Thiết kế công tắc tơ điện từ xoay chiều 3 pha

Mục lục Chương 1. Những vấn đề chung 3 1. Khái quát và công dụng. 3 2. Yêu cầu chung đối với công tắc tơ xoay chiều. 3 3. Nguyên lý làm việc và kết cấu trung của công tắc tơ xoay chiều 4 4.Lựa chọn sơ bộ nam châm điện. 4 5.Lựa chọn hệ thống tiếp điểm chính và hệ thống tiếp điểm phụ. 5 6. Lựa chọn sơ bộ hệ thống dập hồ quang. 5 Chương 2. Mạch vòng dẫn điện 6 2.1. Khái niệm về mạch vòng dẫn điện. 6 2.2. Yêu cần đối với mạch vòng dẫn điện. 6 2.3. Tính toán và lựa chọn thanh dẫn. 6 2.3.1.Xác định kích thước cho thanh dẫn ở chế độ làm việc dài hạn. 7 2.3.2.Kiểm nghiệm kích thước thanh dẫn. 9 2.3.3.Xác định kích thước thanh dẫn tĩnh. 11 2.4. Tính toán phần đầu nối. 11 a. Khái niệm. 11 b. Nhiệm vụ. 11 c. Yêu cầu. 11 d. Chọn dạng kết cấu đầu nối. 12 e. Xác định kích thước và số lượng bulông ốc vít. 12 2.5. Tính toán tiếp điểm. 13 2.5.1.Yêu cầu đối với tiếp điểm. 13 2.5.2.Chọn dạng kết cấu tiếp điểm. 15 2.5.3.Độ mở, độ lún. 15 2.5.4.Chọn vật liệu và kích thước tiếp điểm. 16 2.5.5.Xác định nhiệt độ, điện trở tiếp xúc, lực ép tiếp điểm và điện áp tiếp xúc khi làm việc dài hạn. 17 2.5.6.Tính dòng hàn dính. 20 2.5.7.Sự rung của tiếp điểm. 20 2.5.8.Sự mòn tiếp điểm và biện pháp khắc phục. 21 Chương 3. Kết cấu trong khí cụ điện 23 1. Đặc điểm cơ cấu, các yêu cầu cơ bản và các số liệu ban đầu. 23 2. Lập sơ đồ động của kết cấu. 23 3. Lực tác dụng và phản lực tác dụng trong cơ cấu, quy đổi lực. 24 4. Dựng đặc tính của lực tác dụng và phản lực tác dụng. 25 1. Khái niệm chung. 27 2. Chọn kiểu lò xo và vật liệu làm lò xo. 27 3. Tính toán lò xo. 28 Chương 5. Nam Châm Điện 31 1. Khái niệm chung. 31 2. Nhiệm vụ thiết kế. 31 3. Chọn dạng kết cấu. 31 4. Mạch từ nam châm điện. 32 5. Chọn từ cảm B, r, t chọn tại th 32 7. Lập sơ đồ thay thế mạch từ. 36 Chương 6. Thiết kế buồng dập hồ quang 51 1. Khái niệm về hồ quang điện. 51 2. Đặc điểm hồ quang điện xoay chiều. 51 3. Yêu cầu đối với hệ thống dập hồ quang. 51 4. Giá trị dòng điện ngắt trong khi tính toán hệ thống dập hồ quang. 52 5. Vật liệu kết cấu buồng dập hồ quang. 52 6. Kết cấu và kiểu buồng dập. 53

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2414 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế công tắc tơ điện từ xoay chiều 3 pha, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cã tÇn sè ®ãng c¾t = 105 lÇn. Nªn c¸c tiÕp ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o ®é mµi mßn vÒ ®iÖn vµ c¬. Qua ph©n tÝch vµ kh¶o s¸t c¸c lo¹i tiÕp ®iÓm (nh­ tiÕp ®iÓm kiÓu ngãn, tiÕp ®iÓm l­ìi, tiÕp ®iÓm kiÓu tÊm ph¼ng...) chän tiÕp ®iÓm chÝnh kiÓu cÇu, tiÕp xóc mÆt phï hîp víi NC§ kiÓu hót th¼ng víi dßng ®iÖn ®i qua tiÕp ®iÓm chÝnh I®m = 200TiÕp ®iÓm phô kiÓu cÇu, tiÕp xóc ®iÓm øng víi dßng lµm viÖc nhá I =5A. TiÕp ®iÓm cÇu cã hai chç ng¾t cã ­u ®iÓm lµ kh¶ n¨ng ng¾t lín kh«ng cÇn d©y nèi mÒm, cã kh¶ n¨ng lµm s¹ch n¬i tiÕp xóc, chiÕm Ýt kh«ng gian. Ngoµi ra viÖc dËp hå quang ®­îc ®¶m b¶o. 6. Lùa chän s¬ bé hÖ thèng dËp hå quang. Do c«ng t¾c t¬ lµm viÖc lµ c«ng t¾c t¬ xoay chiÒu (lµm viÖc víi dßng xoay chiÒu) nªn chän kiÓu dËp hå quang lµ kiÓu dµn dËp, mçi chi tiÕt tiÕp ®iÓm sÏ cã mét buång dËp hå quang riªng. 7. Ngoµi ra cßn cã c¸c chi tiÕt kh¸c nh­ lß xo, thanh dÉn ... vµ c¸c chi tiÕt kh¸c. Nh÷ng chi tiÕt nµy sÏ ®­îc tÝnh to¸n chi tiÕt, cô thÓ ë c¸c phÇn sau. Ch­¬ng 2. M¹ch vßng dÉn ®iÖn Kh¸i niÖm vÒ m¹ch vßng dÉn ®iÖn. M¹ch vßng dÉn ®iÖn cña khÝ cô ®iÖn nãi chung vµ cña CTT nãi riªng do c¸c bé phËn kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng, kÕt cÊu vµ kÝch th­íc hîp thµnh. M¹ch vßng dÉn ®iÖn gåm thanh dÉn (®éng, tÜnh), d©y nèi mÒm, ®Çu nèi, hÖ thèng tiÕp ®iÓm (gi¸ ®ì tiÕp ®iÓm, tiÕp ®iÓm ®éng, tiÕp ®iÓm tÜnh), cuén d©y dßng ®iÖn (cã thÓ cã cuén thæi tõ dËp hå quang). Ngoµi m¹ch vßng dÉn ®iÖn chÝnh cßn cã m¹ch vßng dÉn ®iÖn phô ®­îc tÝnh to¸n nh­ m¹ch vßng dÉn ®iÖn chÝnh. Yªu cÇn ®èi víi m¹ch vßng dÉn ®iÖn. §iÖn trë suÊt nhá, chÞu ®­îc nhiÖt ®é cao, dÉn ®iÖn tèt. BÒn ®èi víi m«i tr­êng (chÞu t¸c dông ®é Èm, nhiÖt ®é, khÝ hËu). Tæn hao nhá. KÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ dµng l¾p ®Æt vµ söa ch÷a. TÝnh to¸n vµ lùa chän thanh dÉn. Thanh dÉn trong CTT gåm cã thanh dÉn ®éng vµ thanh dÉn tÜnh. §Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ hai lo¹i thanh dÉn nµy ta chØ cÇn tÝnh to¸n thiÕt kÕ cho thanh dÉn ®éng. Khi tÝnh to¸n xong kÝch th­íc cho thanh dÉn ®éng th× ta cã ngay kÝch th­íc cña thanh dÉn tÜnh (th­êng kÝch th­íc thanh dÉn tÜnh lín h¬n kÝch th­íc thanh dÉn ®éng do trªn thanh dÉn tÜnh cßn cã phÇn ®Çu nèi), v× hai thanh dÉn ®Òu cïng chÞu mét dßng ®iÖn nh­ nhau khi lµm viÖc (I®m). Yªu cÇu ®èi víi thanh dÉn: + §iÖn trë suÊt nhá, dÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt tèt. + §é bÒn c¬ cao. + ChÞu ¨n mß ho¸ häc, Ýt bÞ «xy ho¸. + §é mµi mßn nhá khi va ®Ëp. + KÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ dµng l¾p ®Æt vµ thay thÕ, söa ch÷a. + Gi¸ thµnh cµng thÊp cµng tèt. KÝch th­íc cho thanh dÉn ®­îc tÝnh theo c¸c b­íc: + X¸c ®Þnh kÝch th­íc cho thanh dÉn ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n. + KiÓm nghiÖm kÝch th­íc thanh dÉn ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n. + KiÓm nghiÖm kÝch th­íc thanh dÉn ë chÕ ®é ng¾n h¹n. 2.3.1.X¸c ®Þnh kÝch th­íc cho thanh dÉn ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n. Chän vËt liÖu thanh dÉn. §Ó tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña thanh dÉn ta cã thÓ chän vËt liÖu thanh dÉn lµ ®ång kÐo nguéi cã c¸c sè liÖu trong b¶ng d­íi (theo b¶ng B2-13 trang 44 tµi liÖu thiÕt kÕ khÝ cô ®iÖn h¹ ¸p (TLTKKC§HA)): Tªn h»ng sè vËt lý Gi¸ trÞ §¬n vÞ Ký hiÖu ML-TB Tû träng 8,9 g/ cm3 NhÖt ®é nãng ch¶y 1083 0C §iÖn trë suÊt 200C (r20) 15.10-6 W.mm §é dÉn nhiÖt 3,9 W/ cm.0C Tû träng nhiÖt 0,39 W/ cm.0C §é cøng 80 ¸ 120 Briven.kg/mm2 HÖ sè nhiÖt ®iÖn trë 0,0043 1/ 0C NhiÖt ®é nãng ch¶y cho phÐp 95 0C Chän kiÓu thanh dÉn. Chän thanh dÉn d¹ng h×nh ch÷ nhËt. TÝnh to¸n kÝch th­íc thanh dÉn theo lý thuyÕt. Theo kinh nghiÖm th× khi dßng ®iÖn lµm viÖc (dßng ®iÖn ®Þnh møc) trong kho¶ng I®m = 150A tíi I®m = 210A th× ta cã thÓ chän theo kinh nghiÖm. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc æn ®Þnh th× ta lu«n cã: : ®é t¨ng nhiÖt æn ®Þnh. ®èi víi ®ång (sè liÖu ®­îc tra trong b¶ng 6-1 trang 288- TLTKKC§HA). Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt ë chÕ ®é x¸c lËp: (2.1) Tõ ph­¬ng tr×nh trªn ta cã kÝch th­íc s¬ bé cña thanh dÉn: (2.2) Trong ®ã: (2.3) Kph = 1,05 : HÖ sè tæn hao phô ®Æc tr­ng cho tæn hao do hiÖu øng bÒ mÆt vµ hiÖu øng gÇn). n = a/b = 8: TØ sè diÖn tÝch. a,b : LÇn l­ît lµ chiÒu réng vµ chiÒu cao thanh dÉn (m). I®m: Dßng ®iÖn lµm viÖc ®Þnh møc (A). KT: HÖ sè t¶n nhiÖt ra khèng chÕ. Chän KT = 7,5 (sè liÖu ®­îc tra trong b¶ng 6-5 trang 301- TLTKKC§HA). : NhiÖt ®é æn ®Þnh (sè liÖu ®­îc tra trong b¶ng 6-1 trang 288- TLTKKC§HA). : §iÖn trë suÊt cña vËt liÖu ë 200C ( W.m). : HÖ sè nhiÖt ®iÖn trë cña ®ång (1/0C). Theo c«ng thøc (2.3) ta cã ®iÖn trë suÊt cña vËt liÖu ®· chän (ë ®©y lµ ®ång kÐo nguéi) ë nhiÖt ®é lµm viÖc æn ®Þnh 950C: ChiÒu cao thanh dÉn lµm viÖc víi dßng ®Þng møc I®m = 200A ®­îc tÝnh theo biÓu thøc (2.2): BÒ réng thanh dÉn tÝnh theo tØ sè diÖn tÝch n = a/b = 8. a = 8.2,45 = 19,5 (mm) CÇn chó ý r»ng trªn thanh dÉn ®éng cã g¾n tiÕp ®iÓm ®éng, kÝch th­íc thanh dÉn ®éng ph¶i ®ñ lín ®Ó g¾n tiÕp ®iÓm ®éng trªn ®ã. V× vËy kÝch th­íc thanh dÉn phô thuéc vµo kÝch th­íc tiÕp ®iÓm. Tõ b¶ng 2-15 trang 51- TLTKKC§HA, øng víi dßng ®Þnh møc I®m = 200A ta x¸c ®Þnh ®­îc ®­êng kÝnh tiÕp ®iÓm d = 20 ¸ 25 (mm), chiÒu cao tiÕp ®iÓm h = 2,2 ¸ 3,0 (mm). Víi ®­êng kÝnh tiÕp ®iÓm d = 20 ¸ 25 (mm) th× bÒ réng thanh dÉn sÏ kh¸ lín nªn ta tiÕn hµnh quy ®æi tiÕp ®iÓm trßn thµnh tiÕp ®iÓm ch÷ nhËt theo: Theo trªn ta thÊy a’ = 16 ¸ 20 (mm) vµ b’ = 19,625 ¸ 24,5 (mm) VËy chän kÝch th­íc tiÕp ®iÓm nh­ sau: (a’, b’ lµ bÒ réng vµ dµi cña tiÕp ®iÓm ch÷ nhËt) Ta chän a = 20 + 2 = 22 (mm) vµ b = 3 (mm). KÝch th­íc thanh dÉn víi dßng ®iÖn lµm viÖc I®m = 5A: BÒ réng thanh dÉn tÝnh theo tØ sè diÖn tÝch n = a/b = 8; a = 8.0,21 = 1,68 (mm) §Ó phï hîp ta chän a = 5 (mm) vµ b = 1 (mm). (b¶ng 2-15 trang 51 TKKC§HA) 2.3.2.KiÓm nghiÖm kÝch th­íc thanh dÉn. Nh­ vËy theo lý thuyÕt ta ®· tÝnh ®­îc kÝch th­íc cÇn thiÕt cña thanh dÉn t­¬ng øng víi dßng ®Þnh møc I®m = 200A. Tuy nhiªn ®Ó ®­a vµo thiÕt kÕ ta cÇn tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm l¹i xem víi kÝch th­íc ®· cã cña thanh dÉn th× liÖu cã ®¶m b¶o ®­îc ®é t¨ng nhiÖt, nhiÖt ®é ph¸t nãng æn ®Þnh vµ mËt ®é dßng ®iÖn cho phÐp khi thanh dÉn lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n hay kh«ng. §ång thêi cÇn kiÓm tra xem thanh dÉn cã ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt trong c¸c chÕ ®é ng¾n h¹n vµ ng¾n m¹ch. KiÓm nghiÖm kÝch th­íc thanh dÉn ë chÕ ®é dµi h¹n. KiÓm tra nhiÖt ®é ph¸t nãng thanh dÉn: (2.4) Trong ®ã: S = a.b = 22.3 = 66 (mm2). P = 2.(a+b) = 50 (mm). : §iÖn trë suÊt ë 00C. KiÓm tra mËt ®é dßng ®iÖn ë chÕ ®é dµi h¹n: (A/mm2) (2.5) KiÓm nghiÖm kÝch th­íc thanh dÉn ë chÕ ®é ng¾n h¹n. Trong chÕ ®é ng¾n h¹n, thêi gian x¶y ra ng¾n m¹ch rÊt ng¾n nªn cã thÓ coi qu¸ tr×nh nµy lµ qu¸ tr×nh ®o¹n nhiÖt, do ®ã rÊt lín. Tõ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt: . Sau khi tÝnh to¸n ta ®­îc ph­¬ng tr×nh c©n b»ng sau (biÓu thøc 6-21 trang 313 TLTKKC§HA): (2.6) Trong ®ã: Aq0, Aqnm lµ c¸c hÖ sè tÝch ph©n phô thuéc vµo vËt liÖu vµ nhiÖt ®é thanh dÉn øng víi c¸c giíi h¹n trªn vµ d­íi lµ q0, qnm. Hai hÖ sè Aq0, Aqnm ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®å thÞ h×nh 6-6 trang 313 TLTKKC§HA. Theo ®å thÞ nµy th× Aq0 = 1,4.10 4 (A2S/mm4) vµ Aqnm = 3,75.10 4 (A2S/mm4). Tõ c«ng thøc (2.6) ta cã : (2.7) §Ó kiÓm nghiÖm kÝch th­íc thanh dÉn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ng¾n h¹n ta lÊy thêi gian x¶y ra ng¾n m¹ch: tnm: 3, 5, 10 (s). Khi ®ã theo c«ng thøc (2.7) ta cã: MËt ®é dßng ®iÖn khi ë tnm = 3s: MËt ®é dßng ®iÖn khi ë tnm = 5s: MËt ®é dßng ®iÖn khi tnm = 10s: Theo b¶ng 6-7 trang 305 TLTKKC§HA ®èi víi vËt liÖu §ång ta cã mËt ®é dßng ®iÖn cho phÐp : t bn = 3s ® [Jbn 3] = 94 A/ mm2 t bn = 5s ® [J bn 5] = 51 A/ mm2 Nh­ vËy sau khi tÝnh to¸n ta thÊy J bn tt < [J bn ], kÕt cÊu cña thanh dÉn ®éng tho¶ m·n yªu cÇu khi m¹ch cã sù cè ng¾n m¹ch. 2.3.3.X¸c ®Þnh kÝch th­íc thanh dÉn tÜnh. Do thanh dÉn ®éng vµ thanh dÉn tÜnh cïng dßng ®Þnh møc I®m = 200A ®i qua nªn kÝch th­íc thanh dÉn tÜnh gièng nh­ kÝch th­íc thanh dÉn ®éng. V× thanh dÉn tÜnh cã g¾n víi phÇn ®Çu nèi nªn ta th­êng chän kÝch th­íc than dÉn tÜnh lín h¬n kÝch th­íc thanh dÉn ®éng. Còng v× lý do ®ã mµ ta kh«ng cÇn kiÓm nghiÖm l¹i thanh dÉn tÜnh. Tõ kÝch th­íc thanh dÉn ®éng chÝnh: a = 22 (mm) vµ b = 3 (mm). Chän kÝch th­íc thanh dÉn tÜnh chÝnh: a’ = 24 (mm) vµ b’ = 3,5 (mm). Tõ kÝch th­íc thanh dÉn ®éng phô: a = 5 (mm) vµ b = 1 (mm) chän a’ = 6 (mm) vµ b’ = 1,5 (mm). TÝnh to¸n phÇn ®Çu nèi. Kh¸i niÖm. §Çu nèi tiÕp xóc lµ phÇn tö rÊt quan träng trong khÝ cô ®iÖn, nÕu kh«ng chó ý dÔ bÞ h­ háng nÆng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. §Çu nèi gåm c¸c ®Çu cùc ®Ó nèi víi d©y dÉn bªn ngoµi vµ nèi víi c¸c bé phËn bªn trong m¹ch vßng dÉn ®iÖn. NhiÖm vô. §Çu nèi lµm nhiÖm vô liªn kÕt m¹ch ngoµi víi m¹ch vßng dÉn ®iÖn (tøc lµm nhiÖm vô ®­a ®iÖn vµo ra khÝ cô ®iÖn), ®ång thêi lµm nhiÖm vô liªn kÕt c¸c chi tiÕt cña m¹ch vßng dÉn ®iÖn. Yªu cÇu. NhiÖt ®é cña mèi nèi khi lµm viÖc dµi h¹n øng víi dßng ®iÖn ®Þnh møc kh«ng ®­îc lín h¬n nhiÖt ®é cho phÐp . Lùc Ðp ®Çu nèi ®ñ lín ®Ó Rtx nhá, gi¶m ®­îc tæn hao ë phÇn ®Çu nèi. §¶m b¶o ®ñ ®é bÒn nhiÖt, ®é bÒn c¬. Chän d¹ng kÕt cÊu ®Çu nèi. ViÖc chän kÕt cÊu mèi nèi phô thuéc vµo h×nh d¸ng vËt liÖu thanh dÉn vµ c¸c yªu cÇu kÕt cÊu kh¸c. Th­êng cè g¾ng gi¶m mét c¸c hîp lý sè mèi nèi tiÕp xóc, mçi ché ®Çu nèi ®Òu cã thÓ lµ n¬i h­ háng cña m¹ch vßng dÉn ®iÖn ®Çu tiªn. Cã nhiÒu lo¹i mèi nèi tiÕp xóc, viÖc sö dông kiÓu mèi nèi nµo lµ phô thuéc c¸c yªu cÇu vÒ kÕt cÊu vµ dßng ®iÖn lµm viÖc. Víi dßng I®m = 200A ta chän lo¹i mèi nèi th¸o rêi ®­îc b»ng vÝt ren. X¸c ®Þnh kÝch th­íc vµ sè l­îng bul«ng èc vÝt. KÝch th­íc bul«ng, vÝt phô thuéc vµo I®m. Theo trÞ sè dßng ®iÖn lµm viÖc 150A ta chän vËt liÖu vÝt lµ thÐp kh«ng dÉn ®iÖn. Theo b¶ng 2-9 trang 32 vµ b¶ng 2-10 trang 33 TLTKKC§HA ta chän vÝt cã: §­êng kÝnh ren (M12) d = 12 (mm). TiÕt diÖn tÝnh to¸n Stt = 74 (mm2). Lùc tÝnh to¸n Ftt = 10 ( KN.) Chän sè l­îng bul«ng, vÝt lµ 1. Theo thùc nghiÖm ®Ó ®¹t trÞ sè ®iÖn trë tiÕp xóc vµ ®iÖn ¸p r¬i cho phÐp, cÇn ph¶i t¹o ra lùc Ðp riªng ftx trªn mèi nèi c¸c thanh ®ång ®ñ lín : Chän ftx (lùc Ðp riªng) =100 (KG/cm2) DiÖn tÝch tiÕp xóc ®Çu nèi: (2.8) Do I®m = 200A nªn ta chän [J tx ] = 0,31 A/mm2 Theo c«ng thøc (2.8) ta cã: Lùc Ðp tiÕp xóc ®Çu nèi lµ : Ftx = ftx.Stx = 100.645.10-2 = 6,45 (KN) < 10 (KN) DiÖn tÝch phÇn ®Çu nèi ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: S®n = Stx + Stt = 645 + 74 = 719 (mm2) X¸c ®Þnh ®iÖn trë tiÕp xóc cña ®Çu nèi : Rtx®n = (2.9) ktx lµ hÖ sè ¶nh h­ëng cña vËt liÖu vµ tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña tiÕp ®iÓm. Víi tiÕp xóc ®ång - ®ång ktx = 0,14.10-3 vµ m = 1 tiÕp xóc bÒ mÆt. Rtx®n = §iÖn ¸p tiÕp xóc: Utx = Itx.Rtx®n = 200.0,21.10-6 = 4,2.10-6(V) = 0,42 (mV) KÕt luËn : Do Utx = 0,42 (mV) < [utx] = (2 ¸ 30 mV) nªn phÇn ®Çu nèi thiÕt kÕ tho¶ m·n yªu cÇu kÜ thuËt. Víi dßng I®m = 5A th× chän vÝt cã d = 3 (mm), kÝ hiÖu M1 vµ tiÕt diÖn tÝnh to¸n 7,1(mm2). Sè l­îng vÝt lµ 1. Lùc Ðp tiÕp xóc ®Çu nèi l: Ftx = ftx.Stx = 100.16,13.10-2 .9,81= 158 (N) DiÖn tÝch phÇn ®Çu nèi ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: S®n = Stx + Stt = 16,13 + 7,1 = 23,2 (mm2) X¸c ®Þnh ®iÖn trë tiÕp xóc cña ®Çu nèi : Rtx®n = §iÖn ¸p tiÕp xóc: Utx = Itx.Rtx®n = 5.8,22.10-6 = 0,0411 (mV) KÕt luËn : Do Utx = 0,411 (mV) < [utx] = (2 ¸ 30 mV) nªn phÇn ®Çu nèi thiÕt kÕ tho¶ m·n yªu cÇu kÜ thuËt. TÝnh to¸n tiÕp ®iÓm. 2.5.1.Yªu cÇu ®èi víi tiÕp ®iÓm. DÉn ®iÖn tèt, kiÓu d¸ng vµ kÕt cÊu hîp lý. TiÕp ®iÓm lµ bé phËn dÔ h­ háng nhÊt v× vËy mµ tuæi thä cña c«ng t¾c t¬ lµ tuæi thä tiÕp ®iÓm. ChÕ ®é ®Þnh møc th× qtx < [qtx] = q biÕn ®æi tinh thÓ tiÕp ®iÓm. Ngoµi ra ®é bÒn c¬, bÒn ®iÖn, ®é rung tiÕp ®iÓm còng ph¶i nhá h¬n trÞ sè cho phÐp, hao mßn tiÕp ®iÓm ph¶i ë møc quy ®Þnh. ChÕ ®é ng¾n m¹ch th× ph¶i chÞu ®­îc ®é bÒn nhiÖt vµ ®é bÒn ®iÖn ®éng, víi tiÕp ®iÓm hå quang th× ph¶i cã kh¶ n¨ng ng¾t lín. KÕt cÊu tiÕp ®iÓm: TiÕp ®iÓm kiÓu c«ng s«n(H×nh 1). Th­êng dïng cho dßng ®iÖn bÐ (®Õn 5A), t¶i nhÑ. D¹ng tiÕp xóc ®iÓm kh«ng cã lß xo tiÕp ®iÓm riªng mµ lîi dông tÝnh ®µn håi cña thanh dÉn ®éng ®Ó t¹o lùc Ðp tiÕp ®iÓm vµ kh«ng cã buång dËp hå quang. TiÕp ®iÓm kiÓu cÇu(H×nh 2). Víi ®Æc ®iÓm mét pha cã hai chç ng¾t nªn hå quang bÞ ph©n ®o¹n. TiÕp ®iÓm ®éng chuyÓn ®éng th¼ng, kh«ng d©y nèi mÒm, lß xo Ðp tiÕp ®iÓm d¹ng xo¾n h×nh trô, kÕt cÊu ®¬n gi¶n, th­êng dïng trong c¸c c«ng t¾c t¬, khëi ®éng tõ ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn cã dßng ®iÖn ®Þnh møc kh¸ lín. TiÕp ®iÓm kiÓu ngãn(H×nh 3).Mét pha cã mét chç ng¾t, phÇn ®éng chuyÓn ®éng quay, v× vËy cã d©y dÉn mÒm ®Ó nèi víi tiÕp ®iÓm ®éng. B»ng kÕt cÊu nµy, vïng tiÕp xóc lµm viÖc kh«ng bÞ hå quang. Lo¹i kÕt cÊu nµy th­êng sö dông trong c¸c m¸y c¾t h¹ ¸p (¸p t« m¸t) vµ c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t cã chÕ ®é lµm viÖc nÆng nÒ. TiÕp ®iÓm kiÓu dao(H×nh 4). Th­êng dïng cho cÇu dao cã dßng ®iÖn bÐ (®Õn vµi trôc ampe). Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ë ®©y nhê tÝnh ®µn håi cña l¸ ®ång tiÕp ®iÓm tÜnh. Víi dßng ®iÖn lín, ng­êi ta dïng tÊm thÐp lß xo d¹ng ph¼ng ®Ó t¹o lùc Ðp tèt h¬n. Víi kÕt cÊu nµy, khi bÞ ng¾n m¹ch lùc ®iÖn ®éng sÏ cïng chiÒu víi lùc Ðp tiÕp ®iÓm, ®¶m b¶o tiÕp xóc tèt. Lo¹i tiÕp ®iÓm kiÓu dao chØ dïng ®ãng c¾t kh«ng ®iÖn hoÆc dßng ®iÖn bÐ (dßng kh«ng t¶i), th­êng gÆp ë cÇu dao, dao c¸ch ly. TiÕp ®iÓm kiÓu ®èi. TËn dông ®­îc kho¶ng kh«ng rçng bªn trong lßng trô tiÕp ®iÓm nªn cã thÓ t¨ng ®­îc kh¶ n¨ng dËp hå quang. MÆt kh¸c nÕu tÝnh ®ñ diÖn tÝch tiÕp xóc cña tiÕp ®iÓm còng nh­ thanh dÉn ®éng (tÜnh) th× nã cã thÓ dÉn dßng ®iÖn lín cì hµng tr¨m ampe. TiÕp ®iÓm kiÓu hoa huÖ. Lo¹i tiÕp ®iÓm nµy th­êng dïng cho c¸c m¸y c¾t dßng ®iÖn cì hµng ngµn ampe. KÕt cÊu nµy còng th­êng ®­îc sö dông trong c¸c tr¹m ®ãng c¾t trän bé, l¾p r¸p kiÓu m« - ®un. 2.5.2.Chän d¹ng kÕt cÊu tiÕp ®iÓm. Do yªu cÇu lµm viÖc víi dßng ®iÖn I®m = 200A nªn ta chän kÕt cÊu tiÕp ®iÓm kiÓu cÇu hai chç ng¾t, tiÕp xóc mÆt, cã buång dËp hå quang: TiÕp xóc mÆt nªn ®¶m b¶o ®­îc dßng ®iÖn lín hµng tr¨m ampe. Kh¶ n¨ng tÈy s¹ch bôi bÈn låi lâm trªn bÒ mÆt tiÕp xóc. Kh¶ n¨ng ng¾t lín, kh«ng cÇn d©y nèi mÒm. DËp hå quang dÔ dµng. Víi tiÕp ®iÓm phô do dßng lµm viÖc 5A nªn ta chän tiÕp ®iÓm kiÓu cÇu hai chç ng¾t tiÕp xóc ®iÓm, dËp hå quang tù nhiªn. 2.5.3.§é më, ®é lón. §é lón: Lµ kho¶ng c¸ch mµ tiÕp ®iÓm ®éng cã thÓ ®i thªm ®­îc nÕu kh«ng bÞ c¶n l¹i bëi tiÕp ®iÓm tÜnh. Theo c«ng thøc lý thuyÕt: l = a + b.I®m Víi a = 1,5 (mm) b = 0,02 (mm/A) Thay sè : lc = 1,5 + 0,02. 200 = 5,5 (mm) Víi dßng I = 5A th× ®é lón lµ: lf = 1,5 + 0,02. 5 = 1,6 (mm). §é më: §Ó ®¶m b¶o c¸ch ®iÖn do cã hå quang sinh ra trong qu¸ tr×nh ®ãng, c¾t m¹ch ®iÖn nªn ta ph¶i chän ®é më hay kho¶ng c¸ch gi÷a hai tiÕp ®iÓm ph¶i thËt an toµn. Víi dßng ®iÖn lµm viÖc I®m = 200A th× ta chän ®é më mc = 9 (mm). Víi dßng ®iÖn I = 5A ta chän ®é më mf = 10,9 (mm) ®Ó sao cho tæng ®é më vµ ®é lón cña tiÕp ®iÓm chÝnh b»ng víi cho tæng ®é më vµ ®é lón cña tiÕp ®iÓm phô. 2.5.4.Chän vËt liÖu vµ kÝch th­íc tiÕp ®iÓm. KÝch th­íc tiÕp ®iÓm: phô thuéc vµo I®m, kÕt cÊu vµ tÇn sè ®ãng c¾t. Dùa vµo I®m, vµ kÝch th­íc thanh dÉn ®· chän ë trªn ta chän kÝch th­íc tiÕp ®iÓm theo b¶ng 2-15 trang 51 TKKC§HA: TiÕp ®iÓm chÝnh cã chiÒu réng at® = 20 (mm), chiÒu dµi bt® = 24,5 (mm) vµ chiÒu cao tiÕp ®iÓm h = 3 (mm). TiÕp ®iÓm chÝnh cã d¹ng tiÕp xóc mÆt, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ nhiÖt ®é, ®iÖn trë tiÕp xóc, lùc Ðp tiÕp ®iÓm vµ ®iÖn ¸p tiÕp xóc khi lam viÖc víi dßng kh¸ lín 200A. TiÕp ®iÓm phô cã d¹ng tiÕp xóc ®iÓm do dßng lµm viÖc nhá I =5A. Theo kÝch th­íc thanh dÉn phô cã chiÒu réng a = 5 (mm) vµ cao b = 1 (mm). Ta chän tiÕp ®iÓm phô cã ®­êng kÝnh d = 4 (mm) vµ cao h = 1 (mm). §Ó ®¶m b¶o vÒ yªu cÇu kü thuËt cña tiÕp ®iÓm ta dïng b¹c kim lo¹i gèm ®Ó thiÕt kÕ chÕ t¹o tiÕp ®iÓm b¶ng 2-13 trang 44 TKKC§HA: Tªn h»ng sè vËt lý Gi¸ trÞ §¬n vÞ Ký hiÖu MC Tû träng 10 g/ cm3 NhÖt ®é nãng ch¶y 961 0C §iÖn trë suÊt ë 200C 1,8.10 -3 W.mm §é dÉn nhiÖt 0,416 W/cm.0C Tû träng nhiÖt 0,234 Ws/ cm.0C §é cøng 35 ¸ 45 Briven.kg/ mm2 HÖ sè nhiÖt ®iÖn trë 4.10 -3 1/ 0C 2.5.5.X¸c ®Þnh nhiÖt ®é, ®iÖn trë tiÕp xóc, lùc Ðp tiÕp ®iÓm vµ ®iÖn ¸p tiÕp xóc khi lµm viÖc dµi h¹n. TÝnh to¸n lùc Ðp tiÕp ®iÓm: Theo c«ng thøc lý thuyÕt 2-14 trang 53 TLKKC§HA: Ft® 1 = (2.10) Trong ®ã : Tt® (0K ) : NhiÖt ®é trô dÉn chç xa n¬i tiÕp xóc Ttd = 69,60C = 342,60K Ttx( 0K ) : NhiÖt ®é n¬i tiÕp xóc gi÷a hai tiÕp ®iÓm Ttx= Ttd +8 = 77,60C = 350,6 0K I®m : Dßng ®iÖn ®Þnh møc. l : HÖ sè dÉn nhiÖt (l =0,416 W/ cm0C). A : H»ng sè A= 2,3.10-8 ( V/ 0C ) HB: §é cøng Briven (HB = 40 Briven. Kg/ mm2). Thay sè vµo ( 2-10 ): Ft® 1 = = 8,5 (N) Do d¹ng tiÕp xóc ta chän lµ tiÕp xóc mÆt nªn Ft® = 3.Ft®tt = 25,5 (N) X¸c ®Þnh Ft® theo thùc nghiÖm: Ft®tt = ft®.I®m Víi ft®: hÖ sè Ðp tiÕp ®iÓm ft® = 7 ¸ 15 (G/A) Ta chän: ft® = 10 (G/A) Ft® = 10.200 = 2000 ( G) = 20 (N ) VËy so s¸nh Ft®tt víi Ft® = 3.Ft®tt = 25,5 (N) vËy ta chän Ft® = 25,5 (N). Khi ®ã ta cã thÓ t¨ng dù tr÷ lùc, ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh ®iÖn ®éng. CÇn chó ý r»ng Ft® = Ft®c lµ tiÕp ®iÓm ®ãng æn ®Þnh. Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®Çu Ft®® lµ lùc Ðp khi tiÕp ®iÓm tÜnh b¾t ®Çu tiÕp xóc víi tiÕp ®iÓm tÜnh khi ®ãng. Th«ng th­êng Ft®® = 0,4 ¸ 0,7 Ft®c Nh­ vËy ta cã: Ft®c = Ft® = 25,5 (N) Ft®® = 0,7.Ft®c = 17,85 (N) Víi tiÕp ®iÓm phô dßng 5A: Ft®cf = 10.5 = 50 (G) = 0,5 (N) Ft®®f = 0,7.Ft®cf = 0,35 (N) X¸c ®Þnh ®iÖn trë vµ ®iÖn ¸p tiÕp xóc: BiÓu diÔn quan hÖ gi÷a lùc Ðp tiÕp ®iÓm víi ®iÖn trë tiÕp xóc. §iÖn trë tiÕp xóc cña tiÕp ®iÓm kh«ng bÞ ph¸t nãng t¹i 200C x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 2 - 24 trang 58 (TLTKKC§HA): Rt x 20 = §iÖn trë tiÕp xóc cña tiÕp ®iÓm kh«ng bÞ ph¸t nãng t¹i 200C x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 2 - 25 (TLTKKC§HA): Rt x 20 = (2-12) Trong ®ã: kt x : hÖ sè kÓ ®Õn sù ¶nh h­ëng cña vËt liÖu vµ tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña tiÕp ®iÓm. kt x = ( 0,2 ¸ 0,2 ).10-3 Chän ktx =0,2.10-3. Ft® = 25,5 N : lùc Ðp tiÕp ®iÓm. m : hÖ sè d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc ( tiÕp xóc mÆt : m = 1). Rtx20 = = 0,07.10-3 (W). So s¸nh hai kÕt qu¶ thùc nghiÖm vµ lý thuyÕt ë trªn ta lÊy Rtx20 = 0,05.10-3W X¸c ®Þnh ®iÖn trë ë chÕ ®é lµm viÖc cña tiÕp ®iÓm, ta xÐt lóc [qcp] = 950C lµ khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua, tiÕp ®iÓm bÞ ph¸t nãng: Rtx[q] = Rtx 20.[1+ 2/3.a.( [q]-20 )] = 0,05.10-3.[ 1+ 2/3.4.10-3.(95-20)] = 0,055.10-3 ( W ) §èi víi tiÕp ®iÓm phô: Rt x 20 = Rtx20 = = 0,88.10-3 (W). So s¸nh hai kÕt qu¶ thùc nghiÖm vµ lý thuyÕt ë trªn ta lÊy Rtx20 = 0,88.10-3W X¸c ®Þnh ®iÖn trë ë chÕ ®é lµm viÖc cña tiÕp ®iÓm, ta xÐt lóc [qcp] = 950C lµ khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua, tiÕp ®iÓm bÞ ph¸t nãng: Rtx[q] = Rtx 20.[1+ 2/3.a ( [q]-20 )] = 0,055.10-3.[ 1+ 2/3.4.10-3.(95-20)] = 0,066.10-3 ( W ) §iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn trë tiÕp xóc cña tiÕp ®iÓm : Utx = I.Rtx = 200. 0,066.10-3 = 13,2.10-3 ( V ) = 13,2 ( mV ) Theo tiªu chuÈn th× Utx ph¶i n»m trong kho¶ng ( 2 ¸ 30 ) mV VËy Utx < [Utx] = 30 mV hoµn toµn tho¶ m·n yªu cÇu thiÕt kÕ. §èi víi tiÕp ®iÓm phô: Utx = I.Rtx = 5.0,88.10-3 =4,4.10-3 ( V ) = 4,4( mV ) VËy Utx < [Utx] = 30 mV hoµn toµn tho¶ m·n yªu cÇu thiÕt kÕ. TÝnh to¸n nhiÖt ®é tiÕp ®iÓm: Dùa vµo sù c©n b»ng nhiÖt trong qu¸ tr×nh ph¸t nãng cña thanh dÉn dµi v« h¹n cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi. Gi¶ thiÕt cã mét ®Çu tiÕp xóc víi thanh dÉn kh¸c vµ nguån nhiÖt ®Æt t¹i n¬i tiÕp xóc. Theo c«ng thøc 2-11 TKKC§HA, ta cã: qt®= qmt + (2-13) Trong ®ã : qmt : NhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh tiÕp ®iÓm: 400C . qtx : NhiÖt ®é n¬i tiÕp xóc (0C). Rtx : §iÖn trë tiÕp xóc; Rtx = 10,98.10-5 (W). kT:HÖ sè t¶n nhiÖt ra m«i tr­êng cña thanh dÉn. Tra b¶ng 6-5 TLTKKC§HA kT = 6.10-6 W/ mm2 0C. rq : §iÖn trë suÊt cña vËt liÖu tiÕp ®iÓm (Wmm). rq = r95 =r20 .[ 1 + a.([qcp] - 20 )] = 1,8.10-6[ 1+ 4.10-3(95-20 )] = 2,34.10-6 (Wmm). l : §é dÉn nhiÖt; l = 0,416 (W/cm 0C). S, P : DiÖn tÝch vµ chu vi tiÕp ®iÓm: St® = at®.bt® = 20.24,5 = 490 (mm2). Pt® = 89 (mm). Thay sè vµo (2-13) ta ®­îc : qt® = 40 + = 40 + 2,28 + 13,39 + 10,48 = 66,15 ( 0C ) qtx < [qtx] =1800C lµ nhiÖt ®é ho¸ mÒm cña vËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm. 2.5.6.TÝnh dßng hµn dÝnh. X¸c ®Þnh trÞ sè dßng ®iÖn hµn dÝnh theo quan hÖ lý thuyÕt: Theo c«ng thøc 2-33 TLTKKC§HA ta cã: (2-14) Trong ®ã: fnc =2 ¸ 4 lµ hÖ sè ®Æc tr­ng cho sù t¨ng diÖn tÝch tiÕp xóc. Ftd lµ lùc Ðp tiÕp ®iÓm. Ftd =25,5 (N) A lµ hÖ sè phô thuéc vËt liÖu ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: (2-15) = 625,56 Theo (2-14) ta cã: X¸c ®Þnh trÞ sè dßng ®iÖn hµn dÝnh theo thùc nghiÖm : Theo c«ng thøc 2 - 36 TLTKKC§HA, x¸c ®Þnh trÞ sè dßng ®iÖn hµn dÝnh theo lùc Ðp tiÕp ®iÓm . Ihd = .khd = .1200 = 1697 (A) Trong ®ã : Ft® : lµ lùc Ðp tiÕp ®iÓm Ft® = 2,55 KG khd : hÖ sè hµn dÝnh phô thuéc dßng ®iÖn lµm viÖc, tra b¶ng 2-19 trang 67 (TLTKKC§HA): khd = 1200 A/KG So s¸nh hai kÕt qu¶ trªn ta lÊy gi¸ trÞ dßng hµn dÝnh: Ihd = 1697 (A). Víi dßng ng¾n m¹ch In = 10.I®m = 2000 A th× kh«ng thÓ lµm cho tiÕp ®iÓm hµn dÝnh ®­îc. 2.5.7.Sù rung cña tiÕp ®iÓm. Theo c«ng thøc 2-39 TLTKKC§HA, víi tiÕp ®iÓm cÇu: Biªn ®é rung cña tiÕp ®iÓm: Xm = (2-15) Trong ®ã : Ft® ® : Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®Çu. Ft®® = 1,575 KG V®o : VËn tèc t¹i thêi ®iÓm va ®Ëp. V®o = 0,1 m/s KV : HÖ sè va ®Ëp phô thuéc tÝnh ®µn håi vËt liÖu. Víi vËt liÖu thanh dÉn lµ ®ång nªn ta cã KV = 0,9. M®å : Khèi l­îng phÇn ®éng (KG.s2/m) mc : Träng l­îng ®¬n vÞ, mc =8.10-3KG/A Träng l­îng phÇn ®éng : M®å = mc.I®m = 8.200 = 1,6 (KG.s2/m) Tõ (2-15) ta cã : Xm = = 0,017 (mm) X¸c ®Þnh thêi gian rung: T­¬ng øng víi biªn ®é rung cho ®Õn lóc tiÕp ®iÓm lµm viÖc æn ®Þnh, ta cã thêi gian rung. Theo c«ng thøc 2 - 40 TLTKKC§HA: tm = = 2,14 (ms) Kho¶ng thêi gian rung s¬ bé lµ : tå = ( 1,5 ¸ 2 ).2.tm tmå = 2.2.2,14 = 8,56 ms < [tm] = 10 ms. ThÊy r»ng thêi gian rung lµ 8,56 ms < [tm] = 10 ms lµ thêi gian rung cho phÐp, biªn ®é rung nhá h¬n ®é lón kh¸ nhiÒu v× vËy thiÕt kÕ trªn lµ chÊp nhËn ®­îc. 2.5.8.Sù mßn tiÕp ®iÓm vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. Trong qu¸ tr×nh ®ãng, ng¾t c¸c tiÕp ®iÓm cã hiÖn t­îng hå quang xuÊt hiÖn, mÆt kh¸c do va ch¹m c¬ khÝ dÉn tíi cã mét ®é mßn tiÕp ®iÓm nhÊt ®Þnh. Theo c«ng thøc 2 - 54 TLTKKC§HA: Khèi l­îng ¨n mßn trung b×nh khi ®ãng, ng¾t mét lÇn tiÕp ®iÓm : g® + gng = 10-9.( k®.I2® + kng.I2ng).kk® kk® : H»ng sè mßn kh«ng ®ång ®Òu kk® = 1,5. k® , kng : HÖ sè mßn khi ng¾t vµ ®ãng tiÕp ®iÓm. Tra b¶ng 2-21 trang 79 TLTKKC§HA ta chän: k® = kng = 0,05 Ing = 6.I®m = 1200A : Dßng ®iÖn ng¾t. Id = 4.I®m = 800 A : Dßng ®iÖn qu¸ ®é lóc ®ãng. g® + gng = 10-9.0,05.[(I®)2 + (Ing)2].1,5 g® + gng = 7,775.10-5 (g) Víi yªu cÇu thiÕt kÕ tuæi thä cña tiÕp ®iÓm lµ 105 lÇn ®ãng c¾t, vËy tæng khèi l­îng mßn lµ : åg =( g® + gng ).105 = 7,775.10-5.105 = 7,775 (g) Khèi l­îng tiÕp ®iÓm: Gt® = gt®.Vt® gt®- Träng l­îng riªng cña vËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm gt® = 10 (g/cm3) Vt® - ThÓ tÝch cña tiÕp ®iÓm. Vt® = a.b.c = 20.24,5.3 = 1,47 (cm3) Khèi l­îng tiÕp ®iÓm: Gt® = 10.1,47 = 14,7 (g). vËy TiÕp ®iÓm chän nh­ trªn lµ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c«ng t¾c t¬. Ch­¬ng 3. KÕt cÊu trong khÝ cô ®iÖn §Æc ®iÓm c¬ cÊu, c¸c yªu cÇu c¬ b¶n vµ c¸c sè liÖu ban ®Çu. Kh¸c víi m¸y ®iÖn quay, c¸c c¬ cÊu khÝ cô ®iÖn th­êng ®­îc chuyÓn ®éng trong mét giíi h¹n ®­îc x¸c ®Þnh bëi c¸c cø chÆng. ChuyÓn ®éng trong c¬ cÊu khÝ cô ®iÖn cã hai qu¸ tr×nh kh¸c biÖt lµ qu¸ tr×nh ®ãng vµ qu¸ tr×nh ng¾t. Trong qu¸ tr×nh ®ãng th× Ft® > Fc c¶n trë chuyÓn ®éng (ph¶n lùc). Trong qu¸ tr×nh ng¾t th× Ft® < Fc (F c¶n trë - ph¶n lùc cña qu¸ tr×nh ®ãng thµnh lùc chuyÓn ®éng). C¸c yªu cÇn c¬ b¶n ®èi víi c¬ cÊu khÝ cô ®iÖn: §¶m b¶o trÞ sè cÇn thiÕt c¸c th«ng sè ®éng häc cña c¬ cÊu chÊp hµnh. VÝ dô nh­ hµnh tr×nh chuyÓn ®éng, ®é më, ®é lón, gãc quay… Lùc chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu cÇn ®¶m b¶o æn ®Þnh viÖc b¶o vÖ ®ãng c¾t cña c¬ cÊu hµnh tr×nh trong khi lµm viÖc b×nh th­¬ngf còng nh­ khi sù cè. Tèc ®é chuyÓn ®éng cña tiÕp ®iÓm ph¶i ®ñ lín ®Ó gi¶m thêi gian ch¸y cña hå quang, nh­ng còng kh«ng ®­îc lín qu¸ tr¸nh va ®¹p m¹nh. C¸c kh©u cña c¬ cÊu chÊp hµnh ph¶i lµm viÖc tin cËy, dÔ söa ch÷a, th¸o l¾p, vËn hµnh ®¬n gi¶n. LËp s¬ ®å ®éng cña kÕt cÊu. T¸c dông cña s¬ ®å ®éng cho ta biÕt s¬ bé mét c¸ch râ rµng vµ chÝnh x¸c sù truyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng trong c¸c kh©u trong c¬ cÊu. S¬ ®å ®éng ®­îc dùng ë c¸c vÞ trÝ ®Æc tr­ng nhÊt cña c¬ cÊu ®ãng c¾t: d = l + m vµ d = dod + dcn = 0, vµ tr­êng hîp n¾p cña c«ng t¾c t¬ ®Æt ng­îc. S¬ ®å ®éng cÇn biÓu diÔn râ c¸c kh©u, khíp trong c¬ cÊu vµ sù liªn quan c¸c kh©u trong c¬ cÊu: ®é lín hµnh tr×nh, gãc quay, chiÒu dµi c¸nh tay, tØ sè truyÒn, ®Æt vµ ®Þnh h­íng c¸c vÐct¬ lùc, c¸c sè liÖu kh¸c nh­ ®é më, ®é lón, khe hë kh«ng khÝ Lùc c¬ t¸c dông bao gåm: Lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh th­êng më. Lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th­êng më. Lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th­êng ®ãng. Lùc Ðp tiÕp ®iÓm cuèi. Lùc lß xo nh¶. Khèi l­îng phÇn ®éng. Lùc ma s¸t (bá qua). Lùc t¸c dông vµ ph¶n lùc t¸c dông trong c¬ cÊu, quy ®æi lùc. Ta ph©n lùc vµ m« men thµnh hai lo¹i: lùc t¸c ®éng vµ ph¶n lùc t¸c ®éng. Lùc vµ m« men chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu truyÒn ®éng ®iÖn tõ lµ c¸c lùc t¸c ®éng. C¸c lùc nµy ®Æt vµo kh©u chñ ®éng. Lùc c¶n cã Ých lµ lùc Ðp cña lß xo tiÕp ®iÓm. Lùc cã h¹i lµ lùc ma s¸t. Träng lùc cã thÓ cã Ých hoÆc cã h¹i. Khi quy ®æi lùc ta cÇn chó ý: Khi ®iÓm ®Æt lùc chuyÓn ®éng chÝnh tøc lùc ®iÖn tõ vµ c¸c lùc, ph¶n lùc kh«ng cïng ®iÓm ®Æt th× ta ph¶i quy ®æi vÒ cïng mét vÞ trÝ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc x©y dùng ®Æc tÝnh lóc tÝnh to¸n vµ so s¸nh. Lùc vµ m« men sau khi quy ®æi ph¶i b»ng lùc vµ m« men tr­íc khi quy ®æi. C«ng cña lùc vµ m« men tr­íc quy ®æi b»ng c«ng cña lùc vµ m« men sau quy ®æi. §iÓm quy ®æi lµ ®iÓm ®Æt cña lùc ®iÖn tõ. CÇn quy ®æi c¶ ®é më vµ ®é lón vÒ khe hë kh«ng khÝ. Lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh th­êng më: Lùc Ðp tiÕp ®iÓm cuèi: Ft®c = 6.Ft® = 6.25,5 = 153 N Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®Çu: Ft®® = 0,6.Ft®c = 0,6.153= 91,8 N Lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th­êng më: Lùc Ðp tiÕp ®iÓm cuèi: Ft®ctm = 4.Ft®f = 4.0,5 = 2 N Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®Çu: Ft®®tm = 0,6.Ft®c = 0,6.2 = 1,2 N Lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th­êng ®ãng: Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®Çu: Ft®®t® = 2 N Lùc Ðp tiÕp ®iÓm cuèi: Ft®ct® = 1,2 N Lùc lß xo nh¶: Lùc nh¶ ®Çu Fnh® = kdtr.(G® + Ft®®t®) = 1,2.(1,6.9,81 + 2) = 21,23 (N) Lùc nh¶ cuèi: Fnhc =1,5.Fnh® = 1,5.21,23 = 31,8 (N) Trong ®ã kdtr lµ hÖ sè dù tr÷ lùc cho trong kho¶ng 1,1 ®Õn 1,3. Ta chän kdtr = 1,2 Dùng ®Æc tÝnh cña lùc t¸c dông vµ ph¶n lùc t¸c dông. 21,23 Ch­¬ng 4. TÝnh to¸n lß xo Kh¸i niÖm chung. Lß xo lµ bé phËn quan träng cña c«ng t¾c t¬ t¹o nªn tiÕp ®iÓm (lß xo tiÕp ®iÓm), t¹o lùc ng¾t c¬ cÊu trong qu¸ tr×nh ng¾t cña c¬ cÊu (lß xo nh¶). Yªu cÇu víi lß xo tiÕp ®iÓm vµ lß xo nh¶: §é ®µn håi phï hîp. §Æc tÝnh c¬ æn ®Þnh. BÒn c¬ häc cao. Kh«ng hoÆc Ýt bÞ ¨n mßn cña ho¸ chÊt vµ m«i tr­êng. Chän kiÓu lß xo vµ vËt liÖu lµm lß xo. KiÓu lß xo: Qua ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i lß xo, ta chän kiÓu lß xo xu¾n h×nh trô, kh«ng dÉn ®iÖn. Lo¹i nµy Ýt bÞ ¨n mßn ho¸ chÊt, Ýt chÞu ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng, ®é bÒn c¬ cao, lµm viÖc tin cËy, an toµn, kh«ng bÞ ph¸t nãng vµ giµ ho¸. VËt liÖu lµm lß xo: Theo tÝnh chÊt ®ãng c¾t cña c«ng t¾c t¬ dïng ®Ó ®ãng c¸t m¹ch ®iÖn víi tÇn sè ®ãng c¾t 450 lÇn/h. Tuæi thä 105 lÇn ®ãng c¾t. Ta chon vËt liÖu lß xo lµ l¸ thÐp cacbon G0TC 9389-60P cã ®é bÒn trung b×nh. (tra theo b¶ng 4-1 TLTKKC§HA): Tªn ®¹i l­îng vËt lý Gi¸ trÞ §¬n vÞ Giíi h¹n mái cho phÐp khi xo¾n (dx) 480 N/ mm2 Modul chèng tr­ît (G) 80.103 N/ mm2 Modul ®µn håi (E) 200.103 N/ mm2 §iÖn trë suÊt (r) 0,19 ¸ 0,2.10-6 W.m §é bÒn giíi h¹n khi kÐo (sk) 2200 N/ mm2 §é bÒn giíi h¹n mái khi uèn (su) 770 N/ mm2 C¸c th«ng sè cña lß xo: x: Hµnh tr×nh cña lß xo tÝnh tõ vÞ trÝ ®ã lµ lß xo sinh ra lùc lín nhÊt. f®: §é vâng ban ®Çu cña lß xo. F®, l®: Lùc nÐn ban ®Çu vµ chiÒu dµi ban ®Çu cña lß xo. lt®: chiÒu dµi tù do cña lß xo. TÝnh to¸n lß xo. Lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh: Lùc Ðp cÇn thiÕt do mét lß xo t¹o ra: Flx = 1,3.Ft®c = 1,3.25,5 = 33,15 (N). Kho¶ng lµm việc của lß xo : flv = f® = 5,5 (mm) Kho¶ng lón cña lß xo : VËy kho¶ng lón cña lß xo lµ : Chän kho¶ng lón cña lß xo lµ : Chän chØ sè h×nh d¸ng cña lß xo: C = D/d = 8. §­êng kÝnh lß xo tÝnh theo c«ng thøc 4.31 trang 173 TLTKKC§HA: §­êng kÝnh trung b×nh cña lß xo: D = 1,2.8 = 9,6 (mm). Sè vßng cña lß xo tÝnh theo c«ng thøc 4.32 trang 173 TLTKKC§HA: (vßng) B­íc lß xo chÞu nÐn: tn = d + f/W = 1,2 + 12/9 = 2,53 (mm). ChiÒu dµi tù do cña lß xo: ln = W.tn + 1,5.d = 9.2,53 + 1,5.1,2 = 24,57 (mm). KiÓm tra l¹i tÝnh to¸n lß xo ta cã: Kho¶ng lón thùc tÕ cña lß xo: øng suÊt thùc tÕ: < [sx] = 480 (N/mm2) VËy lß xo tÝnh to¸n hoµn toµn tho¶ m·n yªu cÇu lµm viÖc cña c«ng t¨c t¬. Lß xo tiÕp ®iÓm phô: Lùc Ðp cÇn thiÕt do mét lß xo t¹o ra: Flx = 2.Ft®f = 2.0,5 = 1 (N). Kho¶ng lón cÇn thiÕt: f = 2,5.f® = 4 (mm) Chän chØ sè h×nh d¸ng cña lß xo: C = D/d = 11. §­êng kÝnh lß xo tÝnh theo c«ng thøc 4.13 trang 173 TLTKKC§HA: §­êng kÝnh trung b×nh cña lß xo: D = 0,24.11 = 2,6 (mm). Sè vßng cña lß xo: (vßng) B­íc lß xo chÞu nÐn: tn = d + flv/W = 0,24 + 4/7 = 0,8 (mm). ChiÒu dµi tù do cña lß xo: ln = W.tn + 1,5.d = 7.0,8 +1,5.0,24 = 6 (mm). Kho¶ng lón thùc tÕ cña lß xo: øng suÊt thùc tÕ: < [sx] = 480 (N/mm2) VËy lß xo tÝnh to¸n hoµn toµn tho¶ m·n yªu cÇu lµm viÖc cña c«ng t¨c t¬. Lß xo nh¶: Lùc Ðp do mét lß xo t¹o ra khi khÝ cô ®iÖn ë tr¹ng th¸i ®ãng : Kho¶ng lµm viÖc cña lß xo: flv = m = 8 (mm) Kho¶ng lón cña lß xo : Ta cã : VËy kho¶ng lón cña lß xo lµ : Chän chØ sè h×nh d¸ng cña lß xo: C = =10 §­êng kÝnh lß xo tÝnh theo c«ng thøc 4.13 trang 173 TLTKKC§HA: d = 1,6 §­êng kÝnh trung b×nh cña lß xo: D = C.d = 10.0,87 = 8,7 (mm) Sè vßng cña lß xo: (vßng) B­íc lß xo chÞu nÐn: ChiÒu dµi tù do cña lß xo: ln = w.tn + 1,5.d = 15.2,42 +1,5.0,87 = 37,6 (mm) Kho¶ng lón thùc tÕ cña lß xo: øng suÊt thùc tÕ: <scp = 480 N/mm2 VËy lß xo tÝnh to¸n hoµn toµn tho¶ m·n yªu cÇu lµm viÖc cña c«ng t¨c t¬. Ch­¬ng 5. Nam Ch©m §iÖn Kh¸i niÖm chung. Nam ch©m ®iÖn (NC§) lµ c¬ cÊu ®iÖn tõ dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh c¬ n¨ng. Nam ch©m ®iÖn ®­îc sö dông réng r·i trong khÝ cô ®ãng ng¾t. §ã lµ c¬ cÊu sinh ra lùc ®Ó phÇn tö t¸c ®éng. C¸c qu¸ tr×nh tÝnh to¸n NC§ rÊt phøc t¹p. Th«ng th­êng ta tÝnh to¸n theo c«ng thøc gÇn ®óng rå kiÓm nghiÖm l¹i theo lý thuyÕt. NhiÖm vô thiÕt kÕ. + Bµi to¸n thiÕt kÕ. + Bµi to¸n kiÓm nghiÖm. + TÝnh to¸n kiÓm nghiÖm. Chän d¹ng kÕt cÊu. NC§ cã nhiÒu d¹ng kÕt cÊu kh¸c nhau vÒ m¹ch tõ vµ cuén d©y, do ®ã cÇn chän kÕt cÊu phï hîp råi míi chän ph­¬ng ¸n. §Ó chän d¹ng kÕt cÊu tèi ­u, dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n vµ thùc nghiÖm c¸c d¹ng nam ch©m ®iÖn kh¸c nhau, ta tiÕn hµnh chän theo chØ tiªu h×nh häc vµ khèi l­îng. §èi víi NC§ xoay chiÒu th× theo c«ng thøc 5 - 1 trang 188 TLTKKC§HA: kkc = ( N0,5/ m ) (5 - 1) Trong ®ã: F®ttt : Lùc hót ®iÖn tõ tÝnh to¸n cña nam ch©m ®iÖn. dth : Khe hë lµm viÖc cña nam ch©m ®iÖn. dth = 4,5 (mm). KKC: ®Æc tr­ng tØ sè ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao cuén d©y. Mçi d¹ng kÕt cÊu cña NC§ trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh cña KKC sÏ ®¹t tèi ­u vÒ träng l­îng. Do F º S º D2 vµ d º l (chiÒu cao m¹ch tõ hay cuén d©y) nªn ta cã: kkc º víi D lµ ®­êng kÝnh lâi cuén d©y (m¹ch tõ) F®ttt =K.Fdth = 1,2.135,3 = 162,36 (N) Theo 5-1 ta cã: kkc = ( N0,5/ m ) Dùa vµo b¶ng 5.2 trang 189 TLTKKC§HA ta chän nam ch©m ®iÖn h×nh ch÷ E, n¾p hót th¼ng nh­ phÇn trªn ®· lùa chän. M¹ch tõ nam ch©m ®iÖn. M¹ch tõ NC§ ®­îc chÕ t¹o tõ thÐp kÜ thuËt ®iÖn (t«n silic). Ta chän c¸c líp t«n cã bÒ dµy 0,5 mm ®Ó chÕ t¹o m¹ch tõ cho NC§. Chän vËt liÖu lµm m¹ch tõ lµ '31 cã c¸c th«ng sè (b¶ng 5.3 trang 191 TLTKKC§HA): Tªn ®¹i l­îng vËt lý Gi¸ trÞ §¬n vÞ Lùc tõ ph¶n kh¸ng HC 0,35 A/ cm Tõ c¶m d­ 0,8 ¸ 1,2 T Tõ c¶m b·o hoµ 2 T §é tù thÈm 250 H/ m §é tù thÈm cùc ®¹i 6 ¸ 7 H/ m §iÖn trë suÊt 40 ¸ 60.10-8 Wcm Khèi l­îng riªng 7,65 G/ cm3 Thµnh phÇn C¸cbon 0,02 ¸0,03 % Tæn hao tõ trÔ khi b·o hoµ 0,1 ¸ 0,15 mJ/ cm3 Tõ c¶m lâi s¾t 0,6 T ChiÒu dµy l¸ thÐp 0,5 mm Chän tõ c¶m Bs, sr, st chän t¹i sth Khi nam ch©m ®iÖn lµm viÖc, ®Æc tÝnh ®iÖn tõ F®t(d) nguy hiÓm nhÊt lµ khi F®t(d) < Fc¬(d). Th­êng x¶y ra t¹i ®iÓm tíi h¹n d = 5,5 (mm) vµ F®t(d) = Ftt = k.Fc¬(dth) = 1,2.135,3 = 162,36 (N). Chän Bs = 0,45 (T) ; hÖ sè tõ rß sr = 1,45 vµ hÖ sè tõ t¶n st = 1,5. X¸c ®Þnh tiÕt diÖn lâi thÐp, kÝch th­íc, th«ng sè chñ yÕu. X¸c ®Þnh tiÕt diÖn lâi thÐp m¹ch tõ: Theo c«ng thøc 5.8 trang 204 TLTKKC§HA ta cã tæng diÖn tÝch lâi thÐp m¹ch tõ ®Ó ®¹t ®­îc lùc tõ cÇn thiÕt t¹i ®iÓm tíi h¹n: (m2) = 32,2 (cm2). DiÖn tÝch lâi cùc tõ gi÷a: S11 = SS/2 = 32,2/2 @ 16,1 (cm2). DiÖn tÝch lâi hai cù tõ nh¸nh: S12 = S13 = S11/2 = 8(cm2). Víi cù tõ gi÷a ta chän b/a = 0,92 a = Chän a = 4,4 (cm) b = 0,92.4,4 = 4,05 (cm). Sè l¸ thÐp: n = b/0,5 = 40,5/0,5 = 81 (l¸). C¹nh thùc cña lâi thÐp: b’ = b/Kc = 4,05/0,92 = 4,4 (cm) chän 44 (mm). Kc chän b»ng 0,92 lµ hÖ sè Ðp chÆt cña lâi thÐp. §èi víi hai cùc tõ hai nh¸nh chän b’ = 44 (mm). Do m¹ch tõ ®· chän lµ m¹ch tõ ch÷ E nªn a’ = a/2 + 2.Dv = 26 (mm), Dv = 2(mm) lµ chiÒu réng vßng ng¾n m¹ch. X¸c ®Þnh kÝch th­íc cuén d©y:/ TÝnh søc tõ ®éng cuén d©y: Cuén d©y nam ch©m ®iÖn ph¶i t¹o ra søc tõ ®éng (Ftd = IW) sinh ra lùc ®iÖn tõ ®ñ lín ®Ó nam ch©m ®iÖn lµm viÖc b×nh th­êng. Søc tõ ®éng trong cuén nam ch©m ®iÖn xoay chiÒu phô thuéc vµo ®Æc tÝnh lµm viÖc cña nam ch©m ®iÖn, tæn hao do tõ trÔ, dßng xo¸y. Do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ¸p khi n¾p nam ch©m ®iÖn ë vÞ trÝ tíi h¹n d = dth theo c«ng thøc 5.18 trang 209 TLTKKC§HA: (IW) dtd = (IW)dh + (IW) dnh (IW)dh: søc tõ ®éng do tæn hao trÔ, dßng xo¸y vµ vßng ng¾n m¹ch kh«ng t¶i trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. (IW) dnh: søc tõ ®éng øng víi n¾p nh¶, phô thuéc vµo d. Sdh = 2. dcn + dg® + dcd: dcn = 0,03 ¸ 0,1(mm) khe hë c«ng nghÖ. dcd = 0,1 ¸ 0,5(mm) khe hë c«ng nghÖ. dg® khe hë c«ng nghÖ. Sdh = 0,2 ¸ 0,7(mm) chän b»ng 0,5 (mm) KiÓm tra béi sè t¨ng dßng ®iÖn: Ta thÊy Ki = 13,4 tho¶ m·n yªu cÇu Ki = 4 ¸ 15 nªn thiÕt kÕ trªn lµ ®¶m b¶o. X¸c ®Þnh kÝch th­íc cuén d©y: TiÕt diÖn cuén d©y vµ diÖn tÝch cöa ssæ m¹ch tõ cÇn thiÕt ®Ó ®Æt cuén d©y ®­îc x¸c ®Þnh theo quan hÖ gi÷a søc tõ ®éng, c¸c kÝch th­íc cuén d©y vµ [j]. Khi tÝnh to¸n cuén d©y ta quan t©m ®Ón tr¹ng th¸i lµm viÖc dµi h¹n cña nam ch©m ®iÖn, ®ã lµ tr¹ng th¸i hót cña nam ch©m ®iÖn vµ ë chÕ ®é nÆng nÒ nhÊt khi U = Kmax.U®m. Theo c«ng thøc 5.24 trang 211 TLTKKC§HA ta cã: Kumax = 1,1: hÖ sè tÝnh ®Õn ®iÖn ¸p nguån t¨ng mµ nam ch©m ®iÖn vÉn lµm viÖc mµ kh«ng bÞ ch¸y. Kumax = 0,85: hÖ sè tÝnh ®Õn sù gi¶m ®iÖn ¸p nguån mµ nam ch©m ®iÖn vÉn sinh ra ®­îc lùc ®iÖn tõ ®ñ lín ®Ó hót ®­îc. Kqt =1: hÖ sè qu¸ t¶i cho phÐp khi nam ch©m ®iÖn lµm viÖc ë c¸c chÕ ®é. Kld: hÖ sè lÊp ®Çy Kld = 0,2 ¸ 0,7. Chän Kld = 0,5. j = 2,5 (A/mm2): mËt ®é dßng ®iÖn cho trong kho¶ng 2 ¸ 5(A/mm2) LÊy hÖ sè h×nh d¸ng Khd = víi nam ch©m ®iÖn xoay chiÒu. Ta cã chiÒu dµi cuén d©y: hcd = chän hcd = 10 (mm). Khi ®ã ta cã chiÒu cao cuén d©y lµ: lcd = 3.hcd = 3.10 = 30(mm) KÕt cÊu m¹ch tõ: a = 44 mm; b =40,5 mm; b’ = 44 mm. D1 = 0,5 mm chiÒu dµy c¸ch ®iÖn gi÷a lâi s¾t vµ khung d©y D2 = 1,5 mm bÒ dµy khung d©y quÊn. D3 = D4 = 0,5 mm bÒ dµy c¸ch ®iÖn cuén d©y D5 = 5,0 mm; D6 = 8,0 mm ChiÒu réng cuén d©y : hcd = 10 mm, chiÒu cao: lcd = 30 mm ChiÒu cao lâi m¹ch tõ : hl = lcd + 2.D2 = 33 mm ChiÒu réng cöa sæ m¹ch tõ : c = D1 + D2 + 2D3 + hcd + D4 = 18 mm ChiÒu cao cöa sæ m¹ch tõ: hcs = lcd + 2.D2 + D6 = 41 mm DiÖn tÝch n¾p m¹ch tõ : Sn = 0,5.Sl1 = 0,6.442 »1161 mm2 hn = DiÖn tÝch ®¸y m¹ch tõ : S® = 0,5.Sl1 = 0,5. 441 » 968 mm2 h® = Tæng chiÒu cao m¹ch tõ: H = hcs + h® + hn = 41 + 28,7 + 23,9 = 93,6 (mm) Tæng chiÒu dµi nam ch©m ®iÖn: L = 2.c + a +2.a’ = 2.18 + 44 + 2.26 = 132 (mm) LËp s¬ ®å thay thÕ m¹ch tõ. Bá qua tõ trë s¾t tõ ( mFe >> md ), ta cã m¹ch tõ ®¼ng trÞ. TÝnh c¸c tõ dÉn: Dïng ph­¬ng ph¸p ph©n chia tõ tr­êng ®Ó tÝnh tõ dÉn qua khe hë kh«ng khÝ. Ta chia ra lµm 17 h×nh : Mét h×nh ch÷ nhËt víi c¸c c¹nh a, b vµ chiÒu cao d: Gd0 = Hai h×nh nöa khèi trô ®Æc, ®­êng kÝnh d, chiÒu dµi a: G1 = 0,26.m0.a Hai h×nh nöa khèi trô ®Æc, ®­êng kÝnh d, chiÒu dµi b: G2 = 0,26.m0.b Hai h×nh nöa trô rçng víi ®­êng kÝnh trong d, ®­êng kÝnh ngoµi (d + 2m), chiÒu dµi a, tõ dÉn mçi h×nh lµ: G3 = Hai h×nh nöa trô rçng víi ®­êng kÝnh trong d, ®­êng kÝnh ngoµi (d + 2m), chiÒu dµi b, tõ dÉn mçi h×nh lµ: G4 = Bèn h×nh 1/4 cÇu ®Æc víi ®­êng kÝnh d: G5 = 0,077m0.d Bèn h×nh 1/4 cÇu rçng víi ®­êng kÝnh trong d. ®­êng kÝnh ngoµi (d + 2m), tõ dÉn mçi h×nh lµ: G6 = V× tÊt c¶ c¸c tõ dÉn nµy song song víi nhau nªn tõ dÉn tæng Gd2 ë khe hë kh«ng khÝ sÏ lµ tæng cña 17 tõ dÉn trªn : Gd = Gd0 + 2.( G1 + G2 + G3 + G4) +4.( G5 +G6) Gd= Chän m = 0,15d ta cã: Gd = m0.( ) Víi khe hë cùc tõ gi÷a, do a*b = 44*44 (mm) nªn: Gd2 = m0.( ) (H) Víi khe hë cùc tõ bªn, do a*b = 26*44 (mm) nªn: Gd1 = Gd3 = m0.( ) (H) Theo s¬ ®å trªn ta cã: Gd13 = Gd1 + Gd3 =m0.( ) VËy tõ dÉn tæng qua khe hë kh«ng khÝ: Gd = Gd = (H) Tõ t¶n khe hë cùc tõ gi÷a: Gt2 = m0.() (H) Tõ t¶n khe hë cùc tõ bªn: Gt1 = Gt3 = m0.() (H) §èi víi m¹ch tõ xoay chiÒu, tõ dÉn rß ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Grq®S = gr : suÊt tõ dÉn rß hl : chiÒu cao lâi m¹ch tõ TÝnh suÊt tõ dÉn rß gr? Dïng ph­¬ng ph¸p ch©n chia tõ tr­êng ta cã: + mét h×nh trô ch÷ nhËt b’.l.c: G0 = + hai h×nh 1/2 trô trßn ®Æc ®­êng kÝnh c, chiÒu cao 1: G1 = 2.0,26.m0.l + hai h×nh 1/2 trô trßn rçng ®­êng kÝnh trong c, ngoµi c+a, chiÒu cao 1. G2 = GS = 2.( G0 + G1 + G2) = Grq®S = = Grq®S = 24,135.10-7.l = 24,135.10-7.41.10-3 = 0,09896.10-6 (H) HÖ sè tõ t¶n : st = HÖ sè tõ rß : sr = KÕt qu¶ tÝnh to¸n: d (mm) 0.5 1,6 5,5 11,9 13,5 Gd13 (.10-6) (H) 3,8804 1,2813 0,5229 0,2834 0,2631 Gd2 (.10-6) (H) 3,1394 1,0234 0,4052 0,2082 0,1907 Gd (.10-6) (H) 1,7354 0,5689 0,193 0,1200 0,1105 G’d13 (.10-6) (H) -7563,80 -737,61 -92,243 -14,767 -10,953 G’d2 (.10-6) (H) -6156,94 -600,74 -75,443 -12,381 -9,276 G’d (.10-6) (H) -3394,15 -331,12 -39,531 -6,763 -5,052 sr 1,070 1,1739 1,424 1,7246 1,8955 Nh­ vËy t¹i ®iÓm tíi h¹n d = 5,5 mm, hÖ sè rß sr » 1,424 xÊp xØ hÖ sè rß ban ®Çu chän (sr = 1,45). Sai sè lµ 1,8%, do vËy ®¹t yªu cÇu. Tõ th«ng m¹ch tõ (tÝnh ë lâi gi÷a) ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Theo ®ã ta cã: Trong ®ã: K = 0,25 lµ hÖ sè tÝnh tíi thø nguyªn cña lùc. = 0 vµ Fh®t = 1/2.Fhtt = 1/2.162,36 = 81,18 (N) (Wb) Tõ c¶m m¹ch t¹i d = 4,5 mm lµ: Bd = (T) Gi¸ trÞ tõ c¶m thùc tÕ tÝnh ®­îc xÊp xØ gi¸ trÞ ban ®Çu chän (Bd = 0,5T) do ®ã gi¸ trÞ chän ®¹t yªu cÇu. Tõ th«ng trung b×nh qua lâi s¾t m¹ch tõ chÝnh khi n¾p hót: (Wb) Tõ c¶m trung b×nh qua lâi s¾t m¹ch tõ chÝnh khi n¾p hót: Btb = (T) NhËn thÊy Btb = 0,65 (T) < Bmax = 2 (T). Sè vßng d©y nam ch©m ®iÖn: W = U®m : ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña cuén d©y, U®m = 380V KUmin : hÖ sè tÝnh ®Õn sôt ¸p, KUmin = 0,85 KIR: hÖ sè cã tÝnh ®Õn ®iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn trë cña cuén d©y khi phÇn øng bÞ hót, ta chän KIR =0,9. TiÕt diÖn d©y quÊn: q = §­êng kÝnh d©y: d = . Chän theo tiªu chuÈn b¶ng 5.8 trang 276 TLTKKC§HA: ta lÊy d = 0,44 (mm). KiÓm tra l¹i Kl®: Kl® = < 0,7. VËy nam ch©m ®iÖn hoµn toµn tho¶ m·n yªu cÇu thiÕt kÕ. TÝnh to¸n vßng ng¾n m¹ch (vßng chèng rung): Do F = f(t) nªn trong qu¸ tr×nh ®ãng m¹ch ®iÖn th× sÏ xuÊt hiÖn sù rung cña tiÕp ®iÓm. V× vËy ta cÇn thiÕt kÕ vßng ng¾n m¹ch hay vßng chèng rung ®Ó gi¶m tèi ®a hiÖn t­îng rung nµy. VËt liÖu vßng ng¾n m¹ch ta chän b»ng ®ång, vßng ng¾n m¹ch ®Æt «m mét phÇn diÖn tÝch cùc tõ nh­ h×nh vÏ. Chän bÒ réng vßng ng¾n m¹ch lµ 2 mm. TrÞ sè trung b×nh cña lùc ®iÖn tõ ë khe hë khi kh«ng cã vßng ng¾n m¹ch, khe hë lµm viÖc ë tr¹ng th¸i hót theo c«ng thøc 5-52 ta cã: Trong ®ã: Fdtb: Tõ th«ng trung b×nh ë khe hë lµm viÖc khi hót: srh: HÖ sè tõ dß khi phÇn øng hót (d = 0,5 mm) sr = 1,07. Stn: DiÖn tÝch tæng trong vµ ngoµi vßng ng¾n m¹ch. Stn = Sl1 - Snm = a’.b’ – 2.b’.D =(26.44 -2.44.2).10-6 =968.10-6(m2) Ftbh = (N) TØ sè fl cña lùc ®iÖn tõ bÐ nhÊt vµ trÞ trung b×nh cña lùc ®iÖn tõ khi kh«ng cã vßng ng¾n m¹ch: §iÖn trë vßng ng¾n m¹ch tÝnh theo c«ng thøc 5-54: Gãc lÖch pha j gi÷a tõ th«ng ngoµi Fn vµ tõ th«ng trong Ft khi sè vßng ng¾n m¹ch Wnm = 1 theo c«ng thøc 5-55 : Trong ®ã : St: DiÖn tÝch cùc tõ trong vßng ng¾n m¹ch St = (mm2) tgj = Þ j = 65,160 Tõ th«ng trong vßng ng¾n m¹ch: Ta cã Tõ th«ng ngoµi vßng ng¾n m¹ch. Fn = C.Ft = 1,2.0,325.10-3 = 0,39.10-3 (Wb). Tõ c¶m ë khe hë vïng ngoµi vßng ng¾n m¹ch. < 2(T)=[B] Lùc ®iÖn tõ phÝa ngoµi vßng ng¾n m¹ch: Lùc ®iÖn tõ phÝa trong vßng ng¾n m¹ch: Lùc ®iÖn tõ cùc ®¹i: = Lùc ®iÖn tõ trung b×nh: Ftb = Ftbt + Ftbn = 122,57 (N) Lùc ®iÖn tõ nhá nhÊt: Nh­ vËy lùc ®iÖn tõ nhá nhÊt khi hót ph¶i lín lùc c¬ cña phÇn øng: FminS = 4.Fmin = 4.58,07 = 232,38 (N) Theo ®å thÞ ta thÊy Fc¬max = 202,8 (N) Fc¬ khi n¾p ®ãng (d = 0,5 mm) lµ hoµn toµn tho¶ m·n. Tæn hao trong vßng ng¾n m¹ch: PnmS = 2.Pnm = 12 W Dßng ®iÖn trong vßng ng¾n m¹ch: Inm = Dßng trong vßng ng¾n m¹ch quy ®æi vÒ cuén d©y: Inmq® = Inm.(Wnm/W) Wnm: Sè vßng d©y cuén ng¾n m¹ch Wnm = 1. W: Sè vßng d©y nam ch©m ®iÖn. W = 1500. Inmq® = KÝch th­íc vßng ng¾n m¹ch: Chän vËt liÖu vßng ng¾n m¹ch lµ ®ång ñ cøng: Tªn h»ng sè vËt lý Gi¸ trÞ §¬n vÞ §iÖn trë suÊt 200C (r20) 1,7.10-8 W.m HÖ sè nhiÖt ®iÖn trë 0,0043 1/ 0C NhiÖt ®é ho¸ mÒm cho phÐp 250 0C Tæng chiÒu dµi vßng ng¾n m¹ch: lnm = 2.(b’ + 2.D + at) =2.(35 + 2.2 + 399,543/35) = 100,83 (mm) TiÕt diÖn vßng ng¾n m¹ch: ChiÒu cao vßng ng¾n m¹ch: TÝnh to¸n nhiÖt vµ tæn hao: NhiÖt ®é ph¸t nãng vßng ng¾n m¹ch: qnm = tnm + q0 < [q] = 2500C Trong ®ã : KTkk = 3.10-3.(1 + 0.0017.40) = 4,02. 10-3(W/cm2) KTFe = 2,9.10-3.(1 + 0.0068.40) = 6,844. 10-3(W/cm2) STkk = 2.Dv.b’ + 2.(at +2.Dv).Dv = 2.2.35 + 2.( 399,543/35 +2.2).2 = 201,662 (mm2) STFe = 2.Dv.b’ + 4.b’.h nm = 2.2.35 + 4.35.2 = 420 (mm2) qnm = tnm + q0 = 2030C < [q] = 2500C Tæn hao s¾t: DPFe = Pm.m.K. K: hÖ sè thùc nghiÖm lµm t¨ng tæn hao. Chän K = 1,5. m: träng l­îng m¹ch tõ m = g.V = g.l.S l: tæng chiÒu dµi m¹ch tõ. S: tiÕt diÖn m¹ch tõ. m =g.(H.b’.L-2.c.b’.hcs) = 7,65(90,7.35.114 – 2.18.35.41).10-3 =2,37(kg) g: khèi l­îng riªng vËt liÖu m¹ch tõ. g = 7,65 (g/cm3) Pm: suÊt tæn hao øng víi Bm (B cùc ®¹i trong lâi thÐp) P10: suÊt tæn hao øng f = 50Hz vµ B = 1(T), P10 = 1,6(W/Kg). C«ng suÊt tæn hao s¾t: DPFe = m.Pm.K = 2,37.1,07.1,5 = 3,8(W) Dßng ®iÖn ®Æc tr­ng cho tæn hao s¾t: Dßng ®iÖn trong cuén d©y: Dßng ®iÖn khi n¾p hót: víi Hi lµ c­êng ®é tõ tr­êng ch¹y trong c¸c ®o¹n m¹ch tõ. Hi cã gi¸ trÞn nh­ nhau do Sn @ S® = S11/2. Li lµ chiÒu dµ c¸c ®o¹n m¹ch tõ. Do ®ã ta cã ®­îc , trong ®ã Sli = 2.L +3.hcs = 2.114 + 3.41 = 351 (mm) vµ theo ®­êng cong vËt liÖu m¹ch tõ øng víi Bmax = 0,9(T) ta cã H = 1,8(A/cm). Dßng ®iÖn khi n¾p hót: MËt ®é dßng khi n¾p hót: Dßng ®iÖn khi n¾p më: Trong ®ã Xm = w.W2.Gm = w.W2.(Gdm + Grm) Xm =314.15002.(0,2283.10-6 + 9,896.10-8) = 231,21(W) KiÓm tra béi sè dßng ®iÖn: < 15 hoµn toµn tho¶ m·n. TÝnh to¸n nhiÖt cuén d©y: §iÖn trë cuén d©y: Trong ®ã: ltb = 1/2.[2.(a +b’) + (2.(a +b’) +2.p.hcd)] ltb = 1/2.[2.(35 +35) + (2.(35 + 35) +2.p.10)] = 171,4 (mm) q: tiÕt diÖn d©y quÊn. C«ng suÊt tiªu thô cuén d©y: Pcd = Ih2.Rcd = 0,292.42,6 = 3,5 (W) §é t¨ng nhiÖt cuén d©y: Trong ®ã Kt: hÖ sè to¶ nhiÖt, chän Kt = 13 (W/m2. 0C) Tõ b¶ng 6-5 trang 301 TLTKKC§HA, Kt =6 ¸ 14(W/m2. 0C) St : diÖn tÝch to¶ nhiÖt. Víi khung d©y lµ nhùa bakenit K = 1. St = K.ST + Sn = Stn = lcd.[2.(a +b’) + 2.(a +b’) +2.p.hcd] St = 30.[2.(35 + 35) + 2.(35 + 35) +2.p.41] = 16128,4 (mm2) q = t + q0 = 980C < [q] = 1050C TÝnh vµ dùng ®Æc tÝnh lùc hót F = f(d): ¸p dông c«ng thøc: Víi vµ Kir = 0,9; K : hÖ sè tÝnh tíi thø nguyªn cña lùc K = 0,25 vµ = 0 FhtS = 2. Fhtb øng víi c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña KU = 0,85; 1; 1,1 ta lËp b¶ng quan hÖ F = f(d) ®Ó vÏ ®Æc tÝnh lùc hót: d (mm) 0.5 1,6 5,5 11,9 13,5 Gd (.10-6) (H) 1,7354 0,5689 0,193 0,1200 0,1105 G’d (.10-6) (H) -3394,15 -331,12 -39,531 -6,763 -5,052 sr 1,070 1,1739 1,424 1,8246 1,8955 FhtS (N)( KU = 0,85) 345,85 266,08 150,50 57,02 46,03 FhtS (N)( KU = 1) 446,26 350,93 230,63 85,63 56,95 FhtS (N)( KU =1,1) 577,27 427,08 275 112,68 74,97 Theo b¶ng tÝnh to¸n ta thÊy ®Æc tÝnh c¬ øng víi KU = 0,85 vµ t¹i ®é më tíi h¹n dth = 5,5 mm th× FhtS (N)( KU = 0,85) = 150,50 (N) > Fc¬(dth) = 135,3 (N). Do nam ch©m ®iÖn lµm viÖc víi c«ng t¾c t¬ nªn dùa vµo ®Æc tÝnh c¬ cña nã ta cã thÓ ®i ®Õn kÕt luËn FhtS (N) > Fc¬ víi mäi d. TÝnh to¸n ®Æc tÝnh nh¶ cña nam ch©m ®iÖn: HÖ sè nh¶ lµ tØ sè gi÷a ®iÖn ¸p cuén d©y khi phÇn ®éng cña nam ch©m ®iÖn hót vµ nh¶. Dùa vµo hÖ sè Knh ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc ®é nh¹y cña nam ch©m ®iÖn. Víi nam ch©m ®iÖn cã ®é nh¹y cao th× ®Æc tÝnh Fnh ph¶i n»m hoµn toµn d­íi ®Æc tÝnh c¬. §èi víi c«ng t¾c t¬ xoay chiÒu th× Knh = 0,4 ¸ 1. Dùa vµo ®Æc tÝnh cña nam ch©m ®iÖn chän Knh = t¹i dth = 5,5 mm. Khi ®ã Knh = . Dùa vµo quan hÖ nµy ta cã Fh = Knh2. Fnh = 0,28. Fnh. B¶ng tÝnh to¸n chi tiÕt: d (mm) 0.5 1,6 5,5 11,9 13,5 FhtS (N) 345,85 266,08 150,50 57,02 46,03 Fnh (N) 96,84 74,5 42 16 12,89 TÝnh thêi gian t¸c ®éng vµ thêi gian nh¶: Thêi gian t¸c ®éng: tt® = t1 + t2 Thêi gian t¸c ®éng khi nh¶: tnh = t3 + t4 t1 , t3 : thêi gian khëi ®éng khi t¸c ®éng vµ khi nh¶. t2 , t4 : thêi gian chuyÓn ®éng khi t¸c ®éng vµ khi nh¶. V× nam ch©m ®iÖn xoay chiÒu nªn t1 , t3 £ 1/2.T = 1/2.0,02 = 0,01 (s) Chän t1 = t3 = 0,01 (s) §Ó tÝnh t2 ta dïng c«ng thøc: Víi Dxi = di - di-1 qu·ng ®­êng ®i do¹n thø i. vµ m lµ khèi l­îng phÇn ®éng. [(a + 2.c + 2.a’).b’.hn + a.b’.(hcs – hcd) + 2.a’.b’.(hcs – hcd)] V® =127,45 (cm2) m = V®.gFe =127,45.7,65 = 0,975 (Kg) t2 = 0,005 + 0,0058 + 0,0136 + 0,0125= 0,037 (s) §Ó tÝnh t2 ta dïng c«ng thøc: t4 = 0,015 + 0,018 + 0,034 + 0,012= 0,079 (s) VËy ta cã: Thêi gian t¸c ®éng: tt® = t1 + t2 = 0,01 + 0,037 = 0,047 (s) Thêi gian t¸c ®éng khi nh¶: tnh = t3 + t4 = 0,01 + 0,079 = 0,089 (s) TÝnh khèi l­îng c«ng t¾c t¬: Khèi l­îng c«ng t¾c t¬ bao gåm khèi l­îng m¹hc tõ, khèi l­îng cuén d©y, khèi l­îng phÇn kÕt cÊu: Gctt = Gcd + GFe + Gph Theo tÝnh to¸n ë trªn ta cã: GFe = 2,37 (Kg) Gcd = Gcu = gcu.lcu.q =gcu.ltb.W.p.d2/4. Gcd = 3,89.17,14.1042.p.0.0372/4 Gcd =0,107 (Kg) Khèi l­îng phÇn kÕt cÊu: Gph = 0,8.( Gcd + GFe) = 1,98 (Kg) Khèi l­îng c«ng t¾c t¬: Gctt = 0,107 + 2,37 + 1,98 =4,457 (Kg) Ch­¬ng 6. ThiÕt kÕ buång dËp hå quang 1. Kh¸i niÖm vÒ hå quang ®iÖn. §èi víi khÝ cô ®iÖn, cÇu dao, c«ng t¾c t¬... khi ®ãng c¾t m¹ch, hå quang ph¸t sinh trªn tiÕp ®iÓm. NÕu hå quang ch¸y l©u, khÝ cô ®iÖn trªn hÖ thèng ®iÖn sÏ háng. Hå quang ®iÖn lµ hiÖn t­îng phãng ®iÖn trong kh«ng khÝ hay h¬i víi mËt ®é dßng [j] lín vµ nhiÖt ®é [q] cao, ®ång thêi kÌm theo hiÖu øng ¸nh s¸ng. §ã lµ mèi quan hÖ phøc t¹p gi÷a ®iÖn vµ nhiÖt. Do ¶nh h­ëng cña hå quang ®iÖn, m¹ch ®iÖn ng¾t kh«ng døt kho¸t g©y ch¸y háng tiÕp ®iÓm ®ång thêi g©y qu¸ ®iÖn ¸p. Do ®ã viÖc dËp hå quang trong khÝ cô ®iÖn lµ rÊt quan träng. Hå quang ®iÖn ph¸t sinh lµ qu¸ tr×nh ion ho¸ chÊt khÝ víi c¸c d¹ng chÝnh: Tù ph¸t x¹ ®iÖn tõ. Ph¸t x¹ nhiÖt ®iÖn tö. Ion ho¸ do va ch¹m. Ion ho¸ do nhiÖt ®é cao. T¸i hîp vµ khuÕch t¸n. §Ó dËp t¾t hå quang cÇn ph¶i t¨ng c­êng ph¶n ion ho¸ b»ng c¸ch gi¶m ®­êng kÝnh hå quang. 2. §Æc ®iÓm hå quang ®iÖn xoay chiÒu. §Æc ®iÓm cña dßng ®iÖn xoay chiÒu lµ cø sau nöa chu kú cña nguån cung cÊp th× dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p qua trÞ sè kh«ng mét lÇn. Do ®ã ng­êi ta dùa vµo ®©y ®Ó ng¾ m¹ch ®iÖn mµ hå quang sinh ra ®­îc gi¶m ®i mét c¸ch ®¸ng kÓ so víi dßng mét chiÒu. Khi dßng ®iÖn i = 0 th× khu vùc hå quang ®ång thêi s¶y ra: Qu¸ tr×nh ph¶n ion hãa m¹nh ®Õn møc mÊt dÇn tÝnh dÉn ®iÖn. Qu¸ tr×nh phôc håi ®iÖn ¸p hå quang tõ ®iÖn ¸p t¾t ®Õn ®iÖn ¸p ch¸y. 3. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng dËp hå quang. §¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng ®ãng vµ kh¶ n¨ng ng¾t Qu¸ ®iÖn ¸p thÊp. KÝch th­íc hÖ thèng dËp hå quang nhá. Cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ ¸nh s¸ng vµ ©m thanh. Thêi gian ch¸y nhá, gi¶m mßn tiÕp ®iÓm, thiÕt bÞ dËp hå quang. 4. Gi¸ trÞ dßng ®iÖn ng¾t trong khi tÝnh to¸n hÖ thèng dËp hå quang. Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ lùa chän buång dËp hå quang ta cÇn chó ý tíi sù phô thuéc cña dßng ®iÖn ng¾t vµo thêi gian hå quang ch¸y. Vïng (I): thêi gian hå quang ch¸y thq tØ lÖ víi dßng ng¾t ing. Trong vïng nµy thq ch¸y nhá nªn ta cã thÓ dËp hå quang trong vïng nµy b»ng c¸ch t¨ng dßng ®iÖn phôc håi (CTT lµm viÖc víi dßng ®iÖn xoay chiÒu). Vïng (II): thq ch¸y lín, nªn thêi gian dËp hå quang còng lín. BiÖn ph¸p dËp hå quang chñ yÕu lµ sö dông c¸ch kÐo dµi c¬ khÝ. Vïng (III): thq ch¸y nhá, dßng ng¾t rÊt lín. Nh©n tè chñ yÕu dËp hå quang trong vïng nµy lµ sö dông lùc ®iÖn ®éng cña dßng hå quang víi tõ tr­êng dßng ®iÖn kh¸c trong m¹ch vßng dÉn ®iÖn vµ tõ tr­êng cuén thæi tõ. 5. VËt liÖu kÕt cÊu buång dËp hå quang. VËt liÖu lµm buång dËp ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc nhiÖt ®é cao, cã tÝnh c¸ch ®iÖn cao vµ cã kh¶ n¨ng chèng Èm. §Ó dËp t¾t hå quang mét c¸ch nhanh chãng th× mÆt trong cña buång dËp ph¶i cã ®é nh¸m bÒ mÆt ph¶i nhá nhÊt nghÜa lµ mÆt bªn trong buång dËp ph¶i nh½n. Mét sè vËt liÖu dïng ®Ó lµm vá hép dËp hå quang. VËt liÖu xi m¨ng – amiang: Xim¨ng - amian lo¹i tÊm theo G0CT 8697- 58 ®­îc Ðp tõ xi m¨ng - amian vµ nhùa amian. §èi víi nh÷ng chi tiÕt b»ng nhùa xi m¨ng - amian cã ®é nh½n bÒ mÆt lín. VËt liÖu Ðp chÞu hå quang: Nã gåm nhiÒu vËt liÖu tæng hîp l¹i: Sîi amian vµ c¸c lo¹i chÞu löa (nh­ mªlomin¬, nhùa si lic h÷u c¬, nhùa ªp«cxi vµ c¸c lo¹i nhùa kh¸c). Thµnh phÇn cña chóng phô thuéc vµo kÕt cÊu cña chi tiÕt. C¸c chi tiÕt lµm vËt liÖu nµy cã tÝnh chôi nhiÖt, chÞu hå quang cao, c¸ch ®iÖn tèt vµ ®¹t ®­îc ®é nh½n bÒ mÆt. Gèm xilicat: Buång dËp hå quang b»ng vËt liÖu gèm sö dông cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao chØ khi s¶n xuÊt khèi l­îng lín v× sù gia c«ng cña nã rÊt phøc t¹p. 6. KÕt cÊu vµ kiÓu buång dËp. Qua ph©n tÝch c¸c d¹ng kÕt cÊu vµ kiÓu buång dËp. Chän kiÓu buång dËp hå quang lµ kiÓu dµn dËp. Dµn dËp ®­îc chÕ t¹o tõ l¸ thÐp non. KiÓu Dµn dËp Sè l­îng tÊm cho mét chç ng¾t 5 BÒ dÇy mét tÊm (mm) 1 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tÊm (mm) 3 Víi kiÓu buång dµn dËp phï hîp víi dßng ®iÖn ®Þnh møc 200A tiÕp ®iÓm ch÷ nhËt cã hai chç ng¾t phï hîp víi c«ng t¾c t¬ cã chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh. Buång kiÓu dµn dËp cho ta kh¶ n¨ng rót ng¾n ®¸ng kÓ chiÒu dµi hå quang vµ dËp nã trong thÓ tÝch nhá do ®ã ph¸t s¸ng Ýt vµ ©m thanh bÞ h¹n chÕ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐAMH thiết kế công tắc tơ điện từ xoay chiều 3 pha.doc