Thực trạng và giải pháp phát triển Đại lý hàng hải Việt Nam trước tình hình hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC Lời mở đầu Trang Chương 1: Tổng quan về dịch vụ hàng hải và vấn đề tự do hóa thương mại 01 1.1. Một số khái niệm 01 1.1.1 Một số khái niệm về ngành dịch vụ đại lý hàng hải 01 1.1.2 Ngành dịch vụ môi giới hàng hải 03 1.2 Một số học thuyết về tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế 05 1.2.1 Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo 05 1.2.2 Lý thuyết hàm lượng các yếu tố sản xuất của Hecksher-Ohlin (H-O) 06 1.2.3 Lý thuyết các giai đoạn tăng trưởng kinh tế của Rostow 06 1.2.4 Lý thuyết về khả năng cạnh tranh quốc gia- mô hình kim cương của Michaele. 08 1.3 Lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của ngành hàng hải Việt Nam và những đánh giá về mặt lý thuyết sự tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới ngành dịch vụ hàng hải 09 1.3.1 Một số vấn đề trong quá trình hội nhập 09 1.3.2 Lộ trình hội nhập của ngành hàng hải Việt Nam và các cam kết của ngành dịch vụ hàng hải khi gia nhập tổ chức WTO 10 1.3.3 Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới ngành dịch vụ hàng hải 16 1.4 Bài học tự do hóa thương mại ngành dịch vụ hàng hải của một số nước 18 1.4.1 Kinh nghiệm của Malaysia 18 1.4.2 Kinh nghiệm của Singapore 20 1.4.3 Kinh nghiệm của Trung Quốc 20 Kết luận chương 1 21 Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh của Đại lý hàng hải Việt Nam trước xu thế hội nhập 22 2.1 Giới thiệu về Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa Group) 22 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Đại Lý Hàng Hải Việt Nam 22 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh của Đại Lý Hàng Hải Việt Nam 23 2.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý và nhân sự của Đại Lý Hàng Hải Việt Nam 24 2.2 Đánh giá tổng quát về thực trạng ngành hàng hải Việt Nam trước tình hình mới 25 2.2.1 Bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế 25 2.2.2 Thực trạng ngành vận tải biển Việt Nam trước bối cảnh hội nhập 26 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Vosa thời gian qua 33 2.3.1 Thị trường và đối thủ cạnh tranh 33 2.3.2 Thực trạng công tác sản xuất kinh doanh trong thời gian qua 36 2.3.3 Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành nghề chính 38 2.4 Những khó khăn và thuận lợi của Vosa trước quá trình hội nhập quốc tế và tự do hóa thương mại ngành dịch vụ hàng hải 46 2.4.1 Những thuận lợi và tác động tích cực 46 2.4.2 Những khó khăn và tác động tiêu cực 48 Kết luận chương 2 52 Chương 3: Giải pháp cơ bản cho việc định hướng phát triển Đại lý Hàng Hải Việt Nam (Vosa) trước tình hình hội nhập quốc tế 53 3.1 Một số giải pháp cho ngành hàng hải Việt Nam 53 3.2 Giải pháp cơ bản cho việc định hướng phát triển Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa) trước tình hình hội nhập quốc tế và tự do hóa thương mại ngành dịch vụ hàng hải 57 3.2.1 Những giải pháp chung cho chiến lược phát triển của Vosa Group 57 3.2.2 Những giải pháp cụ thể cho sự phát triển của Vosa trong thời gian tới 59 3.3 Một số kiến nghị bổ sung 64 Kết luận chương 3 68 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt: 1. DWTeadweight tonnage: trọng tải toàn phần 2.ESCAP: Uûy ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương 3. FIATA: hiệp hội quốc tế những người giao nhận 4. GRT: Gross Register Tonnage: trọng tải tấn (tính cho tàu) 5.IATA: International Air Transportation Assosiation: hiệp hội vận tải hàng không quốc tế. 6. MT: mét tấn (tính cho tàu) 7. MOL: hãng tàu Mitsui O.S.K Lines Nhật Bản 8. MISC: hãng tàu vận tải biển quốc tế Malaysia 9. NYK: hãng tàu Nippon Yusen Kaisha của Nhật Bản 10. SXKD: sản xuất kinh doanh 11. SYMS: hãng tàu Shangdong Yangtai của Trung Quốc 12.TEU: Twenty-foot Equivalent Unit, đơn vị tính container 13. THL: tấn hải lý 14. TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh 15. VOSA: Việt Nam Ocean Shipping Agency 16. VINALINES: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 17. VIFFAS: hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam 18. UNCTAD: tổ chức Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc 19. WTO: Tổ chức Thương mại thế giới Danh mục các bảng, biểu : 1. Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua 2. Bảng 2 :Tổng kết tình hình hoạt động SXKD của Vosa từ năm 2001 - 2005 3. Bảng 3: Tổng hợp số liệu đại lý tàu hàng rời từ 2002 -2005 4. Bảng 4: Tổng hợp số liệu đại lý tàu container từ 2002 -2005 5. Bảng 5: Báo Cáo Doanh Thu Bộ Phận Đại Lý Vận Tải Năm 2002-2005 6. Bảng 6: Tổng kết tình hình nhập xuất hàng hóa của đại lý liner từ 2002-2005 7. Bảng 7: Tổng kết số tàu Vosa làm dịch vụ kiểm đếm từ 2002-2005 8. Bảng 8: Cơ cấu doanh thu của từng dịch vụ trong tổng doanh thu của Vosa (2002-2005) Danh mục các hình vẽ, đồ thị: 1. Biểu đồ1: Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam từ 2000-2005 2. Biểu đồ 2: kết quả sản xuất kinh doanh của Vosa từ năm 2001-2005 3. Biểu đồ 3: Kết quả đại lý tàu rời từ năm 2002-2005 4. Biểu đồ 4: Kết quả đại lý container từ năm 2002-2005 5. Biểu đồ 5oanh thu bộ phận Đại lý vận tải năm 2002-2005 6. Biểu đồ 6: Kết quả hoạt động kiểm đếm tàu của Vosa từ 2002-2005 Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

pdf79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2565 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng và giải pháp phát triển Đại lý hàng hải Việt Nam trước tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rieâng seõ bò giaûm suùt. Söï thaâm nhaäp maïnh cuûa caùc doanh nghieäp coù voán nöôùc ngoaøi xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu. Söùc eùp caïnh tranh seõ buoäc Vosa phaûi giaûm giaù dòch vuï laøm giaûm khaû naêng caûi thieän chaát löôïng dòch vuï cuûa Vosa. Moät soá ngaønh ngheà chính cuûa Vosa seõ bò aûnhh höôûng sau khi quaù trình hoäi nhaäp ñöôïc thöïc hieän: ¾ Boä phaän ñaïi lyù taøu: Hieän nay, Nghò ñònh 10/2001 cuûa Chính phuû khoâng cho pheùp caùc coâng ty nöôùc ngoaøi ñöôïc khai thaùc dòch vuï ñaïi lyù taøu. Tuy nhieân, vieäc gia nhaäp WTO baét buoäc Vieät Nam phaûi coù loä trình môû cöûa ngaønh dòch vuï haøng haûi, trong ñoù coù dòch vuï ñaïi lyù taøu. Khi ñoù, moät soá thaân chuû quan troïng cuûa Vosa seõ töï thaønh laäp rieâng boä phaän ñaïi lyù taøu ñeå töï khai thaùc nhaèm giaûm chi phí maø khoâng caàn phaûi thueâ dòch vuï cuûa Vosa nöõa. Ñieàu naøy coù nhieàu khaû naêng seõ xaûy ra vôùi nhöõng haõng taøu container vaø taøu ñònh tuyeán maø caùc ñôn vò cuûa Vosa ñang laøm ñaïi lyù, nhö haõng taøu NYK cuûa Nhaät Baûn, coâng ty lieân doanh China Shipping Vieät Nam, hoaëc caùc haõng taøu ñònh tuyeán Toko Kaiun, Phulasawat. Khi ñoù thò phaàn cuûa boä phaän ñaïi lyù taøu seõ caøng bò thu heïp, nhöõng khaùch haøng Vosa coù theå laøm dòch vuï ñaïi lyù taøu chæ coøn laø nhöõng taøu ñôn tuyeán, hoaëc taøu noäi ñòa, ñem laïi nguoàn doanh thu khoâng ñaùng keå. ¾ Boä phaän ñaïi lyù liner (ñaïi lyù container): Cuoái Naêm 2000 Vosa ñaõ bò maát thaân chuû lôùn Sealand cuûa Myõ do haõng taøu container naøy bò baùn cho haõng Maesk, Ñöùc. Söï toån thaát naøy ñaõ ñöôïc buø ñaép baèng vieäc thaân chuû China Shipping Container Lines, moät haõng taøu Container ñöùng haøng thöù 5 treân theá giôùi kyù hôïp ñoàng ñaïi lyù vôùi Vosa. Traûi qua thôøi gian khoù khaên ban ñaàu, baèng söï coá gaéng vaø kinh nghieäm cuûa ñoäi nguõ caùn boä, boä phaän naøy ñaõ phaùt - 57 - trieån nhanh choùng vaø ñem laïi nguoàn thu raát ñaùng keå. Tuy nhieân naêm 2004, thaân chuû naøy cuõng coù yù ñònh ra ñi, nhöng do coøn bò Nghò ñònh 10/2001 raøng buoäc neân hoï choïn giaûi phaùp thaønh laäp coâng ty lieân doanh vôùi Vosa. Vieäc laøm naøy baùo hieäu moät ñieàu laø: khi coù ñuû ñieàu kieän veà phaùp lyù, sau khi ñaõ coù vò trí ôû Vieät Nam, nhöõng thaân chuû naøy chaéc chaén seõ thaønh laäp nhöõng coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi. Coâng ty lieân doanh MOL cuûa haõng taøu Mitsui, Nhaät Baûn ñaõ xin ñöôïc giaáy pheùp vaø thaønh laäp coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi thôøi gian gaàn ñaây caøng cuûng coá ñieàu naøy. Vì vaäy raát coù khaû naêng sau khi gia nhaäp WTO, trong thôøi gian gaàn, caùc thaân chuû Liner lôùn cuûa Vosa nhö NYK, China Shipping, DONGNAMA, Shangdong Yangtai cuõng seõ thaønh laäp caùc coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi nhö nhöõng haõng taøu container khaùc. Beân caïnh ñoù, caùc thaân chuû Vosa ñang laøm ñaïi lyù ngaøy caøng coù yeâu caàu cao trong dòch vuï vaø gaây aùp löïc ñeå taêng saûn löôïng cuûa hoï ôû Vieät Nam. Neáu khoâng ñaùp öùng ñöôïc ñoøi hoûi cuûa haõng taøu, hoï saün saøng boû Vosa ñeå ñi tìm ñaïi lyù môùi. Vì vaäy töông lai baùo hieäu söï khoù khaên vaø baát traéc cho boä phaän ñaïi lyù Liner cuûa Vosa. Neáu khoâng coù chính saùch giöõ khaùch haøng cuõ vaø phaùt trieån khaùch haøng môùi thì raát coù theå boä phaän naøy seõ bò xoùa soå, nhöõng ñôn vò ñang phuï thuoäc lôùn doanh thu cuûa caùc thaân chuû naøy nhö Samtra, Vitamas seõ phaûi ñoái dieän vôùi nhieàu khoù khaên trong töông lai. ¾ Boä phaän ñaïi lyù vaän taûi: Coù theå noùi ñaây laø boä phaän coøn nhieàu cô hoäi nhaát trong quaù trình hoäi nhaäp cuûa Vosa. Tuy nhieân, cuõng nhö boä phaän ñaïi lyù Liner, boä phaän ñaïi lyù vaän taûi cuõng gaëp moät soá khoù khaên töông töï khi quaù trình töï do hoùa thöông maïi ñeán gaàn: ñoù laø nguy cô bò mua baùn, saùt nhaäp cuûa caùc thaân chuû lôùn maø Vosa ñang laøm ñaïi lyù nhö vieäc taäp ñoaøn DHL cuûa Ñöùc ñaõ mua laïi Exel Logostics ñeå thaønh laäp DHL Exel Logistics. Söï kieän naøy ñaõ laøm doanh thu maûng ñaïi lyù vaän taûi cuûa Vosa giaûm ñaùng keå, soá lao ñoäng doâi dö chöa ñöôïc giaûi quyeát. Vieäc mua baùn saùt nhaäp cuûa caùc coâng ty ña quoác gia laø raát bình thöôøng treân theá giôùi, tuy nhieân nhöõng thöông vuï mua - 58 - baùn nhö theá naøy laïi laø nhöõng laàn maát ñi nhöõng thaân chuû quan troïng cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam nhö Vosa. Nhöõng thaân chuû Liner quan troïng nhö NYK, China Shipping, ShangdongYangtai, DONGNAMA ñaõ manh nha muoán thaønh laäp caùc boä phaän ñaïi lyù vaän taûi rieâng cuûa mình sau khi Vieät Nam gia nhaäp WTO. Thò phaàn cuûa ngaønh ñaïi lyù vaän taûi Vosa caøng thu heïp theâm. Thôøi gian tôùi, chaéc chaén nhöõng ñoái thuû nöôùc ngoaøi trong lónh vöïc Forwarding seõ vaøo Vieät Nam, moät thò tröôøng höùa heïn nhieàu tieàm naêng. Vôùi öu theá veà voán, kinh nghieäm quoác teá, am hieåu ngaønh ngheà, chaéc chaén ñaây seõ laø nhöõng ñoái thuû khoù chòu cuûa ngaønh ñaïi lyù vaän taûi Vosa. Keát luaän chöông 2: Ñaïi lyù Haøng haûi Vieät Nam (VOSA) laø moät doanh nghieäp goàm 14 ñôn vò thaønh vieân vaø 02 coâng ty lieân doanh coù truï sôû taïi nhieàu tænh thaønh treân caû nöôùc. Do khaùc nhau veà vò trí ñòa lyù, veà lao ñoäng, neân moãi ñôn vò coù nhöõng ñaëc thuø rieâng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Nhìn chung, keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh khoâng ñoàng ñeàu. Beân caïnh nhöõng ñôn vò coù ñoùng goùp raát lôùn trong vieäc hoaøn thaønh chæ tieâu doanh thu cuûa Vosa nhôø phöông thöùc kinh doanh naêng ñoäng coøn coù ñôn vò hieäu quaû hoaït ñoäng chöa cao, caàn söï hoã trôï cuûa Vosa vaø caùc ñôn vò thaønh vieân khaùc. Ngoaøi ra, Vosa chöa thöïc söï toå chöùc vaø keát noái ñöôïc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh giöõa caùc ñôn vò thaønh vieân vôùi nhau nhaèm taïo söï thoáng nhaát, taäp trung mang laïi hieäu quaû cao trong kinh doanh. Trong tình hình neàn kinh teá theá giôùi vaø khu vöïc coù nhieàu bieán ñoäng, xu theá hoäi nhaäp kinh teá Vieät Nam vôùi theá giôùi, Vosa cuõng nhö nhieàu doanh nghieäp haøng haûi khaùc gaëp khoâng ít khoù khaên nhö söï caïnh tranh gay gaét trong lónh vöïc dòch vuï haøng haûi, söï maát caân ñoái giöõa cung vaø caàu trong lónh vöïc ñaïi lyù vaän taûi. Vì vaäy söï vaän duïng 4 lyù thuyeát thöông maïi kinh teá quoác teá : lyù thuyeát lôïi theá so saùnh; lyù thuyeát Herckscher-Ohlin ; lyù thuyeát caùc giai ñoaïn taêng tröôûng kinh teá vaø lyù thuyeát veà khaû naêng caïnh tranh quoác gia- moâ hình kim cöông cuûa Michaele Porter nhaèm ñöa ra nhöõng giaûi phaùp thieát thöïc laø heát söùc caàn thieát. - 59 - CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP CÔ BAÛN CHO VIEÄC ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑAÏI LYÙ HAØNG HAÛI VIEÄT NAM (VOSA) TRÖÔÙC TÌNH HÌNH HOÄI NHAÄP QUOÁC TEÁ 3.1 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP CHO NGAØNH HAØNG HAÛI VIEÄT NAM Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy, naâng cao hieäu quaû hoäi nhaäp cuûa ngaønh vaän taûi bieån Vieät Nam vôùi heä thoáng vaän taûi bieån cuûa khu vöïc vaø theá giôùi, ñaùp öùng loä trình töï do hoaù sau khi gia nhaäp WTO, chuùng ta coù theå aùp duïng 4 lyù thuyeát thöông maïi quoác teá : lyù thuyeát lôïi theá so saùnh; lyù thuyeát Herckscher-Ohlin ; lyù thuyeát caùc giai ñoaïn taêng tröôûng kinh teá vaø lyù thuyeát veà khaû naêng caïnh tranh quoác gia- moâ hình kim cöông cuûa Michaele Porter ñeå ñöa ra moät soá giaûi phaùp sau ñaây: - Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa töøng doanh nghieäp vaø toaøn ngaønh baèng caùch chuù troïng ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc - yeáu toá soá moät trong caùc nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp vaø toaøn ngaønh trong tieán trình hoäi nhaäp. Toå chöùc caùc lôùp hoïc boài döôõng theâm veà chuyeân moân, nghieäp vuï; cöû caùc caùn boä ñi hoïc theâm ôû caùc khoùa hoïc trong vaø ngoaøi nöôùc. Beân caïnh ñoù, caàn phaûi naâng cao hôn khaû naêng ngoaïi ngöõ vaø tin hoïc- moät trong nhöõng ñieåm yeáu cuûa nhieàu caùn boä hieän nay. Trong quaûn lyù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò, caàn phaûi aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001: 2000. Naâng cao khaû naêng marketing cuûa caùc coâng ty Vieät Nam, trong ñoù Chính phuû coù theå hoã trôï caùc doanh nghieäp thoâng qua caùc hieäp hoäi ngheà nghieäp. Naâng cao kyõ naêng chuyeân moân cuûa thuyeàn vieân Vieät Nam nhö taêng cöôøng ñaøo taïo trong caùc tröôøng ñaïi hoïc, tìm kieám ñoái taùc ñeå caùc sinh vieân Vieät Nam coù ñieàu kieän thöïc haønh, taêng cöôøng ñaøo taïo tieáng Anh, caùc hieåu bieát veà phaùp luaät vaø thoâng leä haøng haûi quoác teá. - Phaûi hình thaønh maïng löôùi dòch vuï toaøn caàu. Ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa mình trong boái caûnh hoäi nhaäp neàn kinh teá trong khu vöïc vaø gia nhaäp WTO, caùc doanh nghieäp kinh doanh trong ngaønh vaän taûi bieån phaûi bieát caùch khai thaùc thoâng tin vaø cung caáp kòp thôøi caùc nguoàn thoâng tin veà khaùch haøng, caûng, chuû taøu, - 60 - ñaïi lyù, moâi giôùi. Ñeå laøm ñöôïc nhö vaäy, caùc doanh nghieäp trong ngaønh phaûi hình thaønh neân nhöõng taäp ñoaøn lôùn vôùi moät heä thoáng maïng löôùi roäng khaép, ñeå cung öùng caùc dòch vuï vôùi chaát löôïng cao, khai thaùc baïn haøng coù hieäu quaû vaø luoân ñaùp öùng ñöôïc moïi nhu caàu cuûa khaùch haøng. - Veà khoa hoïc coâng ngheä: Ñaàu tö caùc trang thieát bò boác xeáp hieän ñaïi nhö heä thoáng caùc caàn caåu giaøn boác xeáp container, aùp duïng coâng ngheä thoâng tin cho vieäc quaûn lyù khai thaùc caûng, ñaëc bieät laø ñaàu tö heä thoáng trao ñoåi döõ lieäu ñieän töû - EDI noái maïng vôùi chuû haøng, chuû taøu vaø cô quan haûi quan ñeå naâng cao hieäu quaû quaûn lyù khai thaùc ñoàng thôøi giaûm chi phí. - Ña daïng hoaù trong dòch vuï. Caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc cung caáp dòch vuï vaän taûi bieån hieän nay ñang coù xu höôùng ña daïng hoaù trong dòch vuï cuûa mình nhö vöøa laøm chuû taøu, ñaïi lyù chuû taøu, vöøa laøm ñaïi lyù vaän taûi, ñaïi lyù thueâ taøu vaø moâi giôùi haøng hoùa hoaëc vöøa laøm dòch vuï cung öùng vöøa laøm ñaïi lyù taøu, ñaïi lyù söûa chöõa theo nhö xu höôùng chung cuûa theá giôùi ñeå toàn taïi, caùc dòch vuï hoã trôï nhau trong moät chu trình kheùp kín. Xu theá naøy khoâng chæ ñöôïc aùp duïng taïi caùc doanh nghieäp Vieät Nam maø coøn phaùt trieån maïnh meõ ôû caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Phaùt trieån moät soá dòch vuï coù tieàm naêng nhö caùc dòch vuï haøng haûi phuï trôï vaø dòch vuï caûng bieån (giao nhaän, boác dôõ haøng hoaù, kho baõi container...) khoâng ñoøi hoûi quaù nhieàu voán ñaàu tö vaø lôïi nhuaän chaéc chaén hôn. - Ñôn giaûn, goïn nheï, hieän ñaïi vaø môû roäng dòch vuï ra nöôùc ngoaøi: Hieän nay, caùc nhaø cung caáp dòch vuï coù xu höôùng phaùt trieån dòch vuï hoaøn chænh, hieän ñaïi vaø ñôn giaûn trong moïi quy trình ñeå coù theå nhaän dòch vuï moät caùch troïn goùi. Xu höôùng ñieän töû hoùa ñang ñöôïc aùp duïng maïnh meõ trong caùc dòch vuï naøy, ngay caû vôùi caùc giaáy tôø quan troïng nhö vaän ñôn ñöôøng bieån. - Khuyeán khích taát caû caùc thaønh phaàn kinh teá tham gia vaøo hoaït ñoäng kinh doanh trong ngaønh ngaønh vaän taûi bieån ñeå huy ñoäng voán cho ñaàu tö phaùt trieån ngaønh vaän taûi bieån, nhöng phaùt trieån trong moät maïng löôùi coù söï quaûn lyù vaø ñieàu tieát thoáng nhaát ñeå taïo moâi tröôøng caïnh tranh laønh maïnh cho taát caû caùc doanh nghieäp. - 61 - - Taêng cöôøng quaûn lyù Nhaø nöôùc trong lónh vöïc vaän taûi bieån, vöøa taïo moâi tröôøng thoâng thoaùng, taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp naâng cao ñöôïc hieäu quaû kinh doanh, vöøa ñaûm baûo hoaït ñoäng laønh maïnh, taïo ñieàu kieän cho vaän taûi, xeáp dôõ haøng hoaù ñöôïc thoâng suoát. - Naém baét cô hoäi, caùc doanh nghieäp cung caáp dòch vuï trong ngaønh vaän taûi bieån cuûa Vieät Nam caàn coù nhöõng hieåu bieát saâu saéc hôn veà hoäi nhaäp, veà töï do hoùa. Caùc doanh nghieäp caàn phaûi töï ñaùnh giaù ñöôïc vò trí cuûa mình khoâng chæ treân thò tröôøng noäi ñòa, maø caû thò tröôøng quoác teá ñeå coù theå coù nhöõng söï chuaån bò phuø hôïp cho töông lai. Thöôøng xuyeân phaûi phaân tích tìm ra ñieåm maïnh, ñieåm yeáu trong noäi taïi doanh nghieäp vaø nhöõng thaùch thöùc, cô hoäi cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi doanh nghieäp ñeå coù chieán löôïc, saùch löôïc ñuùng ñaén phaùt trieån doanh nghieäp, chieám lónh thò tröôøng. - Ñaàu tö xaây döïng, naâng caáp heä thoáng caûng bieån Vieät Nam ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa toaøn ngaønh. Chính phuû caàn chuù yù tôùi vieäc ñaàu tö vaø huy ñoäng voán ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi ñeå naâng caáp caùc caûng bieån lôùn, quan troïng cuûa Vieät Nam, xaây döïng thaønh coâng caûng trung chuyeån container quoác teá Vaân Phong- Khaùnh Hoøa. Vieäc ñaàu tö vaøo heä thoáng caûng bieån cuûa caû nöôùc caàn phaûi taäp trung vaøo caùc caûng lôùn, traùnh tình traïng daøn traûi nhaèm taïo ra moät heä thoáng caùc caûng coù khaû naêng tieáp nhaän caùc taøu container lôùn, xöû lyù ñöôïc khoái löôïng haøng lôùn trong thôøi gian ngaén. Hoaøn thieän vieäc caûi caùch thuû tuïc haønh chính taïi caûng bieån, caùc moâ hình quaûn lyù caûng hieän ñaïi caàn ñöôïc tìm hieåu vaø ñöa vaøo aùp duïng ôû caùc caûng quan troïng cuûa Vieät Nam nhaèm ñaûm baûo ñoäi nguõ quaûn lyù caûng ñöôïc chuaån bò caû veà trình ñoä chuyeân moân, laãn khaû naêng quaûn lyù khi caùc caûng ñaõ ñöôïc naâng caáp leân moät trình ñoä môùi. Taêng cöôøng ngaân saùch cho ñaàu tö caûng bieån nöôùc saâu, caûng trung chuyeån quoác teá vaø maïng löôùi giao thoâng noäi ñòa phuïc vuï cho caùc caûng bieån. Ñoàng thôøi, coù chính saùch thu huùt voán FDI thích hôïp cho caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, chaúng haïn, xem xeùt ñieàu chænh möùc goùp voán toái ña 49% cho caùc nhaø ñaàu tö xaây döïng caûng bieån khi hoï muoán cung caáp caùc dòch vuï caûng. Xuùc tieán caùc quy ñònh veà thueâ haï taàng cô sôû caûng nhaèm thu - 62 - huùt kinh nghieäm quoác teá trong khai thaùc vaø quaûn lyù caûng. Thöïc hieän chính saùch coå phaàn hoaù caùc caûng bieån, khuyeán khích caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi vaøo ñaàu tö cô sôû haï taàng caùc caûng bieån Vieät Nam ... Beân caïnh ñoù, Chính Phuû neân nghieân cöùu vaø söûa ñoåi chính saùch veà quaûn lyù caûng bieån nhaèm taïo khaû naêng cho laõnh ñaïo caùc caûng coù nhieàu quyeàn haïn hôn trong vieäc quaûn lyù vaø khai thaùc caùc caûng thuoäc traùch nhieäm cuûa mình nhaát laø vieäc xaây döïng möùc giaù thu huùt taøu bieån nöôùc ngoaøi. Soá taøu ra vaøo caûng taêng, soá löôïng haøng hoaù thoâng qua caûng taêng seõ taïo theâm nhieàu nguoàn thu cho caûng ñeå ñaàu tö, naâng caáp. Caùc hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu trôû neân nhoän nhòp hôn döôùi taùc ñoäng cuûa vieäc gia nhaäp WTO. - Chính phuû caàn chuù troïng tôùi vieäc xuaát khaåu thuyeàn vieân. Thò tröôøng ñaøo taïo thuyeàn vieân Vieät Nam ñeå xuaát khaåu ñöôïc môû cöûa cho caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam seõ ñem theo caùc coâng ngheä ñaøo taïo tieân tieán, huaán luyeän hieän ñaïi giuùp cho caùc thuyeàn vieân Vieät Nam trang bò kieán thöùc vaø kyõ naêng caàn thieát ñeå coù theå vaän haønh maùy moùc treân caùc taøu hieän ñaïi cuûa Vieät Nam vaø theá giôùi. Beân caïnh ñoù, Chính phuû cuõng caàn caân ñoái nguoàn voán hoã trôï phaùt trieån chính thöùc cho caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo thuyeàn vieân xuaát khaåu; caàn coù caùc chính saùch phuø hôïp nhaèm hoã trôï caùc doanh nghieäp khaéc phuïc caùc khoù khaên ngoaøi khaû naêng cuûa doanh nghieäp nhö hoã trôï veà taøi chính ñeå phaùt trieån ñoäi taøu (thoâng qua vay öu ñaõi, hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö …), hoã trôï veà caùc khoaûn thueá cho caùc doanh nghieäp vaän taûi bieån. - Caàn khuyeán khích phaùt trieån dòch vuï giao nhaän. Caùc doanh nghieäp Vieät Nam caàn ñöôïc tieáp xuùc nhieàu hôn vôùi coâng ngheä tieân tieán vaø taäp quaùn giao thöông quoác teá. Chính Phuû coù theå hoã trôï caùc doanh nghieäp naøy thoâng qua hoaït ñoäng cuûa caùc hieäp hoäi lieân quan. - Vieäc söû duïng côõ taøu, loaïi taøu cho caùc tuyeán vaän taûi hôïp lyù chính laø böôùc ñònh höôùng phaùt trieån ñaàu tieân ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh cho ñoäi taøu Vieät Nam trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá trong khu vöïc vaø gia nhaäp WTO, khai thaùc toát hôn tieàm naêng phaùt trieån Haøng haûi, taêng thò phaàn vaän chuyeån cuûa ñoäi taøu vaän taûi bieån quoác gia. Moät trong nhöõng bieän phaùp ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy laø taêng kích côõ - 63 - caùc con taøu vaø söû duïng hôïp lyù caùc phöông tieän vaän taûi nhaèm tieát kieäm chi phí cho vieäc khai thaùc, giaûm chi phí ñaàu tö cho phöông tieän vaän taûi. - Naâng cao nhaän thöùc cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam veà töï do hoaù thöông maïi dòch vuï noùi chung vaø ngaønh haøng haûi noùi rieâng. Phoå bieán caùc thoâng tin lieân quan tôùi caùc cam keát cuûa caùc nöôùc thaønh vieân WTO ñeå caùc doanh nghieäp coù theå töï chuaån bò cho mình chieán löôïc thaâm nhaäp vaøo caùc thò tröôøng môùi naøy. Thay ñoåi nhaän thöùc cuûa doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu Vieät Nam veà vieäc mua CIF baùn FOB. - Veà hôïp taùc quoác teá: Tieáp tuïc lieân doanh, lieân keát vôùi caùc haõng taøu, nhaø ñaàu tö khai thaùc caûng bieån caû ôû trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå cuøng thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö phaùt trieån caûng nhaèm muïc ñích ña daïng hoaù nguoàn voán ñaàu tö, tieáp thu nhöõng coâng ngheä quaûn lyù khai thaùc caûng hieän ñaïi cuûa theá giôùi, taïo nguoàn haøng oån ñònh cho caùc caûng khi ñi vaøo hoaït ñoäng, ñoàng thôøi taïo cô sôû cho vieäc cuøng ñaàu tö phaùt trieån caûng trung chuyeån quoác teá Vaên Phong. - Thaønh laäp caùc Tröôøng kyõ thuaät nghieäp vuï, tieán tôùi thaønh laäp caùc Tröôøng cao ñaúng vaø ñaïi hoïc ñeå ñaøo taïo löïc löôïng caùn boä quaûn lyù, coâng nhaân caûng, löïc löôïng só quan, thuyeàn vieân taïi ba mieàn. 3.2 GIAÛI PHAÙP CÔ BAÛN CHO VIEÄC ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑAÏI LYÙ HAØNG HAÛI VIEÄT NAM (VOSA) TRÖÔÙC TÌNH HÌNH HOÄI NHAÄP QUOÁC TEÁ VAØ TÖÏ DO HOÙA THÖÔNG MAÏI NGAØNH DÒCH VUÏ HAØNG HAÛI: Trong tình hình neàn kinh teá theá giôùi coù nhieàu bieán ñoäng, xu theá hoäi nhaäp kinh teá Vieät Nam vôùi theá giôùi, Vosa cuõng nhö nhieàu doanh nghieäp haøng haûi khaùc gaëp khoâng ít khoù khaên nhö söï caïnh tranh gay gaét trong lónh vöïc dòch vuï haøng haûi, söï maát caân ñoái giöõa cung vaø caàu trong lónh vöïc ñaïi lyù vaän taûi. Ban laõnh ñaïoVosa caàn phaûi coù nhöõng ñònh höôùng vaø söï chuaån bò caàn thieát, taän duïng lôïi theá so saùnh ñeå giuùp Vosa toàn taïi vaø phaùt trieån tröôùc xu theá hoäi nhaäp naøy. Chieán löôïc ñuùng ñaén, söï saép xeáp hôïp lyù cô caáu, boä maùy hoaït ñoäng seõ giuùp cho söï phaùt trieån cuûa Vosa trong töông lai. 3.2.1 Nhöõng giaûi phaùp chung cho chieán löôïc phaùt trieån cuûa Vosa Group: - 64 - Tröôùc söï thay ñoåi quan troïng cuûa vieäc chuyeån ñoåi doanh nghieäp Ñaïi lyù Haøng haûi Vieät Nam thaønh coâng ty Coå phaàn Ñaïi lyù Haøng haûi Vieät Nam vaø söï kieän Vieät Nam gia nhaäp toå chöùc WTO, Ban Laõnh ñaïo Vosa ñaõ ñöa ra nhöõng giaûi phaùp cô baûn nhaèm oån ñònh vaø phaùt trieån Vosa trong thôøi gian tôùi nhö sau: - Duy trì vaø phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï truyeàn thoáng treân cô sôû phaùt huy lôïi theá kinh doanh cuûa töøng ñôn vò thaønh vieân trong Vosa Group. - Taêng cöôøng ñaàu tö khai thaùc kho baõi; trieån khai xaây döïng truï sôû laøm vieäc vaø cho thueâ vaên phoøng. - Ñaàu tö goùp voán mua taøu vaän taûi bieån ñeå khai thaùc: döï baùo cuûa ngaønh haøng haûi cho thaáy giaù cöôùc vaän taûi ñang ôû giaù cao vaø seõ khoâng bieán ñoäng giaûm trong thôøi gian tôùi, neân vieäc mua taøu khai thaùc laø moät höôùng ñi ñuùng. - Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Vosa baèng caùch chuù troïng ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc – yeáu toá soá moät trong caùc nguoàn löïc cuûa Vosa trong tieán trình hoäi nhaäp. Toå chöùc caùc lôùp hoïc boài döôõng theâm veà chuyeân moân, nghieäp vuï; cöû caùc caùn boä ñi hoïc theâm ôû caùc khoùa hoïc trong vaø ngoaøi nöôùc. Beân caïnh ñoù, caàn phaûi naâng cao hôn khaû naêng ngoaïi ngöõ - tin hoïc, moät trong nhöõng ñieàu kieän raát caàn thieát trong quaù trình hoäi nhaäp hieän nay. Coá gaéng hoaøn thieän vaø aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001:2000 cho taát caû caùc ñôn vò thaønh vieân moät caùch coù hieäu quaû. - Ña daïng hoùa caùc dòch vuï cuûa Vosa: ngoaøi caùc saûn phaåm dòch vuï hieän coù, Vosa coù theå môû roäng caùc ngaønh ngheà khaùc nhaèm ñem laïi nhieàu nguoàn thu hôn nöõa cho ñôn vò. Nhöõng ngaønh ngheà maø Vosa coù theå phaùt trieån theâm laø cho thueâ vaên phoøng, ñaïi lyù baùn veù maùy bay, mua taøu khai thaùc… - Ñaåy maïnh coâng taùc thöông maïi xuaát nhaäp khaåu, taïm nhaäp taùi xuaát, phaân phoái haøng, logistics - Ñaûm baûo söï thoáng nhaát trong chæ ñaïo, ñieàu haønh hai lónh vöïc quan troïng nhaát laø kinh doanh vaø quaûn lyù taøi chính, khoâng ñeå nôï toàn ñoïng keùo daøi vaø nôï khoù ñoøi ñoái vôùi caùc ñôn vò thaønh vieân cuûa Vosa Group. - 65 - - Duy trì, phaùt huy quyeàn töï chuû kinh doanh, môû roäng, phaùt trieån saûn xuaát cuûa caùc ñôn vò thaønh vieân treân cô sôû chieán löôïc chung coù tính ñeán hieäu quaû ñaàu tö vaø söï phaân coâng phaïm vi, lónh vöïc, thò tröôøng cho töøng ñôn vò. - Ñaûm baûo möùc taêng tröôûng beàn vöõng vaø naâng cao vò theá cuûa Vosa Group treân thò tröôøng dòch vuï haøng haûi. - Cô caáu moâ hình toå chöùc Vosa Group theo moâ hình coâng ty meï – con, kinh doanh ña ngaønh vaø ña sôû höõu (sôû höõu nhaø nöôùc chieám chi phoái), trong ñoù vaän taûi bieån vaø dòch vuï haøng haûi laø ngaønh ngheà chính, coù trình ñoä coâng ngheä tieân tieán, quaûn lyù hieän ñaïi, trieån khai caùc vaên phoøng ñaïi dieän, chi nhaùnh ôû nöôùc ngoaøi trong töông lai. - Thöôøng xuyeân phaân tích tìm ra ñieåm maïnh, ñieåm yeáu trong caùc ñôn vò thaønh vieân cuûa Vosa cuøng vôùi nhöõng thaùch thöùc, cô hoäi cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi ñeå coù chieán löôïc, saùch löôïc ñuùng ñaén nhaèm naém baét cô hoäi, phaùt trieån coâng ty, chieám lónh thò tröôøng. - Thaønh laäp phoøng quaûn lyù ñaàu tö ñeå quaûn lyù caùc döï aùn ñang thöïc hieän vaø xuùc tieán ñaàu tö caùc döï aùn môùi. 3.2.2 Nhöõng giaûi phaùp cuï theå cho söï phaùt trieån cuûa Vosa trong thôøi gian tôùi: 3.2.2.1 Ñònh höôùng cho caùc ngaønh ngheà cuûa Vosa Group ¾ Tieáp tuïc duy trì vaø giöõ ñöôïc nhöõng thò phaàn caùc loaïi hình coâng vieäc truyeàn thoáng cuûa Vosa: laø ñaïi lyù taøu, ñaïi lyù vaän taûi, ñaïi lyù liner: - Taêng cöôøng hôïp taùc vaø quan heä chaët cheõ vôùi caùc ñoái taùc vaø baïn haøng chieán löôïc: ngoaøi nhöõng ngaønh ngheà ñang hôïp taùc vôùi caùc thaân chuû, Vosa cuõng caàn môû roäng, tìm kieám theâm coâng vieäc vôùi nhöõng ñoái taùc chieán löôïc naøy. - Ñoái vôùi boä phaän ñaïi lyù taøu: coá gaéng khoâng ñeå xaûy ra baát cöù sai soùt naøo trong quaù trình laøm taøu, traùnh ñeå khaùch haøng than phieàn. Thöôøng xuyeân toå chöùc gaëp gôõ nhöõng chuû haøng quan troïng ñeå laéng nghe vaø tieáp thu nhöõng goùp yù, kieán nghò cuûa hoï nhaèm xaây döïng cung caùch laøm vieäc toát hôn cho khaùch haøng. Coá gaéng duy trì vaø giöõ quan heä toát vôùi caùc chuû taøu cuõ, thöôøng xuyeân trau doài nghieäp vuï. - 66 - - Ñoái vôùi boä phaän ñaïi lyù vaän taûi: vieäc gia nhaäp WTO coù theå coi laø moät cô hoäi toát cho boä phaän ñaïi lyù vaän taûi cuûa Vosa. Vì vaäy boä phaän naøy caàn phaûi môû roäng coâng vieäc thoâng qua tìm kieám caùc döï aùn, dòch vuï logistics ñeå coù moái laøm aên laâu daøi. Chaéc chaén raèng thôøi gian tôùi seõ coù nhöõng döï aùn lôùn cuûa caùc coâng ty, taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo Vieät Nam, nhö Döï aùn khu Ñoâ thò Suoái Vaøng Ñaø Laït cuûa Sumitomo Coperation, hay döï aùn khí ñieän ñaïm Caø Mau…neáu coù theå tham gia nhöõng döï aùn lôùn boä phaän ñaïi lyù vaän taûi seõ coù vieäc oån ñònh vaø laâu daøi hôn. Beân caïnh ñoù, boä phaän ñaïi lyù vaän taûi cuõng caàn phaûi taêng cöôøng dòch vuï vaän taûi ña phöông thöùc, vaän taûi ñöôøng boä. Vaän taûi ña phöông thöùc chính laø xu theá chính cuûa theá giôùi, nhöng chöa ñöôïc khai thaùc nhieàu ôû caùc doanh nghieäp Vieät Nam. Vieäc gia nhaäp WTO seõ laø cô hoäi ñeå Vosa hình thaønh vaø phaùt trieån theâm ngaønh ngheà naøy. Duy trì caùc haõng ñaïi lyù vaän taûi cuõ nhö JAS, Sumitomo, Atlas, ñoàng thôøi tích cöïc tìm kieám nhöõng haõng môùi. - Ñoái vôùi boä phaän ñaïi lyù Liner: Coá gaéng duy trì nhöõng thaân chuû Vosa ñang laøm ñaïi lyù nhö NYK, China Shipping, ShangdongYangtai, DongNamA, ñoàng thôøi Ban laõnh ñaïo Vosa tích cöïc tìm kieám nhöõng haõng liner môùi trong thôøi gian tôùi. + Ñoái vôùi haõng taøu NYK do Vitamas ñang laøm ñaïi lyù: coá gaéng gia taêng saûn löôïng theo yeâu caàu cuûa haõng taøu. Tröôøng hôïp thaân chuû naøy muoán chuyeån sang coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi, thì Vosa neân coá gaéng chuyeån sang phöông aùn thaønh laäp coâng ty lieân doanh gioáng nhö ñaõ laøm vôùi haõng China Shipping Container Lines + Ñoái vôùi haõng taøu DONGNAMA do Vosa Haûi Phoøng laøm ñaïi lyù: coá gaéng phaán ñaáu ñaït ñöôïc muïc tieâu maø haõng yeâu caàu laø 130TEUS/tuaàn trong ñieàu kieän caét giaûm chuyeán. Taêng cöôøng hôïp taùc vôùi coâng ty meï laø Seven Mountain Group ñeå hôïp taùc laøm caùc dòch vuï môùi. + Ñoái vôùi haõng taøu ShangdongYangtai do Samtra laøm ñaïi lyù: ñaåy maïnh hôn nöõa vieäc gom haøng xuaát taïi Haûi Phoøng vaø TP.HCM, giaûm bôùt söï cheânh leäch giöõa haøng nhaäp vaø haøng xuaát, daàn daàn naâng saûn löôïng ñeå haõng taøu oån ñònh hoaït ñoäng taïi - 67 - Vieät Nam. Xaây döïng ñoäi nguõ sales ñeå phaùt trieån khaùch haøng hôn nöõa, môû roäng chi nhaùnh cho Orimas ngoaøi Haûi Phoøng laøm. + Ñoái vôùi coâng ty lieân doanh China Shipping Vieät Nam: hoaït ñoäng moät caùch höõu hieäu moâ hình cuûa coâng ty lieân doanh caû 2 ñaàu Haûi Phoøng vaø TP.HCM, coá gaéng ñaåy maïnh saûn löôïng naêm sau coá gaéng cao hôn naêm tröôùc. Kieán nghò vôùi haõng taøu nhöõng bieän phaùp nhaèm phuïc vuï khaùch haøng toát hôn nöõa. Ñaåy maïnh cheá ñoä haäu maõi vôùi caùc chuû haøng lôùn. ¾ Xaây döïng moái quan heä gaén boù laâu daøi vôùi ñoái taùc ñeå coù vieäc laøm oån ñònh: Xu theá lieân doanh laø söï phaùt trieån taát yeáu cuûa dòch vuï haøng haûi trong tình hình môû cöûa hoäi nhaäp ngaøy caøng côûi môû hieän nay, nhaát laø sau khi Vieät Nam gia nhaäp vaøo WTO. Vì vaäy Vosa phaûi chaáp nhaän xu theá naøy ñeå coù vieäc laøm oån ñònh, laâu daøi, ñoù laø caùc bieän phaùp: lieân doanh vaø cuøng goùp voán lieân doanh. Cuï theå laø: - Khaån tröông ñöa Coâng ty Tieáp vaän Hoàng Haø (lieân doanh vôùi NYK Logistis) taïi Haø Noäi ñi vaøo hoaït ñoäng. - Tieáp tuïc laøm vieäc vôùi haõng SYMS ñeå xuùc tieán vieäc mua taøu vaän taûi container khai thaùc tuyeán noäi ñòa. - Laøm vieäc vôùi caùc ban quaûn lyù caùc khu coâng nghieäp vaø caùc ban ngaønh ñòa phöông taïi TP.HCM vaø Baø Ròa -Vuõng Taøu ñeå tìm kieám ñaát laøm döï aùn lieân doanh söûa chöõa taøu vaø xaây döïng nhaø maùy ñoùng voû container vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi. 3.2.2.2 Caùc döï aùn ñaàu tö ñeå chuaån bò cho quaù trình hoäi nhaäp quoác teá ¾ Caùc döï aùn ñaàu tö ñang vaø saép trieån khai trong naêm 2006 - 2007 * Döï aùn Trung taâm ñieàu haønh saûn xuaát kinh doanh cuûa Vosa Group : - Ñòa ñieåm: soá 1 Beán Vaân Ñoàn, Quaän 1, Tp Hoà Chí Minh. - Voán ñaàu tö: khoaûng 140 tyû ñoàng. - Qui moâ döï aùn: toång dieän tích xaây döïng: 18.582 m2, goàm 1 taàng haàm, 25 taàng nhaø vaên phoøng; trong ñoù 03 taàng duøng laøm truï sôû Vosa Group vaø vaên phoøng caùc chi nhaùnh, ñôn vò thaønh vieân cuûa Vosa Group. Caùc taàng coøn laïi cho caùc thaân chuû nöôùc ngoaøi, caùc ñoái taùc khaùch haøng khaùc coù nhu caàu thueâ. Toång dieän tích cho thueâ khoaûng 15.000m2. - 68 - - Tieán ñoä thöïc hieän: ñang trong giai ñoaïn ñeàn buø giaûi phoùng maët baèng, döï kieán hoaøn thaønh trong thaùng 12 naêm 2006; döï kieán khôûi coâng ñaàu naêm 2007 vaø hoaøn thaønh trong 18 thaùng. - Hieäu quaû ñaàu tö: IRR 13%, thôøi gian hoaøn voán 8 naêm 9 thaùng. * Döï aùn ñaàu tö kho haøng Air vaø Vaên phoøng cho thueâ - Ñòa ñieåm: 30-32 ñöôøng Yeân Theá, Q. Taân Bình, Tp Hoà Chí Minh. - Voán ñaàu tö: 13,2 tyû ñoàng. - Qui moâ döï aùn: xaây toaø nhaø 4 taàng vôùi toång dieän tích saøn 1.033,92m2 goàm taàng treät (206,46m2) vaø taàng 1 (206,46m2) laøm nhaø ñeå xe vaø kho haøng; taàng 2 vaø 3 dieän tích 414m2 laøm vaên phoøng cho thueâ. - Tieán ñoä thöïc hieän: ñaõ mua xong maët baèng, hieän ñang tieán haønh thieát keá vaø xin pheùp xaây döïng; döï kieán trieån khai xaây döïng ñaàu naêm 2007. - Hieäu quaû ñaàu tö: IRR 13,92%, thôøi gian hoaøn voán 5 naêm 6 thaùng Döï aùn hoaøn thaønh seõ phuïc vuï toát coâng taùc ñaïi lyù vaän taûi haøng khoâng qua cöûa khaåu Taân Sôn Nhaát, phuïc vuï caùc thaân chuû hieän coù v.v. * Döï aùn ñaàu tö kho haøng Vitamas Saøi Goøn phuïc vuï phaân phoái haøng hoaù - Ñòa ñieåm: soá 4 Ñaøo Trí, Quaän 7, Tp Hoà Chí Minh. - Voán ñaàu tö: 2,5 tyû ñoàng. - Qui moâ döï aùn: xaây kho dieän tích 2.210m2 - Tieán ñoä thöïc hieän: ñang laäp luaän chöùng khaû thi; döï kieán trieån khai xaây döïng Quyù I naêm 2007. - Hieäu quaû ñaàu tö: IRR 14-15%, thôøi gian hoaøn voán 10 naêm. - Döï aùn phuïc vuï coâng taùc löu kho/phaân phoái haøng cuûa Coâng ty Manuchar vaø caùc chuû haøng khaùc. * Döï aùn xaây kho baõi Ñaø Naüng - Ñòa ñieåm: khu coâng nghieäp An Ñoàn, Tp Ñaø Naüng. - Voán ñaàu tö: khoaûng 5,7 tyû ñoàng. - Qui moâ döï aùn: + Giai ñoaïn 1: xaây döïng baõi chöùa haøng toång hôïp dieän tích 3.364m2 vaø laép ñaët - 69 - traïm caân haøng. + Giai ñoaïn 2: xaây kho haøng toång hôïp dieän tích 1.176m2. Tieán ñoä thöïc hieän: + Giai ñoaïn 1: trieån khai xaây döïng thaùng 10/2005 vaø hoaøn thaønh thaùng 5/2006; ñöa vaøo söû duïng thaùng 05/2006. + Giai ñoaïn 2: trieån khai naêm 2007. - Hieäu quaû ñaàu tö: IRR 11%, thôøi gian hoaøn voán 8 naêm 9 thaùng. * Döï aùn xaây kho baõi Caùi Laân – Quaûng Ninh - Ñòa ñieåm: Caûng Caùi Laân – Quaûng Ninh. - Voán ñaàu tö: khoaûng 31 tyû ñoàng. - Qui moâ döï aùn: + Giai ñoaïn 1: goàm 1 kho toång hôïp 1.920m2, baõi chöùa haøng container 30.350m2, nhaø vaên phoøng. + Giai ñoaïn 2: goàm 1 kho toång hôïp 2.000m2 vaø baõi chöùa haøng container 36.467m2. Tieán ñoä thöïc hieän: ñaõ hoaøn thaønh 01 kho chöùa haøng 1.920m2 vaø baõi container giai ñoaïn 1 vaø ñang tieán haønh san laáp maët baèng giai ñoaïn 2 dieän tích 36.467m2. - Hieäu quaû ñaàu tö: IRR 13-14%, thôøi gian hoaøn voán 10 naêm. Kho baõi Caùi laân laø cô sôû haï taàng quan troïng, phuïc vuï cho caùc haõng taøu liner, haøng taïm nhaäp taùi xuaát, haøng quaù caûnh, dòch vuï thöông maïi vaø xuaát nhaäp khaåu. Khi hoaøn thaønh vaø ñöa vaøo söû duïng seõ phuïc vuï toát hôn caùc khaùch haøng truyeàn thoáng vaø thu huùt theâm nhieàu khaùch haøng môùi, taïo theâm vieäc laøm vaø taêng doanh thu, taïo lôïi theá caïnh tranh cho Vosa Group. * Döï aùn xaây kho baõi Ñoaïn Xaù giai ñoaïn 2 - Ñòa ñieåm: kho baõi Ñoaïn Xaù, Ñoâng Haûi, Haûi An, Haûi Phoøng. - Voán ñaàu tö: 10 tyû ñoàng. - Qui moâ döï aùn: xaây 02 kho CFS dieän tíc 3.200m2 vaø baõi container 7.000m2 - Tieán ñoä thöïc hieän: ñang trong giai ñoaïn nghieân cöùu khaû thi; döï kieán trieån khai - 70 - xaây döïng naêm 2007. - Hieäu quaû ñaàu tö: IRR 15%, thôøi gian hoaøn voán 8 naêm. ¾ Caùc döï aùn ñaàu tö giai ñoaïn 2008 – 2012 (Ñang trong giai ñoaïn nghieân cöùu tieàn khaû thi): Ñeå thöïc hieän ñöôïc chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh ñaõ ñeà ra trong phöông aùn coå phaàn hoùa vaø hoäi nhaäp quoác teá, Vosa döï kieán ñaàu tö moät soá döï aùn sau Stt Döï aùn Ñòa ñieåm Toång möùc ñaàu tö Noäi dung ñaàu tö 1 Kho baõi ICD taïi Caùi Meùp Gaàn khu Caûng Thò Vaûi-Caùi Meùp, Baø Ròa-Vuõng Taøu 20 tyû ñoàng Xaây kho baõi container phuïc vuï cho caùc haõng taøu liner vaø dòch vuï logistics 2 Lieân doanh xaây döïng nhaø maùy ñoùng voû container xuaát khaåu taïi Caùi Meùp Khu Coâng nghieäp Thò Vaûi-Caùi Meùp 10 trieäu USD Cung caáp cho caùc haõng taøu liner trong nöôùc vaø quoác teá. 3 Vaän taûi, chuyeån taûi cont. baèng saølan (Midstream) Caùc Caûng ôû Haûi Phoøng, Saøi Goøn, Baø Ròa Vuõng Taøu 6 tyû ñoàng Ñaàu tö ñaàu keùo vaø saølan söùc chöùa 5060 teu/chieác 4 Ñaàu tö, lieân doanh mua vaø khai thaùc taøu cont Tuyeán Ñoâng Baéc AÙ hoaëc Baéc Trung Nam 8 trieäu USD Ñaàu tö mua taøu container 500TEU (Nguoàn: Ñaïi hoäi Coå ñoâng thaønh laäp Coâng ty Coå phaàn Ñaïi lyù Haøng haûi Vieät Nam ) Coâng ty Coå phaàn Ñaïi lyù Haøng haûi Vieät Nam seõ quyeát ñònh cuï theå veà quy moâ, nguoàn taøi trôï voán vaø thôøi ñieåm trieån khai döï aùn phuø hôïp vôùi thöïc teá tình hình phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Nhöõng naêm qua nhieàu ñôn vò thaønh vieân cuûa Vosa ñaõ ñöôïc ñaàu tö cô sôû vaät chaát, nhaát laø kho baõi, phöông tieän, nhöõng hoaït ñoäng naøy ñaõ ñem laïi nguoàn doanh - 71 - thu ñaùng keå. Tuy nhieân ñeå chuaån bò cho tình hình hoäi nhaäp saép tôùi, Vosa caàn hoaøn taát nhöõng döï aùn cuõ, ñoàng thôøi caân nhaéc, löïa choïn nhöõng döï aùn môùi ñeå vöøa ñem laïi coâng vieäc, doanh thu cho Vosa. Ñieàu naøy seõ giuùp naâng cao vò theá Vosa trong quaù trình tieáp thò, ñaøm phaùn hôïp taùc vôùi khaùch haøng nhöng khoâng gaâuy laõng phí vaø haïn cheá vay voán ngaân haøng Caàn tìm hieåu xem xeùt quy hoaïch caûng bieån môùi ôû caùc khu vöïc trung taâm ñeå coù höôùng ñaàu tö kho baõi taïi caùc nôi naøy. Trong töông lai, vieäc ñaàu tö kho baõi seõ ñem laïi nguoàn thu ñaùng keå cho Vosa. 3.3. MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ BOÅ SUNG: Ngoaøi nhöõng chính saùch nhaèm phaùt trieån Vosa tröôùc tình hình hoäi nhaäp quoác teá vaø töï do hoùa thöông maïi ngaønh dòch vuï haøng haûi neâu treân, Vosa cuõng caàn phaûi chuù yù ñeán nhöõng vaán ñeà sau: ¾ Cuûng coá vaø xaây döïng coâng taùc marketing, tìm kieám khaùch haøng: Thôøi gian qua, do quen vôùi vieäc thöông hieäu Vosa ñaõ ñöôïc nhieàu khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc bieát ñeán neân coâng taùc marketing, tìm kieám khaùch haøng ôû Vosa chöa ñöôïc chuù troïng vaø quan taâm ñuùng möùc. ÔÛ moät soá ñôn vò thaønh vieân coù phoøng Thöông vuï ñeå laøm coâng taùc naøy, nhöng vôùi caùch laøm khoâng heä thoáng vaø thieáu tính thoáng nhaát neân keát quaû ñem laïi chöa cao. Beân caïnh ñoù, Ban laõnh ñaïo Vosa Vieät Nam cuõng caàn coù bieän phaùp hoã trôï caùc ñôn vò thaønh vieân trong quaù trình tìm kieám khaùch haøng. Hieän taïi vai troø cuûa Vaên phoøng Toång Vosa trong coâng taùc marketing coøn khaù môø nhaït, chöa coù keá hoaïch vaø chieán löôïc cuï theå. Coâng taùc tìm kieám khaùch haøng vaø caùc thaân chuû môùi laø heát söùc quan troïng, ñaëc bieät laø tröôùc tình hình nhaø nöôùc seõ buoäc phaûi môû cöûa cho caùc coâng ty nöôùc ngoaøi tham gia lónh vöïc dòch vuï haøng haûi. Vì vaäy Vosa caàn phaûi xaây döïng chieán löôïc marketing cho toaøn Vosa Group, trong ñoù Vaên phoøng Toång Vosa ñoùng vai troø chuû ñaïo vaø ñieàu phoái nhöõng khaùch haøng tìm cho ñöôïc cho caùc ñôn vò thaønh vieân theo hoaøn caûnh cuï theå. Caùc ñôn vò thaønh vieân cuõng seõ töï ñoäng tìm kieám theâm khaùch haøng cuûa mình nhöng caàn phaûi coù cô cheá chính saùch cho hoaït ñoäng naøy. - 72 - Muoán vaäy, Vosa caàn gia taêng ñaàu tö, thaønh laäp vaø phaùt trieån boä phaän marketing ñoäc laäp, chuyeân nghieäp ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa noù nhö xaây döïng chieán löôïc marketing daøi haïn, tieán haønh khaûo saùt, nghieân cöùu, phaân tích moät caùch toaøn dieän veà thò tröôøng, khaùch haøng vaø ñoái thuû caïnh tranh. Cuï theå laø: - Xaùc ñònh roõ ñòa baøn hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa Vosa. - Xaùc ñònh nguoàn voán hieäu quaû kinh teá, möùc ñoä ruûi ro cuûa caùc döï aùn ñaàu tö. - Cuøng caùc ñôn vò thaønh vieân tieáp thò vaø tham gia caùc buoåi hoäi thaûo veà haøng haûi, tham gia ñaày ñuû vaøo caùc toå chöùc dòch vuï haøng haûi, vaän taûi quoác teá ñeå caäp nhaäp thoâng tin vaø nhaän ñöôïc söï hoã trôï. - Toå chöùc hoäi nghò khaùch haøng haøng naêm, thaét chaët hôn nöõa moái quan heä giöõa doanh nghieäp vaø khaùch haøng. - Thöïc hieän caùc chöông trình quaûng caùo döôùi hình thöùc tin töùc treân baùo chí, truyeàn hình. - Tích cöïc quaûng baù thöông hieäu Vosa trong nöôùc vaø treân thò tröôøng vaän taûi quoác teá, tham gia caùc hoäi chôï trieån laõm haøng haûi quoác teá. - Nhanh choùng cuûng coá, caäp nhaäp thoâng tin leân trang web cuûa Vosa, coá gaéng ñöa thoâng tin trang web Vosa leân caùc maïng thoâng tin cuûa ngaønh haøng haûi vaø vaän taûi quoác teá nhaèm phaùt trieån hôn nöõa thöông hieäu Vosa. ¾ Xaây döïng heä thoáng ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc laâu daøi: Maëc duø coù ñoäi nguõ lao ñoäng coù trình ñoä vaø kinh nghieäm, nhöng löïc löôïng lao ñoäng cuûa Vosa cuõng coøn moät soá vaán ñeà maø nhöõng coâng ty nhaø nöôùc coøn toàn taïi: löïc löôïng lao ñoäng doâi dö coøn nhieàu, boä maùy chöa ñöôïc tinh goïn. Vì vaäy, ñeå chuaån bò cho quaù trình hoäi nhaäp toát hôn nöõa, Vosa caàn phaûi coù chính saùch xaây döïng vaø cuûng coá nguoàn nhaân löïc: + Ñoái vôùi caùn boä laõnh ñaïo vaø quaûn lyù kinh teá cuûa Vosa, tröôùc khi ñeà baït phaûi ñöôïc ñaøo taïo. Caùn boä chuyeân moân nghieäp vuï phaûi ñöôïc ñaøo taïo coù heä thoáng, oån ñònh vaø ñaûm baûo hoaït ñoäng chuyeân saâu, coù hieäu suaát cao. - 73 - + Lieân keát vôùi caùc tröôøng Ñaïi hoïc Giao thoâng vaän taûi TP.HCM, Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM…toå chöùc caùc lôùp Boài döôõng nghieäp vuï nhaèm boå sung nhöõng kieán thöùc môùi cho caùc Giaùm ñoác, Tröôûng phoù phoøng cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc Vosa Group. + Taêng cöôøng caäp nhaät caùc taøi lieäu tham khaûo cuõng nhö trang thieát bò caàn thieát phuïc vuï cho ñaøo taïo. + Raø soaùt, giaûi quyeát cheá ñoä löïc löôïng lao ñoäng doâi dö taïi caùc ñôn vò ñeå tinh giaûm vaø goïn nheï boä maùy Vosa nhaèm ñem laïi hieäu quaû cao nhaát. + Tuyeån duïng vaø tuyeån choïn nhaân söï : • Chính saùch tuyeån duïng phaûi ñöôïc xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc teá cuûa coâng vieäc vaø söï kieåm soaùt chaët cheõ möùc taêng toång soá nguoàn nhaân löïc. • Chính saùch tuyeån duïng phaûi ñaûm baûo coâng khai, khoa hoïc, thu huùt nhöõng ngöôøi coù khaû naêng nhaát vaøo laøm vieäc. ¾ Xaây döïng coâng taùc taäp chung taøi chính: Vaán ñeà voán laø vaán ñeà maø Vosa ñang phaûi giaûi quyeát trong thôøi gian tôùi, neáu khoâng coù keá hoaïch vaø xaây döïng chieán löôïc taøi chính cuï theå thì Vosa chaéc chaén seõ gaëp khoù khaên vôùi nhöõng döï aùn ñang tieán haønh. Vì vaäy Vosa neân coù nhöõng giaûi phaùp nhö sau: - Taäp trung laïi nguoàn taøi chính cuûa caùc ñôn vò thaønh vieân nhaèm toång hôïp voán giaûi quyeát nhöõng döï aùn ñaàu tö caàn öu tieân - Xaây döïng, nghieân cöùu phöông aùn vay voán ngaân haøng ôû nhöõng döï aùn khaû thi mang laïi hieäu quaû nhaát. - Kieán nghò vôùi cô quan chuû quaûn laø Toång Coâng ty haøng haûi Vieät Nam cho giöõ laïi moät khoaûn tieàn baùn ñaáu giaù coå phieáu ñeå taùi ñaàu tö vaøo nhöõng döï aùn troïng ñieåm. - Trong töông lai neân xaây döïng phöông aùn phaùt haønh traùi phieáu, baùn coå phieáu ñeå huy ñoäng voán töø caùc nhaø ñaàu tö nhaèm môû roäng caùc loaïi hình kinh doanh khaùc. - Xaây döïng keá hoaïch sôùm ñöa coå phieáu Vosa leân saøn giao dòch chöùng khoaùn nhaèm thu huùt hôn nöõa caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi, taêng voán ñeå phuïc vuï cho coâng taùc saûn xuaát kinh doanh. - 74 - - Chuyeån cô cheá quaûn lyù voán cuûa Toång Vosa theo cô cheá coâng ty taøi chính. Coâng ty taøi chính seõ laø ñaàu moái veà voán vaø taïo voán cuûa Vosa Group. Noù vöøa laøm chöùc naêng tín duïng vöøa cuøng caùc thaønh vieân kinh doanh, tham gia vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn vaø xin theâm moät soá chöùc naêng cuûa ngaân haøng nhö thanh toaùn, huøn voán, ñaàu tö trung haïn, daøi haïn…, thu huùt voán töø nöôùc ngoaøi. ¾ Chuù troïng phaùt trieån caùc dòch vuï ñem laïi nguoàn thu trong töông lai: - Hoaøn thieän heä thoáng kho baõi cuûa toaøn Vosa ñeå sôùm ñöa vaøo hoaït ñoäng vaø khai thaùc, ñoàng thôøi tích cöïc tìm kieám ñaàu ra cho boä phaän naøy. Caàn coù söï hoã trôï tích cöïc vaø phoái hôïp cuûa caùc ñôn vò thaønh vieân nhaèm ñöa hieäu suaát khai thaùc heä thoáng kho baõi cuûa Vosa leân cao nhaát. - Cuûng coá, xaây döïng dòch vuï vaän taûi ña phöông thöùc, logistics ôû caùc ñôn vò thaønh vieân ñeå ñoùn ñaàu caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong thôøi gian tôùi. Ñaëc bieät chuù troïng nhöõng khu vöïc coù theå phaùt trieån ñöôïc ngaønh ngheà naøy nhö Saøi Goøn, Haûi Phoøng. Phaùt trieån nhöõng dòch vuï naøy ôû caùc ñôn vò thaønh vieân coù theá maïnh nhö Vosa Saøi Goøn, Vosa Ñaø Naüng, Vosa Haûi Phoøng, NorthFreight. - Ñaåy maïnh hôn nöõa vieäc hoaøn chænh caùc thuû tuïc ñeå ñöôïc giao ñaát coâng trình Döï aùn toøa nhaø soá 1 Beán Vaân Ñoàn ñeå coù theå xaây döïng vaø ñöa vaøo hoaït ñoäng coâng trình naøy sôùm nhaát. Ñoàng thôøi chuaån bò toát cho giai ñoaïn xaây döïng vaø quaûn lyù toøa nhaø naøy trong töông lai nhaèm ñem laïi hieäu quaû cao. ¾ Ñoåi môùi toå chöùc saûn xuaát kinh doanh: Ñeå coù theå taïo ra söï ñoät phaù trong ñaàu tö phaùt trieån, yeâu caàu mang tính baét buoäc laø phaûi huy ñoäng nguoàn löïc toaøn Vosa ñeå thöïc hieän caùc chöông trình ñaàu tö lôùn. Vieäc phaân coâng, phoái hôïp giöõa caùc ñôn vò thaønh vieân hoaëc gaén keát giöõa caùc lónh vöïc hoaït ñoäng phaûi thöïc söï hieäu quaû ñeå phaùt huy söùc maïnh chung toaøn Vosa Group. Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu naøy Ñaïi lyù Haøng haûi Vieät Nam caàn phaûi nhanh choùng hoaøn taát caùc thuû tuïc chuyeån ñoåi hoaït ñoäng theo moâ hình Coâng ty Coå phaàn, kinh doanh ña ngaønh laø yeâu caàu mang tính khaùch quan, taïo tieàn ñeà cho vieäc tích tuï voán, taøi saûn nhaân löïc, naâng cao naêng löïc caïnh tranh, töøng böôùc hình thaønh - 75 - moät coâng ty Coå phaàn dòch vuï haøng haûi maïnh trong caû nöôùc ñeå coù theå caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû trong vaø ngoaøi nöôùc. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Theo lyù thuyeát veà caùc giai ñoaïn taêng tröôûng kinh teá cuûa Rostow thì Vieät Nam ñang ôû giai ñoaïn tieàn caát caùnh. Ngaønh haøng haûi Vieät Nam cuõng trong giai ñoaïn phaùt trieån vaø hoäi nhaäp vôùi ngaønh haøng haûi quoác teá vì vaäy ñoøi hoûi phaûi coù söï ñònh höôùng vaø phaùt trieån ñuùng ñaén ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc vôùi ñieàu kieän môùi. Lyù thuyeát caïnh tranh cuûa Michaele Porter ñaõ chæ ra raèng söùc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp phuï thuoäc vaøo khaû naêng ñoåi môùi coâng ngheä, phöông thöùc quaûn trò, moâi tröôøng kinh doanh.. Vì vaäy ngaønh haøng haûi Vieät Nam noùi chung vaø Vosa noùi rieâng caàn phaûi coù söï chuaån bò vaø nhöõng thay ñoåi caàn thieát, taän duïng ñöôïc lôïi theá so saùnh ñeå coù theå caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi. - 76 - KEÁT LUAÄN Kinh doanh vaän taûi bieån, caûng bieån vaø dòch vuï Haøng haûi laø moät boä phaän voâ cuøng quan troïng, goùp phaàn naâng cao hieäu quaû cuûa caùc ngaønh kinh teá khaùc cuûa ñaát nöôùc, laøm taêng thu ngoaïi teä cho quoác gia. Tuy nhieân, quaù trình kinh doanh cuûa caùc loaïi hình dòch vuï naøy ôû nöôùc ta vaãn coøn boäc loä nhieàu yeáu keùm vaø mang tính töï phaùt. Hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø töï do hoùa thöông maïi ngaønh dòch vuï haøng haûi laø xu theá taát yeáu cuûa neàn kinh teá Vieät Nam. Thôøi gian tôùi seõ laø thôøi gian heát söùc khoù khaên vôùi caùc doanh nghieäp ngaønh dòch vuï haøng haûi noùi chung vaø vôùi Vosa noùi rieâng. Vôùi beà daøy lòch söû gaàn 50 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, chaéc chaén Vosa seõ ñoùng moät vai troø heát söùc quan troïng ñoái vôùi doanh nghieäp dòch vuï haøng haûi cuûa Vieät Nam trong quaù trình hoäi nhaäp naøy.Naêm 2006 laø naêm ñaùnh daáu lòch söû Vosa ñaõ böôùc sang moät trang môùi khi Vosa trôû thaønh moät coâng ty coå phaàn vaø söï kieän gia nhaäp WTO cuõng seõ aûnh höôûng tôùi töông lai cuûa doanh nghieäp. Tröôùc nhöõng cô hoäi môùi vaø caû khoù khaên thöû thaùch, Ban laõnh ñaïoVosa caàn phaûi coù nhöõng ñònh höôùng vaø söï chuaån bò caàn thieát ñeå khoâng bò ñoäng sau khi Vieät Nam gia nhaäp WTO nhaèm cuûng coá vaø phaùt trieån Vosa Group. Chæ coù nhöõng bieän phaùp ñuùng ñaén vaø söï noã löïc cuûa taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân vaø Ban laõnh ñaïo môùi coù theå giuùp con taøu Vosa Group vöôït qua nhöõng soùng gioù vaø hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. Vôùi truyeàn thoáng laâu ñôøi, vôùi tinh thaàn laøm vieäc haêng say vaø baèng nhöõng chieán löôïc ñuùng ñaén, chaéc chaén trong töông lai, Vosa Group seõ phaùt trieån hôn nöõa vaø seõ luoân giöõ vò trí ñöùng ñaàu trong ngaønh dòch vuï haøng haûi cuûa Toång Coâng ty Haøng haûi, goùp phaàn vaøo coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa cuûa ñaát nöôùc. Ñeà taøi “Thöïc traïng vaø giaûi phaùp phaùt trieån Ñaïi lyù Haøng haûi Vieät Nam tröôùc tình hình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá” nhaèm khaùi quaùt moät soá vaàn ñeà lyù thuyeát veà hoaït ñoäng dòch vuï ñaïi lyù haøng haûi, moät soá lyù thuyeát thöông maïi quoác teá phuø hôïp vôùi tình hình Vieät Nam, ñoàng thôøi neâu leân thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa ngaønh haøng haûi Vieät Nam vaø Ñaïi lyù Haøng haûi Vieät Nam trong thôøi gian qua, töø ñoù vaän duïng nhöõng lyù thuyeát thöông maïi quoác teá naøy ñeå ñaùnh giaù nhöõng keát quaû vaø toàn taïi nhaèm ñöa ra caùc giaûi phaùp phaùt trieån ñôn vò trong thôøi gian tôùi. Vì dòch vuï haøng haûi laø ngaønh dòch vuï mang tính ñaëc thuø, coäng theâm nhöõng nhaän ñònh coøn mang naëng tính chuû quan neân luaän vaên khoâng traùnh khoûi nhöõng haïn cheá vaø sai soùt nhaát ñònh. Do vaäy raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc thaày coâ vaø baïn beø ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn thieän hôn nöõa. Xin chaân thaønh caûm ôn Tieán syõ Nguyeãn Quoác Khanh ñaõ nhieät tình höôùng daãn vaø giuùp ñôõ em trong thôøi gian thöïc hieän luaän vaên naøy. - 77 - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieáng Vieät 1. Boä Giao thoâng Vaän taûi (2000), Chieán löôïc phaùt trieån GTVT ñeán 2010 2. Giaùo sö tieán syõ Hoaøng Vaên Chaâu (2003) – Vaän taûi – Giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu - Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät. 3. PGS-TS Hoaøng Thò Chænh – PTS Nguyeãn Phuù Tuï – THS Nguyeãn Höõu Loäc (1998) - Giaùo trình Kinh teá Quoác Teá - Nhaø Xuaát baûn Giaùo duïc. 4. Cuïc Haøng haûi VN (1997), Ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh ñeán 2010, 5. Ñaïi lyù Haøng haûi Vieät Nam – Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2002, 2004, 2005 6. Nghò ñònh soá 57/2001/NÑ-CP – Veà ñieàu kieän kinh doanh dòch vuï haøng haûi 7. Nghò ñònh soá 10/2001/NÑ-CP ngaøy 19/03/2001 Veà ñieàu kieän kinh doanh ngaønh vaän taûi bieån 8. Taïp chí Visaba – naêm 2006 9. Giaùo sö Tieán syõ Voõ Thanh Thu (2003) - Quan heä Kinh teá Quoác teá - Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ. 10. Toång coâng ty Haøng haûi Vieät Nam (2006) – Keá hoaïch phaùt trieån giai ñoaïn 2006-2010, ñònh höôùng ñeán naêm 2020. 11. PGS-TS Nguyeãn Phuù Tuï (2004) – Lyù thuyeát vaø chính saùch Thöông maïi quoác teá 12. PGS-TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân (2006) – Quaûn trò Logistics – Nhaø Xuaát baûn Thoáng keâ. 13. Uûy ban quoác gia veà hôïp taùc kinh teá quoác teá (2006) - Toång quan caùc vaán ñeà veà töï do hoùa thöông maïi dòch vuï 14. Moät soá trang WEB: - Trang Web cuûa Boä Giao thoâng vaän taûi: www.mt.gov.vn - Trang Web cuûa Boä Thöông maïi: www.mot.gov.vn - Trang Web cuûa Vieän Kinh teá Thaønh phoá Hoà Chí Minh: - Trang Web cuûa Toång Coâng ty Haøng haûi Vieät Nam: www.vinalines.com.vn - Trang Web cuûa Vosa Group of Companies: www.vosagroup.com.vn Tieáng Anh 1. Banomyong R, Nair, Beresford AKC (1999), Managing “Demand amplication” in the supply chain: The Thai forarders’ experience, Dept. of Maritime Study and International Transport Cardiff University 2. Djoko Sasono (2003), Multimodal transport Development in Indonesia, United Nation Conference on Trade Development (Indonesia) 3. ESCAP (1992), Manual on Freight forwarder - 78 - Phuï luïc 1: Coâng ty Coå phaàn Ñaïi lyù Haøng haûi Vieät Nam bao goàm Vaên phoøng Vosa vaø 14 ñôn vò tröïc thuoäc nhö sau: 1. Ñaïi lyù Haøng haûi Quaûng Ninh (Vosa Quaûng Ninh) 2. Ñaïi lyù Haøng haûi Haûi Phoøng (Vosa Haûi Phoøng) 3. Ñaïi lyù Haøng haûi Haø Noäi (Vosa Haø Noäi) 4. Ñaïi lyù Haøng haûi Beán Thuûy (Vosa Beán Thuûy) 5. Ñaïi lyù Haøng haûi Ñaø Naüng (Vosa Ñaø Naüng) 6. Ñaïi lyù Haøng haûi Quy Nhôn (Vosa Quy Nhôn) 7. Ñaïi lyù Haøng haûi Nha Trang (Vosa Nha Trang) 8. Ñaïi lyù Haøng haûi Vuõng Taøu (Vosa Vuõng Taøu) 9. Ñaïi lyù Haøng haûi Caàn Thô (Vosa Caàn Thô) 10. Ñaïi lyù Haøng haûi Saøi Goøn (Vosa Saøi Goøn) 11. Coâng ty Vaän taûi Quoác teá phía Baéc (North Freight) 12. Coâng ty Dòch vuï Haøng haûi Phöông Ñoâng (Orimas) 13. Coâng ty Kieåm kieäm vaø Thöông maïi Dòch (Vitamas) 14. Coâng ty Ñaïi lyù Dòch vuï Haøng haûi vaø Thöông maïi (Samtra) - 79 - Phuï luïc 2: Baûng theo doõi cô caáu lao ñoäng Vosa ñeán 31/12/2005 Baûng theo doõi Cô caáu lao ñoäng cuûa Vosa ñeán 31/12/2005 Loaïi lao ñoäng Soá ngöôøi Tyû leä (%) 1. Phaân loaïi theo trình ñoä vaên hoùa: 841 100,00 - Lao ñoäng coù trình ñoä Ñaïi hoïc vaø treân Ñaïi hoïc 429 51,00 - Lao ñoäng coù trình ñoä cao ñaúng, trung caáp, PTTH, sô caáp 412 48,00 2. Phaân loaïi theo Hôïp ñoàng lao ñoäng: 811 100,00 - Lao ñoäng khoâng thuoäc dieän kyù HÑLÑ 01 0,12 - Lao ñoäng thöïc hieän HÑLÑ daøi haïn 591 70,27 - Lao ñoäng thöïc hieän HÑLÑ 12-36 thaùng 185 22,00 - Lao ñoäng thöïc hieän HÑLÑ thôøi vuï 64 7,61 (Nguoàn: Phöông aùn Coå phaàn hoùa Ñaïi lyù Haøng haûi Vieät Nam)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực trạng và giải pháp phát triển Đại lý hàng hải Việt Nam trước tình hình hội nhập kinh tế quốc tế.pdf
Luận văn liên quan