Thiết kế cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác

Ngành Cơ khí đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở nước ta hiện nay. Trong đó phải kể đến nhà máy Đồng hồ chính xác nó có nhiệm vụ sản xuất ra các loại đồng hồ chính xác để phục vụ cho công tác đo lường cần có độ chính xác cao, đặc biệt đối với điều kiện nước ta hiện nay, Nhà máy Đồng hồ chính xác đã góp phần rất lớn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong nhà máy Đồng hồ chính xác có nhiều hệ thống máy móc khác nhau rất đa dạng, phong phú và phức tạp, mỗi loại máy đảm nhiệm những chức năng khác nhau trong dây truyền sản xuất nhưng chúng lại có liên quan chặt chẽ với nhau tạo ra một dây truyền sản xuất khép kín. Các hệ thống máy móc này có tính công nghệ cao và hiện đại do đó việc cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác phải đảm bảo chất lượng điện năng và đạt được độ tin cậy cao. 1.2 Qui mô, năng lực của nhà máy: a/Giới thiệu về tổng mặt bằng của nhà máy. Nhà máy Đồng hồ chính xác có tổng diện tích mặt bằng là 156750 m2 trong đó bao gồm bộ phận hành chính và ban quản lý, phân xưởng cơ khí, phân xưởng dập, phân xưởng lắp ráp số 1, phân xưởng lắp ráp số 2, phân xưởng sửa chữa cơ khí, phòng thí nghiệm trung tâm, phân xưởng chế thử, bộ phận KCS, kho thành phẩm, trạm bơm và khu nhà xe. Các bộ phận và phân xưởng được xây dựng tương đối liền nhau với tổng công suất dự kiến là 10 MW. Tổng số trang : 115 trang

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2073 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: diÖn tÝch ph©n x­ëng x¸c ®inh theo b¶n vÏ mÆt b»ng (F= 875 m2) Pttcs=12.35=10,5 kW 2.2.1.4.C«ng suÊt tÝnh to¸n cña toµn ph©n x­ëng C«ng suÊt tÝnh to¸n cña toµn ph©n x­ëng tÝnh theo c«ng thøc (2.1) (2.2) (2.3) Trong ®ã cã tÝnh ®Õn sù lµm viÖc ®ång thêi gi÷a c¸c nhãm m¸y trong ph©n x­ëng kdt=0,8. Phô t¶i chiÕu s¸ng chØ cã c«ng suÊt t¸c dông nªn Qttcs=0. Thay sè ta ®­îc Dßng ®iÖn tÝnh to¸n ph©n x­ëng 2.2.2.X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x­ëng kh¸c Phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x­ëng kh¸c ®­îc tÝnh to¸n theo hÖ sè nhu cÇu Trong ®ã knc- HÖ sè nhu cÇu cña ph©n x­ëng P® - Tæng c«ng suÊt ®Æt cña ph©n x­ëng Pttdl – Tæng c«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc cña ph©n x­ëng Phô t¶i tÝnh to¸n còng ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p c«ng suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch Pttcs=po.F Tªn nhãm Tªn thiÕt bÞ Ký hiÖu trªn mÆt b»ng Sè l­îng C«ng suÊt ®Æt cña mét thiÕt bÞ,kW Idm ,A n1 p1 nhq kmax Ptt , kW Qtt, kVAr Stt, kVA Itt , A Idn ,A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I BÓ ng©m dung dÞch kiÒm 41 1 3,0 7,74 BÓ ng©m n­íc nãng 42 1 3,0 7,74 M¸y cuèn d©y 46 1 1,2 3,10 M¸y mµi th« 52 1 2,8 7,22 Bµn thö nghiÖm thiÕt bÞ ®iÖn 53 1 7,0 18,06 M¸y cuèn d©y 47 1 1,0 2,58 BÓ ng©m tÊm cã t¨ng nhiÖt 48 1 3,0 7,74 Tñ xÊy 49 1 3,0 7,74 M¸y khoan bµn 50 1 0,65 1,68 ChØnh l­u sªlªnium 69 1 0,6 1,55 Tæng 10 25,25 65,15 1 7,0 7 2,48 10,02 13,32 16,7 25,4 155,45 II BÓ khö dÇu mì 55 1 3,0 7,74 Lß ®iÖn ®Ó luyÖn khu«n 56 1 5,0 12,9 Lß ®iÖn ®Ó nÊu ch¶y babit 57 1 10,0 25,8 Lß ®iÖn ®Ó m¹ thiÕc 58 1 3,5 9,03 Qu¹t lß ®óc ®ång 60 1 1,5 3,87 M¸y khoan bµn 62 1 0,65 1,68 M¸y uèn c¸c tÊm máng 64 1 1,7 4,38 M¸y mµi ph¸ 65 1 2,8 7,22 M¸y hµn ®iÓm 66 1 25,0 64,5 Tæng 9 53,15 137,12 1 25 3 - 47,83 63,61 79,71 121,26 459,62 III M¸y mµi trßn v¹n n¨ng 9 1 2,8 7,22 M¸y phay r¨ng 10 1 4,5 11,61 M¸y phay v¹n n¨ng 11 1 7,8 20,12 M¸y tiÖn ren 14 1 14,0 36,12 M¸y tiÖn ren 15 1 4,5 11,61 M¸y tiÖn ren 16 1 10,0 25,8 M¸y tiÖn ren 17 1 20,0 51,6 M¸y khoan ®øng 18 1 0,85 2,19 Tæng 8 64,45 166,27 3 44 5,48 1,75 18,05 24,00 30,07 45,69 424,27 IV M¸y c­a kiÓu ®ai 1 1 1,0 2,58 Khoan bµn 3 1 0,65 1,68 M¸y mµi th« 5 1 2,8 7,22 M¸y khoan ®øng 6 1 2,8 7,22 M¸y bµo ngang 7 1 4,5 11,61 M¸y xäc 8 1 2,8 7,22 M¸y tiÖn ren 13 1 10,0 25,8 M¸y tiÖn ren 12 1 8,1 20,9 M¸y mµi th« 30 1 2,8 7,22 Tæng 9 35,45 91,45 2 18,1 5,5 2,75 15,6 20,74 26,00 39,54 220,45 V CÇu trôc 19 1 24,2 62,43 Bµn 21 1 0,85 2,19 M¸y khoan bµn 22 1 0,85 2,19 BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt 26 1 2,5 6,45 M¸y c¹o 27 1 1,0 2,58 M¸y nÐn c¾t liªn hîp 31 1 1,7 4,38 M¸y mµi ph¸ 33 1 2,8 7,22 Qu¹t lß rÌn 34 1 1,5 3,67 M¸y khoan ®øng 38 1 0,85 2,19 Tæng 9 36,25 93,3 1 24,2 2 - 32,62 43,38 54,36 82,7 405,45 Tæng céng 45 214,55 - - - - - 124.12 165.05 206.84 - - B¶ng 2.1.Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ 2.2.2.1.Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng luyÖn gang Tra b¶ng sè liÖu vµ sæ tay ®èi víi ph©n x­ëng luyÖn gang ta ®­îc P®=8200 kW , knc=0,65 , F=119 m2 , po=15W/m2, cosj=0,8 Trong ®ã phô t¶i 3kV lµ P3® =3200kW vµ phô t¶i 0,38 kV lµ P0,38®=5000kW Do vËy ta cã Phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn ph©n x­ëng tÝnh theo sau Dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña toµn ph©n x­ëng 2.2.2.2.Phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x­ëng cßn l¹i Phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x­ëng cßn l¹i ®­îc tÝnh t­¬ng tù nh­ phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng luyÖn gang vµ ®­îc tæng kÕt nh­ ë b¶ng 2.2 2.2.3.Phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn nhµ m¸y Phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn nhµ m¸y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc = kVA KÝ hiÖu trªn mÆt b»ng Tªn ph©n x­ëng DiÖn tÝch (m2) C«ng suÊt ®Æt P®,kW HÖ sè nhu cÇu cosj/tgj SuÊt chiÕu s¸ng p0, W/m2 C«ng suÊt tÝnh to¸n Pttpx, kW Qttpx kVAr Sttpx kVA Itt kVAr ChiÕu s¸ng ®éng lùc Pttdl,kW Qttdl, kVar 1 Phân xưởng luyện gang 3kV 2975 3200 0,65 0,8/0,75 15 44,625 2080 1560 4308,625 3198 5365,767 8109,869 0,38kV 5000 3250 2437,5 2 Phân xưởng lò mác tin 2800 3500 0,8 0,7/1,02 14 39,2 2800 2856 2279,2 2284,8 3227,238 4903,424 3 Phân xưởng máy cán phôi tấm 1050 2000 0,3 0,5/1,73 14 14,7 600 1038 494,7 830,4 966,588 1468,622 4 Phân xưởng cán nóng 3kV 4325 2500 0,3 0,5/1,73 14 60,55 750 1297,5 1860,55 3114 3627,484 5511,554 0,38kV 5000 1500 2595 5 Phân xưởng cán nguội 1125 4500 0,3 0,5/1,73 14 15,75 1350 2335,5 1095,75 1868,4 2166,007 3291,004 6 Phân xưởng tôn 3750 2500 0,4 0,6/1,33 14 52,5 1000 1330 852,5 1064 1363,397 2071,529 7 Phân xưởng sửa chữa cơ khí 875 214,55 - 0,6/1,33 12 10,5 124,12 165,05 109,796 132,04 171,725 260,918 8 Trạm bơm 3kV 600 2100 0,8 0,8/0,75 15 9 1680 1260 2057 1536 2567,206 3900,58 0,38kV 1100 880 660 9 Ban quản lý và phòng thí nghiệm 1950 320 0,75 0,9/0,48 20 39 240 115,2 231 92,16 248,705 377,880 Tæng 13289,12 14119,8 B¶ng 2.2. Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng nhµ m¸y Ch­¬ng 3 thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho toµn nhµ m¸y 3.1. Ph­¬ng ¸n truyÒn t¶i ®iÖn tíi nhµ m¸y 3.1.1.X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña ®­êng d©y truyÒn t¶i tíi nhµ m¸y §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng ®iÖn ¸p ta ph¶i chän ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian cña l­íi ®iÖn tíi nhµ m¸y cho hîp lý ViÖc chän ®iÖn ¸p ®Þnh møc s¬ bé b»ng c¸ch ¸p dông c«ng thøc still víi l (km) lµ chiÒu dµi truyÒn t¶i vµ P (MW) lµ c«ng suÊt truyÒn t¶i §èi víi nhµ m¸y ta cã Bëi vËy ta cã Nh­ vËy ta chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i cho nhµ m¸y lµ 35 kV 3.1.2.Chän tiÕt diªn d©y dÉn cña ®­êng d©y Nhµ m¸y lµ phô t¶i lo¹i 1 v× vËy ta ph¶i x©y dùng ®­êng d©y hai m¹ch ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc cho nhµ m¸y Do ®­êng d©y truyÒn t¶i lªn ta chän tiÕt diÖn theo ph­¬ng ph¸p tiÕt diÖn kinh tÕ Trong ®ã I lµ dßng ®iÖn truyÒn t¶i Fkt lµ tiÕt diÖn kinh tÕ cña ®­êng d©y Jkt tiÕt diÖn kinh tÕ phô thuéc vµo Tmax thêi gian tiªu thô c«ng suÊt lín nhÊt vµ lo¹i d©y dÉn Nhµ m¸y cã Tmax=4500h vµ d©y dÉn chän lo¹i d©y AC tra b¶ng ta cã jkt=1,1 A/mm2 Dßng ®iÖn truyÒn t¶i trªn ®­êng d©y Suy ra Bëi vËy ta chän ®­îc tiÕt diÖn tiªu chuÈn cña m¹ng ®iÖn lµ Ftc=120 mm2 víi dßng ®iÖn cho phÐp lµ Icp=380A Trong tr­êng hîp sù cè ®øt mét ®­êng d©y th× dßng ®iÖn ch¹y trªn ®­êng d©y cßn l¹i lµ Isc=2.I=2.127,94=255,88<Icp nªn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn truyÒn t¶i KiÓm tra tæn thÊt ®iÖn ¸p víi d©y ®· chän Víi d©y AC-120 tra b¶ng ta t×m ®­îc r0=0,27(W/ km) x0=0,379 (W/km) VËy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cho phÐp nh­ vËy d©y ®· chän lµ hîp lý . - Ta thÊy nÕu dïng s¬ ®å dÉn s©u tõ m¹ng 35kv xuèng ®iÖn ¸p 0,4kv th× cã lîi gi¶m ®­îc tæn thÊt nh­ng chi phÝ cho c¸c thiÕt bÞ cao vµ nguy hiÓm cho ng­êi lao ®éng. Lo¹i s¬ ®å nµy phï hîp víi c¸c xÝ nghiªp cã c¸c ph©n x­ëng n»m c¸ch xa nhau - NÕu dïng s¬ ®å tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/6,3 kv cÊp ®iÖn cho c¸c biÕn ¸p ph©n x­ëng 6/0,4kv th× chi phÝ cho c¸c thiÕt bÞ thÊp vµ víi lo¹i h×nh ph©n x­ëng ®Æt gÇn nhau th× tæn thÊt kh«ng lín vµ Ýt nguy hiÓm. Bëi vËy ta chän s¬ ®å nµy. 3.2.Chän sè l­îng dung l­îng vµ vÞ trÝ ®Æt m¸y biÕn ¸p 3.2.1.Chän vÞ trÝ ®Æt m¸y biÕn ¸p 3.2.1.1.X¸c ®Þnh biÓu ®å phô t¶i ViÖc x©y dùng biÓu ®å phô t¶i trªn mÆt b»ng xÝ nghiÖp cã môc ®Ých lµ ph©n phèi hîp lý c¸c tr¹m biÕn ¸p trong ph¹m vi nhµ m¸y, chän vÞ trÝ ®Æt tr¹m ph©n phèi trung t©m vµ c¸c tr¹m biÕn ¸p sao cho ®¹t chØ tiªu kü thuËt cao nhÊt. BiÓu ®å phô t¶i mçi ph©n x­ëng lµ mét vßng trßn cã diÖn tÝch t­¬ng øng víi phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng ®ã theo mét tû lÖ ®· chän. NÕu coi phô t¶i mçi ph©n x­ëng lµ mét h×nh trßn theo diÖn tÝch ph©n x­ëng th× t©m vßng trßn phô t¶i trïng víi t©m h×nh häc cña ph©n x­ëng ®ã. Mçi vßng trßn phô t¶i ®­îc chia thµnh hai phÇn t­¬ng øng víi phô t¶i t¸c dông ®éng lùc (phÇn d¸nh dÊu) vµ phô t¶i t¸c dông chiÕu s¸ng (phÇn ®Ó tr¾ng). * X¸c ®Þnh vßng trßn phô t¶i: - C«ng thøc: Trong ®ã: Stti: Phô t¶i tÝnh to¸n ph©n x­ëng i ( kVA ) Ri: B¸n kÝnh vßng trßn biÓu ®å phô t¶i cña ph©n x­ëng i (mm) m: Tû lÖ xÝch (m=20kVA/mm2) - Gãc chiÕu s¸ng cña biÓu ®å phô t¶i: * Ph©n x­ëng luyÖn gang C¸c ph©n x­ëng cßn l¹i tÝnh t­¬ng tù vµ ®­îc tæng kÕt trong b¶ng 3.1 Sè thø tù Tªn ph©n x­ëng Pcs ,kW Pttdl ,kW Sttpx ,kVA R, mm a° 1 Phân xưởng luyện gang 44,625 5330 5365,767 9,24 3 2 Phân xưởng lò mác tin 39,2 2800 3227,238 7,17 5 3 Phân xưởng máy cán phôi tấm 14,7 600 966,588 3,92 9 4 Phân xưởng cán nóng 60,55 2250 3627,484 7,6 10 5 Phân xưởng cán nguội 15,75 1350 2166,007 5,87 4 6 Phân xưởng tôn 52,5 1000 1363,397 4,66 19 7 Phân xưởng sửa chữa cơ khí 10,5 124,12 171,725 1,65 30 8 Trạm bơm 9 2560 2567,206 6,39 1 9 Ban quản lý và phòng thí nghiệm 39 240 248,705 1,99 58,5 B¶ng 3.1.Sè liÖu biÓu ®å phô t¶i §Ó t×m vÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p trung t©m cña nhµ m¸y ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc t©m phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn nhµ m¸y Trªn mÆt b»ng nhµ m¸y chän mét hÖ to¹ ®é xoy, cã vÞ trÝ to¹ ®é träng t©m cña c¸c ph©n x­ëng lµ: ( xi; yi ) ta x¸c ®Þnh ®­îc c¸c täa ®é t©m phô t¶i tèi ­u lµ M(x; y) ®Ó ®Æt tr¹m ph©n phèi trung t©m: C«ng thøc: ; Nh×n vµo s¬ ®å nhµ m¸y ta cã b¶ng tÝnh t©m phô t¶i nh­ b¶ng 3.2 Dùa vµo b¶ng 3.2 ta tÝnh ®­îc t©m phô t¶i H×nh 3.1. S¬ ®å t©m phô t¶i nhµ m¸y Sè thø tù Tªn ph©n x­ëng Sttpx ,kVA X(dv) Sttpx.x Y(dv) Sttpx.y 1 Phân xưởng luyện gang 5365,767 8,3 44535,86 2,6 13950,99 2 Phân xưởng lò mác tin 3227,238 8 25817,9 1,1 3549,962 3 Phân xưởng máy cán phôi tấm 966,588 5,6 5412,892 2 1933,176 4 Phân xưởng cán nóng 3627,484 4,7 17049,18 3 10882,45 5 Phân xưởng cán nguội 2166,007 1,2 2599,208 2,5 5415,018 6 Phân xưởng tôn 1363,397 1,6 2181,436 4,2 5726,269 7 Phân xưởng sửa chữa cơ khí 171,725 5,1 875,801 5,1 875,801 8 Trạm bơm 2567,206 9,1 23361,57 4,2 10782,26 9 Ban quản lý và phòng thí nghiệm 248,705 1,5 373,058 0,7 174,094 Tæng 122206,9 53290.03 B¶ng 3.2. Sè liÖu tÝnh to¸n t©m phô t¶i tÝnh to¸n 3.2.1.2.VÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p Nh×n vµo ®å thÞ phô t¶i ta th©y t©m phô t¶i n»m ë phÇn r×a nhµ m¸y bëi vËy ta ®Æt tr¹m biÕn ¸p trung t©m cña nhµ m¸y kÒ ph©n x­ëng 1 nh­ h×nh 3.2 §Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x­ëng hîp lý nhÊt lµ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. C¸c tr¹m nµy ®­îc ®Æt kÒ víi ph©n x­ëng ®Ó tiÕt kiÖm mÆt b»ng ph©n x­ëng 3.2.2.Chän sè l­îng vµ dung l­îng c¸c m¸y biÕn ¸p 3.2.2.1.M¸y biÕn ¸p trung t©m §Ó cung cÊp ®iÖn liªn tôc cho nhµ m¸y trong tr­êng hîp sù cè ph¶i c¾t mét m¸y mµ kh«ng ph¶i c¾t phô t¶i ta cÇn ®Æt hai m¸y biÕn ¸p h¹ ¸p 35/6,3 kV trong tr¹m biÕn ¸p trung t©m. Víi c«ng thøc chän hai m¸y biÕn ¸p sau Bëi vËy ta chän 2 m¸y biÕn ¸p TDH 16000/35 cã dung l­îng 16000kVA trong tr¹m biÕn ¸p trung t©m Do m¸y s¶n xuÊt t¹i Liªn X« cò lªn ph¶i hiÖu chØnh hÖ sè nhiÖt ®é t1 vµ t2 lµ nhiÖt ®é chÕ t¹o vµ nhiÖt ®é sö dông m¸y biÕn ¸p Nh­ vËy ta cã Ta thÊy Bëi vËy lùa chän m¸y biÕn ¸p TDH 16000/35 lµ hîp lý ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y ngay c¶ khi mét m¸y biÕn ¸p bÞ háng Lo¹i S®m kVA §iÖn ¸p (kv) I0% Tæn thÊt UN% C H DPo,kW DPn,kW TDH 16000 35 6,3 0,75 21 90 8,0 B¶ng3.3 Th«ng sè m¸y biÕn ¸p trung t©m 3.2.2.2.M¸y biÕn ¸p c¸c ph©n x­ëng C¸c ph©n x­ëng cã c«ng suÊt tÝnh to¸n kh¸c nhau trong mét ph©n x­ëng l¹i cã c¸c lo¹i m¸y ®éng lùc lo¹i 0,38 kV vµ lo¹i 3 kV v× vËy ta ph¶i biÕt ®­îc c«ng suÊt tÝnh to¸n cña tõng lo¹i ®éng lùc *) Ph©n x­ëng luyÖn gang C«ng suÊt tÝnh to¸n lo¹i 3kV lµ C«ng suÊt tÝnh to¸n lo¹i 0,38 kV lµ (bao gåm c¶ c«ng suÊt chiÕu s¸ng) *) Ph©n x­ëng c¸n nãng TÝnh to¸n t­¬ng tù ta cã *) Ph©n x­ëng tr¹m b¬m Chän c¸c m¸y biÕn ¸p do h·ng ABB s¶n xuÊt t¹i viÖt nam bëi vËy kh«ng cÇn hiÖu chØnh nhiÖt ®é. Theo ph©n tÝch ch­¬ng më ®Çu c¸c ph©n x­ëng thuéc phô t¶i lo¹i 1 ®Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy ®iÖn ®­îc cÊp hai m¸y biÕn ¸p trong mét tr¹m biÕn ¸p. Trong ®ã c¸c phô t¶i 3 kV ®Òu lµ phô t¶i rÊt quan träng ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc kÓ c¶ trong tr­êng hîp sù cè bÞ háng mét m¸y biÕn ¸p. Tøc lµ trong tr­êng hîp sù cè háng m¸y biÕn ¸p mµ kh«ng ph¶i c¾t mét sè phô t¶i bëi vËy chän m¸y biÕn ¸p theo c«ng thøc sau (*) C¸c ph©n x­ëng phô t¶i lo¹i mét cã phô t¶i ®éng lùc 0,38 kV kh¸c trong tr­êng hîp sù cè háng mét m¸y biÕn ¸p vÉn cã thÓ c¾t bá 30% phô t¶i kh«ng quan träng cña ph©n x­ëng vµ ®Ó mét m¸y biÕn ¸p kia lµm viÖc qu¸ t¶i 40% bëi vËy chän m¸y biÕn ¸p theo c«ng thøc sau (**) Víi C¸c ph©n x­ëng thuéc phô t¶i lo¹i hai ®­îc cÊp mét m¸y biÕn ¸p víi c«ng thøc chän m¸y biÕn ¸p nh­ sau (***) Dùa vµo quyÕt ®Þnh ®ã ta cã c¸ch chän m¸y biÕn ¸p sau Ph©n x­ëng 1 ®­îc cung cÊp bëi ba tr¹m biÕn ¸p T11 , T12 vµ T13 Trong ®ã -T11 cÊp cho lo¹i ®éng lùc 3kV dù ®Þnh ®Æt hai m¸y chän nh­ c«ng thøc (*) Nh­ vËy tr¹m T11 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p 6/3 kV mçi m¸y cã c«ng suÊt lµ 1600 kVA Hai tr¹m T12 vµ T13 ®Æt mçi tr¹m hai m¸y biÕn ¸p 6/0,4 kV Víi c«ng thøc chän nh­ c«ng thøc (**) Nh­ vËy chän lo¹i 1000kVA Mét c¸ch t­¬ng tù ta chän ®­îc c¸c m¸y biÕn ¸p kh¸c cho c¸c ph©n x­ëng cßn l¹i . Ph©n x­ëng 2 ®­îc cung cÊp bëi hai tr¹m biÕn ¸p T21 vµ T22 mçi tr¹m cã hai m¸y mçi m¸y1000 kVA 6/0,4 kV Ph©n x­ëng 8 ®­îc cung cÊp bëi 2 tr¹m biÕn ¸p T81 vµ T82 Trong ®ã Tr¹m T81 cung cÊp cho phô t¶i 3kV gåm hai m¸y biÕn ¸p 6/3kV lo¹i 1600 kVA Tr¹m T82 cung cÊp cho phô t¶i 0,38kV gåm mét m¸y biÕn ¸p 6/0,4 kV lo¹i 1000kVA Ph©n x­ëng 4 ®­îc cung cÊp bëi hai tr¹m biÕn ¸p T41 vµ T42 Trong ®ã -T41 cÊp cho phô t¶i 3 kV dù ®Þnh ®Æt hai m¸y biÕn ¸p cã Nh­ vËy T41 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p 6/3kV lo¹i 1000 kVA -T42 gåm hai m¸y biÕn ¸p 6/0,4 kV lo¹i 1600 kVA Ph©n x­ëng 6 vµ 7 ®­îc cung cÊp bëi tr¹m biÕn ¸p T6+7 tr¹m cã mét m¸y biÕn ¸p 6/0,4 kV lo¹i 1600kVA Ph©n x­ëng 5 ®­îc cung cÊp bëi tr¹m biÕn ¸p T5 tr¹m cã hai m¸y 6/0,4 kV lo¹i 1600kVA Ph©n x­ëng 9 vµ 3 ®­îc cung cÊp bëi tr¹m biÕn ¸p T9+3 tr¹m cã mét m¸y 6/0,4 kV lo¹i 1600kVA KÕt qu¶ nh­ b¶ng sau Tªn tr¹m Cung cÊp cho UC / UH kV S®mB ,kVA Sè m¸y T11 Ph©n x­ëng 1 (luyÖn gang) phô t¶i 3kV 6/3 1600 2 T12 Ph©n x­ëng 1 ( luyÖn gang ) phô t¶i 0,38 kV 6/0,4 1000 2 T13 6/0,4 1000 2 T21 Ph©n x­ëng 2 ( lß m¸c tin) 6/0,4 1000 2 T22 6/0,4 1000 2 T9+3 Ph©n x­ëng 9 vµ 3 (phßng qu¶n lý vµ x­ëng m¸y c¸n ph«i tÊm) 6/0,4 1600 1 T41 Ph©n x­ëng 4 (C¸n nãng) phô t¶i 3kV 6/3 1000 2 T42 Ph©n x­ëng 4 (C¸n nãng) phô t¶i 0,38kV 6/0,4 1600 2 T5 Ph©n x­ëng 5 (C¸n nguéi ) 6/0,4 1600 2 T6+7 Ph©n x­ëng 6 vµ 7 (T«n vµ söa ch÷a c¬ khÝ) 6/0,4 1600 1 T81 Ph©n x­ëng 8 (Tr¹m b¬m) phô t¶i 3kV 6/3 1600 2 T82 Ph©n x­ëng 8 (Tr¹m b¬m) phô t¶i 0,38kV 6/0,4 1000 1 B¶ng 3.4 Lùa chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c ph©n x­ëng S®m kWA C¸c sè liÖu kÜ thuËt U®m ,kV Un ,% DPn, kW DP0, kW Cao H¹ 1000 6 0,4 5 13 1,75 1600 6 0,4 5,5 13 1,75 1000 6 3 5 13 1,75 1600 6 3 5,5 13 1,75 B¶ng 3.5 Th«ng sè c¸c m¸y biÕn ¸p ®· chän 3.3. Ph­¬ng ph¸p ®i d©y vµ lùa chän tiÕt diÖn c¸p cÊp ®iÖn cho c¸c biÕn ¸p ph©n x­ëng C¨n cø vµo vÞ trÝ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng vµ tr¹m biÕn ¸p trung t©m ta ®Ò ra hai ph­¬ng ¸n ®i d©y cña m¹ng ®iÖn cao ¸p.vµ so s¸nh hai ph­¬ng ¸n ®ã vÒ chi phÝ tÝnh to¸n h»ng n¨m chØ tÝnh nh÷ng phÇn hai ph­¬ng ¸n kh¸c nhau (PhÇn ®­êng d©y c¸p), cßn phÇn kh¸c gièng nhau nh­ tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ta kh«ng so s¸nh ë ®©y §Ó an toµn ta dïng d©y c¸p ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c m¸y biÕn ¸p ph©n x­ëng. Dù ®Þnh chän c¸p XLPE lâi ®ång bäc thÐp cña h·ng FURUKAWA cña NhËt b¶n , ë ®©y chóng ta lùa chän tiÕt diÖn c¸p theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ ( tøc mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ Jkt) ®èi víi c¸p lâi ®ång vµ Tmax=4500 h tra b¶ng ta ®­îc Jkt=3,1A/mm2 H×nh 3.2. S¬ ®å c¸c ph­¬ng ¸n ®i d©y m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y 3.3.1.Ph­¬ng ¸n I 3.3.1.1.Chän c¸p tõ tr¹m trung t©m (TTT) ®Õn tr¹m biÕn ¸p T11 Dßng ®iÖn ch¹y trªn c¸p lµ NÕu chän c¸p cã Ftc=35 mm2 víi Icp d­íi ®Êt lµ 170A dßng ®iÖn nµy nhá h¬n dßng sù cè Isc=2.Imax=2.100=200 A bëi vËy ta ph¶i chän c¸p cã Ftc=50 mm2 víi Icp=200A ViÖc chän nµy ®¶m b¶o ®é bÒn c¬ v× theo qui ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn c¬ ®èi víi c¸p 6kV th× Fmin=16 mm2 3.3.1.2.Chän c¸p tõ tr¹m trung t©m ®Õn c¸c tr¹m ph©n x­ëng kh¸c ViÖc chän c¸p tíi c¸c tr¹m ph©n x­ëng kh¸c còng t­¬ng tù vµ ®­îc tæng kÕt ë b¶ng 3.6 3.3.1.3. TÝnh to¸n chi phÝ h»ng n¨m cho ph­¬ng ¸n I Hµm chi phÝ tÝnh to¸n lµ Z = ( at c + avh ) . Ki + Yi . DA Trong ®ã : + at c : hÖ sè thu håi vèn ®Çu t­. + avh : hÖ sè vËn hµnh. + Ki : vèn ®Çu t­. +k0i: Gi¸ thµnh mét mÐt c¸p +li : ChiÒu dµi tuyÕn c¸p thø i, m + YiDA.= C .DA : phÝ tæn vËn hµnh hµng n¨m. B¶ng 3.6. Chän c¸p 6 kV cho c¸c ®­êng ®i d©y ph­¬ng ¸n I §­êng c¸p F , mm2 L ,m ro, W/km R ,W D¬n gi¸ ,103 ®/m Ki,103 ® S, kVA Lé kÐp PPTT-T11 50 30 0,494 0,0074 255 15300 2080 0,9 Lé kÐp PPTT-T12 35 30 0,668 0,01 220 13200 1642,9 0,75 Lé kÐp PPTT-T13 35 30 0,668 0,01 220 13200 1642,9 0,75 Lé kÐp PPTT-T21 35 100 0,668 0,033 220 44000 1613,62 2,38 Lé kÐp PPTT-T22 35 100 0,668 0,033 220 44000 1613,62 2,38 Lé d¬n PPTT-T9+3 50 90 0,494 0,06 255 19800 1215,3 2,46 Lé kÐp PPTT-T41 25 60 0,927 0,028 200 24000 1198,9 1,12 Lé kÐp PPTT-T42 70 60 0,342 0,01 278 33360 1214,36 0,41 Lé kÐp PPTT-T5 70 250 0,342 0,043 278 139000 2166 5,6 Lé ®¬n PPTT-T6+7 50 200 0,494 0,1 255 51000 1535,12 6,54 Lé kÐp PPTT-T81 35 60 0,668 0,02 220 26400 1680 1,57 Lé ®¬n PPTT-T82 35 60 0,668 0,04 220 13200 887,21 0,87 Tæng 436460 25,73 B¶ng 3.7.KÕt qu¶ tÝnh to¸n chi phÝ vµ tæn thÊt cña ph­¬ng ¸n I TÝnh to¸n víi ®­êng c¸p lÊy : at c = 0,2 avh = 0,1 C =750®/kwh + víi lµ thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt + Tõ c¸c c«ng thøc trªn ta cã b¶ng tÝnh nh­ sau b¶ng 3.7 Ta cã ZI = (0,1+0,2 ) . 436460000 + 750.25,73.2886=186630600(®) 3.3.2 Ph­¬ng ¸n II 3.3.2.1 Chän c¸p tõ tr¹m trung t©m ®Õn tr¹m T11 C«ng suÊt truyÒn t¶i trªn ®o¹n c¸p nµy lµ Dßng ®iÖn ch¹y trªn ®o¹n c¸p nµy lµ Chän c¸p tiÕt diÖn 300 mm2 - 2XLPE (3x300) cã Icp=530 A >Isc=258,16.2=516,32A 3.3.2.2 Chän c¸p ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng cßn l¹i Chän c¸p ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng kh¸c t­¬ng tù vµ ®­îc tæng kÕt trong b¶ng 3.8 3.3.2.3.TÝnh to¸n chi phÝ hµng n¨m cho ph­¬ng ¸n II ViÖc tÝnh to¸n chi phÝ hµng n¨m cho ph­¬ng ¸n II t­¬ng tù ph­¬ng ¸n I vµ ®­îc tæng kÕt trong b¶ng 3.9 ZII = (0,1+0,2 ) . 471390000 + 750.21,36.2886=187650700(®) 3.3.3 Tæng kÕt c¸c ph­¬ng ¸n Ta thÊy ph­¬ng ¸n I m¹ng ®iÖn h×nh tia cã chi phÝ h»ng n¨m nhá h¬n mÆt kh¸c nã l¹i vËn hµnh, söa ch÷a ®¬n gi¶n lªn ta chän ph­¬ng ¸n I §­êng d©y Stt, kVA Imax, A Fkt, mm2 Isc, A Ftc, mm2 Icp,A C¸p chän TTT-T11 5365,81 258,16 83,28 516,32 300 530 2XLPE(3x300) T11-T12 1642,9 79 25,5 158 35 170 2XLPE(3x35) T11-T13 1642,9 79 25,5 158 35 170 2XLPE(3x35) TTT-T21 3227,238 155,27 50,1 310,54 120 330 2XLPE(3x120) T21-T22 1613,62 77,63 25,04 155,26 35 170 2XLPE(3x35) TTT-T81 2567,21 123,51 39,84 247 95 290 2XLPE(3x95) T81-T82 887,21 85,37 27,54 - 35 170 1XLPE(3x35) TTT-T41 3627,63 174,53 56,3 349 150 385 2XLPE(3x150) T41-T42 2428,73 116,85 37,69 233,7 70 245 2XLPE(3x70) TTT-T6+7 1535,122 147,7 47,65 - 50 200 1XLPE(3x50) TTT-T5 2166,007 104,21 33,62 208,42 70 245 2XLPE(3x70) TTT-T9+3 1215,293 116,94 37,72 - 50 200 1XLPE(3x50) §­êng c¸p F , mm2 L ,m ro, W/km R ,W D¬n gi¸ ,103 ®/m Ki,103 ® S, kVA Lé kÐp PPTT-T11 300 30 0,08 0,0012 760 45600 5365,81 0,96 Lé kÐp T11-T12 35 5 0,668 0,0017 220 2200 1642,9 0,13 Lé kÐp T11-T13 35 5 0,668 0,0017 220 2200 1642,9 0,13 Lé kÐp PPTT-T21 120 100 0,196 0,0098 455 91000 3227,238 2,84 Lé kÐp T21-T22 35 5 0,668 0,0016 220 2200 1613,62 0,12 Lé kÐp PPTT-T81 95 60 0,247 0,0074 400 48000 2567,21 1,36 Lé ®¬n T81-T82 35 5 0,668 0,0033 220 1100 887,21 0,07 Lé kÐp PPTT-T41 150 60 0,16 0,0048 528 63360 3627,63 1,75 Lé kÐp PPTT-T42 70 5 0,342 0,0008 278 2780 2428,73 0,14 Lé ®¬n PPTT-T6+7 50 200 0,494 0,1 255 51000 1535,122 6,47 Lé kÐp PPTT-T5 70 250 0,342 0,043 278 139000 2166,007 5,57 Lé d¬n PPTT-T9+3 50 90 0,494 0,06 255 22950 1215,293 1,82 Tæng 471390 21,36 B¶ng 3.8. Chän c¸p 6 kV cho c¸c ®­êng ®i d©y ph­¬ng ¸n II B¶ng 3.9.TÝnh to¸n chi phÝ vµ tæn thÊt cho ph­¬ng ¸n II 3.4.S¬ ®å nguyªn lý vµ vËn hµnh m¹ng ®iÖn cao ¸p S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ng ®iÖn nh­ h×nh 3.3 H×nh 3.3. S¬ ®å nguyªn lý m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y 3.4.1 C¸c thiÕt bÞ: Nh­ ®· nãi ë trªn tr¹m biÕn ¸p trung t©m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p dïng s¬ ®å mét hÖ thèng thanh gãp ph©n ®o¹n ®Ó ph©n phèi ®iÖn cho 12 tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng C¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t vµ b¶o vÖ ®Æt tËp trung t¹i tr¹m ph©n phèi trung t©m nµy T¹i tr¹m trung t©m nµy cã bè trÝ ng­êi trùc ®Ó theo dâi vµ ®iÒu khiÓn trung m¹ng ®iÖn ¸p cao cña nhµ m¸y - §­êng d©y trªn kh«ng 35kv cã ®Æt 2 dao c¸ch ly nèi víi hai ®o¹n thanh c¸i cao ¸p - PhÝa cao ¸p cña tr¹m BATT ®Æt m¸y c¾t SF6 vµ ®Çu vµo tr¹m ®Æt 2 chèng sÐt van nèi víi hai ®o¹n thanh c¸i - PhÝa h¹ ¸p (6kv) cña tr¹m BATT sö dông hÖ thèng mét thanh gãp gåm hai ph©n ®o¹n, chóng ®­îc liªn hÖ víi nhau b»ng m¸y c¾t liªn l¹c (MCLL). Trªn mçi ph©n ®o¹n ta ®Æt c¸c biÕn ®iÖn ¸p 3 pha 5 trô ( BU ). + C¸c m¸y c¾t cÊp 6kv ®­îc sö dông m¸y c¾t hîp bé. + Do kho¶ng c¸ch gi÷a tr¹m ph©n phèi tíi c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ng¾n nªn ë tr¹m ph©n x­ëng kh«ng cÇn bè trÝ ng­êi trùc, thiÕt bÞ b¶o vÖ chØ cÇn bè trÝ tñ cÇu dao cÇu ch× chän bé - PhÝa h¹ ¸p (0,4Kv) cña tr¹m BAPX ®Æt Aptomat tæng (AT) vµ c¸c Aptomat nh¸nh, tr¹m 2 MBA ta ®Æt thªm Aptomat liªn l¹c (ATLL). 3.4.2 Nguyªn t¾c vËn hµnh: - B×nh th­êng c¸c MCLL, ATLL lu«n më, c¸c m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp víi nhau (vËn hµnh hë). - Khi mét trong hai MBA bÞ sù cè hay ®­îc ®­a ra söa ch÷a th× c¸c MC (CD-CC) phÝa cao ¸p vµ MC (AT) h¹ ¸p sÏ c¾t ra vµ MCLL (ATLL) sÏ ®­îc ®ãng l¹i ®Ó liªn th«ng gi÷a hai ph©n ®o¹n - Khi sù cè hay söa ch÷a thanh c¸i cña ph©n ®o¹n nµo th× c¸c MC nèi víi ph©n ®o¹n ®ã ®­îc c¾t ra. 3.5.TÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®Ó chän vµ kiÓm tra thiÕt bÞ b¶o vÖ Do tÝnh to¸n ®Ó chän thiÕt bÞ kh«ng ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao nªn cã thÓ dïng nh÷ng ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng vµ ta cã sè gi¶ thiÕt sau: + Khi lËp s¬ ®å tÝnh to¸n ta bá qua nh÷ng phÇn tö mµ dßng ng¾n m¹ch kh«ng ch¹y qua vµ c¸c phÇn tö cã ®iÖn kh¸ng kh«ng ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ nh­ m¸y c¾t, dao c¸ch ly, aptomat,... + M¹ng cao ¸p cã thÓ tÝnh hoÆc kh«ng tÝnh ®Õn ®iÖn trë t¸c dông. C¸c hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ë xa nguån vµ c«ng suÊt lµ nhá so víi hÖ thèng ®iÖn quèc gia, m¹ng ®iÖn tÝnh to¸n lµ m¹ng ®iÖn hë, mét nguån cung cÊp cho phÐp ta tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®¬n gi¶n trùc tiÕp trong hÖ thèng cã tªn. + M¹ng h¹ ¸p th× ®iÖn trë t¸c dông cã ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ tíi gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch, nÕu bá qua trong tÝnh to¸n sÏ ph¶i sai sè lín dÉn ®Õn chän thiÕt bÞ kh«ng chÝnh x¸c. C¸c ®iÓm tÝnh ng¾n m¹ch gåm + §Ó chän khÝ cô ®iÖn cho cÊp 35kv, ta cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n m¹ch N1 t¹i thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/6,3kv ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t vµ thanh gãp. + PhÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung t©m, cÇn tÝnh ®iÓm ng¾n m¹ch N2 t¹i thanh c¸i 6kv cña tr¹m ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t, thanh gãp. + PhÝa cao ¸p tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng, cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n m¹ch N3 ®Ó chän vµ kiÓm tra c¸p, tñ cao ¸p c¸c tr¹m + CÇn tÝnh ®iÓm N4 trªn thanh c¸i 0,4kv ®Ó kiÓm tra Tñ h¹ ¸p tæng cña tr¹m. - S¬ ®å nguyªn lý . BATG MC §DK MC BATT BAPX C¸p DCL CC N1 N2 N3 N4 HT XHT ZD ZBATT ZBAPX ZC N1 N2 N3 N4 - S¬ ®å thay thÕ . TÝnh ®iÖn kh¸ng hÖ thèng: TÝnh ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng ®­êng d©y trªn kh«ng D©y AC 120 mm2 cã r0 = 0,27W/km; x0 = 0,379 W/km; l = 15km RD = r0 . l = 0,27 .15 = 4,05 (W) XD = x0 . l = 0,379 .15 = 5,685 (W) Ta cã : - - ixk1 = - SN1 = §iÓm ng¾n m¹ch N2 thuéc cÊp 6 kV bëi vËy ta ph¶i qui ®æi c¸c ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng vÒ cÊp ®ã M¸y biÕn ¸p trung t©m ixk2 = SN2 = - §iÓm ng¾n m¹ch N3 lµ ®iÓm ng¾n m¹ch ë ®Çu cùc phÇn cao ¸p cña m¸y biÕn ¸p ph©n x­ëng Nã tuú thuéc thuéc m¸y biÕn ¸p ph©n x­ëng nµo tøc phô thuéc vµo ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña c¸p dÉn tíi m¸y biÕn ¸p §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña c¸p lé ®¬n ®­îc cho nh­ b¶ng 3.10 §­êng c¸p F , mm2 L ,m ro, W/km x0 W/km Rc ,W XC, W IN3, kA ixk3; kA SN3 MVA PPTT-T11 50 30 0,494 0,1 0,015 0,003 6,9 17,56 71,7 PPTT-T12 35 30 0,668 0,105 0,02 0,003 6,88 17,51 71,5 PPTT-T13 35 30 0,668 0,105 0,02 0,003 6,88 17,51 71,5 PPTT-T21 35 100 0,668 0,105 0,067 0,01 6,61 16,82 68,7 PPTT-T22 35 100 0,668 0,105 0,067 0,01 6,61 16,82 68,7 PPTT-T9+3 50 90 0,494 0,1 0,06 0,009 6,65 16,93 69,1 PPTT-T41 25 60 0,927 0,109 0,055 0,006 6,7 17,07 69,7 PPTT-T42 70 60 0,342 0,095 0,02 0,006 6,84 17,42 71,1 PPTT-T5 70 250 0,342 0,095 0,085 0,024 6,38 16,24 66,3 PPTT-T6+7 50 200 0,494 0,1 0,099 0,02 6,36 16,19 66,1 PPTT-T81 35 60 0,668 0,105 0,04 0,006 6,77 17,23 70,3 PPTT-T82 35 60 0,668 0,105 0,04 0,006 6,77 17,23 70,3 B¶ng3.10.KÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N3 TÝnh IN3 cho tuyÕn PPTT – T11 Ta cã : R3 = 0,117+0,0126+0,015=0,1446 (W) X3 = 0,159+0,165+0,18+0,003 =0,507 (W) ® - ixk3-C1 = - SN3 = TÝnh t­¬ng tù cho c¸c ®­êng c¸p kh¸c, kÕt qu¶ ®­îc ghi trong b¶ng 3.10 - Ng¾n m¹ch N4 NÕu N4 thuéc cÊp ®iÖn ¸p 0,4 kV ta l¹i ph¶i quy ®æi c¸c ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña cÊp 6 kV vÒ cÊp 0,4 kV víi c«ng thøc qui ®æi sau vµ §­êng c¸p R4, W X4, W IN4, kA ixk4; kA SN4 MVA PPTT-T11 0,038939 0,423966 4,1 10,3 21,30 PPTT-T12 0,000883 0,010044 22,9 58,3 15,07 PPTT-T13 0,000883 0,010044 22,9 58,3 15,07 PPTT-T21 0,001073 0,010072 22,8 58 15,00 PPTT-T22 0,001073 0,010072 22,8 58 15,00 PPTT-T9+3 0,000873 0,007568 30,3 77,1 19,94 PPTT-T41 0,057559 0,565646 3,1 7,7 16,11 PPTT-T42 0,000883 0,010056 22,9 58,2 15,07 PPTT-T5 0,000974 0,007628 30 76,4 19,74 PPTT-T6+7 0,001031 0,007612 30 76,5 19,74 PPTT-T81 0,044608 0,424646 4 10,3 20,78 PPTT-T82 0,000964 0,010056 22,9 58,2 15,07 B¶ng 3.11 Gi¸ trÞ ng¾n m¹ch cña ®Çu h¹ ¸p cña m¸y biÕn ¸p ph©n x­ëng C¸c ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña m¸y biÕn ¸p ph©n x­ëng thuéc cÊp 0,4 kV nh­ b¶ng sau Lo¹i m¸y 1000kVA - 6/0,4 kV Lo¹i m¸y 1600 kVA - 6/0,4 kV NÕu N4 thuéc cÊp ®iÖn ¸p 3kV ta l¹i ph¶i qui ®æi c¸c ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng vÒ cÊp ®iÖn ¸p 3kV víi c«ng thøc qui ®æi vµ C¸c m¸y biÕn ¸p ph©n x­ëng Lo¹i m¸y 1000kVA - 6/3 kV Lo¹i m¸y 1600 kVA - 6/3 kV KÕt qu¶ tÝnh to¸n nh­ b¶ng 3.11 3.6. Chän vµ kiÓm tra thiÕt bÞ ®iÖn vµ b¶o vÖ 3.6.1 Chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra: - §iÖn ¸p ®Þnh møc, kv : U®mMC ³ U®m.m - Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc, A : I®m.MC ³ Icb - Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc, kA : I®m.c¾t ³ IN - Dßng æn ®Þnh ®éng, kA : I®m.® ³ ixk - Dßng æn ®Þnh nhiÖt : t®m.nh³ I¥ 3.6.1.1. Chän m¸y c¾t nèi gi÷a hai ®o¹n thanh c¸i cao ¸p 35kVvµ m¸y c¾t nèi gi÷a c¸c ®o¹n thanh c¸i víi m¸y biÕn ¸p trung t©m - Chän m¸y c¾t SF6 lo¹i 8DB10 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng th«ng sè sau: Lo¹i U®m, kv I®m, A I®m.C, kA i®, kA 8DB10 35 2500 40 110 B¶ng 3.12. Th«ng sè m¸y c¾t cao ¸p 35 kV - KiÓm tra: I®m.MC ³ Icb =255,88 (A) (khi sù cè ®øt mét d©y) I®m.c¾t ³ IN = 1,8 (KA) i®m.® ³ ixk = 4,28 (kA) M¸y c¾t cã dßng ®Þnh møc I®m > 1000A do ®ã kh«ng ph¶i kiÓm tra dßng æn ®Þnh nhiÖt. 3.6.1.2 Chän m¸y c¾t hîp bé 6kv : - C¸c m¸y c¾t nèi vµo thanh c¸i 6kv chän cïng mét lo¹i SF6, ký hiÖu 8DC11 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng th«ng sè sau: Lo¹i U®m,kV I®m, A I®m.C, 2s kA i®, kA 8DC11 7,2 1250 25 63 B¶ng 3.13 Th«ng sè m¸y c¾t nh¸nh hîp bé 6kV KiÓm tra : I®m.MC ³ Icb = 255,88 (A) (Khi sù cè háng mét m¸y biÕn ¸p ) I®m.c¾t ³ IN = 7 (kA) i®m.® ³ ixk = 17,82 (KA) 3.6.2. Chän vµ kiÓm tra dao c¸ch li cÊp 35 kV: §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra: - §iÖn ¸p ®Þnh møc, kV : U®mDCL ³ U®m.m - Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc, A : I®m.DCL ³ Icb - Dßng æn ®Þnh ®éng, kA : i®m.® ³ ixk - Dßng æn ®Þnh nhiÖt, kA : t®m.nh.I2 ®m.nh ³ tq®.I2¥ Chän dao c¸ch li ®Æt ngoµi trêi, l­ìi dao quay trong mÆt ph¼ng n»m ngang lo¹i 3DE do SIEMENS chÕ t¹o: Lo¹i U®m, kv I®m, A INt, kA IN max, kA 3DC 36 1000 25 60 B¶ng 3.14. Th«ng sè dao c¸ch ly cao ¸p 35 kV - KiÓm tra: U®mDCL ³ U®m.m = 35 kV I®m.DCL ³ Icb =255,88 A ( Sù cè ®øt mét d©y ) IN max ³ ixk = 4,28 kA 3.6.3. Chän tñ cao ¸p trän bé cÊp 6kV nèi c¸p víi m¸y biÕn ¸p ph©n x­ëng : - Chän tñ cao ¸p trän bé, cã dao c¸ch ly 3 vÞ trÝ, c¸ch ®iÖn b»ng SF6 do SIEMENS chÕ tao, lo¹i 8DH10 Lo¹i tñ U®m, kV I®m, A INt, kA IN max, kA ThiÕt bÞ 8DH10 6 200 25 25 Dao c¾t phô t¶i CÇu ch× B¶ng 3.15.Th«ng sè tñ hîp bé dao c¾t phô t¶i vµ cÇu ch× phia cao ¸p cña m¸y biÕn ¸p ph©n x­ëng 3.6.4 KiÓm tra c¸p : C¸p ®ång 3 lâi, c¸ch ®iÖn XLPE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o, c¸p ®­îc ®Æt trong hÇm c¸p : - KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt: Trong ®ã : a- hÖ sè nhiÖt ®é, víi ®ång a=7. tq®- thêi gian qui ®æi, s. §­êng c¸p F, 1lâi mm2 H×nh d¹ng ICP, 250c A IN, 1s kA U®m, kV PPTT-T11,T6+7 50 VÆn xo¾n 200 7,15 6 PPTT-T12,13,21,22,9+3,81,82 35 VÆn xo¾n 170 5 6 PPTT-T41 25 VÆn xo¾n 140 3,57 6 PPTT-T42,5 70 VÆn xo¾n 245 10 6 B¶ng 3.16. Th«ng sè c¸p ®· chän - Ng¾n m¹ch trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ®­îc coi lµ ng¾n m¹ch xa nguån: I¥=I” do ®ã thêi gian qui ®æi lÊy b»ng thêi gian tån t¹i ng¾n m¹ch. tq® = tnm = tbv + tmc . Ta lÊy: + Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ : tbv =0,02 s + Thêi gian t¸c ®éng cña m¸y c¾t :tmc =0,1 s ® Thêi gian quy ®æi tq® =0,12 s. - Ta chØ cÇn kiÓm tra cho tuyÕn c¸p nµo cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt. TuyÕn c¸p BATT-B6 cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt IN3 = 6,9kA. Fmin= µ. IN3 max= 7 . 6,9 .=16,73 < Fmin =25mm2 - C¸p ®­îc chän v­ît cÊp vµ cã ®é dµi ng¾n nªn kh«ng cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ dßng cho phÐp. 3.6.5. Chän vµ kiÓm tra Aptomat . Víi tr¹m 2 MBA ta ®Æt 2 tñ aptomat tæng, 2 tñ aptomat nh¸nh vµ 1 tñ aptomat ph©n ®o¹n. Víi tr¹m 1MBA ta ®Æt 1 tñ aptomat tæng vµ 1 tñ aptomat nh¸nh. Mçi tñ aptomat nh¸nh ®Æt 2 aptomat. -Aptomat ®­îc chän theo dßng lµm viÖc l©u dµi: - Víi aptomat tæng sau m¸y biÕn ¸p, ®Ó dù tr÷ ta chän theo dßng ®Þnh møc cña MBA. - Aptomat ph¶i ®­îc kiÓm tra kh¶ n¨ng c¾t ng¾n m¹ch : IC¾t ®m ³ IN4max=30,3 kA Dßng lín nhÊt qua ¸pt«m¸t tæng m¸y 1600kVA –6/0,4 kV Dßng lín nhÊt qua ¸pt«m¸t tæng m¸y 1000 kVA-6/0,4 kV Nh­ vËy ta chän ¸pt«m¸t tæng cho m¸y 1600kVA lµ CM2500N chän ¸pt«m¸t nh¸nh cho m¸y 1600kVA lµ CM1250N chän ¸pt«m¸t tæng cho m¸y 1000kVA lµ CM1600N chän ¸pt«m¸t nh¸nh cho m¸y 1000kVA lµ C801N C¸c ¸pt«m¸t do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o Th«ng sè kÜ thuËt nh­ sau Lo¹i Sè cùc U®m, kV I®m, A IN, kA CM2500N 3-4 690 2500 50 CM1250N 3-4 690 1250 50 CM1600N 3-4 690 1600 50 C801N 3-4 690 800 50 B¶ng 3.17. Th«ng sè c¸c ¸pt«m¸t ®­îc chän S¬ ®å ®Êu nèi c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng nh­ h×nh 3.4 H×nh 3.4.a. s¬ ®å ®Êu nèi tr¹m ®Æt 2BA : T11, T12, T13, T21, T22, T81, T41, T42, T5 H×nh 3.4.b. S¬ ®å ®Êu nèi c¸c tr¹m ®Æt 1BA : T6+7, T9+3 ,T82 Cßn c¸c tr¹m biÕn ¸p 6/3 kV ta ph¶i dïng m¸y c¾t lo¹i 8DC11 Lo¹i U®m,kV I®m, A I®m.C, 2s kA i®, kA 8DC11 7,2 1250 25 63 B¶ng 3.18 .Th«ng sè m¸y c¾t dïng cho phÇn h¹ ¸p m¸y biÕn ¸p 6/3kV I®m.MC ³ Icb = I®m.c¾t ³ IN = 4,1 (kA) i®m.® ³ ixk = 10,3 (kA) S¬ ®å m¾c nh­ ®èi víi m¸y 6/0.4 kV chØ thay ¸pt«m¸t b»ng m¸y c¾t lµ ®­îc 3.6.6. Chän vµ kiÓm tra thanh c¸i -Chän thanh dÉn theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi cho phÐp: K1 . K2 . ICP ³ Icb. - Thanh dÉn ®Æt n»m ngang : K1=0,95. - K2 : hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é. Trong ®ã : qcp =700c : nhiÖt ®é cho phÐp lín nhÊt khi lµm viÖc b×nh th­êng. q0 =250c : nhiÖt ®é m«i tr­êng thùc tÕ. ® K2 = 0,88 - Chän Icb theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i cña m¸y biÕn ¸p: - Thanh c¸i phÝa cao ¸p 35 kV Bëi vËy ta chän tñ m¸y c¾t lo¹i 8DB10 c¸ch ®iÖn SF6 cña SIEMENS cã Idm cña thanh c¸i lµ 2500 A nh­ phÇn chän m¸y c¾t phÇn cao ¸p 35 kV, kÕt hîp víi dao c¸ch ly 3DC, chèng sÐt van AZLP501B30 cña h·ng Cooper ( mü), ta t¹o ®­îc mét tñ cao ¸p 35 kV dïng cho tr¹m biÕn ¸p trung t©m nh­ h×nh 3.5 Thanh c¸i phÝa h¹ ¸p 6 kV cña tr¹m biÕn ¸p trung t©m Bëi vËy m¸y c¾t tæng nèi víi phÇn h¹ ¸p cña m¸y biÕn ¸p trung t©m ta ph¶i chän tñ m¸y c¾t lo¹i 8DB10 cã th«ng sè nh­ sau Lo¹i U®m, kv I®m, Thanh c¸i A I®m, A I®m.C, kA i®, kA 8DB10 7,2 3150 2500 40 110 B¶ng3.15.Th«ng sè tñ m¸y c¾t hîp bé tæng ®Æt ë phÇn h¹ ¸p m¸y biÕn ¸p trung t©m Hinh 3.5. Tñ cao ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung t©m Dßng ®Þnh møc cña thanh c¸i lµ I®m=3150 A C¸c m¸y c¾t nèi c¸p 6 kv víi thanh c¸i h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung t©m ®· ®­îc chän ë phÇn trªn Tõ ®ã ta t¹o ®­îc mét tñ ph©n phèi cña tr¹m biÕn ¸p trung tËm cÊp ®iÖn cho 12 tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng nh­ sau H×nh 3.6.Tñ ph©n phèi ®Æt ë tr¹m biÕn ¸p trung t©m 3.6.7. Chän biÕn dßng ®iÖn BI - Chän biÕn dßng do SIEMENS chÕ t¹o lo¹i 4MA72 cã th«ng sè kü thuËt cho ë b¶ng sau. Ký hiÖu U®m kV UchÞu ®ùng kV UchÞu ¸p xung kV I1 ®m A I2.®m A I«®.®éng kA 4MA72 7,2 28 75 20 - 2500 1 hoÆc 5 120 B¶ng3.19. Th«ng sè m¸y biÕn dßng BI ®­îc chän 3.6.8. Chän m¸y biÕn ¸p BU - Chän m¸y biÕn ®iÖn ¸p 3 pha 5 trô do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i HTM-6 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: Lo¹i U®m, V C«ng suÊt ®Þnh møc theo cÊp chÝnh x¸c VA S®m VA S¬ cÊp Thø cÊp 0,5 1 3 HTM-6 6000 100 120 120 200 1200 B¶ng3.20. Th«ng sè m¸y biÕn ®iÖn ¸p BU ®­îc chän Ch­¬ng 4 ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x­ëng c¬ khÝ 4.1. Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p T6+7 vÒ tñ ph©n phèi cña x­ëng V× kho¶ng c¸ch tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn ph©n x­ëng tíi tñ ®éng lùc lµ ng¾n , thêi gian lµm viÖc cña c¸c m¸y c«ng cô Ýt lªn ta chän tiÕt diÖn c¸p vµ d©y dÉn ph©n phèi cho ph©n x­ëng theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng ®Ó tiÕt kiÖm kim lo¹i mµu Dßng ®iÖn ch¹y trong c¸p lµ Dùa vµo ®ã ta chän c¸p 4 lâi ruét ®ång cã c¸ch ®iÖn b»ng giÊy tÈm nhùa th«ng vµ nhùa kh«ng ch¶y cã vá ch× hay nh«m ®Æt trong ®Êt cã tiÕt diÖn ruét lµ 70 mm2 lo¹i CPG (3.50+1.35) cã Icp=265A 4.2.Chän tñ ph©n phèi cña x­ëng Ta chän tñ ph©n phèi cã 6 nh¸nh ra cã ¸ptom¸t ®ãng c¾t vµ mét ®Çu vµo víi ¸pt«m¸t tæng nh­ h×nh 4.1 H×nh 4.1. S¬ ®å tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc cña xÝ nghiÖp a) Apt«m¸t tæng Dßng tÝnh to¸n cña c¶ ph©n x­ëng lµ lªn ta chän ¸pt«m¸t tæng lo¹i NS400E do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o th«ng sè nh­ b¶ng 4.1 b) Apt«m¸t nh¸nh Nh×n vµo b¶ng 2.1 ta thÊy trong 5 nhãm th× nhãm cã dßng tÝnh to¸n lín nhÊt cã gi¸ trÞ b»ng Bëi vËy ta chän c¸c ¸pt«m¸t nh¸nh lo¹i gièng nhau NC100H còng do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o th«ng sè nh­ b¶ng sau Lo¹i U®m , V I®m , A IN ,kV NS400E 500 400 15 NS125E 500 125 7,5 B¶ng 4.1. Th«ng sè ¸pt«m¸t chän 4.3. Chän tñ ®éng lùc C¸c tñ ®éng lùc ®Òu chän lo¹i tñ do Liªn x« chÕ t¹o CP62-7/1 ®Çu vµo cÇu dao cÇu ch× 400A, t¸m ®Çu ra 100A : 8x100A 4.3.1.Chän cÇu ch× cho tñ ®éng lùc 3 (§L 3) Lùa chän cÇu ch× tæng §Ó lùa chän cÇu ch× tæng ta dùa vµo hai ®iÒu kiÖn sau (I®n : dßng ®iÖn ®Ønh nhän cña nhãm ) Chän Idc=200 A b) Lùa chän cÇu ch× nh¸nh tíi m¸y tiÖn ren sè 17 (P®=20 kW) Chän Idc=150 A Nh­ vËy ph¶i t¨ng mét cÊp I®m =250 A c) Lùa chän cÇu ch× nh¸nh tíi m¸y mµi trßn v¹n n¨ng sè 19 (P®=2,8kW) Chän Idc=30A d) Lùa chän cÇu ch× nh¸nh tíi c¸c m¸y kh¸c tÝnh t­¬ng tù vµ ®­îc tæng kÕt trong b¶ng 4.3 4.3.2.Chän cÇu ch× cho c¸c tñ ®éng lùc kh¸c ViÖc chän cÇu ch× cho c¸c tñ ®éng lùc kh¸c t­¬ng tù nh­ chän ®èi víi §L-3 vµ ®­îc tæng kÕt trong b¶ng 4.2 vµ 4.3 Tªn tñ Ittnhom ,A Idn ,A Chän Idc ,A §L-1 25,4 155,45 62,18 80 §L-2 121,26 459,62 183,85 200 §L-3 45,69 424,27 169,708 200 §L-4 39,54 220,45 88,18 100 §L-5 82,7 405,45 162,18 200 B¶ng 4.2.Lùa chän cÇu ch× tæng cho c¸c tñ ®éng lùc Tªn nhãm vµ tñ ®éng lùc Tªn m¸y KÝ hiÖu Phô t¶i D©y dÉn CÇu ch× Ptt ,kW Itt, A M· hiÖu ThiÕt diÖn, mm §­êng kÝnh èng thÐp M· hiÖu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nhãm I §L-1 BÓ ng©m dung dÞch kiÒm 41 3,0 7,74 PPTO 2,5 PH-2 BÓ ng©m n­íc nãng 42 3,0 7,74 PPTO 2,5 PH-2 M¸y cuèn d©y 46 1,2 3,10 PPTO 2,5 PH-2 M¸y mµi th« 52 2,8 7,22 PPTO 2,5 PH-2 Bµn thö nghiÖm thiÕt bÞ ®iÖn 53 7,0 18,06 PPTO 2,5 PH-2 ChØnh l­u sªlªnium 69 0,6 1,55 PPTO 2,5 PH-2 M¸y cuèn d©y 47 4,0 10,32 PPTO 2,5 PH-2 BÓ ng©m tÊm cã t¨ng nhiÖt 48 Tñ xÊy 49 3,65 9,42 PPTO 2,5 PH-2 M¸y khoan bµn 50 Nhãm II §L- BÓ khö dÇu mì 55 3,0 7,74 PPTO 2,5 PH-2 Lß ®iÖn ®Ó luyÖn khu«n 56 5,0 12,9 PPTO 2,5 PH-2 Lß ®iÖn ®Ó nÊu ch¶y babit 57 10,0 25,8 PPTO 4 PH-2 Lß ®iÖn ®Ó m¹ thiÕc 58 3,5 9,03 PPTO 2,5 PH-2 Qu¹t lß ®óc ®ång 60 1,5 3,87 PPTO 2,5 PH-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BÓ khö dÇu mì 62 3,0 7,74 PPTO 2,5 PH-2 M¸y uèn c¸c tÊm máng 64 4,5 11,6 PPTO 2,5 PH-2 M¸y mµi ph¸ 65 M¸y hµn ®iÓm 66 25,0 64,5 PPTO 16 PH-2 Nhãm III §L-3 M¸y mµi trßn v¹n n¨ng 9 2,8 7,22 PPTO 2,5 PH-2 M¸y phay r¨ng 10 4,5 11,61 PPTO 2,5 PH-2 M¸y phay v¹n n¨ng 11 7,8 20,12 PPTO 2,5 PH-2 M¸y tiÖn ren 14 14,0 36,12 PPTO 6 PH-2 M¸y tiÖn ren 15 4,5 11,61 PPTO 2,5 PH-2 M¸y tiÖn ren 16 10,0 25,8 PPTO 4 PH-2 M¸y tiÖn ren 17 20,0 51,6 PPTO 16 PH-2 M¸y khoan ®øng 18 0,85 2,19 PPTO 2,5 PH-2 Nhãm IV §L-4 M¸y c­a kiÓu ®ai 1 1,65 4,26 PPTO 2,5 PH-2 Khoan bµn 3 M¸y mµi th« 5 2,8 7,22 PPTO 2,5 PH-2 M¸y khoan ®øng 6 2,8 7,22 PPTO 2,5 PH-2 M¸y bµo ngang 7 4,5 11,61 PPTO 2,5 PH-2 M¸y xäc 8 2,8 7,22 PPTO 2,5 PH-2 M¸y tiÖn ren 13 10,0 25,8 PPTO 4 PH-2 M¸y tiÖn ren 12 8,1 20,9 PPTO 2,5 PH-2 M¸y mµi th« 30 2,8 7,22 PPTO 2,5 PH-2 Nhãm V §L-5 CÇu trôc 19 24,2 62,43 PPTO 16 PH-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bµn 21 1,7 4,38 PPTO 2,5 PH-2 M¸y khoan bµn 22 BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt 26 2,5 6,45 PPTO 2,5 PH-2 M¸y c¹o 27 1,0 2,58 PPTO 2,5 PH-2 M¸y nÐn c¾t liªn hîp 31 1,7 4,38 PPTO 2,5 PH-2 M¸y mµi ph¸ 33 2,8 7,22 PPTO 2,5 PH-2 Qu¹t lß rÌn 34 1,5 3,67 PPTO 2,5 PH-2 M¸y khoan ®øng 38 0,85 2,19 PPTO 2,5 PH-2 B¶ng 4.3.Lùa chän cÇu ch× vµ d©y dÉn 4.4.Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi tíi c¸c tñ ®éng lùc C¸p ®i d­íi ®Êt theo tõng tuyÕn riªng biÖt nªn hÖ sè hiÖu chÝnh khc=1 a) C¸p tõ tñ ph©n phèi tíi tñ ®éng lùc 1 (§l-1) KÕt hîp hai ®iÒu kiÖn chän c¸p ®ång 4 lâi tiÕt diÖn 16 mm2 cã Icp=115A : CPG(3x16+1.10) C¸p tõ tñ ph©n phèi tíi c¸c tñ ®éng lùc kh¸c ViÖc chän c¸p tõ tñ ph©n phèi tíi c¸c tñ ®éng lùc kh¸c ®­îc chän t­¬ng tù nh­ ®èi víi tñ ®éng lùc 1 vµ nã ®­îc tæng kÕt trong b¶ng 4.4 sau TuyÕn c¸p Itt ,A IkdnhiÖt/1,5 (A) Fc¸p , mm2 Icp ,A PP---§L1 25,4 104,17 16 115 PP---§L1 121,26 104,17 25 150 PP---§L1 45,69 104,17 16 115 PP---§L1 39,54 104,17 16 115 PP---§L1 82,7 104,17 16 115 B¶ng 4.4.KÕt qu¶ chän c¸p tõ tñ ph©n phèi tíi c¸c tñ ®éng lùc 4.5.Lùa chän d©y dÉn tõ c¸c tñ ®éng lùc tíi tõng ®éng c¬ TÊt c¶ d©y dÉn trong x­ëng chän lo¹i d©y bäc do Liªn X« s¶n xuÊt PPTO ®Æt trong èng s¾t kÝch th­íc , khc=0,95 4.5.1.Chän d©y cho nhãm 1 a) D©y tõ §L-1 ®Õn bÓ ng©m dung dÞch kiÒm 3kW BÓ cã dßng ®iÖn ®Þnh møc lµ I®m=7,74A Chän d©y 2,5 mm2 cã Icp=25A ( 0,95.25=23,75>7,74 A) D©y tõ §L-1 ®Õn c¸c m¸y cßn l¹i tÝnh t­¬ng tù nh­ ®èi víi m¸y c­a kiÓu ®ai vµ ®­îc tæng kÕt trong b¶ng 4.3 4.5.2.Chän d©y cho c¸c tñ ®éng lùc cßn l¹i ViÖc chän d©y cho c¸c tñ ®éng lùc cßn l¹i nh­ tñ ®éng lùc 1 vµ ®­îc tæng kÕt ë b¶ng 4.3 H×nh 4.2. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ng ®iÖn ph©n x­ëng c¬ khÝ Ch­¬ng 5 TÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cña nhµ m¸y 5.1.Quan ®iÓm bï c«ng suÊt Do hÖ sè c«ng suÊt cña toµn nhµ m¸y lµ nhá lªn viÖc bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng lµ cÇn thiÕt ®Ó gi¶m tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ ®iÖn n¨ng cho nhµ m¸y. Dù kiÕn ta bï lµm cho hÖ sè c«ng suÊt cña nhµ m¸y t¨ng lªn ®Õn cosj=0,95 Nhµ m¸y lµ hé tiªu thô lín trong nhµ m¸y cã nhiÒu tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng , m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y lµ m¹ng h×nh tia lªn hîp lý nhÊt lµ ta ®Æt c¸c bé tô ®iÖn bï ë c¸c thanh c¸i h¹ ¸p cña c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng Tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cÇn bï cho nhµ m¸y ®Ó n©ng hÖ sè c«ng suÊt tõ cosj1=0,685 lªn cosj2=0,95 lµ Qb=Pttnm(tgj1-tgj2)=0,8.13289,12.(1,0625-0,328)=7808,687 kVAr C«ng suÊt bï cho tõng ®iÓm ®Æt cña c¸c bé tô ®Ó hiÖu qu¶ nhÊt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (*) Trong ®ã :Tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng : C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña tr¹m biÕn ¸p i : Tæng c«ng suÊt cÇn bï cho nhµ m¸y : §iªn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ng cao ¸p : §iÖn trë nh¸nh i : C«ng suÊt bï t¹i tr¹m i 5.2.TÝnh to¸n bï c«ng suÊt cho nhµ m¸y Sè liÖu tÝnh to¸n c¸c ®­êng d©y c¸p cña m¹ng ®iÖn cao ¸p nh­ trong b¶ng 5.1 C¸c biÕn ¸p cã DP0 nh­ nhau lªn ®iÖn trë cña c¸c m¸y biÕn ¸p 1000kVA lµ nh­ nhau vµ b»ng §iÖn trë m¸y biÕn ¸p 1600 lµ §­êng c¸p F , mm2 L ,m ro, W/km Rc ,W Lé kÐp PPTT-T11 50 30 0,494 0,0074 Lé kÐp PPTT-T12 35 30 0,668 0,01 Lé kÐp PPTT-T13 35 30 0,668 0,01 Lé kÐp PPTT-T21 35 100 0,668 0,033 Lé kÐp PPTT-T22 35 100 0,668 0,033 Lé d¬n PPTT-T9+3 50 90 0,494 0,06 Lé kÐp PPTT-T41 25 60 0,927 0,028 Lé kÐp PPTT-T42 70 60 0,342 0,01 Lé kÐp PPTT-T5 70 250 0,342 0,043 Lé ®¬n PPTT-T6+7 50 200 0,494 0,1 Lé kÐp PPTT-T81 35 60 0,668 0,02 Lé ®¬n PPTT-T82 35 60 0,668 0,04 B¶ng 5.1.§iÖn trë cña c¸c nh¸nh cao ¸p Tªn tr¹m S®mB ,kVA Sè m¸y RT , W T11 1600 2 0,0123 T12 1000 2 0,0315 T13 1000 2 0,0315 T21 1000 2 0,0315 T22 1000 2 0,0315 T9+3 1600 1 0,0246 T41 1000 2 0,0315 T42 1600 2 0,0123 T5 1600 2 0,0123 T6+7 1600 1 0,0246 T81 1600 2 0,0123 T82 1000 1 0,0315 B¶ng 5.2.§iÖn trë cña c¸c m¸y biÕn ¸p Theo s¬ ®å thay thÕ h×nh 5.3 ta cã thÓ tÝnh ®iÖn trë cña c¸c nh¸nh nh­ b¶ng 5.4 Nh×n vµo b¶ng 5.4 ta cã =14119,8 , =1/353,493 (W) Theo c«ng thøc (*) ta cã §èi víi c¸c nh¸nh kh¸c tÝnh t­¬ng tù nh­ tæng kÕt ë b¶ng 5.3 H×nh 5.1. S¬ ®å thay thÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p Tªn nh¸nh Ri ,W 1/ Ri ,S Qtt ,kVAr Qbi, kVAr KÝ hiÖu tñ bï lùa chän Sè pha Q kVAr/c¸i Sè l­îng PPTT-T11 0,0197 50.7356 1248 342 KC2-0,38-36-3Y3 3 36 10 PPTT-T12 0,0415 24.0847 975 545 KC2-0,38-50-3Y3 3 50 11 PPTT-T13 0,0415 24.0847 975 545 KC2-0,38-50-3Y3 3 50 11 PPTT-T21 0,0649 15.4083 1142,4 867 KC2-0,38-50-3Y3 3 50 18 PPTT-T22 0,0649 15.4083 1142,4 867 KC2-0,38-50-3Y3 3 50 18 PPTT-T9+3 0,0847 11.8035 922,56 712 KC2-0,38-50-3Y3 3 50 14 PPTT-T41 0,0593 16.8605 1038 737 KC2-0,38-40-3Y3 3 40 15 PPTT-T42 0,0417 23.9463 2076 1648 KC2-0,38-50-3Y3 3 50 33 PPTT-T5 0,055 18.1653 1868,4 1544 KC2-0,38-50-3Y3 3 50 31 PPTT-T6+7 0,1234 8.10372 1196,04 1051 KC2-0,38-50-3Y3 3 50 21 PPTT-T81 0,0323 30.9214 1008 456 KC2-0,38-50-3Y3 3 50 9 PPTT-T82 0,0716 13.9703 528 278 KC2-0,38-36-3Y3 3 36 8 Tæng 353,493 14119,8 B¶ng 5.3 §iÖn trë c¸c nh¸nh vµ c«ng suÊt bï tÝnh to¸n cña c¸c nh¸nh lùa chän bé tô bï Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn ta quyÕt ®Þnh bï nh­ sau NÕu tr¹m biÕn ¸p gåm hai m¸y biÕn ¸p tøc cã hai thanh c¸i ph©n ®o¹n th× dung l­îng bï ®­îc ph©n ®Òu cho hai nöa thanh c¸i, Chän dïng c¸c lo¹i tñ ®iÖn bï 0,38 kV cña Liªn x« (cò) ®ang cã b¸n t¹i ViÖt nam, S¬ ®å ®Êu nèi nh­ h×nh 5.2 H×nh 5.2 S¬ ®å ®Êu nèi tñ bï cho tr¹m hai m¸y vµ mét m¸y biÕn ¸p Ch­¬ng6 ThiÕt kÕ ChiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng c¬ khÝ 6.1.X¸c ®Þnh sè l­îng, c«ng suÊt bãng ®Ìn V× lµ x­ëng söa ch÷a cÇn ¸nh s¸ng thËt bëi vËy ta ph¶i dïng ®Ìn sîi ®èt §­êng ®iÖn chiÕu s¸ng ®i theo ®­êng riªng víi tñ ®ãng c¾t riªng rÏ víi c¸c m¸y ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng mçi khi ®ãng hay c¾t m¸y lµm viÖc h1 h H h2 Chän ®é räi E=30 lx , c¨n cø vµo trÇn nhµ cao h=4m , mÆt c«ng t¸c h2=0,8 m ®é cao treo ®Ìn c¸ch trÇn h1=0,7 m. VËy H=h-h1-h2=4-0,7-0,8=2,5m Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Ìn kÒ nhau L , tra b¶ng víi ®Ìn sîi ®èt, bãng v¹n n¨ng cã L/H=1,8 , x¸c ®Þnh ®­îc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn L=1,8.H=1,8.2,5=4,5 m C¨n cø vµo bÒ réng phßng lµ 25m ta chän L=4m nh­ vËy bè trÝ theo chiÒu réng ph©n x­ëng cã 6 d·y bãng ®Ìn c¸ch nhau 4 m vµ c¸ch t­êng lµ 2,5 m , chiÒu dµi ph©n x­ëng lµ 35 m bëi vËy mçi d·y ta ®Æt 9 bãng ChØ sè phßng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Trong ®ã a,b lµ kÝch th­íc dµi réng cña ph©n x­ëng H : lµ chiÒu cao sö dông cña ph©n x­ëng j : ChØ sè phßng Thay sè ta cã LÊy hÖ sè sö dông cña t­êng lµ 50% vµ cña trÇn lµ 30% tra b¶ng ta t×m ®­îc hÖ sè sö dông lµ ksd=0,48 LÊy hÖ sè dù tr÷ lµ k=1,3, hÖ sè tÝnh to¸n lµ Z=1,1, x¸c ®Þnh ®­îc quang th«ng cña mçi ®Ìn lµ: Tra b¶ng chän bãng 150W cã F=1722 lumen. Ngoµi chiÕu s¸ng trong phßng s¶n xuÊt cßn ®Æt thªm 3 bãng ®Ìn tuýp cã c«ng suÊt 40W cho hai phßng sinh ho¹t Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng mµ ph©n x­ëng cÇn lµ 54 bãng.150W+3 bãng .40W=8,22 kW 6.2.ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng §Æt riªng mét tñ chiÕu s¸ng c¹nh cöa ra vµo lÊy tõ tñ ph©n phèi cña x­ëng. Tñ gåm mét ¸ptom¸t tæng 3 pha vµ 10 ¸pt«m¸t 1 pha trong ®ã 9 ¸pt«m¸t cÊp ®iÖn cho bãng sîi ®èt mçi ¸pt«m¸t cÊp cho 9 bãng vµ cßn mét ¸pt«m¸t cÊp cho 3 bãng ®Ìn tuýp sinh ho¹t 6.2.1.Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi tíi tñ chiÕu s¸ng Chän c¸p ®ång 4 lâi vá PVC do h·ng CLIPSAL s¶n xuÊt , tiÕt diÖn 6 m2 kÝ hiÖu lµ PVC(3.6+1.4) cã Icp=45A 6.2.2.Chän ¸pt«m¸t tæng cho tñ chiÕu s¸ng Chän ¸pt«m¸t tæng 50A cã kÝ hiÖu TO-50EC-50A do §µi Loan chÕ t¹o 6.2.3.Chän ¸pt«m¸t nh¸nh cho tõng hµng C¸c ¸pt«m¸t nh¸nh chän gièng nhau mçi ¸pt«m¸t cÊp ®iÖn cho 6 bãng Dßng qua ¸pt«m¸t nh¸nh (1pha ) ¸pt«m¸t cÊp cho 3 ®Ìn tuýp cã dßng nhá h¬n nªn còng chän nh­ c¸c ¸pt«m¸t kh¸c TÊt c¶ chän 10 ¸pt«m¸t 1 pha I®m=10A do §µi loan chÕ t¹o 10QCE-10A 6.2.4.Chän d©y dÉn tõ ¸pt«m¸t nh¸nh tíi côm 6 ®Ìn Chän d©y ®ång bäc tiÕt diÖn 2,5 mm2 M(2.2,5) cã Icp=27A 6.2.5.KiÓm tra ®iÒu kiÖn chän d©y kÕt hîp víi ¸pt«m¸t -KiÓm tra c¸p PVC (3.6+1.4) hÖ sè hiÖu chØnh k=1 -KiÓm tra d©y 2,5 mm2 Nh­ vËy c¸p vµ d©y ®Òu tho¶ m·n V× c¸p vµ d©y ®Òu chän v­ît cÊp lªn kh«ng cÇn kiÓm tra sôt ¸p H×nh 6.1.S¬ ®å ®i d©y m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng cña ph©n x­ëng H×nh 6.2.S¬ ®å nguyªn lý m¹ng chiÕu s¸ng cña ph©n x­ëng Tµi liÖu tham kh¶o 1.Ng« hång Quang-Vò v¨n tÈm ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn –Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kÜ thuËt-2005 2.NguyÔn c«ng hiÒn - §Æng ngäc dinh-nguyÔn h÷u kh¶i - Phan ®¨ng kh¶i - nguyÔn thµnh Gi¸o tr×nh cung cÊp ®iÖn tËp 1 , tËp 2- Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp-1984 Muc lôc Trang CHƯƠNG I .MỞ ĐẦU 2 1.1.Giới thiệu chung về nhà máy 2 1.1.1 Vị trí địa lý 2 1.1.2 Vị trí kinh tế 2 1.2.Đặc điểm công nghệ và phụ tải 2 1.2.1.Đặc điểm công nghệ 2 1.2.2.Đặc điểm phụ tải 3 1.2.3 Phân loại phụ tải 5 1.3.Nội dung tính toán thiết kế 7 CHƯƠNG II.XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC PHÂN XƯỞNG VÀ CỦA TOÀN NHÀ MÁY 8 2.1. Giới thiệu chung về phụ tải tính toán 8 2.1.1.Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu 8 2.1.2.Xác định phụ tải tính toán theo hệ số hình dáng của đồ thị phụ tải và công suất trung bình 8 2.1.3.Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số cực đại 8 2.1.4.Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm 8 2.1.5.Xác định phụ tải tính toán theo suất trang bị điện trên 1 đơn vị diện tích 9 2.2.Xác đinh phụ tải tính toán của các phân xưởng và của toàn nhà máy 9 2.2.1.Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng sửa chữa cơ khí 9 2.2.1.1.Tính phụ tải tính toán của nhóm 1 10 2.2.1.2.Tính phụ tải tính toán của nhóm còn lại 10 2.2.1.3.Xác định phụ tải tính toán dành cho chiếu sáng 11 2.2.1.4.Công suất tính toán của toàn phân xưởng 11 2.2.2.Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng khác 11 2.2.2.1.Phụ tải tính toán của phân xưởng luyện gang 16 2.2.2.1.Phụ tải tính toán của phân xưởng còn lại 16 2.2.3. Phụ tải tính toán của toàn nhà máy 16 CHƯƠNG III.THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CỦA TOÀN NHÀ MÁY 19 3.1. Phương án truyền tải điện đến nhà máy 3.1.1.Xác định điện áp định mức của đường dây truyền tải tới nhà máy 19 3.1.2.Chọn tiết diện dây dẫn 19 3.2.Chọn số lượng dung lượng và vị trí đật máy biến áp 20 3.2.1.Chọn vị trí đặt máy biến áp 20 3.2.1.1.Xác định biểu đồ phụ tải 20 3.2.1.2.Vị trí đặt các máy biến áp 23 3.2.2.Chọn số lượng và dung lượng các máy biến áp 23 3.2.2.1.Máy biến áp trung tâm 23 3.2.2.2.Máy biến áp phân xưởng 23 3.3.Phương pháp đi dây và lựa chọn tiết diện cáp cấp điện cho các biến áp phân xưởng 26 3.3.1.Phưong án I 27 3.3.2.Phương án II 29 3.3.3.Tổng kết các phương án 29 3.4. Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc vận hành 31 3.4.1.Các thiết bị điện 31 3.4.2. Nguyên tắc vận hành 32 3.5.Tính ngắn mạch 32 3.6.Chọn và kiểm tra thiết bị điện và bảo vệ 36 3.6.1.Chọn và kiểm tra máy cắt 36 3.6.1.1.Chọn máy cắt cao áp 35 kV 36 3.6.1.2.Chọn máy cắt hợp bộ 6kV 36 3.6.2Chọn và kiểm tra dao cách ly cấp 35 kV 37 3.6.3.Chọn tủ cao áp trọn bộ cấp 6 kV nối cáp với máy biến áp phân xưởng 37 3.6.4.Kiểm tra cáp 37 3.6.5.Chọn và kiểm tra aptômát 38 3.6.6.Chọn và kiểm tra thanh cái 40 3.6.7. Chọn bién dòng BI 41 3.6.8.Chọn biến dòng BU 41 CHƯƠNG IV THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ 42 4.1. Chọn cáp từ trạm biến áp T6+7 về tủ phân phối của xưởng 42 4.2.Chọn tủ phân phối của xưởng 42 4.3.Chọn tủ động lực 43 4.3.1.Chọn cầu chì cho tủ động lực 3 43 4.3.2.Chọn cầu chì cho các tủ động lực khác 43 4.4.Chọn cáp từ tủ phân phối tới các tủ động lực 46 4.5.Lưa chọn dây dẫn từ các tủ động lực tới từng động cơ 47 4.5.1.Chọn dây cho nhóm 1 47 4.5.2.Chon dây cho các tủ động lực còn lại 47 CHƯƠNG V TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO HỆ THỐNG CUNG CẤP CỦA NHÀ MÁY 50 5.1.Quan điểm bù công suất 50 5.2.Tính toán bù công suất cho nhà máy 50 CHƯƠNG VI THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ 54 6.1.Xác định số lượng công suất bóng đèn 54 6.2.Thiết kế mạng điện chiếu sáng 55 6.2.1.Chọn cáp từ tủ phân phối tới tủ chiếu sáng 55 6.2.2.Chọn áptômát tổng cho tủ chiếu sáng 55 6.2.3.Chọn áp tômát cho từng nhóm 55 6.2.4.Chọn dây dẫn từ aptômát nhánh tới từng nhóm 6 đèn 55 6.2.5.Kiểm tra điều kiện chọn dây kết hợp với áptômát 56

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiet ke cap dien sv bk.DOC
Luận văn liên quan