Soạn thảo hệ thoáng hóa kiến thức phần: các lực cơ học sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao

MỤC LỤC MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài1 2. Mục đích nghiên cứu. 2 3. Đối tượng nghiên cứu. 2 4. Phạm vi nghiên cứu. 3 5. Giả thuyết khoa học. 3 6. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3 7. Phương pháp nghiên cứu. 3 8. Đóng góp của đề tài4 9. Bố cục của luân văn. 4 Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ÔN TẬP, HỆ THỐNG HÓA TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ6 1.1. Bản chất của hoạt động dạy và hoạt động học. 6 1.1.1. Nhiệm vụ của quá trình dạy học. 6 1.1.2. Bản chất của hoạt động dạy. 6 1.1.3. Bản chất của hoạt động học. 7 1.1.4. Hệ tương tác dạy học. 8 1.2 Ôn tập trong dạy học Vật lí9 1.2.1. Khái niện về ôn tập trong dạy học Vật lí9 1.2.2. Các hình thức ôn tập. 10 1.2.2.1. Ôn tập xen kẽ nghiên cứu tài liệu mới10 1.2.2.2. Ôn luyện. 10 1.2.2.3. Ôn tập tổng kết sau mỗi mục, bài, chương. 11 1.2.3. Vai trò của việc ôn tập trong dạy học Vật lí11 1.3. Hệ thống hoá kiến thức trong dạy học Vật lí12 1.3.1. Khái niệm về hệ thống hoá trong dạy học Vật lí12 1.3.2. Các hình thức hệ thống hoá. 12 1.3.2.1 - Hệ thống hoá kiến thức theo mục 12 1.3.2.2 - Hệ thống hoá kiến thức theo bài 12 13.2.3 - Hệ thống hoá kiến thức theo phần kiến thức (một số bài, một chương) .13 1.3.3. Vai trò của hê thống hoá trong dạy học Vật lí13 1.4. Các hình thức hướng dẫn ôn tập, hệ thống hoá kiến thức. 13 1.4.1. Hướng dẫn ôn tập, hệ thống hoá trên lớp. 13 1.4.2. Hướng dẫn ôn tập, hệ thống hoá ở nhà. 17 1.5. Công việc cần thực hiện khi hướng dẫn học sinh ôn tâp, hệ thống hóa kiến thức21 1.5.1. Chuẩn bị nội dung ôn tập. 21 1.5.1.1. Xác định mục đích chính của việc ôn tập, hệ thống hoá kiến thức.21 1.5.1.2. Xác định nội dung ôn tập, hệ thống hoá kiến thức.22 1.5.1.3. Soạn thảo tài liệu hướng dẫn ôn tập, hệ thống hoá kiến thức22 1.6. Hướng dẫn học sinh đọc sách giáo khoa để ôn tập trước khi trả lời phiếu học tập ở nhà.23 1.6.1. Định nghĩa. . .23 1.6.2. Những ưu điểm của đọc sách giáo khoa.23 1.6.3. Chức năng của đọc sách giáo khoa. 24 1.6.4. Những lưu ý cho việc đọc giáo khoa có hiệu quả. 25 1.6.5. Cách thức đọc sách giáo khoa. 26 1.7.Tình hình ôn tập, hệ thống hoá kiến thức khi dạy phần các lực cơ học. 28 1.7.1. Về tình hình dạy của giáo viên. 28 1.7.2. Về tình hình học của học sinh. 30 Kết luận chương 1. 32 Chương II. SOẠN THẢO KẾ HOẠCH VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP, HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC PHẦN “CÁC LỰC CƠ HỌC”. 33 2.1. Nội dung kiến thức phần “Các lực cơ học”. 33 2.1.1. Sơ đồ cấu trúc nội dung chương “Động lực học chất điểm". 33 2.1.2. Sơ đồ cấu trúc nội dung của phần “Các lực cơ học”. 37 2.1.3. Các nội dung kiến thức cơ bản của phần “Các lực cơ học”. 37 2.1.3.1. Lực hấp dẫn. 37 2.1.3.2. Lực đàn hồi39 2.1.3.3. Lực ma sát40 2.2 Mục tiêu học sinh cần đạt được sau khi học về “Các lực cơ học”. 42 2.2.1. Mục tiêu học sinh cần đạt được sau khi học bài Lực hấp dẫn. 42 2.2.2. Mục tiêu học sinh cần đạt được sau khi học bài Lực đàn hồi42 2.2.3. Mục tiêu học sinh cần đạt được sau khi học bài Lực ma sát43 2.3. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần “Các lực cơ học”. 44 2.3.1 Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức bài “Lực hấp dẫn”. 44 2.3.2. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức bài “Lực đàn hồi”. 52 2.3.3. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức bài “Lực ma sát”. 62 Kết luận chương 2. 74 Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM75 3.1. Mục đích thực nghiệm75 3.2. Đối tượng thực nghiệm75 3.3. Thời điểm thực nghiệm:75 3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm75 3.5. Những khó khăn gặp phải trong quá trình thực nghiệm sư phạm và cách khắc phục.76 3.6. Kết quả thực nghiệm sư phạm77 3.6.1. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm77 3.6.2. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm sư phạm 95 Kết luận chương 3. 105 KẾT LUẬN107 TÀI LIỆU THAM KHẢO109

doc113 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2463 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Soạn thảo hệ thoáng hóa kiến thức phần: các lực cơ học sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ho¹t ®éng, t­ duy trong häc tËp rÊt chËm, nhiÒu em rÊt l­êi suy nghÜ. - Thêi gian lµm tr¶ lêi tµi liÖu «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc ë nhµ vµ chÊt l­îng kh«ng kiÓm so¸t ®­îc. * Biªn ph¸p kh¾c phôc: - T¨ng c­êng ho¹t ®éng «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc cho häc sinh, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhãm trªn líp. - Th­êng xuyªn khuyÕn khÝch ®éng viªn ®Ó c¸c em tÝch cùc ho¹t ®éng t­ duy, trao ®æi víi b¹n bÌ, thÇy c«, phÊn ®Êu trong häc tËp. - C¸c tµi liÖu «n tËp trªn líp vµ ë nhµ th­êng xuyªn ®­îc gi¸o viªn ®¸nh gi¸, cho ®iÓm, khen, chª kÞp thêi tíi tõng häc sinh. 3.6. KÕt qu¶ thùc nghiÖm s­ ph¹m 3.6.1. Ph©n tÝch kÕt qu¶ thùc nghiÖm s­ ph¹m TiÕt 17. Lùc hÊp dÉn - Khi d¹y vµo tiÕt 17 “Lùc hÊp dÉn” chóng t«i ph¸t phiÕu häc tËp sè 1 ngay ®Çu giê häc, d¹y tíi phÇn nµo chóng t«i yªu cÇu häc sinh lµm viÖc víi phiÕu häc tËp theo ®óng kÕ ho¹ch ®· so¹n th¶o. - KÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn h­íng dÉn «n tËp, hÖ thèng hãa theo phiÕu häc tËp sè 1 nh­ sau: - C©u 1 gióp häc sinh «n tËp ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l­îng lùc, khèi l­îng, ®é dµi. Cã 80% häc sinh nhí ®óng ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l­îng nµy vµ nªu ®óng ®¬n vÞ cña chóng trong c«ng thøc . ViÖc t×m ra ®¬n vÞ cña h»ng sè G cã khã kh¨n víi häc sinh h¬n lªn chØ cã 50% nªu ®­îc. - C©u 2 gióp häc sinh «n tËp vÒ cÆp lùc trùc ®èi. Cã 60% häc sinh nªu ®­îc mét vÐc t¬ lùc ®­îc x¸c ®Þnh bëi: ph­¬ng, chiÒu, ®é lín, ®iÓm ®Æt. 50% so s¸nh ®­îc vÒ ®iÓm ®Æt, ph­¬ng, chiÒu cña 2 lùc trùc ®èi, 30% vÏ ®­îc cÆp lùc trùc ®èi. Mét sè häc sinh ®· vÏ nhÇm sang cÆp lùc c©n b»ng (cïng ®iÓm ®Æt), gi¸o viªn chÝnh x¸c hãa (¸p lùc cña vËt lªn bµn trùc ®èi víi ph¶n lùc cña bµn lªn vËt ). §Õn ®©y chóng t«i d¹y tiÕp bµi vµ häc sinh ®· x¸c ®Þnh ®­îc: cÆp lùc hÊp dÉn gi÷a hai vËt lµ cÆp lùc trùc ®èi, vÏ ®­îc h×nh ¶nh minh häa. - Chóng t«i tiÕp tôc d¹y sang phÇn 2 “BiÓu thøc gia tèc r¬i tù do”, ®Ó «n l¹i khiÕn thøc sau khi d¹y song phÇn 1 vµ t¹o c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gia tèc r¬i tù do, chóng t«i yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u 3,4 + Khi hái vÒ träng lùc cã ph¶i lùc hÊp dÉn hay kh«ng? HÇu hÕt häc sinh lóng tóng. §Ó häc sinh tr¶ lêi ®­îc chóng t«i hái tiÕp träng lùc lµ g× ? ®Õn ®©y 80% häc sinh nªu ®­îc. + Khi yªu cÇu viÕt c«ng thøc tÝnh ®é lín cña träng lùc lªn mét vËt khèi l­îng m ? ChØ cã 60% viÕt ®­îc, ë ®é cao h khã h¬n chØ cã 50 % viÕt ®­îc - §Õn ®©y häc sinh ®· tr¶ lêi ®­îc cã 2 c¸ch tÝnh P biÕn ®æi to¸n häc sÏ t×m ®­îc hai c«ng thøc tÝnh g, gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u 5 V× häc sinh ®· viÕt ®­îc c«ng thøc träng lùc nªn khi yªu cÇu viÕt c«ng thøc tÝnh gia tèc r¬i tù do cña vËt gÇn mÆt ®Êt, c¸c em hoµn thµnh rÊt nhanh, rÊt nhiÒu em xung phong. 100% häc sinh viÕt ®­îc. - Sau khi d¹y hÕt bµi, ®Ó «n tËp ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn, gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u 6. RÊt nhiÒu em lóng tóng, chóng t«i gîi ý: + Lùc hÊp dÉn gi÷a hai qu¶ cÇu tÝnh b¾ng c«ng thøc nµo ? 100% nªu ®­îc. + Kho¶ng c¸ch gi÷a hai vËt ë ®©y lµ kho¶ng c¸ch nµo ? th× chØ 50% nªu ®­îc vµ viÕt ®­îc + BiÓu diÔn ph­¬ng, chiÒu lùc hÊp dÉn lªn h×nh vÏ ? 40% biÓu diÔn ®­îc. - §Õn ®©y gi¸o viªn cho häc sinh vËn dông ®Þnh luËt hÊp dÉn vµo mét bµi to¸n cô thÓ, yªu c©u häc sinh tr¶ lêi c©u 7. + Lùc hÊp dÉn gi÷a hai tµu thñy tÝnh b»ng c«ng thøc nµo, cã nh÷ng ®¬n vÞ nµo cÇn ®æi ? Mét em lªn b¶ng gi¶i, nh÷ng em cßn l¹i lµm vµo phiÕu häc tËp 1. Chóng t«i nhËn thÊy rÊt nhiÒu em xung phong. Häc sinh lªn b¶ng ®· gi¶i ®óng, 85% häc sinh ra ®¸p ¸n ®óng lµ , c¸c em cßn l¹i ®æi sai ®¬n vÞ. - §Ó «n tËp vÒ vËn dông c«ng thøc gia tèc träng tr­êng, gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh gi¶i c©u 8. Mét em lªn b¶ng lµm. + Gi¸o viªn gîi ý: dïng kÕt qu¶ c©u 5. Tuy nhiªn chØ cã 90% häc sinh lµm ®óng. - Gi¸o viªn kiÓm tra viÕt 5 phót toµn líp. §Ò 1. C©u 1: Khi khèi l­îng cña hai vËt vµ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng ®Òu gi¶m ®i mét nöa th× lùc hÊp dÉn gi÷a chóng cã ®é lín. A. T¨ng gÊp ®«i B. Gi¶m ®i mét nöa C. T¨ng gÊp bèn D. Kh«ng thay ®æi C©u 2: Mçi ®oµn tÇu háa cã khèi l­îng 20000 tÊn khi ë c¸ch nhau 500 m. Lùc hÊp dÉn gi÷a hai ®oµn tÇu ®ã lµ. A. F = 0,167 10-6 N. B. F = 1,336.10-6 N. C. F = 0,1067 N. D. F = 2,672 N. C©u 3: C«ng thøc nµo kh«ng ph¶i c«ng thøc gia tèc träng tr­êng ? A. g = P/m B. C. D. C©u 4: Lùc hÊp dÉn gi÷a chiÕc bµn cã khèi l­îng 10000 g vµ tr¸i ®Êt b»ng bao nhiªu. LÊy g = 10 m/s2. A. 100000N B. 1000 N C. 100 N D. 0,01 N §¸p ¸n 1: 1. D 2. C 3. B 4. C - Sau khi häc song bµi lùc hÊp dÉn, chóng t«i ph¸t tµi liÖu «n tËp ë nhµ (phiÕu häc tËp sè 2, 3) vµ yªu cÇu häc sinh hoµn thiÖn ë nhµ. * §¸nh gi¸ qua bµi häc thø nhÊt * §èi víi viÖc «n tËp trªn líp qua phiÕu häc tËp sè 1 Sau tiÕt häc chóng t«i thu phiÕu häc tËp 1 vÒ. Qua kiÓm tra xem xÐt trªn phiÕu ®ång thêi kÕt hîp víi thùc tÕ gi¶ng d¹y trªn líp chóng t«i thÊy: - C¸c em cã høng thó häc tËp víi h×nh thøc häc tËp nµy tuy ban ®Çu cßn nhiÒu bì ngì, thÓ hÖ ë chç mét sè em tham gia tÝch cùc vµo viÖc tr¶ lêi c©u hái, tÝch cùc lµm viÖc trªn phiÕu tr¶ lêi, t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. - Sai lÇm, h¹n chÕ cña häc sinh: cßn cã häc sinh ch­a biÓu diÔn ®­îc cÆp lùc trùc ®èi, lùc hÊp dÉn lªn h×nh vÏ. Cßn quªn vÒ ®Æc ®iÓm: ph­¬ng, chiÒu cña gia tèc r¬i tù do. - Chóng t«i sÏ tiÕp tôc cã nh÷ng c©u hái phÇn nµy ®Ó c¸c em tiÕp tôc «n lai. * Ph©n tÝch kÕt qu¶ bµi kiÓm tra 5 phót Thèng kª kÕt qu¶ kiÓm tra Líp SÜ sè §iÓm §iÓm TB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN 45 0 0 0 2 3 7 11 11 8 2 1 6.4 §C 46 0 1 2 3 4 9 11 10 5 1 0 5.7 - NÕu d¹y theo h×nh thøc nµy th× häc sinh: + V× võa d¹y võa «n tËp lªn kiÕn thøc nªn kiÕn thøc häc sinh bÒn v÷ng h¬n vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh suy luËn ®­îc nhanh h¬n, vÝ dô nh­ c©u 1, 3; vËn dông thµnh thao h¬n, vÝ dô c©u 2, 4. + VÒ tinh thÇn c¸c em c¶m thÊy tù tin h¬n, kh«ng lo sî khi gi¸o viªn kiÓm tra. - KÕt qu¶ ®iÓm trung b×nh líp thùc nghiÖm cao h¬n líp ®èi chøng. * §èi víi viÖc «n tËp ë nhµ qua phiÕu häc tËp sè 2 C©u 1. §Ó «n tËp vÒ §Þnh luËt hÊp dÉn, häc sinh sau khi ®äc SGK 100% häc sinh ®Òu ph¸t biÓu vµ viÕt ®­îc biÓu thøc ®Þnh luËt. C©u 2. §Ó «n tËp vÒ träng lùc,v× phÇn nµy c¸c em ®· ®­îc «n trªn líp vµ sau khi ®äc SGK 100% c¸c em ®Òu ®­a ra ®­îc 3 c«ng thøc tÝnh träng lùc. C©u 3. §Ó «n tËp vÒ gia tèc r¬i tù do, hÇu hÕt c¸c em ®Òu ®­a ra ®­îc: g =P/m, , - VÒ ®Æc ®iÓm cña cã khã h¬n, chØ cã 50% häc sinh ®· nªu ®­îc: C©u 4. - §Ó vËn dông c«ng thøc träng lùc vµo mét bµi to¸n cô thÓ, 80% häc sinh lµm ®­îc, ®¸p ¸n ®óng lµ B - Sè cßn l¹i ®­a ra ®¸p ¸n sai lµ A, nguyªn nh©n do hiÓu nhÇm kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi mÆt ®Êt. C©u 5. §Ó «n tËp vÒ h»ng sè hÊp dÉn, 50% häc sinh dùa vµo h»ng sè hÊp dÉn rÊt nhá G = 6,67.10 - 11 (Nm2/kg2) ®· tr¶ lêi ®óng. Sè häc sinh cßn l¹i ph¶i tÝnh lùc hÊp dÉn gi÷a hai vËt cã khèi l­îng 100 kg: vµ lùc hÊp dÉn gi÷a MÆt Tr¨ng vµ Tr¸i §Êt: míi tr¶ lêi ®­îc. C©u 6. §Ó rÌn luyÖn kÜ n¨ng, ¸p dông §Þnh luËt hÊp dÉn vµo mét bµi to¸n, c¨n cø vµo biÓu thøc lùc hÊp dÉn, 95% c¸c em ®Òu suy luËn: Fhdmax th× rmin khi hai qu¶ cÇu tiÕp xóc vµo nhau, lóc ®ã r = 2R =0.2 (m). Tõ ®ã tÝnh ®­îc . - Tuy vËy vÉn cßn mét, vµi häc sinh kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc rmin . C©u 7. - PhÇn c«ng thøc gia tèc träng tr­êng c¸c em ®· ®­îc «n trªn líp, 85% häc sinh viÕt ®­îc c«ng thøc gia tèc r¬i tù do trªn mÆt ®Êt (1), vµ (2). Tõ (1) vµ (2) . - Tuy nhiªn mét sè Ýt häc sinh vÉn ch­a x¸c ®Þnh ®­îc c«ng thøc g ë ®é cao h = R/2. C©u 8. 85% häc sinh ®Òu lµm ®­îc ý 1. g thay ®æi theo phô thuéc vµo R vµ h. - 30% häc sinh cßn l¹i ph¶i dùa vµo gîi ý thø 2 míi lµm ®­îc. Khi vËt cµng lªn cao h­íng cña träng lùc kh«ng thay ®æi dÉn ®Õn h­íng cña gia tèc träng tr­êng kh«ng ®æi, kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi t©m Tr¸i §Êt t¨ng dÉn ®Õn g gi¶m. - Chóng t«i sÏ ch÷a ý 2 trong tiÕt bµi tËp . C©u 9. HÇu hÕt 100% häc sinh ph¶i sö dông hÕt c¸c gîi ý cña gi¸o viªn dÉn. Lùc hÊp dÉn gi÷a vËt vµ tr¸i ®Êt. , Lùc hÊp dÉn gi÷a vËt vµ MÆt Tr¨ng. Theo gi¶ thiÕt cña ®Ò bµi: (1) - 20% häc sinh kh«ng kÕt hîp ®­îc víi gi¶ thiÕt: r1+ r2 = 60R (2) Tõ (1) vµ (2) ta ®­îc: r1 = 54 R, r2 = 6 R - BiÖn ph¸p kh¾c phôc: - Chóng t«i dµnh thêi gian ch÷a c©u 9 trong tiÕt bµi tËp. * §èi víi tµi liÖu hÖ thèng hãa kiÕn thøc qua phiÕu häc tËp sè 3 - KÕt hîp gi÷a ®äc s¸ch gi¸o khoa víi kÕt qu¶ häc trªn líp, th«ng qua phiÕu häc tËp sè 1, 2, ®a sè c¸c em ®· hoµn thµnh ®­îc tµi liÖu «n tËp hÖ thèng hãa, chØ cã mét sè ®iÓm nhá do c¸c em cßn nhÇm lÉn. 5% häc sinh ch­a nªu ®­îc ®Çy ®ñ vÒ ®Æc ®iÓm cña gia tèc r¬i tù do trong s¬ ®å - Nguyªn nh©n: Trong giê häc c¸c em ch­a ®­îc tËp trung, ch­a chÞu xem l¹i tµi liÖu trong c¸c bµi häc tr­íc. TiÕt 18. Lùc ®µn håi - Tr­íc khi vµo giê d¹y chóng t«i nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ tµi liÖu «n tËp buæi tr­íc. Sau ®ã chóng t«i tiÕn hµnh ph¸t tµi liÖu «n tËp trªn líp cho häc sinh ®Ó thùc hiÖn trong giê häc. §Õn giê nµy häc sinh thÝch øng rÊt nhanh do c¸c em ®· ®­îc lµm quen tõ giê tr­íc. Chóng t«i tiÕn hµnh d¹y hÕt phÇn 1 (kh¸i niÖm lùc ®µn håi), sang phÇn 2 (mét vµi tr­êng hîp th­êng gÆp), sau khi d¹y song phÇn a (lùc ®µn håi cña lß xo) ®Õn ®©y ®Ó «n tËp vÒ mèi liªn hÖ gi÷a ®é cøng k vµ ®é biÕn d¹ng , chóng t«i cho häc sinh «n l¹i vÒ cÆp lùc c©n b»ng. C¸c em hoµn thµnh c©u 1. - Khi so s¸nh ph­¬ng, chiÒu, ®iÓm ®Æt cña hai lùc c©n b»ng 80% häc sinh so s¸nh ®­îc, khi vÏ cÆp lùc c©n b»ng lªn vËt ®Æt trªn mÆt bµn cã khã h¬n th× chØ cã 50% häc sinh vÏ ®­îc. + Gi¸o viªn hái thªm, ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a cÆp lùc c©n b»ng vµ cÆp lùc trùc ®èi, chØ cã 20 % lµ x¸c ®Þnh ®óng. - TiÕp theo chóng t«i yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u 2 vµo tµi liÖu «n tËp trªn líp sè 2. V× mét sè em cßn lóng tóng, gi¸o viªn yªu cÇu mét em ®øng t¹i chç tr¶ lêi + Khi hái cã nh÷ng lùc nµo t¸c dông lªn vËt th× 80% ®Òu tr¶ lêi ®­îc nh­ng vÉn ch­a gi¶i ®­îc, chóng t«i gîi ý thø 2 + T¹i sao vËt ®øng c©n b»ng th× hÇu hÕt tr¶ lêi ®­îc, chóng t«i chØ cÇn gîi ý tíi ®©y, häc sinh rót ra khèi l­îng cña vËt cÇn treo. - TiÕp theo chóng t«i yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u 3. Khi chóng t«i gîi ý: chØ ra c¸c lùc t¸c dông lªn vËt, hîp lùc cña hai lùc nµy cã ®Æc ®iÓm g× th× 100% c¸c em lµm ®­îc. Chóng t«i gîi ý tiÕp: vËy tÝnh ®­îc ®é biÕn d¹ng chung cho hai tr­êng hîp trªn ®­îc kh«ng, nÕu ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc nµo, ®Õn ®©y hÇu hÕt häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc (1)vµ . + Khi t×m mèi liªn hÖ gi÷a tuy khã h¬n v× häc sinh biÕt vËn dông kÕt qu¶ tõ (1) nªn 90% lµm ®­îc. - Chóng t«i tiÕp tôc d¹y tiÕp phÇn b (lùc c¨ng d©y). §Ó «n vÒ lùc c¨ng chóng t«i yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u 4. + Mét häc sinh lªn b¶ng biÓu diÔn lùc c¨ng d©y ? ChØ cã mét sè em xung phong, 50% häc sinh vÏ ®óng. §Ó x¸c ®Þnh lùc ph¸t ®éng, lùc c¶n chóng t«i dïng tiÕp hai sù gîi ý cßn l¹i th× hÇu hÕt c¸c em lµm ®­îc. - Sau khi d¹y song phÇn 3 (lùc kÕ), chóng t«i yªu cÇu c¸c em hoµn thµnh c©u 5 ®Ó «n tËp vÒ cÊu t¹o vµ t¸c dông cña lùc kÕ th× mét sè em lóng tóng. + NÕu chóng t«i kh«ng gîi ý chØ cã 50% häc sinh lµm ®óng. + Gîi ý 1, nªu nguyªn t¾c cÊu t¹o lùc kÕ th× 70% häc sinh tr¶ lêi ®­îc. + Chóng t«i tiÕp tôc gîi ý 2 th× 100% chän ®­îc ®¸p ¸n ®óng lµ B - §èi víi c©u 6, 100% häc sinh ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®¸p ¸n ®óng lµ B, chóng t«i kh«ng cÇn gîi ý. - §Ó «n tËp cñng cè cuèi giê, vËn dông c«ng thøc , chóng t«i yªu cÇu häc sinh lµm c©u 7. NÕu kh«ng gîi ý chØ 50% häc sinh ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®¸p ¸n ®óng. chóng t«i ph¶i gîi ý: nÕu treo vËt th× liªn hÖ víi P thÕ nµo ? VÉn cßn 20% häc sinh ch­a gi¶i ®­îc, chóng t«i gîi ý tiÕp: nÕu g, k kh«ng ®æi th× vµ m phôc thuéc k nh­ thÕ nµo ? §Õn ®©y 100% häc sinh lµm ®­îc. - TiÕp tôc «n tËp, cñng cè chóng t«i yªu cÇu häc sinh lµm c©u 9, chóng t«i chia líp thµnh 12 nhãm ®Ó c¸c em th¶o luËn vµ ®Æt ra c¸c c©u hái ®Ó c¸c em tr¶ lêi, sau ®ã yªu cÇu mét nhãm lªn b¶ng gi¶i, c¸c nhãm theo dâi vµ nhËn xÐt. + NÕu kh«ng gîi ý chØ cã 3 nhãm lµm ®­îc, c¸c nhãm cßn l¹i chóng t«i ph¶i gîi ý ®Õn ý thø 4 th× míi x¸c ®inh ®­îc. Gîi ý 1: Lùc nµo ®· t¸c dông vµ truyÒn gia tèc cho xe con, lùc ®ã tÝnh b»ng c«ng thøc nµo ? 12 nhãm lµm ®­îc. Gîi ý 2: Cã nh÷ng lùc nµo t¸c dông lªn xe con ? 12 nhãm lµm ®­îc. Gîi ý 3: Tõ gi¶ thiÕt, ¸p dông c«ng thøc vËt lÝ nµo ®Ó x¸c ®Þnh gia tèc cña xe ? th× chØ cã 7 nhãm lµm ®­îc. Gîi ý 4: Dïng ®Þnh luËt II Niut¬n tÝnh ®é biÕn d¹ng cña d©y ? ®Õn ®©y nh÷ng nhãm cßn l¹i lµm ®­îc: . - Gi¸o viªn cho häc sinh kiÓm tra 5 phót toµn líp §Ò 2. C©u 1: Muèn lß xo cã ®é cøng k = 100N/m gi·n ra mét ®o¹n 20 cm, (lÊy g = 10m/s2) ta ph¶i treo vµo lß xo mét vËt cã träng l­îng b»ng bao nhiªu ? A. P = 2000 N B. P = 50 N C. P = 20 N D. P = 0,2 N C©u 2: C«ng thøc ®óng cña ®Þnh luËt Hóc ? A. B. C. D. C©u 3: C©u nµo sai ? Lùc ®µn håi cña lß xo: A. xuÊt hiÖn khi lß xo biÖn biÕn d¹ng. B. cã ph­¬ng trïng víi trôc lß xo. C. cã chiÒu cïng chiÒu biÕn d¹ng. D ®Æt t¹i hai ®Çu lß xo tiÕp xóc víi vËt lµm lß xo biÕn d¹ng. C©u 4: Treo mét vËt cã khèi l­îng 2000 g vµo mét ®Çu cña s¬i d©y kh«ng d·n, ®Çu cßn l¹i cè ®Þnh. Lùc c¨ng cña d©y lµ ?. LÊy g = 9,8 m/s2 A. 19,6 N B. 19600 N C. 204N D. 196 N §¸p ¸n 2. 1. C 2. D 3. C 4. A * §¸nh gi¸ qua bµi häc thø hai * §èi víi viÖc «n tËp trªn líp qua phiÕu häc tËp sè 4 - Sau tiÕt häc chóng t«i ph©n tÝch phiÕu sè 4, ®ång thêi kÕt hîp víi thùc tÕ gi¶ng d¹y trªn líp chóng t«i thÊy: + §Õn giê nµy c¸c em thÝch øng nhanh h¬n, kh«ng cßn bì ngì nh­ giê tr­íc, c¸c em tham gia ph¸t biÓu s«i læi, tÝch cùc trong ho¹t ®éng nhãm, sè l­îng c©u lµm ®óng t¨ng lªn, sè l­îng c©u hái lµm ®­îc nhiÒu h¬n. KÕt qu¶ bµi kiÓm tra 5 phót cuèi giê cao h¬n giê tr­íc. + Sai lÇm vµ h¹n chÕ cña häc sinh ®· gi¶m, tuy nhiªn vÉn cßn cã häc sinh ch­a x¸c ®Þnh ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a k vµ , trong th¶o luËn nhãm nhiÒu em cßn Ø l¹i vµo b¹n kh¸c, ch­a m¹nh d¹n trong trao ®æi, tranh luËn. Thèng kª kÕt qu¶ kiÓm tra Líp SÜ sè §iÓm §iÓm TB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN 45 0 0 0 1 2 7 10 11 8 3 3 6.8 §C 46 0 0 2 3 4 9 10 11 5 1 1 5.9 - V× giê nµy c¸c em kh«ng cßn bì ngì nh­ giê tr­íc, häc sinh tÝch cùc suy nghÜ, th¶o luËn, kiÕn thøc lý thuyÕt c¸c em thu ®­îc tèt h¬n, vÝ dô c©u 2, 3. ViÖc vËn dông lý thuyÕt vµo bµi to¸n nhanh vµ chÝnh x¸c h¬n, vÝ dô c©u 1, 4. KÕt qu¶ giê thø 2 cao h¬n giê thø nhÊt (6.8 > 6.4), sè em ®­îc ®iÓm kh¸, giái t¨ng. * §èi víi viÖc «n tËp ë nhµ qua phiÕu häc tËp sè 5 - Ph©n tÝch cô thÓ, chóng t«i thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: C©u 1. §Ó «n tËp vÒ kh¸i niÖm cña lùc ®µn håi, 100% häc sinh sau khi ®äc s¸ch gi¸o khoa ®Òu tr¶ lêi ®­îc. C©u 2. §Ó «n tËp lùc ®µn håi cña lß xo, hÇu hÕt c¸c em sau khi ®äc s¸ch gi¸o khoa ®Òu lµm ®­îc. C©u 3. §Ó «n tËp ®Æc ®iÓm cña lùc c¨ng d©y, 100% häc sinh sau khi ®äc s¸ch gi¸o khoa ®Òu lµm ®­îc. C©u 4. V× trong c©u 7 trªn líp c¸c em ®· t×m ra ®­îc khi ¸p dông vµo c©u nµy 100% häc sinh chän ®­îc ®¸p ¸n ®óng lµ B C©u 5. §Ó «n tËp vÒ ®Þnh luËt Hóc, víi c©u hái vµ sù gîi ý nh­ trªn chØ cã 80% häc sinh chän ®óng lµ B - Nguyªn nh©n sai cña 20% häc sinh cßn l¹i khi chóng t«i trao ®æi: ch­a ®äc kÜ ®Çu bµi, ®· x¸c ®Þnh sai lùc Ðp cña c¶ hai bµn tay lµ kh¸c víi mét bµn tay nªn ®· chän lµ B. C©u 6. - Víi hÖ thèng c©u hái trªn 95% häc sinh lµm ®óng - Cã 5% häc sinh ra sai kÕt qu¶, nguyªn nh©n do chñ quan, tÝnh to¸n cßn sai, ch­a ¸p dông cÆp lùc c©n b»ng. ViÖc ®æi ®¬n vÞ ch­a ®óng gi÷a g vµ kg, gi÷a cm vµ m. - Chóng t«i sÏ h­íng dÉn c¸c em nµy trong giê ch÷a bµi tËp. C©u 7. Cã 90% c¸c em ®· biÓu diÔn ®­îc lùc t¸c dông lªn vËt, nhiÒu em ®· vËn dông quy t¾c ph©n tÝch lùc ®Ó ph©n tÝch lùc trªn mÆt ph¼ng nghiªng. - 5% häc sinh cßn biÓu diÔn ph¶n lùc N ch­a vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng nghiªng. C©u 8. Chóng t«i chÊm vµ trao ®æi víi c¸c em thÊy, sau khi tham kh¶o h­íng dÉn cña gi¸o viªn ®a sè c¸c em ®Òu lµm ®­îc gia tèc, vËn tèc, lùc c¨ng. - 85 % häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c g - 10% häc sinh ch­a x¸c ®Þnh ®­îc vËn tèc do quªn c«ng thøc cña chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi. - 5% häc sinh cßn ch­a x¸c ®Þnh ®­îc lùc c¨ng T. C©u 9. Chóng t«i ph©n tÝch vµ thÊy chØ mét sè häc sinh lµm ®­îc hoµn thiªn. ý a vµ d 100% häc sinh lµm ®­îc, ý b vµ c 60% häc sinh lµm ®­îc lµ lß xo ph¶i nÐn l¹i ®Ó yªn xe kh«ng n¶y lªn cïng b¸nh xe. Khi b¸nh xe v­ît khái ®Ønh m« ®Êt, lùc ®µn håi lµm lß xo d·n ra khiÕn cho yªn xe kh«ng bÞ nao xuèng cïng b¸nh xe, lµm ng­êi ngåi kh«ng bÞ mÖt. - Mét sè em kh«ng lµm ®­îc, nguyªn nh©n: sù vËn dông vµo trong thùc tÕ gi¶i thÝch hiÖn t­îng liªn quan tíi lùc ®µn håi cña c¸c em cßn rÊt yÕu. - BiÖn ph¸p kh¾c phôc: chóng t«i dµnh nhiÒu thêi gian ph©n tÝch vµ tr¶ lêi c©u 9 trong giê tiÕp theo, hoÆc chuyÓn thµnh c©u hái trªn líp cho c¸c em th¶o luËn. * §èi víi tµi liÖu hÖ thèng hãa kiÕn thøc qua phiÕu häc tËp sè 6 Chóng t«i nhËn thÊy sau khi häc sinh häc trªn líp, cïng víi viÖc ®äc s¸ch gi¸o khoa, tr¶ lêi phiÕu häc tËp ë nhµ ®Õn ®©y c¸c em trao ®æi víi chóng t«i hoµn thiÖn tµi liÖu hÖ thèng hãa kiÕn thøc rÊt nhanh vµ kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. C¸c em cã thÓ h×nh dung ®­îc toµn bé néi dung kiÕn thøc cña bµi th«ng qua s¬ ®å, c¸c em c¶m thÊy dÔ nhí vµ nhí s©u h¬n c¸c giê häc tr­íc. 100% häc sinh lµm ®­îc. * §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc qua bµi thø hai So víi giê tr­íc c¸c em ®· tiÕn bé h¬n rÊt nhiÒu - Mét lµ do c¸c em kh«ng cßn bì ngì nh­ giê tr­íc. - Hai lµ mét sè h¹n chÕ trong giê tr­íc th× trong giê nµy ®· ®­îc kh¾c phôc nh­: + Mét sè c©u khã trªn líp c¸c em ®· ®­îc ho¹t ®éng nhãm, c¸c em cã c¬ héi ®Ó trao ®æi, tranh luËn, ®­a ra ®­îc lêi gi¶i. + ViÖc ®äc s¸ch gi¸o khoa ®· ®­îc tiÕp tôc lµm quen. - Tuy nhiªn, qua kÕt qu¶ nµy chóng t«i thÊy c¸c em cßn mét sè h¹n chÕ: + ViÖc ph©n tÝch vµ biÓu diÔn lùc t¸c dông cßn rÊt yÕu. + ViÖc ¸p dông kiÕn thøc cña chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi cßn ch­a linh ho¹t. + ViÖc ®æi ®¬n vÞ cßn mét sè em ®æi sai. + ViÖc ¸p dông kiÕn thøc lùc ®µn håi gi¶i thÝch hiÖn t­îng trong thùc tÕ cßn rÊt yÕu, VÝ dô nh­ c©u 9 tµi liÖu «n tËp ë nhµ. - Chóng t«i sÏ tiÕp tôc ®­a c¸c phÇn «n tËp vµo ®Ó kh¾c phôc ®iÓm yÕu cña häc sinh + TiÕp tôc ®iÒu chØnh ®Ó néi dung «n tËp sao cho cã hiÖu qu¶. VÝ dô nh­ c©u 9 trong tµi liÖu «n tËp ë nhµ chóng t«i sÏ chuyÓn thµnh tµi liªn «n tËp trªn líp cho c¸c em lµm viÖc theo nhãm, cïng víi gîi ý cña gi¸o viªn, chóng t«i tin ch¾c häc sinh sÏ hoµnh thµnh ®­îc c©u 9. TiÕt 20. Lùc ma s¸t - Tr­íc khi vµo bµi míi chóng t«i nhËn xÐt kÕt qu¶ «n tËp buæi tr­íc vµ ch÷a mét sè phÇn nhiÒu häc sinh lµm sai. Sau ®ã chóng t«i ph¸t tµi liÖu «n tËp trªn líp cho häc sinh thùc hiÖn trong giê häc, v× kÕt qu¶ «n tËp giê tr­íc t­¬ng ®èi tèt ®a sè c¸c em rÊt s«i næi vµ hµo høng. - Chóng t«i tiÕn hµnh d¹y phÇn 1 (lùc ma s¸t nghØ). Sau khi d¹y song phÇn a (sù xuÊt hiÖn cña lùc ma s¸t nghØ) ®Ó t¹o thuËn lîi cho häc sinh suy nghÜ sang phÇn b vµ c chóng t«i yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u 1. - Cho biÕt yÕu tè cña vÐct¬ lùc th× chóng t«i nhËn thÊy rÊt nhiÒu häc sinh xung phong. 100% häc sinh lµm ®­îc. - Chóng t«i tiÕp tôc d¹y sang phÇn b vµ c (ph­¬ng, chiÒu, ®é lín cña lùc ma s¸t nghØ). §Ó «n tËp phÇn nµy ngay t¹i líp sau khi häc, chóng t«i yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u 2. NÕu kh«ng gîi ý th× 60% häc sinh lµm ®­îc, chóng t«i tiÕp tôc gîi ý ®Õn ý thøc 2 th× 80% häc sinh lµm ®­îc, chóng t«i tiÕp tôc gîi ý thø 3 th× 100% häc sinh lµm ®­îc. - Chóng t«i tiÕp tôc d¹y sang phÇn 2 (lùc ma s¸t tr­ît). Sau khi day song phÇn 2 chóng t«i yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u 3, c©u 4. - 70% tr¶ lêi ®­îc c©u 3. Mét sè häc sinh lóng tóng, chóng t«i gîi më: HÖ sè ma s¸t tr­ît phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? VÉn cßn mét, hai häc sinh ch­a lµm ®­îc, em h·y ®äc l¹i dßng 5 trang 91 SGK VËt lÝ 10 n©ng cao. §Õn ®©y 100% häc sinh lµm ®­îc. - NÕu kh«ng gîi ý th× chØ cã 30% häc sinh lµm ®­îc c©u 4, khi chóng t«i gîi ý: ë ®©y ta chØ cÇn x¸c ®Þnh biÓu thøc ®é lín cña lùc ma s¸t tr­ît th× 100% häc sinh lµm ®­îc. - Chóng t«i tiÕp tôc d¹y sang phÇn 3 (lùc ma s¸t l¨n). Sau khi d¹y song phÇn 3, ®Ó «n tËp, kiÓm tra sù n¾m v÷ng kiÕn thøc cña c¸c em, chóng t«i yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u 5, c©u 6. + 100% häc sinh lµm ®­îc ngay c©u 5 mµ kh«ng cÇn sù gîi ý cña chóng t«i. + 90% häc sinh lµm ®­îc c©u 6, chóng t«i gîi ý cho c¸c em cßn l¹i tr¶ lêi: khi b¸nh xe chuyÓn ®éng cã thÓ xuÊt hiÖn ma s¸t nµo ë æ trôc b¸nh xe ? häc sinh vÉn ch­a nghÜ ra. Chóng t«i ph¶i gîi ý tiÕp: ®Ó gi¶m ma s¸t cho xe ta lµm thÕ nµo ? §Õn ®©y 100% häc sinh lµm ®­îc. - Chóng t«i tiÕp tôc d¹y sang phÇn 4 (vai trß cña ma s¸t trong ®êi sèng), sau khi d¹y song phÇn 4, chóng t«i yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u 7. - Chóng t«i chia líp thµnh 12 nhãm, yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn ? a. + NÕu kh«ng gîi ý chØ cã 2 nhãm lµm ®­îc. Chóng t«i gîi ý: + Khi b¸nh xe ph¸t ®éng xa vµo vòng lÇy, lùc ma s¸t do ®Êt t¸c dông vµo b¸nh xe lµ lùc ma s¸t nµo, cã ®é lín nh­ thÕ nµo th× 10 nhãm cßn l¹i suy nghÜ lµm ®­îc. + Víi ®é lín trªn th× b¸nh xe chuyÓn ®éng thÕ nµo ? 12 nhãm tr¶ lêi ®­îc + C¸ch kh¾c phôc lµ g× ? 12 nhãm lµm ®­îc. b. + NÕu kh«ng gîi ý chØ cã 1 nhãm lµm ®­¬c. Chóng t«i gîi ý: + Lùc ph¸t ®éng kÐo ®oµn tµu ®i lµ lùc ma s¸t nµo, viÕt c«ng thøc tÝnh lùc ®ã. 8 nhãm lµm ®óng + T×m mèi liªn hÖ gi÷a lùc ®ã víi khèi l­îng th× nh÷ng nhãm cßn l¹i míi lµm ®­îc. - NÕu kh«ng gîi ý chØ 50% häc sinh lµm ®óng c©u 8, chóng t«i gîi ý cho c¸c em cßn l¹i + Lùc ma s¸t phô thuéc vµo nh÷ng ®¹i l­îng vËt lÝ nµo th× 20% lµm ®­îc tiÕp. Chóng t«i tiÕp tôc gîi ý: nh÷ng ®¹i l­îng vËt lÝ ®ã l¹i phô thuéc vµo yÕu tè nµo th× nh÷ng em cßn l¹i míi lµm ®­îc. - §Õn ®©y chóng t«i d¹y hÕt bµi, thêi gian cßn l¹i ®Ó «n tËp, cñng cè, chóng t«i yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u 9, + NÕu chóng t«i kh«ng gîi ý chØ 70% häc sinh lµm ®­îc. + Chóng t«i ph¶i gîi ý ®Õn ý thø 2 : viÕt ph­¬ng tr×nh ®Þnh luËt I Niut¬n theo ph­¬ng vu«ng gãc vµ ph­¬ng chuyÓn ®éng th× nh÷ng em cßn l¹i míi lµm ®­îc.. §¸p ¸n B lµ ®¸p ¸n ®óng. - §èi víi c©u 10 chóng t«i tæ chøc ho¹t ®éng nhãm, chia líp thµnh 12 nhãm, chóng t«i thÊy c¸c em trong nhãm ho¹t ®éng rÊt s«i næi, trong khi c¸c em lµm, chç nµo v­íng m¾c trao ®æi víi chóng t«i, sau ®ã mét nhãm lªn b¶ng tr×nh bÇy, c¸c nhãm kh¸c theo dâi, nhËn xÐt. V× cã nhiÒu em suy luËn rÊt yÕu, chóng t«i ph¶i sö dông hÕt c¸c gîi ý ®· so¹n th¶o. + Lùc h·m xe chuyÓn ®éng lµ lùc nµo, viÕt biÓu thøc tÝnh lùc ®ã th× c¸c nhãm ®Òu lµm ®­îc. + VÏ h×nh biÓu diÔn c¸c lùc t¸c dông, c¸c nhãm ®Òu ®Òu lµm ®­îc. + §Ó tÝnh qu·ng ®­êng, ph¶i biÕt gia tèc. Dïng c«ng thøc nµo ®Ó tÝnh gia tèc, th× 8 nhãm lµm ®­îc. 4 nhãm cßn l¹i chóng t«i h­íng dÉn lµ ¸p dông ®Þnh luËt II Niut¬n. + Khi biÕt gia tèc råi, kÕt hîp víi gi¶ thiÕt cña ®Ò bµi (vËt chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu) dïng c«ng thøc nµo ®Ó tÝnh qu·ng ®­êng, ®Õn ®©y th× 100% c¸c nhãm lµm ®óng. - Gi¸o viªn kiÓm tra viÕt 5 phót toµn líp. §Ò 3 C©u 1: Chän c©u sai ? Lùc ma s¸t tr­ît xuÊt hiÖn khi vËt nµy tr­ît trªn vËt kia vµ cã t¸c dông lµ c¶n trë chuyÓn ®éng tr­ît. Lùc ma s¸t l¨n xuÊt hiÖn khi vËt nµy l¨n trªn vËt kia vµ cã t¸c dông lµ c¶n trë chuyÓn ®éng l¨n. Lùc ma s¸t nghØ xuÊt hiÖn khi vËt ®øng yªn chÞu t¸c dông néi lùc vµ cã xu h­íng chuyÓn ®éng, lùc ma s¸t nghØ lu«n c©n b»ng víi lùc t¸c dông vµ vËt. Lùc ma s¸t nghØ xuÊt hiÖn khi vËt ®øng yªn chÞu t¸c dông cña ngo¹i lùc cã xu h­íng lµm vËt chuyÓn ®éng. C©u 2: Mét «t« khèi l­îng 1tÊn chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trªn ®­êng. HÖ sè ma s¸t l¨n gi÷a b¸nh xe vµ mÆt ®­êng lµ 0,5. LÊy g = 10 m/s2 . Lùc ph¸t ®éng cña xe lµ ? A. F = 5000N. B. F > 500N. C. F < 500N. D.F = 500N. C©u 3: Lùc ma s¸t nghØ xuÊt hiÖn trong tr­êng hîp nµo ? QuyÓn s¸ch n»m yªn trªn mÆt bµn n»m ngang. QuyÓn s¸ch tr­ît trªn mÆt bµn nghiªng. QuyÓn s¸ch ®øng yªn khi treo trªn mét sîi d©y. QuyÓn s¸ch n»m yªn trªn mÆt bµn n»m nghiªng. C©u 4: Mét vËt khèi l­îng m = 500 g ®Æt trªn mÆt bµn n»m ngang. HÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a vËt vµ mÆt bµn lµ m = 0,3. VËt b¾t ®Çu ®­îc kÐo ®i b»ng mét lùc F = 2 N cã ph­¬ng n»m ngang. Gia tèc cña vËt ? LÊy g = 10 m/s2 . A. 0,1 B. 1 C. 0,5 D. 0,7 §¸p ¸n 3. 1. C 2. A 3. D 4. B - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp 8, 9 cho häc sinh, yªu cÇu vÒ nhµ hoµn thµnh. * §¸nh gi¸ qua bµi häc thø 3 * §èi víi viÖc «n tËp trªn líp qua phiÕu häc tËp sè 7 - §Õn giê nµy c¸c em ®· cã mét khèi l­îng kiÕn thøc t­¬ng ®èi lín khi ®­îc «n qua hai giê tr­íc, c¸c em th¶o luËn nhãm s«i læi, rÊt nhiÒu em m¹nh d¹n tranh luËn, ®­a ra ý kiÕn cña m×nh.ViÖc vËn dông kiÕn thøc, ®Æc biÖt lµ c¸c kiÕn thøc ®· ®­îc «n tõ giê tr­íc rÊt linh ho¹t, vÝ dô nh­ c¸c ®Þnh luËt Niut¬n, chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi, lùc ®µn håi, gia tèc träng tr­êng, lùc hÊp dÉn... - Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè h¹n chÕ: ViÖc vËn dông lùc ma s¸t vµo gi¶i thÝch thùc tÕ cßn rÊt yÕu, nhiÒu häc sinh cßn nhÇm gi÷a c¸c lùc ma s¸t, vÝ dô: lùc ph¸t ®éng cña ®Çu tµu, b¸nh xe lµ lùc ma s¸t tr­ît. VÉn cßn mét vµi em liªn hÖ víi kiÕn thøc cò vÒ chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi cßn sai. Thèng kª kÕt qu¶ kiÓm tra Líp SÜ sè §iÓm §iÓm TB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN 45 0 0 0 0 2 7 9 11 8 4 4 7.0 §C 46 0 0 0 2 5 11 10 11 5 2 0 6.0 - §iÓm kiÓm tra bµi nµy cao h¬n h¼n so víi bµi ®Çu thùc nghiÖm vµ so víi líp ®èi chøng, chøng tá c¸c tµi liÖu «n tËp trªn líp ®· cã t¸c dông ®èi víi häc sinh, gióp häc sinh n¾m bµi ch¾c h¬n vµ hiÓu bµi s©u h¬n. * §èi víi viÖc «n tËp ë nhµ qua phiÕu häc tËp sè 8 - Chóng t«i tiÕn hµnh thu l¹i vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ häc sinh häc ë nhµ vµ thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau. C©u 1. §Ó «n tËp vÒ ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i lùc ma s¸t, sau khi ®äc s¸ch gi¸o khoa 100% c¸c em ®Òu nªu ®­îc ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn, ph­¬ng, chiÒu, ®é lín cña 3 lùc ma s¸t C©u 2. §Ó ph©n biÖt ba lùc ma s¸t, sau khi lµm xong c©u 1 th× 90% c¸c em chØ ra ®­îc sù kh¸c biÖt vÒ ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn, chiÒu, ®é lín, øng dông. - 10% häc sinh ch­a chØ ra ®­îc ®iÓm kh¸c biÖt vÒ chiÒu. C©u 3. §Ó «n vÒ lùc ma s¸t nghØ, víi hÖ thèng c©u hái gîi ý cña chóng t«i th× 90% häc sinh lµm ®­îc, sè häc sinh cßn l¹i kh«ng ph©n tÝch träng lùc P lªn quyÓn s¸ch thø 2 lµm hai thµnh phÇn, kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc. C©u 4. - Víi hÖ thèng c©u hái vµ sù gîi ý cña chóng t«i th×: - ý 1. 100% häc sinh ®· ph©n tÝch ®­îc lùc t¸c dông lªn vËt A - ý 2. 85 % häc sinh ®· ph©n tÝch ®­îc trªn A xuÊt hiÖn thªm lùc ma s¸t nghØ vµ lùc t¸c dông lªn A vÉn c©n b»ng. - ý 3. 80% häc sinh ®· ph©n tÝch ®­îc lùc ma s¸t nghØ chuyÓn thµnh m¸t tr­ît, hîp lùc gi÷a vµ truyÒn gia tèc cho vËt. - Tuy nhiªn viÖc ph©n tÝch lùc trong ý 2 vµ 3 vÉn cßn mét sè häc sinh x¸c ®Þnh sai, ch­a nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cña c¸c lùc ®ã, ch­a x¸c ®Þnh ®­îc lùc truyÒn gia tèc cho vËt trong ý thø 3. C©u 5. Víi hÖ thèng c©u hái vµ sù gîi ý cña chóng t«i th×: - ý 1. 100% häc sinh ph©n tÝch ®­îc lùc t¸c dông lªn A khi ch­a kÐo B. - ý 2. V× ý 2 khã h¬n, chØ cã 85% häc sinh ®· ph©n tÝch ®­îc lùc t¸c dông thªm lªn A b©y giê lµ lùc ma s¸t nghØ, do B t¸c dông lªn A vµ A còng t¸c dông l¹i B lùc ma s¸t nghØ c¶n trë chuyÓn ®éng cña B. - ý 3. 85% häc sinh lµm ®­îc: Lùc ma s¸t nghØ chuyÓn sang ma s¸t tr­ît, c©n b»ng víi sè chØ lùc kÕ. - 15% häc sinh ch­a gi¶i thÝch ®­îc ý thø 2,3. Chóng t«i ch÷a ý nµy trong giê tiÕp theo. C©u 6. KÕt hîp víi viÖc ®äc s¸ch gi¸o khoa nªn 100% häc sinh tr¶ lêi ®­îc. C©u 7. §Ó vËn dông kiÕn thøc lùc ma s¸t vµo mét bµi to¸n cô thÓ, hÇu hÕt häc sinh ®Òu tham kh¶o h­íng dÉn cña chóng t«i tr­íc khi lµm. Chóng t«i ph©n tÝch thÊy: - 100% häc sinh biÓu diÔn ®­îc lùc t¸c dông lªn vËt - 90% ®· x¸c ®Þnh ®­îc c«ng thøc tÝnh qu·ng ®­êng, chØ ra ®­îc ®¹i l­îng ch­a biÕt vµ c¸ch tÝnh c¸c ®¹i l­îng ®ã trong c«ng thøc: - 90% ®­a ra ®­îc cã hai c¸ch tÝnh gia tèc, bµi nµy th× ¸p dông ®Þnh luËt II Niut¬n , chiÕu lªn chiÒu chuyÓn ®éng - 90% häc sinh ra kÕt qu¶ ®óng. - Tuy nhiªn vÉn cßn 10% häc sinh x¸c ®Þnh sai qu·ng ®­êng do häc sinh ch­a x¸c ®Þnh ®­îc vËn tèc cuèi cña chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu chÝnh lµ vËn tèc ®Çu cña chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu, x¸c ®Þnh sai dÊu trong c«ng thøc gia tèc. C©u 8. HÇu hÕt c¸c em ®Òu tham kh¶o h­íng dÉn cña chóng t«i tr­íc khi lµm. Chóng t«i ph©n tÝch thÊy: - 85% häc sinh ph©n tÝch ®­îc lùc t¸c dông lªn hßm. Sau ®ã ¸p dông ®Þnh luËt II Niut¬n (1), chiÕu ph­¬ng tr×nh (1) lªn 0y: vµ lªn 0x: , tÝnh ®­îc gia tèc: - MÆc dï ®· cã sù gîi ý cña chóng t«i nh­ng 15% häc sinh vÉn lµm nhÇm , tÝnh sai gi¸ trÞ dÉn ®Õn kÕt qu¶ gia tèc sai. C©u 9. §èi víi c©u nµy môc ®Ých cña chóng t«i muèn dµnh cho c¸c em kh¸, giái, nh­ng víi sù gîi ý cña chóng t«i th× nh÷ng em trung b×nh hay trung b×nh kh¸ vÉn cã thÓ lµm ®­îc. Chóng t«i thu ®­îc kÕt qu¶ ®· cã 75% häc sinh gi¶i ®óng, Mét sè c¸c em cßn l­êi t­ duy, m¾c lçi trong ph©n tÝch lùc vµ x¸c ®Þnh gi¸ tri Fx, Fy theo sin600 vµ cos600, sai trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña N. - Cã 75% häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc c«ng thøc tÝnh ¸p lùc : - 75% häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc v× Thïng chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, tõ ®Þnh luËt II Niut¬n: chiÕu lªn 0x: - V× c©u 9 cã 25% häc sinh lµm sai sãt, chóng t«i sÏ ch÷a c©u 9 trong giê ch÷a bµi tËp trªn líp. * §èi víi tµi liªu hÖ thèng hãa kiÕn thøc qua phiÕu häc tËp sè 9 Thùc ra phÇn hÖ thèng hãa kiÕn thøc c¸c em ®· ®­îc lµm mét phÇn trong phiÕu häc tËp sè 8 ë nhµ, c©u 1. §Õn tµi liÖu nµy, víi s¬ ®å chóng t«i ®­a ra 100% c¸c em ®Òu hÖ thèng hãa ®­îc kiÕn thøc. Tuy nhiªn vÒ phÇn vÝ dô, biÓu hiÖn, øng dông lùc ma s¸t th× c¸c em cßn lµm ch­a ®Çy ®ñ. * §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc qua bµi thø 3 Nh×n chung c¸c em ®· cã sù tiÕn bé dâ dÖt h¬n c¸c giê tr­íc, th«ng qua ph©n tÝch tµi liÖu chóng t«i thÊy sè em lµm ®­îc bµi cao h¬n, møc ®é c©u hái khã h¬n, thêi gian häc tËp ë nhµ l¹i gi¶m xuèng. Tuy vËy víi tµi liÖu nµy chóng t«i vÉn ph¶i tiÕp tôc ®iÒu chØnh lµm sao cho phï hîp h¬n, ph¸t huy c¸c ®iÓm m¹nh, kh¾c phôc c¸c ®iÓm yÕu cña c¸c em. VÝ dô cÇn t¨ng c­êng nh÷ng c©u hái thùc tÕ, vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i thÝch. 3.6.2. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ thùc nghiÖm s­ ph¹m Chóng t«i tiÕn hµnh thùc nghiÖm s­ ph¹m trªn ®èi t­îng häc sinh ch­a bao giê ®­îc häc tËp theo h×nh thøc «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc, nh­ng khi lµm quen víi ph­¬ng ph¸p häc tËp nµy chóng t«i thÊy c¸c em rÊt phÊn khëi vµ hµo høng. Tuy nhiªn, dùa trªn sù theo dâi qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh, dù trªn ph©n tÝch kÕt qu¶ häc sinh «n tËp trªn líp, ë nhµ, kÕt qu¶ hÖ thèng hãa kiÕn thøc, dùa trªn th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa häc sinh (thÓ hiÖn th«ng qua trao ®æi víi c¸c em). chóng t«i ®­a ra ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau. Trong lÇn thùc nghiÖm thø nhÊt: lµ lÇn ®Çu tiªn ®­îc häc theo h×nh thøc nµy, c¸c em cßn nhiÒu bì ngì vµ rôt rÌ. §èi víi tµi liÖu «n tËp trªn líp cßn nhiÒu em ch­a m¹nh d¹n ph¸t biÓu ý kiÕn, tranh luËn, chØ cã mét Ýt em ho¹t ®éng tÝch cùc. ViÖc ®äc s¸ch gi¸o khoa cßn mÊt nhiÒu thêi gian, cßn rÊt nhiÒu em lµm sai trong phiÕu häc tËp sè 2, 3. Qua ®©y chóng t«i ph¸t hiÖn ra ®­îc rÊt nhiÒu ®iÓm yÕu cña c¸c em nh­ tÝnh tù chñ, tÝnh hßa ®ång, tÝnh ®oµn kÕt trong häc tËp, c¸c kh¶ n¨ng: vÒ vËn dông kiÕn thøc, t­ duy vËt lÝ, kh¶ n¨ng biÓu diÔn, ph©n tÝch hiÖn t­îng hay bµi tËp vËt lÝ. Trong giê thùc nghiÖm tiÕp theo, rót kinh nghiÖm tõ giê tr­íc chóng t«i dïng nhiÒu c¸ch ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch häc sinh nh­: t¹o kh«ng khÝ vui vÎ tho¶i m¸i trong líp, tæ chøc thi ®ua gi÷a c¸c c¸ nh©n, khuyÕn khÝch c¸c em ho¹t ®éng vµ khen ngîi c¸c em ®óng lóc, tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®Ó c¸c em t¨ng c­êng trao ®æi, hîp t¸c, tranh luËn, víi nh÷ng c¸ch lµm nµy trong tµi liÖu «n tËp trªn líp c¸c em ®· thÓ hiÖn kÕt qu¶ râ rÖt. C¸c em ®· m¹nh d¹n, s«i næi h¬n, ®· d¸m ®­a ra ý kiÕn tranh luËn. Chóng t«i thÊy c¸c em rÊt tù tin, høng thó trong häc tËp, chÞu khã suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi c©u hái trong tµi liÖu, tÝch cùc chñ ®éng trong ho¹t ®éng häc tËp cña m×nh. §èi víi tµi liÖu «n tËp ë nhµ chóng t«i ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh cho phï hîp víi tr×nh ®é cña c¸c em, t¨ng c­êng c¸c c©u hái vÒ ph©n tÝch bµi to¸n, tÝnh chÊt chuyÓn ®éng , t¨ng c­êng c©u hái vÒ vËn dông trong thùc tÕ ®Ó kh¾c phôc c¸c ®iÓm mµ c¸c em cßn yÕu. Chóng t«i so¹n c¸c phÇn h­íng dÉn gîi më ®Ó c¸c em vÒ nhµ tham kh¶o, th¸o gì khi kh«ng cã b¹n bÌ ®Ó trao ®æi, gi¸o viªn ë bªn c¹nh h­íng dÉn, kÕt víi ®äc s¸ch gi¸o khoa ë nhµ ®· gióp c¸c em tù tin lªn rÊt nhiÒu. C¸c em ®· d¸m nghÜ, d¸m lµm, kh«ng cßn thãi quen ng¹i khi lµm bµi tËp, sè l­îng c©u hái lµm ®­îc ®· t¨ng, møc ®é kiÕn thøc cao h¬n, kÕt qu¶ bµi sau cao h¬n bµi tr­íc. Häc tËp treo ph­¬ng ph¸p cña chóng t«i häc sinh kh«ng nh÷ng ®­îc «n tËp ngay phÇn kiÕn thøc m×nh võa häc trªn líp mµ cßn ®­îc «n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc ë giê tr­íc, ë líp d­íi th«ng qua tµi liÖu «n tËp trªn líp vµ ë nhµ. Qua ®ã t¹o lªn mét sù liªn kÕt logic chÆt chÏ vÒ kiÕn thøc vËt lÝ, lµm tiÒn ®Ò ®Ó x©y dùng, gi¶i thÝch... c¸c phÇn tiÕp theo. T¨ng c­êng kh¶ n¨ng ho¹t ®éng häc tËp ë nhµ, rÌn luyÖn kÜ n¨ng t­ duy, ph©n tÝch, tæng hîp, ®¸nh gi¸, kh¸i qu¸t. KÕt qu¶ häc tËp cña c¸c em ®­îc gi¸o viªn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, khen, chª, kÞp thêi. §iÓm m¹nh cña c¸c em ®­îc khai th¸c, ®iÓm yÕu ®­îc kh¾c phôc dÇn dÇn qua tõng bµi häc. Khi chóng t«i trao ®æi víi häc sinh hÇu hÕt c¸c em ®Òu tr¶ lêi cã hiÓu néi dung häc tËp, vµ rÊt høng thó víi néi dung häc tËp nµy. Tµi liÖu hÖ thèng hãa ë nhµ gióp c¸c em cã c¸i nh×n tæng quan h¬n vÒ kiÕn thøc cña bµi, dÔ nhí, dÔ häc vµ nhí ®­îc l©u h¬n, ®· ph©n biÖt ®­îc ®©u lµ kiÕn thøc chÝnh, ®©u lµ tr­êng hîp riªng. * Néi dung kiÓm tra viÕt (thêi gian 45 phót) M· ®Ò: 001 §Ò kiÓm tra 45 phót - m«n vËt lÝ - líp 10 I. Hoµn thµnh c¸c c©u tr¾c nghiÖm sau (6,5 ®iÓm) C©u 1: Lùc ma s¸t nghØ xuÊt hiÖn trong tr­êng hîp ? A. QuyÓn s¸ch n»m yªn trªn mÆt bµn n»m ngang. B. QuyÓn s¸ch tr­ît trªn mÆt bµn nghiªng. C. QuyÓn s¸ch n»m yªn trªn mÆt bµn n»m nghiªng. D. QuyÓn s¸ch ®øng yªn khi treo trªn mét sîi d©y. C©u 2: Khi khèi l­îng cña hai vËt vµ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng ®Òu t¨ng lªn gÊp ®«i th× lùc hÊp dÉn gi÷a chóng cã ®é lín ? A. T¨ng gÊp ®«i B. Gi¶m ®i mét nöa C. T¨ng gÊp bèn D. Kh«ng thay ®æi C©u 3: Lùc hÊp dÉn do mét hßn ®¸ ë trªn mÆt ®Êt t¸c dông vµo Tr¸i §Êt th× cã ®é lín ? A. lín h¬n träng l­îng cña hßn ®¸ B. nhá h¬n träng l­îng cña hßn ®¸ C. b»ng träng l­îng cña hßn ®¸ D. b»ng kh«ng C©u 4: Treo mét vËt khèi l­îng m vµo mét lß xo cã ®é cøng k t¹i mét n¬i cã gia tèc träng tr­êng g. §é gi·n cña lß xo phô thuéc vµo ? A. m vµ k B. k vµ g C. m, k vµ g D. m vµ g C©u 5: Muèn lß xo cã ®é cøng k = 100 N/m gi·n ra mét ®o¹n 10 cm, (lÊy g = 10m/s2) ta ph¶i treo vµo lß xo mét vËt cã khèi l­îng ? A. m = 100 kg B. m = 100 g C. m = 1 kg D. m = 1 g C©u 6: Chän c©u ®óng ? Lùc hÊp dÉn do Tr¸i §Êt t¸c dông lªn MÆt Tr¨ng vµ do MÆt Tr¨ng t¸c dông lªn Tr¸i §Êt ? A. Cïng ph­¬ng, cïng chiÒu, kh¸c ®é lín B. Cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu, cïng ®é lín C. Cïng ph­¬ng, cïng chiÒu, cïng ®é lín D. Cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu, kh¸c ®é lín C©u 7: B¸n kÝnh Tr¸i §Êt lµ R = 6400km, t¹i mét n¬i cã gia tèc r¬i tù do b»ng mét nöa gia tèc r¬i tù do trªn mÆt ®Êt, ®é cao cña n¬i ®ã so víi mÆt ®Êt lµ. A. h = 6400 km B. h = 2560 km C. h = 6400 m D. h = 2651 m C©u 8: Chän c©u sai ? A. Lùc ®µn håi xuÊt hiÖn khi vËt bÞ biÕn d¹ng vµ cã t¸c dông chèng l¹i sù biÕn d¹ng. B. Lùc ®µn håi xuÊt hiÖn khi vËt bÞ biÕn d¹ng vµ cã chiÒu cïng víi chiÒu biÕn d¹ng. C. Lùc ®µn håi cña sîi d©y hoÆc lß xo bÞ biÕn d¹ng cã ph­¬ng trïng víi sîi d©y hoÆc trôc cña lß xo. D. Lùc ®µn håi xuÊt hiÖn trong tr­êng hîp mÆt ph¼ng bÞ nÐn cã ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng. C©u 9: Mét lß xo cã ®é cøng k, ng­êi ta lµm lß xo gi·ng mét ®o¹n Dl sau ®ã l¹i lµm gi·n thªm mét ®o¹n x. Lùc ®µn håi cña lß xo lµ ? A. F®h = kDl B. F®h = kx C. F®h = kDl + x D. F®h = k(Dl + x) C©u 10: Mét «t« t¶i kÐo mét «t« con cã khèi l­îng 2 tÊn vµ ch¹y nhanh dÇn ®Òu víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 0. Sau thêi gian 50 s «t« ®i ®­îc 400 m. Bá qua lùc c¶n t¸c dông lªn «t« con. §é cøng cña d©y c¸p nèi hai «t« lµ k = 2.106 N/m th× khi ®ã d©y c¸p gi·n ra mét ®o¹n lµ ? A. Dl = 0,32 mm B. Dl = 0,32 cm C. Dl = 0,16 mm D. Dl = 0,16 cm C©u 11: Mçi tµu thuû cã khèi l­îng 100000 tÊn khi ë c¸ch nhau 0,5 km. Lùc hÊp dÉn gi÷a hai tµu thuû ®ã lµ ? A. F = 2,672.10-6N B. F = 1,336.10-6N C. F = 1,336N D. F = 2,67 N C©u 12: Cho biÕt khèi l­îng cña Tr¸i §Êt lµ M = 6.1024 kg, khèi l­îng cña mét hßn ®¸ lµ m = 2,3 kg, gia tèc r¬i tù do g = 9,81m/s2. Hßn ®¸ hót Tr¸i §Êt mét lùc lµ ? A.58,860 N B. 58,860.1024 N C. 22,563 N D. 22,563.1024 N C©u 13: Mét vËt khèi l­îng m = 400 g ®Æt trªn mÆt bµn n»m ngang. HÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a vËt vµ mÆt bµn lµ m = 0,3. VËt b¾t ®Çu ®­îc kÐo ®i b»ng mét lùc F = 2 N cã ph­¬ng n»m ngang. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc sau 1s lµ ? A. S = 1 m B. S = 2 m C. S = 3 m D. S = 4 m II. Gi¶i bµi tËp sau (3,5 ®iÓm) Mét « t« t¶i kÐo mét Thïng Mãc cã khèi l­îng 2 tÊn ch¹y nhanh dÇn ®Òu víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 0. Sau 100 gi©y ®i ®­îc 500 m. BiÕt d©y c¸p nèi « t« vµ Thïng Mãc cã ®é cøng k = 2,0.106 N/m, hÖ sè m¸t cña Thïng Mãc víi mÆt ®­êng 0,5. LÊy g = 10 m/s2. TÝnh: 1. a. Gia tèc cña Thïng Mãc. b. §é d·n cña d©y C¸p. 2. Sau thêi gian trªn, d©y C¸p bÞ tuét ra. Hái Thïng Mãc chuyÓn ®éng ®­îc bao xa th× dõng l¹i. §¸p ¸n - ®Ò kiÓm tra 45 phót - M«n vËt lÝ - khèi 10 Thang ®iÓm 10. I. Tr¾c nghiÖm 6,5 ®iÓm (mçi c©u tr¾c nghiÖm 0,5 ®iÓm) C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Chän c D c c C b b b D a d c a II. Bµi tËp 3,5 ®iÓm. PhÇn §¸p ¸n §iÓm 1 a Gia tèc cña Thïng Mãc: 0,5 1,75 b §é d·n cña d©y C¸p: 0,5 0,25 0,5 2 Gia tèc cña Thïng Mãc 0,5 1,75 V× 0,5 Qu·ng ®­êng Thïng Mãc ®i ®­îc v× 0,75 * Xö lÝ kÕt qu¶ b»ng thèng kª to¸n häc §Ó so s¸nh chÊt l­îng kiÕn thøc cña häc sinh th«ng qua so s¸nh ®iÓm kiÓm tra chóng t«i sö dông c¸c ®¹i l­îng sau: , S2, S, V. Trong ®ã: - lµ trung b×nh ®iÓm sè, ®Æc tr­ng cho sù tËp trung cña c¸c ®iÓm sè. víi lµ ®iÓm, lµ tÇn sè, N lµ sè häc sinh. - Ph­¬ng sai S vµ ®é lÖch chuÈn S2 lµ c¸c tham sè ®o møc ®é ph©n t¸n cña c¸c sè liÖu quanh gi¸ trÞ trung b×nh céng, S cµng nhá chøng tá sè liÖu cµng Ýt ph©n t¸n. - V lµ hÖ sè biÕn thiªn møc ®é ph©n t¸n: B¶ng 1: Thèng kª kÕt qu¶ kiÓm tra Líp SÜ sè §iÓm §iÓm TB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN 45 0 0 0 0 1 3 8 13 10 7 3 7,4 §C 46 0 0 0 2 3 7 11 13 8 2 0 6,3 B¶ng 2: Xö lý kÕt qu¶ ®Ó tÝnh tham sè Líp TN Líp §C Xi fiA fiA Xi fiB fiA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 3,3 10,89 21,78 4 1 3,4 11,56 11,56 4 3 2,3 5,29 15,87 5 3 2,4 5,76 17,28 5 7 1,3 1,69 11,83 6 8 1,4 1,96 15,68 6 11 0,3 0,09 0,99 7 13 0,4 0,16 2,08 7 13 0,7 0,49 6,37 8 10 0,6 0,36 3,6 8 8 1,7 2,89 23,12 9 7 1,6 2,56 17,92 9 2 2,7 7,29 14,58 10 3 2,6 6,76 20,28 10 0 0 0 0 45 88,4 46 94,54 B¶ng 3: Tæng hîp c¸c tham sè Tham sè §èi t­îng S2 S V(%) Líp TN 7,4 2 1,41 18,9% Líp §C 6,3 2,1 1,45 23% B¶ng 4: B¶ng tÇn suÊt vµ tÇn suÊt lòy tÝch Líp thùc nghiÖm A Líp ®èi chøng B §iÓm Xi TÇn sè fA(i) TÇn suÊt wA(i)% TÇn suÊt lòy tÝch wA(i)% TÇn sè fB(i) TÇn suÊt wB(i)% TÇn suÊt lòy tÝch wB(i)% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 4,3 4,3 4 1 2,2 2,2 3 6,5 10,8 5 3 6,7 8,9 7 15,2 26,0 6 8 17,8 26,7 11 23,9 49,9 7 13 28,9 55,6 13 28,3 78,2 8 10 22,2 77,8 8 17,4 95,6 9 7 15,5 93,4 2 4,3 100 10 3 6,7 100 0 0 45 46 Tõ b¶ng sè liÖu trªn ®©y, chóng t«i tiÕn hµnh vÏ ®å thÞ ®­êng ph©n bè tÇn suÊt vµ tÇn suÊt lòy tÝch (héi tô lïi) cho hai ®èi t­îng thùc nghiÖm lµ líp thùc nghiÖm vµ líp ®èi chøng. §å thÞ: H×nh 30: §å thÞ ®­êng ph©n bè tuÇn suÊt H×nh 31: §å thÞ ®­êng ph©n bè tuÇn suÊt lòy tÝch (héi tô lïi ) + §iÓm trung b×nh cña líp thùc nghiÖm cao h¬n líp ®èi chøng. + HÖ sè biÕn thiªn gi¸ trÞ ®iÓm sè cña líp thùc nghiÖm (18,9%) nhá h¬n líp ®èi chøng (23,0%) cã nghÜa lµ ®é ph©n t¸n vÒ ®iÓm sè quanh ®iÓm trung b×nh cña líp thùc nghiÖm lµ nhá. + §­êng tÇn suÊt lòy tÝch (héi tô lïi) cña líp TN n»m bªn ph¶i vµ ë phÝa d­íi cña ®­êng tÇn suÊt lòy tÝch cña líp §C, chøng tá chÊt l­îng n¾m kiÕn thøc vµ v©n dông cña líp TN cao h¬n líp ®èi chøng. §Ó kh¼ng ®Þnh râ kÕt qu¶ häc tËp cña líp TN cao h¬n líp §C cã ph¶i lµ do ph­¬ng ph¸p míi ®em l¹i hay kh«ng, chóng t«i tiÕn hµnh sö dông c¸ch ph©n tÝch sè liÖu cña ph­¬ng ph¸p thèng kª. §¸nh gi¸ ®Þnh l­îng kÕt qu¶: Tõ b¶ng sè ë trªn chóng t«i ¸p dông bµi to¸n kiÓm ®Þnh trong thèng kª to¸n häc. * KiÓm ®Þnh sù kh¸c nhau cña c¸c ph­¬ng sai: - Gi¶ thiÕt H0: Sù kh¸c nhau vÒ ph­¬ng sai (S2TN = 2, S2§C = 2,1) lµ kh«ng cã ý nghÜa. - Gi¶ thiÕt H1: Sù kh¸c nhau vÒ c¸c ph­¬ng sai lµ cã ý nghÜa. Chän x¸c suÊt sai lÇm lµ Gi¸ trÞ ®¹i l­îng kiÓm ®Þnh Gi¸ trÞ tíi h¹n Ftrong b¶ng ph©n phèi F víi møc vµ c¸c bËc tù do: Theo b¶ng ph©n phèi ta cã F = 1,66. V× F < Fnªn ta chÊp nhËn gi¶ thiÕt H0. Sù kh¸c nhau cña c¸c ph­¬ng sai lµ kh«ng cã ý nghÜa. * KiÓm ®Þnh sù kh¸c nhau cña hai gi¸ trÞ trung b×nh §C = 6,3, lµ kh«ng cã nghÜa. - Gi¶ thiÕt H0: Sù kh¸c nhau gi÷a hai gi¸ trÞ trung b×nh TN; §Clµ kh«ng cã ý nghÜa. - Gi¶ thiÕt H1: Sù kh¸c nhau gi÷a hai gi¸ trÞ trung b×nh TN; §Clµ cã ý nghÜa. - Chän x¸c suÊt sai lÇm . V× sù kh¸c nhau vÒ ph­¬ng sai lµ kh«ng cã ý nghÜa nªn ta cã thÓ coi ph­¬ng sai cña hai mÉu b»ng nhau vµ b»ng: §¹i l­îng kiÓm ®Þnh: Theo b¶ng ph©n phèi t= 0,05 th× Tra b¶ng ph©n phèi ta cã t= 1,96. V× t = 3,7 > t ta b¸c bá gi¶ thiÕt H0, chÊp nhËn gi¶ thiÕt H1: sù kh¸c nhau gi÷a hai gi¸ trÞ trung b×nh lµ cã ý nghÜa. Chøng tá kÕt qu¶ häc tËp líp thùc nghiÖm cao h¬n líp ®èi chøng. Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch c¶ b»ng ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng, chóng t«i thÊy r»ng kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ë líp thùc nghiÖm cao h¬n líp ®èi chøng. §iÒu ®ã chøng tá chÊt l­îng n¾m kiÕn thøc cña häc sinh líp thùc nghiÖm cao h¬n líp ®èi chøng. Qua ®ã cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nh÷ng häc sinh ®­îc häc tµi liÖu h­íng hÉn «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc cña chóng t«i so¹n th¶o sÏ cã kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc tèt h¬n. KÕt luËn ch­¬ng 3 - Tõ viÖc ph©n tÝch diÔn biÕn thùc nghiÖm s­ ph¹m, theo dâi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nhËn thøc cña ng­êi häc, thu thËp vµ ph©n tÝch tµi liÖu, th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa häc sinh. §Æc biÖt lµ sö lý c¸c bµi kiÓm tra theo kiÓm ®Þnh thèng kª to¸n häc, chóng t«i cã nh÷ng nhËn xÐt sau ®©y: + VÒ c¬ b¶n qu¸ tr×nh d¹y häc cã sö dông tµi liÖu «n tËp, hÖ thèng hãa lµ t­¬ng ®èi phï hîp víi thùc tÕ häc sinh. ViÖc kÕt hîp tèt gi÷a «n tËp trªn líp víi ®äc s¸ch gi¸o khoa khi «n tËp ë nhµ, hÖ thèng hãa kiÕn thøc ë nhµ, lµm viÖc nhãm, lµm viÖc c¸c nh©n ®· kÝch thÝch høng thó häc tËp ë häc sinh, lµm cho c¸c em rÊt tÝch cùc thi ®ua trong häc tËp. + Trong qu¸ tr×nh häc tËp häc sinh kh«ng nh÷ng ®­îc «n tËp l¹i kiÕn thøc cò mµ c¶ kiÕn thøc võa míi häc xong, t¹o lªn mét sù logic chÆt chÏ gi÷a c¸c phÇn kiÕn thøc, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó x©y dùng c¸c phÇn kiÕn thøc tiÕp theo, tµi liÖu hÖ thèng hãa gióp c¸c em cã c¸i nh×n tæng quan vÒ bµi häc. + Qua h×nh thøc häc nµy häc sinh béc lé ®­îc nh÷ng suy nghÜ cña m×nh. §iÒu nµy gióp c¸c em cã c¸ch nh×n nhËn ®óng ®¾n vÒ kiÕn thøc m×nh häc, biÕt ®­îc nh÷ng chç hæng, chç quªn, chç sai ®Ó kh¾c phôc. §ång thêi qua ho¹t ®éng «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc gi¸o viªn ph¸t hiÖn ra ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc khã kh¨n vµ söa, ch÷a sai lÇm cña c¸c em. + Tõ ph©n tÝch, kÕt qu¶ thùc nghiÖm cho thÊy sù kÕt hîp gi÷a d¹y häc cã sö dông hÖ thèng tµi liÖu «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc gióp cho häc sinh n¾m v÷ng kiÕn thøc s©u h¬n, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc. Tuy nhiªn chóng t«i thÊy cã nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ sau: + D¹y häc cã sö dông tµi liÖu «n tËp hÖ thèng hãa ®ßi hái chuyªn m«n nghiÖp vô cña gi¸o viªn ph¶i cao, viÖc so¹n th¶o hÖ thèng tµi liÖu ph¶i c«ng phu mÊt nhiÒu thêi gian, qu¸ tr×nh ph©n tÝch kÕt qu¶ ph¶i tØ mØ, kÞp thêi cho häc sinh. + Häc sinh ban ®Çu ch­a quen víi h×nh thøc häc nµy v× sù vËn ®éng vµ t­ duy trong häc tËp tõ tr­íc ®Õn giê cña c¸c em lµ rÊt yÕu. + §èi t­îng chóng t«i thùc nghiÖm míi chØ ë mét tr­êng, cÇn ph¶i thùc nghiÖm më réng h¬n. MÆc dï cßn mét sè khã kh¨n nh­ng kÕt qu¶ thùc nhiÖm s­ ph¹m cho thÊy hoµn toµn cã thÓ tiÕn hµnh vµ tæ chøc d¹y häc kÕt hîp víi tµi liÖu «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc víi môc ®Ých nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc. KÕt luËn Tõ kÕt qu¶ thu ®­îc cña luËn v¨n, ®èi chiÕu víi nhiÖm vô ®Æt ra chóng t«i ®· gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn nh­ sau: 1. Chóng t«i ®· lµm râ c¬ së lý luËn cña viÖc «n tËp trong d¹y häc vËt lÝ, hÖ thèng hãa trong d¹y häc VËt lÝ. Ngoµi viÖc tr×nh bÇy c¸c kh¸i niÖm, c¸c h×nh thøc, vai trß cña «n tËp hÖ thèng hãa kiÕn thøc, chóng t«i lµm râ ý nghÜa, ®Æc ®iÓm, c«ng t¸c chuÈn bÞ, c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ cña hai h×nh thøc «n tËp, hÖ thèng hãa trªn líp vµ «n tËp, hÖ thèng hãa ë nhµ. Trong h×nh thøc «n tËp ë nhµ viÖc ®äc l¹i s¸ch gi¸o khoa gióp cho viÖc «n tËp cã hiÖu qu¶ lªn chóng t«i ®· lµm râ thªm nh÷ng ­u ®iÓm, chøc n¨ng, mét sè thñ ph¸p, c¸ch thøc ®Ó ®äc s¸ch gi¸o khoa cã hiÖu qu¶. 2. T×m hiÓu t×nh h×nh d¹y häc «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc ë tr­êng THPT nh»m x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p d¹y häc chñ yÕu mµ gi¸o viªn sö dông, nh÷ng khã kh¨n sai lÇm häc sinh gÆp trong khi häc. 3. VËn dông c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn vÒ viÖc «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc chóng t«i ®· nghiªn cøu vµ so¹n th¶o tµi liÖu (9 phiÕu häc tËp thuéc ba bµi Lùc hÊp dÉn, Lùc ®µn håi, Lùc ma s¸t) h­íng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng kiÕn thøc phÇn “C¸c lùc c¬ häc” s¸ch gi¸o khoa VËt lÝ 10 n©ng cao, trong ®ã sö dông kÕt hîp h×nh thøc «n tËp trªn líp vµ h×nh thøc «n tËp ë nhµ. KÕ ho¹ch sö dông vµ néi dung cña c¸c phiÕu häc tËp trªn líp ®­îc chóng t«i so¹n th¶o b¸m s¸t néi dung vµ tiÕn tr×nh d¹y häc. KÕ ho¹ch vµ néi dung c¸c phiÕu häc tËp ë nhµ ®­îc chóng t«i so¹n th¶o ®¸p øng yªu cÇu vÒ môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc ë häc sinh sau khi häc vµ thêi gian häc sinh häc bµi ë nhµ nh»m ®¶m b¶o cho häc sinh tham gia mét c¸ch tÝch cùc, chñ ®éng trong viÖc n¾m v÷ng tri thøc, v©n dông kiÕn thøc vµo nh÷ng bµi to¸n ®¬n gi¶n, gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng trong thùc tÕ, n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc. 4. Qu¸ tr×nh thùc nghiÖm s­ ph¹m ®· chøng tá tµi liÖu h­íng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng hãa kiÕn thøc kh«ng nh÷ng gióp cho häc sinh «n l¹i kiÕn thøc cò vµ kiÕn thøc võa häc mµ cßn t¹o lªn mèi liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c phÇn kiÕn thøc qua ®ã c¸c em cã ®­îc c¸i nh×n tæng quan kiÕn thøc trong tõng bµi, tõng phÇn kiÕn thøc. Tµi liÖu nµy ph¸t huy ®­îc tèt tÝnh tÝch cùc, tù chñ cña ng­êi häc, t¨ng c­êng t­ duy, kÜ n¨ng giao tiÕp, hîp t¸c, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò còng lµ nh÷ng ®iÒu cÇn rÌn luyÖn cho häc sinh. Do ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian, n¨ng lùc vµ khu«n khæ cña luËn v¨n, qu¸ tr×nh thùc nghiÖm chØ tiÕn hµnh ®­îc mét vßng trªn líp, ë mét tr­êng nªn viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña tiÕn tr×nh «n tËp, hÖ thèng hãa ch­a cã tÝnh kh¸i qu¸t cao. C¸c kÕt qu¶ thùc nghiÖm s­ ph¹m, c¸c kÕt luËn thu ®­îc tõ ®Ò tµi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng t«i cã thÓ më réng vµ ®i s©u nghiªn cøu, ¸p dông cho c¸c néi dung kiÕn thøc kh¸c, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ë tr­êng trung häc phæ th«ng. Tµi liÖu tham kh¶o 1. L­¬ng Duyªn B×nh (tæng chñ biªn) (2006), S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp VËt lÝ 10, NXB Gi¸o dôc, Hµ N«i. 2. Vò Quèc Chung (2003), §Ó tù häc ®¹t ®­îc hiÖu qu¶, NXB §¹i häc s­ ph¹m, Hµ Néi. 3. Ph¹m ThÕ D©n (1996), Ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh kÜ n¨ng lµm viÖc víi SGK VËt lÝ cho häc sinh trung häc c¬ së, LuËn ¸n phã tiÕn sÜ khoa häc s­ ph¹m - T©m lÝ, Hµ Néi. 4. David Halliday - Rober Resnik - Jearl Walker (1996), Bé c¬ së VËt lÝ. 5. NguyÔn Thanh H¶i (2006), ¤n tËp vµ kiÓm tra VËt lÝ 10 n©ng cao, NXB §¹i häc s­ ph¹m, Hµ Néi. 6. Bïi Quang H©n (2006), Gi¶i to¸n vµ tr¾c nghiÖm VËt lÝ 10 n©ng cao, TËp I, NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi. 7. Bïi Quang H©n (2006), H­íng dÉn gi¶i bµi tËp vµ c©u hái tr¾c nghiÖm VËt lÝ 10, NXB Gi¸o Dôc, Hµ N«i. 8. TrÇn Thóy H»ng (2006), ThiÕt kÕ bµi gi¶ng VËt lÝ 10, TËp I, NXB Hµ Néi. 9. NguyÔn V¨n Kh¶i (2008), LÝ luËn d¹y häc VËt lÝ ë tr­êng phæ th«ng, NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi. 10. NguyÔn B¸ kim, Vò D­¬ng Thôy (1992), Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y to¸n, NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi. 11. Vò Thanh KhiÕt (2006), C¸c bµi to¸n chän läc, tù luËn vµ tr¾c nghiÖm VËt lÝ 10, NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi. 12. NguyÔn ThÕ Kh«i, Ph¹m Quý T­, L­¬ng TÊn §¹t, Lª Ch©n Hïng, NguyÔn Ngäc H­ng, Ph¹m §×nh ThiÕt, Bïi Träng Tu©n, Lª Träng T­êng (2006), S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn VËt lÝ 10 n©ng cao, NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi. 13. NguyÔn Thä L­¬ng (2006), ¤n tËp vµ kiÓm tra VËt lÝ 10 n©ng cao, NXB §¹i häc quèc gia Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 14. Ng« DiÖu Nga (2006), Bµi gi¶ng chuyªn ®Ò ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc d¹y häc VËt lÝ, Hµ Néi. 15. Lª Thi Oanh (2006), Nh÷ng c¬ së ®Þnh h­íng cho mét chiÕn l­îc d¹y häc thÝch hîp, bµi gi¶ng chuyªn ®Ò cao häc, Hµ Néi. 16. NguyÔn Ngäc Quang (1989), LÝ luËn d¹y häc ®¹i c­¬ng, TËp I, Nhµ m¸y in Diªn Hång, Hµ Néi. 17. NguyÔn §øc Th©m, NguyÔn Ngäc H­ng (2001), Tæ chøc ho¹t ®éng nhËn thøc cho häc sinh trong d¹y häc VËt lÝ ë tr­êng phæ th«ng, NXB §¹i häc quèc gia, Hµ Néi. 18. NguyÔn §øc Th©m, NguyÔn Ngäc H­ng, Ph¹m Xu©n QuÕ (2002), Ph­¬ng ph¸p d¹y häc VËt lÝ ë tr­êng phæ th«ng, NXB §¹i häc s­ ph¹m, Hµ Néi. 19. NguyÔn C¶nh Toµn, NguyÔn Kú, Vò V¨n T¶o, Bïi T­êng (1998), Qu¸ tr×nh d¹y - Tù häc, NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi. 20. NguyÔn C¶nh Toµn, NguyÔn Kú, Lª Kh¸nh B»ng, Vò T¶o (2002), Häc vµ d¹y c¸ch häc, NXB §¹i häc s­ ph¹m, Hµ Néi. 21. Ph¹m H÷u Tßng (2004), D¹y häc VËt lÝ ë tr­êng phæ th«ng theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng häc tÝch cùc, chñ ®éng vµ t­ duy khoa häc, NXB §¹i häc s­ ph¹m, Hµ Néi. 22. NguyÔn §øc Th©m, An V¨n ChiÕn, Vò §oµn ChØnh, Ph¹m H÷u Tßng dÞch (1983), Ph­¬ng ph¸p d¹y häc VËt lÝ trong c¸c tr­êng phæ th«ng ë Liªn X« vµ c«ng hßa d©n chñ §øc - TËp I, NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi. 23. Ph¹m H÷u Tßng (2001), Tæ chøc ho¹t ®éng nhËn thøc cho häc sinh trong d¹y häc VËt lÝ ë tr­êng phæ th«ng, NXB §¹i häc quèc gia, Hµ Néi. 24. Ph¹m H÷u Tßng (2001), LÝ luËn d¹y häc VËt lÝ ë tr­êng trung häc phæ th«ng, NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi. 25. Tonybuzan (2008),The Buzan study skills hanbook (kÜ n¨ng häc tËp theo ph­¬ng ph¸p Bunzan), NXB Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 26. Th¸i Duy Tuyªn (1991), Nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n gi¸o dôc häc hiÖn ®¹i, NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi. 27. Th¸i Duy Tuyªn (2007), Mét sè vÊn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, Viªn khoa häc gi¸o dôc, Hµ Néi. 28. Th¸i Duy Tuyªn (2007), Ph­¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng vµ ®æi míi, NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi. 29. §ç H­¬ng Trµ, Ph¸t triÓn n¨ng lùc häc tËp VËt lÝ cho häc sinh th«ng qua ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc míi, TËp bµi gi¶ng chuyªn ®Ò Tæ chøc ho¹t ®éng nhËn thøc cho häc sinh cao häc, Hµ Néi. 30. V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 9 (2001), NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 31. NguyÔn V¨n §ång (1979), Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y VËt lÝ ë tr­êng phæ th«ng, TËp I, NXB Gi¸o Dôc, Hµ Néi. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSoạn thảo hệ thoáng hóa kiến thức phần- các lực cơ học sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao.doc
Luận văn liên quan