Tài liệu thi tuyển công chức: Hệ thống pháp luật công chức.

Tài liệu thi tuyển công chức : hệ thống pháp luật công chức. Trình bày theo dạng phao thi. Bao gồm : 1. Kế hoạch cải cách hành chính 2. Kỹ năng soạn thảo văn bản 3. Luật tổ chức HĐND và UBND tỉnh và huyện. 4. Luật tổ chức HĐND và UBND 5. Nghị định 08/2007/NĐ-CP 6. Nghị định 09/2007/NĐ-CP 7. Nghị định 35 8. Nghị định 115 9. Nghị định 117 10. Pháp lệnh cán bộ công chức

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2410 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu thi tuyển công chức: Hệ thống pháp luật công chức., để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng II:Héi ®ång nh©n d©n tỉnh Môc 1: NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña H§ND cÊp tØnh §iÒu 17 Trong lÜnh vùc x©y dùng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ qu¶n lý ®Þa giíi hµnh chÝnh, H§ND tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch, Uû viªn th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n, Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña Uû ban nh©n d©n, Tr­ëng Ban vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n, Héi thÈm nh©n d©n cña Toµ ¸n nh©n d©n cïng cÊp; b·i nhiÖm ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n vµ chÊp nhËn viÖc ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n xin th«i lµm nhiÖm vô ®¹i biÓu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. Bá phiÕu tÝn nhiÖm ®èi víi ng­êi gi÷ chøc vô do Héi ®ång nh©n d©n bÇu; 3. Phª chuÈn c¬ cÊu c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn; quyÕt ®Þnh thµnh lËp, s¸p nhËp, gi¶i thÓ mét sè c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n cïng cÊp theo h­íng dÉn cña ChÝnh phñ; 4. QuyÕt ®Þnh tæng biªn chÕ sù nghiÖp ë ®Þa ph­¬ng phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng ng©n s¸ch cña ®Þa ph­¬ng; th«ng qua tæng biªn chÕ hµnh chÝnh cña ®Þa ph­¬ng tr­íc khi tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; 5. QuyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch thu hót vµ mét sè chÕ ®é khuyÕn khÝch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc trªn ®Þa bµn phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng; quyÕt ®Þnh sè l­îng vµ møc phô cÊp ®èi víi c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch ë x·, ph­êng, thÞ trÊn trªn c¬ së h­íng dÉn cña ChÝnh phñ; 6. Th«ng qua ®Ò ¸n thµnh lËp míi, nhËp, chia vµ ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh ®Ó ®Ò nghÞ cÊp trªn xem xÐt, quyÕt ®Þnh; quyÕt ®Þnh viÖc ®Æt tªn, ®æi tªn ®­êng, phè, qu¶ng tr­êng, c«ng tr×nh c«ng céng ë ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 7. B·i bá mént phÇn hoÆc toµn bé quyÕt ®Þnh chØ thÞ tr¸i ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp, nghÞ quyÕt tr¸i ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn; 8. Gi¶i t¸n Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn trong tr­êng hîp Héi ®ång nh©n d©n ®ã lµm thiÖt h¹i nghiªm träng ®Õn lîi Ých cña nh©n d©n, tr×nh Uû ban th­êng vô Quèc héi phª chuÈn tr­íc khi thi hµnh; 9. Phª chuÈn nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn vÒ viÖc gi¶i t¸n Héi ®ång nh©n d©n cÊp x·. §iÒu 95 Trong viÖc x©y dùng chÝnh quyÒn vµ qu¶n lý ®Þa giíi hµnh chÝnh, UBND tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. X©y dùng ®Ò ¸n thµnh lËp c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n theo h­íng dÉn cña ChÝnh phñ tr×nh Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh; 3. Quy ®Þnh tæ chøc bé m¸y vµ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ cña c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp m×nh; 4. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, dÞch vô c«ng trªn c¬ së quy ho¹ch vµ h­íng dÉn cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn; thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cña trung ­¬ng ®ãng trªn ®Þa bµn tØnh; 5. Cho phÐp thµnh lËp, gi¶i thÓ, cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc; cÊp, thu håi giÊy phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp, c«ng ty; cho phÐp c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n­íc ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 6. Cho phÐp lËp héi; qu¶n lý, h­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 7. QuyÕt ®Þnh ph©n bæ chØ tiªu biªn chÕ hµnh chÝnh, sù nghiÖp ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn; chØ ®¹o, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nhiÖm vô, tµi chÝnh vµ tæ chøc ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp theo ph©n cÊp cña ChÝnh phñ; 8. Tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nhµ n­íc vµ c¸n bé, c«ng chøc cÊp x·, båi d­ìng kiÕn thøc qu¶n lý nhµ n­íc cho ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn vµ cÊp x· theo h­íng dÉn cña ChÝnh phñ; 9. X©y dùng ®Ò ¸n thµnh lËp míi, nhËp, chia, ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp th«ng qua ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh; 10. ChØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc qu¶n lý hå s¬, mèc, chØ giíi vµ b¶n ®å ®Þa giíi hµnh chÝnh cña tØnh vµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh trong tØnh; 11. X©y dùng ph­¬ng ¸n ®Æt tªn, ®æi tªn ®­êng, phè, qu¶ng tr­êng, c«ng tr×nh c«ng céng trong tØnh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §iÒu 25 Trong lÜnh vùc x©y dùng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ qu¶n lý ®Þa giíi hµnh chÝnh, H§ND huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch, Uû viªn th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n, Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña Uû ban nh©n d©n, Tr­ëng Ban vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña c¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n, Héi thÈm nh©n d©n cña Toµ ¸n nh©n d©n cïng cÊp; b·i nhiÖm ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n vµ chÊp nhËn viÖc ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n xin th«i lµm nhiÖm vô ®¹i biÓu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. Bá phiÕu tÝn nhiÖm ®èi víi ng­êi gi÷ chøc vô do Héi ®ång nh©n d©n bÇu; 3. B·i bá mét phÇn hoÆc toµn bé quyÕt ®Þnh, chØ thÞ tr¸i ph¸p luËt cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp, nghÞ quyÕt tr¸i ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp x·; 4. Gi¶i t¸n Héi ®ång nh©n d©n cÊp x· trong tr­êng hîp Héi ®ång nh©n d©n ®ã lµm thiÖt h¹i nghiªm träng ®Õn lîi Ých cña nh©n d©n, tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh phª chuÈn tr­íc khi thi hµnh; 5. Th«ng qua ®Ò ¸n thµnh lËp míi, nhËp, chia vµ ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh ë ®Þa ph­¬ng ®Ó ®Ò nghÞ cÊp trªn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §iÒu 107 Trong viÖc x©y dùng chÝnh quyÒn vµ qu¶n lý ®Þa giíi hµnh chÝnh, UBND huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. Quy ®Þnh tæ chøc bé m¸y vµ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ cña c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp m×nh theo h­íng dÉn cña Uû ban nh©n d©n cÊp trªn; 3. Qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc, biªn chÕ, lao ®éng, tiÒn l­¬ng theo ph©n cÊp cña Uû ban nh©n d©n cÊp trªn; 4. Qu¶n lý hå s¬, mèc, chØ giíi, b¶n ®å ®Þa giíi hµnh chÝnh cña huyÖn; 5. X©y dùng ®Ò ¸n thµnh lËp míi, nhËp, chia, ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh ë ®Þa ph­¬ng tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp th«ng qua ®Ó tr×nh cÊp trªn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §iÒu 11 Trong lÜnh vùc kinh tÕ, Héi ®ång nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ hµng n¨m vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, sö dông ®Êt ®ai, ph¸t triÓn ngµnh vµ quy ho¹ch x©y dùng, ph¸t triÓn ®« thÞ, n«ng th«n trong ph¹m vi qu¶n lý; lÜnh vùc ®Çu t­ vµ quy m« vèn ®Çu t­ theo ph©n cÊp cña ChÝnh phñ; 2. QuyÕt ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­, khuyÕn c«ng ë ®Þa ph­¬ng vµ th«ng qua c¬ chÕ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë ®Þa ph­¬ng; b¶o ®¶m quyÒn tù chñ s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c c¬ së kinh tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. QuyÕt ®Þnh dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn ®Þa bµn; dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp m×nh; phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng; quyÕt ®Þnh c¸c chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p triÓn khai thùc hiÖn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng; ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng trong tr­êng hîp cÇn thiÕt; gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ng©n s¸ch ®· ®­îc Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh; 4. QuyÕt ®Þnh viÖc ph©n cÊp nguån thu, nhiÖm vô chi cho tõng cÊp ng©n s¸ch ë ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc; 5. QuyÕt ®Þnh thu phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ møc huy ®éng vèn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 6. QuyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n qu¶n lý, ph¸t triÓn vµ sö dông nguån nh©n lùc ë ®Þa ph­¬ng; 7. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, chèng tham nhòng, chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §iÒu 12 Trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, x· héi, v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao, Héi ®ång nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o; quyÕt ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng,gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; b¶o ®¶m c¬ së vËt chÊt vµ ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, ®µo t¹o ë ®Þa ph­¬ng; 2. QuyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao; biÖn ph¸p b¶o vÖ, ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ ë ®Þa ph­¬ng; biÖn ph¸p b¶o ®¶m c¬ së vËt chÊt vµ ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao ë ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. QuyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, sö dông lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, sinh ho¹t cña ng­êi lao ®éng, b¶o hé lao ®éng; thùc hiÖn ph©n bæ d©n c­ vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng; 4. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p gi¸o dôc, b¶o vÖ, ch¨m sãc thanh niªn, thiÕu niªn vµ nhi ®ång; x©y dùng nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸; gi¸o dôc truyÒn thèng ®¹o ®øc tèt ®Ñp, gi÷ g×n thuÇn phong mü tôc cña d©n téc; biÖn ph¸p ng¨n chÆn viÖc truyÒn b¸ v¨n ho¸ phÈm ph¶n ®éng, ®åi truþ, bµi trõ mª tÝn, hñ tôc vµ phßng, chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, c¸c biÓu hiÖn kh«ng lµnh m¹nh trong ®êi sèng x· héi ë ®Þa ph­¬ng; 5. QuyÕt ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi kh¸m, ch÷a bÖnh; biÖn ph¸p b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n, b¶o vÖ vµ ch¨m sãc , trÎ må c«i kh«ng n¬i , ch¨m sãc n­¬ng tùa ng­êi giµ, ng­êi tµn tËt, bµ mÑ, trÎ em; thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; phßng chèn dÞch bÖnh vµ ph¸t triÓn y tÕ ®Þa ph­¬ng; 6. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sü, nh÷ng ng­êi vµ gia ®×nh cã c«ng víi n­íc; thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi, cøu trî x· héi vµ xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo. §iÒu 13 Trong lÜnh vùc khoa häc, c«ng nghÖ, tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, Héi ®ång nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p khuyÕn khÝch viÖc nghiªn cøu, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, øng dông tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®êi sèng cña nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng; 2. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, rõng nói, s«ng hå, nguån n­íc, tµi nguyªn trong lßng ®Êt, nguån lîi ë vïng biÓn t¹i ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng; phßng, chèng vµ kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, b·o lôt, suy tho¸i m«i tr­êng, « nhiÔm m«i tr­êng, sù cè m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn ®o l­êng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm; ng¨n chÆn viÖc s¶n xuÊt vµ l­u hµnh hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng t¹i ®Þa ph­¬ng, b¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng. §iÒu 14 Trong lÜnh vùc quèc phßng, an ninh, trËt tù, an toµn x· héi, Héi ®ång nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô kÕt hîp quèc phßng, an ninh víi kinh tÕ, kinh tÕ víi quèc phßng, an ninh vµ thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn ë ®Þa ph­¬ng; 2. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m an ninh, trËt tù, an toµn x· héi, phßng ngõa, chèng téi ph¹m vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c ë ®Þa ph­¬ng. §iÒu 15 Trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc vµ chÝnh s¸ch t«n gi¸o, Héi ®ång nh©n d©n tØnh cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, n©ng cao d©n trÝ cña ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè, b¶o ®¶m thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t¨ng c­êng ®oµn kÕt toµn d©n vµ t­¬ng trî, gióp ®ì lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc ë ®Þa ph­¬ng; 2. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch t«n gi¸o, quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c t«n gi¸o tr­íc ph¸p luËt; b¶o ®¶m quyÒn tù do tÝn ng­ìng, t«n gi¸o, theo hoÆc kh«ng theo mét t«n gi¸o nµo cña c«ng d©n ë ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 16 Trong lÜnh vùc thi hµnh ph¸p luËt, Héi ®ång nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m viÖc thi hµnh HiÕn ph¸p, luËt, c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn vµ nghÞ quyÕt cña m×nh ë ®Þa ph­¬ng; 2. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o hé tÝnh m¹ng, tù do, danh dù, nh©n phÈm, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña c«ng ®©n 3. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi s¶n, lîi Ých cña Nhµ n­íc; b¶o hé tµi s¶n cña c¬ quan, tæ chøc vµ c¸ nh©n ë ®Þa ph­¬ng; 4. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch­¬ng IV: Uû ban nh©n d©n tỉnh Môc1: NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña UBND cÊp tØnh §iÒu 82 Trong lÜnh vùc kinh tÕ, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. X©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ph¸t triÓn ngµnh, ph¸t triÓn ®« thÞ vµ n«ng th«n trong ph¹m vi qu¶n lý; x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ hµng n¨m vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n th«ng qua ®Ó tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt; 2. Tham gia víi c¸c bé, ngµnh trung ­¬ng trong viÖc ph©n vïng kinh tÕ; x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n cña bé, ngµnh trung ­¬ng trªn ®Þa bµn tØnh; tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô thuéc ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®­îc giao; 3. LËp dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn ®Þa bµn; lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng; lËp ph­¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cña cÊp m×nh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh; lËp dù to¸n ®iÒu chØnh ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng trong tr­êng hîp cÇn thiÕt; quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp xem xÐt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. ChØ ®¹o, kiÓm tra c¬ quan thuÕ vµ c¬ quan ®­îc Nhµ n­íc giao nhiÖm vô thu ng©n s¸ch t¹i ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5. X©y dùng ®Ò ¸n thu phÝ, lÖ phÝ, c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ møc huy ®éng vèn tr×nh Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh; 6. X©y dùng ®Ò ¸n ph©n cÊp chi ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó tr×nh Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh; tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn ®Ò ¸n sau khi ®­îc Héi ®ång nh©n d©n th«ng qua; 7. LËp quü dù tr÷ tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp vµ b¸o c¸o c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn; 8. Thùc hiÖn quyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn gãp cña Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp vµ quyÒn ®¹i diÖn së h÷u vÒ ®Êt ®ai t¹i ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 83 Trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ng­ nghiÖp, thuû lîi vµ ®Êt ®ai, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. ChØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng­ nghiÖp, thuû lîi; c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­; ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ b¶o vÖ c©y trång, vËt nu«i trªn ®Þa bµn tØnh; 2. ChØ ®¹o thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc s¶n xuÊt, sö dông gièng c©y trång, vËt nu«i, thøc ¨n gia sóc, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, ph©n bãn, thuèc thó y vµ c¸c chÕ phÈm sinh häc phôc vô n«ng nghiÖp; 3. LËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Ó tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp th«ng qua tr­íc khi tr×nh ChÝnh phñ xÐt duyÖt; xÐt duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cña Uû ban nh©n d©n cÊp d­íi trùc tiÕp; quyÕt ®Þnh viÖc giao ®Êt, thu håi ®Êt, cho thuª ®Êt, gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai; thanh tra viÖc qu¶n lý, sö dông ®Êt vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. ChØ ®¹o thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc trång rõng, b¶o vÖ rõng ®Çu nguån, rõng ®Æc dông, rõng phßng hé theo quy ho¹ch; tæ chøc khai th¸c rõng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; chØ ®¹o thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc nu«i trång, ®¸nh b¾t, chÕ biÕn vµ b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n; 5. ChØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc khai th¸c, b¶o vÖ nguån tµi nguyªn n­íc; x©y dùng, khai th¸c, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi võa vµ nhá; qu¶n lý, b¶o vÖ hÖ thèng ®ª ®iÒu, c¸c c«ng tr×nh phßng, chèng lò lôt; chØ ®¹o vµ huy ®éng lùc l­îng chèng vµ kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, b·o lôt trªn ®Þa bµn tØnh. §iÒu 84 Trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. X©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp cña tØnh; tæ chøc qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh theo thÈm quyÒn; 2. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu kinh tÕ theo quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt; chØ ®¹o, kiÓm tra viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c côm c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch vµ c¸c ngµnh, nghÒ, lµng nghÒ truyÒn thèng trªn ®Þa bµn tØnh; ph¸t triÓn c¬ së chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n vµ c¸c c¬ së c«ng nghiÖp kh¸c; 3. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ tµi nguyªn kho¸ng s¶n ch­a khai th¸c ë ®Þa ph­¬ng; tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc khai th¸c tËn thu ë ®Þa ph­¬ng. §iÒu 85 Trong lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. ChØ ®¹o, kiÓm tra viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi giao th«ng cña tØnh phï hîp víi tæng s¬ ®å ph¸t triÓn vµ quy ho¹ch ch­¬ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i cña trung ­¬ng; 2. Tæ chøc qu¶n lý c«ng tr×nh giao th«ng ®« thÞ, ®­êng bé vµ ®­êng thuû néi ®Þa ë ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, gi¸m ®Þnh kü thuËt an toµn c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé, ®­êng thuû néi ®Þa; kiÓm tra, cÊp giÊy phÐp l­u hµnh xe, c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng thuû néi ®Þa vµ giÊy phÐp l¸i xe theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Tæ chøc, chØ ®¹o c«ng t¸c thanh tra, b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng vµ b¶o ®¶m an toµn giao th«ng trªn ®Þa bµn tØnh. §iÒu 86 Trong lÜnh vùc x©y dùng, qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ®« thÞ, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y : 1. Tæ chøc viÖc lËp, tr×nh duyÖt hoÆc xÐt duyÖt theo thÈm quyÒn c¸c quy ho¹ch x©y dùng vïng, x©y dùng ®« thÞ trªn ®Þa bµn tØnh; qu¶n lý kiÕn tróc, x©y dùng, ®Êt x©y dùng theo quy ho¹ch ®· ®­îc duyÖt; phª duyÖt kÕ ho¹ch, dù ¸n ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng thuéc thÈm quyÒn; qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng vµ cÊp phÐp x©y dùng trªn ®Þa bµn tØnh; 2. Qu¶n lý ®Çu t­, khai th¸c, sö dông c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, khu ®« thÞ, ®iÓm d©n c­ n«ng th«n; qu¶n lý viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ nhµ ë, ®Êt ë; qu¶n lý quü nhµ thuéc së h÷u nhµ n­íc do ChÝnh phñ giao; 3. X©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vËt liÖu x©y dùng; qu¶n lý viÖc khai th¸c vµ s¶n xuÊt, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng trªn ®Þa bµn tØnh theo thÈm quyÒn. §iÒu 87 Trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i, dÞch vô vµ du lÞch, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y : 1. LËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi th­¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch; h­íng dÉn, s¾p xÕp m¹ng l­íi th­¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch trªn ®Þa bµn; tham gia hîp t¸c quèc tÕ vÒ th­¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. CÊp, thu håi giÊy phÐp kinh doanh du lÞch, khu du lÞch, ®iÓm du lÞch, kh¸ch s¹n, l÷ hµnh néi ®Þa cña tØnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. Tæ chøc qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; chØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý thÞ tr­êng; 4. Quy ®Þnh c¸c quy t¾c vÒ an toµn vµ vÖ sinh trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i,dÞch vô, du lÞch; 5. Tæ chøc thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, dÞch vô vµ du lÞch. §iÒu 88 Trong lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c lo¹i h×nh tr­êng, líp ®­îc giao trªn ®Þa bµn tØnh; trùc tiÕp qu¶n lý c¸c tr­êng cao ®¼ng s­ ph¹m, tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, tr­êng trung häc phæ th«ng, tr­êng bæ tóc v¨n ho¸; ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn trong tØnh tõ tr×nh ®é cao ®¼ng s­ ph¹m trë xuèng; cho phÐp thµnh lËp c¸c tr­êng ngoµi c«ng lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. Qu¶n lý vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn vÒ tiªu chuÈn gi¸o viªn, quy chÕ thi cö vµ viÖc cÊp v¨n b»ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. Thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra c«ng t¸c gi¸o dôc, ®µo t¹o trªn ®Þa bµn tØnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 89 Trong lÜnh vùc v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin, qu¶ng c¸o, b¸o chÝ, xuÊt b¶n, thÓ dôc thÓ thao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp vÒ v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao, ph¸t thanh, truyÒn h×nh cña tØnh; 2. Tæ chøc hoÆc ®­îc uû quyÒn tæ chøc c¸c cuéc triÓn l·m, héi chî, sinh ho¹t v¨n ho¸, thÓ dôc thÓ thao quèc gia, quèc tÕ trªn ®Þa bµn tØnh; 3. ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ, trïng tu, b¶o tån c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ danh lam th¾ng c¶nh, c«ng tr×nh v¨n ho¸, nghÖ thuËt theo thÈm quyÒn; h­íng dÉn x©y dùng nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸; 4. KiÓm tra, ng¨n chÆn viÖc kinh doanh, l­u hµnh s¸ch b¸o, v¨n ho¸ phÈm ph¶n ®éng, ®åi truþ. §iÒu 90 Trong lÜnh vùc y tÕ vµ x· héi, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ y tÕ thuéc tØnh vµ cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ y, d­îc t­ nh©n; 2. ChØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n; b¶o vÖ, ch¨m sãc ng­êi giµ,ng­êi tµn tËt, trÓ må c«i kh«ng n¬i n­¬ng tùa, ch¨n sãc bµ mÑ, trÎ em; thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; 3. ChØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i, ch¨m sãc vµ gióp ®ì th­¬ng binh, bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ, nh÷ng ng­êi vµ gia ®×nh cã c«ng víi n­íc; 4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p vÒ sö dông lao ®éng vµ gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ lao ®éng; gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®iÒu ®éng d©n c­ trong ph¹m vi tØnh; 5. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hé lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi, cøu trî x· héi, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n; h­íng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c tõ thiÖn, nh©n ®¹o; phßng, chèng c¸c tÖ n¹n x· héi vµ dÞch bÖnh ë ®Þa ph­¬ng. §iÒu 91 Trong lÜnh vùc khoa häc, c«ng nghÖ, tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. ChØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, kÕ ho¹ch cô thÓ ph¸t triÓn khoa häc, c«ng nghÖ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng; thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch viÖc nghiªn cøu, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng; 2. ChØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, rõng nói, s«ng hå, nguån n­íc, tµi nguyªn trong lßng ®Êt, nguån lîi ë vïng biÓn t¹i ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. Qu¶n lý c¸c ch­¬ng tr×nh, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp tØnh hoÆc ®­îc cÊp trªn giao; qu¶n lý ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ, tham gia gi¸m ®Þnh nhµ n­íc vÒ c«ng nghÖ ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ quan träng ë ®Þa ph­¬ng; 4. ChØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ, c¶i thiÖn m«i tr­êng; phßng, chèng, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, b·o lôt, suy tho¸i m«i tr­êng, « nhiÔm m«i tr­êng vµ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¶i xö lý vÒ m«i tr­êng ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5. ChØ ®¹o, thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn ®o l­êng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm; an toµn vµ kiÓm so¸t bøc x¹; së h÷u c«ng nghiÖp; viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ khoa häc, c«ng nghÖ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng; ng¨n chÆn viÖc s¶n xuÊt, l­u hµnh hµng gi¶ vµ b¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng. §iÒu 92 Trong lÜnh vùc quèc phßng, an ninh vµ trËt tù, an toµn x· héi, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. B¶o ®¶m an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toµn x· héi, x©y dùng lùc l­îng C«ng an nh©n d©n; chØ ®¹o c«ng t¸c ®Êu tranh phßng ngõa vµ chèng téi ph¹m, chèng tham nhòng, chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i; b¶o vÖ bÝ mËt nhµ n­íc, x©y dùng phong trµo quÇn chóng b¶o vÖ an ninh, trËt tù, an toµn x· héi; qu¶n lý vµ kiÓm tra viÖc vËn chuyÓn, sö dông vò khÝ, chÊt næ, chÊt dÔ ch¸y, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹; qu¶n lý c¸c nghÒ kinh doanh ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. ChØ ®¹o, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý hé khÈu; qu¶n lý viÖc c­ tró, ®i l¹i cña ng­êi n­íc ngoµi ë ®Þa ph­¬ng; 3. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p x©y dùng lùc l­îng vò trang vµ quèc phßng toµn d©n; chØ ®¹o c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng toµn d©n trong nh©n d©n vµ tr­êng häc ë ®Þa ph­¬ng; tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng tØnh thµnh khu vùc phßng thñ v÷ng ch¾c; chØ ®¹o viÖc x©y dùng vµ ho¹t ®éng t¸c chiÕn cña bé ®éi ®Þa ph­¬ng, d©n qu©n tù vÖ; chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn LuËt nghÜa vô qu©n sù; x©y dùng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn vµ huy ®éng lùc l­îng khi cÇn thiÕt, ®¸p øng yªu cÇu cña ®Þa ph­¬ng vµ c¶ n­íc trong mäi t×nh huèng; 4. ChØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô hËu cÇn t¹i chç, chÝnh s¸ch hËu ph­¬ng qu©n ®éi vµ chÝnh s¸ch ®èi víi lùc l­îng vò trang nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng; thùc hiÖn viÖc kÕt hîp quèc phßng, an ninh víi kinh tÕ, kinh tÕ víi quèc phßng, an ninh tæ chøc qu¶n lý, b¶o vÖ c«ng tr×nh quèc phßng vµ khu qu©n sù trªn ®Þa bµn tØnh. §iÒu 93 Trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc vµ chÝnh s¸ch t«n gi¸o, Uû ban nh©n d©n tØnh cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Tæ chøc, chØ ®¹o, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch d©n téc; tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, n©ng cao d©n trÝ cña ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè, vïng s©u, vïng xa vµ vïng cã khã kh¨n ®Æc biÖt; 2. B¶o ®¶m thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, gi÷ g×n, t¨ng c­êng ®oµn kÕt vµ t­¬ng trî, gióp ®ì lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc ë ®Þa ph­¬ng; 3. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n cña tØnh ®èi víi c¸c vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè, vïng s©u, vïng xa vµ vïng cã khã kh¨n ®Æc biÖt; 4. Xem xÐt vµ gi¶i quyÕt viÖc ®Ò nghÞ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh thê tù, tÝn ng­ìng, t«n gi¸o cña nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;xö lý hµnh vi x©m ph¹m tù do tÝn ng­ìng, t«n gi¸o hoÆc lîi dông tÝn ng­ìng, t«n gi¸o ®Ó lµm tr¸i ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 94 Trong lÜnh vùc thi hµnh ph¸p luËt, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Tæ chøc, chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thi hµnh HiÕn ph¸p, luËt, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn vµ nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp; tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt ë ®Þa ph­¬ng; 2. ChØ ®¹o thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi s¶n cña c¬ quan, tæ chøc, b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tù do, danh dù, nh©n phÈm, tµi s¶n, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña c«ng d©n; 3. Tæ chøc, chØ ®¹o c«ng t¸c thanh tra nhµ n­íc, tæ chøc tiÕp d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Tæ chøc, chØ ®¹o c«ng t¸c thi hµnh ¸n ë ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5. Tæ chøc, chØ ®¹o viÖc qu¶n lý hé tÞch; thùc hiÖn c«ng t¸c c«ng chøng, gi¸m ®Þnh t­ ph¸p, qu¶n lý tæ chøc LuËt s­ vµ t­ vÊn ph¸p luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 6. Tæ chøc ®¨ng ký, qu¶n lý hé tÞch cã yÕu tè n­íc ngoµi. Môc 2: NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña h®nd cÊp huyÖn §iÒu 19 Trong lÜnh vùc kinh tÕ, Héi ®ång nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi hµng n¨m; chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hîp t¸c x· vµ kinh tÕ hé gia ®×nh ë ®Þa ph­¬ng; 2. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­, khuyÕn c«ng vµ biÖn ph¸p ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë ®Þa ph­¬ng, b¶o ®¶m quyÒn tù chñ s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c c¬ së kinh tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. QuyÕt ®Þnh dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn ®Þa bµn dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp m×nh; phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng; quyÕt ®Þnh c¸c chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p triÓn khai thùc hiÖn ng©n s¸ch; ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng trong tr­êng hîp cÇn thiÕt; gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ng©n s¸ch ®· ®­îc Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh; 4. QuyÕt ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi giao th«ng, thuû lîi vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ ®ª ®iÒu, c«ng tr×nh thuû lîi, b¶o vÖ rõng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, chèng tham nhòng, chèng bu«n vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §iÒu 20 Trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao,x· héi vµ ®êi sèng, Héi ®ång nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ thån trªn ®Þa bµn theo quy ho¹ch chung; 2. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m c¬ së vËt chÊt, ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao t¹i ®Þa ph­¬ng; 3. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p gi÷ g×n, b¶o qu¶n, trïng tu vµ ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, nghÖ thuËt, di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ danh lam th¾ng c¶nh theo ph©n cÊp; 4. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p phßng, chèng tÖ n¹n x· héi ë ®Þa ph­¬ng; 5. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o vÖ, ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n, phßng, chèng dÞch bÖnh; ch¨m sãc ng­êi giµ, ng­êi tµn tËt, trÎ må c«I kh«ng n¬I n­¬ng tùa b¶o vÖ, ch¨m sãc bµ mÑ, tre em thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; 6. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi th­¬ng binh, bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ, nh÷ng ng­êi vµ gia ®×nh cã c«ng víi n­íc; biÖn ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hé lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi, cøu trî x· héi, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo. §iÒu 21 Trong lÜnh vùc khoa häc, c«ng nghÖ, tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, Héi ®ång nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p øng dông tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®êi sèng cña nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng; 2. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, rõng nói, s«ng hå, nguån n­íc, tµi nguyªn trong lßng ®Êt, nguån lîi ë vïng biÓn t¹i ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng; phßng, chèng vµ kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, b·o lôt ë ®Þa ph­¬ng; 4. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn ®o l­êng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, ng¨n chÆn viÖc s¶n xuÊt vµ l­u hµnh hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng t¹i ®Þa ph­¬ng, b¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng. §iÒu 22 Trong lÜnh vùc quèc phßng, an ninh, trËt tù, an toµn x· héi, Héi ®ång nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng lùc l­îng vò trang nh©n d©n vµ quèc phßng toµn d©n; b¶o ®¶m thùc hiÖn chÕ ®é nghÜa vô qu©n sù, x©y dùng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn, thùc hiÖn nhiÖm vô hËu cÇn t¹i chç, chÝnh s¸ch hËu ph­¬ng qu©n ®éi vµ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c lùc l­îng vò trang nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng; biÖn ph¸p kÕt hîp quèc phßng, an ninh víi kinh tÕ, kinh tÕ víi quèc phßng, an ninh; 2. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô gi÷ g×n an ninh, trËt tù, an toµn x· héi; biÖn ph¸p ®Êu tranh phßng ngõa, chèng téi ph¹m vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c ë ®Þa ph­¬ng. §iÒu 23 Trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc vµ chÝnh s¸ch t«n gi¸o, Héi ®ång nh©n d©n huyÖn cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh c¸c nhiÖm vô thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh ®èi víi vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè, vïng s©u, vïng xa vµ vïng cßn nhiÒu khã kh¨n; 2. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc, chÝnh s¸ch t«n gi¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 24 Trong lÜnh vùc thi hµnh ph¸p luËt, Héi ®ång nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m viÖc thi hµnh HiÕn ph¸p, luËt, c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn vµ nghÞ quyÕt cña m×nh ë ®Þa ph­¬ng; 2. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o hé tÝnh m¹ng, tù do, danh dù, nh©n phÈm, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña c«ng d©n; 3. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi s¶n, lîi Ých cña Nhµ n­íc; b¶o hé tµi s¶n cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ë ®Þa ph­¬ng; 4. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 2: NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ubnd cÊp huyÖn §iÒu 97 Trong lÜnh vùc kinh tÕ, Uû ban nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi hµng n¨m tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp th«ng qua ®Ó tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt; tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã; 2. LËp dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn ®Þa bµn; dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng,ph­¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp m×nh; quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng; lËp dù to¸n ®iÒu chØnh ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng trong tr­êng hîp cÇn thiÕt tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh vµ b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n, c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn trùc tiÕp; 3. Tæ chøc thùc hiÖn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng; h­íng dÉn, kiÓm tra Uû ban nh©n d©n x·, thÞ trÊn x©y dùng vµ thùc hiÖn ng©n s¸ch vµ kiÓm tra nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n x·, thÞ trÊn vÒ thùc hiÖn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Phª chuÈn kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi cña x·, thÞ trÊn. §iÒu 98 Trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng­ nghiÖp, thuû lîi vµ ®Êt ®ai, Uû ban nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. X©y dùng, tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn khÝch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng­ nghiÖp ë ®Þa ph­¬ng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ®ã; 2. ChØ ®¹o Uû ban nh©n d©n x·, thÞ trÊn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, b¶o vÖ rõng, trång rõng vµ khai th¸c l©m s¶n, ph¸t triÓn ngµnh, nghÒ ®¸nh b¾t, nu«i trång vµ chÕ biÕn thuû s¶n; 3. Thùc hiÖn giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt ®èi víi c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh, gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai, thanh tra ®Êt ®ai theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. XÐt duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cña Uû ban nh©n d©n x·, thÞ trÊn; 5. X©y dùng quy ho¹ch thuû lîi; tæ chøc b¶o vÖ ®ª ®iÒu, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi võa vµ nhá; qu¶n lý m¹ng l­íi thuû n«ng trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 99 Trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, Uû ban nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Tham gia víi Uû ban nh©n d©n tØnh trong viÖc x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn; 2. X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c c¬ së c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô ë c¸c x·, thÞ trÊn; 3. Tæ chøc thùc hiÖn x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, s¶n xuÊt s¶n phÈm cã gi¸ trÞ tiªu dïng vµ xuÊt khÈu; ph¸t triÓn c¬ së chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n vµ c¸c c¬ së c«ng nghiÖp kh¸c theo sù chØ ®¹o cña Uû ban nh©n d©n tØnh. §iÒu 100 Trong lÜnh vùc x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i, Uû ban nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Tæ chøc lËp, tr×nh duyÖt hoÆc xÐt duyÖt theo thÈm quyÒn quy ho¹ch x©y dùng thÞ trÊn, ®iÓm d©n c­ n«ng th«n trªn ®Þa bµn huyÖn; qu¶n lý viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch x©y dùng ®· ®­îc duyÖt; 2. Qu¶n lý, khai th¸c, sö dông c¸c c«ng tr×nh giao th«ng vµ kÕt cÊu h¹ tÇng c¬ së theo sù ph©n cÊp; 3. Qu¶n lý viÖc x©y dùng, cÊp giÊy phÐp x©y dùng vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ x©y dùng; tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ nhµ ë; qu¶n lý ®Êt ë vµ quü nhµ thuéc së h÷u nhµ n­íc trªn ®Þa bµn; 4. Qu¶n lý viÖc khai th¸c, s¶n xuÊt, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng theo ph©n cÊp cña Uû ban nh©n d©n tØnh. §iÒu 101 Trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i, dÞch vô vµ du lÞch, Uû ban nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. X©y dùng, ph¸t triÓn m¹ng l­íi th­¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, dÞch vô vµ du lÞch trªn ®Þa bµn huyÖn; 2. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy t¾c vÒ an toµn vµ vÖ sinh trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch trªn ®Þa bµn; 3. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch trªn ®Þa bµn. §iÒu 102 Trong lÜnh vùc gi¸o dôc, , th«ng tin, y tÕ, x· héi, v¨n ho¸ vµ thÓ dôc thÓ thao, Uû ban nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, ®Ò ¸n ph¸t triÓn v¨n ho¸, gi¸o dôc, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao, y tÕ, ph¸t thanh trªn ®Þa bµn huyÖn vµ tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; 2. Tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phæ cËp gi¸o dôc, qu¶n lý c¸c tr­êng tiÓu häc, trung häc c¬ së, tr­êng d¹y nghÒ; tæ chøc c¸c tr­êng mÇm non; thùc hiÖn chñ tr­¬ng x· héi ho¸ gi¸o dôc trªn ®Þa bµn; chØ ®¹o viÖc xo¸ mï ch÷ vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn gi¸o viªn, quy chÕ thi cö; 3. Qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®­îc ph©n cÊp; h­íng dÉn c¸c phong trµo vÒ v¨n ho¸, ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m v¨n ho¸ - th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao; b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ danh lam th¾ng c¶nh do ®Þa ph­¬ng qu¶n lý; 4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn sù nghiÖp y tÕ; qu¶n lý c¸c trung t©m y tÕ, tr¹m y tÕ; chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n; phßng, chèng dÞch bÖnh; b¶o vÖ vµ ch¨m sãc ng­êi giµ, ng­êi tµn tËt, trÎ må c«i kh«ng n¬i n­¬ng tùa; b¶o vÖ, ch¨m sãc bµ mÑ, trÎ em; thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; 5. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt trong ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së hµnh nghÒ y, d­îc t­ nh©n, c¬ së in, ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm; 6. Tæ chøc, chØ ®¹o viÖc d¹y nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng; tæ chøc thùc hiÖn phong trµo xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo; h­íng dÉn ho¹t ®éng tõ thiÖn, nh©n ®¹o. §iÒu 103 Trong lÜnh vùc khoa häc, c«ng nghÖ, tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, Uû ban nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p øng dông tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng; 2. Tæ chøc thùc hiÖn b¶o vÖ m«i tr­êng; phßng, chèng, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, b·o lôt; 3. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn ®o l­êng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm; kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hµng ho¸ trªn ®Þa bµn huyÖn; ng¨n chÆn viÖc s¶n xuÊt vµ l­u hµnh hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng t¹i ®Þa ph­¬ng. §iÒu 104 Trong lÜnh vùc quèc phßng, an ninh vµ trËt tù, an toµn x· héi, Uû ban nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Tæ chøc phong trµo quÇn chóng tham gia x©y dùng lùc l­îng vò trang vµ quèc phßng toµn d©n; thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng khu vùc phßng thñ huyÖn; qu¶n lý lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn; chØ ®¹o viÖc x©y dùng lùc l­îng d©n qu©n tù vÖ, c«ng t¸c huÊn luyÖn d©n qu©n tù vÖ; 2. Tæ chøc ®¨ng ký, kh¸m tuyÓn nghÜa vô qu©n sù; quyÕt ®Þnh viÖc nhËp ngò, giao qu©n, viÖc ho·n, miÔn thi hµnh nghÜa vô qu©n sù vµ xö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô gi÷ g×n an ninh, trËt tù, an toµn x· héi, x©y dùng lùc l­îng c«ng an nh©n d©n huyÖn v÷ng m¹nh, b¶o vÖ bÝ mËt nhµ n­íc; thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, chèng téi ph¹m, c¸c tÖ n¹n x· héi vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c ë ®Þa ph­¬ng; 4. ChØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý hé khÈu, qu¶n lý viÖc c­ tró, ®i l¹i cña ng­êi n­íc ngoµi ë ®Þa ph­¬ng; 5. Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng nh©n d©n tham gia phong trµo b¶o vÖ an ninh, trËt tù, an toµn x· héi. §iÒu 105 Trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc vµ chÝnh s¸ch t«n gi¸o, Uû ban nh©n d©n huyÖn cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, phæ biÕn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ d©n téc vµ t«n gi¸o; 2. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh ®èi víi vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè, vïng s©u, vïng xa, vïng cã khã kh¨n ®Æc biÖt; 3. ChØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc, chÝnh s¸ch t«n gi¸o; quyÒn tù do tÝn ng­ìng, t«n gi¸o, theo hoÆc kh«ng theo mét t«n gi¸o nµo cña c«ng d©n ë ®Þa ph­¬ng; 4. QuyÕt ®Þnh biÖn ph¸p ng¨n chÆn hµnh vi x©m ph¹m tù do tÝn ng­ìng, t«n gi¸o hoÆc lîi dông tÝn ng­ìng, t«n gi¸o ®Ó lµm tr¸i nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 106 Trong viÖc thi hµnh ph¸p luËt, Uû ban nh©n d©n huyÖn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. ChØ ®¹o, tæ chøc c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh HiÕn ph¸p, luËt, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn vµ nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp; 2. Tæ chøc thùc hiÖn vµ chØ ®¹o Uû ban nh©n d©n x·, thÞ trÊn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi s¶n cña Nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc kinh tÕ, b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tù do, danh dù, nh©n phÈm, tµi s¶n, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña c«ng d©n; 3. ChØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c hé tÞch trªn ®Þa bµn; 4. Tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5. Tæ chøc, chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra nhµ n­íc; tæ chøc tiÕp d©n, gi¶i quyÕt kÞp thêi khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n; h­íng dÉn, chØ ®¹o c«ng t¸c hoµ gi¶i ë x·, thÞ trÊn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuat to chuc HDND va UBND Tinh va Huyen(in chuan).doc
  • docKe hoach cai cach hanh chinh PT giai doan 2006-2010(in chuan).doc
  • docKy nang soan thao van ban.doc
  • docLuat to chuc HĐND va UBND(in chuan).DOC
  • docND08_2007CP(in chuan).doc
  • docND09_2007CP(in chuan).doc
  • docNghi dinh 35(in chuan).DOC
  • docNghi dinh 115(in chuan).DOC
  • docNghi dinh 117 (in chuan).DOC
  • docPhaplenhCBCC2003(in chuan).doc
Luận văn liên quan