Thiết kế máy khoan tự động

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Chương 1: Một số vấn đề tổng quát về nghành cơ khí chế tạo máy 3 I.1. Nhiệm vụ của ngành cơ khí trong thời kỳ công nghiệp hoá 3 I.2. Vai trò của công nghệ CNC 4 I.3. Sự phát triển và chức năng của các ngôn ngữ thường dùng 5 I.4. Giới thiệu một số phần mềm thông dung cho nghành chế tạo máy 7 Phần 1: Thiết kế động học toàn máy 8 Chương I: Thiết kế động học hộp tốc độ 8 I. Công dụng và yêu cầu 8 II. Chọn phương án bố trí 8 III. Chọn phương án không gian 9 IV. Chọn phương án thứa tự 9 V. Tính chọn phươn án tối ưu 9 VI. Lưới đồ thị vòng quay 10 VII. Chọn động cơ điện 11 VIII.Tính các tỷ số truyền 10 IX. Tỉ số truyền đai 14 X. Kiểm nghiệm số vòng quay trục chính 15 Phần 2: Động lực học của máy. 16 Chương II. Xác định công suất và tính động cơ điện 16 I. Xác định chế độ làm việc 16 II. Tính mô men xoắn 16 III. Tính động cơ điện 16 IV. Lập bản tính hộp tốc độ 17 Chương III. Tính toán chi tiết máy trong hộp tốc độ 19 I. Tính bộ truyền đai 19 II. Xác định số đai cần thiết 20 III. Tính thông số hình học các cặp bánh răng 21 IV. Tinh trục chính 25 V. Tính trục 1 28 Chương IV: Thiết kế hệ thống điều khiển hộp tốc độ 32 I. Tính trọng lượng bánh răng di trượt 32 II. Tính chọn động cơ DC 32 III. Tính tốc độ nâng cơ cấu 33 IV. Tính thời gian di chuyển hết hành trình cực đại 34 V. Mô hình hệ thống điều khiển tự động 35 VI. Sơ đồ mạch điện 34 VII. Bản đầu vào/ra hộp tốc độ 35 VII.Bản gia tri vào/ ra hộp tốc độ 36 Chương V: Thiết kế hộp chạy dao 37 I. Đặc điểm và yêu cầu 37 II.1 phương án không gian 37 II.2 Phương án thứ tự 38 III. Đồ thị vòng quay 39 IV. Tính số răng trong các nhóm truyền 40 V. Kiểm nghiệm sai số 42 VI. Tính các thông số hình học của các bánh răng 44 VII. Tính trục và ổ lăn 48 VII.1. Trục 4 50 VII.2. Trục 5 52 VII.3. Trục 6 53 VII.4. Trục 7 52 VIII. Tính trục vít bánh vít 55 IV. Tính li hợp ma sat 57 Chương VI: Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển hộp chạy dao 58 I. Mô hình điều khiển 58 II. Sơ đồ cổng vào ra 59 II.1 Bảng hổ trợ vị trí và hiển thị số tốc độ ăn dao 59 III. Thiết kế cơ cấu đo chiều sâu cắt tự động 60 IV. Sơ đồ mạch điều khiển 61 Chương VII: Tính toán và thiết kế bàn máy 62 I. Tính toán, thiết kế bàn máy chuyển động theo phương X 62 II. Tính toán, thiết kế bàn máy chuyển động theo phương Z 65 Chương XIII: hệ toạ độ máy 67 I. Hệ toạ độ máy 67 II. Bản giá trị các đầu vào/ra 68 Chương IX: Thiết chương trình tính toán máy 69 I. Giới thiệu chương trình 69 II. Giới hạn chưong trình 69 III. Phương pháp sử dụng 68 IV. Giới thiệu mã nguồn chương trình 73 Chương X:Đại cương về điều khiển lôgic và khả lập trình PLC 84 I. Một số vấn đề chung 84 II.1. Lý do sử dụng PLC 85 II.2. Giới thiệu S 7- 200 của hãng SIMENS 86 II.3. Các vấn đề khi sử dụng PLC s7- 200 88 II.4.1 Một số vấn đề khi lập trình PLC 91 II.4.2 Vòng quét 93 II.4.3. Các chế độ hoạt động 95 II.4.4. Gở rối 95 II.4.5. Thông báo và xử lí lỗi 98 II.4.6. Đại chỉ vào ra trực tiếp 99 II.4.7. Vùng ảnh các đầu vào ra 101 II.4.8. Các vùng bộ đếm 104 II.4.9. Các hằng số 107 II.4.10. Bảo toàn dữ liệu 108 II.4.11. Các quá trình Dowload và Upload 109 III. Lưu dữ liệu lâu dài từ chương trình 113 1. Sử dụng các cartridge để lưu chương trình 115 2. Các đầu vào/ ra 115 3. Các đầu vào ra cục bộ và mở rộng 115 4. Lọc đầu ra 117 5.Nhận biết xung vào 117 6. Bảng các đàu ra 118 7. Các đầu ra tương tự 119 8. Vào/ ra tốc độ cao 120 9. Các bộ đếm tốc độ cao 120 10. Đầu ra xung tốc đọ cao 121 11. Điều chỉnh tương tự 121 Chương XI: Chương trình gia công mẫu. 123 I. Bài toán ví dụ 123 1. Đặt vấn đề 123 2. Giải quyết vấn đề 123 3. Yêu cầu nhân lực 123 4. Chương trình gia công mấu 123 Chương XII: Vấn đề kết nối và khả năng viết phần mềm cho máy cơ khí khi ứng dung PLC điều khiển. 129 I. Đặt vấn đề 129 II. Ví dụ về xây dựng phần mềm 131 III. Phương hướng 131 IV. Giải quyết 131 V. Đoạn chương trình biên dịch từ ngôn ngữ Visual Basic sang ngôn ngữ PLC 133 VI. Kết luận 134 Chương VIII. Giới thiệu đoạn chương trình hỗ trợ lập trình điều khiển 135 Chương : Kết luận I. Ưu điểm khi dùng PLC trong điều khiển cơ cấu cơ cấu cơ khí 152 II. Nhược điểm dùng PLC trong điều khiển cơ cấu cơ cấu cơ khí 152 III. Các ý kiến đề nghị 152

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2675 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế máy khoan tự động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nay ráút phäø biãún vaì âæûåc nhiãöu ngæåìi sæî duûng. Delphi laì ngän ngæî ra âåìi näúi tiãúp ngän ngæî pascal. Laì mäüt ngän ngæî hæåïng âäúi tæåüng ráút maûnh. Tuy nhiãn theo yï kiãún cuía caïc nhaì láûp trçnh chuyãn nghiãûp thç coï nhæåüc âiãøm laì mäüt ngän ngæî coï tênh lägic cao, tæång tæû Pascal, khi laìm viãûc våïi ngän ngæî naìy thæåìng gàûp khoï khàn khi taûo thuáût toaïn. Chè phuì håüp cho nhæîng ngæåìi âaî quen våïi caïc ngän ngæî pascal, C. Khaí nàng chia seî thäng tin trãn maûng. Caïc váún âãö häø tråü thæång maûi âiãûn tæí, internet váøn phæïc taûp. Bãn caûnh âoï laì ngän ngæî láûp trçnh hæåïng âäúi tæåüng Visual Basic. Laì saín pháøm cuía haíng Microsoft laì haíng âaî cho ra âåìi hãû âiãöu haình windows, mäüt mäi træåìng chuí yãúu cho caïc maïy tênh trãn thãú giåïi hiãûn nay. Do âoï ngæåìi ta váøn sæí duûng visual Basic, vç hãû âiãöu haình vaì ngän ngæî viãút ra cuìng mäüt haîng. Nãn váún âãöì tææång thêch laì täút hån. Visual Basic häø tråü maûnh vãö váún âãö thæång maûi diãûn tæí, truy xuáút dæî liãûu, maûng internet. Vãö caïc váún âãö kyî thuáût nhæ truy xuáút tên hiãûu qua caïc cäøng maïy tênh, vãö váún âãö giaíi quyãút caïc váún âãö kyî thuáût coìn haûn chãú. Tuy nhiãn âáy khäng phaíi laì váún âãö quan troüng âäúi våïi nhæîng ngæåìi khäng chuyãn vãö tin hoüc, âiãûn tæí. Våïi lyï do visual Basic coï khaí nàng liãn kãút âäüng ráút låïn våïi caïc ngän ngæî khaïc. Màût khaïc hiãûn nay trãn thãú giåïi caïc bäü âiãöu khiãøn khaí láûp trçnh âãöu coï ngän ngæî riãng cuía noï. Váún âãö âàût ra laì laìm thãú naìo chuïng ta giaíi quyãút baìi toaïn kyî thuáût bàòng ngän ngæî láûp trçnh nhæ thãú naìo. Maî hoaï thaình caïc ngän ngæî cuía bäü âiãöu khiãøn ra sao. Âiãöu naìy chuïng ta coï thãø laìm âæåüc nhåì vaìo khaí nàng liãn kãút. Âàûc biãût caïc bäü vi âiãöu khiãøn trãn thë træåìng hiãûn nay âãöu coï khaí nàng liãn kãút âæåüc våïi táút caí caïc ngän ngæî âàûc biãût thuáûn låüi våïi cáúc ngän ngæî báûc cao. Xæî lyï baìi toaïn, mä phoíng bàòng phæång phaïp láûp trçnh maî hoaï vãö ngän ngæî cuía bäü âiãöu khiãøn. Âáy chênh laì âiãøm maûnh cáön khai thaïc âãø thiãút kãú chãú taûo caïc maïy cå khê âiãöu khiãøn bàòng maïy tênh mäüt caïch hiãûu quaí vaì âån giaín hån so våïi phæång phaïp ta phaíi thiãút kãú riãng cho maïy cå khê mäüt bäü vi âiãöu khiãøn riãng maì træåïc âáy váøn hay laìm. Âäúi våïi phæång phaïp naìy chuïng ta êt gàûp caïc khoï khàn khi laìm viãûc våïi caïc thiãút bë âiãûn tæí. Ngän ngæî Autolisp: Âãøí âæûåc nhanh choïng ngæoìi ta thæåìng láûp trçnh sàón âãø veî nhanh. Ngän ngæî chuyãn vãö âäö hoaû Autolip laì mäüt pháön mãöm cuía haîng Autodesk. Våïi daûng ngän ngæî naìy ta coï thãø laûpp trçnh âäö hoaû vaì chaûy chæång trçnh trãn nãön Atocad. Tuy nhiãn ngän ngæî naìy hiãûn nay váøn chæa âæûåc duìng nhiãöu trong chãú taûo maïy vç lyï do thæï nháút laì láûp trçnh âäö hoaû váøn laì mäüt váún âãö khoï khàn. Thæï hai laì hiãûn giåì trong chãú taûo maïy ngæåìi ta thæåìng gæíi dæî liãûu gia cäng træûc tiãúp qua caïc maïy gia cäng kyî thuáût säú. Khäng cáön thäng qua cäng nhán thao taïc, nãn hiãûn nay váún âãö thiãút láûp baíng veî váøn khäng laì quan troüng so våïi træåïc âáy. Âoï laì mäüt säú ngän ngæî thæåìng duìng vaì thäng dung nháút hiãûn nay. I.4. Giåïi thiãûu mäüt säú pháön mãöm æïng duûng sæí dung thäng duûng cho nghaình chãú taûo maïy hiãûn nay. Caïc pháön mãöm hiãûn nay laì ráút nhiãöu, ta coï thãø váûn duûng caïc tênh nàng cuía noï giaíi quyãút baìi toaïn âaût ra ráút hiãûu quaí. Sau âáy laì mäüt säú pháön mãöm âiãøn hçnh âæåüc thiãút kãú riãng cho nghaình chãú taûo maïy vaì mäüt säú pháön mãöm khaïc coï thãø sæí duûng hiãûu quaí trong chãú taûo maïy. Autocad: Laì pháön mãöm âäö hoaû thënh haình nháút hiãûn nay. Âæûåc haîng Auto Desk thiãút kãú. Våïi tênh nàng xæí lê âäö hoaû cao, âaïp æïng cho moüi nghaình. Tuy nhiãn tæì phiãn baín Autocad 2000 tråí vãö træåïc váún âãö häø tråü thiãút kãú caïc màût cong váøn coìn haûn chãú. Mechanical: Cuîng laì saín pháøm cuía haîng AutoDesk âæûåc thiãút riãng cho nghaình cå khê. Våïi pháön mãöm naìy ta coï thãø thiãút láûp caïc baín veî âiãûn tæí nhanh choïng, chênh xaïc phuì håüp våïi tiãu chuáøn quäúc tãú . Khaí nàng xæí lê âäö hoaû 3D tæì 2D ráút cao. Coï khaí nàng gåíi tên hiãûu gia cäng âãún caïc maïy CNC hiãûn nay. RDM5: Laì pháön mãöm cuía Phaïp, âæåüc thiãút láûp dæûa trãn caïc pheïp toaïn, thuáût toaïn pháön tæí hæîu haûn. Laì daûng toaïn hoüc hiãûn âaûi chè coï thãø giaíi trãn maïy tênh. Pháön mãöm naìy häø tråü tênh toaïn sæïc bãön cuía caïc chi tiãút maïy nhæ truûc, baïnh ràng, voí maïy.. Studio: Pháön mãöm thiãút kãú caïc hãû thäúng thuyí læûc khê neïn. Coï khaí nàng thiãút lãú mä phoíng vaì tênh toaïn caïc hãû thäúng thuyí læûc khê neïn mäüt caïch nhanh choïng. Cad/cam cimatron: Laì pháön mãöm viãút cho caïc maïy CNC cuía haîng haìng khäng Nasa Hoa Kyì. Coï khaí nàng thiãút láûp caïc baín veî cå khê trong khäng gian nhiãöu chiãöu. Tæû âäüng tênh caïc chãú âäü gia cäng trong càõt goüt kim loaûi. Laì pháön mãöm tiãn tiãún nháút hiãûn nay. PHÁÖN I THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG HOÜC TOAÌN MAÏY CHÆÅNG I THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG HOÜC HÄÜP TÄÚC ÂÄÜ I. Cäng duûng vaì yãu cáöu. Häüp täúc däü laì mäüt bäü pháûn quang troüng trong maïy càõt kim loaûi, duìng âãø thæûc hiãûn caïc nhiãûm vuû: Truyãön cäng suáút tæì âäüng cå âiãûn âãún truûc chênh. Âaím baío phaûm vi âiãöu chènh cáön thiãút cho truûc chênh, hoàûc truûc cuoïi cuìng cuía häüp täúc âäü våïi cäng bäüi vaì säú cáúp váûn täúc Z theo yãu cáöu. Häüp täúc âäü coï thãø chãú taûo cuìng khäúi våïi truûc chênh. Hoàûc âæåüc chãú taûo riãng biãût. Tæì caïc thäng säú cå baín Rn, j, vaì Z ta coï thãø læûa choün âæåüc nhiãöu phæång aïn vãö kãút cáúu cuía häüp täúc âäü våïi caïc bäú trê voìng quay, säú truûc, hãû thäúng bäi trån, caïc cå cáúu âiãöu khiãøn v.v..ráút khaïc nhau, do âoï ta phaíi tênh toaïn choün læûa phæång aïn thêch håüp nháút våïi yãu cáöu sau: Caïc giaï trë n1¸nz vaì hãû säú cáúp voìng quay phaíi nàòm trong daîy caïc trë säú tiãu chuáøn. Caïc chi tiãút maïy tham gia vaoì caïc viãûc truyãön âäüng phaíi baío âaím âäü bãön, âäü chênh xaïc, cæïng væîng, nháút laì âäúi våïi truûc chênh. Kãút cáúu häüp täúc âäü phaíi âån giaín, xêch truyãön âäüng phaíi âån giaín, håüp lê âãø âaût âæåüc hiãûu suáút cao. Cå cáúu dãù thaïo làõp sæía chæîa. Caïc cå cáúu âiãöu khiãøn phaè nheû nhaìn vaì an toaìn. Tæì caïc yãu cáöu trãn ta tiãún haình phán têch, læûa choün caïc phæång aïn nháút phuì håüp våïi yãu cáöu kinh tãú cho pheïp. II. Choün phæång aïn bäú trê Maïy khoan coï cäng suáút trung bçnh, kãút cáúu âån giaín, cäng suáút trung bçnh nãn choün phæång aïn håüp täúc âäü duìng chung våïi truûc chênh. Caïc säú liãûu ban âáöu Cáúp säú voìng quay z =9 Täúc âäü quay cæûc âaûi nmax=1300 (v\p) Täúc âäü quay cæûc tiãøu nmin=90 (v\p) Cäng bäüi Choün j theo day tiãu chuáøn j=1.41 Tra baíng chuäøi säú voìng quay, ta coï chuäøi säú voìng quay truûc chênh nhæ sau: 90;125;80;250;355;500;710;1000;1460. III.Choün phæång aïn khäng gian Zv=9=3x3 Váûy ta chè coï mäüt phæång aïn khäng gian duy nháút, säú nhoïm truyãön x=2 Täøng säú baïnh ràng trong häüp täúc âäü laì: S0=2x(3+3)=12 IV.Choün phæång aïn thæï tæû. Coï 2 nhoïm tyí säú truyãön a,b + Nhoïm a coï 3 tyí säú truyãön +Nhoïm b coï 3 tyí säú truyãön -Säú phæång aïn thæï tæû B=k! (k laì nhoïm tyí säú truyãön ) Tæì cäng thæïc kãút cáúu Z=Pa(x1).Pbl(x2)=3 x X1.3x X2 Pa,Pb : Tyí säú truyãön hai nhoïm a,b x1, x2 læåüng måí (Âàûc tênh cuía nhoïm) Ta choün phæång aïn thæï tæû sao cho læåüng måí thay âäøi tæì tæì vaì nàòm trong phaûm vi cho pheúp vaì Våïi phæång aïn khäng gian nhæ trãn ta coï phæång aïn thæï tæû nhæ sau: z=3 x 3 vaì z=3 x3 (I)(II) (II),(I) Âãø choün phæång aïn täúi æu nháút, ta thiãút láûp læåïi kãút cáúu nhæ sau: V. Tênh toaïn âãø choün phuång aïn täúi æu Ri=j(3-1)p =1.412=1.98 p: laì tyí säú truyãön cuía nhoïm x: Læåüng måí trong hai tia lán cáûn trong nhoïm I våïi phæång aïn thæï thæû (I - II) R2=1.41(6)=7,85 Nháûn xeït : Caí hai phæång aïn trãn âãöu thoaí maîn âiãöu kiãûn nhæng phæång aïn thæï nháút, coï daûng reí quaût thay âäøi tæì tæì nãn ta choün phæång aïn thæï nháút (I-II) VI. Læåïi âäö thë voìng quay VII. Choün så bäü âäüng cå âiãûn Choün truyãön âäüng âai, coï æu âãøm laìm viãûc ãm vaì an toaìn Tham khaío maïy tæång tæû K125 choün så bäü âäüng cå khäng âäöng bäü 3 pha, våïi caïc thäng säú kyî thuáût sau: Cäng suáút âäüng cå: N=2.8 Kw Täúc âäü voìng quay n=1420 (v/p) VIII. Tênh tyí säú truyãön Âãø veî læåïi âäö thë voìng quay ta choün caïc tyí säú truyãön khaïc nhau theo quy luáût cáúp säú nhán våïi cäng bäë 1,41 Nhoïm 1: Choün Nhoïm 2: Choün Kiãøm tra Váûy caïc tyí säú truyãön trãn thoaí maîn yãu cáöu Tênh tyí säú truyãön âai hay säú voìng quay cuía truûc vaìo n0 Tæì Tæì daîy säú tiãu chuáøn ta choün n0=710 (v/p) Ta thiãút láûp læåïi âäö thë voìng quay nhæ sau: 90 125 180 250 355 500 710 1000 1460 IX. Tênh säú ràng trong caïc bäü truyãön Truûc I coï 3 baïnh ràng, truûc 2 coï 6 baïnh ràng, do âoï ta giaím säú baïnh ràng trong bäü truyãön nhàòm muûc âêch âån giaín häüp täúc âäü vaì goün nheû kêch thæåïc. Âäúi våïi nhoïm baïnh ràng 1 tiãún haình tênh toaïn bçnh thæåìng Ta coï tyí säú truyãön Tæì caïc thæìa säú trãn ta coï bäüi säú chung nhoí nháút k=22x3=12 Trong nhoïm truyãön âäüng naìy coï Imin=i1 vaì imax=i3, tyí säú truyãön i1 coï âäü nghiãn låïn hån i3 nãn cbaïnh ràng chuí âäüng nàòm åí i1 Våïi zmin =17 ta choün Emin =7 do âoï, täøng säú ràng z nhoí hån trë säú cho pheïp âæåüc thoaí maîn. Váûy ta tênh säú ràng cuía nhoïm chuí âäüng nhæ sau. 28 42 35 56 42 49 Så âäö truyãön âäüng nhoïm 1 nháûn xeït : Nãn choün baïnh ràng coï tyí säú truyãön z=56 laìm baïnh ràng duìng chung laì täút nháút, vç noï coï âæåìng kênh låïn nháút nãn giaím âæåüc thåìi gian moìn Váûy choün baïnh ràng z=56 laìm baïnh ràng duìng chung Ta coï : Choün z’6=29 z4=17 z5=68 + Nhoïm truyãön i5 z5=35 z’5=40 17 56 35 68 50 29 I Z=z’ 28:56 35:49 42:42 17:68 35:50 56:29 84 85 Trãn cå såí trãn ta thiãút láûp så âäö âäüng cuía häüp täúc âäü nhæ sau: 68 Z29 50 Z35 z42 28 Z42 Z17 Z35 z56 X. Tênh tyí säú truyãön âai n=710 (v/p) : Täúc âäü truûc vaìo nâc=1420 (v/p) :Täúc âäü âäüng cå : Hiãûu suáút bäü truyãön âai XI. Kiãøm nghiãûm sai säú voìng quay truûc chênh. Tæì phæång trçnh xêch täúc âäü. Kiãøm nghiãûm sai säú theo cäng thæïc Trong âoï : ntt: säú voìng quay thæûc tãú ntc säú voìng quay tiãu chuáøn Laì säú voìng quay cho pheïp Tênh säú voìng quay thæûc tãú cuía häüp täúc âäü nhæ sau: N Phæång trçnh xêch ntc ntt n1 90 87.4 -2,88 4,1% n2 125 124,8 -0,6 4,1% n3 180 174,8 -2,88 4,1% n4 250 244,7 -0,021 4,1% n5 255 349,6 -2,092 4,1% n6 500 489,54 -2,08 4,1% n7 710 685,25 -3,485 4,1% n8 1000 964,6 -3,54 4,1% n9 1400 1350,4 -3,54 4,1% Âäö thë sai säú PHÁÖN II.ÂÄÜNG LÆÛC HOÜC CUÍA MAÏY CHÆÅNG II:XAÏC ÂËNH CÄNG SUÁÚT VAÌ TÊNH ÂÄÜNG CÅ I Xaïc âënh chãú âäüü laìm viãûc cho maïy Duìng phæång phaïp chãú âäü càõt giåúi haûn âãø tênh toaïn Thäng thæåìng duìng 3 phæång phaïp -Chãú âäü càõt goüt cæûc âaûi cuía âai -Chãú âäü càõt goüt tênh toaïn -Chãú âäü càõt goüt thæí maïy II. Tênh moment xoàõn aïp duûng chãú âäü thæí maïy cuía nhaì maïy cå khê Haì Näüi Khoan läù f25, muîi khoan theïp gioï n=272 (v/p),ss=0,48 (mm/v) Taíi Pmax=9000N Ta coï moment Mx=c2.dx2.sy2=350.251,9.0.480,8=76173(n/mm) Xaïc âënh læûc chaûy dao cæûc âaûi Q=(1+0,5.f).Px+f’’.Mx/D (TKMCKL) f,f’’’’ : Hãû säú thu goün trãn soïng træåüt maïy khoan, thäng thæìång choün trong khoaíng: f=0.15 Ta choün f=0,15 : f”=0,2 D: Âæåìng kênh äúng truûc chênh choün theo maïy khoan k125; D=80(mm) . III Tênh cäng suáút âäng cå âiãûn Xaïc âënh cäng suáút âäüng cå truyãön dáùn chênh Ta duìng chung mäüt âäüng cå cho häüp täúc âäü vaì häüp chaûy dao. Cäng suáút âäng cå gäöm Nâc=Nc+No+Np Trong âoï: Nc: cäng suáút càõt No: Cäng suáút chgaûy khäng Np: cäng suáút do ytiãu hao cuía maïy vaì do nguyãn nhán ngáùu nhiãn Tênh cäng suáút càõt Tênh cäng suáút gáön âuïng theo cäng suáút càõt Tênh cäng suáút theo læûc chaûy dao Theo chãú âäü thæí maïy ta coï s=0,62(mm/v) n=140(v/p) Q=986,43(N) Cäng suáút âäüng cå âiãûn Ndc=Ncssb=2,7+0,1=2,8 (KW) Choün âäüng cå âiãûn khäng âäöng bäü A424 caïc thäng säú kyî thuáût sau N=2,8 KW,n=1420 (v/p). IV .Láûp baín tênh cho häüp täúc âäü Cäng suáút trãn caïc truûc :Hiãûu suáút bäü truyãön âai : Hiãûu suáút äø Hiãûu suáút bäü truyãön baïnh ràng Xaïc âënh säú voìng quay nnax,nmin Tæì læåïi âäö thë voìng quay nI=nt.t=710 (v/p) nmin=355 (v/p) nIImax.=710 (v/p) nIIImin.=90 (v/p) nIIImax.=1400 (v/p) Aïp duûng cäng thæïc tênh âäüng læûc ta co So saïnh chuäøi voìng quay ta choün nIIt =500 (v/p) nIIIt =125 (v/p) Xaïc âënh momen caïc truûc trung gian Truûc I: Truûc II: TruûcIII: Âæåìng kênh så bäü truûc Choün så bäü d1=25 (mm) d1I=25 (mm) d1II=40 (mm) Truûc nmin[v/p] Ntênh[v/p] Nt[KW] Mt[N.mm] dsb[mm] dchoün så bäüü I 710 710 2,579 34689,37 1523 25 II 355 500 2,515 48036,65 1725 25 III 90 125 2,452 187332,8 2740 40 CHÆÅNG III: TÊNH TOAÏN CHI TIÃÚT MAÏY TRONG HÄÜP TÄÚC ÂÄÜ I. Tênh toaïn bäü truyãön âai. Choün loaûi âai Cäng suáút âäng cå : N=2,8 (KW) Säú voìng quay: 1420 (v/p) Choün tiãút diãûn âai: 510 (m/s) Choün tiãút diãûn loaûi A, duìng âai thang cho giaím pheïp goïc äm, vaì læûc taïc duûng lãn truûc cuîng nhæ læûc càn âai. Âäöng thåìi giaím âæåüc kêch thæåïc truûc cáön thiãút. Dæûa vaìo baín 5-15 (TKCTM) choün Dmin=100 (mm) Kiãøm tra váûn täúc âai Thoaí maîn âiãöu kiãûn Tênh âæåìng kênh âai låïn D2 Choün theo tiãu chuáøn D2=220(mm) Kiãøm nghiãûm säú voìng quay thæûc tãú cuía truûc bë âäüng. Choün khoaíng caïch truûc A så bäü I=2,04 tra baíng ta choün A=1,2.D2=1,2.220=264 (mm) Âënh chênh xaïc chiãöu daìi âai vaì khoaíng caïch truûc A Láúy theo tiãu chuáøn choün L=1060(mm) Chiãöu daìi thæûc tãú cuía âai laì L=Lo+33=1093 (mm) Kiãøm nghiãûm säú voìng quay trong 1 giáy. Tênh chênh xaïc khoaíng caïch truûc A = Khoaíng caïch truûc nhoí nháút âãø màõc âai Amin=A-0,015.L=282-0,015.1093=265,6 (mm) Khoaíng caïch truûc låïn nháút âãø càn âai Amax=A+0,03.L=282+0,03.1093=314,79(mm) II. Xaïc âënh säú læåüng âai cáön thiãút Trong âoï: ct=0,8 ; cV=1,0 ; ca=0,95 ;v=8,17(m/s) Choün z=3 Âënh caïc kêch thæåïc cuía âai Våïi loaûi âai thang coï tiãút diãûn A ta chon caïc thäng säú sau Chiãöu räüng baïnh âai B=(z-1).t.2.s T=16 ; s=10;ho=3,5 B=(3-1).162.10=52 (mm) Âæåìng kênh ngoaìi cuía âai. Du1=D1+2.h0=100+2.3,5=117 (mm) Du2=D2+2.h0=220+2.3,5=227 (mm) Læûc càn ban âáöu våïi mäùi âai Læûc taïc duûng lãn truûc III. Tênh baïnh ràng trong häüp täúc âäü (Chæång trçnh tênh âaî âæåüc thiãút láûp bàòng ngän ngæî Visual Basic, caïc chi tiãút âaî âæåüc kiãøm tra bãön. Maî nguäön cuía chæång trçnh seî âæåüc giåïi thiãûu chæång IX ) TEN CAP BANH RANG banh rang so:tocdo35/49 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................thep35 Vat lieu banh 2..................thep 35 Ung suat tiep banh 1.............489 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............489 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............185 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............185 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............260(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............260 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............520 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............520(n/mm2) Do cung HB banh 1................150 Do cung HB banh 2................150 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......126 ( mm ) so rang............... .......35/49 Modun banh rang............... .......3 Chieu cao rang...........................6.75 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.75 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 105 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..147 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............111 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............153 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............98.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............140.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................33828.521 (N/mm ) Luc vong.................................644.353 ( N ) Luc huong tam............................234.396 ( N ) ---------------------------------------------- ============================= TEN CAP BANH RANG banh rang so:tocdo42/42 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................thep35 Vat lieu banh 2..................thep 35 Ung suat tiep banh 1.............489 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............489 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............185 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............185 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............260(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............260 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............520 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............520(n/mm2) Do cung HB banh 1................150 Do cung HB banh 2................150 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......126 ( mm ) so rang............... .......42/42 Modun banh rang............... .......3 Chieu cao rang...........................6.75 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.75 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 126 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..126 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............132 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............132 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............119.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............119.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................33828.521 (N/mm ) Luc vong.................................536.961 ( N ) Luc huong tam............................195.33 ( N ) ---------------------------------------------- ============================= TEN CAP BANH RANG banh rang so:tocdo28/56 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................thep35 Vat lieu banh 2..................thep 35 Ung suat tiep banh 1.............489 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............489 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............185 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............185 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............260(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............260 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............520 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............520(n/mm2) Do cung HB banh 1................150 Do cung HB banh 2................150 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......126 ( mm ) so rang............... .......28/56 Modun banh rang............... .......3 Chieu cao rang...........................6.75 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.75 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 84 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..168 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............90 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............174 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............77.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............161.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................33828.521 (N/mm ) Luc vong.................................805.441 ( N ) Luc huong tam............................292.995 ( N ) ---------------------------------------------- ============================= TEN CAP BANH RANG banh rang so:tocdo56/29 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................thep35 Vat lieu banh 2..................thep 35 Ung suat tiep banh 1.............489 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............489 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............185 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............185 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............260(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............260 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............520 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............520(n/mm2) Do cung HB banh 1................150 Do cung HB banh 2................150 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......127.5 ( mm ) so rang............... .......56/29 Modun banh rang............... .......3 Chieu cao rang...........................6.75 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.75 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 168 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..87 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............174 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............93 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............161.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............80.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................71696.269 (N/mm ) Luc vong.................................853.527 ( N ) Luc huong tam............................310.487 ( N ) ---------------------------------------------- ============================= TEN CAP BANH RANG banh rang so:tocdo50/35 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................thep35 Vat lieu banh 2..................thep 35 Ung suat tiep banh 1.............489 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............489 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............185 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............185 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............260(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............260 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............520 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............520(n/mm2) Do cung HB banh 1................150 Do cung HB banh 2................150 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......127.5 ( mm ) so rang............... .......50/35 Modun banh rang............... .......3 Chieu cao rang...........................6.75 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.75 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 150 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..105 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............156 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............111 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............143.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............98.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................71696.269 (N/mm ) Luc vong.................................955.95 ( N ) Luc huong tam............................347.746 ( N ) ---------------------------------------------- ============================= TEN CAP BANH RANG banh rang so:tocdo17/68 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................thep35 Vat lieu banh 2..................thep 35 Ung suat tiep banh 1.............489 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............489 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............185 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............185 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............260(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............260 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............520 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............520(n/mm2) Do cung HB banh 1................150 Do cung HB banh 2................150 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......127.5 ( mm ) so rang............... .......17/68 Modun banh rang............... .......3 Chieu cao rang...........................6.75 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.75 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 51 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..204 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............57 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............210 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............44.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............197.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................71696.269 (N/mm ) Luc vong.................................2811.618 ( N ) Luc huong tam............................1022.782 ( N ) ---------------------------------------------- I.4. Tênh truûc chênh Truûc chênh laì chi tiãút quang troüng trong hãû thäúng truyãön âäüng, duìng truyãön nhæîng truyãön âäüng mä men xoàõn lvaì læûc càõt lãn dao càõt hoàûc chi tiãút cáön gia cäng.Truûc chênh laì truûc quang troüng nháút trong caïc truûc nãn caïc yãu cáöu vaì caïc phæång phaïp tênh toaïn truûc chênh âãöu coï thãø tênh toaïn nhæ truûc thæåìng. Tuy nhiãn truûc chênh coï caïc yãu cáöu cao hån. IV.4.1Caïc yãu cáöu våïi truûc chênh. Âaím baío âäü cæïng væîng Âàûc træng quang troüng cuía âäü cæïng væîng laì âäü voîng âáöu truûc. Vç noï aính hæåíng træûc tiãúp âãún âäü chênh xaïc gia cäng . Nhoaìi ra âäü voîng cuía truûc cuîng taûo nãn sæû àn khåïp khäng âãöu cuía caïc baïnh ràng, phán bäú læûc khäng âãöu åí âáöu äø truûc cuîng gáy tiãúng äön. Âäü cæïng væîng træåïc tiãn âaím baío âäü chênh xaïc truyãön âäüng cuía truûc chênh. Âäü chëu maìi moìn cao. Do truûc maïy khoan laìm viãûc daûng di træåüt liãn tuûc nãn phaíi âaím baío âæåüc tênh chëu maìi moìn. IV.4.2 Âäü rung âäüng tháúp Truûc chênh cuía maïy phaíi chuyãøn âäüng ãm, khäng bë rung âäüng.âäü rung âäüng seî laìm giaím tuäøi thoü cuía maïy vaì dao, phaín aïnh træûc tiãúp âäü boïng bãö màût cuía chi tiãút gia cäng. Yãu cáöu naìy âàûc biãût våïi maïy khoan tæû âäüng. IV.5. Tênh toaïn truûc chênh. IV.5.1.Tênh theo sæïc bãön Trong âoï : Wp: Momen chäúng xoàõn. hay våïi choün c=10 Váûy ta coï: IV.5.2. Tênh truûc theo cäng thæïc Atsãrean. Momen xoàõn luän thay âäøi theo daûng váût liãûu vaì phäi càõt, læåüng dæ vaì âàûc âiãøm kãút cáúu cuíat dao. Do âoï nhæîng tênh toaïn trãn cå såí æïng suáút khäng thay âäøi thç khäng coï kãút quaí chênh xaïc cao, maì ythæåìng duìng âãø xaïc âënh âæåìng kênh truûc mäüt caïch så bäü.khi tênh toaïn âäü bãön cuía maïy cäng cuû hiãûn âaûi, cáön xaïc âinh trë säú an toaìn trãn æïng suáút moîi, cáön kiãøm tra âäü låïn cuía caïc æïng suáút trong caïc tiãút diãûn nguy hiãøm, vaì cuîng læu yï âãún kãút cáúu cuía truûc. Våïi caïc yãu cáöu trãn, âæåìng kênh ngoaìi cuía truûc âæåüc tênh theo cäng thæïc Atsãrean nhæ sau: : Tyí säú giæîa âæåìng kênh trong vaì ngoaìi : =0 n : Hãû säú an toaìn n=1¸3 c1,c2 : Hãû sä phuû thuäüc vaìo quaï trçnh càõt, âäúi våïi nguyãn cäng khoan ta choün choün Thay säú vaìo cäng thæïc ta coï IV.6.1. Tênh truûc theo âäü cæïng væîng. Goïc xoàõn j: : Moment quaïn tênh âäüc cæûc G=8,4.104 (N/mm2) : Modun âaìn häöi chäúng træåüt. l: chiãöu daìi taïc duûng cuía xoàõn truûc l=20.d Váûy ta coï: váûy choün truûc d6x26x32 IV.6.2 Kiãøm nghiãûm sæïc bãön dáûp cuía then hoa. Âiãöu kiãûn bãön dáûp: F: tiãút diãûn chëu læûc. Lv=0,5.(D-d) : chiãöu daìi tiãúp xuïc giæîa then truûc chênh vaì truû räøng lmax=700 (xeït cho træåìng håüp taíi troüng låïn nháút l=100 (mm) : Xeït âãún hãû säú phán bäú taíi troüng Âaût yãu cáöu. IV.6.3 Tênh äø cho truûc chênh . Dæûa theo âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía truûc chênh nmaì ta choün äø cho håüp lê. Qmax=9865 (N) C=Qtd.(n.h)0.,3 Qtd=Q.Ktt.Kâ Våïi Ktt : Hãû säú phuû thuäüc nhiãût âäü. Ktt=1. Kâ: hãû säú taíi troüng âäüng :kâ=1,5 Ta coï Qtd=1.1,5.9865=1479,7 (DaN) c=1479,7.(90.5000)0,3 =73474,6 Tra baíng choün loaûi âåî chàûn säú hiãûu 46308 II.Tênh truûc I Tênh phaín læûc moment xoàõn, sæí duûng chæång trçnh RDM kãút håüp chæång trçnh rênh chi tiãút maïy âaî thiãút láûp. II.1. Tênh âæåìng kênh truûc. Så âäö tênh truûc I 300 370 150 150 150 Pv1 Pht1 Mx1 Pâ Caïc thäng säú tênh toaïn. Læûc Pv2=966,529 (N) Læûc hæåïng tám Pht=858,7 (N) Moment tæång âæång khi dåìi læûc vãö tám truûc : Mx=Pv2.d/2=33828,515 (N.mm) Læûc cuía baïnh âai Pâ=858,7 (N) Caïc kãút quaí : Moment uäún theo phæång y: Muy=89663,7(N.mm) Moment uäún theo phæång Z: Muz=36369,5 (N.mm) Moment uäún cuía truûc laì: Moment xoàõn trãn truûc : Mx=34689(N.mm) Moment tæång âæång: Âæåìng kênh truûc: Choün truûc then hoa D6.21.25 II.2. Tênh choün äø làn. Phaín læûc gäúi âåî Ry=202.4(N) RZ=366,6(N) (Aïp duûng chæång trçnh âaî thiãút láûp, tênh hãû säú c), ta coï: Thåìi gian laìm viãûc 5000 (giåì) C1=4101, váûy choün äø bi loaûi säú 303 II.2.1Kiãøm tra bãön truûc I Tra baíng: ; ; ; ; Váûy: Thay vaìo caïc cäng thæïc trãn ta coï: Hãû säú an toaìn laì: truûc âuí bãön. + Kiãøm nghiãûm sæïc bãön dáûp. Cäng thæïc kiãøm nghiãûm sæïc bãön dáûp nhæ sau: =0,75: hãû säú phán bäú taíi troüng ta coï: Then hoa âuí bãön. CHÆÅNG 7:THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU KHIÃØN HÄÜP TÄÚC ÂÄÜ I. Tênh troüng læåüng baïnh ràng di træåüt. Tênh säú ràng trung bçnh trong nhoïm baïnh ràng di træåtü thæï nháút Âæåìng kênh voìng chia trung bçnh: Dtb=35.3=105(mm) Chiãöu cao trung bçnh H=24(mm) Âæåìng kênh läù truûc: Dlt=21(mm) Thãø têch baïnh ràng V=h.Dtb-D1h=24.(87,5-24)=1524,0 mm3=1,524dm3 Khäúi læåüng cuía khäúi baïnh ràng di træåüt laì: m=3.V.g=1,524.0,711925=3,25432 KG Troüng læåüng cuía khäúi baïnh ràng D h P=m.g=3,25432.9,8=31,892 (N) II.Choün âäüng cå DC. Caïc thäng säú kyî thuáût. Âiãn aïp âënh mæïc 12V. Täúc däü voìng quay 900 (v/p) Cäng suáút âäüng cå 2 W Tênh choün vêt me: Tênh theo âäü maìi moìn trong âoï: Q: læûc taïc duûng doüc truûc, ta choün Q=P Choün hãû säú an toaìn k=1,8 (Hãû säú an toaìn do caïc læûc sinh ra ngáùu nhiãn) Váûy læûc taïc duûng doüc truûc theo tênh toaïn laì: Qdt=1,8.31,9214=57,40 (N) l: hãû säú tæång âäúi giæîa chiãöu daìi vaì âæåìng kênh truûc: l=2,5 p: Aïp suáút trung bçnh cho pheïp. P=4 Váûy âæåìng kênh d truûc vêt me laì: Váûy âäü maìi moìn theo âiãöu kiãûn laìm viãûc laì khäng âaïng kãø , ta choün theo âäü daìi truûc vêt me. Choün d=15 mm III.Tênh täúc âäü cáön thiãút âãø náng cå cáúu. Ta coï: Täúc âäü náng cå cáúu: IV.Choün så âäö baïnh ràng. Ta choün hãû thäúng giaím täúc qua hai baïnh ràng. Choün baïnh ràng tæì truûc âäüng cå Z1=17 Tyí säú truyãön cáön thiãút laì: Váûy säú ràng cuía baïnh 2 laì Z2=17.7=119 Tênh caïc thäng säú hçnh hoüc cå baín -Choün modun baïnh ràng laì 0,5 -Âæåìng kênh voìng chia Baïnh 1: d chia1=17.0,5=8,5 (mm) Baïnh 2: dchia2=119.0,5=59,5 (mm) -Âæåìng kênh voìng âènh Baïnh 1: d âènh1=dchia1+2.m=9,5 (mm) Baïnh 2: dâènh2= dchia2+2.m=60,5 (mm) V.Tênh thåìi gian âãø cå cáúu dëch chuyãøn hãút haình trçnh cæûc âaûi. Váûn täúc haình trçnh trong 1 phuït laì: v=p.l Âäüng cå DC Khäúi baïnh ràng hãû âiãöu khiãøn Âai äúc náng baïnh ràng Cäng tàõc haình trçnh truûc vêt me Trong âoï p laì bæåïc vêt: p=4 (mm) v=4.128=512 (mm/p) váûy thåìi gian cæûc âaûi cáön thiãút laì: (giáy) VI.Mä hçnh hãû thäúng âiãöu khiãøn. Nguyãn tàõc laìm viãûc nhæ sau: Âäüng cå loaûi nhoí DC seî truyãön âäüng qua khäúi baïnh ràng âiãöu khiãøn. Khäúi baïnh ràng naìy coï taïc duûng giaím täúc âãön váûn täúc theo yãu cáöu tênh toaïn âãø khuyãúch âaûi momen xoàõn vaì læûc taïc duûng. Dæåïi taïc duûng cuía læûc náng cuía truûc vêt me, âai äúc khäúi baïnh ràng seî náng lãn hay haû xäúng taûi nhæîng vë trê cáön thiãút âãø àn khåïp våïi caïc baïnh ràng khaïc nhàòm thay âäøi täúc âäü cuía truûc chênh. Sæû chuyãøn âäüng cuía khäúi baïnh ràng thäng qua cå cáúu vêt me âæåüc âiãöu khiãøn båíi caïc cäøng ra tæì PLC. Ta quy âënh caïc cäøng ra Q0.0,Q0.1,Q0.3,Q0.4 âiãöu khiãøn âäüng cå DC quay theo chiãöu dæång, ám. Dæåïi haûn cuía khäúi baïnh ràng seî âæåüc khäúng chãú båíi caïc cäng taïc haình trçnh k1, k2,k3,k4,k5,k6. Caïc cäng tàõc naìy seî näúi caïc cäøng âáöu vaìo I1,I2,I3,I4,I5,I6 tæång æïng. Váûy thäng qua cå cáúu trãn ta coï thãø láûp trçnh thay âäøi täúc âäü truûc chênh tæì caïc cäøng vaìo/ra tæång æïng trong bäü âiãöu khiãøn PLC. VI.Så âäö maûch âiãûn tæí cho cå cáúu âiãöu khiãøn häüp täúc âäü. Trong så âäö naìy coï hiãûn thë 9 cáúp täúc qua led 7 âoaûn, säú 1 laì hiãøn thë cáúp voìng quay tháúp nháút 90(v/p), láön læåüt caïc säú tàng dáön hiãøn thë cho caïc cáúp täúc âäü VII. Baíng caïc âáöu vaìo ra cuía häüp täúc âäü. K4 K5 K6 K1 K2 K3 vë trê cäng tàõc haình trçnh. täúc âäü K1.K4 SÄÚ HIÃØN THË TRÃN LED n1=90 K3.K4 1 n2=125 K2.K4 2 n3=180 K1.K5 3 n4=250 K3.K5 4 n5=355 K2.K5 5 n6=500 K1.K6 6 n7=710 K2.K6 7 n8=1000 K3.K6 8 n9=1400 K2.K6 9 CHÆÅNG VII: THIÃÚT KÃÚ HÄÜP CHAÛY DAO I. âàûc âiãøm vaì yãu cáöu. I.1 Âàûc âiãøm: Häüp chaûy dao duìng âãø thæûc hiãûn chuyãøn âäüng chaûy dao, âaím baío quaï trçnh càõt âæåüc thæûc hiãûn liãn tuûc. Váûn täúc thæåìng cháûm hån ráút nhiãöu so våïi chuyãøn âäüng chênh. Vç thãú, cäng suáút truyãön âäüng cuía häüp chaûy dao khäng âaïng kãø . Nhæng laûi coï táöm quang troüng hån so våïi chuyãøn âäüng chênh. Vç chuyãøn âäüng chaûy dao coï caïc thäng säú càõt chuí yãúu (s,t) âãø taûo nãn læûc càõt. Do âoï ta coï thãø sæí duûng caïc cå cáúu giaím täúc coï hiãûu suáút tháúp.nhæ truûc vêt baïnh vêt.v.. I.2 yãu cáöu Âaím baío caïc thäng säú truyãön âäüng cáön thiãút nhæ säú cáúp chaûy dao z, phaûm vi âiãöu chènh læåüng chaûy dao Rs cuîng nhæ phaûm vi giåïi haûn cuía tyí säú truyãön Âaím baío chiãöu sáu càõt chênh xaïc. Âaím baío cäng suáút âãø thàõng læûc càõt doüc truûc Px, truyãön âäüng ãm coï khaí nàng âaío chiãöu, coï xêch chaûy dao nhanh âãø giaím båït thåìi gian gia cäng. II.1 Phæång aïn khäng gian. Caïc säú liãûu ban âáöu: Læåüng chaûy dao beï nháút: Smin=0,1(mm/v) Læåüng chaûy dao låïn nháút: Smax=0,8(mm/v) Cáúp chaûy dao Zs=9 Cäng bäüi Choün js =;Theo tiãu chuáøn Choün cå cáúu truyãön dáùn trong häüp chaûy dao laì cå cáúu then keïo d, vç cå cáúu naìy coï âàûc âiãøm laì nhoí goün. Tuy cå cáúu naìy coï hiãûu suáút tháúp nhæng do häüp chaûyû dao coï cäng suáút nhoí, nãn ta coï thãø sæí duûng âæåüc. Choün phæång aïn khäng gian nhæ sau: II.2. Säú phæång aïn thæï tæû. P.A.K.G 3x3 3x3 P.A.T.T I II III I Säú âàûc tênh cuía nhoïm [1] [3] [3] [1] 1 1 3 3 3 3 1 1 Læåïi kãút cáúu cuía nhoïm Xmax 6 6 jxmax 1,266=4<14 1,264=4<14 Kãút quaí Âaût yãu cáöu PAKG 3x3 PATT I-II PAKG 3x3 PATT II-I Tæì så âäö ta choün så âäö 1 vç coï daûng reí quaût täút hån. III. Âäö thë voìng quay. Caïc tyí säú truyãön âäüng: Nhoïm 1: coï 3 tyí säú truyãön læåüng måí laì [1] Choün: Nhoïm 2: coï 3 tyí säú truyãön læåüng måí [3] Choün Tênh säú voìng quay cuía truûc âáöu ra: Ta coï: Choün: Z=14, m=3 + Tênh n0 ta coï: Ta coï læåïi âäö thë voìng quay. V VI VII n1 n2 n9 n3 n4 n5 n6 n7 n8 IV.Tênh säú ràng åí caïc nhoïm truyãön. Âãø giaím chiãöu cao cuía häüp ta chon càûp bnaïh ràng duìng chung åí nhoïm thæï 2 Nhoïm 1: Choün: Váûy bäüi säú chung nhoí nháút laì: k=2.32.5=90 Trong nhoïm truyãön coï imin=i1 , imax=i3. nãn baïnh ràng chuí âäüng, do váûy baïnh ràng nhoí nháút nàòm åí i1, tæïc laì baïnh chuí âäüng Tæì cäng thæïc EminC tênh Emin nhæ sau: Choün Emin =1 Do âoï: Thoaí maîn giaï trë 45 36 40 45 50 45 Nhoïm 2: Do coï baïnh ràng duìng chung åí nhoïm truyãön âäüng naìy, ta âaî biãút säú ràng cuía baïnh duìng chung laì z’=45 Viãûc tênh caïc baïnh ràng coìn laûi nhæ sau: Theo phæång aïn choün thç baïnh ràng duìng chung åí tia i6, do âoï. Z6=Z’3=45 Choün Z6=28 Täøng säú baïnh ràng duìng chung laì: 45+28=73 Váûy ta coï baíng: i i1 i2 i3 i4 i5 i6 1 1,58 90 90 Ta coï: Váûy duìng 1 truûc trung gian våïi 2 càûp bnaïh ràng V.Kiãøm nghiãûm sai säú. Baíng chaûy dao tiãu chuáøn. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 0,1125 0,16 0,2 0,25 0,31 0,4 0,5 0,63 0,81 Læåüng chaûy dao thæûc tãú: Baíng sai säú tiãún dao. S Phæång trçnh xêch âäüng Stc(mm/v) STT(mm/v) S1 0,16 0,13 2,4 2,6 S2 0,161 0,161 0,6 2,6 S3 0,2 0,2 0 2,6 S4 0,26 1,8 1,8 2,6 S5 0,81 0,81 0 2,6 S6 0,39 0,39 2,5 2,6 S7 0,54 0,54 2 2,6 S8 0,63 0,64 1,5 2,6 S9 0,81 0,81 0 2,6 Âäö thë sai säú. váûy âaût yãu cáöu. VI. Tênh baïnh ràng. Sæí duûng chæång trçnh âaî thiãút láûp ta coï kãút quaí. HOP CHAY DAO TEN CAP BANH RANG CHAY DAO 40/50 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................Thep 45-toi cai thien Vat lieu banh 2..................Thep 45-toi cai thien Ung suat tiep banh 1.............546 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............546 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............261 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............261 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............290(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............290 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............580 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............580(n/mm2) Do cung HB banh 1................210 Do cung HB banh 2................210 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......90 ( mm ) so rang............... .......40/50 Modun banh rang............... .......2 Chieu cao rang...........................4.5 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.5 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 80 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..100 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............84 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............104 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............75.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............95.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................23523.362 (N/mm ) Luc vong.................................588.084 ( N ) Luc huong tam............................213.927 ( N ) ============================= TEN CAP BANH RANG CHAY DAO 36/54 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................Thep 45-toi cai thien Vat lieu banh 2..................Thep 45-toi cai thien Ung suat tiep banh 1.............546 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............546 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............261 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............261 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............290(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............290 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............580 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............580(n/mm2) Do cung HB banh 1................210 Do cung HB banh 2................210 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......90 ( mm ) so rang............... .......36/54 Modun banh rang............... .......2 Chieu cao rang...........................4.5 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.5 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 72 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..108 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............76 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............112 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............67.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............103.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................52100.987 (N/mm ) Luc vong.................................1447.25 ( N ) Luc huong tam............................526.466 ( N ) ---------------------------------------------- ========================= TEN CAP BANH RANG CHAY DAO 40/50 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................Thep 45-toi cai thien Vat lieu banh 2..................Thep 45-toi cai thien Ung suat tiep banh 1.............546 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............546 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............261 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............261 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............290(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............290 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............580 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............580(n/mm2) Do cung HB banh 1................210 Do cung HB banh 2................210 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......90 ( mm ) so rang............... .......40/50 Modun banh rang............... .......2 Chieu cao rang...........................4.5 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.5 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 80 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..100 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............84 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............104 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............75.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............95.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................52100.987 (N/mm ) Luc vong.................................1302.525 ( N ) Luc huong tam............................473.819 ( N ) ---------------------------------------------- ============================= TEN CAP BANH RANG CHAY DAO 45/45 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................Thep 45-toi cai thien Vat lieu banh 2..................Thep 45-toi cai thien Ung suat tiep banh 1.............546 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............546 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............261 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............261 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............290(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............290 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............580 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............580(n/mm2) Do cung HB banh 1................210 Do cung HB banh 2................210 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......90 ( mm ) so rang............... .......45/45 Modun banh rang............... .......2 Chieu cao rang...........................4.5 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.5 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 90 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..90 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............94 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............94 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............85.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............85.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................52100.987 (N/mm ) Luc vong.................................1157.8 ( N ) Luc huong tam............................421.173 ( N ) ---------------------------------------------- ============================= TEN CAP BANH RANG CHAY DAO 45/28 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................Thep 45-toi cai thien Vat lieu banh 2..................Thep 45-toi cai thien Ung suat tiep banh 1.............546 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............546 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............261 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............261 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............290(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............290 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............580 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............580(n/mm2) Do cung HB banh 1................210 Do cung HB banh 2................210 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......73 ( mm ) so rang............... .......45/28 Modun banh rang............... .......2 Chieu cao rang...........................4.5 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.5 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 90 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..56 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............94 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............60 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............85.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............51.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................74869.338 (N/mm ) Luc vong.................................1663.763 ( N ) Luc huong tam............................605.227 ( N ) ---------------------------------------------- ============================= TEN CAP BANH RANG CHAY DAO 41/32 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................Thep 45-toi cai thien Vat lieu banh 2..................Thep 45-toi cai thien Ung suat tiep banh 1.............546 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............546 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............261 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............261 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............290(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............290 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............580 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............580(n/mm2) Do cung HB banh 1................210 Do cung HB banh 2................210 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......73 ( mm ) so rang............... .......32/41 Modun banh rang............... .......2 Chieu cao rang...........................4.5 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.5 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 64 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..82 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............68 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............86 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............59.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............77.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................74869.338 (N/mm ) Luc vong.................................2339.667 ( N ) Luc huong tam............................851.1 ( N ) ---------------------------------------------- =========================== TEN CAP BANH RANG CHAY DAO 21/52 CA THONG SO CHE TAO Vat lieu banh 1..................Thep 30X Vat lieu banh 2..................THEP 30x Ung suat tiep banh 1.............572 (n/mm2) Ung suat tiep banh 2.............572 (n/mm2) Ung suat uon banh 1..............562 (n/mm2) Ung suat uon banh 2..............562 (n/mm2) Suc ben chay banh 1..............750(n/mm2) Suc ben chay banh 2..............750 (n/mm2) Suc ben keo banh 1...............950 (n/mm2) Suc ben keo banh 2...............950(n/mm2) Do cung HB banh 1................220 Do cung HB banh 2................220 CA THONG SO HINH HOC Khoang cach truc.A............... .......73 ( mm ) so rang............... .......21/52 Modun banh rang............... .......2 Chieu cao rang...........................4.5 ( mm ) Do ho huong tam..........................0.5 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 1........ 42 ( mm ) Duong kinh vong chia banh rang 2...... ..104 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 1..............46 ( mm ) Duong kinh vong dinh banh 2..............108 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 1..............37.4 ( mm ) Duong kinh vong chan banh 2..............99.4 ( mm ) THONG SO LUC TAC DUNG Moment xoan..............................74869.338 (N/mm ) Luc vong.................................3565.207 ( N ) Luc huong tam............................1296.915 ( N ) VII. Tênh truûc vaì äø làn. (Sæí duûng chæång trçnh âaî thiãút láûp kãút håüp våïi pháön mãöm RDM5 âãø tênh toaïn. Pht2 20 50 Mtd1 Pht1 Pv1 Pht2 Mtd2 70 VII.1.Truûc IV.) Trong âoï Læûc voìng: Pv1=4749,735 (N) Læûc hæåïng Tám Læûc hæåïng tám: Pht=1727,8 (N) Moment xoàõn khi dåìi læûc voìng vãö tám truûc Pv2=4749(N) Pht2=213,297(n) Kãút quaí: Kãút quaí. Moment uäún: (Tênh taûi tiãút diãûn coï giaï trë låïn nháút) MmaxY=40714,2 (N.mm) MmaxZ=6817,1 (N.mm) Ta coï moment xoàõn. Mx=11845,9 (N.mm) Moment tuång âæång (N.mm) Ta coï âæåìng kênh truûc d: Choün truûc d=20(mm) Tênh äø Phaín læûc gäúi âåí. Ry1=2035,3 (N) ; Rz1=1173,0(N) R1=2349,22 (N) Phaín læûc gäúi 2: Phaín læûc gäúi âåí. Ry2=2035,7 (N) ; Rz2=340,9(N) R2=2004,0 (N) Hãû säú C= Ta choün äø säú hiãûu: VII.2.Tênh truûc V. Pv1 Pht1 M2 M1 20 45 140 Pht2 Pv2 Læûc voìng Pv1=4749,735 (N) Læûc hæåïng tám: Pht1=1727,811 (N) Moment xoàõn khi dåìi læûc voìng vãö tám truûc Pv2=1147,25(N) Pht2=526,466(N) Kãút quaí: Moment uäún: (Tênh taûi tiãút diãûn coï giaï trë låïn nháút) MmaxY=103848 (N.mm) MmaxZ=37776,6(N.mm) Ta coï moment xoàõn. Biãøu âäö moment uäún. Mx= (N.mm) Moment tuång âæång (N.mm) Ta coï âæåìng kênh truûc d: Choün truûc d5=25(mm) Tênh äø Phaín læûc gäúi âåí. Ry1=4395,6 (N) ; Rz1=1599(N) R1=4677.4 (N) Phaín læûc gäúi 2: Phaín læûc gäúi âåí. Ry2=1039,1 (N) ; Rz2=397,6(N) R2=1163,16 (N) Hãû säú C=25846 Ta choün äø säú hiãûu: 304 Pv1 Pht1 M1 Pht2 Pv2 M2 25 80 105 VII.3. Tênh truûc VI. Biãøu âäö Moment uäún Læûc voìng Pv1=1447,25 (N) Læûc hæåïng tám: Pht1=52,466 (N) Moment xoàõn khi dåìi læûc voìng vãö tám truûc Pv2= 3565,207(N) Pht2=1296,915 (N) kãút quaí: Moment uäún: (Tênh taûi tiãút diãûn coï giaï trë låïn nháút) MmaxY=81856,6 (N.mm) MmaxZ=32596,4(N.mm) Ta coï moment xoàõn. Moment tuång âæång (N.mm) Ta coï âæåìng kênh truûc d: Choün truûc d5=25(mm) Tênh äø Phaín læûc gäúi âåí. Ry1=28.2 (N) ; Rz1=371,4(N) R1=466,32 (N) Phaín læûc gäúi 2: Phaín læûc gäúi âåí. Ry2=3274,3 (N) ; Rz2=1303,9(N) R2=3524,37 (N) Hãû säú C=2576,829 Ta choün äø säú hiãûu: 304 VII.4.Tênh truûc VII. Læûc voìng Pv=1663,763 (N) Læûc hæåïng tám: Pht=605,227 (N) Moment xoàõn khi dåìi læûc voìng vãö tám truûc + Så âäö læûc taïc duûng. Kãút quaí: Moment uäún: (Tênh taûi tiãút diãûn coï giaï trë låïn nháút) MmaxY=33595,20 (N.mm) MmaxZ=12220,90(N.mm) Ta coï moment xoàõn.Mx=59687,5 (N.mm) Moment tuång âæång (N.mm) ta coï âæåìng kênh truûc d: Choün truûc d5=25(mm) Tênh äø Phaín læûc gäúi âåí. Ry1=320 (N) ; Rz1=116,4(N) R1=340,5 (N) Phaín læûc gäúi 2: Phaín læûc gäúi âåí. Ry2=1343,8 (N) ; Rz2=488,8(N) R2=1429,93 (N) Hãû säú C=7901,6 Ta choün äø säú hiãûu: VIII.Tênh truûc vêt baïnh vêt. 1. Choün váût liãûu. Truûc vêt chãú taûo bàòng thep 20X, tháúm than Banïh vêt laìm bàòng gang xaïm. Säú chu kyì tæång âæång. Ti=5000h =.> Ntd=60.1.0,16.5000=106 Våïi 2. Âënh modun m vaì hãû säú âæåìng kênh q theo âiãöu kiãûn bãön tiãúp xuïc. Trong âoï: (TKCTM) k=kâ.ktt Tra baíng ta choün kâ=1, ktt=1,1=>1,1 N2=NVII=0,048 n2=ntinh=0,288 Thay vaìo cäng thæïc trãn ta coï; Tra baíng 4-6 (TKCTM), ta coï m=4, q=11 Váûy ta coï goïc náng cuía vêt laì: 3.Kiãøm nghiãûm bãön Kiãøm nghiãûm váûn täúc træåüt. Kiãøm nghiãûm bãön uäún. Váûy : 4. Caïc thäng säú cå baín cuíabäü truyãön . Truûc vêt. Âuåìng kênh voìng chia. Âæåìng kênh voìng âènh. Âæåìng kênh voìng chán ren vit. Chiãöu daìi vêt: Âãø âaím baío chiãöu daìi ta tàng thãm L=56+34=90(mm) Baïnh vêt. Âuåìng kênh voìng chia: Âæåìng kênh âènh ràng: Chiãöu räüng baïnh vêt. B=0,75.De1=0,75.52=39 (mm) Tênh læûc taïc duûng: Læûc voìng P1 trãn truûc vêt coï trë säú bàòng læûc doüc truûc Pa2 trãn baïnh vêt. Læûc voìng trãn baïnh vêt coï giaï trë bàòng læûc doüc truûc trãn truûc vêt. Læûc hæåïng tám. VIII.Tênh ly häüp ma saït. Âënh âæåìng kênh laìm viãûc cuía âéa. Âæåìng kênh trung bçnh: d: âæåìng kênh truûc Âæåìng kênh ngoaìi cuía âéa trong (Âæåöng kênh trong cuía bãö màût laìm viãûc) D=1,25Dtb =1,25.75=94(mm) Âæåìng kênh trong cuía âiaî ngoaìi. (Láö âæåìng kênh ngoaìi cuía bãö màût laìm viãûc) D=0,75.Dtb=0,75.75=56 (mm) Váûn täúc trung bçnhd cuía bãö màût ma saït. Choün váût liãûu thãúp täi theo baíng (TKCTM) Ta coï f=0,06, [p]=0,7 (n.mm2) Tênh bãö màût ma saït. Choün z=8 Våïi: ; k=1,3 Säú âéa ngoaìi: Säú âéa trong: Læûc eïp lãn âéa.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docXONG11.DOC
 • dwgBAD.DWG
 • dwgbanmaycuoi.dwg
 • docBIA.DOC
 • dwgCHAYDAO.DWG
 • dwgCHTIETGC.DWG
 • dwgCTGC.DWG
 • dwgGIACONG.DWG
 • docMUCLUC.DOC
 • dwgSODODONG.DWG
 • docTOANPHAN.DOC
 • dwgTOCDO.DWG
 • docXONG1.DOC
 • docXONG2.DOC
 • docXONG22.DOC