Thiết kế Dây chuyền công nghệ xẻ cho ván cốp pha có công suất phân xưởng là 18000 m3/năm

LỜI NÓI ĐẦU Gỗ là một vật liệu có nguồn gốc từ tự nhiên. Vật liệu từ gỗ có những đặc tính riêng mà các loại vật liệu tự nhiên và nhân tạo khác không có được. Xu thế của xã hội hiện đại ngày nay đang có thiên hướng về sử dụng loại vật liệu này. Bằng chứng cụ thể cho thấy vật liệu từ gỗ đóng một vai trò khá quan trọng là các sản phẩm cụ thể là các loại vật liệu trong đồ mộc gia dụng như ván sàn, ván ghép thanh, đồ dùng gia dụng, v.v và vật liệu trong xây dựng như ván cốp pha, cột trụ, cọc chống, dầm xà, v.v Tuy nhiên để loại vật liệu này phát huy tốt đặc tính của nó thì chúng ta cần phải chế biến nó. Một trong các khâu của quá trình chế biến gỗ là khâu xẻ gỗ, bởi không ít vật phẩm làm từ vật liệu gỗ không thể sử dụng nguyên cây gỗ tròn. Là một Sinh viên trong ngành Chế biến Gỗ, sau khi đã tiếp thu kiến thức về công nghệ xẻ tôi cần từng bước tiếp cận với thực tế bằng cách tiến hành làm đồ án thiết kế một dây chuyền công nghệ xẻ cụ thể. Được sự chỉ đạo của giáo viên phụ trách môn học là thầy Nguyễn Phan Thiết, tôi tiến hành hoàn thành đồ án thiết kế “Dây chuyền công nghệ xẻ cho ván cốp pha” với các số liệu sơ bộ đã cho ban đầu. Do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với công việc thiết kế nên chắc chắn đồ án của tôi sẽ không thể tránh được các sai sót và sai lệch so với thực tế. Tôi rất mong nhận được sự chỉ vẽ từ phía giáo viên phụ trách môn học để đồ án của tôi hoàn thiện và đi sát thực tế hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên LÊ TẤT THÀNH NỘI DUNG ĐỒ ÁN I. LỰA CHỌN CÔNG SUẤT - Hiện nay quy mô phân xưởng xẻ dược sử dụng phổ biến ỏ miền Bắc gồm ba loại sau: + Phân xưởng xẻ cỡ nhỏ + Phân xưởng xẻ cỡ vừa + Phân xưởng xẻ cỡ lớn Trong ba loại phân xưởng nói trên để áp dụng vào thực tế cần phải có sự lựa chọn tuỳ theo tổ chức kinh doanh và nhiệm vụ sản xuất của phân xưởng để phù hợp với vốn đầu tư và máy móc thiết bị. Vì vậy, theo như đề bài có công suất phân xưởng là 18000 m3/năm. Nên ta chọn đồ án là: “Thiết kế kỹ thuật xưởng xẻ gỗ cỡ nhỏ” có các ưu, nhược điểm sau: - Ưu điểm: Máy móc gọn nhẹ, rất linh động, thay đổi mặt hàng nhanh, quy mô, diện tích nhà xưởng nhỏ, vốn đầu tư ít, khả năng thu hồi vốn nhanh - Nhược điểm: Thiết bị đơn giản, năng suất và chất lượng thấp, tỷ suất đầu tư lớn, sản phẩm không đa dạng về kích thước, khả năng cơ giới hoá, tự động hoá thấp.

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2250 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế Dây chuyền công nghệ xẻ cho ván cốp pha có công suất phân xưởng là 18000 m3/năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Gç lµ mét vËt liÖu cã nguån gèc tõ tù nhiªn. VËt liÖu tõ gç cã nh÷ng ®Æc tÝnh riªng mµ c¸c lo¹i vËt liÖu tù nhiªn vµ nh©n t¹o kh¸c kh«ng cã ®­îc. Xu thÕ cña x· héi hiÖn ®¹i ngµy nay ®ang cã thiªn h­íng vÒ sö dông lo¹i vËt liÖu nµy. B»ng chøng cô thÓ cho thÊy vËt liÖu tõ gç ®ãng mét vai trß kh¸ quan träng lµ c¸c s¶n phÈm cô thÓ lµ c¸c lo¹i vËt liÖu trong ®å méc gia dông nh­ v¸n sµn, v¸n ghÐp thanh, ®å dïng gia dông, v.v… vµ vËt liÖu trong x©y dùng nh­ v¸n cèp pha, cét trô, cäc chèng, dÇm xµ, v.v… Tuy nhiªn ®Ó lo¹i vËt liÖu nµy ph¸t huy tèt ®Æc tÝnh cña nã th× chóng ta cÇn ph¶i chÕ biÕn nã. Mét trong c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh chÕ biÕn gç lµ kh©u xÎ gç, bëi kh«ng Ýt vËt phÈm lµm tõ vËt liÖu gç kh«ng thÓ sö dông nguyªn c©y gç trßn. Lµ mét Sinh viªn trong ngµnh ChÕ biÕn Gç, sau khi ®· tiÕp thu kiÕn thøc vÒ c«ng nghÖ xÎ t«i cÇn tõng b­íc tiÕp cËn víi thùc tÕ b»ng c¸ch tiÕn hµnh lµm ®å ¸n thiÕt kÕ mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ xÎ cô thÓ. §­îc sù chØ ®¹o cña gi¸o viªn phô tr¸ch m«n häc lµ thÇy NguyÔn Phan ThiÕt, t«i tiÕn hµnh hoµn thµnh ®å ¸n thiÕt kÕ “D©y chuyÒn c«ng nghÖ xÎ cho v¸n cèp pha” víi c¸c sè liÖu s¬ bé ®· cho ban ®Çu. Do ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc víi c«ng viÖc thiÕt kÕ nªn ch¾c ch¾n ®å ¸n cña t«i sÏ kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc c¸c sai sãt vµ sai lÖch so víi thùc tÕ. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ vÏ tõ phÝa gi¸o viªn phô tr¸ch m«n häc ®Ó ®å ¸n cña t«i hoµn thiÖn vµ ®i s¸t thùc tÕ h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn Lª tÊt thµnh Néi dung ®å ¸n I. Lùa chän c«ng suÊt - HiÖn nay quy m« ph©n x­ëng xÎ d­îc sö dông phæ biÕn á miÒn B¾c gåm ba lo¹i sau: + Ph©n x­ëng xÎ cì nhá + Ph©n x­ëng xÎ cì võa + Ph©n x­ëng xÎ cì lín Trong ba lo¹i ph©n x­ëng nãi trªn ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ cÇn ph¶i cã sù lùa chän tuú theo tæ chøc kinh doanh vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng ®Ó phï hîp víi vèn ®Çu t­ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. V× vËy, theo nh­ ®Ò bµi cã c«ng suÊt ph©n x­ëng lµ 18000 m3/n¨m. Nªn ta chän ®å ¸n lµ: “ThiÕt kÕ kü thuËt x­ëng xÎ gç cì nhá” cã c¸c ­u, nh­îc ®iÓm sau: - ¦u ®iÓm: M¸y mãc gän nhÑ, rÊt linh ®éng, thay ®æi mÆt hµng nhanh, quy m«, diÖn tÝch nhµ x­ëng nhá, vèn ®Çu t­ Ýt, kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh - Nh­îc ®iÓm: ThiÕt bÞ ®¬n gi¶n, n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng thÊp, tû suÊt ®Çu t­ lín, s¶n phÈm kh«ng ®a d¹ng vÒ kÝch th­íc, kh¶ n¨ng c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ thÊp. II. Lùa chän s¶n phÈm 2.1. Chän lo¹i s¶n phÈm - Nguyªn t¾c lùa chän s¶n phÈm dùa trªn nh÷ng yªu cÇu sau: + §iÒu kiÖn kü thuËt + KÕt cÊu s¶n phÈm + §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong s¶n xuÊt Dùa vµo ®iÒu kiÖn kü thuËt ®Ó gi¶i ph¸p c«ng nghÖ Dùa vµo kÕt cÊu s¶n phÈm ®Ó lùa chän lo¹i thiÕt bÞ c«ng nghÖ cÇn thiÕt §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong s¶n xuÊt nghÜa lµ nhµ m¸y t¹o ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, nhiÒu kiÓu cì phï hîp víi thÞ hiÕu kh¸c hµng ®ång thêi cã thÓ khai th¸c ë møc ®é cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña d©y truyÒn. Do gç rõng trång cã ®iÒu kiÖn nhá, tÝnh chÊt c¬ vËt lý thÊp, mµu s¾c kh«ng ®Ñp nªn ®a phÇn gç rõng trång ®­îc sö dông d­íi d¹ng nguyªn liÖu, vËt liÖu th«. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng cÇn s¶n phÈm tõ gç rõng trång lµ: v¸n sµn, thanh c¬ së v¸n ghÐp thanh, cèp pha…Nªn s¶n phÈm chÝnh trong ®å ¸n nµy lµ v¸n cèp pha. 2.2. KÝch th­íc s¶n phÈm S¶n phÈm t¹o ra ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc tÕ cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, ng­êi sö dông. KÝch th­íc danh nghÜa (KTDN) cña s¶n phÈm lµ kÝch th­íc ®· ®­îc ghi trong tiªu chuÈn, cßn kÝch thøoc thùc tÕ (KTTT) lµ kÝch th­íc ®­îc x¸c ®Þnh cô thÓ vµ ®­îc ®o trùc tiÕp trªn gç xÎ. KTTT = KTDN + + Trong ®ã : - l­îng d­ gia c«ng - sai sè qu¸ tr×nh xÎ -l­îng co rót trong qu¸ tr×nh s©ý . Khi ®é Èm gi¶m 30% - 0% th× gç b¾t ®Çu co rót. Khi ®é Èm tiÕp tôc gi¶m xuèng th× ®é co rót t¨ng lªn, s¶n phÈm qua sÊy ®­îc tÝnh nh­ sau: Co ngãt theo chiÒu tiÕp tuyÕn lín mhÊt lµ 7% - 9% Co ngãt theo chiÒu xuyªn t©m trung b×nh tõ 3% -5% Co ngãt theo chiÒu däc thí lµ kh«ng ®Êng kÓ cã thÓ bá qua - §èi víi v¸n cèp pha kÝch th­íc s¶n phÈm: Dµy x Réng x Dµi = t x w x l 20 x 240 x 3200 20 x 180 x 3000 2.3 Yªu cÇu s¶n phÈm. Gç cèp pha chØ ®­îc sö dông lµm vËt liÖu trong c«ng tr×nh x©y dùng nªn yªu cÇu cña cèp pha lµ kh«ng kh¾t khe. Kh«ng cÇn thiÕt vÒ chñng lo¹i nguyªn liÖu Th¼ng, kh«ng cong vªnh vµ khuyÕt tËt. 2.4 Gi¸ b¸n s¶n phÈm T¹o ra s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng tiªu dïng. Gi¸ c¶ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt. * Môc tiªu: Lîi nhuËn vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. + Rµng buéc vÒ trÞ gi¸ + Rµng buéc vÒ kü thuËt + Rµng buéc vÒ ®èi thñ c¹nh tranh + Rµng buéc vÒ ph¸p luËt * Gi¸ c¶ s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh + Chi phÝ rÎ + Chi phÝ sö dông + Chi phÝ vËt t­ + ThuÕ + Lîi nhuËn * Ph¸t huy c¸c mÆt chÊt l­îng, gi¸ c¶ + ChÊt l­îng æn ®Þnh, ®ång ®Òu + DÞch vô cung cÊp kÞp thêi, ®¸p øng ®­îc c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng III. Lùa chän vµ tÝnh to¸n nguyªn liÖu §Ó s¶n xuÊt v¸n cèp pha th× cã rÊt nhiÒu lo¹i nguyªn liÖu. Nh­ng theo néi dung ®å ¸n ta chän nguyªn liÖu gç lµ keo l¸ trµm. §ã lµ mét trong nh÷ng lo¹i gç mäc nhanh rõng trång cã kh¶ n¨ng c¶i t¹o ®Êt rÊt tèt vµ thÝch hîp víi nhiÒu ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¸c nhau. Gç Keo L¸ Trµm lµ gç cã mµu tr¾ng ngµ rÊt ®Ñp, nh­ng cã nhiÒu m¾t. Tû lÖ m¾t trung b×nh trong mét c©y kho¶ng tõ 120 – 150 m¾t. Gç t­¬ng ®èi th¼ng, Ýt khuyÕt tËt nh­: mét, môc, nÊm mèc. Kh¶ n¨ng chÞu lùc, chèng chÞu bÖnh tËt cña gç t­¬ng ®èi thÊp, trong qu¸ tr×nh xÎ l¹i rÊt khã kh¨n do dÔ bÞ nøt. Keo L¸ Trµm lµ c©y nguyªn s¶n ë phÝa b¾c Australia, Papare Gunea vµ Indonexia. Xong hiÖn nay gièng c©y nµy ®· ®­îc trång réng r·i ë nhiÒu n­íc: Ch©u ¸, ch©u Phi, Ch©u Mü La Tinh. ë n­íc ta Keo L¸ Trµm ®­îc ®­a vµo tr«ng ®Çu tiªn ë miÒn Nam vµo nh÷ng n¨m 1960. N¨ng suÊt c©y Keo L¸ Trµm rÊt cao, chu kú kinh doanh g¾n nh­ ë L©m tr­êng nguyªn liÖu giÊy Tri An - §ång Nai, sau b¶y n¨m cã thÓ cho n¨ng suÊt 15.4 – 22.2 m3/ha víi lu©n kú chÆt 8 – 10 n¨m t¹i Ba V× - Hµ T©y, sau 2 n¨m c©y cã thÓ cao 5 – 6 m víi ®­êng kÝnh 4,5 – 5,6 cm vµ t¸i sinh tèt. Keo L¸ Trµm chiÕm mét tû träng t­¬ng ®èi lín trong tæng diÖn tÝch rõng trång ë n­íc.Vïng ph©n bè tËp trung cña Keo L¸ Trµm lµ c¸c tØnh: §ång Nai, Qu¶ng Nam, §µ N½ng, Thõa Thiªn HuÕ, Hoµ B×nh, §¾c L¨k, tõ sau ngµy gi¶i phãng ®Õn nay trong c¬ cÊu c©y trång rõng, ®· cã trªn 10000 ha ®­îc trång hÇu hÕt trªn c¸c n«ng tr­êng trªn c¸c tØnh. §©y lµ mét lo¹i c©y mäc nhanh, cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi nhiÒu lo¹i ®Êt kh¸c nhau, ®Æc biÖt nã cã t¸c dông c¶i t¹o ®Êt nhê quan hÖ céng sinh víi vi sinh vËt cè ®Þnh ®¹m. Trªn thùc tÕ rõng Keo L¸ Trµm th­êng ®­îc tr«ng trªn c¸c ®Êt sau khai th¸c rõng tù nhiªn víi môc ®Ých c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt nghÌo. Gç Keo L¸ Trµm tr­íc ®©y th­êng ®­¬c dïng lµm nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp giÊy. Ngµy nay khi rõng tù nhiªn kh«ng cßn cïng víi c¸c lo¹i rõng trång kh¸c nh­: Cao su, B¹ch ®µn. Gç Keo L¸ Trµm ngµy cµng thÓ hiÖn vai trß quan träng trong c©n ®èi nguyªn liÖu cña chÕ biÕn gç. Gç Keo L¸ Trµm phÇn gèc vµ ph©n th©n cã kh¶ n¨ng chÕ biÕn theo h­íng s¶n xuÊt v¸n sµn, sau ®ã ®­a vµo s¶n xuÊt hµng méc hoÆc sö dông trong lÜnh vùc néi thÊt cao cÊp phôc vô cho tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. PhÇn ngän vµ phÇn cµnh mhÊmh cã thÓ lµm mguyªn liÖu cho s¶n xuÊt v¸n d¨m. CÊu t¹o gç Keo L¸ Trµm phô nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn lËp ®Þa vµ vÞ trÝ trªn c©y, hay tõng c©y kh¸c nhau th× cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt c¬ lý cña chóng còng kh¸c nhau. C©y gç nhì, cao trªn 25 m, ®­êng kÝnh cã thÓ ®Õn 60 cm. Th©n trßn, th¼ng c©y mäc nhanh 3 – 4 n¨m tuæi cã thÓ cao tíi 2,5 m , ®­êng kÝnh 14 – 16 cm. ¦a s¸ng sèng ë n¬i nhiÖt ®é b×nh qu©n 26 – 300C, l­¬ng m­a 1000 – 1750 mm/n¨m. C©y chÞu ®­îc ®Êt nghÌo dinh d­ìng, cã thÓ sèng ®­îc trªn ®Êt thiÕu «xy, ®Êt thÞt nÆng vµ c¶ ®Êt c¸t, kh¶ n¨ng t¸i sinh h¹t vµ chåi ®Òu tèt. Gç Keo L¸ Trµm lµ gç l¸ réng, cã gi¸c, lâi ph©n biÖt. Gç lâi lóc míi chÆt h¹ mµu vµng sÉm, sau khi sÊy kh« cã mµu s¸m n©u. Gç gi¸c khi t­¬i cã mµu vµng nh¹t, khi sÊy kh« mµu tr¾ng. Tû lÖ gi¸c lâi cña Keo L¸ Trµm phô thuéc vµo tuæi c©y, lo¹i c©y, gç lâi cã thÓ chiÕm kho¶ng 60 – 70%. TÝnh chÊt c¬ lý cña hai phÇn kh¸c nhau, phÇn gç gi¸c mÒm h¬n phÇn gç lâi vµ cã tÝnh dÎo dai h¬n phÇn gç lâi. Vßng t¨ng tr­ëng hµng n¨m nhá cá thÓ ph©n biÖt râ rµng nh­ng kh«ng døt kho¸t, m¾t gç trung b×nh, chiÒu thí gç h¬i nghiªng, lç m¹ch kh¸ lín ph©n bè theo kiÓu ph©n t¸n, ®«i khi cã m¹ch kÐp xÕp xuyªn t©m. Khi gia c«ng c¬ giíi lùc c¾t sÏ ®i qua c¸c phÇn cña gç kh«ng thay ®æi nhiÒu, cã sù hiÖn diÖn cña c¸c chÊt mµu n©u vµng bÞt kÝn hÕt trong lç m¹ch gç lµm v¸ch gç dµy thªm h¹n chÕ kh¶ n¨ng tho¸t Èm cña gç. H×nh thøc ph©n bè m« tÕ bµo chñ yÕu theo h×nh c¸nh vµ h×nh c¸nh nèi tiÕp, c¸c lç m¹ch thµnh nh÷ng d·y b¨ng hÑp. Nh÷ng m« tÕ bµo nµy sÏ hót keo m¹nh h¬n sîi gç nªn sÏ cã mét phÇn keo bÞ thÊm vµo trong tÕ bµo, lµm gi¶m l­îng keo d¸m trªn bÒ mÆt gç, lµm gi¶m c­êng ®é d¸n dÝnh cña keo ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng v¸n, tuy nhiªn gç Keo L¸ Trµm cã mËt ®é m¹ch gç trung b×nh nªn l­îng m« tÕ bµo v©y quanh m¹ch kh«ng nhiÒu. CÊu t¹o cña gç Keo L¸ Trµm kh«ng cã èng dÉn nhùa. TT ChØ tiªu TrÞ sè §¬n vÞ 1 Khèi l­îng thÓ tÝch trung b×nh 0,54 g/cm3 2 §é cøng tÜnh trung b×nh 367,60 g/cm3 3 §é Ph 6,50 kgf/cm2 4 Lignin 31,0 % 5 Pentozan 16,0 % 6 Tro 1,5 % 7 ChÊt hoµ tan trong cån 9,7 % 8 ChÊt hoµ tan trong n­íc nãng 10,60 % 9 NÐn däc thí 426 % 10 Modul ®µn håi 10,8x103 kgf/cm2 11 §é co rót tiÕp tuyÕn 3,81 % 12 §é co rót xuyªn t©m 1,53 % IV. Lùa chän c«ng nghÖ 1. Tr×nh tù c«ng nghÖ - §Ó gia c«ng ®­îc nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau, nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau trªn mét d©y truyÒn s¶n xuÊt lµ vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu. Trªn c¬ së dùa vµo hÖ thèng chØ tiªu sau ®Ó ®¸nh gi¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt hîp lý. + ChØ tiªu Kinh tÕ: §¶m b¶o yªu cÇu c«ng nghÖ, møc ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸. + ChØ tiªu an toµn: C­êng ®é lao ®éng, mËt ®é « nhiÔm. + ChØ tiªu kinh tÕ x· héi: Vèn ®Çu t­, tû suÊt ®Çu t­, gi¸ thµnh s¶n phÈm, thêi gian thu håi vèn.Trªn c¬ së yªu cÇu trªn ta ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n bè trÝ quy tr×nh c«ng nghÖ vµ lùa chän ph­¬ng ¸n tèi ­u. Nguyªn liÖu XÎ ph¸ Ph©n lo¹i SÊy Ph©n lo¹i XÎ l¹i Ph©n lo¹i S¶n phÈm * Ph­¬ng ¸n 1: Theo ph­¬ng ¸n nµy nguyªn liÖu ban ®Çu ®­îc ph©n lo¹i víi kÝch th­íc phï hîp víi s¶n phÈm, sau ®ã qua kh©u xÎ ph¸ ®em sÊy vµ ®­îc ph©n lo¹i thµnh s¶n phÈm chÝnh, phô ®em xÎ l¹i vµ ®­¬c ph©n lo¹i thµnh s¶n phÈm . Ph­¬ng ¸n nµy nguyªn liÖu sau khi ph©n lo¹i th× ®­a vµo xÎ triÖt ®Ó, tû lÖ thµnh khÝ lín. ¦u ®iÓm: Phï hîp lo¹i h×nh ph©n x­ëng cì nhá sö dông gç rõng trång, s¶n phÈm sau khi xÎ ph¸ qua kh©u sÊy th× Ýt bÞ c«ng vªnh, ®é chinh x¸c cña s¶n phÈm cao. Nh­îc ®iÓm: Chi phÝ kh©u sÊy qu¸ lín, s¶n phÈm qua kh©u xÎ l¹i tËn dông kh«ng triÖt ®Ó. Khi qua sÊy phÕ liÖu däc c¹nh kh«ng lµm d¨m c«ng nghÖ ®­îc. Nguyªn liÖu XÎ ph¸ Ph©n lo¹i XÎ l¹i SÊy Ph©n lo¹i XÎ l¹i S¶n phÈm * Ph­¬ng ¸n 2 : Theo ph­¬ng ¸n nµy nguyªn liÖu ®­îc ph©n lo¹i theo kÝch th­íc phï hîp víi s¶n phÈm sau ®ã qua kh©u xÎ ph¸ ®em xÎ l¹i vµ tiÕp theo lµ sÊy. Sau khi ph©n lo¹i ®em xÎ l¹i. + ¦u ®iÓm : ph­¬ng ¸n nµy ®· gi¶m kh©u sÊy . + Nh­îc ®iÓm : s¶n phÈm qua xÎ l¹i ®em sÊy bi khuyÕt tËt cong vªnh, ph­¬ng ¸n nµy phï hîp víi lo¹i h×nh c«ng nghÖ quy m« ph©n x­ëng xÎ lín, nguyªn liÖu lµ gç cøng . Th«ng qua viÖc ph©n tÝch ph­¬ng ¸n 1 vµ 2 . KÕt hîp gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ t¹i mét sè ph©n x­ëng xÎ ë trong n­íc hiÖn nay. Nªn t«i lùa chän d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Æc tr­ng theo ph­¬ng ¸n 1. MÆc dï ph­¬ng ¸n nµy cã nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh, khi thiÕt kÕ cè g¾ng kh¾c phôc cho phï hîp trong s¶n xuÊt. 2. Lùa chän ph­¬ng ¸n m¸y Trong c«ng nghiÖp xÎ cã nhiÒu ph­¬ng ¸n lùa chän, cã thÓ lÊy c­a vßng ®øng, c­a vßng n»m hoÆc kÕt hîp c¶ hai ®øng ®Çu d©y chuyÒn . Nh­ng trong ®å ¸n nµy ta lÊy c­a vßng n»m lµm chñ ®¹o phï hîp víi ph©n x­ëng xÎ nhá, nguyªn liÖu gia c«ng lµ gç mÒm. Ph­¬ng ¸n nµy cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu ph­¬ng ph¸p xÎ kh¸c nhau ®Ó t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã yªu cÇu ®Æc biÖt. Nãi c¸ch kh¸c ph­¬ng ¸n nµy cã tÝnh linh ®éng cao, yªu cÇu nguyªn liÖu ë ®©y kh«ng ®Æc biÖt (gç keo l¸ trµm ). C­a vßng n»m ®øng ®µu d©y truyÒn hao tæn m¹ch xÎ nhá, tû lÖ thµnh khÝ cao, chi phÝ n¨ng l­îng Ýt. Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ¸n nµy : chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng cao, tr×nh ®é c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh xÎ ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kÜ thuËt, khã kh¨n cho viÖc c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ . V. Lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ 5.1. Lùa chän chung thiÕt bÞ - HiÖn nay m¸y mãc trªn thÞ tr­êng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó , c¨n cø vµo tr×nh ®é tiÕn bé kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ.Ta cã ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ cña m¸y mãc thiÕt bÞ nh­ sau: + Theo ph­¬ng ¸n bè trÝ c«ng nghÖ c­a vßng n»m lµm chñ ®¹o cho kh©u xÎ ph¸ theo lùa chän m¸y mãc. Sö dông c­a vßng n»m cña ViÖt Nam s¶n xuÊt ë trong n­íc cña c«ng ty Formach, c¬ khÝ §ång th¸p, Safomec – Tp Hå ChÝ Minh . + ë kh©u xÎ l¹i cã thÓ dïng c­a ®Üa còng do ViÖt Nam s¶n xuÊt. Kh©u sÊy lµ phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c«ng nghÖ xÎ hiÖn nay cã nhiÒu kiÓu lß sÊy, lß sÊy h¬i n­íc, sÊy ®iÖn, sÊy h¬i ®èt . Môc tiªu lµ n©ng cao chÊt l­îng gç h¹n chÕ thay ®æi kÝch th­íc. Nh­ng trong thiÕt kÕ t«i chän lß sÊy h¬i ®èt . + M¸y b¨m d¨m ®Ó tËn dông phÕ liÖu trong qu¸ tr×nh xÎ ph¸, xÎ l¹i, víi c«ng suÊt nhá nªn chän m¸y b¨m d¨m nhá . +Theo ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ ®· chän trong ®å ¸n ®Ó phï hîp víi vèn ®Çu t­, còng nh­ ­u viÖt cña thiÕt bÞ m¸y mãc vµ tiªu chÝ kinh tÕ. T«i chän thiÕt bÞ sau. C¬ së s¶n xuÊt M· hiÖu C«ng suÊt TÝnh n¨ng kü thuËt ChØ tiªu kinh tÕ KÕt luËn N¨ng suÊt Gi¸ b¸n (VN§) CVN safomec– HCM Formach - HN C¬ khÝ - §ång Th¸p CD4-100 CVN- 80 CD3 11kw 11kw 11kw - §é ®ång t©m cao,m¹ch xÎ æn ®Þnh - §é ®ång t©m thÊp, m¹ch xÎ kh«ng æn ®Þnh - Träng t©m, chÊt l­îng gia c«ng thÊp - Tèc ®é b¸nh ®µ 350v/p’. - Tèc ®é m¹ch xÎ 400v/p’. - Tèc ®é m¹ch xÎ 400v/p’. 24.000.000 22.000.000 23.000.000 Dïng CVN do Safomec s¶n xuÊt C­a ®Üa Safomec – HCM Formach – HN §µi Loan CD1-60 3,5kw 3,5kw 3,7kw - KÝch th­íc l­ìi c­a - KÝch th­íc l­ìi c­a - KÝch th­íc l­ìi c­a 400 - Tèc ®é trôc dao 2500v/p. - Tèc ®é trôc dao 2250v/p. -Tèc ®é trôc dao 2800v/p. 12.000.000 11.000.000 22.000.000 ë ph­¬ng ¸n nµy sö dông c­a ®Üa do Safomec s¶n xuÊt Lß sÊy An DÜ – B×nh D­¬ng Caxe 2000 6,6kw - C«ng suÊt to¶ nhiÖt 54.000kcal/h - C«ng suÊt to¶ nhiÖt 50.000 kcal/h. 20m3/mÎ sÊy 20m3/mÎ sÊy 33.000.000 30.000.000 Chän lß sÊy h¬i ®èt cña An DÜ B×nh D­¬ng M¸y b¨m d¨m - KiÓu ®Üa -KiÓu phay BX- 444 30kw §­êng kÝnh trèng dao D =350 mm -200®Õn 500kg/h - 200 ®Õn700 kg/h 250.000.000 Chän m¸y b¨m d¨m BX-400 Th«ng sè kü thuËt cña m¸y s¶n xuÊt chÝnh Tªn m¸y & thiÕt bÞ KÝch th­íc hxbxl (mm) C«ng suÊt (kw) Träng l­îng m¸y(kg) Tèc ®é quay (vßng/phót) Tèc ®é ®Èy (m/p) Ghi chó C­a vßng N»m 1500x1050x2900 11 1000 1450 450 ®­êng kÝnh b¸nh ®µ 900mm C­a ®Üa xÎ l¹i 800x800x2100 3,7 800 2800 §­êng kÝnh l­ìi c­a 400mm C­a ®Üa c¾t ng¾n 700 x 800 x 2100 2,4 700 2800 §­êng kÝnh l­ìi c­a 350mm M¸y b¨m d¨m 2450 x 940 x 3467 C : 30 P: 1,5 2414 1450 -§­êng kÝnh trèng dao D= 350mm - chiÒu dµi trèng dao L=180mm Lß sÊy 2800x3800x7000 6,6 1450 C«ng suÊt nhiÖt 54000 kcal/h - C«ng suÊt giã 42000m3/h M¸y mµi l­ìi c­a 3 1450 5.2. TÝnh to¸n c«ng nghÖ 5.2.1. Chän ph­¬ng ph¸p xÎ Trong lý thuyÕt cã hai ph­¬ng ph¸p xÎ chÝnh ®ã lµ: XÎ th«ng th­êng vµ xÎ ®Æc biÖt XÎ th«ng th­êng: cã xÎ suèt vµ xÎ hép XÎ ®Æc biÖt: Xoay trßn Xuyªn t©m – b¸n xuyªn t©m Trung t©m – b¸n trung t©m * Víi ph­¬ng ph¸p xÎ suèt: Lµ ph­¬ng ph¸p thu ®­îc ®Òu lµ v¸n ch­a r¹ch r×a. + ¦u ®iÓm: Linh ®éng trong s¶n xuÊt, nhÊt lµ víi nguyªn liÖu cã nhiÒu bÖnh tËt, cã ®iÒu kiÖn n©ng cao tû lÖ thµnh khÝ vµ tû lÖ lîi dông. + Nh­îc ®iÓm: C«ng viÖc läc r×a qu¸ nhiÒu quy c¸ch, chiÒu réng v¸n kh«ng thèng nhÊt nªn kh«ng tù ®éng ho¸ vµ c¬ giíi ho¸. Víi ph­¬ng ph¸p xÎ hép: S¶n phÈm thu ®­îc ®a sè ®· s¹ch r×a, c¹nh thèng nhÊt ®­îc s¶n phÈm + ¦u ®iÓm: §¶m b¶o chÝnh x¸c, cã kh¶ n¨ng n©ng cao n¨ng suÊt thiÕt bÞ vµ tû lÖ thµnh khÝ. + Nhùoc ®iÓm: Tû lÖ thµnh khÝ ch­a cao. * Víi ph­¬ng ph¸p xÎ xuyªn t©m: Gç xÎ xuyªn t©m lµ gç xÎ cã gãc xÎ a = 900 Cã mÆt réng vu«ng gãc vßng n¨m Cã ®é co rót Ýt, th­êng ®­îc ¸p dông nhiÒu trong hµng kh«ng, nh¹c cô. + ¦u ®iÓm: Cã kh¶ n¨ng thu ®­îc l­îng gç xuyªn t©m cao. + Nh­îc ®iÓm: Khã cè ®Þnh gç, cÇn cã c«ng cô chuyªn dông. Víi ph­¬ng ph¸p xÎ tiÕp tuyÕn: Lµ xÎ gç cã mÆt réng trung t©m víi vßng n¨m hay t¹o thµnh víi vßng n¨m mét gãc b cho phÐp nhÊt ®Þnh víi gãc 300 <= [b] <=550, gãc b ®o ®­îc trªn mÆt c¾t ngang gç xÎ lµ gãc hÑp gi÷a hai ®­êng th¼ng tiÕp tuyÕn víi vßng n¨m t¹i c¸c ®iÓm trªn ®­êng trung t©m cña bÒ dµy tiÕt diÖn gç xÎ Gç xÎ tiÕp tuyÕn cã v©n thí ®Ñp ®­îc dïng nhiÒu trong s¶n xuÊt hµng méc. *V× vËy ®Ó ®¶m b¶o cho chÊt l­îng s¶n phÈm cao vµ yªu cÇu vÒ nguyªn liÖu sao cho phï hîp nªn em chän ph­¬ng ph¸p xÎ hép . 5.2.2. LËp b¶n ®å xÎ - Lµ hÖ thèng c¸c kÝ hiÖu ®­îc ®­a ra ®Ó chØ tr×nh tù xÎ, quy c¸ch kÝch th­íc cña s¶n phÈm gç xÎ. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi b¶n ®å xÎ bao gåm : ®­êng kÝnh gç trßn, chiÒu dµi gç, ®é cong, ®é thãt ngän, bÖnh tËt gç m¸y mãc thiÕt bÞ, kich th­íc s¶n phÈm…. - §Ó lËp b¶n ®å xÎ chóng ta ph¶i c¨n cø ®Õn viÖc x©y dùng nguyªn lý, tØ lÖ thµnh khÝ lín nhÊt, kh¶o s¸t thùc tÕ cho thÊy ë c¸c ph©n x­ëng xÎ, ®Òu xÎ theo ph­¬ng ph¸p xÎ suèt vµ ph­¬ng ph¸p xÎ hép. Nh­ vËy b¶n ®å xÎ ph¶i thùc hiÖn ®­îc vÞ trÝ vµ kÝch th­íc, sè l­îng s¶n phÈm trªn tiÕt diÖn ngang c©y gç sao cho phï hîp víi nguyªn lÝ tØ lÖ lîi dông lín nhÊt. Ta cã thÓ v¹ch mùc trùc tiÕp trªn tiÕt diÖn ngang c©y gç hoÆc biÓu diÔn trªn giÊy b»ng vßng trßn t­¬ng tù, ngoµi ra chóng ta c¨n cø vµo kh¶ n¨ng tiªu thô cña tõng lo¹i s¶n phÈm còng nh­ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Ó lËp b¶n ®å xÎ . Cã hai c¸ch lËp b¶n ®å xÎ. 5.2.2.1. Ph­¬ng ph¸p lËp gi¸n tiÕp - Lµ ph­¬ng ph¸p lËp ®­îc thùc hiªn b»ng c¸c kÝ hiÖu vµ sè theo mét quy ®Þnh chung. Nh×n vµo ®ã ng­êi ta cã thÓ biÕt ®­îc ngay quy c¸ch c¸c tÊm v¸n cÇn xÎ trªn tiÕt diÖn ngang c©y gç . + ¦u ®iÓm : ThÝch hîp víi c¸c xÝ nghiÖp cã nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh, dÔ dµng c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ . + Nh­îc ®iÓm : kh«ng linh ®éng, víi nguyªn liÖu cã khuyÕt tËt vµ ngo¹i h×nh phøc t¹p v× thÕ kh«ng n©ng cao tØ lÖ thµnh khÝ, tØ lÖ lîi dông gç, ph­¬ng ph¸p nµy trong thùc tÕ Ýt ®­îc sö dông. 5.2.2.2. Ph­¬ng ph¸p lËp trùc tiÕp - Lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông phæ biÕn. + ¦u ®iÓm : §¬n gi¶n dÔ hiÓu . + Nh­îc ®iÓm : trong qu¸ tr×nh lËp b¶n ®å xÎ ®­îc tiÕn hµnh trªn ®Çu c©y gç nªn n¨ng suÊt lao ®éng thÊp . Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c xÝ nghiÖp võavµ nhá, c¸c ®Æc ®iÓm nguyªn liÖu phøc t¹p. B¶n ®å xÎ cho v¸n cèp pha 5.3. tÝnh to¸n ph­¬ng ¸n ®· chän 5.3.1. N¨ng suÊt c­a vßng n»m - §Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n ë ®©y tÝnh theo kÝch th­íc trung b×nh cña gç trßn ChiÒu dµi trung b×nh cña c©y gç : LTB = 3300 mm. §­êng kÝnh trung b×nh : dTB = 160 mm. ThÓ tÝch trung b×nh : VTB = x R2 x L = 0,07 m3/c©y . S¶n phÈm gç xÎ lµ v¸n cèp pha: + KÝch th­íc s¶n phÈm chÝnh. Dµy x Réng x Dµi (t x w x l ) = 20x 240 x 3200 (mm) + KÝch th­íc s¶n phÈm phô : Dµy x réng x dµi (t xw x l ) = 20 x 280 x 3000 (mm). - B¶n ®å xÎ : Sè m¹ch xÎ : n = Trong ®ã : e- ChiÒu dµy m¹ch xÎ ( e= 3 mm) t – ChiÒu dµy v¸n (t=20 mm) Nªn n = 8 ( m¹ch ) Sè tÊm v¸n : m = 7 ( tÊm ) - N¨ng suÊt m¸y tÝnh theo c«ng thøc : A = Trong ®ã :A- N¨ng suÊt cña m¸y c­a vßng xÎ ph¸ Kg- hÖ sè sö dông thêi gian Kg= 0,83 q- thÓ tÝch khóc gç cÇn xÎ q = 0,102 m3/c©y t – Thêi gian xÎ mét khóc gç (s) t1- Thêi gian ®­a gç lªn vam kÑp t1= 240’’ t2- Thêi gian lËt gç t2 =12’’ t3- thêi gian kÑp gç t3 = 30’’ m – Sè lÇn xoay lËt m = 4 n – Sè m¹ch xÎ n = 8 V1- VËn tèc ®Èy thñ c«ng V1= 0,2 m/s V2- VËn tèc lïi V2= 0,4 m/s L – ChiÒu dµi khóc gç L = 0,9 m t4- Thêi gian ®Èy tr­íc khi xÎ t4= 15’’ t5- Thêi gian dì gç t5 = 10’’ T – Thêi gian 1 giê T = 3600’’ t = t1+t2x m + t3 + n x x L + t4 + t5 = 397’’ VËy : A = 0,77( m3/h) 5.3.2. TÝnh to¸n n¨ng suÊt nhiÖm vô - Mçi ngµy lµm viÖc mét ca, mçi ca lµm viÖc 8h. V× vËy mét n¨m lµm viÖc 260 ngµy. - N¨ng suÊt nhiÖm vô víi c­a xÎ v¸n cho s¶n xuÊt v¸n sµn: 1000 m3/n¨m . Mét giê ph¶i lµm viÖc lµ : A1= = 0,926 (m3/ h ) 5.3.3. TÝnh to¸n sè m¸y VËy chän 2 m¸y c­a vßng xÎ ph¸. 5.3.4. TÝnh to¸n sè m¸y c­a ®Üa xÎ l¹i - C«ng t¸c xÎ l¹i nhÑ nhµng h¬n so víi so víi xÎ ph¸ do vËy c¸c thao t¸c nhanh h¬n nhiÒu so víi xÎ ph¸ . - §é chÝnh x¸c cña qu¸ tr×nh xÎ l¹i vµ chÊt l­îng cña qu¸ tr×nh xÎ l¹i còng th­êng cao h¬n xÎ ph¸. - L­îng më c­a cña c­a ®Üa xÎ l¹i th­êng lµ nhá h¬n so víi c­a xÎ ph¸ nªn l­îng d­ gia c«ng cña qu¸ tr×nh xÎ l¹i còng nhá h¬n qu¸ tr×nh xÎ ph¸ nhiÒu . - Khi sö dông c­a ®Üa xÎ l¹i ®èi víi gç keo l¸ trµm xÎ ë ®é Èm cao vËn tèc ®Èy cã thÓ ®¹t tõ 30 ®Õn 60 m/phót Theo néi dung ®å ¸n c«ng suÊt cña toµn ph©n x­ëng 18000m3 gç trßn/ n¨m. N¨ng suÊt nhiÖm vô víi c­a xÎ v¸n cèp pha lµ 18000 m3/n¨m. Sè c©y gç lµ : (c©y/n¨m) - Thêi gian lµm viÖc trong mét n¨m : T = 2 x 8 x 260 = 4160 (h ) - Víi s¶n phÈm v¸n cèp pha sè c©y xÎ trong 1h lµ: (c©y/h) - Sè m¹ch cÇn xÎ l¹i: C = 8 (m¹ch/c©y) Sè m¹ch cÇn xÎ l¹i 1h lµ: 61,8 x 8 = 494 (m¹ch) Sè mÐt dµi cÇn xÎ l¹i 1h lµ: L’ = 494 x 0,9 = 444,6 (m) - N¨ng suÊt c­a ®Üa xÎ l¹i: Am¸y = V.T.Kg.Kj (m/h) Víi A – N¨ng suÊt cña m¸y V – VËn tèc ®Èy V = 0,3m/s T - Thêi gian 1h T = 3600” Kg – HÖ sè lîi dông thêi gian 0,9 Kj – HÖ sè lîi dông m¸y Kj = 0,7 Am¸y = 0,3 x 3600 x 0,7 x 0,9 = 680 (m/h) Sè m¸y c­a ®Üa cÇn chän lµ: N = 0,65 => chän 1 m¸y c­a ®Üa xÎ l¹i 5.3.5. TÝnh to¸n sè m¸y c­a ®Üa c¾t ng¾n N¨ng suÊt nhiÖm vô ®­îc tÝnh: (lÇn/phót) Víi: 1,1 – hÖ sè s¶n l­îng kh«ng ®Òu X- hÖ sè c¾t v¸n X = 2,4 P – sè v¸n cÇn c¾t trong 1h T – Thêi gian 1h tÝnh b»ng phót T = 60’ P – Sè v¸n c¾t ng¾n trong 1h lµ: P = 61,8 x 5 = 309 - N¨ng suÊt cña c­a ®Üa c¾t ng¾n lµ: (lÇn/phót) Theo c¸c x¸c ®Þnh qua ®Þnh møc ta chän n¨ng suÊt lµ 8 lÇn/phót. VËy chän 2 m¸y c­a ®Üa c¾t ng¾n. 5.3.6. TÝnh to¸n lß sÊy SÊy lµ c«ng ®o¹n t¸c ®éng vµo gç nh»m ®¹t ®­îc W cÇn thiÕt s¶n phÈm v¸n sµn. Sè lß sÊy tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: SV – Tæng khèi l­îng sÊy trong n¨m Kh- HÖ sè tËn dông hong ph¬i (m3/n¨m) Víi: St – Quü thêi gian trong n¨m Kt – HÖ sè sö dông thêi gian cña lß TmÎ – Thêi gian thùc hiÖn sÊy 1 mÎ E – Khèi l­îng sÊy trong 1 mÎ Víi lß sÊy ho¹t ®éng liªn tôc ®Ó ®¹t ®­îc tèi ®a nªn quü thêi gian trong n¨m ë ®©y la 350 ngµy. V¸n ®em sÊy chñ yÕu lµ cã chiÒu dµy S ≤ 30mm. Nªn sÊy ë ®©y lµ sÊy mÒm, thêi gian sÊy 5¸6 ngµy. §Ó t¹o ®­îc sù n¨ng ®éng, tiÕt kiÖm cho chi phÝ sÊy ë ®©y t«i chän 2 lß sÊy cã dung tÝch 20m3 mét lß. 5.3.7. TÝnh to¸n m¸y b¨m d¨m M¸y b¨m d¨m chñ yÕu lµ tËn dông tèi ®a nguyªn liÖu phÕ phÈm c©y gç bÞ mèi mät; cong vªnh; phÕ liÖu cña qu¸ tr×nh xÎ, c­a, ®Ó s¶n xuÊt cho d¨m tiÖm biÕn. C«ng suÊt cña m¸y b¨m d¨m la 2000m3/n¨m. N¨ng suÊt m¸y b¨m d¨m tÝnh theo c«ng th­c: A = 3.6.10-3.b.h.u.K1.K2.K3.K4 (m3 gç d¨m/h) Trong ®ã: b,h - §é cao vµ chiÒu réng cña m¸y n¹p liÖu, 270x240 mm u – Tèc ®é ®Èy, u = 0,2 m/phót K1 – HÖ sè sö dông thêi gian K1 = (0,7¸0,8); chän K1 = 0,7 K2 – HÖ sè sö dông thêi gian lµm viÖc K2 = (0,8¸0,9); chän K2 = 0,8 K3 - HÖ sè dµy cña m¸y K3 = (0,3¸0,7); chän K3 = 0,4 K4 – HÖ sè chÆt cña d¨m K4 = 0,3 VËy A = 3.6.10-3.270.240.0,7.0,8.0,4.0,3 = 5,5 (m3 gç d¨m/h) 1h ph¶i lµm viÖc lµ: (m3/h) Sè m¾y b¨m d¨m cÇn chän lµ: VËy chän 1 m¸y b¨m d¨m. Danh s¸ch lùa chän m¸y STT Tªn thiÕt bÞ M· hiÖu Sè l­îng KÝch th­íc 1 CVN CD3 3 1500x1050x2900 2 C­a ®Üa xÎ l¹i VN 1 3 C­a ®Üa c¾t ng¾n VN 1 4 Lß sÊy CAXE95 2 3800x2800x7000 5 M¸y b¨m d¨m BX444 1 2450x940x2467 5.4. TÝnh to¸n b·i gç trßn B·i gç trßn lµ n¬i dù tr÷ gç trßn vµ cung cÊp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tho¶ m·n yªu cÇu sau: + Cã kh¶ n¨ng ch­a ®ùng hÕt l­îng gç tån kho lín nhÊt. + Cã vÞ trÝ thuËn lîi ®Ó thu n¹p gç vµ cung cÊp gç cho x­ëng xÎ. + §¶m b¶o tiªu chuÈn kü thuËt. V× vËy ta chän b·i gç tån kho lín nhÊt lµ 15 ngµy. Sè m3 cÇn dông trong 1 ngµy lµ (m3) 6000 8000 3000 VËy tån kho trong 1 th¸ng lµ: 2,5.15 = 37,5 (m3) 5.4.1. Chän kiÓu xÕp ®èng Dùa vµo c¸ch xÕp ®èng, theo nh­ ®å ¸n nµy ta chän c¸ch xÕp ®èng sau: Gi÷a c¸c ®èng gç kÒ nhau cã kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. §èng gç cÇn ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ víi ®­êng vËn chuyÓn. ThÓ tÝch 1 ®èng gç: (m3) Sè ®èng cÇn thiÕt lµ: (®èng) 5.4.2. DiÖn tÝch b·i gç - DiÖn tÝch b·i gç tÝnh theo c«ng thøc: (m2) Trong ®ã: S – DiÖn tÝch b·i gç (m2) E – L­îng gç tån kho lín nhÊt. H - §é cao trung b×nh cña ®èng gç K1 – HÖ sè ®Çy cña ®èng gç K2 – HÖ sè lîi dông diÖn tÝch K2 = 0,6¸0,7 VËy S = 1,4 - Quy c¸ch xÕp ®èng + MÆt ®Çu ®èng gç tr¸nh chiÕu giã ®Ó ®Çu c©y gç kh«ng hót Èm vµ tr¸nh hiÖn t­îng gç bÞ nøt ®Çu. + Khi xÕp gç ta xÕp gç trung ngän. + §µ kª thuËn tiÖn cho xÕp ®èng vµ ®ì gç. + C¸c ®èng gç c¸ch nhau. + ChiÒu réng ®èng gç liÒn ®­êng vµo x­ëng réng 6m. 5.4.3. DiÖn tÝch kho gç - Kho gç lµ kh©u c«ng nghÖ cuèi cïng cña c«ng nghÖ xÎ. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi kho gç: + Cã vÞ trÝ thuËn tiÖn cho thu n¹p vµ cung cÊp gç xÎ. + MÆt b»ng kho phai ph¼ng, ®¶m b¶o ®­îc ®é Èm, tr¸nh mèi mät, phßng chèng ho¶ ho¹n. - Bè trÝ kho s¶n phÈm XÕp ®èng theo chiÒu däc kho, thÓ tÝch ®èng lµ: VI. Bè trÝ mÆt b»ng Ta ph¶i c¨n cø vµo quy tr×nh ®· chän theo thø tù c«ng nghÖ. -Theo kÝch th­íc bao cña m¸y thiÕt bÞ phô trî tÝnh n¨ng cña m¸y diÖn tich thao t¸c, diÖn tÝch ®Ó ph«i, s¶n phÈm, diÖn tÝch dù tr÷ thÝch hîp t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp nguyªn liÖu vµ lÊy s¶n phÈm nhanh nhÊt. -§¶m b¶o s¶n xuÊt an toµn, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao nhÊt vµ diÖn tÝch tiÕt kiÖm nhÊt kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ më réng sau nµy víi nguyªn t¾c lµm gi¶m thêi gian kh«ng s¶n xuÊt, n©ng cao hÖ sè sö dông m¸y vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Bè trÝ mÆt b»ng hîp lý cã vai trß rÊt quan träng trong s¶n xuÊt sao cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc. C¸c ph­¬ng ¸n bè trÝ mÆt b»ng: Ph­¬ng ¸n1: Hai c­a vßng xÎ ph¸ ë hai bªn, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¸y phï hîp, theo quy tr×nh liªn tôc, hai lã sÊy ®Æt mét phÝa tiÕt kiÖm trong qu¸ tr×nh chuyÓn s¶n phÈm. Ph­¬ng ¸n nµy gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nguyªn liÖu tõ kh©u xÎ ®Õn kh©u c¾t ng¾n. Ph­¬ng ¸n 2: Bè trÝ hai c­a vßng xÎ ph¸ hai bªn thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh xÎ hçn hîp hép vµ xÎ suèt. Hai lß sÊy ®Æt mét phÝa t¹o thuËn lîi cho kh©u sÊy. Ph­¬ng ¸n nµy cã nh­îc ®iÓm bè trÝ c­a c¾t ng¾n ë vÞ trÝ ®ã ®­êng vËn chuyÓn s¶n phÈm dÔ chång chÐo. Th«ng qua ®iÒu kiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tham kh¶o mét sè mÆt b»ng ph©n x­ëng em chän ph­¬ng ¸n 1. V. PhÇn kÕt luËn Sau thêi gian thùc tËp ,tham kh¶o cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o em ®· hoµn thµnh ®­îc bµi tËp lín c«ng nghÖ xÎ méc vµ thu ®­oc kÕt qu¶ sau: -Lùa chän ®­îc c«ng suÊt cho ph©n x­ëng. -Lùa chän ®­îc s¶n phÈm. -§­a ra ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ. -Lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ. -§­a ra mÆt b»ng ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Do néi dung ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn nhiÒu yÕu tè,thêi gian vµ tr×nh ®é cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ.C¸c ph­¬ng ph¸p lùa chän trong ®Ò tµi th«ng qua tham kh¶o thùc tÕ nªn bµi tËp kh«ng thÓ tr¸nh sai sãt, em kÝnh mong thÇy chØ b¶o thªm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế Dây chuyền công nghệ xẻ cho ván cốp pha có công suất phân xưởng là 18000 m3-năm.doc
Luận văn liên quan