Thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên

Qua toàn bộ những nội dung nghiên cứu trong đề tài, có thể rút ra được một số kết luận sau đây : - Vấn đề kỹ năng sưphạm nói chung và kỹ năng giảiquyết tình huống sư phạm từ trước đến nay được nhiều tác giảquan tâm nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau.Trong trường sư phạm, muốn đàotạo sinh viên trở thành những giáo viên tương lai có đầy đủ những phẩm chất và năng lựccần thiết, có tay nghề vững vàng,đáp ứng yêu cầucủaxã hội thìkhông thểkhông quantâm đến việc rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm. - Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm là việc vận dụng những tri thức sư phạm ( Tâm lý học, Giáo dục học ),những kinh nghiệm sưphạm, những kinh nghiệm ứng xử để giải quyết một cách hợp lý tình huống sưphạm nảy sinh trong quá trình dạy học và giáo dục. - Thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường Đại học An Giang có một số vấn đề cần phải chú ý: + Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạmcủa sinh viên chỉ đạtmức trung bình – yếu. + Kết quả giải quyết tình huống sư phạm giữa cáckhối đào tạo có sự chênh lệch, trong đó khối cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học là thấp nhất.

pdf103 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2518 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iaûi quyeát ñöôïc baøi taäp thöïc haønh soá 1 ( ñaït tæ leä 59,94% treân toång soá löôït giaûi quyeát ñaït yeâu caàu vaø ñaït 27,68% treân toång soá löôït giaûi quyeát tình huoáng), chæ coù 296 löôït giaûi quyeát ñöôïc baøi taäp thöïc haønh soá 2 ( ñaït tæ leä 40,06% treân toång soá löôït giaûi quyeát ñaït yeâu caàu vaø ñaït 18,5% treân toång soá löôït giaûi quyeát tình huoáng). Ñoàng thôøi, tröôùc moät soá tình huoáng phöùc taïp, ñoøi hoûi sinh vieân phaûi coù söï phaûn öùng nhanh, ñöa ra nhöõng quyeát ñònh kòp thôøi, kheùo leùo ( tình huoáng 3, tình huoáng 5 trong baøi taäp thöïc haønh soá 2 – phuï luïc) sinh vieân theå hieän söï luùng tuùng roõ reät. Soá löôïng sinh vieân giaûi 53 quyeát ñuùng vaø giaûi thích ñöôïc cô sôû khoa hoïc ôû hai tình huoáng naøy laø raát thaáp ( tình huoáng 3 laø 8 löôït, tình huoáng 5 laø 4 löôït) (baûng 8). Trong khi giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm, khoâng phaûi sinh vieân choïn hoaëc ñöa ra ñöôïc caùch giaûi quyeát ñuùng laø giaûi thích ñöôïc cô sôû khoa hoïc, xem baûng keát quaû khaûo saùt cho ta thaáy (baûng 8), neáu laáy toång soá löôït giaûi quyeát ñuùng tröø ñi soá löôït giaûi thích ñöôïc cô sôû khoa hoïc thì ñoä cheânh leäch seõ laø 739 – 145 = 594. nhö vaäy coù tôùi 594 löôït giaûi quyeát ñuùng nhöng chöa giaûi thích ñöôïc cô sôû khoa hoïc hoaëc giaûi thích chöa troïn veïn. Toùm laïi: Töø vieäc phaân tích nhöõng soá lieäu treân cho ta thaáy kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc An Giang chæ ñaït möùc trung bình yeáu. Beân caïnh ñoù cuõng töø nhöõng soá lieäu treân cho thaáy raèng kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân coøn chöùa ñöïng yeáu toá ngaãu nhieân, chöa hình thaønh moät caùch chaéc chaén. 3.2.2. NHAÄN XEÙT KEÁT QUAÛ GIAÛI QUYEÁT TÌNH HUOÁNG SÖ PHAÏM CUÛA SINH VIEÂN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC AN GIANG XEÙT THEO KHOÁI ÑAØO TAÏO ( khoái töï nhieân, khoái xaõ hoäi, khoái ngoaïi ngöõ, khoái cao ñaúng tieåu hoïc). Trong quaù trình sinh vieân thöïc hieän caùc baøi taäp tình huoáng maø chuùng toâi ñöa ra, chuùng toâi thaáy keát quaû giaûi quyeát caùc baøi taäp tình huoáng cuûa sinh vieân ôû caùc khoái ñaøo taïo khoâng gioáng nhau ( baûng 9,10,11,12) 54 Baûng 9: KEÁT QUAÛ GIAÛI QUYEÁT TÌNH HUOÁNG SÖ PHAÏM CUÛA SINH VIEÂN KHOÁI TÖÏ NHIEÂN. Baøi taäp thöïc haønh soá 1 Baøi taäp thöïc haønh soá 2 Σ theo haøng Tình Huoáng Möùc 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TS % M1 6 4 7 6 3 4 3 3 3 1 40 10 M2 8 7 7 8 7 4 5 4 6 3 59 14,75 M3 10 11 10 12 11 9 9 7 9 6 94 23,5 Ñaït yeâu caàu Keát quaû chung 24 22 24 26 21 17 17 14 18 10 193 48,25 Khoâng ñaït M4 16 18 16 14 19 23 23 26 22 30 207 51,75 Σ ( theo coät ) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400 100 Phaân tích baûng 9, chuùng toâi thaáy raèng phaàn lôùn sinh vieân giaûi quyeát caùc tình huoáng maø chuùng toâi ñöa ra chöa ñaït yeâu caàu mong muoán. Möùc 4 (M4) chieám tæ leä khaù cao – treân trung bình ( 51,75%), trong khi möùc 1 (M1) vaø möùc 2 (M 2) coøn chieám tæ leä nhoû. Caû hai möùc naøy coäng laïi môí xaáp xæ möùc 3 (M3) laø möùc trung bình ( 24,75% vaø 23,5%). Keát quaû cuï theå cuûa hai baøi taäp thöïc haønh cuõng thaáy coù söï cheânh leäch ñaùng keå : coù theå thaáy ôû taát caû caùc tình huoáng thì keát quaû ôû baøi taäp thöïc haønh soá 2 ñeàu thaáp hôn keát quaû ôû baøi taäp thöïc haønh soá 1. Chuùng ta bieát raèng, theo thieát keá thì baøi taäp thöïc haønh soá 2 khoù hôn baøi taäp thöïc haønh soá 1 ôû choã, ñoái vôùi caùc tình huoáng ñöa ra, sinh vieân phaûi töï suy nghó ñöa ra caùch giaûi quyeát vaø giaûi thích cô sôû khoa hoïc cuûa caùch giaûi quyeát ñoù. 55 Tieáp theo, chuùng ta haõy xem keát quaû thu ñöôïc ôû khoái xaõ hoäi : Soá lieäu ñöôïc trình baøy ôû baûng 10. Baûng 10: KEÁT QUAÛ GIAÛI QUYEÁT TÌNH HUOÁNG SÖ PHAÏM CUÛA SINH VIEÂN KHOÁI XAÕ HOÄI Baøi taäp thöïc haønh soá 1 Baøi taäp thöïc haønh soá 2 Σ theo haøng Tình Huoáng Möùc 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TS % M1 5 5 6 5 3 5 3 2 3 2 39 9,75 M2 8 8 7 6 7 4 6 3 5 3 57 14,25 M3 9 10 10 11 10 9 10 7 9 7 92 23 Ñaït yeâu caàu Keát quaû chung 22 23 23 22 20 18 19 12 17 12 188 47 Khoâng ñaït M4 18 17 17 18 20 22 21 28 23 28 212 53 Σ ( theo coät ) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400 100 Keát quaû baûng 10 cho thaáy, töông töï nhö vôùi khoái töï nhieân,ôû khoái xaõ hoäi M4 ( khoâng ñaït yeâu caàu) cuõng chieám tæ leä cao nhaát ( 53%). Tieáp theo laø M3 ( trung bình) ≈ 23% ; M2 ( khaù) ≈ 14,25% ; trong khi M1 ( gioûi) chæ ñaït ≈ 9,75%. Xem xeùt cuï theå ôû töøng baøi taäp thöïc haønhcuõng thaáy coù xu höôùng töông töï, töùc laø keát quaû cuûa baøi taäp thöïc haønh soá 2 ñeàu thaáp hôn keát quaû cuûa baøi taäp thöïc haønh soá 1. So saùnh vôùi khoái töï nhieân coù theå thaáy roõ, ôû taát caû caùc möùc ñoä ñeàu coù söï cheânh leäch theo höôùng thaáp hôn so vôùi khoái töï nhieân. Tuy vaäy, söï khaùc bieät laø 56 khoâng ñaùng keå. Cuï theå : ôû khoái töï nhieân “ ñaït yeâu caàu” chieám tæ leä ≈ 48,25% thì ôû khoái xaõ hoäi tæ leä naøy laø ≈ 47%. Töông töï, möùc “khoâng ñaït” laø 51,75% - khoái töï nhieân so vôùi 53% - khoái xaõ hoäi. Baûng 11: KEÁT QUAÛ GIAÛI QUYEÁT TÌNH HUOÁNG SÖ PHAÏM CUÛA SINH VIEÂN KHOÁI NGOAÏI NGÖÕ: Baøi taäp thöïc haønh soá 1 Baøi taäp thöïc haønh soá 2 Σtheo haøng Tình huoáng Möùc 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TS % M1 4 5 6 5 5 3 3 2 3 1 37 9,25 M2 7 8 7 9 8 5 6 4 5 4 63 15,75 M3 12 13 10 9 10 10 10 7 9 7 97 24,25 Ñaït yeâu caàu Keát quaû chung 23 26 23 23 23 18 19 13 17 12 197 49,25 Khoâng ñaït M4 17 14 17 17 17 22 21 27 23 28 203 50,75 Σ ( theo coät ) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400 100% Nhìn baûng 11 cuõng coù theå thaáy xu höôùng töông töï nhö ôû hai khoái töï nhieân vaø xaõ hoäi. Möùc “khoâng ñaït” chieám tæ leä cao nhaát ≈ 50,75% ; möùc “gioûi” chieám tæ leä thaáp nhaát ≈ 9,25% ; caû möùc “gioûi” vaø möùc “khaù” coäng laïi môùi xaáp xæ baèng möùc “ trung bình” ≈ 24,25%. Töông töï, keát quaû cuûa baøi taäp thöïc haønh soá 2 cuõng ñeàu thaáp hôn cuûa baøi taäp thöïc haønh soá 1. Tuy nhieân, so vôùi khoái töï nhieân vaø khoái xaõ hoäi thì khaùc bieät giöõa caùc möùc ñoä cuõng laø khoâng ñaùng keå. 57 Baûng 12: KEÁT QUAÛ GIAÛI QUYEÁT TÌNH HUOÁNG SÖ PHAÏM CUÛA SINH VIEÂN KHOÁI CAO ÑAÚNG TIEÅU HOÏC Baøi taäp thöïc haønh soá 1 Baøi taäp thöïc haønh soá 2 Σ theo haøng Tình huoáng Möùc 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TS % M1 3 4 4 4 6 2 3 1 2 0 29 7,25 M2 7 6 5 7 8 4 6 3 4 4 54 13,5 M3 10 10 9 7 8 8 8 4 8 6 78 19,5 Ñaït yeâu caàu Keát quaû chung 20 20 18 18 22 14 17 8 14 10 161 40,25 Khoâng ñaït M4 20 20 22 22 18 26 23 32 26 30 239 59,75 Σ ( theo coät ) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400 100 Baûng 12 cho thaáy, so vôùi caùc khoái ñaõ phaân tích ôû treân, keát quaû cuûa khoái naøy laø thaáp nhaát. Möùc “ ñaït yeâu caàu” chæ laø ≈ 40, 25%, trong ñoù M1(gioûi) chæ ≈ 7,25% ; M2 (khaù) ≈ 13,5% vaø M3 ( trung bình) ≈ 19,5%. Ngöôïc laïi, möùc khoâng ñaït chieám tæ leä ≈ 60%. So vôùi caùc khoái töï nhieân, xaõ hoäi vaø ngoaïi ngöõ thì söï cheânh leäch ôû möùc naøy laø ñaùng keå ( 59,75% so vôùi 50,75% cuûa khoái ngoaïi ngöõ ; 53% cuûa khoái xaõ hoäi vaø 51,75% cuûa khoái töï nhieân). Töø keát quaû giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân caùc khoái töï nhieân, xaõ hoäi, ngoaïi ngöõ vaø cao ñaúng sö phaïm tieåu hoïc, chuùng ta thaáy raèng vieäc giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân ôû caùc khoái ñaøo taïo laø coù söï cheânh leäch. ( baûng 13) 58 Baûng 13 : KEÁT QUAÛ GIAÛI QUYEÁT TÌNH HUOÁNG SÖ PHAÏM CUÛA SINH VIEÂN CAÙC KHOÁI ÑAØO TAÏO ( trong maãu khaûo saùt) Keát quaû Khoái ñaøo taïo Ñaït yeâu caàu Khoâng ñaït yeâu caàu Σ theo haøng Töï nhieân 193 48,25% 207 51,75% 400 100% Xaõ hoäi 188 47% 212 53% 400 100% Ngoaïi ngöõ 197 49,25% 203 50,75% 400 100% Cao ñaúng sö phaïm tieåu hoïc 161 40,25% 239 59,75% 400 100% Σ theo coät 739 861 1600 59 Bieåu ñoà 2 : KEÁT QUAÛ GIAÛI QUYEÁT ÑUÙNG TÌNH HUOÁNG SÖ PHAÏM CUÛA SINH VIEÂN CAÙC KHOÁI ÑAØO TAÏO ( trong maãu khaûo saùt) 48.25 47 49.25 40.25 0 10 20 30 40 50 1 TN XH NN TH - TN: Khoái töï nhieân - XH: Khoái xaõ hoäi - NN: Khoái ngoaïi ngöõ - TH: Khoái cao ñaúng sö phaïm tieåu hoïc. Töø keát quaû treân chuùng toâi coù nhaän xeùt nhö sau : - Khoái töï nhieân coù 193/400 löôït giaûi quyeát tình huoáng ñaït yeâu caàu, ñaït tæ leä 48,25%. - Khoái xaõ hoäi coù 188/400 löôït giaûi quyeát tình huoáng ñaït yeâu caàu, ñaït tæ leä 47%. 60 - Khoái ngoaïi ngöõ coù 197/400 löôït giaûi quyeát tình huoáng ñaït yeâu caàu, ñaït tæ leä 49,25%. - Khoái cao ñaúng sö phaïm tieåu hoïc coù 160/400 löôït giaûi quyeát tình huoáng ñaït yeâu caàu, ñaït tæ leä 40,25%. Nhö vaäy, söï cheânh leäch giöõa khoái töï nhieân vaø khoái xaõ hoäi laø 1,25% (khoái töï nhieân cao hôn), giöõa khoái töï nhieân vaø khoái ngoaïi ngöõ laø 1% ( khoái ngoaïi ngöõ cao hôn), giöõa khoái töï nhieân vaø khoái cao ñaúng tieåu hoïc laø 8% ( khoái töï nhieân cao hôn), giöõa khoái xaõ hoäi vaø khoái ngoaïi ngöõ laø 2,25% ( khoái ngoaïi ngöõ cao hôn), giöõa khoái xaõ hoäi vaø khoái cao ñaúng tieåu hoïc laø 6,75% ( khoái xaõ hoäi cao hôn), giöõa khoái ngoaïi ngöõ vaø khoái cao ñaúng tieåu hoïc laø 9% ( khoái ngoaïi ngöõ cao hôn). Keát quaû treân cho thaáy söï cheânh leäch giöõa khoái töï nhieân, khoái xaõ hoäi vaø khoái ngoaïi ngöõ laø khoâng ñaùng keå. Tuy nhieân söï cheânh leäch giöõa khoái töï nhieân, khoái xaõ hoäi, khoái ngoaïi ngöõ vôùi khoái cao ñaúng tieåu hoïc laø khaù cao (8%; 6,75%; 9%). So saùnh sö khaùc bieät veà kyõ naêng giaûi quyeát caùc tình huoáng sö phaïm giöõa caùc khoái töï nhieân, xaõ hoäi, ngoaïi ngöõ vaø cao ñaúng sö phaïm tieåu hoïc baèng pheùp thöû X2 – Test, chuùng toâi coù keát quaû nhö sau : X2 = 21,595 > 11,345. Nhö vaäy söï khaùc bieät naøy coù yù nghóa veà maët thoáng keâ ( P < 0,01). Chuùng toâi nghó raèng trình ñoä ban ñaàu ( ñieåm chuaån) vaøo tröôøng sö phaïm coù aûnh höôûng ñeán keát quaû hoïc taäp noùi chung vaø keát quaû giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân noùi rieâng. Ñieåm xeùt tuyeån cuûa sinh vieân khoùa 24 ( sinh vieân trong maãu khaûo saùt) laø: - Khoái töï nhieân: 21 ñieåm 61 - Khoái xaõ hoäi: 17 ñieåm - Khoái ngoaïi ngöõ : 18,5 ñieåm - Khoái cao ñaúng tieåu hoïc: 6 ñieåm Ngoaøi ra nhöõng sinh vieân thi vaøo khoái töï nhieân, khoái xaõ hoäi vaø khoái ngoaïi ngöõ neáu khoâng ñuû ñieåm seõ chuyeån sang hoïc ôû khoái cao ñaúng sö phaïm tieåu hoïc. Chöông trình hoïc ôû tröôøng sö phaïm coù aûnh höôûng quan troïng ñoái vôùi vieäc reøn nghieäp vuï sö phaïm cho sinh vieân noùi chung vaø reøn kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm noùi rieâng. Trong quaù trình hoïc ôû tröôøng sö phaïm, ngoaøi vieäc hoïc nhöõng moân chuyeân ngaønh sinh vieân coøn hoïc nhöõng moân veà nghieäp vuï sö phaïm nhö: Taâm lyù hoïc, giaùo duïc hoïc, giao tieáp sö phaïm… Tuy nhieân chöông trình hoïc caùc moân veà nghieäp vuï sö phaïm ôû caùc khoái ñaøo taïo khoâng gioáng nhau.Cuï theå laø: - Khoái cao ñaúng sö phaïm ñaøo taïo giaùo vieân trung hoïc cô sôû hoïc caùc hoïc phaàn: Taâm lyù hoïc ñaïi cöông, taâm lyù hoïc löùa tuoåi vaø taâm lyù hoïc sö phaïm, giao tieáp sö phaïm, giaùo duïc hoïc ñaïi cöông, hoaït ñoäng daïy hoïc ôû tröôøng trung hoïc cô sôû, hoaït ñoäng giaùo duïc ôû tröôøng trung hoïc cô sôû. - Trong khi ñoù khoái cao ñaúng sö phaïm ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc thôøi gian hoïc caùc hoïc phaàn taâm lyù hoïc vaø giaùo duïc hoïc ít hôn, nhöõng kieán thöùc veà taâm lyù hoïc löùa tuoåi sinh vieân hoïc cuõng coù phaàn sô saøi hôn. Ñaëc bieät, sinh vieân ôû khoái naøy khoâng hoïc hoïc phaàn giao tieáp sö phaïm maø kyõ naêng giao tieáp sö phaïm chæ ñeà caäp ñeán moät phaàn nhoû trong chöông taâm lyù hoïc veà ngöôøi thaày giaùo. Theo chuùng toâi ñoù cuõng chính laø nhöõng nguyeân nhaân khieán cho vieäc giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân khoái cao ñaúng tieåu hoïc thaáp hôn caùc khoái khaùc. 62 Ngoaøi ra, chuyeân ngaønh ñaøo taïo cuõng coù aûnh höôûng nhaát ñònh ñeán kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân. Sinh vieân hoïc ôû khoái töï nhieân ñoøi hoûi coù moät trình ñoä tö duy phaùt trieån, ñaëc bieät laø khaû naêng phaân tích, khaû naêng khaùi quaùt vaø suy luaän. Ñaëc tröng cuûa caùc moân khoa hoïc töï nhieân ñaõ chi phoái söï phaùt trieån tö duy cuûa sinh vieân vaø ñieàu ñoù ñaõ aûnh höôûng ñeán kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân. Sinh vieân hoïc ôû khoái xaõ hoäi cuõng ñoøi hoûi phaûi coù moät trình ñoä tö duy phaùt trieån cao. Khi phaân tích caùc taùc phaåm vaên hoïc cuõng ñoøi hoûi tö duy loâgic, söï phaân tích chaët cheõ; nghieân cöùu moät söï kieän lòch söû cuõng ñoøi hoûi khaû naêng suy luaän vaø khaùi quaùt hoùa cao… Chính nhöõng ñaëc ñieåm phöông phaùp tö duy cuûa khoa hoïc xaõ hoäi cuõng aûnh höôûng ñeán quaù trình phaân tích caùc tình huoáng, tìm ra baûn chaát cuûa caùc tình huoáng vaø caùch giaûi quyeát phuø hôïp. Trong quaù trình hoïc taäp vaø reøn luyeän cuûa mình, sinh vieân khoái ngoaïi ngöõ phaûi hình thaønh ñöôïc nhöõng kyõ naêng cô baûn nhö: nghe, noùi, ñoïc, vieát. Ñeå hình thaønh nhöõng kyõ naêng naøy ñoøi hoûi sinh vieân trong quaù trình hoïc phaûi coù söï taäp trung chuù yù cao, phaûi coù khaû naêng phaùn ñoaùn, khaû naêng suy luaän, phaûi nhanh nheïn, linh hoaït, maïnh daïn, töï tin, nhaïy beùn trong vieäc xöû lyù caùc tình huoáng, coù nhöõng phaûn öùng nhanh nhaïy, kòp thôøi… Nhöõng ñieàu ñoù ñaõ ñeå laïi daáu aán nhaát ñònh trong tính caùch cuûa sinh vieân, taïo cho sinh vieân hoïc ôû khoái naøy thöôøng coù taùc phong nhanh nheïn, linh hoaït. Ñoù laø moät trong nhöõng ñieàu kieän caàn thieát cho vieäc giaûi quyeát caùc tình huoáng sö phaïm. Toùm laïi: - Keát quaû kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân ôû caùc khoái ñaøo taïo nhìn chung laø chöa cao vaø khoâng ñoàng ñeàu. Söï cheânh leäch giöõa caùc khoái 63 töï nhieân, khoái xaõ hoäi vaø khoái ngoaïi ngöõ laø khoâng ñaùng keå, nhöng chaát löôïng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân khoái cao ñaúng sö phaïm tieåu hoïc thì yeáu hôn nhieàu so vôùi caùc khoái khaùc. - Chaát löôïng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân phuï thuoäc vaøo: trình ñoä ban ñaàu vaøo tröôøng sö phaïm, chöông trình hoïc trong tröôøng sö phaïm, chuyeân ngaønh ñaøo taïo. 3.2.3. NHAÄN XEÙT KEÁT QUAÛ GIAÛI QUYEÁT TÌNH HUOÁNG SÖ PHAÏM CUÛA SINH VIEÂN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC AN GIANG XEÙT THEO GIÔÙI TÍNH : Khi noùi ñeán giôùi tính laø muoán noùi ñeán nhöõng ñaëc ñieåm giuùp ta phaân bieät ñöôïc giôùi nam vaø giôùi nöõ. Giöõa nam vaø nöõ coù nhöõng khaùc bieät nhaát ñònh veà taâm lyù, sinh lyù. Nhöõng bieåu hieän noåi baät cuûa söï khaùc bieät veà taâm lyù laø : - Veà höùng thuù : Nam thích nhöõng hoaït ñoäng theå thao, theå duïc hôn nöõ, khoâng thích hoïc caùc moân nhö vaên, söû, ñòa; nöõ laïi thích hoïc caùc moân naøy vaø thöôøng khoâng thích hoïc caùc moân toaùn, lyù, hoaù, sinh. Hoïc sinh nam thích nhöõng hoaït ñoäng oàn aøo, nhöõng troø chôi maïnh meõ, nöõ thöôøng thích nhöõng troø chôi “eâm ñeàm” hôn. - Veà tình caûm : Nöõ thöôøng deã xuùc ñoäng hôn nam, nam giôùi deã daøng cheá ngöï caûm xuùc cuûa mình hôn. - Veà tính caùch : Nöõ thöôøng caån thaän, tæ mæ, nhaãn naïi, kieân trì hôn nam giôùi, nam thöôøng muoán töï khaúng ñònh thoâng qua söï duõng caûm, söï chòu ñöïng… - Veà naêng löïc : Phuï nöõ theå hieän tính kheùo leùo, coù tri giaùc vôùi ñoä chính xaùc vaø nhanh nhaïy hôn, coù trí nhôù maùy moùc vaø trình ñoä löu loaùt cuûa ngoân ngöõ cao 64 hôn, nhöng ñoä nhanh cuûa caùc phaûn öùng, söï phoái hôïp cuûa caùc vaän ñoäng cô theå cuûa nam troäi hôn…{14} Nhöõng khaùc bieät veà taâm, sinh lyù giöõa nam vaø nöõ coù aûnh höôûng nhaát ñònh ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa hoï. Trong coâng taùc daïy hoïc vaø giaùo duïc, vieäc giaûi quyeát caùc tình huoáng sö phaïm cuõng phaàn naøo bò aûnh höôûng bôûi nhöõng khaùc bieät veà giôùi tính noùi treân. Döôùi ñaây chuùng ta seõ xem xeùt vieäc giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa caùc sinh vieân nam vaø caùc sinh vieân nöõ tröôøng Ñaïi hoïc An Giang. ( Baûng14) 65 Baûng 14 : KEÁT QUAÛ GIAÛI QUYEÁT TÌNH HUOÁNG SÖ PHAÏM CUÛA SINH VIEÂN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC AN GIANG XEÙT THEO GIÔÙI TÍNH Nam Nöõ Giôùi tính Möùc TN XH NN CÑTH Σ theo haøng TN XH NN CÑTH Σ theo haøng M1 22/40 18/39 17/37 13/29 70/145 48,28% 18/40 21/39 20/37 16/29 75/145 51,72% M2 30/59 29/57 29/63 26/54 114/233 48,93% 29/59 28/57 34/63 28/54 119/233 51.07% M3 55/94 54/92 56/97 48/78 213/361 59,00% 39/94 38/92 41/97 30/78 148/361 41,00% Keát quaû chung 107/193 101/188 102/197 87/161 397/739 53,72% 86/193 87/188 95/197 74/161 342/739 42,28% M4 93/207 99/212 98/203 113/239 403/861 46,81% 114/207 113/212 105/203 126/239 458/861 53,19% Σ theo coät 200/400 200/400 200/400 200/400 800/1600 200/400 200/400 200/400 200/400 800/1600 - TN : Khoái töï nhieân. - XH : Khoái xaõ hoäi. - NN : Khoái ngoaïi ngöõ. - CÑTH : Khoái cao ñaúng sö phaïm tieåu hoïc. 66 Qua keát quaû treân chuùng ta thaáy raèng : Soá löôït giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm ñaït möùc gioûi ( M1) ôû sinh vieân nam laø : 70/145, tyû leä 48,28%, ôû sinh vieân nöõ laø 75/145, tyû leä 51,72% ; soá löôït sinh vieân nam giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm ñaït möùc khaù ( M2) laø : 114/233, tæ leä 48,93%, ôû sinh vieân nöõ laø 119/233, tæ leä 51,07% . Soá löôït sinh vieân nam giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm ñaït möùc trung bình (M3) laø : 213/361, tæ leä 59,00%, ôû nöõ laø 148/ 361, tæ leä 41,00% . Trong toång soá löôït sinh vieân ( caû nam vaø nöõ) giaûi quyeát tình huoáng ñaït yeâu caàu laø :M1(145)+ M2(233) + M3 (361) = 739 löôït. Trong ñoù, soáù sinh vieân nam laø : 397/ 739, tæ leä 53,72%, soá sinh vieân nöõ laø : 342/ 739, tæ leä 42,28%. Nhö vaäy trong soá sinh vieân giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm ñaït yeâu caàu thì soá sinh vieân nam cao hôn soá sinh vieân nöõ. Trong toång soá löôït sinh vieân ( caû nam vaø nöõ ) giaûi thích cô sôû khoa hoïc ñuùng hoaëc giaûi thích taïm ñöôïc laø : M1 ( 145) + M2 ( 233) = 378 löôït. Trong ñoù, soá sinh vieân nam laø : 184/ 378, tæ leä 48,68%, soá sinh vieân nöõ laø : 194/378, tæ leä 51,32%. Töø nhöõng soá lieäu treân cho ta thaáy raèng trong vieäc giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm laø coù söï khaùc nhau giöõa sinh vieân nam vaø sinh vieân nöõ. Cuï theå laø : Sinh vieân nam khaû naêng phaân tích vaán ñeà, khaû naêng ñöa ra nhöõng quyeát ñònh nhanh nheïn, kòp thôøi, ñuùng ñaén cao hôn nöõ ( soá löôït giaûi quyeát ñuùng caùc tình huoáng cuûa nam laø 397/ 739 so vôùi nöõ laø : 342/ 739). Tuy nhieân, ôû sinh vieân nöõ theå hieän tính caån thaän, tæ mæ, khaû naêng ngoân ngöõ cao hôn nam ( soá löôït giaûi thích ñöôïc cô sôû khoa hoïc ôû nöõ laø 194/378 so vôùi nam laø 184/378). 67 So saùnh söï khaùc bieät veà kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm giöõa sinh vieân nam vaø sinh vieân nöõ baèng pheùp thöû X2 – test, chuùng toâi coù keát quaû sau : X2 = 7,064 > 6,615. Nhö vaäy söï khaùc bieät naøy laø coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (P < 0,01). 3.3. THÖÏC TRAÏNG KYÕ NAÊNG GIAÛI QUYEÁT TÌNH HUOÁNG SÖ PHAÏM THÖÏC CUÛA SINH VIEÂN: 3.3.1. Trong thôøi gian 6 tuaàn thöïc taäp, chuùng toâi ñaõ tieán haønh döï 80 tieát daïy cuûa sinh vieân, ôû caùc tröôøng tieåu hoïc laø 40 tieát vaø caùc tröôøng trung hoïc cô sôû laø 40 tieát ( trong ñoù khoái töï nhieân laø 14 tieát, khoái xaõ hoäi laø 14 tieát vaø khoái ngoaïi ngöõ laø 12 tieát). Trong quaù trình döï giôø, chuùng toâi ñaõ quan saùt ñöôïc moät soá tình huoáng sö phaïm ñaõ naûy sinh vaø caùch giaûi quyeát nhöõng tình huoáng ñoù cuûa sinh vieân nhö sau: ( Chuùng toâi taïm toùm taét vaø saép xeáp caùc tình huoáng theo thöù töï töø tình huoáng 1) Tình huoáng 1: Trong tieát daïy phaân moân Taäp ñoïc ôû lôùp 3 ( sinh vieân Nguyeãn Thò Thanh T.) , sau khi kieåm tra baøi cuõ xong, giaùo vieân chuaån bò giaûng baøi môùi thì coù moät hoïc sinh ñöùng leân: - “ Thöa coâ! Baïn H. laáy thöôùc ñaùnh vaøo ñaàu em”. - Giaùo vieân khoâng noùi gì, chæ ñöa tay ra hieäu cho em hoïc sinh ñoù ngoài xuoáng vaø tieáp tuïc giaûng baøi. Tình huoáng 2: Trong tieát daïy moân Söùc khoûe ôû lôùp 4 (sinh vieân Huyønh Minh P.), baøi “ Beänh nhieãm HIV/ AIDS”. 68 - Giaùo vieân giaûng: ” Beänh nhieãm HIV/ AIDS coøn goïi laø hoäi chöùng suy giaûm mieãn dòch maéc phaûi. Hieän nay chöa coù moät loaïi thuoác naøo chöõa khoûi ñöôïc beänh naøy”. - Moät hoïc sinh ñöùng leân : “ Thöa coâ! Hieän nay beänh AIDS ñaõ coù thuoác chöõa, em nghe noùi ôû beân Myõ ngöôøi ta baùn 50 USD moät vieân ”. Caû lôùp hoïc baét ñaàu oàn aøo, caùc em ñaõ tranh caõi vôùi nhau raát soâi noåi. - Giaùo vieân caàm thöôùc goõ maïnh xuoáng baøn vaø ra leänh” Caùc em khoâng ñöôïc caõi nhau, ñoù laø nhöõng lôøi ñoàn, caùc em phaûi hoïc ñuùng theo saùch”. Tình huoáng 3: Trong tieát daïy moân Lao ñoäng kyõ thuaät ôû lôùp 5 (sinh vieân Ñoaøn Vaên K.), baøi” Maïch ñieän song song” - Giaùo vieân söû duïng boä laép raùp ñeå höôùng daãn hoïc sinh maéc maïch ñieän song song, hoïc sinh thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân treân caùc boä laép raùp cuûa mình. - Sau khi höôùng daãn xong giaùo vieân noùi vôùi hoïc sinh: ” Thaày ñaõ höôùng daãn cho caùc em caùch maéc maïch ñieän song song, baây giôø chuùng ta cuøng baät coâng taéc leân thì caùc boùng ñeøn treân boä laép raùp seõ chaùy”. Thaày vaø troø cuøng baät coâng taéc ñeøn, nhöng khi baät xong thì caùc boùng ñeøn treân caùc boä laép raùp cuûa hoïc sinh chaùy saùng leân coøn boùng ñeøn treân boä laép raùp cuûa thaày thì khoâng chaùy. Caû lôùp hoïc cöôøi aàm leân. Thaày giaùo toû thaùi ñoä böïc boäi vaø daèn maïnh boä laép raùp cuûa mình xuoáng baøn. Hoïc sinh thaáy vaäy cuõng im laëng. 69 Tình huoáng 4: Trong moät tieát daïy moân Vaên ôû lôùp 8 (sinh vieân Nguyeãn Thò Thuyù N.), trong soá sinh vieân vaøo döï giôø coù moät sinh vieân T. maëc aùo daøi baèng vaûi voan hôi moûng, neân khi môùi böôùc vaøo lôùp thì coù moät soá hoïc sinh nhìn vaø cöôøi khuùc khích. - Khi giaùo vieân giaûng baøi ñöôïc moät luùc thì beân döôùi coù tieáng cuûa hoïc sinh B. hoûi baïn: “ Ñoá maøy beân trong maøu gì?” Caû lôùp cöôøi aàm trong söï ngöôïng nghòu cuûa sinh vieân T. - Giaùo vieân döøng baøi giaûng vaø quaùt to: ” Voâ leã, ñi ra khoûi lôùp ngay”. Tình huoáng 5: Trong tieát daïy moân Anh vaên ôû lôùp 6 (sinh vieân Nguyeãn Thanh H.), trong khi daïy töø môùi giaùo vieân ñaõ söû duïng caùc ñoà duøng tröïc quan nhö: Boâng hoa, quyeån taäp… Ñeán khi giaùo vieân ñöa con dao leân vaø hoûi hoïc sinh: “ What is this? ”, em hoïc sinh T. ngoài beân döôùi traû lôøi: “ Thanh long ñao”. Caû lôùp cöôøi, giaùo vieân cuõng cöôøi theo. Giaùo vieân baûo: ” Caùc em chuù yù, trong phim Hoàng Koâng ngöôøi ta goïi laø Thanh long ñao, nhöng trong tieáng anh thì phaûi goïi laø “Knife”, caùc em coù veû meâ phim Hoàng Koâng quaù! ”. Sau ñoù giaùo vieân goïi em hoïc sinh phaùt bieåu luùc naõy ñöùng leân nhaéc laïi caâu: “ This is a knife”. Hoïc sinh traû lôøi xong, giaùo vieân ñöa con dao leân vaø nhaéc chung caû lôùp: “ Caùc em nhôù nheù! Trong tieáng Anh thì ñaây laø “ Knife” chöù khoâng phaûi laø “Thanh long ñao” ñaâu nheù. Caû lôùp cöôøi vui veû, thaày troø tieáp tuïc hoïc. 70 Tình huoáng 6: Trong tieát daïy moân Anh vaên ôû lôùp 8(sinh vieân Döông Thaønh L.), khi giaùo vieân daïy töø “ Teeth” giaùo vieân chæ vaøo böùc tranh haøm raêng do thaày veõ. - Moät em hoïc sinh ngoài döôùi noùi to: “ Nhìn gioáng raêng ba thaèng H. quaù tuïi baây ôi!”. Caû lôùp oàn aøo, em H. giaän quaù chöûi theà vaø hai em hoïc sinh naøy caõi nhau trong lôùp. - Giaùo vieân döøng baøi daïy, yeâu caàu 2 hoïc sinh naøy ñöùng leân töï taùt vaøo maët mình ñeå caûnh caùo vaø veà nhaø vieát töï kieåm ñieåm ñeå noäp cho thaày. Tình huoáng 7: Trong tieát daïy moân Vaên ôû lôùp 7 (sinh vieân Mai Thuyù L.). Giaùo vieân ñang say söa giaûng baøi, boãng coù tieáng gaø con keâu “ chíp, chíp…” döôùi ngaên baøn cuûa em hoïc sinh B. - Giaùo vieân döøng baøi giaûng vaø goïi hoïc sinh B. ñöùng leân hoûi:” Con gaø cuûa em phaûi khoâng?”. - Hoïc sinh B. traû lôøi: ” Thöa coâ em khoâng bieát, ñaàu giôø hoïc em ñaõ nhìn thaáy noù, noù khoâng phaûi cuûa em mang vaøo”. - Giaùo vieân quaùt : “ Döôùi ngaên baøn cuûa em maø sao em noùi khoâng bieát, em noùi doái ”. Vaø giaùo vieân ñaõ ñuoåi hoïc sinh B. ra khoûi lôùp hoïc. Tình huoáng 8: Sinh vieân Leâ Thò L. hoïc ôû lôùp Vaên keå laïi vôùi chuùng toâi: 71 “ Sau khi daïy xong tieát vaên ñaàu tieân ôû lôùp 8A, treân ñöôøng ñi leân phoøng nghæ cuûa giaùo vieân thì coù moät em hoïc sinh ñi theo sau löng vaø noùi: - Coâ ôi! Coâ daïy hay quaù, coâ daïy hay hôn thaày daïy vaên cuûa em raát nhieàu. Thaày em daïy chæ toaøn laø ñoïc cho tuïi em cheùp chöù khoâng giaûng nhieàu nhö coâ. - Coâ giaùo quay laïi caùm ôn em hoïc sinh ñoù. Sau ñoù sinh vieân L. leân gaëp coâ toå tröôûng toå Vaên ñeå phaûn aùnh laïi yù kieán cuûa hoïc sinh veà giaùo vieân daïy vaên cuûa lôùp 8A”. 3.3.2. Nhaän xeùt veà caùch giaûi quyeát tình huoáng cuûa sinh vieân: Tình huoáng 1: Giaùo vieân xöû lyù nhö vaäy laø chöa kheùo, khieán cho hoïc sinh caûm thaáy chöa haøi loøng, töø ñoù seõ laøm cho caùc em maát nieàm tin vaøo giaùo vieân; moät soá em khaùc seõ yû laïi vaøo söï deã daõi cuûa coâ giaùo vaø seõ tieáp tuïc laøm maát traät töï. Trong tröôøng hôïp naøy giaùo vieân neân nhaéc nhôû caùc em trong giôø hoïc phaûi nghieâm tuùc khoâng neân choïc phaù baïn, phaûi chuù yù nghe giaûng baøi. Nhö vaäy seõ laøm cho hoïc sinh chuù yù vaøo baøi giaûng, caùc em seõ khoâng daùm lô laø trong giôø hoïc. Tình huoáng 2: Trong tröôøng hôïp naøy giaùo vieân neân giaûi thích cho caùc em hieåu laø hieän nay treân theá giôùi coù nhieàu nöôùc ñang nghieân cöùu thuoác ñeå chöõa trò beänh AIDS, tuy nhieân hieän nay chæ môùi ñieàu cheá ra nhöõng loaïi thuoác laøm giaûm söï phaùt trieån cuûa caên beänh naøy. Giaùo vieân baét hoïc sinh hoïc theo saùch moät caùch maùy moùc nhö vaäy seõ khoâng phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc, khoâng kích thích khaû naêng tìm toøi cuûa hoïc sinh. 72 Tình huoáng 3: Giaùo vieân khoâng neân toû thaùi ñoä töùc giaän maø caàn giaûi thích cho hoïc sinh hieåu caùc thao taùc cuûa thaày höôùng daãn ñeàu chính xaùc vì caùc boùng ñeøn cuûa caùc em ñeàu chaùy saùng. Boùng ñeøn cuûa thaày khoâng chaùy saùng coù theå do boä laép raùp cuûa thaày coù söï coá gì ñaây, chuùng ta seõ xem xeùt laïi sao. Laøm nhö vaäy seõ taïo khoâng khí lôùp hoïc thoaûi maùi, xua tan söï nghi ngôø cuûa hoïc sinh ñoái vôùi giaùo vieân. Tình huoáng 4: Giaùo vieân xöû lyù tình huoáng nhö vaäy laø quaù noùng naûy, khoâng teá nhò, thieáu toân troïng hoïc sinh. Caàn nhaéc nhôû hoïc sinh trong giôø hoïc phaûi chuù yù nghe giaûng baøi khoâng ñöôïc chuù yù vieäc khaùc, khoâng ñöôïc phaùt bieåu linh tinh. Tình huoáng 5: Trong tình huoáng naøy, theo chuùng toâi giaùo vieân ñaõ vaän duïng toát nhöõng tri thöùc sö phaïm trong vieäc giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm.Keát quaû laø giaùo vieân giaûi quyeát tình huoáng raát hôïp lyù, hôïp tình, khoâng maát thôøi gian, taïo ñöôïc khoâng khí lôùp hoïc vui veû, thoaûi maùi, khoâng caêng thaúng; ñoàng thôøi giaùo vieân cuõng ñaõ nheï nhaøng nhaéc nhôû hoïc sinh phaûi hoïc taäp nghieâm tuùc, chuù yù vaøo baøi, khoâng phaùt bieåu linh tinh trong giôø hoïc. Qua caùch giaûi quyeát treân theå hieän söï kheùo leùo, teá nhò, nhanh nhaïy cuûa giaùo vieân, söï vaän duïng linh hoaït nhöõng tri thöùc sö phaïm trong vieäc giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm. Tình huoáng 6: 73 - Giaùo vieân baét hoïc sinh töï taùt vaøo maët nhö vaäy laø khoâng ñuùng, laø xuùc phaïm hoïc sinh, thieáu toân troïng nhaân caùch hoïc sinh; phöông phaùp giaùo duïc cuûa giaùo vieân nhö vaäy laø khoâng mang tính giaùo duïc. - Trong tröôøng hôïp naøy giaùo vieân neân yeâu caàu hai hoïc sinh ñoù giöõ traät töï, khoâng neân caõi nhau trong giôø hoïc. Sau ñoù giaùo vieân nheï nhaøng nhaéc cho caû lôùp hieåu raèng böùc tranh chæ laø phöông tieän ñeå chuùng ta hoïc töø môùi, vaán ñeà quan troïng laø chuùng ta phaûi coá gaéng hoïc töø môùi cho thaät toát. - Sau giôø hoïc giaùo vieân coù theå goïi hai em hoïc sinh naøy laïi vaø giaûi thích cho em T. hieåu laø khoâng neân noùi ñuøa nhö theá, noùi nhö theá laø xuùc phaïm baïn beø. Giaùo vieân cuõng nhaéc nhôû em H. khoâng neân noùng naûy vaø gaây goå vôùi baïn trong giôø hoïc, neáu bò baïn choïc phaù thì ñôïi heát giôø hoïc baùo cho thaày coâ bieát ñeå giaûi quyeát. Tình huoáng 7: - Giaùo vieân chöa xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân roõ raøng ( con gaø do ai mang vaøo lôùp ) maø ñaõ phaït hoïc sinh B. nhö vaäy laø chöa ñuùng. Hình thöùc phaït cuûa giaùo vieân nhö theá cuõng chöa phuø hôïp, khoâng mang tính giaùo duïc. - Giaùo vieân neân yeâu caàu hoïc sinh B. hoaëc moät hoïc sinh naøo ñoù mang con gaø ra khoûi lôùp roài trôû vaøo hoïc tieáp. Sau giôø hoïc, giaùo vieân seõ tìm hieåu xem em hoïc sinh naøo ñaõ mang gaø vaøo lôùp hoïc vaø coù bieän phaùp xöû lyù phuø hôïp. Nhö vaäy seõ khoâng gaây khoâng khí caêng thaúng trong giôø hoïc, khoâng maát thôøi gian vaø cuõng khoâng aûnh höôûng ñeán keát quaû giôø hoïc. Tình huoáng 8: Giaùo vieân giaûi quyeát nhö vaäy laø voäi vaøng, khoâng kheùo leùo, thieáu teá nhò. 74 Trong tröôøng hôïp naøy giaùo vieân neân giaûi thích cho hoïc sinh hieåu laø khoâng neân coù suy nghó nhö vaäy, suy nghó nhö vaäy laø sai, taát caû caùc thaày coâ giaùo trong tröôøng ñeàu coá gaéng giaûng daïy thaät toát ñeå taát caû caùc em ñeàu hieåu baøi vaø naém ñöôïc baøi. Tuy nhieân coù nhöõng phaàn hoaëc nhöõng baøi thaày giaûng maø caùc em chöa hieåu thì coù theå hoûi laïi thaày ñeå thaày giaûi thích theâm cho caùc em. - Giaûi quyeát nhö vaäy seõ goùp phaàn chaán chænh nhöõng suy nghó leäch laïc cuûa caùc em ñoái vôùi thaày coâ giaùo; ñoàng thôøi cuõng naâng cao uy tín cuûa baûn thaân vaø cuûa ñoàng nghieäp. Nhö vaäy, qua quan saùt vieäc giaûi quyeát caùc tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân, chuùng ta coù theå ruùt ra moät soá nhaän xeùt sau ñaây: - Nhöõng tình huoáng treân laø nhöõng tình huoáng raát thöôøng xaûy ra trong quaù trình daïy hoïc vaø giaùo duïc, nhöõng tình huoáng naøy cuõng khoâng quaù phöùc taïp. Tuy nhieân trong quaù trình quan saùt ta thaáy sinh vieân cuûa tröôøng Ñaïi hoïc An Giang coøn raát luùng tuùng khi ñöùng tröôùc nhöõng tình huoáng naøy. - Caùch giaûi quyeát cuûa nhöõng sinh vieân ñöôïc nghieân cöùu nhìn chung laø chöa toát, sinh vieân giaûi quyeát caùc tình huoáng naûy sinh chuû yeáu laø theo caûm tính, khoâng coù cô sôû khoa hoïc, chöa vaän duïng ñöôïc nhöõng tri thöùc sö phaïm trong quaù trình giaûi quyeát nhöõng tình huoáng sö phaïm. 3.4. NHÖÕNG NGUYEÂN NHAÂN AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN KEÁT QUAÛ GIAÛI QUYEÁT TÌNH HUOÁNG SÖ PHAÏM CUÛA SINH VIEÂN: Qua trao ñoåi vôùi moät soá giaùo vieân vaø sinh vieân, qua quaù trình tìm hieåu, nghieân cöùu chuùng toâi cho raèng thöïc traïng treân laø do aûnh höôûng cuûa nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau. Coù theå taïm xeáp chuùng vaøo hai loaïi laø caùc nguyeân nhaân töø beân 75 ngoaøi, mang tính khaùch quan vaø caùc nguyeân nhaân xuaát phaùt töø chính baûn thaân sinh vieân, laø caùc nguyeân nhaân mang tính chuû quan. Taát nhieân vieäc xeáp loaïi nguyeân nhaân naøy chæ laø töông ñoái, ñeå deã phaân tích. *. Theo chuùng toâi, thuoäc nhoùm caùc nguyeân nhaân khaùch quan goàm coù : - Caáu truùc chöông trình moân taâm lyù hoïc vaø giaùo duïc hoïc coøn moät soá ñieåm chöa hôïp lyù. Chöông trình naëng veà lyù thuyeát, thôøi gian boá trí cho hoaït ñoäng thöïc haønh quaù ít, moät soá tieát thöïc haønh khoâng coù ñieàu kieän thöïc hieän, moät soá hoïc phaàn raát caàn thieát cho vieäc reøn kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm nhöng sinh vieân khoâng ñöôïc hoïc ( hoïc phaàn giao tieáp sö phaïm sinh vieân khoái cao ñaúng tieåu hoïc khoâng hoïc). Trong caùc laàn kieåm tra, thi cöû khoâng baét buoäc phaûi coù ñieåm thöïc haønh maø chuû yeáu yeâu caàu sinh vieân taùi hieän laïi nhöõng tri thöùc ñaõ hoïc. - Coøn nhieàu giaùo vieân chöa hieåu vaø quan taâm ñuùng möùc ñeán vieäc reøn nghieäp vuï sö phaïm noùi chung vaø vieäc giaûng daïy boä moân taâm lyù hoïc vaø giaùo duïc hoïc cho sinh vieân khoa sö phaïm noùi rieâng. Töø nhaän thöùc khoâng ñuùng ñaén veà vò trí, tính chaát cuûa moân hoïc neân coù nhöõng chuû tröông sai laàm trong vieäc phaân coâng saép xeáp giaùo vieân daïy, caùch toå chöùc daïy hoïc caùc moân naøy…( phaân coâng nhöõng ngöôøi khoâng coù chuyeân moân giaûng daïy, daïy gheùp quaù nhieàu lôùp…). Nhöõng ñieàu ñoù ñaõ aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán vieäc reøn kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân. - Phöông phaùp daïy cuûa giaùo vieân coøn laïc haäu. Do lôùp hoïc quaù ñoâng, do thieáu taøi lieäu hoïc taäp cho sinh vieân, cho neân giaùo vieân chuû yeáu laø truyeàn taûi tri thöùc lyù thuyeát cho hoïc sinh chöù chöa chuù yù ñöôïc nhieàu ñeán vieäc reøn kyõ naêng thöïc haønh cho sinh vieân. - Giaùo vieân chöa trang bò cho sinh vieân ñaày ñuû nhöõng tri thöùc lyù luaän caàn thieát ñeå coù theå hình thaønh kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm. 76 *. Thuoäc nhoùm caùc nguyeân nhaân chuû quan goàm coù : - Sinh vieân chöa naém vöõng nhöõng tri thöùc sö phaïm caàn thieát ( tri thöùc taâm lyù hoïc, giaùo duïc hoïc, giao tieáp sö phaïm…), chöa coù hieåu bieát ñuùng ñaén, ñaày ñuû vieäc reøn luyeän kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm. - Chöa bieát vaän duïng nhöõng tri thöùc sö phaïm vaøo vieäc giaûi quyeát nhöõng tình huoáng sö phaïm moät caùch phuø hôïp. - Ña soá sinh vieân trong hoïc taäp chæ chuù troïng ñeán nhöõng moân chuyeân ngaønh, chöa quan taâm nhieàu ñeán caùc moân nghieäp vuï sö phaïm. - Vieäc töï ñoïc taøi lieäu, töï giaûi caùc baøi taäp tình huoáng trong saùch baøi taäp thöïc haønh taâm lyù hoïc vaø giaùo duïc hoïc coøn haïn cheá, khi naøo giaùo vieân coù yeâu caàu thì môùi thöïc hieän. - Sinh vieân chöa coù ñieàu kieän thöïc haønh giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm ñöôïc nhieàu neân khi gaëp nhöõng tình huoáng thì hoï thöôøng raát luùng tuùng, maëc duø ñoù laø nhöõng tình huoáng ñôn giaûn. - Sinh vieân coøn bò aûnh höôûng bôûi caùch giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa moät soá giaùo vieân ôû tröôøng phoå thoâng maø caùc sinh vieân ñaõ töøng tieáp xuùc. Qua nghieân cöùu thöïc traïng kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc An Giang, chuùng toâi thaáy raèng: - Sinh vieân chöa coù söï nhaän thöùc ñuùng ñaén vaø ñaày ñuû veà kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm. - Kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân chöa toát ( keå caû kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm giaû ñònh vaø kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm thöïc ) phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö trình ñoä tö duy cuûa sinh vieân, chaát löôïng ñaàu vaøo tuyeån sinh, aûnh höôûng cuûa ngaønh hoïc… 77 - Neáu so saùnh keát quaû giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc An Giang vôùi moät soá tröôøng sö phaïm khaùc ( qua keát quaû nghieân cöùu cuûa moät soá taùc giaû) thì thaáy raèng kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc An Giang coøn yeáu. Coâng trình nghieân cöùu cuûa taùc giaû Nguyeãn Ñình Chaét ôû tröôøng Cao Ñaúng sö phaïm Ñaø Laït coù 65% sinh vieân giaûi quyeát caùc tình huoáng sö phaïm ñaït yeâu caàu, 35% sinh vieân giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm khoâng ñaït yeâu caàu [ 8 ].Coâng trình nghieân cöùu cuûa taùc giaû Ñoã Xuaân Thu ôû tröôøng Cao ñaúng sö phaïm Beán Tre coù 8% sinh vieân giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm loaïi gioûi, 56% loaïi khaù, 36% loaïi trung bình, khoâng coù tröôøng hôïp khoâng ñaït yeâu caàu ( ñoái vôùi nhöõng tình huoáng coù ñaùp aùn saün), 5% loaïi gioûi, 42% loaïi khaù 53% loaïi trung bình, khoâng coù tröôøng hôïp khoâng ñaït yeâu caàu ( ñoái vôùi caùc tình huoáng khoâng coù ñaùp aùn saün) [ 41 ]. Trong khi ñoù, keát quaû giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc An Giang laø: 46,18% ñaït yeâu caàu, 53,82% khoâng ñaït yeâu caàu. - Coù nhieàu nguyeân nhaân khieán cho vieäc giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân chöa toát. Ñeå naâng cao chaát löôïng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân caàn phaûi thöïc hieän moät soá bieän phaùp nhaát ñònh. 78 PHAÀN KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 1. KEÁT LUAÄN: Qua toaøn boä nhöõng noäi dung nghieân cöùu trong ñeà taøi, coù theå ruùt ra ñöôïc moät soá keát luaän sau ñaây : - Vaán ñeà kyõ naêng sö phaïm noùi chung vaø kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm töø tröôùc ñeán nay ñöôïc nhieàu taùc giaû quan taâm nghieân cöùu ôû nhieàu goùc ñoä khaùc nhau. Trong tröôøng sö phaïm, muoán ñaøo taïo sinh vieân trôû thaønh nhöõng giaùo vieân töông lai coù ñaày ñuû nhöõng phaåm chaát vaø naêng löïc caàn thieát, coù tay ngheà vöõng vaøng, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa xaõ hoäi thì khoâng theå khoâng quan taâm ñeán vieäc reøn luyeän kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm. - Kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm laø vieäc vaän duïng nhöõng tri thöùc sö phaïm ( Taâm lyù hoïc, Giaùo duïc hoïc…), nhöõng kinh nghieäm sö phaïm, nhöõng kinh nghieäm öùng xöû ñeå giaûi quyeát moät caùch hôïp lyù tình huoáng sö phaïm naûy sinh trong quaù trình daïy hoïc vaø giaùo duïc. - Thöïc traïng kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc An Giang coù moät soá vaán ñeà caàn phaûi chuù yù: + Kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân chæ ñaït möùc trung bình – yeáu. + Keát quaû giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm giöõa caùc khoái ñaøo taïo coù söï cheânh leäch, trong ñoù khoái cao ñaúng sö phaïm ñaøo taïo giaùo vieân tieåu hoïc laø thaáp nhaát. 79 + Keát quaû giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm phuï thuoäc vaøo möùc ñoä khoù cuûa tình huoáng sö phaïm. Keát quaû giaûi quyeát caùc tình huoáng khoâng coù ñaùp aùn cho saün thaáp hôn keát quaû giaûi nhöõng tình huoáng coù ñaùp aùn saün. + Khaû naêng giaûi thích cô sôû khoa hoïc cuûa vieäc cuûa vieäc giaûi quyeát caùc tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân coøn nhieàu haïn cheá. Ñieàu ñoù cho thaáy sinh vieân chöa bieát vaän duïng nhöõng tri thöùc lyù luaän taâm lyù hoïc, giaùo duïc hoïc, giao tieáp sö phaïm vaøo vieäc giaûi quyeát nhöõng nhieäm vuï thöïc teá. + Keát quaû giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân coøn thaáp laø do nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau. Ñoù laø nhöõng nguyeân nhaân töø nhaø tröôøng, töø phía giaùo vieân vaø töø baûn thaân sinh vieân( xuaát phaùt töø phía khaùch quan vaø töø phía chuû quan sinh vieân). 2. KIEÁN NGHÒ : Qua tìm hieåu thöïc traïng kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm vaø qua vieäc tìm hieåu nhöõng nguyeân khieán vieäc giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc An Giang laø chöa toát, chuùng toâi xin ñeà xuaát moät soá bieän phaùp sau ñaây nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân : 2.1 Ñoái vôùi nhaø tröôøng sö phaïm: - Tröôøng sö phaïm caàn quan taâm hôn nöõa ñeán vieäc reøn kyõ naêng sö phaïm noùi chung, kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm noùi rieâng. Caàn coù quan nieäm ñuùng ñaén ñoái vôùi vieäc giaûng daïy caùc moân nghieäp vuï sö phaïm trong nhaø tröôøng. 80 - Caàn laøm cho sinh vieân coù nhaän thöùc ñuùng ñaén ñoái vôùi vaán ñeà reøn luyeän kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm vì ñoù chính laø ñoäng löïc thuùc ñaåy sinh vieân reøn luyeän kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm. - Trang bò cho sinh vieân heä thoáng tri thöùc lyù thuyeát, sau ñoù taïo ñieàu kieän cho sinh vieân vaän duïng nhöõng tri thöùc ñoù vaøo giaûi quyeát nhöõng tình huoáng cuï theå. - Nhaø tröôøng caàn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc reøn kyõ naêng sö giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm nhö: Ñaûm baûo toát caùc phöông tieän hoïc taäp, coù ñaày ñuû taøi lieäu hoïc taäp, taøi lieäu tham khaûo, saùch baøi taäp, coù taøi lieäu höôùng daãn caùch thöùc giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm… - Nhaø tröôøng caàn toå chöùc nhöõng hoäi thaûo khoa hoïc veà chuyeân ñeà reøn nghieäp vuï sö phaïm vaø kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm; coù keá hoaïch toå chöùc môøi caùc chuyeân gia, caùc nhaø khoa hoïc giaùo duïc veà baùo caùo caùc vaán ñeà môùi trong phöông phaùp daïy hoïc, phöông phaùp giaùo duïc; toå chöùc hoäi thi nghieäp vuï sö phaïm thöôøng xuyeân trong nhaø tröôøng vaø ñoäng vieân sinh vieân tham gia tham gia ñoâng ñuû. - Caàn phaûi caûi tieán chöông trình hoïc caùc moân nghieäp vuï cho phuø hôïp, ñöa hoïc phaàn giao tieáp sö phaïm vaøo chöông trình hoïc cuûa taát caû caùc khoái ñaøo taïo thuoäc ngaønh sö phaïm, taêng theâm soá tieát thöïc haønh… 2.2. Ñoái vôùi giaùo vieân sö phaïm: - Caûi tieán phöông phaùp giaûng daïy cuûa giaùo vieân theo höôùng phaùt huy tính töï giaùc, tích cöïc cuûa sinh vieân; keát hôïp vieäc giaûng daïy nhöõng tri thöùc lyù thuyeát vôùi vieäc höôùng daãn sinh vieân giaûi caùc baøi taäp thöïc haønh, khaéc phuïc kieåu daïy lyù thuyeát suoâng, khaéc phuïc hieän töôïng ñoïc cheùp; caûi tieán phöông phaùp kieåm tra, ñaùnh giaù… 81 - Khi giaûng daïy caùc hoïc phaàn taâm lyù hoïc, giaùo duïc hoïc, giao tieáp sö phaïm caàn chuù yù hình thaønh cho sinh vieân khaùi nieäm tình huoáng, kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm, quy trình giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm… Sau töøng chöông, töøng phaàn caàn toå chöùc, höôùng daãn sinh vieân vaän duïng nhöõng tri thöùc cuûa moân hoïc vaøo vieäc giaûi quyeát nhöõng tình huoáng cuï theå. Qua ñoù sinh vieân coù ñieàu kieän tieáp xuùc vôùi nhieàu tình huoáng sö phaïm ña daïng vaø coù ñieàu kieän reøn kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm moät caùch thöôøng xuyeân. - Giaùo vieân phaûi luoân töï hoïc, töï boài döôõng ñeå khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä tri thöùc cuûa baûn thaân, ñaëc bieät laø nhöõng tri thöùc veà nghieäp vuï sö phaïm. Taêng cöôøng tham gia döï giôø thöïc taäp sö phaïm cuûa sinh vieân vaø döï giôø giaûng daïy cuûa giaùo vieân ôû caùc tröôøng phoå thoâng qua ñoù tìm hieåu, phaùt hieän nhöõng tình huoáng sö phaïm phong phuù, phöùc taïp ñeå höôùng daãn cho sinh vieân. 2.3. Ñoái vôùi sinh vieân sö phaïm: -Sinh vieân sö phaïm caàn coù nhaän thöùc ñuùng ñaén veà kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm, hieåu ñöôïc vai troø taùc duïng cuûa vieäc reøn kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm, coù yù thöùc reøn luyeän kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm, phaûi coù ñoäng cô hoïc taäp caùc moân nghieäp vuï moät caùch ñuùng ñaén. - Sinh vieân sö phaïm caàn phaûi reøn kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm thöôøng xuyeân. Muoán hình thaønh kyõ naêng phaûi chuù yù maët kyõ thuaät cuûa kyõ naêng, reøn theo ñuùng quy trình goàm 3 giai ñoaïn: ( chöông 1) + Nhaän thöùc ñaày ñuû veà muïc ñích, caùch thöùc, ñieàu kieän hoaït ñoäng. + Quan saùt maãu vaø laøm thöû theo maãu. + Luyeän taäp theo maãu theo caùc ñieàu kieän cuûa haønh ñoäng ñeå ñaït muïc ñích. 82 Moãi giai ñoaïn phaûi ñaûm baûo 4 böôùc laø: + Bieåu ñaït vaán ñeà giaûi quyeát. + Ñöa ra caùc phöông aùn giaûi quyeát. + Choïn phöông aùn hôïp lyù vaø giaûi thích cô sôû khoa hoïc. + Ruùt ra baøi hoïc sö phaïm. - Sinh vieân phaûi coù phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc, phaûi bieát töï hoïc, töï nghieân cöùu ñeå chieám lónh nhöõng tri thöùc khoa hoïc, kyõ naêng, kyõ xaûo - Sau khi naém ñöôïc nhöõng tri thöùc sö phaïm, sinh vieân phaûi bieát chuû ñoäng vaän duïng nhöõng tri thöùc qua nhöõng hình thöùc ña daïng nhö: giaûi caùc baøi taäp tình huoáng, tham gia caùc cuoäc thi nghieäp vuï sö phaïm. - Sinh vieân phaûi phaán ñaáu, reøn luyeän ñeå ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu veà phaåm chaát vaø naêng löïc sö phaïm cuûa ngöôøi giaùo vieân. 83 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Nguyeãn Nhö An (1993), Heä thoáng kyõ naêng giaûng daïy treân lôùp veà moân giaùo duïc hoïc vaø quy trình reøn luyeän heä thoáng kyõ naêng ñoù cho sinh vieân khoa Taâm lyù – Giaùo duïc, Luaän aùn PTS, Haø Noäi. 2. Nguyeãn Nhö An (1996), Phöông phaùp daïy hoïc giaùo duïc hoïc, NXB Ñaïi hoïc quoác gia Haø Noäi. 3. Hoaøng Anh – Vuõ Kim Thanh (1996), Giao tieáp Sö phaïm, Haø Noäi. 4. Hoaøng Anh (1991), Kyõ naêng giao tieáp cuûa sinh vieân Ñaïi hoïc sö phaïm I Haø Noäi, Luaän aùn PTS. 5. Nguyeãn Ngoïc Baûo (1995), Phaùt trieån tinh tích cöïc, tính töï löïc cuûa hoïc sinh trong quaù trình daïy hoïc, Haø Noäi. 6. Leâ Khaùnh Baèng (1995), Coâng ngheä ñaøo taïo (vôùi vaán ñeà toå chöùc quùa trình daïy hoïc coù chaát löôïng vaø hieäu quaû ôû Ñaïi hoïc vaø chuyeân nghieäp), Haø Noäi. 7. Leâ Thò Böøng – Haûi Vang, Taâm lyù hoïc öùng xöû, NXB.GD. 8. Nguyeãn Ñình Chaét (1998), Kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân tröôøng Cao ñaúng sö phaïm Ñaø Laït – Laâm Ñoàng, Luaän vaên Thaïc só, Haø Noäi. 9. Nguyeãn Ñình Chænh (1995), Baøi taäp tình huoáng quaûn lyù giaùo duïc, NXB.GD. 10. Nguyeãn Ñình Chænh (1996), Baøi taäp tình huoáng taâm lyù hoïc quaûn trò kinh doanh, Haø Noäi. 11. Nguyeãn Ñình Chænh (1992), Baøi taäp thöïc haønh giaùo duïc hoïc, NXB.GD. 84 12. Nguyeãn Ñình Chænh – Traàn Ngoïc Dieãm (1995), Thöïc haønh veà giaùo duïc hoïc, Haø Noäi. 13. Nguyeãn Thò Cuùc (2000), Moät soá bieän phaùp reøn kyõ naêng xöû lyù tình huoáng sö phaïm cho sinh vieân tröôøng Cao ñaúng sö phaïm An Giang, Luaän vaên Thaïc só, Haø Noäi. 14. Nguyeãn Höõu Duõng ( 1998), Giaùo duïc giôùi tính, NXB. GD. 15. Nguyeãn Höõu Duõng (1995), Hình thaønh kyõ naêng sö phaïm cho sinh vieân sö phaïm, Haø Noäi. 16. Nguyeãn Höõu Duõng (1995), Nhaø tröôøng trung hoïc vaø ngöôøi giaùo vieân trung hoïc, Haø Noäi. 17. Vuõ Cao Ñaøm (1996), Phöông phaùp luaän nghieân cöùu khoa hoïc giaùo duïc, NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät Haø Noäi. 18. Nguyeãn Duy Gia – Mai Höõu Khueâ (1996), Phöông phaùp tình huoáng trong ñaøo taïo haønh chaùnh, NXB.GD. 19. Phaïm Minh Haïc (chuû bieân) – Nguyeãn Keá Haøo, Nguyeãn Quang Uaån (1996), Taâm lyù hoïc, NXB.GD. 20. Phaïm Minh Haïc (chuû bieân) (1992), Taâm lyù hoïc (saùch Cao ñaúng sö phaïm), NXB.GD. 21. Phaïm Minh Haïc (chuû bieân) – Leâ Khanh – Traàn Troïng Thuyû (1988), Taâm lyù hoïc (saùch Ñaïi hoïc sö phaïm), NXB.GD. 22. Leâ Vaên Hoàng (chuû bieân) – Leâ Thò Ngoïc Lan (1998), Taâm lyù hoïc löùa tuoåi vaø Taâm lyù hoïc sö phaïm, NXB.GD. 23. Nguyeãn Sinh Huy – Nguyeãn Höõu Duõng (1998), Giaùo duïc hoïc, NXB.GD. 85 24. I.Ia. Lecne (1997), Daïy hoïc neâu vaán ñeà, NXB.GD. 25. Traàn Tuaán Loä (1993), Taâm lyù hoïc b13, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 26. A.M. Machiuskin (1972), Nhöõng tình huoáng coù vaán ñeà trong tö duy vaø trong daïy hoïc, NXB.GD. 27. Traàn Thò Tuyeát Mai (1999), Phöông thöùc giaûi quyeát tình huoáng coù vaán ñeà trong quaûn lyù giaûng daïy cuûa hieäu tröôûng tröôøng phoå thoâng trung hoïc moät soá tænh phía Nam, Luaän vaên thaïc só, Haø Noäi. 28. Traàn Thò Quoác Minh (1996), Phöông phaùp phaân tích tình huoáng coù vaán ñeà trong quan heä giöõa giaùo vieân vaø treû maãu giaùo, Luaän aùn PTS khoa hoïc sö phaïm – taâm lyù, Haø Noäi. 29. Nguyeãn Ñöùc Minh – Phaïm Coác – Ñoã Thò Xuaân (1992), Taâm lyù hoïc, NXB.GD. 30. Vuõ Nho (1999), Vaän duïng daïy hoïc neâu vaán ñeà trong giaûng vaên ôû tröôøng trung hoïc cô sôû, NXB.GD. 31. A.V. Petrovski (1982), Taâm lyù hoïc löùa tuoåi vaø taâm lyù hoïc sö phaïm, NXB.GD. 32. Nguyeãn Ngoïc Quang – Nguyeãn Cöông – Döông Xuaân Trinh (1977), Lyù luaän daïy hoïc hoaù hoïc, taäp 1, NXB.GD. 33. Phan Theá Suûng (1996), Ngheä thuaät öùng xöû trong quaûn lyù tröôøng phoå thoâng, Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Haø Noäi. 34. Söï thoâng minh trong öùng xöû sö phaïm (1998), NXB. Thanh nieân. 35. Haø Nhaät Thaêng – Leâ Tieán Huøng (1996), Toå chöùc hoaït ñoäng giaùo duïc, NXB.GD. 86 36. Nguyeãn Vaên Thaïc – Hoaøng Anh (1995), Luyeän giao tieáp sö phaïm, Haø Noäi. 37. Traàn Troïng Thuyû (chuû bieân) (1990), Baøi taäp thöïc haønh taâm lyù hoïc, NXB.GD. 38. Traàn Troïng Thuyû (1978), Taâm lyù hoïc lao ñoäng, Ñaïi hoïc sö phaïm Haø Noäi I. 39. Traàn Troïng Thuyû, Taâm lyù hoïc lao ñoäng (taøi lieäu duøng cho hoïc vieân cao hoïc taâm lyù), Haø Noäi. 40. Traàn Troïng Thuyû (chuû bieân) – Nguyeãn Quang Uaån (1998), Taâm lyù hoïc ñaïi cöông, NXB.GD. 41. Ñoã Xuaân Thu (2001), Kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng sö phaïm cuûa sinh vieân tröôøng Cao ñaúng sö phaïm Beán Tre, Luaän vaên Thaïc só, Haø Noäi. 42. Trieát hoïc daønh cho nghieân cöùu sinh vaø cao hoïc, taäp 3, (1992), NXB. Khoa hoïc kyõ thuaät. 43. Traàn Anh Tuaán (1996), Xaây döïng quy trình taäp luyeän caùc kyõ naêng giaûng daïy cô baûn trong caùc hình thöùc thöïc haønh, thöïc taäp sö phaïm, Luaän aùn PTS. Haø Noäi. 44. Nguyeãn AÙnh Tuyeát (chuû bieân) (1996), Baøi taäp thöïc haønh taâm lyù hoïc – giaùo duïc hoïc. NXB.GD. 45. Nguyeãn AÙnh Tuyeát (1997), Nhöõng tình huoáng trong giaùo duïc maàm non, NXB.GD. 46. Nguyeãn Quang Uaån (chuû bieân) (1995), Taâm lyù hoïc ñaïi cöông (chöông trình giaùo trình ñaïi hoïc), Haø Noäi. 47. Vuï giaùo vieân (1995), Höôùng daãn reøn luyeän nghieäp vuï sö phaïm. Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo. 87 48. Nguyeãn Khaéc Vieän (1995), Töø ñieån taâm lyù hoïc, NXB. Theá giôùi vaø Trung taâm nghieân cöùu treû em, Haø Noäi. 49. Phaïm Vieát Vöôïng (1998), Phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc giaùo duïc, NXB.GD. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan.pdf
Luận văn liên quan