Thiết kế hệ truyền động cho bàn máy bào giường dùng T-Đ 1 chiều

Mục lục Lời nói đầu Chương I: Yêu cầu công nghệ I. Giới thiệu về máy bào giường II. Các yêu cầu đối với hệ thống truyền động điện và trang bị điện máy bào giường Chương II: Phân tích và lựa chọn phương án A. Lựa chọn phương án B. Hệ truyền động chỉnh lưu Thyristor động cơ điện một chiều (T-Đ) Chương III: Tính chọn công suất động cơ và mạch lực I. Chọn động cơ II. Chọn BBĐ III. Chọn các thiết bị khác Chương IV: Tổng hợp hệ thống truyền động I. Tổng hợp mạch vòng dòng điện II. Tổng hợp mạch vòng tốc độ III. Mô phỏng Simulink Chương V: Mạch điều khiển và tín hiệu hoá I. Mạch điều khiển Kết luận Mục lục Tài liệu tham khảo

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2304 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế hệ truyền động cho bàn máy bào giường dùng T-Đ 1 chiều, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò bµi : ThiÕt kÕ hÖ truyÒn ®éng cho bµn m¸y bµo gi­êng dïng T-§ 1 chiÒu Sè liÖu : - VthuËn = 35 m/ph - Vng­îc = 70 m/ph - - - ChiÒu dµi hµnh tr×nh 3 m - Träng l­îng bµn 1000 kg - Lùc c¾t FZ =30 kN - Khèi l­îng chi tiÕt 1000 kg - HÖ sè ma s¸t Lêi nãi ®Çu Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i ®· lµm thay ®æi s©u s¾c trong lÜnh vùc truyÒn ®éng ®iÖn tù ®éng. Sù hoµn thiÖn cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö c«ng suÊt víi kÝch th­íc gän nhÑ, sö lý nhanh nh¹y, chÝnh x¸c dÔ dµng ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu c«ng nghÖ khã kh¨n nhÊt mµ thêi ®iÓm tr­íc kh«ng lµm ®­îc. §Ó cho chóng em dÇn tiÕp cËn víi khoa häc hiÖn ®¹i kÕt hîp víi lý thuyÕt m«n häc "tæng hîp hÖ ®iÖn c¬", chóng em ®­îc lµm ®å ¸n m«n häc "tæng hîp hÖ ®iÖn c¬". Trong néi dung ®å ¸n m«n häc nµy em xin tr×nh bµy viÖc thiÕt kÕ truyÒn ®éng cho bµn m¸y bµo gi­êng dïng T-§ mét chiÒu víi c¸c th«ng sè vµ yªu cÇu ®· cho. Trong c«ng nghiÖp m¸y bµo gi­êng lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu. §å ¸n cña em gåm c¸c phÇn sau: Ch­¬ng I: Yªu cÇu c«ng nghÖ Ch­¬ng II: Ph©n tÝch vµ lùa chän ph­¬ng ¸n Ch­¬ng III: TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ vµ m¹ch lùc Ch­¬ng IV: Tæng hîp hÖ thèng truyÒn ®éng vµ m« pháng Simulink Ch­¬ng V: M¹ch ®iÒu khiÓn vµ tÝn hiÖu ho¸ Do tÇm hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy vµ c¸c b¹n ®Ó b¶n ®å ¸n nµy hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Bïi Quèc Kh¸nh ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Hoµng Líp : T§H3 - K45 Ch­¬ng I: Yªu cÇu c«ng nghÖ I. Giíi thiÖu vÒ m¸y bµo gi­êng: M¸y bµo gi­êng lµ lo¹i m¸y cã thÓ gia c«ng c¸c chi tiÕt lín, chiÒu dµi bµn cã thÓ tõ 1,5 ®Õn 12m. Tuú thuéc vµo chiÒu dµi bµn m¸y vµ lùc kÐo cã thÓ ph©n m¸y bµo gi­êng thµnh ba lo¹i: - M¸y cì nhá : chiÒu dµI bµn Lb < 3m, lùc kÐo Fk = 30 -50 kN - M¸y cì trung b×nh : Lb =4-5m, Fk =50- 70 kN - M¸y cì nÆng : Lb >5m, Fk >70 kN Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, bµn m¸y di chuyÓn qua l¹i theo c¸c chu k× lÆp ®i lÆp l¹i, mçi chu k× gåm hai hµnh tr×nh thuËn vµ ng­îc. ë hµnh tr×nh thuËn, thùc hiÖn gia c«ng chi tiÕt, nªn gäi lµ hµnh tr×nh c¾t gät. ë hµnh ng­îc, bµn m¸y ch¹y vÒ vÞ trÝ ban ®Çu, kh«ng c¾t gät, nªn gäi lµ hµnh tr×nh kh«ng t¶i. Cø sau khi kÕt thóc hµnh tr×nh ng­îc th× bµn dao l¹i di chuyÓn theo chiÒu ngang mét kho¶ng gäi lµ l­îng ¨n dao s (mm/hµnh tr×nh kÐp). ChuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña bµn m¸y gäi lµ chuyÓn ®éng chÝnh. DÞch chuyÓn cña bµn dao sau mçi mét hµnh tr×nh kÐp lµ chuyÓn ®éng ¨n dao. ChuyÓn ®éng phô lµ di chuyÓn nhanh cña xµ, bµn dao, n©ng ®Çu dao trong hµnh tr×nh kh«ng t¶i. §å thÞ tèc ®é cña bµn m¸y nh­ sau: Gi¶ thiÕt bµn m¸y ®ang ë ®Çu hµnh tr×nh thuËn vµ ®­îc t¨ng tèc ®é ®Õn tèc ®é v0 = 5-15m/ph (tèc ®é vµo dao) trong kho¶ng thêi gian t1. Sau khi ch¹y æn ®Þnh víi tèc ®é v0 trong kho¶ng thêi gian t2 th× dao c¾t vµo chi tiÕt (dao c¾t vµo chi tiÕt ë tèc ®é thÊp ®Ó tr¸nh søt mÎ dao hoÆc chi tiÕt ). Bµn m¸y tiÕp tôc ch¹y víi téc ®é æn ®Þnh v0 cho ®Õn hÕt thêi gian t3 th× l¹i ®­îc t¨ng tèc ®é ®Õn vth vµ thùc hiÖn gia c«ng chi tiÕt. GÇn hÕt hµnh tr×nh thuËn, bµn m¸y s¬ bé gi¶m tèc ®Õn vo , dao ®­îc rót ra khái chi tiÕt khi tèc ®é bµn lµ v0. Sau ®ã bµn m¸y ®¶o chiÒu sang hµnh tr×nh ng­îc ®Õn tèc ®é vng, thùc hiÖn hµnh tr×nh kh«ng t¶i, ®­a bµn m¸y vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. GÇn hÕt hµnh tr×nh ng­îc bµn m¸y gi¶m tèc s¬ bé ®Õn v0 , ®¶o chiÒu sang hµnh tr×nh thuËn, thùc hiÖn mét chu kú kh¸c. Bµn dao ®­îc di chuyÓn b¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm bµn m¸y ®¶o chiÒu tõ hµnh tr×nh ng­îc sang hµnh tr×nh thuËn vµ kÕt thóc di chuyÓn tr­íc khi dao c¾t vµo chi tiÕt. Tèc ®é hµnh tr×nh thuËn Vth ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng øng bëi chÕ ®é c¾t ; th­êng Vth = 5 - (75 - 120) m/ph ; tèc ®é gia c«ng lín nhÊt cã thÓ ®¹t Vmax = 75 – 120 m/ph. §Ó t¨ng n¨ng suÊt cña m¸y, tèc ®é hµnh tr×nh ng­îc th­êng ®­îc chän lín h¬n tèc ®é hµnh tr×nh thuËn ; Vng = k. Vth (th­êng k = 2 - 3) N¨ng suÊt cña m¸y phô thuéc vµo sè hµnh tr×nh kÐp trong mét ®¬n vÞ thêi gian : (1-1) Trong ®ã : TCK lµ thêi gian cña mét chu kú lµm viÖc cña bµn m¸y , [s] ; tth lµ thêi gian bµn m¸y chuyÓn ®éng ë hµnh tr×nh thuËn, [s]; tng lµ thêi gian bµn m¸y chuyÓn ®éng ë hµnh tr×nh ng­îc, [s]; Gi¶ sö gia tèc cña bµn m¸y lóc t¨ng vµ gi¶m lµ kh«ng ®æi th×: (1-2) (1-3) trong ®ã : Lth, Lng - chiÒu dµi hµnh tr×nh cña bµn m¸y øng víi tèc ®é æn ®Þnh Vth, Vng ë hµnh tr×nh thuËn, ng­îc. Lg.th , Lh.th - chiÒu dµi hµnh tr×nh bµn trong qu¸ tr×nh t¨ng tèc (gia tèc ), vµ qu¸ tr×nh gi¶m tèc (h·m) ë hµnh tr×nh ng­îc. Vth , Vng - tèc ®é hµnh tr×nh thuËn, ng­îc cña bµn m¸y. (1-4) trong ®ã : L = Lth + Lg.th +Lh.th = Lng + Lg.ng + Lh.ng lµ chiÒu dµi hµnh tr×nh cña bµn m¸y lµ tØ sè gi÷a tèc ®é hµnh tr×nh ng­îc vµ hµnh tr×nh thuËn t®c lµ thêi gian ®¶o chiÒu cña bµn m¸y. Tõ (1-4) ta thÊy khi ®· chän tèc ®é c¾t Vth th× n¨ng suÊt m¸y phô thuéc vµo hÖ sè k vµ thêi gian ®¶o chiÒu t®c . Khi t¨ng k th× n¨ng suÊt m¸y t¨ng, nh­ng khi k > 3 th× n¨ng suÊt m¸y t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ v× lóc ®ã thêi gian ®¶o chiÒu t®c l¹i t¨ng. NÕu chiÒu dµi bµn Lb > 3m th× t®c Ýt ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt m¸y mµ chñ yÕu lµ k. Khi Lb bÐ nhÊt lµ khi tèc ®é thuËn Vth =(75-120) m/ph th× t®c ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn n¨ng suÊt. V× vËy mét trong c¸c ®iÒu cÇn chó ý khi thiÕt kÕ truyÒn ®éng chÝnh m¸y bµo gi­êng lµ phÊn ®Êu gi¶m thêi gian qu¸ tr×nh qu¸ ®é. Tuy nhiªn còng cÇn l­u ý r»ng : Thêi gian qu¸ tr×nh qu¸ ®é kh«ng thÓ gi¶m nhá qu¸ ®­îc vµ bÞ h¹n chÕ bëi : Lùc ®éng ph¸t sinh trong hÖ thèng Thêi gian qu¸ tr×nh qu¸ ®é ph¶i ®ñ lín ®Ó di chuyÓn ®Çu dao. II. C¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn vµ trang bÞ ®iÖn m¸y bµo gi­êng : 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é: Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é lµ tû sè gi÷a gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ bÐ nhÊt cña tèc ®é lµm viÖc øng víi momen t¶i ®· cho. 2. §é æn ®Þnh tèc ®é: §ã lµ kh¶ n¨ng gi÷ tèc ®é khi phô t¶i thay ®æi. §­êng ®Æc tÝnh c¬ cµng cøng th× ®é æn ®Þnh cµng cao. §èi víi truyÒn ®éng cña m¸y bµo gi­êng th× yªu cÇu ®é æn ®Þnh tèc ®é 3. Sù phï hîp gi÷a ®Æc tÝnh ®iÒu chØnh vµ ®Æc tÝnh t¶i: §Æc tÝnh c¬ cña c¬ cÊu s¶n xuÊt cã d¹ng: trong ®ã : q = 0 ta cã Mc = M®m = const - øng víi truyÒn ®éng ¨n dao q = 1 ta cã Mc =1/ (Pc = const) - øng víi truyÒn ®éng chÝnh §èi víi truyÒn ®éng chÝnh , nãi chung c«ng suÊt kh«ng ®æi khi tèc ®é thay ®æi, cßn m«men tØ lÖ ng­îc víi tèc ®é. Tuy nhiªn nÕu ë tèc ®é thÊp m«men cã thÓ lín do ®ã kÝch th­íc cña c¸c bé phËn c¬ khÝ ph¶i chän lín lªn, ®iÒu ®ã kh«ng cã lîi. MÆt kh¸c, thùc tÕ s¶n xuÊt cho thÊy r»ng ë tèc ®é thÊp chØ dïng cho c¸c chÕ ®é c¾t nhÑ, nghÜa lµ FZ vµ PZ nhá. V× vËy ë vïng tèc ®é thÊp ta gi÷ m«men kh«ng ®æi cßn c«ng suÊt c¾t thay ®æi theo quan hÖ bËc nhÊt víi tèc ®é. 4. ChÕ ®é lµm viÖc: ChÕ ®é lµm viÖc cña m¸y bµo gi­êng lµ chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i, ®¶o chiÒu víi tÇn sè lín, momen khëi ®éng vµ h·m lín. Qu¸ tr×nh qu¸ ®é chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ trong chu tr×nh lµm viÖc. 5. Khëi ®éng vµ h·m: Qu¸ tr×nh qu¸ ®é khëi ®éng vµ hµm yªu cÇu x¶y ra nhanh, ªm, tr¸nh va ®Ëp trong bé truyÒn víi ®é t¸c ®éng cùc ®¹i. 6. Yªu cÇu vÒ nguån: HÖ thèng sö dông nguån ®iÖn l­íi c«ng nghiÖp xoay chiÒu ba pha, ®iÖn ¸p l­íi 380 V, tÇn sè 50Hz. 7. Yªu cÇu vÒ vËn hµnh: An toµn cho ng­êi vËn hµnh vµ thiÕt bÞ. Cô thÓ lµ: cã c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ chãng qu¸ t¶i ng¾n m¹ch, dõng khÈn cÊp khi x¶y ra sù cè. 8. TÝnh kinh tÕ: Khi thiÕt kÕ ta cÇn quan t©m ®Õn vèn ®Çu t­, chi phÝ vËn hµnh, tæn hao n¨ng l­îng trong qu¸ tr×nh trong qu¸ tr×nh lµm viÖc æn ®Þnh vµ qu¸ tr×nh qu¸ ®é. Ngoµi ra cßn ph¶i ®¸nh gi¸ ®Õn møc ®é tin cËy, thuËn tiÖn trong vËn hµnh, dÔ kiÕm vËt t­ thay thÕ ... 9. C¸c yÕu tè kh¸c: Ngoµi c¸c yÕu tè trªn khi thiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng ta cÇn ph¶i quan t©m ®Õn ®é tr¬n ®iÒu chØnh vµ kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ hÖ thèng. Ch­¬ng II : Ph©n tÝch vµ lùa chän ph­¬ng ¸n A. Lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n : §Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ cña m¸y bµo gi­êng ta cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ¸n sau: Dïng hÖ truyÒn ®éng biÕn tÇn - ®éng c¬ kh«ng ®ång bé Dïng hÖ truyÒn ®éng m¸y ph¸t - ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu (F - §) Dïng hÖ truyÒn ®éng chØnh l­u thyristor ®éng c¬ mét chiÒu (T - §) cã ®¶o chiÒu quay. I. HÖ truyÒn ®éng biÕn tÇn - ®éng c¬ kh«ng ®ång bé §éng c¬ xoay chiÒu kh«ng ®ång bé lµ lo¹i ®éng c¬ dïng ®iÖn ¸p nguån xoay chiÒu, chóng cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, ch¾c ch¾n, lµm viÖc tin cËy, vËn hµnh söa ch÷a dÔ dµng, cã thÓ dïng trùc tiÕp ®iÖn ¸p l­íi. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é dïng biÕn tÇn khã kh¨n vµ phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi hÖ T-§. Ngoµi ra dßng më m¸y cña ®éng c¬ lín, m«men më m¸y l¹i nhá nªn dÉn ®Õn khã khëi ®éng khi cã t¶i lín. II. HÖ truyÒn ®éng m¸y ph¸t - ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu (F - §) HÖ F - § cã ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®¬n gi¶n, d¶i ®iÒu chØnh réng, tr¬n, tÝnh linh ho¹t cao, ®iÒu chØnh tèc ®é b»ng ph¼ng trong toµn d¶i ®iÒu chØnh, tuæi thä cao, qu¸ t¶i lín. Tuy nhiªn do sö dông nhiÒu m¸y ®iÖn quay nªn hiÖu suÊt thÊp, cång kÒnh, tèn diÖn tÝch l¾p ®Æt, g©y tiÕng ån lín. C«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y lín, vèn ®Çu t­ ban ®Çu cao, chi phÝ vËn hµnh lín. Ngoµi ra do m¸y ph¸t cã tõ d­, ®Æc tÝnh tõ ho¸ trÔ nªn khã ®iÒu chØnh s©u tèc ®é. III. HÖ truyÒn ®éng chØnh l­u thyristor ®éng c¬ mét chiÒu (T - §) Tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh trong ph¹m vi réng vµ b»ng ph¼ng nhê hÖ CL-§ (hay hÖ truyÒn ®éng van mét chiÒu) trong ®ã c¸c bé chØnh l­u lµ ®iÒu khiÓn ®­îc. C¸c van ®iÒu khiÓn cã thÓ lµ ®Ìn thyatron, ®Ìn thuû ng©n, thyristor. HiÖn nay, c¸c thyristor ®­îc dïng rÊt phæ biÕn ®Ó t¹o ra c¸c bé chØnh l­u cã ®iÒu khiÓn bëi nh÷ng tÝnh chÊt ­u viÖt cña chóng: gän, nhÑ, tæn hao Ýt, qu¸n tÝnh nhá, t¸c ®éng nhanh, c«ng suÊt khèng chÕ nhá...C¸c bé chØnh l­u thyristor dïng trong hÖ truyÒn ®éng mét chiÒu t¹o thµnh hÖ thèng thyristor - ®éng c¬ (hÖ T - §). Do hÖ thèng T-§ sö dông c¸c linh kiÖn b¸n dÉn nªn cã ­u ®iÓm lµ t¸c ®éng nhanh nh¹y víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn, tæn thÊt n¨ng l­îng trong qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn nhá, hÖ sè khuÕch ®¹i lín cã kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ ë tr×nh ®é cao, gän, nhÑ, kh«ng g©y tiÕng ån, gi¸ thµnh h¹, ®é tin cËy cao, ph¹m vi ®iÒu chØnh réng. Tuy nhiªn do sö dông c¸c linh kiÖn b¸n dÉn nªn nã cã hÖ sè qu¸ t¶i kÐm, m¹ch ®iÒu khiÓn phøc t¹p, ®iÖn ¸p ®Çu ra cña bé chØnh l­u cã d¹ng ®Ëp m¹ch nªn g©y ra c¸c tæn hao phô trong ®éng c¬, hÖ sè cos thÊp. Qua c¸c ph©n tÝch ë trªn ta thÊy bé biÕn ®æi T-§ cã ­u ®iÓm h¬n c¶ v× hÖ thèng gän nhÑ ch¾c ch¾n, ph¹m vi ®iÒu chØnh réng, ®é tin cËy cao vµ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ cña m¸y bµo gi­êng. Do ®ã ta chän hÖ truyÒn ®éng T - § cho hÖ truyÒn ®éng chÝnh cña m¸y bµo gi­êng. B. HÖ truyÒn ®éng chØnh l­u thyristor ®éng c¬ mét chiÒu (T - §): 1. Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ hÖ T - §: §é cøng cña ®Æc tÝnh c¬ lµ : trong ®ã lµ tæng trë toµn m¹ch phÇn øng ®éng c¬ (gåm ®iÖn trë phÇn øng ®éng c¬ vµ ®iÖn trë c¸c phÇn tö trong m¹ch nèi tiÕp víi phÇn øng ®éng c¬). Hä ®Æc tÝnh c¬ cña hÖ thèng trong tr­êng hîp nµy nh­ h×nh sau: H×nh 2.1 C¸c ®Æc tÝnh c¬ cña hÖ truyÒn ®éng T - § mÒm h¬n c¸c ®Æc tÝnh c¬ cña hÖ F - § v× cã sôt ¸p do hiÖn t­îng chuyÓn m¹ch gi÷a c¸c thyristor. Lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm chøng tá : khi phô t¶i nhá th× c¸c ®Æc tÝnh c¬ cã ®é dèc lín (phÇn n»m trong vïng g¹ch chÐo). §ã lµ vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n. Gãc cµng lín (khi ®iÒu chØnh s©u) th× vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n cµng réng vµ viÖc ®iÒu chØnh tèc ®é gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n. Vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n cã d¹ng h×nh ellipse. S¬ ®å chØnh l­u ba pha h×nh tia (p=3) cã vïng gi¸n ®o¹n réng h¬n so víi s¬ ®å chØnh l­u 3 pha h×nh cÇu (p=6). Vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n cµng thu hÑp khi t¨ng p vµ t¨ng ®é tù c¶m L cña m¹ch phÇn øng. Song khi t¨ng sè xung p th× m¹ch lùc chØnh l­u còng t¨ng ®é phøc t¹p vµ c¶ m¹ch ®iÒu khiÓn còng phøc t¹p h¬n. Cßn khi t¨ng trÞ sè L sÏ dÉn tíi lµm xÊu qu¸ tr×nh qu¸ ®é (t¨ng thêi gian qu¸ ®é) vµ lµm t¨ng träng l­îng, kÝch th­íc hÖ thèng. 2. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn: a. TruyÒn ®éng T - § ®¶o chiÒu ®iÒu khiÓn chung: T¹i cïng mét thêi ®iÓm, ng­êi ta pph¸t xung ®Õn c¶ hai bé biÕn ®æi víi quan hÖ gãc më . Mét bé lµm viÖc ë chÕ ®é chØnh l­u cßn bé kia lµm viÖc ë chÕ ®é chê nghÞch l­u. trong ph­¬ng ph¸p nµy mÆc dï ®¶m b¶o , tøc lµ kh«ng xuÊt hiÖn gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng c©n b»ng, song gi¸ tri tøc thêi cña s®® c¸c bé chØnh l­u ed1(t), ed2(t) lu«ng kh¸c nhau, do ®ã vÉn xuÊt hiÖn thµnh phÇn xoay chiÒu cña dßng ®iÖn c©n b»ng. §Ó h¹n chÕ biªn ®é dßng ®iÖn c©n b»ng ng­êi ta th­êng dïng c¸c cuén kh¸ng c©n b»ng Lcb, ®iÒu nµy lµm t¨ng kÝch th­íc vµ träng l­îng cña hÖ thèng vµ do ®ã lµm t¨ng vèn ®Çu t­ vµ gi¸ thµnh. b. TruyÒn ®éng T - § ®¶o chiÒu ®iÒu khiÓn riªng: Khi ®iÒu khiÓn riªng hai bé biÕn ®æi lµm viÖc riÒng rÏ nhau, t¹i mét thêi ®iÓm chØ ph¸t xung ®iÒu khiÓn vµo mét bé biÕn ®æi cßn bé biÕn ®æi kia bÞ kho¸ do kh«ng ph¸t xung ®iÒu khiÓn. HÖ truyÒn ®éng van ®¶o chiÒu ®iÒu khiÓn riªng cã ­u ®iÓm lµ lµm viÖc an toµn, kh«ng cã dßng c©n b»ng ch¶y qua gi÷a c¸c bé biÕn ®æi, song cÇn mét kho¶ng thêi gian trÔ trong ®ã dßng ®iÖn ®éng c¬ b»ng kh«ng do ®ã lµm gi¶m ®é t¸c ®éng nhanh cña hÖ thèng. 3. §¶o chiÒu T - §: Cã hai nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó x©y dung hÖ truyÒn ®éng T-§ ®¶o chiÒu : Gi÷ nguyªn chiÒu dßng ®iÖn phÇn øng vµ ®¶o chiÒu dßng kÝch tõ ®éng c¬. Gi÷ nguyªn dßng kÝch tõ vµ ®¶o chiÒu dßng ®iÖn phÇn øng. Trong thùc tÕ, c¸c s¬ ®å truyÒn ®éng T-§ ®¶o chiÒu cã nhiÒu song ®Òu thùc hiÖn theo hai nguyªn t¾c trªn vµ ®ù¬c ph©n ra thµnh n¨m lo¹i s¬ ®å chÝnh sau: S¬ ®å h×nh 2.2 lµ s¬ ®å dïng bé biÕn ®æi cÊp cho phÇn øng vµ ®¶o chiÒu quay b»ng c¸ch ®¶o chiÒu dßng ®iÖn kÝch tõ. Nã ®­îc sö dông cho truyÒn ®éng c«ng suÊt lín (v× c«ng suÊt kÝch tõ chØ kho¶ng 10% c«ng suÊt truyÒn ®éng) vµ Ýt ®¶o chiÒu( v× ®¶o chiÒu b»ng ph­¬ng ph¸p ®¶o chiÒu tõ th«ng cã thêi gian qu¸ ®é lín ). S¬ ®å h×nh 2.3 dïng mét bé biÕn ®æi cÊp cho phÇn øng vµ ®¶o chiÒu quay b»ng c«ng t¾c t¬ chuyÓn m¹ch ë phÇn øng (tõ th«ng gi÷ kh«ng ®æi ). Nã ®­îc dïng cho truyÒn ®éng c«ng suÊt nhá víi tÇn sè ®¶o chiÒu kh«ng cao v× hÖ cã c¸c tiÕp ®iÓm c¬ khÝ xen kÏ. S¬ ®å h×nh 2.4 dïng hai bé biÕn ®æi cÊp cho phÇn øng ®iÒu khiÓn riªng. Nã ®­îc dïng cho mäi d¶i c«ng suÊt vµ cã sè lÇn ®¶o chiÒu lín trong mét ®¬n vÞ thêi gian. H×nh 2.5: TruyÒn ®éng dïng hai bé biÕn ®æi theo s¬ ®å ®Êu chÐo ®iÒu khiÓn chung. H×nh 2.6: TruyÒn ®éng dïng hai bé biÕn ®æi nèi song song ng­îc ®iÒu khiÓn chung. H×nh 2.5 H×nh 2.6 S¬ ®å h×nh 2.5 vµ h×nh 2.6 dïng cho gi¶i c«ng suÊt võa vµ lín cã tÇn sè ®¶o chiÒu cao so víi 3 lo¹i trªn th× nã thùc hiÖn ®¶o chiÒu ªm h¬n, nh­ng l¹i cã kÝch th­íc cång kÒnh, vèn ®Çu t­ vµ tæn thÊt lín v× sö dông cuén kh¸ng vµ m¸y biÕn ¸p. Ta thÊy s¬ ®å h×nh 2.4 dïng hai bé biÕn ®æi cÊp cho phÇn øng ®iÒu khiÓn riªng lµ phï hîp nhÊt víi c«ng nghÖ cña m¸y bµo gi­êng. 3. S¬ ®å chØnh l­u: Cã rÊt nhiÒu c¸c s¬ ®å chØnh l­u kh¸c nhau chóng ta ph©n biÖt chóng dùa trªn c¸c dÊu hiÖu sau: Sè pha: 1 pha, 3pha, 6 pha... S¬ ®å nèi: h×nh tia, h×nh cÇu, ®èi xøng vµ kh«ng ®èi xøng. Sè nhÞp: Sè xung ¸p ®Ëp m¹ch trong thêi gian mét chu k× ®iÖn ¸p nguån. Kho¶ng ®iÒu chØnh: lµ vÞ trÝ cña ®Æc tÝnh ngoµi trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é[Ud, Id]. ChÕ ®é n¨ng l­îng: chØnh l­u, nghÞch l­u phô thuéc. TÝnh chÊt dßng t¶i: liªn tôc, gi¸n ®o¹n. §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña hÖ truyÒn ®éng T - § ®¶o chiÒu ®iÒu khiÓn riªng dïng cho truyÒn ®éng cña m¸y bµo gi­êng th× s¬ ®å chØnh l­u ph¶i tho¶ m·n ®­îc c¸c yªu cÇu sau: ph¶i lµm viÖc ®­îc ë c¶ chÕ ®é chØnh l­u vµ nghÞch l­u, ph¶i cã sè xung ®Ëp m¹ch cao ®Ó gi¶m vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n. Trªn c¬ së ph©n tÝch ta nhËn thÊy s¬ ®å chØnh l­u cÇu ba pha ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ do ®ã ta chän s¬ ®å chØnh l­u cÇu ba pha cho hÖ truyÒn ®éng T- §. Ho¹t ®éng cña s¬ ®å : Gi¶ thiÕt T5 vµ T6 ®ang cho dßng ch¶y qua VF = u2c , VG = u2b . khi cho xung ®iÒu khiÓn më T1 . Tiristor nµy më v× u2a > 0. Sù më cña T1 lµm cho T5 bÞ kho¸ l¹i mét c¸ch tù nhiªn v× u2a > u2c. Lóc nµy T6 vµ T1 cho dßng ch¶y qua. §iÖn ¸p trªn t¶i : ud = uab = u2a – u2b . Khi cho xung ®iÒu khiÓn më T2 . Tiristor nµy më v× khi T6 dÉn dßng, nã ®Æt u2b lªn anèt T2 mµ u2b > u2c .Sù më cña T2 lµm T6 bÞ kho¸ l¹i mét c¸ch tù nhiªn v× u2b > u2c . C¸c xung ®iÒu khiÓn lÖch nhau ®­îc lÇn l­ît ®­a ®Õn cùc ®iÒu khiÓn cña c¸c tiristor theo thø tù 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1... Trong mçi nhãm khi mét tiristor më, nã sÏ kho¸ ngay tiristor dÉn dßng tr­íc nã . TrÞ trung b×nh cña ®iÖn ¸p trªn t¶i: Ud = Udo. Víi Dßng ®iÖn trung b×nh qua Tiristor: §iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt ®Æt lªn Tiristor lµ: Ch­¬ng III: TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ vµ m¹ch lùc I. Chän ®éng c¬: 1. Phô t¶i cña chuyÓn ®éng chÝnh: Phô t¶i cña chuyÓn ®éng chÝnh (truyÒn ®éng bµn m¸y) ®­îc x¸c ®Þnh bëi lùc kÐo tæng. Nã lµ tæng cña lùc c¾t vµ lùc ma s¸t: Fk = Fz + Fms (3-10) Trong ®ã: Fz lµ lùc c¾t, [N] Fms lµ thµnh phÇnlùc ma s¸t, [N] a. ë chÕ ®é lµm viÖc (hµnh tr×nh thuËn) lùc ma s¸t ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc sau: trong ®ã: = 0,050,08 - hÖ sè ma s¸t ë gê tr­ît ; Fy = 0,4.Fz - thµnh phÇn th¼ng ®øng cña lùc c¾t, N; mct , mb - khèi l­îng cña chi tiÕt, bµn, kg. Lùc kÐo tæng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ c«ng thøc (3-10) b. ë chÕ ®é kh«ng t¶i (hµnh tr×nh ng­îc) do thµnh phÇn lùc c¾t b»ng kh«ng nªn lùc ma s¸t b»ng: Fms = g(mct + mb) Vµ lùc kÐo tæng lµ: Fk =Fms = g(mct + mb) 2. TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬: ViÖc chän chÝnh x¸c c«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng lµ hÕt søc quan träng. NÕu nh­ ta chän c«ng suÊt ®éng c¬ lín h¬n gi¸ trÞ cÇn thiÕt th× vèn ®Çu t­ sÏ t¨ng, ®éng c¬ th­êng xuyªn ch¹y non t¶i, lµm cho hiÖu suÊt vµ hÖ sè c«ng suÊt thÊp. NÕu chän c«ng suÊt ®éng c¬ nhá h¬n trÞ sè yªu cÇu th× m¸y sÏ kh«ng ®¶m b¶o n¨ng suÊt cÇn thiÕt, ®éng c¬ th­êng xuyªn ph¶i ch¹y qu¸ t¶i, lµm gi¶m tuæi thä ®éng c¬, t¨ng phÝ tæn vËn hµnh do ph¶i söa ch÷a nhiÒu. §éng c¬ ®iÖn ®­îc chän cho truyÒn ®éng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè : Yªu cÇu kü thuËt vÒ ®iÒu chØnh tèc ®é Gi¸ trÞ tèc ®é vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh C«ng suÊt ®éng c¬ C¸c ®Æc tÝnh khëi ®éng vµ h·m Lo¹i ®éng c¬ ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr­êng vµ hÖ thèng lµm m¸t a. C¸c sè liÖu cho tr­íc - VthuËn = 35 m/ph - Vng­îc = 70 m/ph - - - ChiÒu dµi hµnh tr×nh 3 m - Träng l­îng bµn 1000 kg - Lùc c¾t FZ =30 kN - Khèi l­îng chi tiÕt 1000 kg - HÖ sè ma s¸t b. Chän s¬ bé ®éng c¬ Dùa vµo c¸c sè liÖu cho tr­íc ta cã thÓ tÝnh ®­îc c«ng suÊt ®éng c¬ nh­ sau: Tû lÖ lùc c¾t cña dao theo c¸c ph­¬ng ®­îc lÊy theo c«ng thøc kinh nghiÖm : FZ : Fy : FX =1 : 0,4 : 0,25 Theo ®Çu bµi ta cã FZ = 30 (kN) =30000 (N) FY = 0,4. 30000 = 12000 (N) Lùc ma s¸t gê cña bµn m¸y : Trong ®ã : : hÖ sè ma s¸t =0,081 g : gia tèc träng truêng =9,81 (rad/s2) Fms = 0,081.[12000 + 9,81.(1000 + 1000)] =2561 (N) Lùc kÐo tæng ë hµnh tr×nh thuËn : FK = FZ + Fms =30000 + 2561 = 32561 (N) C«ng suÊt ®Çu trôc ®éng c¬ khi c¾t chÝnh lµ c«ng suÊt ®éng c¬ trong hµnh tr×nh thuËn: Do hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn lµ BB§-§C mét chiÒu (BB§ dïng chØnh l­u), vµ ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ trong c¶ d¶i tèc ®é b»ng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng nªn ®éng c¬ ph¶i ®­îc chän theo c«ng suÊt tÝnh to¸n Ptt: V× cã nh­ vËy th× ®éng c¬ míi cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc dßng ®iÖn cùc ®¹i trong hµnh tr×nh thuËn víi ®iÖn ¸p phÇn øng kh«ng lín, ®ång thêi tèc ®é cao trong hµnh tr×nh ng­îc (khi ®iÖn ¸p lín). Theo tÝnh to¸n ë trªn ta chän ®éng c¬ cho truyÒn ®éng chÝnh cña m¸y bµo gi­êng nh­ sau: M· hiÖu P (kW) U®m (V) I®m (A) n®m (v/p) R­() L­(H) GD2 (kg.m2) Träng l­îng(kg) 60 440 170 1500 0,22 0,005 4,8 530 c. X©y dùng ®å thÞ phô t¶i toµn phÇn vµ kiÓm nghiÖm ®éng c¬ ®· chän: §Ó kiÓm nghiÖm ®éng c¬ ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng ta ph¶i x©y dùng ®å thÞ phô t¶i toµn phÇn I = f(t); trong ®ã ph¶i xÐt tíi c¶ chÕ ®é lµm viÖc x¸c lËp vµ qu¸ tr×nh qu¸ ®é. Ph­¬ng ph¸p nh­ sau: cã thÓ chia ®å thÞ tèc ®é cña ®éng c¬ trong mét hµnh tr×nh kÐp thµnh 14 kho¶ng tõ t1 t14 Trong ®ã: +) Kho¶ng t1 bµn m¸y t¨ng tèc tíi V0 , kh«ng c¾t gät t­¬ng øng víi ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é kh«ng t¶i (). +) Kho¶ng t2 ®éng c¬ lµm viÖc víi tèc ®é æn ®Þnh, kh«ng t¶i. +) Kho¶ng t3 b¾t ®Çu gia c«ng chi tiÕt, ®éng c¬ lµm viÖc víi tèc ®é æn ®Þnh, cã t¶i. +) Kho¶ng t4 giai ®o¹n ®éng c¬ t¨ng tèc ®é ®Õn t­¬ng øng víi tèc ®é Vth cña bµn m¸y, cã t¶i. +) Kho¶ng t5 giai ®o¹n c¾t gät, ®éng c¬ lµm viÖc víi tèc ®é æn ®Þnh +) Kho¶ng t6 ®éng c¬ gi¶m tèc ®é ®Õn , cã t¶i. +) Kho¶ng t7 ®éng c¬ lµm viÖc æn ®Þnh víi tèc ®é , cã t¶i. +) Kho¶ng t8 dao ra khái chi tiÕt, ®éng c¬ lµm viÖc kh«ng t¶i víi tèc ®é +) Kho¶ng t9 ,t10 ®éng c¬ ®¶o chiÒu tõ thuËn sang ng­îc. +) Kho¶ng t11 ®éng c¬ lµm viÖc kh«ng t¶i víi vËn tèc Vng t­¬ng øng víi vËn tèc cña m¸y. +) Kho¶ng t12 ®éng c¬ gi¶m tèc ®é ë chiÒu ng­îc. +) Kho¶ng t13 ®éng c¬ lµm viÖc æn ®Þnh víi tèc ®é . +) Kho¶ng t14 ®éng c¬ ®¶o chiÒu tõ thuËn sang ng­îc, bµn m¸y b¾t ®Çu thùc hiÖn mét hµnh tr×nh kÐp míi. Nh­ vËy trong mét hµnh tr×nh kÐp cã c¸c kho¶ng thêi gian ®éng c¬ lµm viÖc æn ®Þnh kh«ng t¶i lµ t2 , t8 , t11 , t13 vµ cã t¶i lµ t3 , t5 , t7. C¸c kho¶ng thêi gian ®éng c¬ lµm viÖc ë qu¸ tr×nh qu¸ ®é t1 , t4 , t6 , t9 , t10 , t12 , t14. Ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc dßng ®iÖn ®éng c¬ trong tÊt c¶ c¸c thêi gian ®ã. a.X¸c ®Þnh dßng ®iÖn trong chÕ ®é æn ®Þnh: §Ó x¸c ®Þnh dßng ®iÖn ®éng c¬ trong c¸c kho¶ng thêi gian lµm viÖc æn ®Þnh, ta x¸c ®Þnh c«ng suÊt trªn trôc ®éng c¬, sau ®ã x¸c ®Þnh m«men ®iÖn tõ cña ®éng c¬ vµ dßng ®iÖn trong c¸c kho¶ng ®ã theo gi¶n ®å sau: víi P(t), M(t), I(t) lµ c«ng suÊt, m«men, dßng ®iÖn trong c¸c kho¶ng thêi gian lµm viÖc æn ®Þnh . - C«ng suÊt cña ®Çu trôc ®éng c¬ khi kh«ng t¶i ë hµnh tr×nh thuËn lµ: Trong ®ã: + Poth Tæn hao kh«ng t¶i trong hµnh tr×nh thuËn + Pp Tæn hao do ma s¸t trªn gê tr­ît cña m¸y Víi Pthhi lµ c«ng suÊt h÷u Ých - M«men ®iÖn tõ cña ®éng c¬ ë hµnh tr×nh thuËn khi kh«ng t¶i lµ: M®to.th=M0 + Moth =M0 + Víi lµ tèc ®é ®éng c¬ ë khi vµo dao. M0 Lµ m«men kh«ng t¶i cña ®éng c¬ Trong ®ã K, P®m, I®m lµ c¸c th«ng sè ®Þnh møc cña ®éng c¬. Ta cã E­®m=U®m- I­®m.R­ =440 - 170.0,22= 403 [V] Ta cã - Dßng ®iÖn cña ®éng c¬ khi kh«ng t¶i lµ: - M«men ®iÖn tõ cña ®éng c¬ ë hµnh tr×nh thuËn khi t¶i ®Çy lµ: M®t.th=M0 + Mth =M0 + Víi lµ tèc ®é ®éng c¬ ë hµnh tr×nh thuËn - Dßng ®iÖn cña ®éng c¬ khi t¶i ®Çy lµ: - C«ng suÊt ®éng c¬ trong hµnh tr×nh ng­îc khi dïng ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p trong c¶ d¶i tèc ®é ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: - M«men ®iÖn tõ ë hµnh tr×nh ng­îc: M®t.ng=M0 + - Dßng ®iÖn ®éng c¬ trong hµnh tr×nh ng­îc: Ta sö dông ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng dùa trªn c¸c gi¶ thiÕt sau: - §å thÞ tèc ®é bµn m¸y v(t) hoÆc cña ®éng c¬ cã d¹ng lý t­ëng. - HÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn cã tù ®éng ®iÒu chØnh, ®¶m b¶o cã h¹n chÕ dßng ®iÖn vµ duy tr× nã ë gi¸ trÞ cùc ®¹i cho phÐp trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é. §èi víi ®éng c¬ mét chiÒu, Iq®=(2 2,5)I®m .Ta chän Iq® = 2.170 = 340A c. X¸c ®Þnh thêi gian cña c¸c kho¶ng lµm viÖc: - Thêi gian cña qu¸ tr×nh qu¸ ®é cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc gÇn ®óng: (*) trong ®ã Mq® , Iq® - m«men, dßng ®iÖn ®éng c¬ trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é; Mc, Ic - m«men dßng ®iÖn phô t¶i cña ®éng c¬; Tèc ®é ë ®Çu vµ cuèi qu¸ tr×nh qu¸ ®é Theo (*) ta x¸c ®Þnh ®­îc C¸c kho¶ng thêi gian t1 =0,3s, t4 =1s, t6 =1s, t9 = 0,3s, t10 = 1,5s, t12 =0,3s, t14 =0,3s C¸c kho¶ng thêi gian t2, t3, t7, t8 x¸c ®Þnh theo kinh nghiÖm vËn hµnh ta chän t2 = t3 = t7 = t8 = 0,3s Thêi gian lµm viÖc æn ®Þnh ë hµnh tr×nh thuËn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: t5 =[s] Trong ®ã L5 lµ chiÒu dµi bµn m¸y di chuyÓn trong kho¶ng thêigian t5 ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: L5=L - Li Trong ®ã: L lµ chiÒu dµi hµnh tr×nh bµn m¸y trong qu¸ tr×nh thuËn Li lµ tæng chiÒu dµi hµnh tr×nh bµn trong c¸c ®o¹n qu¸ tr×nh qu¸ ®é vµ c¸c ®o¹n bµn m¸y di chuyÓn víi tèc ®é V0 NÕu coi r»ng trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é bµn m¸y di chuyÓn víi tèc ®é trung b×nh kh«ng ®æi th× Li=Vi.ti Víi Vi,ti lµ tèc ®é trung b×nh , ®o¹n thêi gian thø i - T­¬ng tù ta x¸c ®Þnh ®­îc t11 = 2,4s d. X©y dùng ®å thÞ phô t¶i toµn phÇn I=f(t) Tõ c¸c sè liÖu dßng ®iÖn trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é vµ x¸c lËp ë c¸c kho¶ng thêi gian t­¬ng øng ta cã ®å thÞ: e. KiÓm nghiÖm ®éng c¬ theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Sö dông ph­¬ng ph¸p dßng ®iÖn ®¼ng trÞ ®Ó kiÓm nghiÖm. Tõ ®å thÞ trªn ta cã : trong ®ã : T'CK lµ thêi gian cña mét chu kú cã xÐt ®Õn hiÖn t­îng to¶ nhiÖt do tèc ®é thÊp vµ qu¸ tr×nh qu¸ ®é, nÕu ®éng c¬ tù th«ng giã. Khi ®éng c¬ th«ng giã ®éc lËp th× lÊy T'CK=TCK. Thay sè vµo tÝnh ta ®­îc: I®t=120A. Do ®ã ®éng c¬ ®· chän tho¶ m·n I®m =170A I®t =120A. Nh­ vËy ®éng c¬ ®· chän tho¶ m·n ®­îc ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. f. KiÓm nghiÖm ®éng c¬ theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i Tõ c¸c tÝnh to¸n ë trªn ta thÊy Mcmax =2M®m do ®ã ®éng c¬ ®· chän tho¶ m·n kh¶ n¨ng qu¸ t¶i II. Chän BB§: Bé biÕn ®æi chØnh l­u tiristor cÇn cã gi¸ trÞ ®iÖn ¸p kh«ng t¶i ®¶m b¶o cÊp cho phÇn øng ®éng c¬ mét chiÒu cã c¸c tham sè : søc ®iÖn ®éng ®Þnh møc ®éng c¬ E­®m sôt ¸p tæng ë m¹ch khi dßng phÇn øng cùc ®¹i I­max. Cô thÓ: Trong ®ã: - hÖ sè tÝnh ®Õn sù suy gi¶m ®iÖn ¸p l­íi = 0,95 - hÖ sè dù tr÷ m¸y biÕn ¸p gãc ®iÒu khiÓn cùc tiÓu. §èi víi s¬ ®å ®¶o chiÒu =120 (m = 6 xung), =180 (m = 12 xung). §èi víi s¬ ®å kh«ng ®¶o chiÒu =0 - tæng sôt ¸p trªn c¸c van - ®iÖn trë ®¼ng trÞ tæng quy ®æi vÒ ml¹ch mét chiÒu gåm ®iÖn trë toµn phÇn m¹ch phÇn øng, ®iÖn trë m¸y biÕn ¸p, ®iÖn trë cuén läc mét chiÒu. I­max dßng phµn øng cùc ®¹i n»m trong kho¶ng I­®m lµ sôt ¸p cùc ®¹i do trïng dÉn Cã Iudm=Iddm, Iumax=2Iudm Víi Uk lµ ®iÖn ¸p ng¾n m¹ch. NÕu l¸y Uk%=5%Uk=0,05 Tra trong bé chØnh l­u cÇu ba pha VËy: Tõ kÕt qu¶ trªn ta thÊy s¬ ®å chØnh l­u cÇu 3 pha lÊy ®iÖn trùc tiÕp tõ l­íi 3~380 V kh«ng dïng biÕn ¸p nguån hoµn toµn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña bé biÕn ®æi. III. Chän c¸c thiÕt bÞ kh¸c: 1. Chän Thyristor: Khi chän Tiristor ta quan t©m tíi 2 th«ng sè chÝnh lµ dßng ®iÖn trung b×nh qua Tiristor vµ ®iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt ®Æt lªn Tiristor. Trong ch­¬ng 2 ta ®· tÝnh ®­îc: Dßng ®iÖn trung b×nh lín nhÊt qua Tiristor: §iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt ®Æt lªn Tiristor lµ: Tiristor ®­îc chän ph¶i tho¶ m·n: ITtb KiT .Itb UTngmax KuT .Ungmax Trong ®ã KiT , KuT lµ c¸c hÖ sè dù tr÷ dßng ¸p. ë ®©y ta chän ®iÒu kiÖn lµm m¸t c­ìng bøc b»ng qu¹t giã KiT = 2 ; KuT = 1.6 Do ®ã ta cã: ITtb KiT .Itb = 2.57 = 114A UTngmax KuT .Ungmax = 1,6 . 931 = 1490V Tõ c¸c ®iÒu kiÖn trªn ta chän van cña h·ng SEMIKRON cña §øc : M· hiÖu : SKT 130 §iÖn ¸p ng­îc : 400...1600V Dßng ®iÖn trung b×nh : 130A 2. Chän cuén kh¸ng: Cuén kh¸ng läc m¹ch mét chiÒu ®­îc nèi vµo m¹ch phÇn øng ®éng c¬ ®Ó lµm gi¶m vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n (lµm gi¶m xugn dßng mét chiÒu) ®ång thêi c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn chuyÓn m¹hc cña ®éng c¬ ®iÖn. Gi¸ trÞ ®iÖn c¶m cÇn thiÕt cña m¹ch mét chiÒu lµ: Trong ®ã : Idmin lµ dßng phô t¶i nhá nhÊt khi vËn hµnh g0 lµ hÖ sè dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n g0 1,8.10-3 Gi¸ trÞ ®iÖn c¶m cÇn nèi thªm vµo lµ: 3. Chän thiÕt bÞ b¶o vÖ: NÕu tèc ®é t¨ng ®iÖn ¸p thuËn lªn van v­ît qu¸ gi¸ trÞ nµy th× van sÏ tù më kh«ng cÇn xung ®iÒu khiÓn. Van sÏ r¬i vµo tr¹ng th¸i mÊt ®iÒu khiÓn. Thùc tÕ khi sö dông ng­êi ta ph¶i h¹n chÕ nã b»ng c¸ch ®Êu song song C, R víi van. Th«ng th­êng gi¸ trÞ tô ®iÖn vµ ®iÖn trë sÏ cho biÕt trong catalog vÒ van. Th­êng chän: Ch­¬ng IV: Tæng hîp hÖ thèng truyÒn ®éng Ta cã s¬ ®å khèi chøc n¨ng cña hÖ truyÒn ®éng T - § ®¶o chiÒu nh­ sau: H×nh 4-1. S¬ ®å khèi chøc n¨ng cña hÖ truyÒn ®éng T - § I. Tæng hîp m¹ch vßng dßng ®iÖn: Ta cã s¬ ®å m¹ch vßng ®iÒu chØnh dßng ®iÖn nh­ h×nh 4.2 H×nh 4-2. S¬ ®å khèi cña m¹ch vßng dßng ®iÖn Trong ®ã: TCL , T­ , Tfi lµ c¸c h»ng sè thêi gian cña m¹ch chØnh l­u, phÇn øng vµ xenx¬ dßng ®iÖn. KCL ,Ki lµ hÖ sè khuyÕch ®¹i cña m¹ch chØnh l­u vµ xenx¬ dßng ®iÖn. R­ lµ ®iÖn trë m¹ch phÇn øng. J lµ m«men qu¸n tÝnh cña ®éng c¬. Ta cã : R­ = 0,22 () =0,012 (H) H»ng sè thêi gian ®iÖn tõ cña phÇn øng ®éng c¬ lµ : (ms) H»ng sè thêi gian c¬ häc : Ta thÊy do h»ng sè thêi gian c¬ häc rÊt lín so víi h»ng sè thêi gian ®iÖn tõ cña m¹ch phÇn øng nªn ta cã thÓ coi søc ®iÖn ®éng cña ®éng s¬ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh cña m¹ch vßng dßng ®iÖn (tøc coi ). 1. Tæng hîp m¹ch vßng dßng ®iÖn trong chÕ ®é liªn tôc: H×nh 4-3 H×nh 4-4 H×nh 4-5 (ms) Tfi =0,5 1 ms ta lÊy Tfi =1 ms Víi lµ hÖ sè dßng ®iÖn Hµm truyÒn cña ®èi t­îng ®iÒu chØnh cã d¹ng: V× rÊt nhá so víi T­ nªn ta cã: Víi = 3,3 + 1= 4,3 (ms) Víi Hµm truyÒn cña hÖ kÝn lµ: Theo tiªu chuÈn modul tèi ­u th× ta ®­îc: Bé ®iÒu chØnh dßng ®iÖn lµ mét kh©u PI 2. Tæng hîp m¹ch vßng dßng ®iÖn cã tÝnh ®Õn vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n phÇn øng : Trong vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n hÖ sè khuyÕch ®¹i cña bé chØnh l­u Thyristor gi¶m rÊt m¹nh vµ cã gi¸ trÞ thay ®æi tuú thuéc vµo ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U®k vµ s®® E . Trong vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n kh«ng tån t¹i kh¸i niÖm h»ng sè thêi gian ®iÖn tõ T­ do gi÷a c¸c xung dßng ®iÖn th× . Hµm truyÒn cña ®èi t­îng b©y giê lµ : Do Tc >> nªn ta cã thÓ lµm gÇn ®óng : Víi lµ hÖ sè khuyÕch ®¹i cña ®èi t­îng, v× phô thuéc vµo u®k vµ E nªn ta viÕt (u®k ,E). Theo tiªu chuÈn modul tèi ­u ta tÝnh ®­îc hµm truyÒn cña bé ®iÒu chØnh lµ kh©u tÝch ph©n : ®ã lµ bé ®iÒu chØnh kiÓu tÝch ph©n cã hÖ sè khuyÕch ®¹i thay ®æi. 3. Bé ®iÒu chØnh dßng ®iÖn thÝch nghi víi tõng xung dßng: CÊu tróc hîp lÝ h¬n c¶ cña bé ®iÒu chØnh dßng ®iÖn kiÓu thÝch nghi lµ nhê vµo th«ng tin tõ xenx¬ vÒ tÝnh liªn tôc cña dßng ®iÖn khi chiÕu tõ vïng dßng ®iÖn liªn tôc sang vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n mµ thay ®æi cÊu tróc bé ®iÒu chØnh tõ PI sang I vµ ng­îc l¹i. Trong vïng cã cÊu tróc kiÓu I, bé ®iÒu chØnh cã hÖ sè khuyÕch ®¹i tù ®éng thay ®æi tuú thuéc vµo t×nh tr¹ng gi¸n ®o¹n cña dßng ®iÖn. Mét gi¶i ph¸p ®¬n gi¶n h¬n lµ ¸p dông thÝch nghi cho tõng xung dßng ®iÖn, trong thêi gian cã dßng ®iÖn th× bé ®iÒu chØnh cã cÊu tróc PI vµ trong thêi gian gi¸n ®o¹n dßng ®iÖn th× bé ®iÒu chØnh cã cÊu tróc I. H×nh 4-6. C¸c ph­¬ng ¸n thay ®æi cÊu tróc bé ®iÒu chØnh S¬ ®å khèi chøc n¨ng bé ®iÒu chØnh thÝch nghi víi tõng xung dßng ®iÖn nh­ sau: H×nh 4-7. S¬ ®å chøc n¨ng bé ®iÒu chØnh thÝch nghi Khi chuyÓn m¹ch CM ë vÞ trÝ trªn th× bé ®iÒu chØnh gåm nèi tiÕp kh©u tû lÖ P víi kh©u tÝch ph©n I vµ ta ®­îc bé ®iÒu chØnh cã cÊu tróc kiÓu I. Khi chuyÓn m¹ch CM ë vÞ trÝ d­íi th× bé ®iÒu chØnh gåm kh©u tû lÖ ®¹o hµm PD nèi tiÕp víi kh©u tÝch ph©n I vµ ta ®­îc bé ®iÒu chØnh cã cÊu tróc kiÓu PI. Kh©u so s¸nh SS ®ãng vai trß xenx¬ ph¸t hiÖn tÝnh liªn tôc cña dßng ®iÖn b»ng c¸ch so s¸nh gi¸ trÞ dßng ®iÖn sau xenx¬ dßng Si víi gi¸ trÞ zªr« (0) vµ ph¸t lÖnh l«gic u0 ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch CM. H×nh 4-8. S¬ ®å nguyªn lý cña bé ®iÒu chØnh thÝch nghi Trong s¬ ®å nguyªn lý, chuyÓn m¹ch CM ®­îc thùc hiÖn b»ng transistor tr­êng T cã ®iÖn trë trong thay ®æi rÊt m¹nh trong c¸c tr¹ng th¸i kho¸ vµ b·o hoµ, gi¶ thiÕt ®iÖn trë cña transistor T lµ RT = khi nã kho¸ vµ R1 >> R2 .Hµm truyÒn PD sÏ lµ: Khi transistor T b·o hoµ th× RT << R2 vµ ta cã hµm truyÒn P: Do ®ã hµm truyÒn PI trong chÕ ®é dßng ®iÖn liªn tôc lµ: Chän Vµ hµm truyÒn I trong chÕ ®é dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n lµ: Cho r»ng tÝn hiÖu vµo Ui trong chÕ ®édßng ®iÖn gi¸n ®o¹n cã d¹ng c¸c xung ch÷ nhËt t­¬ng ®­¬ng th× ta cã ®å thÞ thêi gian ®iÖn ¸p U1 ®Æt vµo phÇn tö tÝch ph©n sÏ nh­ sau: Trong kho¶ng thêi gian t1 kho¸ T ë tr¹ng th¸i kho¸ (kh«ng dÉn). Do t¸c dông cña thµnh phÇn ®¹o hµm mµ khuyÕch ®¹i A1 b·o hoµ trong ko¶ng thêi gian tn : trong ®ã Um lµ ®iÖn ¸p b·o hoµ vµ Do ®ã ®iÖn ¸p U1 cã gi¸ trÞ : Trong kho¶ng thêi gian T2 kho¸ T dÉn vµ ®iÖn ¸p U1 lµ: H×nh 4-9. M« t¶ gÇn ®óng qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña bé ®iÒu chØnh thÝch nghi Gi¸ trÞ trung b×nh cña ®iÖn ¸p U1 trong mét chu kú dßng ®iÖn phÇn øng lµ: §Ó duy tr× chøc n¨ng ®¹o hµm cña bé ®iÒu chØnh , ta cÇn chän c¸c th«ng sè vµ 2R2 << R0 Khi tn << T th× ta cã thÓ tÝnh gÇn ®óng nh­ sau: vµ bëi v× R2 <<R1 nªn R2 - R1 <0. Do ®ã hÖ sè khuyÕch ®¹i ®iÒu chØnh trong chÕ ®é dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n gi¶m xuèng khi ®é réng xung dßng t1 t¨ng lªn b»ng c¸ch ®ã mµ bï ®­îc tõng phÇn sù biÕn thiªn phi tuyÕn cña hÖ sè khuyÕch ®¹i cña ®èi t­îng ®iÒu chØnh. H×nh 4-10. §Æc tÝnh hÖ sè khuyÕch ®¹i trong ®iÒu chØnh thÝch nghi. II. Tæng hîp m¹ch vßng tèc ®é: H×nh 4-11. S¬ ®å chøc n¨ng cña m¹ch vßng tèc ®é H×nh 4-12 a) XÐt m¹ch khi kh«ng cã nhiÔu lo¹n : H×nh 4-13 H×nh 4-14 ta chän Hµm truyÒn cña ®èi t­îng ®iÒu chØnh cã d¹ng: (*) Ta cã : Thay vµo (*) ta ®­îc : Trong ®ã V× c¸c h»ng sè thêi gian nªn ta cã Víi = 2.4,3 + 5 = 13,6 ms Tæng hîp bé ®iÒu chØnh theo tiªu chuÈn modul ®èi xøng ta ®­îc: Bé ®iÒu chØnh tèc ®é cã kiÓu PI H×nh 4-15. S¬ ®å nguyªn lý bé ®iÒu chØnh PI . Chän . Chän Ta thÊy tö sè cña hµm chuÈn modul ®èi xøng cã thµnh phÇn ®¹o hµm nªn ®é qu¸ ®iÒu chØnh cña ®Æc tÝnh qu¸ ®é lµ lín (43%). V× vËy ta sÏ thªm mét kh©u qu¸n tÝnh cã h»ng sè thêi gian ®Ó gi¶m ®é qu¸ ®iÒu chØnh xuèng (8,1%) S¬ ®å nh­ sau: H×nh 4-16 b) Tæng hîp hÖ thèng theo nhiÔu lo¹n : , gi¶ thiÕt H×nh 4-17 Tõ s¬ ®å trªn ta cã hµm truyÒn ®¹t kÝn cña hÖ thèng lµ (**) Ta cã bé ®iÒu chØnh tèc ®é cã d¹ng PI : thay vµo (**) vµ thu gän ta ®­îc : Do ®ã khi p0 th× Nh­ vËy khi æn ®Þnh tèc ®é th× sai lÖch tèc ®é sÏ b»ng 0. III. M« pháng trªn Simulink : Ta thÊy kÕt qu¶ ch¹y tho¶ m·n mong muèn Ch­¬ng V: M¹ch ®iÒu khiÓn vµ tÝn hiÖu ho¸ I. M¹ch ®iÒu khiÓn: M¹ch gåm c¸c phÇn tö sau: BB§1, BB§2: lµ c¸c bé chØnh l­u cÇu 3 pha. FX1, FX2: lµ c¸c bé ph¸t xung ®iÒu khiÓn cho c¸c thyristor cña c¸c BB§1 vµ BB§2. §: lµ ®éng c¬ mét chiÒu cÇn ®iÒu khiÓn. FT: lµ m¸y ph¸t tèc dïng ®Ó ®o tèc ®é ®éng c¬. : lµ c¸c bé ®iÒu chØnh dßng ®iÖn, bé ®iÒu chØnh tèc ®é. DG-200: lµ kho¸ ®iÖn tö. HCD: lµ kh©u h¹n chÕ dßng ®iÖn. KOM: lµ kh©u nhËn biÕt dßng ®iÖn kh«ng. LOG: lµ m¹ch l«gic ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¹ch. 1. M¹ch h¹n chÕ dßng: M¹ch h¹n chÕ dßng trong ®iÒu khiÓn truyÒn ®éng th­êng ®­îc bè trÝ ®Ó h¹n chÕ l­îng ®Æt dßng ®iÖn hoÆc momen vµ h¹n chÕ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. Khi U1>0 nÕu U1>U+ th× D+ më, Khi U1<0 nÕu th× D- më, Do vËy ®Æc tÝnh m¹ch h¹n chÕ nh­ sau: Gi¸ trÞ h¹n chÕ ®­îc chØnh ®Þnh bëi chiÕt ¸p P1 vµ P2 2. Kh©u LOG: * C¸c tÝn hiÖu logic ®Çu vµo cña khèi LOG lµ L1, L2 , L3 trong ®ã: L® lµ tÝn hiÖu logic ra lÖnh ®¶o chiÒu L® = 1 ph¸t xung ®iÒu khiÓn më BB§1 - ®éng c¬ ch¹y thuËn. L® = 0 ph¸t xung ®iÒu khiÓn më BB§2 - ®éng c¬ ch¹y ng­îc. L1 lµ tÝn hiÖu logic x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña dßng ®iÖn ch¶y qua BB§1: L1 = 1 cã dßng ch¶y ch¶y qua BB§1 L1 = 0 kh«ng cã dßng ch¶y ch¶y qua BB§1 L2 lµ tÝn hiÖu logic x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña dßng ®iÖn ch¶y qua BB§1: L2 = 1 cã dßng ch¶y ch¶y qua BB§2 L2 = 0 kh«ng cã dßng ch¶y ch¶y qua BB§2 * C¸c tÝn hiÖu ®Çu ra cña khèi LOG lµ K1, K2, KI, KII trong ®ã: K1, K2 dïng ®Ó x¸c ®Þnh cùc tÝnh cña dßng ®iÖn: K1 = 1 dßng ®iÖn ch¹y tõ BB§1 sang ®éng c¬. K2 = 1 dßng ®iÖn ch¹y tõ BB§2 sang ®éng c¬. KI, KII dïng ®Ó cho phÐp cÊp xung vµo c¸c BB§: KI = 1 cho phÐp cÊp xung vµo c¸c BB§1. KII = 1 cho phÐp cÊp xung vµo c¸c BB§2. Qu¸ tr×nh h·m vµ ®¶o chiÒu nh­ sau: Gi¶ sö ®éng c¬ ®ang ch¹y thuËn, trong kho¶ng thêi gian BB§1 lµm viÖc ë chÕ ®é chØnh l­u víi gãc . T¹i thêi ®iÓm t1 ph¸t lÖnh ®¶o chiÒu bëi L® (), gãc ®iÒu khiÓn t¨ng ®ét biÕn ®Õn lín h¬n , BB§1 lµm viÖc ë chÕ ®é nghÞch l­u ®iÖn ¸p Ud1 cña BB§1 gi¶m dÇn, dßng ®iÖn phÇn øng gi¶m dÇn vÒ kh«ng. Khi dßng ®iÖn phÇn øng I = 0, ta c¾t xung ®iÒu khiÓn ®Ó kho¸ BB§1 nhê tÝn hiÖu KI (KI), ®ång thêi c¾t tÝn hiÖu Ui® tõ vµo nhê tÝn hiÖu K1 (K1). Thêi ®iÓm c¾t xung t2 ®­îc x¸c ®Þnh bëi tÝn hiÖu L1 () nhê c¶m biÕn dßng ®iÖn kh«ng SI1. Trong kho¶ng thêi gian trÔ T0 = t3 - t2 , BB§1 bÞ kho¸ hßan toµn, dßng ®iÖn phÇn øng bÞ triÖt tiªu. T¹i thêi ®iÓm t3 tÝn hiÖu KII (KII = 01) cho phÐp ph¸t xung vµo BB§2 ®Ó më BB§2 víi gãc më sao cho UdII < Ed vµ dßng ®iÖn phÇn øng kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp, ®éng c¬ ®­îc h·m t¸i sinh, ®ång thêi tÝn hiÖu K2 (K2 = 01) cho phÐp nèi trë l¹i tÝn hiÖu Ui® vµo RI. NÕu nhÞp ®iÖu gi¶m phï hîp víi qu¸n tÝnh cña hÖ th× cã thÓ duy tr× RI mµ dßng ®iÖn h·m vµ dßng ®iÖn khëi ®éng ng­îc kh«ng ®æi, ®iÒu nµy ®­îc thùc hiÖn nhê bé ®iÒu chØnh dßng ®iÖn. Ta cã KI = K1 =; KII = K2 =; Kho¶ng thêi gian trÔ ®­îc ®¶m b¶o bëi c¸c m¹ch xung cã ®é réng kh«ng ®æi T0 S¬ ®å m¹ch logic LOG II. M¹ch b¶o vÖ vµ tÝn hiÖu ho¸: B¶o vÖ chèng mÊt ®iÖn, mÊt pha vµ nh¸y ®iÖn: a.M¹ch b¶o vÖ chèng mÊt ®iÖn: M¹ch nµy ®¶m b¶o khi nguån æn ®Þnh míi cho phÐp khëi ®éng ®éng c¬. Kho¸ BL x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn ban ®Çu cña hÖ thèng. Khi cã kho¸ ®Çu ra ch¾c ch¾n b»ng 0 ngay c¶ khi cã ®iÖn ¸p ký sinh trªn tô. 2.B¶o vÖ khi mÊt tõ th«ng: M¹ch nµy ®¶m b¶o khi ch­a cã kÝch tõ th× ch­a cho phÐp cÊp ®iÖn vµo ®éng c¬. 3. B¶o vÖ qu¸ dßng: +Khi qu¸ t¶i r¬ le nhiÖt c¾t mét kho¶ng thêi gian ®Þnh tr­íc +Khi ng¾n m¹ch th× r¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i ph¶i t¸c ®éng c¾t nhanh. 4. B¶o vÖ qu¸ tèc: Khi tõ th«ng gi¶m ®ét ngét, tèc ®é sÏ t¨ng vät mÊt ®iÒu khiÓn. Do ®ã ta ph¶i dïng r¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i ®Ó b¶o vÖ qu¸ tèc. KÕt luËn §å ¸n nµy kh«ng cã tham väng ®i s©u vµo tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò cña lÜnh vùc nµy. Nh÷ng kÕt qu¶ ®­îc tr×nh bµy trong b¶n ®å ¸n m«n häc trªn ®©y míi chØ lµ nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu trong viÖc kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu míi mÎ cña mét lÜnh vùc ®Çy thó vÞ. Trong néi dung nghiªn cøu cña b¶n ®å ¸n nµy, em ®· thùc hiÖn ®­îc c¸c nhiÖm vô sau: T×m hiÓu c«ng nghÖ vµ yªu cÇu cña m¸y bµo gi­êng. Lùa chän c¸c thiÕt bÞ chÊp hµnh, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ hÖ thèng. Tæng hîp vµ hiÖu chØnh m¹ch vßng nèi cÊp hÖ thèng. ThiÕt kÕ s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÒu khiÓn hÖ thèng. M« pháng hÖ thèng b»ng Sinulink. Thêi gian hoµn thµnh ®å ¸n cã h¹n vµ tÇm hiÓu biÕt cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy vµ c¸c b¹n ®Ó b¶n ®å ¸n nµy hoµn thiÖn h¬n. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c tíi thÇy gi¸o h­íng dÉn Bïi Quèc Kh¸nh ®· tËn t×nh h­íng dÉn vµ cho nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u, tíi tËp thÓ Bé m«n Tù ®éng ho¸ XNCN tr­êng §H B¸ch Khoa Hµ Néi vµ c¸c b¹n sinh viªn ®· t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn nghiªn cøu tèt nhÊt trong suèt thêi gian thùc hiÖn b¶n ®å ¸n m«n häc Tæng hîp hÖ ®iÖn c¬ nµy. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 2 Ch­¬ng I: Yªu cÇu c«ng nghÖ 3 I. Giíi thiÖu vÒ m¸y bµo gi­êng 3 II. C¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn vµ trang bÞ ®iÖn m¸y bµo gi­êng 5 Ch­¬ng II: Ph©n tÝch vµ lùa chän ph­¬ng ¸n 7 A. Lùa chän ph­¬ng ¸n 7 B. HÖ truyÒn ®éng chØnh l­u Thyristor ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu (T-§) 8 Ch­¬ng III: TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ vµ m¹ch lùc 14 I. Chän ®éng c¬ 14 II. Chän BB§ 20 III. Chän c¸c thiÕt bÞ kh¸c 21 Ch­¬ng IV: Tæng hîp hÖ thèng truyÒn ®éng 26 I. Tæng hîp m¹ch vßng dßng ®iÖn 26 II. Tæng hîp m¹ch vßng tèc ®é 33 III. M« pháng Simulink 36 Ch­¬ng V: M¹ch ®iÒu khiÓn vµ tÝn hiÖu ho¸ 38 I. M¹ch ®iÒu khiÓn 38 KÕt luËn 41 Môc lôc 42 Tµi liÖu tham kh¶o 43 Tµi liÖu tham kh¶o 1. §iÒu chØnh tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt 2. TruyÒn ®éng ®iÖn Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt Hµ Néi 3. §iÖn tö c«ng suÊt vµ ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt Hµ Néi 4. Trang bÞ ®iÖn - ®iÖn tö m¸y gia c«ng kim lo¹i Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 5. Gi¸o tr×nh ®iÖn tö c«ng suÊt 6. Sæ tay thî ®iÖn trÎ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hệ truyền động cho bàn máy bào giường dùng T-Đ 1 chiều.doc