Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy đóng hộp tự động

MỤC LỤC Chương I: Sơ đồ nguyên lý của hệ thống máy đóng hộp tự động 3 I, Quá trình công nghệ của máy đóng hộp tự động 3 II, Lựa chọn công nghệ: 3 III, Xây dựng hàm điều khiển cho các biến 4  Các phương pháp tổng hợp mạch logic 4  Giới thiệu về phương pháp hàm tác động 4  Hoạt động của hệ thống 6 IV, Khả năng sự cố và bảo vệ hệ thống 7 V, Sơ đồ nguyên lý 7 VI, Hoạt động của sơ đồ 10 ChươngII: Tính chọn các thiết bị của hệ thống 11 1, Chọn van phân phối 2, Chọn xilanh 3, Chọn Rơle 4, Chọn công tắc hành trình 5, Chọn cầu dao đóng cắt 6, Chọn cầu chì 7, Chọn nút ấn Chương III: Bảng đấu dây 14 I, Các nguyên tắc lắp đặt thiết bị 14 II, Sơ đồ lắp ráp mạch 14 III, Bảng đấu dây 16 Tài liệu tham khảo 18

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy đóng hộp tự động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
më ®Çu Sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia phô thuéc rÊt nhiÒu vµo møc ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Víi vai trß lµ mòi nhän cña kü thuËt hiÖn ®¹i, lÜnh vùc tù ®éng ho¸ ®ang ph¸t triÓn víi tèc ®é ngµy cµng cao. Nh÷ng thµnh tùu cña lý thuyÕt §iÒu khiÓn tù ®éng, Tin häc c«ng nghiÖp, §iÖn tö c«ng suÊt, Kü thuËt ®o l­êng.... ®· vµ ®ang ®­îc triÓn khai trªn quy m« réng lín, t¹o nªn nh÷ng thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt tù ®éng víi n¨ng suÊt cao vµ chÊt l­îng tèt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, viÖc tù ®éng ho¸ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ãng vai trß rÊt quan träng. Nã lµ cÇu nèi gi÷a c¸c h¹ng môc s¶n xuÊt, gi÷a c¸c ph©n x­ëng trong nhµ m¸y, gi÷a c¸c m¸y c«ng t¸c trong mét d©y chuyÒn. ViÖc ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¸c d©y chuyÒn hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn còng ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nhiÖp chÕ biÕn, c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt trong ngµnh nµy ngµy cµng hiÖn ®¹i ho¸ vµ tù ®éng ho¸ cao. C¸c qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt chÕ biÕn ®Õn ®ãng gãi s¶n phÈm ®­îc tù ®éng ho¸. Trong ch­¬ng tr×nh häc m«n §iÒu khiÓn logic, víi môc ®Ých gióp cho mçi sinh viªn chóng em lµm quen víi viÖc thùc hiÖn x©y dùng mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng cho mét qu¸ tr×nh thiÕt bÞ trong thùc tÕ,em ®­îc thÇy gi¸o giao cho thiÕt kÕ HÖ THèNG §IÒU KHIÓN CHO M¸Y ®ãng hép tù ®éng theo ph­¬ng ph¸p Hµm t¸c ®éng sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn khÝ nÐn. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ hÖ thèng b»ng Hµm t¸c ®éng lµ c«ng cô rÊt h÷u Ých ®Ó thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña hÖ tù ®éng ho¸ m¸y ®ãng hép tù ®éng Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, víi sù gióp ®ì cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong Bé m«n vµ cña c¸c b¹n, c«ng víi sù nç lùc cña b¶n th©n, em ®· hoµn thµnh ®­îc b¶n ®å ¸n nµy. tuy nhiªn, do thêi gian t­¬ng ®èi ng¾n vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ nªn b¶n ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó b¶n ®å ¸n nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Hång Quang vµ c¸c gi¸o viªn trong bé m«n Tù §éng Ho¸ ®· gióp em hoµn thµnh ®å ¸n nµy Môc lôc Ch­¬ng I: S¬ ®å nguyªn lý cña hÖ thèng m¸y ®ãng hép tù ®éng 3 I, Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña m¸y ®ãng hép tù ®éng 3 II, Lùa chän c«ng nghÖ: 3 III, X©y dùng hµm ®iÒu khiÓn cho c¸c biÕn 4 w C¸c ph­¬ng ph¸p tæng hîp m¹ch logic 4 w Giíi thiÖu vÒ ph­¬ng ph¸p hµm t¸c ®éng 4 w Ho¹t ®éng cña hÖ thèng 6 IV, Kh¶ n¨ng sù cè vµ b¶o vÖ hÖ thèng 7 V, S¬ ®å nguyªn lý 7 VI, Ho¹t ®éng cña s¬ ®å 10 Ch­¬ngII: TÝnh chän c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng 11 1, Chän van ph©n phèi 2, Chän xilanh 3, Chän R¬le 4, Chän c«ng t¾c hµnh tr×nh 5, Chän cÇu dao ®ãng c¾t 6, Chän cÇu ch× 7, Chän nót Ên Ch­¬ng III: B¶ng ®Êu d©y 14 I, C¸c nguyªn t¾c l¾p ®Æt thiÕt bÞ 14 II, S¬ ®å l¾p r¸p m¹ch 14 III, B¶ng ®Êu d©y 16 Tµi liÖu tham kh¶o 18 Ch­¬ng I: s¬ ®å nguyªn lÝ cña hÖ thèng m¸y ®ãng hép tù ®éng I, Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña m¸y ®ãng hép tù ®éng : H×nh 1:S¬ ®å m¸y ®ãng hép tù ®éng Ho¹t ®éng cña m¸y ®ãng hép tù ®éng khëi ®Çu b»ng chuyÓn ®éng ®i vµo cña xilanh A ®Èy hép rçng ®i vµo vÞ trÝ ®Õ cña c©n ®Þnh l­îng. T¹i ®©y hÖ thèng van ®­îc ®iÒu khiÓn më van ®Ó s¶n phÈm theo ®­êng èng lín ch¶y vµo trong hép.Cïng lóc ®ã xi lanh A chuyÓn ®éng trë l¹i vÞ trÝ ban ®Çu. Khi l­îng s¶n phÈm trong hép ®¹t ®Õn 80-90% th× thùc hiÖn ®ãng van trªn vµ më mét van kh¸c ®Ó s¶n phÈm ®i theo ®­êng èng nhá ch¶y vµo hép víi tèc ®é chËm h¬n. Khi hép ®· ®­îc ®æ ®Çy s¶n phÈm th× xi lanh B chuyÓn ®éng tõ trong ra ngoµi thùc hiÖn ®Èy hép ra b¨ng chuyÒn ®ang quay. Sau ®ã xi lanh B trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu vµ xi lanh A chuyÓn ®éng ®i vµo thùc hiÖn chu tr×nh tiÕp theo. II, Lùa chän c«ng nghÖ: * Chän 2 xi lanh A vµ B lµ 2 xilanh ®iÒu khiÓn b»ng van khÝ nÐn ®iÒu khiÓn 2 chiÒu . * C©n ®Þnh l­îng cã c¸c c¶m biÕn cã thÓ x¸c ®Þnh sù cã mÆt cña hép d1, x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ®Ó ®ãng ®­êng èng lín më ®­êng èng nhá d2 vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ®Çy hép d3 * T¹i ®Çu cuèi pÝt«ng A ®Æt c«ng t¾c hµnh tr×nh a0 ®Ó x¸c ®Þnh chuyÓn ®éng cña A * §Ó x¸c ®Þnh hép ®­a vµo ®· hÕt hay ch­a ta dïng c«ng t¾c hµnh tr×nh f ®Æt d­íi chång hép rçng. * T¹i ®Çu cuèi pÝt«ng B ®Æt c«ng t¾c hµnh tr×nh b0 , b1 ®Ó x¸c ®Þnh chuyÓn ®éng cña B * C¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn lµ c¸c phÇn tö ®iÖn khÝ nÐn .Ta sö dông 2 van ph©n phèi kh«ng tù phôc håi ®iÒu khiÓn xi lanh A vµ B Ta gäi: Khi pit«ng A chuyÓn ®éng ®Èy hép rçng vµo lµ A+, chuyÓn ®éng di ra ng­îc l¹i lµ A-. Khi pit«ng B chuyÓn ®éng ®Ó ®Èy hép ®Çy ra b¨ng t¶i lµ B+, chuyÓn ®éng ng­îc l¹i lµ B-. C¸c van më ®­êng èng lín vµ ®­êng èng nhá lµ C+ vµ E+ Nh­ vËy,hÖ thèng cã c¸c biÕn ®Çu vµo lµ a0,b0 ,b1,f,d1,d2,d3 nh»m ®iÒu khiÓn c¸c biÕn ra A+ ,A- ,B+,B-,C+,E+ III,X©y dùng hµm ®iÒu khiÓn cho c¸c biÕn: & C¸c ph­¬ng ph¸p tæng hîp m¹ch logÝc tuÇn tù: F Ph­¬ng ph¸p ma trËn tr¹ng th¸i F Ph­¬ng ph¸p hµm t¸c ®éng F Ph­¬ngph¸p ph©n tÇng Ph­¬ng ph¸p GRAFCET & Giíi thiÖu vÒ ph­¬ng ph¸p hµm t¸c ®éng : Th«ng th­êng c¸c sù kiÖn x¶y ra trong thêi gian nèi tiÕp nhau do ®ã c¸c sù kiÖn cã thÓ m« t¶ d­íi d¹ng hµm t¸c ®éng d¹ng d­íi ®©y: F = A+X-Y+B-X+Z-B+Y+C-Z+A+... Vµ chóng ta cã thÓ m« t¶ ho¹t ®éng nµy nh­ sau: Sù xuÊt hiÖn cña tÝn hiÖu A lµm cho X ho¹t ®éng ,X ho¹t ®éng sÏ lµm mÊt tÝn hiÖu Y. B xuÊt hiÖn sÏ lµm ngõng ho¹t ®éng tÝn hiÖu X ... Trong hµm t¸c ®éng ta th­êng kÝ hiÖu c¸c tÝn hiÖu vµo lµ A,B,C...vµ c¸c biÕn ®iÒu khiÓn ta th­êng kÝ hiÖu lµ X,Y,Z... §èi víi c¸c biÕn vµo c¸c dÊu céng (+) hoÆc trõ (-) ®øng tr­íc c¸c kÝ hiÖu cña A,B,C lµ chØ râ c¸c tÝn hiÖu ®ã ®­îc xuÊt hiÖn hay mÊt ®i do c¸c yÕu tè bªn ngoµi (cã thÓ do c«ng nghÖ ).Nh÷ng tÝn hiÖu nµo chØ xuÊt hiÖn mét dÊu (+) nh­ biÕn A trong vÝ dô trªn th× d­îc hiÓu r»ng tÝn hiÖu ®ã lµ tÝn hiÖu xung chØ xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc rÊt ng¾n vÝ nh­ khi ta Ên vµo nót Ên råi th¶ ra .Cßn nh÷ng tÝn hiÖu cã c¶ dÊu céng (+) vµ dÊu trõ (-) ®øng tr­íc th× tÝn hiÖu ®ã lµ tÝn hiÖu thÕ . T­¬ng tù vËy víi c¸c dèi t­îng ®iÒu khiÓn (X,Y,Z,...) nÕu cã dÊu céng ®øng tr­íc thÝ chØ râ phÇn tö ®ã ®­îc ®­a vµ ho¹t ®éng nhê sù ho¹t ®éng hay sù mÊt ®i cña c¸c biÕn tr­íc nã .VÝ dô +X cã nghÜa lµ phÇn tö X ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng nhê cã sù ho¹t ®éng cña phÇn tö tr­íc ®ã lµ biÕn A. Ký hiÖu -Y chØ râ Y ngõng ho¹t ®éng lµ do X ho¹t ®éng ... Cã tr­êng hîp mét biÕn cã thÓ g©y nªn viÖc chuyÓn ®éng ®ång thêi cña c¸c tr¹ng th¸i cña hai phÇn tö hoÆc phÇn tö .VÝ dô : A(+X,-Y)-Z... Chóng ta hiÓu nh­ sau : BiÕn vµ A xuÊt hiÖn cho X vµ Y cïng chuyÓn tr¹ng th¸i vµ sù chuyÓn tr¹ng th¸i nµy lµm cho biÕn tr¹ng th¸i Z nµy ngõng ho¹t ®éng. D­íi ®©y ta nªu mét sè b­íc tiÕn hµnh tæng hîp s¬ ®å kÐp lo¹i nµy a) T×m chu kú ho¹t ®éng cña c¸c phÇn tö cña ®èi t­îng ®iÒu khiÓn. Mçi chu k× ho¹t ®éng gåm mét giai ®o¹n ®ãng vµ mét giai ®o¹n c¾t . b) X¸c ®Þnh tÝn hiÖu vµo lµ tÝn hiÖu xung hay tÝn hiÖu thÕ c) X¸c ®Þnh hµm l«gÝc ®iÒu khiÓn biÕn ®Çu ra d) KiÓm tra biÓu thøc thu ®­îc ®Ó khi cÇn ph¶i bæ sung theo biÕn trung gian e) X¸c ®Þnh hµm ®iÒu khiÓn biÕn phô V× ph­¬ng ph¸p m« t¶ c«ng nghÖ thiÕt kÕ d­íi d¹ng hµm t¸c ®éng thuËn tiÖn cho ng­êi thiÕt kÕ nªn cÇn nhÊn m¹nh mét ®iÓm vÒ c«ng t¸c kiÓm tra KiÓm tra hµm ®ãng f® cña phÇn tö th­êng x¶y ra c¸c tr­êng hîp: F NÕu f® kh«ng thay ®æi gi¸ trÞ trong qu¸ tr×nh ®ãng cña phÇn tö th× biÓu thøc f® lËp ®­îc ®· tháa m·n yªu cÇu cña hµm . F NÕu f® thay ®æi gi¸ trÞ trong giai ®o¹n ®ãng cña phµn tö th× cÇn ph¶i th× cÇn ph¶i thªm mét biÕn phô p1 Khi ®ã hµm ®ãng míi cã t¸c dông f®’ = f® +p1 Trong tr­êng hîp xÐt thÊy hµnh vi ®iÒu khiÓn vµ tr¹ng th¸i ®iÒu khiÓn cña hÖ gièng nh­ hµnh vi cña to¸n tö x¶y ra th× cã thÓ dïng biÕn ra lµm biÕn phô. §èi víi hµm c¾t ,khi kiÓm tra còng x¶y ra hai tr­êng hîp F NÕu fc kh«ng thay ®æi gi¸ trÞ trong giai ®o¹n ®ãng cña phÇn tö th× fc thu ®­îc ®· tháa m·n. F NÕu fc thu ®­îc thay ®æi gi¸ trÞ trong giai ®o¹n ®ãng cña phÇn tö th× hµm fc ph¶i cÇn thªm mét biÕn phô p2 .Khi ®ã fc’= fc.p2 KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña hµm thu ®­îc trong mçi chu kú ho¹t ®éng cña phÇn tö thu ®­îc b»ng c¸ch triÓn khai c¸c biÓu thøc l«gic thµnh c¸c d¹ng biÓu diÔn tuyÓn chuÈn . NÕu trong tr­êng hîp thÊy sè h¹ng nµo (héi c¬ b¶n )cã gi¸ trÞ mét khi ch­a ®­a tÝn hiÖu vµo vµ tr¸i víi c«ng nghÖ th× khi ®ã ph¶i ®­a thªm biÕn phô p3 vµo sè h¹ng ®ã. TÝnh ®óng ®¾n cña hµm ph¶i tháa m·n mäi chu kh× phÇn tö ViÖc kiÓm tra cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh cho mäi hµm l«gic cña mäi phÇn tö ®Çu ra còng nh­ cña biÕn trung gian. & Hµm t¸c ®éng cña hÖ thèng: F=(+a0+b0+f-B-)+A+(+d1-A+)(+A-+C+)+a0-A-(+d2-C+)+E+(+d3- E+) +B+(+b1-B+)+B-+b0- B-(+a0+b0+f-B-)+A+… v X¸c ®Þnh hµm ®iÒu khiÓn cho c¸c biÕn ra: @ Hµm ®iÒu khiÓn cña A+: Do tÝn hiÖu a0 ,b0 lµ tÝn hiÖu d¹ng xung chØ tån t¹i trong thêi gian ng¾n nªn cÇn hiÖu chØnh hµm ®ãng VËy hµm ®iÒu khiÓn cña A+ lµ @ Hµm ®iÒu khiÓn cña A-: Do cã thÓ d1 bÞ mÊt tr­íc khi chuyÓn ®éng A- ®­îc hoµn thµnh nªn cÇn hiÖu chØnh hµm ®ãng: VËy hµm ®iÒu khiÓn cña A- lµ: @ Hµm ®iÒu khiÓn cña C+: Trong giai ®o¹n thùc hiÖn chuyÓn ®éng C+ th× hµm ®ãng vµ c¾t lu«n tho· m·n. VËy hµm ®iÒu khiÓn cña C+ lµ: @ Hµm ®iÒu khiÓn cña E+: Hµm c¾t vµ ®ãng ®Òu tho¶ m·n nªn @ Hµm ®iÒu khiÓn cña B+: Ta thÊy tÝn hiÖu d3 kh«ng tån t¹i suèt qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng B+ nªn cÇn hiÖu chØnh hµm ®ãng : VËy hµm ®iÒu khiÓn cña B+ lµ: @ Hµm ®iÒu khiÓn cña B-: Ta thÊy tÝn hiÖu b1 lµ tÝn hiÖu xung nªn cÇn hiÖu chØnh hµm ®ãng : VËy hµm ®iÒu khiÓn cña B- lµ: IV, C¸c kh¶ n¨ng sù cè vµ viÖc b¶o vÖ hÖ thèng Trong bµi to¸n nµy sÏ cã kh¶ n¨ng sù cè lµ khi hÖ thèng ®ang ho¹t ®éng th× x¶y ra tr­êng hîp mÊt ®iÖn . Khi ®ã ®Ó b¶o ®¶m chÊt luîng s¶n phÈm ta ph¶i ng¾t nguån khÝ vµ ®Õn khi cã ®iÖn ta ph¶i RESET l¹i toµn hÖ thèng ®Ó hÖ thèng b¾t ®Çu ho¹t ®éng l¹i tõ ®Çu .§Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ta ph¶i cã thªm mét nót Ên RS ®Ó thùc hiÖn RESET Khi bÊm nót RS th× toµn bé c¸c R¬le A- B- ho¹t ®éng ®ång thêi c¸c R¬le A+, B+, C+ ,E+ sÏ ngõng ho¹t ®éng .Vµ hÖ thùc hiÖn chuyÓn ®éng A- , B- hÖ sÏ trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. V, S¬ ®å nguyªn lý: M¹ch ®iÒu khiÓn vµ m¹ch nèi c¸c van ®­îc cÊp bëi nguån ®iÖn xoay chiÒu 1 pha 220V. §Ó m¹ch ho¹t ®éng ®­îc tèt h¬n ta bè trÝ thªm 2 nót Ên M vµ D ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc b¾t ®Çu ho¹t ®éng hay kÕt thóc ho¹t ®éng cña hÖ thèng. Khi Ên nót M th× hÖ thèng b¾t ®Çu ho¹t ®éng vµ muèn dõng hÖ thèng ta Ên nót D. Sau khi dõng th× muèn tiÕp tôc cho hÖ thèng ho¹t ®éng th× l¹i Ên nót M vµ Ên nót RS ®Ó reset l¹i hÖ thèng ®Ó thiÕt lËp l¹i tr¹ng th¸i ban dÇu H×nh 2: M¹ch ®iÒu khiÓn H×nh 3: S¬ ®å m¹ch lùc VI,Ho¹t ®éng cña s¬ ®å: CÊp ®iÖn cho hÖ thèng. S¬ ®å b¾t ®Çu ho¹t ®éng khi Ên nót M lóc ®ã c«ng t¾c hµnh tr×nh a0 bÞ ®Ì lªn nªn cÊp ®iÖn cuén hót cña r¬le A+ lµm cho b¾t ®Çu thùc hiÖn chuyÓn ®éng ®i vµo A+ ®Èy hép rçng vµo . Khi cã tÝn hiÖu d1 b¸o hiÖu hép ®· n»m ë vÞ trÝ yªu cÇu tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng d1 lµm ng¾t ®iÖn cung cÊp cho cuén hót A+ chuyÓn ®éng A+ kÕt thóc. TÝn hiÖu d1 nµy ®ãng c«ng t¾c th­êng më cña d1 lµm ®ãng ®iÖn cung cÊp ®iÖn cho cuén hót r¬ le A- vµ C+. Xi lanh A thùc hiÖn chuyÓn ®éng lïi vÒ vÞ trÝ ban ®Çu cho ®Õn khi tiÕp xóc vµo c«ng t¾c hµnh tr×nh a0 vµ trong khi ®ã tiÕp ®iÓm th­ßng më C+ ®ãng l¹i lµm van cña èng lín më ra cho s¶n phÈm ch¶y vµo hép. §Õn thêi ®iÓm cã tÝn hiÖu cña d2 b¸o hiÖu hép s¾p ®Çy th× c«ng t¾c th­êng ®ãng d2 më ra vµ c«ng t¾c th­êng më d2 ®ãng l¹i lµm cho cuén hót r¬le C+ mÊt ®iÖn vµ cuén hót r¬le E+ cã ®iÖn lµm cho van cña èng lín kho¸ l¹i më van ®­êng èng nhá. §Õn khi cã tÝn hiÖu d3 b¸o hiÖu hép ®· ®Çy th× c«ng t¾c th­êng ®ãng d3 më ra vµ c«ng t¾c th­êng më d3 ®ãng l¹i lµm cho cuén hót r¬ le E+ mÊt ®iÖn vµ cuén hót r¬le B+ cã ®iÖn thùc hiÖn kho¸ nèt van cña ®­êng èng nhá vµ xi lanh B+ chuyÓn ®éng ®i ra ®Èy hép ®Çy ®i ra b¨ng t¶i ®ang quay. Khi xi lanh chuyÓn ®éng t¸c ®éng lªn c«ng t¾c hµnh tr×nh b1 th× c«ngt¾c th­êng ®ãng b1 më ra vµ c«ng t¾c th­êng më b1 ®ãng l¹i lµm cho cuén hót r¬le B+ mÊt ®iÖn vµ cuén hót r¬le B- cã ®iÖn xi lanh B chuyÓn ®éng ®i vµo B- ®Õn khi tiÕp xóc vµo ®Çu cña c«ng t¾c hµnh tr×nh b0 th× dõng l¹i th× lóc ®ã cuén hót r¬le A+ cã ®iÖn xi lanh A l¹i thùc hiÖn ®i vµo b¾t ®Çu mét chu tr×nh tiÕp theo. Qu¸ tr×nh ®ãng hép kÕt thóc khi hÕt hép rçng tÝn hiÖu c«ng t¾c hµnh tr×nh ng¾t ®iÖn cung cÊp cho cuén hót c«ng t¾c t¬ A+. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nÕu cã sù cè mÊt ®iÖn nÕu muèn cho hÖ thèng ho¹t ®éng trë l¹i ta Ên nót M råi Ên nót reset RS ®Ó c¸c pÝt t«ng trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu råi thùc hiÖn chu k× ho¹t ®éng b×nh th­êng. HÖ thèng dõng l¹i khi hÕt hép rçng hoÆc khi ta Ên nót D. Ch­¬ng II: tÝnh chän c¸c thiÕt bÞ hÖ thèng 1, Chän van ph©n phèi: Chän 2 van ph©n phèi cho xilanh A vµ B lµ lo¹i 4V120-M5 (5/2) cña h·ng AIR TAC cã th«ng sè nh­ sau: Ph¹m vi ¸p suÊt 1.5¸8.0 kgf/cm2 ¸p suÊt cùc ®¹i cã thÓ chÞu ®­îc 12.0kgf/cm2 Ph¹m vi nhiÖt ®é lµm viÖc -5 ¸60 0C Th«ng sè ®iÖn AC 220V±22V 3VA TÇn sè lín nhÊt 5 Hz KÝch th­íc 200´40´50 2, Chän xi lanh: Chän xilanh A vµ B lµ lo¹i xi lanh SUDS cña h·ng AIR TAC cã c¸c th«ng sè sau: Ph¹m vi ¸p suÊt 1.0¸9.0 kgf/cm2 ¸p suÊt chÞu ®ùng lín nhÊt 13,5 kgf/cm2 Ph¹m vi nhiÖt ®é lµm viÖc -5 ¸70 0C Pham vi tèc ®é 50¸500mm/s KÝch th­íc 200´50´70 3, Chän r¬le : *C¸c r¬le A -, B +,B- , C +, E + lµ lo¹i r¬le v¹n n¨ng MY cña OMRON cã c¸c th«ng sè sau: Sè tiÕp ®iÓm 1 th­êng ®ãng 1 th­êng më Th«ng sè ®iÖn cña tiÕp ®iÓm 5A, 220 VAC Dßng chuyÓn m¹ch lín nhÊt 5A Th«ng sè cuén hót 240VAC 0,9¸1,2 VA Tuæi thä (sè lÇn ®ãng c¾t) 500´103 KÝch th­íc 21,5´28´36 R¬le RA lµ lo¹i r¬le v¹n n¨ng MK-I cña h·ng OMRON cã c¸c th«ng sè sau: Sè tiÕp ®iÓm 1 th­êng ®ãng 1 th­êng më Th«ng sè ®iÖn cña tiÕp ®iÓm 10A, 220 VAC Dßng chuyÓn m¹ch lín nhÊt 10A Th«ng sè cuén hót 240VAC 2,3 VA Tuæi thä (sè lÇn ®ãng c¾t) 100´103 KÝch th­íc 34,5´34,5´52,5 C¸c r¬le A + lµ lo¹i r¬le v¹n n¨ng MY cña h·ng OMRON cã c¸c th«ng sè sau: Sè tiÕp ®iÓm 2 th­êng ®ãng 2 th­êng më Th«ng sè ®iÖn cña tiÕp ®iÓm 5A, 220 VAC Dßng chuyÓn m¹ch lín nhÊt 5A Th«ng sè cuén hót 240VAC 0,9¸1,2 VA Tuæi thä (sè lÇn ®ãng c¾t) 500´103 KÝch th­íc 21,5´28´36 4, Chän c«ng t¾c hµnh tr×nh: C¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh a0 , b0, b1 , d2 , d1 ,d3, f lµ lo¹i c«ng t¾c HL-5000 cña h·ng OMRON cã c¸c th«ng sè sau: C¸c ®Þnh møc tiÕp ®iÓm 5A-250VAC Ph¹m vi lùc t¸c ®éng 150¸200gf Tuæi thä vÒ ®iÖn 600.104 lÇn KÝch th­íc ®Çu tiÕp xóc 50´24 KÝch th­íc c«ng t¾c hµnh tr×nh 33´34´82,4 5, Chän c¸c cÇu dao ®ãng c¾t : Víi c¸c th«ng sè dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p ®· chän ë trªn ta chän cÇu dao lo¹i : ký hiÖu PO-3 do Liªn x« cò s¶n xuÊt cã c¸c th«ng sè U®m=500V; KÝch th­íc: 80x50x75; Ch­¬ng III: B¶ng ®Êu d©y I. C¸c nguyªn t¾c l¾p ®Æt thiÕt bÞ C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc ®Ó truyÒn ®éng c¬ cÊu s¶n xuÊt cïng víi c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh, c¸c nót Ên ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc bè trÝ trùc tiÕp trªn c¬ cÊu s¶n xuÊt. ViÖc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trªn tñ ®iÖn dùa vµo c¸c nguyªn t¾c sau: & Nguyªn t¾c nhiÖt ®é: C¸c thiÕt bÞ to¶ nhiÖt lín khi lµm viÖc ph¶i ®Ó ë phÝa trªn, c¸c thiÕt bÞ cã chÞu ¶nh h­ëng lín vÒ nhiÖt ®é cÇn ph¶i ®Æt xa c¸c nguån sinh nhiÖt & Nguyªn t¾c träng l­îng: C¸c thiÕt bÞ nÆng ph¶i ®Æt d­íi thÊp ®Ó t¨ng c­êng ®é v÷ng ch¾c cña b¶ng ®iÖn, gi¶m nhÑ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cè ®Þnh chóng. & Nguyªn t¾c nèi d©y tiÖn lîi: §­êng nèi d©y ng¾n nhÊt vµ Ýt chång chÐo nhau. Dùa vµo c¸c nguyªn t¾c trªn, kÕt hîp víi nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt trong tõng tr­êng hîp cô thÓ, tiÕn hµnh bè trÝ thiÕt bÞ trªn panel. Khi bè trÝ thiÕt bÞ cÇn bè trÝ thµnh tõng nhãm riªng biÖt ®Ó tiÖn viÖc kiÓm tra, söa ch÷a... C¸c phÇn tö trong mét nhãm ph¶i bè trÝ gÇn nhau nhÊt sao cho d©y nèi gi÷a chóng lµ ng¾n nhÊt. Gi÷a c¸c nhãm kh¸c nhau ph¶i bè trÝ sao cho thuËn tiÖn cho viÖc tiÕn hµnh l¾p ®Æt, söa ch÷a, hiÖu chØnh. C¸c thiÕt bÞ dÔ háng, c¸c thiÕt bÞ cÇn ®iÒu chØnh ph¶i ®Ó n¬i dÔ dµng thay thÕ, ®iÒu chØnh, söa ch÷a. B¶ng vÏ bè trÝ ph¶i vÏ theo mét tû lÖ xÝch tiªu chuÈn trong ®ã ph¶i ghi râ c¸c kÝch th­íc h×nh chiÕu cña thiÕt bÞ, c¸c kÝch th­íc lç ®Þnh vÞ trªn tÊm l¾p, c¸c kÝch th­íc t­¬ng quan gi÷a chóng còng nh­ kÝch th­íc ngoµi cña tÊm l¾p. C¸c phÇn tö tiÕp ®iÓm r¬le, c«ngt¾ct¬ ... ®­îc vÏ trªn s¬ ®å l¾p r¸p thµnh nh÷ng h×nh ch÷ nhËt víi tû lÖ xÝch ®· chän trªn ®ã thÓ hiÖn c¸c cuén d©y, c¸c tiÕp ®iÓm chÝnh, tiÕp ®iÓm phô kÌm theo sè c¸c cùc nèi cña chóng trïng víi sè trªn s¬ ®å nguyªn lý. II. S¬ ®å l¾p r¸p : Trªn c¬ së ®· lùa chän cô thÓ vÞ trÝ l¾p ®Æt vµ chän cô thÓ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ, ta cã thÓ x©y dùng b¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ trªn tÊm l¾p cã khai triÓn ®Õn c¸c cùc nèi d©y nh­ s¬ ®å sau: H×nh 3.1: S¬ ®å m¹ch l¾p r¸p III. B¶ng ®Êu d©y CÇu dao A-2§N 0-2§N 101-1CC 102-1CC CÇu ch× 1CC 101- 102- 111-A(1) 112-A- CÇu ch× 2CC 101-CD 102-CD 1-1§N 2-A+ Van ph©n phèi A 111- A(2)-A(1) 126-A- 125-A+ 129-4§N 130-4§N 132-4§N Van ph©n phèi B B(1)-A(2) B(2)-B(1) 124-B- 123-B+ 127-4§N 128-4§N 131-4§N R¬le A+ 2- 17-1§N 125- 111-A- 7-RA 13-B- 19-A- 21-1§N 25-1§N 27-1§N R¬le A- 2-A+ 23-1§N 111- 126- 7-RA 19-1§N R¬le B- 2-A- 47-1§N 124- 111-A+ 13-1§N 15-1§N 43-B+ 7-A- R¬le B+ 2-B- 41-3§N 111-B- 123- 37-E+ 7-B- 45-3§N 43-3§N R¬le C+ 2-B+ 29-3§N 122-2§N 111-B+ 31-3§N 33-3§N R¬le E+ 2-C+ 35-3§N 121-2§N 111-C+ 37-3§N 39-3§N R¬le RA 7-5(RA) 3-3§N 2-E+ 5-3§N Tµi liÖu tham kh¶o: 1, §iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn TËp 1-TrÞnh §×nh §Ò-Vâ trÝ An 2, Söa ch÷a vµ sö dông khÝ cô ®iÖn h¹ ¸p - T« §»ng-Ph¹m Xu©n Phó 3,Catalog cña h·ng OMRON,AIRTAC vÒ thiÕt bÞ ®iÖn khÝ nÐn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hệ thống điều khiển cho máy đóng hộp tự động.DOC