Thiết kế, chế tạo mô hình thực hành cửa tự động

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I . Giới thiệu chung về cửa đóng mở tự động 1.1.Các loại cửa tự động hiện nay 1.1.1.Cửa kéo 1.1.1.Cửa kéo 1.1.3.Cửa trượt 1.2. Khảo sát các loại cửa đóng mở tự động ở hà nội hiện nay . Chương II . Các yêu cầu và mục đích chế tạo mô hình cửa đóng mở tự động . 2.1. Các yêu cầu của mô hình . 2.1.1. Yêu cầu về chương trình chung 2.1.2. Yêu cầu về cơ khí 2.2. Mục đích của việc chế tạo mô hình . Chương III . Chế tạo kết cấu cơ khí 3.1. Khung mô hình cửa tự động . 3.2. Cơ cấu truyền động của cửa tự động . 3.3. Cánh cửa 3.4. Thanh ray . 3.5.Con lăn 3.6. Puli . 3.7. Rãnh trượt dưới . Chương IV . Thiết kế phần cơ của mô hình cửađóng mở tự động 4.1. Tổng quan về động cơ điện một chiều . 4.1.1. Vai trò của động cơ điện một chiều . 4.1.2. Cấu tạo của động cơ điện một chiều . 4.1.3. Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập 4.1.4.Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều . 4.1.5.Vài nét về động cơ một chiều kích tư bằng nam châm vĩnh cửu . Chương .V. Giới thiệu một số thiết bị điện dùng trong mô hình của đóng mở tự động 5.1. Rơle 5.2.Encoder 5.2.1. Khái niệm . 5.2.2. Các loại Encoder . 5.3. Cảm biến hồng ngoại . 5.3.1 Diode phát hồng ngoại 5.3.2. Sensor thu hồng ngoại 5.3.3.Cảm biến hồng ngoại 5.4. Máy biến áp . 5.4.1. Yêu cầu của máy biến áp 5.4.2.Tính chọn máy biến áp Chương VI . Ứng dụng PLC điều khiển đóng mởcửa tự động 6.1. Thiết bị điều khiển PLC . 6.1.1.Khái niệm chung: 6.1.2. Vai trò của PLC . 6.1.3. Cấu trúc cơ bản . . 6.2. Sự ưu việt của kỹ thuật PLC . 6.3. Giới thiệu về PLC SIMATIC S7- 200 . 6.3.1Cấu hình 6.3.2. Mô tả các đèn báo trên S7 -200 6.3.3.Mở rộng cổng vào ra 6.3.4. Thực hiện chương trình . 6.3.5. Cấu trúc chương trình của S7-200 6.3.6. Ngôn ngữ lập trình 6.4. Chương trình chạy của đóng mở tự động 6.4.1. Lưu đồ chương trình 6.4.2. Giản đồ thang 6.4.3. Mạch đảo chiều và thay đổi tốc độ đóng mở cửa .

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2595 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế, chế tạo mô hình thực hành cửa tự động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cöa tr­ît....Nh­ng chóng th­êng ®­îc s¶n xuÊt ë n­íc ngoµi b¸n t¹i viÖt nam víi gi¸ thµnh kh¸ cao. V× thÕ chóng kh«ng ®­îc sö dông réng r·i. Nhu cÇu cöa tù ®éng ë ViÖt Nam lµ rÊt lín vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i. 1.1.1.Cöa kÐo : H×nh 1.1. Cña kÐo Lo¹i cöa nµy cßn kh¸ l¹ ë n­íc ta, víi kÕt cÊu ®¬n gi¶n mét ®éng c¬ ®­îc g¾n cè ®Þnh víi trÇn nhµ. Cöa ®­îc ®éng c¬ kÐo b»ng mét ®o¹n d©y. ¦u ®iÓm cña lo¹i nµy lµ ®¬n gi¶n nh­ng hiÖu qu¶, c¸nh cöa ch¾c. Cã lÏ nh­îc ®iÓm cña lo¹i cöa nµy lµ ®éng c¬ g¾n víi trÇn nhµ v× vËy cÇn ph¶i g¾n ®ñ ch¾c ®Ó chÞu ®­îc søc nÆng cña cöa. V× vËy trong thùc tÕ ng­êi ta Ýt sö dông lo¹i cöa kÐo nµy do nh­îc ®iÓm lµ ph¶i g¾n ®ñ ch¾c ®Ó chÞu søc nÆng nÕu kh«ng sÏ rÊt nguy hiÓm cho ng­êi sö dông. 1.1.2. Cña cuèn H×nh 1.2. Cña cuèn Lo¹i cöa nµy víi c¸nh cöa cã kh¶ n¨ng cuén trßn l¹i ®­îc . Khi cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®ãng më cöa , ®éng c¬ cña cöa sÏ t¸c ®éng qua mét trôc cuèn cöa cuén trßn quanh trôc ®ã . Lo¹i cöa nµy cã ­u ®iÓm lµ gän nhÑ tiÖn dông vµ dÔ sö dông , chØ cÇn mét ®äng c¬ c«ng suÊt nhá . Th­êng ®­îc dïng lµm cöa cho gala «t« . Nã cã tÝnh kinh tÕ cao v× dÔ chÕ t¹o .Nh­ng còng cã nh­îc ®iÓm lµ cöa kh«ng ch¾c ch¾n vµ dÔ bÞ hang h¬n c¸c loai cña kh¸c . 1.1.3.Cöa tr­ît : H×nh 1.3. Cña tr­ît Lo¹i cña nµy cã ®Æc ®iÓm lµ cã mét r·nh cè ®Þnh cho phÐp c¸nh cöa cã thÓ tr­ît qua l¹i . Cöa tr­ît cã nhiÒu lo¹i , tuú thuéc vµo h×nh d¹ng r·nh tr­ît nh­ r·nh th¼ng th× lµ lo¹i cöa chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn , r·nh trßn th× lµ lo¹i cöa chuyÓn ®éng xoay trßn . Lo¹i cöa nµy th­êng ®­îc sö dông trong nhµ hµng , kh¸ch s¹n , s©n bay , nhµ ga … Cöa nµy co ­u ®iÓm lµ kÕt cÊu nhÑ nhµng t¹o c¶m gi¸c tho¸ng ®¹t , tho¶i m¸i vµ lÞch sù . Lo¹i cöa nµy thiÕt kÕ kh¸ dÔ dµng , cã thÓ nhËn biÕt ®­îc ng­êi , may mãc cã thÓ ®i qua . Lo¹i cöa nµy ë n­íc ta ®­îc sö dông kh¸ phæ biÕn . 1.2. Kh¶o s¸t c¸c lo¹i cöa ®ãng më tù ®éng ë hµ néi hiÖn nay Th«ng qua viÖc quan s¸t, t×m hiÓu vÒ cöa tù ®éng ë mét sè ®Þa ®iÓm trªn Hµ Néi hiÖn nay, ta nhËn thÊy cöa tù ®éng ®­îc sö dông chñ yÕu ë nh÷ng n¬i giao dÞch th­¬ng m¹i, nh÷ng c«ng së lín, ë s©n bay, ng©n hµng vµ c¸c kh¸ch s¹n lín. V× nh÷ng n¬i nµy cã l­îng ng­êi qua l¹i lín, ®ång thêi nh÷ng n¬i nµy l¹i yªu cÇu cã tÝnh hiÖn ®¹i, sang träng vµ tiÖn dông. Sö dông cöa tù ®éng t¹i nh÷ng n¬i nµy sÏ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu trªn . Tuy nhiªn cöa tù ®éng còng cã rÊt nhiÒu lo¹i tuú theo yªu cÇu vÒ môc ®Ých sö dông nh­ träng l­îng cöa, chiÒu cao hay phÇn m¹ch ®iÒu khiÓn cöa. Theo träng l­îng cöa th× cã c¸c lo¹i sau: lo¹i 200 kg/hai c¸nh t¹i Cung v¨n ho¸ h÷u nghÞ ViÖt X«,lo¹i 180kg/2 c¸nh t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n….Ngoµi ra ng­êi ta cßn chia ra lµm hai lo¹i theo sè c¸nh cöa:Lo¹i mét c¸nh vµ lo¹i hai c¸nh. + Cöa tù ®éng chØ cã 1 c¸nh: sö dông ë nh÷ng n¬i yªu cÇu tÝnh hiÖn ®¹i, sang träng nh­ng l¹i cã sè l­îng ng­êi ®i qua l¹i kh«ng nhiÒu .Hay nh÷ng lo¹i cæng cã kÝch th­íc lín dïng ë c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp hay nh÷ng ng«i nhµ lín … + Cöa tù ®éng cã hai c¸nh: Lo¹i cöa nµy ®­îc dïng réng r·i h¬n so víi lo¹i cöa tù ®éng 1 c¸nh. Theo phÇn m¹ch ®iÒu khiÓn, hiÖn nay th× hÇu hÕt nh÷ng lo¹i cöa tù ®éng míi ®Òu dïng lo¹i m¹ch phi tiÕp ®iÓm nh­ t¹i toµ nhµ 14 L¸ng H¹,kh¸ch s¹n Horison….Ngoµi ra t¹i s©n bay Néi Bµi do nhu cÇu giao dÞch vµ vËn chuyÓn hiÖn ®¹i nªn hÖ thèng cöa tù déng ë ®©y dïng phÇn mÒm l«g« ®Ó ®iÒu khiÓn.§Ó t×m hiÓu s©u h¬n trong c«ng nghÖ nµy ta sÏ ph©n tÝch hÖ thèng cöa tù ®éng ë s©n bay Néi Bµi. Kh¶o s¸t cöa tù ®éng ë s©n bay Néi Bµi - Hµ Néi H×nh 1.4. Cña tù ®éng ë s©n bay Néi Bµi Tr­íc cöa ra vµo n¬i b¸n vÐ vµ lµm thñ tôc bay cña s©n bay Néi Bµi c¶ tÇng 1 vµ tÇng 2 mçi tÇng cã 14 hÖ thèng cöa tù ®éng .TÊt c¶ c¸c cöa nµy ®Òu cã kÕt cÊu c¬ khÝ vµ h×nh d¹ng bªn ngoµi gièng nhau. §©y lµ lo¹i cöa tr­ît rÊt phæ biÕn Cöa tù ®éng t¹i ®©y sö dông hÖ thèng cöa hai c¸nh träng l­îng mçi c¸nh kho¶ng 80 kg. §éng c¬ dïng trong cöa tù ®éng t¹i ®©y lµ ®éng c¬ mét chiÒu ®iÒu chØnh tèc ®é b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p.HÖ thèng cöa t¹i ®©y kh«ng dïng hÖ thèng con l¨n phô mµ thay vµo ®ã lµ sö dông hai gê s¾t cè ®Þnh xuèng sµn. Cuèi hµnh tr×nh më cã ®Æt mét c«ng t¾c hµnh tr×nh ®Ó b¶o vÖ tr¸nh cho cöa kh«ng chuyÓn ®éng v­ît qu¸ hµnh tr×nh. Quan s¸t cöa chuyÓn ®éng em thÊy cöa chuyÓn ®éng víi hai cÊp tèc ®é. Khi më cöa cöa më ra víi vËn tèc nhanh ®Ó kÞp thêi më ra tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi ph¶i chê ®îi cöa më g©y c¶m gi¸c khã chÞu cho ng­êi muèn ®i vµo, gÇn hÕt hµnh tr×nh më cöa gi¶m tèc vµ dõng l¹i, khi cöa ®ãng cöa ®ãng víi vËn tèc chËm h¬n so víi lóc më ®Ó tr¸nh g©y c¶m gi¸c cho ng­êi muèn ®i vao tõ ®»ng xa.GÇn hÕt hµnh tr×nh cöa gi¶m tèc vµ dõng l¹i chÝnh x¸c. Khi cöa ®ang ®ãng mµ cã tÝn hiªu ng­êi ®i vµo th× cöa sÏ më ra víi vËn tèc nhanh sau gÇn cuèi hµnh tr×nh th× gi¶m tèc vµ dõng l¹i chÝnh x¸c ë cuèi hµnh tr×nh. C¶m biÕn dïng ë ®©y lµ hai c¶m biÕn quang:Mét c¶m biÕn ®Æt ë phÝa bªn ngoµi, mét c¶m biÕn ®Æt ë phÝa bªn trong cña c¸nh cöa ®Ó ®¶m b¶o nhËn biÕt vµ b¸o tÝn hiÖu khi cã ng­êi ®i tõ trong ra còng nh­ khi cã ngõ¬i ®i tõ ngoµi vµo.Hai c¶m biÕn nµy trªn khung c¸nh cöa. Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña lo¹i cöa nµy lµ dïng m¹ch ®iÒu khiÓn kh«ng tiÕp ®iÓm dïng c¸c phÇn tö l«gic th× cã ­­ ®iÓm lµ rÎ,viÖc háng hãc cã thÓ söa chöa dÔ dµng, nh­ng nã cã mét nh­îc diÓm rÊt lín lµ lµm viÖc kh«ng l©u bÒn b»ng ph­¬ng ph¸p dïng bé ®iÒu khiÓn l«g«, PLC...Cßn cöa dïng phÇn mÒm diÒu khiÓn b»ng l«g« l¹i cã ­u ®IÓm lµ lµ viÖc rÊt æn ®Þnh nhÑ ªm,tr¬n nh­ng cã nh­îc ®IÓm lµ gi¸ c¶ ®¾t,nÕu háng hãc rÊt khã söa ch÷a.Do ®ã hiÖn nay tuú theo nhu cÇu sö dông vµ vèn ®Çu t­ kh¸c nhau, mµ viÖc øng dông lo¹i cöa nµo cho phï hîp. Ngoµi ra qua viÖc quan s¸t võa qua em thÊy viÖc l¾p ®Æt cöa tù ®éng th­êng ®­îc s¾p xÕp ë nh÷ng n¬i mµ tÇm nh×n cã ®é réng lín,kh«ng gian réng vµ th­êng cã c¸c lo¹i cöa kh¸c ®i kÌm nh­ cöa ®Èy hay cöa cuèn ®Ó t¹o thªm mü quan.C¸c c¶m biÕn dïng trong c¸c lo¹i cöa tù ®éng cã ë Hµ Néi hiÖn nay ®Òu lµ c¶m biÕn hång ngo¹i. Ch­¬ng ii C¸c yªu cÇu vµ môc ®Ých chÕ t¹o m« h×nh Cöa ®ãng më tù ®éng 2.1. C¸c yªu cÇu cña m« h×nh + KÝch th­íc gän gµng + HÖ thèng c¬ ho¹t ®éng tèt + HÖ thèng ®iÖn tèt, ho¹t ®éng ®óng theo thiÕt kÕ + HÖ thèng cöa ®¸p øng mäi yªu cÇu ®Æt ra. 2.1.1. Yªu cÇu vÒ ch­¬ng tr×nh chung - Cöa ph¶i tù ®éng më khi cã xe muèn vµo, vµ ph¶i tù ®éng ®ãng khi xe ®· vµo hÕt - Cöa thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ ®ãng më mét c¸ch th«ng minh, khi cã tÝn hiÖu ng­êi th× cöa më ra th× më víi vËn tèc v1 nhanh nhÊt ®Ó ng­êi hoÆc xe lËp tøc cã thÓ ra vµo . Khi cöa më gÇn hÕt hµnh tr×nh th× tù ®éng gi¶m tèc ®é xuèng vËn tèc v3 nhá nhËt ®Ó cöa dõng l¹i chÝnh x¸c ë cuèi hµnh tr×nh më . Khi hÕt tÝn hiÖu ng­íi , sau mét kho¶ng thêi gian trÔ 5gi©y , cöa sÏ ®ãng l¹i nhanh víi vËn tèc v2 . Khi gÇn hÕt hµnh tr×nh ®ãng , th× cöa gi¶m tèc ®é ®ãng xuèng v3 ®Ó tr¸nh va ch¹m gi÷a hai c¸nh cöa. - Khi cöa ®ang ®ãng l¹i , nÕu l¹i cã tÝn hiÖu ng­êi th× cöa l¹i lËp tøc më ra . - Dïng kü thuËt PLC ®Ó ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cho cöa. 2.1.2. Yªu cÇu vÒ c¬ khÝ. Yªu cÇu cña m« h×nh lµ ph¶i gièng víi cöa thËt c¶ vÒ h×nh thøc vµ chÊt l­îng ho¹t ®éng , ph¶i ch¾c ch¾n vµ gän gµng . Do ®ã, viÖc thiÕt kÕ kÕt cÊu c¬ khÝ cho m« h×nh còng ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu kü thuËt nh­ ®èi víi cöa thËt: Khung cöa , c¸nh cöa, r·nh tr­ît , xÝch , b¸nh r¨ng , trôc quay... Ngoµi ra, cßn cã c¸c kÕt cÊu phô ®Ó t¹o ra m« h×nh cöa tù ®éng thËt hoµn chØnh nh­ cöa thËt. §éng c¬ ë ®©y lµ lo¹i ®éng c¬ 1 chiÒu ®­îc cÊp nguån bëi bé chØnh l­u cÇu 1 chiÒu,kÕt hîp víi bé ®¶o chiÒu cho phÐp ®éng c¬ cã thÓ quay thuËn hoÆc quay ng­îc. 2.2. Môc ®Ých cña viÖc chÕ t¹o m« h×nh - Nghiªn cøu, chÕ t¹o ra m« h×nh cöa tù ®éng nµy sinh viªn còng ph¶i tham kh¶o thùc tÕ nhiÒu lÜnh vùc vµ tham kh¶o b»ng nhiÒu tµi liÖu kh¸c nhau. §iÒu ®ã mang l¹i sù hiÓu biÕt s©u s¾c h¬n cho sinh viªn kh«ng chØ trong mét lÜnh vùc tù ®«ng ho¸ mµ cßn nhiÒu lÜnh vùc,ngµnh nghÒ kh¸c nh­ ®iÖn,®iÖn tö, c¬ khÝ... - ViÖc chÕ t¹o ra m« h×nh ho¹t ®éng tèt sÏ t¹o ®iªu kiÖn cho sinh viªn cã c¬ héi häc tËp vµ nghiªn cøu m«n häc mét c¸ch thùc tÕ, lµ mét c¬ héi rÊt tèt gióp sinh viªn khái bì ngì khi lµm viÖc thùc tÕ. - T¹o ra mét m« h×nh cöa ®ãng më tù ®éng cã thÓ ho¹t ®éng tèt, tõ ®ã cã thÓ chÕ t¹o ®­îc cöa tù ®éng phôc vô thùc tÕ . Ch­¬ng iii ChÕ t¹o kÕt cÊu c¬ khÝ C«ng viÖc chÕ t¹o kÕt cÊu c¬ khÝ cho cöa ®ãng më tù ®éng lµ v« cïng quan träng ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao míi ®¶m b¶o tèt cho sù ho¹t ®éng cña cöa . 3.1. Khung m« h×nh cöa tù ®éng H×nh 3.1. Khung m« h×nh Khung cña m« h×nh ®­îc hµn tõ nh÷ng thanh thÐp hép 15mm x 15mm . Khi hµn song , khung ®­îc s¬n tÜnh ®iÖn . 3.2. C¬ cÊu truyÒn ®éng cña cöa tù ®éng H×nh 3.2. C¬ cÊu truyÒn ®éng 1: C¸nh cöa 2: Thanh ray 3: Con l¨n 4: Pu li 5: D©y curoa 6: R·nh tr­ît d­íi 3.3. C¸nh cöa H×nh 3.4. C¸nh cöa Cöa ®­îc lµm b»ng kÝnh dµy 5mm phÝa trªn ®­îc g¸ vµo thanh nh«m h×nh ch÷ H ®Ó b¾t víi c¬ cÊu chuyÓn ®éng. 3.4. Thanh ray H×nh 3.5. Thanh ray Thanh ray ®­îc lµm b»ng gç kh«. Tr¸nh cong vªnh vµ gi¶m tiÕng ån khi cöa ho¹t ®éng 3.5.Con l¨n H×nh 3.6. Con l¨n Con l¨n b»ng s¾t cã kÝch th­íc nh­ h×nh vÏ 3.6. Puli H×nh 3.7. Puli Puli ®­îc lµm b»ng nhùa. 3.7. R·nh tr­ît d­íi H×nh 3.8. R·nh tr­ît d­íi R·nh tr­ît d­íi ®­îc lµm tõ thanh nh«m h×nh ch÷ U. Ch­¬ng iv ThiÕt kÕ phÇn c¬ cña m« h×nh cöa ®ãng më tù ®éng 4.1. Tæng quan vÒ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu 4.1.1. Vai trß cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu - Trong nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, ®éng c¬ mét chiÒu vÉn ®­îc coi lµ mét lo¹i m¸y quan träng mÆc dï ngµy nay cã rÊt nhiÒu lo¹i m¸y mãc hiÖn ®¹i sö dông nguån ®iÖn xoay chiÒu th«ng dông. - Do ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­ kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tèc ®é rÊt tèt, kh¶ n¨ng më m¸y lín vµ ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng qu¸ t¶i. ChÝnh v× vËy mµ ®éng c¬ mét chiÒu ®­îc dïng nhiÒu trong c¸c nghµnh c«ng nghiÖp cã yªu cÇu cao vÒ ®iÒu chØnh tèc ®é nh­ c¸n thÐp, hÇm má, giao th«ng vËn t¶i ...mµ ®iÒu quan träng lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp hay ®ßi hái dïng nguån ®iÖn mét chiÒu. - Bªn c¹nh ®ã, ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu còng cã nh÷ng nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh cña nã nh­ so víi m¸y ®iÖn xoay chiÒu th× gi¸ thµnh ®¾t h¬n chÕ t¹o vµ b¶o qu¶n cæ gãp ®iÖn phøc t¹p h¬n (dÔ ph¸t sinh tia löa ®iÖn)... nh­ng do nh÷ng ­u ®iÓm cña nã nªn ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu vÉn cßn cã mét tÇm quan träng nhÊt ®Þnh trong s¶n suÊt. - C«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu hiÖn nay vµo kho¶ng 10.000 kW, ®iÖn ¸p vµo kho¶ng vµi tr¨m cho ®Õn 1000 V. H­íng ph¸t triÓn hiÖn nay lµ c¶i tiÕn tÝnh n¨ng cña vËt liÖu, n©ng cao chØ tiªu kinh tÕ cña ®éng c¬ vµ chÕ t¹o nh÷ng ®éng c¬ cã c«ng suÊt lín h¬n ... 4.1.2. CÊu t¹o cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu a) PhÇn tÜnh hay stato §©y lµ phÇn ®øng yªn cña m¸y, bao gåm c¸c bé phËn chÝnh sau: - Cùc tõ chÝnh: Lµ bé phËn sinh ra tõ tr­êng gåm cã lâi s¾t cùc tõ vµ d©y quÊn kÝch tõ lång ngoµi lâi s¾t cùc tõ. Lâi s¾t cùc tõ lµm b»ng nh÷ng l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn hay thÐp cacbon dµy 0,5 ®Õn 1mm Ðp l¹i vµ t¸n chÆt. Trong ®éng c¬ ®iÖn nhá cã thÓ dïng thÐp khèi. Cùc tõ ®­îc g¾n chÆt vµo vá m¸y nhê c¸c bul«ng. D©y quÊn kÝch tõ ®­îc quÊn b»ng d©y ®ång bäc c¸ch ®iÖn vµ mçi cuén d©y ®Òu ®­îc bäc c¸ch ®iÖn kü thµnh mét khèi tÈm s¬n c¸ch ®iÖn tr­íc khi ®Æt trªn c¸c cùc tõ. C¸c cuén d©y kÝch tõ ®­îc ®Æt trªn c¸c cùc tõ nµy ®­îc nèi tiÕp víi nhau. - Cùc tõ phô: Cùc tõ phô ®­îc ®Æt trªn c¸c cùc tõ chÝnh vµ dïng ®Ó c¶i thiÖn ®æi chiÒu. Lâi thÐp cña cùc tõ phô th­êng lµm b»ng thÐp khèi vµ trªn th©n cùc tõ phô cã ®Æt d©y quÊn mµ cÊu r¹o gièng nh­ d©y quÊn cùc tõ chÝnh. Cùc tõ phô ®­îc g¾n vµo vá m¸y nhê nh÷ng bul«ng. - G«ng tõ: G«ng tõ dïng lµm m¹ch tõ nèi liÒn c¸c cùc tõ, ®ång thêi lµm vá m¸y. Trong ®éng c¬ ®iÖn nhá vµ võa th­êng dïng thÐp dµy uèn vµ hµn l¹i. Trong m¸y ®iÖn lín th­êng dïng thÐp ®óc. Cã khi trong ®éng c¬ ®iÖn nhá dïng gang lµm vá m¸y. - C¸c bé phËn kh¸c. + N¾p m¸y: §Ó b¶o vÖ m¸y khái nh÷ng vËt ngoµi r¬i vµo lµm h­ háng d©y quÊn vµ an toµn cho ng­êi khái ch¹m vµo ®iÖn. Trong m¸y ®iÖn nhá vµ võa n¾p m¸y cßn cã t¸c dông lµm gi¸ ®ì æ bi. Trong tr­êng hîp nµy n¾p m¸y th­êng lµm b»ng gang. + C¬ cÊu chæi than: §Ó ®­a dßng ®iÖn tõ phÇn quay ra ngoµi. C¬ cÊu chæi than bao gåm cã chæi than ®Æt trong hép chæi than nhê mét lß xo t× chÆy lªn cæ gãp. Hép chæi than ®­îc cè ®Þnh trªn gi¸ chæi than vµ c¸ch ®iÖn víi gi¸. Gi¸ chæi than cã thÓ quay ®­îc ®Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ chæi than cho ®óng chç. Sau khi ®iÒu chØnh xong th× dïng vÝt cè ®Þnh chÆt l¹i. b) PhÇn quay hay r«to Bao gåm nh÷ng bé phËn chÝnh sau: - Lâi s¾t phÇn øng: + Dïng ®Ó dÉn tõ. Th­êng dïng nh÷ng tÊm thÐp kü thuËt ®iÖn dµy 0,5mm phñ c¸ch ®iÖn máng ë hai mÆt råi Ðp chÆt l¹i ®Ó gi¶m tæn hao do dßng ®iÖn xo¸y g©y nªn. Trªn l¸ thÐp cã dËp h×nh d¹ng r·nh ®Ó sau khi Ðp l¹i th× ®Æt d©y quÊn vµo. +Trong nh÷ng ®éng c¬ trung b×nh trë lªn ng­êi ta cßn dËp nh÷ng lç th«ng giã ®Ó khi Ðp l¹ thµnh lâi s¾t cã thÓ t¹o ®­îc nh÷ng lç th«ng giã däc trôc. +Trong nh÷ng ®éng c¬ ®iÖn lín h¬n th× lâi s¾t th­êng chia thµnh nh÷ng ®o¹n nhá, gi÷a nh÷ng ®o¹n Êy cã ®Ó mét khe hë gäi lµ khe hë th«ng giã. Khi m¸y lµm viÖc giã thæi qua c¸c khe hë lµm nguéi d©y quÊn vµ lâi s¾t. +Trong ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu nhá, lâi s¾t phÇn øng ®­îc Ðp trùc tiÕp vµo trôc. Trong ®éng c¬ ®iÖn lín, gi÷a trôc vµ lâi s¾t cã ®Æt gi¸ r«to. Dïng gi¸ r«to cã thÓ tiÕt kiÖm thÐp kü thuËt ®iÖn vµ gi¶m nhÑ träng l­îng r«to. - D©y quÊn phÇn øng. + D©y quÊn phÇn øng lµ phÇn ph¸t sinh ra suÊt ®iÖn ®éng vµ cã dßng ®iÖn ch¹y qua. D©y quÊn phÇn øng th­êng lµm b»ng d©y ®ång cã bäc c¸ch ®iÖn. Trong m¸y ®iÖn nhá cã c«ng suÊt d­íi vµi kW th­êng dïng d©y cã tiÕt diÖn trßn. Trong m¸y ®iÖn võa vµ lín th­êng dïng d©y tiÕt diÖn ch÷ nhËt. D©y quÊn ®­îc c¸ch ®iÖn cÈn thËn víi r·nh cña lâi thÐp. + §Ó tr¸nh khi quay bÞ v¨ng ra do lùc li t©m, ë miÖng r·nh cã dïng nªm ®Ó ®Ì chÆt hoÆc ®ai chÆt d©y quÊn. Nªm cã lµm b»ng tre, gç hay bakelit. - Cæ gãp : Dïng ®Ó ®æi chiÒu dßng ®iÖn xoay chiÒu thµnh mét chiÒu. Cæ gãp gåm nhiÒu phiÕn ®ång cã ®­îc m¹ c¸ch ®iÖn víi nhau b»ng líp mica dµy tõ 0,4 ®Õn 1,2mm vµ hîp thµnh mét h×nh trôc trßn. Hai ®Çu trôc trßn dïng hai h×nh èp h×nh ch÷ V Ðp chÆt l¹i. Gi÷a vµnh èp vµ trô trßn còng c¸ch ®iÖn b»ng mica. §u«i vµnh gãp cã cao lªn mét Ýt ®Ó hµn c¸c ®Çu d©y cña c¸c phÇn tö d©y quÊn vµ c¸c phiÕn gãp ®­îc dÔ dµng. - C¸c bé phËn kh¸c. + C¸nh qu¹t: Dïng ®Ó qu¹t giã lµm nguéi m¸y. M¸y ®iÖn mét chiÒu th­êng chÕ t¹o theo kiÓu b¶o vÖ, ë hai ®Çu n¾p m¸y cã lç th«ng giã. C¸nh qu¹t l¾p trªn trôc m¸y, khi ®éng c¬ quay c¸nh qu¹t hót giã tõ ngoµi vµo ®éng c¬. Giã ®i qua vµnh gãp, cùc tõ lâi s¾t vµ d©y quÊn råi qua qu¹t giã ra ngoµi lµm nguéi m¸y. +Trôc m¸y: Trªn ®ã ®Æt lâi s¾t phÇn øng, cæ gãp, c¸nh qu¹t vµ æ bi. Trôc m¸y th­êng lµm b»ng thÐp cacbon tèt. 4.1.3. §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp Rf E Rkt Ckt Uu + _ - Khi nguån ®iÖn mét chiÒu cã c«ng suÊt v« cïng lín vµ ®iÖn ¸p kh«ng ®æi th× m¹ch kÝch tõ th­êng m¾c song song víi m¹ch ph¶n øng, lóc nµy ®éng c¬ gäi lµ ®éng c¬ kÝch tõ song song. H×nh 4.1. S¬ ®å nèi d©y cña ®éng c¬ kÝch tõ song song - Khi nguån ®iÖn mét chiÒu cã c«ng suÊt kh«ng ®ñ lín th× m¹ch ®iÖn phÇn øng vµ m¹ch kÝch tõ m¾c vµo hai nguån mét chiÒu ®éc lËp víi nhau, lóc nµy ®éng c¬ ®­îc gäi lµ ®éng c¬ kÝch tõ ®éc lËp E UT1 UT1 p3 p2 p1 b c. t t t t I2 I1 Id Ud t3 t2 Rf U Ikt Rkt U CKT Ukt H×nh 4.2. S¬ ®å nèi d©y cña ®éng c¬ kÝch tõ nèi tiÕp 4.1.3.1 Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ kÝch tõ ®éc lËp - Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p cña m¹ch phÇn øng: U­ = E­ +(R­ +Rf)I­ U­ : §iÖn ¸p phÇn øng E­ : SuÊt ®iÖn ®éng phÇn øng R­ ,Rf : §iÖn trë phÇn øng,®iÖn trë phô trong m¹ch phÇn øng E I Rf U Ikt Rkt U CKT Ukt I­ : Dßng ®iÖn m¹ch phÇn øng R­ =r­ +rct +rb +rtc r­ : §iÖn trë cuén d©y phÇn øng rct : §iÖn trá cùc tõ phô rb : §iÖn trë cuén bï rtx : §iÖn trë tiÕp xóc chæi ®iÖn E­ = : Tèc ®é gãc (Rad/s) E­ = Ke . E­ Ke: HÖ sè søc ®iÖn ®éng cña ®éng c¬ (4.1) - BiÓu thøc (4.1) lµ ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ ®iÖn cña ®éng c¬. - MÆt kh¸c m«men ®iÖn tõ M®t =K..I­ Suy ra I­ = - Thay gi¸ trÞ I­ vµo biÓu thøc (1) ®­îc: - NÕu bá qua tæn thÊt c¬ vµ tæn thÊt thÐp th× m«men c¬ trªn trôc ®éng c¬ b»ng m«men ®iÖn tõ, kÝ hiÖu lµ M: M®t =Mc¬ =M (4.2) - BiÓu thøc (4.2) lµ ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp - M«men phô thuéc vµo tõ th«ng vµ dßng phÇn øng Tõ ph­¬ng tr×nh (4.2) suy ra: ®Ó thay ®æi tèc ®é ®éng c¬ ta cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p thay ®æi ®iÖn ¸p phÇn øng U­, tõ th«ng tøc lµ thay ®æi dßng kÝch tõ Ikt vµ thay ®æi ®iÖn trë phÇn øng R­ ,Rf - M =K..I­ .do ®ã muèn ®¶o chiÒu ®éng c¬ tøc lµ ®¶o chiÒu m«men M ta cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p ®¶o chiÒu tõ th«ng (tøc lµ ®¶o chiÒu dßng kÝch tõ Ikt ) hoÆc lµ ®¶o chiÒu dßng ®iÖn phÇn øng I­ - Gi¶ thiÕt phÇn øng ®­îc bï ®ñ, tõ th«ng =const, tõ c¸c ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ ®iÖn vµ ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ lµ tuyÕn tÝnh. §å thÞ cña chóng lµ nh÷ng ®­êng th¼ng ®­îc biÓu diÔn trªn h×nh vÏ: H×nh 4.3. §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp 4.1.3.2. ¶nh h­ëng cña c¸c tham sè ®Õn ®Æc tÝnh c¬ - Tõ ph­¬ng tr×nh: - Ta thÊy cã ba tham sè ¶nh h­ëng ®Õn ®Æc tÝnh c¬: tõ th«ng ®éng c¬, ®iÖn ¸p phÇn øng U­ vµ ®iÖn trë phÇn øng ®éng c¬. LÇn l­ît xÐt ¶nh h­ëng cña tõng tham sè a) ¶nh h­ëng cña ®iÖn trë phÇn øng. - Gi¶ thiÕt U­ = Udm = const vµ - Muèn thay ®æi ®iÖn trë m¹ch phÇn øng ta nèi thªm ®iÖn trë phô Rf vµo m¹ch phÇn øng. Trong tr­êng hîp nµy tèc ®é kh«ng t¶i lÝ t­ëng: - §é cøng ®Æc tÝnh c¬ - Khi Rf cµng lín, cµng nhá nghÜa lµ ®Æc tÝnh c¬ cµng dèc, øng víi Rf = 0 cã ®Æc tÝnh c¬ tù nhiªn TN(Rn) Rf1 Rf2 Rf3 M Mc Rn<Rf1<Rf2<Rf3 H×nh 4.4. §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp khi thay ®æi ®iÖn trë phô m¹ch phÇn øng cã gi¸ trÞ lín nhÊt lªn ®Æc tÝnh c¬ tù nhiªn cã ®é cøng h¬n tÊt c¶ c¸c ®­êng ®Æc tÝnh cã ®iÖn trë phô - Nh­ vËy khi thay ®æi ®iªn trë phô Rf ta ®­îc mét hä ®Æc tÝnh biÕn trë cã d¹ng nh­ h×nh vÏ 4.5, øng víi mét phô t¶i Mc nµo ®ã ,nÕu Rf cµng lín th× tèc ®é ®éng c¬ cµng gi¶m , ®ång thêi dßng ®iÖn ng¾n m¹ch vµ m«men ng¾n m¹ch còng gi¶m. Cho nªn ng­êi ta sö dông ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó han chÕ dßng ®iÖn vµ ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ phÝa d­íi tèc ®é c¬ b¶n. b) ¶nh h­ëng cña ®iªn ¸p phÇn øng. - Gi¶ thiÕt tõ th«ng , ®iÖn trë phÇn øng R­ = const. Khi thay ®æi ®iÖn ¸p theo h­íng gi¶m so víi Udm cã: + Tèc ®é kh«ng t¶i: Mc U1 U2 U3 U4 Udm M(I) + §é c­ng ®Æc tÝnh c¬: H×nh 4.5. §Æc tÝnh cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp khi gi¶m ®iªn ¸p ®Æt vµo phÇn øng ®é - Ta thÊy r»ng khi thay ®æi ®iªn ¸p (gi¶m ¸p) th× m«men ng¾n m¹ch cña ®éng c¬ gi¶m vµ tèc ®é ®éng c¬ còng gi¶m øng víi mét phô t¶i nhÊt ®Þnh. Do ®ã ph­¬ng ph¸p nµy còng ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ vµ h¹n chÕ dßng ®iÖn khëi ®éng. c) ¶nh h­ëng cña tõ th«ng. - Gi¶ thiÕt ®iÖn ¸p phÇn øng U­ = U®m= const. §iÖn trë phÇn øng R­ = const. Muèn thay ®æi dßng ®iÖn kich tõ Ikt ®éng c¬. Trong tr­¬ng hîp nµy: + Tèc ®é kh«ng t¶i: Mnm2 Mnm1 Mnm M + §é cøng ®Æc tÝnh c¬: H×nh 4.6. §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒukÝch tõ ®éc lËp khi gi¶m tõ th«ng. - Do c©ó t¹o cña ®éng c¬ ®iÖn, vµ thùc tÕ th­êng gi¶m t­ th«ng. Nªn khi tõ th«ng gi¶m th× t¨ng cßn sÏ gi¶m. Ta cã mét hä ®Æc tÝnh c¬ víi t¨ng dÇn vµ ®é cøng cña ®Æc tÝnh c¬ gi¶m dÇn khi gi¶m tõ th«ng. - Khi thay ®æi tõ th«ng th× dßng ®iÖn ng¾n m¹ch - M« men ng¾n m¹ch - C¸c ®Æc tÝnh c¬ ®iÖn vµ ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ khi gi¶m tõ th«ng ®­îc biÓu diÔn nh­ trªn h×nh 4.7 - Víi d¹ng momen phô t¶i Mc thÝch hîp víi chÕ ®é lµm viÖc cña ®éng c¬ th× khi gi¶m tõ th«ng tèc ®é ®éng c¬ t¨ng lªn. 4.1.3.3. VÊn ®Ò ®¶o chiÒu - ChiÒu quay ®éng c¬ phô thuéc vµo chiÒu quay m«men cã thÓ dïng hai ph­¬ng ph¸p. HoÆc thay ®æi chiÒu dßng phÇn øng I­ hoÆc ®æi chiÒu tõ th«ng (®æi chiÒu dßng kÝch tõ Ikt). - NÕu dïng ph­¬ng ph¸p ®¶o chiÒu dßng kÝch tõ. Khi m¸y ®ang quay th× do hÖ sè ®iÖn c¶m cña cuén d©y kÝch thÝch lín (do cã nhiÒu vßng d©y) nªn khi thay ®æi dßng kÝch thÝch Ikt th× xuÊt hiÖn suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng rÊt cao g©y ra ®iÖn ¸p lµm ®¸nh thñng c¸ch ®iÖn d©y quÊn kÝch thÝch . - Do ®ã ®Ó ®¶o chiÒu quay ®éng c¬ ta chon ph­¬ng ph¸p ®¶o chiÒu dßng phÇn øng I­ . - Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta chon ph­¬ng ph¸p thay ®æi tèc ®é lµ thay ®æi ®iÖn ¸p phÇn øng U­ (tøc lµ ®iÒu khiÓn U­) vµ ®¶o chiÒu quay b»ng ®¶o chiÒu dßng phÇn øng I­ . 4.1.3.4. Mét sè yªu cÇu kÜ thuËt kh¸c a) §é tr¬n - Trong ®ã: + lµ tèc ®é æn ®Þnh cña ®éng c¬ ®¹t ®­îc ë cÊp i, i+1 + tøc lµ hÖ truyÒn ®éng cã thÓ æn ®Þnh ë mäi vÞ trÝ trong toµn d¶i ®iÒu chØnh b) D¶i ®iÒu chØnh tèc ®é + Lµ ph¹m vi ®iÒu chØnh – lµ tØ sè gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña tèc ®é lµm viÖc øng víi m«men t¶i ®· cho: Trong ®ã: + bÞ h¹n chÕ bëi ®é bÒn ®éng c¬ vµ ®é bÒn cña vµnh + bÞ chÆn bëi yªu cÇu vÒ m«men khëi ®éng, kh¶ n¨ng qu¸ t¶i vµ sai sè tèc ®é lµm viÖc cho phÐp. c) Chèng mÊt kÝch tõ + Khi më m¸y ph¶i ®¶m b¶o chèng mÊt kÝch tõ mµ nguyªn nh©n lµ do ng¾n m¹ch kÝch thÝch +V× khi ®ã E­ = 0 nªn I­ = +Do U kh«ng ®æi vµ R­ rÊt nhá (®iÖn trë cuén d©y phÇn øng) nªn I­ rÊt lín lµm ch¸y d©y quÊn vµ vµnh g + C¸ch kh¾c phôc ®iÒu nµy lµ ph¶i cã bé phËn nhËn biÕt ®­îc mÊt kÝch tõ ( vµ do ®ã I­ =0) th× lËp tøc ng¾t nguån cÊp cho phÇn øng tøc U­ = 0. Khi ®ã I­ kh«ng lín vµ tr¸nh ®­îc sù cè trªn. 4.1.4.§iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu 4.1.4.1. Nguyªn lÝ ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng - §Ó ®iÒu chØnh ®iªn ¸p phÇn øng ®éng c¬ mét chiÒu cÇn cã thiÕt bÞ nguån ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp, c¸c bé chØnh l­u ®iÒu khiÓn .....C¸c thiÕt bÞ nguån nµy cã c¸c chøc n¨ng biÕn n¨ng l­îng ®iÖn xoay chiÒu thµnh mét chiÒu cã søc ®iÖn ®éng Eb ®iÒu chØnh ®­îc nhê tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn U®k. V× lµ nguån cã c«ng suÊt h÷u h¹n so víi ®éng c¬ nªn c¸c bé biÕn ®æi nµy cã ®iÖn trë trong Rb vµ ®iÖn c¶m Lb kh¸c kh«ng, ë chÕ ®é x¸c lËp ph­¬ng tr×nh ®ac tÝnh cua hÖ thèng: U Eb(udk) Eu Rud I Rb BBD Udk LK H×nh 4.7. S¬ ®å khèi vµ s¬ ®å thay thÕ ë chÕ ®é x¸c lËp - Khi m«men lµ ®Þnh møc th× c¸c gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña tèc ®é lµ - §Ó tho¶ m·n kh¶ n¨ng qu¸ t¶i th× ®¨c tÝnh thÊp nhÊt cña d¶i ®iÒu chØnh ph¶i cã m«men ng¾n m¹ch lµ: - Trong ®ã Km lµ hÖ sè qu¸ t¶i vÒ m«men . V× hä d¨c tÝnh c¬ lµ c¸c ®­êng song song nhau nªn theo ®Þnh nghÜa vÒ ®é cøng ®Æc tÝnh c¬ cã thÓ viÕt: H×nh 4.8. X¸c ®Þnh ph¹m vi ®iÒu chØnh - Víi mét c¬ cÊu m¸y cô thÓ th× c¸c gi¸ trÞ , M®m , Km lµ x¸c ®Þnh, v× vËy ph¹m vi ®iÒu chØnh D phô thuéc tuyÕn tÝnh vµo gi¸ trÞ cña ®é cøng . Khi ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng ®éng c¬ b»ng c¸c thiÕt bÞ nguån ®iÒu chØnh th× ®iÖn trë m¹ch phÇn øng gÊp kho¶ng hai lÇn ®iÖn trë phÇn øng. Do ®ã cã thÓ tÝnh s¬ bé ®­îc: - Sai sè t­¬ng ®èi cña t«c ®é ë ®Æc tÝnh c¬ thÊp nhÊt lµ: - V× c¸c gi¸ trÞ , , nªn cã thÓ tÝnh ®­îc gi¸ trÞ tèi thiÓu cña ®Æc tÝnh c¬ sao cho sai sè cho phÐp kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp. §Ó lµm viÖc nµy trong ®a sè c¸c tr­êng hîp cÇn x©y dùng c¸c hÖ truyÒn ®éng kiÓu vßng kÝn. Trong suèt qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng th× tõ th«ng kÝch tõ ®­îc gi÷ nguyªn do ®ã m«men t¶i cho phÐp cña hÖ sÏ kh«ng ®æi: 4.1.4.2. Nguyªn lÝ ®iÒu chØnh tõ th«ng ®éng c¬ - §iÒu chØnh tõ th«ng kÝch thÝch cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu lµ ®iÒu chØnh m«men ®iÖn tõ cña ®éng c¬ vµ sø ®iÖn ®éng quay cña ®éng c¬ lµ m¹ch phi tuyÕn v× vËy hÖ ®iÒu chØnh tõ th«ng còng lµ hÖ phi tuyÕn: Trong ®ã rk : ®iÖn trë d©y quÊn kÝch thÝch rb : ®iÖn trë cña nguån ®iÖn ¸p kÝch thÝch : sè vßng d©y cña d©y quÊn kÝch thÝch - Trong chÕ ®é x¸c lËp cã quan hÖ sau: ; - Th­êng khi ®iÒu chØnh tõ th«ng th× ®iÖn ¸p phÇn øng ®­îc gi÷ nguyªn b»ng gi¸ trÞ ®Þnh møc, do ®ã ®Æc tÝnh c¬ thÊp nhÊt trong vïng ®iÒu chØnh tõ th«ng lµ ®Æc tÝnh cã ®iÖn ¸p phÇn øng ®Þnh møc, tõ th«ng ®Þnh møc vµ ®­îc gäi lµ ®Æc tÝnh c¬ b¶n. Tèc ®é lín nhÊt cña d¶i ®iÒu chØnh tõ th«ng bÞ h¹n chÕ bëi kh¶ n¨ng chuyÓn m¹ch cña cæ gãp ®iÖn. Khi gi¶m tõ th«ng ®Ó t¨ng tèc ®é quay cña ®éng c¬ th× ®ång thêi ®iÒu kiÖn chuyÓn m¹ch cña cæ gãp còng bÞ xÊu ®i v× vËy, ®Ó ®¶m b¶o ®iªu kiÖn chuyÓn m¹ch b×nh th­êng th× cÇn ph¶i gi¶m dßng ®iÖn phÇn øng cho phÐp, kÕt qu¶ lµ momen cho phÐp trªn trôc ®éng c¬ gi¶m rÊt nhanh. Ngay c¶ khi gi÷ nguyªn dßng ®iÖn phÇn øng th× ®é cøng ®Æc tÝnh c¬ còng gi¶m r©t nhanh khi gi¶m tõ th«ng kÝch thÝch: hay - Do ®iÒu chØnh tèc ®é b»ng c¸ch gi¶m tõ th«ng nªn ®èi víi c¸c ®«ng c¬ mµ tõ th«ng ®Þnh møc n»m ë chç tiÕp gi¸p gi÷a vïng tuyÕn tÝnh vµ vïng b·o hoµ cña ®Æc tÝnh tõ ho¸ th× cã thÓ coi viÖc ®iÒu chØnh la tuyÕn tÝnh vµ h»ng sè C phô thuéc vµo th«ng sè kÕt cÊu cña m¸y ®iÖn: E Udk Lk rbk ik + _ I rk H×nh 4.9. S¬ ®å thay thÕ H×nh 4.10. §Æc tÝnh ®iÒu chØnh khi ®iÒu chØnh tõ th«ng ®éng c¬ 4.1.5. Vµi nÐt vÒ ®éng c¬ mét chiÒu kÝch t­ b»ng nam ch©m vÜnh cöu Trong m¸y ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ b»ng nam ch©m vÜnh cöu , tõ tr­êng ®­îc t¹o thµnh nhê nam ch©m vÜnh cöu . So víi m¸y kiÓu kÝch thÝch ®iÖn tõ , c¸c m¸y nµy chØ kh¸c ë thiÕt bÞ cña hÖ thèng tõ . H×nh 4.11.HÖ thèng tõ cña m¸y ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ b»ng nam ch©m vÜnh cöu H×nh 4.11, vÏ c¸c kiÓu hÖ thèng tõ cã thÓ cã cña lo¹i m¸y nµy . KiÓu a vµ b cã c¸ch bè trÝ nam ch©m h×nh tia th«ng dông cho c¸c m¸y nhiÒu cùc khi 2p = 4 . V× chiÒu dµi cña nam ch©m ng¾n , t¸c dông khö tõ cña søc tõ ®éng phÇn øng däc theo ®­êng søc tõ ë kÕt cÊu nµy rÊt râ rÖt . §Ó gi¶m hiÖn t­îng ®ã cÇn chÕ t¹o nam ch©m cã lùc kh¸ng tõ m¹nh ( nam ch©m Ferittberi ) vµ lµm c¸c mÆt cùc cña nam ch©m b»ng vËt liÖu tõ mÒm . KiÓu kÕt cÊu c ®Æc biÖt thÝch hîp khi 2p = 2 , khi ®ã c¸c nam ch©m ®Æt theo h­íng tiÕp tuyÕn cã chiÒu dµi theo ph­¬ng tõ hãa lín . ë tr­êng hîp nµy cã thÓ dïng c¸c loai vËt liÖu tõ cã lùc kh¸ng tõ t­¬ng ®èi nhá nh­ng cã n¨ng l­îng riªng lín . Còng ngay chÝnh lo¹i nµy co thÓ kµm theo h×nh d . ë ®©y hÖ thèng tõ lµ mét vµnh x¸c ®Þnh ®· ®­îc tõ hãa lµm b»ng vËt liÖu tõ c­ngd .¦u ®iÓm cö lo¹i nµy lµ kÕt cÊu ®¬n gi¶n nh­ng nhù¬c ®iÓm lµ kh¶ n¨ng ®æi chiÒu kÐm ®i v× khe hë trôc ngang nhá vµ tõ tr­êng phÇn øng lín . §Ó chÕ t¹o c¸c nam ch©m vÜnh cöu c«ng suet tõ vµi ®Õn vµi tr¨m oat ®­îc ding trong truúen ®äng c«ng suet nhá , trong «t« , m¸y bay vµ c¸c hÖ tù ®éng kh¸c . C¸c ®éng c¬ th­êng ding ë chÕ ®é ng¾n h¹n hoÆc ng¾n h¹n lÆp l¹i , cho phÐp më m¸y vµ ®æi chiÒu quay kh«ng cã biÕn tr¬ ë m¹ch phÇn øng . Tèc ®ä quay cña ®äng c¬ ®­îc ®iÒu chØnh b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn ¸p phÇn øng còng nh­ sö dông ¸p xung ®Ó ®iÒu chØnh sau tèc ®é quay . Ph­¬ng ph¸ ®iÒu chØnh sau thùc hiÖn ®­îc nhê r¬le khèng chÕ bëi m¸y phat tèc ®Ó ng¾n m¹ch mét c¸ch chu k× ®iÖn trë phô trong m¹ch phÇn øng . ë c¸c ®éng c¬ cã c«ng suet lín h¬n ng­êi ta sö dông kÝch thÝch cã bï . Trong tr­êng hîp ®ã ®éng c¬ ®­îc trang bi d©y quÊn kich thÝch mµ søc tõ ®éng cña nã ®ñ ®Ó ®iÒu chØnh tõ tr­êng trong ph¹m vi cho tr­íc . Khi tÝnh tãan vµ thiÕt kÕ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã nam cham vÜnh cöu cÇn xÐt dÕn ®Æc thï cña ¶nh h­ëng cña søc tõ ®éng phÇn øng lµ t¸c dông khö tõ lµ chñ yÕu h¬n ®èi víi ®éng c¬ ®ång bé nam ch©m vÜnh cöu . Do kh«ng cã d©y quÊn kÝch thÝch vµ tæn hao trong c¸c d©y quÊn ®ã , so víi m¸y cã kÝch thich ®iÖn tõ , m¸y ®iÖn métchiÒu kÝch tõ b»ng nam ch©m vÜnh cöu co hiÖu suet cao h¬n , ®iÒu khiÓn , lµm m¸t dÔ dµng h¬n , kÝch thÝch l¨p ®Ët , träng l­îng vµ gi¸ thµnh ( víi loai co c«ng suÊt kh«ng lín ) nhá h¬n , kÝch thÝch æn ®Þnh h¬n v× tõ tr­êng cña nam ch©m vÜnh cöu kh«ng phôc thuéc tèc ®é quay , ®iÖn ¸p phÇn øng còng nh­ nhiÖt ®é . Tuy nhiªn , m¸y ®éng c¬ ®iªn mét triÒu kÝch tõ b»ng nam ch©m vÜnh cöu còng cã mét sè nh­îc ®iÓm nh­ : tèc ®é quay vµ ®iÖn ¸p phÇn øng kh«ng ®iÒu chØnh ®­îc b»ng c¸ch thay ®æi tõ tr­êng ,kÝch thich ®­îc , c«ng suÊt v­ît qu¸ vai trôc oat th× chóng kh«ng thÓ s¸nh víi c¸c may cã kÝch thÝch ®iÖn tõ vÒ mÆt kÝch th­íc l¾p ®Æt, träng l­îng vµ gi¸ thµnh , c«ng nghÖ tõ hãa vµ chÕ t¹o nam ch©m phøc t¹p h¬n. C¸c ­u ®iÓm khi sö dông ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu: VÒ ph­¬ng diÖn ®iÒu chØnh tèc ®é , ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã nhiÒu ­u viÖt h¬n so v¬I c¸c ®éng c¬ kh¸c . Kh«ng nh÷ng nã co kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tèc ®é dÔ dµng mµ cÊu tróc m¹ch lùc , m¹ch ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n h¬n ®ång thêi l¹i ®¹t chÊt l­îng ®iÒu chØnh cao trong d¶i ®iÒu chØnh réng . Trong m« h×nh ta sö dông ®éng c¬ kÝch tõ b»ng nam ch©m vÜnh cöu cã c«ng suÊt 30ww vµ sö dông ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn ¸p cÊp cho m¹ch kÝch tõ cña ®éng c¬ . Ch­¬ng v Giíi thiÖu mét sè thiÕt bÞ ®iÖn dïng trong M« h×nh cña ®ãng më tù ®éng 5.1. R¬le R¬le lo¹i khÝ cô ®iÖn tù ®éng mµ ®Æc tÝnh “vµo ra” cã tÝnh chÊt sau: TÝn hiÖu ®Çu ra thay ®æi nh¶y cÊp (®ét ngét) khi tÝn hiÖu ®Çu vµo ®¹t nh÷ng gi¸ trÞ x¸c ®Þnh. R¬le ®­îc sö dông rÊt réng r·i trong c¸c lÜnh vùc tù ®éng ®iÒu khiÓn, truyÒn ®éng ®iÖn, b¶o vÖ m¹ng l­íi ®iÖn, th«ng tin liªn l¹c R¬le ®­îc coi lµ phÇn tö c¬ b¶n ®Ó t¹o nªn c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng trªn c¬ së kü thuËt sè nh­: M¸y tÝnh, PLC, tù ®éng ®iÒu khiÓn th«ng minh, c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®iÒu khiÓn ®iÖn trong gia ®×nh . §¹i l­îng cÇn ®Ó cho R¬le ho¹t ®éng ®­îc gäi lµ ®¹i l­îng t¸c dông. C¸c ®¹i l­îng t¸c dông ®­îc ®Æt vµo c¸c ®Çu vµo kh¸c nhau cña R¬le, chóng cã thÓ lµ mét hoÆc hai ®¹i l­îng kh¸c nhau. R¬le cã ®¹i l­îng t¸c dông lµ ®¹i l­îng ®iÖn (dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, c«ng suÊt ), ®­îc gäi lµ R¬le ®iÖn. R¬le trung gian ®­îc dïng rÊt nhiÒu trong c¸c hÖ thèng b¶o vÖ ®iÖn, trong c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng. Do cã sè l­îng tiÕp ®iÓm lín 4-6 tiÕp ®iÓm, võa th­êng ®ãng võa th­êng më. R¬le trung gian ®­îc sö dông khi kh¶ n¨ng ®ãng ng¾t cña tiÕp ®iÓm cña R¬le chÝnh kh«ng ®ñ, hoÆc chia tÝn hiÖu tõ R¬le chÝnh ®Õn nhiÒu bé phËn kh¸c nhau cña s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn. Trong c¸c b¶ng m¹ch ®iÒu khiÓn dïng linh kiÖn ®iÖn tö , R¬le trung gian th­êng ®­îc dïng lµm phÇn tö ®Çu ra ®Ó truyÒn tÝn hiÖu cho c¸c bé phËn m¹ch phÝa sau, ®ång thêi c¸c ly ®iÖn ¸p kh¸c nhau gi÷a phÇn ®iÒu khiÓn th­êng lµ ®iÖn ¸p thÊp 1 chiÒu( 5V, 10V, 12V, 24V) víi phÇn chÊp hµnh th­êng lµ ®iÖn ¸p lín xoay chiÒu (220V, 380V). Hinh 5.1.R¬le trung gian kiÓu ch©n c¾m. Gåm 4 tiÕp ®iÓm 2 th­êng ®ãng 2 th­êng më Cã ®Ìn b¸o Nh÷ng yªu cÇu khi chän R¬le trung gian: C«ng suÊt tiªu thô nhá. KÕt cÊu sö dông ®¬n gi¶n. C«ng suÊt ng¾t cña hÖ thèng tiÕp ®iÓm lµ ®ñ lín. §é bÒn c¬, ®é bÒn ®iÖn cña cÆp tiÕp ®iÓm. Sè l­îng cÆp tiÕp ®iÓm phï hîp víi nh­u cÇu sö dông. 5.2.Encoder 5.2.1. Kh¸i niÖm NhiÖm vô cña Encoder lµ ®o l­êng dÞch chuyÓn th¼ng hoÆc gãc ®ång thêi chuyÓn ®æi gãc hoÆc vÞ trÝ th¼ng thµnh tÝn hiÖu nhÞ ph©n vµ nhê tÝn hiÖu nµy cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ trôc hoÆc cña mét c¬ cÊu chuyÓn ®éng bÊt k×. TÝn hiÖu ra cña Encoder cho d­íi d¹ng sè. Encoder ®­îc sö dông chñ yÕu trong c¸c m¸y CNC vµ robot dïng lµm phÇn tö chuyÓn ®æi tÝn hiÖu ph¶n håi. H×nh 5.2. Encoder kiÓu quay Tïy thuéc vµo chuyÓn ®éng cña Encoder mµ ta cã hai kiÓu Encoder th¼ng vµ Encoder quay. Nguyªn lý ho¹t ®éng hoµn toµn gièng nhau nh­ng Encoder th¼ng cã ®iÓm kh¸c c¬ b¶n víi Encoder kiÓu quay lµ chiÒu dµi cña Encoder th¼ng ph¶i b»ng tæng chuyÓn ®éng t­¬ng øng cã nghÜa lµ chiÒu dµi cÇn ®o ph¶i b»ng chiÒu dµi th­íc. Encoder quay chØ lµ mét ®Üa nhá vµ kÝch th­íc cña cña Encoder kh«ng phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch ®o, do ®ã kÝch th­íc cña nã nhá gän h¬n so víi lo¹i th¼ng. Encoder quay cã thÓ dïng ®Ó ®o c¶ hai th«ng sè dÞch chuyÓn vµ tèc ®é. Trong m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn sè, chuyÓn ®éng cña bµn m¸y ®­îc dÉn ®éng tõ mét ®éng c¬(®éng c¬ b­íc, ®éng c¬ xoay chiÒu hoÆc ®éng c¬ mét chiÒu) qua vÝt me, ®ai èc bi tíi bµn m¸y. Cã thÓ x¸c ®Þnh nhê Encoder l¾p trong côm truyÒn dÉn. 5.2.2. C¸c lo¹i Encoder Encoder ®­îc chia lµm hai lo¹i 5.2.2.1. Encoder tuyÖt ®èi Encoder tuyÖt ®èi kÕt cÊu gåm c¸c phÇn sau: nguån s¸ng, ®Üa m· hãa vµ c¸c phodetetor. §Üa m· hãa ®­îc chÕ t¹o tõ vËt liÖu trong suèt. MÆt ®Üa ®­îc chia thµnh c¸c gãc ®Òu nhau vµ c¸c ®­êng trßn ®ång t©m vµ b¸n kÝnh giíi h¹n c¸c gãc h×nh thµnh c¸c ph©n tè diÖn tÝch. TËp hîp c¸c ph©n tè diÖn tÝch cïng giíi h¹n bëi hai vßng trßn ®ång t©m gäi lµ gi¶i b¨ng. Sè gi¶ b¨ng trªn ®Üa tïy thuéc vµo kh¶ n¨ng c«ng nghÖ. C«ng nghÖ ngµy nay cho phÐp chia ®Üa m· hãa lín nhÊt lµ d¶i. Trªn c¸c d¶i b¨ng, c¸c diÖn tÝch ph©n tè cã ph©n tè ®Ó trong suèt(¸nh s¸ng cã thÓ xuyªn qua ®­îc) vµ còng cã ph©n tè ®­îc phñ mét líp mµ ¸nh s¸ng kh«ng thÓ xuyªn qua ®­îc. Sù trong suèt vµ kh«ng trong suèt ®Æc tr­ng tÝnh cña c¸c ph©n tè H×nh 5.3. §Üa quang Nguyªn lý ho¹t ®éng cña Encoder tuyÖt ®èi: §Üa m· hãa ®­îc l¾p trªn trôc, ®èi diÖn qua ®Üa m· hãa phÝa bªn tr¸i ta bè trÝ nguån s¸ng( ®Ìn LED), phÝa bªn kia cña ®Üa bè trÝ c¸c photosensor, khuÕch ®¹i vµ c¸c trigger Smiths. T­¬ng øng víi mçi d¶i b¨ng ta l¾p nguån s¸ng. Nguån s¸ng vµ c¸c photosensor ®­îc l¾p cè ®Þnh. Khi ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng chiÕu tíi ®Üa m· hãa, nÕu ®èi diÖn víi tia s¸ng lµ diÖn tÝch ph©n tè trong suèt, ¸nh s¸ng xuyªn qua ®Üa tíi photosensor lµm xuÊt hiÖn dßng ch¹y qua photosensor. bÞ phñ líp ch¾n s¸ng, ¸nh s¸ng kh«ng tíi ®­îc photosensor vµ trong photosensor kh«ng cã dßng ®iÖn ch¹y qua. Dßng ra cña photosensor nhá, v× vËy ta ®­a ra bé khuÕch ®¹i, khuÕch ®¹i ®ñ lín ®Ó ®­a ®Õn tÇng tiÕp theo. Do qu¸ tr×nh quay ®Üa m· hãa, c­êng ®é ¸nh s¸ng t¨ng tõ nhá ®Õn cùc ®¹i( tia s¸ng xuyªn qua hoµn toµn) vµ tiÕp theo gi¶m dÇn ®Õn khi tia s¸ng bÞ chÆn bëi dßng trong photosensor b»ng kh«ng. V× vËy ®Ó cã xung ra lµ xung vu«ng ta cho tÝn hiÖu qua m¹ch söa d¹ng xung trigger Smiths. Gäi sè gãc trªn ®Üa lµ S vµ sè d¶i lµ a, quan hÖ gi÷a sè gãc vµ sè gi¶i biÓu diÔn theo c«ng thøc lµ S = 2a Trong ®ã a lµ sè d­¬ng tuyÖt ®èi 5.2.2.2. Encoder gia sè Encoder ®­îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp. Encorder gia sè cã hai kiÓu kiÓu th¼ng vµ kiÓu quay. Encoder quay gåm cã nguån s¸ng( trong kÕt cÊu nµy nguån s¸ng lµ bãng ®Ìn), thÊu kÝnh, ®Üa th­íc cè ®Þnh ®Üa, ®Üa ph¸t xung, photosensor vµ m¹ch ®iÖn. §Üa ph¸t xung ®­îc lµm b»ng vËt liÖu trong suèt, trªn cã mé hoÆc hai d¶i b¨ng( d¶i b¨ng lµ tËp hîp c¸c v¹ch s¸ng tèi cã chiÒu dÇy gièng nhau). Mét trong hai d¶i b¨ng trªn ®Üa lµm nhiÖm vô ph¸t xung, d¶i b¨ng cßn l¹i ®Ó x¸c ®Þnh gãc kh«ng quy chiÕu. §Üa ph¸t xung ®­îc l¾p trªn trôc vµ chuyÓn ®éng quay cïng trôc. §Üa th­íc( th­íc cè ®Þnh) cã xÎ bèn r·nh trªn cïng mét hµng, r·nh xÎ thø n¨m bè trÝ trªn hµng riªng vµ th­íc ®­îc cã ®Þnh trªn vá cïng phÝa víi photosensor H×nh 5.4. Encoder gia sè kiÓu quay T­¬ng øng víi n¨m r·nh cè ®Þnh l¾p n¨m photosensor, photosensor còng ®­îc l¾p cè ®Þnh víi Encoder. ThÊu kÝnh lµm nhiÖm vô biÕn ®æi ®­êng ®i cña c¸c tia s¸ng thµnh c¸c tia s¸ng song song. Encoder gia sè kiÓu th¼ng: Encoder gia sè kiÓu th¼ng còng cã nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n nh­ Encoder gia sè kiÓu quay nh­ng chØ kh¸c th­íc ®éng lµ th­íc th¼ng. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña nã hoµn toµn gièng Encoder gia sè kiÓu quay. H×nh 5.5. Encoder kiÓu th¼ng. So s¸nh Encoder gia sè vµ Encoder tuyÖt ®èi: Encoder gia sè cã ­u ®iÓm sau: §¬ng gi¶n vµ rÎ tiÒn Kh«ng cÇn m¹ch gi¶i m· vµ kh«ng cÇn bé ®Õm Gi¶i ®o chØ giíi h¹n ®Æc tÝnh cña bé ®Õm Tèc ®é cã thÓ chän ë bÊt k× ®iÓm nµo Nh­îc ®iÓm : Kh«ng ®o ®­îc vÞ trÝ tuyÖt ®èi do sù thay ®æi gia sè RÊt nh¹y c¶m víi c¸c tÝn hiÖu bªn ngoµi Ng¾t nguån ®iÖn sÏ lµm mÊt gèc ), muèn ®o ®­îc ph¶i x¸c ®Þnh l¹i Encoder xung: H×nh 5.6.: Encoder xung Nguyªn lý lµm viÖc cña Encoder xung Sö dông Encoder xung lµm c¶m biÕn vÞ trÝ: S¬ ®å øng dông Encoder xung giao tiÕp víi ®iÒu khiÓn: ¦u ®iÓm: §Çu ra d¹ng xung nªn trong c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn kh«ng cÇn cã bé chuyÓn ®æi ADC DÔ sö dông. Nh­îc ®iÓm: Gi¸ thµnh cao Ph¶i cã thªm m¹ch gi¶i m· vµ ®Õm 5.3. C¶m biÕn hång ngo¹i 5.3.1 Diode ph¸t hång ngo¹i H×nh 5.7. CÊu t¹o vµ kÝch thø¬c cña Diode ph¸t hång ngo¹i - Diode ph¸t hång ngo¹i ®­îc sö dông lµ lo¹i Diode cã 940nm. Gãc ph¸t giíi h¹n trung b×nh lµ . - C«ng suÊt tiªu t¸n lµ 200mW. §iÖn ¸p lµm viÖc lµ 5V, dßng lµm viÖc cho phÐp lµ 100mA. C«ng suÊt ph¸t tiªu hao trªn nhiÖt ®é lµ 2.67mW/ ë 25 . 5.3.2. Sensor thu hång ngo¹i Sensor thu sö dông lµ lo¹i sensor PNA4602M ho¹t ®éng ë tÇn sè sãng mang 38Khz. H×nh d¹ng cña sensor nh­ h×nh vÏ. H×nh 5.8. CÊu t¹o vµ kÝch th­íc cña sensor thu hång ngo¹i Nguyªn lý ho¹t ®éng cña sensor: Khi kh«ng cã hång ngo¹i ®iÖn ¸p ra Vo =Vcc = +5V Khi cã hång ngo¹i ®iÖn ¸p ra Vo=Vcc-0.7V 5.3.3.C¶m biÕn hång ngo¹i Hång ngo¹i cã b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ n»m ngoµi vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy, cã b­íc sãng lín h¬n b­íc s¸ng cña tia ®á (> 760 m). Sãng hång ngo¹i ®­îc t¹o ra dÔ dµng b»ng c¸ch t¹o dao ®éng cho diode ph¸t hång ngo¹i chuyªn dông. Do ®ã hång ngo¹i ®­îc øng dông trong nhiÒu lÜnh vùc. Tia hång ngo¹i víi b¶n chÊt sãng ®iÖn tõ nªn cã thÓ ph¶n x¹ khi gÆp bÒ mÆt vËt thÓ. Ta cã thÓ øng dông ®Æc ®iÓm nµy ®Ó ph¸t hiÖn vËt thÓ. Trong m¹ch ph¸t hiÖn vËt thÓ ho¹t ®éng trªn nguyªn lý thu ph¸t hång ngo¹i ta bè trÝ c¸c diode ph¸t vµ sensor thu hång ngo¹i thµnh tõng cÆp theo nhiÒu c¸ch . Chóng cã thÓ ®­îc bè trÝ c¹nh nhau . Trong c¸ch bè trÝ nµy tia hång ngo¹i tõ diode ph¸t khi gÆp bÒ mÆt vËt c¶n sÏ ph¶n x¹ ng­îc trë l¹i. Do sensor thu ®­îc ®Æt c¹nh diode ph¸t nªn sÏ thu ®­îc tÝn hiÖu ph¶n x¹ nµy. HoÆc chóng cã thÓ ®­îc bè trÝ ®èi diÖn .ë c¸ch bè trÝ nµy, khi kh«ng cã vËt ch¾n tia hång ngo¹i tõ diode ph¸t lu«n tíi ®­îc sensor thu, khi cã vËt ch¾n tia hång ngo¹i sÏ kh«ng ®i th¼ng mµ ph¶n x¹ trë l¹i do ®ã kh«ng tíi ®­îc sensor thu. Ngoµi ra hång ngo¹i cßn ®­îc sö dông ®Ó truyÒn tin kh«ng d©y do cã kh¶ n¨ng chèng nhiÔu tèt h¬n ¸nh s¸ng th«ng th­êng do ®ã cã thÓ mang th«ng tin m· hãa. ThiÕt bÞ thu ph¸t hång ngo¹i l¹i kh¸ ®¬n gi¶n, gän nhÑ, gi¸ thµnh rÎ. Víi nh÷ng ­u ®iÓm trªn hång ngo¹i ®­îc lùa chän nh­ mét gi¶i ph¸p tèi ­u trong viÖc thiÕt kÕ m¹ch ph¸t hiÖn vËt thÓ cho cöa tù ®éng. 5.4. M¸y biÕn ¸p 5.4.1. Yªu cÇu cña m¸y biÕn ¸p Do sö dông nhiÒu møc ®iÖn ¸p ®Ó cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng nªn ta cÇn cã m¸y biÕn ¸p .Cô thÓ cã c¸c møc ®iÖn ¸p sau khi quy ®æi nh­ sau: + §éng c¬ cÇn ba cÊp ®iÖn ¸p ®Ó thay ®æi tèc ®é lµ : - 4 V 1chiÒu (qua chØnh l­u + tô läc) =3.5 V xoay chiÒu. -6 V 1chiÒu (qua chØnh l­u + tô läc) =5 V xoay chiÒu . - 9 V 1chiÒu (qua chØnh l­u + tô läc) =7.5 V xoay chiÒu +Vi sö lý dïng cuén: 5V 1chiÒu (qua chØnh l­u + tô läc +æn ¸p tuyÕn tÝnh) =5.5 V xoay chiÒu +§Çu vµo Encorder 5V 1chiÒu (qua chØnh l­u + tô läc + æn ¸p tuyÕn tÝnh) =5.5 V xoay chiÒu +PLC: 12V 1chiÒu (qua chØnh l­u + tô läc) =9.5 V xoay chiÒu 24V 1chiÒu (qua chØnh l­u + tô läc) =19 V xoay chiÒu + §Ìn : 20V xoay chiÒu -- Tõ yªu cÇu cña viÖc thiÕt kÕ ta chän m¸y biÕn ¸p cã c¸c th«ng sè sau: + ®iÖn ¸p cuén s¬ cÊp:220V +C¸c cuén thø cÊp cã c¸c møc ®iÖn ¸p sau:3.5V, 5V, 5.5V, 7.5V , 9.5V, 19V , 20V 220V 3.5 V 5.0 V 7.5 V 19 V V 9.5 V 20 V 5.5 V 5.5 V H×nh 5.7 .S¬ ®å nguyªn lý m¸y biÕn ¸p 5.4.2.TÝnh chän m¸y biÕn ¸p - Chän lâi biÕn ¸p h×nh ch÷ E: H×nh 5.8. Lâi biÕn ¸p a = 4cm, b = 5.5cm, l= 2.3cm, h= 5.8cm HÖ sè quÊn d©y s= a.b = 4 x 5.5 = N0 = = 2,27 -> lÊy = 2.3(vßng/vol) -Sè vßng d©y Cuén s¬ cÊp W1 = N0.U1max = 2.3 x 220 = 5.06(vßng) Cuén thø cÊp W2 = N0.U2max (vßng) 3.5V -> 8 vßng 5V -> 11 vßng 5.5V -> 13 vßng 7.5V -> 17 vßng 19V -> 44 vßng 9.5 V -> 22 vßng 20 V -> 46 vßng Ch­¬ng vi øng dông plc ®iÒu khiÓn ®ãng më cöa tù ®éng 6.1. thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn PLC 6.1.1.Kh¸i niÖm chung: PCL viÕt t¾t cña Programble Logic Control, lµ thiÕt bÞ lËp tr×nh ®­îc, cho phÐp thùc hiÖn linh ho¹t c¸c phÐp to¸n ®iÒu khiÓn th«ng qua mét ng«n ng÷ lËp tr×nh. Nã ddwocj thiÕt kÕ chuyªn dông trong c«ng nghiÖp ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p vµ tuú thuéc vµo ng­êi sö dông mµ nã cã thÓ thùc hiÖn hµng lo¹t c¸c ch­¬ng tr×nh. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh PLC hiÖn nay cã øng dông rÊt réng r·i nã cã thÓ thay thÕ ®ù¬c c¶ mét m¶ng r¬le, h¬n thÕ n÷a PLC gièng nh­ mét m¸y tÝnh nªn cã thÓ lËp tr×nh ®­îc. Ch­¬ng tr×nh cña PLC cã thÓ thay ®æi rÊt dÔ dµng, c¸c ch­¬ng tr×nh con còng cã thÓ söa ®æi nhanh chãng. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh PLC ®¸p øng ®­îc hÇu hÕt c¸c yªu cÇu vµ nh­ lµ yÕu tè chÝnh trong viÖc n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp. Tr­íc ®©y th× viÖc tù ®éng ho¸ chØ ®­îc ¸p dông trong s¶n xuÊt hµng lo¹t n¨ng xuÊt cao. HiÖn nay cÇn thiÕt ph¶i tù ®éng ho¸ c¶ trong s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng. 6.1.2. Vai trß cña PLC Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña PLC ta thÊy vai trß cña nã rÊt quan träng trong ngµnh tù ®éng ho¸ nãi riªng vµ ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung. Trong mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng, PLC ®­îc xem nh­ lµ mét bé n·o cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn víi mét ch­¬ng tr×nh øng dông ®· ®­îc l­u ë bªn trong bé nhí cña PLC, PLC lu«n kiÓm tra tr¹ng th¸i cña hÖ thèng bao gåm: KiÓm tra tÝn hiÖu ph¶n håi tõ thiÕt bÞ nhËp ®ùa vµo ch­¬ng tr×nh logic ®Ó xö lý tÝn hiÖu vµ mang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ra c¸c thiÕt bÞ xuÊt. PCL cã ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng nh­: Bé ®Õm, bé ®Þnh thêi, c¸c thanh ghi, bé céng, bé trõ, bé so s¸nh...vµ c¸c tËp lÖnh cho phÐp thùc hiÖn c¸c tÝn hiÖu theo yªu cÇu ®iÒu khiÓn tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p kh¸c nhau. Ho¹t ®éng cña PLC hoµn toµn phô thuéc vµo ch­¬ng tr×nh n»m trong bé nhí, nã lu«n c©p nhËt tÝn hiÖu ngâ vµo xö lý tÝn hiÖu ®Ó ®iÒu khiÓn ngâ ra. H×nh thøc giao diÖn c¬ b¶n gi÷a PLC vµ c¸c thiÕt bÞ nhËp lµ: nót Ên, cÇu dao...Ngoµi ra PLC cßn nhËn ®­îc tÝn hiÖu tõ c¸c thiÕt bÞ nhËn d¹ng tù ®éng nh­: C«ng t¾c tr¹ng th¸i, c¶m biÕn quang ®iÖn ... C¸c lo¹i tÝn hiÖu nhËp ®Õn PLC ph¶i lµ tr¹ng th¸i Logic ON/OFF hoÆc tÝn hiÖu Analog. Nh÷ng tÝn hiÖu ngâ vµo nµy ®­îc giao tiÕp víi PCL qua c¸c Modul nhËp. Trong mét hÖ thèng tù ®éng hãa , thiÕt bÞ xuÊt còng lµ mét yÕu tè rÊt quan träng. NÕu ngâ ra cña PLC kh«ng ®­îc kÕt nèi víi thiÕt bÞ xuÊt th× hÇu nh­ hÖ thèng sÏ bÞ tª liÖt hoµn toµn. C¸c thiÕt bÞ xuÊt th«ng th­êng lµ: §éng c¬, cuén d©y nam ch©m , relay, cßi b¸o...Th«ng qua ho¹t ®éng cña motor, c¸c cuén d©y, PLC cã thÓ ®iÒu khiÓn mét hÖ thèng tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. Tuy nhiªn c¸c thiÕt bÞ xuÊt kh¸c nh­ lµ: §Ìn, cßi vµ c¸c b¸o ®éng sù cè chØ cho biÕt c¸c môc ®Ých nh­: B¸o cho chóng ta biÕt giao diÖn tÝn hiÖu ngâ vµo , c¸c thiÕt bÞ ngâ ra ®ùoc giao tiÕp víi PLC qua miÒn réng cña Modul ngâ ra PLC. Ngµy nay PLC ®­îc ®­a vµo hÖ thèng ®iÒu khiÓn mét c¸ch réng r·i vµ trë nªn th«ng dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng . C¸c nhµ s¶n xuÊt ®­a ra thÞ tr­êng hµng lo¹t c¸c lo¹i PLC kh¸c nhau víi nhiÒu møc ®é thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi sö dông. V× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ mét PLC ng­êi ta ®­a vµo hai tiªu chuÈn nh­ sau: - Dung l­îng bé nhí - Sè tiÕp ®iÓm vµo/ra cña PLC Bªn c¹nh ®ã còng cÇn chó ý ®Õn c¸c chøc n¨ng nh­: Bé vi xö lý, chu k× xung clock, ng«n ng÷ lËp tr×nh, kh¶ n¨ng më réng sè ngâ vµo/ra 6.1.3. CÊu tróc c¬ b¶n 6.1.3.1. CPU ChÕ t¹o trªn c«ng nghÖ vi xö lý, nã cã c¸c bé nh­: Bé thuËt to¸n vµ logic (ALU) chÞu tr¸ch nhiÖn xö lý d÷ liÖu thùc hiÖn c¸c phÐp tãan sè häc( céng trõ) vµ c¸c phÐp to¸n logic: AND, OR, NOT... Bé nhí(c¸c thanh ghi). Bªn trong bé vi xö lý ®­îc sö dông ®Ó l­u tr÷ th«ng tin liªn quan ®Õn sù thùc thi ch­¬ng tr×nh. 6.1.3.2 Memory Trong hÖ thèng PLC cã nhiÒu lo¹i bé nhí: - Bé nhí ®Þa chØ(ROM) cung cÊp dung l­îng l­u tr÷ cho hÖ ®iÒu hµnh vµ d÷ liÖu cè ®Þnh ®­îc CPU sö dông. - Bé nhí truy cËp ngÉu nhiªn(RAM) dµnh cho d÷ liÖu. §©y lµ n¬i l­u tr÷ th«ng tin theo tr¹ng th¸i cña c¸c thiÕt bÞ nhËp xuÊt. §Æc ®iÓm néi dung cã thÓ ®äc, ghi , xãa, khi mÊt ®iÖn th«ng tin sÏ bÞ mÊt. - Bé nhí nöa cè ®Þnh: + EFROM ®­îc dïng phæ biÕn do cã thÓ xãa ®ùoc vµ lËp tr×nh l¹i nhiÒu lÇn. ViÖc xãa vµ lËp tr×nh l¹i cho EFROM ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c thiÕt bÞ riªng, mçi lÇn lËp tr×nh l¹i ph¶i xãa toµn bé c¸c « nhí cña EFROM. + EEFROM lµ lo¹i cã thÓ xãa vµ ghi b»ng tÝn hiÖu ®iÖn víi c¸c møc ®iÖn ¸p th«ng th­êng, ngßai ra EEFROM cßn cã thÓ xãa tõng « nhí x¸c ®Þnh mµ kh«ng cÇn nhÊc ra khái m¹ch øng dông 6.1.3.3. Input - Sè l­îng - Xoay chiÒu, mét chiÒu - Sè - T­¬ng tù 6.1.3.4. Out put - Sè l­îng - TiÕp ®iÓm - Sè - T­¬ng tù 6.1.3.5. GhÐp nèi - Console - M¸y tÝnh - PhÇn mÒm 6.1.3.6. Bus: - Bus ®Þa chØ - Bus d÷ liÖu - Bus hÖ thèng - Bus ®iÒu khiÓn 6.2. Sù ­u viÖt cña kü thuËt PLC - Thêi gian l¾p ®Æt c«ng tr×nh ng¾n h¬n . - DÔ dµng thay ®æi mµ kh«ng g©y tæn thÊt tµi chÝnh . - Cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc chÝnh x¸c gi¸ thµnh . - CÇn Ýt thêi gian huÊn luyÖn . - DÔ dµng thay ®æi thiÕt kÕ nhê phÇn mÒm . - øng dông ®iÒu khiÓn trong ph¹m vi réng . - DÔ b¶o tr× . C¸c chØ thÞ vµo ra gióp sö lý sù cè dÔ dµng vµ nhanh h¬n . - §é tin cËy cao . - ChuÈn hãa ®­îc phÇn cøng ®iÒu khiÓn . - ThÝch øng trong m«i tr­êng kh¾c nghiÖt : NhiÖt ®é , ®é Èm , ®iÖn ¸p dao ®éng , tiÕng ån ... 6.3. Giíi thiÖu vÒ PLC SIMATIC S7- 200 6.3.1CÊu h×nh : H×nh:6.1. PLC dïng trong m« h×nh cö tù ®éng Simatic S7-200 lµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn l« gÝc kh¶ tr×nh lo¹i nhá cña h·ng Siemens, cã cÊu tróc theo kiÓu m« ®ul vµ cã c¸c m«®ul më réng. C¸c m«®ul nµy sö dông cho nhiÒu lo¹i øng dông lËp tr×nh kh¸c nhau. Thµnh phÇn c¬ b¶n cña S7-200 lµ khèi vi sö lý cña CPU 222. VÒ h×nh thøc bªn ngoµi nhËn biÕt ®­îc nhê sè ®Çu vµo / ra vµ nguån cung cÊp CPU 222 cã 10 ®Çu vµo vµ 8 ®Çu ra Tæng sè ®Çu vµo / ra cùc ®¹i lµ 64 cæng vµo vµ 64 cængra Cã 256 timer chia lµm 3 lo¹i theo ®é ph©n gi¶i kh¸c nhau: 8 timer 1ms , 32 timer 10ms , 208 timer 100ms . Tæng cã 256 bé ®Õm chia lµm 2 lo¹i : ChØ ®Õm tiÕn vµ võa ®Õm tiÕn võa ®Õm lïi C¸c chÕ ®é ng¾t vµ xö lÝ ng¾t bao gåm : Ng¾t truyÒn th«ng , ng¾t theo s­ên lªn hoÆc s­ên xuèng , ng¾t theo thêi gian , ng¾t cña bé ®Õm tèc ®é cao vµ ng¾t truyÒn xung Toµn bé vïng nhí kh«ng bÞ mÊt d÷ liÖu trong kho¶ng thêi gian lµ 190 h khi PLC mÊt nguån nu«i. Cã 368 bÝt nhí ®Æc biÖt dïng ®Ó th«ng b¸o tr¹ng th¸i vµ ®Æt chÕ ®é lµm viÖc. D¶i tÝn hiÖu vµo tõ 15 ®Õn 30V ®iÖn ¸p mét chiÒu 4mA Cã c¸ch ly quang 500VAC 1 phót. 6.3.2. M« t¶ c¸c ®Ìn b¸o trªn S7 -200 SF ( ®Ìn ®á): b¸o hiÖu hÖ thèng bÞ háng. RUN ( ®Ìn xanh): chØ thÞ PLC ®ang ë chÕ ®é lµm viÖc vµ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®­îc n¹p trong m¸y. STOP ( ®Ìn vµng): §Ìn nµy chØ thÞ PLC ®ang ë chÕ ®é dõng. Dõng ch­¬ng tr×nh ®ang thùc hiÖn l¹i. Ixx ( §Ìn xang ): §Ìn xanh ë cæng vµo chØ thÞ ë tr¹ng th¸i tøc thêi cña cæng. §Ìn b¸o hiÖu tr¹ng th¸i cña tÝn hiÖu theo gi¸ trÞ logic cña cæng Qyy: §Ìn nµy b¸o hiÖu tr¹ng th¸i cña tÝn hiÖu theo gi¸ trÞ logic cña cæng 6.3.3.Më réng cæng vµo ra ThÕ hÖ Simantic S7-200 rÊt linh ho¹t vµ hiÖu qu¶ sö dông cao do nh÷ng ®Æc sau: + Cè nhiÒu lo¹i CPU kh¸c nhau trong hÖ S7-200 nh»m ®¸p øng nhu cÇu kh¸c nhau cña tõng øng dông. + Cã nhiÒu Modul më réng kh¸c nhau nhw Modul ngâ vµo/ ra t­¬ng tù, Modul ngâ vµo/ ra sè. +Modul truyÒn th«ng ®Ó kÕt nèi PLC trong hÖ S7-200 vµo m¹ng Profibus-DP nh­ lµ mét Slave. + Modul truyÒn th«ng ®Ó kÕt nèi PLC trong hÖ S7-200 vµo m¹ng AS –I nh­ lµ mét MASTER. +PhÇn mÒm STEP7 Mico/ win sofwarl 6.3.4. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh PLC thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh theo chu tr×nh lÆp . Mçi vßng lÆp ®­îc gäi lµ vßng quÐt . Mçi vßng quÐt ®­îc b¾t ®µu b»ng giai ®o¹n ®äc d÷ liÖu tõ c¸c cæng vµo vïng bé ®Õm ¶o , tiÕp theo lµ giai ®o¹n thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh . Trong tõng vßng quÐt , ch­¬ng tr×nh ®­äcc thùc hiÖn b»ng lÑnh ®Çu tiªn vµ kÕt thóc b»ng lÑnh kÕt thóc . Sau giai ®o¹n thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh lµ giai ®o¹n truyÒn th«ng néi bé vµ kiÓm tra lçi. Vßng quÐt ®­îc kÕt thóc b»ng giai ®o¹n chuyÓn c¸c néi dung cña bé ®Õm ¶o tíi cæng ra. 6.3.5. CÊu tróc ch­¬ng tr×nh cña S7-200: Cè thÓ lËp tr×nh cho PLC S7-200 b»ng c¸ch sö dông mét trong c¸c phÇn mÒm sau: -STEP7-Micro/DOS. - STEP7-Micro/ WIN. C¸c ch­¬ng tr×nh cho S7-200 ph¶i cã cÊu tróc ch­¬ng tr×nh chÝnh vµ sau ®ã ®Õn c¸c ch­¬ng tr×nh con vµ ch­¬ng tr×nh xö lý ng¸t ®­îc chØ ra sau ®©y: - Ch­¬ng tr×nh chÝnh ®­îc kÕt thóc b»nglÖnh kÕt thóc ch­¬ng tr×nh (MEND). - Chug tr×nh con lµ mét bé phËn cña ch­¬ng tr×nh , c¸c ch­¬ng tr×nh con ph¶i ®­îc viÕt sau lÖnh kÕt thóc ch­¬ng tr×nh chÝnh ®ã lµ lÖnh MEND - C¸c ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t lµ mét bé phËncña ch­¬ng tr×nh .Nõu cÇn sö dông ch­¬ng tr×nh , cÇn xö lý ng¾t ph¶i viÕt sau lÖnh kÕt thóc ch­¬ng tr×nh chÝnh MEND -C¸c ch­¬ng tr×nh con ®­îc nhãm l¹i thµnh mét nhãm ngay sau ch­¬ng tr×nh chÝnh. Sau ®ã ®Õnngay c¸c ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t . B»ng c¸ch viÕt nh­ vËy cÊu tróc ch­¬ng tr×nh ®­îc râ rµngvµ thuËn tiÖn h¬n trong viÖc ®äc ch­¬ng tr×nh sau nµy. Cã thÓ tù do trén lÉn c¸c ch­¬ng tr×nh con vµ ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t ®»ng sau ch­¬ng tr×nh chÝnh. 6.3.6. Ng«n ng÷ lËp tr×nh 6.3.6.1. Ph­¬ng ph¸p lËp tr×nh S7-200 biÓu diÔn mét m¹ch logic cïng b»ng mét d·y c¸c lÖnh lËp tr×nh. Chug tr×nh bao gåm mét d·y c¸c lÖnh . S7-200 thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh b¾t ®Çu tõ lÖnh lËp tr×nh ®Çu tiªn vµ kÕt thóc ë lÖnh cuèi cïng trong mét vßng. C¸ch lËp tr×nh cho S7 -200 nãi riªng vµ cho c¸c PLC cña siemens nãi chung dùa trªn hai ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n sau: - Ph­¬ng ph¸p h×nh thang( Ladder Logic ) viÕt t¾t lµ LAD - Ph­¬ng ph¸p liÖt kª lÖnh (Statemnt List ) viÕt t¾t lµ STL NÕu ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt theo kiÓu LAD , thiÕt bÞ lËp tr×nh sÏ tù t¹o ra mét ch­¬ng tr×nh theo kiÓu STL t­¬ng øng.Nh­ng ng­îc l¹i kh«ng ph¶i mét ch­¬ng tr×nh nµo ®­îc viÕt theo kiÓu STL còng cã thÓ chuyÓn ®­îc sang LAD + §Þnh nghÜa vÒ LAD LAD lµ mét ng«n ng÷ lËp b»ng ®å ho¹. Nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n dïng trong LAD t­¬ng øng víi c¸c thµnh phÇn cña b¶ng ®iÒu khiÓn b»ng r¬le. Trong ch­¬ng tr×nh LAD c¸c phÇn tö c¬ b¶n dïng ®Ó biÓu diÔn lÖnh logic nh­ sau: - TiÕp ®iÓm: Lµ biÓu t­îngm« t¶ c¸c tiÕp ®iÓm cña r¬le , c¸c tiÕp ®iÓm ®ã thÓ lµ th­êng më hoÆc th­êng ®ãng - Cuén d©y: lµ biÓu t­îng m« t¶ c¸c r¬le ®­îc m¾ctheo chiÒu dßng ®iÖn cung cÊp cho r¬le. - Hép : lµ biÓu t­îng m« t¶ c¸c hµm kh¸c nhau , nã lµm viÖc khi cã dßng ®iÖn ch¹y ®Õn hép .Nh÷ng d¹ng hµm th­êng ®­îc biÓu diÔn b»ng hép lµ c¸c bé thêi gian ( timer), bé ®Õm (Counter) vµ c¸c hµm to¸n häc. Cuén d©y vµ c¸c hép ph¶i ®­îc m¾c ®óng chiÒu dßng ®iÖn. - M¹ng LAD : Lµ ®­êng nèi c¸c phÇn tö thµnh mét m¹ch hoµn chØnh , ®i tõ ®­êng nguån bªn tr¸i sang ®­êng nguån bªn ph¶i . §­êng nguån bªn tr¸i lµ d©y nãng , ®­êng nguån bªn ph¶i lµ d©y trung hoµ hay lµ ®­êng trë vÒ nguån.Dßng ®iÖn ch¹y tõ bªn tr¸i qua c¸c tiÕp ®iÓm ®ãng ®Õn c¸c cuén d©y hoÆc c¸c hép trë vÒ bªn ph¶i nguån . 6.4. Ch­¬ng tr×nh ch¹y cña ®ãng më tù ®éng 6.4.1. L­u ®å ch­¬ng tr×nh 6.4.2. Gi¶n ®å thang 6.4.3. M¹ch ®¶o chiÒu vµ thay ®æi tèc ®é ®ãng më cöa H×nh 6.2.S¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®¶o chiÒu vµ thay ®æi Tèc ®é ®ãng më cöa tù ®éng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế , chế tạo mô hình thực hành cửa tự động.doc
  • docChuong trinh chuan.doc
  • docketluan.doc
  • docloinoidau.doc
  • dwgLuu do chuan.dwg
  • docMucluc.doc
  • doctailieuthamkhao.doc
  • docThuyet minh chuong trinh.doc