Sự tương đồng và sự khác biệt của chính thể Việt Nam Hiến pháp 1946 với chính thể của một số nước trên thế giới

MỤC LỤC Phần mở đầu . CHƯƠNG 1. CHÍNH THỂ NHÀ NƯỚC - NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP. 1.1. Khái quát về chính thể nhà nước . 1.2. Phân loại hình thức chính thể 1.3. Việc quy định chính thể trong các hiến pháp. 1.4. Sự biến dạng của chính thể. CHƯƠNG 2. CHÍNH THỂ VIỆT NAM HIẾN PHÁP 1946 SO SÁNH VỚI CHÍNH THỂ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 2.1. Khái quát về chính thể Nhà nước Việt Nam Hiến pháp 1946 2.1.1. Tư tưởng về các mô hình chính thể Nhà nước ở Việt Nam trước cách mạng tháng Tám 1945 2.1.2. Cơ sở lý luận, thực tiễn và đặc điểm của chính thể cộng hoà dân chủ nhân dân Hiến pháp 1946 2.2. Sự giống nhau và khác nhau của chính thể Hiến pháp 1946 với chính thể cộng hoà (quân chủ) đại nghị và chính thể cộng hoà tổng thống . 2.2.1. Về Nguyên thủ quốc gia 2.2.2. Về Quốc hội 2.2.3. Về Chính phủ 2.2.4. Về Tư pháp CHƯƠNG 3. SỰ KẾ THỪA, PHÁT TRIỂN CHÍNH THỂ HIẾN PHÁP 1946 TRONG CÁC HIẾN PHÁP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN CƠ SỞ HIẾN ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY. 3.1. Sự kế thừa và phát triển chính thể Hiến pháp 1946 trong các Hiến pháp Niệt Nam 3.1.1. Về tính chất của nhà nước . 3.1.2. Về các quyền tự do, dân chủ của công dân. 3.1.3. Về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước . 3.2. Một số kiến nghị về hoàn thiện cơ sở hiến định của mô hình tổ chức Nhà nước Việt Nam hiện nay. 3.2.1. Hình thành một hệ thống lý luận độc lập về mô hình tổ chức nhà nước. 3.2.2. Xác định chính thể Việt Nam hiện nay. 3.2.3. Nhận thức đúng đắn nguyên tắc cả quyền lực thuộc về nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất. 3.2.4. Hoàn thiện tổ chức và cơ chế phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Kết luận . Danh mục tài liệu tham khảo

doc130 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sự tương đồng và sự khác biệt của chính thể Việt Nam Hiến pháp 1946 với chính thể của một số nước trên thế giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n d©n huyÖn vµ c¸c toµ ¸n qu©n sù. Gièng nh­ quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1946, trong tr­êng hîp xÐt xö nh÷ng vô ¸n ®Æc biÖt, Quèc héi cã thÓ quyÕt ®Þnh thµnh lËp toµ ¸n ®Æc biÖt. Theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1959, chÕ ®é bæ nhiÖm thÈm ph¸n tõ HiÕn ph¸p 1946 ®· bÞ b·i bá vµ thay vµo ®ã lµ chÕ ®é bÇu thÈm ph¸n. ViÖc xÐt xö ë c¸c toµ ¸n nh©n d©n cã héi thÈm nh©n d©n tham gia, vµ khi xÐt xö héi thÈm nh©n d©n ngang quyÒn víi thÈm ph¸n. Theo m« h×nh tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc cña c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa thêi bÊy giê, HiÕn ph¸p 1959 ®· quy ®Þnh viÖc thµnh lËp hÖ thèng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm s¸t viÖc tu©n thñ ph¸p luËt vµ thùc hiÖn quyÒn c«ng tè. Nh­ vËy, ®Õn HiÕn ph¸p 1959, chøc n¨ng c«ng tè ®· ®­îc thùc hiÖn bëi mét c¬ quan t­ ph¸p ®éc lËp chø kh«ng thuéc c¬ cÊu tæ chøc cña hÖ thèng toµ ¸n. Theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1946, viÖc thùc hiÖn quyÒn c«ng tè do toµ ¸n ®¶m nhiÖm, nh­ng cã sù ph©n c«ng râ rµng gi÷a thÈm ph¸n xÐt xö vµ thÈm ph¸n c«ng tè. C¸c thÈm ph¸n c«ng tè cã nhiÖm vô thay mÆt Nhµ n­íc buéc téi c¸c bÞ c¸o tr­íc phiªn toµ h×nh sù vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña mét sè ®­¬ng sù t¹i phiªn toµ d©n sù. ThÈm ph¸n c«ng tè cßn cã quyÒn ra chØ thÞ vµ kiÓm so¸t c«ng viÖc cña c¸c c¸n bé ®­îc giao nhiÖm vô tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra. C¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng viÖn kiÓm so¸t bao gåm: ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng; viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn, thµnh phè thuéc tØnh, thÞ x·; vµ c¸c viÖn kiÓm s¸t qu©n sù. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo chÕ ®é thñ tr­ëng trùc thuéc mét chiÒu. ViÖn kiÓm s¸t cÊp d­íi chÞu sù l·nh ®¹o cña ViÖn kiÓm s¸t cÊp trªn vµ tÊt c¶ ®Òu ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao. ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao do Quèc héi bÇu ra, chÞu tr¸ch nhiÖm vµ b¸o c¸o tr­íc Quèc héi. Trong thêi gian Quèc héi kh«ng häp th× b¸o c¸o c«ng t¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Uû ban Th­êng vô Quèc héi. Trong viÖc qu¶n lý c¸c c¬ quan t­ ph¸p, do gi¶i thÓ Bé T­ ph¸p, cho nªn c¸c chøc n¨ng cña Bé t­ ph¸p ®­îc giao cho c¸c c¬ quan cã liªn quan nh­ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, Bé néi vô thùc hiÖn, trong ®ã cã viÖc qu¶n lý ®èi víi c¸c c¬ quan t­ ph¸p. N¨m 1980, HiÕn ph¸p míi ®­îc ban hµnh, nh÷ng quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1980 vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña toµ ¸n so víi quy ®Þnh HiÕn ph¸p 1959 vÒ c¬ b¶n lµ gièng nhau. Mét ®iÓm míi lµ, sau khi cã HiÕn ph¸p 1980, vµo n¨m 1981 Bé t­ ph¸p ®­îc thµnh lËp l¹i, vµ LuËt tæ chøc toµ ¸n nh©n d©n ®· giao viÖc qu¶n lý c¸c toµ ¸n nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vÒ mÆt tæ chøc cho Bé tr­ëng Bé t­ ph¸p ®¶m nhiÖm. Bé tr­ëng Bé t­ ph¸p phèi hîp chÆt chÏ víi Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã. VÒ c¬ quan kiÓm s¸t, HiÕn ph¸p 1980 ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng néi dung ®óng ®¾n, ®ång thêi bæ sung nh÷ng quy ®Þnh míi so víi HiÕn ph¸p 1959. §iÓm næi bËt lµ trong §iÒu 138 cña HiÕn ph¸p 1980 kh«ng chØ ghi râ chøc n¨ng cña viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n lµ kiÓm s¸t tu©n theo ph¸p luËt cña c¬ quan nhµ n­íc tõ cÊp bé trë xuèng, trong ®ã kÓ c¶ ''tæ chøc x· héi vµ ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n'', mµ cßn ®Æc biÖt nhÊn m¹nh ®Õn chøc n¨ng “thùc hµnh quyÒn c«ng tè” cña viÖn kiÓm s¸t. MÆt kh¸c, c¸c ®iÒu cña HiÕn ph¸p quy ®Þnh vÒ nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña viÖn kiÓm s¸t cña nh©n d©n ®· kh¼ng ®Þnh râ h¬n vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao. Còng nh­ LuËt tæ chøc viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n n¨m 1960, LuËt tæ chøc viªn kiÓm s¸t nh©n d©n n¨m 1981 vÉn gi÷ nguyªn nh÷ng quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña uû ban kiÓm s¸t lµ c¬ quan t­ vÊn cho viÖn tr­ëng . §Õn HiÕn ph¸p 1992, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬ quan t­ ph¸p kÕ thõa nh÷ng quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p tr­íc vµ ®· cã nh÷ng sù thay ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh vµ nhiÖm vô míi cña ®Êt n­íc. KÕ thõa c¸c nguyªn t¾c vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña toµ ¸n nh©n d©n ®· ®­îc quy ®Þnh trong c¸c HiÕn ph¸p 1946, 1959, 1980, HiÕn ph¸p 1992 ®· quy ®Þnh mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng nh­: viÖc xÐt xö cña toµ ¸n nh©n d©n cã héi thÈm nh©n d©n, cña toµ ¸n qu©n sù cã héi thÈm qu©n nh©n tham gia theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; khi xÐt xö, héi thÈm ngang quyÒn víi thÈm ph¸n; khi xÐt xö, thÈm ph¸n vµ héi thÈm ®éc lËp vµ chØ tu©n theo ph¸p luËt; toµ ¸n nh©n d©n xÐt xö c«ng khai, trõ tr­êng hîp do luËt ®Þnh; toµ ¸n nh©n d©n xÐt xö tËp thÓ vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè;… HiÕn ph¸p 1992 thay thÕ chÕ ®Þnh bÇu thÈm ph¸n ®­îc quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p 1959, 1980 b»ng chÕ ®Þnh bæ nhiÖm thÈm ph¸n mµ tõ HiÕn ph¸p 1946 ®· ®­îc thùc hiÖn . §Ó ®¸p øng ®ái hái cña thùc tiÔn ®Êt n­íc, trong tæ chøc hÖ thèng toµ ¸n nh©n d©n c¸c cÊp còng cã nh÷ng thay ®æi cho phï hîp, trong toµ ¸n nh©n d©n tØnh thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng bªn c¹nh c¸c toµ ¸n d©n sù, h×nh sù, ®· thµnh lËp thªm c¸c toµ chuyªn tr¸ch nh­ toµ hµnh chÝnh, toµ kinh tÕ, toµ lao ®éng . VÒ viÖn kiÓm so¸t nh©n d©n, HiÕn ph¸p 1992 còng x¸c ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nh­ tr­íc ®©y, nh­ng vÒ tæ chøc vµ tr¸ch nhiÖm còng cã nh÷ng sù thay ®æi vµ bæ sung nhÊt ®Þnh. Uû ban kiÓm s¸t kh«ng cßn lµ c¬ quan t­ vÊn cho ViÖn tr­ëng n÷a mµ sÏ cã luËt quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ph¶i ®­îc uû ban kiÓm s¸t th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè. Nh­ vËy, ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao vµ viÖn tr­ëng viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh kh«ng ®­îc quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n . §iÓm míi thø hai lµ, viÖn tr­ëng viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n ®Þa ph­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o tr­íc Héi ®ång nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vÒ thi hµnh ph¸p luËt ë ®Þa ph­¬ng vµ tr¶ lêi chÊt vÊn cña ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n. Theo néi dung cña quy ®Þnh nµy th× HiÕn ph¸p ®· kh¼ng ®Þnh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n. Mét thay ®æi hÕt søc quan träng trong chøc n¨ng, nhiÖm vô cña viÖn kiÓm s¸t ®· ®­îc HiÕn ph¸p söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña HiÕn ph¸p 1992 quy ®Þnh hÖ thèng viÖn kiÓm s¸t tËp trung vµo chøc n¨ng thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t­ ph¸p. Tøc lµ HiÕn ph¸p söa ®æi, bæ sung HiÕn ph¸p 1992 ®· quy ®Þnh bá chøc n¨ng kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt (kiÓm s¸t chung) cña c¸c Bé, c¸c c¬ quan ngang Bé, c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh Phñ, c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc kinh tÕ x· héi ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c«ng d©n. 3.2. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ hoµn thiÖn c¬ së hiÕn ®Þnh cña m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay. M« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay dùa trªn c¬ së HiÕn ph¸p 1992 lµ mét b­íc ph¸t triÓn míi trong lÞch sö Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §­îc ban hµnh trong thêi kú ®æi míi toµn diÖn ®Êt n­íc, HiÕn ph¸p 1992 ®· hoµn thiÖn mét b­íc m« h×nh tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc cho phï hîp víi môc tiªu chuyÓn ®æi kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa vµ c¸c môc tiªu ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ trong thêi kú qu¸ ®é. Ph­¬ng thøc tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc ®­îc Ên ®Þnh trong HiÕn ph¸p 1992 thÓ hiÖn sù kÕ thõa s©u s¾c tÝnh chÊt tiÕn bé cña m« h×nh Nhµ n­íc ®· ®­îc tæ chøc theo c¸c HiÕn ph¸p 1946 ,1959, 1980. HiÕn ph¸p 1992 thËt sù h­íng tíi viÖc x©y dùng mét m« h×nh tæ chøc nhµ n­íc vËn hµnh hiÖu qu¶, thÝch øng víi c¬ chÕ kinh tÕ x· héi thêi kú ®æi míi. Cho nªn, ®­îc tæ chøc trªn c¬ së HiÕn ph¸p 1992, m« h×nh Nhµ n­íc ViÖt Nam trong thùc tiÔn ®· ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc trong viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ, ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ, më réng d©n chñ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc v× sù tiÕn bé vµ ph¸t triÓn cña x· héi. Tuy nhiªn, thùc tiÔn vËn hµnh cña m« h×nh Nhµ n­íc ViÖt Nam trong h¬n mét thËp kû qua cho thÊy cßn tån t¹i kho¶ng c¸ch gi÷a m« h×nh Nhµ n­íc theo hiÕn ®Þnh vµ thùc tiÔn ®êi sèng x· héi. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi ViÖt Nam hiÖn nay ®ang ®Æt tr­íc m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i hoµn thiÖn. M« h×nh Nhµ n­íc ViÖt Nam theo HiÕn ph¸p 1992 lµ mét m« h×nh Nhµ n­íc cña thêi kú chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng. HiÖn nay, ë n­íc ta vÒ c¬ b¶n, c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ®­îc h×nh thµnh vµ t¹o ra nh÷ng chuyÓn ®æi s©u réng trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang ®Æt tr­íc Nhµ n­íc ta nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc míi trong viÖc héi nhËp khu vùc vµ héi nhËp quèc tÕ. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, cÇn hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa vµ c¸c nhu cÇu héi nhËp quèc tÕ cña ®Êt n­íc ta trong kû nguyªn míi. Nh÷ng quan ®iÓm, ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam ®· ®­îc ®Æt ra trong Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø 8 kho¸ VII, §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø 3 Kho¸ VIII. §Æc biÖt, t¹i kú häp thø 10 Quèc héi kho¸ X, Quèc héi ®· th«ng qua NghÞ quyÕt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña HiÕn ph¸p 1992. Nh­ vËy, viÖc hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam ®· ®­îc x¸c ®Þnh nh­ mét khuynh h­íng tÊt yÕu hiÖn nay. NhiÒu ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vÒ c¶i c¸ch m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ®· ®­îc triÓn khai thùc hiÖn. Trong qóa tr×nh nghiªn cøu hoµn thiÖn c¬ së hiÕn ®Þnh m« h×nh tæ chøc quyÒn lùc Nhµ n­íc, cÇn vËn dông vµ ph¸t triÓn néi dung vµ tinh thÇn vÒ h×nh thøc chÝnh thÓ nhµ n­íc trong HiÕn ph¸p 1946. Nh÷ng quan ®iÓm, t­ t­ëng vÒ h×nh thøc chÝnh thÓ nhµ n­íc trong HiÕn ph¸p 1946 dùa trªn c¬ së nh÷ng thµnh tùu lý luËn tiªn tiÕn cña thêi ®¹i, xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn c¸ch m¹ng, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña x· héi ViÖt Nam, kh«ng chØ ph¸t huy t¸c dông trong c¸c giai ®o¹n c¸ch m¹ng mµ cßn c¶ trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña chóng ta hiÖn nay vµ sau nµy. Néi dung vµ tinh thÇn chÝnh thÓ nhµ n­íc HiÕn ph¸p 1946 soi s¸ng c«ng cuéc hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay. Chóng ta cã thÓ vËn dông vµ ph¸t triÓn néi dung vµ tinh thÇn chÝnh thÓ HiÕn ph¸p 1946 ë mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: 3.2.1. H×nh thµnh mét hÖ thèng lý luËn ®éc lËp vÒ m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc Nh­ ®· tr×nh bµy, chÝnh thÓ céng hoµ d©n chñ HiÕn ph¸p 1946 lµ mét m« h×nh chÝnh thÓ ®Æc thï, s¶n phÈm t­ duy cña Hå ChÝ Minh vµ c¸c ®ång chÝ cña Ng­êi tõ viÖc vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o häc thuyÕt M¸cxÝt vÒ nhµ n­íc, tiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y, truyÒn thèng v¨n ho¸ ViÖt Nam. ChÝnh thÓ HiÕn ph¸p 1946 kh«ng ph¶i ®­îc bª nguyªn tõ mét m« h×nh Nhµ n­íc n­íc cã s½n mµ chÝnh lµ sù c¨n cø vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng h×nh thµnh nªn mét m« h×nh nhµ n­íc riªng biÖt phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña x· héi ViÖt Nam. Cho nªn, cã thÓ nãi, chÝnh thÓ ViÖt Nam HiÕn ph¸p 1946 lµ mét hÖ thèng quan ®iÓm ®éc lËp vÒ m« h×nh tæ chøc nhµ n­íc - nh÷ng quan ®iÓm, tinh thÇn mang tÝnh chÊt chñ ®¹o trong viÖc x©y dùng m« h×nh tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc . Trong nh÷ng n¨m qua, ®· cã lóc chóng ta ¸p dông mét c¸ch m¸y mãc m« h×nh nhµ n­íc cña n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. M« h×nh Nhµ n­íc ViÖt Nam theo HiÕn ph¸p 1980 gÇn nh­ mét sù m« pháng m« h×nh Nhµ n­íc Liªn bang X« ViÕt, ®· cã nh­ng yÕu tè tho¸t ly c¬ së thùc tiÔn, nªn trªn thùc tÕ kh«ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶. Chóng ta ®· sím nhËn ®­îc ®iÒu ®ã vµ ban hµnh HiÕn ph¸p 1992 thay thÕ. HiÖn nay, trong t­ duy khoa häc còng nh­ trong t­ duy lËp hiÕn, chóng ta ch­a thËt sù h×nh thµnh ®­îc mét hÖ thèng quan ®iÓm ®éc lËp vÒ m« h×nh tæ chøc nhµ n­íc, mµ th­êng cã xu h­íng g¸n ghÐp tõ c¸c hÖ thèng lÝ luËn, m« h×nh nhµ n­íc cã s½n ë nh÷ng ®iÓm mµ chóng ta cho lµ phï hîp. Ch¼ng h¹n, trong HiÕn ph¸p hiÖn hµnh vÉn cßn nh÷ng dÊu Ên cña m« h×nh Nhµ n­íc X« ViÕt mµ thËt sù kh«ng phï hîp víi x· héi ta. Trong khoa häc, ®· tån t¹i nh÷ng quan ®iÓm coi chÝnh thÓ ViÖt Nam hiÖn nay lµ céng hoµ X« ViÕt. Nh÷ng bÊt cËp cña m« h×nh Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay cã mét trong nh÷ng nguyªn nh©n s©u xa lµ chóng ch­a cã mét hÖ thèng lý luËn ®éc lËp vÒ x©y dùng m« h×nh nhµ n­íc. Chóng ta cÇn vËn dông vµ ph¸t triÓn hÖ thèng quan ®iÓm vÒ chÝnh thÓ HiÕn ph¸p 1946. §©y lµ mét hÖ thèng quan ®iÓm, luËn ®iÓm vÒ x©y dùng m« h×nh tæ chøc nhµ n­íc. HÖ thèng lý luËn ®éc lËp vÒ m« h×nh nhµ n­íc mµ chóng ta sÏ h×nh thµnh dùa trªn nh÷ng c¬ së sau ®©y: Thø nhÊt, nh÷ng quan ®iÓm, luËn ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ h×nh thøc chÝnh thÓ Nhµ n­íc c¸ch m¹ng v« s¶n. Trªn c¬ së nµy, cÇn qu¸n triÖt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n: Gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy tÝnh chÊt d©n téc, nh©n d©n cña viÖc tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®èi víi viÖc tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc, ®¶m b¶o sù vËn hµnh cña m« h×nh tæ chøc nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. ViÖc tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc ph¶i dùa trªn c¬ së cña khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, lÊy nh©n d©n lµm nÒn t¶ng. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng, quan ®iÓm ®Þnh h­íng cho viÖc tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc. M« h×nh Nhµ n­íc ViÖt Nam ph¶i ®­îc tæ chøc ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. Thø hai, thµnh tùu lý luËn vµ kinh nghiÖm tæ chøc nhµ n­íc ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Mét hÖ thèng lÝ luËn ®éc lËp kh«ng cã nghÜa lµ bµi ngo¹i, khÐp kÝn. Häc tËp Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong viÖc hoµn thiÖn m« h×nh Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay cÇn tiÕp thu mét c¸ch s¸ng t¹o, cã chän läc nh÷ng h¹t nh©n hîp lý cña häc thuyÕt vÒ tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc vµ kinh nghiÖm vÒ thùc tiÔn x©y dùng m« h×nh nhµ n­íc ë c¸c quèc gia. Nh÷ng häc thuyÕt vÒ tæ chøc nhµ n­íc, thùc tiÔn cña c¸c h×nh thøc chÝnh thÓ céng hoµ ®¹i nghÞ, céng hoµ tæng thèng, céng hoµ hçn hîp vµ c¸c biÕn thÓ cña nã ë c¸c quèc gia hiÖn nay. Tuy vÒ b¶n chÊt giai cÊp kh«ng phï hîp víi chÕ ®é ta, nh­ng nh÷ng yÕu tè vÒ tæ chøc kû thuËt, c¬ chÕ ph©n c«ng vµ phèi hîp trong viÖc thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n­íc còng cã nh÷ng h¹t nh©n hîp lý mµ chóng ta cÇn ph¶i tiÕp thu. H¬n n÷a, xu h­íng toµn cÇu ho¸, nhu cÇu héi nhËp quèc tÕ cña ®Êt n­íc ®ßi hái chóng ta ph¶i tæ chøc Nhµ n­íc thÝch øng víi sù hîp t¸c quèc tÕ vÒ ph­¬ng diÖn nhµ n­íc. Do ®ã, cÇn nghiªn cøu vµ tiÕp thu kinh nghiÖm cña c¸c m« h×nh tæ chøc nhµ n­íc phæ biÕn trªn thÕ giíi ®Ó x©y dùng mét m« h×nh Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn ®¹i Thø ba, truyÒn thèng d©n téc, kinh nghiÖm tæ chøc nhµ n­íc vµ thùc tiÔn cña x· héi ViÖt Nam nay. ViÖc hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng yÕu tè ®Æc thï cña truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc, ®Æc biÖt lµ truyÒn thèng dùng n­íc vµ gi÷ n­íc, kinh nghiÖm tæ chøc nhµ n­íc cña «ng cha trong lÞch sö. Ngoµi ra, cÇn kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng kinh nghiÖm cña viÖc tæ chøc Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong c¸c giai ®o¹n tr­íc ®©y. §iÒu ®Æc biÖt ph¶i quan t©m lµ hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc nhµ n­íc xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn x· héi ViÖt Nam hiÖn nay: ®Æc ®iÓm cña t×nh h×nh kinh tÕ x· héi; ®Æc ®iÓm quan hÖ quèc tÕ cña ViÖt Nam; ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng chÝnh trÞ ViÖt Nam;... §ã lµ nh÷ng yÕu tè cã ¶nh h­ëng lín ®èi víi viÖc tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc. Tãm l¹i, cÇn h×nh thµnh mét hÖ thèng lÝ luËn ®éc lËp vÒ m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc dùa trªn c¬ së c¸c quan ®iÓm chñ nghÜa M¸c- Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ h×nh thøc Nhµ n­íc v« s¶n, thµnh tùu lÝ luËn vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn tæ chøc nhµ n­íc ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi, truyÒn thèng d©n téc, kinh nghiÖm tæ chøc nhµ n­íc trong c¸c giai ®o¹n c¸ch m¹ng ViÖt Nam, thùc tiÔn héi ViÖt Nam. Mét hÖ thèng lý luËn nh­ thÕ cã nhiÖm vô v¹ch ra nh÷ng quan ®iÓm chung, mang tÝnh chñ ®¹o cho viÖc x©y dùng m« h×nh tæ chøc nhµ n­íc. Cã thÓ coi hÖ thèng lÝ luËn ®ã lµ nh÷ng quan ®iÓm, t­ t­ëng vÒ triÕt häc nhµ n­íc. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ nh÷ng ®ång chÝ cña Ng­êi ®· ®Æt nh÷ng viªn g¹ch ®Çu tiªn vµ chóng ta cã nhiÖm vô tiÕp tôc x©y dùng toµ l©u ®µi triÕt häc nhµ n­íc. Mét hÖ thèng t­ t­ëng ®éc lËp vÒ triÕt häc nhµ n­íc sÏ ®ãng vai trß quan träng viÖc hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay. 3.2.2. X¸c ®Þnh chÝnh thÓ ViÖt Nam hiÖn nay. ChÝnh thÓ lµ vÊn ®Ò trung t©m cña HiÕn ph¸p, mçi b¶n HiÕn ph¸p ®Òu ph¶i cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh mét h×nh thøc chÝnh thÓ. HiÖn nay, vÒ mÆt khoa häc, vÊn ®Ò chÝnh thÓ ViÖt Nam cßn cã nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau. X¸c ®Þnh chÝnh thÓ sÏ liªn quan ®Õn viÖc söa ®æi c¸c quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vÒ tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc. V.I. Lªnin viÕt: “B­íc chuyÓn tõ chñ nghÜa t­ b¶n lªn chñ nghÜa céng s¶n cè nhiªn kh«ng thÓ kh«ng ®em l¹i rÊt nhiÒu h×nh thøc chÝnh trÞ kh¸c nhau, nh­ng thùc chÊt cña nh÷ng h×nh thøc Êy tÊt nhiªn chØ lµ mét, tøc lµ: chuyªn chÝnh v« s¶n” [10;44]. TÊt c¶ c¸c d©n téc sÏ ®i tíi chñ nghÜa x· héi, ®ã lµ ®iÒu tÊt yÕu. Nh­ng Lªnin chØ ra r»ng, tÊt c¶ c¸c d©n téc sÏ ®i tíi chñ nghÜa x· héi kh«ng hoµn toµn gièng nhau, mçi d©n téc ®Òu sÏ mang l¹i mét ®Æc tr­ng nµo ®ã cho mét h×nh thøc d©n chñ nµy hay mét h×nh thøc d©n chñ kh¸c, cho mét d¹ng nµy hay mét d¹ng kh¸c cña chuyªn chÝnh v« s¶n. Vµo thêi ®¹i cña C.M¸c, Céng x· Paris ®­îc coi lµ mét h×nh thøc chÝnh trÞ rèt cuéc ®· t×m ra ®­îc cña chuyªn chÝnh v« s¶n. §Õn Lªnin, céng hoµ X« ViÕt lµ h×nh thøc Nhµ n­íc thÝch hîp trong ®iÒu kiÖn cÇm quyÒn cña giai cÊp c«ng nh©n ë Liªn Bang Nga. ë ViÖt nam, Hå ChÝ Minh vµ c¸c ®ång chÝ cña Ng­êi ®· s¸ng t¹o ra mét h×nh thøc chÝnh thÓ ®Æc thï, trong ®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng cña d©n téc ViÖt Nam. §ã kh«ng ph¶i lµ céng hoµ nghÞ viÖn hay céng hoµ hçn hîp nh­ mét sè häc gi¶ ®· quan niÖm mµ lµ céng hoµ d©n chñ nh©n d©n. Hå ChÝ Minh ®· qu¸n triÖt ®óng tinh thÇn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ tÝnh ®a d¹ng cña h×nh thøc Nhµ n­íc v« s¶n. TiÕp tôc m¹ch t­ duy cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, chóng ta cÇn nhËn thøc thÊy r»ng, vÒ b¶n chÊt, Nhµ n­íc ta lµ Nhµ n­íc chuyªn chÝnh v« s¶n, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng mang l¹I nh÷ng h×nh thøc chÝnh thÓ ®Æc thï cña riªng m×nh phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña x· héi ViÖt Nam trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña d©n téc ta. ChÝnh thÓ ViÖt Nam theo c¸c HiÕn ph¸p 1946, 1959 lµ céng hoµ d©n chñ nh©n d©n. §Õn HiÕn ph¸p 1980 - HiÕn ph¸p cña thêi kú c¶ n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi, h×nh thøc chÝnh thÓ ®· thay ®æi cho phï hîp víi c¸c giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi. ChÝnh thÓ ViÖt Nam theo HiÕn ph¸p 1980 mang nhiÒu dÊu Ên cña chÝnh thÓ céng hoµ X« ViÕt thÓ hiÖn ë nh÷ng ®Æc ®iÓm: quyÒn lùc nhµ n­íc ®­îc tæ chøc theo nguyªn t¾c tËp quyÒn x· héi chñ nghÜa, Quèc héi lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt, mäi c¬ quan nhµ n­íc kh¸c do Quèc héi thµnh lËp, chÞu tr¸ch nhiÖm vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña Quèc héi, ChÝnh phñ lµ c¬ quan chÊp hµnh cña Quèc héi, x¸c ®Þnh trong HiÕn ph¸p vai trß l·nh ®¹o Nhµ n­íc vµ x· héi cña §¶ng Céng s¶n. Víi HiÕn ph¸p 1992, b¶n chÊt chÝnh thÓ so víi HiÕn ph¸p 1980 kh«ng thay ®æi, nh­ng trong cÊu tróc quyÒn lùc nhµ n­íc cã mét sè sù ®iÒu chØnh cho phï hîp víi tinh thÇn ®æi míi: Héi ®ång Nhµ n­íc ®­îc t¸ch thµnh hai thiÕt chÕ lµ Chñ tÞch n­íc vµ Uû ban Th­êng vô Quèc héi; ChÝnh phñ lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc cao nhÊt cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; quyÒn h¹n cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ®­îc t¨ng c­êng. Nh×n chung, sù ®iÒu chØnh nµy kh«ng lµm thay ®æi b¶n chÊt cña h×nh thøc chÝnh thÓ ®· ®­îc x¸c lËp tõ HiÕn ph¸p 1980. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ h×nh thøc chÝnh thÓ lµ g×? Cã ý kiÕn cho r»ng, ®ã lµ chÝnh thÓ céng hoµ x· héi chñ nghÜa. Kh¸i niÖm x· héi chñ nghÜa mµ c¸c nhµ kinh ®iÓn cña chñ nghÜa M¸cxÝt ®· dïng ®Õn kh«ng ph¶i ®Ó chØ mét h×nh thøc chÝnh thÓ cô thÓ, mµ ®Ó chØ chung mét nÒn céng hoµ tån t¹i trong nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa. Trong nÒn céng hoµ x· héi chñ nghÜa tån t¹i c¸c h×nh thøc chÝnh thÓ cô thÓ nh­ C«ng x· Paris, céng hoµ X« ViÕt, céng hoµ d©n chñ nh©n d©n,... Còng nh­ trong nÒn céng hoµ t­ s¶n cã c¸c h×nh thøc chÝnh thÓ nh­ céng hoµ tæng thèng, céng hoµ ®¹i nghÞ, céng hoµ hçn hîp,... Cho nªn, céng hoµ x· héi chñ nghÜa kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm x¸c ®Þnh cô thÓ chÝnh thÓ ViÖt Nam hiÖn nay. Còng cã ý kiÕn ®Ò nghÞ gäi chÝnh thÓ ViÖt Nam hiÖn nµy céng hoµ X« ViÕt. Ph¶i thõa nhËn r»ng, nh÷ng nhµ lËp hiÕn ViÖt Nam häc tËp rÊt nhiÒu c¸c nhµ lËp hiÕn Liªn X« tr­íc ®©y trong c¸ch thiÕt kÕ quyÒn lùc nhµ n­íc. Nh­ng do x· héi ViÖt Nam kh¸c x· héi Liªn X«, do ®ã chÝnh thÓ ViÖt Nam kh«ng thÓ lµ b¶n sao cña chÝnh thÓ céng hoµ X« ViÕt. VÒ tªn gäi, thÈm quyÒn, mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc trung ­¬ng th× thùc sù chÝnh thÓ ViÖt Nam cã nh÷ng ®iÓm gièng chÝnh thÓ céng hoµ X« ViÕt. Nh­ng sù tham gia cña nh©n d©n vµo viÖc tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc, mét vÊn ®Ò c¬ b¶n x¸c ®Þnh h×nh thøc chÝnh thÓ, th× chÝnh thÓ ViÖt Nam kh«ng gièng chÝnh thÓ céng hoµ X« viÕt. Trong chÝnh thÓ céng hoµ X« ViÕt, nÒn t¶ng cña nã lµ c«ng - n«ng - binh, X« ViÕt tèi cao chñ yÕu bao gåm c¸c ®¹i diÖn cña §¶ng Céng s¶n. Trong ®ã, c¬ së cña chÝnh thÓ ViÖt Nam hiÖn nay lµ toµn d©n, Quèc héi ViÖt Nam lµ hiÖn thùc sèng ®éng cña khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc. TÝnh d©n téc, tÝnh nh©n d©n, tÝnh giai cÊp tån t¹i trong sù hßa quyÖn thèng nhÊt lµ nÐt ®Æc tr­ng cña chÝnh thÓ ViÖt Nam. ViÖc cè g¸n ghÐp chÝnh thÓ ViÖt Nam vµo lo¹i h×nh chÝnh thÓ céng hoµ X« ViÕt lµ kh«ng phï hîp víi lÝ luËn M¸cxÝt vÒ tÝnh ®a d¹ng cña h×nh thøc chÝnh thÓ nhµ n­íc. CÇn xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ®Êt n­íc mµ h×nh thµnh nªn lÝ luËn ®éc lËp vÒ h×nh thøc chÝnh thÓ nhµ n­íc, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i dùa hoµn toµn vµo nh÷ng m« h×nh cã s½n. Bän theo chñ nghÜa xÐt l¹i cã m­u toan ¸p ®Æt cho Lªnin t­ t­ëng coi h×nh thøc chÝnh thÓ céng hoµ X« ViÕt lµ h×nh thøc Nhµ n­íc duy nhÊt cña chuyªn chÝnh v« s¶n trong tÊt c¶ c¸c thêi kú ph¸t triÓn lÞch sö sau nµy vµ ®èi víi tÊt c¶ c¸c n­íc. Trªn thùc tÕ, V.I Lªnin ®· hoµn toµn ®óng khi vÒ ý nghÜa quèc tÕ cña c¸c X« ViÕt, vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc chÝnh quyÒn Nhµ n­íc cña nh©n d©n lao ®éng theo kiÓu c¸c X« ViÕt. Nh­ng kh«ng bao giê vµ kh«ng khi nµo Ng­êi kh¼ng ®Þnh r»ng X« ViÕt lµ h×nh thøc duy nhÊt b¾t buéc cña nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa [10;33]. Nhµ n­íc n­íc ViÖt Nam hiÖn nay vµ Nhµ n­íc Liªn X« tr­íc ®©y ®Òu cã b¶n chÊt lµ chuyªn chÝnh v« s¶n, nh­ng chÝnh thÓ ViÖt Nam kh«ng nhÊt thiÕt lµ céng hoµ X« ViÕt. Nh­ ®· tr×nh bµy, m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam mµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· x¸c ®Þnh kh«ng ph¶i lµ mét m« h×nh chØ mang tÝnh s¸ch l­îc, tÝnh giai ®o¹n mµ mang tÝnh chiÕn l­îc l©u dµi, lµ mét m« h×nh phï hîp vÒ l©u dµi víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña x· héi ViÖt Nam. B¶n chÊt cña m« h×nh Nhµ n­íc ViÖt Nam theo HiÕn ph¸p 1959, HiÕn ph¸p 1980 vµ HiÕn ph¸p 1992 so víi hiÕn ph¸p 1946 kh«ng thay ®æi. C¸c HiÕn ph¸p nµy vÉn gi÷ nh÷ng quy ®Þnh c¬ b¶n cña HiÕn ph¸p 1992. ViÖc söa ®æi HiÕn ph¸p 1980, bªn c¹nh viÖc thÓ hiÖn nhËn thøc míi cña chóng ta vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, ®ång thêi còng lµ dÞp chóng ta t×m l¹i nh÷ng gi¸ trÞ ®Ých thùc cña HiÕn ph¸p 1946. D­íi gãc ®é nµy cã thÓ nãi r»ng, nh÷ng HiÕn ph¸p 1959,1980,1992 chØ lµ nh÷ng tu chÝnh ¸n cña HiÕn ph¸p 1946 [18;64]. VÒ tæ chøc quyÒn lùc Nhµ n­íc, HiÕn ph¸p 1959,1980,1992 cã ®iÒu chØnh mét sè quy ®Þnh cô thÓ. Nh­ng sù ®iÒu chØnh ®ã kh«ng lµm thay ®æi b¶n chÊt cña h×nh thøc chÝnh thÓ. Cho nªn, thùc chÊt chÝnh thÓ ViÖt Nam tõ HiÕn ph¸p 1946 ®Õn nay vÉn lµ céng hoµ d©n chñ nh©n d©n. Tuy nhiªn, nghiªn cøu c¸ch gäi tªn h×nh thøc chÝnh thÓ trong khoa häc luËt HiÕn ph¸p hiÖn nay cho thÊy tªn gäi cña h×nh thøc chÝnh thÓ th­êng dùa vµo tÝnh ­u tréi cña mét cµnh quyÒn lùc trong c¬ cÊu quyÒn lùc nhµ n­íc. VÒ thùc chÊt, chÝnh thÓ ViÖt Nam hiÖn nay vÉn lµ céng hoµ d©n chñ nh©n d©n. Nh­ng ®Ó thèng nhÊt víi c¸ch gäi tªn h×nh thøc chÝnh thÓ trong khoa häc, chóng t«i cho r»ng, chÝnh thÓ ViÖt Nam hiÖn nay nªn gäi lµ céng hoµ Quèc héi. Kh¸i niÖm ''Quèc héi'' lµ s¶n phÈm cña ng«n ng÷ ViÖt Nam xuÊt ph¸t tõ mét sù kiÖn chÝnh trÞ quan träng lµ Quèc d©n ®¹i héi ë T©n Trµo n¨m 1945. Quèc héi ViÖt Nam lµ hiÖn th©n cña khèi ®oµn kÕt toµn d©n, lµ sù thÓ hiÖn tËp trung nhÊt tÝnh d©n téc, tÝnh nh©n d©n, tÝnh giai cÊp trong mét sù quyÖn hoµ thèng nhÊt cña chÝnh thÓ ViÖt Nam. H¬n n÷a, trong cÊu tróc quyÒn lùc nhµ n­íc, Quèc héi lµ c¬ quan næi tréi nhÊt: c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt, c¬ quan nhËn sù uû th¸c trùc tiÕp chñ quyÒn nh©n d©n, thµnh lËp c¸c c¬ quan nhµ n­íc kh¸c ë trung ­¬ng, c¸c c¬ quan nhµ n­íc nµy ph¶i b¸o c¸o, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Quèc h«Þ, chÞu sù gi¸m s¸t tèi cao cña Quèc héi. Nh÷ng yÕu tè ®ã cho phÐp x¸c ®Þnh Quèc héi lµ c¬ quan thèng nhÊt quyÒn lùc nhµ n­íc. Ngoµi ra, còng chÝnh t¹i Quèc héi, nh÷ng ®­êng lèi, nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®­îc chÕ ho¸, b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Quy kÕt l¹i, chÝnh thÓ ViÖt Nam hiÖn nay lµ céng hoµ Quèc héi Khi x¸c ®Þnh chÝnh thÓ ViÖt Nam lµ céng hoµ quèc héi, chóng ta cÇn chó ý, c©n nh¾c c¸c vÊn ®Ò: vÞ trÝ ph¸p lý cña Quèc héi, quyÒn gi¸m s¸t tèi cao cña Quèc héi, sù chÊp hµnh cña ChÝnh phñ ®èi víi Quèc héi, quan hÖ gi÷a Quèc héi víi Toµ ¸n... 3.2.3. NhËn thøc ®óng ®¾n nguyªn t¾c tÊt c¶ quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, quyÒn lùc Nhµ n­íc lµ thèng nhÊt. Trong cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña m×nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nãi nhiÒu vÒ vÊn ®Ò d©n chñ, quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, Nhµ n­íc lµ tæ chøc do nh©n d©n thµnh lËp ra ®Ó ®¹i diÖn nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lùc nh©n d©n. Kh«ng cã chç nµo Ng­êi nãi quyÒn lùc nhµ n­íc thuéc vÒ nh©n d©n. HiÕn ph¸p 1946 ghi: "TÊt c¶ quyÒn bÝnh trong n­íc lµ cña toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam...", HiÕn ph¸p 1959 quy ®Þnh: "TÊt c¶ quyÒn lùc trong n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ®Òu thuéc vÒ nh©n d©n". Nh­ vËy, tÊt c¶ quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n chø kh«ng ph¶i tÊt c¶ quyÒn lùc nhµ n­íc thuéc vÒ nh©n d©n. TÊt c¶ quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n nghÜa lµ quyÒn lùc chÝnh trÞ nãi chung thuéc vÒ nh©n d©n. §ã lµ néi dung cña quan ®iÓm chñ quyÒn nh©n d©n. Chñ quyÒn ë ®©y ®­îc hiÓu lµ chñ quyÒn chÝnh trÞ. Chñ quyÒn chÝnh trÞ lµ quyÒn lùc chÝnh trÞ v« giíi h¹n ®­îc xem nh­ kh¶ n¨ng ®ßi hái sù phôc tïng víi sù trÊn ¸p b»ng b¹o lùc. QuyÒn lùc nhµ n­íc lµ sù trÊn ¸p b»ng b¹o lùc cã tæ chøc cña giai cÊp nµy ®èi víi giai cÊp kh¸c th«ng qua Nhµ n­íc. Cho nªn, quyÒn lùc nhµ n­íc ph¶i thuéc vÒ Nhµ n­íc. QuyÒn lùc nhµ n­íc ®ã do nh©n d©n trao cho Nhµ n­íc. ViÖc nh©n d©n uû th¸c quyÒn lùc cho Nhµ n­íc ®· t¹o ra mét sù chuyÓn ®æi tr¹ng th¸i quyÒn lùc: quyÒn lùc nh©n d©n chuyÓn thµnh quyÒn lùc nhµ n­íc, chñ quyÒn chÝnh trÞ cña nh©n d©n chuyÓn thµnh chñ quyÒn chÝnh trÞ - ph¸p lý cña Nhµ n­íc. Chñ quyÒn chÝnh trÞ - ph¸p lý lµ mét lo¹i quyÒn lùc chÝnh trÞ, nh­ng viÖc tæ chøc vµ triÓn khai thùc hiÖn ®­îc rµng buéc bëi c¸c quy t¾c cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. Do vËy, quyÒn lùc nhµ n­íc cã nguån gèc tõ viÖc nh©n d©n uû th¸c quyÒn lùc nh©n d©n cho Nhµ n­íc, vµ thuéc vÒ Nhµ n­íc. HiÕn ph¸p 1980, 1992 quy ®Þnh tÊt c¶ quyÒn lùc nhµ n­íc thuéc vÒ nh©n d©n kh«ng phï hîp víi tinh thÇn Hå ChÝ Minh. Nh­ ®· tr×nh bµy, t­ t­ëng quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n bao gåm t­ t­ëng vÒ sù thèng nhÊt quyÒn lùc. QuyÒn lùc, vÒ nguyªn t¾c, lµ ý chÝ ®­îc phôc tïng, nªn thèng nhÊt, kh«ng thÓ ph©n chia. TÊt c¶ quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, còng cã nghÜa lµ tÊt c¶ quyÒn lùc thèng nhÊt vµo nh©n d©n. QuyÒn lùc nhµ n­íc còng lµ thèng nhÊt. Quèc héi lµ c¬ quan do toµn thÓ nh©n d©n bÇu ra, nhËn sù uû th¸c quyÒn lùc trùc tiÕp tõ nh©n d©n. Cho nªn, Quèc héi lµ c¬ quan thèng nhÊt quyÒn lùc nhµ n­íc. QuyÒn lùc nhµ n­íc, vÒ nguyªn t¾c, thèng nhÊt vµo Quèc héi - c¬ quan ®¹i diÖn cao nhÊt chñ quyÒn nh©n d©n. Nh­ng ®Ó ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶, Quèc héi kh«ng thÓ trùc tiÕp thùc hiÖn toµn bé quyÒn lùc nhµ n­íc mµ thµnh lËp ra c¸c c¬ quan kh¸c, ph©n nhiÖm quyÒn h¹n cho c¸c c¬ quan ®ã cïng Quèc héi thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n­íc. GÇn ®©y, trong giíi luËt häc n­íc ta ®· h×nh thµnh quan niÖm quyÒn lùc nhµ n­íc thèng nhÊt vµo nh©n d©n chø kh«ng ph¶i thèng nhÊt vµo Quèc héi. TÊt c¶ quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, quyÒn lùc thèng nhÊt vµo nh©n d©n. Nh­ng quyÒn lùc nhµ n­íc thuéc vÒ Nhµ n­íc, do nh©n d©n uû th¸c, nªn thèng nhÊt vµo c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt lµ Quèc héi. Nh©n d©n lµ mét ph¹m trï thèng nhÊt. Nh©n d©n tæ chøc ra Nhµ n­íc, uû th¸c quyÒn lùc cho Nhµ n­íc, nªn nh©n d©n lµ c¬ së cña sù thèng nhÊt quyÒn lùc nhµ n­íc chø kh«ng ph¶i quyÒn lùc nhµ n­íc thèng nhÊt ë nh©n d©n. XuÊt ph¸t tõ quan niÖm quyÒn lùc nhµ n­íc thuéc vÒ nh©n d©n, thèng nhÊt vµo nh©n d©n, ®· cã ý kiÕn lËp luËn r»ng Quèc héi kh«ng thÓ lµ c¬ quan thèng nhÊt ba quyÒn (lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t­ ph¸p), kh«ng nªn coi Quèc héi lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt mµ chØ lµ c¬ quan lËp hiÕn vµ lËp ph¸p. Theo quan ®iÓm nµy th× kh«ng kh¸c nµo thõa nhËn sù ph©n chia quyÒn lùc trong viÖc tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc ë n­íc ta. Theo ®ã, chñ quyÒn tèi cao cña nh©n d©n kh«ng ®­îc b¶o ®¶m. Quan ®iÓm nµy m©u thuÉn vÒ mÆt lÝ luËn vµ kh«ng phï hîp vÒ mÆt thùc tiÔn. Cïng víi vÊn ®Ò thèng nhÊt quyÒn lùc nhµ n­íc, cÇn lÝ gi¶i quyÒn lËp ph¸p, quyÒn hµnh ph¸p, quyÒn t­ ph¸p cÇn ®­îc hiÓu nh­ thÕ nµo?. Kh¸i niÖm "quyÒn" dïng ë ®©y ph¶i ®­îc hiÓu lµ quyÒn h¹n chø kh«ng ph¶i lµ quyÒn lùc nhµ n­íc. QuyÒn lËp ph¸p, quyÒn hµnh ph¸p lµ quyÒn h¹n lËp ph¸p, quyÒn h¹n hµnh ph¸p chø kh«ng ph¶i lµ quyÒn lùc lËp ph¸p, quyÒn lùc hµnh ph¸p. QuyÒn lùc nhµ n­íc lµ thèng nhÊt. NÕu coi quyÒn lËp ph¸p, quyÒn hµnh ph¸p lµ nh÷ng quyÒn lùc nhµ n­íc th× cã nghÜa lµ thõa nhËn sù ph©n chia quyÒn lùc nhµ n­íc. QuyÒn lùc lµ ý chÝ phôc tïng. §Ó triÓn khai quyÒn lùc nãi chung cã c¸c c«ng ®o¹n: x¸c lËp ý chÝ; tæ chøc thùc hiÖn ý chÝ; b¶o vÖ cho ý chÝ ®ã ®­îc thùc hiÖn. QuyÒn lùc nhµ n­íc còng ®­îc triÓn khai theo mét quy tr×nh chung ®ã: x¸c lËp ý chÝ phæ biÕn (lËp ph¸p); tæ chøc thùc hiÖn ý chÝ ®ã trong thùc tiÔn (hµnh ph¸p); b¶o vÖ ý chÝ ®ã khi thùc hiÖn (t­ ph¸p). QuyÒn lùc nhµ n­íc nãi chung bao gåm quyÒn lËp ph¸p, quyÒn hµnh ph¸p, quyÒn t­ ph¸p, ba quyÒn nµy hîp thµnh quyÒn lùc nhµ n­íc chø b¶n th©n chóng kh«ng ph¶i lµ quyÒn lùc nhµ n­íc. QuyÒn lËp ph¸p, quyÒn hµnh ph¸p, quyÒn t­ ph¸p lµ nh÷ng quyÒn h¹n, lµ nh÷ng kh©u t¹o thµnh quy tr×nh thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n­íc thèng nhÊt. 3.2.4. Hoµn thiÖn tæ chøc vµ c¬ chÕ ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan nhµ n­íc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t­ ph¸p. Quèc héi lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt, nh­ng kh«ng ph¶i lµ c¬ quan thùc hiÖn toµn bé quyÒn lùc. §Ó thùc hiÖn quyÒn lùc nhµ n­íc, Quèc héi thµnh lËp ra c¸c c¬ quan nhµ n­íc kh¸c vµ ph©n c«ng, ph©n nhiÖm quyÒn h¹n cho c¸c c¬ quan nhµ n­íc ®ã. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, vÊn ®Ò nµy cÇn ph¶i ®­îc qu¸n triÖt vµ cÇn hoµn thiÖn c¬ së hiÕn ®Þnh cña viÖc tæ chøc vµ ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan trong viÖc thùc hiÖn quyÒn lËp ph¸p, quyÒn hµnh ph¸p. VÒ vÞ trÝ ph¸p lý cña Quèc héi cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau. Cã ý kiÕn ®Ò nghÞ kh«ng nªn coi Quèc héi lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt. Quèc héi lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt lµ phï hîp víi lÝ luËn vÒ sù thèng nhÊt quyÒn lùc nhµ n­íc, b¶o ®¶m chñ quyÒn nh©n d©n. NÕu kh«ng coi Quèc héi lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt th× cã nghÜa thõa nhËn hµnh ph¸p, lËp ph¸p ngang b»ng víi Quèc héi cã thÓ can thiÖp vµo ho¹t ®éng cña Quèc héi, tµi ph¸n vÒ hµnh vi cña Quèc héi, trong khi Quèc héi ®¹i diÖn cho ý chÝ thèng nhÊt toµn d©n. Nh­ vËy, chñ quyÒn nh©n d©n bÞ vi ph¹m. Cho nªn cÇn gi÷ quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vÒ vÞ trÝ ph¸p lý cña Quèc héi. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh ®Ó b¶o ®¶m Quèc héi thùc sù lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt: t¨ng c­êng n¨ng lùc thùc hiÖn quyÒn lËp ph¸p, quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng cña ®Êt n­íc, quyÒn gi¸m s¸t tèi cao, t¨ng c­êng n¨ng lùc cña ®¹i biÓu Quèc héi; ®æi míi ho¹t ®éng cña Quèc héi, chuyÓn tõ mét Quèc héi tham luËn sang mét Quèc héi tranh luËn, t¨ng c­êng c¸c kú häp cña Quèc héi... VÒ Chñ tÞch n­íc, hiÖn nay cã ý kiÕn ®Ò nghÞ giao cho Chñ tÞch n­íc quyÒn ®Ò nghÞ Quèc héi xem xÐt l¹i luËt, quyÒn tuyªn bè chøc tr¸ch. HiÕn ph¸p 1946 trao hai quyÒn h¹n nµy cho Chñ tÞch n­íc, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, thiÕt nghÜ lµ kh«ng cÇn thiÕt. Mét ChÝnh phñ m¹nh theo quy ®Þnh vµ tinh thÇn cña HiÕn ph¸p 1946 ®¸ng ®Ó suy ngÉm trong viÖc hoµn thiÖn c¬ së hiÕn ®Þnh cña ChÝnh phñ. TÝnh chÊt cña ho¹t ®éng Nhµ n­íc trong mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ®­îc x¸c lËp, nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ sù héi nhËp quèc tÕ ph¸t sinh nhu cÇu vÒ mét ChÝnh phñ m¹nh mÏ, ®ñ thÈm quyÒn vµ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô cña nÒn hµnh chÝnh hiÖn ®¹i vµ ph¸t triÓn. Theo HiÕn ph¸p hiÖn hµnh, ChÝnh phñ ®­îc x¸c ®Þnh lµ c¬ quan chÊp hµnh cña Quèc héi, c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc cao nhÊt. Trªn lËp tr­êng quan ®iÓm vÒ mét ChÝnh phñ m¹nh, cã ý kiÕn ®Ò nghÞ kh«ng nªn coi ChÝnh phñ lµ c¬ quan chÊp hµnh cña Quèc héi mµ x¸c ®Þnh ChÝnh phñ lµ c¬ quan hµnh ph¸p cao nhÊt th× cã nghÜa lµ thõa nhËn nguyªn t¾c ph©n quyÒn trong viÖc tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc ë n­íc ta. Sù chÊp hµnh cña ChÝnh phñ ®èi víi Quèc héi kh«ng m©u thuÉn víi nhau vÒ mét ChÝnh phñ m¹nh. Mét ChÝnh phñ m¹nh ph¶i g¾n liÒn víi mét Quèc héi m¹nh. Sù gi¸m s¸t tèi cao cña Quèc héi ®èi víi ChÝnh phñ lµ yÕu tè quan träng ®Ó ChÝnh phñ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Do ®ã, cÇn tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh ChÝnh phñ lµ c¬ quan chÊp hµnh cña Quèc héi, c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc cao nhÊt. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i x¸c ®Þnh râ h¬n c¬ chÕ chÊp hµnh cña ChÝnh phñ tr­íc Quèc héi vµ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc quyÒn hµnh chÝnh cao nhÊt cña ChÝnh phñ. VÒ c¬ chÕ chÊp hµnh cña ChÝnh phñ ®èi víi Quèc héi, quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1946 vÒ sù tÝn nhiÖm cña Quèc héi ®èi víi ChÝnh phñ ®em l¹i nh÷ng kinh nghiÖm gi¸ trÞ. HiÖn nay, HiÕn ph¸p chØ quy ®Þnh ChÝnh phñ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Quèc héi vµ b¸o c¸o c«ng t¸c tr­íc Quèc héi. Nh­ng HiÕn ph¸p kh«ng quy ®Þnh mét h×nh thøc cô thÓ nµo ®Ó Quèc héi tá th¸i ®é tÝn nhiÖm ®èi víi ChÝnh phñ. VËn dông vµ ph¸t triÓn c¸c quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1946, chóng t«i cho r»ng HiÕn ph¸p cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ tËp thÓ ChÝnh phñ cã thÓ bÞ phª b×nh hoÆc gi¶i t¸n nÕu kh«ng cßn cã sù tÝn nhiÖm cña Quèc héi. Ngoµi ra, còng cÇn ph¶i quy ®Þnh lý do, chñ thÓ cã quyÒn ®Æt vÊn ®Ò tÝn nhiÖm, hËu qña cña viÖc gi¶i t¸n ChÝnh phñ. Còng cÇn quy ®Þnh cô thÓ h×nh thøc tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn ChÝnh phñ tr­íc Quèc héi: c¬ së, chñ thÓ cã quyÒn ®Æt vÊn ®Ò bÊt tÝn nhiÖm mét thµnh viªn cña ChÝnh phñ tr­íc Quèc héi. HiÕn ph¸p x¸c ®Þnh ChÝnh phñ lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc cao nhÊt, nh­ng quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña ChÝnh phñ ch­a thËt ngang tÇm víi vÞ trÝ ®ã. §Ó x©y dùng mét ChÝnh phñ m¹nh cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ trong viÖc quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò, dù ¸n quèc gia; ®µm ph¸n, ký kÕt c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ víi chÝnh phñ c¸c n­íc; l·nh ®¹o nÒn hµnh chÝnh quèc gia...; h¹n chÕ tÝnh chÊt héi ®ång trong ho¹t ®éng cña ChÝnh phñ; t¨ng c­êng vai trß, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ c¸c thµnh viªn cña ChÝnh phñ. §Ó x©y dùng mét ChÝnh phñ m¹nh, cÇn c¬ cÊu l¹i ChÝnh phñ theo h­íng ChÝnh phñ chØ bao gåm c¸c bé, c¸c c¬ quan ngang bé, kh«ng bao gåm c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. Sù tån t¹i qu¸ nhiÒu c¬ quan thuéc ChÝnh phñ víi t­ c¸ch lµ cÊp trung gian thÊp h¬n c¸c bé, c¸c c¬ quan ngang bé, ®· t¹o ra sù ph©n t¸n trong chøc n¨ng, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh phñ vµ c¸c bé, c¸c c¬ quan ngang bé. Cho nªn, h­íng x©y dùng mét chÝnh phñ m¹nh lµ s¾p xÕp, ®iÒu chØnh, thu gän dÇn c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµo c¸c bé t­¬ng øng, tËp trung vµ t¨ng c­êng chøc n¨ng, thÈm quyÒn thùc thi quyÒn hµnh ph¸p cña ChÝnh phñ vµo c¬ cÊu, tæ chøc cña ChÝnh phñ [34;110]. Ngoµi ra, mét ChÝnh phñ m¹nh cÇn ®­îc tæ chøc theo h­íng qu¶n lý ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc. §iÒu nµy cã ý nghÜa lµm cho c¬ cÊu ChÝnh phñ ®­îc tinh gän kh¾c phôc sù chång chÐo, trïng l¾p chøc n¨ng, nhiÖm vô gi÷a c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc. VÒ toµ ¸n, cÇn suy nghÜ c¸ch tæ chøc toµ ¸n theo cÊp xÐt xö nh­ HiÕn ph¸p 1946 vµ S¾c lÖnh sè 13 ®· quy ®Þnh. Tõ n¨m 1960 ®Õn nay, hÖ thèng toµ ¸n nh©n d©n ViÖt Nam ®­îc tæ chøc theo nguyªn t¾c ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã kÕt hîp víi viÖc ph©n ®Þnh thÈm quyÒn xÐt xö, theo ®ã, mçi ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp huyÖn trë lªn cã mét toµ ¸n. Thùc tiÔn cho thÊy, viÖc tæ chøc toµ ¸n nh­ trªn ë n­íc ta cã nh÷ng ­u ®iÓm nh­ thuËn tiÖn cho nh©n d©n ®i l¹i trong ®iÒu kiÖn ®­êng x¸ giao th«ng khã kh¨n, ho¹t ®éng cña toµ ¸n nh©n d©n ®Þa ph­¬ng g¾n liÒn víi sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña Héi ®ång nh©n d©n. Tuy nhiªn, víi c¸ch tæ chøc nh­ vËy ®· béc lé nhiÒu ®iÒu bÊt hîp lý, lµm h¹n chÕ hiÖu qña ho¹t ®éng xÐt xö cña toµ ¸n: ®· t¹o ra mét sù ngé nhËn cho r»ng c¸c toµ ¸n nh©n d©n tõ trªn xuèng ®­îc tæ chøc nh­ mét ngµnh, mét bé thuéc ChÝnh phñ, vµ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho nguyªn t¾c ®éc lËp xÐt xö cña toµ ¸n kh«ng ®­îc tu©n thñ nghiªm ngÆt; g©y sù tèn, kÐm l·ng phÝ vÒ tµi chÝnh; kh«ng tËp trung ®­îc thÈm ph¸n giái; kh«ng ph©n ®Þnh ®­îc thÈm quyÒn xÐt xö. Cho nªn, trong c«ng cuéc c¶i t­ ph¸p hiÖn nay, chóng ta cÇn trë l¹i nh÷ng gi¸ trÞ cña HiÕn ph¸p 1946, ®­îc cô thÓ trong S¾c lÖnh sè 13, vÒ tæ chøc toµ ¸n kh«ng nªn dùa vµo ®¬n vÞ hµnh chÝnh mµ ph¶i ph©n ®Þnh thÈm quyÒn cña toµ ¸n theo cÊp xÐt xö. Theo ®ã, cÇn vËn dông quy ®Þnh trong S¾c lÖnh sè 13 vÒ kh¶ n¨ng thµnh lËp toµ ¸n khu vùc. ViÖc thµnh lËp toµ ¸n khu vùc kÐo theo hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò nh­ söa ®æi HiÕn ph¸p, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ tè tông, quan hÖ gi÷a toµ ¸n víi §¶ng, víi Héi ®éng nh©n d©n, víi c¬ quan qu¶n lÝ toµ ¸n, víi c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông… Cho nªn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, thiÕt nghÜ ch­a thÓ thµnh lËp toµ ¸n khu vùc ë c¸c cÊp mµ chØ nªn thµnh lËp ë cÊp huyÖn, t¹i c¸c thµnh phè lín n¬i ®«ng d©n c­, giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c thuËn tiÖn. TiÕn tíi sÏ dÇn dÇn më réng viÖc thµnh lËp toµ ¸n khu vùc khi cã ®ñ kinh nghiÖm còng nh­ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c. C¸ch tæ chøc toµ ¸n theo nguyªn t¾c hai cÊp xÐt xö, toµ ¸n s¬ cÊp, toµ ¸n ®Ö nhÞ cÊp thùc hiÖn quyÒn xÐt xö s¬ thÈm, toµ th­îng thÈm ë cÊp kú thùc hiÖn quyÒn xÐt xö phóc thÈm. §iÒu nµy cÇn ®­îc suy nghÜ ®Ó kÕ thõa. ViÖc ph©n ®Þnh thÈm quyÒn xÐt xö cña toµ ¸n theo h­íng c¶i c¸ch nªn ch¨ng lµ: toµ ¸n cÊp huyÖn cã quyÒn s¬ thÈm c¸c vô ¸n theo luËt ®Þnh; toµ ¸n cÊp tØnh cã quyÒn s¬ thÈm nh÷ng vô ¸n kh«ng thuéc thÈm quyÒn s¬ thÈm cña toµ ¸n cÊp huyÖn, cã quyÒn phóc thÈm c¸c b¶n ¸n s¬ thÈm cña toµ ¸n cÊp huyÖn, kh«ng cã quyÒn gi¸m ®èc thÈm vµ t¸i thÈm; toµ ¸n tèi cao kh«ng cã quyÒn xÐt xö s¬ thÈm ®ång thêi chung thÈm, cã quyÒn phóc thÈm c¸c b¶n ¸n cña toµ ¸n cÊp tØnh, cã quyÒn gi¸m ®èc thÈm, t¸i phÈm theo h­íng huû ¸n hoÆc y ¸n, kh«ng cã quyÒn xö ¸n. C¸ch ph©n ®Þnh thÈm quyÒn bæ nhiÖm thÈm ph¸n theo S¾c lÖnh sè 13 còng nªn ®­îc ¸p dông trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, tÊt c¶ c¸c thÈm ph¸n tõ Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ®Òu do Chñ tÞch n­íc bæ nhiÖm. Quy tr×nh nµy ®· béc lé nhiÒu bÊt cËp. ViÖc tËp trung quyÒn bæ nhiÖm thÈm ph¸n vµo Chñ tÞch n­íc ®· t¹o ra t×nh tr¹ng qu¸ t¶i trong c«ng t¸c cña V¨n phßng Chñ tÞch n­íc H¬n n÷a, v× ph¶i xem xÐt nhiÒu hå s¬ bæ nhiÖm thÈm ph¸n, nªn tõ khi Héi ®ång tuyÓn chän thÈm ph¸n göi hå s¬ lªn V¨n phßng Chñ tÞch n­íc ký quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm thÈm ph¸n ph¶i tr¶i qua mét thêi gian dµi, trong khi chóng ta ®ang thiÕu trÇm träng thÈm ph¸n. Do ®ã, nªn ch¨ng chóng ta nªn trë l¹i víi quy ®Þnh ph©n cÊp thÈm quyÒn bæ nhiÖm thÈm ph¸n nh­ sau: Chñ tÞch n­íc bæ nhiÖm thÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao (trõ Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao), thÈm ph¸n Toµ ¸n qu©n sù Trung ­¬ng; Bé tr­ëng Bé t­ ph¸p bæ nhiÖm thÈm ph¸n toµ ¸n nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, toµ ¸n qu©n sù qu©n khu vµ toµ ¸n qu©n s­ khu vùc. Liªn quan ®Õn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña toµ ¸n, còng cÇn ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò tæ chøc c¬ quan b¶o vÖ HiÕn ph¸p ë ViÖt Nam hiÖn nay. Xung quanh vÊn ®Ò nµy, cã cã ý kiÕn ®Ò nghÞ thµnh lËp Toµ ¸n HiÕn ph¸p thùc hiÖn quyÒn b¶o hiÕn nh­ m« h×nh nhiÒu quèc gia ®· ¸p dông. Còng cã ý kiÕn cho r»ng kh«ng cÇn thµnh lËp Toµ ¸n HiÕn ph¸p mµ giao quyÒn b¶o hiÕn cho Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao. ViÖc tæ chøc Toµ ¸n HiÕn ph¸p hay viÖc giao quyÒn b¶o hiÕn cho Toµ ¸n tèi cao ®­îc thùc hiÖn ë c¸c nhµ n­íc ¸p dông häc thuyÕt ph©n quyÒn. ë n­íc ta, quyÒn lùc nhµ n­íc thèng nhÊt vµo Quèc héi nªn kh«ng thÓ cã mét c¬ quan nµo ®øng trªn Quèc héi tµi ph¸n vÒ hµnh vi cña Quèc héi. Trong chÝnh thÓ ViÖt Nam, sù ®éc lËp cña quyÒn t­ ph¸p kh«ng cã nghÜa lµ Toµ ¸n cã thÓ tµi ph¸n hµnh vi cña Quèc héi. Cho nªn, viÖc thµnh lËp Toµ ¸n HiÕn ph¸p hay giao quyÒn b¶o vÖ HiÕn ph¸p cho Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao thiÕt nghÜ ch­a thËt hîp lý vµ kh¶ thi ë ViÖt Nam. Tãm l¹i, khi nghiªn cøu chÝnh thÓ ViÖt Nam, nh÷ng néi dung vµ tinh thÇn vÒ chÝnh thÓ céng hoµ d©n chñ nh©n d©n HiÕn ph¸p 1946 thËt sù ®em l¹i nh÷ng kinh nghiÖm gi¸ trÞ trong viÖc hoµn thiÖn c¬ së hiÕn ®Þnh cña m« h×nh tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc ë ViÖt Nam hiÖn nay. KÕt luËn Néi dung vµ tinh thÇn cña chÝnh thÓ Nhµ n­íc HiÕn ph¸p 1946 ®· ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng, dùa trªn c¬ së truyÒn thèng, kinh nghiÖm tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam trong lÞch sö, c¸c häc thuyÕt vÒ tæ chøc nhµ n­íc vµ thùc tiÔn tæ chøc nhµ n­íc ë c¸c quèc gia hiÖn ®¹i, lý luËn M¸cxÝt vÒ h×nh thøc nhµ n­íc, thùc tiÔn ho¹t ®éng c¸ch m¹ng vµ nh©n c¸ch Hå ChÝ Minh. ChÝnh thÓ Nhµ n­íc HiÕn ph¸p 1946 lµ hÖ thèng c¸c quan ®iÓm, luËn ®Óm râ rµng, nhÊt qu¸n vÒ chÝnh thÓ céng hoµ d©n chñ nh©n d©n phï hîp víi ®Æc ®iÓm x· héi, v¨n ho¸, truyÒn thèng, c¬ cÊu kinh tÕ ViÖt Nam ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ mét Nhµ n­íc cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô c¸ch m¹ng cña d©n téc. ChÝnh thÓ céng hoµ d©n chñ nh©n d©n HiÕn ph¸p 1946 mµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ c¸c ®ång chÝ cña Ng­êi ®· s¸ng t¹o, lùa chän lµ mét lo¹i h×nh chÝnh thÓ ®Æc thï víi sù ph©n c«ng, phèi hîp trong tæ chøc vµ thùc hiÖn quyÒn lùc Nhµ n­íc mét c¸ch rÊt râ rµng, rµnh m¹ch gi÷a c¸c thiÕt chÕ: Quèc héi, Chñ tÞch n­íc, ChÝnh Phñ, Toµ ¸n. Trªn ph­¬ng diÖn chÝnh thÓ Nhµ n­íc, nghiªn cøu HiÕn ph¸p 1946 vµ c¸c HiÕn ph¸p sau nµy trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ta cã thÓ thÊy ®­îc sù kÕ thõa, ph¸t triÓn chÝnh thÓ Nhµ n­íc HiÕn ph¸p 1946 nh÷ng néi dung, t­ t­ëng xuyªn suèt lÞch sö lËp hiÕn cña Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam: + C¸c HiÕn ph¸p cña Nhµ n­íc ta ®Òu kh¼ng ®Þnh b¶n chÊt cña Nhµ n­íc ta lµ Nhµ n­íc cña nh©n d©n, do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n. TÊt c¶ quyÒn lùc ®Òu thuéc vÒ nh©n d©n. Nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lùc Nhµ n­íc th«ng qua Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n. Kh¼ng ®Þnh tÝnh giai cÊp, tÝnh nh©n d©n vµ tÝnh d©n téc lu«n lu«n quyÖn chÆt vµo nhau trong c¸c thiÕt chÕ, chÕ ®Þnh cña nÒn lËp hiÕn phï hîp víi t×nh h×nh, nhiÖm vô ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña tõng giai ®o¹n. + XuÊt ph¸t tõ bµi häc giµnh ®éc lËp ®Çy gian khæ vµ hy sinh, c¸c b¶n HiÕn ph¸p ®Òu kh¼ng ®Þnh nhiÖm vô x©y dùng kiÕn thiÕt n­íc nhµ trªn nÒn t¶ng d©n chñ g¾n liÒn mét c¸ch h÷u c¬ víi nhiÖm vô gi÷ n­íc, b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam ®éc lËp, thèng nhÊt. + B¶o ®¶m c¸c quyÒn tù do d©n chñ cña c«ng d©n theo h­íng ngµy cµng më réng trë thµnh mét chÕ ®Þnh c¬ b¶n cña c¸c HiÕn ph¸p ®­îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ x· héi phï hîp víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña x· héi . + C¸c HiÕn ph¸p ®Òu kh¼ng ®Þnh viÖc tæ chøc vµ thùc hiÖn quyÒn lùc Nhµ n­íc theo nguyªn t¾c tËp quyÒn mµ kh«ng cã sù ph©n chia quyÒn lùc theo häc thuyÕt tam quyÒn ph©n lËp. QuyÒn lùc Nhµ n­íc thèng nhÊt vµo Quèc héi, cã sù ph©n c«ng vµ phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ n­íc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t­ ph¸p. Tæ chøc bé m¸y Nhµ n­íc tõ HiÕn ph¸p ®Çu tiªn ®Õn lÇn l­ît ba HiÕn ph¸p sau thÓ hiÖn ®Þnh h­íng nhÊt qu¸n trong viÖc x¸c lËp mét m« h×nh tæ chøc quyÒn lùc nh©n d©n. Ên ®Þnh mét bé m¸y Nhµ n­íc phï hîp víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô, t×nh h×nh cña tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn lu«n lu«n nhÊt qu¸n víi nguyªn t¾c ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong lêi nãi ®Çu cña HiÕn ph¸p 1946: ''Thùc hiÖn chÝnh quyÒn m¹nh mÏ, s¸ng suèt cña nh©n d©n''. + ViÖc tæ chøc vµ thùc hiÖn quyÒn lùc Nhµ n­íc lu«n lu«n ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. §¶ng cña liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi ngò trÝ thøc, ®­îc tæ chøc dùa trªn nÒn t¶ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. + X¸c ®Þnh vai trß cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn lµ c¬ së chÝnh trÞ cña chÝnh quyÒn nh©n d©n. + Kh¼ng ®Þnh Nhµ n­íc ViÖt Nam lµ Nhµ n­íc thèng nhÊt, b×nh ®¼ng cña c¸c d©n téc cïng sinh sèng trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam . Nghiªn cøu chÝnh thÓ Nhµ n­íc HiÕn ph¸p 1946 cã thÓ t×m ra lêi gi¶i ®¸p cho hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò lÝ luËn cña viÖc hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay. Trªn c¬ së khai th¸c nh÷ng gi¸ trÞ vÒ chÝnh thÓ Nhµ n­íc HiÕn ph¸p 1946, chóng t«i nhËn thÊy viÖc hoµn thiÖn c¬ së hiÕn ®Þnh cña m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay cÇn ph¶i gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò mang tÝnh c¬ së lý luËn nh­ sau: + T­ duy ®éc lËp trong viÖc h×nh thµnh c¸c luËn cø khoa häc cña viÖc hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc . + X¸c ®Þnh chÝnh thÓ ViÖt Nam hiÖn nay lµ céng hoµ Quèc héi, hay céng hoµ d©n chñ nh©n d©n. + NhËn thøc ®óng ®¾n nguyªn t¾c tÊt c¶ c¸c quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, quyÒn lùc Nhµ n­íc lµ thèng nhÊt. TÊt c¶ c¸c quyÒn lùc trong n­íc thuéc vÒ nh©n d©n, nh©n d©n uû th¸c quyÒn lùc cña m×nh cho Quèc héi - c¬ quan ®¹i diÖn cao nhÊt cña quyÒn lùc nh©n d©n, vµ lµ c¬ quan thèng nhÊt quyÒn lùc Nhµ n­íc . + Hoµn thiÖn tæ chøc vµ c¬ chÕ ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ n­íc trong viÖc thùc hiÖn quyÒn lËp, hµnh ph¸p, t­ ph¸p. + Quèc héi lµ c¬ quan quyÒn lùc Nhµ n­íc cao nhÊt; t¨ng c­êng n¨ng lùc thùc hiÖn quyÒn lËp ph¸p, quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng cña ®Êt n­íc, quyÒn gi¸m s¸t tèi cao; t¨ng c­êng n¨ng lùc cña ®¹i biÓu Quèc héi; ®æi míi ho¹t ®éng cña Quèc héi, chuyÓn tõ mét Quèc héi tham luËn sang mét Quèc héi tranh luËn, h­íng ho¹t ®éng kú häp sang ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch cña Quèc héi + X©y dùng mét ChÝnh phñ m¹nh theo h­íng x¸c ®Þnh c¬ chÕ tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh phñ tr­íc Quèc héi, t¨ng c­êng quyÒn h¹n cho ChÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ; tËp trung vµ t¨ng c­êng chøc n¨ng, thÈm quyÒn thùc thÞ quyÒn hµnh ph¸p cña ChÝnh phñ vµo c¬ cÊu tæ chøc cña ChÝnh phñ . + Tæ chøc toµ ¸n theo nguyªn t¾c hai cÊp xÐt xö, thµnh lËp toµ ¸n khu vùc; ph©n cÊp thÈm quyÒn bæ nhiÖm thÈm ph¸n. Nh÷ng néi dung, tinh thÇn cña chÝnh thÓ ViÖt Nam HiÕn ph¸p 1946 thËt sù ®em l¹i nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cho viÖc hoµn thiÖn c¬ së hiÕn ®Þnh cña m« h×nh tæ chøc Nhµ n­íc ViÖt Nam trong sù nghiÖp ®æi míi hiÖn nay. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o [1]. Hå V¨n Th«ng. HÖ thèng chÝnh trÞ c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn hiÖn nay. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 1998. [2]. NguyÔn §¨ng Dung. LuËt HiÕn ph¸p ®èi chiÕu. Nxb Thµnh phè Hå ChÝ Minh, Thµnh phè Hå ChÝ Minh 2001. [3]. Vò Hång Anh. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nghÞ viÖn mét sè n­íc trªn thÕ giíi. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 2002. [4]. Ph¹m Kh¾c HoÌ. So s¸nh hiÕn ph¸p t­ b¶n chñ nghÜa vµ hiÕn ph¸p x· h«Þ chñ nghÜa. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 1987. [5]. V¨n phßng Quèc héi. HiÕn ph¸p n¨m 1946 vµ sù kÕ thõa, ph¸t triÓn trong c¸c HiÕn ph¸p ViÖt Nam. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 1998. [6]. Montesquieu. Tinh thÇn ph¸p luËt. Nxb Gi¸o dôc, Hµ néi 1995. [7]. C¸c M¸c- Ph ¡nghen.Toµn tËp, TËp I. Nxb ChÝnh trÞ Quèc Gia, Hµ néi 1995. [8]. C¸c M¸c- Ph ¡nghen. TuyÓn tËp II. Nxb Sù thËt, Hµ néi 1981. [9]. C¸c M¸c- Ph ¡nghen TuuyÓn tËp VI. Nxb Sù thËt, Hµ néi 1983. [10]. V.I. Lªnin. Toµn tËp, tËp 33. Nxb tiÕn bé M¸txc¬va, M¸txc¬va 1976. [11]. NguyÔn V¨n B«ng. LuËt HiÕn ph¸p vµ chÝnh trÞ häc - Tñ s¸ch §¹i häc Sµi Gßn, Sµi Gßn 1967. [12]. Lª §×nh Ch©n. LuËt HiÕn ph¸p vµ c¸c chÕ ®é chÝnh trÞ. Tñ s¸ch §¹i häc Sµi Gßn, Sµi Gßn 1947. [13]. NguyÔn §¨ng Dung. LuËt HiÕn ph¸p n­íc ngoµi. Nxb §ång Nai, §ång Nai 1996. [14]. HiÕn ph¸p ViÖt Nam (1946, 1959, 1980 vµ 1992). Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 2002. [15]. NghÞ quyÕt cña Quèc héi vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña HiÕn ph¸p n­íc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 1992. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 2002. [16]. V¨n phßng Quèc héi. LÞch sö Quèc héi ViÖt Nam (1946 - 1960). Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 1994. [17]. V¨n kiÖn §¹i Héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX. Nxb ChÝnh trÞ Quèc Gia, Hµ néi 2001. [18]. NguyÔn §¨ng Dung. Mét sè vÊn ®Ò vÒ HiÕn ph¸p vµ bé m¸y nhµ n­íc. Nxb Giao th«ng tËn t¶i, Hµ néi 2001. [19]. Hå ChÝ Minh Toµn tËp, tËp 2. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 2000. [20]. Hå ChÝ Minh Toµn tËp, tËp 3. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 1995. [21]. Hå ChÝ Minh Toµn tËp, tËp 4. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 2000. [22]. Hå ChÝ Minh Toµn tËp, tËp 7. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 2000. [23]. Hå ChÝ Minh Toµn tËp, tËp 8. Nxb Sù thËt, Hµ néi 1981. [24]. Hå ChÝ Minh Toµn tËp, tËp 9. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 2000. [25]. Hå ChÝ Minh Toµn tËp, tËp 10. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 2000. [26]. Hå ChÝ Minh Toµn tËp, tËp 11. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 2000. [27]. ViÖn nghiªn cøu khoa häc ph¸p lý - Bé t­ ph¸p. Mét sè bµi nãi vµ viÕt cña l·nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ ngµnh t­ ph¸p. Th«ng tin khoa häc ph¸p lý. [28]. ViÖn nghiªn cøu khoa häc ph¸p lý - Bé T­ ph¸p. Kû yÕu héi th¶o "C¸c néi dung c¬ b¶n t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ Nhµ n­íc kiÓu míi, Nhµ n­íc thùc sù cña d©n, do d©n, v× d©n", Hµ néi 1997. [29]. Khoa LuËt - §¹i häc KHXH vµ NV - §H QG Hµ néi. Gi¸o tr×nh Lý luËn chung vÒ Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt. Nxb §¹i häc Quèc gia Hµ néi, Hµ néi 1998. [30]. Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ néi. Gi¸o tr×nh LuËt HiÕn ph¸p n­íc ngoµi. Nxb C«ng an Nh©n d©n, Hµ néi 1999. [31]. Khoa LuËt - §¹i häc KHXH vµ NV - §HQG Hµ Néi. Gi¸o tr×nh LuËt HiÕn ph¸p ViÖt Nam. Nxb §¹i häc Quèc gia Hµ néi, Hµ néi 1999. [32]. LÞch sö ViÖt Nam, tËp 2. Nxb Khoa häc x· héi, Hµ néi 1999. [33]. TrÇn D©n Tiªn. Nh÷ng mÉu chuyÖn vÒ ®êi ho¹t ®éng cña Hå Chñ TÞch. Nxb Sù thËt, Hµ néi 1976. [34]. NguyÔn Ngäc HiÕn (chñ biªn). C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 2001. [35]. Vò §×nh HoÌ. Ph¸p quyÒn nh©n nghÜa Hå ChÝ Minh. Nxb V¨n ho¸ th«ng tin, Hµ néi 2000. [36]. ViÖn nghiªn cøu Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt. B×nh luËn khoa häc HiÕn ph¸p cña n­íc CHXHCNVN n¨m 1992. Nxb Khoa häc x· héi, Hµ néi 1996. [37]. ViÖn LuËt häc. S¬ th¶o lÞch sö Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt ViÖt Nam (tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng t¸m ®Õn nay). Nxb khoa häc x· héi, Hµ néi 1983. [38]. Vò ThÞ Phông. LÞch sö Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt ViÖt Nam. Nxb §¹i häc Quèc gia Hµ néi, Hµ néi 1993. [39]. Vò Quèc Th«ng. Ph¸p chÕ sö ViÖt Nam. Tñ s¸ch §¹i häc Sµi Gßn, Sµi Gßn 1971. [40]. Th¸i VÜnh Th¾ng. LÞch sö lËp hiÕn ViÖt Nam. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 1997. [41]. NguyÔn V¨n Huyªn (chñ biªn). TriÕt lý ph¸t triÓn C.M¸c, Ph. ¡nghen, V.I. Lªnin, Hå ChÝ Minh. Nxb Khoa häc x· héi, Hµ néi 2000. [42]. Ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng. V¨n kiÖn §¶ng (tõ 25/01/1939 ®Õn 02/09/1945). Nxb Sù thËt, Hµ néi 1963. [43]. §¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p (chñ biªn). T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ con ®­êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi 1998. [44]. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. TriÕt häc M¸c - Lªnin, tËp 1. Nxb Gi¸o dôc, Hµ néi 1998.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSự tương đồng và sự khác biệt của chính thể Việt Nam Hiến pháp 1946 với chính thể của một số nước trên thế giới.DOC
Luận văn liên quan