn hôn 5 laàn ñoä cöùng choáng chuyeån dòch ngang cuûa baûn thaân. Khung coù chuyeån dòch ngang laø noùi trong khung khoâng ñaët caùc keát caáu thanh choáng noùi treân hoaëc noùi ñeán loaïi khung maø ñoä cöùng choáng chuyeån dich ngang cuûa keát caáu thanh choáng nhoû hôn 5 laàn ñoä cöùng choáng chuyeån dòch ngang cuûa baûn thaân khung. Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-4 Ñieàu 4.1.6 Chieàu daøi tính toaùn töông ñöông cuûa coät haãng (hình 4.1.6) xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: lo = k.H (4.1.6-1) Trong ñoù: H – Chieàu daøi coät haãng k – Heä soá chieàu daøi töông ñöông. Heä soá chieàu daøi töông ñöông cuûa coät haãng tính theo qui ñònh döôùi ñaây, roài choïn trò soá lôùn nhaát trong soá ñoù: Khi suaát leäch taâm taïi ñaàu ngaøm eo/rc ≥ 0.8 thì k=1 ( 4.1.6-2) Khi suaát leäch taâm taïi ñaàu ngaøm eo/rc < 0.8 thì k = 2-1.25eo/rc (4.1.6-3) Khi taïi ñaàu töï do cuûa coät haãng coù moâmen M1 taùc duïng thì k = 1+β (4.1.6-4) Trong ñoù: β - Tæ leä giöõa trò thieát keá moâmen M1 taïi ñaàu töï do vôùi trò thieát keá moâmen M2 taïi ñaàu ngaøm cuûa coät haãng, khi β laø aâm (uoán neùn cong hai chieàu) thì döïa vaøo ñieåm uoán cuûa ñöôøng cong ta laáy chieàu daøi tính toaùn cuûa coät haãng laø chieàu cao H2 (hình 4.1.6). Chuù thích: Ñaàu ngaøm laø chæ trò soá tyû leä ñoä cöùng tuyeán cuûa daàm ngang cuûa coät giao nhau vôùi ñoä cöùng tuyeán cuûa coät khoâng nhoû hôn 4, hoaëc laø chieàu daøi vaø beà roäng cuûa moùng coät ñeàu khoâng nhoû hôn ñöôøng kính cuûa coät 4 laàn. (a) Uoán neùn cong ñôn (b) Uoán neùn cong hai chieàu Hình 4.1.6. Coät haãng. Phaàn 2. Tính toaùn söùc chòu taûi coät toå hôïp Ñieàu 4.2.1 Coät beâ toâng theùp oáng do hai nhaùnh hoaëc nhieàu nhaùnh toå hôïp thaønh coät toå hôïp (hình 4.2.1) caàn phaûi tính toaùn laàn löôït theo hai tröôøng hôïp laø löïc chòu taûi moät nhaùnh vaø löïc chòu taûi toaøn boä. Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-5 (a) Coät hai nhaùnh (b) Coät boán nhaùnh (c) Coät ba nhaùnh ñoàng tieát dieän ñoàng tieát dieän Hình 4.2.1 Coät toå hôïp Ñieàu 4.2.2 Tính toaùn löïc chòu taûi moät nhaùnh cuûa coät toå hôïp tröôùc heát phaûi theo daïng daøy ñeå xaùc ñònh löïc truïc cuûa nhaùnh ñôn, sau ñoù laàn löôït tính löïc chòu taûi cuûa nhaùnh chòu neùn vaø chòu keùo. Löïc chòu taûi nhaùnh neùn phaûi tính theo coâng thöùc trong phaàn 1 cuûa chöông naøy, chieàu daøi thì laáy chieàu daøi l giöõa caùc maét coät toå hôïp trong maët phaúng daøn (hình 4.2.1); treân höôùng thaúng goùc vôùi maët phaúng daøn thì laáy khoaûng caùch giöõa caùc ñieåm thanh giaèng beân. Löïc chòu taûi cuûa thanh keùo phaûi tính theo thanh chiu löïc keùo cuûa keát caàu theùp, khoâng xeùt ñeán cöôøng ñoä chòu keùo cuûa beâ toâng. Ñieàu 4.2.3 Caáu taïo vaø tính toaùn thanh giaèng cuûa coät toå hôïp phaûi phuø hôïp vôùi qui ñònh lieân quan trong “Qui phaïm thieát keá caàu theùp” (GBJ17-88). Thanh giaèng cuûa coät toå hôïp phaûi chòu ñöôïc trò lôùn nhaát caûu caùc löïc caét sau ñaây, trò löïc caét V coù theå coi nhö khoâng thay ñoåi treân toaøn boä chieàu daøi coät toå hôïp. 1. Trò thieát keá löïc caét höôùng ngang thöïc teá taùc duïng leân coät toå hôïp. 2. V = No/85 (4.2.3) Trong ñoù: No – Trò thieát keá chòu taûi cuûa coät ngaén chòu neùn truïc cuûa toå hôïp, xaùc ñònh theo coâng thöùc (4.2.5-2) Ñieàu 4.2.4 Löïc chòu taûi toaøn boä coät toå hôïp phaûi ñaûm baûo yeâu caàu sau: N ≤ Nu (4.2.4) Trong ñoù: Nu – Trò thieát keá chòu taûi toaøn boä coät toå hôïp. Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-6 Ñieàu 4.2.5 Trò thieát keá löïc chòu taûi cuûa toaøn boä coät toå hôïp phaûi tính theo coâng thöùc sau: Nu = ϕ*1 .ϕ*e .N*o (4.2.5-1) ∑= i oio NN 1 * (4.2.5-2) Trong ñoù: Noi – Trò thieát keá löïc chòu taûi coät ngaén chòu neùn truïc cuûa caùc nhanh ñôn cuûa coät toå hôïp, xaùc ñònh theo coâng thöùc (4.1.2-2) ϕ*1 – Heä soá chieát giaûm löïc chòu taûi toaøn boä do xeùt aûnh höôûng cuûa ñoä maûnh xaùc ñònh theo coâng thöùc ñieàu 4.2.6 cuûa chöông naøy. ϕ*e – Heä soá chieát giaûm löïc chòu taûi toaøn boä do xeùt aûnh höôûng leâch taâm, xaùc ñònh theo coâng thöùc cuûa ñieàu 4.2.6 cuûa chöông naøy. Trong baát kyø tröôøng hôïp naøo ñeàu phaûi ñaûm baûo ñieàu kieän sau: ϕ*lϕ*e ≤ ϕ*o (4.2.5.3) Trong ñoù: ϕ*o – Trò ϕ*o xeùt theo coät chòu neùn truïc. Ñieàu 4.2.6 Heä soá chieát giaûm löïc chòu taûi toøan boä cuûa coät toå hôïp ϕ*o khi xeùt aûnh höôûng leâch taâm tính theo coâng thöùc sau: 1. Ñoái vôùi coät hai nhaùnh hoaëc coät 4 nhaùnh coù tieát dieän ñoái xöùng: (a) khi ñoä leäch taâm eo/h ≤ εb thì: heo e /21 1* +=ϕ (4.2.6-1) (b) Khi ñoä leäch taâm e0/h > εb thì: )1/2)((1( 0 * −++= hett t e θθ θϕ (4.2.6 – 2) 2. Ñoái vôùi coät 3 nhaùnh hoaëc coät nhieàu nhaùnh coù tieát dieän khoâng ñoái xöùng: (a) Khi ñoä leäch taâm e0/h < εb thì: t e ae /1 1 0 * +=ϕ (4.2.6 – 3) (b) Khi ñoä leäch taâm e0/h > εb thì: )1/)((1( 0 * −++= ctt t e aeθθ θϕ (4.2.6 – 4) Trong ñoù: Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-7 εb - Ñoä leäch taâm giôùi haïn, xaùc ñònh theo qui ñònh trong ñieàu 4-2-7 cuûa chöông naøy. e0 - Khoaûng caùch leäch taâm ñoái vôùi troïng taâm chòu neùn coät toå hôïp cuûa löïc neùn truïc taïi ñaàu coät coù moâmen lôùn hôn; e0 = M2/N, trong ñoù M2 laø moâmen lôùn hôn trong soá moâmen hai ñaàu coät. h - Khoaûng caùch giöõa troïng taâm hai nhaùnh coät trong maët phaúng coù moâmen taùc duïng. Hình 4.2.6 Sô ñoà tính toaùn coät toå hôïp. at, ao - Khoaûng caùch töø troïng taâm nhaùnh coät vuøng chòu keùo, nhaùnh coät vuøng chòu neùn döôùi taùc duïng rieâng cuûa moâmen ñeán troïng taâm chòu neùn cuûa coät toå hôïp (hình 4.2.6) : at = hNco/N*o, ac = hNto/N*o, trong ñoù Nco laø toång cuûa trò thieát keá löïc chòu taûi neùn truïc coät ngaén cuûa caùc nhaùnh coät taïi vuøng chòu neùn, Nt0 laø toång cuûa trò thieát keá löïc chòu taûi neùn truïc coät ngaén cuûa caùc nhaùnh coät taïi vuøng chòu keùo. N*o = Nco + Nto θt - Chæ tieâu cuoän theùp cuûa nhaùnh coät vuøng chòu keùo, tính theo coâng thöùc (4.1.2 – 3). Ñieàu 4.2.7 Ñoä leäch taâm giôùi haïn εb cuûa toå hôïp coät tính theo coâng thöùc sau: 1. Ñoái vôùi coät 2 nhaùnh vaø coät 4 nhaùnh coù tieát dieän ñoái xöùng: t t b θ θε ++= 15.0 (4.2.7 – 1) 2. Ñoái vôùi coät 3 nhaùnh hoaëc coät nhieàu nhaùnh tieát dieän khoâng ñoái xöùng: Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-8 ) 1 5.0( 2 * 0 0 t t t b N N θ θε ++= (4.2.7 – 2) Ñieàu 4.2.8 Heä soá chieát giaûm löïc chòu taûi toaøn boä cuûa coät toå hôïp do xeùt aûnh höôûng cuûa ñoä maûnh ϕ1* tính theo coâng thöùc: 160575.01 ** −−= λϕ l (4.2.8 – 1) λ* cuûa coät hình oâ tính theo coâng thöùc sau: 1. Khi coät toå hôïp 2 nhaùnh (hình 4.2.8a): (a) Khi heä giaèng laø baûn thì: 22 ** 16/ ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛+⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛= d l A I l o y eyλ (4.2.8 – 2) (b) Khi heä giaèng laø thanh thì : y o o y ey A A A I l 1 2 ** 27/ +⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛=λ (4.2.8 – 3) 2. Khi coät toå hôïp 4 nhaùnh (hình 4.2.8b): (a) Khi heä giaèng laø baûn thì : 22 ** 16/ ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛+⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛= d l A Il o x exλ (4.2.8 – 4) 22 ** 16/ ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛+⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛= d l A I l o y eyλ (4.2.8 – 5) (b) Khi heä giaèng duøng thanh thì: x o o x ex A A A Il 1 2 ** 40/ +⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛=λ (4.2.8 – 6) y o o y ey A A A I l 1 2 ** 40/ +⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛=λ (4.2.8 – 7) 3. Khi coät toå hôïp 3 nhaùnh coù heä giaèng laø thanh (hình 4.2.8c): ( )αλ 21 2 ** cos5.1 42/ −+⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛= A A A Il o o x ex (4.2.8 – 8) Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-9 αλ 21 2 ** cos 42/ A A A I l o o y ey +⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛= (4.2.8 – 9) Trong ñoù: l*e - Chieàu daøi tính toaùn töông ñöông cuûa coät toå hôïp xaùc ñònh theo ñieàu 4.2.9, 4.2.10 vaø 4.2.11. Ix – Moâmen quaùn tính cuûa dieän tích qui ñoåi tieát dieän ngang coät hình oâ ñoái vôùi truïc x. Iy - Moâmen quaùn tính cuûa dieän tích qui ñoåi tieát dieän ngang coät hình oâ ñoái vôùi truïc y. A0 - Toång dieän tích tieát dieän qui ñoåi cuûa caùc nhaùnh maø tieát dieän ngang cuûa coät hình oâ caét ra, ∑∑ += i ci a c i i AE E AA 11 00 , trong ñoù Aoi, Aci laàn löôït laø dieän tích tieát dieän ngang cuûa oáng theùp nhaùnh cuûa nhaùnh thöù i. l - chieàu daøi khoaûng maét coät hình oâ d - ñöôøng kính ngoaøi cuûa oáng theùp A1x - Toång dieän tích tieát dieän thöïc cuûa caùc thanh giaèng xieân thaúng goùc vôùi truïc x trong tieát dieän ngang cuûa coät hình oâ. A1y - Toång dieän tích tieát dieän thöïc cuûa caùc thanh giaèng xieân thaúng goùc vôùi truïc y trong tieát dieän ngang cuûa coät hình oâ. α - Goùc keïp taïi maët phaúng cuûa thanh giaèng xieân trong tieát dieän caáu kieän taïo thaønh vôùi truïc x. Hình 4.2.8 Tieát dieän coät toå hôïp Ñieàu 4.2.9 Ñoái vôùi khung vaø caùc caáu kieän daïng toå hôïp maø giöõa hai ñieåm töïa khoâng coù löïc ngang taùc duïng, chieàu daøi tính toaùn töông ñöông xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: l*o = kl*o (4.2.9 – 1) l*o =μl* (4.2.9 – 2) Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-10 Trong ñoù: l*o - Chieàu daøi tính toaùn cuûa caáu kieän hoaëc coät toå hôïp. k - Heä soá chieàu daøi töông ñöông. μ - Heä soá chieàu daøi khoâng coù chuyeån dòch ngang thì xaùc ñònh theo baûng 1 – 1 cuûa phuï luïc 1, ñoái vôùi khung coù chuyeån dòch ngang thì xaùc ñònh theo baûng 1 – 2 cuûa phuï luïc 1. Heä soá chieàu daøi töông ñöông tính toaùn theo quy ñònh sau (hình 4.2.9) 1. Coät hoaëc thanh chòu neùn doïc truïc: k = 1 (4.2.9 – 3) 2. Coät khung khoâng chuyeån dòch ngang: k = 0.5 + 0.3β + 0.2β2 (4.2.9 – 4) 3. Coät khung coù chuyeån dòch ngang: (a) Khi eo/h ≥ 0.5εb thì : k = 0.5 (b) Khi eo/h < 0.5εb thì : k = 1 – (eo/h)/εb. Trong ñoù: β - Tæ soá giöõa moâmen nhoû vaø moâmen lôùn hôn ôû hai ñaàu coät, β = M1/M2; |M1| ≤ |M2|, neáu uoán neùn cong moät beân thì laáy trò soá döông, neáu uoán neùn cong hai beân thì laáy trò soá aâm. Chuù thích: Tieâu chuaån ñeå phaân bieät khung coù hoaëc khoâng coù chuyeån dòch ngang xem chuù thích ôû ñieàu 4.1.5. (a) Chòu neùn doïc truïc (b) Uoán neùn cong moät beân (c) Uoán neùn cong 2 beân Hình 4.2.9 Coät khung daïng toå hôïp khoâng chuyeån dòch ngang Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-11 Ñieàu 4.2.10 Chieàu daøi tính toaùn töông ñöông cuûa coät treo daïng toå hôïp xaùc ñònh theo coâng thöùc sau (hình 4.2.10): L*0 = kH* (4.2.10.1) Trong ñoù: H* - Chieàu daøi cuûa coät treo daïng hình oâ k - Heä soá chieàu daøi töông ñöông Heä soá chieàu daøi töông ñöông cuûa coät treo daïng hình oâ phaûi tính toaùn theo qui ñònh sau ñaây vaø trong ñoù choïn trò soá lôùn hôn. 1. Khi ñoä leäch taâm cuûa ñaàu coät ngaøm eo/h ≥ 0.5εb thì : k=1 (4.2.10.1) Khi ñoä leäch taâm cuûa coät ngaøm eo/h < 0.5 thi k = 2 – 2 (eo/h)/εb (4.2.10.2) 2. Khi taïi ñaàu töï do cuûa coät coù löïc moâ men M1 taùc duïng thì: k = 1 + β (4.2.10.3) Trong ñoù : β - trò soá giöõa trò thieát keá moâ men taïi ñaàu coät töï do M1 vaø trò thieát keá moâ men taïi ñaàu coät ngaøm M2, β = M1/M2. Khi trò β laø aâm (uoán neùn cong 2 chieàu) thì döïa vaøo ñieåm uoán chia caét thaønh chieàu cao H2 ñeå tính cho coät treo [ hình 4.2.2.10 (b)] εb – ñoä leäch taâm giôùi haïn, tính theo ñieàu 4.2.7. Chuù thích : Ñònh nghóa veà ñaàu ngaøm xem chuù thích ôû ñieàu 4.1.6. (a) Neùn uoán moät chieàu (b) Neùn uoán hai chieàu Hình 4.2.10 Coät haãng daïng toå hôïp Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-12 Ñieàu 4.2.11 Coät toå hôïp giaät caáp cuûa nhaø xöôûng moät taàng kieåu khung ñaàu döôùi ñöôïc coá ñònh, chieàu daøi tính toaùn töông ñöông cuûa moãi baäc coät trong maët baèng khung xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: loi = μiHi (4.2.11 – 1) Trong ñoù : Hi – Chieàu daøi töông ñöông caùc ñoaïn coät baäc μi – Heä soá chieàu daøi tính toaùn töông öùng cuûa caùc ñoaïn baäc coät. Heä soá chieàu daøi tính toaùn μi xaùc ñònh theo quy ñònh sau : 1) Coät moät baäc: a. Heä soá chieàu daøi tính toaùn μ2 coät ñoaïn döôùi : Khi ñaàu treân cuûa coät ñöôïc khôùp noái vôùi daàm ngang thì laáy baèng trò soá taïi baûng 1–3 phuï luïc 1 (coät moät baäc ñaàu treân töï do) roài nhaân vôùi heä soá chieát giaûm trong baûng 4.2.11; khi ñaàu treân cuûa coät ñöôïc noái cöùng vôùi daàm ngang thì baèng trò soá taïi baûng 1–4 phuï luïc 1 (laø moät baäc maø ñaàu treân cuûa coät coù theå dòch ñoäng nhöng khoâng quay ñöôïc) roài nhaân vôùi heä soá chieát giaûm trong baûng 4.2.11. b. Heä soá chieàu daøi tính toaùn M1 coät ñoaïn teân tính theo coâng thöùc: μ1 = μ2/η1 (4.2.11 – 2) Trong ñoù: η1 – tham soá tính toaùn theo coâng thöùc trong baûng 1–3 hoaëc baûng 1–4 cuûa phuï luïc 1. 2) Coät hai baäc: a. Heä soá chieàu daøi tính toaùn μ3 cuûa coät ñoaïn döôùi: Khi ñaàu treân cuûa coät khôùp vôùi daàm ngang thì baèng trò soá trong baûng 1-5 phuï luïc 1 (coät hai baäc maø ñaàu treân cuûa coät töï do) roài nhaân vôùi heä soá chieát giaûm trong baûng 4–2-11; khi ñaàu treân treân coät noái cöùng vôùi daàm ngang thì baèng trò soá trong baûng 1-6 phuï luïc 1 (coät hai baäc maø ñaàu treân cuûa coät coù theå dòch chuyeån nhöng khoâng quay ñöôïc) roài nhaân vôùi heä soá chieát giaûm taïi baûng 4.2.11. Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-13 Baûng 4.2.11 Heä soá chieát giaûm chieàu daøi tính toaùn coät daïng baäc cuûa nhaø xöôûng moät taàng Loaïi nhaø xöôûng Nhòp ñôn hoaëc nhieàu nhòp Soá coät trong moät daõy coät laïi khu ñoaïn nhieät ñoä höôùng doïc Tình traïng maùi nhaø Heä thanh choáng naèm ngang theo doïc maùi nhaø cuûa hai beân nhaø xöôûng coù thoâng chieàu daøi hay khoâng Heä soá chieát giaûm Baèng hoaëc ít hôn 6 caùi - - Khoâng coù thanh choáng ngang treân höôùng doïc 0.9 Maùi nhaø khoâng duøng loaïi taám maùi côõ lôùn Coù thanh choáng ngang höôùng doïc Nhòp ñôn Nhieàu hôn 6 caùi Maùi nhaø duøng loaïi taám maùi côõ lôùn - Khoâng coù thanh choáng ngang treân höôùng doïc 0.8 Maùi nhaø khoâng duøng loaïi taám maùi côõ lôùn Coù thanh choáng ngang höôùng doïc Nhieàu nhòp - Maùi nhaø duøng taám maët nhö côõ lôùn - 0.7 Chuù thích : Ñoái vôùi keát caáu loä thieân coù daàm ngang (nhö gian ñeå toa xe .v.v.) thì heä soá chieát giaûm coù theå duøng baèng 0.9. b. Heä soá chieàu daøi tính toaùn cuûa coät ñoaïn treân vaø cuûa coät ñoaïn giöõa laø μ1 vaø μ2 tính theo coâng thöùc sau: μ1 = μ2/η1 (4.2.11 – 3) μ2 = μ3/η2 (4.2.11 – 4) Trong ñoù : η1, η2 - tham soá, tính theo coâng thöùc ôû baûng 1–5 hoaëc baûng 1–6 phuï luïc 1. Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-14 Phaàn 3. Tính toaùn chòu neùn cuïc boä Ñieàu 4.3.1 Chòu neùn cuïc boä cuûa coät beâ toâng theùp oáng phaûi ñaûm baûo ñieàu kieän sau : N ≤ Nu1 Trong ñoù: N – Trò thieát keá löïc neùn truïc Nu1 – trò thieát keá löïc chòu taûi cuûa coät beâ toâng theùp oáng khi chòu neùn cuïc boä. Ñieàu 4.3.2 Trò thieát keá löïc chòu taûi cuûa coät beâ toâng theùp oáng khi chòu neùn cuïc boä tính theo caùc coâng thöùc sau: βθθ )1(11 ++= fcANu (4.3.2 – 1) 1/ AAcβ (4.3.2 – 2) Trong ñoù: A1 – Dieän tích neùn cuïc boä Hình 4.3.2. Chòu neùn cuïc boä cuûa coät beâ toâng theùp oáng β - Heä soá naâng cao cöôøng ñoä chòu neùn cuïc boä cuûa beâ toâng theùp oáng, khi trò soá β lôùn hôn 3 thì laáy baèng 3. θ - Chæ tieâu cuoän theùp cuûa beâ toâng theùp oáng, xaùc ñònh theo coâng thöùc (4.1.2 –3) Ac – Dieän tích tieát dieän ngang cuûa beâ toâng trong oáng theùp. fc – Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng. Ñieàu 4.3.3 Trò thieát keá löïc chòu taûi cuûa beâ toâng theùp oáng coù gia cöôøng baèng theùp loø xo chòu neùn cuïc boä tính toaùn theo coâng thöùc sau (hình 4.3.3) ])()1[(11 spspspu fcAN βθθβθθ ++++= (4.3.3 – 1) Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 4 – Tính toaùn löïc chòu taûi 4-15 1/ AAcorsp =β (4.3.3 – 2) fcf spsprsp /,ρθ = (4.3.3. – 3) sp sp spr sd A4 , =ρ (4.3.3. – 4) Trong ñoù: βsp – Heä soá naâng cao cöôøng ñoä chòu neùn cuïc boä cuûa beâ toâng ñaët coát theùp loø xo. θsp – Chæ tieâu cuoän theùp cuûa beâ toâng ñaët coát loø xo. Acor – Dieän tích tieát dieän ngang cuûa beâ toâng loõi trong cuoän coát theùp loø xo. fsp – Trò thieát keá cöôøng ñoä chòu keùo cuûa coát theùp loø xo trò soá choïn theo quy phaïm thieát keá cuûa keát caáu beâ toâng “ (GBJ 10 – 89); ρrysp – Tæ suaát phoái theå tích coát theùp cuûa coát theùp loø xo. Asp – Dieän tích tieát dieän ngang cuûa cuoän coát theùp loø xo. dsp – Ñöôøng kính cuûa voøng theùp loø xo. s – Khoaûng caùch caùc voøng loø xo. Hình 4.3.3. Chòu neùn cuïc boä cuûa beâ toâng theùp oáng coù ñaët coát theùp loø xo Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 5 – Tính toaùn bieán daïng 5-1 CHÖÔNG 5 TÍNH TOAÙN BIEÁN DAÏNG Ñieàu 5.0.1 Bieán daïng cuûa keát caáu beâ toâng theùp oáng coù theå ñöôïc tính toaùn theo phöông phaùp cô hoïc keát caáu thoâng thöôøng. Ñieàu 5.0.2 Ñoä cöùng cuûa caáu kieän beâ toâng theùp oáng trong traïng thaùi giôùi haïn vaãn söû duïng bình thöôøng coù theå theo qui ñònh sau ñeå choïn trò soá: 1. Ñoä cöùng neùn eùp vaø keùo daõn: EA = Ea.Aa + Ec.Ac (5.0.2 – 1) 2. Ñoä uoán cong: EI = Ea.Ia + Ec.Ic (5.0.2 – 2) Trong ñoù: Aa, Ia – Dieän tích tieát dieän ngang cuûa oáng theùp vaø moâmen quaùn tính ñoái vôùi truïc troïng taâm cuûa noù. Ac, Ic - Dieän tích tieát dieän ngang cuûa beâ toâng trong oáng theùp vaø moâ men quaùn tính ñoái vôùi truïc troïng taâm cuûa noù. Ea, Ec - Moâ ñun ñaøn hoài cuûa theùp vaø cuûa beâ toâng Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 6 – Caáu taïo tieáp ñieåm 6-1 CHÖÔNG 6 CAÁU TAÏO TIEÁP ÑIEÅM Phaàn 1. Caùc qui ñònh chung Ñieàu 6.1.1 Caáu taïo cuûa Tieáp ñieåm neân coù caáu taïo ñôn giaûn, coù tính chænh theå toát, truyeàn löïc roõ raøng, an toaøn tin caäy, Tieáp kieäm vaät lieäu vaø tieän thi coâng. Ñieàu 6.1.2 Vieäc haøn noái oáng phaûi duøng ñöôøng haøn loài vaø phaûi ñaûm baûo tieâu chuaån nghieäm thu chaát löôïng caáp II vaø phaûi ñaït yeâu caàu laø cöôøng ñoä moái haøn phaûi baèng cöôøng ñoä cuûa theùp oáng. Ñieàu 6.1.3 Khi noái daøi oáng theùp, neáu ñöôøng kính oáng khoâng ñoåi thì neân duøng ñöôøng haøn loài coù cuøng cöôøng ñoä (hình 6.1.3.a) neáu ñöôøng kính oáng khaùc nhau coù theå duøng maët bích vaø lieân keát baèng buloâng (hình 3.1.3b) vaø phaûi ñaûm baûo cuøng cöôøng ñoä. Taám maët bích phaûi duøng loaïi baûn theùp coù loã troáng ñeå ñaûm baûo tính lieân tuïc cuûa beâ toâng trong oáng theùp. Hình 6.1.3. Noái daøi oáng theùp Ñieàu 6.1.4 Khi oáng theùp ñöôïc noái daøi ôû hieän tröôøng thì coøn phaûi haøn theâm caùc linh kieän ñònh vò caàn thieát ñeå daûm baûo kích thöôùc hình hoïc phuø hôïp vôùi yeâu caàu thieát keá. Phaàn 2. Tieáp ñieåm khung Ñieàu 6.2.1 Caên cöù vaøo yeâu caàu caáu taïo vaø vaän chuyeån thì chieàu daøi coät khung chæ neân daøi 12m hoaëc laø phaân ñoaïn theo chieàu cao cuûa 3 taàng nhaø. Vò trí noái ñaàu cuûa moãi phaân ñoaïn neân ñaët gaàn vò trí cuûa ñieåm uoán, cuõng khoâng neân loài leân so vôùi maët saøn treân 1m ñeå cho vieäc haøn noái taïi hieän tröôøng ñöôïc deã daøng. Ñieàu 6.2.2 Ñeå taêng theâm söï cuøng chòu löïc cuûa oáng theùp vôùi loõi beâ toâng thì taïi nôi ñaàu noái cuûa noãi ñoaïn coät, taïi ñaàu coät ñoaïn döôùi neân ñaët moät taám baûn ñænh hình khuyeân (hình 6.2.2). Beà daøy cuûa baûn ñænh laø: Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 6 – Caáu taïo tieáp ñieåm 6-2 Neáu beà daøy oáng theùp t < 30mm laáy laø 12mm Neáu t > 30mm laáy laø 16mm Hình 6.2.2. Baûn ñaäy ñænh cuûa ñaàu noái coät Ñieàu 6.2.3 Tieáp ñieåm lieân keát giöõa coät khung vôùi daàm, tröø ñieåm maét coù noäi löïc raát lôùn, coù yeâu caàu ñoä cöùng toaøn boä keát caáu raát cao, khoâng neân ñeå caùc caáu kieän boä phaän naøo ñoù xuyeân qua oáng theùp laøm aûnh höôûng ñeán vieäc ñoå beâ toâng vaøo oáng theùp. Ñieàu 6.2.4 Löïc caét ñaàu daàm taïi nôi lieân keát coät vôùi daàm coù theå di chuyeån theo caùc phöông phaùp sau: 1. Ñoái vôùi daàm beâ toâng, coù theå haøn vaøo coät theùp oáng moät chaân traâu (ñieåm töïa) baèng theùp ñeå thöïc hieän truyeàn löïc caét (hình 6-2.4a); baûn buïng cuûa theùp chaân traâu khoâng xuyeân qua taâm oáng ñeå khoûi trôû ngaïi ñeán vieäc ñoå beâ toâng, neáu caàn thieát phaûi xuyeân qua taâm oáng thì tröôùc tieân phaûi laøm caùi raõnh treân vaùch oáng theùp, ñaët baûn buïng theùp chaân traâu vaøo roài duøng ñöôøng haøn goùc hai maët haøn kín laïi. 2. Ñoái vôùi daàm theùp, coù theå theo caùch laøm cuûa keát caáu theùp, thöïc hieän baèng caùch haøn baûn buïng cuûa lieân keát vaøo oáng theùp (hình 6.2.4b) Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 6 – Caáu taïo tieáp ñieåm 6-3 (a) Daàm beâ toâng (b) Daàm theùp Hình 6.2.4. Lieân keát caàu vaø truyeàn löïc caét Ñieàu 6.2.5 Moâ men trong daàm taïi choã lieân keát daàm vaø coät coù theå truyeàn theo caùc caùch sau: 1. Ñoái vôùi daàm theùp vaø daàm beâ toâng ñuùc saün, ñeàu coù theå thöïc hieän baèng caùch caáu taïo laø duøng vaønh gia cöôøng theùp haøn vaøo caùnh treân vaø caùnh döôùi cuûa daàm theùp hoaëc haøn vôùi coát theùp doïc cuûa daàm beâ toâng (hình 6.2.5.1). Khe hôû giöõa ñaàu daàm beâ toâng vaø theùp oáng duøng loaïi beâ toâng ñaù vuïn cao hôn moät caáp ñeå cheøn kín. Beà daøy baûn cuûa vaønh gia cöôøng vaø beà roäng lieân keát B xaùc ñònh theo nguyeân taéc cöôøng ñoä baèng nhau cuûa coát theùp doïc daàm beâ toâng vaø baûn caùnh cuûa daàm theùp. Beà roäng toái thieåu cuûa vaønh ñai C khoâng nhoû hôn 0.7B (hình 6.2.5-1c) Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 6 – Caáu taïo tieáp ñieåm 6-4 Ñoái vôùi keát caáu khung coù yeâu caàu choáng ñoäng ñaát thì phía treân vaø phía döôùi cuûa daàm ñeàu caàn phaûi laép ñaët vaønh gia cöôøng vaø vò trí haøn noái vaønh gia cöôøng vôùi daàm phaûi caùch bieân coät moät khoaûng caùch toái thieåu laø 1 laàn chieàu cao daàm. (a) Daàm theùp (b) Daàm beâ toâng ñuùc saün (c) Vaønh gia cöôøng Hình 6.2.5-1 Lieân keát daàm coät truyeàn moâmen (Daàm theùp vaø daàm beâ toâng ñuùc saün) 2. Ñoái vôùi daàm beâ toâng ñoå taïi choã thì caên cöù vaøo tình hình cuï theå, hoaëc duøng daàm ñoåi lieân tuïc, hoaëc taêng beà roäng cuïc boä ôû ñaàu daàm vaø caáu taïo ñeå cho coát theùp doïc lieân tuïc keùo qua oáng theùp (hình 6.2.6-2) ñeå thöïc hieän vieäc truyeàn moâ men. Ñoä xieân cuûa Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 6 – Caáu taïo tieáp ñieåm 6-5 phaàn taêng beà roäng ñaàu daàm khoâng nhoû hôn 1/6. Nôi baét ñaàu taêng beà roäng caàn phaûi ñaët theâm khung coát theùp ñeå bao laáy coát theùp doïc. (a) Daàm ñoâi (b) Daàm thay ñoåi beà roäng Hình 6.2.5 – 2: Lieân keát daàm coät truyeàn moâmen Phaàn 3. Tieáp ñieåm coät toå hôïp Ñieàu 6.3.1 Vaät lieäu giaèng cuûa coät toå hôïp neân duøng theùp oáng, haøn tröïc tieáp vôùi theùp oáng nhaùnh coät. Ñoái vôùi hai nhaùnh cuûa coät hai nhaùnh vaø coät ba nhaùnh duøng loaïi baûn giaèng, coøn laïi thì neân duøng thanh giaèng. Tæ leä h/b cuûa coät ba nhaùnh khoâng neân nhoû hôn 2.2 (hình 6.3.1- 1) Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 6 – Caáu taïo tieáp ñieåm 6-6 Hình 6.3.1 – 1 : Hình daïng Tieáp dieän coät toå hôïp ba nhaùnh Hình 6.3.1 – 2 : Lieân keát nhaùnh coät vôùi giaèng Khi duøng heä thanh giaèng, khoaûng caùch tónh a giöõa hai thanh giaèng khoâng ñöôïc nhoû hôn 50mm. Neáu khoâng baûo ñaûm ñöôïc nhö vaäy thì cho pheùp truïc cuûa thanh giaèng khoâng giao nhau noái vôùi truïc nhaùnh coät, nhöng khoaûng caùch leäch taâm e khoâng ñöôïc lôùn hôn d/4. Luùc ñoù khi tính toaùn khoâng xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa leäch taâm naøy.(hình 6.3.1 – 2) Ñoä maûnh cuûa thanh giaèng khoâng ñöôïc lôùn hôn 150. Ñöôøng haøn lieân keát thanh giaèng vôùi nhaùnh coät ñöôïc tính toaùn theo quy ñònh cuûa “Quy phaïm thieát keá keát caáu theùp“ (GBJ 17 – 88). Taïi nôi chòu taùc duïng cuûa löïc ngang töông ñoái lôùn vaø phaàn ñaàu cuûa ñôn nguyeân laép döïng cuûa coät toå hôïp neân ñaët baûn ngaên ngang. Khoaûng caùch giöõa baûn ngaên ngang khoâng ñöôïc lôùn hôn 9 laàn beà roäng lôùn nhaát cuûa Tieáp dieän coät hoaëc 8m, neáu khoâng thì caàn phaûi ñaët theâm baûn ngaên ngang. Ñieàu 6.3.2 Ñoái vôùi coät toå hôïp oâ Tieáp dieän baèng nhau cuûa nhaø xöôûng moät taàng, coù theå duøng ñeå ñôõ daàm caàu truïc. Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 6 – Caáu taïo tieáp ñieåm 6-7 Hình 6.3.2. Baûn vaáu ñôõ coät toå hôïp Tieáp dieän baèng nhau Ñieàu 6.3.3 Ñoái vôùi coät toå hôïp coù baäc cuûa nhaø xöôûng moät taàng thì taïi nôi Tieáp dieän thay ñoåi coù theå duøng xaø gaùnh ñôõ daàm caàu truïc vaø coät treân (hình 6.3.3). Xaø gaùnh ñöôïc taïo thaønh bôûi baûn buïng, baûn beä phaúng vaø baûn ngaên naèm ngang ôû phaàn döôùi taïo thaønh Tieáp dieän hình chöõ I. Baûn buïng daàm vai coù theå duøng hai caùch laø xuyeân qua oáng theùp nhaùnh coät hoaëc laø khoâng xuyeân qua oáng theùp nhaùnh coät. Khi löïc neùn ñaàu daàm caàu truïc töông ñoái lôùn thì baûn buïng xaø gaùnh neân duøng hình thöùc xuyeân qua oáng theùp nhaùnh coät. Baûn buïng xuyeân qua oáng theùp khi lieân keát vôùi oáng theùp phaûi duøng ñöôøng haøn goùc hai maët. Neáu baûn buïng khoâng xuyeân qua oáng theùp thì phaûi duøng ñöôøng haøn caét mieäng ñeå haøn chaûy saâu vôùi oáng theùp. Maët ñænh cuûa baûn buïng phaûi baøo nhaün vaø phaûi eùp chaët vôùi beä phaúng, döïa vaøo maët oâ ñaàu chòu neùn ñeå truyeàn löïc. Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 6 – Caáu taïo tieáp ñieåm 6-8 Hình 6.3.3. Caáu taïo taïi nôi Tieáp dieän thay ñoåi cuûa coät toå hôïp coù baäc Ñieàu 6.3.4 Ñaàu coät ñôõ daàm khung nhaø vaø keát caáu ñôõ coù theå do baûn beä phaúng, baûn buïng cuûa daàm vai, baûn ngaên vaø söôøn gia coá taïo neân (hình 6.3.4). Treân baûn beä phaúng phaûi chöøa loã ñoå beâ toâng hoaëc loã thoaùt khí. Hình 6.3.4. Caáu taïo ñaàu coät cuûa daõy coät bieân Phaàn 4. Tieáp ñieåm nuùt daøn Ñieàu 6.4.1 Trong heä daøn, thanh maï chòu neùn vaø thanh buïng chòu löïc neùn töông ñoái lôùn neân duøng caáu kieän beâ toâng theùp oáng, coøn caùc caáu kieän khaùc coù theå duøng theùp oáng roãng hoaëc theùp hình. Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 6 – Caáu taïo tieáp ñieåm 6-9 Hình 6.4.1. Hình thöùc lieân keát caùc thanh taïi Tieáp ñieåm Thanh buïng vaø thanh maï coù theå lieân keát tröïc tieáp hoaëc lieân keát qua baûn Tieáp ñieåm daøn (hình 6.4.1). Yeâu caàu caáu taïo Tieáp ñieåm lieân keát tröïc tieáp nhö quy ñònh trong ñieàu 6.3.1 cuûa chöông naøy. Ñieàu 6.4.2 Taïi Tieáp ñieåm maï treân phaûi taïo thaønh moät maët phaúng ñeå tieän cho vieäc laép ñaët caùc caáu kieän maùi (hình 6.4.2). Hình 6.4.2. Tieáp ñieåm maï treân Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 6 – Caáu taïo tieáp ñieåm 6-10 Ñieàu 6.4.3 Tieáp ñieåm taïi goái töïa coù theå caáu taïo theo hình veõ 6.4.3 sau ñaây, noái vôùi goái baèng neo bu loâng. Hình 6.4.3. Tieáp ñieåm goái töïa daøn vì keøo Ñieàu 6.4.4 Khi nhòp daøn vöôït quaù 30m thì coù theå ñaët ñieåm döïng laép taïi giöõa nhòp roài lieân keát laïi baèng maët bích vaø bu loâng (hình 6.4.4) Hình 6.4.4. Tieáp ñieåm döïng laép giöõa nhòp Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 6 – Caáu taïo tieáp ñieåm 6-11 Phaàn 5. Chaân coät Ñieàu 6.5.1 Ñaàu muùt cuûa theùp oáng chaân coät caàn phaûi duøng baûn bít ñaàu ñeå bít chaët. Vieäc lieân keát chaân coät cuûa beâ toâng theùp oáng vôùi moùng coù hai loaïi: Loaïi choân coät vaøo moùng (hình 6.5.1a) vaø loaïi ñaàu coät tì vaøo moùng (hình 6.5.1b) thieát keá vaø caáu taïo hoá moùng cuûa loaïi coät choân vaøo moùng cuõng gioáng nhö hoá moùng cuûa coät beâ toâng coát theùp ñuùc saün. Ñoä saâu choân chaân coät khoâng neân nhoû hôn 2 laàn ñöôøng kính cuûa oáng theùp. Caáu taïo vaø thieát keá loaïi chaân coät tì vaøo moùng gioáng nhö trong keát caáu theùp. Caàn chuù yù nghieäm toaùn cöôøng ñoä chòu neùn cuïc boä taïi maët lieân keát giöõa truï vaø ñeá moùng. (a) Loaïi choân vaøo moùng b) Loaïi töïa ñænh moùng Hình 6.5.1 Caáu taïo chaân coät Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 7 – Thi coâng vaø yeâu caàu chaát löôïng 7-1 CHÖÔNG 7 THI COÂNG VAØ YEÂU CAÀU CHAÁT LÖÔÏNG Phaàn 1. Cheá taïo oáng theùp 7.1.1 OÁng theùp do nhaø maùy cung caáp theo yeâu caàu cuûa thieát keá baûn veõ thi coâng, caàn coù chöùng töø hôïp caùch xuaát xöôûng. OÁng theùp do ñôn vò thi coâng töï cuoán, baûn theùp cuûa noù phaûi phaúng thaúng,khoâng ñöôïc duøng baûn theùp beà maët bò ræ hoaëc ñaõ chòu va ñaäp, vaø caàn coù chöùng töø xuaát xöôûng hoaëc baùo caùo thí nghieäm. 7.1.2 Höôùng cuoán oáng phaûi cuøng höôùng caùn keùo baûn theùp. Tröôùc khi cuoán oáng, phaûi caên cöù yeâu caàu, ñem ñaàu baûn theùp caét vaùt. Ñeå phuø hôïp vôùi yeâu caàu veà ñöôøng truïc laép raùp cuûa oáng theùp, ñaàu caét vaùt cuûa oáng theùp phaûi vuoâng goùc vôùi ñöôøng truïc oáng theùp moät caùch nghieâm ngaët. Trong quaù trình cuoán oáng phaûi chuù yù baûo ñaûm maët phaúng ñaàu oáng thaúng goùc vôùi ñöôøng truïc oáng. Caên cöù beà daøy baûn theùp khaùc nhau, mieäng vaùt moái haøn phaûi phuø hôïp vôùi baûng 7.1.2 (döôùi ñaây). Khi duøng moái haøn xoaén oác, laép raùp cuõng caàn theo yeâu caàu cuûa baûng 7.1.2 ñeå gia coâng mieäng vaùt tröôùc. Baûng 7.1.2 Sai soá cho pheùp mieáng vaùt moái haøn (xem cuoái chöông naøy) 7.1.3 Khi cuoán oáng baèng maùy vaø baøn thuû coâng, neân duøng maùy haøn ñieän moät chieàu tieán haønh thi coâng haøn noái ngöôïc. 7.1.4 Chaát löôïng moái haøn caàn thoûa maõn yeâu caàu tieâu chuaån chaát löôïng caáp II theo “Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu keát caáu theùp” (GBJ 205-83). 7.1.5 Caàn baûo ñaûm söï keát dính chaët cuûa loõi beâ toâng vôùi maët trong cuûa oáng theùp, maët trong cuûa oáng theùp khoâng ñöôïc coù daàu môõ baùm vaøo. Phaàn 2. Laép gheùp toå hôïp oáng theùp 7.2.1 Chieàu daøi cuûa ñoaïn oáng theùp, coù theå tuøy ñieàu kieän vaän chuyeån vaø ñieàu kieän laép raùp maø xaùc ñònh, noùi chung neân nhoû hôn 12m, cuõng coù theå caên cöù ñieàu kieän caåu laép noái daøi taïo hieän tröôøng. 7.2.2 Khi noái ñoái ñaàu oáng theùp, caàn baûo ñaûm nghieâm ngaët ñoä baèng thaúng cuûa nhaùnh oáng, khi haøn noái, ngoaøi vieäc khoáng cheá kích thöôùc hình hoïc, coøn caàn chuù yù aûnh höôûng bieán daïng haøn ñoái vôùi nhaùnh oáng, haøn noái neân duøng bieän phaùp phaân ñoaïn theo tuaàn töï ngöôïc, haøn phaân ñoaïn caàn baûo ñaûm ñoái xöùng. Khe hôû ñoái ñaàu nhaùnh oáng neân phoùng ñaïi 0.5~2.0mm, nhaèm trieät tieâu bieán daïng co ngoùt, soá lieäu cuï theå coù theå caên cöù keát quaû thí nghieäm haøn ñeå xaùc ñònh. 7.2.3 Tröôùc khi haøn, ñoái vôùi oáng theùp ñöôøng kính nhoû coù theå duøng haøn chaám ñeå ñònh vò, ñoái vôùi oáng theùp ñöôøng kính lôùn coù theå duøng coát theùp phuï gia haøn vaøo maët ngoaøi cuûa oáng theùp ñeå coá ñònh taïm thôøi, cöï ly ñieåm coá ñònh coù theå laáy khoaûng 300mm vaø khoâng ñöôïc ít hôn 3 ñieåm. Trong quaù trình haøn ñoái ñaàu, neáu phaùt hieän Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 7 – Thi coâng vaø yeâu caàu chaát löôïng 7-2 moái haøn ôû choã ñònh vò xuaát hieän veát nöùt thì choã veát nöùt ñoù phaûi ñöôïc taåy toaøn boä ñeå haøn laïi. 7.2.4 Ñeå baûo ñaûm chaéc chaéc chaát löôïng moái haøn, coù theå ñaët oáng loùt phuï ôû beân trong moái noái, beà roäng cuûa noù 20mm, beà daøy 3mm, coù khe hôû daõn nôû vôùi maët trong cuûa oáng theùp laø 0.5mm. 7.2.5 OÁng nhaùnh cuûa toå hôïp laép gheùp vôùi caáu kieän giaèng caàn tuaân thuû trình töï cuûa thieát keá coâng ngheä xaây döïng. Kích thöôùc vaø goùc ñoä lieân keát cuûa oáng nhaùnh vôùi thanh giaèng phaûi chuaån xaùc. Chaát löôïng laép raùp toå hôïp caàn phuø hôïp vôùi yeâu caàu trong baûng 7.2.5. Haïng muïc sai leäch Sô ñoà Trò soá cho pheùp Uoán doïc Ñoä oâ van Ñaàu oáng khoâng phaúng Toå hôïp oáng nhaùnh Toå hôïp thanh giaèng Baûng 7.2.5. Ñoä sai leäch cho pheùp khi laép raùp toå hôïp. 7.2.6 Khe hôû giöõa caùc thaønh trong caáu kieän oáng theùp, ñaëc bieät laø khe hôû giöõa thanh giaèng lieân keát vôùi oáng nhaùnh caàn ñöôïc laáy daáu theo baûn veõ chi tieát keát caáu 1000 lf ≤ mmf 10≤ 1000 3≤ d f 1500 l d f = 1000 11 ≤ b δ mmf 3.0≤ 1000 12 ≤ h δ 1000 1 1 1 ≤ l δ 1000 1 2 2 ≤ l δ Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 7 – Thi coâng vaø yeâu caàu chaát löôïng 7-3 theùp. Khi haøn, döïa vaøo kích thöôùc khe hôû ñeå choïn ñöôøng kính que haøn thích hôïp. Khi haøn thanh giaèng vôùi oáng nhaùnh, trình töï haøn caàn xeùt aûnh höôûng cuûa bieán daïng haøn. 7.2.7 Sau khi toå hôïp xong, caàn ñöa vaøo vò trí theo baûn veõ boá trí maët baèng caåu laép, taïi caùc vò trí nuùt duøng goã keâ ñeäm. Vò trí ñieåm treo (caàu) caàn ñöôïc ñaùnh daáu roõ raøng. 7.2.8 Giöõa caùc böôùc hoaëc caùc coâng ñoaïn, phaûi tieán haønh töï kieåm hoaëc kieåm tra cheùo theo baûn veõ thieát keá vaø ghi caùc kyù hieäu töông öùng treân caáu kieän oáng theùp. Phaàn 3. Caåu laép truï oáng theùp 7.3.1 Sau khi laép raùp toå hôïp coät oáng theùp, khi caåu laép can giaûm nhoû bieán daïng do taûi troïng caåu laép. Vò trí ñieåm treo caàn caên cöù khaû naêng chòu taûi cuûa baûn thaân coät oáng theùp vaø qua kieåm toaùn oån ñònh ñeå xaùc ñònh. Khi caàn thieát, caàn duøng bieän phaùp gia coá taïm thôøi. 7.3.2 Khi caåu laép truï oáng theùp, caàn bòt mieäng treân cuûa noù, phoøng ngöøa dò vaät rôi vaøo trong oáng. Khi duøng caáu kieän oáng theùp beâ toâng ñuùc saün, caàn ñôïi cöôøng ñoä beâ toâng trong oáng ñaït 50% cöôøng ñoä thieát keá trôû leân môùi ñöôïc caåu laép. 7.3.3 Sau khi caåu laép truï oáng theùp vaøo vò trí, caàn laäp töùc ñieàu chænh vaø duøng bieän phaùp coá ñònh taïm thôøi ñeå baûo ñaûm ñoä oån ñònh cuûa caáu kieän. 7.3.4 Chaát löôïng caåu laép caàn phuø hôïp yeâu caàu trong baûng 7.3.4. TT Haïng muïc kieåm tra Sai soá cho pheùp 1 Tim coät vôùi tim moùng ± 5mm 2 Cao ñoä ñænh truï so vôùi cao ñoä thieát keâ + 0mm, - 20mm 3 Ñoä khoâng baèng phaúng cuûa ñænh truï ± 5mm 4 Ñoä nghieâng cuûa cuûa caùc coät 1000 1 chieàu daøi; max ≥ 15mm 5 Cöï ly giöõa caùc coät 1000 1 khoaûng caùch 6 Ñoä cheânh maët phaúng treân döôùi cuûa coät töông öùng ñöôøng cheùo goùc 1000 1 chieàu daøi; max ≥ 20mm Baûng 7.3.4. Ñoä sai leäch cho pheùp caåu laép truï oáng theùp. Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 7 – Thi coâng vaø yeâu caàu chaát löôïng 7-4 Phaàn 4. Ñoå beâ toâng trong oáng 7.4.1 Ñoå beâ toâng vaøo trong oáng coù theå duøng phöông phaùp bôm töø döôùi ñaåy leân, ñoå thaúng ñöùng ñaàm thuû coâng hoaëc neùn thaû töø treân cao khoâng ñaàm rung. 7.4.2 Phöông phaùp bôm ñaåy leân: ôû vò trí thích hôïp cuûa oáng theùp gaàn maët ñaát, laép moät oáng nhaùnh daãn vaät lieäu coù van, tröïc tieáp noái vôùi oáng daãn cuûa maùy bôm roài bôm beâ toâng lieân tuïc vaøo oáng theùp töø döôùi ñaåy leân, khoâng caàn ñaàm. Ñöôøng kính cuûa oáng theùp neân lôùn hôn hoaëc baèng hai laàn ñöôøng kính cuûa oáng bôm. 7.4.3 Phöông phaùp ñoå thaúng ñöùng, ñaàm thuû coâng: Beâ toâng ñöôïc ñoå töø mieäng treân cuûa oáng theùp, duøng maùy ñaàm ñaàm chaët khi ñöôøng kính oáng lôùn hôn 350mm, duøng boä ñaàm troâng(ñaàm duøi hoaëc boä ñaàm daïng ñaùy noåi). Moãi laàn ñaàm, thôøi gian khoâng ít hôn 30giaây, moãi ñaàm chieàu cao khoâng neân lôùn hôn 2m. Khi ñöôøng kính oáng nhoû hôn 350mm, coù theå duøng ñaàm ngoaøi baùm vaøo oáng theùp ñeå ñaàm rung. Vò trí cuûa ñaàm ngoaøi caàn tuøy theo tieán trieån cuûa ñoå beâ toâng maø ñieàu chænh. Phaïm vi taùc duïng cuûa ñaàm ngoaøi, laáy bieân ñoä rung ngang cuûa oáng theùp khoâng nhoû hôn 0.3mm laøm phaïm vi coù hieäu. Bieân ñoä rung coù theå nhoû hôn 1 phuùt. Chieàu cao moãi laàn ñoå beâ toâng khoâng ñöôïc lôùn hôn phaïm vi taùc duïng coù hieäu cuûa ñaàm rung vaø 2~3m chieàu daøi coät. 7.4.4 Phöông phaùp neùm thaû töø treân cao khoâng ñaàm rung: Lôïi duïng beâ toâng khi rôi sinh ra ñoäng naêng ñaït muïc ñích ñaàm chaët beâ toâng. Noù thích hôïp vôùi ñöôøng kính lôùn hôn 350mm, chieàu cao khoâng nhoû hôn 4m. Ñoái vôùi khu ñoaïn chieàu cao khoâng ñuû 4m, caàn duøng ñaàm trong ñaàm chaët. Moãi laàn neùm thaû khoái löôïng beâ toâng khoaûng 0.7m3, duøng pheãu chöùa, kích thöôùc mieäng döôùi pheãu caàn nhoû hôn ñöôøng kính trong cuûa oáng theùp 100~200mm ñeå cho khi beâ toâng rôi xuoáng, khoâng khí trong oáng coù theå thoaùt ra. 7.4.5 Tyû leä caáp phoái beâ toâng caàn caên cöù caáp thieát keá ñeå tính toaùn vaø thoâng qua thí nghieäm xaùc ñònh, ngoaøi vieäc thoûa maõn chæ tieâu cöôøng ñoä, coøn caàn chuù yù choïn ñoä suït cuûa beâ toâng. Ñoái vôùi phöông phaùp bôm ñaåy vaø phöông phaùp neùm thaû töø treân cao khoâng ñaàm, haït coát lieäu thoâ coù theå duøng 0.5 ~ 3cm; tyû leä nöôùc – xi maêng khoâng lôùn hôn 0.45; ñoä suït khoâng nhoû hôn 15cm. Ñoái vôùi phöông phaùp ñoå ñöùng ñaàm thuû coâng, haït coát lieäu thoâ coù theå duøng 1 ~ 4cm, tyû leä nöôùc – xi maêng khoâng lôùn hôn 0.4; ñoä suït 2 ~ 4cm. Khi coù linh kieän xuyeân taâm, haït coát lieäu thoâ neân giaûm nhoû thaønh 0.5 ~ 2cm, ñoä suït neân khoâng nhoû hôn 15cm. Ñeå thoûa maõn ñoä suït nhö treân, caàn duøng chaát phuï gia giaûm nöôùc. Ñeå giaûm löôïng co ngoùt, cuõng coù theå cho vaøo moät löôïng thích ñaùng chaát daõn nôû nhoû. 7.4.6 Ñoå beâ toâng vaøo trong oáng theùp neân tieán haønh lieân tuïc, khi buoäc phaûi giaùn ñoaïn thì thôøi gian giaùn ñoaïn khoâng ñöôïc vöôït quaù thôøi gian ninh keát cuoái cuøng. Khi caàn chöøa veát thi coâng, caàn bòt kín oáng ñeå phoøng ngöøa taïp chaát nhö daàu, nöôùc rôi vaøo. Quy trình thieát keá vaø thi coâng keát caáu beâ toâng theùp oáng CECS 28-90 Chöông 7 – Thi coâng vaø yeâu caàu chaát löôïng 7-5 7.4.7 Moãi laàn tröôùc khi ñoå beâ toâng (bao goàm veát thi coâng) tröôùc heát caàn ñoå moät lôùp vöõa caùt xi maêng daøy 10 ~ 20cm cuøng caáp vôùi beâ toâng ñeå traùnh khi beâ toâng ñoå rôi töï do. 7.4.8 Khi beâ toâng ñoå tôùi ñænh oáng, coù theå ñeå cho beâ toâng rôi traøn ra roài môùi ñem baûn ngaên ngang giöõa taàng coù loã thoaùt khí hoaëc baûn bít ñænh eùp chaët vaøo ñaàu oáng, sau ñoù haøn chaám, ñôïi cöôøng ñoä beâ toâng daït 50% cöôøng ñoä thieát keá roài tieán haønh haøn buø baûn ngaên ngang hoaëc baûn bít ñænh theo yeâu caàu thieát keá. Coù khi cuõng coù theå ñoå beâ toâng ñeán vò trí hôi thaáp hôn oáng theùp, ñôïi cöôøng ñoä beâ toâng ñaït 50% cöôøng ñoä thieát keá roài duøng vöõa caùt xi maêng cuøng caáp laáp buø ñeán mieäng oáng, vaø ñem baûn ngaên ngang hoaëc baûn bít ñænh haøn vaøo vò trí moät laàn theo phöông phaùp noùi treân. 7.4.9 Chaát löôïng ñoå beâ toâng trong oáng, coù theå duøng phöông phaùp goõ oáng theùp ñeå kieåm tra sô boä, coù khaùc thöôøng thì duøng sieâu aâm ñeå kieåm tra. Ñoái vôùi nhöõng choã khoâng chaët ñaëc caàn duøng phöông phaùp khoan loã, eùp vöõa ñeå taêng cöôøng, sau ñoù seõ haøn buø kín loã khoan ñoù. Ghi chuù: (1): Vaät lieäu baûn ñeäm coù theå khaùc vaät lieäu oáng theùp, neân duøng thep soá 3 hoaëc theùp 20. (2): Thôï haøn coù theå vaøo trong oáng theùp ñöôøng kính lôùn ñeå haøn. BAÛNG 7.1.2 SAI SOÁ CHO PHEÙP MIEÄNG VAÙT MOÁI HAØN Beà daøy Caïnh tuø Beà daøy baûn ñeäm Khe trong Khe ngoaøi Chieàu cao Baùn kính Goùc vaùt Daïng mieäng haøn Phöông phaùp haøn δ a b c d e R α Daïng mieäng vaùt Ghi chuù Daïng I Töï ñoäng <14 0 + 2 6 ÷ 8 1 ± 1 1 ± 1 70o ± 5o Thuû coâng 10 ÷ 26 2 ± 1 2 ± 1 60o ± 5o Daïng V Töï ñoäng 16 ÷ 22 7 ± 1 0 ± 1 60o ± 5o <30 2 ± 1 6 2 ± 1 7 ± 1 3.5 ± 1 >30 2 ± 1 6 4 ± 1 13 ± 1 6.5 ± 1 Daïng U Töï ñoäng >25 2 ± 1 0 + 1 13 ± 1 3 ± 1 6.5 ± 1 90o ± 5o Ñöôøng kính lôùn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuy trình thiết kế và thi công kết cấu bê tông thép ống CECS 28-90.pdf