Thực trạng hạch toán một số phần hành chủ yếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 2

Lời mở đầu đứng trước thềm hội nhập, các doanh nghiệp phải chịu thách thức lớn, cạnh tranh không chỉ với các sản phẩm nội địa mà còn với hàng ngoại nhập ngày càng trở nên gay gắt. Làm thế nào để các doanh nghiệp có thể đứng vững trên thị trường ấy, tổ chức hạch toán kế toán đóng một vai trò không nhỏ vào sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 2 là một trong những doanh nghiệp nhà nước đang đi đầu trong ngành sản xuất thuốc tại Việt Nam. Công ty hoạt độnh có lãi trong nhiều năm, một điều mà ít doanh nghiệp nào có được khi bước vào nền kinh tế thị trường, vào thời kỳ hội nhập. Trong thời gian thực tập tại Công ty là quá trình để em tìm hiểu sâu hơn chuyên ngành của mình, được tiếp cân với thực tế. Sau thời gian thực tập nghiêm túc, cố gắng, học hỏi, tìm tòi cùng với sự giúp đỡ tận tình của các bác các anh chị phòng Tài chính- kế toán Công ty em đã nắm bắt được tương đối đầy đủ công tác kế toán ở Công ty. Đây là báo cáo tổng hợp tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 2. Báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần Dược TW 2. Phần II: Thực trạng hạch toán một số phần hành chủ yếu tại Công ty. Phần III: Một số vấn đề tồn tại và kiến nghị giải pháp hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn phòng Tài chính- kế toán của Công ty, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn cô giáo Ths. Trần Thị Nam Thanh đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập tốt nghiệp này.

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng hạch toán một số phần hành chủ yếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eo tõng d©y chuyÒn. 4.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. C«ng ty cæ phÇn D­îc phÈm Trung ­¬ng 2 n»m trªn khu ®Êt réng gÇn 12000m2 gåm c¸c ph©n x­ëng, kho b·i, nhµ cöa. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña c«ng ty hiÖn nay cã trªn 500 ng­êi, trong ®ã cã kho¶ng gÇn 200 ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn. C«ng ty ¸p dông m« h×nh qu¶n lý trùc tuyÕn - chøc n¨ng,tËp thÓ l·nh ®¹o, cÊp d­íi trùc tiÕp chÞu sù qu¶n lý cña cÊp trªn theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng. ViÖc lùa chän nµy nh»m thèng nhÊt mÖnh lÖnh ®Ó tr¸nh sù rèi lo¹n, g¾n tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi cô thÓ vµ ®Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin râ rµng trong tæ chøc.HiÖn nay, C«ng ty ®· cæ phÇn, c¬ quan cã quyÒn hµnh cao nhÊt ë c«ng ty lµ Héi ®ång qu¶n trÞ.Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn thµnh lËp Ban kiÓm so¸t nh»m kiÓm tra, gi¸m s¸t nh÷ng ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ cã phï hîp víi môc tiªu vµ lîi Ých cña C«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc cã thÓ trùc tiÕp chØ ®¹o ®Õn c¸c phßng ban, c¸c ph©n x­ëng. T¹i c¸c phßng ban, tr­ëng phßng lµ ng­êi ®øng ®Çu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi Gi¸m ®èc. D­íi tr­ëng phßng lµ c¸c phã phßng, cã tr¸ch nhiÖm trî gióp tr­ëng phßng ®èi víi mäi c«ng viÖc cña phßng. T¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt, ®øng ®Çu lµ qu¶n ®èc ph©n x­ëng, cã nhiÖm vô ®«n ®èc c«ng nh©n lµm viÖc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt víi ng­êi qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp lµ Gi¸m ®èc. NhiÖm vô cô thÓ cña tõng bé phËn nh­ sau: - Héi ®ång qu¶n trÞ: gåm 5 thµnh viªn trong ®ã cã 1 Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, 1 Phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm KÕ to¸n tr­ëng, 3 thµnh viªn ë c¸c m¶ng kinh doanh, kü thuËt, s¶n xuÊt. Héi ®ång qu¶n trÞ do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra. §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò quan träng trong C«ng ty, gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt trong C«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc triÖu tËp häp Ýt nhÊt mçi n¨m 1 lÇn do Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp hoÆc do Ban kiÓm so¸t triÖu tËp. Héi ®ång qu¶n trÞ cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých vµ quyÒn lîi cña C«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ theo niªn khãa cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng lµ 3 n¨m. - Gi¸m ®èc cña C«ng ty kiªm Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, C«ng ty ch­a cã Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®­îc giao, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vµ tËp thÓ ng­êi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Ban kiÓm so¸t gåm 3 ng­êi trong ®ã cã 1 tr­ëng Ban kiÓm so¸t kiªm Phã phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n. Ban kiÓm so¸t chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc C«ng ty còng nh­ cña Héi ®ång qu¶n trÞ. - C¸c phßng ban trong C«ng ty gåm cã: + Phßng nghiªn cøu triÓn khai: cã nhiÖm vô chÝnh lµ nghiªn cøu c¸c mÆt hµng C«ng ty ®ang s¶n xuÊt, theo dâi viÖc tiªu thô c¸c mÆt hµng nµy vµ phèi hîp cïng víi phßng thÞ tr­êng th­êng xuyªn n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng thay ®æi, mÉu m·, tªn thuèc, thÞ hiÕu kh¸ch hµng. ViÖc nghiªn cøu vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm míi thuéc tr¸ch nhiÖm cña phßng. ChÝnh v× vËy ®ßi hái ph¶i cã c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é vµ say mª nghÒ nghiÖp. + Phßng kiÓm tra chÊt l­îng (KCS): cã nhiÖm vô kiÓm tra tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu nhËp vµo C«ng ty, kiÓm tra viÖc c¸c c«ng viÖc kiÓm tra hµm l­îng c¸c hãa chÊt ®­a vµo pha chÕ thuèc, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh vÒ bao b×, mÉu m· theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ vµ viÖn kiÓm nghiÖm tr­íc khi nhËp kho vµ ®­a vµo tiªu thô. + Phßng ®¶m b¶o chÊt l­îng: kiÓm tra c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh tõ ®ã ®­a ra c¸c kiÕn nghÞ ®Ó thay ®æi, cã tr¸ch nhiÖm ban hµnh c¸c quy chÕ d­îc chÝnh v× c¸c c«ng ty d­îc nãi chung ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c D­îc ®iÓm ViÖt Nam , tiªu chuÈn s¶n xuÊt thuèc theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, côc D­îc vµ Bé Y tÕ, x©y dùng c¸c quy ®Þnh ®Þnh møc kü thuËt d­îc: ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt thuèc tiªm, thuèc viªn, chiÕt suÊt, cao xoa, so¹n th¶o c¸c bµi gi¶ng cho c«ng nh©n d­îc ®Ó n©ng bËc, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng víi phßng nghiªn cøu ®Ó ban hµnh quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô quy ho¹ch vÒ ®Çu t­ c«ng nghÖ, m¸y mãc trang thiÕt bÞ cho C«ng ty, ®ång thêi tiÕn hµnh söa chöa th­êng xuyªn, söa ch÷a lín m¸y mãc trang thiÕt bÞ t¹i C«ng ty. + Phßng kÕ ho¹ch cung øng: do Gi¸m ®èc chØ ®¹o, cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm vµ kÕ ho¹ch lao ®éng, tiÒn l­¬ng cho c¸c ph©n x­ëng vµ toµn C«ng ty. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm thu mua vµ qu¶n lý c¸c lo¹i vËt t­, nhiªn liÖu ®¶m b¶o nguyªn liÖu, bao b× vÒ mäi mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng phôc vô cho s¶n xuÊt. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô tæ chøc, s¾p xÕp bé m¸y nh©n sù, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña ng­êi lao ®éng vµ c¸c cæ ®«ng, x©y dùng vµ tham m­u vÒ tiªu chuÈn l­¬ng, th­ëng, b¶o hiÓm, ®iÒu hµnh bé m¸y hµnh chÝnh, c¸c c«ng viÖc chung liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò x· héi còng nh­ ®êi sèng tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty. + Phßng thÞ tr­êng: chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tiªu thô mäi s¶n phÈm C«ng ty s¶n xuÊt ra. C«ng viÖc cña phßng thÞ tr­êng lµ t×m kiÕm nguån ®Çu ra cho s¶n phÈm, x©y dùng hÖ thèng ph©n phèi hoµn chØnh vµ æn ®Þnh., tiÕn hµnh qu¶ng c¸o… §ång thêi phßng thÞ tr­êng cã nhiÖm vô cè vÊn cho Gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n xuÊt, tiªu thô sau khi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu, th¨m dß thÞ tr­êng. + Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú, thèng kª, l­u tr÷, cung cÊp c¸c sè liÖu, th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh sö dông vèn cña C«ng ty trong mäi thêi ®iÓm cho Gi¸m ®èc vµ c¸c bé phËn cã liªn quan nh»m phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, trªn c¬ së ®ã gióp Gi¸m ®èc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh hîp lý. + Phßng b¶o vÖ: phô tr¸ch viÖc b¶o qu¶n mäi tµi s¶n thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña C«ng ty, kiÓm tra hµng hãa, vËt t­ xuÊt ra, mua vµo cã ®Çy ®ñ giÊy tê hîp lÖ theo quy ®Þnh hay kh«ng. C¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña C«ng ty chÞu sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc. C«ng ty cã 3 ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc tiªm, thuèc viªn vµ c¸c lo¹i hãa chÊt. Ph©n x­ëng phô c¬ ®iÖn phôc vô vÒ ®iÖn n­íc, h¬i cho ho¹t ®éng cña c¸c ph©n x­ëng chÝnh. S¬ ®å 6: HÖ thèng tæ chøc qu¶n lý t¹i C«ng ty cæ phÇn D­îc phÈm T¦ 2 Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc Phßng ®¶m b¶o chÊt l­îng Phßng kÕ ho¹ch cung øng Phßng kiÓm tra chÊt l­îng Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng b¶o vÖ Phßng nghiªn cøu PX thuèc tiªm PX thuèc viªn PX chÕ phÈm PX c¬ ®iÖn Do tiÕn hµnh cæ phÇn hãa nªn C«ng ty ®· tiÕn hµnh tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, s¾p xÕp l¹i c¸c phßng ban, ph©n x­ëng, cô thÓ: tr­íc ®©y c«ng ty phßng tæ chøc, phßng y tÕ, phßng hµnh chÝnh tæng hîp vµ nhµ ¨n, nay c¸c phßng nµy ®· ®­îc ghÐp víi nhau lµm thµnh phßng tæ chøc hµnh chÝnh. 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 3 n¨m gÇn ®©y. §¬n vÞ tÝnh: 1.000® ChØ tiªu 2003 2004 2005 1.Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 95.000.000 98.000.000 110.000.000 2. Tæng doanh thu 86.385.454 83.040.568 93.838.472 3. C¸c kho¶n gi¶m trõ + Gi¶m gi¸ hµng b¸n +Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 465.465 13.121 452.344 371.658 195.712 175.946 713.460 33.176 680.624 4. Doanh thu thuÇn 85.919.989 82.668.910 93.125.012 5. Gi¸ vèn hµng b¸n 77.868.725 71.760.426 82.296.076 6. Lîi nhuËn gép 8.051.264 10.908.284 10.829.936 7. Chi phÝ b¸n hµng 1.824.472 1.622.332 1.468.528 8. Chi phÝ QLDN 3.733.469 6.028.554 5.350.240 9. LN thuÇn tõ H§SXKD 2.493.323 3.257.398 4.011.168 10. Thu nhËp h® tµi chÝnh 160.118 238.448 119.640 11. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 2.210.180 2.882.476 2.128.524 12. LN thuÇn tõ h® tµi chÝnh -2.050.062 -2.584.028 - 2.008.884 13. C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c 162.388 312.498 434804 14. Chi phÝ kh¸c 26.243 28.103 32.168 15. Lîi nhuËn kh¸c 136.145 284.395 402.636 16. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 579.406 957.765 2.404.920 17. Ph¶i nép NS Nhµ n­íc 1.040.000 1.350.000 18. Vèn kinh doanh +Vèn cè ®Þnh + Vèn l­u ®éng 8.500.650 46.390.000 11.650.778 44.665.872 11.750.072 46.420.000 19. TN bq ®Çu ng­êi/th¸ng 950.000 1.300.000 1.500.000 Ta thÊy tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña doanh nghiÖp liªn tôc t¨ng trong ba n¨m qua, n¨m 2004 t¨ng 65% so víi n¨m 2003, n¨m 2005 t¨ng 150% so víi n¨m 2004, t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng ®ã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng m¹nh,n¨m2004 t¨ng 350.000 ®/ng­êi/th¸ng so víi 2003, n¨m 2005 t¨ng 200.000 ®/ ng­êi/ th¸ng II. Thùc tÕ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n. 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n trong mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n c¬ së do bé m¸y kÕ to¸n ®¶m nhiÖm. Do vËy ph¶i cÇn thiÕt tæ chøc hîp lý bé m¸y kÕ to¸n cho ®¬n vÞ - trªn c¬ së ®Þnh h×nh khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ chÊt l­îng cÇn ph¶i ®¹t ®­îc vÒ hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n. Khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n vµ phÇn hµnh kÕ to¸n lµ c¨n cø ®Ó x©y dùng bé m¸y kÕ to¸n thÝch hîp. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý, xuÊt ph¸t tõ c¬ cÊu lao ®éng kÕ to¸n còng nh­ tr×nh ®é nghiÖp vô cña nh©n viªn kÕ to¸n, C«ng ty cæ phÇn D­îc phÈm Trung ­¬ng 2 ¸p dông m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo kiÓu tËp trung, ®øng ®Çu lµ KÕ to¸n tr­ëng, chÞu sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng ®øng ®Çu phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n. D­íi KÕ to¸n tr­ëng lµ mét phã phßng vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty cã chøc n¨ng theo dâi toµn bé c¸c mÆt liªn quan ®Õn tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty nh»m sö dông vèn ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, hîp lý vµ phôc vô cho s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. §ång thêi cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n vµ thèng kª trong ph¹m vi doanh nghiÖp, gióp ng­êi l·nh ®¹o C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c th«ng tin kinh tÕ vµ ph©n tÝch hîp ®ång kinh tÕ: h­íng dÉn, chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c bé phËn trong C«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp, sæ s¸ch, h¹ch to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n gåm 10 nh©n viªn kÕ to¸n chÞu sù qu¶n lý cña KÕ to¸n tr­ëng vµ phã phßng. Ngoµi ra cã 4 nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng øng víi 4 ph©n x­ëng s¶n xuÊt, cã nhiÖm vô thu thËp th«ng tin t¹i tõng ph©n x­ëng cho kÕ to¸n. + KÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng kÕ to¸n: cã nhiÖm vu theo dâi, gi¸m s¸t c«ng viÖc cña c¸c kÕ to¸n viªn, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi ho¹t ®éng cña C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng phô tr¸ch chung mäi ho¹t ®éng cña phßng vµ qu¶n lý vÒ tµi chÝnh t¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. §ång thêi KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i thÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn cïng c¸c ®èi t­îng quan t©m ®Õn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ cã nhiÖm vô tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. +KÕ to¸n tæng hîp kiªm phã phßng: cã nhiÖm vô tæng hîp c¸c th«ng tin tõ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh ®Ó lªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ lËp b¸o c¸o cuèi kú. Phã phßng phô tr¸ch c¸c nh©n viªn kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh TSC§, gi¸ thµnh, tiªu thô, thanh to¸n, kho. Ngoµi ra, phã phßng cßn qu¶n lý vÒ mÆt tµi chÝnh cña c¸c ®Ò tµi, kiÓm tra tÝnh hîp lý cña c¸c kho¶n chi ®Ò tµi, lµm b¸o c¸o thèng kª c¸c lo¹i. + KÕ to¸n thanh to¸n: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi nh÷ng nhµ cung cÊp, kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. §Þnh kú kÕ to¸n thanh to¸n tËp hîp toµn bé VAT ®Çu vµo chuyÓn cho kÕ to¸n tiªu thô lËp b¸o c¸o VAT hµng th¸ng. KÕ to¸n thanh to¸n cßn theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng víi kh¸ch hµng vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. + KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi: theo dâi c¸c kho¶n ph¸t sinh t¨ng gi¶m liªn quan ®Õn tiÒn mÆt, tiÒn göi,c¸c kho¶n vay ng©n hµng. + KÕ to¸n vËt t­: theo dâi viÖc xuÊt nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, nhËp nguyªn vËt liÖu tõ ngoµi vµo. KÕ to¸n vËt t­ ph¶i tËp hîp, l­u tr÷ c¸c chøng tõ liªn quan, tËp hîp chi phÝ NVL vµ c«ng cô dông cô. MÆt kh¸c, kÕ to¸n vËt t­ theo dâi viÖc xuÊt nhËp c¸c thµnh phÈm, hµng hãa tõ ngoµi vµo kho vµ ng­îc l¹i. + KÕ to¸n l­¬ng: cã nhiÖm vô tÝnh l­¬ng, th­ëng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty dùa trªn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. KÕ to¸n l­¬ng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi phßng tæ chøc c¸n bé. + KÕ to¸n TSC§: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ TSC§ vµ tÝnh khÊu hao hîp lý trªn c¬ së ph©n lo¹i TSC§ phï hîp víi t×nh h×nh sö dông vµ tû lÖ khÊu hao theo quy ®Þnh. + Thu ng©n: hµng ngµy cã nhiÖm vô thu tiÒn b¸n hµng tõ d­íi cöa hµng cña C«ng ty vµ nép cho thñ quü. + KÕ to¸n gi¸ thµnh: cã nhiÖm vô tËp hîp toµn bé c¸c chi phÝ baogåm chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ theo tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng ph©n x­ëng, tõng thêi ®iÓm, tõng kho¶n môc chi phÝ. KÕ to¸n gi¸ thµnh còng cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, xem xÐt gi¸ thµnh cña mét sè mÆt hµng míi, ®Þnh kú lËp b¸o c¸o chi phÝ - gi¸ thµnh theo c¸c kho¶n môc yÕu tè. + Thñ quü: lµ ng­êi qu¶n lý quü tiÒn mÆt cña C«ng ty, thu chi tiÒn mÆt ph¶i cã chøng tõ, cuèi ngµy lËp b¸o c¸o quü. S¬ ®å 7: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty KÕ to¸n tr­ëng M¸y tÝnh Phã phßng TC-KT KÕ to¸n ng©n hµng Thñ quü Thu ng©n KÕ to¸n l­¬ng KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n kho Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­áng tiªm Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng viªn Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng chÕ phÈm Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­áng c¬ khÝ 2. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. 2.1. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n t¹i C«ng ty. - Niªn ®é kÕ to¸n: §Ó tiÖn cho viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n C«ng ty tÝnh niªn ®é kÕ to¸n theo n¨m tµi chÝnh, ngµy b¾t ®Çu mét niªn ®é kÕ to¸n míi lµ ngµy 1/1 d­¬ng lÞch vµ ngµy kÕt thóc niªn ®é lµ ngµy 31/12 cña n¨m. - Kú kÕ to¸n cña C«ng ty tÝnh theo th¸ng. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. - Ph­¬ng ph¸p theo dâi vËt t­ lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. - Gi¸ vËt t­, thµnh phÈm xuÊt kho ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ cña NVL tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ b×nh qu©n cña mét ®¬n vÞ NVL. C¨n cø vµo l­îng NVL xuÊt trong kú vµ gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt trong kú. - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ ®¸nh gi¸ theo nguyªn vËt liÖu chÝnh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, toµn bé chi phÝ chÕ biÕn ®­îc tÝnh hÕt cho thµnh phÈm. Do vËy, trong s¶n phÈm dë dang chØ bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh mµ th«i. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ngo¹i tÖ lµ ph­¬ng ph¸p tû gi¸ h¹ch to¸n. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: Teo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. 2.2. HÖ thèng chøng tõ. HÖ thèng chøng tõ mµ C«ng ty ®ang sö dông bao gåm c¸c chøng tõ theo biÓu mÉu ®· cã quy ®Þnh chung cña Bé Tµi chÝnh. Ngoµi ra, ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ, C«ng ty cßn quy ®Þnh thªm mét sè chøng tõ riªng. C¸c chøng tõ theo quy ®Þnh chung cña Bé Tµi chÝnh gåm cã: - Chøng tõ vÒ hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho, PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, PhiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc, Biªn b¶n kiÓm nghiÖm, ThÎ kho, PhiÕu b¸o vËt t­ cßn l¹i cuèi kú, Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­, s¶n phÈm, hµng hãa. - Chøng tõ vÒ TSC§: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, ThÎ TSC§, Biªn b¶n thanh lý TSC§, Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh, Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. - Chøng tõ vÒ tiÒn: PhiÕu thu, PhiÕu chi, GiÊy b¸o Nî, GiÊy b¸o Cã, GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, GiÊy thanh to¸n t¹m øng, Biªn lai thu tiÒn, B¶ng kiªm kª quü, KhÕ ­íc cho vay. - Chøng tõ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng: B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, PhiÕu nghØ h­ëng BHXH, B¶ng thanh to¸n BHXH, B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng, B¶ng thanh to¸n l­¬ng ®éc h¹i, PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh, PhiÕu b¸o lµm thªm giê, Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng. - Chøng tõ vÒ b¸n hµng: Hãa ®¬n GTGT, Hãa ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, B¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lý (ký göi), ThÎ quÇy hµng. C«ng ty cßn quy ®Þnh mét sè chøng tõ kh¸c: - VÒ thanh to¸n, C«ng ty quy ®Þnh lËp B¶ng kª thanh to¸n nî ®Ó theo dâi chi tiÕt vÒ t¹m øng, thanh to¸n theo tõng ®èi t­îng (c¸c kh¸ch hµng hoÆc c¸n bé c«ng nh©n viªn). B¶ng kª nµy ®­îc kÕ to¸n lËp ra víi sè liÖu trªn c¸c sæ theo dâi chi tiÕt vÒ t¹m øng vµ thanh to¸n theo tõng ®èi t­îng. - Do ho¹t ®éng cña C«ng ty cã nhiÒu khi b¸n chÞu cho kh¸ch hµng, C«ng ty ®· quy ®Þnh lËp GiÊy xin khÊt nî, môc ®Ých x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n nghÜa vô tr¶ tiÒn cña ng­êi nhËn nî. MÉu GiÊy xin khÊt nî Tªn t«i lµ: Chøc vô: §¬n vÞ c«ng t¸c: Xin khÊt: Sè tiÒn xin khÊt :……………………………………………………... Sè hãa ®¬n: H×nh thøc thanh to¸n Ngµy ….th¸ng …n¨m… Ký tªn 2.3. HÖ thèng tµi kho¶n. C«ng ty ®ang hiÖn sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/ C§kiÓm to¸n ra ngµy 1/11/1995 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. HÖ thèng tµi kho¶n cÊp 2 vµ cÊp 3 cña C«ng ty ®­îc më theo ®óng ký hiÖu TK ®· quy ®Þnh. Ngoµi ra, ®Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý, C«ng ty ®· ®¨ng ký mét sè tµi kho¶n cÊp 2 vµ cÊp 3 ®Ó phï hîp víi viÖc theo dâi chi tiÕt vµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh. SHTK Tªn TK SHTK Tªn TK Lo¹i I-TS l­u ®éng 141 T¹m øng 111 TiÒn mÆt 141 Chi phÝ tr¶ tr­íc 1111 TiÒn ViÖt Nam 1421 CP cña phßng nghiªn cøu 1112 Ngo¹i tÖ 152 Nguyªn vËt liÖu 1113 Vµng b¹c, kim khÝ, ®¸ quý 1521 NVL chÝnh 112 TiÒn göi ng©n hµng 1522 NVL phô 11211 TiÒn VN§ göi NH C«ng th­¬ng 1523 Nhiªn liÖu 11221 Ngäai tÖ göi NH C«ng th­¬ng 1524 Phô tïng 11212 TiÒn VN§ göi NH Ngo¹i th­¬ng 1525 VËt liÖu cho XDCB 11222 Ngo¹i tÖ göi NH Ngo¹i th­¬ng 1527 Bao b× 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 153 C«ng cô dông cô 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 154 Chi phÝ SXKDDD 1331 VAT ®­îc khÊu trõ cña vËt t­ 1541 CPSX ë PX tiªm 1332 VAT ®­îc khÊu trõ cña TSC§ 1542 CPSX ë PX viªn 138 Ph¶i thu kh¸c 1543 CPSX ë PX chÕ phÈm 1381 TS thiÕu chê xö lý 1544 CPSX ë PX c¬ ®iÖn 1388 Ph¶i thu kh¸c 1547 CP qu¶n ký c«ng tr×nh, XDCB, söa ch÷a nhµ x­ëng 139 (*) Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 1548 CPSX ë tæ giÆt m¸y 155 Thµnh phÈm 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 157 Hµng göi b¸n 3383 B¶o hiÓm x· héi 159 (*) Dù phßng gi¶m gi¸ HTK 3384 B¶o hiÓm y tÕ Lo¹i II - TSC§ 3387 Doanh thu ch­a thùc hiÖn 211 TSC§ h÷u h×nh 3388 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 213 TSC§ v« h×nh 341 Vay dµi h¹n 214 Hao mßn TSC§ 342 Nî dµi h¹n 2141 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh Lo¹i IV- NVCSH 2142 Hao mßn TSC§ v« h×nh 411 Nguån vèn kinh doanh 241 XDCB dë dang 412 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i TS 2411 Mua s¾m TSC§ 413 Chªnh lÖch tû gi¸ 2412 X©y dùng c¬ b¶n 414 Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 2413 Söa ch÷a lín TSC§ 415 Quü dù phßng tµi chÝnh 242 Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 416 Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc Lo¹i III- Nî ph¶i tr¶ 421 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 311 Vay ng¾n h¹n 4211 Lîi nhuËn n¨m tr­íc 331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 4212 Lîi nhuËn n¨m nay 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 431 Quü khen th­ëng phóc lîi 3331 ThuÕ GTGT 4311 Quü khen th­ëng 33311 ThuÕ GTGT ®Çu ra 4312 Quü phóc lîi 33312 ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 4313 Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ 3334 ThuÕ TNDN 441 Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 3335 Thu trªn vèn 451 Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 33371 ThuÕ nhµ ®Êt Lo¹i V- Doanh thu 33372 TiÒn thuª ®Êt 511 DT b¸n hµng & cung cÊp dv 3338 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 515 DT ho¹t ®éng tµi chÝnh 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 521 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n 3381 TS thõa chê gi¶i quyÕt Lo¹i VI-Chi phÝ SXKD 621 Chi phÝ NVLTT 6272 CP SXC ë PX viªn 6211 CP NVLTT ë PX tiªm 6273 CP SXC ë PX chÕ phÈm 6212 CP NVLTT ë PX viªn 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 6213 CP NVLTT ë PX chÕ phÈm 635 Chi phÝ tµi chÝnh 622 CP nh©n c«ng trùc tiÕp 641 Chi phÝ b¸n hµng 6221 CP NCTT ë PX tiªm 642 Chi phÝ QLDN 6222 CP NCTT ë PX viªn Lo¹i VII, VIII, IX 6223 CP NCTT ë PX chÕ phÈm 711 Thu nhËp kh¸c 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 811 Chi phÝ kh¸c 6271 CP SXC ë PX tiªm 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh (*) C¸c TK nµy ®­îc quy ®Þnh t¹i C«ng ty nh­ng th­êng kh«ng ®­îc sö dông. 2.4. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. C«ng ty hiÖn ®ang ¸p dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ. Theo ®ã sæ s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty gåm cã: - C¸c NhËt ký chøng tõ sè 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 (kh«ng cã NKCT sè 3, 6, 9) - C¸c B¶ng kª sè 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 (kh«ng sö dông B¶ng kª sè 3, 9) - Sæ chi tiÕt c¸c TK vµ thÎ nh­: Sæ quü tiÒn mÆt, Sæ tiÒn göi Ng©n hµng (mçi Ng©n hµng mét sæ), Sæ TSC§, Sæ chi tiÕt TK 131, 141, 142, 331, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1527, 15311, 15312, c¸c Sæ theo dâi chi phÝ 621, 622, 627 (chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng), S¬ ®å 8: Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NK - CT Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký - Chøng tõ ThÎ, sæ chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 2.5. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n ë C«ng ty. Hµng quý C«ng ty lËp 3 B¸o c¸o tµi chÝnh: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ kh«ng ®­îc lËp t¹i C«ng ty. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®­îc kÕ to¸n C«ng ty lËp ra hµng quý. ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp vµo cuèi n¨m. C¸c b¸o c¸o nµy cã gi¸ trÞ khi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña kÕ to¸n tæng hîp, KÕ to¸n tr­ëng vµ quyÒn Gi¸m ®èc. Nh÷ng B¸o c¸o kÕ to¸n dïng ®Ó nép cho c¬ quan thuÕ, c¬ quan chñ qu¶n, c¬ quan qu¶n lý vèn. Ngoµi ra, C«ng ty cßn lËp b¸o c¸o néi bé khi Gi¸m ®èc yªu cÇu nh­: B¸o c¸o t×nh h×nh c«ng nî, B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt, B¸o c¸o nép ng©n s¸ch. PhÇn II: thùc tr¹ng h¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu t¹i c«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm trung ­¬ng II I. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn D­îc phÈm TW 2. Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu mµ sau qu¸ tr×nh chÕ biÕn sÏ t¹o thµnh thùc thÓ vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm nh­: Bét Vitamin B1, B6, B12, Bét Vitamin C, Bét Ampicilin, Aminagin. Nguyªn vËt liÖu phô gåm: Bét s¾t, Bét talc, Bét M×, ®­êng. Nguyªn vËt liÖu cung cÊp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cho c¸c ph­¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: than ®¸, x¨ng, dÇu ho¶. Phô tïng thay thÕ lµ c¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i bao gåm: thÐp, èng m¹ kÏm, vßng bi, ®Ìn èng. VËt liÖu x©y dùng: g¹ch, xim¨ng, gç v¸n, s¾t thÐp. Bao b× ®ãng gãi s¶n phÈm nh­: chai, lä, nót, èng, c¸c hßm catt«ng. Nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty ®­îc ph©n lµm c¸c kho: kho nhiªn liÖu, kho vËt t­ bao b×, kho nguyªn liÖu chÝnh, kho phô liÖu, kho vËt t­ c¬ khÝ. Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty ®­îc kiÓm kª mét lÇn trong mét n¨m vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m. Gi¸ nguyªn vËt liÖu nhËp kho = gi¸ mua + chi phÝ thu mua. Gi¸ xuÊt: C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn: Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho = gi¸ b×nh qu©n 1®¬n vÞ NVL x l­îng vËt liÖu xuÊt kho. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó theo dâi ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña nguyªn vËt liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. 2. Tµi kho¶n, chøng tõ, sæ s¸ch sö dông. TK sö dông: TK152, 153, 111, 112,…. Chøng tõ: phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu lÜnh vËt t­ theo ®Þnh møc, biªn b¶n kiÓm kª, thÎ kho, phiÕu b¸o vËt t­ cßn l¹i cuèi kú, biªn b¶n kiÓm kª vËt t­, s¶n phÈm, hµng ho¸, ho¸ ®¬n, phiÕu chi, giÊy b¸o Nî. Sæ s¸ch: sæ NhËt ký, sæ Chi tiÕt NVL, c¸c b¸o c¸o liªn quan( b¸o c¸o sö dông NVL, b¸o c¸o tån kho NVL.) 3. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ t¹i C«ng ty. - Khi mua vËt t­ nhËp kho: Ng­êi nhËp hµng Ban kiÓm nghiÖm Phßng cung øng thÎ kho KÕ to¸n vËt t­ §Ò nghÞ nhËp hµng dùa trªn ho¸ ®¬n GTGT KiÓm nghiÖm vµ lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm LËp phiÕu nhËp kho NhËp kho vµ ghi thÎ kho Ghi sæ - XuÊt vËt t­ cho s¶n xuÊt: C¨n cø vµo nhu cÇu s¶n xuÊt phßng kÕ ho¹ch lËp phiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc lËp thµnh 2 b¶ng. ChuyÓn lªn thñ kho 1 b¶ng, 1 b¶ng ë phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó ghi vµo sæ h¹n møc vËt t­ ®­îc lÜnh. Thñ kho c¨n cø vµo b¶ng xuÊt ®Ó ghi vµo thÎ kho. Cuèi th¸ng thñ kho thu l¹i phiÕu cña ®¬n vÞ lÜnh, tÝnh ra ræng sè vËt liÖu ®· xuÊt dïng vµ vµo sæ h¹n møc cßn l¹i cuãi th¸ng vµ ký tªn vµo 2 b¶ng, 1 b¶ng cho ®¬n vÞ lÜnh ®Ó lËp b¸o c¸o sö dung NVL, 1 b¶ng chuyÓn cho kÕ to¸n NVL lµm c¨n cø ghi sæ. - Nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt, nhËp l¹i kho: Bé phËn s¶n xuÊt Thñ kho KÕ to¸n vËt t­ LËp phiÕu nhËp kho ThÎ kho Ghi sæ PhiÕu nhËp ThÎ kho Sæ KÕ to¸n Chi tiÕt B¶ng Tæng hîp nhËp xuÊt tån Sæ KÕ to¸n Tæng hîp PhiÕu xuÊt - H¹ch to¸n chi tiÕt NVL t¹i C«ng ty theo h×nh thøc ThÎ song song: S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp theo h×nh thøc NhËt ký- Chøng tõ: Chøng tõ ban ®Çu NKCT liªn quan 1, 2, 4, 6, 10 Sæ Chi tiÕt TK 331 B¶ng ph©n bæ sè 2 B¶ng kª 4, 5, 6 NKCT sè 7 NKCT sè 5 B¶ng kª sè 3 Sæ C¸i TK 151, 152, 153, 155, 156, 331, 154 B¸o C¸o KÕ To¸n NKCT sè 8 B¶ng kª sè 8 B¶ng kª sè 9 II. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 1. Lao ®éng trong c«ng ty. Lao ®éng trong C«ng ty cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, cã thÓ ph©n thµnh 2 lo¹i lao ®éng chñ yÕu: lµ lao ®éng trùc tiÕp t¹i ph©n x­ëng vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Sè l­îng lao ®éng trong c«ng ty t­¬ng ®èi lín, øng víi mçi lo¹i lao ®éng ®ã, ng­êi lao ®éng ®­îc nh©n ra theo tr×nh ®é, n¨ng lùc, th©m niªn trong nghÒ. 2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng t¹i C«ng ty. §Ó ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña ng­êi lao ®éng còng nh­ thóc ®Èy hiÖu qu¶ lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. C«ng ty Cæ phÇn D­îc phÈm TW 2 hiÖn ®ang ¸p dông c¶ 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng lµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. T¹i c¸c ph©n x­ëng thuèc tiªm, thuèc viªn, l­¬ng ®ù¬c tr¶ theo c¶ 2 h×nh thøc; t¹i ph©n x­ëng c¬ ®iÖn vµ c¸c bé phËn qu¶n lý, c«ng ty thùc hiÖn tr¶ l­¬ng theo thêi gian lao ®éng. = + Trong ®ã, Tæng tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm vµ Tæng tiÒn l­¬ng theo thêi gian s¶n xuÊt ®­îc x©y dùng chÝnh thøc theo c«ng thøc sau: = x =x ViÖc tÝnh l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®­îc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng thùc hiÖn c¨n cø vµo c¸c B¶ng chÊm c«ng, B¶ng theo dâi s¶n phÈm hoµn thµnh cña tõng ph©n x­ëng do nh©n viªn thèng kª cña ph©n x­ëng cung cÊp. Thu nhËp cña 1 c«ng nh©n s¶n xuÊt ®­îc tÝnh: Thu nhËp cña 1 CN = L­¬ng c¬ b¶n + Th­ëng SP + TiÒn ®éc h¹i + TiÒn ®­îc lÜnh trong th¸ng cña c«ng nh©n ¨n ca – - 1% KPC§ -- 1% BHYT – 5% BHXH. C«ng ty thùc hiÖn tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng thµnh 3 ®ît trong 1 th¸ng. §ît 1 tr¶ vµo ngµy 30 cña th¸ng, ng­êi lao ®éng ®­îc tr¶ 50% l­¬ng c¬ b¶n, ®ît 2 tr¶ vµo ngµy 10 cña th¸ng sau vµ ng­êi lao ®éng ®­îc tr¶ phÇn cßn l¹i cña l­¬ng c¬ b¶n, tiÒn ¨n ca sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng nh­ KPC§, BHXH, BHYT ®· trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh. §ît 3 vµo ngµy 20 th¸ng sau c«ng ty tr¶ c¸c kho¶n th­ëng s¶n phÈm, tiÒn l­¬ng ®éc h¹i. Thêi gian lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh 8h/ ngµy, 5 buæi/ tuÇn vµ nghØ phÐp theo chÕ ®é quy ®Þnh. C¸c kho¶n phô cÊp vµ trÝch theo l­¬ng C«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo nh­ chÕ ®é: - BHXH: C«ng ty trÝch 20% tæng sè l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ 5% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. - BHYT: trÝch 3% tæng sè l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ 1% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. - KPC§: trÝch 3% tæng sè l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ 1% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. 3. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ. Chøng tõ sö dông: B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, B¶ng chÊm c«ng, PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh, PhiÕu b¸o thªm giê, GiÊy chøng nhËn nghØ viÖc h­ëng BHXH. Cuèi th¸ng dùa vµo B¶ng chÊm c«ng,PhiÕu b¸o thªm giê , PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh tÝnh ra l­¬ng, råi tÝnh ra chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng ph©n x­ëng. Sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n phÇn hµnh gi¸ thµnh. III. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n suÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1 §Æc ®iÓm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt . C«ng ty cã ba ph©n x­ëng Tiªm, Viªm vµ chÕ phÈm lµ nh÷ng ph©n x­ëng s¶n suÊt chÝnh.S¶n phÈm t¹i nh÷ng ph©n x­ëng nµy lµ c¸c lo¹i thuèc tiªm, thuèc viªn vµ phô chÕ s¶n phÈm, ®­îc s¶n suÊt ra ®Ó b¸n trªn trÞ tr­êng. Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn lµ ph©n x­ëng phô cã nhiªm vô s¶n xuÊt ra c¸c lao vô ®Ó cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng chÝnh. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt t¹i C«ng ty bao gåm hai lo¹i h×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ s¶n xuÊt phô, v× thÕ chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc chia lµm chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt phô. §Ó phôc vô cho yªu cÇu tËp hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh,chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng chÝnh ®Òu ®­îc tËp hîp thµnh c¸c kho¶n môc: -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: gåm toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, bao b×, c«ng cô dông cô,s¶n phÈm tù chÕ…. ph¸t sinh t¹i c¸c ph©n x­ëng, tøc lµ gåm c¸c lo¹i ho¸ chÊt, d­îc liÖu nh­ Amoxycillin, Ciprofoxacin, Lactoza, cån 90,… vµ than ®¸, x¨ng dÇu cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng . -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm tiÒn l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, phô cÊp th­ëng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH, BHYT, KPCD. -Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i chi phÝ ph¸t sinh ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn chÕ biÕn s¶n phÈm. C¸c kho¶n chi phÝ ®Òu ®­îc chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng ®Ó lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt ph©n x­ëng. T¹i ph©n x­ëng phô c¬ ®iÖn, mäi chi phÝ ®Òu ®­îc tËp hîp vµo kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt phô. Cuèi mçi th¸ng chi phÝ s¶n xuÊt phô ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i c¸c ph©n x­ëng chÝnh. 2. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho ®­îc ¸p dông t¹i c«ng ty lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn,toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ theo tõng lo¹i s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm trong kú, kú kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp lµ hµng th¸ng . H×nh thøc sæ tæng hîp cña c«ng ty lµ h×nh thøc sæ NhËt ký-Chøng tõ.Hµng th¸ng c¸c chøng tõ gèc vÒ chi phÝ, c¸c b¶ng ph©n bæ vµ c¸c NKCT sè1,2,4,5, kÕ to¸n lËp B¶ng kª sè 4-tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt sö dông cho c¸c tµi kho¶n:TK621,622,627,154 ®­îc lËp chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng,B¶ng kª sè 5- tËp hîp chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp dïng cho TK641, 642, B¶ng kª sè 6- tËp hîp chi phÝ tr¶ tr­íc TK124. Tõ b¶ng kª, kÕ to¸n lËp nhËt ký chøng tõ sè 7,sau ®ã vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ lªn B¸o c¸o Tµi chÝnh. Sè liÖu ë c¸c sæ c¸i ®­îc dïng ®Ó ®èi chiÕu víi b¶ng tÝnh gÝa thµnh. Chøng tõ gèc, c¸c b¶ng ph©n bæ vµ c¸c nhËt ký chøng tõ 1, 2, 3, 4, 5. b¶ng kª sè 4 b¶ng kª sè 5 b¶ng kª sè 6 Sæ chi tiÕt TK 621, 622, 627, 154 NhËt ký sè 7 B¸o C¸o Tµi ChÝnh Sæ C¸i TK 621, 622, 627, 154 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh 2.1.H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . Chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty bao gåm nh÷ng chi phÝ vÒ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, ®éng lùc, s¶n phÈm tù chÕ, bao b×, c«ng cô dông cô ….ph¸t sinh t¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh. §©y lµ yÕu tè c¬ b¶n cÊu thµnh gi¸ trÞ s¶n phÈm, th­êng chiÕm 70-80% trªn tæng chi phÝ s¶n xuÊt. -TK621: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp , ®­îc chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng: -TK6211:Chi phÝ NVL trùc tiÕp t¹i ph©n x­ëng Tiªm. -TK6212:Chi phÝ NVL trùc tiÕp t¹i ph©n x­ëng Viªn -TK6213:Chi phÝ NVL trùc tiÕp t¹i ph©n x­ëng chÕ phÈm C¸c TK kh¸c liªn quan: TK 1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh TK1522: Nguyªn vËt liÖu phô TK1523: Nhiªn liÖu TK1524: Phô tïng thay thÕ TK1524:Nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó ®ãng gãi s¶n phÈm TK156:S¶n phÈm tù chÕ ®Ó theo dâi c¸c vËt phÈm phô ®­îc s¶n xuÊt chÕ biÕn t¹i c«ng ty vµ ®­a vµo sö dông phôc vô cho c¸c ph©n x­ëng. - Chøng tõ:C¸c chøng tõ vÒ hµng tån kho, b¶ng tæng hîp hµng xuÊt…. -Sæ: Sæ chi tiÕt TK621-chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng ,vµo b¶ng kª sè 4, sau ®ã vµo NK-CT sè7,råi vµo sæ c¸i TK621 Néi dung h¹ch to¸n: Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¹i c«ng ty ®­îc th­êng lµ c¸c lo¹i chÊt bét cã tÝnh chÊt d­îc liÖu mµ chñ yÕu lµ thùc hiÖn phÇn chÕ biÕn c«ng ®o¹n sau cã nghÜa lµ s¶n xuÊt ra thuèc c¸c lo¹i, nguyªn vËt liÖu chñ yÕu ®­îc nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi víi gi¸ kh¸ cao nªn ®¾t vµ hiÕm. §Ó sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch thÞ tr­êng vµ nhu cÇu nguyªn vËt liÖu t¹i tõng ph©n x­ëng phßng kÕ ho¹ch lËp ra vµ ®Þnh møc c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô cho tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ lËp “ phiÕu lÜnh vËt t­ theo ®Þnh møc” thµnh 2 liªn mét giao cho ph©n x­ëng, mét giao cho kho. Khi thùc hiÖn nguyªn vËt liÖu ®Ó trùc tiÕp chÕ biÕn s¶n phÈm, nh©n viªn ph©n x­ëng ®em phiÕu xuèng ®Ó thñ kho ghi sè l­îng thùc xuÊt kho. Cuèi th¸ng hoÆc khi hÕt h¹n møc, thñ kho thu l¹i phiÕu cña ph©n x­ëng lÜnh, tÝnh ra tæng sè vËt t­ ®· xuÊt vµ cã h¹n chÕ cßn l¹i cuèi th¸ng råi ký vµo c¶ 2 liªn, sau ®ã tr¶ ph©n x­ëng 1 liªn, chuyÓn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 1 liªn ®Ó ghi sæ. §Ó kÕ to¸n cã thÓ cËp nhËt t×nh h×nh xuÊt nhËp kho vËt t­ hµng ngµy khi thùc hiÖn xuÊt kho, thu kho khi vµo c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho sè l­îng thùc nhËp xuÊt t¹i kho. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp vµ phiÕu xuÊt do thñ kho chuyÓn lªn, thùc hiÖn ghi sæ chi tiÕt vËt t­ theo sè l­îng. §Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n sö dông ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt dïng trong th¸ng vµ tÝnh ra sè tÇn kho. Sauk hi ®èi chiÕu sæ chi tiÕt vËt t­ víi thÎ kho, kÕ to¸n lËp ra B¶ng” Tæng hîp hµng xuÊt”. C¨n cø vµo ®ã kÕ to¸n lËp Sæ “ Tæng hîp ch÷ T cña tµi kho¶n vËt t­. 2.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i C«ng ty lµ nh÷ng kho¶n ph¶i tra cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm gåm cã l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, th­ëng kÌm c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng gåm cã BHXH, BHYT, KPC§ do xÝ nghiÖp tr¶. - Néi dung h¹ch to¸n : KÕ to¸n chi phÝ sö dông TK 622 – chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Khi ng­êi lao ®éng ®Õn phßng tæ chøc lÜnh l­¬ng, kÕ to¸n lËp ra c¸c B¶ng tÝnh to¸n l­¬ng vµ BHXH, B¶ng th­ëng s¶n phÈm vµ l­¬ng ®éc h¹i… nhiÒu lao ®éng nhËn tiÒn vµ ký nhËn, cuèi th¸ng kÕ to¸n l­¬ng c¨n cø vµo c¸c B¶ng tÝnh to¸n, lËp ra b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH chuyÓn cho kÕ to¸n chi phÝ ph©n x­ëng vµ nhËt ký chøng tõ sè 7. Trªn c¬ së NhËt ký chøng tõ sè 7 kÕ to¸n vµo sæ TK 622. 2.3 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung -§Æc ®iÓm: Chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i ph©n x­ëng gåm tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh n»m ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. C¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i c«ng ty gåm: + chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng t¹i c¸c ph©n x­ëng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng gåm: l­¬ng th­ëng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng. + Chi phÝ khÊu hao TSC§. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh­ tiÒn ®iÖn, n­íc + C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. + Chi phÝ s¶n xuÊt phô ph©n bæ. Tµi kho¶n, chøng tõ, sæ s¸ch: TK 627: chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc më chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng. C¸c TK liªn quan: TK 152: “ nguyªn vËt liÖu”, TK 153: “ c«ng cô dông cô”, TK 214, 112, 154,… C¸c chøng tõ: B¶ng ph©n bæ lao vô, B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§, B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô; B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, c¸c NKCT sè 1, 2, 4, 5,… Trªn c¬ së chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n chi phÝ vµo Sæ chi tiÕt TK 627—chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng, cuèi th¸ng vµo B¶ng kª s« 4, NhËt ký chøng tõ sè 7, Sæ C¸i TK 627. - Néi dung h¹ch to¸n: Khi xuÊt vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt chung, c«ng ty sö dông phiÕu lÜnh vËt t­. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c phiÕu lÜnh vËt t­ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lËp B¶ng Tæng Hîp hµng xuÊt vµ B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô( tËp hîp chi phÝ theo ph©n x­ëng). Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng gåm l­¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña qu¶n ®èc vµ nh©n viªn phôc vô s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng. KÕ to¸n c¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ph©n x­ëng. Chi phÝ khÊu hao: hµng th¸ng nÕu c«ng ty tiÕn hµnh söa ch÷a lín TSC§, kÕ to¸n sö dông TK 241 tÝnh tæng chi phÝ bá ra ®Ó söa ch÷a lín TSC§. Sau ®ã ph©n bæ dÇn chi phÝ vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. ViÖc tÝnh khÊu hao cña tõng TSC§ ®­îc theo dâi trªn thÎ TSC§. Cuèi th¸ng kÕ to¸n TSC§ c¨n cø vµo thÎ TSC§ ®ã ®Ó ghi sæ chi tiÕt TSC§ vµ lËp B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ KH TSC§. KÕ to¸n chi phÝ c¨n cø vµo B¶ng trÝch vµ ph©n bæ TSC§ vµo c¸c B¶ng kª s« 4, 5, 6, tõ ®ã vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ Sæ C¸i TK 627. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ph¸t sinh t¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty gåm chi phÝ ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i vµ c¸c kho¶n chi phÝ khac ph¸t sinh trong kú. Hµng th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu trªn NhËt ký chøng tõ sè 1, 2, 4, 5, kÕ to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ vµo Sæ Chi tiÕt TK 621 vµ c¸c B¶ng kª sè 4, 5, 6, lµm c¬ së vµo NhËt ký chøng tõ s«1, cuèi cïng vµo Sæ C¸i TK 627. 2.4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sau khi h¹ch to¸n c¸c lo¹i chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n cã nghÜa vô tæng hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: Chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty cæ phÇn D­îc phÈm TW 2 ®­îc tËp hîp cho tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh vµ theo c¸c kho¶n môc chi phÝ. Cuèi kú kÕ to¸n sö dông TK 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” tËp hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trong kú lµm c¨n cø tÝnh gi¸ thµnh. Sau khi lËp b¶ng kª sè 4 tiÕp tôc ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chøng tõ sè 7, cuèi th¸ng tõ NhËt ký chøng tõ sè 7 kÕ to¸n vµo Sæ C¸i TK 154. TÝnh gi¸ thµnh: ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng mÆt hµng s¶n xuÊt trong kú. Cuèi th¸ng, sau khi thùc hiÖn tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang tån cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp ThÎ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh cho tõng lo¹i mÆt hµng. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty lµ ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n: Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh = Gi¸ trÞ dë dang ®Çu kú + chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú – gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú bao gåm: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng, c¸c nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng cã nhiÖm vô theo dâi vµ x¸c ®Þnh sè nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô vµ l­îng bao b× xuÊt dïng cho tõng lo¹i mÆt hµng s¶n xuÊt, ®ång thêi ph¶i tÝnh ra sè giê c«ng thùc tÕ s¶n xuÊt tõng mÆt hµng t¹i ph©n x­ëng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc kÕ to¸n ph©n bæ cho tõng lo¹i s¶n phÈm dùa trªn sè giê c«ng thùc tÕ dïng vµo viÖc chÕ t¹o mÆt hµng ®ã. = x sè giê c«ng = x Sè giê c«ng Cuèi th¸ng, lËp ra B¶ng tæng hîp giê c«ng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô göi cho kÕ to¸n gi¸ thµnh lµm c¨n cø tÝnh gi¸ cho tõng lo¹i mÆt hµng vµ lËp thÎ gi¸ thµnh cho s¶n phÈm. Tõ thÎ trªn kÕ to¸n lËp B¶ng tÝnh gi¸ thµnh thùc hiÖn tÝnh ra gi¸ thµnh ph©n x­ëng. PhÇn iii: mét sè vÊn ®Ò tån t¹i vµ c¸c kiÕn nghÞ trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty. 1. Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Qua c¸c ph©n tÝch vÒ ®Æc ®iÓm quy tr×nh qu¶n lý, s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty, em nhËn thÊy mét sè ­u ®iÓm râ nÐt trong cong t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n t¹i c«ng ty nh­ sau: Thø nhÊt: c«ng ty øng dông ®­îc c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i DN. C«ng ty ®· øng dông hÖ th«ng kÕ to¸n m¸y fast 2005 ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc h¹ch to¸n. §iÒu nµy ®· gióp phôc vô tèt c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i DN. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n ë ®¬n vÞ ®· lµm t­¬ng ®èi cã nÒ nÕp, hiÖu qu¶. §¬n vÞ ®· sö dông c¸c TK phï hîp, më thªm c¸c tiÓu kho¶n cÇn thiÕt, ®¸p øng yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n vµ cung cÊp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin qu¶n lý. §¬n vÞ sö dông hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n ®óng chÕ ®é nhµ n­íc quy ®Þnh, ®¬n vÞ cßn quy ®Þnh thªm mét sè chøng tõ, biÓu mÉu phï hîp víi thùc tÕ ho¹t ®éng cña C«ng ty. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ râ rµng, ng¾n gän kh«ng lßng vßng, tiÕt kiÖm thêi gian, hiÖu qu¶. Tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n cao vµ t­¬ng ®èi ®ång ®Òu, ®¸p øng khèi l­îng c«ng viÖc hµng ngµy. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thµnh hÖ thèng, sù ph©n nhiÖm, phèi kÕt hîp gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n gi÷a c¸c c¸n bé trong phßng kÕ to¸n chÆt chÏ, kh«ng chång chÐo. §Æc biÖt sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng kÕ to¸n víi c¸c nh©n viªn kinh tÕ ph©n x­ëng, c¸c ®¬n vÞ t¹o nªn søc m¹nh cña toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Thø hai: c«ng ty ®· chän gi¶i ph¸p qu¶n lý vµ tiÕt kiÓm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c lµ nh©n tè quan träng trong viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó qu¶n lý vµ tiÕt kiÓm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc c¸c hÖ thèng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i s¶n phÈm qu¶n lý theo ®Þnh møc, ph©n tÝch c¸c chØ tiªu nguyªn vËt liÖu trªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc chØ tiªu vÒ hao phÝ lao ®éng trªn s¶n phÈm lµm c¬ së ®Ó kho¸n vµ tÝnh l­¬ng s¶n phÈm. C«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tÝnh l­¬ng theo giê c«ng vµ s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng quy ®Þnh ®· g¾n quyÒn lîi ng­êi lao ®éng víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §Ó tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ chung, c«ng ty t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu ®Çu t­ ph¸t triÓn, c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ, sö dông hiÖu qu¶ TSC§. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, c«ng ty ®· x©y dùng hÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, x©y dùng chÝnh x¸c ®Þnh møc tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i s¶n xuÊt vµ lu«n theo dâi bæ sung nguyªn vËt liÖu kÞp thêi trong nh÷ng tr­êng hîp cã sù thay ®æi cña thêi tiÕt Ènh h­ëng ®Õn s¶n phÈm. Thø ba: ®Ó phï hîp víi thùc tiÔn cña c«ng ty, c«ng ty ®· ®­a ra mét sã chøng tõ riªng rÊt phï hîp vµ kh«ng ¶nh h­ëng g× ®Õn chÕ ®é chÝnh s¸ch quy ®Þnh cña nhµ n­íc. C«ng ty lu«n cã ý kiÕn ®ãng gãp tÝch cùc ®èi víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc trong viÖc ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, x©y dùng qu¶n lý liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng vµ doanh nghiÖp nãi chung. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®· nªu trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty D­îc phÈm TW 2 cßn tån t¹i nh÷ng ®iÓm ch­a hîp lý, víi kiÕn thøc Ýt ái, kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp ë C«ng ty kh«ng dµi, tuy nhiªn em còng m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ vÒ gi¶i ph¸p víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty. 2. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n tån t¹i vµ kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn. 2.1. VÊn ®Ò kÕ to¸n m¸y. víi khèi l­îng c«ng viÖc nh­ hiÖn nay, tæng sè m¸y cña phßng lµ 6 m¸y tÝnh cho 10 ng­êi sö dông. C¸c ph©n x­ëng ®Òn ®­îc trang bÞ tõ 1 ®Õn 2 m¸y, víi sè l­îng m¸y nh­ hiÖn nay c«ng t¸c kÕ to¸n vÉn cßn ph¶i sö dông m¸y tÝnh tay, mét sè phÇn hµnh vÉn cßn lµm thñ c«ng, mÆt kh¸c c¸c m¸y vi tÝnh ®· cò l¹c hËu, tèc ®é chËm, hay háng hãc ch­a cã sù nèi m¹ng gi÷a c¸c phßng kÕ to¸n vµ c¸c ph©n x­ëng. C«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt, víi khèi l­îng nghiÖp vô kinh tÕ lín vµ ph¸t sinh th­êng xuyªn nh­ hiÖn nay, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t­¬ng lai, ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh víi kÕ to¸n qu¶n trÞ ph¶i ®­îc chuyÓn biÕn mét b­íc lín míi cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô thu thËp vµ xö lý th«ng tin nh»m cung cÊp c¸c d÷ liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý. C«ng ty cÇn trang bÞ cho phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n thªm m¸y míi, n©ng cÊp c¸c m¸y cò, cã sù kÕt nèi m¹ng gi÷a c¸c ph©n x­ëng, kho, c¸c bé phËn trong C«ng ty thµnh mét hÖ thèng m¹ng néi bé nh»m xö lý kÞp thêi c¸c nghiÖp vô n¶y sinh. 2.2. KÕ to¸n qu¶n trÞ. C¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý chÝnh x¸c kÞp thêi th­êng ®­îc dùa trªn c¬ së thu thËp th«ng tin ®Çy ®ñ. KÕ to¸n qu¶n trÞ lµ hÖ thèng thu thËp xö lý vµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ kinh tÐ, tµi chÝnh bæ sung cho kÕ to¸n tµi chÝnh phôc vô c¸c yªu cÇu qu¶n trÞ ë c¸c cÊp cña DN mét c¸ch chñ ®éng kÞp thêi tíi tõng kh©u, tõng bé phËn c«ng viÖc trong ph¹m vi néi bé doanh nghiÖp quy ®Þnh. C«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ ë C«ng ty ®· cã nh­ng ch­a thµnh hÖ thèng vµ ch­a th­êng xuyªn. Khi cã yªu cÇu cña Gi¸m ®èc, phßng míi tËp hîp c¸c sè liÖu liªn quan, ph©n tÝch, tæng hîp th­êng lµm nh­ vËy lµ kh«ng kÞp thêi vµ bÞ ®éng. C«ng ty cÇn tæ chøc kÕ to¸n qu¶n trÞ thµnh mét hÖ thèng, phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng, yªu cÇu qu¶n lý nhÊt lµ khi ®¬n vÞ chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn. ViÖc tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n qu¶n trÞ b¾t ®Çu tõ kh©u lËp kÕ ho¹ch ®Õn qu¸ tr×nh chuÈn bÞ s¶n xuÊt, trong giai ®o¹n s¶n xuÊt tÝnh chi phÝ, gi¸ thµnh cho ®Õn khi hoµn thµnh viÖc tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm. VÒ tÝnh khÊu hao cho TSC§: Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy ®Þnh sè 206/2003/Q§- BTC ngµy 12/12/2003 vÒ chÕ ®é qu¶n lý sö dông vµ tÝnh KHTSC§, chÕ ®é nµy ®­îc ¸p dông tõ n¨m tµi chÝnh 2004 thay thÕ cho quyÕt ®Þnh 166/TC/Q§/TSC§ vµ ¸p dông b¾t buéc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, trong quy ®Þnh nµy ®Ò cËp ®Õn nh÷ng ph­¬ng ph¸p tÝnh KH, viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh KH nµo lµ do quyÒn chñ ®éng cña DN. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p KH theo ®­êng th¼ng, ph­¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n, dÔ lµm song ®èi víi dù ¸n ®Çu t­ míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cÇn thu håi vèn nhanh th× ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng thÓ hiÖn ®­îc tÝnh linh ho¹t. Víi lý do ®ã, C«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo sè d­ gi¶m dµn cã ®iÒu chØnh ®èi víi nh÷ng TSC§ ch­a ®­a vµo sö dông. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, DN x¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña TSC§ theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/ Q§- BTC. Trong nh÷ng n¨m ®Çu DN x¸c ®Þnh tr­íc møc trÝch KH n¨m cña TSC§ víi tû lÖ KH nhanh. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, th­êng khi xuÊt hiÖn mét s¶n phÈm míi th× ch­a cã ngay ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp, gi¸ b¸n ra hµng ho¸ th­êng chÞu ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t­ lín, v× vËy viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p KH theo sè d­ gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh lµ gi¶i ph¸p tèt cho c«ng ty tham kh¶o khi c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y l¾p d©y chuyÒn s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm míi. 2.3. VÒ nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín ®Õn xÊp xØ 80% trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, v× vËy viÖc qu¶n lý tèt chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Mét sè gi¶i ph¸p trong c«ng t¸c qu¶n lý NVL nh­ sau: + VÊn ®Ò ®Þnh møc tiªu hao NVL cÇn ®­îc tÝnh to¸n xem xÐt ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn cho phï hîp, trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt giao cho c¸c ph©n x­ëng nªn giao thªm chØ tiªu tØ lÖ h­ hao NVL trong s¶n xuÊt, tû lÖ nµy x¸c ®Þnh dùa trªn ®Þnh møc sö dông NVL trung b×nh vµ ®Þnh møc mong muèn, g¾n liÒn víi viÖc giao thªm chØ tiªu nµy cã c¸c chÕ ®é th­ëng t­¬ng øng, râ rµng viÖc nµy lµm tèt sÏ khuyÕn khÝch ph©n x­ëng sö dông tiÕt kiÖm NVL. + Thuèc lµ hµng ho¸ t­¬ng ®èi ®Æc biÖt, hµm l­îng tØ träng mét sè lo¹i NVL cÊu thµnh s¶n phÈm ph¶i tu©n theo c¸c ®Þnh møc nghiªm ngÆt trong qu¸ tr×nh pha chÕ ®¶m b¶o chÊt l­îng, bªn c¹nh ®ã mét sè yÕu tè NVL kh¸c cã thÓ xem xÐt ph©n chia c¸c NVL cÊu thµnh lªn s¶n phÈm lµm 2 lo¹i: mét lo¹i theo quy ®Þnh nghiªm ngÆt cña c«ng t¸c pha, bµo chÕ thuèc, mét lo¹i cã thÓ dïng vËt liÖu thay thÕ hoÆc tiÕt kiÖm. KÕt luËn Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn TW 2 ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n còng nh­ th«ng tin qu¶n trÞ kÞp thêi, chÝnh x¸c gióp ban l·nh ®¹o C«ng ty n¾m b¾t vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ qu¶n lý. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· häc tËp ®­îc rÊt nhiÒu nh÷ng kinh nghiÖm lµm viÖc thùc tÕ, thu thËp ®­îc thªm nhiÒu kiÕn thøc phôc vô cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu chuyªn ngµnh vµ cho c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty Cæ phÇn D­îc phÈm TW2 lµ kÕt qu¶ qu¸ tr×nh nghiªm tóc cè g¾ng häc hái, nghiªn cøu, t×m tßi cña em t¹i C«ng ty. B¸o c¸o ®· kh¸i qu¸t t×nh h×nh chung vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty vµ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Tuy nhiªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý, chØ b¶o thªm cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em tiÕp tôc hoµn thiÖn b¸o cao chuyªn ®Ò. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o ThS. TrÇn ThÞ Nam Thanh, c¸c b¸c c¸c c«, c¸c anh chÞ t¹i phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn D­îc TW 2 ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 PhÇn i: tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm trung ­¬ng 2 6 I. Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý 2 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2 2. NhiÖm vô, chøc n¨ng 5 3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt 5 4.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 9 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 3 n¨m gÇn ®©y 14 II. Thùc tÕ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n. 15 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 15 2. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty 18 2.1. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n t¹i C«ng ty 18 2.2. HÖ thèng chøng tõ 18 2.3. HÖ thèng tµi kho¶n 20 2.4. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. 22 2.5. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n ë C«ng ty 23 PhÇn II: thùc tr¹ng h¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu t¹i c«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm trung ­¬ng II 24 I. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. 24 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn D­îc phÈm TW 2 24 2. Tµi kho¶n, chøng tõ, sæ s¸ch sö dông 24 3. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ t¹i C«ng ty. 25 II. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 27 1. Lao ®éng trong c«ng ty 27 2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng t¹i C«ng ty 27 3. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ. 28 III. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n suÊt vµ tÝnh gtsp. 28 1 §Æc ®iÓm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt 29 2. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty 29 2.1.H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 30 2.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 32 2.3 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 32 2.4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 34 PhÇn iii: mét sè vÊn ®Ò tån t¹i vµ c¸c kiÕn nghÞ trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty 36 1. Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty 36 2. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n tån t¹i vµ kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn. 37 2.1. VÊn ®Ò kÕ to¸n m¸y 37 2.2. KÕ to¸n qu¶n trÞ 38 2.3. VÒ nguyªn vËt liÖu 39 KÕt luËn 40

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD113.doc
Luận văn liên quan