Thiết kế máy ép trục khuỷu 100 tấn

THIẾT KẾ MÁY ÉP TRỤC KHUỶU 100 TẤN + Bản vẽ LỜI NÓI ĐẦU Nền công nghiệp trên thế giới hiện nay đã và đang phát triển, thay đổi ào ạt. Trong khi đó, nước ta mới chỉ ở trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để tồn tại và kịp theo sự phát triển của thế giới, chúng ta cần phải đổi mới và tận dụng tất cả những gì hiện có. Trong đó ngành Chế tạo tạo máy là một ngành then chốt đi đầu trong công cuộc cơ khí hóa của nước nhà. Từ chủ trương của trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, trong đó có ngành cơ khí ngày càng phát triển,được đầu tư xây dựng cơ sơ dạy và học ,nâng cao chất lượng đào tạo.Qua thời gian dài học tập, nghiên cứu lý thuyết và thực tế cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Trần Đình Sơn cũng như các thầy, cô giáo trong khoa cơ khí. Em đã được nhận nhiệm vụ thiết kế Máy ép trục khuỷu 100 tấn làm đề tài tốt nghiệp của mình. Sau 12 tuần thực hiện ,được sự hướng dẫn của thầy Trần Đình Sơn đến nay đồ án tốt nghiệp của em đã hoàn thành. Tuy nhiên thời gian thiết kế có hạn và chưa có nhiều kinh nghiệm nên đồ án không tránh khỏi những sai sót. Mong quí thầy, cô giáo , bạn bè đóng góp ý kiến để đồ án được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dần, các thầy cô giáo trong khoa cơ khí cùng các cán bộ kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Miền Trung đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ án này. MỤC LỤC CHƯƠNG I Trang GIỚI THIỆU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ÁP LỰC. 1 1.1 THỰC CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CỦA GIA CÔNG ÁP LỰC 1 1.1.1 Thực chất 1 1.1.2 Đặc điểm 1 1.2 KHÁI NIỆM VỀ BIẾN DẠNG DẺO KIM LOẠI 2 1.2.1 Biến dạng dẻo của kim loại 2 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính dẻo và biến dạng của kim loại 3 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC 5 1.3.1 Cán kim loại 5 1.3.6 Công nghệ dập tấm 8 CHƯƠNG II GIỚI THIỆU VỀ CÁC LOẠI MÁY DẬP VÀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ . .9 2.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG CỦA MÁY DẬP . 9 2.1.1 Định nghĩa: .9 2.1.2 Ứïng dụng của máy dập: 9 2.2 CÁC LOẠI MÁY DẬP THƯỜNG DÙNG .9 2.2.1 Máy dập trục khuỷu 9 2.2.2 Máy dập thuỷ lực 11 2.2.3 Máy dập ma sát trục vít 12 2.3 CHỌN MÁY THIẾT KẾ 14 2.3.1 Phân tích các yêu cầu kỷ thuật 15 2.3.2 Phân tích các kết cấu máy 15 2.3.4 Chọn phương án thiết kế 18 CHƯƠNG III TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VÀ TĨNH HỌC CƠ CẤU KHUỶU - BIÊN - ĐẦU TRƯỢT. 19 3.1 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC. 19 3.1.1 Sơ đồ động của máy ép trục khuỷu : 19 3.1.2 Nguyên lý làm việc của máy ép trục khuỷu : 20 3.2 THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC MÁY 20 3.2.1 Các số liệu ban đầu 20 3.2.2.Hành trình và tốc độ đầu trượt 23 CHƯƠNG IV TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC MÁY. 29 4.1 LỰC ÉP DANH NGHĨA VÀ LỰC ÉP CHO PHÉP CỦA ĐẦU TRƯỢT 29 4.2. PHÂN TÍCH LỰC TRÊN CƠ CẤU : 29 4.3.KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LỰC MOMEN TÁC DỤNG LÊN CƠ CẤU : 31 4.4 TÍNH CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ 32 4.1.1 Tính chọn động cơ điện 32 4.1.2 Phân phối tỷ số truyền 33 CHƯƠNG V THIẾT KẾ CÁC KẾT CẤU MÁY . 35 5.1 THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN. 35 5.1.1 Thiết kế bộ truyền đai. 35 5.1.2. Thiết kế bộ truyền bánh răng. 40 5.2 TÍNH VÀ THIẾT KẾ TRỤC 45 5.2.1 Thiết kế trục I 45 5.2.2 Thiết kế trục II ( trục khuỷu) 53 5 3 Kiểm tra trục khuỷu theo hệ số an toàn: 55 5.2.4 Thiết kế bộ phận gối đởì: 59 CHƯƠNG VI THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN. HỆ THỐNG PHANH AN TOÀN.THANH TRUYỀN VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN. 62 6.1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN. 62 6.1.1 Tính ly hợp. 62 6.1.2 Tính then xoay. 63 6.1.3 Bộ phận điều khiển. 64 6.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH. 67 6.2.1 Tác dụng của phanh. 67 6.2.2 Kết cấu phanh. 68 6.2.3 Nguyên tắc hoạt động. 68 6.2.4 Tính gần đúng lực phanh. 69 6.3 THIẾT KẾ THANH TRUYỀN. 71 6.3.1 Điều kiện làm việc và vật liệu chế tạo 71 6.3.2 Kết cấu thanh truyền. 71 6.3.3 Tính toán sức bền của thanh truyền: 71 6.3.4 Tính sức bền tay biên. 73 6.4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN 77 6.4.1 Sơ đồ nguyên lý. 77 6.4.2 Nguyên lý làm việc. 77 CHƯƠNG VII VẬN HÀNH MÁY 78 7.1 VẬN HÀNH MÁY 78 7.2 BÃO DƯỠNG MÁY 79 7.3 AN TOÀN CHO MÁY .80 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]TÚ YÊN “CÔNG NGHỆ DẬP NGUỘI “ NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC và KỸ THUẬT HÀ NỘI 1974 [2]NGUYỄN VĂN LẪM .NGUYỄN TRỌNG HIỆP “TKCTM” NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 1998 [3]ĐINH GIA TƯỜNG .TẠ KHÁNH LÂM “NGUYÊN LÝ MÁY”NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT [4]NINH ĐỨC TỐN”DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP”NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC [5]LÊ CÔNG DƯỠNG VÀ CÁC TÁC GIA”KIM LOẠI HỌC “ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 1986 [6]NGUYỄN VĂN HỒNG “MÁY RÈN DẬP “NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1987 [7]PHẠM MINH TUẤN”ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG “NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỶ THUẬT HÀ NỘI 1999 [8]TRẦN VĂN ĐỊCH “Thiết kế đồ án CNCTM”NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI 2001 [9]NGUYỄN ĐẮC LỘC VÀ CÁC TÁC GIẢ”CNCTM”(TẬP 1,2) NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỶ THUẬT [10] PHẠM VĂN NGHỆ - ĐỖ VĂN PHÚC “THIẾT BỊ DẬP TẠO HÌNH MÁY ÉP CƠ KHÍ” NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 2004

doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3571 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế máy ép trục khuỷu 100 tấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aì: 5 nàm mäùi nàm 300 ngaìy, mäùi ngaìy 12 giåì. Säú chu kyì laìm viãûc cuía baïnh ràng låïn laì : N2. Säú voìng quay cuía truûc I : n1 = n/iâ = 1460/5,5 = 265 voìng / phuït. Tyí säú truyãön : i = 5,1. Bäü truyãön quay 1 chiãöu vaì laìm viãûc theo thåìi gian âaî choün, ta coï : Ntd2 = 60.n.T Våïi : n: säú voìng quay trong 1 phuït cuía baïnh ràng. T: täøng säú thåìi gian laìm viãûc. Ntd2 = 60.52,5.300.12 = 56,16.106 Säú chu kyì laìm viãûc cuía baïnh nhoí: Ntd1 = 60.265.5.300.12 =286,2.106 Vç N1 vaì N2 âãöu låïn hån säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong tiãúp xuïc vaì âæåìng cong uäún nãn khi ta tênh æïng suáút cho pheïp cho baïnh nhoí vaì baïnh låïn láúy chu kyì hãû säú æïng suáút laì: K’N = K”N = 1. + ÆÏng suáút tiãúp xuïc cuía baïnh nhoí laì: [s]tx1 = [s]Notx1. K’N Våïi [s]Notx1 = 2,6 HB = 2,6.190 = 494 N/mm2 Þ [s]tx1 = 494.1 = 494 N/mm2 + ÆÏng suáút tiãúp xuïc cuía baïnh låïn laì: [s]tx2 = [s]Notx2. K”N Våïi [s]Notx2 = 1,8 HB = 1,8.170 = 306 N/mm2 Þ [s]tx2 = 306.1 = 306 N/mm2 + Tênh æïng suáút uäún cho pheïp: Trong âoï: s-1 : Giåïi haûn cho pheïp cuía váût liãûu Theïp 45 ta coï: s-1 = 0,43. sbk = 0,43.580 = 249,4 N/mm2 Gang ta coï: s-1 = 0,25. sbk = 0,25.420 = 105 N/mm2 n : hãû säú an toaìn: - Âäúi våïi theïp 45 : n = 1,5. - Âäúi våïi gang : n = 1,8. K : Hãû säú táûp trung æïng suáút åí chán ràng Âäúi våïi theïp 45 thæåìng hoïa : K = 1,8. Âäúi våïi gang : K = 1. Váûy æïng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh ràng låïn vaì baïnh ràng nhoí laì: c. Så bäü choün hãû säú taíi troüng K: K = 1,3 ÷ 1,5 Bäü truyãön baïnh ràng hiãûn âang thiãút kãú coï váûn täúc nhoí nãn ta choün K = 1,3. d. Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng: YA = b/A YA = ( 0,30 ÷ 0,45 ) choün YA = 0,3 vç bäü truyãön chëu taíi troüng trung bçnh Våïi b: Bãö räüng baïnh ràng. A : Khoaíng caïch truûc. e. Tênh khoaíng caïch truûc A Cäng thæïc [3-9] theo trang 45 ,[2] Trong âoï : Dáúu (+) duìng khi càûp baïnh ràng àn khåïp ngoaìi Dáúu (-) duìng khi càûp baïnh ràng àn khåïp trong K= 1,3 : hãû säú taíi troüng N :cäng suáút bäü truyãön N = 7,5. 0,94 =6,97 kW n2 = 52 voìng/ phuït : säú voìng quay cuía baïnh låïn cuîng chênh laì säú láön dáûp trong 1 phuït. ibr = 5,1 : tyí säú truyãön cuía càûp baïnh ràng. Choün A = 500 mm. f. Tênh váûn täúc voìng vaì cáúp chênh xaïc chãú taûo baïnh ràng. Váûn täúc voìng: Cäng thæïc [3-17] theo trang 46,[2] Dáúu (+) duìng khi càûp baïnh ràng àn khåïp ngoaìi. Dáúu (-) duìng khi càûp baïnh ràng àn khåïp trong. A: Khoaíng caïch truûc n1: Säú voìng quay cuía baïnh bë dáùn. Cäng thæïc [3-11] theo trang 46,[2] Choün cáúp chênh xaïc chãú taûo baïnh ràng laì cáúp 9. Hãû säú taíi troüng K âæåüc tênh theo cäng thæïc: g. Âënh hæåïng hãû säú taíi troüng K vaì khoaíng caïch truûc A chênh xaïc. K = Ktt.Kd cäng thæïc [3-19] theo trang 47,[2] Trong âoï: - Ktt :hãû säú táûp trung taíi troüng. Bäü truyãön laìm viãûc chëu taíi troüng thay âäøi do váûy Ktt âæåüc tênh theo cäng thæïc gáön âuïng: Ktt = (Ktt baíng + 1) / 2. Trong âoï Ktt baíng : hãû säú táûp trung taíi troüng khi bäü truyãön khäng chaûy moìn. Cäng thæïc [3-13] theo trang 47,[2] choün Ktt =1,35 Kd : hãû säú taíi troüng âäüng choün theo cáúp chênh xaïc chãú taûo váûn täúc voìng vaì âäü ràõn bãö màût ràng. Cäng thæïc[3-13] theo trang 49,[2] choün Kd = 1,45. Thay caïc giaï trë vaìo ta coï: K = 1,35.1,45 = 1,9575 > Kså bäü = 1,3 Kiãøm tra Do váûy ta tênh laûi khoaíng caïch truûc A: h. Xaïc âënh mäâun, säú ràng vaì chiãöu räüng baïnh ràng. Xaïc âënh mäâun baïnh ràng. m = (0,01÷ 0,02)A cäng thæïc [3-22] theo trang 49,[2] m = (0,01÷ 0,02).573 = (5,73÷11,46) Choün m =10 Xaïc âënh säú ràng + Baïnh nhoí: (Bäü ràng truyãön àn khåïp ngoaìi) Cäng thæïc[3-24] theo trang 49,[2] Nãn: Choün Z1 = 19 ràng + Baïnh låïn : Z2 = iZ1 = 5,1.19 = 96,9 Choün Z2 = 97 ràng + Âãø traïnh hiãûn tæåüng càõt chán ràng hoàûc nhoün ràng Cäng thæïc [3-15] theo trang 50,[2] ta coï: Theo âiãöu kiãûn càõt chán ràng : x = 0,1. Theo âiãöu kiãûn nhoün ràng : x = 0,1. Bãö räüng baïnh ràng b = yA.A = 0,3.573 = 171,9 mm Choün bãö räüng baïnh ràng nhoí : b1 = 175 mm Choün bãö räüng baïnh ràng låïn : b2 = b1 - 10 = 175 -10 = 165 mm i. Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng Cäng thæïc [3-33] theo trang 51,[2] Trong âoï: m: mäâun cuía baïnh ràng. y: hãû säú daûng baïnh ràng: y1 = 0,392 (baïnh ràng nhoí) y2 = 0,517 (baïnh ràng låïn) z: säú ràng n: säú voìng quay b: bãö räüng baïnh ràng k:hãû säú taíi troüng N: cäng suáút cuía bäü truyãön ÆÏng suáút cuía baïnh ràng nhoí su1 < [s]u1 = 138,56 N /mm2 ÆÏng suáút cuía baïnh ràng låïn su2 < [s]u2 = 87,5 N /mm2 j. Caïc thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön Mäâun : m = 10 Säú ràng : z1 = 19 ràng z2 = 97 ràng Âæåìng kênh voìng chia dc1 =m.z1 = 10.19 = 190 mm dc2 =m.z2 = 10.97 = 970 mm Khoaíng caïch truûc : A = (dc1 + dc2) / 2 = (190 + 970) / 2 = 580 mm Bãö räüng baïnh ràng : b1 = 175 mm b2 = 165 mm Âæåìng kênh voìng âènh ràng Dc1 = dc1 + 2.m = 190 + 2.10 = 210mm Dc2 = dc2 + 2.m = 970 + 2.10 = 990mm k. Tênh læûc taïc duûng lãn baïnh ràng Læûc taïc duûng lãn baïnh ràng gäöm 2 thaình pháön: Læûc voìng vaì læûc hæåïng tám. Læûc voìng: P1 = 2M/d cäng thæïc [3-49] theo trang 54,[2] Våïi mämen xoàõn Do âoï Trong âoï : N = 6,97: Cäng suáút truyãön cuía truûc I mang baïnh ràng nhoí. n = 265 voìng / phuït. : Säú voìng quay truûc 1 Læûc hæåïng tám Pr = P.tga = 2644.tg200 = 962 N 5.3 TÊNH VAÌ THIÃÚT KÃÚ TRUÛC 5.3.1 Thiãút kãú truûc I a. Caïc säú liãûu âaî coï : Säú voìng quay cuía truûc I : n1 = 265 voìng / phuït Cäng suáút truyãön taíi cuía truûc I: N = 6,97 KW. b. Choün váût liãûu Truûc hæåïng tám thæåìng laìm bàòng theïp Cacbon hoàûc theïp håüp kim âäúi våïi nhæîng maïy khäng quan troüng, khäng yãu cáöu haûn chãú kêch thæåïc coï thãø duìng theïp CT5 khäng cáön nhiãût luyãûn. Âäúi våïi truûc trong nhæîng maïy quan troüng chëu taíi låïn thç duìng theïp 45 hoàûc 40X coï nhiãût luyãûn. Tæì nhæîng âiãöu kiãûn trãn ta choün theïp 45 coï: sb ³ 600 N/ mm2 sch ³ 300 N/ mm2 Hçnh 5.4. c. Tênh sæïc bãön truûc I. c1/ Tênh så bäü âæåìng kênh truûc: Âæåìng kênh så bäü cuía truûc I âæåüc tênh theo cäng thæïc: Cäng thæïc [7-2] theo trang 114,[2] Trong âoï: d: âæåìng kênh truûc. N: cäng suáút cuía bäü truyãön. n: säú voìng quay truûc truyãön. C: hãû säú tênh toaïn phuû thuäüc vaìo [t]. Våïi theïp 45 thç C = (110 ¸ 130) ta choün C = 130. c2/ Tênh gáön âuïng truûc I Âãø tênh gáön âuïng truûc ta dæûa vaìo kêch thæåïc chiãöu daìi truûc vaì kãút cáúu maïy. Xeït âãún taïc duûng âäöng thåìi vãö mämen uäún vaì mämen xoàõn âãún sæïc bãön cuía truûc. Læûc taïc duûng lãn maïng dáùn åí truûc I Læûc voìng : P1 = 2644 N Læûc hæåïng tám : Pr1 = 962 N Læûc taïc duûng lãn baïnh âai: Rd = 3163 N, Pd = 628 N Ta choün så bäü khoaíng caïch giæîa caïc chi tiãút nhæ sau: Bãö räüng âáöu træåüt : B = 340 mm Bãö räüng säúng træåüt : b = 80 mm Suy ra khoaíng caïch giæîa 2 thaình trong cuía maïy LR = B + 2b = 340 + 2.80 = 500 mm Bãö daìy thaình maïy : K1 = 30 mm Bãö räüng màût bêch làõp äø: K2 = 40 mm Bãö daìy nàõp äø: K3 = 20 mm Bãö daìy äø : K4 = 40 mm Khoaíng caïch giæîa 2 chi tiãút quay: K5 = 15 mm Bãö räüng baïnh ràng: K6 = 165 mm Bãö räüng baïnh âai : K7 = 145 mm Pháön ren âai äúc: K11 = 40 mm Bãö räüng ly håüp vaì cå cáúu âiãöu khiãøn : K8 = 180 mm Khoaíng caïch tæì nàõp âãún ly håüp: K9 = 15 mm Váûy chiãöu daìi så bäü cuía truûc: L = LR + 2K2 + 2K3 + K5 + K6 + 2K11 + K7 + K9 + K8 = 500 + 2.40 + 2.20 + 15 + 165 + 2.40 + 145 +15 + 180 = 1220 mm. Vë trê âàût læûc phæång chiãöu nhæ hçnh veî: Hçnh 5-5 Phæång trçnh mämen theo truûc OY taûi âiãøm A: SmA = 0 Þ Rd.d + RBY(a + b) - Pr1(a + b + c) = 0 Phæång chiãúu trãn truûc OY: RAY = R d + Pr1 - RBY Þ RAY = 3163 + 962 - 708,7 = 3416,3 N Phæång trçnh theo phæång OX taûi A åmA = O Þ P1 (a + b + c) - RB X(a + b) - Pd.. d = 0 Phæång chiãúu trãn truûc OX: RAX = P1 - RBX - Pd RAX = 2644 - 4072 - 628 = -2056 N Váûy RAX coï chiãöu ngæåüc laûi våïi hçnh veî. Tênh mämen taûi nhæîng tiãút diãûn nguy hiãøm: Taûi tiãút diãûn n - n Mämen Mx âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc Våïi N = 6,97 KW (Cäng suáút trãn truûc I) n1 = 265 voìng / phuït: säú voìng quay trãn truûc I Tênh mämen uäún theo truûc X vaì Y Mux = - Pd.d = - 628.147,5 = -92630 Nmm. Muy = Rd.d = 3163.147,5 = 466542,5 Nmm. Mu n-n = Cäng thæïc [7-4] theo trang 117,[2] Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn n - n Choün d = 80 mm Taûi tiãút diãûn m - m Mx = 251183 Nmm Mux = Muy = 0 Þ Mu = 0 Váûy Nmm Choün d = 80 mm c3/ Tênh chênh xaïc truûc I: Tênh chênh xaïc truûc I, dæûa trãn hãû säú an toaìn theo cäng thæïc sau: Cäng thæïc [7-5] theo trang 120,[2] Trong âoï ns : hãû säú an toaìn xeït âãún æïng suáút phaïp, âæåüc xaïc âënh nhæ sau: Cäng thæïc [7-6] theo trang 120 ,[2] Våïi nt : Hãû säú an toaìn xeït âãún æïng suáút tiãúp vaì âæåüc tênh theo cäng thæïc sau: Cäng thæïc [7-7 ] theo trang 120,[2] Trong 2 cäng thæïc thæïc trãn s -1, t-1 mäi uäún vaì xoàõn æïng våïi chu kyì âäúi xæïng coï thãø láúy. s -1 = 0,45. s b = 0,45.600 = 270 N/mm2 t-1 = 0,25. s b = 0,25.600 = 150 N/mm2 s a, ta : Biãn âäü æïng suáút vaì æïng suáút tiãúp sinh ra trong tiãút diãûn cuía truûc: Do bäü truyãön quay 1 chiãöu nãn æïng suáút phaïp (uäún) biãún âäøi theo chu kyì âäúi xæïng nãn: s a = s max = s min = Mu / W s m = 0 Taûi tiãút diãûn n - n coï Mu = 475649 Nmm Taûi tiãút diãûn m - m coï Mu = 0 nãn ta chè cáön kiãøm tra tiãút diãûn taûi n - n: Do âoï: s a = s max = s min = 475649 / 50240 = 9,46 N / mm2 Bäü truyãön laìm viãûc 1 chiãöu nãn æïng suáút xoàõn thay âäøi theo chu kyì maûch âäüng: Våïi : Mx = 251183 Nmm Nãn ta coï: Ys va ìYt laì hãû säú xeït âãún aính hæåíng cuía trë säú æïng suáút trung bçnh âãún æïng suáút moíi.Âäúi våïi theïp Cacbon trung bçnh Ys = 0,1va ìYt = 0,05 b = 1 : Hãû säú tàng bãön es, et : Hãû säú kêch thæåïc es = 0,76; et = 0,65 cäng thæïc [7-4] theo trang 123,[2] Ks , Kt: hãû säú trung bçnh æïng suáút thæûc tãú khi coìn uäún vaì xoàõn Ks = 1,63; Kt = 1,5 Thay caïc giaï trë vaìo ta coï Trong âiãöu kiãûn laìm viãûc bçnh thæåìng láúy h = (1,5¸2,5) n > [n] = 1,5 ¸ 2,5 thoía âiãöu kiãûn. Hçnh 5-6 c4/ Tênh then trãn truûc I Trãn 2 âáöu cuía truûc ta làõp baïnh ràng vaì baïnh âai. Âãø truyãön âæåüc momen xoàõn tæì baïnh âai sang truûc cuîng nhæ truûc sang baïnh ràng nhoí ta duìng then. Cäng thæïc [7-23] theo trang 143,[2] våïi d = 80, ta coï: b = 24 mm, h = 14 mm, t = 7 mm, t1 = 7,2 mm, k = 8,7 mm. Chiãöu daìi then âæåüc tênh l1 = 0,8 lm. Làõp baïnh âai trãn truûc l1 = 0,8.B = 0,8.145 = 116 mm. Våïi B: laì bãö räüng baïnh âai. l 1 t t 1 d - t d + t 1 Hçnh 5-7 Kiãøm nghiãûm sæïc bãön dáûp cuía then cäng thæïc [7-11] theo trang 139,[2] Cäng thæïc [7-20] theo trang 14,[2] coï: [s]d = 53 N/mm2 Baïnh âai laìm bàòng gang (thoía âiãöu kiãûn) Cäng thæïc [7-21] theo trang 142,[2] coï :[t]c = 87 N/mm2 (thoía âiãöu kiãûn) Làõp baïnh ràng lãn truûc Chiãöu daìi then l1 = 0,8 B Våïi B = 175 bãö räüng baïnh ràng nhoí. Þ l1 = 0,8.175 = 140 mm Kiãøm tra sæïc bãön dáûp cuía then .Cäng thæïc [7-12] theo trang139,[2] Cäng thæïc [7-20] theo trang 142 ,[2]: coï [s]dl = 100 N/mm2 Váûy sd < [s]d thoía âiãöu kiãûn bãön dáûp Kiãøm tra vãö âiãöu kiãûn bãön càõt theo cäng thæïc [7-12] ,[2] Cäng thæïc [ 7-21] theo trang 142,[2] : tc = 87 N/ mm2 tc < [t]c thoía âiãöu kiãûn bãön càõt. c5/ Thiãút kãú bäü pháûn gäúi âåî truûc. RA RB Truûc I khäng chëu læûc doüc nhæng âãø âaím baío âäü cæïng væîng vãö chiãöu daìi truûc ( khoíi bë uäún ) ta choün äø âåî cän chàûn nhæ hçnh veî. Ta coï: Gäúi âåî taûi B coï phaín læûc låïn hån taûi A do váûy ta tênh vaì choün äø cho gäúi B. Dæû kiãún choün træåïc b = 160 Hãû säú khaí nàng laìm viãûc : C = Q(n.h)3< Cbaíng Cäng thæïc [8-1],[2] Trong âoï : n = 265 voìng / phuït : Säú voìng quay cuía truûc I h: Thåìi gian laìm viãûc giåì. h = 5 . 300 . 12 = 18000 giåì. Q : Taíi troüng tæång âæång vaì âæåüc tênh nhæ sau. Q = (Kv . R + m . A) . Kn . Kt cäng thæïc [ 8- 2] theo trang 159,[2] Kt : Hãû säú taíi troüng âäüng. Kt = 1,3. Kv : Hãû säú voìng trong cuía äø quay Kv = 1. Kn : Hãû säú laìm viãûc dæåïi 1000 C. Kn = 1. A : Læûc doüc truûc A = 0 Thay caïc giaï trë vaìo ta âæåüc C = 1 . 5137 . 1 .1,3 . (265 . 18000 )0,3 = 681166 N = 68116,6 daN. Våïi C baíng = 200000 C < C baíng ( Thoía maîn âiãöu kiãûn ) Caïc thäng säú cuía äø nhæ sau : Kyï hiãûu äø 7316 [18 P]theo trang 348,[2] Âæåìng kênh trong : d = 80 mm Âæåìng kênh ngoaìi : D = 170 mm Chiãöu räüng äø : B = 39 mm Goïc nghiãng b = 12 020' Hçnh 5.8 5.3.2 Thiãút kãú truûc II ( truûc khuyíu) a. Âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía truûc khuyíu: Truûc khuyíu laì chi tiãút låïn, quan troüng trong maïy dáûp. Trong quaï trçnh laìm viãûc truûc khuyíu chëu taíi troüng låïn vaì thay âäøi ( læûc quaïn tênh, læûc dáûp) chëu ma saït Khi thiãút kãú vaì chãú taûo truûc khuyíu cáön phaíi âaím baío caïc yãu cáöu sau: Coï sæïc bãön cao âæïng væîng nhæng troüng læåüng nhoí. Coï âäü chênh xaïc gia cäng cao, âäü cæïng âäü boïng bãö màût cäø chäút vaì cäø khuyíu. Âaím baío cán bàòng vaì tênh âäöng âãöu mämen quay cao nhæng âån giaín ( låïn, dãù chãú taûo). Khäng xaíy ra cäüng hæåíng trong phaûm vi säú voìng quay sæí duûng. b. Váût liãûu chãú taûo truûc khuyíu: Váût liãûu chãú taûo truûc khuyíu laì theïp 45 phäi reìn. Sau khi gia cäng coï âaût âæåüc kêch thæåïc yãu cáöu thç tàng bãön bàòng phæång phaïp täi bãö màût åí cäø chäút vaì cäø khuyíu. c. Kãút cáúu cuía truûc khuyíu. Hçnh 5-9. Så âäö kãút cáúu truûc khuyíu Kãút cáúu truûc khuyíu gäöm coï: + Cäø truûc khuyíu (dc) kêch thæåïc âæåìng kênh cäø choün theo kãút quaí tênh bãön khuyíu, âiãöu kiãûn haình trçnh mang dáöu bäi trån âãø tàng âäü cæïng væîng cho truûc khuyíu ngæåìi ta tàng âæåìng kênh cäø truûc. Khi tàng âæåìng kênh cäø truûc thç khäúi læåüng truûc khuyíu tàng lãn laìm cho táön säú dao âäüng xoàõn giaím laìm cho hiãûn tæåüng cäüng hæåíng xaíy ra åí phaûm vi voìng quay sæí duûng. + Chäït khuyíu (dch) coï thãø láúy bàòng dc hoàûc nhoí hån mäüt êt chiãöu daìi chäút khuyíu lch = (0,8¸1).dch . Choün theo kinh nghiãûm âãø thuáûn tiãûn cho viãûc bäi trån. + Maï khuyíu coï hçnh ävan laì loaûi maï låüi duûng váût liãûu håüp lyï nháút vaì vaì phán bäú æïng suáút âäöng âãöu, loaûi maï hçnh troìn coï æu âiãøm sæïc bãön cao cho pheïp giaím chiãöu daìy maï âãø tàng chiãöu daìi cäø truûc, chäút khuyíu . + Âuäi truûc khuyíu laì nåi âãø truyãön cäng suáút tæì ngoaìi vaìo truûc khuyíu qua baïnh ràng låïn âæåüc âàût lãn âuäi. + Âáöu truûc khuyíu: laì âáöu tæû do cuía truûc khuyíu âæåüc làõp våïi cå cáúu phanh haîm. Caïc säú liãûu âaî coï: + Cäng suáút truyãön trãn truûc khuyíu Ntk= N.h1.h2.h3 = 7,4.0,94.0,97.0,995 = 6,72 KW + Säú voìng quay cuía truûc khuyíu : n = 52 voìng / phuït + Mämen xoàõn trãn truûc + Læûc voìng truyãön qua chäút khuyíu Trong âoï C laì âäü lãûch tám cuía truûc khuyíu . d. Tênh gáön âuïng truûc khuyíu. Chiãöu daìi så bäü cuía truûc khuyíu :dæûa vaìo kãút cáúu ta coï Ltk = 1250mm Tênh phaín læûc taûi caïc gäúi truûc Hçnh 5-10 +Phæång trçnh mämen taûi âiãøm A theo OY +Phæång trçnh cán bàòng læûc theo truûc Y (Chiãöu cuía RAY ngæåüc laûi våïi hçnh veî trãn.) +Phæång trçnh mämen taûi âiãøm A theo truûc OX +Phæång trçnh cán bàòng læûc theo phæång X +Tênh mämen xoàõn Ta coï phaín læûc taûi caïc gäúi nhæ sau: Taûi âiãøm A RAx=10323 N RAY= -580 N Taûi âiãøm B RBX=17004 N RBY=1542 N e. Veî biãøu âäö näüi læûc. Hçnh5-11 Tênh tung âäü biãøu âäö mämen uäún MUY trong màût phàóng (OZY) +Xeït âoaûn I Coï: MUY(Z)= -962.Z Khi Z=0 Z=0 +Xeït âoaûn II Coï MUY (Z)= - 962 . Z+ 1542(Z -337,5) Khi Z = 337,5 KhiZ = 487,5 +Xeït âoaûn III Coï MUY (Z)= -962 . 487,5 +1542(487,5- 337,5)= -237675Nmm +Xeït âoaûn VI Coï MUY(Z) = -962 . Z +1542 . (Z- 337,5) KhiZ = 487,5 Z = 617,5 +Xeït âoaûn V Coï MUY (Z) = -962 . Z+ 1542(Z- 337,5) Khi Z =617,5 Z =747,5 +Xeït âoaûn VI MUY (Z) = -962 . 747,5 + 1542(747,5- 337,5)= - 86875Nmm +Xeït âoaûn VII Coï MUY (Z) = - 962 . Z + 1542 (Z -337,5) Khi Z= 747,5 Z= 897,5 - Tênh hoaình âäü biãøu âäö mämen MUX trong màût phàóng (OZX) +Xeït âoaûn I Coï MUX (Z) = - 2644 . Z Khi Z =0 Z=337,5 +Xeït âoaûn II Coï MUX (Z) = - 2644. Z +17004(Z- 337,5) Khi Z=337,5 Z=487,5 +Xeït âoaûn III Coï MUX(Z) = - 24683 (50 - Z) -10323 . Z Khi Z =0 Z=50 +Xeït âoaûn IV Coï MUX (Z) =-2644 Z+ 17004 (Z -337,5) Khi Z= 487,5 Z=617,5 +Xeït âoaûn V Coï MUX (Z) =10323( 897,5 -Z) Khi Z= 617,5 Z=747,5 +Xeït âoaûn VI Coï MUX (Z) =24683(50 - Z)+10323 . Z Khi Z =0 Z= 50 Xeït âoaûn VII Coï MUX (Z) = 10323 (997,5 - Z) Khi Z = 747,5 Z = 897,5 Hçnh 5.12 f. Tênh âæåìng kênh truûc taûi nhæîng tiãút diãûn nguy hiãøm Taûi tiãút diãûn i-i. MX=1234154Nmm MUX=0 MUY=0 Mtd= Cäng thæïc [7-4] theo trang17,[2] Cäng thæïc [7-3] theo trang 117,[2] Choün di - i=110mm Taûi tiãút diãûn j - j MX=1234154Nmm MUX=892350Nmm MUY=324675Nmm MU= Cäng thæïc [ 7-4 ] theo trang 117,[2] Coï: cäng thæïc [7-3] theo trang 117,[2] Choün Taûi tiãút diãûn k -k MX=1234154Nmm MUX=1261650Nmm Cäng thæïc [7-4] theo trang 117,[2] Coï cäng thæïc [7-3] theo trang 117,[2] _Taûi tiãút diãûn h-h Cäng thæïc [7-4] theo trang 117,[2] Coï Cäng thæïc [7-3] theo trang 117,[2] Choün Taûi tiãút diãûn l-l Cäng thæïc [7-4] theo trang 117,[2] Coï cäng thæïc [7-3] ,[2] Choün _ Taûi tiãút diãûn q-q Cäng thæïc [7-4] theo trang 117,[2] Coï cäng thæïc [7-3] theo trang 117,[2] Choün Sau khi tênh toaïn caïc thäng säú ta coï kêch thæåïc cå baín cuía truûc khuyíu nhæ sau : Hçnh 5.13 5.3.3 Kiãøm tra truûc khuyíu theo hãû säú an toaìn: Taûi tiãút diãûn j-j cäng thæïc [7-5] theo trang 120,[2] Trong âoï ::Hãû säú an toaìn chè xeït riãng æïng suáút phaïp. Maì cäng thæïc [7-6] theo trang 120,[2] :Hãû säú an toaìn xeït riãng æïng suáút tiãúp Maì cäng thæïc [7-7] theo trang 120,[2] Trong caïc cäng thæïc trãn laì giåïi haûn mäi väún vaì xoàn æïng våïi chu kyì thay âäøi âäúi xæïng. laì âäü æïng suáút phaïp vaì æïng suáút tiãúp sinh ra trong tiãút diãûn cuía truûc Vç bäü truyãön laìm viãûc mäüt chiãöu nãn æïng suáút phaïp (uäún) thay âäøi theo chu kyì âäúi xæïng Taûi tiãút diãûn j-j coï Mu = 1283842 Nmm Maì Do âoï Bäü truyãön laìm viãûc mäüt chiãöu nãn æïng suáút xoàõn thay âäøi theo chu kyì maûch âäüng. Våïi Do âoï: :Laì hãû säú xeït âãún aính hæåíng cuía trë säú æïng suáút trung bçnh âãún æïng suáút mäi.Âäúi våïi theïp 45 thç: , :Hãû säú tàng bãún bãö màût :Cäng thæïc [7-5] theo trang 124,[2] :Hãû säú xeït âãún aính hæåíng kêch thæåïc tiãút diãûn truûc Cäng thæïc [7-4] theo trang 123,[2] :Hãû säú trung bçnh æïng suáút thæûc tãú khi uäún vaì xoàõn. cäng thæïc [7-7]theo trang 126,[2] Thay caïc giaï trë vaìo ta coï: Trong âiãöu kiãûn laìm viãûc bçnh thæåìng Nãn n >[n] laì thoía âiãöu kiãûn , nãn choün váût liãûu chãú taûo vaì âæåìng kênh truûc laì håüp lyï. Kiãøm tra bãön taûi tiãút diãûn h-h :coï Mu =3132656 Nmm Do âoï Bäü truyãön âäüng laìm viãûc mäüt chiãöu nãn æïng suáút xoàõn thay âäøi theo chu kyì maûch âäüng. Våïi Do âoï :Hãû säú tàng bãön bãö màût;Cäng thæïc [7-5] theo trang 124,[2] Hãû säú xeït âãún aính hæåíng cuía kêch thæåïc tiãút diãûn truûc cäng thæïc [7-4] theo trang 123,[2] cäng thæïc [7-6] theo trang 125,[2] Thay caïc giaï trë vaìo ta coï: Trong âiãöu kiãûn laìm viãûc bçnh thæåìng Nãn [n] <n thoía âiãöu kiãûn váûy choün váût liãûu chãú taûo vaì âæåìng kênh laì håüp lyï Tênh truûc chëu læûc quaï taíi Trong quaï trçnh laìm viãûc coï khi momen xoàõn Mxmax quaï låïn thç truûc coï thãø bë gaîy hoàûc biãún daûng deío.Do váûy âiãöu kiãûn âãø truûc laìm viãûc âæåüc quaï taíi. Trong âoï : Khi âäüng cå phaït momen låïn nháút thç luïc âoï momen xoàõn truyãön trãn caïc truûc vaì læûc taïc duûng lãn baïnh ràng tàng 2,3 láön . Váûy ta coï læûc taïc duûng lãn truûc khi quaï taíi laì. +Kiãøm nghiãûm taûi tiãút diãûn i-i. Thoía maîn âiãöu kiãûn +Taûi tiãút diãûn h-h. Mnmax = 2,3.3132656=7025108,8 Nmm => Váûy Thoaí maîn âiãöu kiãûn. 5.3.4 Thiãút kãú bäü pháûn gäúi âåî Truûc (truûc khuyíu) coï âæåìng kênh laìm viãûc trong âiãöu kiãûn chëu taíi troüng cháún âäüng vaì âoìi hoíi âäü chênh xaïc cao. Dao váûy ta choün gäúi âåî cho truûc laì äø træåüt, chãú âäü bäi trån laì ma saït æåït. a.Caïc säú liãûu ban âáöu: Læûc taïc duûng lãn äø Hçnh 5 - 14 ÅÍí gäúi B coï phaín læûc låïn hån do váûy ta choün vaì tênh äø taûi B: + Âæåìng kênh ngoîng truûc taûi B d=120mm + Säú voìng quay cuía truûc n=52vg/ph + Váût liãûu laìm äø træåüt laì âäöng thanh. + Nhiãût âäü mäi træåìng xung quanh t=3500C b.Tiãún haình tênh toaïn vaì choün äø træåüt: +Tênh theo aïp suáút cho pheïp Choün tyí lãû =0,8 => Våïi : Chiãöu daìi äø : Âæåìng kênh ngoîng truûc AÏp suáút cho pheïp cuía âäöng thanh. [p]=15 N/mm2 cäng thæïc [8-36] theo trang 214,[2] Kiãøm nghiãûm aïp suáút cho pheïp theo cäng thæïc cäng thæïc [8-10] theo trang 123,[2] <[p]Thoaî maîn âiãöu kiãûn +Choün khe håí tæång âäúi Choün så bäü Xaïc âënh khe håí: Choün kiãøu làõp theo TCVN 45-99 Theo ta tênh laûi: Choün dáöu Giaí thiãút choün nhiãût âäü cuía dáöu 500C (nàòm trong khoaíng 470-750):Cäng thæïc [8-35] theo trang 212,[2] Choün âäü nhåït cuía dáöu åí 500C vaì choün loaûi dáöu tæång æïng laì dáöu cäng nghiãûp 45. Khäúi læåüng riãng cuía dáöu Do âoï : Tênh khaí nàng chëu taíi theo cäng thæïc cäng thæïc [8-14] theo trang 214,[2] Våïi p=1,48 N/mm2 aïp suáút quy æåïc :âäü nhåït cuía dáöu Ns/mm2 => Cäng thæïc [8-37] theo trang 215,[2] våïi vaì => Chiãöu daìy nhoí nháút cuía låïp dáöu trong äø. cäng thæïc [8-16] theo trang 217,[2] Kiãøm nghiãûm laûi theo cäng thæïc. cäng thæïc [ 8-16] theo trang 217,[2] Giaí thiãút ngoîng truûc gia cäng âaût âäü chênh xaïc cáúp 9 vaì loït äø âaût cáúp 8. Cäng thæïc [8-38] theo trang 126,[2] coï : Âäü nháúp nhä trung bçnh choün K=2: Hãû säú xeït âãún chãú taûo vaì làõp gheïp khäng chênh xaïc biãún daûng âaìn häöi cuía truûc Kiãøm tra vãö nhiãût. Theo âäö thë cäng thæïc [8-44] theo trang 218,[2] våïi vaì ta coï => Theo âäö thë cäng thæïc [ 8-45] theo trang 218,[2] våïi vaì Ta coï: => C: nhiãût dung riãng cuía dáöu âäü Khäúi læåüng riãng cuía dáöu Váûn täúc voìng. Tênh hãû säú nhiãût dáöu ra vaì dáöu vaìo. cäng thæïc [8-20] theo trang 218,[2] => Nhiãût âäü dáöu vaìo vaì dáöu ra âæåüc tênh. Nhiãût âäü dáöu vaìo khi bäi trån cäng thæïc [ 8-21] theo trang 218,[2] => Nhiãût âäü dáöu chaíy ra. cäng thæïc[8-22] theo trang 218,[2] => CHÆÅNG VI THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU KHIÃØN HÃÛ THÄÚNG PHANH AN TOAÌN THANH TRUYÃÖN VAÌ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN 6.1 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU KHIÃØN. 6.1.1 Tênh ly håüp Qua så âäö âäüng cuía maïy ta tháúy nãúu caïc bäü pháûn truyãön âäüng cuía maïy liãn kãút cuìng våïi nhau thç maïy chuí coï chãú âäü laìm viãûc liãn tuûc , khäng coï chãú âäü dáûp nhaït mäüt.Màût khaïc khoï coï thãø dæìng âáöu træåüt tæïc thåìi.Vç quaïn tênh cuía baïnh ràng ráút låïn .Do âoï trong kãút cáúu cuía maïy phaíi coï mäüt cå cáúu chè coï liãn kãút giæîa pháön chuí âäüng våïi pháön baïnh ràng våïi âáöu træåüt åí thåìi gian laìm viãûc , coìn laûi laì baïnh ràng chaûy khäng, quay tæû do våïi truûc khuyíu.Mäüt cå cáúu nhæ váûy goüi laì li håüp. A.Kãút cáúu li håüp vaì nguyãn tàõc laìm viãûc: a)Kãút cáúu: ÅÍ maïy dáûp 60 táún ta choün cå cáúu li håüp kiãøu xoay cáúu taûo nhæ hçnh veî. b)Nguyãn tàõc laìm viãûc Baïnh ràng låïn (3) làõp lãn truûc khuyíu (7) qua äø træåüt (18).Trong báûc cuía baïnh ràng låïn (7) làõp chàûn baûc (13) coï 4 raînh baïn nguyãût vaì tæång æïng våïi noï åí truûc coï 2 raînh baïn nguyãût âãø làõp then laìm viãûc (14) vaì then khoaï (15) caí hai then do taïc duûng cuía loì xo (12) nãn luän coï xu hæåïng tråí vãö vë trê cuî laìm cho truûc gàõn liãön våïi baïnh ràng. Nhæng caï (2)(làõp chàût våïi then laìm viãûc 14)bë chàûn båíi then cuía cå cáúu âiãöu khiãøn laìm cho 2 then (14) vaì (15) nàòm loüt vaìo raînh truûc taûo thaình truûc troìn vaì baïnh ràng quay khäng taíi liãn tuûc. Khi nháún baìn âaûp then cuía cå cáúu âiãöu khiãøn âæåüc ruït ra khoíi caï (2) ,do taïc duûng cuía loì xo ,then baïn nguyãût quay vaì raînh cuía baûc 13 laìm cho baïnh ràng gàõn våïi truûc khuyíu maï laìm viãûc.Khäng nháún baìn âaûp ,then cuía cå cáúu âiãöu khiãøn tråí vãö vë trê chàûn caï 2 laìm cho then baïn nguyãût xoay vaìo raînh truûc khuyíu.Do sæû tiãúp xuïc cuía chuäi then våïi caï 16 vaì 17 nãn caí hai then cuìng âoïng vaì måí li håüp taûi mäüt thåìi âiãøm âäöng thåìi then vaì chuäi then ngàn caín khäng cho truûc quay tæû do. Khäng taíi Coï taíi `Hçnh 6-1 6.1.2 Tênh then xoay Then naìy duìng âãø truyãön momen xoàõn tæì âäüng cå âãún truûc khuyíu trong quaï trçnh laìm viãûc.Nãn ta cáön phaíi tênh sæïc bãön then. Choün váût liãûu laìm then laì theïp 40XH .Nhiãût luyãûn âaût âäü cæïng tæång æïng 45HRC âãø âaím baío âiãöu kiãûn bãön vaì dáûp trong khi laìm viãûc Hçnh 6-2 Trong quaï trçnh laìm viãûc then chëu æïng suáút càõt åí tiãút diãûn D-B vaì æïng suáút dáûp åí màût ngoaìi then. +Âiãöu kiãûn càõt: => våïi (æïng suáút càõt cho pheïp åí taíi troüng va âáûp) =>momem xoàõn cáön thiãút vç laìm viãûc 2 then nãn Choün Âæåìng kênh then Kiãøm tra âiãöu kiãûn bãön dáûp cuía theïp: Kiãøm tra thoaí maîn âk dáûp 6.1.3 Bäü pháûn âiãöu khiãøn: Nhåì bäü pháûn âiãöu khiãøn maì maïy thæûc hiãûn âæåüc chãú âäü laìm viãûc dáûp tæìng nhaït mäüt hay dáûp liãn tuûc.Cå cáúu âiãöu khiãøn coï thãø bàòng chán âaûp hay âiãûn tæì.åí daìn ta duìng cå chãú chán âaûp âãø khàõc phuûc khoï khàn vãö saín xuáút, thiãút bë âiãûn trong âiãöu kiãûn hiãûn nay vaì thuáûn låüi cho viãûc sæîa chæîa maïy moïc sau naìy. Caïc chi tiãút chênh cuía bäü pháûn âiãöu khiãøn gäöm coï: Giaï âåî 4 làõp chàût våïi thán maïy bàòng 4 vêt âáöu hçnh truûc läù luûc giaïc âãöu, truûc làõp vaìo läø ngang cuía giaï âåî 4 âáöu truûc traïi làõp cam 2 bàòng chäút.Vë trê tæì trãn maïy âãún màût âáöu cam âæåüc xaïc âënh båíi loì xo neïn 5 , loì xo naìy âáøy baïnh ràng 6 cäú âënh bãn truûc bàòng then deût saït våïi gåì truûc âaî tênh toaïn phêa sau giaï âåî làõp thanh ràng 7 vaì cáön gaût 1 , thanh ràng àn khåïp våïi baïnh ràng 6 vaì pháön vaït cuía cáön gaût.Âáöu dæåïi cuía caí hai chi tiãút naìy dãöu coï läù càõm loîi loì xo thàóng âæïng 12 vaì läù ngang cuía âoìn chäút 9 vaì 9’ nhåì læûc âáøy cuía hai loì xo 12 thäng qua loîi loì xo 12 maì vë trê thanh ràng cáön gaût âæåüc xaïc âënh.Hai chán âaûp thäng qua hãû thäúng dáy chuyãön âiãöu khiãøn 10 thanh ràng hoàûc cáön gaût âæåüc keïo xuäúng.Khi thäi âaûp baìn âaûp 13 thç 2 loì xo 12 âáøy ngæåüc laûi: Coï hai træåìng håüp âiãöu khiãøn : a) Âiãöu khiãøn nhaït mäüt: Hçnh 6-3 1. Cáön gaût 2. Cam 3. Truûc 4. Giaï âåî 5. Loì xo xoàõn 6. Baïnh ràng 7. Thanh ràng 8. Ngaìm tiãúp 9A. Chäút 9B. Chäút 11. Dáy âiãöu khiãøn 12. Loì xo 13. Baìn âaûp Dáy khiãøn (10) moïc våïi chäút (9’) trãn cáön gaût.Muäún thæûc hiãûn quaï trçnh dáûp nhaït mäüt ta âaûp baìn âaûp cuía hãû thäúng âiãöu khiãøn(âaî trçnh baìy åí trãn)âæåüc keïo xuäúng phêa dæåïi vaì qua chäút (9’) cáön gaût (1) cuîng âæåüc keïo xuäúng thanh ràng cuîng âæåüc keïo xuäúng nhåì pháön gåì vaït cuía cáöu gaût moïc thanh ràng .Khi thanh ràng di træåüt thç baïnh ràng quay vaì truûc (3) mang cam (1) cuîng quay theo laìm cho cam råìi khoíi vë trê tiãúp xuïc våïi ngaìm tiãúp håüp (8) luïc âoï nhåì hai loì xo (2) åí hai âáöu bãn phaíi cuía truûc chênh keïo tay gaût ly håüp laìm viãûc,truûc chênh quay theo baïnh ràng låïn, âáöu træåüt seî dáûp âæåüc mäüt nhaït khi truûc chênh quay âæåüc mäüt voìng.Nhåì cam âáøy bàõt trãn baûc chàûn âáøy cáöu gaût (1) laìm cho gåì moïc thanh ràng (7) báût ra vaì læûc âáøy cuía loì xo (12) âáøy thanh ràng lãn , baïnh ràng (6) quay ngæåüc laûi tråí vãö traûng thaïi âæïng yãn màûc duì chán ta váùn tiãúp tuûc âaûp.Muäún cho truûc chênh quay voìng tiãúp theo (nghéa laì dáûp nhaït tiãúp theo) sau khi âaûp baìn âaûp dáûp xong mäüt nhaït thç ta khäng âaûp, âãø baìn âaûp hãû thäúng âiãöu khiãøn cáön gaût laûi vë trê cuî,cáön gaût trong quaï trçnh træûåt bë loì xo âáøy chäút (11) laìm cho gåì vaït cuía thanh gaût (1) tiãúp tuûc máúp vaìo thanh ràng tiãúp âoï khi ta âaûp baìn âaûp thç quaï trçnh laìm viãûc cuía bäü pháûn âiãöu khiãøn láûp laûi nhæ cuî thanh ràng bë keïo xuäúng trãn truûc (3) quay cam (2) quay theo laìm cho ly håüp laûi laìm viãûc. b)Âiãöu khiãøn liãn tuûc: Ta chè cáön thay âäøi vë trê dáy âiãöu khiãøn (10) cho moïc træûc tiãúp våïi thanh ràng bàòng chäút (9’) .Luïc âoï khi ta âaûp baìn âaûp thç thanh ràng træåüt xuäúng, nãn ta giæî baìn âaûp åí vë trê naìy liãn tuûc thç thanh ràng seî khäng træåüt lãn âæåüc nhæ træåìng håüp trãn , coï nghéa laì sau khi baïnh ràng (6) quay theo chiãöu thanh ràng âi xuäúng thç noï giæî nguyãn vë trê áúy laìm cho (2) cam sau khi âaî quaycuîng âæåüc giæî åí vë trê nhæ baïnh ràng.Then laìm viãûc âæåüc kãút liãn tuûc ta coï quaï trçnh âäüt dáûp liãn tuûc. c) Tênh sæïc bãön cho hãû thäúng âiãöu khiãøn: Trong hãû thäúng âiãöu khiãøn chi tiãút thæåìng hæ hoíng nháút laì then.Daûng hoíng cuía then thæåìng xaíy ra laì . Dáûp caïc màût bãn Then bë càõt Giaí thiãút æïng suáút phán bäú âãöu trãn then , nãn dáûp bãö màût thæåìng xaíy ra.Do âoï ta tênh then theo âiãöu kiãûn âaím baío vãö sæïc bãön dáûp vaì kiãøm tra laûi theo âiãöu kiãûn bãön càõt. Âãø âaím baío âiãöu kiãûn vãö sæû bãön dáûp thç maì Trong âoï::âæåìng kênh ngoîng truûc làõp :chiãöu daìi then :Momem xoàõn truûc :chiãöu cao then Trong then quay thç :âæåìng kênh tiãút diãûn then våïi âæåìng kênh ngoîng truûc làõp then laì: Âäúi våïi theïp cäng thæïc [7-20] theo trang 142,[2] Then chëu va âáûp vaì di âäüng. Do âoï ta coï: Nhæng âáy laì loaûi then xoay daûng âàûc biãût do váûy chiãöu daìi then phaíi âaím baío tæång âæång våïi bãö màût baïnh ràng thç noï coï thãø càõt hoàûc truyãön momen chuyãøn âäüng khi xoay.Do váûy choün khoaíng chiãöu daìi laìm viãûc 275mm Kiãøm tra âiãöu kiãûn bãön càõt Cäng thæïc [7-21] theo trang 142,[2] Coï ] Choün then xoay Nãn Váûy âaím baío âiãöu kiãûn càõt. 6.2 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG PHANH. 6.2.1 Taïc duûng cuía phanh Nãúu maïy khäng coï cå cáúu haîm thç sau khi ly håüp ra khåïp truûc khuyíu váùn tiãúp tuûc quay theo quaïn tênh hoàûc khi âáöu træåüt âaî dæìng åí vë trê báút kyì, laûi coï thãø tiãúp tuûc råi theo troüng læåüng.Do âoï táút caí caïc maïy eïp cå khê noïi chung hay maïy eïp truûc khuyíu noïi riãng âãöu coï cå cáúu haîm. Cäng duûng cuía noï laì giæî cho âáöu træåüt dæìng laûi åí vë trê âiãøm chãút trãn sau khi ly håüp âaî ra khåïp.Do âoï maïy thiãút kãú laì ly håüp then xoay nãn ta choün cå cáúu phanh bàòng âai 6.2.2 Kãút cáúu phanh Hçnh 6-4 1. Chäút cäú âënh 2. Baûc 3. Loì xo 4. Dáy âai 5. Âai ma saït 6. Pu li 7. Baïnh âaì 6.2.3 Nguyãn tàõc hoaût âäüng Bäü pháûn naìy âæåüc làõp phêa bãn traïi cuía âáöu truûc chênh puly phanh(1) âæåüc làõp bàòng then trãn truûc chênh , âai ma saït (maï phanh) taïn vaìo âai haîm(3) .Mäüt âáöu âai haîm âæåüc näúi våïi baín lãö(5) mäüt âáöu näúi våïi gugiäng tàng (4) baín lãö (5) xoay âæåüc trãn truûc (8) äúng baûc (loîi loì xo) (7) sau khi làõp loì xo neïn âæåüc läöng qua raînh giæîa baín lãö(5) vaì xiãút chàût bàòng âai äúc åí phêa sau laìm cho loì xo têch luyî mäüt læûc âaìn häöi:gugäng(4) laûi âæåüc läöng qua läù cuía äúng baûc vaì cuîng âæåüc xiãút bàòng âai äúc âãø keïo âai haîm vaì maï phanh aïp saït vaìo puly phanh âæåüc bäú trê tæång æïng våïi âäü lãûch tám cuía truûc chênh nãn læûc keïo âai haîm âaût giaï trë låïn nháút khi con træåüt åí vë trê trãn cuìng( vë trê âiãøm chãút trãn) Læûc keïo naìy sinh ra do pháön læûc âaìn häöi cuía loì xo âæåüc têch luyî(ta coï thãø chènh âæåüc) vaì læûc caín âai haîm do âäü lãûch tám cuía puly phanh gáy ra. 6.2.4 Tênh gáön âuïng læûc phanh: Âiãöu chènh phanh cho pheïp khi phanh coï thãø lãûch goïc âiãøm chãút tæì 5-100. Hçnh 6-5 Giaí sæí truûc khuyíu nàòm lãûch âiãøm chãút 50 .Khi âoï momen phanh phaíi thàõng momen quaïn tênh cuía khäúi læåüng chuyãøn âäüng.Do maïy laìm viãûcvåïi täúc âäü 52vg/ph cho pheïp ta khäng tênh âãún momen quay cuía truûc khuyíu vi váûy ta coï: Q:Læûc quaïn tênh vaì troüng læûc ráút nhoí nãn => Váûy Momen phanh Hçnh 6-6 Momen quaïn tênh quay. Ta coï : (1) vaì liãn hãû theo cäng thæïc åle (saïch thiãút bë náng chuyãøn) => Thay vaìo cäng thæïc (1) ta âæåüc: => Våïi goïc äm :hãû säú ma saït giæîa theïp vaì phesodo Choün :Âæåìng kênh baïnh phanh Váûy + Khi sæí duûng phanh cáön chuï yï mäüt säú træåìng håüp hæ hoíng cuía phanh âãø tçm ra caïch khàõc phuûc cho täút. Phaíi coï khoaíng caïch nháút âënh khi phanh chæa laìm viãûc âãø âaím baío cho phanh khoíi bë boï saït gáy phaït sinh ma saït låïn khi maïy âang cäng taïc. +Kiãøm tra kyî hãû thäúng dáy âai phanh âënh kyì vç dáy âai phanh bàòng cao su chäúng hoíng theo thåìi gian. + Khi maï phanh coï dáöu báøn thç duìng dáöu hoaí ræía saûch vaì lau khä âãø âaím baío truûc dæìng âuïng vë trê cao nháút. 6.3 THIÃÚT KÃÚ THANH TRUYÃÖN. 6.3.1 Âiãöu kiãûn laìm viãûc vaì váût liãûu chãú taûo. Thanh truyãön laì mäüt chi tiãút näúi giæîa truûc khuyíu vaì âáöu træåüt nhàòm biãún chuyãøn âäüng quay cuía truûc khuyíu thaình chuyãøn âäüng tënh tiãún cuía âáöu træåüt. Trong quaï trçnh laìm viãûc thanh truyãön chëu taïc duûng cuía caïc læûc sau. Læûc eïp. Læûc quaïn tênh chuyãøn âäüng tënh tiãún cuía âáöu træåüt. Læûc quaïn tênh cuía thanh truyãön. Dæåïi taïc duûng cuía caïc læûc âoï thanh truyãön bë uäún,uäún doüc,uäún ngang,âáöu nhoí thanh truyãön bë biãún daûng meïo,nàõp âáöu to bë uäún vaì keïo. Khi maïy eïp laìm viãûc,caïc læûc trãn thay âäøi theo chu kyì,vç váûy taíi troüng trãn thanh truyãön laì taíi troüng âäüng.Do âoï tênh toaïn thanh truyãön phaíi coï hãû säú an toaìn håüp lyï. Choün váût liãûu chãú taûo thanh truyãön laì theïp cacbon 45. 6.3.2 Kãút cáúu thanh truyãön. Thanh truyãön âæåüc chia thaình 3 pháön: Âáöu nhoí thanh truyãön làõp våïi âáöu træåüt. Âáöu to thanh truyãön làõp våïi chäút khuyíu. Thán thanh truyãön näúi âáöu nhoí vaì âáöu to. Âäúi våïi thanh truyãön (tay biãn ) cuía maïy eïp,âáöu nhoí cuía tay biãn kãút cáúu giäúng vêt me âãø coï thãø thay âäøi chiãöu cao kên cuía maïy âãø coï thãø phuì håüp våïi nhæîng chiãöu cao khuän khaïc nhau. 6.3.3 Tênh toaïn sæïc bãön cuía thanh truyãön: Tênh vêt me. Vêt me chênh laì âáöu nhoí cuía thanh truyãön chëu taïc duûng cuía caïc læûc: + Læûc quaïn tênh cuía nhoïm âáöu træåüt: Pqt + Læûc eïp âãø laìm biãún daûng vaì càõt váût liãûu : Pc Nhæ ta âaî tênh åí pháön âäüng læûc hoüc thç læûc täøng cäüng taïc duûng lãn thanh truyãön laì : Ptt= 602604,7369 N. (Chênh bàòng læûc danh nghéa) ÅÍ âáy ta phaíi tênh toaïn åí thåìi âiãøm taíi troüng taïc duûng lãn vêt me laì täúi âa âäúi våïi goïc quay : a=300 Ta coï cäng thæïc tênh toaïn âæåìng kênh cuía ren d theo sæïc bãön ren, aïp læûc taïc duûng lãn màût ren: P= Þ d = Hçnh 6-7 Våïi: t: Chiãöu cao laìm viãûc cuía ren: t = mm L: Chiãöu daìi vêt me : L = 200 mm. Z: Säú mäúi ren, choün : t = 3. P: AÏp læûc cho pheïp ren : P = 4 N /mm2. Váûy : d= mm. + Tênh âæåìng kênh cuía khåïp cáöu: Þ Þmm Choün R = 45 mm Þ D=2.R =2.45 = 90 mm. 6.3.4 Tênh sæïc bãön tay biãn. Tênh thán tay biãn thæåìng âæåüc tênh toaïn åí tiãút diãûn nhoí nháút,chäù tiãúp giaïp thanh truyãön våïi âáöu nhoí tiãút diãûn trung bçnh vaì tiãút diãûn tênh toaïn Tiãút diãûn nhoí chëu neïn vaì uäún doüc cuîng do caïc læûc trãn. Tiãút diãûn tênh toaïn chëu neïn vaì uäún doüc cuîng do caïc læûc trãn, læûc quaïn tênh chuyãøn âäüng tënh tiãún, coìng uäún ngang laì do læûc quaïn tênh váûn âäüng làõc chuáøn thanh truyãön. + taûi tiãút diãûn (I-I). ÆÏng suáút neïn : . Tiãút diãûn nhoí nháút cuía thanh truyãön chênh laì tiãút diãûn cuía vêt me (Cho khåïp näúi) Þ ÆÏng suáút keïo do læûc quaïn tênh cuía âáöu træåüt vaì khäúi læåüng âáöu nhoí thanh truyãön (Vêt me) âæåüc xaïc âënh theo biãøu thæïc : . Trong âoï Pid = ( Mât + Mân) . R . w2 . (1 + l). Mât : Khäúi læåüng âáöu træåüt : Mât = 292,5 kg. Mân ; Khäúi læåüng âáöu nhoí cuía thanh truyãön ( Khäúi læåüng vêt me) Mân = Piâ = (292,5 + 34,8) . 50 . (5,44)2 . (1 + 0,1) . 10-3 = 532,73 kg = 5327,3 N. Váûy Kiãøm nghiãûm hãû säú an toaìn trãn ns åí tiãút diãûn nhoí nháút. Våïi 2,5 ns 5 (âiãöu kiãûn bãön), Âæåüc tênh theo cäng thæïc : ns = Trong âoï s-1 : Laì giåïi haûn moíi. Âäúi våïi theïp 45 : s-1 = 260 N/mm2 ys : hãû säú aính hæåíng âãún trë säú æïng suáút trung bçnh ys = 0,1 ( Âäúi våïi theïp caïc bon trung bçnh). (Thoía âiãöu kiãûn). + Taûi tiãút diãûn (II - II). Traûi tiãút diãûn trung bçnh thán thanh truyãön chëu æïng suáút keïo, neïn, uäún doüc, æïng suáút keïo do læûc quaïn tênh cuía khäúi læåüng âáöu træåüt vaì thanh truyãön åí phêa dæåïi tiãút diãûn trung bçnh gáy ra. N/mm2 Trong âoï Pjtb = (Mât + Mtb) . R . w2 . (1 + l). Mtb = Mât = 292,5 kg. Pjtb = (292,5 + 11, 14) . 0,05. (5,44)2 . (1 + 0,1) . 10-3 = 4942 N. Ftb = 144 . 90 = 12960. Þ N/mm2 < [ s]k ÆÏng suáút neïn vaì uäún doüc do täøng læûc P vaì læûc quaïn tênh chuyãøn âäüng tënh tiãún âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : Trong âoï : På = 600000 N. Ftb  : Tiãút diãûn trung bçnh cuía thanh truyãön. Ftb = 12960 mm2. C : hãû säú âàûc tênh cuía váût liãûu C = 2 . 104. Lo : Chiãöu daìi biãún daûng cuía thán thanh tryuãön khi chëu uäún doüc. L0 = 1, m = 1. M : Hãû säú sàõt âãún aính hæåíng ngaìm chëu læûc cuía thanh truyãön khi uäún doüc i : Baïn kênh quaïn tênh cuía tiãút diãûn. 90 Y X 144 Hçnh 6 -8 Âäúi våïi truûc x - x Tênh sæïc bãön âáöu to thanh truyãön : Do kãút cáúu coï tiãút diãûn phæïc taûp nãn ta tênh toaïn gáön âuïng. Tênh âáöu to thanh truyãön theo phæång phaïp Kinaxotsvili våïi giaí thiãút . + Âáöu to xem nhæ mäüt khäúi nguyãn, khäng xeït âãún mäúi gheïp . + Tiãút diãûn cuía âáöu to khäng âäøi bàòng tiãút diãûn nàõp. + Khi làõp càng baûc loït âáöu to thç baûc loït cuìng âáöu to vaì bi biãún daûng nhæ nhau. Do âoï mämen taïc duûng tyí lãû våïi mämen quaïn tênh cuía tiãút diãûn, coìn læûc taïc duûng tyí lãû våïi diãûn têch tiãút diãûn. + Coi âáöu to nhæ mäüt dáöm cong tiãút diãûn khäng âäøi ngám mäüt âáöu cuía tiãút diãûn æïng våïi goïc g = 400. Dáöm ngaìm mäüt âáöu âoï coï âæåüc do càõt boí mäüt næía cuía âáöu to vaì thay thãú sæû aính hæåíng cuía noï bàòng giaï trë mämen uäún MA vaì læûc phaïp tuyãún NA taûi tiãút diãûn (A-A) dáöm coï baïn kênh cong bàòng mäüt næía khoaíng caïch giæîa hai âæåìng tám läù gheïp bu läng thanh truyãön. + Læûc phán bäú trãn dáöm cong cuía âáöu to theo qui luáût âæåìng cosinnuyt. Hçnh 6 - 9 Ta coï : ÆÏng suáút täøng trãn noïc âáöu to laì Trong âoï : Pd : Læûc phán bäú trãn dáöm cong (N) C : Khoaïng caïch giæîa hai âæåìng tám bu läng C = 520 mm Våïi Wu : Mämen chäúng uäún theo tiãút diãûn A - A b : Bãö räüng thanh truyãön b = 240 mm R : Baïn kênh thanh truyãön R = 230 mm. r : Baïn kênh trong cuía thanh truyãön r = 150 mm. Jb : Momen quaïn tênh baûc loït tiãút diãûn A -A, Baûc loït coï tiãút diãûn càõt ngang laì 240 x 15 Jd : Mämen quaïn tênh taûi tiãút diãûn A - A nàõp thanh truyãön. . Fb + Fd = 240 (R - r) = 240 (230 - 150) = 19200 mm2 Váûy N/mm2 ÆÏng suáút cho pheïp våïi theïp cacbon laì [så] = 60 N/mm2. Váûy så < [så]. 6.4 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN 6.4.1SÅ ÂOÌ NGUYÃN LYÏ Hçnh 6- 10 6.4.2 Nguyãn lyï laìm viãûc. Âäüng cå trong maïy laì âäüng cå khäng âäöng bäü ba pha coï cäng suáút 7,5KW .Khi âoïng Automat A vaìo læåïi âiãûn , maûch âiãûn trong maïy luïc naìy váùn håí , maïy chæa hoaût âäüng.Khi áún nuït måí maïy M , luïc naìy coï doìng âiãûn trong maïy. Cäng tàõc coï âiãûn âoïng caïc tiãúp âiãøm KT maì khi ta thaí ra khoíi nuït måí maïy M doìng âiãûn trong maïy váùn duy trç. Khi muäún dæìng âäüng cå , ta áún nuït dæìng D , thç maûch âiãöu khiãøn khäng coï âiãûn laìm cho tiãúp âiãøm KT måí ra vaì âäüng cå ngæìng laìm viãûc. Ngoaìi ra trãn maûch ngæåìi ta coìn bäú trê caïc råle nhiãût RN âãø baío vãû âäüng cå khi quaï nhiãût. Khi quaï nhiãût caïc tiãúp âiãøm cuía råle nhiãût måí ra vaì âäüng cå ngæìng laìm viãûc.Âãø âaím baío aïnh saïng trong quaï trçnh laìm viãûc trãn maïy coìn bäú trê häüp biãún aïp âãø thàõp saïng.Âäüng cå âiãûn qua biãún aïp âãún cäng tàõc räöi âãún âeìn. CHÆÅNG VII THIÃÚT Kà ÚQUI TRÇNH CÄNG NGHÃÛ GIA CÄNG KHUÄN 7.1Qui trçnh cäng nghãû gia cäNG khuän 7.1.1 Choün váût liãûu Váût liãûu theïp 60 G Khuän trãn Daìy 25 Räüng 120 Y 120 41 100 72 Z 10 28 X W 15 120 X W 1 10 R14 53° 136° 7 4 2 9 3 8 R5 6 5 Hçnh 7-1 0,63 1,25 1,25 A Nhçn theo A 0,02 0.025 0,025 Khuän dæåïi Daìy 25 Räüng 120 Daìi 120 R5.5 15 8.2 28.4 104 73 138° 42 R15 56° Hçnh7.2 . 7.1.2 Viãút chæång trçnh gia cäng khuän trãn maïy phay CNC Do phäi quaï daìy nãn ta phaíi gia cäng qua 3 láön Baíng toaû âäü Baíng 1 : Âiãøm X Y Z 1 64 0 -4 2 64 41 -4 3 73 66.8 -4 4 73 77.2 -4 5 64.5 97.2 -4 6 55.5 97.2 -4 7 47 77.2 -4 8 47 66.8 -4 9 56 41 -4 10 56 0 -4 Baíng :2 Âiãøm X Y Z 1 64 0 -8 2 64 41 -8 3 73 66.8 -8 4 73 77.2 -8 5 64.5 97.2 -8 6 55.5 97.2 -8 7 47 77.2 -8 8 47 66.8 -8 9 56 41 -8 10 56 0 -8 Baíng : 3 Âiãøm X Y Z 1 64 0 -10 2 64 41 -10 3 73 66.8 -10 4 73 77.2 -10 5 64.5 97.2 -10 6 55.5 97.2 -10 7 47 77.2 -10 8 47 66.8 -10 9 56 41 -10 10 56 0 -10 %1234 (choün màût phàóng gia cäng XYZ) N01 G54 (goüi zerooffset ) N02 G90 G94 (gia cäng theo kêch thæåïc tuyãût âäúi duìng âån vë âo laì mm) N03 T01 M06 ( goüi dao phay màût âáöu ,ø10) N04 M03S500 (quûay truûc chênh theo chiãöu kim âäöng häö våïi täúc âäü 500v/p N05 G42 G00 X64 Y0 Z2 (hiãûu chènh baïn kênh duûng cu ,û dao bãn phaíi âæåìng viãön gia cäng ) N06 G01 Z-4 F50 S500 M08(chaûy âãún âiãøm X64 Y0 Z-4(âiãøm1) N07 Y41 (âiãøm2 ) N08 X73 Y66.8 ( âiãøm3) N09 G03 Y77.2 I-13 J-5.2 (âiãøm 4) N10 G01 X64.5 Y97.2 (âiãøm 5) N11 G03 X55.5 R5 (âiãøm 6) N12 G01 X47 Y77.2 (âiãøm 7) N13 Y66.8 I-3 J-5.2 (âiãøm 8 ) N14 X56 Y41 (âiãøm 9 ) N15 Y0 (âiãøm10 ) N16 G40 G00 X50 Z2 N17 G42 G00 X64 N18 G01 Z-8 F40 S800 (âiãøm1) N19 Y41 (âiãøm2 ) N20 X73 Y66.8 ( âiãøm3) N21 G03 Y77.2 I-13 J-5.2 (âiãøm 4) N22 G01 X64.5 Y97.2 ( âiãøm 5) N23 G03 X55.5 R5 (âiãøm 6 ) N24 G01 X47 Y77.2 (âiãøm 7) N25 Y66.8 I-3 J-5.2 (âiãøm 8 ) N26 X56 Y41 (âiãøm 9 ) N27 Y0 (âiãøm10 ) N28 G40 G00 X50 Z2 N29 G42 G00 X64 N30 G01 Z-10 F40 S800 (âiãøm1) N31 Y41 (âiãøm2 ) N32 X73 Y66.8 ( âiãøm3) N33 G03 Y77.2 I-13 J-5.2 (âiãøm 4) N34 G01 X64.5 Y97.2 ( âiãøm 5) N35 G03 X55.5 R5 (âiãøm 6 ) N36 G01 X47 Y77.2 (âiãøm 7) N37 Y66.8 I-3 J-5.2 (âiãøm 8 ) N38 X56 Y41 (âiãøm 9 ) N39 Y0 (âiãøm10 ) N40 G40 G00 X50 Z2 N41 T02 D2 M06(goüi dao phay màût âáöu, ø20) N42 M03 (quay truûc chênh theo chiãöu kim âäöng häö ) N43 G00 X10 Y10 Z2 N44 G01 Z-4 F30 S200 N45 Y90 N46 X30 N47 Y0 N48 X46 N49 G00 Z2 N50 G00 X84 N51 G01 Z-4 N52 Y90 N53 X104 N54 Y0 N55 X110 N56 Z2 N57 G00 X10 Y10 Z2 N58 G01 Z-8 F30 S200 N59 Y90 N60 X30 N61 Y0 N62 X46 N63 G00 Z2 N64 G00 X84 N65 G01 Z-8 N66 Y90 N67 X104 N68 Y0 N69 X110 N70 Z2 N71 G00 X10 Y10 Z2 N72 G01 Z-10 F30 S200 N73 Y90 N74 X30 N75 Y0 N76 X46 N77 G00 Z2 N78 G00 X84 N79 G01 Z-10 N80 Y90 N81 X104 N82 Y0 N83 X110 N84 Z2 N85 M30 (kãút thuïc chæång trçnh tråí laûi doìng lãûnh ban âáöu) 7.1.3 Maìi bàòng maïy maìi phàóng Sau khi gia cäng khuän bàòng maïy CNC xong âem sang maïy maìi phàóng ta tiãún haình maìi nhiãöu láön cho tåïi khi khuän âaût âæåüc âäü boïng Ra = 0,63mm 7.1.4 Nhiãût luyãûn Khuän âæåüc tiãún haình caïc cäng âoaûn åí trãn xong .Âãø cho khuän laìm viãûc tàng thãm tuäøi thoü vaì khuän khäng bë dáûp,bë teì trong khi laìm viãûc ta phaíi âem khuän nhiãût luyãûn âaût âæåüc âäü cæïng 75HRC 7.1.5 Yãu cáöu kyî thuáût Âaím baío khe heí cho pheïp Caûnh khuän trãn vaì khuän dæåïi phaíi sàõt beïn MUÛC LUÛC CHÆÅNG I Trang GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ CAÏC PHÆÅNG PHAÏP GIA CÄNG AÏP LÆÛC. 1 1.1 THÆÛC CHÁÚT, ÂÀÛC ÂIÃØM CUÍA GIA CÄNG AÏP LÆÛC 1 1.1.1 Thæûc cháút 1 1.1.2 Âàûc âiãøm 1 1.2 KHAÏI NIÃÛM VÃÖ BIÃÚN DAÛNG DEÍO KIM LOAÛI 1 1.2.1 Biãún daûng deío cuía kim loaûi 1 1.2.2 Caïc yãúu täú aính hæåíng âãún tênh deío vaì biãún daûng cuía kim loaûi 3 1.3 CAÏC PHÆÅNG PHAÏP GIA CÄNG KIM LOAÛI BÀÒNG AÏP LÆÛC 4 1.3.1 Caïn kim loaûi 4 1.3.6 Cäng nghãû dáûp táúm 13 CHÆÅNG II GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ CAÏC LOAÛI MAÏY DÁÛP VAÌ PHÆÅNG AÏN THIÃÚT KÃÚ...........................8 2.1 ÂËNH NGHÉA VAÌ ÆÏNG DUÛNG CUÍA MAÏY DÁÛP..........................8 2.1.1 Âënh nghéa: 8 2.1.2 ÆÏïng duûng cuía maïy dáûp: 8 2.2 CAÏC LOAÛI MAÏY DÁÛP THÆÅÌNG DUÌNG 8 2.2.1 Maïy dáûp truûc khuyíu 8 2.2.2 Maïy dáûp thuyí læûc 10 2.2.3 Maïy dáûp ma saït truûc vêt 11 2.3 CHOÜN MAÏY THIÃÚT KÃÚ 12 2.3.1 Phán têch caïc yãu cáöu kyí thuáût 12 2.3.2 Phán têch caïc kãút cáúu maïy 14 2.3.4 Choün phæång aïn thiãút kãú 16 CHÆÅNG III TÊNH TOAÏN ÂÄÜNG LÆÛC HOÜC VAÌ TÉNH HOÜC CÅ CÁÚU KHUYÍU - BIÃN - ÂÁÖU TRÆÅÜT. 18 3.1 CÁÚU TAÛO VAÌ NGUYÃN TÀÕC LAÌM VIÃÛC. 18 3.1.1 Så âäö âäüng cuía maïy eïp truûc khuyíu : 18 3.1.2 Nguyãn lyï laìm viãûc cuía maïy eïp truûc khuyíu : 19 3.2 THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG HOÜC MAÏY 19 3.2.1 Caïc säú liãûu ban âáöu 19 3.2.2.Haình trçnh vaì täúc âäü âáöu træåüt 20 CHÆÅNG IV TÊNH TOAÏN ÂÄÜNG LÆÛC HOÜC MAÏY. 26 4.1 LÆÛC EÏP DANH NGHÉA VAÌ LÆÛC EÏP CHO PHEÏP CUÍA ÂÁÖU TRÆÅÜT 26 4.2. PHÁN TÊCH LÆÛC TRÃN CÅ CÁÚU : 26 4.3.KÃÚT QUAÍ TÊNH TOAÏN LÆÛC MOMEN TAÏC DUÛNG LÃN CÅ CÁÚU : 28 CHÆÅNG V THIÃÚT KÃÚ CAÏC KÃÚT CÁÚU MAÏY. 30 5.1 TÊNH CHOÜN CÄNG SUÁÚT ÂÄÜNG CÅ VAÌ PHÁN PHÄÚI TYÍ SÄÚ TRUYÃÖN 30 5.1.1 Tênh choün âäüng cå âiãûn 30 5.1.2 Phán phäúi tyí säú truyãön 31 5.2 THIÃÚT KÃÚ BÄÜ TRUYÃÖN. 32 5.2.1 Thiãút kãú bäü truyãön âai. 32 5.2.2. Thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng. 37 5.3 TÊNH VAÌ THIÃÚT KÃÚ TRUÛC 42 5.3.1 Thiãút kãú truûc I 42 5.3.2 Thiãút kãú truûc II ( truûc khuyíu) 50 5.3.3 Kiãøm tra truûc khuyíu theo hãû säú an toaìn: 58 5.3.4 Thiãút kãú bäü pháûn gäúi âåíì: 62 CHÆÅNG VI THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU KHIÃØN. HÃÛ THÄÚNG PHANH AN TOAÌN.THANH TRUYÃÖN VAÌ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN. 66 6.1 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU KHIÃØN. 66 6.1.1 Tênh ly håüp. 66 6.1.2 Tênh then xoay. 67 6.1.3 Bäü pháûn âiãöu khiãøn. 68 6.2 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG PHANH. 71 6.2.1 Taïc duûng cuía phanh. 71 6.2.2 Kãút cáúu phanh. 72 6.2.3 Nguyãn tàõc hoaût âäüng. 72 6.2.4 Tênh gáön âuïng læûc phanh. 73 6.3 THIÃÚT KÃÚ THANH TRUYÃÖN. 75 6.3.1 Âiãöu kiãûn laìm viãûc vaì váût liãûu chãú taûo 75 6.3.2 Kãút cáúu thanh truyãön. 75 6.3.3 Tênh toaïn sæïc bãön cuía thanh truyãön: 75 6.3.4 Tênh sæïc bãön tay biãn. 77 6.4 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN 81 6.4.1 Så âäö nguyãn lyï. 81 6.4.2 Nguyãn lyï laìm viãûc. 81 CHÆÅNG VII THIÃÚT KÃÚ QUY TRÇNH CÄNG NGHÃÛ GIA CÄNG KHUÄN 7.1. QUY TRÇNH CÄNG NGHÃÛ GIA CÄNG KHUÄN 83 7.1.1choün váût liãûu. 83 7.1.2.Viãút chæång trçnh gia cäng trãn maïy CNC. 85 7.1.3.Maìi trãn maïy maìi phàóng. 85 7.1.4.Nhiãût luyãûn. 87 7.1.5.Yãu cáöu kyî thuáût. 88 TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO [1]TUÏ YÃN “CÄNG NGHÃÛ DÁÛP NGUÄÜI “ NHAÌ XUÁÚT BAÍN KHOA HOÜC vaì KYÎ THUÁÛT HAÌ NÄÜI 1974 [2]NGUYÃÙN VÀN LÁÙM .NGUYÃÙN TROÜNG HIÃÛP “TKCTM” NHAÌ XUÁÚT BAÍN GIAÏO DUÛC 1998 [3]âinh gia tæåìng .taû khaïnh lám “nguyãn lyï maïy”nhaì xuáút baín khoa hoüc vaì kyî thuáût [4]NINH ÂÆÏC TÄÚN”DUNG SAI VAÌ LÀÕP GHEÏP”NHAÌ XUÁÚT BAÍN GIAÏO DUÛC [5]Là CÄNG DÆÅÎNG VAÌ CAÏC TAÏC GIA”KIM LOAÛI HOÜC “ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA HAÌ NÄÜI 1986 [6]nguyãùn vàn häöng “maïy reìn dáûp “nhaì xuáút baín khoa hoüc vaì kyî thuáût haì näüi 1987 [7]PHAÛM MINH TUÁÚN”ÂÄÜNG CÅ ÂÄÚT TRONG “NHAÌ XUÁÚT BAÍN KHOA HOÜC VAÌ KYÍ THUÁÛT HAÌ NÄÜI 1999 [8]tráön vàn âëch “Thiãút kãú âäö aïn CNCTM”NHAÌ XUÁÚT BAÍN KHOA HOÜC VAÌ KYÎ THUÁÛT HAÌ NÄÜI 2001 [9]nguyãùn âàõc läüc vaì caïc taïc giaí”cnctm”(tÁÛP 1,2) NHAÌ XUÁÚT BAÍN KHOA HOÜC VAÌ KYÍ THUÁÛT [10]CHÁU MAÛNH LÆÛC “CÄNG NGHÃÛ GIA CÄNG TRÃN MAÏY CNC”NXB ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG ÂAÌ NÀÔNG 2001 LÅÌI NOÏI ÂÁÖU Nãön cäng nghiãûp trãn thãú giåïi hiãûn nay âaî vaì âang phaït triãøn, thay âäøi aìo aût. Trong khi âoï, næåïc ta måïi chè åí trong giai âoaûn cäng nghiãûp hoïa, hiãûn âaûi hoïa. Âãø täön taûi vaì këp theo sæû phaït triãøn cuía thãú giåïi, chuïng ta cáön phaíi âäøi måïi vaì táûn duûng táút caí nhæîng gç hiãûn coï. Trong âoï nghaình Chãú taûo taûo maïy laì mäüt ngaình then chäút âi âáöu trong cäng cuäüc cå khê hoïa cuía næåïc nhaì. Qua thåìi gian daìi hoüc táûp, nghiãn cæïu lyï thuyãút vaì thæûc tãú cuìng våïi sæû hæåïng dáùn, giuïp âåî nhiãût tçnh cuía tháöy giaïo Nguyãùn Âàõc Læûc cuîng nhæ caïc tháöy cä giaïo trong ngaình chãú taûo maïy thuäüc khoa cå khê. Em âaî âæåüc nháûn nhiãûm vuû thiãút kãú Maïy eïp truûc khuyíu 60T laìm âãö taìi täút nghiãûp cuía mçnh. Sau 14 tuáön thæûc hiãûn âæåüc sæû hæåïng dáùn cuía tháöy Nguyãùn Âàõc Læûc âãún nay âäö aïn täút nghiãûp cuía em âaî hoaìn thaình. Tuy nhiãn thåìi gian thiãút kãú coï haûn vaì nhæîng kinh nghiãûm chæa âáöy âuí cuía baín thán nãn âäö aïn khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït. Mong caïc quê tháöy cä giaïo caïc baûn beì âoïng goïp yï kiãún âãø âäö aïn âæåüc hoaìn thiãûn hån. Em xin chán thaình caím ån tháöy giaïo hæåïng dáön, caïc tháöy cä giaïo bäü män chãú taûo maïy cuìng caïc caïn bäü kyî thuáût Xê Nghiãûp saín xuáút khung vaì làõp raïp xe 2 baïnh gàõn maïy 520 nuïi thaình âaî taûo âiãöu kiãûn giuïp âåî em hoaìn thaình âäö aïn naìy. Âaì Nàông, ngaìy 1 thaïng 06 nàm 2003 Sinh viãn thiãút kãú: Âàûng Vàn Khuyãn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHUUYEN.DOC
  • dwgCUM.DWG
  • dwgDA SUA.dwg
  • docDAO QUANG VINH.DOC
  • dwgDrawing7.dwg
  • docNHIEM VU.DOC
Luận văn liên quan