Tình hình hoạt động tại công ty cổ phần thuỷ sản số 1

MỤC LỤC PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 1 6 I. LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 6 II. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 7 III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ 8 1. Bộ máy quản lý 8 2. Cơ cấu tổ chức 9 IV. CÁC SẢN PHẨM CHÍNH, PHỤ CỦA NHÀ MÁY 9 V. AN TOÀN LAO ĐỘNG & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 9 1. An toàn lao động 9 2. Phòng cháy chữa cháy 10 3. Các biện pháp an toàn khi sử dụng máy và thiết bị 10 VI. XỬ LÝ PHẾ THẢI VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 10 1. Xử lý phế thải 10 2. Vệ sinh công nhiệp 11 PHẦN II: DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 12 I. CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU, KHẢ NĂNG CUNG CẤP 12 II. ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU 12 III. KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU 12 1. Kiểm tra nguyên liệu 12 2. Xử lý nguyên liệu 13 IV. SẢN PHẨM 14 PHẦN III: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 15 1. Quy trình sản xuất tôm sú NoBaShin TaKiZen 15 2. Quy trình công nghệ sản xuất mực đông lạnh 16 3. Quy trình công nghệ sản xuất nghêu đông lạnh 17 4. Quy trình công nghệ sản xuất ghẹ đông lạnh 18 PHẦN IV: HỆ THỐNG THIẾT BỊ 19 I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 19 A. MÁY NÉN 19 1. Cấu trúc máy nén 19 2. Sơ đồ vận hành van hút và nén 20 3. Cơ cấu nâng van (giảm tải) 21 4. Bơm dầu và hệ thống cung cấp dầu 22 5. Cấu tạo van điều khiển áp suất dầu bôi trơn 23 6. Cấu tạo bộ đệm kính đầu trục 24 B. BÌNH TÁCH LỎNG 25 C. BÌNH TÁCH DẦU 25 D. THIẾT BỊ NGƯNG TỤ 26 E. BÌNH HÚT ẨM 27 F. BÌNH HỒI NHIỆT 28 G. DÀN LẠNH KHÔNG KHÍ 29 H. CÁC LOẠI VAN 29 1. Van tiết lưu tay 29 2. Van chặn 30 3. Van xả 30 4. Phin lọc bẩn 31 II. HỆ THỐNG KHO TRỮ ĐÔNG 120 TẤN 31 III. MỘT SỐ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP KHI VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA 32 1. Thiếu gas 32 2. Dư gas 32 3. Hệ thống bị xì gas 32 4. Ap suất dầu thấp 33 5. Ap suất nén cao, áp suất hút bình thường 33 6. Ap suất hút thấp, áp suất nén giảm đi chút ít 33 7. Motor máy nén quá tải 34 8. Nhiệt độ kho không đạt yêu cầu 34 9. Thời gian làm đông quá dài 35 10. Sự cố ngập dịch 35 11. Máy kém lạnh 36 12. Sự cố về dầu bôi trơn 36 13. Máy nén không khởi động được 37 IV. KỸ THUẬT XỬ LÝ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LẠNH 37 A. THAO TÁC XẢ KHÍ KHÔNG NGƯNG 37 1. Xả trực tiếp khí không ngưng 37 2. Xả bằng bình tách khí 37 B. XẢ ĐÁ 38 1. Xả đá bằng dây diện trở 38 2. Xả đá bằng gas nóng 38 3. Xả bằng vòi nước xối 38 C. CHĂM SÓC HỆ THỐNG DẦU BÔI TRƠN 38 D. CÁCH PHÁT HIỆN CHỖ HỞ TRÊN ĐƯỜNG ÔNG 39 E. THỬ BỀN VÀ THỬ KÍN HỆ THỐNG 40 1. Thử bền 40 2. Thử kín 40 3. Hút chân không 40 F. HÚT CHÂN KHÔNG, NẠP GAS, RÚT GAS CHO HỆ THỐNG 40 1. Rút gió cho hệ thống 40 2. Nạp gas hệ thống 41 3. Rút gas hệ thống 42

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2567 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình hoạt động tại công ty cổ phần thuỷ sản số 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oâng suaát hieän coù ñeå taêng saûn löôïng. Treân cô sôû ñoù, giaûm giaù thaønh saûn phaåm, taêng söùc caïnh tranh cuûa saûn phaåm vaø taêng lôïi nhuaän cho coâng ty, coi chaát löôïng laø söï soáng coøn cuûa coâng ty. Nhieäm vuï: Thöïc hieän toát caùc hôïp ñoàng ñaõ kyù vôùi caùc ñôn vò, caû veà soá löôïng laãn chaát löôïng. Taäp trung nghieân cöùu thò tröôøng vaø phaùt trieån saûn phaåm môùi, ñoàng thôøi môû roäng vieäc kinh doanh toång hôïp ñeå naâng cao lôïi nhuaän, hoaøn thaønh caùc chæ tieâu cuûa ngaân saùch maø Coâng ty ñaõ giao cho. Qua ñoù naâng cao ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân cuûa xí nghieäp. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG: Cô sôû I: 536 AÂu Cô – Quaän Taân Bình: chuyeân saûn xuaát caùc maët haøng nhö möïc, gheï, soø, ngheâu,…ñoâng laïnh. Cô sôû II: 275/6 Lyù Thöôøng Kieät – Quaän Taân Bình: xöôûng thöïc nghieäm chuyeân nghieân cöùu vaø saûn xuaát caùc maët haøng môùi vôùi kyõ thuaät cao, coù giaù trò ñeå xuaát sang thò tröôøng Chaâu AÂu. Cô sôû III: 1004A AÂu Cô - Phöôøng 19 - Quaän Taân Bình: chuyeân saûn xuaát maët haøng chuû yeáu: toâm ñeå xuaát sang thò tröôøng Chaâu AÂu, Nhaät Baûn. SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC VAØ BOÁ TRÍ NHAÂN SÖÏ: Boä maùy quaûn lyù: Xí nghieäp toå chöùc theo hình thöùc tröïc tuyeán chöùc naêng: Ban Giaùm Ñoác: Goàm 4 ngöôøi 1 Giaùm Ñoác: Chòu traùch nhieäm ñieàu haønh chung 1 Phoù Giaùm Ñoác: Ñaïi dieän ñieàu haønh chung 1 Phoù Giaùm Ñoác: Xöôûng thöïc nghieäm 1 Phoù Giaùm Ñoác: Phuï traùch xuaát khaåu Caùc phoøng ban: Boä phaän giuùp vieäc cho giaùm ñoác trong vieäc ñieàu haønh, quaûn lyù moïi hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp. Chöùc naêng, nhieäm vuï caùc phoøng ban laø do Giaùm ñoác quy ñònh, vieäc thaønh laäp hoaëc chaám döùt cuõng theo quy ñònh cuûa Giaùm ñoác. - Phoøng haønh chaùnh - toå chöùc: 5 ngöôøi – coù nhieäm vuï toå chöùc lao ñoäng vaø haønh chaùnh quaûn trò (tieáp nhaän, löu tröõ coâng vaên) - Phoøng keá toaùn – taøi vuï: 7 ngöôøi – coù nhieäm vuï haïch toaùn quaûn lyù taøi vuï - Phoøng keá hoaïch – kinh doanh:11 ngöôøi – xaây döïng keá hoaïch kinh doanh, hôïp taùc, ñaàu tö, giao dòch vôùi caùc toå chöùc kinh teá, cung caáp thoâng tin veà thò tröôøng giaù caû. - Phoøng maùy: 20 ngöôøi – troâng coi höôùng daãn söû duïng, söûa chöõa, laép raùp heä thoáng maùy moùc vaø maïng löôùi ñieän cho toaøn boä xí nghieäp. - Phoøng ñieàu haønh – KCS:14 ngöôøi – quaûn lyù caùc ñoäi saûn xuaát, ñieàu ñoä, phaân boå lao ñoäng trong saûn xuaát, ñoàng thôøi theo doõi, kieåm tra chaát löôïng nguyeân lieäu, thaønh phaåm, ñaûm baûo saûn xuaát ñuùng thôøi haïn, ñuùng quy trình coâng ngheä, veä sinh thöïc phaåm, moâi tröôøng. Phoøng chòu söï laõnh ñaïo tröïc tieáp cuûa ban giaùm ñoác vaø keát hôïp vôùi caùc phoøng ban giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán saûn xuaát. Cô caáu toå chöùc: coù 2 phaân xöôûng. ÔÛ moãi phaân xöôûng: coù 1 giaùm ñoác ñieàu haønh chung. Nhieäm vuï: heä thoáng, thoáng keâ, ghi cheùp töøng chuûng loaïi, kích côõ, phaân loaïi ñeå ñònh giaù hieäu quaû vieäc thu mua nguyeân lieäu. Khoái phuïc vuï saûn xuaát: - Baûo veä – 10 ngöôøi - Caáp döôõng – 6 ngöôøi - Tieáp nhaän – 16 ngöôøi - Ra ñaù –7 ngöôøi - Bao trang – 33 ngöôøi - Phoøng maùy – 20 ngöôøi Khoái saûn xuaát: - Ñoäi I – 85 ngöôøi - Ñoäi II – 80 ngöôøi - Xeáp khuoân – 53 ngöôøi - Phaân côõ – 75 ngöôøi Moãi toå coù moät toå tröôûng, moät toå phoù coù nhieäm vuï quaûn lyù toaøn toå, nhaéc nhôû vaø höôùng daãn chu trình saûn xuaát, theo doõi ngöôøi môùi, chaám ñieåm ñeå traû coâng. CAÙC SAÛN PHAÅM CHÍNH, PHUÏ CUÛA NHAØ MAÙY: Toaøn saûn phaåm chính – chuû yeáu laø saûn phaåm ñoâng laïnh nhö: toâm, möïc matsukara, ngheâu IQF, cua faci, löôn caét khuùc, gheï loät, chaïo toâm, caù,…chuû yeáu xuaát khaåu. AN TOAØN LAO ÑOÄNG & PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY: An toaøn lao ñoäng: - Caùc coâng nhaân phaûi thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi nöôùc, khoâng khí aåm, laïnh. Theâm vaøo ñoù, toâm ñöôïc boùc voû baèng tay neân deã phaùt sinh beänh ngheà nghieäp nhö thaáp khôùp, vieâm phoåi, vieâm pheá quaûn, vieâm muõi do toâm, caù coù muøi tanh vaø trong khoâng khí seõ coù moät ít bò phaân huyû taïo ra caùc chaát ñoäc haïi nhö: NH3, H2S, trimetylamin…chaân tay deã bò lôõ loeùt, deã bò nhieãm beänh ngoaøi da… Do ñoù, coâng nhaân phaûi ñöôïc trang bò ñaày ñuû aùo quaàn baûo hoä lao ñoäng, gaêng tay, muõ, uûng cao su… Coâng nhaân kho laïnh phaûi coù quaàn aùo aám, maët naï, gaêng tay ñeå choáng laïi khoâng khí laïnh ñeán –180C trong phoøng baûo quaûn, tröõ ñoâng. - Caùc thieát bò heä thoáng laïnh khi ngöøng laïi ñeå söûa chöõa caàn phaûi tuaân thuû ñuùng caùc quy taéc an toaøn, trang bò maët naï choáng ñoäc ñeå ñeà phoøng khi roø ræ NH3, Freon. - Caùc thieát bò heä thoáng laïnh laø caùc thieát bò hoaït ñoäng ôû ñieàu kieän aùp suaát cao, moâi chaát ñoäc haïi cho neân phaûi coù ñaày ñuû caùc thieát bò töï ñoäng, töï baûo veä khi coù söï coá. - Caùc thieát bò coù aùp suaát cao nhö : bình ngöng, bình taùch daàu, bình chöùa cao aùp... ñeàu phaûi trang bò caùc ñoàng hoà ño aùp suaát, van an toaøn, van chaën, phin loïc - saáy ñuùng nhö yeâu caàu thieát keá. Phaûi tuaân thuû ñuùng caùc ñieàu kieän, nguyeân taéc vaän haønh cuûa heä thoáng, phoøng maùy phaûi ñöôïc thoâng thoaùng toát, ñaûm baûo caùc khoaûng caùch an toaøn giöõa caùc thieát bò, loái ñi ñuû roäng, aùnh saùng toát. Phoøng chaùy chöõa chaùy: Caùc phoøng maùy, traïm bieán theá, caùc khu deã chaùy noå caàn ñöôïc baûo ñaûm an toaøn, trang bò caùc bình chöõa chaùy vaø giaùo duïc coâng nhaân vieân veà an toaøn phoøng chaùy chöõa chaùy vaø coù tinh thaàn traùch nhieäm trong vieäc naøy. Tuy nhieân, thöïc teá caùc phoøng maùy boá trí rôøi raïc, caùch xa nhau, khoâng coù cöûa phuï neân cuõng gaây khoù khaên cho coâng nhaân vaän haønh nhaát laø khi coù söï coá xaûy ra. Caùc bieän phaùp an toaøn khi söû duïng maùy vaø thieát bò: Kieåm tra thieát bò ñònh kyø Khi ngöøng söû duïng phaûi taét taát caû van tieát löu, van chaën ñeå thu hoài gas veà bình chöùa, baûo ñaûm khoâng coøn gas trong heä thoáng oáng. Khi cho hoaït ñoäng tröôùc tieân caàn phaûi môû van neùn cho ñeán khi heä thoáng hoaït ñoäng oån ñònh thì môû taát caû caùc van. Kieåm tra thöôøng xuyeân van an toaøn treân caùc ñöôøng oáng, thieát bò cao aùp. Kieåm tra ñònh kyø ñeå xaùc ñònh ñoä aên moøn cuûa caùc thieát bò laøm vieäc ôû aùp suaát cao vaø kòp thôøi thay ñoåi khi caàn thieát. Caàn traùnh hieän töôïng ngaäp loûng gaây giaûm naêng suaát laøm vieäc cuûa thieát bò. Khaéc phuïc hieän töôïng naøy baèng caùch ñoùng van chaën ñeå gas veà bình chöùa. Sau ñoù, khi heä thoáng oån ñònh seõ tieáp tuïc môû van chaën cho thieát bò tieáp tuïc laøm vieäc. Traùnh thay ñoåi van tieát löu do raát khoù khaên vaø toán thôøi gian ñeå ñieàu chænh laïi. Caàn kieåm tra tröïc tieáp thöôøng xuyeân thieát bò trong luùc vaän haønh, khaéc phuïc söï coá ngay taïi choã. Do quaù trình söûa chöõa coù gaây roø ró gas neân caàn taêng cöôøng quaù trình thoâng gioù cô khí, duøng quaït huùt… ñeå ñaûm baûo söùc khoeû cho coâng nhaân. XÖÛ LYÙ PHEÁ THAÛI VAØ VEÄ SINH COÂNG NGHIEÄP: Xöû lyù pheá thaûi: - Caùc chaát thaûi cuûa xí nghieäp chuû yeáu thuoäc loaïi chaát thaûi höõu cô gaây muøi khoù chòu laøm oâ nhieãm moâi tröôøng xung quanh vaø gaây aûnh höôûng nguoàn nöôùc,…taïo ñieàu kieän cho vi sinh vaät, ruoài muoãi phaùt trieån. ® Bieän phaùp: khu cheá bieán ñöôïc xaây bieät laäp thoâng thoaùng. Caùc phoøng cheá bieán, khu tieáp nhaän ñöôïc xòt röõa xaùt truøng thöôøng xuyeân baèng nöôùc coù pha chlorine. - Pheá lieäu: ñaàu, voû toâm ñöôïc nhanh choùng ñem ra khoûi khu cheá bieán vaø khoûi xí nghieäp ñeå laøm thöùc aên gia suùc, nuoâi caù… Hieän xí nghieäp chöa coù bieän phaùp xöû lyù khí vaø nöôùc thaûi, caùc bieän phaùp aùp duïng chæ chaèm giaûm ñeán möùc toái thieåu söï oâ nhieãm chaèm ñaûm baûo veä sinh, voâ truøng cho khu cheá bieán. Veä sinh coâng nhieäp: - Coâng nhaân tröôùc khi laøm vieäc phaûi röûa tay baèng nöôùc chlorine noàng ñoä 50ppm. - Röûa duïng cuï baèng nöôùc chlorine - Nguyeân lieäu röûa baèng nöôùc chlorine noàng ñoä khaùc nhau tuøy thuoäc saûn phaåm - Thöôøng xuyeân röûa saøn, nôi laøm vieäc baèng nöôùc chlorine. PHAÀN II: DAÂY CHUYEÀN COÂNG NGHEÄ CAÙC LOAÏI NGUYEÂN LIEÄU, KHAÛ NAÊNG CUNG CAÁP: 1.1. Caùc loaïi nguyeân lieäu saûn xuaát: toâm, möïc, ngheâu, gheï. Haàu heát ôû daïng öôùp laïnh, cheát cöùng khi chuyeån ñeán nhaø maùy. 1.2. Nguoàn cung caáp: Caùc tænh ven bieån nhö Vuõng Taøu, Kieân Giang, caùc tænh mieàn trung…ñaây laø nhöõng khu vöïc coù khaû naêng cung caáp doài daøo nguyeân lieäu cho xí nghieäp. ÑIEÀU KIEÄN VAÄN CHUYEÅN NGUYEÂN LIEÄU: Vaän chuyeån chuû yeáu baèng ñöôøng boä, thöôøng duøng caùc loaïi xe sau: - Xe baûo oân: laø loaïi xe coù thuøng chöùa haøng ñöôïc bít kín, thaønh xe caùch nhieät, trong xe khoâng coù thieát bò laøm laïnh. Nguyeân lieäu ñöôïc öôùp ñaù vaø ñeå trong caùc caàn xeù ñöôïc ñaët trong xe. - Xe laïnh(coù heä thoáng laøm laïnh):thuøng xe daøi khoaûng 5,4 – 6,8 m, cao 2,2 m, roäng 2,4m. thaønh xe laøm baèng chaát caùch nhieät styropore vôùi giaáy carton queùt haéc ín, phía trong coù laùt nhoâm, ngoaøi baèng goã vaø moät lôùp toân baûo veä. Beà daøy thaønh caùch nhieät 15 – 20cm. Nhieät ñoä trong xe –120C, beân ngoaøi <380C. Baûo quaûn nguyeân lieäu: Nguyeân lieäu ñöôïc baûo quaûn ngay taïi nôi thu mua. Chuùng ñöôïc ñöïng trong caùc thuøng caùch nhieät, gioû caàn xeù hay thuøng thieác ñöôïc öôùp ñaù theo tyû leä 1 ñaù:1 toâm(nguyeân lieäu). Trong quaù trình cheá bieán thì öôùp ñaù theo tæ leä 1 ñaù:1 nöôùc. Thôøi haïn baûo quaûn <12h. KIEÅM TRA VAØ XÖÛ LYÙ NGUYEÂN LIEÄU: Kieåm tra nguyeân lieäu: - Tieán haønh kieåm tra caùc maãu thöû trong töøng loâ haøng. Vieäc kieåm tra döïa treân caùc tieâu chuaån: a) Tieâu chuaån chaát löôïng cuûa toâm nguyeân lieäu: Loaïi toâm toát daønh cho xuaát khaåu phaûi ñaït caùc tieâu chuaån: - Khoâng coù muøi öôn duø laø öôn nheï - Khoâng coù ñieåm ñen naøo treân thaân (khoâng quaù ba veát, moãi veát khoâng quaù 1.5mm, khoâng aên saâu vaøo thòt) - Khoâng bò beå voû (3% treân toång dieän tích), voû khoâng bò bong troùc khoûi thaân, maøu voû töï nhieân saùng boùng. - Thòt toâm coù maøu ñaëc tröng, saên chaéc - Ñaàu toâm dính chaët vaøo thaân khoâng bò daäp naùt. Tuyeät ñoái khoâng nhaän toâm coù muøi öôn, thòt voû maøu ñoû, thaân bieán ñen hoaøn toaøn. Caùc loaïi toâm thöôøng nhaäp veà nhaø maùy: toâm saét (voû cöùng, ñoû, soïc lôùn ñen), toâm choaùn boùng, toâm soïc, toâm gaïy, toâm theû (ñuoâi ñoû), toâm vaøng ngheä, toâm vaøng baép, toâm chì (mình troøn, ñen, voû cöùng), toâm baïc (voû meàm, mình traéng), toâm suù (voû meàm, soïc ñen). Toâm töôi voû cöùng thì loät voû chöøa 2 naác cuoái. Toâm töôi voû meàm thì loät boû voû, chæ laáy toâm thòt. Toâm quaù nhoû thì troän chung vôùi möïc laøm cocktail. b ) Tieâu chuaån chaát löôïng cuûa caùc nguyeân lieäu: Muøi töï nhieân, maøu saéc ñaëc tröng, loùng laùnh, thaân cöùng, caèm ñaàu caù ñöa ngang khoâng bò oaèn, thòt chaéc, ñaøn hoài, khoâng tieát chaát nhôøn, vaåy töôi oùng aùnh dính chaët vaøo da, maét caù loài ra con ngöôi roäng vaø ñen, mang ñoû töôi naép mang ñaäy saùt thaân, buïng khoâng phình khoâng xeïp, da thaân khoâng xay xaùt khoâng baàm daäp. Nhaø maùy thöôøng nhaäp: caù thu, caù ngöø, caù löôõi traâu. c) Tieâu chuaån chaát löôïng cuûa möïc nguyeân lieäu: Möïc töôi, thòt traéng ñaøn hoài, muøi töï nhieân, khoâng bò öôn, hình daùng nguyeân veïn (coù loã thuûng khoâng quaù 1 cm2, khoâng quaù 5% toång soá), maøu saéc töï nhieân. Möïc oáng (hoàng tím), möïc nang (löng xaùm, buïng ñoám traéng). d) Chaát löôïng ngheâu, soø loâng: -Töôi soáng, mieäng kheùp kín. Soø loâng >50 con/kg, ngheâu >50 con/hg. -Khi khoâng ñaït nhöõng tieâu chuaån naøy thì traû veà, khoâng nhaäp haøng. Xöû lyù nguyeân lieäu: Tieáp nhaän nguyeân lieäu Röûa nguyeân lieäu Baûo quaûn nguyeân lieäu Phaân côõ, haïng nguyeân lieäu Cheá bieán Saûn phaåm. SAÛN PHAÅM: Xí nghieäp saûn xuaát caùc maët haøng Toâm suù chuû yeáu, ñaëc tröng laø: toâm thòt, toâm PTO.NOBASHI, toâm PTO bao boät, toâm chieân, toâm voû HLSO, toâm nhuùng. Maët haøng chính laø toâm suù PTO.NOBASHI. Thò tröôøng tieâu thuï chính laø caùc nöôùc Chaâu AÂu, Nhaät Baûn. PHAÀN III: QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT Quy trình saûn xuaát toâm suù NoBaShin TaKiZen : Quy trình coâng ngheä saûn xuaát möïc ñoâng laïnh: Quy trình coâng ngheä saûn xuaát ngheâu ñoâng laïnh: Quy trình coâng ngheä saûn xuaát gheï ñoâng laïnh: PHAÀN IV: HEÄ THOÁNG THIEÁT BÒ TOÙM TAÉT LÍ THUYEÁT: MAÙY NEÙN: Caáu truùc maùy neùn: Sô ñoà vaän haønh van huùt vaø neùn: Nguyeân lí laøm vieäc: - Khi piston dòch chuyeån töø vò trí ñieåm cöïc treân xuoáng ñieåm cheát döôùi,aùp suaát beân trong xylanh nhoû hôn aùp suaát beân ngoaøi xylanh,luùc naøy laù van neùn ñoùng laïi vaø van huùt môû ra hôi moâi chaát ñi töø ñöôøng huùt vaøo beân trong xylanh_ñaây laø haønh trình huùt cuûa piston. - Khi piston dòch chuyeån töø ñieåm cöïc döôùi ñeán ñct aùp suaát beân trong xylanh taêng cao,luùc naøy cluppe huùt ñoùng laïi vaø cluppe neùn môû ra hôi moâi chaát ñöôïc neùn ra ngoaøi qua cöûa xaû. Söï ñoùng môû cuûa van huùt vaø van neùn laø do söï cheânh leâïch aùp suaát giöõa beân trong xylanh vaø beân ngoaøi xylanh. - Taám van 13 ngaên caùch van huùt vaø van ñaåy. Khoang huùt beân döôùi,khoang ñaåy beân treân. Taám van 13,voøng daãn höôùng loàng van xaû 11 laø coá ñònh, rieâng loàng van xaû 7 coù theå naâng leân, haï xuoáng trong voøng daãn höôùng. - Ôû ñieàu kieän laøm vieäc bình thöôøng, löïc loø xo ñuû lôùn ñeå giöõ loøng van xaû 7 coá ñònh ôû vò trí nhö hình veõ. - Khi bò va ñaäp thuyû löïc, nghóa laø khi piston huùt vaø neùn phaûi loûng hoaëc daàu…, aùp suaát taêng leân ñoät ngoät coù theå phaù vôõ piston, xylanh,gaãy tay bieân cong truïc khuyûu. Nhöng nhôø loø xo an toaøn 2 ñaøn hoài, loàng van xaû bò naâng leân, môû to loái thoaùt cuûa cöûa van xaû ñeå loûng hoaëc daàu nhanh choùng thoaùt ra ngoaøi, traùnh gaây hö hoûng caùc chi tieát. Khi thoaùt heát loûng, loàng van xaû theo voøng daãn höôùng quay laïi vò trí cuõ, maùy laïi coù theå laøm vieäc bình thöôøng. Cô caáu naâng van (giaûm taûi): - Hieän nay trong caùc maùy neùn coâng nghieäp laø voâ hieäu hoaù 1 hoaëc nhieàu xylanh baèng caùch naâng van huùt. Khi naâng van huùt, hôi ñöôïc huùt vaøo xylanh vaø laïi ñaåy trôû laïi khoang huùt do van khoâng ñoùng laïi. - Ñeå naâng van huùt ta söû duïng van ñieän töø hay van xoay tay: - Thao taùc ñieän töø: - Thao taùc van xoay tay: Taûi: ñoùng van laïi Taûi: xoay sang phaûi Khoâng taûi: môû van ra khoâng taûi: xoay sang traùi Nguyeân lí laøm vieäc: - Hoaït ñoäng döïa vaøo aùp suaát daàu vaø loø xo qua van xoay baèng tay hay van ñieän töø. - Khi coù aùp suaát daàu pittoâng giaûm taûi bò ñaåy sang traùi, chuyeån ñoäng cuûa pittoâng laøm cho caàn ñaåy cuûa cô caáu dòch chuyeån sang traùi, keùo theo voøng cam xoay cuøng chieàu kim ñoàng hoà, luùc naøy “choát naâng” dòch chuyeån töø vò trí (1)®(2) (töø vò trí cao xuoáng vò trí thaáp) seõ haï van huùt töø ñænh xylanh xuoáng vaø maùy baét ñaàu mang taûi. - Khi khoâng coù aùp suaát daàu ôû pittoâng, pittoâng bò ñaåy luøi do söùc baät cuûa loø xo vaø caàn ñaåy dòch chuyeån sang phaûi, caàn ñaåy baét ñaàu taùc ñoäng xoay voøng cam theo chieàu ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, luùc naøy “choát naâng” seõ dòch chuyeån töø vò trí (2)®(1) (töø vò trí thaáp leân vò trí cao) seõ ñoäi van huùt töø ñænh xylanh leân vaø maùy baét ñaàu giaûm taûi. Bôm daàu vaø heä thoáng cung caáp daàu: a/Bôm nhôùt: - Maùy neùn laïnh duøng 1 caùi bôm daàu coù baùnh raêng ñöa daàu maùy laïnh ñeán caùc boä phaän truyeàn ñoäng, boä ñeäm kín. Bôm lieân keát truyeàn ñoäng cuøng vôùi truïc khuyûu. b/Heä thoáng cung caáp daàu: Nguyeân lí laøm vieäc: - Daàu töø ñaùy cacte qua phin loïc (1) ñöôïc bôm daàu (2) bôm qua phin loïc tinh (3), ñi qua boä laøm maùt daàu (4) ñeán cuïm bòt kín coå truïc (5), oå chaën (6), theo ñöôøng daãn daàu trong truïc khuyûu (7) leân tay bieân (8), choát pittoâng, beà maët pittoâng (9), quay trôû laïi ñaùy cacte. Moät ñöôøng khaùc ôû thaân truïc khuyûu tieáp tuïc ñeán boâi trôn cho oå truïc chính (15) qua van ñieàu chænh aùp suaát daàu (10) xaû veà ñaùy cacte. Caáu taïo van ñieàu khieån aùp suaát daàu boâi trôn: - Aùp suaát daàu coù theå thay ñoåi ñöôïc nhôø van ñieàu chænh aùp suaát daàu, trong van coù boá trí loø xo treân ti van, noùn van coù theå dòch chuyeån, cöûa thoaùt coù theå töï ñoäng ñieàu chænh to nhoû, coù khaû naêng giaûm aùp ñoái vôùi nhöõng bieán ñoäng baát thöôøng cuûa aùp suaát daàu. Caáu taïo boä ñeäm kính ñaàu truïc: Nguyeân lí laøm vieäc: - Boä ñeäm kín laø boä phaän giöõ khoâng cho daàu thoaùt ra ngoaøi maùy, ñeäm kín toát goàm coù vaønh bòt truïc (7), baïc xi tuùc (5)vaø nhöõng voøng “O” (6) vaø (8). - Vaønh bòt truïc ñöôïc coá ñònh vôùi truïc baèng bi khoaù neân quay cuøng vôùi truïc. - Baïc xi tuùc bò khoaù vaøo naép baèng choát con laên (3) vaø vieäc caân chænh maët ma saùt cuûa 2 phaàn naøy ñöôïc ñaûm baûo nhôø 1 loø xo xoaén oác (4). - Boä ñeäm kín ñöôïc cho daàu vaøo nhôø bôm daàu vaø ñöôïc bòt kín baèng voøng “0” vaø maët ma saùt ñaõ ñöôïc maøi nhaün. BÌNH TAÙCH LOÛNG: Vò trí: Neáu tính theo chieàu chuyeån ñoäng cuûa moâi chaát thì bình taùch loûng naèm tröôùc maùy neùn vaø sau daøn bay hôi. Nhieäm vuï: Bình taùch loûng coù nhieäm vuï taùch caùc gioït loûng khoûi buoàng hôi huùt veà maùy neùn, traùnh cho maùy neùn khoâng huùt phaûi loûng gaây ra va ñaäp thuyû löïc laøm hö hoûng maùy neùn. Nguyeân lí taùch loûng: - Giaûm ñoät ngoät toác ñoä doøng hôi töø 18®25m/s xuoáng coøn 0.5®1m/s. - Thay ñoåi höôùng chuyeån ñoäng doøng chaûy. BÌNH TAÙCH DAÀU: Vò trí: Neáu tính theo chieàu chuyeån ñoäng cuûa moâi chaát thì bình taùch daàu ñöôïc laép treân ñöôøng ñaåy töø maùy neùn ñeán daøn ngöng. Nhieäm vuï: Taùch daàu cuoán theo hôi neùn khoâng cho daàu ñi vaøo daøn ngöng maø doàn daàu quay trôû laïi maùy neùn hay bình taäp trung daàu. Nguyeân lí hoaït ñoäng: Hôi neùn quaù nhieät vaø daàu boâi trôn ñöôïc vaøo oáng (1) cuûa bình taùch daàu, ôû ñaây toác ñoä cuûa doøng hôi bò giaûm ñi 1 phaàn do coù söï thay ñoåi veà theå tích töø ñöôøng oáng neùn coù kích thöôùc nhoû vaøo ñöôøng oáng (1) cuûa bình coù kích thöôùc lôùn hôn nhieàu laàn.trong quaù trình hôi ñi töø ñöôøng oáng (1) sang ñöôøng oáng (2) gaëp phaûi taám chaén (3) neân toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa doøng hôi laïi bò giaûm laàn nöõa vaø ñöôïc ñoåi chieàu chuyeån ñoäng. Vì vaäy caùc haït daàu do coù khoái löôïng naëng hôn hôi neân ñöôïc taùch ra vaø rôi xuoáng ñaùy bình, coøn hôi moâi chaát nheï hôn neân bay leân qua ñöôøng soá (2) ñeán daøn ngöng. THIEÁT BÒ NGÖNG TUÏ: Nhieäm vuï: Bình ngöng duøng ñeå truyeàn nhieät löôïng cuûa taùc nhaân laïnh ôû nhieät ñoä cao cho moâi chaát giaûi nhieät. Hôi ñi vaøo bình ngöng thöôøng laø hôi quaù nhieät cho neân tröôùc tieân noù phaûi ñöôïc laøm laïnh ñeán nhieät ñoä baõo hoøa, roài ñeán quaù trình ngöng tuï, sau cuøng laø bò quaù laïnh vaøi ñoä tröôùc khi ra khoûi bình ngöng. Nguyeân lí hoaït ñoäng: Hôi freon ñi vaøo töø phía treân cuûa thaân vaø ngöng tuï trong khoaûng khoâng gian giöõa caùc oáng. Freon ñi ra ngoaøi ôû phía döôùi. Nöôùc giaûi nhieät ñöôïc ñöa vaøo töø phía döôùi, chaûy trong caùc oáng truyeàn nhieät vaø ñi ra ôû phía treân. BÌNH HUÙT AÅM: Bình huùt aåm ñöôïc söû duïng trong maùy laïnh freon ñeå huùt aåm ra khoûi freon. Aåm coù theå rôi vaøo trong heä thoáng trong thôøi gian laép ñaët, söûa chöõa vaø vaän haønh ôû aùp suaát chaân khoâng. Bình huùt aåm coù thaân hình truï, beân trong coù chöùa caùc haït huùt aåm silicagel (SiO2) coù ñöôøng kính 3 – 5 mm. Caùc haït silicagel coù khaû naêng huùt 40% nöôùc theo troïng löôïng cuûa baûn thaân. Khaû naêng haáp thuï cuûa silicagel coù theå taùi sinh baèng caùch ñoát noùng noù ñeán nhieät ñoä lôùn hôn 2000C hoaëc laø baèng caùch saáy noùng noù bôûi doøng khoâng khí khoâ coù nhieät ñoä 200 – 2200C. BÌNH HOÀI NHIEÄT: Bình hoài nhieät coù caùc chöùc naêng sau: Naâng cao hieäu quaû nhieät ñoäng hoïc cuûa chu trình laïnh. Laøm quaù laïnh chaát loûng cuûa taùc nhaân laïnh ñeå ngaên ngöøa söï boác hôi cuûa chaát loûng tröôùc khi vaøo van tieát löu. Khaùc vôùi bình quaù laïnh, bình hoài nhieät coøn laøm theâm nhieäm vuï laøm khoâ hôi ra khoûi daøn laïnh vaø chæ söû duïng ñoái vôùi maùy laïnh laøm vieäc vôùi taùc nhaân laïnh laø freon. Thænh thoaûng khi coù söû duïng bình boác hôi coù ngaäp loûng, ngöôøi ta muoán ñöa lôùp chaát loûng coù chöùa nhieàu daàu vaøo ñöôøng huùt cuûa maùy neùn ñeå hoaøn traû laïi daàu cho maùy neùn. Trong tröôøng hôïp naøy bình hoài nhieät laøm nhieäm vuï boác hôi freon ra khoûi dung dòch. DAØN LAÏNH KHOÂNG KHÍ: Nguyeân lí laøm vieäc: Dòch loûng sau khi tieát löu ñöôïc ñöa vaøo daøn laïnh qua ñöôøng (6), taïi ñaây xaûy ra söï trao ñoåi nhieät ñoái löu cöôõng böùc nhôø quaït (4) thoåi vaøo caùnh taûn nhieät (2), moâi chaát loûng vaøo daøn laïnh phía ñaùy sau khi trao ñoåi nhieät seõ trôû thaønh hôi gas veà bình taùch loûng qua ñöôøng (5). CAÙC LOAÏI VAN: Van tieát löu tay: Nguyeân lí laøm vieäc: Taám van (3) daïng hình truï keùo daøi coù xeû raõnh, ñeå khi truïc van keùo taám van leân xuoáng, tieát dieän tieát löu moâi chaát coù theå thay ñoåi deã daøng vaø chính xaùc. Taám van (3) ñöôïc gaén vaøo truïc van (8) sao cho khitruïc quay taám van chuyeån ñoäng leân xuoáng maø khoâng caàn xoay theo. Truïc van chuyeån ñoäng leân xuoáng trong thaân van (5)nhôø khôùp ren giöõa 2 chi tieát. Van chaën: Nguyeân lí laøm vieäc: - Van chaën coù keát caáu gioáng van tieát löu tay. Ñieåm khaùc cô baûn laø ôû keát caáu taám van. - Khôùp ren van chaën khoâng mòn baèng van tieát löu tay. Van xaû: Phin loïc baån: Nguyeân lí laøm vieäc: Dòch loûng ñöôïc vaøo beân trong loïc vaø ñöôïc thoaùt ra ngoaøi löôùi loïc, coøn caën baån ñöôïc giöõ laïi beân trong löôùi loïc. HEÄ THOÁNG KHO TRÖÕ ÑOÂNG 120 TAÁN: Qui trình vaän haønh: a/ Chuaån bò khôûi ñoäng: - Kieåm tra nguoàn ñieän, nguoàn nöôùc boå sung Cooling Tower. - Kieåm tra möùc gas bình chöùa. - Kieåm tra nhôùt boâi trôn maùy neùn. - Chuyeån caùc coâng taéc ñieän sang vò trí Auto. - Môû thoâng caùc van treân heä thoáng. - Kieåm tra vaø taïo aùp suaát caân baèng beân trong cater maùy neùn. - Quay thöû maùy neùn baèng tay vaøi voøng. - Chuyeån coâng taéc van ñieän töø caáp dòch tuaàn hoaøn, bôm dòch sang vò trí Off. - Chaïy bôm, quaït giaûi nhieät daøn ngöng. b/ Khôûi ñoäng maùy: - Baám nuùt ON khôûi ñoäng maùy. - Baám nuùt taêng taûi. - Môû töø töø van huùt (khi caàn) vaø xem ñoàng hoà. - Môû van ñieän töø caáp dòch sang On. - Môû coâng taéc bôm dòch. - Ghi thoâng soá kó thuaät vaøo nhaät kí. c/ Cho döøng maùy: - Baät coâng taéc ñieän töø caáp dòch, bôm dòch veà vò trí Off. - Nhaán nuùt giaûm taûi. - Coù theå ñoùng van huùt, sau ñoù baám Off cho maùy döøng. - Ghi nhaät kí vaän haønh (lí do cho döøng maùy). - Töø 15¸20 phuùt sau cho döøng caùc bôm quaït daøn ngöng. d/ Chuù yù: - Khi ra haøng, nhaäp haøng xong hay khi xaû tuû phaûi baùo caùo cho nhaân vieân phoøng maùy. - Khi coù söï coá hoaëc tröôøng hôïp hö hoûng phaûi xin yù kieán caáp treân, phaûi laäp baùo caùo söï coá. Caùc thoâng soá vaän haønh: Phuùt = 2.2 kg/cm2 Pñaåy = 15.8 kg/cm2 Pdaàu = 4.4 kg/cm2 Doøng ñieän: 3P/380V/50Hz MOÄT SOÁ SÖÏ COÁ THÖÔØNG GAËP KHI VAÄN HAØNH HEÄ THOÁNG LAÏNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP SÖÛA CHÖÕA: Thieáu gas: Caùch nhaän bieát: Haøng caáp ñoâng bò non Van huùt khoâng coù tuyeát baùm hay baùm raát ít :deã nhaän bieát nhaát Möùc loûng trong bình chöùa cao aùp thaáp Aùp suaát huùt thaáp, aùp suaát neùn thaáp. Cöôøng ñoä doøng ñieän motor thaáp. Kính xem gas treân ñöôøng loûng ñi coù laãn boït khí. Tuyeát baùm khoâng ñeàu ôû daøn bay hôi, khoâng baùm ôû van huùt. Caùch xöû lí: Kieåm tra nôi roø ræ, xöû lí choã roø gas. Naïp gas boå sung. Dö gas: Caùch nhaän bieát: Aùp suaát neùn cao, aùp suaát huùt cao. Cöôøng ñoä doøng ñieän motor maùy neùn cao. Ñöôøng gas loûng ñi hôi noùng. Coù theå gaây ngaäp dòch maùy neùn. Caùch xöû lí: Ruùt bôùt gas ra trong heä thoáng ra chai chöùa gas. Heä thoáng bò xì gas: Caùch nhaän bieát: Coù muøi taùc nhaân bay ra ngoaøi nôi bò xì. Coù veát daàu loang ra ôû caùc choå hôû, ñaëc bieät laø heä thoáng Freon. Heä thoáng thöôøng xuyeân bò thieáu gas. Khi bò xì heä thoáng daàu boâi trôn trong heä thoáng bò thieáu nhieàu. Haäu quaû: Neáu aùp löïc beân trong heä thoáng cao hôn aùp löïc khí quyeån thì gas seõ bò xì ra ngoaøi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, ñoàng thôøi laøm cho heä thoáng thieáu gas. Neáu löïc beân trong heä thoáng thaáp hôn aùp löïc khí quyeån thì khoâng khí coù theå chui qua khe hôû vaøo heä thoáng gaây ra nhieàu söï coá daãn ñeán ngöøng maùy ñoät ngoät. Aùp suaát daàu thaáp: Nguyeân nhaân: Ñöôøng hoài daàu veà cacte maùy neùn môû quaù lôùn. Trong daàu coù laãn gas loûng. Daàu nhôùt ñaõ loaõng quaù dô. Löôïc daàu bò ngheït. Thieáu daàu boâi trôn. Bôm nhôùt quaù yeáu. Caùch khaéc phuïc: Ñoùng bôùt van hoài daàu laïi. Taét maùy, xaû nhôùt. Thay nhôùt môùi. Taét maùy, veä sinh löôïc daàu. Chaâm daàu boå sung. Söûa chöõa bôm nhôùt. Caùc khe hôû giöõa baïc ñaàu lôùn vaø truïc khuyûu, giöõa baïc ñaàu nhoû thanh truyeàn vaø aéc piston quaù giôùi haïn: phuïc hoài khe hôû. Taét ngheõn maïch daàu: taét maùy veä sinh maïch daàu. Aùp suaát neùn cao, aùp suaát huùt bình thöôøng: Nguyeân nhaân: Thieáu nöôùc giaûi nhieät. Quaït gioù bò chaùy. Laãn khí khoâng ngöng. Daøn ngöng bò baån. Caùch khaéc phuïc: Chaâm theâm nöôùc. Thay motor quaït gioù. Xaû khí khoâng ngöng. Veä sinh daøn ngöng. Aùp suaát huùt thaáp, aùp suaát neùn giaûm ñi chuùt ít: Nguyeân nhaân: Ngheït phin loïc gas loûng. Tieát löu môû nhoû. Daøn laïnh bò dô hoaëc bò baùm tuyeát. Quaït daøn laïnh bò chaùy. Daøn laïnh bò baùm nhieàu daàu boâi trôn. Löôïc huùt ngay ñaàu maùy neùn bò ngheït. Tieát löu bò ngheït aåm (ñoái vôùi gas Freon). Caùch khaéc phuïc: Veä sinh phin löôïc, hoaëc thay môùi doái vôùi Freon. Môû lôùn tieát löu. Veä sinh hoaëc xaû ñaù. Thay motor quaït. Xaû daàu daøn laïnh. Veä sinh löôïc huùt. Veä sinh tieát löu. Motor maùy neùn quaù taûi: Nguyeân nhaân: Dö gas. Nhieät taûi maùy neùn taêng ñoät ngoät. Baïc ñaïn motor bò beå. Daây cuaro quaù caêng. Ñieän aùp nguoàn quaù thaáp. Maùy neùn bò boù xylanh. Caùch khaéc phuïc: Ruùt gas ra bôùt. Xaùc ñònh nguyeân nhaân taêng nhieät taûi ñeå xöû lyù. Thay baïc ñaïn môùi. Chænh laïi ñoä caêng daây cuaro. Chaïy maùy phaùt döï phoøng. Xöû lyù maùy neùn. Nhieät ñoä kho khoâng ñaït yeâu caàu: Nguyeân nhaân: Do ngöôøi coâng nhaân môû kho thöôøng xuyeân. Heä thoáng thieáu gas. Daøn laïnh bò dô hoaëc bò baùm tuyeát. Quaït daøn laïnh bò chaùy. Caùch nhieät khoâng toát. Maùy neùn chaïy giaûm taûi. Caùch khaéc phuïc: Haïn cheá ra vaøo kho. Naïp gas boå sung. Veä sinh hoaëc xaû ñaù daøn laïnh. Thay motor quaït. Theâm chieàu daày caùch nhieät hoaëc thay Panen môùi neáu ñieàu kieän cho pheùp. Taêng taûi cho maùy neùn. Thôøi gian laøm ñoâng quaù daøi: Nguyeân nhaân: Daøn laïnh baùm tuyeát quaù daøy. Daøn laïnh bò baùm daàu. Heä thoáng thieáu gas. Van tieát löu môû nhoû. Loaïi khuoân coù heä soá truyeàn nhieät keùm. Ngheït phin loïc. Maùy neùn chaïy khoâng heát taûi. Caùch khaéc phuïc: Röûa tuû ñoâng. Xaû daàu ôû daøn laïnh. Naïp gas boå sung. Môû lôùn van tieát löu. Thay loaïi khuoân khaùc. Veä sinh phin loïc. Taêng taûi cho maùy neùn. Söï coá ngaäp dòch: Hieän töôïng: Tuyeát baùm lan sang thaân maùy neùn: deã nhaän bieát nhaát Maùy neùn quaù taûi Nhieät ñoä luoàng gas huùt veà maùy neùn haï xuoáng thaáp xaáp xæ baèng nhieät ñoä gas ôû daøn bay hôi Nhieät ñoä thaân Carter maùy neùn giaûm ñoät ngoät daãn ñeán nhieät ñoä daàu boâi trôn cuõng giaûm xuoáng Nhieät ñoä luoàng gas neùn giaûm xuoáng. Haäu quaû: Gaây va ñaäp thuûy löïc maïnh trong maùy neùn. Luùc naøy loûng ñi vaøo xy lanh daãn ñeán gaõy van, vôõ maùy neùn vaø quaù taûi ñoäng cô ñieän. Laøm maát taùc duïng cuûa daàu boâi trôn, laøm chaùy caùc baïc coå truïc vaø caùc baïc bieân Bieän phaùp khaéc phuïc: Ngaäp dòch nheï: dòch loûng môùi chôùm qua van huùt chöa vaøo trong Carter maùy neùn, daàu boâi trôn vaãn coøn söû duïng ñöôïc. @Thao taùc :ñoùng ngay van caáp dòch vaø van huùt, sau ñoù môû töø töø, khoáng cheá aùp suaát huùt töø 0 tôùi 10cmHg, theo doõi tuyeát ôû coå maùy neùn, neáu tan daàn thì tieáp tuïc môû, neáu khoâng tan thì tieáp tuïc ñoùng van huùt, sau ñoù laïi môû ra cho ñeán khi tuyeát tan. Ngaäp dòch naëng : tuyeát lan veà thaân Carter vaø thaân xylanh. Nhìn vaøo kính quan saùt thì thaáy dòch loûng thaønh lôùp suûi boït treân maët nhôùt. Nhieät ñoä ñaàu ñaåy vaø ñaàu huùt giaûm ñoät ngoät, maùy chaïy rung vaø coù tieáng keâu laï. @Thao taùc : Ñoùng ngay van huùt maùy neùn laïi, ñoàng thôøi taét maùy neùn. Ñoùng van caáp dòch loûng vaøo daøn bay hôi. Ñoùng ngay van neùn cuûa maùy neùn ñang bò ngaäp dòch. Khôûi ñoäng maùy neùn khaùc coù van thoâng vôùi maùy neùn ñang bò ngaäp dòch ñeå huùt loûng trong maùy neùn ñang bò ngaäp dòch. Luùc naøy, maùy neùn ñang bò ngaäp dòch khoâng chaïy nhöng cuõng ñöa nöôùc vaøo nhaèm muïc ñích taïo söï bay hôi taùc nhaân loûng. Quan saùt kính möùc daàu cuûa maùy neùn ñang bò ngaäp dòch ta thaáy heát moâi chaát loûng trong ñoù vaø nhieät ñoä thaân Carter ñaõ noùng röïc treân 300C thì ta coù theå ngöøng maùy neùn hoå trôï ngaäp dòch. Boå sung nhôùt noùng 400C vaøo trong Carter maùy neùn bò ngaäp dòch. Quay töø töø baèng tay maùy neùn bò ngaäp dòch töø 10 ñeán 15 voøng, sau ñoù baám nuùt khôûi ñoäng maùy neùn, roài taét ngay, vaø tieáp tuïc laøm nhö vaäy ñeán khi maùy neùn ñaõ bò ngaäp dòch hoaït ñoäng trôû laïi. Tieáp tuïc xöû lyù ngaäp dòch nheï cho ñeán khi maùy neùn khoâng bò ngaäp dòch nöõa, ñöa maùy neùn trôû veà traïng thaùi laøm vieäc bình thöôøng. Maùy keùm laïnh: Nguyeân nhaân : Heä thoáng thieáu gas. Daøn laïnh baån, tuyeát baùm daày. Quaït gioù yeáu hay bò hoûng. Coù nhieàu khí khoâng ngöng neân aùp suaát cao keùo theo tyû soá neùn cao laøm cho coâng suaát giaûm. Van tieát löu bò ngheït. Baïc piston bò moøn, coù khe hôû. Van neùn, van huùt hôû. Söï coá veà daàu boâi trôn: Tieâu hao daàu nhôøn quaù möùc. Nhieät ñoä daàu boâi trôn quaù thaáp: chuû yeáu laø bò ngaäp dòch, xöû lyù ngaäp dòch thì nhieät ñoä seõ taêng leân. Nhieät ñoä daàu boâi trôn quaù cao: kieåm tra boä laøm maùt daàu, löôïng nöôùc laøm maùt, nhieät ñoä nöôùc laøm maùt, bôm daàu, aùp löïc neùn, chaát löôïng daàu nhôøn, boä loïc daàu. AÙp löïc daàu quaù cao: kieåm tra van ñieàu chænh aùp löïc daàu, ñoàng hoà aùp löïc daàu, caùc daáu hieäu ngaäp dòch, oáng daãn daàu bò ngheït. AÙp löïc daàu nhôøn quaù thaáp: kieåm tra van ñieàu chænh aùp löïc daàu, chieàu quay cuûa maùy neùn, boä loïc daàu tinh... Maùy neùn khoâng khôûi ñoäng ñöôïc: Kieåm tra: nguoàn ñieän, caàu chì, caùc moái daây ñieän, tieáp ñieåm Rôle baûo veä, khôûi ñoäng töø… KYÕ THUAÄT XÖÛ LYÙ VAØ BAÛO DÖÔÕNG HEÄ THOÁNG LAÏNH: THAO TAÙC XAÛ KHÍ KHOÂNG NGÖNG: - Khí khoâng ngöng toàn taïi trong heä thoáng laïnh seõ aûnh höôûng ñeán söï trao ñoåi nhieät ôû caùc thieát bò trao ñoåi nhieät, laøm cho luoàng gas khoâng lieân tuïc vaø nhaát laø coù theå laøm ngheït aåm van tieát löu ñoái vôùi heä thoáng laïnh. Khí khoâng ngöng laøm giaûm naêng suaát laïnh cuûa heä thoáng. - Khí khoâng ngöng coù trong heä thoáng laø do caùc thao taùc söûa chöõa, naïp daàu, naïp gas khoâng ñuùng kó thuaät ñeå khí loït vaøo hoaëc laø do caùc boä phaän beân phía thaáp aùp bò roø ræ. - Heä thoáng coù khí khoâng ngöng seõ coù bieåu hieän laø ñoàng hoà aùp keá ñöôøng neùn thöôøng cao hôn ñònh möùc vaø kim aùp keá thöôøng dao ñoäng maïnh. Luùc naøy ta phaûi tieán haønh xaû khí khoâng ngöng ra khoûi heä thoáng. Heä thoáng laïnh xí nghieäp thöôøng söû duïng 2 phöông phaùp xaû khí khoâng ngöng laø xaû tröïc tieáp ra ngoaøi vaø xaû qua bình xaû khí khoâng ngöng trong heä thoáng. Xaû tröïc tieáp khí khoâng ngöng: - Cho maùy neùn chaïy, khoaù caùc van caáp dòch loûng vaøo daøn bay hôi, bình trung gian ñeå ruùt gas veà bình chöùa cao aùp, sau ñoù taét maùy neùn nhöng vaãn ñeå daøn ngöng laøm vieäc. Khoaûng 30 phuùt sau ta noái caùc oáng cao su vaøo van xaû khí ôû daøn ngöng vaø bình chöùa cao aùp, ñaàu coøn laïi thì ñeå ngoaøi trôøi, neáu heä thoáng duøng NH3 thì nhuùng ñaàu oáng vaøo nöôùc sau ñoù môû van xaû khí khoâng ngöng, ñeå nhaän bieát heát khí khoâng ngöng hay chöa thì ta phaûi caên cöù vaøo thoâng soá cuûa ñoàng hoà cao aùp. - Khi xaû heát khí khoâng ngöng thì khoaù van xaû khí laïi, caát caùc oáng cao su ñöa heä thoáng trôû laïi hoaït ñoäng bình thöôøng. Chuù yù: xaû khí khoâng ngöng theo phöông phaùp naøy gaây toån thaát moâi chaát nhieàu neân chuù yù khoaù van xaû kòp thôøi, neân xaû vaøo luùc khi trôøi maùt meû vaø phaûi töôùi nöôùc vaøo voû bình chöùa. Xaû baèng bình taùch khí: - Thöôøng thì bình taùch khí ñöôïc ñaët ôû vò trí cao hôn bình chöùa cao aùp vaø noù ñöôïc boïc caùch nhieät. Coù 2 khaû naêng xaûy ra laø xaû khí hoaøn toaøn töï ñoäng vaø xaû khí thoâng qua bình taùch khí do ngöôøi vaän haønh ñieàu khieån. Xaû khí töï ñoäng laø khi aùp löïc leân cao quaù thì van an toaøn töï môû ra ñaåy khí ra ngoaøi. Xaû khí do ngöôøi vaän haønh ñieàu khieån thöôøng laø xaû ñònh kì. Xaû khí ñöôïc laëp nhieàu laàn ñeán khi heä thoáng heát khí khoâng ngöng thì thoâi. XAÛ ÑAÙ: - Daøn laïnh, kho laïnh, tuû ñoâng sau 1 thôøi gian laøm vieäc seõ bò tuyeát baùm ñaày treân beà maët neân ta caàn phaûi kòp thôøi xaû tuyeát cho daøn laïnh ñeå traùnh söï caûn trôû trao ñoåi nhieät laøm giaûm naêng suaát laïnh, taêng tieâu hao naêng löôïng quaït gioù cuûa kho. Ñoái vôùi tuû ñoâng thì sau moãi laàn xuaát haøng vaø tröôùc khi ñöa haøng vaøo caáp ñoâng ta phaûi röûa saïch tuyeát baùm treân caùc taám laéc. Heä thoáng laïnh xí nghieäp söû duïng caùc phöông phaùp xaû tuyeát nhö sau: Vôùi kho laïnh thì duøng gas noùng hoaëc ñieän trôû xaû tuyeát. Vôùi tuû ñoâng thì duøng voøi nöôùc ñeå xaû tuyeát. Xaû ñaù baèng daây dieän trôû: - Daøn bay hôi kho laïnh söû duïng phöông phaùp xaû tuyeát naøy laø heä thoáng côõ nhoû duøng R22 vaø hoaït ñoäng hoaøn toaøn töï ñoäng nhôø timer thôøi gian ñieàu chænh 5¸6 giôø xaû 1 laàn vaø moãi laàn xaû töø 30¸40phuùt. Ñeán thôøi gian qui ñònh thì timer seõ ñoùng van ñieän töø caáp dòch cho daøn laïnh, taét quaït daøn laïnh, taét maùy neùn. Maïch ñieän trôû xaû tuyeát ñoùng laïi, caùc daây ñieän trôû ñöôïc ñoát noùng laøm tan baêng tuyeát ôû daøn bay hôi vaø döôùi maùng chöùa nöôùc. Sau khoaûng thôøi gian 30¸40 phuùt (ñaõ ñöôïc chænh ôû Timer) thì Timer xaû tuyeát töï ngaét maïch ñieän trôû, môû laïi quaït daøn laïnh, môû maùy neùn, môû van ñieän töø caáp dòch loûng ñöa heä thoáng trôû laïi hoaït ñoäng bình thöôøng. Xaû ñaù baèng gas noùng: - Daøn bay hôi kho laïnh xí nghieäp duøng phöông phaùp xaû tuyeát baèng gas noùng, coù heä thoáng côõ nhoû duøng gas R22. Heä thoáng cuõng hoaït ñoäng hoaøn toaøn töï ñoäng vaø thao taùc xaû tuyeát ñöôïc thöïc hieän nhôø timer. Cöù 5¸6 giôø thì xaû tuyeát 1 laàn. Thôøi gian xaû tuyeát tuyø ta ñieàu chænh. Ñeán thôøi gian xaû tuyeát maø ta ñieàu chænh thì timer seõ taùc ñoäng ngaét maïch ñieän cuûa quaït daøn laïnh-van ñieän töø caáp dòch loûng vaøo daøn bay hôi. Maùy neùn vaãn chaïy maïch ñieän cuûa van ñieän töø treân ñöôøng xaû gas noùng vaøo daøn bay hôi ñöôïc ñoùng laïi ñeå xaû tuyeát, ñoàng thôøi ñoùng maïch caáp ñieän cho ñieän trôû xaû tuyeát ôû maùng chöùa nöôùc ñeå khoâng cho tuyeát baùm choã naøy. Sau khoaûng thôøi gian chæng ñònh (30¸40phuùt) thì Timer töï ñoäng ngaét maïch ñieän caáp cho ñieän trôû xaû tuyeát, sau ñoù caáp ñieän cho heä thoáng trôû laïi laøm vieäc bình thöôøng, nöôùc ôû maùng chöùa ñöôïc xaû xuoáng coáng thoaùt. Xaû baèng voøi nöôùc xoái: - Heä thoáng tuû ñoâng duøng phöông phaùp xaû tuyeát naøy ñeå xaû tuyeát sau khi laáy haøng ra khoûi tuû vaø tröôùc khi ñöa haøng vaøo vì treân caùc taám laéc cuûa tuû coøn baùm tuyeát. Tröôùc khi xaû tuyeát thì ta phaûi chaïy doàn gas veà maùy neùn, khi ruùt heát gas ra khoûi caùc taám laéc thì döøng maùy. Khôûi ñoäng bôm nöôùc vaø duøng voøi xòt nöôùc saïch tröïc tieáp leân caùc taám laéc ñeán khi tan heát tuyeát, duøng caàn gaït heát nöôùc ñoïng, lau khoâ tuû tröôùc khi ñöa haøng vaøo. CHAÊM SOÙC HEÄ THOÁNG DAÀU BOÂI TRÔN: - Heä thoáng boâi trôn coù nhieäm vuï quan troïng trong cô caáu truyeàn ñoäng cuûa maùy neùn. Noù caáp daàu boâi trôn laøm giaûm ma saùt cho caùc chi tieát truyeàn ñoäng, taêng ñoä beàn vaø laøm maùt cho caùc chi tieát maùy, caáp daàu ñeán giuùp boä ñeäm kín laøm vieäc, phuïc vuï cho cô caáu giaûm taûi. - Daàu ñöôïc naïp vaøo chöùa ôû cacte maùy neùn. ÔÛ ñaây daàu ñöôïc bôm daàu huùt qua boä loïc vaø bôm leân tôùi boä giaûi nhieät daàu qua boä loïc daàu tinh, luùc naøy daàu ñaõ ñöôïc laøm maùt vaø saïch caën baån. Daàu seõ ñi ñeán cuïm ñeäm kín vaø chia ra 3 ñöôøng: 1 ñöôøng ñi theo oáng ngaàm trong truïc khuyûu ñeán boâi trôn cho boä piston – xilanh - oå ñôõ chính. 1 ñöôøng ñi theo oáng daãn naèm beân ngoaøi maùy ñeán boâi trôn cho oå ñôõ chính. 2 ñöôøng naøy nhaäp laïi vaø thoaùt xuoáng carter cuûa maùy neùn thoâng qua van ñieàu chænh aùp löïc daàu. Ñöôøng thöù 3 cuøng ñi ra ngoaøi tôùi boä giaûm taûi vaø ñöôïc trích ra tôùi rôle aùp suaát daàu vaø ñoàng hoà aùp löïc daàu. - Aùp löïc daàu nhôøn raát quan troïng ñoái vôùi söï laøm vieäc cuûa maùy, noù ñaûm baûo tuoåi thoï cho caùc chi tieát maùy, ñaûm baûo cho söï laøm vieäc bình thöôøng cho heä thoáng. Aùp löïc daàu luoân phaûi oån ñònh, caáp daàu vöøa ñuû tôùi caùc boä phaän caàn daàu. Neáu aùp löïc daàu quaù cao hoaëc quaù thaáp ñeàu aûnh höôûng xaáu ñeán söï hoaït ñoäng cuûa maùy hoaëc laøm hoûng maùy. Vì vaäy khi bò söï coá aùp löïc daàu cao hay thaáp phaûi kieåm tra vaø ñieàu chænh laïi cho thích hôïp. - Sau khi kieåm tra veà bôm daàu, caùc boä phaän loïc daàu, chaát löôïng cuûa daàu neáu khoâng coù söï coá hoûng hoùc maø aùp löïc daàu vaãn cao hoaëc thaáp thì ta phaûi duøng van ñieàu chænh aùp löïc daàu (naèm gaàn bôm daàu treân ñöôøng daàu töø oå ñôõ chính hoài veà carter maùy neùn) ñeå ñieàu chænh laïi aùp löïc daàu cho ñuùng yeâu caàu vaän haønh. Ñoùng môû van baèng côøleâ ñuoâi chuoät. - Neáu aùp löïc daàu thaáp hôn qui ñònh thì ta naâng leân baèng caùch duøng côøleâ vaën oác chænh thuaän chieàu kim ñoàng hoà töø 1¸2voøng ñeå luùc sau thaáy ñoàng hoà aùp löïc daàu leân ñeán möùc qui ñònh thì ngöøng, neáu chöa ñaït thì ta coù theå vaën theâm vaøo khoaûng 0,5¸1voøng nöõa. - Neáu aùp löïc daàu cao hôn möùc qui ñònh thì ta coù theå vaën chænh ngöôïc laïi chieàu kim ñoàng hoà, chuù yù theo doõi chaët cheõ aùp keá daàu. CAÙCH PHAÙT HIEÄN CHOÃ HÔÛ TREÂN ÑÖÔØNG OÂÁNG: - Trong quaù trình vaän haønh heä thoáng laïnh neáu thaáy heä thoáng laïnh coù bieåu hieän thieáu gas thöôøng xuyeân; coù ngöûi thaáy muøi gas ôû trong phoøng maùy, ôû nôi coù ñöôøng oáng vaø caùc thieát bò cuûa heä thoáng; quan saùt thaáy ñoàng hoà aùp löïc cao thöôøng bò rung thì ta phaûi nghi ngôø laø heä thoáng laïnh bò roø ræ, ta phaûi tìm caùch phaùt hieän choã hôû nhaát laø phía coù aùp suaát cao ñeå khaéc phuïc söûa chöõa. - Caùch phaùt hieän choã hôû treân ñöôøng oáng nhö sau: Quan saùt baèng tröïc quan ñoái vôùi nhöõng khe hôû lôùn, ôû caùc choã hôû thöôøng xuaát hieän caùc veát daàu loang ra. Nghe thaáy tieáng xì gas vaø ngöûi thaáy muøi gas. Duøng nöôùc xaø phoøng queùt ñeàu leân nhöõng choã nghi ngôø caàn kieåm tra beân heä thoáng cao aùp, ñoái vôùi phía thaáp thì phaûi naâng aùp löïc leân cao hôn aùp suaát khí quyeån, ôû choã hôû seõ coù boït xaø phoøng noåi leân. Ñoái vôùi heä thoáng duøng moâi chaát amoniac ta coù theå tìm baèng caùch: Ñoát löu huyønh taïi nôi nghi ngôø neáu bò hôû thì seõ coù khoùi traéng bay leân do NH3 chaùy vôùi löu huyønh. Duøng giaáy quì tím caø treân ñöôøng oáng, neáu choã naøo bò roø ræ coù moâi chaát thoaùt ra phaûn öùng vôùi giaáy quì tím seõ laøm cho giaáy quì tím chuyeån sang maøu ñoû. Ñoái vôùi heä thoáng freon tìm choã hôû baèng caùch: Duøng ngoïn löûa ñeøn halogen propan ñöa laïi choã nghi ngôø, neáu bò xì moâi chaát thoaùt ra thì ngoïn löûa ñeøn seõ chaùy buøng leân vaø chuyeån maøu. Sau khi ñaõ phaùt hieän choã hôû thì ta laäp töùc khaéc phuïc, söûa chöõa ngay ñeå traùnh tình traïng xì gas ra ngoaøi gaây thieáu gas trong heä thoáng vaø oâ nhieãm moâi tröôøng, ñoäc haïi vaø traùnh khoâng khí vaøo heä thoáng ñaûm baûo cho heä thoáng hoaït ñoäng, an toaøn vaø hieäu quaû. THÖÛ BEÀN VAØ THÖÛ KÍN HEÄ THOÁNG: - Tröôùc khi naïp gas vaø ñöa vaøo söû duïng caùc heä thoáng môùi hay sau khi söûa chöõa nhaát thieát phaûi thöû beàn vaø thöû kín heä thoáng. Thöû beàn: - Thoåi saïch toaøn boä thieát bò, caùc cuïm chi tieát sau khi laép raùp baèng khí nitô hay khoâng khí khoâ neùn ñeán aùp suaát 5¸6bar, sau ñoù röûa baèng nöôùc vôùi vaän toác 1¸1,5m/s vaø thoåi khoâ baèng khoâng khí. Chuù yù khoâng ñeå nhieät ñoä ñaàu ñaåy maùy neùn thoåi taêng quaù 135°C. - Bình khí neùn hay nitô cao aùp (150 bar) ñöôïc noái vôùi heä thoáng qua van giaûm aùp. - Thaùo naép bình ngöng oáng chuøm, ñoùng caùc van treân maùy neùn, ngaét aùp keá daàu huùt, ñoùng van chaën treân ñöôøng caân baèng cuûa van tieát löu. Môû caùc van treân ñöôøng daãn moâi chaát keå caû van ñieän töø. - Noái bình khí (qua van giaûm aùp) vôùi van aùp keá bình ngöng vaø môû van naïp, van giaûm aùp, naâng aùp suaát töø töø. Aùp suaát thöû: Phía cao aùp laø 18 bar. Phía haï aùp laø 12 bar duy trì trong 5 phuùt roài giaûm daàn ñeán aùp suaát thöû kín. Thöû kín: - Sau khi thöû beàn ta haï aùp löïc trong heä thoáng xuoáng ñeán aùp löïc thöû kín: ñoái vôùi phía cao aùp laø 15 bar, ñoái vôùi phía thaáp aùp laø 10 bar duy trì trong 18 giôø. Trong 6 giôø ñaàu cho pheùp aùp suaát giaûm khoâng quaù 10%, trong 12 giôø sau aùp suaát khoâng ñöôïc giaûm. Nhaän bieát choã roø: baèng caùch boâi boït xaø phoøng, nghe tieáng xì, …coù theå cho theâm glyxeârin ñeå taêng theâm tính oån ñònh cuûa xaø phoøng vaø duøng choåi loâng queùt ñeàu. Chuù yù caùc moái haøn, moái noái, maët saøng,… An toaøn khi thöû: ngöôøi ta phaûi ñöùng caùch xa heä thoáng thöû 20 ñeán 25m. Bình van giaûm aùp, caùc aùp keá kieåm tra ñaët ngoaøi phoøng maùy vaø thieát bò. Chæ khaéc phuïc choã hôû khi trong heä thoáng khoâng coøn aùp löïc. Huùt chaân khoâng: - Thöïc hieän sau khi ñaõ thöû beàn vaø thöû kín. Duy trì aùp löïc 40 ñeán 75mmHg trong 18 giôø, 6 giôø ñaàu cho pheùp aùp suaát trong heä thoáng taêng leân ñeán 50% nhöng sau ñoù (ñaõ oån ñònh nhieät) aùp suaát khoâng ñöôïc taêng. HUÙT CHAÂN KHOÂNG, NAÏP GAS, RUÙT GAS CHO HEÄ THOÁNG: - Heä thoáng laïnh sau khi ñaõ ñöôïc laép raùp, thöû beàn, thöû kín, hay sau khi söûa chöõa thì ta tieán haønh huùt gioù cho heä thoáng tröôùc khi naïp gas vaøo heä thoáng vaø cho heä thoáng hoaït ñoäng. Ruùt gioù cho heä thoáng: Thao taùc: - Ta duøng maùy huùt chaân khoâng ôû ngoaøi ñeå huùt chaân khoâng. Noái oáng huùt cuûa maùy huùt chaân khoâng vôùi van naïp gas naèm tröôùc cuïm van tieát löu. Cho maùy chaân khoâng chaïy vaø môû thoâng taát caû caùc van treân heä thoáng laïnh, treân ñöôøng huùt gaén 1 aùp keá chaân khoâng. Maùy huùt chaân khoâng seõ huùt heát khoâng khí trong heä thoáng vaø ñaåy ra ngoaøi. Quan saùt aùp keá treân heä thoáng khi thaáy kim aùp keá chæ xuoáng tôùi 30inHg hay 76cmHg laø ñaït yeâu caàu, ta khoaù van laïi vaø ngöøng maùy huùt chaân khoâng. - Giöõ nguyeân traïng thaùi naøy trong khoaûng thôøi gian 20¸24 giôø, neáu thaáy kim ñoàng hoà aùp keá khoâng taêng leân hoaëc nhoû hôn 8inHg thì coi nhö heä thoáng ñaït yeâu caàu. Ta thaùo daây ruùt gioù roài tieán haønh chaïy naïp gas cho heä thoáng, neáu kim ñoàng hoà aùp keá taêng thì phaûi tìm choã hôû ñeå khaéc phuïc vaø ruùt gioù laïi. Ta cuõng coù theå duøng ngay chính baûn thaân maùy neùn cuûa heä thoáng ñeå ruùt chaân khoâng. Luùc naøy ta khoaù van neùn laïi vaø môû van xaû khí ôû khoang neùn ñeå ñaåy khí ra ngoaøi vaø cuõng töông töï nhö treân. Heä thoáng ñaûm baûo chaân khoâng thì ta môùi chuaån bò naïp gas. Naïp gas heä thoáng: - Thöôøng coù 2 tröôøng hôïp ñeå ta tieán haønh naïp gas vaøo heä thoáng laø: Naïp gas cho heä thoáng môùi laép ñaët ñaõ ñöôïc ruùt chaân khoâng. Naïp boå sung gas khi heä thoáng ñang laøm vieäc bò thieáu gas. a/ Thao taùc naïp gas môùi vaøo heä thoáng: - Chuaån bò: soá löôïng gas caàn naïp, oáng naïp gas, baøn caân, maët naï, gaêng tay phoøng ñoäc, duïng cuï môû van, raéc co. Khi naïp gas caàn phaûi coù 2 ngöôøi trôû leân. - Thao taùc: heä thoáng ñang trong tình traïng chaân khoâng neân ta seõ naïp gas thaúng vaøo bình chöùa cao aùp ñeå ruùt ngaén thôøi gian naïp. Ta noái oáng daây naïp vôùi van naïp gas vaø ñaàu coøn laïi noái vôùi chai gas, chai gas phaûi ñaët cao hôn bình chöùa cao aùp vaø ñaët nghieâng 1 goùc 300 so vôùi phöông ngang, mieäng chai gas höôùng xuoáng ñaát. Tröôùc heát ta nhích môû van chai gas ñeå ñuoåi khí khoâng ngöng trong oáng. Sau ñoù khoaù van ñöôøng caáp dòch, môû thoâng van ñöôøng huùt, môû thoâng van naïp, môû heát van chai gas, gas seõ töø chai ñi vaøo bình chöùa cao aùp cho ñeán khi caân baèng aùp suaát giöõa chai gas vaø bình chöùa thì gas seõ khoâng vaøo ñöôïc nöõa, luùc naøy ta khoaù van naïp laïi. Ta môû caùc moâtô bôm nöôùc vaø quaït daøn ngöng daøn laïnh vaø khôûi ñoäng maùy neùn, gas ñi vaøo daøn bay hôi veà maùy neùn vaø baàu chöùa cao aùp. Quan saùt kính xem möùc loûng ôû baàu chöùa cao aùp thaáy möùc gas khoaûng ñoä 1/3 hoaëc chöøng 1/2 möùc kính laø töông ñoái ñuû gas, môû van caáp dòch, quan saùt söï hoaït ñoäng cuûa heä thoáng thaáy caùc thoâng soá ôû phaïm vi cho pheùp, tuyeát baùm ñeàu treân daøn bay hôi vaø phoøng laïnh ñaït ñoä laïnh, vaäy laø trong heä thoáng ñuû gas. Ta thaùo oáng daây naïp, caát chai gas keát thuùc quaù trình naïp gas. Ghi soå nhaät kí vaän haønh löôïng gas ñaõ naïp vaøo heä thoáng. b/ Thao taùc naïp gas boå xung vaøo heä thoáng: Heä thoáng laïnh xí nghieäp khi thieáu gas thöôøng ñöôïc naïp boå sung nhö sau: - Ñoái vôùi heä thoáng lôùn nhö tuû ñoâng thì ta naïp vaøo heä thoáng khi heä thoáng ñang hoaït ñoäng bình thöôøng. Caùc böôùc chuaån bò vaãn nhö treân, ta noái chai gas vôùi van naïp ôû bình taäp trung daàu hoaëc van naïp ôû daøn bay hôi phía thaáp aùp. Naïp ôû bình taäp trung daàu thì môû ñöôøng thoâng vôùi van huùt maùy neùn vaø naïp gas vaøo töø töø. Gas seõ boác hôi taïi daøn laïnh hay bình taäp trung daàu vaø veà maùy neùn ñeå tôùi bình chöùa cao aùp, khi naïp nhôù khoaù van caáp dòch loûng vaøo daøn bay hôi. - Vôùi heä thoáng nhoû nhö kho laïnh thì sau khi chuaån bò ñuû löôïng gas vaø ñuoåi gioù cho oáng naïp, ta khoaù van caáp dòch vaøo daøn laïnh laïi vaø naïp gas vaøo phía van huùt maùy neùn, neân naïp vaøo töø töø vaø ñeå maùy hoaït ñoäng bình thöôøng. Naïp ñeán khi ñuû löôïng gas thì khoaù van naïp laïi, khoaù chai gas thaùo oáng naïp, hoaøn taát vieäc naïp gas boå xung. Ñeå naïp gas vaøo ñöôïc thuaän lôïi thì ta neân haâm noùng chai gas baèng caùch ngaâm chai gas vaøo nöôùc noùng khoaûng 40¸500C hoaëc xoái leân chai gas (khoâng neân duøng löûa ñeå laøm noùng chai gas). c/ Caùc yeáu toá cho bieát heä thoáng ñaõ ñuû gas: - Buoàng laïnh ñaït ñoä oån ñònh, maùy chaïy ñaït naêng suaát laïnh yeâu caàu. - Caùc thoâng soá aùp suaát, nhieät ñoä khi chaïy maùy ñaït ñònh möùc. - Tuyeát baùm ñeàu treân daøn bay hôi vaø baùm veà tôùi van huùt maùy neùn. - Cöôøng ñoä doøng ñieän naèm trong ñònh möùc. - Taïi bình chöùa cao aùp, löôïng gas phaûi ñaït 1/3 ¸ 1/2 kính xem möùc. Ruùt gas heä thoáng: Ruùt gas ra khoûi heä thoáng trong caùc tröôøng hôïp sau: Ruùt bôùt gas ra khoûi heä thoáng khi trong heä thoáng dö gas (Pk quaù cao). Ruùt toaøn boä gas ra khoûi heä thoáng luùc ñaïi tu, söûa chöõa toaøn boä heä thoáng hay heä thoáng bò xì gas naëng caàn söûa chöõa. a/ Nguyeân taéc ruùt gas: Ruùt gas töø baát cöù thieát bò naøo ra beân ngoaøi caàn phaûi tuaân theo caùc nguyeân taéc sau: Aùp suaát chai gas nhoû hôn aùp suaát thieát bò caàn ruùt. Chai chöùa gas phaûi ñöùng thuaän lôïi, ñaûm baûo vieäc chuyeån gas an toaøn. Khi ruùt gas ra khoûi heä thoáng phaûi ñöôïc pheâ chuaån cuûa caáp coù thaåm quyeàn. b/ Chuaån bò: - Chuaån bò moät soá chai ñöïng gas ñaõ heát. Kieåm tra van chai gas, ruùt heát gioù trong chai gas, chuaån bò oáng naïp, caùc duïng cuï ñoùng môû van, thuøng ñöïng nöôùc ñaù, caân gas (neáu laø gas NH3 thì phaûi chuaån bò maët naï phoøng ñoäc, bao tay, duïng cuï phoøng chaùy chöõa chaùy). - Ñaët chai gas vaøo thuøng nöôùc ñaù vaø chuaån bò ruùt gas. c/ Phöông phaùp ruùt gas: Tröôøng hôïp ruùt bôùt gas ra khoûi heä thoáng: - Vaën nhoû bôùt van tieát löu. - Laáy bôùt gas trong heä thoáng thoâng qua van xaû daàu treân bình chöùa. - Duøng nöôùc ñaù öôùp laïnh voû chai, voû chai gas ñaët leân treân baøn caân, duøng oáng daãn noái thoâng bình chöùa vôùi voû chai, gas seõ töø bình chuùa qua voû chai cho ñeán khi maùy ñaït tình traïng oån ñònh. - Tröôùc khi thaùo bôùt gas neân xaû heát nhôùt trong bình chöùa. Tröôøng hôïp ruùt toaøn boä gas heä thoáng trong khi maùy neùn hoaït ñoäng: - Ta coù theå ruùt ôû bình chöùa cao aùp hay oáng daãn gas loûng. Do nhieät ñoä ôû 2 nôi naøy cao hôn daãn ñeán ñoä cheânh leäch aùp suaát giöõa chuùng vôùi chai gas cao neân vieäc ruùt gas deã daøng hôn. - Tröôøng hôïp ruùt toaøn boä heä thoáng nhöng maùy neùn ñaõ ngöøng hoaït ñoäng: Tröôøng hôïp naøy chæ laáy ñöôïc 1 phaàn gas ôû baàu chöùa, coøn ôû caùc thieát bò khaùc muoán thu hoài thì phaûi döïa vaøo heä thoáng khaùc neân tröôøng hôïp naøy chæ duøng cho heä thoáng lieân hoaøn, caùc maùy seõ hoã trôï cho nhau. - Neáu ruùt gas töø daøn laïnh ñeå söûa chöõa daøn laïnh thì ruùt gas gioáng nhö tröôøng hôïp chaïy doàn gas. Neáu heä thoáng khoâng coøn hoaït ñoäng thì seõ khoâng coøn khaû naêng thu hoài gas ôû daøn laïnh vì nhieät ñoä ôû daøn laïnh raát thaáp. - Vieäc ruùt gas töø maùy neùn luùc maùy neùn coøn hoaït ñoäng: tieán haønh ngöng caáp dòch, chaïy doàn gas, ñoùng van chaën huùt ñeå maùy neùn ruùt heát löôïng gas beân trong maùy neùn. Trong tröôøng hôïp naøy löôïng gas ñöôïc nhoát beân trong bình chöùa neân khoâng caàn ñeán chai gas. Neáu maùy neùn khoâng coøn hoaït ñoäng thì ta phaûi xaû boû löôïng gas naøy hoaëc laø duøng maùy neùn khaùc ñeå nhoát gas laïi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbao cao(2).Doc
  • dwgdan lanh IQF.dwg
  • dwghoanchinh IQF.dwg
  • dwgso do nguyen li IQF.dwg
  • dwgso do nguyen ly.dwg
Luận văn liên quan