Thiết kế hệ thống điều chỉnh tự động cho quá trình chưng cất Acid fomic – Acid Acetic

Lời nói đầu Chưng cất là một phương pháp để tạo ra những hợp chất có độ tinh khiết cao. Thiết kế hệ thống chưng cất là nhiệm vụ quan trọng của kỹ sư hoá học. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, các thông số của hệ thống luôn luôn dao động do các thay đổi bên trong và các yếu tố bên ngoài tác động vào. Do đó, để hoàn thiện hệ thống chưng cất cần thiết phải có hệ thống điều chỉnh tự động để kiểm soát và ổn định các thông số. Vì thế, đề tài  Thiết kế hệ thống điều chỉnh tự động cho quá trình chưng cất Acid fomic –Acid Acetic  của môn  Đồ án chuyên ngành Máy & thiết bị  cũng là một bước giúp cho sinh viên tập luyện và chuẩn bị cho việc thiết kế hoàn chỉnh các quá trình & thiết bị công nghệ sau này. Tập thuyết minh đồ án này gồm7 chương : Chương I : Giới thiệu Chương II : Sơ lược về qui trình công nghệ Chương III : Tổng quan về hệ thống điều khiển tự động Chương IV : Khảo sát đối tượng công nghệ Chương V : Lựa chọn các kênh điều chỉnh Chương VI : Các kênh điều chỉnh Chương VII : Đánh giá và kết luận Một số kí hiệu trong bản vẽ qui trình công nghệ Tài liệu tham khảo Để hoàn thành đồ án này , thực sự em đã cố gắng rất nhiều . Song , vì đây là bước đầu làm quen với công tác thiết kế nên chắc hẳn không tránh khỏi những sai sót. Cuối cùng , em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn Máy – Thiết Bị , đặc biệt là thầy Hoàng Minh Nam , người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong suốt thời gian thực hiện đồ án thiết kế này .

doc18 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 2729 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống điều chỉnh tự động cho quá trình chưng cất Acid fomic – Acid Acetic, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöng caát laø moät phöông phaùp ñeå taïo ra nhöõng hôïp chaát coù ñoä tinh khieát cao. Thieát keá heä thoáng chöng caát laø nhieäm vuï quan troïng cuûa kyõ sö hoaù hoïc. Tuy nhieân trong quaù trình hoaït ñoäng, caùc thoâng soá cuûa heä thoáng luoân luoân dao ñoäng do caùc thay ñoåi beân trong vaø caùc yeáu toá beân ngoaøi taùc ñoäng vaøo. Do ñoù, ñeå hoaøn thieän heä thoáng chöng caát caàn thieát phaûi coù heä thoáng ñieàu chænh töï ñoäng ñeå kieåm soaùt vaø oån ñònh caùc thoâng soá. Vì theá, ñeà taøi ( Thieát keá heä thoáng ñieàu chænh töï ñoäng cho quaù trình chöng caát Acid fomic –Acid Acetic ( cuûa moân ( Ñoà aùn chuyeân ngaønh Maùy & thieát bò ( cuõng laø moät böôùc giuùp cho sinh vieân taäp luyeän vaø chuaån bò cho vieäc thieát keá hoaøn chænh caùc quaù trình & thieát bò coâng ngheä sau naøy. Taäp thuyeát minh ñoà aùn naøy goàm7 chöông : Chöông I : Giôùi thieäu Chöông II : Sô löôïc veà qui trình coâng ngheä Chöông III : Toång quan veà heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng Chöông IV : Khaûo saùt ñoái töôïng coâng ngheä Chöông V : Löïa choïn caùc keânh ñieàu chænh Chöông VI : Caùc keânh ñieàu chænh Chöông VII : Ñaùnh giaù vaø keát luaän Moät soá kí hieäu trong baûn veõ qui trình coâng ngheä Taøi lieäu tham khaûo Ñeå hoaøn thaønh ñoà aùn naøy , thöïc söï em ñaõ coá gaéng raát nhieàu . Song , vì ñaây laø böôùc ñaàu laøm quen vôùi coâng taùc thieát keá neân chaéc haún khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Cuoái cuøng , em xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ trong boä moân Maùy – Thieát Bò , ñaëc bieät laø thaày Hoaøng Minh Nam , ngöôøi ñaõ tröïc tieáp höôùng daãn vaø giuùp ñôõ em raát nhieàu trong suoát thôøi gian thöïc hieän ñoà aùn thieát keá naøy . Ngaøy … thaùng … naêm… Sinh vieân Trang Chöông I : Giôùi thieäu 4 I. Ñaët vaán ñeà 4 II. Muïc ñích ñoà aùn 4 III. Noäi dung ñoà aùn 4 Chöông II: Sô löôïc veà qui trình coâng ngheä 5 I. Cô sôû lí thuyeát 5 II. Thuyeát minh qui trình coâng ngheä 5 III. Caùc thoâng soá cuûa thaùp chöng caát 5 Chöông III: Toång quan veà heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng 10 I. Khaùi nieäm 10 II. Phöông thöùc ñieàu khieån 11 III. Caáu truùc cuûa heä thoáng ñieàu chænh 13 IV. Moät soá ñaëc tính cuûa söï ñieàu chænh 15 Chöông IV: Khaûo saùt ñoái töôïng coâng ngheä 18 I. Xaùc ñònh nhieäm vuï ñieàu chænh 18 II. Löïa choïn caùc thoâng soá ñieàu chænh 18 Chöông V: Löïa choïn caùc keânh ñieàn chænh 22 Chöông VI: Caùc keânh ñieàu chænh 24 I. Keânh 1: aùp suaát trong thaùp – löu löôïng hôi ñoát ôû noài ñun 24 II. Nhieät ñoä nhaäp lieäu – löu löôïng doøng hôi ñoát gia nhieät 27 III. Möïc chaát loûng trong thaùp – löu löôïng doøng nhaäp lieäu & löu löôïng doøng hôi ñoát 30 Chöông VII : Ñaùnh giaù vaø keát luaän 33 Moät soá kí hieäu trong baûn veõ sô ñoà qui trình 34 Taøi lieäu tham khaûo 35 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chöông I: Giôùi thieäu Ñaët vaán ñeà: Ñoà aùn quaù trình thieát bò ñaõ laøm tröôùc ñaây laø thieát keá heä thoáng chöng caát heä acid fomic – acid axetic vôùi naêng suaát 300 kg/h. Nhöng trong thöïc teá khi vaän haønh, caùc quaù trình dieãn ra khoâng oån ñònh do caùc yeáu toá nhieãu taùc ñoäng vaøo heä thoáng nhö : noàng ñoä doøng nhaäp lieäu, nhieät ñoä doøng nhaäp lieäu, nhieät ñoä moâi tröôøng, heä soá truyeàn nhieät …neân caùc thoâng soá coâng ngheä thöïc teá seõ lôùn hôn hoaëc nhoû hôn giaù trò tính toaùn trong moät khoaûng nhoû naøo ñoù nhöng laïi aûnh höôûng ñeán quaù trình chöng caát. Cuï theå: Nhieät ñoä doøng nhaäp lieäu khoâng ñaït nhieät ñoä soâi hoaëc noàng ñoä doøng nhaäp lieäu thay ñoåi ( noàng ñoä saûn phaåm ñænh khoâng ñaït yeâu caàu. Löôïng hôi ñoát ôû noài ñun khoâng oån ñònh quaù trình tieáp xuùc pha vaø truyeàn khoái keùm, deã xaûy ra hieän töôïng ngaäp luït. Caën baån baùm leân beà maët truyeàn nhieät ( toán keùm nhieät hôi ñoát. Neáu khoâng coù söï kieåm tra, theo doõi vaø ñieàu chænh maø quaù trình laïi xaûy ra lieân tuïc ( chaát löôïng saûn phaåm khoâng oån ñònh. Xuaát phaùt töø muïc tieâu ñoù, ñoà aùn chuyeân nghaønh ñaët ra phaûi ñi saâu vaøo thoâng soá coâng ngheä, tìm hieåu sao coù theå oån ñònh caùc thoâng soá vaø oån ñònh ñöôïc chuùng. Muïc ñích ñoà aùn: Thieát keá heä thoáng ñieàu chænh löu löôïng nhaäp lieäu, nhieät löôïng cung caáp ôû ñaùy, aùp suaát ñaùy phoøng khi coù söï coá ngaäp luït trong thaùp chöng caát acid fomic – acid axetic naêng suaát 300kg/h. Noäi dung: Xaùc ñònh nhieäm vuï ñieàu chænh. Choïn löïa caùc ñaïi löôïng kieåm tra, theo doõi vaø ñieàu chænh. Xaùc ñònh nhöõng taùc ñoäng ñieàu chænh. Choïn löïa coâng cuï ñieàu chænh vaø kieåm tra. Chöông II: Sô löôïc veà qui trình coâng ngheä Cô sôû lí thuyeát: Chöng caát laø quaù trình duøng nhieät ñeå taùch moät hoãn hôïp loûng thaønh caùc caáu töû rieâng bieät döïa vaøo ñoä bay hôi khaùc nhau cuûa caùc caáu töû trong hoãn hôïp. Coù hai phöông phaùp thöïc hieän: Chöng caát ñôn giaûn khoâng coù doøng hoaøn löu: laø quaù trình coù moät giai ñoaïn trong ñoù pha loûng ñöôïc boác hôi, pha hôi taïo neân luoân luoân ôû traïng thaùi caân baèng vôùi pha loûng trong noài vaø sau ñoù ñeán thieát bò ngöng tuï ( noàng ñoä saûn phaåm thu ñöôïc khoâng cao vaø giaûm daàn theo thôøi gian. Chöng caát coù doøng hoaøn löu: laø quaù trình coù hai giai ñoaïn chöng vaø caát trong ñoù löôïng hôi boác leân lieân tuïc vaø oån ñònh ( noàng ñoä saûn phaåm thu ñöôïc cao vaø oån ñònh. Caùc thieát bò chöng caát: Thaùp maâm xuyeân loã: Öu ñieåm: cheá taïo ñôn giaûn, hieäu quaû truyeàn khoái cao, trôû löïc thaáp. Nhöôïc: khi ñöôøng kính thaùp lôùn thì söï phaân boá chaát loûng treân maâm khoâng ñeàu, maâm phaûi phaúng vaø ñeàu. Thaùp maâm choùp: Öu ñieåm: hieäu quaû truyeàn khoái cao, oån ñònh. Nhöôïc ñieåm: cheá taïo phöùc taïp, trôû löïc lôùn. Thaùp ñeäm: Öu ñieåm: cheá taïo ñôn giaûn, trôû löïc thaáp. Nhöôïc ñieåm: hieäu suaát thaáp, deã xaûy ra hieäu öùng thaønh vaø deã bò gaäp luït. Hieän nay xu höôùng duøng thaùp maâm van vì cheá taïo ñôn giaûn vaø trôû löïc thaáp. Thuyeát minh qui trình coâng ngheä: Nhaäp lieäu laø hoãn hôïp acid fomic – acid axetic 25% ñöôïc ñöa töø bình chöùa nguyeân lieäu leân boàn cao vò nhôø bôm nhaäp lieäu. Tröôùc khi ñöa vaøo thaùp ôû vò trí maâm nhaäp lieäu, doøng nhaäp lieäu ñöôïc gia nhieät töø 300C ñeán 110,70C baèng hôi baõo hoaø ôû thieát bò gia nhieät. Hôi ra töø ñænh thaùp ñöôïc daãn qua thieát bò ngöng tuï, taïi ñaây hôi ñöôïc ngöng tuï hoaøn toaøn, moät phaàn ñöôïc hoaøn löu vaøo thaùp vôùi tæ soá hoaøn löu thích hôïp R vaø phaàn coøn laïi ñöôïc laøm nguoäi baèng thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh. Loûng ôû ñaùy thaùp ñöôïc daãn qua noài ñun Kettle vaø ñöôïc ñun noùng giaùn tieáp baèng hôi baõo hoaø, hôi ôû noài ñun daãn vaøo thaùp ñeå caáp nhieät cho thaùp. Löôïng loûng ñi ra khoûi noài ñun ñöôïc laøm nguoäi ñeå laøm saûn phaåm ñaùy. Trong thaùp luoân xaûy ra quaù trình tieáp xuùc pha vaø truyeàn khoái giöõa hai pha loûng vaø hôi. Heä thoáng laøm vieäc lieân tuïc cho saûn phaåm ñænh laø acid fomic vaø saûn phaåm ñaùy laø acid axetic. Caùc thoâng soá cuûa thaùp chöng caát: Noàng ñoä – löu löôïng caùc doøng: Nhaäp lieäu Saûn phaåm ñænh Saûn paåm ñaùy  F(kg/h) xF(%mol) D(kg/h) xD(%mol) W(kg/h) xW(%mol)  300 25 38,2 90 211,8 5  Thoâng soá nhieät ñoä – aùp suaát: Nhieät ñoä AÙp suaát  TF (0C) TD (0C) TW (0C) P(at) (P(at)  111,8 101,4 116 1 0,2  Thieát bò trao ñoåi nhieät: TB gia nhieät nhaäp lieäu TB ngöng tuï TB laøm nguoäi saûn phaåm ñænh TB laøm nguoäi saûn phaåm ñaùy Noài ñun Kettle  QF (kw) D (m) L (m) QD (kw) D (m) L (m) Qspñænh (kw) D (m) L (m) Qspñaùy (kw) D (m) L (m) Qñ (kw) D (m) L (m)  80 0,47 4,2 487 0,624 4,5 13,35 0,32 3,5 66 0,36 4,1 540 0,64 5,2  Thoâng soá chính cuûa thaùp chöng caát: Tæ soá hoài löu (R) 11,072  Ñöôøng kính thaùp (D) 1 m  Chieàu cao thaùp (H) 14,36 m  Beà daøy thaân (S) 4 mm  Soá maâm Phaàn chöng 13 maâm  Phaàn caát 32 maâm  Soá tai treo 4  Soá chaân ñôõ 4  Maâm nhaäp lieäu thöù 13  Choùp Soá choùp/maâm 37  Ñöôøng kính choùp 73,6 mm  Thoâng soá maët bích: Bích lieàn phaúng, kieåu I Dt (mm) D1 (mm) Db (mm) D (mm) db (mm) h (mm) t (mm) Z (caùi)  1000 1060 1090 1140 20 20 18,5 24  Thoâng soá caùc oáng daãn hôi: Teân goïi Dy L Dn Db D1 h bulong  mm mm mm mm mm mm db Z     mm caùi  OÁng daån hôi ra ôû ñænh 150 130 159 260 225 202 M16 8  OÁng hoaøn löu 50 100 57 140 110 90 M12 4  OÁng nhaäp lieäu 50 100 57 140 110 90 M12 4  OÁng daãn loûng ra ôû ñaùy 40 100 45 145 110 88 M12 4  OÁng daãn hôi ra ôû ñaùy 150 130 159 260 225 202 M16 8  Thoâng soá bôm nhaäp lieäu: Loaïi bôm Naêng suaát (m3/h) Soá voøng quay (voøng/phuùt) AÙp suaát toaøn phaàn (m) Nhieät ñoä chaát loûng (oC)  XB 90 ( 280 1450 ( 2900 4 ( 33 -50 ( 100  Chöông III: Toång quan veà heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng Khaùi nieäm: Trong taát caû hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ôû baát cöù nôi ñaâu vaøo moïi thôøi ñieåm naøo ñeàu lieân quan ñeán khaùi nieäm ñieàu khieån. Noù laø taäp hôïp taát caû caùc taùc ñoäng mang tính toå chöùc ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích mong muoán. Coù theå noùi ñieàu khieån laø nhaân toá cuoái cuøng quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa caùc hoaït ñoäng. Trong coâng nghieäp, heä thoáng ñieàu khieån aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng saûn phaåm, naêng suaát lao ñoäng vaø chi phí saûn xuaát. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, taát caû caùc quaù trình coâng ngheä ñeàu toàn taïi döôùi daïng heä thoáng. Dieãn bieán cuûa quaù trình theo thôøi gian ñöôïc xaùc ñònh baèng giaù trò töùc thôøi cuûa caùc thoâng soá: löu löôïng, nhieät ñoä, aùp suaát … ôû traïng thaùi bình thöôøng caùc giaù trò treân coá ñònh goïi laø giaù trò chuû ñaïo. Döôùi taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá beân ngoaøi (thay ñoåi thaønh phaàn, löu löôïng nguyeân lieäu, nhieät ñoä moâi tröôøng … ) hoaëc hieän töôïng dieãn ra trong thieát bò (thay ñoåi cheá ñoä thuyû ñoäng hoïc, ñieàu kieän truyeàn nhieät qua beà maët …) caùc thoâng soá coù theå sa leäch so vôùi giaù trò chuû ñaïo neân caàn coù söï ñieàu chænh. Ñieàu chænh laø moät khaùi nieäm heïp cuûa ñieàu khieån. Muïc ñích cuûa noù laø giöõ cho thoâng soá ñaàu ra cuûa ñoái töôïng gaàn baèng vôùi giaù trò chuû ñaïo hay thay ñoåi theo moät chöông trình ñaët tröôùc. Ñieàu chænh coù theå thöïc hieän baèng tay hoaëc töï ñoäng. ÔÛ ñieàu chænh baèng tay taùc ñoäng leân ñoái töôïng thoâng qua coâng cuï thöøa haønh do con ngöôøi thöïc hieän coøn trong ñieàu chænh töï ñoäng, taùc ñoäng leân ñoái töôïng ñöôïc thöïc hieän baèng moät coâng cuï töï ñoäng ñaëc bieät baèng voøng kheùp kín taïo neân heä thoáng ñieàu chænh töï ñoäng. Trong heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng toàn taïi 2 thaønh phaàn cô baûn: Ñoái töôïng ñieàu chænh: laø thieát bò coâng ngheä trong ñoù coù 1 hay nhieàu thoâng soá caàn giöõ coá ñònh hay thay ñoåi theo moät chöông trình ñaët tröôùc. Thieát bò ñieàu chænh: coâng cuï töï ñoäng ñaûm baûo duy trì thoâng soá cuûa ñoái töôïng. Caùc thoâng soá coâng ngheä ñöôïc chia thaønh: Thoâng soá ñaàu vaøo (X): coù theå hieåu ñoù laø löu löôïng, thaønh phaàn nguyeân lieäu, noàng ñoä, löôïng nhieät cung caáp … Thoâng soá ñaàu ra (Y): goàm coù nhieät ñoä löu chaát, möùc chaát loûng trong thieát bò, aùp suaát, noàng ñoä, löu löôïng, ñoä aåm … Yeáu toá nhieãu (Z): nhöõng yeáu toá beân ngoaøi taùc ñoäng leân söï hoaït ñoäng cuûa heä thoáng nhö nhieät ñoä moâi tröôøng, toån thaát nhieät, caùc taïp chaát … Thoâng thöôøng khi nghieân cöùu heä thoáng, caùc ñaïi löôïng ñaàu vaøo, ñaàu ra ñöôïc xem xeùt khoâng phaûi laø giaù trò tuyeät ñoái maø laø giaù trò töông ñoái giöõa giaù trò töùc thôøi vaø giaù trò chuû ñaïo cuûa thoâng soá coâng ngheä. Caùc ñaïi löôïng ñöôïc theå hieän döôùi daïng sai leäch tuyeät ñoái (coù ñôn vò) hoaëc sai leäch töông ñoái ( khoâng coù ñôn vò) Coù ñôn vò : y = ytt - y0 Khoâng coù ñôn vò : y = Vôùi y0: giaù trò chuû ñaïo ytt: giaù trò töùc thôøi Phöông thöùc ñieàu chænh: Theo nguyeân taéc ñieàu chænh: Maïch ñieàu chænh hôû: Heä thoáng ñieàu khieån khoâng coù tín hieäu phaûn hoài. Do ñoù phaûi döï ñoaùn ñaïi löôïng beân ngoaøi seõ taùc ñoäng vaøo heä thoáng nhö theá naøo. Caùch ñieàu khieån naøy mang tính caûm quan thöôøng do con ngöôøi ñieàu chænh thoâng qua caùc van tay Maïch ñieàu chænh kín: Heä thoáng ñieàu chænh coù tín hieäu phaûn hoài, söï thay ñoåi töùc thôøi cuûa ñaïi löôïng ñöôïc ñieàu chænh seõ taùc ñoäng vaøo cô caáu ñieàu chænh laøm xuaát hieän söï ñieàu chænh. Taùc ñoäng ñieàu chænh tieáp tuïc dieãn ra khi giaù trò ñaàu ra phuø hôïp vôùi giaù trò chuû ñaïo. Coù 3 phöông thöùc ñieàu chænh theo daïng naøy: Ñieàu chænh theo sai leäch: Nhieãu Z taïo neân ñoä leäch giöõa giaù trò töùc thôøi cuûa ñaïi löôïng ñieàu chænh Y vôùi giaù trò chuû ñaïo u. Boä ñieàu chænh töï ñoäng so saùnh giaù trò y vaø u, khi chuùng leäch nhau boä ñieàu chænh taïo ra taùc ñoäng ñieàu chænh x ñeán ñoái töôïng ñieàu chænh ñeå loaïi boû sai leäch. Trong heä ñieàu chænh theo sai leäch, taùc ñoäng ñieàu chænh chæ ñöôïc hình thaønh sau khi coù sai leäch ñaây laø nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng. Tuy nhieân, trong thöïc teá heä thoáng ñieàu chænh ñöôïc söû duïng roäng raõi do taùc ñoäng ñieàu chænh khoâng phuï thuoäc vaøo soá löôïng, daïng, vò trí xuaát hieän cuûa yeáu toá nhieãu. Ñieàu chænh theo nhieãu: Boä ñieàu chænh nhaän thoâng tin veà giaù trò töùc thôøi cuûa taùc ñoäng nhieãu cô baûn. Khi nhieãu bieán ñoåi khoâng khôùp vôùi giaù trò Un, boä ñieàu chænh taïo ra taùc ñoäng ñieàu chænh x leân ñoái töôïng. Trong heä thoáng ñieàu chænh theo nhieãu, tín hieäu ñieàu chænh ñi qua maïch ñieàu chænh nhanh hôn trong heä thoáng ñieàu chænh theo sai leäch. Tuy nhieân ñieàu chænh theo nhieãu cho phaàn lôùn caùc ñoái töôïng hoaù coâng ngheä thöïc teá khoù thöïc hieän do caàn thieát phaûi tính aûnh höôûng cuûa taát caû caùc nhieãu taùc ñoäng leân, neáu nhieãu coù soá löôïng lôùn vaø moät soá khoâng xaùc ñònh ñöôïc thì vieäc ñieàu chænh theo nhieãu seõ keùm hieäu quaû. Ñieàu chænh hoãn hôïp: Ñeå taêng hieäu quaû ñieàu chænh, ngöôøi ta söû duïng phoái hôïp hai nguyeân taéc ñieàu chænh theo sai leäch vaø theo nhieãu Theo ñaïi löôïng ñieàu chænh: Heä ñieàu chænh chia thaønh : Heä moät chieàu: coù moät ñaïi löôïng caàn ñieàu chænh Heä hai chieàu : coù nhieàu ñaïi löôïng caàn ñieàu chænh. Caùc ñaïi löôïng coù theå lieân quan hoaëc ñoäc laäp vôùi nhau. Theo soá voøng truyeàn tín hieäu: Heä moät voøng kín: Heä nhieàu voøng kín: Ngöôøi ta söû duïng heä nhieàu voøng kín ñeå ñieàu chænh moät ñaïi löôïng vôùi muïc ñích naâng cao chaát löôïng quaù trình quaù ñoä. Tuy nhieân heä raát nhaïy vôùi nhöõng bieán ñoåi nhoû. Theo baûn chaát tín hieäu chuû ñaïo: Heä thoáng töï ñoäng oån ñònh: Söû duïng ñeå duy trì ñaïi löôïng ñieàu chænh gaàn vôùi giaù trò chuû ñaïo khoâng ñoåi ( U = const). Ñaây laø heä thoáng phoå bieán, ñöôïc söû duïng roäng raõi. Heä thoáng ñieàu chænh theo chöông trình: Coù giaù trò chuû ñaïo cuûa ñaïi löôïng ñieàu chænh laø haøm soá theo thôøi gian bieát tröôùc U = f(t). heä ñöôïc laép ñaët theâm boä ñònh trò chöông trình taïo daïng cuûa ñaïi löôïng U theo thôøi gian. Nhöõng heä naøy ñöôïc söû duïng cho töï ñoäng hoaù caùc quaù trình hoaù coâng ngheä hoaït ñoäng theo chu kyø. Heä thoáng ñieàu chænh theo doõi: Giaù trò chuû ñaïo cuûa ñaïi löôïng ñieàu chænh khoâng ñöôïc bieát tröôùc vaø noù laø haøm cuûa ñaïi löôïng ñoäc laäp beân ngoaøi U = f(yi). Heä thoáng naøy duøng ñeå ñieàu chænh moät thoâng soá coâng ngheä (thuï ñoäng) phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa moät thoâng soá coâng ngheä khaùc (chuû ñoäng). Caáu truùc cuûa heä thoáng ñieàu chænh: Theo daïng naêng löôïng ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn tín hieäu thoâng tin vaø caùc leänh ñieàu chænh, thieát bò töï ñoäng hoaù chia thaønh 3 nhoùm: Ñieän: coù ñoä chính xaùc cao, taùc ñoäng nhanh, ñaûm baûo truyeàn ñi xa vaø coù dung löôïng truyeàn tín hieäu lôùn. Tuy nhieân, vaán ñeà caùch ñieän vaø an toaøn phaûi ñöôïc coi troïng. Khí neùn: laøm vieäc an toaøn trong moâi tröôøng deã chaùy noå. Thuyû löïc: ñaûm baûo söï dòch chuyeån chính xaùc cô quan thöøa haønh vaø öùng löïc lôùn. Theo chöùc naêng, coâng cuï töï ñoäng hoaù chia thaønh caùc nhoùm sau: Coâng cuï thu nhaän thoâng tin veà traïng thaùi cuûa ñoái töôïng. Coâng cuï bieán ñoåi, löu tröõ, xöû lí thoâng tin vaø taïo ra caùc leänh ñieàu khieån. Boä phaän söû duïng thoâng tin ñieàu khieån vôùi muïc ñích taùc ñoäng leân quaù trình coâng ngheä. Coâng cuï bieán ñoåi thoâng tin ñeå truyeàn ñi theo keânh lieân laïc. Caùc coâng cuï kó thuaät naøy ñöôïc duøng ñeå thieát laäp caùc heä thoáng töï ñoäng khaùc nhau. Tuy nhieân, taát caû caùc heä thoáng ñeàu coù nhöõng thaønh phaàn cô baûn sau: Caûm bieán ño löôøng: goàm 2 phaàn: Boä phaän caûm bieán: laø boä phaän laøm nhieäm vuï nhaän tín hieäu caàn ñieàu chænh. Theo tín hieän ñaàu ra, boä phaän caûm bieán ñöôïc chia thaønh: Daïng töông töï: ñaàu ra laø ñaïi löôïng lieân tuïc, thuaän tieän cho vieäc ñoïc vaø ghi laïi. Tuy vaäy coù sai soá boå sung khi truyeàn taûi vaø bieán ñoåi. Daïng soá: ñaïi löôïng ñöôïc theå hieän döôùi daïng rôøi raïc vôùi keát quaû laø soá hoaëc maõ, ñöôïc söû duïng ngaøy caøng nhieàu do coù ñoä chính xaùc cao, nhaïy, taùc ñoäng nhanh vaø coù maõ ñaàu ra Boä phaän bieán ñoåi: laø boä phaän bieán ñoåi tín hieäu töø boä phaän caûm bieán thaønh caùc tín hieäu khaùc (nhö tín hieäu ñieän, tín hieäu khoâng ñieän …) hoaëc khueách ñaïi tín hieäu cho phuø hôïp vôùi thieát bò ñieàu chænh. Noù taïo söï ñoàng boä cho caùc phaàn töû, ñaûm baûo truyeàn tín hieäu theo keânh lieân laïc, thuaän tieän ghi laïi caùc chæ soá, söû duïng caùc boä bieán ñoåi tín hieäu vaø naêng löôïng. Coù caùc boä bieán ñoåi sau: Boä bieán ñoåi ño khí neùn tieâu chuaån hoaù. Boä bieán ñoåi ño ñieän chuaån. Boä bieán ñoåi cho nhieät keá ñieän trôû. Boä bieán ñoåi ñieän aùp Thieát bò ñieàu chænh: Thieát bò ñaûm baûo töï ñoäng duy trì ñaïi löôïng coâng ngheä gaàn vôùi giaù trò chuû ñaïo ñöôïc goïi laø boä ñieàu chænh ( boä ñieàu toác ) trong heä thoáng ñieàu chænh . Phaân loaïi boä ñieàu chænh : Theo söï toàn taïi naêng löôïng cung caáp : Khoâng coù nguoàn naêng löôïng phuï: söû duïng naêng löôïng cuûa moâi tröôøng ñieàu chænh ñeå dòch chuyeån cô quan ñieàu chænh .Coù caáu truùc ñôn giaûn, laøm vieäc tin caäy nhöng coâng suaát haïn cheá cho cô quan taùc ñoäng ñieàu chænh. Söû duïng khi taùc ñoäng leân cô quan ñieàu chænh khoâng caàn aùp löïc lôùn, vaø chaát löôïng quaù trình quaù ñoä khoâng ñoøi hoûi cao. Boä chænh vôùi naêng löôïng phuï: dòch cô quan ñieàu chænh baèng cô caáu truyeàn ñoäng phuï laøm vieäc töø nguoàn beân ngoaøi. Yeâu caàu caàn coù nguoàn naêng löôïng beân ngoaøi vaø coù caáu truùc phöùc taïp hôn. Ñaûm baûo chaát löôïng ñieàu chænh cao. Theo daïng naêng löôïng söû duïng: Thuûy löïc: ñeå dòch chuyeån cô quan ñieàu chænh söû duïng löôïng cuûa chaát loûng (thöôøng laø daàu bieán aùp ) döôùi aùp löïc 0.6 – 0.8 MPa . Ñieän: naêng löôïng ñieän coâng nghieäp . Khí neùn: naêng löôïng khí neùn döôùi aùp suaát 0.14 MPa. Theo daïng ñaïi löôïng ñieàu chænh: nhieät ñoä, aùp suaát, löu löôïng, möùc noàng ñoä vaø caùc ñaïi löôïng khaùc. Theo ñaëc tính hoaït ñoäng: Ñaëc tính thuaän : gia taêng ñaàu vaøo ( gia taêng ñaàu ra Ñaëc tính nghòch: gia taêng ñaàu vaøo ( giaûm ñaàu ra Theo ñaëc tính cuûa taùc ñoäng ñieàu chænh : giaùn ñoaïn, lieân tuïc Giaùn ñoaïn ( ngaét quaûng ) : söï thay ñoåi lieân tuïc ñaàu vaøo töông öùng vôùi thay ñoåi ngaét quaûng taùc ñoäng ñieàu chænh .Trong thay ñoåi ngaét quaûng coøn ñöôïc chia thaønh vò trí vaø xung . Lieân tuïc Theo quy luaät ñieàu chænh : Boä ñieàu chænh hoaït ñoäng lieân tuïc ñöôïc chia thaønh : I, P, PI, PD, vaø PID. Boä ñieàu chænh vò trí ( rôle ). Moãi boä ñieàu chænh cuï theå coù qui luaät ñieàu chænh rieâng, nhöng chuùng bao goàm caùc phaàn cô baûn sau: Phaàn ñònh trò: laø boä phaän aán ñònh giaù trò thoâng soá chuû ñaïo hoaëc phaïm vi thoâng soá chuû ñaïo ñöôïc duy trì. Phaàn so saùnh: laøm nhieäm vuï so saùnh giaù trò chuû ñaïo vôùi giaù trò nhaän ñöôïc töø boä phaän caûm bieán. Phaàn ñieàu chænh: phaùt ra tín hieäu ñieàu chính ñeán boä phaän thöøa haønh. Boä phaän thöøa haønh: Thieát bò cuûa heä thoáng töï ñoäng ñieàu khieån hoaëc ñieàu chænh taùc ñoäng leân quaù trình töông öùng vôùi thoâng tin ñieàu khieån nhaän ñöôïc goïi laø thieát bò thöøa haønh . Ñöôïc söû duïng ñeå thay ñoåi löôïng chaûy hoaëc löu löôïng löu chaát hay naêng löôïng vaø ñöa ñaïi löôïng ñieàu chænh gaàn giaù trò cho tröôùc. Thieát bò thöøa haønh ñöôïc laép ñaët treân oáng daãn coâng ngheä. Tính chaát cuûa thieát bò thöøa haønh coù aûnh höôûng ñeán chaát löôïng ñieàu chænh. Thoâng thöôøng thieát bò thöøa haønh bao goàm cô caáu thöøa haønh daïng khí neùn ñieän hoaëc thuûy löïc vaø cô quan ñieàu chænh. Trong coâng nghieäp hoùa chaát heä thoáng thöôøng söû duïng cô caáu thöøa haønh khí neùn daïng maøng vaø pittoâng, coøn cô quan ñieàu chænh laø van ñieàu chænh vaø böôùm ñieàu tieát . Phoå bieán nhaát laø cô caáu thöøa haønh khí neùn daïng maøng ( taám chaén ) Moät soá ñaëc tính cuûa söï ñieàu chænh: Ñieàu chænh khoâng lieân tuïc: coøn goïi laø ñieàu chænh ON – OFF. Heä thoáng ñieàu chænh hai vò trí coù trong thaønh phaàn boä ñieàu chænh hai vò trí vôùi thoâng soá ñaàu ra chæ coù hai giaù trò töông öùng vôùi giaù trò cöïc ñaïi xmax hoaëc cöïc tieåu xmin cuûa taùc ñoäng ñieàu chænh Boä ñieàu chænh taïo ra taùc ñoäng ñieàu chænh baèng xmax khi giaù trò töùc thôøi cuûa ñaïi löôïng ñieàu chænh nhoû hôn giaù trò chuû ñaïo u ( ñaïi löôïng ñieàu chænh taêng leân. Khi y ñaït ñeán giaù trò u, taùc ñoäng ñieàu chænh giaûm töùc thôøi xuoáng xmin. Tuy nhieân do ñoái töôïng coù quaùn tính ñaïi löôïng ñieàu chænh coøn taêng theâm moät thôøi gian nöõa vaø sau ñoù baét ñaàu giaûm daàn. Khi ñaïi löôïng ñieàu chænh giaûm ñeán giaù trò chuû ñaïo u, boä ñieàu chænh moät laàn nöõa taïo ra taùc ñoäng ñieàu chænh xmax laøm taêng laïi ñaïi löôïng ñieàu chænh sau moät thôøi gian. Nhö vaäy, khi söû duïng boä ñieàu chænh vò trí, ñaïi löôïng coâng ngheä ñieàu chænh dao ñoäng chung quanh giaù trò chuû ñaïo. Dao ñoäng naøy coù bieân ñoä A vaø chu kyø T vaø ñöôïc goïi laø töï dao ñoäng. Thôøi ñieåm hoaït ñoäng cuûa boä ñieàu chænh vò trí phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa phaàn tuyeán tính cuûa heä vaø daïng ñaëc tính tónh cuûa boä ñieàu chænh. Boä ñieàu chænh vò trí coù caáu truùc ñôn giaûn, laøm vieäc tin caäy, khoâng phöùc taïp trong hieäu chænh vaø baûo trì. Do ñoù, neáu boä ñieàu chænh vò trí ñaûm baûo chaát löôïng thì söû duïng noù. Boä ñieàu chænh vò trí thöôøng ñöôïc söû duïng cho ñoái töôïng coù tính treã nhoû vaø dung löôïng lôùn. Ñoâi luùc ngöôøi ta coù theå keát hôïp nhieàu thieát bò ñieàu chænh hai vò trí ñeå taïo thaønh ñieàu chænh nhaûy caáp. Ñieàu chænh lieân tuïc: ñieàu chænh ñaïi löôïng ñaàu ra ôû baát kì vò trí naøotrong vuøng ñieàu chænh. Thieát bò ñieàu chænh lieân tuïc laø thieát bò coù khaû naêng bieán ñoåi lieân tuïc caùc ñaïi löôïng ñaàu ra phuø hôïp vôùi giaù trò ñaàu vaøo. Boä ñieàu chænh tích phaân: (I) TI – thôøi gian tích phaân. Boä ñieàu chænh tyû leä: (D) Kp – heä soá truyeàn (heä soá tyû leä) Boä ñieàu chænh tyû leä – tích phaân (PI) Boä ñieàu chænh tyû leä – vi phaân: (PD) Boä ñieàu chænh tyû leä – vi tích phaân (PID) TD – thôøi gian vi phaân. Boä ñieàu chænh lieân tuïc tuy coù caáu taïo phöùc taïp song raát nhaïy vôùi caùc sai leäch neân deã daøng phaùt ra tín hieäu ñieàu chænh ñeå loaïi boû sai leäch. Chöông IV: Khaûo saùt ñoái töôïng coâng ngheä Xaùc ñònh nhieäm vuï ñieàu chænh: Muïc tieâu ñieàu chænh quaù trình chöng caát laø saûn phaåm thu ñöôïc phaûi ñaït noàng ñoä, naêng suaát theo yeâu caàu ñoàng thôøi phaûi ñaûm baûo ñöôïc caân baèng vaät chaát vaø nhieät löôïng. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, ta phaûi: Khaûo saùt toaøn boä heä thoáng chöng caát ñeå xaùc ñònh caùc thoâng soá caàn kieåm tra, theo doõi vaø ñieàu chænh. Xaùc ñònh caùc yeáu toá nhieãu Löïa choïn caùc thieát bò ñieàu chænh vaø kieåm tra. Löïa choïn caùc thoâng soá ñieàu chænh: Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình chöng caát: Trong quaù trình chöng caát, moïi quaù trình xaûy ra khoâng oån ñònh, ñeàu phaûi chòu taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng xung quanh neân yeáu toá nhieãu ñöôïc chia laøm 2 loaïi: Yeáu toá nhieãu coù theå oån ñònh ñöôïc: Löu löôïng, noàng ñoä, nhieät ñoä cuûa doøng nhaäp lieäu. Löu löôïng cuûa doøng hoaøn löu Aùp suaát, löu löôïng hôi ñoát. Löu löôïng cuûa doøng nhaäp lieäu: Neáu löu löôïng cuûa doøng nhaäp lieäu laø 300kg/h vaø caùc quaù trình khaùc ñeàu dieãn ra oån ñònh thì quùa trình chöng caát dieãn ra theo ñuùng nhöõng gì ñaõ tính toaùn vaø chaát löôïng, naêng suaát doøng saûn phaåm laø baûo ñaûm. Tuy nhieân vì moät lí do naøo ñoù, löu löôïng nhoû hôn 300 kg/h laøm cho doøng loûng trong thaùp giaûm( quaù trình tieáp xuùc pha vaø truyeàn khoái giaûm ( aûnh höôûng ñeán noàng ñoä saûn phaåm. Trong tröôøng hôïp xaáu nhaát löôïng loûng khoâng ñuû ñeå laøm ngaäp oáng truyeàn nhieät cuûa noài ñun ( chaùy oáng truyeàn nhieät, chaùy saûn phaåm. Neáu löu löôïng lôùn hôn 300 kg/h, löôïng nhieät hôi ñoát khoâng ñuû ñeå laøm bay hôi dung moâi ( doøng hôi giaûm, noàng ñoä saûn phaåm khoâng ñaït tieâu chuaån. Tröôøng hôïp xaáu, laøm ngaäp oáng daãn hôi töø noài ñun vaøo thaùp gaây ra hieän töôïng ngaäp luït thaùp, hö hoûng noài ñun, quaù trình chöng caát khoâng dieãn ra nöõa. Noàng ñoä cuûa doøng nhaäp lieäu: Vôùi noàng ñoä ban ñaàu laø 25%mol, ta ñaõ thieát heä thoáng chöng caát vôùi caùc thoâng soá thoaû maõn soá lieäu treân. Baát cöù lí do naøo laøm cho noàng ñoä nhaäp lieäu khoâng ñaït 25%mol seõ cho saûn phaåm khoâng ñaït tieâu chuaån. Nhieät ñoä cuûa doøng nhaäp lieäu: Quaù trình chöng caát döïa vaøo söï bay hôi khaùc nhau cuûa caùc caáu töû hay noùi caùch khaùc döïa vaøo ñaëc tính nhieät ñoä. Do ñoù, yeáu toá nhaäp lieäu aûnh höôûng raát nhieàu ñeán quaù trình. Theo tính toaùn nhieät ñoä nhaäp lieäu vaøo thaùp laø nhieät ñoä loûng soâi (111,80C) Neáu nhaäp lieäu ôû traïng thaùi hôi quaù nhieät (t > 111,80C) ( tieâu toán löôïng hôi ñoát ôû thieát bò gia nhieät, aùp suaát trong thaùp khoâng oån ñònh ( aûnh höôûng chaát löôïng saûn phaåm. Neáu nhaäp lieäu ôû traïng thaùi loûng chöa soâi (t < 111,8oC) ( thaùp bò maát nhieät, taêng thôøi gian löu cuûa löu chaát trong thaùp ( toán theâm löôïng hôi ñoát ôû noài ñun ñeå buø cho söï maát maùt ñoù vaø aûnh höôûng ñeán noàng ñoä saûn phaåm. Löu löôïng cuûa doøng hoaøn löu: Ñeå ñaït ñöôïc noàng ñoä saûn phaåm ñænh cao (90%mol) ta phaûi söû duïng heä thoáng chöng caát coù doøng hoaøn löu. Do ñoù, löu löôïng doøng hoaøn löu aûnh höôûng raát nhieàu ñeán quaù trình thoâng qua tæ soá hoaøn löu R. Neáu doøng hoaøn löu khoâng oån ñònh ( löôïng loûng trong thaùp (ñaëc bieät ôû phaàn caát) seõ khoâng oån ñònh ( noàng ñoä saûn phaåm bò aûnh höôûng. Löu löôïng hôi ñoát: Quaù trình caáp nhieät cho caùc oáng truyeàn nhieät cuûa noài ñun vaø thieát bò gia nhieät ñeàu söû duïng hôi ñoát baõo hoaø. Do ñoù löu löôïng hôi ñoát cuõng aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình chöng caát. Neáu löu löôïng hôi ñoát thaáp ( thaùp bò maát nhieät, doøng loûng khoâng ñaït nhieät ñoä soâi ( löôïng hôi ít ( khaû naêng loâi keùo caáu töû deã bay hôi trong doøng loûng giaûm ( aûnh höôûng chaát löôïng saûn phaåm. Tröôøng hôïp xaáu nhaát, coù theå daãn ñeán hieän töôïng ngaäp luït thaùp. Neáu löu löôïng hôi ñoát quaù nhieàu ( toån thaát nhieät, aùp suaát thaùp khoâng oån ñònh. Aùp suaát cuûa hôi ñoát: Trong coâng nghieäp hoaù chaát hieän nay, hôi nöôùc baõo hoaø ñöôïc söû duïng phoå bieán trong quaù trình gia nhieät vì aån nhieät hoaù hôi lôùn. Ñeå taïo thaønh hôi nöôùc baõo hoaø, ngöôøi ta phaûi boá trí vaø thieát keá moät loø hôi chuyeân vieäc cung caáp hôi nöôùc baõo hoaø. Vieäc tính toaùn aùp suaát hôi caàn taïo ra bao nhieâu laø phuï thuoäc nhieàu vaøo caáu taïo thieát bò, caùc quaù trình hoaù lí xaûy ra trong thieát bò. ÔÛ ñaây, aùp suaát hôi baõo hoaø ñöôïc coá ñònh ôû 3 at. Neáu aùp suaát cuûa hôi ñoát < 3at ( thaùp bò maát nhieät, doøng loûng trong thaùp khoâng soâi do thieáu nhieät cung caáp. Neáu aùp suaát cuûa hôi ñoát > 3at ( löôïng hôi boác leân nhieàu, taêng aùp suaát trong thaùp ( maøi moøn thieát bò nhanh choùng. Yeáu toá nhieãu khoâng theå oån ñònh: Caùc thoâng soá naøy ta khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc, khí tính toaùn chæ döïa theo kinh nghieäm, caùc coâng thöùc thöïc nghieäm neân khoâng theå traùnh khoûi sai soá lôùn. Ta coù theå xeùt ñeán hai thoâng soá coù aûnh höôûng ñeán quaù trình chöng caát: Nhieät toån thaát (Qtt) Heä soá truyeàn nhieät (K) Nhieät toån thaát (Qtt): Khi tính thoaùn ta cho nhieät toån thaát ra moâi tröôøng xung quanh laø 5% löôïng nhieät do hôi ñoát cung caáp vaø ñaây laø con soá thöïc nghieäm khoâng theå tính chính xaùc ñöôïc, do ñoù vieäc kieåm soaùt thoâng soá naøy laø raát khoù vaø khoâng theå ñieàu chænh ñöôïc. Ta coù theå giaûm toån thaát nhieät tôùi möùc toái öu (baèng caùch boïc caùch nhieät) vì giaûm Qtt thì phaûi taêng beà daøy caùch nhieät. Thoâng soá truyeàn nhieät (K): Khi tính toaùn heä soá truyeàn nhieät, ta döïa vaøo coâng thöùc thöïc nghieäm vaø cho rcaùu khoâng ñoåi. Tuy nhieân theo thôøi gian hoaït ñoäng thì lôùp caùu taêng leân (rcaùu taêng) aûnh höôûng ñeán heä soá truyeàn nhieät K vaø hieäu suaát truyeàn nhieät ( aûnh höôûng chaát löôïng saûn phaåm. Thoâng soá naøy ta khoâng theå ñieàu chænh ñöôïc, chæ haïn cheá baèng caùch thöôøng xuyeân baûo trì thieát bò. Thoâng soá caàn ñieàu chænh: Coù raát nhieàu thoâng soá ñaëc tröng cho muïc ñích ñieàu chænh, ta khoâng theå naøo ñaùp öùng heát caùc thoâng soá ñoù cho neân phaûi tìm caùc ñaïi löôïng naøo coù yù nghóa quan troïng vaø aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quaù trình chöng caát ñeå ñieàu chænh noù. Ñeå ñaït muïc tieâu ñieàu chænh quaù trình chöng caát, ta xeùt caùc thoâng soá sau: AÙp suaát trong thaùp. Möïc chaát loûng trong thaùp. Nhieät ñoä cuûa doøng nhaäp lieäu. AÙp suaát trong thaùp: Tuy raèng quaù trình chöng caát ñöôïc tieán haønh trong ñieàu kieän thöôøng (P =1 at) nhöng thoâng soá aùp suaát aûnh höôûng raát nhieàu ñeán quaù trình.Noù aûnh höôûng ñeán doøng hôi vaø doøng loûng trong thaùp hay noùi caùch khaùc aûnh höôûng ñeán quaù trình tieáp xuùc pha vaø truyeàn khoái ( chaát löôïng saûn phaåm coù ñaït hay khoâng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo thoâng soá aùp suaát. Do ñoù, phaûi oån ñònh aùp suaát trong thaùp. Möïc chaát loûng trong thaùp: Thoâng soá naøy cuõng raát quan troïng vì: Neáu möïc chaát loûng thaáp ( söï soâi dieãn ra ôû vò trí thaáp, khoâng söû duïng heát dieän tích truyeàn nhieät, coù theå gaây chaùy oáng truyeàn nhieät. Neáu möïc chaát loûng quaù cao ( laøm giaûm khoân ggian boác hôi, taét ngheõn oáng hôi töø noài ñun vaøo thaùp, gaây ra hieän töôïng ngaäp luït. Do ñoù, möïc chaát loûng cuõng phaûi oån ñònh ñeå thaùp hoaït ñoäng toát. Nhieät ñoä cuûa doøng nhaäp lieäu: Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, nhieät ñoä cuûa doøng nhaäp lieäu coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình chöng caát. Do ñoù, phaûi coù bieän phaùp ñeå oån ñònh nhieät ñoä. Caùc thoâng soá caàn kieåm tra: Taát caû caùc thoâng soá treân tröôùc khi ñieàu chænh thì phaûi theo doõi, kieåm tra vì chæ moät bieán ñoåi trong moät khoaûng nhoû cuõng khoâng toát cho quaù trình. Do ñoù, ta phaûi theo doõi, kieåm tra caùc thoâng soá treân baèng caùch hieån thò caùc thoâng soá treân taïi choã hoaëc trong baøn ñieàu khieån. Caùc taùc ñoäng ñieàu chænh: Khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc caùc thoâng soá caàn kieåm tra vaø ñieàu chænh, vaán ñeà ñaët ra laø phaûi ñieàu chænh nhö theá naøo, thoâng soá naøo ñöôïc löïa choïn ñeå taùc ñoäng ñieàu chænh. Taùc ñoäng ñieàu chænh ñöôïc ñöa vaøo boä phaän thöøa haønh laøm thay ñoåi doøng chaát vaø naêng löôïng. Do ñoù, ñeå taùc ñoäng ñieàu chænh ñaït hieäu quaû cao thì thoâng soá ñöôïc löïa choïn ñeå taùc ñoäng ñieàu chænh phaûi: AÛnh höôûng tröïc tieáp ñeán thoâng soá caàn kieåm tra vaø ñieàu chænh. Deã taùc ñoäng ñieàu chænh. Moät soá taùc ñoäng ñieàu chænh coù theå löïa choïn: Löu löôïng hôi ñoát: Quaù trình chöng caát thöïc hieän ñöôïc nhôø quùa trình truyeàn nhieät vôùi taùc nhaân laø hôi ñoát. Löu löôïng hôi ñoát aûnh höôûng raát nhieàu ñeán quaù trình nhö: quaù trình soâi cuûa hoãn hôïp, möïc chaát loûng trong thaùp, noàng ñoä saûn phaåm ñænh … Löu löôïng doøng nhaäp lieäu: Laø thoâng soá quyeát ñònh noàng ñoä saûn phaåm ñænh vaø aûnh höôûng ñeán möïc chaát loûng trong thaùp. Löu löôïng cuûa doøng hoaøn löu: Noàng ñoä saûn phaåm ñænh coù ñöôïc cao vaø tinh khieát hay khoâng laø nhôø vaøo doøng hoaøn löu ( doøng hoaøn löu aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm thoâng qua tæ soá hoaøn löu R. Löu löôïng doøng hôi ôû thieát bò gia nhieät: Quaù trình gia nhieät nhaäp lieäu laø quaù trình caáp nhieät cho nhaäp lieäu ban ñaàu ñeå ñaït nhieät ñoä soâi( löu löôïng doøng hôi gia nhieät caàn phaûi duy trì ñeå oån ñònh nhieät ñoä cuûa doøng nhaäp lieäu. Löu löôïng nöôùc laøm nguoäi ôû thieát bò ngöng tuï: Doøng hôi thoaùt ra ôû ñænh thaùp phaûi qua thieát bò ngöng tuï ñeå chuyeån töø theå hôi sang theå loûng. Neáu löôïng nöôùc laøm nguoäi ít ( ngöng tuï khoâng hoaøn toaøn ( maát saûn phaåm. Neáu löôïng nöôùc laøm nguoäi nhieàu ( maát nhieät cuûa doøng hoaøn löu. Do ñoù, löu löôïng nöôùc laøm nguoäi ôû thieát bò ngöng tuï phaûi ñöôïc oån ñònh ñeå khoâng gaây aûnh höôûng xaáu ñeán chaát löôïng saûn phaåm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docdemo.doc
 • docdemo.doc
Luận văn liên quan