Tiểu luận Vấn đề định hướng cho nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới

I. Những lý luận chung về kinh tế thị trường (tr1) 1.Kinh tế thị trường là gì ? (tr1) 2.Điều kiện hình thành và các bước phát triển của kinh tế thị trường.(tr2) 3.Các nhân tố của kinh tế thị trường (tr4) 4.Các quy luật của kinh tế thị trường (tr7) II.Sự hình thành và phát triển của nền kinh tết thị trường định hướng XHCN ở nước ta. (tr10) 1.Tính tất yếu khách quan phải phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.(tr10) 2.Quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở nước ta (tr12) 3.Bản chất, đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. (tr15) 4.Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước XHCN (tr17) 5.Thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam (tr21) III.Giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam (tr22) Kết luận

pdf9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1997 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Vấn đề định hướng cho nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10 Thø 1 : Gi¸ trÞ thÞ tr­êng. Gi¸ trÞ thÞ tr­êng lµ kÕt qu¶ cña sù san b»ng c¸c gi¸ trÞ c¸ biÖt cña hµng hãa trong cïng mét ngµnh th«ng qua c¹nh tranh.C¹nh tranh trong néi bé ngµnh dÉn tíi h×nh thµnh mét gi¸ trÞ x· héi trung b×nh .Tïy thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt cña mçi ngµnh mµ gi¸ trÞ thÞ tr­êng cã thÓ øng víi mét trong ba tr­êng hîp sau: (1) Gi¸ trÞ thÞ tr­êng cña hµng hãa do gi¸ trÞ cña ®¹i bé phËn hµng hãa s¶n xuÊt ra trong ®iÒu kiÖn trung b×nh quyÕt ®Þnh. (2) Gi¸ trÞ thÞ tr­êng cña hµng hãa do gi¸ trÞ cña ®¹i bé phËn hµng hãa s¶n xuÊt ra trong ®iÒu kiÖn xÊu quyÕt ®Þnh. (3) Gi¸ trÞ thÞ tr­êng cña hµng hãa do gi¸ trÞ cña ®¹i bé phËn hµng hãa s¶n xuÊt ra trong ®iÒu kiÖn tèt quyÕt ®Þnh. Thø hai, Gi¸ trÞ cña tiÒn . Gi¸ c¶ thÞ tr­êng tû lÖ thuËn víi gi¸ trÞ thÞ tr­êng cña hµng hãa vµ tû lÖ nghÞch víi gi¸ trÞ ( hay søc mua cña tiÒn ).Bëi vËy khi gi¸ trÞ thÞ tr­êng cña hµng hãa kh«ng ®æi th× gi¸ c¶ cña hµng hãa vÉn cã thÓ thay ®æi do gi¸ trÞ cña tiÒn t¨ng lªn hoÆc gi¶m xuèng. Thø ba, Cung vµ cÇu . 11 Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cung vµ cÇu lµ nh÷ng lùc l­îng ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng. Gi÷a cung vµ cÇu tån t¹i mét mèi quan hÖ biÖn chøng ;sù t¸c ®éng gi÷a chóng h×nh thµnh nªn gi¸ c¶ c©n b»ng hay gi¸ c¶ thÞ tr­êng . Th­ t­ : c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Trong kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c chñ thÓ hµnh vi kinh tÕ v× lîi Ých kinh tÕ cña b¶n th©n m×nh mµ tiÕn hµnh c¹nh tranh víi nhau. C¹nh tranh ®­îc hiÓu lµ sù ®Êu tranh gi÷a c¸c chñ thÓ hµnh vi kinh tÕ nh»m giµnh môc ®Ých tèi ®a cho m×nh. C¹nh tranh lµ yÕu tè c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Nã lµ hiÖn t­îng tù nhiªn, tÊt yÕu cña kinh tÕ thÞ tr­êng, ë ®©u cã s¶n xuÊt hµng hãa th× ë ®ã cã c¹nh tranh. b.Hµng hãa vµ dÞch vô : hµng hãa lµ nh÷ng s¶n phÈm ®­îc lµm ra ®Ó tháa m·n nhu cÇu cña con ng­êi .§êi sèng con ng­êi cµng n©ng cao th× nhu cÇu vÒ hµng hãa cña con ng­êi còng t¨ng. Tr­íc nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng do tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cßn l¹c hËu nªn n¨ng suÊt lao ®éng thÊp , do ®ã khèi l­îng hµng hãa nhá bÐ, chñng lo¹i hµng hãa cßn nghÌo lµn, chÊt l­îng hµng hãa thÊp, gi¸ c¶ cao v× thÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn yÕu. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng do sù c¹nh tranh mµ c¸c doanh nghiÖp lu«n ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc- kü thuËt míi nhÊt. Do ®ã c¸c s¶n phÈm ®­îc ®­a ra thÞ tr­êng víi chÊt l­îng cao , chñng lo¹i phong phó, khèi l­îng lín vµ gi¸ c¶ thÊp. Ng­êi tiªu dïng cã nhiÒu c¬ héi lùa chän c¸c s¶n phÈm hµng hãa- dÞch vô mµ m×nh mong muèn. 12 Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i hµng hãa ,c¸c ngµnh dÞch vô còng kh«ng ngõng ®­îc ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng . c.Lîi nhuËn. Lîi nhuËn lµ môc ®Ých vµ lµ ®éng c¬ ®Ó c¸c doanh nghiÖp tham gia thÞ tr­êng.§Ó cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô cho thÞ tr­êng ,c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i bá vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh .Hä chØ muèn chi phÝ ®Çu vµo thÊp nhÊt vµ b¸n hµng hãa víi gi¸ cao nhÊt ®Ó sau khi trõ ®i c¸c chi phÝ cßn d­ d«i ®Ó më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ,cñng cè vµ t¨ng c­êng ®Þa vÞ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Khi tham gia vµo thÞ tr­êng c¸c nhµ s¶n xuÊt lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó tèi thiÓu hãa chi phÝ s¶n xuÊt ,lµm chi phÝ c¸ biÖt cña m×nh nhá nhÊt ®Ó giµnh ­u thÕ trªn thÞ tr­êng vµ thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a.§Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Çu t­ nghiªn cøu , øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt míi nhÊt .ChÝnh ®iÒu ®ã gãp phÇn thóc ®Èy khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn. Nh­ vËy lîi nhuËn lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng cña kinh tÕ thÞ tr­êng mµ nÕu thiÕu nã kinh tÕ thÞ tr­êng sÏ kh«ng thÓ ra ®êi vµ ph¸t triÓn ®­îc. d.TiÒn tÖ. TiÒn tÖ lµ mét lo¹i hµng hãa ®Æc biÖt ®­îc t¸ch ra tõ trong thÕ giíi hµng hãa lµm vËt ngang gi¸ chung thèng nhÊt; nã thÓ hiÖn lao ®éng x· héi vµ biÓu hiÖn quan hÖ gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng hãa. 13 LÞch sö ph¸t triÓn cña tiÒn tÖ lµ lÞch sö ph¸t triÓn c¸c h×nh th¸i gi¸ trÞ tõ thÊp ®Õn cao, tõ h×nh th¸i gi¸ trÞ gi¶n ®¬n cho ®Õn h×nh th¸i ®Çy ®ñ nhÊt cña tiÒn tÖ, nã ®· tr¶i qua nh÷ng h×nh thøc : (-) H×nh th¸i gi¸ trÞ gi¶n ®¬n hay ngÉu nhiªn. (-) H×nh th¸i gi¸ trÞ ®Çy ®ñ hay më réng. (-) H×nh th¸i chung cña gi¸ trÞ. (-) H×nh th¸i tiÒn tÖ. B¶n chÊt cña tiÒn tÖ ®­îc thÓ hiÖn qua n¨n chøc n¨ng sau: (-)Th­íc ®o gi¸ trÞ. (-)Ph­¬ng tiÖn l­u th«ng. (-)Ph­¬ng tiÖn cÊt tr÷. (-)Ph­¬ng tiÖn thanh to¸n. (-)TiÒn tÖ thÕ giíi. Trong nÒn kinh tÕ hµng hãa còng nh­ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n¨m chøc n¨ng nµy cña tiÒn tÖ cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. 14 Sù ph¸t triÓn c¸c chøc n¨ng cña tiÒn tÖ ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng hãa.Nhê cã tiÒn tÖ mµ l­u th«ng trë nªn th«ng suèt h¬n, ,n©ng cao s¶n xuÊt kinh doanh, xóc tiÕn giao l­u kinh tÕ ,khoa häc kü thuËt víi bªn ngoµi, gãp phÇn ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn kinh tÕ … 4.C¸c quy luËt cña kinh tÕ thÞ tr­êng. 15 a) Quy luËt l­u th«ng tiÒn tÖ Quy luËt l­u th«ng tiÒn tÖ lµ quy luËt quy ®Þnh sè l­îng tiÒn cÇn thiÕt cho l­u th«ng hµng hãa ë mçi thêi k× nhÊt ®Þnh . Khi tiÒn míi chØ thùc hiÖn chøc n¨ng lµ ph­¬ng tiÖn l­u th«ng ,th× sè l­îng tiÒn cÇn thiÕt cho l­u th«ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : M=P.Q/V Trong ®ã : M :lµ l­îng tiÒn cÇn thݪt cho l­u th«ng P :lµ møc gi¸ c¶ Q :lµ khèi lõîng hµng hãa ®em ra l­u th«ng V: lµ sè vßng lu©n chuyÓn trung b×nh cña mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ Tøc : M= Tæng gi¸ c¶ hµng hãa ®em ra l­u th«ng / sè vßng lu©n chuyÓn trung b×nh cña mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ Khi tiÒn thùc hiÖn c¶ chøc n¨ng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n th× sè l­îng cÇn thiÕt cho l­u th«ng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : 16 b. Quy luËt gi¸ trÞ - Néi dung vµ yªu cÇu cña quy luËt gi¸ trÞ : Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng hãa Quy luËt gi¸ trÞ yªu cÇu s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng hãa ph¶i dùa trªn c¬ së gi¸ trÞ cña nã ,tøc trªn c¬ së hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt . Trong s¶n xuÊt quy luËt gi¸ trÞ buéc ng­êi s¶n xuÊt ph¶i lµm sao cho møc hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt cña m×nh ph¶i phï hîp víi møc hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ,cã nh­ vËy hä míi cã thÓ tån t¹i ®­îc .Cßn trong trao ®æi hay l­u th«ng ph¶i thùc hiÖn theo nguyªn t¾c ngang gi¸ .Hai hµng hãa ®­îc trao ®æi víi nhau khi cïng kÕt tinh mét l­îng lao ®éng nh­ nhau hoÆc trao ®æi mua b¸n hµng hãa ph¶i thùc hiÖn víi gi¸ c¶ b»ng gÝa trÞ . C¬ chÕ t¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ ®­îc thÓ hiÖn c¶ trong tr­êng hîp gi¸ c¶ b»ng gi¸ trÞ. -T¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ Trong nÒn s¶n xuÊt hµng hãa quy luËt gi¸ trÞ cã 3 t¸c ®éng sau: (+)§iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng hãa : 17 Quy luËt gi¸ trÞ ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt hµng hãa ®­îc thÓ hiÖn trong hai tr­êng hîp sau: Thø nhÊt ,nÕu nh­ mét mÆt hµng nµo ®ã cã gi¸ c¶ cao h¬n gi¸ trÞ ,hµng hãa b¸n ch¹y vµ l·i cao nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt sÏ më réng quy m« s¶n xuÊt ,®Çu t­ thªm t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng .MÆt kh¸c ,nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng hãa kh¸c nhau còng cã thÓ chuyÓn sang s¶n xuÊt mÆt hµng nµy ,do ®ã t­ liÖu s¶n xó©t vµ søc lao ®éng ë ngµnh nµy t¨ng lªn quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng më réng. Thø hai,nÕu nh­ mét mÆt hµng nµo ®ã cã gi¸ c¶ thÊp h¬n gi¸ trÞ sÏ bÞ lç vèn.T×nh h×nh ®ã buéc ng­êi s¶n xuÊt ph¶i thu hÑp viÖc s¶n xuÊt mÆt hµng nµy hoÆc chuyÓn sang s¶n xuÊt mÆt hµng kh¸c lµm cho t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng ë ngµnh nµy gi¶m ®i ë ngµnh kh¸c l¹i cã thÓ t¨ng lªn. Cßn nÕu nh­ mÆt hµng nµo ®ã gi¸ c¶ b»ng gÝa trÞ th× ng­êi s¶n xuÊt cã thÓ tiÕp tôc s¶n xuÊt mÆt hµng nµy. Nh­ vËy quy luËt gÝa trÞ ®· tù ®éng ®iÒu tiÕt tØ lÖ ph©n chia t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. T¸c ®éng ®iÒu tiÕt l­u th«ng hµng hãa cña quy lô©t gi¸ trÞ thÓ hiÖn ë chç nã thu hót hµng hãa tõ n¬i cã gi¸ trÞ thÊp ®Õn n¬i cã gi¸ c¶ cao vµ do ®ã gãp phÇn lµm cho hµng hãa gi÷a c¸c vïng cã sù c©n b»ng nhÊt ®Þnh . (+)KÝch thÝch c¶i tiÕn kÜ thuËt ,hîp lÝ hãa s¶n xuÊt t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 18 C¸c hµng hãa ®­îc s¶n xuÊt ra trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau nh­ng trªn thÞ tr­êng th× c¸c hµng hãa th× ®Òu ph¶i ®­îc trao ®æi theo møc hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt kh¸c nhau ,nh­ng trªn thÞ tr­êng th× c¸c hµng hãa ®Òu ph¶i ®­îc trao ®æi theo møc hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt .VËy ng­êi s¶n xuÊt hµng hãa nµo mµ cã møc hao phÝ lao ®éng thÊp h¬n møc lao hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt th× sÏ ®ù¬c nhiÒu l·i vµ cµng thÊp h¬n cµng l·i .§iÒu ®ã kÝch thÝch nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng hãa c¶i tݪn kÜ thuËt ,hîp lÝ hãa s¶n xuÊt ,c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lÝ ,thùc hiÒn tiÕt kÞªm …nh»m t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng ,h¹ chi phÝ s¶n xuÊt. Sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cµng lµm cho c¸c qu¸ tr×nh nµy diÔn ra m¹nh mÏ h¬n.NÕu ng­êi s¶n xuÊt nµo còng lµm nh­ vËy th× cuèi cïng sÏ dÉn ®Õn toµn bé n¨ng xuÊt lao ®éng x· héi kh«ng ngõng t¨ng lªn ,chi phÝ s¶n xuÊt x· héi kh«ng ngõng gi¶m xuèng. (+)Ph©n hãa nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng hãa thµnh giµu ,nghÌo. Nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng hãa nµo cã møc hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt thÊp h¬n møc lao ®éng hao phÝ x· héi cÇn thiÕt ,khi b¸n hµng hãa theo møc hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt sÏ thu ®­îc nhiÒu l·i ,giµu lªn cã thÓ mua s¾m thªm t­ liÖu s¶n xuÊt ,më réng s¶n xuÊt kinh doanh,thËm chÝ thuª lao ®éng trë thµnh «ng chñ. Ng­îc l¹i nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng hãa nµo cã møc lao ®éng c¸ biÖt lín h¬n møc hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ,khi b¸n hµng hãa sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng thua lç ,nghÌo ®i ,thËm chÝ cã thÓ ph¸ s¶n,trë thµnh lao ®éng lµm thuª. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm xuÊt hiÖn quan hÖ s¶n xuÊt TBCN ,c¬ së ra ®êi cña CNTB. Nh­ vËy quy luËt gi¸ trÞ võa cã t¸c ®éng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhung_quan_diem_chung_dinh_huong_xhcn_trong_nen_kinh_te_part2_2324.pdf
  • pdfnhung_quan_diem_chung_dinh_huong_xhcn_trong_nen_kinh_te_part1_1829.pdf
  • pdfnhung_quan_diem_chung_dinh_huong_xhcn_trong_nen_kinh_te_part3_9697.pdf
  • pdfnhung_quan_diem_chung_dinh_huong_xhcn_trong_nen_kinh_te_part4_2466.pdf
  • pdfnhung_quan_diem_chung_dinh_huong_xhcn_trong_nen_kinh_te_part5_4864.pdf
  • pdfnhung_quan_diem_chung_dinh_huong_xhcn_trong_nen_kinh_te_part6_5294.pdf