Tiểu luận Các phương pháp hành chính trong quản lý và vận dụng vào doanh nghiệp

Tiểu luận 11 trang Lời mở đầu Quản lý hành chính là một ngành nghiên cứu khoa học về quản lý không chỉ ở nước ta mà còn ở các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt trong thời kì chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì vấn đề quản lý hành chính trong các doanh nghiệp ở nước ta càng rất cần thiết. Vì vậy quản lý hành chính nói chung và quản lý hành chính trong các doanh nghiệp nói riêng được Đảng, nhà Nước và cả xã hội quan tâm. Trong giai đoạn hiện nay việc tổ chức, quản lý, điều hành và thiết lập kỉ cương doanh nghiệp thích ứng được với nền kinh tế thị trường là việc không dễ dàng. Do vậy có thể nói không có lĩnh vực hoạt động nào của con người quan trọng hơn công việc quản lý. Bởi vì mọi nhà quản lý ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm, phòng, ban, có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ và mục tiêu đã định. Nói cách khác các nhà quản lý có trách nhiệm duy trì hoạt động làm cho các cá nhân có thể đóng góp tốt nhất vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Bằng cách nào có thể đạt được điều này, đó là nhờ các phương pháp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp: Phương pháp kinh tế, phương pháp tâm lý - giáo dục, phương pháp hành chính. ở trong bài viết này em không có tham vọng phân tích tất cả các phương pháp trên mà chỉ tập trung vào phương pháp hành chính. Do vậy đề tài của em có tên là: “các phương pháp hành chính trong quản lý và vận dụng vào doanh nghiệp “. Lời mở đầu Nội dung I.khái quát về thuyết quản lý hành chính 1.vài nét về thuyết quản lý hành chính của Henry Fayol. 2.các phương pháp hành chính trong quản lý. 2.1.khái niệm và đặc điểm của phương pháp hành chính. 2.2.vai trò của phương pháp hành chính trong quản lý. II.vận dụng các phương pháp hành chính trong quản lý kinh doanh ở Việt Nam. 1.Tình hình quản lý doanh nghiệp bằng các phương pháp hành chính ở một vài doanh nghiệp Việt Nam. 2.Những vấn đề còn tồn tại trong việc quản lý bằng các phương pháp hành chính. 3.Một vài giải pháp nhằm cải thiện các phương pháp hành chính trong quản lý doanh nghiệp. Kết luận

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 8937 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Các phương pháp hành chính trong quản lý và vận dụng vào doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Qu¶n lý hµnh chÝnh lµ mét ngµnh nghiªn cøu khoa häc vÒ qu¶n lý kh«ng chØ ë n­íc ta mµ cßn ë c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. §Æc biÖt trong thêi k× chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa th× vÊn ®Ò qu¶n lý hµnh chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta cµng rÊt cÇn thiÕt. V× vËy qu¶n lý hµnh chÝnh nãi chung vµ qu¶n lý hµnh chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®­îc §¶ng, nhµ N­íc vµ c¶ x· héi quan t©m. Trong giai ®o¹n hiÖn nay viÖc tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thiÕt lËp kØ c­¬ng doanh nghiÖp thÝch øng ®­îc víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ viÖc kh«ng dÔ dµng. Do vËy cã thÓ nãi kh«ng cã lÜnh vùc ho¹t ®éng nµo cña con ng­êi quan träng h¬n c«ng viÖc qu¶n lý. Bëi v× mäi nhµ qu¶n lý ë mäi cÊp ®é vµ trong mäi c¬ së ®Òu cã nhiÖm vô c¬ b¶n lµ thiÕt kÕ vµ duy tr× mét m«i tr­êng mµ trong ®ã c¸c c¸ nh©n lµm viÖc víi nhau trong c¸c nhãm, phßng, ban, cã thÓ hoµn thµnh mäi nhiÖm vô vµ môc tiªu ®· ®Þnh. Nãi c¸ch kh¸c c¸c nhµ qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm duy tr× ho¹t ®éng lµm cho c¸c c¸ nh©n cã thÓ ®ãng gãp tèt nhÊt vµo môc tiªu chung cña doanh nghiÖp. B»ng c¸ch nµo cã thÓ ®¹t ®­îc ®iÒu nµy, ®ã lµ nhê c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý trong néi bé doanh nghiÖp: Ph­¬ng ph¸p kinh tÕ, ph­¬ng ph¸p t©m lý - gi¸o dôc, ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh. ë trong bµi viÕt nµy em kh«ng cã tham väng ph©n tÝch tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ph¸p trªn mµ chØ tËp trung vµo ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh. Do vËy ®Ò tµi cña em cã tªn lµ: “c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý vµ vËn dông vµo doanh nghiÖp “. Bµi viÕt nµy lµ do em t×m kiÕm tµi liÖu cïng víi sù hiÓu biÕt cßn hÕt søc h¹n chÕ nªn em ch¾c ch¾n r»ng bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong cã ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc tèt h¬n. I.Kh¸i qu¸t vÒ thuyÕt qu¶n lý hµnh chÝnh: 1.Vµi nÐt vÒ thuyÕt qu¶n lý hµnh chÝnh cña Henry Fayol: Henry Fayol sinh n¨m 1841 trong mét gia ®×nh tiÓu t­ s¶n Ph¸p, tèt nghiÖp kÜ s­ má n¨m 1860 vµ suèt ®êi lµm viÖc t¹i Xanh®ica Commentry Fourchambault. ¤ng kh«ng lµ mét m«n ®å cña thuyÕt qu¶n lý theo khoa häc nh­ng ng­êi ta ®¸nh gi¸ «ng lµ mét Taylor cña ch©u ¢u, bëi v× «ng ®· cã c«ng lín ®èi víi viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh mét c¸ch khoa häc. Henry Fayol ®­a ra ®Þnh nghÜa: “ Qu¶n lý hµnh chÝnh lµ dù ®o¸n vµ lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc ®iÒu khiÓn, phèi hîp vµ kiÓm tra. “. §©y chÝnh lµ n¨m chøc n¨ng c¬ b¶n cña nhµ qu¶n lý. Trong 6 nhãm ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp (kÜ thuËt, th­¬ng m¹i, tµi chÝnh, an ninh, h¹ch to¸n- thèng kª vµ qu¶n lý), «ng coi qu¶n lý lµ tæng hîp bao trïm ®Ó t¹o nªn søc m¹nh cña mét doanh nghiÖp. Chøc vô cµng cao th× ®ßi hái vÒ kh¶ n¨ng qu¶n lý cµng lín. “ ë cÊp d­íi, kh¶ n¨ng chuyªn m«n lµ ®iÓm quan träng nhÊt; ë cÊp trªn kh¶ n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh lµ chñ chèt, tæ chøc cµng lín th× cµng nh­ vËy. NÕu nh÷ng ng­êi thî, ®èc c«ng vµ kÜ s­ thiÕu kÜ thuËt th× kh¶ n¨ng kü thuËt cña toµn c¬ së kinh doanh còng bÞ suy yÕu; MÆt kh¸c nh÷ng nh©n viªn ®ã kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ nh÷ng ng­êi qu¶n lý hµnh chÝnh hoµn h¶o. Nh­ng nÕu vÞ gi¸m ®èc vµ c¸c uû viªn qu¶n trÞ cao cÊp kh¸c kh«ng cã kh¶ n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh, toµn bé xÝ nghiÖp sÏ gi¶m dÇn, dÉn tíi con sè kh«ng “. Kh¸c víi Taylor, Henry Fayol xem xÐt qu¶n lý tõ trªn xuèng tËp trung vµo viÖc tæ chøc bé m¸y l·nh ®¹o cña c¸c h·ng lín. Fayol nghiªn cøu kü b¶n chÊt c«ng viÖc cña ng­êi qu¶n lý vµ ®i ®Õn kÕt luËn r»ng thµnh c«ng cña ng­êi qu¶n lý kh«ng ph¶i nhê nh÷ng phÈm chÊt c¸ nh©n mµ nhê nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®· ¸p dông vµ c¸c nguyªn t¾c chØ ®¹o hµnh ®éng cña ng­êi ®ã. Nh÷ng ph­¬ng ph¸p vµ nguyªn t¾c nµy mang tÝnh kh¸ch quan, hÖ thèng vµ khoa häc, lµ môc tiªu vµ nhiÖm vô cña lý thuyÕt qu¶n lý hµnh chÝnh. Fayol lµ ng­êi ®Çu tiªn nªu ra mét c¸ch râ rµng c¸c yÕu tè cña viÖc qu¶n lý còng lµ n¨m chøc n¨ng cÇn thiÕt cña mét nhµ qu¶n lý: + ¤ng coi chøc n¨ng dù ®o¸n- lËp kÕ ho¹ch lµ néi dung quan träng hµng ®Çu cña qu¶n lý vµ lµ chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n lý. Tuy nhiªn, «ng còng chØ ra tÝnh t­¬ng ®èi cña c«ng cô kÕ ho¹ch: kh«ng thÓ dù ®o¸n tr­íc ®­îc tÊt c¶ nh÷ng sù viÖc bÊt ngê cã thÓ x¶y ra, cÇn ph¶i cã tÝnh linh ho¹t ®Ó øng phã. + §ãng gãp næi bËt lµ ®­a ra trËt tù thø bËc trong bé m¸y qu¶n lý víi s¬ ®å tæ chøc qu¶n lý, gåm 3 cÊp c¬ b¶n: cÊp cao nhÊt lµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. CÊp gi÷a lµ c¸c nhµ qu¶n lý tõng bé phËn vµ tõng c«ng ®o¹n. CÊp thÊp lµ c¸c nhµ qu¶n lý c¬ së mang tÝnh t¸c nghiÖp. TrËt tù ®ã thÓ hiÖn ph©n phèi quyÒn lùc vµ tr¸ch nhiÖm víi ranh giíi râ rµng. + VÒ yÕu tè ®iÒu khiÓn, Fayol cho r»ng muèn vËn hµnh guång m¸y ho¹t ®éng ®Ó ®¹t tíi môc tiªu, ng­êi qu¶n lý ph¶i g­¬ng mÉu, thóc ®Èy sù thèng nhÊt hµnh ®éng, tÝnh s¸ng t¹o vµ tÝnh kû luËt. + §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng phèi hîp, Fayol ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i kÕt hîp hµi hoµ mäi ho¹t ®éng; c©n b»ng hîp lý c¸c khÝa c¹nh vËt chÊt, x· héi vµ chøc n¨ng; duy tr× c¸n c©n tµi chÝnh; ¸p dông mäi biÖn ph¸p thÝch ®¸ng ®Ó mäi ho¹t ®éng ®Òu h­íng vµo môc ®Ých chung. + Chøc n¨ng cuèi cïng lµ kiÓm tra, qua ®ã ph¶i thu nhËn ®­îc nhiÒu th«ng tin trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn (th­êng xuyªn, kÞp thêi, chÝnh x¸c) ®Ó c¸c cÊp qu¶n lý kÞp thêi ®iÒu chØnh hoËc rót kinh nghiÖm. Fayol còng cho r»ng kh«ng nªn l¹m dông kiÓm tra, cã thÓ g©y thiÖt h¹i cho ho¹t ®éng kinh doanh. 2.C¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý: 2.1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh: a.Kh¸i niÖm: Ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh dùa vµo c¸c mèi quan hÖ tæ chøc cña hÖ thèng qu¶n lý vµ kû luËt cña doanh nghiÖp ®Ó t¸c ®éng lªn ®èi t­îng qu¶n lý b»ng sù c­ìng chÕ hµnh chÝnh buéc ®èi t­îng ph¶i chÊp hµnh c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. b.§Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh: ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh t¸c ®éng lªn ®èi t­îng qu¶n lý theo hai h­íng: + T¸c ®éng vÒ mÆt tæ chøc ®­îc thùc b»ng viÖc ban hµnh c¸c qui ®Þnh cña doanh nghiÖp, b»ng c¬ cÊu tæ chøc, ®iÒu lÖ ho¹t ®éng, néi qui…lµm chuÈn mùc ®Ó xö lý c¸c mèi quan hÖ trong néi bé doanh nghiÖp. + T¸c ®éng ®iÒu chØnh hµnh vi cña ®èi t­îng qu¶n lý ®­îc thùc hiÖn b»ng nh÷ng mÖnh lÖnh, chØ thÞ, th«ng b¸o ®Ó b¾t buéc hoÆc h­íng dÉn cÊp d­íi thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nhÊt ®Þnh. 2.2.Vai trß cña ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý: Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i cã mét bé m¸y hîp lý gåm c¸c cÊp, c¸c kh©u, liªn kÕt víi nhau theo quan hÖ chiÒu däc vµ chiÒu ngang. Mçi bé phËn ®Òu cã nh÷ng chøc n¨ng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh. Nh­ng lµm thÕ nµo ®Ó c¸c bé phËn kÕt hîp víi nhau vµ vËn hµnh ¨n khíp nhÞp nhµng theo sù ®iÒu khiÓn thèng nhÊt cña mét trung t©m, nh»m t¹o hiÖu lùc qu¶n lý vµ ®¹t môc tiªu chung lµ n©ng cao hiÖu qu¶ vµ n¨ng suÊt lao ®éng.§ã lµ nhê c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý kinh doanh trong néi bé doanh nghiÖp gåm: Ph­¬ng ph¸p kinh tÕ, ph­¬ng ph¸p t©m lý- gi¸o dôc vµ ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh. NÕu ph­¬ng ph¸p kinh tÕ t¸c ®éng vµo ®èi t­îng qu¶n lý th«ng qua c¸c lîi Ých kinh tÕ, sö dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ, qua ®ã t¹o ®éng lùc thóc ®Èy con ng­êi lao ®éng mét c¸ch tÝch cùc vµ s¸ng t¹o v× lîi Ých cña chÝnh m×nh, mµ lîi Ých nµy g¾n chÆt víi lîi Ých chung cña doanh nghiÖp nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, hiÖu suÊt lao ®éng dÉn ®Õn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Vµ ph­¬ng ph¸p t©m lý- gi¸o dôc t¸c ®éng vµo nhËn thøc, ý thøc, t×nh c¶m cña ®èi t­îng qu¶n lý nh»m n©ng cao tÝnh tù gi¸c, ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖt t×nh lao ®éng trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô. Th× ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn lµ dïng quyÒn uy ®Ó b¾t buéc chÊp hµnh, ®iÒu chØnh hµnh vi cña ®èi t­îng qu¶n lý. VËy liÖu chóng ta qu¶n lý doanh nghiÖp chØ b»ng ph­¬ng ph¸p kinh tÕ vµ ph­¬ng ph¸p t©m lý- gi¸o dôc hoÆc chØ sö dông ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh cã ®­îc kh«ng ?. Cã thÓ nãi r»ng ph­¬ng ph¸p kinh tÕ vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc chØ t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy lao ®éng vµ Ýt chó träng vµo viÖc ®­a ng­êi lao ®éng vµo kØ c­¬ng, nÒ nÕp cña doanh nghiÖp, chÝnh v× vËy ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh ®· kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy. Do vËy viÖc ®­a c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh vµo qu¶n lý doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt v× nã cã vai trß rÊt quan träng lµ t¹o lËp vµ duy tr× kØ c­¬ng trong doanh nghiÖp. §Æc biÖt trong nh÷ng tr­êng hîp hÖ thèng qu¶n lý gÆp t×nh huèng khã kh¨n, phøc t¹p th× ph­¬ng ph¸p nµy gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò ®ã. II.VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý kinh doanh ë ViÖt Nam: 1.T×nh h×nh qu¶n lý doanh nghiÖp b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh ë mét vµi doanh nghiÖp ViÖt Nam: M« h×nh qu¶n lý doanh nghiÖp ë n­íc ta ®­îc h×nh thµnh trong khu«n khæ cña c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, b©y giê lµ doanh nghiÖp nhµ N­íc vµ tõ ®ã lan sang c¸c c«ng ty t­ nh©n. Doanh nghiÖp quèc doanh ®· tån t¹i tõ 1945 hay sím h¬n. Tõ ®ã cho ®Õn nay m« h×nh qu¶n lý doanh nghiÖp ®· ph¸t triÓn ®Õn mét møc nhÊt ®Þnh. Song nã vÉn chøa ®ùng mét sè khuyÕt tËt nh­: Ph©n t¸n, kh«ng ®ång bé, mÊt c©n ®èi trong tæ chøc s¶n xuÊt, hµnh chÝnh, quan liªu, kÐm kÜ thuËt, kÐm tr¸ch nhiÖm…Vµ nh÷ng tån t¹i nµy hiÖn vÉn ®ang hiÖn h÷u trong c¸ch qu¶n lý hµnh chÝnh ë mét sè doanh nghiÖp. Ta cã thÓ thÊy ®­îc mét trong nh÷ng yÕu kÐm ®ã trong Marketing ë qu¸ tr×nh truyÒn ®¹t th«ng tin tõ c¸c nhµ kinh doanh ®Õn ng­êi tiªu dïng vµ ng­îc l¹i lµ thu thËp, xö lý th«ng tin ph¶n håi cña kh¸ch hµng. ë c¸c doanh nghiÖp quèc doanh n­íc ta qu¸ tr×nh truyªn t¶i th«ng tin tõ ng­êi b¸n ®Õn ng­êi mua rÊt yÕu kÐm. Mét c«ng ty t¹o ra s¶n phÈm tèt, Ên ®Þnh mét møc gi¸ hÊp dÉn, ®­îc b¸n ë mét ®Þa ®iÓm thuËn lîi lµ ®iÒu lý t­ëng. Nh­ng sÏ kh«ng hiÖu qu¶ nÕu s¶n phÈm ®ã ch­a ®­îc kh¸ch hµng mua. TÊt nhiªn s¶n phÈm ®ã b¸n ®­îc hay kh«ng cßn phô thuéc vµo phÝa ng­êi mua. Song ®Ó t¸c ®éng vµo thÞ hiÕu, hµnh vi cña ng­êi tiªu dïng th× ®iÒu quan träng lµ nhµ kinh doanh ph¶i cã c¸c quan hÖ giao tiÕp víi kh¸ch hµng. C¸c quan hÖ nµy nÕu ®­îc x©y dùng vµ duy tr× tèt sÏ t¹o c¬ héi cho kh¸ch hµng tiÕp cËn ®­îc s¶n phÈm, tiÕp cËn ®­îc c«ng ty vµ hä cã thÓ sÏ mua hµng cña doanh nghiÖp. §Ó cã ®­îc mèi quan hÖ giao tiÕp nµy th× c«ng ty cÇn ph¶i sö dông linh ho¹t c¸c c«ng cô xóc tiÕn gi¸n tiÕp nh­ qu¶ng c¸o trªn ti vi, b¸o chÝ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c. B»ng mäi c¸ch cung cÊp th«ng tin, h×nh ¶nh s¶n phÈm còng nh­ nh÷ng h×nh ¶nh tèt cña c«ng ty tíi kh¸ch hµng, nh»m lµm cho ng­êi tiªu dïng cã nhËn thøc ®Çy ®ñ nhÊt vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh. Tuy nhiªn hiÖn nay vÊn ®Ò nµy vÉn ch­a ®­îc quan t©m s¸t ®¸ng ë doanh nghiÖp nhµ n­íc. §Æc biÖt lµ khi doanh nghiÖp thu thËp ®­îc nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch hµng th× viÖc xö lý th«ng tin vµ cÇn thiÕt ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh, chÝnh s¸ch cho phï hîp th× l¹i rÊt chËm ch¹p, kh«ng nhanh nh¹y. §ã lµ do nh÷ng ®Ò nghi, kiÕn nghÞ ph¶i qua qu¸ nhiÒu cÊp vµ c¸c phßng ban, nªn ®Õn khi ng­êi l·nh ®¹o cÊp cao nhÊt ®­a ra quyÕt ®Þnh th× ®· muén. §èi thñ c¹nh tranh ®· ®­a ra nh÷ng thay ®æi mau lÑ h¬n do vËy hä tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thu hót ng­êi tiªu dïng ®Õn víi hä. Qua ®©y ta thÊy r»ng c¸ch qu¶n lý hµnh chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vÉn cßn rÊt cøng nh¾c, dËp khu«n, kÐm linh ho¹t v× thÕ mµ hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. Bªn c¹nh ®ã viÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh thiÕu khoa häc, vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh yÕu cña nhµ qu¶n lý sÏ dÉn ®Õn sù chång chÐo trong c¬ cÊu lµm cho kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp bÞ suy yÕu. Cô thÓ lµ: Siªu thÞ Diamond ë thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ mét trung t©m th­ong m¹i t­¬ng ®èi lín kh¸c h¼n víi hÖ thèng siªu thÞ trong thµnh phè, trung t©m næi bËt lªn víi chñng lo¹i mÆt hµng ®a d¹ng, phong phó, qui m« hoµnh tr¸ng, møc gi¸ b¸n hÊp dÉn, ®Æc biÖt cã mét sè mÆt hµng cã gi¸ b¸n thÊp h¬n so víi mÆt hµng cïng lo¹i ngoµi thÞ tr­êng tõ 5%- 10% nªn Diamond thùc sù chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy mµ l­îng kh¸ch ®Õn trung t©m rÊt ®«ng, lùc l­îng b¶o vÖ kh«ng thÓ qu¶n lý næi, nªn viÖc ®¶m b¶o an ninh cho kh¸ch hµng ®­îc thùc hiÖn rÊt kÐm. NhiÒu kh¸ch hµng sau khi vµo trung t©m mua hµng xong quay ra ®· bÞ mÊt tiÒn, mÊt ®iÖn tho¹i di ®éng, ®å trang søc…Ngay t¹i b·i göi xe, nhiÒu kh¸ch hµng th¾c m¾c kh«ng hiÓu lùc l­îng b¶o vÖ tr«ng xe m×nh b»ng c¸ch nµo khi mµ hµng ngµn xe m¸y ®Òu kh«ng ®­îc ghi vÐ. Trong khi ®ã sù thiÕu linh ho¹t vµ c¸ch lµm viÖc dËp khu«n cña nh©n viªn siªu thÞ tr­íc quÇy thu ng©n ®· lµm kh«ng Ýt kh¸ch hµng ph¶i “Bá cña ch¹y lÊy ng­êi “. Hä yªu cÇu kh¸ch hµng muèn ®­îc qua quÇy thanh to¸n ph¶i dïng xe ®Èy nh­ng l­îng ng­êi ®«ng, x¸ch ®å b»ng tay ®i l¹i cßn khã kh¨n th× nãi g× ®Õn viÖc dïng xe ®Èy. Thªm vµo ®ã, nh÷ng th«ng tin khuyÕn m¹i c¸c s¶n phÈm ®­îc ghi râ trªn c¸c tê r¬i, n¬i tr­ng bµy s¶n phÈm nh­ng thùc tÕ kh«ng Ýt kh¸ch hµng khi thanh to¸n xong kh«ng biÕt hái ai ®Ó nhËn quµ khuyÕn m¹i… Tõ dÉn chøng cô thÓ cã thÓ thÊy ®­îc phÇn nµo viÖc l¹m dông vµ thiÕu c¬ së khoa häc trong viÖc vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam, lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn kiÓu qu¶n lý quan liªu, cøng nh¾c, dËp khu«n dÔ g©y tæn thÊt cho doanh nghiÖp. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong viÖc qu¶n lý b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh: + HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý ch­a tèt nªn ch­a ®¶m b¶o ®­îc viÖc cung cÊp th«ng tin qua l¹i ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi, trung thùc vµ tin cËy, hÖ thèng th«ng tin kh«ng nhanh nh¹y, thiÕu chÝnh x¸c vµ th«ng suèt. + Tr×nh ®é, n¨ng lùc qu¶n lý hµnh chÝnh cña c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thùc tÕ. + QuyÒn lùc tËp trung trong tay c¸c nhµ qu¶n trÞ cao cÊp nªn cÊp d­íi thõa hµnh mét c¸ch thô ®éng (chÊp hµnh v« ®iÒu kiÖn). Do vËy kh«ng khai th¸c ®­îc trÝ tuÖ, tÝnh s¸ng t¹o cña cÊp d­íi ®ång thêi thui chét tÝnh chñ ®éng, sù høng thó trong c«ng viÖc cña hä. + C¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ch­a ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu nh­: Cã c¬ së kh¸ch quan, cã tÝnh ®Þnh h­íng, tÝnh hÖ thèng, tÝnh linh ho¹t, tÝnh cô thÓ vµ tÝnh hµnh chÝnh. NhiÒu quyÕt ®Þnh cßn mang tÝnh trùc gi¸c dùa vµo c¸c quyÕt ®Þnh t­¬ng tù tr­íc ®ã ( kinh nghiÖm ) hoÆc “ tïy c¬ øng biÕn “ nªn dÔ ph¹m sai lÇm, chñ quan g©y tæn thÊt cho doanh nghiÖp. + ThiÕu sù phèi hîp, liªn kÕt gi÷a c¸c bé phËn, c¸c thµnh viªn trong tæ chøc víi nhau v× vËy lµm gi¶m hiÖu lùc cña tæ chøc, kh«ng t¹o ra tÝnh ®ång bé nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn trong hÖ thèng qu¶n lý, lµm cho c¸c ho¹t ®éng rêi r¹c, trïng chÐo, kh«ng hç trî ®­îc cho nhau. 3.Mét vµi gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý doanh nghiÖp: + Ph©n c«ng lao ®éng: nh»m chuyªn m«n ho¸ ng­êi lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho hä trë thµnh ng­êi s¶n xuÊt cã kinh nghiÖm vµ cã n¨ng suÊt lao ®éng cao. Ph©n c«ng ph¶i phï hîp, râ rµng vµ t¹o sù liªn kÕt. + QuyÒn h¹n: ng­êi qu¶n lý ph¶i cã quyÒn h¹n chÝnh thøc ®Ó ra quyÕt ®Þnh; ®ång thêi ph¶i cã uy tÝn c¸ nh©n (n¨ng lùc, kinh nghiÖm vµ phong c¸ch). + Kû luËt: c«ng nh©n ph¶i tù nguyÖn tu©n thñ néi qui cña doanh nghiÖp. Kû luËt tèt lµ nhê tæ chøc qu¶n lý- ®iÒu hµnh cã hiÖu lùc, nhê thùc hiÖn c«ng b»ng hîp lý trong ®·i ngé, nhê th­ëng ph¹t c«ng minh. + ChØ huy thèng nhÊt: mçi cÊp d­íi chØ thùc hiÖn mét mÖnh lÖnh tõ mét cÊp trªn (tr¸nh can thiÖp v­ît cÊp víi mÖnh lÖnh tr¸i ng­îc). + ChØ ®¹o nhÊt qu¸n: mçi ho¹t ®éng ph¶i ®­îc chØ ®¹o theo mét kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp duy nhÊt cña mét c¬ quan chøc n¨ng. + Hµi hoµ lîi Ých: c¸ nh©n phôc tïng lîi Ých chung, bé phËn phôc tïng lîi Ých toµn doanh nghiÖp; xö lý hµi hoµ khi lîi Ých xung ®ét. + Thï lao hîp lý: tr¶ l­¬ng tho¶ ®¸ng, sßng ph¼ng, c«ng b»ng. + TËp trung quyÒn lùc: cã hÖ thèng quyÒn lùc th«ng suèt tõ cao nhÊt ®Õn thÊp nhÊt. + æn ®Þnh chøc tr¸ch: h¹n chÕ viÖc thuyªn chuyÓn, ®æi viÖc, t¹o ®iÒu kiÖn häc tËp vµ tÝch luü kinh nghiÖm. + S¸ng t¹o: trao ®ñ quyÒn chñ ®éng cho cÊp d­íi, thóc ®Èy ãc s¸ng t¹o vµ sù høng thó trong c«ng viÖc. + Tinh thÇn ®ång ®éi: t¨ng c­êng ý thøc tËp thÓ, ®oµn kÕt hç trî trong ng­êi lao ®éng. KÕt luËn Cã thÓ kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a r»ng viÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý doanh nghiÖp lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu. Bëi lÏ nÕu ph­¬ng ph¸p kinh tÕ sö dông nh÷ng lîi Ých vËt chÊt ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc n¨ng suÊt s¸ng t¹o vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¸nh vµo t©m lý, t×nh c¶m cña c«ng nh©n nh»m thóc ®Èy tÝnh tù gi¸c lµm viÖc cña hä. Th× ë ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh l¹i ®­a ng­êi lao ®éng vµo qui cñ, nÒ nÕp, n©ng cao tÝnh kû luËt vµ sù tu©n lÖnh th«ng qua nh÷ng ®iÒu lÖ, qui ®Þnh, qui chÕ cña doanh nghiÖp. Tuy vËy c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh vÉn cßn nh÷ng yÕu ®iÓm: sù ®iÒu khiÓn cña cÊp trªn cßn mang nÆng tÝnh c­ìng chÕ thi hµnh ®èi víi cÊp d­íi, do vËy mµ hä thùc hiÖn nhiÖm vô mét c¸ch bÞ ®éng, kh«ng ph¸t huy ®­îc tÝnh s¸ng t¹o, chñ ®éng vµ lßng say mª nghÒ nghiÖp cña nh©n viªn ®ång thêi kh«ng duy tr× ®­îc bÇu kh«ng khÝ hîp t¸c g¾n bã, tho¶I m¸I gi÷a ng­êi ®iÒu hµnh vµ cÊp d­íi. Qu¶n lý hµnh chÝnh cßn m¸y mãc, cøng nh¾c, dËp khu«n nªn dÔ r¬i vµo kiÓu qu¶n lý quan liªu, chñ quan. Tuy vËy kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng qu¶n lý hµnh chÝnh lµ sù tæng hîp cña c¸c nh©n tè qu¶n lý ®Ó t¹o thµnh søc m¹nh tæng hîp cña doanh nghiÖp. Tµi liÖu tham kh¶o. 1.Gi¸o tr×nh khoa häc qu¶n lý - Tr­êng §HQLKD-HN 2.S¸ch qu¶n lý hµnh chÝnh - lý thuyÕt vµ thùc hµnh. 3.T¹p chÝ nhµ qu¶n lý. 4.T¹p chÝ th­¬ng m¹i. Lêi më ®Çu Néi dung I.kh¸i qu¸t vÒ thuyÕt qu¶n lý hµnh chÝnh 1.vµi nÐt vÒ thuyÕt qu¶n lý hµnh chÝnh cña Henry Fayol. 2.c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý. 2.1.kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh. 2.2.vai trß cña ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý. II.vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý kinh doanh ë ViÖt Nam. 1.T×nh h×nh qu¶n lý doanh nghiÖp b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh ë mét vµi doanh nghiÖp ViÖt Nam. 2.Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong viÖc qu¶n lý b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh. 3.Mét vµi gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn c¸c ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý doanh nghiÖp. KÕt luËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác phương pháp hành chính trong quản lý và vận dụng vào doanh nghiệp.doc
Luận văn liên quan