Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy đông dược - Công ty cổ phần dược phẩm quận 3 công suất q = 140 m3/ngày đêm

Mã số : 1148..com MỤC LỤC Chương 1 - GIỚI THIỆU CHUNG Trang 1.1 Tên đề tài 1 1.2 Đặt vấn đề 1 1.3 Mục đích, nội dung, phạm vi đề tài 1 1.3 Cấu trúc bài thuyết minh Chương 2 - GIỚI THIỆU KHU VỰC THIẾT KẾ 2.1 Giới thiệu chung về công ty 2 2.1.1 Giới thiệu về công ty 2 2.1.2 Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất 2 2.1.3 Quy hoạch phát triển trong tương lai 2 2.2 Lưu lượng và thành phần nước thải 3 2.2.1 Lưu lượng nước thải 3 2.2.2 Thành phần nước thải 3 Chương 3 - TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI 3.1 Lựa chọn phương án thiết kế mạng lưới thoát nước 4 3.2 Tính toán mạng lưới thoát nước thải sản xuất và sinh hoạt 5 3.2.1 Tính toán tuyến cống dẫn nước thải về trạm xử lý 3.2.2 Tính toán thủy lực và xây dựng trắc dọc tuyến cống chính 6 3.2.3 Tính toán thủy lực tuyến cống nhánh 9 3.3 Tính toán hệ thống thoát nước mưa 10 3.3.1 Tính toán mạng lưới thoát nước mưa trên mái 10 3.3.2 Tính toán lưu lượng thoát nước mưa chảy tràn trên mặt đất 11 3.3.3 Tính mương hở thoát nước mưa 11 3.4 Tính toán bể tự hoại 11 3.5 Đề xuất phương án xử lý nước thải 13 3.5.1 Phương án 1 13 3.5.2 Phương án 2 15 Chương 4 - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI 4.1 Tính toán thiết kế phương án 1 17 4.1.1 Hố thu nước thải – B01 17 4.1.2 Thiết bị lọc rác tinh – B02 18 4.1.3 Bể điều hòa – B03 18 4.1.4 Cụm bể bể keo tụ – tạo bông – B04 21 4.1.5 Tính toán thiết kế bể lắng đứng – B05 23 4.1.6 Tính toán Bể trung gian – B06 29 4.1.7 Tính toán bể SBR – B07 30 4.1.8 Tính toán bể khử trùng – B08 36 4.1.9 Bể chứa bùn và máy nén bùn – B09 37 4.2 Tính toán thiết kế phương án 2 38 4.2.1 Hố thu nước thải – B01 38 4.2.2 Thiết bị lọc rác tinh – B02 38 4.2.3 Bể điều hòa – B03 38 4.2.4 Cụm bể bể keo tụ – tạo bông – B04 39 4.2.5 Bể lắng đợt 1 – B05 39 4.2.6 Bể thối khí – B10 39 4.2.7 Bể lắng đợt 2 – B11 46 4.2.8 Bể khử trùng – B12 46 4.2.9 Bể chứa bùn và máy nén bùn – B13 48 Chương 5 - TÍNH TOÁN KINH TẾ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU 5.1 Tính toán kinh phí xây dựng và thiết bị 49 5.1.1 Kinh phí xây dựng và thiết bị phương án 1 49 5.1.2 Kinh phí xây dựng và thiết bị phương án 2 50 5.2 Tính toán chi phí quản lý vận hành 52 5.2.1 Chi phí điện năng 52 5.2.2 Chi phí hóa chất 53 5.2.3 Chi phí nhân công 53 5.2.4 Tổng chi phí quản lý và vận hành 53 5.3 So sánh và lựa chọn phương án 53 Chương 6 - KẾT LUẬN 54 DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1 Thành phần nước thải của nhà máy đông dược 3 Bảng 3.1 Thống kê lưu lượng nước thải theo các tuyến cống chính 6 Bảng 3.2 Thống kê lưu lượng nước thải theo các tuyến cống nhánh 6 Bảng 3.3 Bảng tính toán thủy lực tuyến cống chính 8 Bảng 3.4 Bảng tính toán thủy lực tuyến cống nhánh 9 Bảng 4.1 Các thông số thiết kế của hố thu nước thải 17 Bảng 4.2 Các thông số thiết kế bể điều hòa 21 Bảng 4.3 Thông số thiết kế bể keo tụ 22 Bảng 4.4 Thông số thiết kế bể tạo bông 23 Bảng 4.5 Tổng hợp thông số tính toán bể lắng đứng 29 Bảng 4.6 Các thông số thiết kế bể trung gian 30 Bảng 4.7 Tổng hợp thông số tính toán bể SBR 36 Bảng 4.8 Thông số thiết kể bể khử trùng 37 Bảng 4.9 Thông số thiết kế bể chứa bùn 38 Bảng 4.10 Tổng hợp thông số tính toán bể aerotank 46 Bảng 4.11 Tổng hợp thông số tính toán bể lắng 2 46 Bảng 4.12 Thông số thiết kể bể khử trùng 48 Bảng 4.13 Thông số thiết kế bể chứa bùn 48 Bảng 5.1 Kinh phí xây dựng cơ bản phương án 1 49 Bảng 5.2 Kinh phí thiết bị phương án 1 49 Bảng 5.3 Kinh phí xây dựng cơ bản phương án 2 50 Bảng 5.4 Kinh phí thiết bị phương án 2 50 Bảng 5.5 Kinh phí điện năng phương án 1 52 Bảng 5.6 Kinh phí điện năng phương án 2 52 Bảng 5.7 Chi phí hóa chất phương án 1 53 Bảng 5.8 Chi phí hóa chất phương án 2 53 Danh sách hình Hình 2.1 Sơ đồ công nghệ sản xuất. 2 Hình 3.1 Sơ đồ công nghệ phương án 1. 13 Hình 3.2 Sơ đồ công nghệ phương án 2. 15 Hình 4.1 Qui trình làm việc bể lắng đứng 24 Hình 4.2 Máng răng cưa thu nước sau lắng 27 Hình 4.3 Sơ đồ làm việc bể aerotank 41 NHIỆM VỤ TỐT NGHIỆP Sinh viên Phạm Long Hải Đồng Quang Trung Niên khóa 2007 – 2011 (K13M) Đề tài Tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy đông dược – CTCP dược phẩm quận 3. Thời gian thực hiện : Ngày bắt đầu thực hiện : 01 tháng 03 năm 2011Ngày hoàn thành : 17g00 ngày 17 tháng 06 năm 2011Ngày bảo vệ : 25 - 26 tháng 06 năm 2011 Giáo viên hướng dẫn : GVC.Th. Lê Thị Kim Oanh Khối lượng công việc : Giới thiệu tổng quan về nhà máy.Xác định lưu lượng và đặc tính nước thải.Tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước.Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung.Tính toán thiết kế đầu tư, xây dựng vận hành và chi phí xử lý.Thể hiện bản vẽ thiết kế (ít nhất 16 bản vẽ) Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2011 Khoa CN & QL Môi Trường Trưởng Khoa GVC.TS. TRẦN THỊ MỸ DIỆU NHIỆM VỤ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Sinh viên Phạm Long Hải Đồng Quang Trung Niên khóa 2007 – 2011 (K13M) Đề tài Tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy đông dược – Công ty Cổ phần dược phẩm quận 3 Thời gian thực hiện : - Ngày bắt đầu thực hiện : 08 tháng 10 năm 2010 - Ngày hoàn thành : 24 tháng 02 năm 2011 - Ngày bảo vệ : 28 tháng 02 năm 2011 Giáo viên hướng dẫn : GVC.ThS. Lê Thị Kim Oanh Khối lượng công việc : 1. Khảo sát hiện trạng sử dụng nước và tính toán lưu lượng nước thải. 2. Thu thập số liệu phục vụ cho việc thực hiện luận án tốt nghiệp. 3. Tham quan các khu xử lý khác. 4. Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3201 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy đông dược - Công ty cổ phần dược phẩm quận 3 công suất q = 140 m3/ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG KHOA CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----- oOo -----  NHIỆM VỤ TỐT NGHIỆP Sinh viên Phạm Long Hải Đồng Quang Trung Niên khóa 2007 – 2011 (K13M) Đề tài Tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy đông dược – CTCP dược phẩm quận 3. Thời gian thực hiện : Ngày bắt đầu thực hiện : 01 tháng 03 năm 2011 Ngày hoàn thành : 17g00 ngày 17 tháng 06 năm 2011 Ngày bảo vệ : 25 - 26 tháng 06 năm 2011 Giáo viên hướng dẫn : GVC.Th. Lê Thị Kim Oanh Khối lượng công việc : Giới thiệu tổng quan về nhà máy. Xác định lưu lượng và đặc tính nước thải. Tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước. Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung. Tính toán thiết kế đầu tư, xây dựng vận hành và chi phí xử lý. Thể hiện bản vẽ thiết kế (ít nhất 16 bản vẽ) Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2011 Khoa CN & QL Môi Trường Trưởng Khoa GVC.TS. TRẦN THỊ MỸ DIỆU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc2 nhiem vu.doc
 • doc1 bia hai.doc
 • doc3 Loi cam on.doc
 • doc4 MUC LUC, HINH, BANG.doc
 • doc5 Ok.doc
 • doc6 Phu luc.doc
 • doc7 tltk.doc
 • bakHoan thanh.bak
 • dwgHoan thanh.dwg