[Tóm tắt] Khóa luận Đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin Huế

Tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá để đưa thông tin, hình ảnh của khách sạn cũng như thông tin về dịch vụ tiệc cưới đến với khách hàng nhiều hơn nữa. Thường xuyên thăm dò ý kiến khách hàng để nhận biết, nắm bắt nhu cầu của khách hàng cũng như có thể khắc phục kịp thời những sai xót và thiếu xót của khách sạn. Tăng cường hợp tác với các đơn vị kinh doanh tiệc cưới trong địa bàn thành phố và cũng có thể là những địa bàn khác để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nói chung và chất lượng dịch vụ tiệc cưới nói riêng tại khách sạn : hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, hoàn thiện quy trình tổ chức phục vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh, đặc biệt là biện pháp quản lý chi phí nhằm tạo điều kiện để tăng tổng mức lợi nhuận trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới cũng như tăng nguồn lợi nhuận chung cho toàn khách sạn.

pdf11 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1466 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu [Tóm tắt] Khóa luận Đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH ISO SL TT T/G % Trách nhiệm hữu hạn International Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế Số lượng Tỷ trọng Tăng giảm Phần trăm Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học MỤC LỤC PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................................1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................2 5. Cấu trúc nội dung của báo cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp .............................................3 PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................4 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU........................4 A. CƠ SỞ LÝ LUẬN ..................................................................................................4 1.1 Cơ sở lý luận về dịch vụ - dịch vụ tiệc cưới..........................................................4 1.1.1 Khái niệm dịch vụ - dịch vụ bổ sung ....................................................................4 1.1.2 Dịch vụ tiệc cưới..................................................................................................4 1.2 Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ .....................................................................5 1.2.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ ..............................................................................5 1.2.2 Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ ..............................................................6 1.2.3 Đo lường chất lượng dịch vụ................................................................................6 1.3 Cơ sở lý luận về kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ..........................................................................................................................8 1.3.1 Khái niệm kinh doanh ..........................................................................................8 1.3.2 Quan niệm về hiệu quả kinh doanh ......................................................................8 1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ...........................................9 1.3.3.1 Chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (hay khả năng sinh lời trên doanh thu) ...............................................................................................................................9 1.3.3.2 Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn ....................................................................10 1.3.3.2.1 Sức sản xuất của vốn (hay số vòng quay vốn) ..............................................11 1.3.3.2.2 Sức sinh lợi của vốn .....................................................................................12 1.3.3.2.3 Suất hao phí của vốn ....................................................................................13 1.3.3.3 Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng nguồn vốn....................................................14 1.3.3.4 Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng chi phí .........................................................16 1.3.3.5 Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng lao động.............................................................17 1.3.3.6 Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế xã hội ..................................................................17 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học B. CƠ SỞ THỰC TIỄN ............................................................................................18 CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ TIỆC CƯỚI TẠI KHÁCH SẠN SÀI GÒN MORIN ....................................................................19 2.1 Tổng quan về khách sạn Sài Gòn Morin............................................................19 2.1.1 Giới thiệu chung ................................................................................................19 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển ......................................................................20 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của khách sạn...................................................................21 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý và đội ngũ lao động của khách sạn ................................22 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức quản lý....................................................................................22 2.1.4.2 Đội ngũ lao động.............................................................................................23 2.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của khách sạn........25 2.1.5.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh dịch vụ lưu trú.................................25 2.1.5.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống...............................26 2.1.5.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh dịch vụ bổ sung khác.......................27 2.1.6 Sản phẩm, dịch vụ của khách sạn Sài Gòn Morin...............................................27 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn Sài Gòn Morin......................28 2.2.1 Tình hình nguồn vốn kinh doanh........................................................................28 2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Sài Gòn Morin giai đoạn 2009 - 2011............................................................................................................................30 2.3 Tình hình kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin ............33 2.3.1 Giới thiệu về dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin ..............................33 2.3.2 Các hình thức tổ chức tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin.............................34 2.3.3 Quy trình tổ chức phục vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin ......................35 2.3.4 Các nguồn lực trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin 36 2.3.4.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới..............................36 2.3.4.2 Đội ngũ lao động trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới ......................................37 2.3.4.3 Tình hình nguồn vốn trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới.................................39 2.3.5 Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ tiệc cưới của khách sạn Sài Gòn Morin giai đoạn 2009 – 2011.................................................................................................41 2.3.5.1 Tình hình số lượng tiệc cưới tổ chức tại khách sạn Sài Gòn Morin qua 3 năm 2009 - 2011.................................................................................................................41 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học 2.3.5.2 Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ tiệc cưới của khách sạn Sài Gòn Morin giai đoạn 2009 – 2011.................................................................................................44 2.4 Đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới của khách sạn Sài gòn Morin giai đoạn 2009 – 2011................................................................................................47 2.4.1 Tỷ suất lợi nhuận và hiệu quả sử dụng chi phí trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới ............................................................................................................................47 2.4.1.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu .....................................................................48 2.4.1.2 Hiệu quả sử dụng chi phí.................................................................................50 2.4.2 Hiệu quả sử dụng lao động trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới ..........................51 2.4.2.1 Năng suất lao động..........................................................................................53 2.4.2.2 Hiệu quả sử dụng lao động..............................................................................53 2.4.3 Hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới ..................................54 2.4.3.1 Hiệu quả sử dụng tổng hợp vốn kinh doanh.....................................................56 2.4.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định .........................................................................57 2.4.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động.......................................................................58 2.4.3.4 Tỷ suất lợi nhuận thực trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới ..............................60 2.4.4 Hiệu quả kinh tế xã hội trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới ................................62 2.5 Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin.................................................................................................................65 2.5.1 Thông tin về mẫu điều tra ..................................................................................65 2.5.2 Một số thông tin khách hàng liên quan đến dịch vụ tiệc cưới .............................68 2.5.2.1 Số lần tham dự tiệc cưới của khách hàng tại khách sạn Sài Gòn Morin ...........68 2.5.2.2 Nguồn lấy thông tin về dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin của khách ..........................................................................................................................68 2.5.3 Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin..........................................................................................................................70 2.5.3.1 Đánh giá của khách hàng tổng thời gian diễn ra tiệc cưới ................................70 2.5.3.2 Đánh giá của khách hàng về cơ sở vật chất phục vụ tiệc cưới..........................70 2.5.3.3 Đánh giá của khách hàng về đội ngũ nhân viên phục vụ tiệc cưới ...................73 2.5.3.4 Đánh giá của khách hàng về thức ăn, đồ uống trong phục vụ tiệc cưới ............76 2.5.3.5 Đánh giá của khách hàng về các yếu tố trong chương trình tổ chức tiệc cưới ..78 2.5.3.6 Đánh giá của khách hàng về yếu tố giá cả của dịch vụ tiệc cưới ......................81 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học 2.5.3.7 Đánh giá chung của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiệc cưới .....................82 2.5.3.8 Đánh giá của khách hàng về so sánh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin so với các khách sạn nhà hàng cùng cấp trên địa bàn........................................83 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ TIỆC CƯỚI TẠI KHÁCH SẠN SÀI GÒN MORIN .............85 3.1 Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới.............85 3.2 Những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin............................................................................................86 3.2.1 Các biện pháp nhằm tăng doanh thu dịch vụ tiệc cưới ........................................86 3.2.1.1 Tăng cường xúc tiến và quảng bá cho dịch vụ tiệc cưới...................................86 3.2.1.2 Tăng cường khuyến mãi, đa dạng hóa dịch vụ kèm theo..................................88 3.2.1.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới.............................................................88 3.2.1.3.1 Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ tiệc cưới ....................................88 3.2.1.3.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên........................................................89 3.2.1.3.3 Nâng cao chất lượng thức ăn, đồ uống..........................................................91 3.2.1.3.4 Hoàn thiện công tác tổ chức và điều hành tiệc cưới ......................................92 3.2.2 Các biện pháp nhằm giảm chi phí trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới ................92 3.2.2.1 Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ phận.............................................92 3.2.2.2 Thực hành tiết kiệm, giữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất phục vụ tiệc cưới..........94 3.2.2.3 Xây dựng mối quan hệ tốt với các nhà cung ứng nguyên vật liệu đầu vào .......94 3.2.2.4 Sử dụng lao động hợp lý vào các mùa cao điểm, thấp điểm .............................95 PHẦN 3 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................98 1. KẾT LUẬN ............................................................................................................98 2. KIẾN NGHỊ............................................................................................................99 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học 1 PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, du lịch đã và đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Phát triển du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu du khách quốc tế mà còn phục vụ nhu cầu của chính người dân bản địa. Thực tế cho thấy, phát triển du lịch thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế khác như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp... Đặc biệt là kéo theo sự phát triển của các ngành kinh doanh trong du lịch : ngành vận chuyển, lưu trú, ăn uống, lữ hành... và một số ngành kinh doanh khác. Trong đó, ngành kinh doanh dịch vụ lưu trú được xem là một ngành đáp ứng nhu cầu thiết yếu của du khách trong chuyến hành trình của họ. Thị trường cung ứng dịch vụ lưu trú đã trở nên sôi động khi có sự tham gia của hàng loạt các khách sạn với nhiều hình thức khác nhau. Chính điều này đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, các khách sạn cần thiết phải có những biện pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Một trong những biện pháp đã đem lại sự thành công cho không ít khách sạn đó là không ngừng cung cấp các dịch vụ bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Trong đó, dịch vụ tiệc cưới là một trong những dịch vụ bổ sung được nhiều khách sạn sử dụng. Đây là một dịch vụ khá hấp dẫn và độc đáo, thu hút sự chú ý không chỉ du khách trong nước mà cả du khách quốc tế. Tuy nhiên, điều đặc ra cho các khách sạn kinh doanh dịch vụ này là làm sao để có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra năng lực cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác từ đó mang lại lợi ích kinh tế cho đơn vị của mình. Từ việc nhận thức vai trò quan trọng đó cũng như xuất phát từ thực tế ở khách sạn Sài Gòn Morin, nơi tôi đang thực tập. Tôi đã chọn đề tài : “Đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin Huế” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dịch vụ tiệc cưới, chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động kinh doanh. - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin. - Đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cưới thông qua đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học 2 - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin Huế. 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu : Khách sạn Sài Gòn Morin Huế. - Thời gian nghiên cứu : Đề tài được tiến hành nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 1/2/2012 đến 1/5/2012 và sử dụng số liệu nghiên cứu từ năm 2009 – 2011. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu được tiến hành dựa vào các phương pháp nghiên cứu sau:  Phương pháp thu thập dữ liệu - Thu thập dữ liệu thứ cấp Thu thập dữ liệu từ các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các bản thống kê tình hình hoạt động kinh doanh và một số tài liệu khác trong bộ phận tiệc cưới, được cung cấp từ phòng kế toán, phòng nhân sự của khách sạn. Ngoài ra, còn sử dụng các tài liệu trên các luận văn, chuyên đề tốt nghiệp liên quan và một số dữ liệu trên các website của khách sạn Sài Gòn Morin, Tổng cục thống kê, để từ đó làm cơ sở đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tiệc cưới của khách sạn. - Thu thập số liệu sơ cấp Phương pháp điều tra phỏng vấn : Phỏng vấn trực tiếp Trưởng bộ phận và nhân viên nhà hàng - khách sạn Sài Gòn Morin nhằm tìm hiểu một số thông tin trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn. Phương pháp điều tra bảng hỏi : Sử dụng bảng hỏi điều tra để thu thập một số thông tin về chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin, trong đó :  Đối tượng điều tra : là những khách hàng đã dự tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin Huế.  Số lượng phiếu điều tra : Tổng số phiếu điều tra được sử dụng là 100 phiếu.  Phương pháp xử lý, phân tích số liệu Sau khi thu thập số liệu, ta tiến hành chọn lọc, xử lý và phân tích để đưa ra những thông tin cần thiết phục vụ vấn đề nghiên cứu. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học 3 Tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh của dịch vụ tiệc cưới dựa trên các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh như : hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng chi phí, hiệu quả sử dụng lao động,... Sử dụng phương pháp thống kê phân tích bằng phần mềm xử lý số liệu PASW Statistics 18 trong việc phân tích thống kê ý kiến đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin. 5. Cấu trúc nội dung của báo cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc nội dung của báo cáo Khóa luận tốt nghiệp. PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1 : Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch, dịch vụ, dịch vụ du lịch và chất lượng dịch vụ. Chương 2 : Thực trạng hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin Giới thiệu khái quát về khách sạn Sài Gòn Morin và tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn. Giới thiệu về dịch vụ tiệc cưới, tình hình kinh doanh dịch vụ tiệc cưới và đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin Huế. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin Sau khi có được kết quả nghiên cứu cùng với quá trình khảo sát thực tiễn, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới của khách sạn Sài Gòn Morin. PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đưa ra những kết luận khách quan và mang tính thực tiễn cho đề tài nghiên cứu. Đồng thời đề xuất những kiến nghị đối với các cơ quan tổ chức có liên quan, xem xét thực hiện những giải pháp có tính khả thi, hợp lý. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học 98 PHẦN 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao dẫn đến nhu cầu trong việc tiêu dùng các dịch vụ có chất lượng tốt ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Trong đó, nhu cầu tổ chức tiệc cưới sang trọng tại một địa điểm có khả năng đáp ứng các điều kiện tổ chức là một lựa chọn của nhiều người, với ý nghĩa là buổi lễ trọng đại của cuộc đời mỗi con người. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, khách sạn Sài Gòn Morin đã đưa dịch vụ “ tiệc cưới ” vào hoạt động kinh doanh của mình. Hiện nay, cùng với sự phát triển của du lịch là sự tăng lên nhanh chóng về số lượng các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, dẫn đến sự cạnh tranh ngày một gay gắt. Do đó, để có thể giữ vững vị trí và ngày càng nâng cao năng lực canh tranh trên thị trường cũng như mang lại hiệu quả kinh tế trong hoạt động kinh doanh thì khách sạn Sài Gòn Morin cần tìm cho mình hướng đi đúng đắn nhất, lựa chọn đầu tư vào các sản phẩm dịch vụ có tỷ trọng lợi nhuận cao nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cho khách sạn. Thực tế kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin cho thấy, việc đầu tư khai thác dịch vụ tiệc cưới là một hướng đi đúng đắn của khách sạn trong tình hình kinh tế hiện nay. Là một dịch vụ mới nhưng kết quả kinh doanh dịch vụ này mang lại là khá cao, đã khẳng định được uy tín và thương hiệu, trở thành một trong những đơn vị kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tốt nhất trên địa bàn tỉnh nhà. Tuy nhiên, kết quả đạt được trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới vẫn còn rất khiêm tốn, khách sạn vẫn chưa khai thác hết tiềm năng cũng như thế mạnh của mình trong kinh doanh dịch vụ này. Với điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn 4 sao, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và một chính sách giá phù hợp cho từng đối tượng tiêu dùng, khách sạn Sài Gòn Morin luôn chú trọng trong việc mang lại cho khách hàng một sản phẩm dịch vụ tốt nhất. Chính những điều kiện này, khách sạn Sài Gòn Morin đã và đang trở thành sự lựa chọn của nhiều đôi lứa yêu nhau. Bên cạnh những thành công đó, một số khó khăn vẫn tồn tại và gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh của dịch vụ tiệc cưới như : chưa có sự đồng nhất về chất lượng phục vụ của đội Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học 99 ngũ nhân viên, bố trí không gian bàn tiệc, sân khấu chưa hợp lý, chất lượng món ăn chưa thực sự được đánh giá cao, cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị tổ chức kinh doanh tiệc cưới khác trên cùng địa bàn, đòi hỏi khách sạn cần nhanh chóng tìm ra các biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng thu hút khách hàng của khách sạn, từ đó mới có thể nâng cao được hiệu quả kinh doanh của dịch vụ tiệc cưới nói riêng và của toàn khách sạn nói chung. 2. KIẾN NGHỊ Từ nhận thức của mình về tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin, cùng với kết quả nghiên cứu thực tiễn về hiệu quả hoạt động kinh doanh của dịch vụ này, tôi xin kiến nghị một số vấn đề như sau : 2.1 Đối với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc phát triển du lịch bằng cách liên kết với các trường Đại học - Cao đẳng, Trung cấp và một số trung tâm đào tạo về du lịch để có biện pháp bổ trợ trong đào tạo và định hướng lao động nhằm tạo ra một đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và đạo đức nghề nghiệp tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển của du lịch tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn tới. Nên có những quy định chặt chẽ và tiêu chuẩn cụ thể về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời thường xuyên tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát để đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn này ở các cơ sở kinh doanh du lịch, đặc biệt là tại các nhà hàng - khách sạn trong địa bàn tỉnh nhà. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh du lịch trong việc thực hiện chiến lược xúc tiến và quảng bá sản phẩm dịch vụ tới khách hàng như : Tổ chức nhiều chương trình quảng bá du lịch, hội chợ triển lãm du lịch, các cuộc thi sáng tác biểu trưng cho du lịch Việt Nam, cuộc thi tay nghề, giới thiệu du lịch Việt Nam trên các tạp chí du lịch quốc tế 2.2 Đối với khách sạn Sài Gòn Morin Tiến hành xem xét đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ tiệc tại khách sạn để có thể xác định đúng các vấn đề tồn tại trong thực tiễn hoạt động kinh doanh dịch vụ này. Từ đó, đề ra các biện pháp thích hợp trong việc hoàn thiện sản phẩm dịch vụ tiệc cưới để ngày càng nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ này. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học 100 Tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá để đưa thông tin, hình ảnh của khách sạn cũng như thông tin về dịch vụ tiệc cưới đến với khách hàng nhiều hơn nữa. Thường xuyên thăm dò ý kiến khách hàng để nhận biết, nắm bắt nhu cầu của khách hàng cũng như có thể khắc phục kịp thời những sai xót và thiếu xót của khách sạn. Tăng cường hợp tác với các đơn vị kinh doanh tiệc cưới trong địa bàn thành phố và cũng có thể là những địa bàn khác để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nói chung và chất lượng dịch vụ tiệc cưới nói riêng tại khách sạn : hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, hoàn thiện quy trình tổ chức phục vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh, đặc biệt là biện pháp quản lý chi phí nhằm tạo điều kiện để tăng tổng mức lợi nhuận trong kinh doanh dịch vụ tiệc cưới cũng như tăng nguồn lợi nhuận chung cho toàn khách sạn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_hieu_qua_kinh_doanh_dich_vu_tiec_cuoi_tai_khach_san_sai_gon_morin_hue_439.pdf
Luận văn liên quan