Thiết bị sấy tháp

Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1/ Sơ lược về sấy: Trong công nghiệp hoá chất , quá trình tách nước khỏi vật liệu ( làm khô vật liệu ) là rất cần thiết . Tuỳ theo tính chất và độ ẩm của vật liệu , tuỳ theo yêu cầu về mức độ làm khô vật liệu có thể sử dụng nhiều phương pháp tách nước khác nhau : phương pháp cơ học , phương pháp hoá lý , phương pháp nhiệt Trong đó phương pháp nhiệt được sử dụng rộng rãi nhất . Quá trình làm bốc hơi nước khỏi vật liệu bằng nhiệt gọi là sấy . Quá trình sấy được phân biệt gồm sấy tự nhiên và sấy nhân tạo. Sấy tự nhiên là lợi dụng năng lượng mặt trời để làm bay hơi ẩm trong vật liệu . Biện pháp này khá đơn giản nhưng phụ thuộc vào điều kiện khí hậu do tiến hành ở ngoài trời . Vì vậy trong quá trình sản xuất phải tiến hành sấy nhân tạo. Mục đích của quá trình sấy là làm giảm hàm lượng ẩm trong vật liệu , hàm lượng chất khô trong vật liệu tăng , nhằm làm tăng tính bền vững trong bảo quản ( nông sản và thực phẩm ) , tăng độ bền cơ học ( gốm sứ ) , nâng cao nhiệt lượng cháy ( củi , than ) .Đồng thời làm giảm giá thành vận chuyển. Đối tượng của quá trình sấy , phương pháp cung cấp nhiệt cho vật liệu trong quá trình sấy rất đa dạng . Do đó có thể lựa chọn phương án , thiết bị tối ưu để đạt hiệu quả sấy cao nhất. Nguyên tắc của quá trình sấy là cung cấp năng lượng ( nhiệt năng ) để biến đổi trạng thái của pha lỏng ( nước ) trong vật liệu thành hơi . Đây là quá trình không ổn định , độ ẩm của vật liệu thay đổi theo không gian và thời gian. 1.2/ Nguồn gốc và đặc tính vật liệu : 1.2.1/ Nguồn gốc : Lúa là nguồn lương thực chính của gần một nửa dân số trên trái đất . Lúa được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam châu Á . Về diện tích canh tác lúa đứng hàng thứ hai sau lúa mỳ nhưng về năng suất của lúa là loại cao nhất . Theo nhiều nguồn tài liệu thì cây lúa xuất hiện từ hơn 3000 năm trước công nguyên ở vùng Đông Nam châu Á . Tới nay rất nhiều nước trên khắp năm châu đều có trồng lúa . Lúa nước là loại cây ưa nước và ẩm , do đó láu được trồng nhiều ở châu thổ các sông lớn thuộc các vùng khí hậu ôn đới và nhiệt đới . Cây lúa thuộc họ hào thảo và có trên 20 loại khác nhau . Phổ biến nhất và có ý nghĩa kinh tế hơn là loại lúa nuớc ( crizasativa ) . Lúa nuớc lại được chia làm hai loại là lúa ngắn hạt ( C.S brevis ) và lúa hạy bình thường ( O.S communis ) . Lúa nước hạt bình thường là loại phổ biến hơn cả và đã tồn tại đến ngày nay. Ở nước ta còn có lúa nếp và lúa tẻ ( phân biệt theo sự khác nhau về thành phần và tính chất của nội nhũ ).

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3611 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết bị sấy tháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phaàn 1: MÔÛ ÑAÀU 1.1/ Sô löôïc veà saáy: Trong coâng nghieäp hoaù chaát , quaù trình taùch nöôùc khoûi vaät lieäu ( laøm khoâ vaät lieäu ) laø raát caàn thieát . Tuyø theo tính chaát vaø ñoä aåm cuûa vaät lieäu , tuyø theo yeâu caàu veà möùc ñoä laøm khoâ vaät lieäu coù theå söû duïng nhieàu phöông phaùp taùch nöôùc khaùc nhau : phöông phaùp cô hoïc , phöông phaùp hoaù lyù , phöông phaùp nhieät… Trong ñoù phöông phaùp nhieät ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát . Quaù trình laøm boác hôi nöôùc khoûi vaät lieäu baèng nhieät goïi laø saáy . Quaù trình saáy ñöôïc phaân bieät goàm saáy töï nhieân vaø saáy nhaân taïo. Saáy töï nhieân laø lôïi duïng naêng löôïng maët trôøi ñeå laøm bay hôi aåm trong vaät lieäu . Bieän phaùp naøy khaù ñôn giaûn nhöng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän khí haäu do tieán haønh ôû ngoaøi trôøi . Vì vaäy trong quaù trình saûn xuaát phaûi tieán haønh saáy nhaân taïo. Muïc ñích cuûa quaù trình saáy laø laøm giaûm haøm löôïng aåm trong vaät lieäu , haøm löôïng chaát khoâ trong vaät lieäu taêng , nhaèm laøm taêng tính beàn vöõng trong baûo quaûn ( noâng saûn vaø thöïc phaåm ) , taêng ñoä beàn cô hoïc ( goám söù ) , naâng cao nhieät löôïng chaùy ( cuûi , than ) .Ñoàng thôøi laøm giaûm giaù thaønh vaän chuyeån. Ñoái töôïng cuûa quaù trình saáy , phöông phaùp cung caáp nhieät cho vaät lieäu trong quaù trình saáy raát ña daïng . Do ñoù coù theå löïa choïn phöông aùn , thieát bò toái öu ñeå ñaït hieäu quaû saáy cao nhaát. Nguyeân taéc cuûa quaù trình saáy laø cung caáp naêng löôïng ( nhieät naêng ) ñeå bieán ñoåi traïng thaùi cuûa pha loûng ( nöôùc ) trong vaät lieäu thaønh hôi . Ñaây laø quaù trình khoâng oån ñònh , ñoä aåm cuûa vaät lieäu thay ñoåi theo khoâng gian vaø thôøi gian. 1.2/ Nguoàn goác vaø ñaëc tính vaät lieäu : 1.2.1/ Nguoàn goác : Luùa laø nguoàn löông thöïc chính cuûa gaàn moät nöûa daân soá treân traùi ñaát . Luùa ñöôïc troàng nhieàu ôû khu vöïc Ñoâng Nam chaâu AÙ . Veà dieän tích canh taùc luùa ñöùng haøng thöù hai sau luùa myø nhöng veà naêng suaát cuûa luùa laø loaïi cao nhaát . Theo nhieàu nguoàn taøi lieäu thì caây luùa xuaát hieän töø hôn 3000 naêm tröôùc coâng nguyeân ôû vuøng Ñoâng Nam chaâu AÙ . Tôùi nay raát nhieàu nöôùc treân khaép naêm chaâu ñeàu coù troàng luùa . Luùa nöôùc laø loaïi caây öa nöôùc vaø aåm , do ñoù laùu ñöôïc troàng nhieàu ôû chaâu thoå caùc soâng lôùn thuoäc caùc vuøng khí haäu oân ñôùi vaø nhieät ñôùi . Caây luùa thuoäc hoï haøo thaûo vaø coù treân 20 loaïi khaùc nhau . Phoå bieán nhaát vaø coù yù nghóa kinh teá hôn laø loaïi luùa nuôùc ( crizasativa ) . Luùa nuôùc laïi ñöôïc chia laøm hai loaïi laø luùa ngaén haït ( C.S brevis ) vaø luùa haïy bình thöôøng ( O.S communis ) . Luùa nöôùc haït bình thöôøng laø loaïi phoå bieán hôn caû vaø ñaõ toàn taïi ñeán ngaøy nay. ÔÛ nöôùc ta coøn coù luùa neáp vaø luùa teû ( phaân bieät theo söï khaùc nhau veà thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa noäi nhuõ ). 1.2.2/ Caáu taïo vaø tính chaát cuûa haït luùa: Luùa laø loaïi haït löông thöïc coù voû traáu bao boïc . Ñaàu cuûa voû traáu coù raâu . Tuyø theo gioáng vaø ñieàu kieän sinh tröôûng , raâu luùa coù theå daøi hoaëc ngaén. ÔÛ cuoáng cuûa voû traáu coù maøy haït . Maøu saéc cuûa voû traáu cuõng khaùc nhau tuyø theo gioáng luùa vaø ñieàu kieän troàng troït , thöôøng coù maøu vaøng nhaït , vaøng naâu hoaëc naâu ñen . Tæ leä cuûa voû traáu so vôùi toaøn haït dao ñoä trong moät phaïm vi khaù lôùn , khoaûng töø 10 ñeán 30% , thoâng thöôøng laø 17 ñeán 23% . Caùc lôùp voû ngoaøi vaø voû trong cuûa gaïo loät chieán khoûang 4 ñeán 5% khoái löôïng haït vaø chöùa saéc toá vaøng ñuïc hoaëc naâu hoàng . Luùa chæ coù 1 lôùp teá baøo ( rieâng ôû löng haït coù theå coù 2 ñeán 3 lôùp ). Lôùp teá baøo alôroân chieám khoaûng 2ñeán 3% . Noäi nhuû chieám tæ leä 65 - 67% . Tuyø thuoäc vaøo gioáng vaø ñieàu kieän sinh tröôûng cuûa caây maø noäi nhuû haït luùa coù caáu taïo trong , ñuïa hoaëc vöøa trong vöøa ñuïc . Khi caét ngang haït luùa ñuïc seõ thaáy veát ñuïc coù maøu traéng . Veát ñuïc coù theå lôùn hoaëc nhoû vaø naèm ôû vò trí baát kyø trong noäi nhuõ . Neáu veát ñuïc naèm ôû giöõa haït goïi laø haït baïc loõi , neáu veát ñuïc naèm ôû caïnh haït thì goïi laø haït baïc buïng . Veát ñuïc ôû loõi khoâng bò maát trong quaù trìng xay xaùt . Haït baïc loõi vôùi veát ñuïc lôùn seõ bò gaõy naùt nhieàu trong quaù trình xay xaùt . Gioáng luùa coù ñoä trong cao thì tæ leä thaønh phaåm thu ñöôïc trong quaù trình xay xaùt cuõng cao , do ñoù ngöôøi ta coi ñoä trong laø 1 chæ soá quan troïng ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng luùa . Trong nhieàu taøi lieäu coøn neâu leân moät ñaëc ñieåm coù tính qui luaät cuûa luùa laø haøm löôïng protein trong luùa phuï thuoäc vaøo ñoä trong cuûa luùa theo haøm soá baäc nhaát . Ñoä trong cuûa luùa coøn phuï thuoäc nhieàu vaøo ñieàu kieän chín cuûa haït . Haït chín trong ñieàu kieän ñoä aåm cuûa khoâng khí cao coù ñoä trong thaáp hôn so vôùi haït chín trong ñieàu kieän khoâng khí khoâ raùo. 1.2.3/ Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa haït luùa: Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa haït luùa goàm chuû yeáu laø tinh boät , protein , xenlulose . Ngoaøi ra trong haït luùa coøn chöùa moät soá chaát khaùc vôùi haøm löôïng ít hôn so vôùi 3 chaát keå treân nhö : ñöôøng , tro , chaát beùo , sinh toá . Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa haït luùa phuï thuoäc vaøo gioáng , ñaát ñai troàng troït , khí haäu vaø ñoä lôùn baûn thaân haït luùa . Cuøng chung ñieàu kieän troàng troït vaø sinh tröôûng , nhöng thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa gaïo voû ngoaøi ñoû khaùc so vôùi gaïo traéng , thoâng thöôøng haøm löôïng chaát beùo vaø protein trong gaïo voû ngoaøi ñoû hôn cao hôn ñoâi chuùt . Cuøng moät gioáng thoùc nhöng troàng ôû ñòa phöông khaùc nhau thì thaønh phaàn hoaù hoïc cuõng khaùc nhau : Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa haït luùa : Thaønh phaàn hoaù hoïc Haøm löôïng caùc chaát ( % )  Nhoû nhaát Lôùn nhaát Trung bình  Protein 6.66 10.43 8.74  Tinh boät 47.70 68.00 56.20  Xenluloze 8.74 12.22 9.41  Tro 4.68 6.90 5.80  Ñöôøng 0.10 4.50 3.20  Chaát beùo 1.60 2.50 1.90  Ñectrin 0.80 3.20 1.30  1.3/ Ñaëc ñieåm cheá ñoä saáy thoùc: Thoùc laø moät loaïi vaät lieäu yeâu caàu saáy ôû cheá ñoä meàm vì tính beàn chòu nhieät cuûa thoùc raát keùm , khoâng cho pheùp naâng nhieät ñoä ñoát noùng haït leân cao . Khaùc vôùi haït myø tính beàn chòu nhieät ñöôïc theå hieän baèng söï xuaát hieän bieán tính cuûa protein thì cuûa thoùc laø söï xuaát hieän caùc veát nöùt cuûa noä nhuõ . Nguyeân nhaân hình thaønh caùc veát nöùt laø do trong quaù trình saáy taïo neân gradient aåm töø ngoaøi vaøo trong trung taâm haït , ñoä aåm cuûa lôùp ngoaøi haït giaûm nhanh , taïo ra traïng thaùi caêng theå tích cuûa phaàn trung taâm , khi taêng nhieät ñoä laøm cho söùc caêng ñoù vöôït quaù ñoä beàn traéc cuûa haït thì taïo neân caùc veát nöùt . Caùc veát nöùt xuaát hieän theo caùc vaùch protein nhaên caùch giuõa caùc haït tinh boät . Loaïi luùa noäi nhuõ trong thöôøng beàn hôn neân ít nöùt so vôùi luùa noäi nhuõ ñuïc . Nhöõng haït noäi nhuõ goàm caû phaàn trong vaø phaàn ñuïc thì veát nöùt baét ñaàu töø ranh giôùi cuûa phaàn trong sang phaàn ñuïc. Gradient haøm aåm khoâng nhöõng phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä saáy maø coøn phuï thuoäc ñoä aåm ban ñaàu cuûa vaät lieäu . Neáu tröôøc khi saáy ñoä aåm haït caøng cao thì gradient haøm aåm caøng cao haït caøng deã bò nöùt. Khi haït bò nöùt thì ñoàng thôøi ñoä naûy maàm cuûa haït cuõng giaûm. Vì vaäy trong quaù trình saáy ngöôøi ta thöôøng saáy xong roài uû sau ñoù môùi ñem ra saáy tieáp . Muïc ñích uû laø laøm giaûm gradient haøm aåm giöõa trung taâm vaø lôùp ngoaøi cuûa haït , do söï chuyeån aåm daàn töø trung taâm ra voøng ngoaøi . Vôùi phöông phaùp naøy thoùc ít bò nöùt nhöng thôøi gian saáy khoâ keùo daøi. Phaàn 2 : THUYEÁT MINH DAÂY CHUYEÀN COÂNG NHGEÄ Luùa töø vöïa tieáp lieäu 13 ñöôïc cho vaøo pheåu . Töø ñoù ñöôïc gaàu taûi 11 ñöa leân pheåu nhaäp lieäu, qua ñóa phaân phoái haït, luùa seõ ñöôïc ñoå ñaày vaøo naép thaùp . Cuûi ñöôïc ñöa vaøo loø ñoát ñaët treân ghi loø , ñöôïc ñoát ñeå taïo ra khoùi loø trong loø ñoát 1 . Khoùi loø sau khi ra khoûi loø ñoát 1 cho qua buoàng laéng buïi roài sau ñoù cho qua buoàng hoaø troän . Khoùi loø sau khi ra buoàng hoaø troän ñöôïc quaït thoåi vaøo thaùp saáy 6 . Luùa di chuyeån xuoáng döôùi nhôø taùc duïng cuûa troïng löïc qua caùc maùng daãn vaø maùng thaûi TNS . Khoùi loø ñöôïc thoåi leân treân thoâng qua caùc maùng daãn khí thaûi tieáp xuùc ngöôïc chieàu vôùi luùa . Vaät lieäu chuyeån ñoäng len loûi qua khe hôû giöõa caùc maùng taùc nhaân , töø töø ñieàn ñaày caùc choã troáng trong thaùp.Sau khi saáy vaät lieäu ñöôïc ñöa vaøo buoàng laøm nguoäi . Vaät lieäu sau khi ñöôïc laøm nguoäi ra ngoaøi vaø ñöôïc taûi ra ngoaøi nhôø baêng taûi. Phaàn 3: TÍNH TOAÙN CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT 3.1/ Tính toaùn veà khoùi loø: Caùc thoâng soá töï choïn: Choïn nhieân lieäu ñoát laø cuûi vôùi caùc thaønh phaàn aåm : A = 10% ; Tr = 0.9 % C = 45.5% ; H = 5.4% ; O = 37.8% [1]. Nhieät ñoä cuûa khoâng khí laø 300C. Ñoä aåm cuûa khoâng khí laø 70%. Tra ñöôïc nhieät dung rieâng cuûa nhieân lieäu Cnl = 1.2 kJ/kgñoä. Nhieät ñoä cuûa nhieân lieäu baèng nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng 300C. Hieäu suaát buoàng ñoát 75%. Nhieät dung rieâng cuûa khoùi khoâ baèng nhieät dung rieâng cuûa khoâng khí =1.004kJ/kgñoä. 3.1.1/ Xaùc ñònh löôïng khoâng khí khoâ lí thuyeát cho quaù trình chaùy nhieân lieäu:L0 L0 =11.6C + 34.8 H + 4.3(S-O) (3.1) =5.53 kg/kgnl. Nhieät trò cuûa goã: Qc = 8100C + 30000H - 2600(O-S) (3.2) =4275 kcal/kgnl = 17870 kJ/kgnl. 3.1.2/ Löôïng khoâng khí khoâ caàn thieát cho quaù trình saáy: L Ta coù L/L0 = bñ Choïn bñ = 1.2 L = 6.636 kg/ kgnl. 3.1.3/ Xaùc ñònh caùc thoâng soá traïng thaùi cuûa khoâng khí: Tröôùc khi vaøo loø ñoát: 0 = 70% ; t0 = 300C. P0 = exp(12 - ) (3.3) = exp ( 12 - ) = 0.0422 bar. Löôïng chöùa aåm x0: x0 = 0.612 (3.4) = 0.621 = 0.019 kg aåm/ kg kkk Enthapi cuûa hôi nöôùc: H0 = 1.004 t0 + x0 (2500 +1.842t0) (3.5) = 1.004 30 + 0.019 (2500 + 1.842 30 ) = 78.67kJ/ kgkkk - Xaùc ñònh traïng thaùi cuûa khoùi loø sau buoàng ñoát Khoái löôïng hôùi nöôùc chöùa trong khoùi loø: G’a = ( 9H + A ) + bñ L0x0 (3.6) = 9 0.054 + 0.1 + 1.2 5.53 0.019 = 0.712 kg aåm/ kgnl. Khoái löôïng khoùi khoâ: L’1 = (bñL0 + 1 ) – { Tr + ( 9H +A )} (3.7) = 7.041kg kkk / kgnl. Löôïng chöùa aåm x’1 = G’a / L’1 = 0.712 / 7.041 = 0.101 kg aåm/ kgkkk. Enthapi cuûa khoùi loø: H’1 = (3.8) = 1988 kJ / kgkkk. Nhieät ñoä khoùi loø : t’1 = (3.9) = 14580C Xaùc ñònh traïng thaùi khoùi loø sau buoàng hoaø khí: Löôïng hôi nöôùc chöùa trong khoùi loø: Ga = (9H + A ) + L0x0 (3.10) = 0.549 + 451A + 5.96x0(1 – A ) Vôùi = (3.11) Trong ñoù : nhieät ñoä khoùi loø sau khi troän laáy baèng nhieät ñoä saáy = 600C ia , ia0 : entapi cuûa hôi nöôùc chuùa trong khoùi loø töông öùng vôùi sau buoàng hoaø troän vaø khoâng khí ngoaøi trôøi ñöôïc tính nhö sau: i = 2500 +1.842t ia= 2619.73 kJ / kg ia0 = 2555.26 kJ / kg = 61.029 Ga=0.549 + 0.451 0.1 +5.96 61.029 0.019(1 - 0.1) = 6.814 kg aåm/ kgnl - Xaùc ñònh traïng thaùi khoùi loø sau buoàng hoaø troän : Löôïng khoùi khoâ sau buoàng troän: L1= (L0 + 1 ) – {Tr + ( 9H + A )} = 337.895 kgkkk/ kgnl. Löôïng chöùa aåm x1 x1= Ga/L1 = 0.02 kg aåm / kgkkk H1 = 118.46 kJ/ kgkkk Ñoä aåm töông ñoái cuûa khoùi loø sau buoàng hoaø troän = (3.12) Vôùi Pb =exp {12 - } (töø CT 3.3) = 0.2468 bar = 0.1256 = 12.56% Baûng toùm taét caùc thoâng soá cuûa khoùi loø : Thoâng soá Khoâng khí Sau buoàng ñoát Sau buoàng hoaø khí  Nhieät ñoä (0C ) 30 1458 65  Ñoä chöùa aåm (kg/kgkkk ) 0.019 0.101 0.02  enthapi (kgaåm/kgkkk ) 78.67 1988 118.46  Ñoä aåm (% ) 70  12.56  3.2/ Caân baèng vaät chaát:  Löôïng aåm taùch ra trong quaù trình saáy: W= G1 – G2 (3.13a) = G1  (3.13b) = 2  = 0.62069 taán aåm / h = 620.69 kg aåm / h Löôïng vaät lieäu ra khoûi vuøng saáy: G2 = G1 – W ( töø CT 3.13a) = 2- 0.62069 = 1.37931 taán / h = 1379.31 kg /h 3.3/ Saáy lyù thuyeát: Neáu saáy lyù thuyeát thì H2 = H1 = 118.46 kJ/ kgkkk Choïn nhieät ñoä cuûa khoùi loø ra döïa vaøo nhieät ñoä ñoïng söông Nhieät ñoä ñoïng söông tra treân giaûn ñoà khoâng khí aåm ta ñöôïc ts = 340C Suy ra nhieät ñoä cuûa khoùi loø ra khoûi buoàng saáy: t2 = ts + 6 = 400C Löôïng chöùa aåm tính theo coâng thöùc: x2 = (3.14) Vôùi i2 = 2500 + 1.842 t2 = 2573.68 kJ/ kg Suy ra x2 = 0.0305 kg aåm / kgkkk Ñoä aåm töông ñoái  = (töø CT 3.12) Vôùi B : aùp suaát khí quyeån Pb = exp (12 - ) (töø CT 3.3) = exp ( 12 - ) = 0.07317 bar Suy ra = = 63.55% Löôïng taùc nhaân saáy lyù thuyeát caàn ñeå boác hôi heát 1 kg aåm L = W / (x2 – x1 ) (3.15) = 620.69/ (0.0305 – 0.02 ) = 59113.33 kg/ kgaåm Phaàn 4: TÍNH TOAÙN COÂNG NGHEÄ &KEÁT CAÁU THIEÁT BÒ CHÍNH 4.1/ Tính thôøi gian saáy: Thôøi gian saáy ñöôïc chia laøm hai giai ñoaïn : giai ñoaïn saáy ñaúng toác vaø giai ñoaïn saáy giaûm toác : 4.1.1/ Thôøi gian saáy giaûm toác : Caùc ñoä aåm tính trong caùc coâng thöùc döôùi nay ñeàu laø ñoä aåm tuyeät ñoái lieân heä vôùi ñoä aåm töông ñoái theo coâng thöùc sau: w1 = Suy ra: w1 = 66.7% w2 = 14.9% = - ln {( w2 - wcb ) (4.1) Vôùi = (4.2) = = 0.027 wcb : Ñoä aåm caân baèng cuûa luùa ôû nhieät ñoä 300C vaø ñoä aåm khoâng khí 70% , tra ñöôïc trong taøi lieäu [5] baûng 64 trang 102 ucb = 12.6% wcb = 14.4% Toác ñoä saáy ôû ñaàu giai ñoaïn saáy giaûm toác cuõng chính laø toác ñoä saáy ôû giai ñoaïn saáy ñaúng toác : N = (4.3) R : kích thöôùc ñaëc tröng cuûa luùa : khoái löôïng rieâng cuûa luùa R vaø tra ñöôïc trong [5] R = 2.72 mm vaø = 550 kg / m3 Vôùi J2 : cöôøng ñoä bay hôi aåm treân beà maët vaät lieäu J2 = J1/ r (4.4) Vôùi J1 : maät ñoä doøng nhieät J1 = (4.5) Vôùi +: heä soá daãn nhieät ñoái löu cöôõng böùc giöõa taùc nhaân saáy vaø vaät lieäu Theo kinh nghieäm ñöôïc tính nhö sau : [1] trang 144 Khi toác ñoä khoùi loø ñi trong thaùp v < 5 m/s = 6.15 + 4.17 v (4.6) Toác ñoä taùc nhaân saáy ñi trong caùc vuøng saáy thaùp laáy theo kinh nghieäm thöôøng vaøo khoaûng (0.3 0.5) m/s [1] trang 241. ÔÛ ñaây ta choïn 0.5 m/s = 6.15 + 4.17 x 0.4 = 8.125W/ m2 ñoä + tm : nhieät ñoä trung bình taùc nhaân saáy tm = ( 65 + 40 ) / 2 = 52.50C + tb : nhieät ñoä beà maët vaät lieäu cuõng chính laø nhieät ñoä nhieät keá öôùt . Tra treân giaûn ñoä khoâng khí aåm ôû traïng thaùi khoùi loø tröôùc khi vaøo buoàng saáy ta ñöôïc : tb = 33.50C r : aån nhieät hoaù hôi cuûa aåm. Theo phuï luïc taøi lieäu [2] ta coù: T0  20 60  70% 2446.9 2359  Noäi suy ta coù aån nhieät hoaù hôi ôû 52.50C r = 2432 kJ / kg ñoä Suy ra J2 = = 0.06108W /m2 = 0.22 kJ / m2h Vaäy N = =14.7% aåm / h Suy ra thôøi gian saáy giaûm toác : = -ln{0.027(14.9 – 14.4 ) = 5.7 h 4.1.2/ Thôøi gian saáy ñaúng toác : Ta coù N = (4.7) Vôùi uth ñöôïc tính töø phöông trình : = ln (4.8) = ln Veõ hai ñoà thò y1 = vaø y2 = ln vôùi aån laø uth Ta tìm ñöôïc uth = 40.37 % Vaäy thôøi gian saáy ñaúng toác = =1.3 h Vaäy thôøi gian saáy toång coäng neáu boû qua giai ñoaïn ñoát noùng laø ==5.7+ 1.3 = 7h 4.2/ Tính theå tích vaø chieàu daøy thieát bò : 4.2.1/ Tính theå tích thieát bò: Ta nhaäp lieäu vôùi naêng suaát 2 taán / h . Thôøi gian saáy tính ñöïôc ôû treân la12.5 h . Vaäy theå tích troáng ôû nhaên saáy caàn ñuû chöùa : V1 = (4.9) = = 25.45 m3 Choïn beà ngang 3 m Choïn beà roäng 2 m Choïn caáu taïo maùng daãn vaø maùng thaûi nhö sau: Suy ra soá maùng theo chieàu ngang : = 14 . Vaäy choïn 14 maùng . Dieän tích maët caét ngang : 3*2= 6 m2. Toång dieän tích choùp theo maët caét ngang : = n10010-3 b (4.10) Vôùi : n: soá maùng theo maët caét ngang b: chieàu roäng thieát bò = 140.1 2 = 2.8 m2 Vaäy dieän tích maët caét ngang coøn troáng: S = 6 – 2.8 = 3.2 m2 Suy ra chieàu cao thaùp : H = = = 8.15 m Vì trong thöïc teá dieän tích beà maët coøn troáng nhoû hôn trong tính toaùn neân ta choïn chieàu cao thaùp laø 8 m . Vaäy soá maùng theo chieàu cao laø 8*103/ 370 = 21 maùng. Choïn chieàu cao buoàng laøm maùt baèng moät phaàn hai chieàu cao buoàng saáy. Vaäy soá maùng theo chieàu cao buoàng laøm maùt laø 10 maùng. Buoàng laøm maùt cao 4 m. 4.2.2/ Tính beà daøy thieát bò : Vì aùp suaát khoùi loø tröôùc khi vaøo thaùp saáy raát nhoû ta coù theå coi nhö thaùp khoâng chòu aùp löïc maø chæ chòu löïc do khoái vaät lieäu saáy taùc ñoäng leân . Coi thaønh thaùp laø moät thanh daàm . Coi toaøn boä vaät lieäu coù khoái löôïng m . Ta xeùt baøi toaùn cô : Xeùt löïc taùc duïng leân thanh daàm nhö hình: Caân baèng löïc theo phöông thaúng ñöùng ta coù: Fms = P (1) Caân baèng löïc theo phöông naèm ngang: Q = N Maø : Fms = N Vôùi laø heä soá ma saùt giöõa beà maët khoái vaät lieäu vaø beà maët thanh daàm ôû traïng thaùi tónh. Choïn vaät lieäu laøm thaùp laø theùp CT3 ta tra ñöôïc trong taøi lieäu [5] baûng 60 ñöôïc = 0.6 Q = Fms/ . Do (1) Q = P/ = mg/ Khoái löôïng toaøn boä vaät lieäu chöùa trong thaùp : m1= G = 20007 = 14000kg Khoái löôïng cuûa maùng: Toång soá maùng trong thaùp: 14*(21+10) = 434 maùng Choïn theùp laøm maùng coù beà daøy 2 mm Theå tích toaøn boä maùng trong thaùp: V = 2*10-3*2*(155*2+2*86)*10-3*434 = 0.837m3 Vaäy khoái löôïng theùp söû duïng ñeå laøm maùng laø: m2 = 7.84*103*0.837 = 6562 kg Suy ra khoái löôïng toång coäng maø thaùp phaûi chòu laø m = m1 + m2 = 20562 kg Q =336188 N Ñaây laø baøi toaùn cô hoïc thuaàn tuyù khi thanh daàm chòu taùc duïng cuûa taûi troïng Q . Treân thanh daàm ñoù ñieåm yeáu nhaát laø ôû giöõa hai thanh vì 2 ñaàu ñaõ ñöôïc giöõ coá ñònh . Ta chuyeån sang baøi toaùn söùc beàn vaät lieäu . Veõ bieåu ñoà noäi löïc : Ta phaûi coù : . Vôùi laø öùng suaát cho pheùp cuûa vaät lieäu cheá taïo thieát bò ôû nhieät ñoä laøm vieäc Theo thuyeát beàn Tresca: = maø = 0 . Vì hình treân Maët caét hình chöõ nhaät : = Vôùi F : dieän tích maët caét hình chöõ nhaät F = S b Vôùi S: beà daøy thaùp Nhö ôû treân ta choïn vaät lieäu laøm thaùp laø CT3 laøm vieäc ôû nhieät ñoä 650C . Tra trong ñoà thò 1.1 trang 18 taøi lieäu [6] ta ñöôïc : = 135106N =2=3 F = = 37.3510-4 m2 S = 18.67510-4 m = 1.87mm S 1.87 mm Theo thuyeát beàn VonMisses: F 64.710-4 m2 S 3.24 mm Chieàu daøu toái thieåu choïn S’max = { 1.87 , 3.24 } Vaäy chieàu daøy toái thieåu cuûa thaùp : S’= 3.24 mm Chieàu daøy thöïc : S = S’ + C0 + Ca + C1 Vôùi C0 : heä soá boå sung chieàu daøy do aên moøn Ca : heä soá boå sung chieàu daøy do qui troøn C1 : heä soá boå sung chieàu daøy do hao moøn S = 3.24 + 0.76 + 1 = 5 mm 4.3/ Tính caùc toån thaát nhieät: 4.3.1/ Toån thaát nhieät do vaät lieäu saáy mang ñi: Qv =GVLCVL(tVL2-t0) (4.9) Vôùi : CVL = CK + (Ca –CK)u2 Trong ñoù: CK: nhieät dung rieâng cuûa thoùc CK = 1.55 kJ/kg.ñoä Ca:nhieät dung rieâng cuûa nöôùc Ca = 4.4868 kJ/kg.ñoä CVL = 1.8927 kJ/kg.ñoä QV = 1379.3*1.8927(35-30) = 13053.68 kJ/h Choïn tVL2 döïa vaøo nhieät ñoä ra cuûa taùc nhaân saáy: tVL2 = t2 +(510) =350C Hay qV = QV/ W = 21.031 kJ/kg aåm 4.3.2/ Toån thaát nhieät ra moâi tröôøng: 4.3.2.1/Tính sô boä heä soá caáp nhieät töø khoùi loø ñeán thaønh thieát bò : Heä soá caáp nhieät töø khoùi loø ñeán thaønh trong thieát bò: = Vôùi : heä soá caáp nhieät ñoái löu cöôõng böùc : heä soá caáp nhieät ñoái löu töï nhieân Heä soá caáp nhieät ñoái löu cöôõng böùc : Choïn vaän toác doøng khí ñi trong thaùp :v = 0.5 m/ s Re = Vôùi : v: vaän toác doøng khí ñi trong thaùp Dtd : ñöôøng kính töông ñöông cuûa thaùp saáy: Dtd = =2.4 m . Vôùi P : chu vi cuûa maët caét ngang F : dieän tích maët caét ngang : ñoä nhôùt cuûa khoùi loø ôû nhieät ñoä 52.50C tra ôû taøi lieäu [7] baûng 1.114 trang 118 ta ñöôïc = 0.02 10-3 Pas Re = 65070 ÔÛ cheá ñoä chaûy xoaùy Nu = 0.018 Re0.8 = 127.64 Maø Nu = Vôùi : heä soá daãn nhieät cuûa khoâng khí ôû 52.50C Heä soá daãn nhieät cuûa khoâng khí ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: W/ m.ñoä (4.10) Trong ñoù : : heä soá daãn nhieät cuûa khoâng khí ôû O0C.Tra baûng 1.122 trang 124 taøi lieäu [7] : = 0.0201. T: nhieät ñoä tuyeät ñoái cuûa khí C: haèng soá phuï thuoäc vaøo loaïi khí . Tra ñuôïc trong baûng 1.122 trang 124 taøi lieäu [7] : C = 122.  = = 0.0184 W / m.ñoä  = = 0.9786 W / m2 ñoä Choïn sô boä heä soá caáp nhieät töø taùc nhaân saáy ñeán thaønh thieát bò gaáp 2*1.2 laàn .  2.5 W/ m2.ñoä. 4.3.2.2/ Tính sô boä nhieät ñoä beà maët töôøng vaø beà daøy lôùp caùch nhieät : Choïn vaät lieäu beân trong laø theùp CT3 : chieàu daøy = 0.005 m heä soá daãn nhieät = 54.4 W/ m.ñoä Lôùp ôû giöõa laø boâng thuûy tinh : = 0.035 W/ m.ñoä Ngoaøi cuøng laø lôùp CT3 : : = 0.005 m = 54.4 W/ m.ñoä Maät ñoä doøng nhieät ñoái löu cöôõng böùc: q1 = ( tf1 – tw1 ) Maät ñoä doøng nhieät qua lôùp CT3 beân trong : q2 = ( tw1 – tw2 ) Maät ñoä doøng nhieät qua lôùp boâng thuûy tinh : q3 = ( tw2 – tw3 ) Maät ñoä doøng nhieät qua lôùp CT3 beân ngoaøi : q4 = ( tw3 – tw4 ) Maät ñoä doøng nhieät ñoái löu töï nhieân : q5 = ( tw4 – tf2 ) vôùi : =1.715 ( tw4 – tf2 )1/3 Khi oån ñònh q1 = q2 =q3 =q4 = q5 Tính laëp trong ngoân ngöõ pascal vôùi sai soá giöõa q1 vaø q5 0.001 ta ñöôïc keát quaû nhö sau : tw1 = 45.5690C tw2 = 45.5680C tw3 =35.6670C tw4 = 35.6650C. Beà daøy lôùp caùch nhieät : 20mm 4.3.2.3/ Tính caùc toån thaát nhieät : Q = 3.6Ftlog K (4.11) a/ Heä soá truyeàn nhieät K: a.1/ Heä soá caáp nhieät töø khoùi loø ñeán thaønh thieát bò : = k() : ñöôïc tính ôû phaàn tröôùc = 0.9786 W / m2.ñoä : heä soá caáp nhieät do ñoái löu töï nhieân. Tính chuaån soá Grakov: Gr = . (4.12) Vôùi : cheânh leäch nhieät ñoä giöõa khoùi loø vaø maët trong thieát bò ; =  Gr = 8490763804 Ñoái löu töï nhieân Nu ñöôïc tính nhö sau: Nu = 0.47Gr0.25 (4.13) = 135.8997 = 1.093808 W/ m2.ñoä  = 2.4868 W/ m2.ñoä . Thoaû vôùi giaù trò luùc tröôùc ñaõ choïn vôùi sai soá 0.8%. a.2/ Heä soá caáp nhieät töø thieát bò ra ngoaøi moâi tröôøng : Heä soá caáp nhieät do ñoái löu töï nhieân : Heä soá daãn nhieät cuûa khoâng khí ôû 300C. = 0.0191 W/ m.ñoä (töø CT 4.10) Gr = 7455647063 Nu = 138.1081 = 1.09911 W / m2.ñoä Heä soá caáp nhieät do böùc xaï nhieät : = Vôùi = C0 . Trong ñoù choïn theo baûng V.4 taøi lieäu soá [4] trang 36 C0 : heä soá böùc xaï cuûa vaät ñen tuyeät ñoái . T1 : nhieät ñoä töôøng ôû beân ngoaøi T2 : nhieät ñoä khoâng khí ngoaøi trôøi  = 3.91359 W/m2.ñoä  = + = 5.0127 W/m2.ñoä Heä soá truyeàn nhieät K: K = (4.14) = 0.85239 W/m2.ñoä Cheânh leäch nhieät ñoä trung bình logarit = 65-30 =350C = 40-30 = 100C  = (4.15) = 19.95589 Toån thaát ra töôøng : Dieän tích xung quanh: Ft = 2*12(2+3) = 120 m2 Qt = 3.6*Ft*tlog*K = 7348.427 kJ/h Toån thaát ra traàn vaø ñaùy: Dieän tích = 2*3 = 6m2 Q = 477.648 kJ/h Toång toån thaát tính cho 1kg aåm : qmt (Qt+Q)/W = 13.3782 kJ/kg aåm 4.3.3/ Quaù trình saáy thöïc: Caân baèng naêng löôïng : Qñ + L0H1+GVLCVL+W = L0H2 + GVLCVL +Qm = = (4.16) Tính giaù trò  = Ca – (qVL+qmt) = 91.1950 kJ/kg aåm. Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa quaù trình saáy thöïc Löôïng chöùa aåm x’2 : x’2 = x1 + (4.17) Vôùi Cdx = 1.004 + 1.842*x1 = 1.04084 x’2 = 0.035 kgaåm/kg kkk Ñoä aåm töông ñoái: = 63.65% ( töø CT 3.12) Enthapi: Töø coâng thöùc 4.16 ta coù : H2 = (x2-x1)+H1 = 112.4 kJ/kg kkk Löôïng taùc nhaân saáy thöïc teá: l0 = 1/(x2-x1) = 95.24 kg kk/ kg aåm L0 = lW = W/(x2-x1) = 59215.77 kg kkk/h 4.4/ Baûng caân baèng nhieät cho vuøng saáy: Toång nhieät löôïng caàn thieát q: q = l0(I2 - I0) = 95.24(112.4 – 78.67) = 3212.45 kJ/ kg aåm Nhieät löôïng coù ít q1 q1 = i2 – Catvl1 = 2619.73 – 4.181630 = 2494.28 kJ/ kg aåm Toån thaát nhieät do TNS mang ñi q2: q2 = l0Cdx(t2 - t0) = 95.24 1.04084(40 – 30)= 998.5 kJ/ kg aåm Toång nhieät löôïng tính toaùn vaø nhieät löôïng coù ít q’: q’= q1 + q2 + qvl + qmt = 2494.28 + 998.5 + 21.031 + 13.3782 = 3527.2 kJ/ kg aåm Veà nguyeân taéc q = q’. Tuy nhieân do trong quaù trình tính toaùn ta ñaõ laøm troøn vaø do nhieàu nguyeân nhaân khaùc. Do ñoù, chuùng ta ñaõ phaïm phaûi sai soá tuyeät ñoái q = = 314.75 kJ/ kg aåm Sai soá töông ñoái: = /q = 9.7% Nhö vaäy moïi tính toaùn coù theå chaáp nhaän ñöôïc 4.5/ Tính nhieân löôïng tieâu hao: Nhieân lieäu tieâu hao trong moät giôø tính theo coâng thöùc: b = = = 148.77 kgnl/h STT Ñaïi löôïng Kyù hieäu Giaù trò, kJ/kg aåm %  1 Nhieät löôïng coù ít q1 2494.28 77.6  2 Toån thaát do TNS q2 998.5 31.08  3 Toån thaát do VLS qvl 21.031 0.65  4 Toån thaát ra moâi tröôøng qmt 13.3782 0.42  5 Toång nhieät löôïng tính toaùn q’ 3527.2  6 Sai soá q 314.75 9.79  7 Toång nhieät löôïng caàn thieát q 3212.45 100  4.6/ Tính vaän toác taùc nhaân saáy ñi trong thaùp vaø trong maùng: 4.6.1/ Vaän toác taùc nhaân ñi trong thaùp: Theå tích trung bình TNS: Theo phuï luïc 5 taøi lieäu [1] ta coù Ñaàu vaøo: v1 = 0.9868 m3 / kg kkk Ñaàu ra : v2 = 1.02896 m3/kg kkk vTB = 0.9787 m3/kg kkk Suy ra theå tích trung bình TNS: VTB TNS = 0.9787*59215.77 = 58224.368 m3/h Suy ra vaän toác trung bình cuûa taùc nhaân saáy ñi trong thaùp baèng : v = VTB TNS /(3600*12*3) = 0.48 m/s Trong caùc coâng thöùc ta tính ôû phaàn tính thôøi gian saáy ta choïn toác ñoä TNS khoaûng 0.5 m/s . ÔÛ phaàn naøy ta tính ñöôïc vaän toác TNS 0.48 m/s. Nhö vaäy sau khi choïn sô boä vaän toác TNS ta kieåm tra laïi vaän toác cuûa noù vôùi sai soá = (0.5-0.48)/0.5 = 4% . Sai soá 4% laø chaáp nhaän ñöôïc . Vaäy vaän toác TNS ñi trong thaùp 0.5 m/s 4.6.2/ Vaän toác TNS ñi trong maùng : Trong phaàn tính kích thöôùc thieát bò ta ñaõ tính ñöïôc kích thöôùc cuûa buoàng saáy nhö sau: Beà ngang: 3 m Beà roäng : 2 m Chieàu cao: 8 m Soá maùng theo chieàu ngang 14 maùng : 7 maùng daãn vaø 7 maùng thaûi ñaët so le nhau Soá maùng theo chieàu cao: 21maùng Suy ra toång tieát dieän maùng : Fh = 7*21*(155*100 + 70*100)*10^-6 = 2.793 m2 Suy ra vaän toác TNS ñi trong maùng: v = VtbTNS/ Fh = 5.79m/s Vaän toác naøy thoûa ñieàu kieän vaän toác TNS ñi trong thaùp < 6 m/s Phaàn 5: TÍNH THIEÁT BÒ PHUÏ 5.1/ Buoàng ñoát vaø buoàng hoaø khí: 5.1.1/ Buoàng ñoát: Nhieät do buoàng ñoát cung caáp duøng ñeå boác hôi aåm vaø buø vaøo caùc toån thaát nhieät Ta coù: = = 91.195 kJ/ kg aåm. H2 = 112.4 kJ/ kgkkk. Töø caân baèng nhieät cho ta : Qñ = L0(H2- H0) – W + QVL + Qm = 1940870 kJ/h Nhieät löôïng buoàng ñoát caàn phaùt ra: Q’ = Trong ñoù : b: Hieäu suaát buoàng ñoát o: Hieäu suaát caùc oáng daãn khoùi Coù theå laáy caùc soá lieäu naøy theo kinh nghieäm sau: b = 0.6 0.85; o = 0.850.95 [1] trang 329 Q’ =546262 kcal /h. Noäi dung tính toaùn buoàng ñoát laø tính dieän tích ghi Rvaø theå tích buoàng ñoát Vb .Coù nhieàu phöông phaùp ñeå xaùc ñònh ñaïi löôïng ñaëc tröng naøy cuûa buoàng ñoát. Döôùi ñaây ta tính theo coâng thöùc trong saùch Traàn Vaên Phuù. - Nhieät theá treân ghi: Q’ / R . R laø dieän tích ghi loø - Nhieät theá theå tích: Q’ / Vb . Vb laø theå tích buoàng ñoát Caùc ñaëc tröng naøy cuõng nhö caùc thoâng soá khaùc cuûa buuoàng ñoát ñöôïc xaùc ñònh baèng thöïc nghieäm theo töøng loaïi nguyeân lieäu cho trong baûng 17.6 taøi lieäu [1] trang 330 ÔÛ ñaây ta söû duïng laø cuûi ( goã ) . Theo baûng 17.6 ta coù : Q’ / R = (400800)103 kcal /m2h Q’ / Vb = 300*103 kcal / m2h Dieän tích ghi loø: R = (0.681.36) m2 Theå tích buoàng ñoát: Vb = 1.8 m3 Choïn beà roäng buoàng ñoát 1m Beà ngang 1m. Chieàu cao 1.8m. 5.1.2/Buoàng hoaø khí : Döïa vaøo buoàng ñoát ta choïn buoàng hoaø troän: Chieàu ngang 1m Chieàu roäng 1 m Chieàu cao 2.5 m. Khoái löôïng khoùi khoâ sau buoàng ñoát : 7.041 kgkk/kgnl. Khoái löôïng khoùi khoâ sau buoàng hoaø troän: 411.169 kgkk/kgnl. Vaäy khoái löôïng khoâng khí caàn ñeå ñöa vaøo hoaø troän laø 404.13 kgkk/kgnl. Suy ra theå tích khoâng khí caàn ñöa vaøo V = 404.13/kk. =387 m3/kgnl. 5.2/ Tính quaït: 5.2.1/ Cho buoàng saáy: 5.2.1.1/ Trôû löïc qua buoàng hoaø troän: P1 = Trong ñoù: L = 1m D = = 1.29 m. = 1.044 kg/m3: khoái löôïng rieâng cuûa khoùi loø ôû 650C = 0.026810-3 Pas: ñoä nhôùt cuûa khoùi loø ôû nhieät ñoä 650C vk = = 20.9m/s Re = = 814164 > 106 tính theo coâng thöùc Kanacop: = = 0.01 P1 = 1.768N/m2 5.2.1.2/ Trôû löïc qua oáng daãn: Choïn chieàu daøi ñöôøng oáng laø 2m. Choïn oáng coù ñöôøng kính laø 0.4m. Trôû löïc qua oáng : P2 = Trong ñoù : vk : vaän toá ñi trong oáng ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: vk = = 128.7 m/s. Re = . Trong ñoù : : ñoä nhôùt cuûa khoùi loø ôû 650C. Tra trong taøi ieäu [ 7 ] trang 118 ñöôïc = 0.0268 10-3 Pas : khoái löôïng rieâng cuûa khoùi loø ôû 650C. = 1.044 kg/m3. Re = 2598894 > 106 . tính theo coâng thöùc Kanacop: = = 0.0098 0.01 P1 = 432 N/m2 5.2.1.3/ Trôû löïc trong keânh daãn vaø keânh thaûi: Ñöôøng kính töông ñöông cuûa moät keânh: dtñ = F= 0.019 m2 P = 0.482 m. dtñ = 0.158 m. P3 = N. Trong ñoù : N: toång soá keânh trong buoàng laøm maùt. N = 294 keânh. L: chieàu daøi keânh. L = 2 m. vk : vaän toác khoùi loø ñi trong keânh . v = 5.79 m/s. : khoái löôïng rieâng cuûa khoùi loø ôû 52.50C. = 1.084 kg/ m3 . : ñoä nhôùt khoùi loø ôû 52.50C. = 0.02*10-3 Pas. Re= 49583 < 106 . tính theo coâng thöùc Brazuyca. = = 0.02 P2 = 1352.4 N/ m2. 5.2.1.4/ Trôû löïc qua lôùp haït: P4 = . Trong ñoù: vk : vaän toác TNS ñi trong thaùp. v= 0.5 m/s. dn: ñöôøng kính töông ñöông cuûa luùa. dn= 2.72 mm. H0: chieàu daøy lôùp luùa maø khoùi ñi qua( cuõng chính laø khoaûng caùch giöõa hai maùng). H0 = 110 mm. = 0.65: ñoä xoáp cuûa luùa. = 1.45: heä soá hình daïng. : khoái löôïng rieâng vaø ñoä nhôùi cuûa khoùi loø ôû 52.50C = 1.084 kg/ m3. = 0.02*10-3 Pas. Reh = = 73.712 <106. = 0.108. P3 = 0.383 N/m2. 5.2.1.5/ Trôû löïc cuïc boä: Söû duïng hai co 900. Trôû löïc cuïc boä tính theo coâng thöùc. P5 = . Trong ñoù : heä soá trôû löïc cuïc boä tra ñöôïc trong taøi lieäu tham khaûo [ 1 ]. = 1.1. P5 = 36.88 N/m2 . 5.2.1.6/ Toång trôû löïc : Boû qua trôû löïc cuûa buoàng naïp khí noùng vaø buoàng chöùa khí thaûi vì ñöôøng ñi cuûa khí khoâng ñaùng keå P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 1823 N/m2 . Vaäy choïn quaït 4-7016: Naêng suaát :60103 m3; Aùp suaát: 1823 N/m2 Coâng suaát cuûa ñoäng cô: N = Trong ñoù : Q: Naêng suaát quaït (m3/s) H: Aùp suaát toaøn phaàn ( N/m2) = 0.75: hieäu suaát quaït laáy theo ñaëc tuyeán = 1: hieäu suaát truyeàn ñoäng N = 410 kW. 5.2.2/ Cho buoàng laøm maùt: 5.2.2.1Trôû löïc trong keânh daãn vaø keânh thaûi: Ñöôøng kính töông ñöông cuûa moät keânh: dtñ = F= 0.019 m2 P = 0.482 m. dtñ = 0.158 m. P1 = N. Trong ñoù : N: toång soá keânh trong buoàng saáy. N = 140keânh. L: chieàu daøi keânh. L = 2 m. vk : vaän toác khoùi loø ñi trong keânh . v = 5.79 m/s. : khoái löôïng rieâng cuûa khoùi loø ôû 52.50C. = 1.084 kg/ m3 . : ñoä nhôùt khoùi loø ôû 52.50C. = 0.02*10-3 Pas. Re= 49583 < 106 . tính theo coâng thöùc Brazuyca. = = 0.02 P1 = 644 N/ m2. 5.2.2.2/ Trôû löïc qua lôùp haït: P2 = . Trong ñoù: vk : vaän toác TNS ñi trong thaùp. v= 0.5 m/s. dn: ñöôøng kính töông ñöông cuûa luùa. dn= 2.72 mm. H0: chieàu daøy lôùp luùa maø khoùi ñi qua( cuõng chính laø khoaûng caùch giöõa hai maùng). H0 = 110 mm. = 0.65: ñoä xoáp cuûa luùa. = 1.45: heä soá hình daïng. : khoái löôïng rieâng vaø ñoä nhôùi cuûa khoùi loø ôû 52.50C = 1.084 kg/ m3. = 0.02*10-3 Pas. Reh = = 73.712 <106. = 0.108. P2 = 0.383 N/m2. 5.2.2.3/ Toång trôû löïc : P = P1 + P2 = 645 N/m2 . Choïn quaït 4-7021/2 . Naêng suaát: 103m3/h; Aùp suaát: 644N/m2 Phaàn 6: KEÁT LUAÄN Thieát bò saáy thaùp duøng ñeå saáy nhöõng loaïi vaät lieäu coù caáu taïo daïng haït vaø naêng suaát lôù. Caáu taïo cuûa thaùp saáy ñôn giaûn deã vaän haønh, caùch laép raùp thieát bò khoâng coù gì khoù khaên . Tuy nhieân, do tính chaát cuûa vaät lieäu saáy laø luùa: toác ñoä vaän chuyeån aåm töø trong loøng vaät lieäu ra ngoaøi laø raát nhoû so vôùi toác ñoä vaän chuyeån aåm töø beà maët ra ngoaøi neân ta caàn phaûi coù thôøi gian uû luùa. Phaûi thöïc hieän quaù trình saáy laøm nhieàu laàn. Tuy nhieân ôû trong ñoà aùn naøy ñeå ñôn giaûn hôn cho quaù trình tính toaùn ta chæ saáy moät laàn roài cho xuoáng buoàng laøm nguoäi neân hieäu suaát saáy ñaït khoâng cao. Phaàn 7: TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. [ 1 ] : Traàn Vaên Phuù – Tính toaùn vaø Thieát keá caùc Thieát bò saáy- NXB KHKT [ 2 ] : Phaïm Vaên Boân, Vuõ BAÙ Minh, Hoaøng Minh Nam – Quaù Trình vaø Thieát Bò trong Coâng ngheä Hoùa Hoïc Taäp 10 ‘’ Ví Duï vaø Baøi Taäp ‘’ – Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TPHCM [ 3 ] : Traàn Vaên Phuù – Kyõ Thuaät Saáy Noâng Saûn – NXBKHKT. [ 4 ]: Caùc taùc giaû – Soå Tay Taäp 2 – NXBKHKT. [ 5 ]: Mai Vaên Leà, Buøi Ñöùc Hôi, Leâ Thò Cuùc, Leâ Hoàng Khanh – Baûo Quaûn Löông Thöïc & Thöïc Phaåm – NXBKHKT1986 [ 6 ]: Hoà Leä Vieân – Cô sôû tính toaùn caùc thieát bò hoaù chaát & thöïc phaåm – Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Haø Noäi 1997. [ 7 ] : Caùc taùc giaû – Soå Tay Taäp1 – NXBKHKT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docdo an.doc
 • dwgchi tiet3.dwg
 • dwgchi tiet3_recover.dwg
Luận văn liên quan