Tài liệu ôn thi công chức Thuế

Tài liệu ôn thi công chức Thuế CÂU 1: Trình bày sự cần thiết khách quan quản lý nhà về kinh tế- tài chính : a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về kinh tế: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là, nền kinh tế nước ta chịu sự điều tiết của thị trường và chịu sự điều tiết của nhà nước (sự quản lý của Nhà nước). Sự quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự cần thiết khách quan, vì những lý do sau đây: Thứ nhất, phải khắc phục những hạn chế của việc điều tiết của thị trường, bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế thật kỳ diệu nhưng vẫn có những hạn chế cục bộ. Ví dụ như về mặt phát triển hài hoà của xã hội, thì bộc lộ tính hạn chế sự điều tiết của thị trường. Thị trường không phải là nơi có thể đạt được sự hài hoà trong việc phân phối thu nhập xã hội, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, trong việc phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng Cùng với việc đó, thị trường cũng không khắc phục những khuyết tật của nền kinh tế thị trường, những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nêu ở trên. Tất cả điều đó không phù hợp và cản trờ việc thực hiện đầy đủ những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Cho nên trong quá trình vận hành kinh tế, sự quản lý nhà nước đối với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết để khắc phục những hạn chế, bổ sung chỗ hổng của sự điều tiết của trhị trường, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đó cũng là thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của quàn lý nhà nước về kinh tế.

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3793 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu ôn thi công chức Thuế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 21/2000/PL-UBTVQH10 ---- o0o ----- Hà Nội , Ngày 28 tháng 04 năm 2000 -------------------------------------------------------------------------------- PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Số 21/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 6 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2000; Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 2 năm 1998. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức như sau: 1. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung: "Điều 17. Cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư. Cán bộ, công chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia. Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ, công chức." 2. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung. "Điều 19. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước." Điều 2. Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ. Điều 3. 1. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này. 2. Căn cứ vào Pháp lệnh này, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định cụ thể việc thực hiện đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của mình./. TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH (Đã ký) Nông Đức Mạnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc2PLenhCBCCsuadoi2000.doc
 • doc1PLenhCBCC98.doc
 • doc3PLenhCBCCsuadoi2003.doc
 • doc136106_02-_Mau_don_xin_du_tuyen.doc
 • doc136107_03-_So_Yeu_ly_lich_du_tuyen.doc
 • docCâu hỏi ôn tập môn quản lý NN về kinh tế.doc
 • doccau_hoi_thi_phan_I,_II[1].doc
 • docDe cuong on tap QLNN.doc
 • docĐề thi Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật.doc
 • docLuat 48-2005-QH ngay 29-11-2005 tiet kiem chong lang phi.DOC
 • docLy luan co ban ve thue.doc
 • docND 68-2006-CP ngay 18-07-2006 huong dan thi hanh luat tie kiem.doc
 • docON TAP THI CONG CHUC Thue. CT.TPHCM.doc
 • docQLNNvề KT chuyênđề 16.doc
 • docQLNNvềKT chuyênđế17.doc
 • docTai lieu bo sung.doc
 • docTAI LIEU THI 09.doc
 • docTaiLieu QUAN LY THUE.doc
 • docTàiLiệu THUE TTDB.doc
 • docTàiLiệu thue GTGT.doc
 • docTàiLiệu Thue TNCN.doc
 • docTàiLiệu thue TNDN.doc
 • docTàiLiệu To chuc bo may nganh Thue.doc
 • docTaiLieuOnThi.doc
 • docTL on thi cong chuc ve QLNN-ok.doc
 • docTRA LOI CAU HOI ON TAP.doc
 • pdfTrac nghiem tin hoc.pdf
 • docTrình bày những đặc trưng cơ bản của nhà nước.doc
Luận văn liên quan