Thiết kế hệ thống Sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên hạt

PHẦN 1: MỞ ĐẦU Sấy là một quá trình công nghệ được sử dụng rất nhiều trong thực tế sản xuất và đời sống. Trong công nghiệp như chế biến nông – hải sản, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng , kỹ thuật sấy đóng một vai trò quan trọng trong dây chuyền sản xuất. Trong nông nghiệp, sấy là một trong những công đoạn quan trọng của công nghệ sau thu hoạch Sản phẩm sau quá trình sấy có độ ẩm thích hợp, thuận tiện cho việc bảo quản, vận chuyển, chế biến, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. Ở Đồ án môn học này, em xin trình bày về quy trình công nghệ và thiết bị sấy thùng quay để sấy đậu xanh nguyên hạt, năng suất 1 tấn/h theo sản phẩm. I. SƠ LƯỢC VỀ NGUYÊN LIỆU - Đậu xanh, còn gọi là lục đậu, boubour, haricotdore, green bean. Tên khoa học: Phaseolus aureus Roxb., Vigna aurea Roxb. Thuộc họ đậu Fabaceae (Papilonaceae). Mô tả cây: cây thảo, mọc đứng, ít phân nhánh, cao 0,6m , lá có 3 lá chét, lá chét hình trái xoan, ba cạnh, màu lục sẫm, có lông nháp. Hoa màu vàng hoặc lục, rất dày đặc, xếp thành chùm ở nách, quả nằm ngang hình trụ, có lông rồi nhẵn, có đầu nhọn ngắn. Hạt 10–15, phân cách nhau bởi các vách, màu lục, bóng. - Đậu xanh, cùng với đậu nành, đậu đen, đậu trắng, đậu Hà Lan đều được xếp vào hàng họ đậu. Đặc điểm chung của chúng là chứa nhiều protein (25 –50%). Do ở rễ của cây họ đậu có các nốt sần, ở đó các vi khuẩn cộng sinh phát triển, có khả năng lấy Nitơ từ không khí nên không những cung cấp đủ Nitơ cho cây mà còn làm cho đất đai thêm màu mỡ bằng nguồn Nitơ thừa thải ra. - Về mặt cấu tạo, họ đậu thuộc các hạt họ hòa thảo. Chúng không có nội nhũ, nội nhũ của chúng bị mất trong quá trình hình thành hạt. Cấu tạo chủ yếu của họ đậu gồm 3 phần: vỏ, tử diệp (lá mầm) và phôi (mộng). - Thành phần hóa học của hạt đậu xanh: hạt đậu xanh có trung bình: 13,7% nước 2,4% lipid 4,6% xenluloza 23% protit 52% glucid - Mỗi 100g đậu xanh cung cấp cho cơ thể: 329 calo 62,7 mgCa 369,5 mgP 4,75% Fe 0,06mg% caroten 0,71mg% vitB1 0,15mg% vitB2 2,4mg% vitPP 4mg% vitC - Đậu xanh được trồng ở khắp nước ta, lấy hạt chủ yếu làm thực phẩm, thường được chế biến ngay thành thức ăn. Đậu xanh, ngoài protid còn có nhiều glucid, chủ yếu là tinh bột, và ít lipid. Thành phần protein của nó chứa đầy đủ các acid amin không thay thế. Tinh bột đậu xanh có tỷ lệ amyloza tương đối rất cao (45 – 50%), được dùng nhiều để chế biến miến, làm bánh kẹo - Vấn đề bảo quản đậu xanh cũng như các nguyên liệu họ đậu nói chung là khó, vì đậu là môi trường rất thích hợp cho các loại sâu mọt phá hoại. Mặt khác, nếu điều kiện bảo quản không tốt như nhiệt độ, độ ẩm cao, đậu sẽ bị “sượng” (hóa già) làm giảm chất lượng đậu. Muốn bảo quản lâu dài thì hạt phải có chất lượng ban đầu tốt, không sâu mọt và có độ ẩm an toàn. Vì vậy, quá trình phơi, sấy hạt sau khi thu hoạch có vai trò rất quan trọng trong bảo quản, chế biến cũng như nâng cao chất lượng hạt.

doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4662 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế hệ thống Sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên hạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN 1: MÔÛ ÑAÀU Saáy laø moät quaù trình coâng ngheä ñöôïc söû duïng raát nhieàu trong thöïc teá saûn xuaát vaø ñôøi soáng. Trong coâng nghieäp nhö cheá bieán noâng – haûi saûn, cheá bieán goã, saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng…, kyõ thuaät saáy ñoùng moät vai troø quan troïng trong daây chuyeàn saûn xuaát. Trong noâng nghieäp, saáy laø moät trong nhöõng coâng ñoaïn quan troïng cuûa coâng ngheä sau thu hoaïch… Saûn phaåm sau quaù trình saáy coù ñoä aåm thích hôïp, thuaän tieän cho vieäc baûo quaûn, vaän chuyeån, cheá bieán, ñoàng thôøi naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. ÔÛ Ñoà aùn moân hoïc naøy, em xin trình baøy veà quy trình coâng ngheä vaø thieát bò saáy thuøng quay ñeå saáy ñaäu xanh nguyeân haït, naêng suaát 1 taán/h theo saûn phaåm. SÔ LÖÔÏC VEÀ NGUYEÂN LIEÄU Ñaäu xanh, coøn goïi laø luïc ñaäu, boubour, haricotdore, green bean. Teân khoa hoïc: Phaseolus aureus Roxb., Vigna aurea Roxb. Thuoäc hoï ñaäu Fabaceae (Papilonaceae). Moâ taû caây: caây thaûo, moïc ñöùng, ít phaân nhaùnh, cao 0,6m , laù coù 3 laù cheùt, laù cheùt hình traùi xoan, ba caïnh, maøu luïc saãm, coù loâng nhaùp. Hoa maøu vaøng hoaëc luïc, raát daøy ñaëc, xeáp thaønh chuøm ôû naùch, quaû naèm ngang hình truï, coù loâng roài nhaün, coù ñaàu nhoïn ngaén. Haït 10–15, phaân caùch nhau bôûi caùc vaùch, maøu luïc, boùng. Ñaäu xanh, cuøng vôùi ñaäu naønh, ñaäu ñen, ñaäu traéng, ñaäu Haø Lan.. ñeàu ñöôïc xeáp vaøo haøng hoï ñaäu. Ñaëc ñieåm chung cuûa chuùng laø chöùa nhieàu protein (25 –50%). Do ôû reã cuûa caây hoï ñaäu coù caùc noát saàn, ôû ñoù caùc vi khuaån coäng sinh phaùt trieån, coù khaû naêng laáy Nitô töø khoâng khí neân khoâng nhöõng cung caáp ñuû Nitô cho caây maø coøn laøm cho ñaát ñai theâm maøu môõ baèng nguoàn Nitô thöøa thaûi ra. Veà maët caáu taïo, hoï ñaäu thuoäc caùc haït hoï hoøa thaûo. Chuùng khoâng coù noäi nhuõ, noäi nhuõ cuûa chuùng bò maát trong quaù trình hình thaønh haït. Caáu taïo chuû yeáu cuûa hoï ñaäu goàm 3 phaàn: voû, töû dieäp (laù maàm) vaø phoâi (moäng). Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa haït ñaäu xanh: haït ñaäu xanh coù trung bình: 13,7% nöôùc 2,4% lipid 4,6% xenluloza 23% protit 52% glucid Moãi 100g ñaäu xanh cung caáp cho cô theå: 329 calo 62,7 mgCa 369,5 mgP 4,75% Fe 0,06mg% caroten 0,71mg% vitB1 0,15mg% vitB2 2,4mg% vitPP 4mg% vitC Ñaäu xanh ñöôïc troàng ôû khaép nöôùc ta, laáy haït chuû yeáu laøm thöïc phaåm, thöôøng ñöôïc cheá bieán ngay thaønh thöùc aên. Ñaäu xanh, ngoaøi protid coøn coù nhieàu glucid, chuû yeáu laø tinh boät, vaø ít lipid. Thaønh phaàn protein cuûa noù chöùa ñaày ñuû caùc acid amin khoâng thay theá. Tinh boät ñaäu xanh coù tyû leä amyloza töông ñoái raát cao (45 – 50%), ñöôïc duøng nhieàu ñeå cheá bieán mieán, laøm baùnh keïo … Vaán ñeà baûo quaûn ñaäu xanh cuõng nhö caùc nguyeân lieäu hoï ñaäu noùi chung laø khoù, vì ñaäu laø moâi tröôøng raát thích hôïp cho caùc loaïi saâu moït phaù hoaïi. Maët khaùc, neáu ñieàu kieän baûo quaûn khoâng toát nhö nhieät ñoä, ñoä aåm cao, ñaäu seõ bò “söôïng” (hoùa giaø) laøm giaûm chaát löôïng ñaäu. Muoán baûo quaûn laâu daøi thì haït phaûi coù chaát löôïng ban ñaàu toát, khoâng saâu moït vaø coù ñoä aåm an toaøn. Vì vaäy, quaù trình phôi, saáy haït sau khi thu hoaïch coù vai troø raát quan troïng trong baûo quaûn, cheá bieán cuõng nhö naâng cao chaát löôïng haït. QUY TRÌNH SAÁY ÑAÄU XANH HAÏT Ñaäu ñöôïc thu hoaïch töø ñoàng ruoäng, ngöôøi ta chaët caây vaø nhaët ñaäu ra. Khi môùi thu hoaïch töø ruoäng veà, haït thöôøng coù ñoä aåm cao trung bình 20 – 25%. Ñoái vôùi ñaäu xanh thu hoaïch caû voû thì phaûi phôi, saáy sô boä tôùi ñoä khoâ nhaát ñònh môùi taùch, laáy haït khoûi voû thuaän lôïi. Vieäc ñaäp vaø taùch haït ñaäu ra khoûi quaû coù theå laøm baèng maùy hoaëc baèng tay. Sau ñoù tieán haønh laøm saïch, taùch nhöõng taïp chaát trong haït nhö coû, raùc, maûnh, caønh laù, ñaát soûi, ñaù, maûnh kim loaïi… laãn vaøo haït khi thu hoaïch, taùch haït…. Coù theå taùch baèng saøng, raây: taïp chaát höõu cô (coû, raùc, caønh, laù…) lôùn hôn haït neân ôû lôùp treân cuøng, lôùp giöõa laø haït, lôùp döôùi cuøng laø ñaát, caùt, raùc vuïn nhoû hôn haït. Sau khi coù khoái ñaäu saïch thì tieán haønh laáy maãu ño ñoä aåm baèng maùy ño ñoä aåm ñeå xaùc ñònh ñoä aåm ban ñaàu. Tieáp theo, ngöôøi ta phaân loaïi ñaäu theo loaïi 1, 2, 3… theo kích côõ, coù theå duøng saøng vôùi caùc lôùp löôùi coù ñöôøng kính loã khaùc nhau. Sau khi phaân loaïi, tieán haønh saáy theo töøng loaïi ñaäu. Sau thôøi gian saáy phaûi kieåm tra laïi ñoä aåm, ñoä aåm thaønh phaåm ñaït 14% thì quaù trình saáy keát thuùc. Sau khi saáy, ñaäu ñöôïc laøm nguoäi töï nhieân hoaëc coù quaït thoåi ñeå giaûm noùng, traùnh duøng khoâng khí coù ñoä aåm cao ñeå thoâng gioù seõ laøm taêng ñoä aåm haït. Tieáp theo, khoái ñaäu ñöôïc kieåm tra laïi côõ haït ñeå loaïi boû nhöõng haït leùp, hoûng sau khi saáy. Coù theå duøng saøng ñeå phaân loaïi haït. Cuoái cuøng, ñaäu ñöôïc ñoùng goùi theo yeâu caàu thò tröôøng: 50 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 1kg. Saûn phaåm ñaäu xanh nguyeân haït. PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN QUAÙ TRÌNH SAÁY Muoán baûo quaûn löông thöïc hoaëc cheá bieán saûn phaåm coù chaát löôïng cao, caùc loaïi haït caàn ñöôïc saáy khoâ xuoáng ñoä aåm baûo quaûn hoaëc cheá bieán. Ñeå thöïc hieän quaù trình saáy coù theå söû duïng nhieàu heä thoáng saáy nhö buoàng saáy, haàm saâùy, thaùp saáy, thuøng saáy… Moãi heä thoáng coù nhöõng öu, khuyeát ñieåm vaø phaïm vi öùng duïng khaùc nhau. Cheá ñoä saáy coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán chaát löôïng saûn phaåm vì saáy laø moät quaù trình trao ñoåi nhieät – chaát phöùc taïp vaø laøm thay ñoåi khoâng nhöõng caáu truùc vaät lyù maø coøn caû thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa nguyeân lieäu. Ñeå saáy ñaäu xanh laø noâng saûn daïng haït, ngöôøi ta thöôøng duøng thieát bò saáy thaùp hoaëc saáy thuøng quay. ÔÛ Ñoà aùn moân hoïc naøy, em choïn thieát bò saáy thuøng quay, laø thieát bò chuyeân duøng ñeå saáy vaät lieäu daïng haït, cuïc nhoû vaø ñöôïc duøng roäng raõi trong coâng ngheä sau thu hoaïch. Trong thieát bò saáy thuøng quay, vaät lieäu ñöôïc saáy ôû traïng thaùi xaùo troän vaø trao ñoåi nhieät ñoái löu vôùi taùc nhaân saáy. Trong quaù trình saáy, haït ñöôïc ñaûo troän maïnh vaø tieáp xuùc toát vôùi taùc nhaân saáy neân toác ñoä saáy nhanh vaø haït ñöôïc saáy ñeàu. Heä thoáng saáy thuøng quay coù theå laøm vieäc lieân tuïc vôùi naêng suaát lôùn. Taùc nhaân saáy söû duïng cho quaù trình saáy coù theå laø khoâng khí noùng hoaëc khoùi loø. Quaù trình saáy ñaäu xanh haït duøng laøm thöùc aên ñoøi hoûi ñaûm baûo tính veä sinh cho saûn phaåm, neân ôû ñaây em choïn taùc nhaân saáy laø khoâng khí, ñöôïc laøm noùng trong caloriphe, nhieät cung caáp cho khoâng khí trong caloriphe laø töø quaù trình ngöng tuï hôi nöôùc baõo hoøa. Nhieät ñoä taùc nhaân saáy ñöôïc choïn phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa haït. Coù loaïi haït saáy ôû nhieät ñoä cao vaãn giöõ ñöôïc tính chaát vaät lyù, sinh lyù vaø coâng ngheä, nhöng coù loaïi khoâng cho pheùp saáy ôû nhieät ñoä cao. Ñoái vôùi ñaäu xanh laø loaïi nguyeân lieäu chöùa löôïng ñaïm cao thì saáy ôû nhieät ñoä thaáp, vôùi nhieät ñoä khoâng khí saáy töø 40 – 55oC . Do ñoù, em choïn nhieät ñoä taùc nhaân saáy ñöa vaøo thuøng saáy laø 55oC, cheá ñoä saáy cuøng chieàu. Quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng: Ñaäu xanh coù ñoä aåm ban ñaàu 20% ñöôïc chuyeån vaøo thuøng saáy baèng baêng taûi vaø di chuyeån trong thuøng saáy cuøng chieàu vôùi taùc nhaân, vôùi ñoä chöùa ñaày 18%. Thuøng saáy hình truï troøn, ñaët nghieâng 1,7o so vôùi maët phaúng ngang, treân heä thoáng con laên ñôõ vaø con laên chaën. Toác ñoä quay thuøng laø 1 voøng/phuùt. Heä thoáng truyeàn ñoäng cho thuøng quay goàm baùnh raêng voøng laép treân voû thuøng, ñoäng cô truyeàn ñoäng vaø hoäp giaûm toác. Beân trong thuøng coù gaén caùc caùnh naâng doïc theo ñöôøng sinh cuûa thuøng ñeå naâng vaø ñaûo vaät lieäu, laøm taêng dieän tích tieáp xuùc giöõa vaät lieäu vaø taùc nhaân saáy, taêng beà maët trao ñoåi nhieät giuùp ñaåy nhanh quaù trình saáy. ÔÛ ñaàu nhaäp lieäu cuûa thuøng, caùnh naâng ñöôïc boá trí xoaén ñoùng vai troø nhö cô caáu höôùng doøng cho vaät lieäu saáy ñi vaøo thuøng. Khi thuøng quay, haït ñöôïc mang leân cao tôùi goùc rôi roài ñoå xuoáng, trong luùc ñoù taùc nhaân saáy noùng 55oC, ñöôïc quaït huùt vaän chuyeån ñi vôùi vaän toác 2,6 m/s, thoåi qua, trao ñoåi nhieät aåm vaø laøm khoâ haït. Nhôø ñoä nghieâng cuûa thuøng maø haït seõ ñöôïc vaän chuyeån daàn ra phía thaùo lieäu. Thôøi gian löu cuûa vaät lieäu trong thuøng saáy laø 0,8 giôø. Keát thuùc quaù trình saáy, ñaäu xanh coù ñoä aåm 14%, ñöôïc daãn ra ngoaøi baèng baêng taûi, ñöa vaøo heä thoáng ñoùng bao. Khoâng khí noùng ñöôïc ñöa qua xyclon ñeå laéng buïi roài thaûi ra ngoaøi.  Hình 1: Moät soá heä thoáng saáy thuøng quay PHAÀN 2: TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ SAÁY Vaät lieäu saáy laø ñaäu xanh nguyeân haït coù caùc thoâng soá cô baûn nhö sau: Ñoä aåm ban ñaàu cuûa vaät lieäu saáy (theo nguyeân lieäu aåm): 1 = 20% = 0,2 Ñoä aåm cuoái cuûa vaät lieäu saáy (theo nguyeân lieäu aåm): 2 = 14% = 0,14 Ñoä xoáp cuûa khoái haït vaät lieäu (laáy theo haït ñaäu naønh): [11]  Khoái löôïng rieâng cuûa haït vaät lieäu: [5] (r = 1000 ( 1400 kg/m3 Khoái löôïng rieâng theå tích cuûa vaät lieäu:  kg/m3 Choïn (v = 650 kg/m3 Nhieät dung rieâng cuûa vaät lieäu khoâ: [6] Cvk = 1,2 ( 1,7 kJ/kg.oK Choïn Cvk = 1,5 kJ/kg.oK Ñöôøng kính trung bình cuûa haït vaät lieäu: d = 5 mm = 0,005m Naêng suaát (theo saûn phaåm): G2 = 1000 kg/h. TÍNH CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT Tính caùc thoâng soá cuûa taùc nhaân saáy: Caùc coâng thöùc söû duïng: [1], [10] Duøng taùc nhaân saáy laø khoâng khí. Phaân aùp suaát baõo hoøa cuûa hôi nöôùc trong khoâng khí aåm theo nhieät ñoä: ,bar (CT 2.31, [10]) Ñoä chöùa aåm: ,kg/kgkk (CT 2.18, [10]) vôùi: . B: aùp suaát khí trôøi, B = 1at = 0,981 bar Enthapy cuûa khoâng khí aåm: ,kJ/kgkk (CT 2.25, [10]) vôùi: . Cpk : nhieät dung rieâng cuûa khoâng khí khoâ, Cpk = 1,004 kJ/kgoK . Cpa : nhieät dung rieâng cuûa hôi nöôùc, Cpa = 1,842 kJ/kgoK . r : aån nhieät hoùa hôi cuûa nöôùc, r =2500 kJ/kg Theå tích rieâng cuûa khoâng khí aåm: ,m3/kgkk (CT VII.8, [1]) vôùi: . R : haèng soá khí, R =8314 J/kmol.ñoä . M : khoái löôïng khoâng khí, M = 29 kg/kmol . B, pb : aùp suaát khí trôøi vaø phaân aùp suaát baõo hoøa cuûa hôi nöôùc trong khoâng khí, N/m2 Löu löôïng khoâng khí aåm: V = v.L ,m3/kg vôùi: . L : löu löôïng khoâng khí khoâ, kg/h . v : theå tìch rieâng cuûa khoâng khí aåm, m3/h Khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí aåm: ,kg/m3 (CT 1.11, [8]) trong ñoù: . (o = 1,293 kg/m3: khoái löôïng rieâng khoâng khí khoâ ôû ñieàu kieän chuaån . To = 273oK : nhieät ñoä khoâng khí ôû ñieàu kieän chuaån. Tính caùc thoâng soá cuûa taùc nhaân saáy: Traïng thaùi khoâng khí ngoaøi trôøi: ñöôïc bieåu dieãn baèng traïng thaùi A, xaùc ñònh baèng caëp thoâng soá (to, (o). Do vaät lieäu saáy laø ñaäu xanh coù theå ñöôïc troàng vaø thu hoaïch nhieàu vuï trong moät naêm, tuy nhieân tính theo muøa möa, ít naéng thì thieát bò seõ laøm vieäc toát quanh naêm. Vì vaäy, ta choïn traïng thaùi A theo giaù trò trung bình vaøo thaùng 9 ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh: [1] A: to = 27 oC (o = 84% (bar) (kg/kgkk)  (m3/kgkk) Khoâng khí ñöôïc quaït ñöa vaøo caloriphe vaø ñöôïc ñoát noùng ñaúng aåm (x1 = xo) ñeán traïng thaùi B (x1, t1). Traïng thaùi B cuõng laø traïng thaùi cuûa taùc nhaân saáy vaøo thuøng saáy. Nhieät ñoä t1 taïi ñieåm B laø nhieät ñoä cao nhaát cuûa taùc nhaân saáy, do tính chaát cuûa vaät lieäu saáy vaø cheá ñoä coâng ngheä quy ñònh. Nhieät ñoä cuûa taùc nhaân saáy ôû B ñöôïc choïn phaûi thaáp hôn nhieät ñoä hoà hoùa cuûa tinh boät ñaäu xanh. Do ñaäu xanh laø loaïi haït giaøu tinh boät, ban ñaàu khi ñoä aåm cuûa vaät lieäu saáy coøn cao, neáu vaät lieäu tieáp xuùc vôùi taùc nhaân saáy nhieät ñoä cao thì lôùp beà maët cuûa haït tinh boät bò hoà hoùa vaø taïo thaønh moät lôùp keo moûng bòt kín beà maët thoaùt aåm töø trong loøng vaät lieäu ra ngoaøi. Quy taéc saáy ñoái vôùi loaïi nguyeân lieäu chöùa löôïng ñaïm cao thì saáy ôû nhieät ñoä thaáp, ví duï nhö saáy moät soá loaïi ñaäu haït chöùa nhieàu ñaïm thì nhieät ñoä khoâng khí saáy töø 40 – 55oC. Do ñoù, choïn ñieåm B: t1 = 55oC x1 = xo = 0,0194 (kg/kgkk) (bar)   (m3/kgkk) Khoâng khí ôû traïng thaùi B ñöôïc ñaåy vaøo thieát bò saáy ñeå thöïc hieän quaù trình saáy lyù thuyeát (I1 = I2). Traïng thaùi khoâng khí ôû ñaàu ra cuûa thieát bò saáy laø C (t2, (2). Nhieät ñoä cuûa taùc nhaân saáy ra khoûi thieát bò saáy t2 tuøy choïn sao cho toån thaát nhieät do taùc nhaân saáy mang ñi laø beù nhaát, nhöng phaûi traùnh hieän töôïng ñoïng söông, nghóa laø traùnh traïng thaùi C naèm treân ñöôøng baõo hoøa. Ñoàng thôøi, ñoä chöùa aåm cuûa taùc nhaân saáy taïi C phaûi nhoû hôn ñoä aåm caân baèng cuûa vaät lieäu saáy taïi ñieåm ñoù ñeå vaät lieäu saáy khoâng huùt aåm trôû laïi. Vôùi I2 = I1 = 105,8369 kJ/kgkk ( = 100% Choïn t2 = 35oC. (bar)  (kg/kgkk)  (m3/kgkk) So saùnh x2 vôùi ñoä aåm caân baèng cuûa vaät lieäu saáy: Baûng 1: Haøm aåm caân baèng cb cuûa vaät lieäu saáy (vôùi vaät lieäu saáy laø ñaäu naønh): [5], [9] (kg aåm/kg chaát khoâ) toC Ñoä aåm khoâng khí, %  20 30 40 50 60 70 80 90 100  30 - 0,0563 0,06 0,068 0,0846 0,103 0,142 0,199 0,304  20 0,054 0,065 0,071 0,08 0,095 0,116 0,153 0,209 -  Ta thaáy, taïi ñieåm C (t2 = 35oC, (2 = 78,4%), haøm aåm caân baèng cuûa vaät lieäu saáy cb ( 0,128 (kg/kg) ( Ñoä chöùa aåm cuûa khoâng khí x2 < cb, vaät lieäu saáy khoâng huùt aåm trôû laïi. Toùm laïi, traïng thaùi taùc nhaân saáy trong quaù trình saáy lyù thuyeát: Baûng 2 : Traïng thaùi taùc nhaân saáy trong quaù trình saáy lyù thuyeát: Ñaïi löôïng Traïng thaùi khoâng khí ban ñaàu (A) Traïng thaùi khoâng khí vaøo thieát bò saáy (B) Traïng thaùi khoâng khí ra khoûi thieát bò saáy (C)  t (oC) 27 55 35  ( (ñôn vò) 0,84 0,1915 0,7844  x (kg/kgkk) 0,0194 0,0194 0,0290  I (kJ/kgkk) 76,7213 105,8369 105,8369  pb (bar) 0,0355 0,1556 0,0558  v (m3/kgkk) 0,9083 0,9931 0,9465  Tính caân baèng vaät chaát: [8] Naêng suaát thieát bò saáy theo nhaäp lieäu: (kg/h) Löôïng aåm caàn taùch: W = G1 – G2 = 1075 – 1000 = 75 (kg/h) Löôïng taùc nhaân khoâ caàn thieát: (kg/h) Löôïng taùc nhaân tieâu hao rieâng: (kgkk/kg aåm) TÍNH CAÂN BAÈNG NAÊNG LÖÔÏNG [10] Quaù trình saáy khoâng coù boå sung nhieät löôïng, QBS = 0 Thieát bò saáy thuøng quay khoâng coù thieát bò chuyeån taûi, QCT = 0 Nhieät löôïng ñöa vaøo thieát bò saáy goàm: Nhieät löôïng do taùc nhaân saáy nhaän ñöôïc trong caloriphe: L(I1 – Io) Nhieät löôïng do vaät lieäu saáy mang vaøo: [(G1 - W)Cv1 + WCa].tv1 Nhieät löôïng ñöa ra khoûi thieát bò saáy goàm: Nhieät löôïng toån thaát do taùc nhaân saáy mang ñi: L(I2 – Io) Nhieät löôïng toån thaát qua cô caáu bao che: QBC Nhieät löôïng do vaät lieäu saáy mang ra: G2.Cv2.tV2 Vôùi: tv1 : nhieät ñoä ban ñaàu cuûa vaät lieäu saáy, thöôøng laáy baèng nhieät ñoä moâi tröôøng: tv1 = to = 27oC tv2 : nhieät ñoä cuoái cuûa vaät lieäu saáy sau khi ra khoûi thieát bò saáy: tv2 = t2 – (5 (10oC) = 35 – 5 = 30oC Cv1 = Cv2 = Cv : nhieät dung rieâng cuûa vaät lieäu saáy vaøo vaø ra khoûi thieát bò saáy laø nhö nhau. ÔÛ ñaây, Cv laø nhieät dung rieâng cuûa vaät lieäu saáy vôùi ñoä aåm 2: Cv = Cvk(1-2) + Ca.2 ,kJ/kgoK ä Ca: nhieät dung rieâng cuûa aåm. Vôùi aåm laø nöôùc thì: Ca = Cn = 4,18 kJ/kgoK Cv = Cvk(1-2) + Ca.2 = 1,5.(1 - 0,14) + 4,18.0,14 = 1,8752 (kJ/kgoK) Caân baèng nhieät löôïng vaøo vaø ra heä thoáng saáy: L(I2 – I1) + [(G1 - W)Cv1 + WCa].tv1 = L(I2 – Io) + QBC + G2.Cv2.tV2 Ñaët: Qv = G2Cv(tv2 – tv1) : toån thaát nhieät do vaät lieäu saáy mang ñi. Maët khaùc: G2 = G1 – W Cv1 = Cv2 = Cv Nhieät löôïng tieâu hao cho quaù trình saáy thöïc: Q = L(I1 – Io) = L(I2 – Io) + QBC + Qv - WCatv1 Nhieät löôïng tieâu hao rieâng (cho 1kg aåm caàn boác hôi): q = l(I1 – Io) = l(I2 – Io) + qBC + qv – Catv1 trong ñoù: ; Toån thaát nhieät do vaät lieäu saáy: Qv = G2Cv(tv2 – tv1) = 1000.1,8752.(30 – 27) = 5625,6 (kJ/h) (kJ/kg aåm) Nhieät do aåm trong vaät lieäu ñöa vaøo: WCatv1 = 75.4,18.27 = 8464,5 (kJ/h) Ca.tv1 = 4,18.27 = 112,86 (kJ/kg aåm) Toån thaát nhieät qua cô caáu bao che: QBC = (0,03 ( 0,05).Qhi [14] Qhi : nhieät höõu ích, laø nhieät caàn thieát ñeå laøm bay hôi aåm trong vaät lieäu: Qhi = W.[rtv1 + Ca(t2 – tv1)] [8] vôùi: rtv1 : aån nhieät hoùa hôi cuûa nöôùc trong vaät lieäu saáy ôû nhieät ñoä vaøo, rtv1 = 2500 kJ/kg Ca : nhieät dung rieâng cuûa aåm. Vôùi aåm laø hôi nöôùc thì: Ca = Cpa = 1,842 kJ/kgoK Qhi = 75.[2500 + 1,842.(35 – 27)] = 188605,2 (kJ/h) QBC = 0,03.Qhi = 0,03.188605,2 = 5658,156 (kJ/h) (kJ/kg aåm) Ñaët: Catv1 – qBC – qv : nhieät löôïng rieâng caàn boå sung cho quaù trình saáy thöïc, laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho söï sai khaùc giöõa quaù trình saáy thöïc teá vaø saáy lyù thuyeát. Vôùi quaù trình saáy lyù thuyeát: = 0 Nhieät löôïng tieâu hao cho quaù trình saáy lyù thuyeát: Q = L(I2 – Io) = 7837,742.(105,8369 – 76,7213) = 228200,399 (kJ/h) q = l(I2 – Io) = 104,503.(105,8369 – 76,7213) = 3042,672 (kJ/kg aåm) Vôùi quaù trình saáy thöïc teá: ≠ 0  = Catv1 – qBC – qv = 112,86 – 75,4421 – 75,008 = -37,5901 (kJ/kg aåm) < 0 Catv1 < qBC + qv I2 < I1 traïng thaùi taùc nhaân saáy sau quaù trình saáy thöïc naèm döôùi ñöôøng I1 (ñöôøng saáy thöïc teá naèm döôùi ñöôøng saáy lyù thuyeát) Töø ñoù ta xaùc ñònh laïi caùc tính chaát cuûa taùc nhaân saáy khi ra khoûi thuøng saáy: Tuy nhieân vì l chöa bieát neân ta xaùc ñònh ñoä chöùa aåm x2 tröôùc thoâng qua t2 ñaõ bieát:  (bar)  (m3/kgkk) Toùm laïi, traïng thaùi cuûa taùc nhaân saáy trong quaù trình saáy thöïc teá: Baûng 3: Traïng thaùi cuûa taùc nhaân saáy trong quaù trình saáy thöïc: Ñaïi löôïng Traïng thaùi khoâng khí ban ñaàu (A) Traïng thaùi khoâng khí vaøo thieát bò saáy (B) Traïng thaùi khoâng khí ra khoûi thieát bò saáy (C’)  t (oC) 27 55 35  ( (ñôn vò) 0,84 0,1915 0,7436  x (kg/kgkk) 0,0194 0,0194 0,0274  I (kJ/kgkk) 76,7213 105,8369 105,5365  pb (bar) 0,0355 0,1556 0,0558  v (m3/kgkk) 0,9083 0,9931 0,9442  Hình 2: Ñoà thò I – d khoâng khí aåm Löôïng taùc nhaân khoâ caàn thieát: (kg/h) Löôïng taùc nhaân tieâu hao rieâng: (kg/kg aåm) Löôïng nhieät caàn cung caáp cho quaù trình saáy thöïc: Q = L(I2 – Io) + QBC + Qv - WCatv1 = 9383,8531.(105,5365-76,7214) + 5658,156 + 5625,6 – 8464,5 = 273216,3084 (kJ/h) Löôïng nhieät cung caáp rieâng: (kJ/kg aåm) Hieäu suaát saáy: TÍNH THÔØI GIAN SAÁY [8] Tính cöôøng ñoä saáy: Nhieät ñoä trung bình cuûa taùc nhaân saáy trong thieát bò saáy: (oC) Ñoä aåm trung bình cuûa taùc nhaân saáy trong thieát bò saáy: Phaân aùp suaát baõo hoøa cuûa hôi nöôùc trong taùc nhaân saáy: (bar) Khoái löôïng rieâng cuûa taùc nhaân: Choïn caùc thoâng soá ñeå tính cöôøng ñoä saáy: Baûng 4 : Caùc thoâng soá choïn ñeå tính cöôøng ñoä saáy: STT Ñaïi löôïng Kyù hieäu Ñôn vò Khoaûng giôùi haïn Taøi lieäu tham khaûo Choïn  1 Toác ñoä trung bình cuûa taùc nhaân trong thuøng saáy vk m/s 2 ( 3 [1] 2,6  2 Soá voøng quay cuûa thuøng n v/ph 1 ( 8 [8] 1  3 Heä soá chöùa ñaày cuûa vaät lieäu trong thuøng  phaàn ñôn vò Ñoái vôùi thuøng coù caùnh naâng,  = 0,18 [8] 0,18  4 Goùc nghieâng cuûa thuøng  ñoä 1,15 ( 3,82 (1/15 ( 1/50 rad) [8] 1,7  5 Goùc nghieâng töï nhieân cuûa vaät lieäu ( ñoä 24 ( 32 (ñoái vôùi ñaäu naønh) [12] 27  6 Ñöôøng kính trung bình haït vaät lieäu d m  0,005  7 Khoái löôïng rieâng theå tích vaät lieäu (v kg/m3 560 ( 784 [5], [12] 650  8 Soá caùnh trong thuøng Z caùnh  8  Khi söû duïng daïng caùnh naâng thì caùc thoâng soá ñaëc tröng cuûa caáu truùc daïng caùnh: [8] ; vôùi: . h : chieàu cao rôi trung bình cuûa haït vaät lieäu, m . DT : ñöôøng kính trong cuûa thuøng saáy, m . Fc : beà maët chöùa vaät lieäu cuûa caùnh, m2 Cöôøng ñoä bay hôi theå tích A xaùc ñònh theo coâng thöùc thöïc nghieäm ñoái vôùi vaät lieäu daïng haït: ,kg/m3h trong ñoù: B : yeáu toá caáu truùc cuûa thuøng quay Whmax : ñoä huùt aåm cöïc ñaïi cuûa vaät lieäu. Theo [8], tröôøng hôïp neáu W2 ( Whmax thì laáy Whmax ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:  vôùi: . Wcb : ñoä aåm caân baèng cuûa vaät lieäu, % . B : heä soá phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä. Vì ( < 1 ln ( < 0 ñeå B > 0 thì Wcb > Whmax (1) Maø quaù trình saáy ôû ñaây coù ñoä aåm cuoái (W2 = 14%) > ñoä aåm caân baèng (Wcb = 12,8%): W2 > Wcb (2) (1), (2) W2 ( Whmax Vaäy ta laáy trong coâng thöùc tính A.  (kg/m3h) Tính thôøi gian saáy: (h) = 47,37 (ph) TÍNH THIEÁT BÒ CHÍNH [8] Tính kích thöôùc thuøng quay: Theå tích thuøng saáy: (m3) Choïn ñöôøng kính thuøng, theo tieâu chuaån: DT = 1,2m Chieàu daøi thuøng: (m) Choïn LT = 6,5m  thoûa ñieàu kieän Khi ñoù, theå tích cuûa thuøng saáy: (m3) Thôøi gian löu: Thôøi gian maø vaät lieäu löu truù trong thuøng (thôøi gian vaät lieäu ñi heát chieàu daøi thuøng): (h) = 48,01 (ph) thoûa ñieàu kieän (1 ( ( Kieåm tra toác ñoä quay cuûa thuøng: ,vg/ph trong ñoù: . k1 : heä soá löu yù ñeán ñaëc tính chuyeån ñoäng cuûa vaät lieäu. Tröôøng hôïp saáy xuoâi chieàu: k1 = 0,2 ( 0,7 ( Choïn k1 = 0,5 . m : heä soá löu yù ñeán daïng caùnh trong thuøng. Ñoái vôùi caùnh naâng, m = 0,5  (vg/ph) Sai soá so vôùi giaù trò choïn: (choïn n = 1 vg/ph laø hôïp lyù. Kieåm tra vaän toác taùc nhaân saáy: Baûng 5: Löu löôïng vaø khoái löôïng rieâng khoâng khí saáy taïi caùc ñieåm cuûa quaù trình saáy thöïc: Ñaïi löôïng Kyù hieäu – Ñôn vò Traïng thaùi khoâng khí ban ñaàu – A (traïng thaùi 1) Traïng thaùi khoâng khí vaøo thieát bò saáy – B (traïng thaùi 2) Traïng thaùi khoâng khí ra khoûi thieát bò saáy - C’ (traïng thaùi 3) Ghi chuù  Nhieät ñoä t (oC) 27 55 35 Baûng 3  Ñoä aåm ( (ñôn vò) 0,84 0,1915 0,7436 Baûng 3  Löu löôïng V (m3/h) 8523,6411 9319,1810 8860,1435   V (m3/s) 2,3677 2,5887 2,4612  Khoái löôïng rieâng  (kg/m3) 1,1631 1,0638 1,1277  Löôïng taùc nhaân saáy trung bình trong thuøng saáy: (m3/h) = 2,5249 (m3/s) Tieát dieän chaûy cuûa taùc nhaân: (m2) Vaän toác taùc nhaân saáy: (m/s) Sai soá so vôùi vaän toác choïn: (choïn vk = 2,6 m/s laø hôïp lyù. Tính beà daøy caùch nhieät cuûa thuøng: Maùy saáy coù theå coù hay khoâng coù boïc lôùp caùch nhieät. Ñeå traùnh nhieät trong maùy saáy maát maùt nhieàu vaø ñeå ñaûm baûo nhieät doä beân ngoaøi maùy saáy coù theå cho pheùp coâng nhaân laøm vieäc beân caïnh ñöôïc thì thöôøng boïc lôùp caùch nhieät cho maùy saáy. 5.1. Heä soá caáp nhieät töø doøng taùc nhaân saáy ñeán thaønh trong cuûa thuøng 1: Baûng 6 : Caùc thoâng soá cuûa taùc nhaân saáy trong thuøng saáy: STT Thoâng soá Kí hieäu Ñôn vò Nguoàn – Coâng thöùc Giaù trò  1 Vaän toác vk m/s (III.1) 2,6  2 Nhieät ñoä trung bình tk oC (III.1) 45  3 Heä soá daãn nhieät (k W/m.oK Baûng 30, [3] 0,02755  4 Ñoä nhôùt (k Ns/m2 Baûng I.114, [1] 1,9314.10-5  5 Khoái löôïng rieâng (k kg/m3 (III.1) 1,0910  6 Ñoä nhôùt ñoäng (k m2/s  1,7702.10-5  Cheá ñoä chaûy cuûa taùc nhaân saáy trong thieát bò: Chuaån soá Reynolds: Re > 104 ( doøng taùc nhaân chaûy roái trong thuøng saáy. Quaù trình truyeàn nhieät trong thuøng xem nhö laø quaù trình truyeàn nhieät trong oáng coù doøng chaûy xoaùy roái, laø quaù trình truyeàn nhieät do söï troän laãn cuûa caùc lôùp löu chaát trong vaø ngoaøi xa truïc cuûa doøng chaûy. Coù theå boû qua söï truyeàn nhieät do ñoái löu töï nhieân. [2] Vaäy, quaù trình truyeàn nhieät giöõa taùc nhaân saáy vaø thaønh thieát bò laø truyeàn nhieät do ñoái löu cöôõng böùc, doøng chaûy trong oáng coù . Chuaån soá Nusselt: Nu = 0,018.l.Re0,8 (CT 3.32, [3]) trong ñoù: Vôùi: Re = 1,76.105  Nu = 0,018.1,135.(1,7625.105)0,8 = 321,4382 Heä soá caáp nhieät 1: (W/m2.K) Heä soá caáp nhieät töø thaønh ngoaøi cuûa thuøng saáy ñeán moâi tröôøng xung quanh 2: Quaù trình truyeàn nhieät töø thaønh ngoaøi cuûa thieát bò saáy ñeán moâi tröôøng xung quanh laø quaù trình truyeàn nhieät do ñoái löu töï nhieân vaø do böùc xaï nhieät. Heä soá caáp nhieät do ñoái löu töï nhieân ’2 : Do thuøng saáy ñaët naèm ngang vôùi goùc nghieâng  = 1,7o neân vieäc xaùc ñònh heä soá caáp nhieät do ñoái löu töï nhieân xem nhö laø xaùc ñònh heä soá caáp nhieät cuûa oáng naèm ngang khi khoâng khí coù theå tích lôùn chuyeån ñoäng töï do. Theo [3], ñoái vôùi tröôøng hôïp naøy, caùc haèng soá vaät lyù khi tính chuaån soá Nu, Gr laáy theo nhieät ñoä trung bình cuûa löu chaát ôû xa oáng, töùc laø laáy theo nhieät ñoä trung bình cuûa khoâng khí moâi tröôøng. Baûng 7: Caùc thoâng soá cuûa khoâng khí beân ngoaøi thuøng saáy: STT Thoâng soá Kí hieäu Ñôn vò Nguoàn – Coâng thöùc Giaù trò  1 Nhieät ñoä to oC (II) 27  2 Heä soá daãn nhieät (o W/m.oK Baûng 30, [3] 0,02629  3 Ñoä nhôùt (o Ns/m2 Baûng I.114, [1] 1,8464.10-5  4 AÙp suaát hôi baõo hoøa pb bar (II) 0,0355  5 Khoái löôïng rieâng (o kg/m3 CT1.11, [8] 1,1631  6 Ñoä nhôùt ñoäng (o m2/s  1,5875.10-5  Choïn nhieät ñoä thaønh ngoaøi cuûa thuøng (phía tieáp xuùc vôùi khoâng khí): tw4 = 35oC ( laø nhieät ñoä thích hôïp ñeå nhieät töø taùc nhaân saáy sau khi truyeàn qua vaùch thuøng vaø lôùp caùch nhieät ñeán phía thaønh ngoaøi cuûa thuøng thì khoâng coøn quaù noùng, an toaøn cho ngöôøi laøm vieäc. Do heä soá daãn nhieät cuûa theùp lôùn neân xem nhö nhieät ñoä khoâng ñoåi khi truyeàn qua beà daøy thaân thuøng vaø lôùp baûo veä. Sô ñoà truyeàn nhieät: Choïn caùc beà daøy cuûa thuøng: Baûng 8: Caùc beà daøy thuøng vaø vaät lieäu: STT Ñaïi löôïng Kyù hieäu Giaù trò choïn (m) Vaät lieäu Heä soá daãn nhieät ( (W/mK)  1 Beà daøy thuøng (1 0,008 CT3 50  2 Beà daøy lôùp caùch nhieät (2 0,001 Boâng thuûy tinh 0,05  3 Beà daøy lôùp baûo veä (3 0,001 CT3 50  Ñöôøng kính ngoaøi cuûa thuøng saáy: Dng = DT + 2.( (1 + (2 + (3) = 1,2 + 2.(0,008 + 0,001 + 0,001) = 1,22 (m) Chuaån soá Grashof: [2] Chuaån soá Nusselt: [1] Nu = 0,47. Gr0,25 = 0,47. (1,8849.109)0,25 = 97,9312 Heä soá caáp nhieät ’2 : (W/m2K) Heä soá caáp nhieät do böùc xaï nhieät ’’2 : [1] ,W/m2K trong ñoù: . Qbx : nhieät trao ñoåi do böùc xaï, W . F : beà maët böùc xaï, m2 . T1 : nhieät ñoä cuûa vaät theå noùng, oK , T1 = Tw4 . T2 : nhieät ñoä cuûa vaät theå nguoäi, laø nhieät ñoä khoâng khí bao quanh thuøng, oK , T2 = To . : ñoä ñen cuûa heä. Ñoái vôùi böùc xaï giöõa khí vaø beà maët vaät theå, do beà maët cuûa khí lôùn hôn beà maët vaät theå neân ñoä ñen cuûa heä xem nhö baèng ñoä ñen cuûa vaät theå: 1-2 ≈ 1 = 0,8 ( 1 ( Choïn e1-2 = 0,8. Heä soá caáp nhieät chung 2 : [1] Heä soá truyeàn nhieät K: [3] Heä soá truyeàn nhieät K ñoái vôùi töôøng hình oáng coù chieàu daøy khoâng daøy laém so vôùi ñöôøng kính, khi boû qua nhieät trôû cuûa lôùp caùu: Tính beà maët truyeàn nhieät F: [14] Ñöôøng kính trung bình cuûa maùy saáy: (m) Beà maët truyeàn nhieät: goàm dieän tích xung quanh thuøng vaø dieän tích hai maët ñaàu cuûa thuøng: Tính hieäu soá nhieät ñoä trung bình giöõa taùc nhaân saáy vaø khoâng khí beân ngoaøi ttb: [14] Goïi: . t1ñ, t1c : nhieät ñoä ñaàu vaø cuoái cuûa taùc nhaân saáy khi ñi qua thuøng saáy tñ1 = t1 = 55oC tc1 = t2 = 35oC . t2ñ, t2c : nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh, t2ñ = t2c = to = 27oC Hieäu soá nhieät ñoä cuûa 2 doøng löu chaát ôû ñaàu vaøo vaø ra cuûa thuøng saáy: tñ = t1ñ – t2ñ = 55 – 27 = 28 (oC) tc = t1c – t2c = 35 – 27 = 8 (oC) Hieäu soá nhieät ñoä trung bình giöõa taùc nhaân saáy vaø khoâng khí beân ngoaøi: (oC) Tính löôïng nhieät maát maùt ra xung quanh: [14] Xem nhieät truyeàn töø beân trong thuøng saáy qua lôùp caùch nhieät, ñeán moâi tröôøng beân ngoaøi laø oån ñònh. Löôïng nhieät ñoù chính laø löôïng nhieät maát maùt ra moâi tröôøng xung quanh khi boác hôi 1kg aåm qxq. Ñoái vôùi maùy saáy thuøng quay thì löôïng nhieät maát maùt ra moâi tröôøng xung quanh naøy cuõng laø nhieät toån thaát qua cô caáu bao che qBC. Theo phöông trình truyeàn nhieät: So saùnh vôùi löôïng nhieät toån thaát qua cô caáu bao che ñaõ giaû thieát ban ñaàu: (giaû thieát veà chieàu daøy lôùp caùch nhieät ban ñaàu laø hôïp lyù. Kieåm tra beà daøy thuøng: [15] Vaät lieäu cheá taïo thuøng choïn laø theùp CT3, coù caùc tính chaát sau: Baûng 9: Caùc tính chaát cuûa vaät lieäu cheá taïo thuøng: [15] STT Thoâng soá Kí hieäu Ñôn vò Nguoàn – Coâng thöùc Giaù trò  1 ÖÙng suaát tieâu chuaån [(*] N/mm2 Hình 1.1 140  2 Giôùi haïn an toaøn  ñôn vò trang 26 1  3 Heä soá beàn moái haøn h ñôn vò Baûng 1.7 0,95  4 ÖÙng suaát cho pheùp [] N/mm2 [] = h.[(*] (CT 1.9) 140  AÙp suaát laøm vieäc cuûa heä thoáng: thuøng saáy laøm vieäc ôû aùp suaát thöôøng (khoâng coù aùp suaát), theo [1], chieàu daøy thaønh thieát bò tính theo thieát bò laøm vieäc vôùi aùp suaát trong nhöng laáy p khoâng beù hôn 0,1.106 N/m2. ( aùp suaát laøm vieäc cuûa heä thoáng, laáy: p = 0,1.106 N/m2 = 0,1 N/mm2 Ta coù : Do ñoù beà daøy toái thieåu cuûa thaân thuøng: (CT 5.3, [15]) Heä soá boå sung kích thöôùc: C = Ca + Cb + Cc + Co (CT 1.10, [15]) Baûng 10: Caùc heä soá boå sung kích thöôùc cho beà daøy thuøng: STT Heä soá boå sung kích thöôùc Kí hieäu Giaù trò (mm) Ghi chuù  1 Heä soá boå sung do aên moøn hoùa hoïc Ca 0 Ñoái vôùi vaät lieäu beàn trong moâi tröôøng coù ñoä aên moøn hoùa hoïc khoâng lôùn hôn 0,05 mm/naêm.  2 Heä soá boå sung do baøo moøn cô hoïc Cb 1 Do nguyeân lieäu laø caùc haït raén chuyeån ñoäng, va ñaäp trong thieát bò. Giaù trò Cb choïn theo thöïc nghieäm.  3 Heä soá boå sung do sai leäch khi cheá taïo Cc 0,8 Phuï thuoäc vaøo chieàu daøy cuûa taám theùp laøm thuøng. Vôùi thuøng baèng theùp CT3, daøy 8mm thì C3 = 0,8 mm (Baûng XIII.9, [1])  4 Heä soá quy troøn kích thöôùc Co 5,75 Choïn.  C = Ca + Cb + Cc + Co = 0 + 1 + 0,8 + 5,75 = 7,55 (mm) Beà daøy thöïc cuûa thaân thuøng: S = S’ + C = (0,45 + 7,55).10-3 = 8.10-3 (m) ( giaû thieát beà daøy thuøng 8 mm laø chaáp nhaän ñöôïc. Kieåm tra: ( thoûa ñieàu kieän AÙp suaát lôùn nhaát cho pheùp trong thaân thieát bò: (N/mm2) Vaäy thuøng saáy coù beà daøy laø 8mm, thoûa ñieàu kieän laøm vieäc p < [p]. Tính trôû löïc qua thuøng saáy: [10] Trong heä thoáng saáy thuøng quay, taùc nhaân saáy khoâng nhöõng ñi qua lôùp haït naèm treân caùnh vaø treân maët thuøng saáy maø coøn ñi qua doøng haït rôi töø ñænh thuøng vaø caùc caùnh töø treân xuoáng. Do ñoù, trôû löïc cuûa taùc nhaân saáy trong thuøng saáy coù nhöõng ñaëc thuø rieâng vaø ñöôïc tính theo caùc coâng thöùc kinh nghieäm. Chuaån soá Reynolds: Khoái löôïng rieâng daãn xuaát cuûa khoái haït chuyeån ñoäng trong thuøng saáy: Trôû löïc cuûa doøng taùc nhaân ñi qua lôùp vaät lieäu trong thuøng saáy: ,mmH2O (CT 10.19, [10]) trong ñoù: a : heä soá thuûy ñoäng C : heä soá ñaëc tröng cho ñoä chaët cuûa lôùp haït (CT 10.21, [10]) vôùi : (CT 10.22, [10]) (  THIEÁT KEÁ BOÄ PHAÄN TRUYEÀN ÑOÄNG Tính coâng suaát quay thuøng: Coâng suaát caàn thieát ñeå quay thuøng: N = 0,0013.DT2.LT..n. kW (CT VII.54, [1]) vôùi: . DT : ñöôøng kính trong cuûa thuøng, DT = 1,2m. . LT : chieàu daøi thuøng, LT = 6,5m. . : heä soá phuï thuoäc vaøo daïng caùnh. Vôùi caùnh naâng, heä soá chöùa ñaày  = 0,18 thì  = 0,059 (Baûng VII.5, [1]). . n : toác ñoä quay cuûa thuøng, n = 1 vg/ph. .  : khoái löôïng rieâng xoáp cuûa vaät lieäu,  = 650 kg/m3 ( N = 0,0013.DT2.LT..n. = 0,0013.1,22.6,5.0,059.1.650 = 0,56 (kW) Choïn ñoäng cô 4A100L8Y3, ([4]), coù caùc ñaëc tính: . Coâng suaát ñoäng cô: Nñc = 1,5 kW . Vaän toác quay: nñc = 698 vg/ph . Hieäu suaát:  = 74% . Heä soá coâng suaát: cos = 0,65 Coâng suaát laøm vieâc cuûa ñoäng cô: Nlv = Nñc. = 1,5.074 = 1,11 (kW) ( thoûa ñieàu kieän Nlv > N caàn thieát ñeå quay thuøng. Choïn tyû soá truyeàn ñoäng: [4] Tyû soá truyeàn chung cuûa toaøn boä heä thoáng: Do tyû soá truyeàn quaù lôùn neân phaûi söû duïng heä thoáng truyeàn ñoäng giaûm toác cho thuøng. Söû duïng boä phaän giaûm toác 2 caáp kieåu truïc vít – baùnh raêng. Heä thoáng truyeàn ñoäng nhö sau: truïc ñoäng cô noái thaúng vôùi truïc vít, truïc vít naøy truyeàn ñoäng qua baùnh vít (giaûm caáp i01), töø baùnh vít qua baùnh raêng nhoû cuûa hoäp giaûm toác, roài qua baùnh raêng lôùn (giaûm caáp i12), sau ñoù ra khoûi hoäp giaûm toác, truyeàn qua tang daãn ñoäng vaø ñeán thuøng qua baùnh raêng lôùn gaén vaøo thuøng (giaûm caáp i23). Choïn tyû soá truyeàn: . i23 = 5 . i12 = 4 . Vaän toác quay: nj-1 = ij-1,j . nj (vg/ph) Coâng suaát: Nj = Nj-1 . j-1,j (kW) vôùi: . Hieäu suaát h cuûa boä truyeàn baùnh raêng truï hôû: hbr = 0,93 – 0,95 ( Choïn hbr = 0,93. (Baûng 2.3, [4]) . Hieäu suaát cuûa boä truyeàn baùnh raêng truï ñöôïc che kín (trong hoäp giaûm toác): hbr’ = 0,96 – 0,98 ( Choïn hbr’ = 0,96. (Baûng 2.3, [4]) . Hieäu suaát cuûa boä truyeàn truïc vít: Baûng 11: Baûng sô ñoà truyeàn ñoäng Truïc Thoâng soá Ñoäng cô Truïc I Truïc II Truïc III  Tyû soá truyeàn i  29,083 4 6  Vaän toác quay n (vg/ph) 698 24 5 1  Coâng suaát N (kW) 0,698 0,6272 0,602 0,56  Tính boä truyeàn baùnh raêng [13] Boä truyeàn baùnh raêng truyeàn chuyeån ñoäng töø tang daãn ñoäng ñeán baùnh raêng lôùn gaéùn vaøo thuøng. Ñaây laø cô cheá truyeàn ñoäng giöõa hai truïc song song neân ta söû duïng boä truyeàn ñoäng baùnh raêng truï (raêng thaúng), truyeàn ñoäng hôû, baùnh raêng aên khôùp ngoaøi. Choïn vaät lieäu laøm baùnh raêng: Baùnh raêng lôùn: theùp 45 thöôøng hoùa, coù ñoä raén HB 180. Baùnh raêng nhoû: Ñoái vôùi 2 baùnh raêng aên khôùp nhau, baùng raêng nhoû laøm vieäc nhieàu, chaân raêng beù neân moøn nhieàu vaø choùng bò gaõy hôn baùnh raêng lôùn, do vaäy caàn ñöôïc cheá taïo baèng vaät lieäu toát hôn. Neáu söû duïng 2 baùnh raêng cuøng vaät lieäu thì phaûi coù phöông phaùp nhieät luyeän ñeå baùnh raêng nhoû coù ñoä raén maët raêng lôùn hôn. Baùnh raêng chòu taûi troïng trung bình, söû duïng theùp 45 thöôøng hoùa coù caùc thoâng soá cô tính: . Ñoä raén HBbr nhoû = (1,1 – 1,4)HBbr lôùn = 1,1.180 = 198 . Giôùi haïn beàn: B = 600 N/mm2 . Giôùi haïn chaûy: C = 340 N/mm2 ÖÙng suaát uoán cho pheùp: vôùi: . Giôùi haïn moûi: -1 = 0,25.(sb + sch) + 50 = 285 (N/mm2) . Heä soá an toaøn: n = 1,5 – 2,2 ( choïn n = 1,5 . Heä soá taäp trung öùng suaát ôû chaân raêng: K = 1,2 – 1,8 (trò soá lôùn duøng cho baùnh raêng theùp thöôøng hoùa vaø toâi) ( K = 1,8 ( Tính moñun sô boä: ,mm vôùi: N3 : coâng suaát truyeàn cuûa boä truyeàn. Ñoái vôùi boä truyeàn baùnh raêng truï hôû coù heä soá truyeàn br = 0,93 –0,95 ( choïn br = 0,93. (  : heä soá ñoä moøn raêng Vôùi ñoä moøn 20% (  = 1,5 m : heä soá chieàu daøi raêng, m = 10 – 12 ( choïn m = 12. Z : soá raêng. Vôùi baùnh raêng nhoû (chuû ñoäng) quay baèng ñoäng cô : Z1 = 17 – 30 ( Choïn Z1 = 28 raêng Vôùi baùnh raêng lôùn: Z2 = i.Z1 = 5.28 = 140 raêng y : heä soá daïng raêng, phuï thuoäc Z Baùnh raêng nhoû: y = 0,411 Baùnh raêng lôùn: y = 0,488 K : heä soá taûi troïng, choïn sô boä K = 1,5 (baùnh raêng ñaët ôû ñaàu truïc) Tính moñun theo baùnh raêng coù tích y.[]u nhoû, coøn neáu baùnh raêng cuøng vaät lieäu thì tích y.[]u laáy cuûa baùnh raêng nhoû: ( Choïn moñun theo tieâu chuaån (theo TCVN 1064-71) : m = 10 mm. Kieåm nghieäm söùc beàn uoán raêng: vôùi: b : chieàu daøi raêng, mm. b = m . m =12.10 = 120 (mm) K = Kt.Kñ : heä soá taûi troïng Kt : heä soá taûi troïng taäp trung. Vôùi ñoä raén maët raêng HB < 350 ( Choïn Kt = 1. Kñ : heä soá taûi troïng ñoäng, phuï thuoäc vaäb toác tieáp tuyeán vaø caáp chính xaùc cuûa baùnh raêng. . Goïi A: khoaûng caùch giöõa 2 taâm baùnh raêng m = (0,01 – 0,02).A ( choïn m = 0,012A ( (mm) laøm troøn A = 835mm . Soá raêng baùnh nhoû: ( Z1 = 28 raêng ( choïn Z1 = 28 raêngluùc ñaàu laø hôïp lyù. . Xem vaän toác quay thuøng baèng vaän toác quay cuûa baùnh raêng lôùn vaø baèng 1vg/ph. ( Vaän toác quay cuûa baùnh raêng nhoû: nII = i. nI = 6.1 = 6 (vg/ph) . Vaän toác voøng: v < 2 m/s ( choïn caáp chính xaùc cuûa baùnh raêng = 9 ( Kñ = 1,2 ( Heä soá taûi troïng: K = Kt . Kñ = 1.1,2 =1,2 ( Ñoä beàn uoán: ( u < []u ( heä an toaøn veà uoán. Tính kích thöôùc chuû yeáu cuûa caëp baùnh raêng: S T T Thoâng soá Kyù hieäu Coâng thöùc tính Baùnh raêng daãn (Baùnh raêng nhoû) Baùnh raêng bò daãn (baùnh raêng lôùn)  1 Moñun m (mm)  10  2 Tyû soá truyeàn i  6  3 Soá raêng Z (raêng)  28 140  4 Ñöôøng kính voøng laên D (mm) D = Z.m 280 1400  5 Ñöôøng kính voøng ñænh Dñ (mm) Dñ = D + 2m 300 1420  6 Ñöôøng kính voøng ñaùy Dc (mm) Dc = D – 2,5m 255 1375  7 Chieàu cao chaân raêng hc (mm) hc = 1,25m 12,5  8 Chieàu cao ñænh raêng hñ (mm) hñ = m 10  9 Chieàu cao raêng h (mm) h = hñ + hc 22,5  10 Khoaûng caùch giöõa 2 taâm baùnh raêng A (mm)  770  CHOÏN KÍCH THÖÔÙC CAÙNH ÑAÛO TRONG THUØNG  Söû duïng caùnh naâng coù caùc thoâng soá ñaëc tröng nhö sau: (Baûng 6.1, [8]): Heä soá chöùa ñaày:  = 18% Goùc gaáp cuûa caùnh:  = 140o ; vôùi: . h: chieàu cao rôi trung bình cuûa haït vaät lieäu . DT : ñöôøng kính thuøng . Fc : beà maët chöùa vaät lieäu cuûa caùnh. ( Fc = 0,122.DT2 = 0,122.1,22 = 0,1757 (m2) Choïn: . Chieàu roäng caùnh: b =155mm . Chieàu cao caùnh: d = 80 mm . Chieàu daøi caùnh: . Chieàu daøy caùnh:  = 5mm . Soá caùnh treân moät maët caét : 8 caùnh. ( Vôùi chieàu daøi thuøng saáy LT = 6,5m ta laép 8 ñoaïn caùnh doïc theo chieàu daøi thuøng, ôû ñaàu nhaäp lieäu cuûa thuøng laép caùnh xoaén ñeå daãn vaät lieäu vaøo thuøng, vôùi chieàu daøi 0,5m. Tyû leä chöùa ñaày vaät lieäu trong thuøng: F1 : tieát dieän ngang cuûa thuøng Fcñ : tieát dieän chöùa ñaày Fcñ = .Ft = 0,18.1,1304 =0,2034 (m2) Do: Chieàu cao chöùa ñaày vaät lieäu trong thuøng: h = R – Rcos =0,255 (m). TÍNH VAØNH ÑAI VAØ CON LAÊN ÑÔÕ Tính taûi troïng thuøng saáy: Vaønh ñai: Choïn sô boä beà roäng vaønh ñai: B = 100mm Beà daøy vaønh ñai: ñoái vôùi thuøng taûi troïng naëng choïn ( Choïn h = 40mm Vaät lieäu laøm vaønh ñai: choïn theùp CT3,  = 7850 kg/m3 Gaân ñeå laép vaønh ñai vaøo thaân thuøng: cao 50mm, daøy 40mm Khoaûng caùch giöõa gaân vaø thaân thuøng ñeå laép chaân ñeá: 60mm Ñöôøng kính maët ñôõ ngoaøi chaân ñeá (ñöôøng kính trong cuûa gaân): Dñeá = DT + 2.60 = 1200 + 2.60 = 1320 (mm) Ñöôøng kính ngoaøi vaønh ñai: Dñai = 1200 + 2.(60 + 50 + 40) = 1520 (mm) Khoái löôïng 2 vaønh ñai: Mñai = 2..(Vñai + Vgaân) = 2.7850..[(1,52+0,1).0,1.0,04 + (1,320+0,04).0,04.0,05] = 433,32 (kg) Thuøng saáy Baûng 12: Khoái löôïng thuøng saáy, LT = 6,5m Thoâng soá Vaät lieäu Khoái löôïng rieâng (kg/m3) Ñöôøng kính trong (m) Ñöôøng kính ngoaøi (m) Khoái löôïng (kg)  Thaân thuøng CT3 7850 1,2 1,216 1549,14  Lôùp caùch nhieät Boâng thuûy tinh 200 1,216 1,218 4,97  Lôùp baûo veä CT3 7850 1,218 1,220 195,41  ( Khoái löôïng thuøng : Mthuøng = 1749,52 (kg) Baùnh raêng Baùnh raêng xem töông ñöông vaät coù tieát dieän hình vaønh khaên: . Ñöôøng kính ngoaøi xem nhö baèng ñöôøng kính voøng laên, Dng = 1400mm . Roäng B = 120mm, daøy h = 30mm . Khoái löôïng rieâng 7850 kg/m3 ( Mbraêng = 161 (kg) Gaân: . Choïn chieàu roäng B = 60mm, daøy h = 55mm . Ñöôøng kính trong cuûa gaân: D1 = Dñaùy raêng – 2.(hgaân + hraêng) = 1375 – 2.(30+55) = 1205 (mm) ( Mgaân = 85,45 (kg) ( Mbraêng = 246,45 (kg) Caùnh ñaûo: Choïn vaät lieäu baèng theùp CT3, r = 7850 kg/m3 Caùc kích thöôùc ñaõ choïn ôû VI. ( Mcaùnh = 441,36 (kg) Khoái löôïng vaät lieäu trong thuøng: Naêng suaát thuøng theo nhaäp lieäu: G1 = 1075 (kg/h) Thôøi gian löu cuûa vaät lieäu trong thuøng:  = 0,8h ( Khoái löôïng vaät lieäu trong thôøi gian laøm vieäc: Mhaït = G1. = 860 (kg) Vaäy taûi troïng toång coäng cuûa thuøng saáy ñeø leân con laên laø: Q = M.g = 36600 (N) Tính con laên ñôõ: [15] Phaûn löïc cuûa moãi con laên leân ñai: Löï c eùp con laên leân beä: N = TcosQ/2 = 18300 (N) Löïc ñaåy con laên theo chieàu ngang: S = Tsin = 10560,5 (N) Beà roäng con laên, choïn: Bc = B + (3 – 5)cm = 10 + 5 = 15 (cm) Ñöôøng kính con laên theùp: ( Choïn dc = 500mm. Kieåm tra laïi ñöôøng kính con laên: 0,25D ( dc ( 0,33D vôùi: D : ñöôøng kính ngoaøi cuûa vaønh ñai, D = 1520mm. ( dc = 500mm thoûa ñieàu kieän: 380 ( dc ( 501,6 (mm) TÍNH CALORIFER CAÁP NHIEÄT Calorifer laø thieát bò truyeàn nhieät duøng ñeå gia nhieät giaùn tieáp cho khoâng khí saáy. Trong kyõ thuaät thöôøng duøng hai loaïi calorifer laø calorifer khí – hôi vaø calorifer khí – khoùi. ÔÛ ñaây ta choïn calorifer khí – hôi, loaïi thieát bò truyeàn nhieät kieåu oáng chuøm. Trong oáng laø hôi nöôùc baõo hoøa ngöng tuï vaø ngoaøi oáng laø khoâng khí chuyeån ñoäng. Heä soá trao ñoåi nhieät cuûa nöôùc ngöng lôùn hôn nhieàu so vôùi heä soá trao ñoåi nhieät ñoái löu giöõa maët ngoaøi cuûa oáng vôùi khoâng khí, do ñoù, beân ngoaøi oáng phía khoâng khí ñöôïc laøm caùnh ñeå taêng cöôøng truyeàn nhieät. Vaäy calorifer söû duïng laø loaïi oáng chuøm vôùi oáng coù caùnh. Calorifer ñöôïc boá trí naèm ngang. Baûng 13: Caùc thoâng soá cuûa caùc taùc nhaân qua calorifer Taùc nhaân saáy Khoâng khí Nhieät ñoä vaøo t2ñ = to 27oC   Nhieät ñoä ra t2c = t1 55oC  Hôi ñoát Hôi nöôùc baõo hoøa ngöng tuï AÙp suaát p 2 at   Nhieät ñoä ngöng tuï T 119,6oC  Choïn moät soá kích thöôùc cuûa calorifer ñeå söû duïng trong tính toaùn: Baûng 14: Moät soá kích thöôùc cuûa calorifer Thoâng soá Kyù hieäu Ñôn vò Giaù trò Ghi chuù  OÁng Chieàu daøi L m 1,5 Choïn theo tieâu chuaån, [2]  Ñöôøng kính ngoaøi d2 m 0,016 Choïn theo tieâu chuaån: oáng 16 x 1,6 [2]  Beà daøy oáng  m 0,0016   Ñöôøng kính trong d1 m 0,0128 d1 = d2 – 2  Böôùc oáng ngang doøng löu chaát s1 m 0,05 Choïn theo tieâu chuaån ñoái vôùi chuøm oáng coù caùnh, ([2], trang 75)  Böôùc oáng doïc doøng löu chaát ngoaøi oáng s2 m 0,0433 Tröôøng hôïp xeáp oáng so le (ôû ñænh tam giaùc ñeàu), ([2], trang 75): s2 = 0,866.s1  Caùnh Chieàu daøi caùnh h m 0,001 Choïn  Khoaûng caùch giöõa 2 caùnh lieân tieáp tc m 0,005   Beà daøy caùnh c m 0,0005   Ñöôøng kính caùnh dc m 0,018 dc = d2 + 2h  Heä soá daãn nhieät cuûa vaät lieäu laøm oáng vaø caùnh  W/mK 57 Theùp CT20  Tính hieäu soá nhieät ñoä trung bình: Hieäu soá nhieät ñoä cuûa 2 doøng löu chaát ôû ñaàu vaøo vaø ra cuûa calorifer: tñ = T – t2ñ = 119,6 – 27 = 92,6 (oC) tc = T – t2c = 119,6 – 55 = 64,6 (oC) Hieäu soá nhieät ñoä trung bình giöõa taùc nhaân saáy vaø hôi nöôùc caáp nhieät:  Tính heä soá caáp nhieät phía khoâng khí ngoaøi oáng 2: [6] Caùc thoâng soá cuûa khoâng khí ngoaøi oáng: Taùc nhaân saáy laø khoâng khí ôû nhieät ñoä moâi tröôøng t2ñ = to = 27oC sau khi qua calorifer seõ ñöôïc gia nhieät leân t2c = t1 = 55oC ñeå ñi vaøo thuøng saáy. Baûng 15: Caùc thoâng soá cuûa khoâng khí di chuyeån ngoaøi oáng STT Thoâng soá Kí hieäu Ñôn vò Nguoàn – Coâng thöùc Giaù trò  1 Nhieät ñoä trung bình tk oC  41  2 Ñoä aåm trung bình k ñôn vò  0,516  3 Heä soá daãn nhieät (k W/m.oK Baûng 30, [3] 0,0273  4 Ñoä nhôùt (k Ns/m2 Baûng I.114, [1] 1,9125.10-5  5 AÙp suaát hôi baõo hoøa pb bar (II) 0,0771  6 Khoái löôïng rieâng (k kg/m3 CT 1.11, [8] 1,1069  7 Ñoä nhôùt ñoäng (k m2/s  1,7278.10-5  2.2. Tính heä soá caáp nhieät 2: Böôùc caùnh: sc = t + dc = 0,005 + 0,0005 = 0,0055 (m) Soá caùnh treân moät oáng: (caùnh) ( laøm troøn nc = 273 caùnh. Dieän tích phaàn khoâng laøm caùnh cuûa moät oáng: (m2) Dieän tích phaàn caùnh cuûa moät oáng: Ñöôøng kính töông ñöông cuûa oáng: Löu löôïng khoâng khí vaøo calorifer: Vo = vo.L = 0,9083.9383,8531 = 8523,6411 (m3/h) = 2,3677 (m3/s) trong ñoù: . vo : theå tích rieâng cuûa khoâng khí taïi 27oC, m3/kg, (Baûng 3) . L : löu löôïng taùc nhaân khoâ, kg/h, (II). Choïn ñöôøng kính cuûa oáng daãn khí trong heä thoáng laø 0,4m. Vaän toác doøng khí ñi trong ñöôøng oáng: (m/s) ( thoûa ñieàu kieän choïn ñöôøng kính oáng sao cho vaän toác khí ñi trong oáng laø 15 ( 20 m/s. Choïn ñöôøng kính cöûa vaøo cuûa calorifer laø 0,25m. Khi ñoù seõ coù söï taêng vaän toác cuûa doøng khí taïi cöûa vaøo calorifer do ñoät môû, vaø giaù trò cuûa vaän toác ñoù laø: (m/s) Vaän toác khoâng khí taïi khe heïp nhaát cuûa calorifer: Chuaån soá Reynolds: Vôùi oáng xeáp so le, chuaån soá Nusselt: Heä soá caáp nhieät cuûa caùnh: (W/m2.oK) Heä soá caáp nhieät töông ñöông phía oáng coù caùnh: trong ñoù: : dieän tích ngoaøi cuûa moät oáng coù caùnh (m2) Hieäu suaát caùnh troøn (c: vôùi:   Vaäy, heä soá caáp nhieät phía ngoaøi oáng: Heä soá laøm caùnh: Tính heä soá caáp nhieät phía trong oáng 1: [3] Söï caáp nhieät phía trong oáng laø caáp nhieät do hôi nöôùc baõo hoøa ngöng tuï trong oáng ñöùng. Baûng 16: Caùc thoâng soá cuûa hôi nöôùc baõo hoøa ngöng tuï trong oáng: STT Thoâng soá Kyù hieäu Ñôn vò Giaù trò Ghi chuù  1 AÙp suaát cuûa hôi nöôùc ngöng tuï p at 2 Choïn  2 Nhieät ñoä nöôùc ngöng T oC 119,6 Baûng Phuï luïc 57, [3]  3 Nhieät ñoä thaønh oáng phía tieáp xuùc hôi nöôùc ngöng tuï tw oC 111 Choïn  4 Nhieät ñoä trung bình cuûa maøng nöôùc ngöng tuï tm oC 115,3   5 Heä soá daãn nhieät (n W/m.oK 0,6851 - Laáy ôû tm - Baûng I.249, [1]  6 Ñoä nhôùt (n Ns/m2 0,2473.10-3  7 Khoái löôïng rieâng (n kg/m3 946,813  8 Ñoä nhôùt ñoäng (n m2/s 2,614.10-7  9 AÅn nhieät ngöng tuï r J/kg 2208.103 - Laáy ôû T. - Baûng Phuï luïc 57, [3]  Heä soá caáp nhieät khi ngöng tuï hôi nöôùc baõo hoøa treân oáng ñöùng, khi maøng chaát ngöng tuï chaûy taàng: ,W/m2K trong ñoù: t1 : hieäu soá nhieät ñoä: t1 = T – tw = 119,6 – 111 = 8,6 (oC) Heä soá truyeàn nhieät K: [6] Tyû soá giöõa ñöôøng kính ngoaøi vaø ñöôøng kính trong cuûa oáng: Vôùi d2/d1 < 1,4 thì heä soá truyeàn nhieät K ñöôïc tính nhö vôùi vaùch phaúng: Kieåm tra laïi vieäc choïn tw: Theo phöông trình truyeàn nhieät, ta coù maät ñoä doøng nhieät truyeàn qua töôøng phaúng: Ta coù: q = K.ttb = 448,1314.78,6 = 35223,1327 (W/m2) q1 = 1.t1 = 4246,5453.8,6 = 36520,2893 (W/m2) Sai soá: ( sai soá  < 5% ( vieäc choïn tw = 111oC laø chaáp nhaän ñöôïc. Tính dieän tích beà maët truyeàn nhieät vaø kích thöôùc calorifer: Nhieät löôïng caàn cung caáp cho calorifer: Q = L(I1 – Io) = 273216,3084 (kJ/h) (II) = 75893,419 (J/s) Dieän tích beà maët trong caùc oáng: (m2) Toång soá oáng trong calorifer: (oáng) ( choïn theo tieâu chuaån, laáy n = 37 oáng. (Baûng V.II, [1]) Vôùi kieåu boá trí oáng treân maïng oáng theo hình saùu caïnh ñeàu, ta coù caùc thoâng soá nhö sau (Baûng V.II, [1]): Toång soá oáng cuûa thieát bò: n = 37 oáng. Soá hình saùu caïnh: 3 Soá oáng treân ñöôøng xuyeân taâm cuûa hình saùu caïnh: b = 7 oáng. Ñöôøng kính trong cuûa calorifer: D = s1.(b – 1) + 4.d2 = 0,05.(7 – 1) + 4.0,0128 = 0,364 (m) ( choïn theo tieâu chuaån, laáy D = 0,4m, ([2]).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docsay thung quay.doc