Thiết kế biến tần

Hiện nay trong công nghiệp thường sử dụng các bộ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ sau : + Điều chỉnh điện áp cấp cho động cơ dùng bộ biến tần dùng Tiristor + Điều chỉnh điện trở ROTOR bằng bộ biến đổi xung TIRISTOR +Điều khiển công suất trượt + Điều chỉnh tần số nguồn cung cấp bằng bộ biến đổi tần số Trong đồ án này ta khảo sát và thiết kế bộ biến đổi tần số nguồn áp để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc công suất 0,75 W

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2195 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế biến tần, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc PhÇn më ®Çu ----˜š{›™---- So víi tÊt c¶ c¸c lo¹i ®énh c¬ hiÖn dïng trong c«ng nghiÖp th× ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ®­îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp. Do ®éng c¬ kh«ng ®ång bé cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o vËn hµnh an toµn, sö dông trùc tiÕp tõ l­íi ®iÖn ba pha. Trong c¸c lo¹i ®éng c¬ kh«ng ®ång bé, th× ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha Rotor lång sãc lµ chiÕm ­u thÕ, ch¼ng h¹n trong c¸c nhµ m¸y xi m¨ng th× chóng ®­îc dïng cho c¸c m¸y: m¸y nghiÒn, m¸ykhuÊy, b¨ng t¶i. Trong x­ëng c¸n luyÖn ®­îc sö dông cho c¸c b¨ng l¨n vËn t¶i cã truyÒn ®éng ®¬n vµ truyÒn ®éng nhãm. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha nã cßn cã nh÷nh nh­îc ®iÓm sau: M«men tíi h¹n vµ m«men khëi ®éng gi¶m khi ®iÖn ¸p l­íi ®iÖn gi¶m, dÔ ph¸t sinh t×nh tr¹ng nãng qu¸ møc ®èi víi Stator nhÊt lµ khi ®iÖn ¸p l­íi t¨ng vµ ®èi víi Rotor khi ®iÖn ¸p l­íi gi¶m, khe hë kh«ng khÝ nhá còng phÇn nµo lµm gi¶m bít ®é tin cËy cña chóng. Trong thêi gian gÇn ®©y do nÒn c«ng nghiÖp chÕ t¹o b¸n dÉn c«ng suÊt vµ kü thuËt ®iÖn tö, tin häc nªn c¸c ®Æc ®iÓm cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ®· ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó, nã ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸c bé biÕn tÇn b¸n dÉn vµ ®ang ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Do ®ã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c hÖ truyÒn ®éng mét chiÒu nhÊt lµ ë vïng c«ng suÊt truyÒn lín vµ tèc ®é lµm viÖc cao. HiÖn nay trong c«ng nghiÖp th­êng sö dông c¸c bé truyÒn ®éng ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé sau: + §iÒu chØnh ®iÖn ¸p cÊp cho ®éng c¬ dïng bé biÕn ®æi dïng Tiristor + §iÒu chØnh ®iÖn trë Rotor b»ng bé biÕn ®æi xung Tiristor + §iÒu chØnh c«ng suÊt tr­ît + §iÒu chØnh tÇn sè nguån cung cÊp b»ng bé biÕn ®æi tÇn sè. Trong ®å ¸n tèt nghiÖp nµy em sÏ kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ bé biÕn ®æi tÇn sè nguån ¸p ®Ó ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha Rotor lång sãc c«ng suÊt 0.75 Kw. Sau thêi gian lµm ®å ¸n d­íi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o: Ph¹m ThÞ Hoa vµ c¸c thÇy c« gi¸o kh¸c em ®· hoµn thµnh ®å ¸n. Tuy nhiªn do kiÕn thøc vµ thêi gian cã h¹n nªn cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó cho ®å ¸n cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Nam §Þnh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2009 Sinh viªn thùc hiÖn Vò ThÕ Dòng Tr­êng §¹i häc SPKT Nam §Þnh khoa ®iÖn - ®iÖn tö §å ¸n häc phÇn 3 Sinh viªn thùc hiÖn: Vò ThÕ Dòng Líp : §L-KT§ 1A Nghµnh ®µo t¹o : C«ng nghÖ kÜ thuËt ®iÖn Tªn ®Ò tµi : thiÕt kÕ bé biÕn tÇn nguån ¸p ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc Ngµy nhËn ®Ò : ngµy 10 th¸ng 03 n¨m 2009 Ngµy nép ®å ¸n : ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2009 Néi dung cÇn hoµn thµnh: 1) Th«ng sè ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to lång sãc: P®m = 0,75 KW f®m = 50 Hz n®m = 1410 vßng/phót U®m = 380/ 220 V I®m = 2/ 3,5 A 2) Néi dung tr×nh bµy: Ch­¬ng 1: Ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé Ch­¬ng 2: Tæng quan vÒ biÕn tÇn Ch­¬ng 3: ThiÕt kÕ bé biÕn tÇn nguån ¸p ba pha ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc 3.1. TÝnh chän m¹ch lùc 3.2. ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn 3.3. Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn Khoa §iÖn - §iÖn tö Bé m«n Ngµy … Th¸ng … N¨m 2009 Gi¸o viªn h­íng dÉn Th.S Ph¹m thÞ hoa phÇn néi dung Ch­¬ng 1 Ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 1.1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña §éng c¬ kh«ng ®ång bé: 1.1.1. CÊu t¹o: gåm 2 phÇn a) Stato: lµ phÇn tÜnh cña ®éng c¬ bao gåm lâi thÐp (ghÐp tõ c¸c l¸ thÐp kÜ thuËt ®iÖn) cã r¨ng ®Ó chøa d©y quÊn. Stato ®­îc g¾n vµo bÖ ®éng c¬ víi n¾p cã æ trôc ®Þnh vÞ cho r«to (h×nh 1). b) Rotor: gåm lâi thÐp (m¹ch tõ) h×nh trô c¸c r·nh ®Æt d©y quÊn. Lâi thÐp cã trôc quay ®Þnh t©m ®Ó g¾n vµo æ trôc trªn stato. Stato Rotor D©y quÊn stato H×nh 1.1: CÊu t¹o ®éng c¬ xoay chiÒu kh«ng ®ång bé. - Rotor lång sãc (rotor ng¾n m¹ch) cã d©y quÊn d¹ng lång sãc lµ c¸c thanh dÉn b»ng ®ång hoÆc nh«m ®Æt trong c¸c r·nh rotor, hai ®Çu c¸c thanh dÉn nèi t¾t víi nhau b»ng vßng ng¾n m¹ch. - Rotor d©y quÊn (rotor pha) cã ba ®Çu d©y ra cña d©y quÊn ®­îc nèi víi ba vßng ®ång ë ®Çu rotor, tiÕp xóc víi ba chæi than ë stato ®Ó dÉn ra ngoµi. 1.1.2. Nguyªn lý lµm viÖc: Khi cÊp ®iÖn vµo d©y quÊn stato, trong ®éng c¬ xuÊt hiÖn mét tõ tr­êng quay, tõ tr­êng nµy quÐt qua c¸c thanh dÉn rotor, c¶m øng lªn d©y quÊn rotor mét suÊt ®iÖn ®éng (e2), suÊt ®iÖn ®éng nµy sinh ra dßng ®iÖn (i2) ch¹y trong d©y quÊn rotor. ChiÒu cña suÊt ®iÖn ®éng vµ dßng ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c bµn tay ph¶i. Dßng ®iÖn i2 t¸c ®éng t­¬ng hç víi tõ tr­êng stato t¹o ra lùc ®iÖn tõ trªn d©y quÊn r«to vµ m«men quay, lµm cho r«to quay víi tèc ®é n theo chiÒu quay cña tõ tr­êng. 1.2. §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé: Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬: (1) BiÓu thøc (1) lµ ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬, biÓu diÔn quan hÖ m = f(n). LÊy ®¹o hµm cña m«men theo hÖ sè tr­ît vµ cho dm/ds= 0. Ta cã hÖ sè tr­ît t­¬ng øng víi m«men tíi h¹n mt gäi lµ hÖ sè tr­ît tíi h¹n: Sth = (2) Do ®ã ta cã biÓu thøc m«men tíi h¹n: Mth = (3) Ta cã d¹ng ®¬n gi¶n cña ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ nh­ sau: - Tõ (1)(2)&(3) cã: e = (4) M = (5) - §èi víi ®éng c¬ rotor lång sãc cã c«ng suÊt lín th× r1<<xn nªn bá qua r1 vµ e = 0 ® M = (6) w1 sth Mth M®m w M s H×nh 1.2: §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 1.3. C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®éng c¬ kh«ng ®ång bé: 1.3.1. §iÒu chØnh ®iÖn ¸p ®éng c¬: M«men ®éng c¬ kh«ng ®ång bé tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng ®iÖn ¸p stato nªn cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc m«men vµ tèc ®é ®éng c¬ b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn ¸p trong khi gi÷ nguyªn tÇn sè. 1.3.2. §iÒu chØnh ®iÖn trë m¹ch rotor: Khi t¨ng gi¸ trÞ ®iÖn trë tæng r=rn + rf , tøc lµ lµm t¨ng ®é tr­ît tíi h¹n sth, cßn m«men tíi h¹n cña ®éng c¬ kh«ng ®æi. 1.3.3. §iÒu chØnh tÇn sè nguån cÊp cho ®éng c¬: Tõ ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬: khi thay ®æi tÇn sè th× dÉn tíi m«men còng thay ®æi. Khi ®iÒu chØnh tÇn sè th× trë kh¸ng, tõ th«ng, dßng ®iÖn … cña ®éng c¬ thay ®æi, ®Ó ®¶m b¶o mét sè chØ tiªu ®iÒu chØnh mµ kh«ng lµm ®éng c¬ bÞ qu¸ dßng th× cÇn ph¶i ®iÒu chØnh c¶ ®iÖn ¸p. 1.3.4. §iÒu chØnh ®é réng xung: Ph­¬ng ph¸p nµy gãc chuyÓn m¹ch ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a tÝnh hiÖu h×nh sin mÉu e(t) víi tÝn hiÖu ®iÖn ¸p tùa d¹ng r¨ng c­a u(t). TÇn sè tÝn hiÖu u(t) cµng lín th× ®iÖn ¸p ra t¶I cµng gÇn h×nh sin h¬n. ¦u ®iÓm næi bËt lµ võa ®iÒu chØnh ®­îc ®iÖn ¸p, võa lµm sin hãa ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®éng c¬ víi sè l­îng c¸c xung cã ®é réng thÝch hîp th× ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ lµm triÖt tiªu c¸c sãng bËc cao. Ch­¬ng 2: tæng quan vÒ biÕn tÇn 2.1. Giíi thiÖu chung: BiÕn tÇn lµ mét thiÕt bÞ tæ hîp c¸c linh kiÖn ®iÖn tö thùc hiÖn chøc n¨ng biÕn ®æi tÇn sè vµ ®iÖn ¸p mét chiÒu hoÆc xoay chiÒu cã tÇn sè nhÊt ®Þnh thµnh dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè ®iÒu khiÓn ®­îc nhê c¸c khãa ®iÖn tö. 2.2. Ph©n lo¹i biÕn tÇn: BiÕn tÇn ®­îc chia lµm 2 lo¹i: BiÕn tÇn trùc tiÕp vµ biÕn tÇn gi¸n tiÕp 2.2.1. BiÕn tÇn gi¸n tiÕp: 1) S¬ ®å khèi: Läc ChØnh l­u NghÞch l­u 2) S¬ ®å nguyªn lý: BiÕn tÇn nguån dßng: A B C L T5 T3 T4 V1 V3 V5 V2 C1 C2 C3 C6 ZA ZB ZC D4 D5 D2 D3 D6 T1 Trong ®ã: T1 ¸ T6: lµ c¸c thyristor chØnh l­u. L: cuén läc dßng D1 ¸D6: c¸c diode. C1 ¸C6: c¸c tô chuyÓn m¹ch. V1 ¸V6: c¸c van ®iÒu khiÓn. Nguyªn lý ho¹t ®éng: ë mäi thêi ®iÓm ®Òu cã hai van dÉn, nÕu më V3 khãa V1, më V4 khãa V2, më V5 khãa V3. Gi¶ sö V1, V2 ®ang dÉn c¸c tô C1, C2, C3 ®­îc n¹p víi cùc tÝnh nh­ h×nh vÏ. §Õn thêi ®iÓm nµo ®ã cho xung më V3 qu¸ tr×nh chuyÓn m¹ch dßng ®iÖn tõ V1®V3 qua hai giai ®o¹n sau: + Giai ®o¹n 1: C¸c tô C1, C2, C3 ®­îc phãng vµ n¹p theo m¹ch vßng, ë thêi ®iÓm nµy C3 ®­îc xem nh­ mèi nèi tiÕp víi C2 vµ song song víi tô C1, toµn bé ®­îc coi nh­ mét tô t­¬ng ®­¬ng, tô t­¬ng ®­¬ng phãng theo m¹ch vßng Ct®® D1® ZA® ZC® D2® V2® L® V3® Ct®. Khi Ct® phãng ®iÖn sÏ khãa V1 l¹i, ®ång thêi dßng t¶I pha A vÉn ®­îc duy tr× vµ ®iÖn ¸p trªn c¸c tô ph©n cùc ng­îc cho D3 ® D3 khãa vµ ch­a cã dßng qua ZB. + Giai ®o¹n 2: Khi ®iÖn ¸p Ct® gi¶m nhá h¬n ®iÖn ¸p cña pha A® D3 dÉn vµ dßng qua D1 vµ ZA vÉn cßn ®­îc biÓu diÔn b»ng qu¸ tr×nh sau: Tõ (+)® L® V3® Ct®® D1® ZA® ZC® D2® T2 ®(-) D3 ® ZB Trong qu¸ tr×nh nµy c¸c tô vÉn tiÕp tôc phãng sau ®ã n¹p ng­îc l¹i b»ng ®iÖn ¸p nguån. Khi dßng qua ZA = 0 th× qu¸ tr×nh chuyÓn dßng tõ pha A ®Õn pha B kÕt thóc. C¸c nhãm kh¸c t­¬ng tù.V1 V2 V3 V4 V5 V6 i1 i1 i1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q q q q q q q q q p/3 2p/3 BiÕn tÇn nguån ¸p: BiÕn tÇn nguån ¸p lo¹i nµy dïng nghÞch l­u nguån ¸p víi ®Çu vµo mét chiÒu ®iÒu khiÓn ®­îc. §iÖn ¸p phÝa mét chiÒu cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc nhá chØnh l­u thyristor hoÆc chØnh l­u diode cã bé biÕn ®æi xung ¸p mét chiÒu. Ta xÐt s¬ ®å m¹ch ®iÖn nh­ sau: A B C T1 T3 T5 T4 T6 T2 C V1 V3 V5 V4 V6 V2 D1 D3 D5 D4 D6 D2 ZA ZB ZCA + Giíi thiÖu thiÕt bÞ: - 6 van ®iÒu khiÓn gåm V1, V2 , … V6 vµ diode ng­îc D1, D2 , … D6. C¸c diode ng­îc gióp cho qu¸ tr×nh trao ®æi c«ng suÊt ph¶n kh¸ng gi÷a t¶i víi nguån. - §Çu vµo mét chiÒu lµ mét nguån ¸p víi ®Æc tr­ng cã tô C, gi¸ trÞ ®ñ lín. Phô t¶i ba pha ®èi xøng ZA=ZB=ZB cã thÓ ®Êu U hoÆc D. + Nguyªn t¾c khèng chÕ ®Ó t¹o ®iÖn ¸p xoay chiÒu ba pha trªn t¶I ZA, ZB, ZC ta khèng chÕ V1 ¸V6 lµm viÖc theo quy luËt: - C¸c van trong cïng mét nhãm lµm viÖc thø tù lÖch nhau T tøc lµ 120o. * Nguyªn lý: ë mét thêi ®iÓm bÊt k× ®Òu cã hai van lµm viÖc gi¶ sö V1, V2 dÉn sÏ cã dßng qua t¶i IV1=IV2: (+) ® V1 ® ZA® ZC ® V2 ® (-). §Õn thêi ®iÓm p/3 më V3 khãa V1 dßng qua t¶i IV3 = IV2: (+) ® V3 ® ZB ® ZC ® V2 ® (-). §Õn thêi ®iÓm 2p/3 cho xung më V4 khãa V2 cã dßng qua t¶i IV3 = IV4: (+) ®V3 ® ZB® ZA ®V4 ® (-). + Më V5 khãa V3 cã dßng qua t¶i IV5=IV4: (+) ®V5 ® ZB® ZA ®V4 ® (-). + Më V6 khãa V4 cã dßng qua t¶i IV5=IV6: (+) ®V5 ® ZB® ZA ®V6 ® (-). + Më V1 khãa V4 cã dßng qua t¶i IV1=IV6: (+) ®V1 ® ZB® ZA ®V6 ® (-). + Më V2 khãa V6 cã dßng qua t¶i IV1=IV1: (+) ®V1 ® ZB® ZA ®V2 ® (-). Qu¸ tr×nh biÕn ®æi xuÊt hiÖn trªn ba t¶i ba ®iÖn ¸p ng­îc pha nhau. §iÖn ¸p t¹i c¸c pha so víi ©m nguån ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: UAB = UAN - UBN UBC = UBN – UCN UCA = UCN – UAN . V× t¶i ®Êu U nªn ta cã: UA + UC + UC + = 0. UA = (2 UAN - UBN - UCN) (1) UB = (2 UBN - UCN - UAN) (2) Uc = (2 UCN - UAN - UBN) (3) Tõ (1)(2)&(3) ta cã d¹ng ®å thÞ cña ®iÖn ¸p cña ®iÖn ¸p ba pha nh­ sau: V1 V2 V3 V4 V5 V6 UA UB UC q q q q q q p/3 2p/3 p 4p/3 5p/3 2p q q q 3) §Æc ®iÓm vµ øng dông * BiÕn tÇn gi¸n tiÕp cßn gäi lµ biÕn tÇn cã kh©u trung gian mét chiÒu, dïng bé chØnh l­u ®Ó biÕn nguån ®iÖn ¸p xoay chiÒu thµnh nguån ®iÖn mét chiÒu, qua bé läc råi míi biÕn trë l¹i ®iÖn ¸p xoay chiÒu víi tÇn sè f2. §iÖn ¸p ®Çu ra ®­îc ®iÒu chØnh nhê sù thay ®æi gãc më cña c¸c van trong nhãm chØnh l­u hoÆc ®iÒu chÕ ®é réng xung. * Do n¨ng l­îng biÕn ®æi hai lÇn nªn hiÖu suÊt cña biÕn tÇn gi¶m. BiÕn tÇn nµy cho phÐp thay ®æi dÔ dµng tÇn sè f2 kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè f1 mµ nã chØ phô thuéc vµo m¹ch ®iÒu khiÓn. * C¸c bé biÕn tÇn gi¸n tiÕp th­êng ho¹t ®éng víi c«ng suÊt kho¶ng tõ vµi KW ®Õn vµi tr¨m KW. TÇn sè tõ kho¶ng vµi phÇn chôc Hz ®Õn vµi tr¨m Hz. 2.2.1. BiÕn tÇn trùc tiÕp: 1) S¬ ®å khèi: u1 M¹ch van ~ f1 u2 f2 ~ P N Lcb zt Lcb A B C S¬ ®å h×nh tia 2) S¬ ®å nguyªn lý: - C¸c nhãm van P, N cã thÓ ®­îc ®iÒu khiÓn riªng hoÆc chung. Khi ®iÒu khiÓn riªng th× kh«ng cÇn cuén kh¸ng c©n b»ng Lcb. Khi ®iÒu khiÓn chung th× cuén kh¸ng c©n b»ng ding ®Ó h¹n chÕ dßng ®iÖn c©n b»ng xuÊt hiÖn do sù chªnh lÖch ®iÖn ¸p tøc thêi lóc ®ãng nhãm nµy më nhãm kia. - Nhãm van P t¹o nöa chu k× d­¬ng cña ®iÖn ¸p t¶i, nhãm van N t¹o nöa chu k× ©m cña ®iÖn ¸p t¶i. - Thêi ®iÓm ph¸t xung më cho c¸c thyristor trong mçi nhãm ph¶i ph©n bè sao cho ®iÖn ¸p trªn t¶i lµ phÇn h×nh sin nhÊt vµ gi¸ trÞ trung b×nh cña ®iÖn ¸p ®Çu ra lu«n t­¬ng thÝch víi gi¸ trÞ tøc thêi cña ®iÖn ¸p mong muèn ( u = Umsinw2t ). A B C V S R U W T S¬ ®å h×nh cÇu t0 u, i t1 CL t2 t3 t4 CL u t i 3) D¹ng sãng: 4) §Æc ®iÓm vµ øng dông * BiÕn tÇn trùc tiÕp lµ biÕn tÇn cã tÇn sè vµo f1 ®­îc biÕn ®æi thµnh tÇn sè ra f2 mét c¸ch trùc tiÕp kh«ng qua kh©u trung gian . * Sè l­îng van ë biÕn tÇn trùc tiÕp lín h¬n vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn phøc t¹p h¬n biÕn tÇn gi¸n tiÕp. * BiÕn tÇn trùc tiÕp th­êng dïng cho truyÒn ®éng cã c«ng suÊt lín, tèc ®é lµm viÖc thÊp tõ hµng tr¨m KW ®Õn vµi MW. Ngoµi ra, tæn hao c«ng suÊt trong biÕn tÇn trùc tiÕp nhá v× phô t¶i chØ nèi víi nguån qua van b¸n dÉn, kh«ng th«ng qua kh©u trung gian. Ch­¬ng 3: ThiÕt kÕ bé biÕn tÇn nguån ¸p ba pha ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha R«tor lång sãc 3.1.TÝnh chän m¹ch lùc 3.1.1. Ph­¬ng ¸n chän m¹ch ®éng lùc 1. M¹ch chØnh l­u: Theo yªu cÇu cña nhiÖm vô thiÕt kÕ bé biÕn tÇn sö dông nghÞch l­u ¸p ba pha cÊp cho ®éng c¬ kh«ng ®ång bé R«tor lång sãc, ë ®©y ta dïng chØnh l­u cÇu mét pha. ~U2 D1 A D4 D3 D2 B Ud U2 Ud Π Ud 2Π Π 2Π θ θ θ1 θ2 θ3 θ4 Nguyªn lý ho¹t ®éng: Trong kho¶ng 0 E, D1 vµ D3 më cho dßng ch¶y qua. Trong kho¶ng tõ < < 2, u2 < 0, cùc tÝnh d­¬ng t¹i ®iÓm B, ®i èt D2 vµ D4 dÉn cho dßng ch¶y qua. + Gi¸ trÞ trung b×nh cña ®iÖn ¸p sau chØnh l­u: Ud = U2 = 0.9 U2 + Gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng ®iÖn t¶i: + Gia trÞ trung b×nh cña dßng ®iÖn ®iÖn trong ®i èt: + Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt mçi ®i èt ph¶i chÞu: Ung = U2 2. M¹ch nghÞch l­u: + Khèi nghÞch l­u dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p DC sau bé läc thµnh xoay chiÒu AC cã tÇn sè thay ®æi ®­îc ®Ó cung cÊp cho ®éng c¬. + Ta sö dông nghÞch l­u ¸p ba pha h×nh cÇu, thiÕt bÞ ding ®Ó nghÞch l­u cã thÓ lµ Tiristor, Transistor, Mosfest. Dïng Tiristor khi tiristor dÉn: th× t¸c dông cña tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn kh«ng cßn t¸c dông n÷a ®ßi hái cÇn ph¶i cã bé phËn chuyÓn m¹ch cho Tiristor. Bé phËn chuyÓn m¹ch gåm cã sè l­îng tô ®iÖn vµ cuén d©y lín, g©y khã kh¨n vµ lµm t¨ng gi¸ thµnh cña m¹ch l¾p r¸p. Dïng Transistor (BJT hoÆc FET) Transistor chuyÓn m¹ch nhanh h¬n Mosfest. §èi víi BJT cã dßng ®iÒu khiÓn Ib lín. §èi víi Mosfest cùc ®iÒu khiÓn ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn ¸p nªn rÊt thuËn tiÖn khi phèi hîp víi m¹ch ®iÒu khiÓn. V× Tiristor khi dÉn th× kh«ng phô thuéc vµo tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn nªn ta ph¶i dïng cÇu ch× ®Ó b¶o vÖ khi s¶y ra sù cè. Dïng BJT hay Mosfets ®ßi hái ph¶i t¸c ®éng vµo cùc B, G trong mçi chu tr×nh dÉn. Nh­ng khi dïng Transistor ta bá ®­îc kh©u chuyÓn m¹ch c­ìng bøc, tæn hao nhá. Ngoµi ra Transistor cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ë tÇn sè cao h¬n, kÝch th­íc gän nhÑ h¬n. Qua ph©n tÝch trªn trong m¹ch ®éng lùc theo ®Ò tµi nµy ta chän bé nghÞch l­u dïng Transistor C T1 T3 T5 T4 T6 T2 D1 D3 D5 D4 D6 D2 ZA ZB ZC - + 3.1.2.TÝnh chän linh kiÖn m¹ch ®éng lùc: L 220 ~ T1 T4 D1 D4 ZA T3 T6 D3 D6 ZB T5 T2 D5 D2 ZC C2 C1 D2 D3 D1 F D0 T0 1.TÝnh chän m¸y biÕn ¸p nguån Do m¸y biÕn ¸p c«ng suÊt nhá nªn sôt ¸p trªn nã kho¶ng 5,5%, ®iÖn ¸p r¬i trªn §i èt nèi tiÕp lµ 2V. Nªn ®iÖn ¸p chØnh l­u kh«ng t¶i lµ: Udo = 5,5% Ud + 2 + Ud Trong ®ã: Ud lµ ®iÖn ¸p mét chiÒu cÇn thiÕt ®Ó cung cÊp cho bé nghÞch l­u ba pha. Víi Ud = Ud’ + 2 + 1,5%Ud’ Trong ®ã: 1.5% lµ sôt ¸p trªn cuén kh¸ng 2V lµ sôt ¸p trªn c¸c van Trong ph¹m vi ®Ò tµi ta chän tÇn sè cao nhÊt cña ®iÖn ¸p ra lµ fmax = 50Hz. Do ®ã ®Ó cho tû sè U/f = const th×: Ufmax = §iÖn ¸p tr­íc bé nghÞch l­u lµ: VËy ta cã: Ud = 467 + 2 + 1,5%.467 = 467 (V) Nh­ng theo c«ng thøc trªn ®iÖn ¸p sau khi läc gÊp 1.41 lÇn tr­íc khi läc nªn ta chän Ud’ = 476/1,41 = 337,5 (V) Ta cã ®iÖn ¸p ®Çu ra cña bé chØnh l­u U’do = 337,5/ 1,41 = 239,4 (V) Suy ra: Udo = 5,5% U’do + 2 + U’do = 239,4.5,5% + 2 + 239,4 = 254,6 (V) TrÞ sè hiÖu dông cña ®iÖn ¸p pha m¸y biÕn ¸p: Tû sè cña m¸y biÕn ¸p: - Gi¸ trÞ hiÖu dông cña dßng thø cÊp m¸y biÕn ¸p: V× t¶i lµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé vµ cã cuén c¶m trªn m¹ch ®éng lùc nªn dßng ®iÖn I2 coi nh­ lµ liªn tôc, ta cã: - Dßng ch¶y qua cuén s¬ cÊp: I1= m.I2 = 1,28.2 = 2,56 (A) C«ng suÊt cuén s¬ cÊp: S1 =U1.I1 = 220.2,56 = 563,2 (VA) C«ng suÊt cuén thø cÊp: S2 = U2. I2 = 283,5 . 2 = 567 (VA) Suy ra c«ng suÊt biÓu kiÕn cña m¸y biÕn ¸p lµ: Sè vßng d©y: Víi U lµ ®iÖn ¸p, S’ lµ tiÕt ®iÖn dÉn tõ Ta tÝnh tiÕt diÖn dÉn tõ theo c«ng thøc kinh nghiÖm sau: (cm2) Sè vßng d©y cuén s¬ cÊp: (vßng) Sè vßng d©y thø cÊp n2: (vßng) Chän ®­êng kÝnh d©y quÊn: Theo b¶ng tÝnh chän mËt ®é dßng ®iÖn S(VA) J(max) (A/mm2) 0 50 4 50 100 3,5 < 200 3 < 500 2,5 1000 2 V× S = 565,1 (VA) nªn ta chän J = J1 = J2 = 2 (A/mm2) TiÕt diÖn d©y dÉn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: MÆt kh¸c ta cã, tiÕt diÖn d©y dÉn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: + S¬ cÊp: (mm) + Thø cÊp: (mm) 2.TÝnh chän linh kiÖn m¹ch chØnh l­u §iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt mçi §i èt ph¶i chän lµ: Gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng ®iÖn ch¶y qua §i èt trong mét chu kú lµ: Theo kinh nghiÖm thùc tÕ ta chän hÖ sè an toµn vÒ ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn lµ: ku = 1,6; ki = 1,2 VËy ta chän lo¹i §i èt chÞu ®­îc ®iÖn ¸p ng­îc lµ: U’ngmax = ku. Ungmax = 1,6 . 399,7 = 639,5 (V) Vµ dßng ch¶y trung b×nh lµ: I’D = ki . ID = 1,2 . 1 = 1,2 (A) Tõ tÝnh to¸n trªn ta chän 4 §i èt lo¹i B – 10 cña Liªn X« s¶n xuÊt víi th«ng sè sau: Itb = 10(A); Ungmax = 100 1000 (V) 3.TÝnh chän linh kiÖn m¹ch nghÞch l­u: Ta cã gi¸ trÞ hiÖu dông cña ®iÖn ¸p pha lµ: ë ®©y tÇn sè fmax = 50Hz, suy ra Uphmax = 220 (V), suy ra Udmax = 467 (V) Gi¸ trÞ l¬n nhÊt ®iÖn ¸p pha: Uphmax = 2/3. 467 = 311,3 (V) Chän hÖ sè an toµn vÒ ®iÖn ¸p lµ: Ku = 2 suy ra Ungmax = 2. 311,3 = 622,6 (V) Suy ra Ingmax = 9,84 (A) VËy ta chän 6 Transitor BU 2508D cã VCBO = 1500 (V), VCEO = 800 (V), VEBO = 6 (V), Ic = 10 (A), hFE = 8 4.TÝnh chän m¹ch läc Theo c«ng thøc tÝnh tû sè nhÊp nh« cña ®iÖn ¸p sau khi läc: Víi chØnh l­u cÇu mét pha mx = 2 Qua thùc nghiÖm ta tÝnh ®­îc Rt = 6() Chän hÖ sè kc = 0,01 Suy ra C = 8,4 . 10-4 = 840 .10-6 (F) 3.2. ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn 3.2.1.HÖ thèng ®iÒu khiÓn tÇn sè: 1.S¬ ®å khèi m¹ch ®iÒu khiÓn: Ph¸t xung chñ ®¹o Ph©n phèi xung KhuyÕch ®¹i xung Van 2. M¹ch ®iÒu khiÓn nghÞch l­u ¸p 3 pha cã nhiÖm vô: T¹o xung ®iÒu khiÓn ®Ó kÝch më lÇn l­ît 6 Transistor c«ng suÊt, mçi xung kÝch c¸c pha c¸ch nhau 1/6 chu kú ®iÖn ¸p ra cña hÖ nghÞch l­u. §é réng mçi xung ®iÒu khiÓn ph¶i b»ng thêi gian mçi Transistor ë tr¹ng th¸i dÉn, tùc lµ b»ng 1/2 chu kú ®iÖn ¸p ra cña bé nghÞch l­u . Kh«ng kÝch më hai Transistor trong cïng mét pha lµm viÖc ®ång thêi. T¹i mét thêi ®iÓm bÊt kú ®Òu cã hai Transistor dÉn, hai Transistor cña nhãm nµy vµ mét Transistor cña nhãm kia. 3. Chøc n¨ng cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn: + T¹o ra nh÷ng xung cã ®é réng nhÊt ®Þnh vµ h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh, ph©n phèi xung theo tõng pha t­¬ng øng vµ thay ®æi thêi ®iÓm ®Æt xung vµo cùc ®iÒu khiÓn ®­a ®Õn bé ph©n phèi xung ®Ó ®iÒu khiÓn tõng Transistor. + Kh©u ph©n phèi xung: lµm nhiÖm vô ph©n phèi xung tõng kh©u khuyÕch ®¹i xung theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh vµ tÇn sè phô thuéc vµo kh©u ph¸t xung chñ ®¹o. Khi tÇn sè ë bé nghÞch l­u thay ®æi th× ®iÖn ¸p ë bé b¨m xung còng thay ®æi theo quy luËt: U/f2 = const + Kh©u khuyÕch ®¹i xung: cã nhiÖm vô khuyÕch ®¹i xung tõ bé ph©n phèi xung ®­a ®Õn kÝch më Transistor, ngoµi ra cßn sö dông c¸c bé ghÐp quang nh»m c¸ch ly m¹ch ®iÒu khiÓn vµ m¹ch ®éng lùc. 3.2.2.Ph©n tÝch thiÕt kÕ m¹ch 1.Khèi t¹o xung vµ ph©n phèi xung CÊu tróc chung cña chÝp 89C51 Chøc n¨ng c¸c ch©n: RxD: ®Çu vµo nhËn tÝn hiÖu nèi tiÕp TxD: ®Çu ra truyÒn tÝn hiÖu nèi tiÕp /INT0: ng¾t ngoµi sè hiÖu 0 /INT1: ng¾t ngoµi sè hiÖu 1 T0: ch©n vµo 0 cña bé Timer 0 T1: ch©n vµo 1 cña bé Timer 1 /WR: ghi d÷ liÖu vµo bé nhí ngoµi RST: ch©n vµo Reset, tÝch cùc ë møc cao trong kho¶ng hai chu kú m¸y. XTAL1: ch©n vµo m¹ch khuyÕch ®¹i dao ®éng XTAL2: ch©n vµo m¹ch khuyÕch ®¹i dao ®éng /PSEN: ch©n cho phÐp ®äc bé nhí ch­¬ng tr×nh ngoµi. Khi chÝp lµm viÖc víi bé nhí ch­¬ng tr×nh ngoµi, ch©n nµy ph¸t ra tÝn hiÖu kÝch ho¹t ë møc thÊp vµ ®­îc kÝch ho¹t hai lÇn trong chu kú m¸y. Ch©n nµy kh«ng ®­îc kÝch ho¹t khi chÝp lµm viÖc víi bé nhí ch­¬ng tr×nh bªn trong (ROM) ALE(/PROG): ch©n tÝn hiÖu cho phÐp chèt ®Þa chØ khi chÝp xuÊt ra byte thÊp cña ®Þa chØ ®Ó truy cËp vïng nhí ngoµi, tÝn hiÖu chèt kÝch ho¹t ë møc cao, tÇn sè xung chèt (ALE) b»ng 1/6 FOSC. §©y cßn lµ ch©n nhËn xung vµo ®Ó n¹p ch­¬ng tr×nh cho EPROM bªn trong chÝp khi nã ë møc thÊp. /EA (Vpp): ch©n cho phÐp lùa chän lµm viÖc víi bé nhí ch­¬ng tr×nh, khi /EA=1 cho phÐp chÝp lµm viÖc víi bé nhí ch­¬ng tr×nh bªn ngoµi. Khi ch©n nµy ®­îc cÊp ®iÖn ¸p nguån +21V th× chÝp ®¶m nhiÖm chøc n¨ng n¹p ch­¬ng tr×nh cho EPROM bªn trong nã. Vcc: ch©n cÊp d­¬ng nguån cho chÝp (+5V) Vss: ch©n cÊp ©m nguån ®­îc nèi Mass P0.x: gåm c¸c ch©n tõ P0.0 P0.7 lµ ch©n cña cæng 0 P1.x: gåm c¸c ch©n tõ P1.0 P1.7 lµ ch©n cña cæng 1 P2.x: gåm c¸c ch©n tõ P2.0 P2.7 lµ ch©n cña cæng 2 P3.x: gåm c¸c ch©n tõ P3.0 P3.7 lµ ch©n cña cæng 3. C¸c ch©n cña cæng nµy ngoµi nhiÖm vô xuÊt nhËp d÷ liÖu qua cæng cßn ®¶m nhiÖm chøc n¨ng ®iÒu khiÓn nh­ h×nh vÏ. Bé t¹o dao ®éng cña chÝp: ChÝp cã hai ch©n XTAL1 vµ XTAL2 lµ ngâ vµo vµ ngâ ra cua mét m¹ch khuyÕch ®¹i ®¶o ®­îc dïng nèi víi bé dao ®éng ®Ó t¹o xung ®ång hå cho chÝp. ChÝp sö dông bé dao ®éng trong b»ng c¸ch nèi hai ch©n XTAL1 vµ XTAL2 víi mét m¹ch céng h­ëng tinh thÓ th¹ch anh 12MHz cã tô tho¸t nhiÔu xuèng ®Êt. Ch©n RST (reset) ®­îc ®iÒu khiÓn bëi mét m¹ch R-C ®Ó reset hÖ thèng tù ®éng khi cÊp nguån, ®ång thêi ta cã thÓ reset hÖ thèng b»ng tay nhê vµo mét chuyÓn m¹ch nót Ên. TÝnh chän nguån nu«i cho vi m¹ch: §èi víi chÝp chØ sö dông nguån d­¬ng 5V nªn bé nguån cÊp cho m¹ch ®iÒu khiÓn gåm: Mét m¸y biÕn ¸p nguån 220/5V Mét vi m¹ch æn ¸p lÊy nguån cung cÊp cho chÝp: 7805 Mét cÇu chØnh l­u C¸c tô läc: C1 = 1000 F, 16V C2 = 0.1 F, 16V S¬ ®å bé nguån: 2.TÝnh chän kh©u khuyÕch ®¹i xung: Kh©u nµy cã nhiÖm vô khuyÕch ®¹i xung ®iÒu khiÓn ®Ó xung nµy ®ñ c«ng xuÊt më Transistor ®ång thêi lµm m¹ch c¸ch ly gi÷a m¹ch ®iÒu khiÓn vµ m¹ch ®éng lùc. Kh©u khuyÕch ®¹i xung dïng bé ghÐp nèi quang bao gåm §i èt ph¸t quang vµ mét Transistor quang gäi t¾t lµ OPTO + Nguyªn lý ho¹t ®éng: Khi cã xung kÝch ®Õn ®iÓm sÏ lµm cho Q1 dÉn nªn cã dßng ®iÖm ch¹y qua Led cña Transistor quang vµ Transistor quang dÉn Dßng cùc E cña Transistor quang ®Æt vµo Q2 lín h¬n 0,6V lµm cho Q2 dÉn c¸c ®iÖn trë R1, R2, R3 dïng ®Ó h¹n chÕ dßng cho c¸c BJT Q1, Transistor quang, Q2 vµ Led. Do Q2 nèi Darlington víi Q3 lµ Transistor c«ng suÊt nªn dßng cùc E sÏ kÝch më Transistor Q3. Khi kh«ng cã tÝn hiÖu ®Õn ®iÓm G th× Q1 ngõng dÉn, ng¾t dßng qua Led ph¸t nªn Transistor quang ngõng dÉn, Q2 kho¸ do ®ã kh«ng cã tÝn hiÖu ®Æt vµo nÒn cña Transistor c«ng suÊt vµ Transistor nµy kho¸. * TÝnh chän linh kiÖn khèi khuyÕch ®¹i xung: - Transistor c«ng suÊt trong m¹ch ®éng lùc lµ D1878 cã β = 8, ICmax = 6A. Dßng lµm viÖc IClv = 0,465A. Nªn dßng cÇn thiÕt kÕ ®Ó kÝch vµo cùc nÒn cña Transistor c«ng suÊt: IB = IClv/ β = 0,45/8 = 0,056A §iÖn ¸p mét chiÒu ®Æt vµo bé nghÞch l­u Ud = 468,7V Tæn hao c«ng suÊt cùc tiÓu trªn Q2: (W) VËy ta ph¶i chän Q2 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: ICmax ≥ IB = 56 mmA VCE0 ≥ Ud = 468,7 V PC ≥ PCmin = 2,266 W Tra sæ tay linh kiÖn ®iÖn tö vµ b¸n dÉn ta chän Transistor lo¹i D1878 cã th«ng sè sau: IC = 7(A) VCB0 = 800 (V) β = 20 * PhÇn tö ghÐp quang chän OCTOCUPLER cã th«ng sè: - §iÖn thÕ c¸ch ly tèi thiÓu lµ: 2500 (V) - Dßng ®iÖn cùc ®¹i: 20 (mmA) - Dßng qua Led: 10 (mmA) C«ng suÊt tiªu t¸n trªn Q1 cùc ®¹i lµ: Pmax = VCEQ1 . I2 = 12 . 10 = 120 (mmW) VËy ta chän Transistor Q1 lo¹i C828 cã c¸c th«ng sè sau: VCB0 = 30(V) VCE0 = 30(V) VEB0 = 5(V) IC = 50 (mmA) TJ = 750 C β/α = 130/520 Khi Q1 dÉn ta cã: Ikd . R2 + Vkd + VBEQ1 = Vcc VBEQ1: ®iÖn ¸p r¬i trªn Transistor Q1 (0,7V) Do ®ã: R2= (Ω) Suy ra ta chän: R2 = 1K Ω TÝnh chän R1: Dßng ®iÖn cÇn thiÕt ®Ó kÝch cho Transistor Q1 lµ: IB1 = IC1/ β = 10/130 = 0,076 (mmA) Th«ng th­êng ®iÖn ¸p ra møc l«gÝc "1" kho¶ng 1,7 V (®iÖn ¸p ®Æt vµo cùc nÒn Transistor Q1 ) (KW) Chän R1 = 2.6 (KW) Chän VËy chän R3 = 2 (KW), R = 1(KW), R1 = 2,6 (KW) 3.2.3.Gi¶n ®å xung: 1.§éng c¬ ch¹y thuËn: §Ó cho ®éng c¬ quay thuËn: ta cho xung kÝch më c¸c TZT theo thø tù T1, T2, T3, T4, T5, T6 . 2.§éng c¬ ch¹y ng­îc §Ó ®éng c¬ quay ng­îc: ta cho xung kÝch më theo thø tù : T6, T5, T4, T3, T2,T1 3.3.Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn 3.3.1.S¬ ®å thuËt to¸n ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn: 1.Ch­¬ng tr×nh chÝnh: B¾t ®Çu Khëi t¹o c¸c biÕn §äc phÝm Xö lý phÝm Ch­¬ng tr×nh chÝnh 2.Ch­¬ng tr×nh xö lý phÝm: b¾t ®Çu Bit-STR KÕt thóc Bit-inc Bit-dec Bit-l-r start - stop T¨ng tèc ®é ®éng c¬ Gi¶m tèc ®é ®éng c¬ thuËn - ng­îc 1 1 1 1 0 0 0 0 3.Ch­¬ng tr×nh ®Þnh thêi b¾t ®Çu Bitpwd ret1 nh÷ng chu kú kh¸c T _on T_off t_6 1 0 1 0 0 0 3.3.2.Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn(Assembly) IncSp DecSp L_R Strt_Sp Led Bit_Str Bit_Inc Bit_Dec Bit_L_R BitPWD Out1 Out2 Out3 Out4 Out5 Out6 PWM count On_Off On_Phim mSec Speed RL_R TLow THi T_6 T_On T_Off PWD_Off Tam1 Tam2 Tam3 TabDPL TabDPH Org ajmp Org reti Org ajmp Org reti Org reti Org reti Start: Begin: Loop: Co_Phim: Docphim: W_Key: Waait: ExitK: xet_phim: In_K: Dec_S: Inc_S: R_Left_R: Run_Stop: Run_M: GetDPTR: XulyPhim: In_Left: Dec_Sp: Decrc: IncDec: N0_50: N0_45: N0_40: N0_35: N0_30: Inc_Sp: Incrc: Left_R_Sp: In_Run: TIMER: NEXXT1: In_Offff: NEXXT: NEXT0: NEXT: Tab_R: Tab_L: Tab_T: end bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit data data data data data data data data data data data data data data data data data 0000h Start 0003h 000Bh TIMER 0013h 001Bh 0023h mov mov mov mov mov mov mov mov mov setb mov clr acall mov anl cjne ajmp acall mov ajmp mov acall jnc djnz acall jc ret clr mov ret clr JnB JnB JnB JnB clr ret setb mov ret setb mov ret setb mov ret setb mov ret mov cpl mov cjne clr mov mov ret clr mov mov mov mul mov mov movc mov inc mov movc mov inc mov movc mov mov inc mov movc mov mov inc mov movc mov mov clr mov mov cjne mov mov mov mov mov mov mov setb ret jb jb jb jb ret mov ajmp mov cjne mov Inc mov cjne mov ajmp cjne mov ajmp cjne mov ajmp cjne mov ajmp cjne mov ajmp mov ajmp mov cjne mov ajmp Dec ajmp mov cjne cpl mov cpl mov ret PUSH PUSH PUSH PUSH SETB CLR MOV MOV SETB mov cjne djnz mov mov cjne mov mov mov ajmp mov mov setb ajmp djnz mov mov clr ajmp clr djnz mov mov mov mov movc cpl mov mov mov inc mov cjne mov POP POP POP POP RETI db db db db db db db db db db db db dw db dw db dw db dw db dw db dw db P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 0 1 2 3 4 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.7 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 3Ah 3Bh 3Ch 3Dh 3Eh 3Fh 40h SP,#5Fh IE,#0 Count,#0 On_Off,#0FFh mSec,#0 Speed,#0 RL_R,#0 20h,#0 PWD_Off,#0 BitPWD P0,#11111110b P0.6 DocPhim A,20h A,#0Fh A,#0,Co_phim Loop XulyPhim 20h,#0 Loop R4,#200 xet_phim ExitK R4,W_key xet_phim Waait c 20h,#0 c Strt_Sp,In_K DecSp,Dec_S IncSp,Inc_S L_R,R_Left_R c c Bit_Str,c c Bit_Dec,c c Bit_Inc,c c Bit_L_R,c A,On_Off A On_Off,A A,0FFh,Run_M TR0 IE,#0 P1,#0FFh TR0 IE,#0 A,Speed B,#5 AB DPTR,#Tab_T B,A A,@A+DPTR THi,A B A,B A,@A+DPTR TLow,A B A,B A,@A+DPTR T_6,A Tam1,A B A,B A,@A+DPTR T_On,A Tam2,A B A,B A,@A+DPTR T_Off,A Tam3,A TR0 IE,#0 A,RL_R A,#0,In_Left DPTR,#Tab_R TabDPL,DPL TabDPH,DPH TH0,THi TL0,TLow TMOD,#0000001B IE,#10000010B TR0 Bit_Str,Run_Stop Bit_dec,Dec_Sp Bit_Inc,Inc_Sp Bit_L_R,Left_R_SP DPTR,#Tab_L GetDPTR A,Speed A,#5,Decrc Speed,#5 Speed A,Speed A,#0,N0_50 P0,#11111110b Run_M A,#1,N0_45 P0,#11111101b Run_M A,#2,N0_40 P0,#11111011b Run_M A,#3,N0_35 P0,#11110111b Run_M A,#4,N0_30 P0,#11101111b Run_M P0,#11011111b Run_M A,Speed A,#0,Incrc Speed,#0 IncDec Speed IncDec A,On_Off A,#0FFh,In_Run P0.6 A,RL_R A RL_R,A ACC PSW DPH DPL RS0 TR0 TH0,THi TL0,TLow TR0 A,PWD_Off A,#0,In_Off Tam2,NEXXT Tam3,T_Off A,Tam3 A,#0,NEXXT1 Tam3,T_Off Tam2,T_On PWD_Off,#0 NEXXT PWD_Off,#0FFh Tam3,T_Off BitPWD NEXT0 Tam3,NEXT0 PWD_Off,#0 Tam2,T_On BitPWD NEXT0 BitPWD Tam1,NEXT Tam1,T_6 DPL,TabDPL DPH,TabDPH A,Count A,@A+DPTR A c,BitPWD Acc.7,c P1,A Count A,Count A,#6,NEXT Count,#0 DPL DPH PSW ACC 00111000b 00011100b 00001110b 00000111b 00100011b 00110001b 00000111b 00001110b 00011100b 00111000b 00110001b 00100011b -3333 1,1,0 -74 50,107,29 -417 10,17,7 -477 10,13,8 -139 40,38,34 -96 69,47,5 X ;Phim Tang ;Phim Giam ;Phim Chay phai, trai ;Phim Start,Stop ;Bit trang thai phim Start,Stop ;Bit trang thai phim Tang ;Bit trang thai phim Giam ;Bit trang thai phim Phai,trai ;Bit trang thai Xung Bam ;Dieu khien nguon bam ;set stack bottom pointer ;Bien xac dinh trang thai chay hoac dung ;000h:chay ;0FFh:dung ;Bien xac dinh che toc do ;0:50Hz ;1:45Hz ;2:40Hz ;3:35Hz ;4:30Hz ;5:25Hz ;=000h: Mo nguon Bam ;=0FFh:Tat nguon bam ;Bit dieu khien nguon bam: ;1:Tat ;0:Mo ;phim rung thi bo qua ;cho phim nha ;Dang o trang thai dung thi chay ;Dung mo to ;Dung ngat ;Khoi tao cac thong so de vao trang thai chay(chuong trinh Timer hoat dong) ;dung ngat ;reload,include overflow ;set timer0:mode1,16_bit ;enable timer0 interrupt ;turn timer0 on ;timer0 mode1 overflow interrupt procedure,333us ;save accumulator value ;save program status ;select register bank1 ;stop timer0 ;reload,include overflow ;restart timer0 ;Dang mo nguon bam ;Tam2 = 0,Tam3=0 ;Khong tat nguon bam ;Tam3 0 thi tat ;Dua bit dieu khien xung bam ;get back program status ;get back accumulator ;return main program ;50Hz ;45Hz ;40Hz ;35Hz ;30Hz ;25Hz KÕt LuËn ----˜š{›™---- Sau h¬n hai th¸ng nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi, víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o: Ph¹m ThÞ Hoa, cïng víi sù gióp ®ì cña b¹n bÌ vµ c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n em ®· hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Qua ®å ¸n nµy em ®· rót ra ®­îc nhiÒu bµi häc vµ kinh nghiÖm quý b¸u, n©ng cao kh¶ n¨ng vËn dông lý thuyÕt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tiÔn vµ qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi em hiÓu râ h¬n nh÷ng kiÕn thøc ®­îc häc. SÏ gióp Ých rÊt nhiÒu cho c«ng viÖc sau nµy. Do thêi gian vµ kiÕn thøc cã h¹n, nªn ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong nhËn ®­îc sù chØ dÉn gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n vµ c¸c b¹n ®Ó ®å ¸n nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Nam §Þnh, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2009 Sinh viªn thùc hiÖn: Vò ThÕ Dòng Tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn BÝnh: §iÖn tö c«ng suÊt - Nxb khoa häc vµ kÜ thuËt - Hµ Néi - 2000. 2. Bïi Quèc Kh¸nh, NguyÔn V¨n LiÔu, NguyÔn ThÞ HiÒn: TruyÒn ®éng ®iÖn - Nxb khoa häc vµ kÜ thuËt. 3. Vò Quang Håi: Gi¸o tr×nh ®iÖn tö c«ng nghiÖp - Nxb gi¸o dôc. 4. TrÇn Träng Minh: Gi¸o tr×nh ®iÖn tö c«ng suÊt - Nxb gi¸o dôc. 5. §ç Xu©n Thô: KÜ thuËt ®iÖn tö - Nxb ®¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp. 6. NguyÔn BÝnh: §iÖn tö c«ng suÊt lín - Nxb ®¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp - Hµ Néi - 1985. 7. V¨n ThÕ Minh: KÜ thuËt vi xö lý - Nxb gi¸o dôc - 1997. 8. Tèng V¨n On, Hoµng §øc H¶i: Hä vi ®iÒu khiÓn 89C51 - Nxb lao ®éng x· héi - Hµ Néi - 2001. 9. D­¬ng Minh TrÝ: S¬ ®å ch©n linh kiÖn b¸n dÉn - Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thµnh phè Hå ChÝ Minh. 10. Huúnh §øc Th¾ng: S¸ch tra cøu linh kiÖn b¸n dÉn ECG - 1995. 11. TrÇn Kh¸nh Hµ: M¸y ®iÖn tËp I, II - Nxb khoa häc vµ kÜ thuËt - Hµ Néi - 1997. 12. TrÇn Duy Phông: KÜ thuËt quÊn d©y m¸y biÕn ¸p, ®éng c¬ v¹n n¨ng, ®éng c¬ ®iÖn mét pha, ba pha - Nxb §µ N½ng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế biến tần.doc