Tài liệu ôn tập thi công chức 2011

Phần Kiến thức chung: Tài liệu chuyên môn hướng dẫn Ngạch Cử nhân kinh tế: Tài liệu chuyên môn hướng dẫn Ngạch Cử nhân kế toán: Tài liệu chuyên môn hướng dẫn Ngạch Bác sỹ và CN YTCC: Hướng dẫn Thi Tiếng anh:

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2642 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu ôn tập thi công chức 2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cô thÓ néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n theo nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña LuËt nµy. §iÒu 3. ¸p dông ®iÒu ­íc quèc tÕ Tr­êng hîp ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu ­íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 4. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau: 1. KÕ to¸n lµ viÖc thu thËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh d­íi h×nh thøc gi¸ trÞ, hiÖn vËt vµ thêi gian lao ®éng. 2. KÕ to¸n tµi chÝnh lµ viÖc thu thËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh b»ng b¸o c¸o tµi chÝnh cho ®èi t­îng cã nhu cÇu sö dông th«ng tin cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. 3. KÕ to¸n qu¶n trÞ lµ viÖc thu thËp, xö lý, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh theo yªu cÇu qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh trong néi bé ®¬n vÞ kÕ to¸n. 4. NghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh lµ nh÷ng ho¹t ®éng ph¸t sinh cô thÓ lµm t¨ng, gi¶m tµi s¶n, nguån h×nh thµnh tµi s¶n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. 5. §¬n vÞ kÕ to¸n lµ ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d vµ ® kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nµy cã lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 6. Kú kÕ to¸n lµ kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh tõ thêi ®iÓm ®¬n vÞ kÕ to¸n b¾t ®Çu ghi sæ kÕ to¸n ®Õn thêi ®iÓm kÕt thóc viÖc ghi sæ kÕ to¸n, khãa sæ kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 7. Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng giÊy tê vµ vËt mang tin ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh vµ ®· hoµn thµnh, lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n. 8. Tµi liÖu kÕ to¸n lµ chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ, b¸o c¸o kiÓm to¸n, b¸o c¸o kiÓm tra kÕ to¸n vµ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn kÕ to¸n. 9. ChÕ ®é kÕ to¸n lµ nh÷ng quy ®Þnh vµ h­íng dÉn vÒ kÕ to¸n trong mét lÜnh vùc hoÆc mét sè c«ng viÖc cô thÓ do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n hoÆc tæ chøc ®­îc c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n uû quyÒn ban hµnh. 10. KiÓm tra kÕ to¸n lµ xem xÐt, ®¸nh gi¸ viÖc tu©n thñ ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, sù trung thùc, chÝnh x¸c cña th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n. 11. Hµnh nghÒ kÕ to¸n lµ ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô kÕ to¸n cña doanh nghiÖp hoÆc c¸ nh©n cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn dÞch vô kÕ to¸n. 12. H×nh thøc kÕ to¸n lµ c¸c mÉu sæ kÕ to¸n, tr×nh tù, ph­¬ng ph¸p ghi sæ vµ mèi liªn quan gi÷a c¸c sæ kÕ to¸n. 13. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n lµ c¸ch thøc vµ thñ tôc cô thÓ ®Ó thùc hiÖn tõng néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n. §iÒu 5. NhiÖm vô kÕ to¸n 1. Thu thËp, xö lý th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo ®èi t­îng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n, theo chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n. 2. KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu, chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu, nép, thanh to¸n nî; kiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n; ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n. 3. Ph©n tÝch th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n; tham m­u, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. 4. Cung cÊp th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 6. Yªu cÇu kÕ to¸n 1. Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh vµo chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. 2. Ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®óng thêi gian quy ®Þnh th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n. 3. Ph¶n ¸nh râ rµng, dÔ hiÓu vµ chÝnh x¸c th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n. 4. Ph¶n ¸nh trung thùc hiÖn tr¹ng, b¶n chÊt sù viÖc, néi dung vµ gi¸ trÞ cña nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh. 5. Th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®­îc ph¶n ¸nh liªn tôc tõ khi ph¸t sinh ®Õn khi kÕt thóc ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh, tõ khi thµnh lËp ®Õn khi chÊm døt ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ kÕ to¸n; sè liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh kú nµy ph¶i kÕ tiÕp theo sè liÖu kÕ to¸n cña kú tr­íc. 6. Ph©n lo¹i, s¾p xÕp th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo tr×nh tù, cã hÖ thèng vµ cã thÓ so s¸nh ®­îc. §iÒu 7. Nguyªn t¾c kÕ to¸n 1. Gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®­îc tÝnh theo gi¸ gèc, bao gåm chi phÝ mua, bèc xÕp, vËn chuyÓn, l¾p r¸p, chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ®Õn khi ®­a tµi s¶n vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông. §¬n vÞ kÕ to¸n kh«ng ®­îc tù ®iÒu chØnh l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n ®· ghi sæ kÕ to¸n, trõ tr­êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 2. C¸c quy ®Þnh vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ®· chän ph¶i ®­îc ¸p dông nhÊt qu¸n trong kú kÕ to¸n n¨m; tr­êng hîp cã sù thay ®æi vÒ c¸c quy ®Þnh vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ®· chän th× ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i gi¶i tr×nh trong b¸o c¸o tµi chÝnh. 3. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i thu thËp, ph¶n ¸nh kh¸ch quan, ®Çy ®ñ, ®óng thùc tÕ vµ ®óng kú kÕ to¸n mµ nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh. 4. Th«ng tin, sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i ®­îc c«ng khai theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña LuËt nµy. 5. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i sö dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi s¶n vµ ph©n bæ c¸c kho¶n thu, chi mét c¸ch thËn träng, kh«ng ®­îc lµm sai lÖch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. 6. C¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc ngoµi viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu nµy cßn ph¶i thùc hiÖn kÕ to¸n theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­íc. §iÒu 8. ChuÈn mùc kÕ to¸n 1. ChuÈn mùc kÕ to¸n gåm nh÷ng nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¬ b¶n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chuÈn mùc kÕ to¸n trªn c¬ së chuÈn mùc quèc tÕ vÒ kÕ to¸n vµ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 9. §èi t­îng kÕ to¸n 1. §èi t­îng kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng thu, chi ng©n s¸ch nhµ n­íc, hµnh chÝnh, sù nghiÖp; ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc gåm: a) TiÒn, vËt t­ vµ tµi s¶n cè ®Þnh; b) Nguån kinh phÝ, quü; c) C¸c kho¶n thanh to¸n trong vµ ngoµi ®¬n vÞ kÕ to¸n; d) Thu, chi vµ xö lý chªnh lÖch thu, chi ho¹t ®éng; ®) Thu, chi vµ kÕt d­ ng©n s¸ch nhµ n­íc; e) §Çu t­ tµi chÝnh, tÝn dông nhµ n­íc; g) Nî vµ xö lý nî cña Nhµ n­íc; h) Tµi s¶n quèc gia; i) C¸c tµi s¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kÕ to¸n. 2. §èi t­îng kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc gåm c¸c tµi s¶n, nguån h×nh thµnh tµi s¶n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d vµ i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. §èi t­îng kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh gåm: a) Tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n l­u ®éng; b) Nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u; c) C¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ kinh doanh, chi phÝ kh¸c vµ thu nhËp; d) ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ n­íc; ®) KÕt qu¶ vµ ph©n chia kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh; e) C¸c tµi s¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kÕ to¸n. 4. §èi t­îng kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng ng©n hµng, tÝn dông, b¶o hiÓm, chøng kho¸n, ®Çu t­ tµi chÝnh, ngoµi quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy cßn cã: a) C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh, tÝn dông; b) C¸c kho¶n thanh to¸n trong vµ ngoµi ®¬n vÞ kÕ to¸n; c) C¸c kho¶n cam kÕt, b¶o l·nh, c¸c giÊy tê cã gi¸. §iÒu 10. KÕ to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n qu¶n trÞ, kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n chi tiÕt 1. KÕ to¸n ë ®¬n vÞ kÕ to¸n gåm kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ. 2. Khi thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ, ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt nh­ sau: a) KÕ to¸n tæng hîp ph¶i thu thËp, xö lý, ghi chÐp vµ cung cÊp th«ng tin tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. KÕ to¸n tæng hîp sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi s¶n, nguån h×nh thµnh tµi s¶n, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n; b) KÕ to¸n chi tiÕt ph¶i thu thËp, xö lý, ghi chÐp vµ cung cÊp th«ng tin chi tiÕt b»ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ, ®¬n vÞ hiÖn vËt vµ ®¬n vÞ thêi gian lao ®éng theo tõng ®èi t­îng kÕ to¸n cô thÓ trong ®¬n vÞ kÕ to¸n. KÕ to¸n chi tiÕt minh häa cho kÕ to¸n tæng hîp. Sè liÖu kÕ to¸n chi tiÕt ph¶i khíp ®óng víi sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp trong mét kú kÕ to¸n. 3. Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ phï hîp víi tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng. §iÒu 11. §¬n vÞ tÝnh sö dông trong kÕ to¸n §¬n vÞ tÝnh sö dông trong kÕ to¸n gåm: 1. §¬n vÞ tiÒn tÖ lµ ®ång ViÖt Nam (ký hiÖu quèc gia lµ “®”, ký hiÖu quèc tÕ lµ “VND”). Trong tr­êng hîp nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh lµ ngo¹i tÖ, ph¶i ghi theo nguyªn tÖ vµ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ hoÆc quy ®æi theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh, trõ tr­êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c; ®èi víi lo¹i ngo¹i tÖ kh«ng cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam th× ph¶i quy ®æi th«ng qua mét lo¹i ngo¹i tÖ cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam. §¬n vÞ kÕ to¸n chñ yÕu thu, chi b»ng ngo¹i tÖ th× ®­îc chän mét lo¹i ngo¹i tÖ do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh lµm ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®Ó kÕ to¸n, nh­ng khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh sö dông t¹i ViÖt Nam ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm khãa sæ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, trõ tr­êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 2. §¬n vÞ hiÖn vËt vµ ®¬n vÞ thêi gian lao ®éng lµ ®¬n vÞ ®o l­êng chÝnh thøc cña Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; tr­êng hîp cã sö dông ®¬n vÞ ®o l­êng kh¸c th× ph¶i quy ®æi ra ®¬n vÞ ®o l­êng chÝnh thøc cña Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §iÒu 12. Ch÷ viÕt vµ ch÷ sè sö dông trong kÕ to¸n 1. Ch÷ viÕt sö dông trong kÕ to¸n lµ tiÕng ViÖt. Tr­êng hîp ph¶i sö dông tiÕng n­íc ngoµi trªn chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh ë ViÖt Nam th× ph¶i sö dông ®ång thêi tiÕng ViÖt vµ tiÕng n­íc ngoµi. 2. Ch÷ sè sö dông trong kÕ to¸n lµ ch÷ sè ¶-RËp: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau ch÷ sè hµng ngh×n, triÖu, tû, ngh×n tû, triÖu tû, tû tû ph¶i ®Æt dÊu chÊm (.); khi cßn ghi ch÷ sè sau ch÷ sè hµng ®¬n vÞ ph¶i ®Æt dÊu phÈy (,) sau ch÷ sè hµng ®¬n vÞ. §iÒu 13. Kú kÕ to¸n 1. Kú kÕ to¸n gåm kú kÕ to¸n n¨m, kú kÕ to¸n quý, kú kÕ to¸n th¸ng vµ ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: a) Kú kÕ to¸n n¨m lµ m­êi hai th¸ng, tÝnh tõ ®Çu ngµy 01 th¸ng 01 ®Õn hÕt ngµy 31 th¸ng 12 n¨m d­¬ng lÞch. §¬n vÞ kÕ to¸n cã ®Æc thï riªng vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng ®­îc chän kú kÕ to¸n n¨m lµ m­êi hai th¸ng trßn theo n¨m d­¬ng lÞch, b¾t ®Çu tõ ®Çu ngµy 01 th¸ng ®Çu quý nµy ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cña th¸ng cuèi quý tr­íc n¨m sau vµ th«ng b¸o cho c¬ quan tµi chÝnh biÕt; b) Kú kÕ to¸n quý lµ ba th¸ng, tÝnh tõ ®Çu ngµy 01 th¸ng ®Çu quý ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cña th¸ng cuèi quý; c) Kú kÕ to¸n th¸ng lµ mét th¸ng, tÝnh tõ ®Çu ngµy 01 ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cña th¸ng. 2. Kú kÕ to¸n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n míi ®­îc thµnh lËp ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: a) Kú kÕ to¸n ®Çu tiªn cña doanh nghiÖp míi ®­îc thµnh lËp tÝnh tõ ngµy ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cña kú kÕ to¸n n¨m, kú kÕ to¸n quý, kú kÕ to¸n th¸ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Kú kÕ to¸n ®Çu tiªn cña ®¬n vÞ kÕ to¸n kh¸c tÝnh tõ ngµy cã hiÖu lùc ghi trªn quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cña kú kÕ to¸n n¨m, kú kÕ to¸n quý, kú kÕ to¸n th¸ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. §¬n vÞ kÕ to¸n khi chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u, gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng hoÆc ph¸ s¶n th× kú kÕ to¸n cuèi cïng tÝnh tõ ®Çu ngµy kú kÕ to¸n n¨m, kú kÕ to¸n quý, kú kÕ to¸n th¸ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®Õn hÕt ngµy tr­íc ngµy ghi trªn quyÕt ®Þnh chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u, gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng hoÆc ph¸ s¶n ®¬n vÞ kÕ to¸n cã hiÖu lùc. 4. Tr­êng hîp kú kÕ to¸n n¨m ®Çu tiªn hoÆc kú kÕ to¸n n¨m cuèi cïng cã thêi gian ng¾n h¬n chÝn m­¬i ngµy th× ®­îc phÐp céng (+) víi kú kÕ to¸n n¨m tiÕp theo hoÆc céng (+) víi kú kÕ to¸n n¨m tr­íc ®ã ®Ó tÝnh thµnh mét kú kÕ to¸n n¨m. Kú kÕ to¸n n¨m ®Çu tiªn hoÆc kú kÕ to¸n n¨m cuèi cïng ph¶i ng¾n h¬n m­êi l¨m th¸ng. §iÒu 14. C¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm 1. Gi¶ m¹o, khai man, tháa thuËn hoÆc Ðp buéc ng­êi kh¸c gi¶ m¹o, khai man, tÈy xãa tµi liÖu kÕ to¸n. 2. Cè ý, tháa thuËn hoÆc Ðp buéc ng­êi kh¸c cung cÊp, x¸c nhËn th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n sai sù thËt. 3. §Ó ngoµi sæ kÕ to¸n tµi s¶n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n hoÆc tµi s¶n liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kÕ to¸n. 4. Huû bá hoÆc cè ý lµm h­ háng tµi liÖu kÕ to¸n tr­íc thêi h¹n l­u tr÷ quy ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña LuËt nµy. 5. Ban hµnh, c«ng bè chuÈn mùc kÕ to¸n, chÕ ®é kÕ to¸n kh«ng ®óng thÈm quyÒn. 6. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®e däa, trï dËp ng­êi lµm kÕ to¸n trong viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n. 7. Ng­êi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh ®¬n vÞ kÕ to¸n kiªm lµm kÕ to¸n, thñ kho, thñ quü hoÆc mua, b¸n tµi s¶n, trõ doanh nghiÖp t­ nh©n, hé kinh doanh c¸ thÓ. 8. Bè trÝ ng­êi lµm kÕ to¸n, ng­êi lµm kÕ to¸n tr­ëng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 vµ §iÒu 53 cña LuËt nµy. 9. C¸c hµnh vi kh¸c vÒ kÕ to¸n mµ ph¸p luËt nghiªm cÊm. §iÒu 15. Gi¸ trÞ cña tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n 1. Tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n cã gi¸ trÞ ph¸p lý vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n vµ ®­îc sö dông ®Ó c«ng bè c«ng khai theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n lµ c¬ së ®Ó x©y dùng vµ xÐt duyÖt kÕ ho¹ch, dù to¸n, quyÕt to¸n, xem xÐt, xö lý vi ph¹m ph¸p luËt. §iÒu 16. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông, cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông, b¶o qu¶n vµ l­u tr÷ tµi liÖu kÕ to¸n. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu kÕ to¸n kÞp thêi, ®Çy ®ñ, trung thùc, minh b¹ch cho tæ chøc, c¸ nh©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch­¬ng II Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n Môc 1 Chøng tõ kÕ to¸n §iÒu 17. Néi dung chøng tõ kÕ to¸n 1. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn vµ sè hiÖu cña chøng tõ kÕ to¸n; b) Ngµy, th¸ng, n¨m lËp chøng tõ kÕ to¸n; c) Tªn, ®Þa chØ cña ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n lËp chøng tõ kÕ to¸n; d) Tªn, ®Þa chØ cña ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n nhËn chøng tõ kÕ to¸n; ®) Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh; e) Sè l­îng, ®¬n gi¸ vµ sè tiÒn cña nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ghi b»ng sè; tæng sè tiÒn cña chøng tõ kÕ to¸n dïng ®Ó thu, chi tiÒn ghi b»ng sè vµ b»ng ch÷; g) Ch÷ ký, hä vµ tªn cña ng­êi lËp, ng­êi duyÖt vµ nh÷ng ng­êi cã liªn quan ®Õn chøng tõ kÕ to¸n. 2. Ngoµi nh÷ng néi dung chñ yÕu cña chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, chøng tõ kÕ to¸n cã thÓ cã thªm nh÷ng néi dung kh¸c theo tõng lo¹i chøng tõ. §iÒu 18. Chøng tõ ®iÖn tö 1. Chøng tõ ®iÖn tö ®­îc coi lµ chøng tõ kÕ to¸n khi cã c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña LuËt nµy vµ ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng d÷ liÖu ®iÖn tö, ®­îc m· hãa mµ kh«ng bÞ thay ®æi trong qu¸ tr×nh truyÒn qua m¹ng m¸y tÝnh hoÆc trªn vËt mang tin nh­ b¨ng tõ, ®Üa tõ, c¸c lo¹i thÎ thanh to¸n. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ chøng tõ ®iÖn tö. §iÒu 19. LËp chøng tõ kÕ to¸n 1. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ®Òu ph¶i lËp chøng tõ kÕ to¸n. Chøng tõ kÕ to¸n chØ ®­îc lËp mét lÇn cho mçi nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh. 2. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®­îc lËp râ rµng, ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c theo néi dung quy ®Þnh trªn mÉu. Trong tr­êng hîp chøng tõ kÕ to¸n ch­a cã quy ®Þnh mÉu th× ®¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc tù lËp chøng tõ kÕ to¸n nh­ng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña LuËt nµy. 3. Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh trªn chøng tõ kÕ to¸n kh«ng ®­îc viÕt t¾t, kh«ng ®­îc tÈy xãa, söa ch÷a; khi viÕt ph¶i dïng bót mùc, sè vµ ch÷ viÕt ph¶i liªn tôc, kh«ng ng¾t qu·ng, chç trèng ph¶i g¹ch chÐo; chøng tõ bÞ tÈy xãa, söa ch÷a ®Òu kh«ng cã gi¸ trÞ thanh to¸n vµ ghi sæ kÕ to¸n. Khi viÕt sai vµo mÉu chøng tõ kÕ to¸n th× ph¶i huû bá b»ng c¸ch g¹ch chÐo vµo chøng tõ viÕt sai. 4. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®­îc lËp ®ñ sè liªn quy ®Þnh. Tr­êng hîp ph¶i lËp nhiÒu liªn chøng tõ kÕ to¸n cho mét nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh th× néi dung c¸c liªn ph¶i gièng nhau. Chøng tõ kÕ to¸n do ®¬n vÞ kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vµ d kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nµy lËp ®Ó giao dÞch víi tæ chøc, c¸ nh©n bªn ngoµi ®¬n vÞ kÕ to¸n th× liªn göi cho bªn ngoµi ph¶i cã dÊu cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. 5. Ng­êi lËp, ng­êi ký duyÖt vµ nh÷ng ng­êi kh¸c ký tªn trªn chøng tõ kÕ to¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung cña chøng tõ kÕ to¸n. 6. Chøng tõ kÕ to¸n ®­îc lËp d­íi d¹ng chøng tõ ®iÖn tö ph¶i tu©n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña LuËt nµy vµ kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy. Chøng tõ ®iÖn tö ph¶i ®­îc in ra giÊy vµ l­u tr÷ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña LuËt nµy. §iÒu 20. Ký chøng tõ kÕ to¸n 1. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i cã ®ñ ch÷ ký. Ch÷ ký trªn chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®­îc ký b»ng bót mùc. Kh«ng ®­îc ký chøng tõ kÕ to¸n b»ng mùc ®á hoÆc ®ãng dÊu ch÷ ký kh¾c s½n. Ch÷ ký trªn chøng tõ kÕ to¸n cña mét ng­êi ph¶i thèng nhÊt. 2. Ch÷ ký trªn chøng tõ kÕ to¸n ph¶i do ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn ký. Nghiªm cÊm ký chøng tõ kÕ to¸n khi ch­a ghi ®ñ néi dung chøng tõ thuéc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ký. 3. Chøng tõ kÕ to¸n chi tiÒn ph¶i do ng­êi cã thÈm quyÒn ký duyÖt chi vµ kÕ to¸n tr­ëng hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn ký tr­íc khi thùc hiÖn. Ch÷ ký trªn chøng tõ kÕ to¸n dïng ®Ó chi tiÒn ph¶i ký theo tõng liªn. 4. Chøng tõ ®iÖn tö ph¶i cã ch÷ ký ®iÖn tö theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 21. Hãa ®¬n b¸n hµng 1. Tæ chøc, c¸ nh©n khi b¸n hµng ho¸ hoÆc cung cÊp dÞch vô ph¶i lËp hãa ®¬n b¸n hµng giao cho kh¸ch hµng. Tr­êng hîp b¸n lÎ hµng hãa hoÆc cung cÊp dÞch vô d­íi møc tiÒn quy ®Þnh mµ ng­êi mua hµng kh«ng yªu cÇu th× kh«ng ph¶i lËp hãa ®¬n b¸n hµng. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ c¸c tr­êng hîp b¸n hµng vµ møc tiÒn b¸n hµng kh«ng ph¶i lËp hãa ®¬n b¸n hµng. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n khi mua hµng hãa hoÆc ®­îc cung cÊp dÞch vô cã quyÒn yªu cÇu ng­êi b¸n hµng, ng­êi cung cÊp dÞch vô lËp, giao hãa ®¬n b¸n hµng cho m×nh. 3. Hãa ®¬n b¸n hµng ®­îc thÓ hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc sau ®©y: a) Hãa ®¬n theo mÉu in s½n; b) Hãa ®¬n in tõ m¸y; c) Hãa ®¬n ®iÖn tö; d) Tem, vÐ, thÎ in s½n gi¸ thanh to¸n. 4. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh mÉu hãa ®¬n, tæ chøc in, ph¸t hµnh vµ sö dông hãa ®¬n b¸n hµng. Tr­êng hîp tæ chøc hoÆc c¸ nh©n tù in hãa ®¬n b¸n hµng th× ph¶i ®­îc c¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n tr­íc khi thùc hiÖn. 5. Tæ chøc, c¸ nh©n khi b¸n hµng hãa hoÆc cung cÊp dÞch vô nÕu kh«ng lËp, kh«ng giao hãa ®¬n b¸n hµng hoÆc lËp hãa ®¬n b¸n hµng kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 vµ §iÒu 20 cña LuËt nµy vµ c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 22. Qu¶n lý, sö dông chøng tõ kÕ to¸n 1.Th«ng tin, sè liÖu trªn chøng tõ kÕ to¸n lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 2. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®­îc s¾p xÕp theo néi dung kinh tÕ, theo tr×nh tù thêi gian vµ b¶o qu¶n an toµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. ChØ c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn míi cã quyÒn t¹m gi÷, tÞch thu hoÆc niªm phong chøng tõ kÕ to¸n. Tr­êng hîp t¹m gi÷ hoÆc tÞch thu th× c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ph¶i sao chôp chøng tõ bÞ t¹m gi÷, bÞ tÞch thu vµ ký x¸c nhËn trªn chøng tõ sao chôp; ®ång thêi lËp biªn b¶n ghi râ lý do, sè l­îng tõng lo¹i chøng tõ kÕ to¸n bÞ t¹m gi÷ hoÆc bÞ tÞch thu vµ ký tªn, ®ãng dÊu. 4. C¬ quan cã thÈm quyÒn niªm phong chøng tõ kÕ to¸n ph¶i lËp biªn b¶n, ghi râ lý do, sè l­îng tõng lo¹i chøng tõ kÕ to¸n bÞ niªm phong vµ ký tªn, ®ãng dÊu. Môc 2 Tµi kho¶n kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n §iÒu 23. Tµi kho¶n kÕ to¸n vµ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n 1. Tµi kho¶n kÕ to¸n dïng ®Ó ph©n lo¹i vµ hÖ thèng hãa c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh theo néi dung kinh tÕ. 2. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n gåm c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n cÇn sö dông. Mçi ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i sö dông mét hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. 3. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ vÒ tµi kho¶n kÕ to¸n vµ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. §iÒu 24. Lùa chän ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ®Ó chän hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông ë ®¬n vÞ. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc chi tiÕt c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®· chän phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ. §iÒu 25. Sæ kÕ to¸n vµ hÖ thèng sæ kÕ to¸n 1. Sæ kÕ to¸n dïng ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng vµ l­u gi÷ toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ®· ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kÕ to¸n. 2. Sæ kÕ to¸n ph¶i ghi râ tªn ®¬n vÞ kÕ to¸n; tªn sæ; ngµy, th¸ng, n¨m lËp sæ; ngµy, th¸ng, n¨m khãa sæ; ch÷ ký cña ng­êi lËp sæ, kÕ to¸n tr­ëng vµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n; sè trang; ®ãng dÊu gi¸p lai. 3. Sæ kÕ to¸n ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Ngµy, th¸ng ghi sæ; b) Sè hiÖu vµ ngµy, th¸ng cña chøng tõ kÕ to¸n dïng lµm c¨n cø ghi sæ; c) Tãm t¾t néi dung cña nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh; d) Sè tiÒn cña nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ghi vµo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n; ®) Sè d­ ®Çu kú, sè tiÒn ph¸t sinh trong kú, sè d­ cuèi kú. 4. Sæ kÕ to¸n gåm sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. 5. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ vÒ h×nh thøc kÕ to¸n, hÖ thèng sæ kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n. §iÒu 26. Lùa chän ¸p dông hÖ thèng sæ kÕ to¸n 1. Mçi ®¬n vÞ kÕ to¸n chØ cã mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n cho mét kú kÕ to¸n n¨m. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng sæ kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ®Ó chän mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n ¸p dông ë ®¬n vÞ. 3. §¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc cô thÓ ho¸ c¸c sæ kÕ to¸n ®· chän ®Ó phôc vô yªu cÇu kÕ to¸n cña ®¬n vÞ. §iÒu 27. Më sæ, ghi sæ, khãa sæ kÕ to¸n 1. Sæ kÕ to¸n ph¶i më vµo ®Çu kú kÕ to¸n n¨m; ®èi víi ®¬n vÞ kÕ to¸n míi thµnh lËp, sæ kÕ to¸n ph¶i më tõ ngµy thµnh lËp. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 3. Sæ kÕ to¸n ph¶i ghi kÞp thêi, râ rµng, ®Çy ®ñ theo c¸c néi dung cña sæ. Th«ng tin, sè liÖu ghi vµo sæ kÕ to¸n ph¶i chÝnh x¸c, trung thùc, ®óng víi chøng tõ kÕ to¸n. 4. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n ph¶i theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh cña nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh. Th«ng tin, sè liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n cña n¨m sau ph¶i kÕ tiÕp th«ng tin, sè liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n cña n¨m tr­íc liÒn kÒ. Sæ kÕ to¸n ph¶i ghi liªn tôc tõ khi më sæ ®Õn khi khãa sæ. 5. Th«ng tin, sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n ph¶i ®­îc ghi b»ng bót mùc; kh«ng ghi xen thªm vµo phÝa trªn hoÆc phÝa d­íi; kh«ng ghi chång lªn nhau; kh«ng ghi c¸ch dßng; tr­êng hîp ghi kh«ng hÕt trang sæ ph¶i g¹ch chÐo phÇn kh«ng ghi; khi ghi hÕt trang ph¶i céng sè liÖu tæng céng cña trang vµ chuyÓn sè liÖu tæng céng sang trang kÕ tiÕp. 6. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i khãa sæ kÕ to¸n vµo cuèi kú kÕ to¸n tr­íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c tr­êng hîp khãa sæ kÕ to¸n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7. §¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc ghi sæ kÕ to¸n b»ng tay hoÆc ghi sæ kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh. Tr­êng hîp ghi sæ kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh th× ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ sæ kÕ to¸n t¹i §iÒu 25, §iÒu 26 cña LuËt nµy vµ c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ 6 §iÒu nµy. Sau khi khãa sæ kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh ph¶i in sæ kÕ to¸n ra giÊy vµ ®ãng thµnh quyÓn riªng cho tõng kú kÕ to¸n n¨m. §iÒu 28. Söa ch÷a sæ kÕ to¸n 1. Khi ph¸t hiÖn sæ kÕ to¸n ghi b»ng tay cã sai sãt th× kh«ng ®­îc tÈy xãa lµm mÊt dÊu vÕt th«ng tin, sè liÖu ghi sai mµ ph¶i söa ch÷a theo mét trong ba ph­¬ng ph¸p sau: a) Ghi c¶i chÝnh b»ng c¸ch g¹ch mét ®­êng th¼ng vµo chç sai vµ ghi sè hoÆc ch÷ ®óng ë phÝa trªn vµ ph¶i cã ch÷ ký cña kÕ to¸n tr­ëng bªn c¹nh; b) Ghi sè ©m b»ng c¸ch ghi l¹i sè sai b»ng mùc ®á hoÆc ghi l¹i sè sai trong dÊu ngoÆc ®¬n, sau ®ã ghi l¹i sè ®óng vµ ph¶i cã ch÷ ký cña kÕ to¸n tr­ëng bªn c¹nh; c) Ghi bæ sung b»ng c¸ch lËp “chøng tõ ghi sæ bæ sung” vµ ghi thªm sè chªnh lÖch thiÕu cho ®ñ. 2. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn sæ kÕ to¸n cã sai sãt tr­íc khi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®­îc nép cho c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn th× ph¶i söa ch÷a trªn sæ kÕ to¸n cña n¨m ®ã. 3. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn sæ kÕ to¸n cã sai sãt sau khi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®· nép cho c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn th× ph¶i söa ch÷a trªn sæ kÕ to¸n cña n¨m ®· ph¸t hiÖn sai sãt vµ ghi chó vµo dßng cuèi cña sæ kÕ to¸n n¨m cã sai sãt. 4. Söa ch÷a sæ kÕ to¸n trong tr­êng hîp ghi sæ b»ng m¸y vi tÝnh: a) Tr­êng hîp ph¸t hiÖn sai sãt tr­íc khi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®­îc nép cho c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn th× ph¶i söa ch÷a trùc tiÕp vµo sæ kÕ to¸n cña n¨m ®ã trªn m¸y vi tÝnh; b) Tr­êng hîp ph¸t hiÖn sai sãt sau khi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®· nép cho c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn th× ph¶i söa ch÷a trùc tiÕp vµo sæ kÕ to¸n cña n¨m ®· ph¸t hiÖn sai sãt trªn m¸y vi tÝnh vµ ghi chó vµo dßng cuèi cña sæ kÕ to¸n n¨m cã sai sãt; c) Söa ch÷a sæ kÕ to¸n trong tr­êng hîp ghi sæ b»ng m¸y vi tÝnh ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i ®iÓm b hoÆc ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy. Môc 3 b¸o c¸o tµi chÝnh §iÒu 29. B¸o c¸o tµi chÝnh 1. B¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp theo chuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n dïng ®Ó tæng hîp vµ thuyÕt minh vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. 2. B¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng thu, chi ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc gåm: a) B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n; b) B¸o c¸o thu, chi; c) B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh; d) C¸c b¸o c¸o kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. B¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh gåm: a) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n; b) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh; c) B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ; d) B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 4. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng. §iÒu 30. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh 1. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµo cuèi kú kÕ to¸n n¨m; tr­êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo kú kÕ to¸n kh¸c th× ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i lËp theo kú kÕ to¸n ®ã. 2. ViÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i c¨n cø vµo sè liÖu sau khi khãa sæ kÕ to¸n. §¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp hoÆc b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt dùa trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n trong cïng ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn. 3. B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®­îc lËp ®óng néi dung, ph­¬ng ph¸p vµ tr×nh bµy nhÊt qu¸n gi÷a c¸c kú kÕ to¸n; tr­êng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh bµy kh¸c nhau gi÷a c¸c kú kÕ to¸n th× ph¶i thuyÕt minh râ lý do. 4. B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®­îc ng­êi lËp, kÕ to¸n tr­ëng vµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ký. Ng­êi ký b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung cña b¸o c¸o. §iÒu 31. Thêi h¹n nép b¸o c¸o tµi chÝnh 1. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i ®­îc nép cho c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn trong thêi h¹n chÝn m­¬i ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®èi víi b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch th× thêi h¹n nép b¸o c¸o ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ thêi h¹n nép b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ tõng cÊp qu¶n lý. §iÒu 32. Néi dung c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh 1. Néi dung c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng thu, chi ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc gåm: a) §¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng thu, chi ng©n s¸ch nhµ n­íc c«ng khai quyÕt to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m; b) §¬n vÞ kÕ to¸n lµ c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc c«ng khai quyÕt to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m vµ c¸c kho¶n thu, chi tµi chÝnh kh¸c; c) §¬n vÞ kÕ to¸n lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc c«ng khai quyÕt to¸n thu, chi tµi chÝnh n¨m; d) §¬n vÞ kÕ to¸n cã sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n c«ng khai môc ®Ých huy ®éng vµ sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp, ®èi t­îng ®ãng gãp, møc huy ®éng, kÕt qu¶ sö dông vµ quyÕt to¸n thu, chi tõng kho¶n ®ãng gãp. 2. Néi dung c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh gåm: a) T×nh h×nh tµi s¶n, nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u; b) KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh; c) TrÝch lËp vµ sö dông c¸c quü; d) Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. 3. B¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ®· ®­îc kiÓm to¸n khi c«ng khai ph¶i kÌm theo kÕt luËn cña tæ chøc kiÓm to¸n. §iÒu 33. H×nh thøc vµ thêi h¹n c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh 1. ViÖc c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc: a) Ph¸t hµnh Ên phÈm; b) Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n; c) Niªm yÕt; d) C¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng thu, chi ng©n s¸ch nhµ n­íc ph¶i c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m trong thêi h¹n s¸u m­¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. 3. §¬n vÞ kÕ to¸n lµ c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®¬n vÞ kÕ to¸n cã sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n ph¶i c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m trong thêi h¹n ba m­¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. 4. §¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m trong thêi h¹n mét tr¨m hai m­¬i ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m. §iÒu 34. KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh 1. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña ®¬n vÞ kÕ to¸n mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i kiÓm to¸n th× ph¶i ®­îc kiÓm to¸n tr­íc khi nép cho c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vµ tr­íc khi c«ng khai. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n khi ®­îc kiÓm to¸n ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kiÓm to¸n. 3. B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n khi nép cho c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 cña LuËt nµy ph¶i cã b¸o c¸o kiÓm to¸n ®Ýnh kÌm. Môc 4 KiÓm tra kÕ to¸n §iÒu 35. KiÓm tra kÕ to¸n §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i chÞu sù kiÓm tra kÕ to¸n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ kh«ng qu¸ mét lÇn kiÓm tra cïng mét néi dung trong mét n¨m. ViÖc kiÓm tra kÕ to¸n chØ ®­îc thùc hiÖn khi cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 36. Néi dung kiÓm tra kÕ to¸n 1. Néi dung kiÓm tra kÕ to¸n gåm: a) KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n; b) KiÓm tra viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ng­êi lµm kÕ to¸n; c) KiÓm tra viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp kÕ to¸n; d) KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n. 2. Néi dung kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trong quyÕt ®Þnh kiÓm tra. §iÒu 37. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n 1. Khi kiÓm tra kÕ to¸n, ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i xuÊt tr×nh quyÕt ®Þnh kiÓm tra kÕ to¸n. §oµn kiÓm tra kÕ to¸n cã quyÒn yªu cÇu ®¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc kiÓm tra cung cÊp tµi liÖu kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn néi dung kiÓm tra kÕ to¸n vµ gi¶i tr×nh khi cÇn thiÕt. 2. Khi kÕt thóc kiÓm tra kÕ to¸n, ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm tra kÕ to¸n vµ giao cho ®¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc kiÓm tra mét b¶n; nÕu ph¸t hiÖn cã vi ph¹m ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n th× xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc chuyÓn hå s¬ ®Õn c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Tr­ëng ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kÕt luËn kiÓm tra. 4. §oµn kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i tu©n thñ tr×nh tù, néi dung, ph¹m vi vµ thêi gian kiÓm tra, kh«ng ®­îc lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ kh«ng ®­îc s¸ch nhiÔu ®¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc kiÓm tra. §iÒu 38. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc kiÓm tra kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc kiÓm tra kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm: a) Cung cÊp cho ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n tµi liÖu kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn néi dung kiÓm tra vµ gi¶i tr×nh c¸c néi dung theo yªu cÇu cña ®oµn kiÓm tra; b) Thùc hiÖn kÕt luËn cña ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc kiÓm tra kÕ to¸n cã quyÒn: a) Tõ chèi kiÓm tra nÕu thÊy viÖc kiÓm tra kh«ng ®óng thÈm quyÒn hoÆc néi dung kiÓm tra tr¸i víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 cña LuËt nµy; b) KhiÕu n¹i vÒ kÕt luËn cña ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n víi c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh kiÓm tra kÕ to¸n; tr­êng hîp kh«ng ®ång ý víi kÕt luËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh kiÓm tra kÕ to¸n th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 5 kiÓm kª tµI s¶n, b¶o qu¶n, l­u tr÷ tµI liÖu kÕ to¸n §iÒu 39. KiÓm kª tµi s¶n 1. KiÓm kª tµi s¶n lµ viÖc c©n, ®ong, ®o, ®Õm sè l­îng; x¸c nhËn vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng, gi¸ trÞ cña tµi s¶n, nguån vèn hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm kiÓm kª ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu víi sè liÖu trong sæ kÕ to¸n. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i kiÓm kª tµi s¶n trong c¸c tr­êng hîp sau: a) Cuèi kú kÕ to¸n n¨m, tr­íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; b) Chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng, ph¸ s¶n hoÆc b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp; c) ChuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp; d) X¶y ra háa ho¹n, lò lôt vµ c¸c thiÖt h¹i bÊt th­êng kh¸c; ®) §¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn; e) C¸c tr­êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Sau khi kiÓm kª tµi s¶n, ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i lËp b¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm kª. Tr­êng hîp cã chªnh lÖch gi÷a sè liÖu thùc tÕ kiÓm kª víi sè liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n, ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ ph¶i ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch vµ kÕt qu¶ xö lý vµo sæ kÕ to¸n tr­íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 4. ViÖc kiÓm kª ph¶i ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ tµi s¶n, nguån h×nh thµnh tµi s¶n. Ng­êi lËp vµ ký b¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm kª ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kiÓm kª. §iÒu 40. B¶o qu¶n, l­u tr÷ tµi liÖu kÕ to¸n 1. Tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i ®­îc ®¬n vÞ kÕ to¸n b¶o qu¶n ®Çy ®ñ, an toµn trong qu¸ tr×nh sö dông vµ l­u tr÷. 2. Tµi liÖu kÕ to¸n l­u tr÷ ph¶i lµ b¶n chÝnh. Tr­êng hîp tµi liÖu kÕ to¸n bÞ t¹m gi÷, bÞ tÞch thu th× ph¶i cã biªn b¶n kÌm theo b¶n sao chôp cã x¸c nhËn; nÕu bÞ mÊt hoÆc bÞ huû ho¹i th× ph¶i cã biªn b¶n kÌm theo b¶n sao chôp hoÆc x¸c nhËn. 3. Tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i ®­a vµo l­u tr÷ trong thêi h¹n m­êi hai th¸ng, kÓ tõ ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m hoÆc kÕt thóc c«ng viÖc kÕ to¸n. 4. Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc b¶o qu¶n, l­u tr÷ tµi liÖu kÕ to¸n. 5. Tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i ®­îc l­u tr÷ theo thêi h¹n sau ®©y: a) Tèi thiÓu n¨m n¨m ®èi víi tµi liÖu kÕ to¸n dïng cho qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n, gåm c¶ chøng tõ kÕ to¸n kh«ng sö dông trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; b) Tèi thiÓu m­êi n¨m ®èi víi chøng tõ kÕ to¸n sö dông trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m, trõ tr­êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c; c) L­u tr÷ vÜnh viÔn ®èi víi tµi liÖu kÕ to¸n cã tÝnh sö liÖu, cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ, an ninh, quèc phßng. 6. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ tõng lo¹i tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i l­u tr÷, thêi h¹n l­u tr÷, thêi ®iÓm tÝnh thêi h¹n l­u tr÷ quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu nµy, n¬i l­u tr÷ vµ thñ tôc tiªu huû tµi liÖu kÕ to¸n l­u tr÷. §iÒu 41. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr­êng hîp tµi liÖu kÕ to¸n bÞ mÊt hoÆc bÞ huû ho¹i Khi ph¸t hiÖn tµi liÖu kÕ to¸n bÞ mÊt hoÆc bÞ huû ho¹i, ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn ngay c¸c c«ng viÖc sau ®©y: 1. KiÓm tra, x¸c ®Þnh vµ lËp biªn b¶n vÒ sè l­îng, hiÖn tr¹ng, nguyªn nh©n tµi liÖu kÕ to¸n bÞ mÊt hoÆc bÞ huû ho¹i vµ th«ng b¸o cho tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan vµ c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn; 2. Tæ chøc phôc håi l¹i tµi liÖu kÕ to¸n bÞ h­ háng; 3. Liªn hÖ víi tæ chøc, c¸ nh©n cã giao dÞch tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n ®Ó ®­îc sao chôp hoÆc x¸c nhËn l¹i tµi liÖu kÕ to¸n bÞ mÊt hoÆc bÞ huû ho¹i; 4. §èi víi tµi liÖu kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn tµi s¶n nh­ng kh«ng thÓ phôc håi b»ng c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy th× ph¶i kiÓm kª tµi s¶n ®Ó lËp l¹i tµi liÖu kÕ to¸n bÞ mÊt hoÆc bÞ huû ho¹i. Môc 6 c«ng viÖc kÕ to¸n trong tr­êng hîp ®¬n vÞ kÕ to¸n chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u, gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng, ph¸ s¶n §iÒu 42. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr­êng hîp chia ®¬n vÞ kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n bÞ chia thµnh c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n míi ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a) Khãa sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, x¸c ®Þnh nî ch­a thanh to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; b) Ph©n chia tµi s¶n, nî ch­a thanh to¸n, lËp biªn b¶n bµn giao vµ ghi sæ kÕ to¸n theo biªn b¶n bµn giao; c) Bµn giao tµi liÖu kÕ to¸n liªn quan ®Õn tµi s¶n, nî ch­a thanh to¸n cho c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n míi. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n míi ®­îc thµnh lËp c¨n cø vµo biªn b¶n bµn giao më sæ kÕ to¸n vµ ghi sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 43. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr­êng hîp t¸ch ®¬n vÞ kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n bÞ t¸ch mét bé phËn ®Ó thµnh lËp ®¬n vÞ kÕ to¸n míi ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a) KiÓm kª tµi s¶n, x¸c ®Þnh nî ch­a thanh to¸n cña bé phËn ®­îc t¸ch; b) Bµn giao tµi s¶n, nî ch­a thanh to¸n cña bé phËn ®­îc t¸ch, lËp biªn b¶n bµn giao vµ ghi sæ kÕ to¸n theo biªn b¶n bµn giao; c) Bµn giao tµi liÖu kÕ to¸n liªn quan ®Õn tµi s¶n, nî ch­a thanh to¸n cho ®¬n vÞ kÕ to¸n míi; ®èi víi tµi liÖu kÕ to¸n kh«ng bµn giao th× ®¬n vÞ kÕ to¸n bÞ t¸ch l­u tr÷ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña LuËt nµy. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n míi ®­îc thµnh lËp c¨n cø vµo biªn b¶n bµn giao më sæ kÕ to¸n vµ ghi sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 44. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr­êng hîp hîp nhÊt c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n 1. C¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n hîp nhÊt thµnh ®¬n vÞ kÕ to¸n míi th× tõng ®¬n vÞ kÕ to¸n bÞ hîp nhÊt ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a) Khãa sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, x¸c ®Þnh nî ch­a thanh to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; b) Bµn giao toµn bé tµi s¶n, nî ch­a thanh to¸n, lËp biªn b¶n bµn giao vµ ghi sæ kÕ to¸n theo biªn b¶n bµn giao; c) Bµn giao toµn bé tµi liÖu kÕ to¸n cho ®¬n vÞ kÕ to¸n hîp nhÊt. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n hîp nhÊt ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a) C¨n cø vµo c¸c biªn b¶n bµn giao, më sæ kÕ to¸n vµ ghi sæ kÕ to¸n; b) Tæng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n bÞ hîp nhÊt thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n hîp nhÊt. §iÒu 45. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr­êng hîp s¸p nhËp ®¬n vÞ kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n s¸p nhËp vµo ®¬n vÞ kÕ to¸n kh¸c ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a) Khãa sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, x¸c ®Þnh nî ch­a thanh to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; b) Bµn giao toµn bé tµi s¶n, nî ch­a thanh to¸n, lËp biªn b¶n bµn giao vµ ghi sæ kÕ to¸n theo biªn b¶n bµn giao; c) Bµn giao toµn bé tµi liÖu kÕ to¸n cho ®¬n vÞ kÕ to¸n nhËn s¸p nhËp. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n nhËn s¸p nhËp c¨n cø vµo biªn b¶n bµn giao ghi sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 46. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr­êng hîp chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u 1. §¬n vÞ kÕ to¸n chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a) Khãa sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, x¸c ®Þnh nî ch­a thanh to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; b) Bµn giao toµn bé tµi s¶n, nî ch­a thanh to¸n, lËp biªn b¶n bµn giao vµ ghi sæ kÕ to¸n theo biªn b¶n bµn giao; c) Bµn giao toµn bé tµi liÖu kÕ to¸n cho ®¬n vÞ kÕ to¸n cã h×nh thøc së h÷u míi. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n cã h×nh thøc së h÷u míi c¨n cø vµo biªn b¶n bµn giao më sæ kÕ to¸n vµ ghi sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 47. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr­êng hîp gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng, ph¸ s¶n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n bÞ gi¶i thÓ hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a) Khãa sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, x¸c ®Þnh nî ch­a thanh to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; b) Më sæ kÕ to¸n theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh liªn quan ®Õn gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng; c) Bµn giao tµi liÖu kÕ to¸n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n gi¶i thÓ hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng sau khi xö lý xong cho ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn hoÆc tæ chøc, c¸ nh©n l­u tr÷ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña LuËt nµy. 2. Tr­êng hîp ®¬n vÞ kÕ to¸n bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n th× Toµ ¸n tuyªn bè ph¸ s¶n chØ ®Þnh ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. Ch­¬ng III Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ng­êi lµm kÕ to¸n §iÒu 48. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, bè trÝ ng­êi lµm kÕ to¸n hoÆc thuª lµm kÕ to¸n. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i bè trÝ ng­êi lµm kÕ to¸n tr­ëng. Tr­êng hîp ®¬n vÞ kÕ to¸n ch­a bè trÝ ®­îc ng­êi lµm kÕ to¸n tr­ëng th× ph¶i cö ng­êi phô tr¸ch kÕ to¸n hoÆc thuª ng­êi lµm kÕ to¸n tr­ëng (sau ®©y kÕ to¸n tr­ëng vµ ng­êi phô tr¸ch kÕ to¸n gäi chung lµ kÕ to¸n tr­ëng). 3. Tr­êng hîp c¬ quan, doanh nghiÖp cã ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn vµ ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp c¬ së th× tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 49. Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, bè trÝ ng­êi lµm kÕ to¸n, ng­êi lµm kÕ to¸n tr­ëng theo ®óng tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i LuËt nµy. 2. QuyÕt ®Þnh thuª lµm kÕ to¸n, thuª lµm kÕ to¸n tr­ëng. 3. Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ do nh÷ng sai tr¸i mµ m×nh g©y ra. §iÒu 50. Tiªu chuÈn, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lµm kÕ to¸n 1. Ng­êi lµm kÕ to¸n ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn sau ®©y: a) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, trung thùc, liªm khiÕt, cã ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt; b) Cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n. 2. Ng­êi lµm kÕ to¸n cã quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô kÕ to¸n. 3. Ng­êi lµm kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña m×nh. Khi thay ®æi ng­êi lµm kÕ to¸n, ng­êi lµm kÕ to¸n cò ph¶i cã tr¸ch nhiÖm bµn giao c«ng viÖc kÕ to¸n vµ tµi liÖu kÕ to¸n cho ng­êi lµm kÕ to¸n míi. Ng­êi lµm kÕ to¸n cò ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc kÕ to¸n trong thêi gian m×nh lµm kÕ to¸n. §iÒu 51. Nh÷ng ng­êi kh«ng ®­îc lµm kÕ to¸n 1. Ng­êi ch­a thµnh niªn; ng­êi bÞ h¹n chÕ hoÆc mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; ng­êi ®ang ph¶i ®­a vµo c¬ së gi¸o dôc, c¬ së ch÷a bÖnh hoÆc bÞ qu¶n chÕ hµnh chÝnh. 2. Ng­êi ®ang bÞ cÊm hµnh nghÒ, cÊm lµm kÕ to¸n theo b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n; ng­êi ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; ng­êi ®ang ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t tï hoÆc ®· bÞ kÕt ¸n vÒ mét trong c¸c téi vÒ kinh tÕ, vÒ chøc vô liªn quan ®Õn tµi chÝnh, kÕ to¸n mµ ch­a ®­îc xãa ¸n tÝch. 3. Bè, mÑ, vî, chång, con, anh, chÞ, em ruét cña ng­êi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh ®¬n vÞ kÕ to¸n, kÓ c¶ kÕ to¸n tr­ëng trong cïng mét ®¬n vÞ kÕ to¸n lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, c«ng ty cæ phÇn, hîp t¸c x·, c¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc. 4. Thñ kho, thñ quü, ng­êi mua, b¸n tµi s¶n trong cïng mét ®¬n vÞ kÕ to¸n lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, c«ng ty cæ phÇn, hîp t¸c x·, c¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc. §iÒu 52. KÕ to¸n tr­ëng 1. KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ kÕ to¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña LuËt nµy. 2. KÕ to¸n tr­ëng cña c¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ngoµi nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cßn cã nhiÖm vô gióp ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n gi¸m s¸t tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ kÕ to¸n. 3. KÕ to¸n tr­ëng chÞu sù l·nh ®¹o cña ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n; tr­êng hîp cã ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn th× ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vµ kiÓm tra cña kÕ to¸n tr­ëng cÊp trªn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. 4. Tr­êng hîp ®¬n vÞ kÕ to¸n cö ng­êi phô tr¸ch kÕ to¸n thay kÕ to¸n tr­ëng th× ng­êi phô tr¸ch kÕ to¸n ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 50 cña LuËt nµy vµ ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn quy ®Þnh cho kÕ to¸n tr­ëng. §iÒu 53. Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña kÕ to¸n tr­ëng 1. KÕ to¸n tr­ëng ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn sau ®©y: a) C¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 50 cña LuËt nµy; b) Cã chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n tõ bËc trung cÊp trë lªn; c) Thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ vÒ kÕ to¸n Ýt nhÊt lµ hai n¨m ®èi víi ng­êi cã chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n tõ tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn vµ thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ vÒ kÕ to¸n Ýt nhÊt lµ ba n¨m ®èi víi ng­êi cã chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n bËc trung cÊp. 2. Ng­êi lµm kÕ to¸n tr­ëng ph¶i cã chøng chØ qua líp båi d­ìng kÕ to¸n tr­ëng. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña kÕ to¸n tr­ëng phï hîp víi tõng lo¹i ®¬n vÞ kÕ to¸n. §iÒu 54. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn cña kÕ to¸n tr­ëng 1. KÕ to¸n tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm: a) Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, tµi chÝnh trong ®¬n vÞ kÕ to¸n; b) Tæ chøc ®iÒu hµnh bé m¸y kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy; c) LËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2. KÕ to¸n tr­ëng cã quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô kÕ to¸n. 3. KÕ to¸n tr­ëng cña c¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, ngoµi c¸c quyÒn ®· quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy cßn cã quyÒn: a) Cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n víi ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n vÒ viÖc tuyÓn dông, thuyªn chuyÓn, t¨ng l­¬ng, khen th­ëng, kû luËt ng­êi lµm kÕ to¸n, thñ kho, thñ quü; b) Yªu cÇu c¸c bé phËn liªn quan trong ®¬n vÞ kÕ to¸n cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi tµi liÖu liªn quan ®Õn c«ng viÖc kÕ to¸n vµ gi¸m s¸t tµi chÝnh cña kÕ to¸n tr­ëng; c) B¶o l­u ý kiÕn chuyªn m«n b»ng v¨n b¶n khi cã ý kiÕn kh¸c víi ý kiÕn cña ng­êi ra quyÕt ®Þnh; d) B¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n khi ph¸t hiÖn c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n trong ®¬n vÞ; tr­êng hîp vÉn ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh th× b¸o c¸o lªn cÊp trªn trùc tiÕp cña ng­êi ®· ra quyÕt ®Þnh hoÆc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ cña viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh ®ã. Ch­¬ng IV ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp kÕ to¸n §iÒu 55. Hµnh nghÒ kÕ to¸n 1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã quyÒn hµnh nghÒ kÕ to¸n. 2. Tæ chøc kinh doanh dÞch vô kÕ to¸n ph¶i thµnh lËp doanh nghiÖp dÞch vô kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ng­êi qu¶n lý doanh nghiÖp dÞch vô kÕ to¸n ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 57 cña LuËt nµy. 3. C¸ nh©n hµnh nghÒ kÕ to¸n ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 57 cña LuËt nµy vµ ph¶i cã ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô kÕ to¸n. §iÒu 56. Thuª lµm kÕ to¸n, thuª lµm kÕ to¸n tr­ëng 1. §¬n vÞ kÕ to¸n ®­îc ký hîp ®ång víi doanh nghiÖp dÞch vô kÕ to¸n hoÆc c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô kÕ to¸n ®Ó thuª lµm kÕ to¸n hoÆc thuª lµm kÕ to¸n tr­ëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ViÖc thuª lµm kÕ to¸n, thuª lµm kÕ to¸n tr­ëng ph¶i ®­îc lËp thµnh hîp ®ång b»ng v¨n b¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. §¬n vÞ kÕ to¸n thuª lµm kÕ to¸n, thuª lµm kÕ to¸n tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, trung thùc mäi th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn c«ng viÖc thuª lµm kÕ to¸n, thuª lµm kÕ to¸n tr­ëng vµ thanh to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi phÝ dÞch vô kÕ to¸n theo tháa thuËn trong hîp ®ång. 4. Ng­êi ®­îc thuª lµm kÕ to¸n tr­ëng ph¶i cã ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 53 cña LuËt nµy. 5. Doanh nghiÖp, c¸ nh©n cung cÊp dÞch vô kÕ to¸n vµ ng­êi ®­îc thuª lµm kÕ to¸n tr­ëng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo tháa thuËn trong hîp ®ång. §iÒu 57. Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n 1. C«ng d©n ViÖt Nam ®­îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, trung thùc, liªm khiÕt, cã ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt; kh«ng thuéc ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 51 cña LuËt nµy; b) Cã chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n tõ tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn vµ thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n tõ n¨m n¨m trë lªn; c) §¹t kú thi tuyÓn do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn tæ chøc. 2. Ng­êi n­íc ngoµi ®­îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) §­îc phÐp c­ tró t¹i ViÖt Nam; b) Cã chøng chØ chuyªn gia kÕ to¸n hoÆc chøng chØ kÕ to¸n do tæ chøc n­íc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc tÕ vÒ kÕ to¸n cÊp ®­îc Bé Tµi chÝnh ViÖt Nam thõa nhËn; c) §¹t kú thi s¸t h¹ch vÒ ph¸p luËt kinh tÕ, tµi chÝnh, kÕ to¸n ViÖt Nam do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn tæ chøc. 3. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ch­¬ng tr×nh båi d­ìng, héi ®ång thi tuyÓn, thñ tôc, thÈm quyÒn cÊp vµ thu håi chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. §iÒu 58. QuyÒn tham gia tæ chøc nghÒ nghiÖp kÕ to¸n §¬n vÞ kÕ to¸n vµ ng­êi lµm kÕ to¸n cã quyÒn tham gia Héi kÕ to¸n ViÖt Nam hoÆc tæ chøc nghÒ nghiÖp kÕ to¸n kh¸c nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp kÕ to¸n, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña héi viªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch­¬ng V qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n §iÒu 59. Néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n Néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n bao gåm: 1. X©y dùng, chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kÕ to¸n; 2. Ban hµnh, phæ biÕn, chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n; 3. KiÓm tra kÕ to¸n; kiÓm tra ho¹t ®éng dÞch vô kÕ to¸n; 4. H­íng dÉn ho¹t ®éng hµnh nghÒ kÕ to¸n, tæ chøc thi tuyÓn, cÊp vµ thu håi chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n; 5. H­íng dÉn vµ tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng nghÒ nghiÖp kÕ to¸n; 6. Tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vÒ kÕ to¸n vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ho¹t ®éng kÕ to¸n; 7. Hîp t¸c quèc tÕ vÒ kÕ to¸n; 8. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n. §iÒu 60. C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n. 2. Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n. 3. C¸c bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n trong ngµnh, lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch. 4. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n t¹i ®Þa ph­¬ng. Ch­¬ng VI Khen th­ëng vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 61. Khen th­ëng Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng kÕ to¸n th× ®­îc khen th­ëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 62. Xö lý vi ph¹m Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch­¬ng VII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 63. HiÖu lùc thi hµnh 1. LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004. 2. Ph¸p lÖnh kÕ to¸n vµ thèng kª ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1988 hÕt hiÖu lùc kÓ tõ ngµy LuËt nµy cã hiÖu lùc. §iÒu 64. Quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh LuËt nµy. LuËt nµy ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc3. Luat ke toan 03-2003-QH11 .doc
 • doc1. Luat PC HIV-AIDS.doc
 • doc2. ND108-2007-CP-1.doc
 • doc4. luat_ns_nn_2002.doc
 • doc5. Nghi dinh 131.DOC
 • doc6. Quyet dinh so 61.doc
 • doc7. Thong tu 219.DOC
 • pdf8.225_2010_TT-BTC.pdf
 • pdf9.thongtu12.pdf
 • doc10.Thong_tu_185-2010-TT-BTC.doc
 • doc11.qd19_300306.doc
 • doc12.32-2008-QD-BTC.doc
 • pdfSample_Test_of_level_B_2.pdf
 • doc1. Nghi quyet so 46.doc
 • doc2. Luat can bo cong chuc.doc
 • rtf3. Luat to chuc chinh phu.rtf
 • doc4. ND188-2007.doc
 • doc10. Thong tu lien tich so 03.doc
 • pdf11.TTLT08_BYT-BNV.pdf
 • doc12. Quyet dinh so 55.doc
 • doc13. Quyet dinh so 66.doc
 • doc9. Thong tu 01.doc
 • rtf8. Quyet dinh so 36.rtf
 • doc7. Nghi dinh 172-2004.doc
 • doc6. Nghi dinh 171-2004.doc
 • doc5. Nghi dinh so 22-2010.doc
 • pdf3. TTTLT _20.8.2010_ _CHINH THUC.pdf
 • htm4. TT09_2011_BYT.htm
 • pdf5.QD3003BYTHuongDanChDoanDTriHIVAIDS.pdf
 • doc7. Quyet dinh 3052.doc
 • doc8. Quyet dinh 04.DOC
 • doc9. QD 1418.BYT ban hanh Thuong quy giam sat.doc
 • pdfQĐ 647 BYT.pdf
Luận văn liên quan