Tóm tắt Luận văn Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Cải cách hành chính nhà nước là bước đột phá lớn trong công cuộc đổi mới toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới nước ta đạt được trong những năm qua có đóng góp rất lớn từ những thành công của CCHC, là “tấm vé” đưa nước ta lên tầm cao mới, hội nhập sâu rộng, toàn diện với khu vực và thế giới. Đảng và Nhà nước ta xác định CCHC là nhiệm vụ xuyên suốt để đất nước vững bước trong một thế giới luôn vận động và phát triển. Cải cách thủ tục hành chính là một trong những bộ phận quan trọng của cải cách hành chính, trong đó việc triển khai áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân là điểm nhấn lớn nhất mang đến diện mạo mới cho nền hành chính, là bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân. Từ Trung ương đến địa phương, mô hình một cửa đã thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước cũng như giải quyết nhu cầu của tổ chức và công dân. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, nhiều cấp, tùy thuộc vào điều kiện khác nhau, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông vẫn tồn tại nhiều hạn chế, hiệu lực và hiệu quả chưa được phát huy trong thực tế, nhất là đối với cấp huyện nơi còn có những mặt chưa hoàn thiện, thiếu tính ổn định, nguồn lực tổ chức thực hiện còn chưa đảm bảo, đồng bộ

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ........../.......... ........../......... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM XUÂN CƯỜNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG MAI Phản biện1: Phản biện 2:.. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp........., Nhà..........- Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số:......-Đường........................-Quận..................-TP.................. Thời gian: vào hồi...........giờ.........tháng..........năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã có những chủ trương và giải pháp thể hiện sự quyết tâm rất lớn trong thực hiện cải cách hành chính mà đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và công dân. Cùng với yêu cầu phát triển và hội nhập, cải cách thủ tục hành chính ở nước ta đã và đang có những chuyển biến hết sức tích cực. Điều này được thể hiện qua những quyết sách vô cùng đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Đó là Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ- CP ngày 15/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, trên cơ sở kế thừa những quy định của Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh với mục tiêu nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhân dân. Ngày 25/3/2015 Thủ tướng Chính phủ 2 ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương, thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính Phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2015. Việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” là giải pháp để đổi mới về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương các cấp, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tỉnh Quảng Bình nói chung và Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Lệ Thủy nói riêng đã ban hành hàng nhiều Văn bản để chỉ đạo thực hiện, đó là: Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND huyện về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.... Thông qua quá trình chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” của các cấp lãnh đạo, UBND huyện Lệ Thủy đã nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giảm bớt thời gian, công sức của người dân khi đến giải quyết các loại hồ sơ, thủ tục hành chính. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện do những hạn 3 chế về cơ sở vật chất, về trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận “một cửa liên thông” và tính độc lập trong giải quyết công việc khiến hiệu quả vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Đối với cơ chế liên thông, có thể thấy sự “liên thông” trong xử lý các công việc cho tổ chức, cá nhân còn thấp do việc triển khai công nghệ thông tin (CNTT) còn hạn chế, nên mặc dù liên thông nhưng các tổ chức, cá nhân vẫn phải đến nhiều nơi để giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Thực hiện liên thông giữa các cấp hành chính còn khó khăn, liên thông giữa các UBND cấp xã và UBND huyện chưa có sự liên kết và chưa đồng bộ. Do đó, việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” tại UBND huyện Lệ Thủy nhằm nâng cao nhận thức và đưa ra giải pháp tiếp tục thực hiện cơ chế này tốt hơn là việc làm có ý nghĩa, góp phần làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn về cơ chế một cửa liên thông tại UBND cấp huyện. Với lý do trên, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sỹ Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề cải cách hành chính (CCHC) nhà nước nói chung và cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng đã được một số tác giả nghiên cứu, có thể tổng quan một số công trình như sau: 4 - Luận văn thạc sỹ của Nguyễn Văn Nam (HVHC quốc gia - năm 2006): “Xây dựng mô hình một cửa liên thông và một số giải pháp để tiếp tục cải cách hành chính về đầu tư theo mô hình một cửa tại tỉnh Bình Phước”; - Đánh giá hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa tại UBND Phường qua thực tiễn ở quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội, tác giả Bùi Thị Thắm - Khóa 10; - Các giải pháp tăng cường cải cách hành chính tại tỉnh Lào Cai, tác giả Nguyễn Thị Hồng Hiếu - Khóa 12; Những nghiên cứu này đã góp phần quan trọng vào việc phân tích lý luận và thực tiển về cải cách hành chính, thủ tục hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông nói riêng. Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa chỉ dừng lại ở những báo cáo, tổng kết mà chưa có nghiên cứu chuyên sâu về thực tiển hoạt động. Ở nước ta, cho đến thời điểm hiện tại có thể kể đến một vài công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả như GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm, Học viện Hành chính quốc gia với bài viết: “Cải cách hành chính ở Việt Nam: thành tựu và rào cản hiện nay”; Hoàng Chí Bảo với “Cải cách hành chính ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế - lý luận và thực tiễn” được đăng trên Tạp chí Phát triển nhân lực năm 2011; Trần Công Dũng - “Vách ngăn hay ngăn cách nơi giao dịch một cửa” đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6 năm 2010. 5 Bên cạnh đó, một số cơ sở lý thuyết khoa học cho CCHC nói chung và cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng như: Cải cách hành chính nhà nước, sách chuyên khảo, do TS Thang Văn Phúc chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2001; Nguyễn Ngọc Hiến (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam, Nxb Chính Trị Quốc gia, Hà Nội; Đào Trí Úc (2007), đánh giá kết quả của cải cách hành chính và các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ở nước ta, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. Nhìn chung, các công trình, các đề tài khoa học trên chỉ đề cập CCHC, TTHC nói chung hoặc cải cách TTHC theo mô hình một cửa, một cửa liên thông của cấp xã, phường, quận, huyện của một số tỉnh, thành phố. Trong quá trình nghiên cứu, bản thân tôi có kế thừa, có chọn lọc một số ý tưởng trong các công trình nghiên cứu có liên quan, kết hợp với việc phân tích thực trạng của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước nói chung và trong bối cảnh tại UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nói riêng. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích: Luận văn xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông để đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 6 một của liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ: - Phân tích làm rõ cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông; - Hệ thống hóa các quy định, yêu cầu có liên quan đến cơ chế một cửa liên thông áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Quảng Bình; - Phân tích thực trạng triển khai áp dụng cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Lệ Thủy, làm rõ các hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân tình trạng đó; - Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Tại UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Về thời gian: Từ năm 2010 đến nay (năm 2010 là thời điểm bắt đầu triển khai cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Lệ 7 Thủy theo Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình). 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn Luận văn được thực hiện dựa trên quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về cải cách hành chính và một số phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể, như: Phương pháp phân tích, tổng hợp: Đề tài kế thừa, tổng kết lại những kết quả của các nghiên cứu về CCHC nói chung, cải cách TTHC theo cơ chế cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nói riêng. Phương pháp so sánh: Thông qua một số dẫn chứng về triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Phương pháp lịch sử: Xem xét CCHC nói chung và cải cách TTHC theo cơ chế cơ chế một cửa liên thông nói riêng trong từng giai đoạn. Phương pháp thống kê: Từ những kết quả thống kê, đánh giá về thực trạng triển khai công tác cải cách TTHC theo cơ chế cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nói chung. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Về mặt lý luận: Luận văn góp phần hệ thống hóa các quan điểm, đánh giá quá trình thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông nói chung. Là tài liệu tham khảo mang tính hệ thống về thực hiện cải 8 cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông. Chỉ ra những ưu điểm, thành tựu cũng như bất cập, hạn chế của quá trình cải cách TTHC qua kinh nghiệm thực tiễn tại UBND huyện Lệ Thủy. Đề xuất những giải pháp có tính khả thi trong cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông. Về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần phác họa bức tranh thực tiễn trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Lệ Thủy, nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa liên thông trong các dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Chương 2. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chương 3. Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 9 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 1.1. Khái quát chung về thủ tục hành chính 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính 1.1.3. Ý nghĩa của thủ tục hành chính. 1.1.4. Phân loại thủ tục hành chính 1.2. Cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông. 1.2.1. Khái niệm 1.2.2. Vai trò, ý nghĩa của cơ chế một cửa liên thông Thứ nhất, việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Thứ hai, đối với đội ngũ cán bộ, công chức: Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức; kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thứ ba, bước đầu tạo lập niềm tin của nhân dân vào cơ quan công quyền 1.2.3. Mục đích và nguyên tắc trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông 1.2.3.1. Mục đích 1.2.3.2. Nguyên tắc thực hiện 1.2.4. Cơ quan áp dụng cơ chế một cửa liên thông 10 1.2.5. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông 1.2.6. Các lĩnh vực quản lý được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 Cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông đến nay vẫn chưa thực sự được hiểu một cách thống nhất, tồn tại rất nhiều quan niệm khác nhau về vấn đề này. Tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, bản thân sử dụng quan niệm: Cơ chế “một cửa liên thông” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước. Mặc dù đã có nhiều giải pháp được triển khai, song cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông hiện nay vẫn nặng về hình thức, định tính, chủ quan và chưa đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo người dân. Bởi vậy mục tiêu của cải cách là đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC, hiệu quả cho cả người dân, tổ chức và chính quyền; việc phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu quản lý nhà nước. 11 Chương 2. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1. Tình hình cải cách hành chính tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2.1.1. Đặc điểm chung về điều kiện tự nhiên và KT-XH 2.1.2. Tình hình cải cách hành chính huyện Lệ Thủy năm 2016 2.1.2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính 2.1.2.2. Công tác cải cách thủ tục hành chính 2.1.2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 2.1.2.4. Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức, biên chế 2.1.2.5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 2.1.2.6. Cải cách tài chính công 2.1.2.7. Hiện đại hóa nền hành chính 2.1.2.8. Công tác nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính 2.2. Phân tích thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2.2.1. Quá trình triển khai triển khai mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Đầu tư cơ sở vật chất; 12 - Hạ tầng công nghệ thông tin - Phần mềm ứng dụng 2.2.2.1. Mục đích Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại UBND huyện; 2.2.1.2. Yêu cầu Cơ sở vật chất và trang thiết bị điện tử tại bộ phận TN&TKQ phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính hiện đại, văn minh và hiệu quả trong quá trình giải quyết yêu cầu về dịch vụ hành chính công của công dân, tổ chức. 2.2.1.3. Các giai đoạn triển khai thực hiện a) Giai đoạn từ 2010 đến 2012 b) Giai đoạn từ tháng 4/2012 đến nay 2.2.2. Về các lĩnh vực thủ tục triển khai thực hiện tại Bộ phận một cửa, quy trình giải quyết công việc và việc công khai thủ tục hành chính 2.2.2.1. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường được giải quyết tại Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực quản lý đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai. 2.2.2.2. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch 13 Thẩm quyền của UBND huyện gồm các thủ tục sau: Nhận lưu giữ di chúc; Cấp bản sao văn bản công chứng; Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; ... 2.2.2.3. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Thủ tục được thực hiện nhiều nhất là thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã; Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ gia đình 2.2.2.4. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội: Gồm các thủ tục: Cấp Sổ ưu đãi GD - ĐT cho người có công và con của họ; Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội; .... 2.2.2.5. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng: Gồm thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng. 2.2.3. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Bước 2: Kiểm tra hồ sơ Bước 3: Xử lý hồ sơ Bước 4: Duyệt, ký kết quả hồ sơ công việc Bước 5: Giao trả kết quả giải quyết hồ sơ 2.2.3.1. Những hạn chế tồn tại - Trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 14 Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết một số loại hồ sơ nhất là những lĩnh vực liên quan đến đất đai, nhà cửa còn phức tạp. Sự phối hợp giữa các các cơ quan nhất là các lĩnh vực có liên quan đến các ngành còn thiếu đồng bộ, chặt chẽ đã làm giảm tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân và gây phiền hà cho nhân dân. - Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính Tại Trung tâm giao dịch một cửa liên thông của UBND huyện: dù đã được xây dựng riêng trụ sở đạt tiêu chuẩn, với các trang thiết bị cần thiết song chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. - Xuất phát từ đội ngũ cán bộ, công chức tại Trung tâm giao dịch một cửa liên thông của UBND huyện Cán bộ còn rất trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong qua trình giải quyết công việc, việc nắm bắt những quy định của Pháp luật và các văn bản chỉ đạo liên quan trực tiếp đến công việc còn chưa kịp thời, đôi lúc lúng túng khi áp dụng pháp luật vào một số trường hợp cụ thể. - Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính Chưa có sự thống nhất về thành phần hồ sơ giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng ban chuyên môn. - Công tác tuyên truyền Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao. 15 2.2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế - Công tác chỉ đạo - Hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh. - Cơ sở vật chất. - Cán bộ, công chức, viên chức. - Đánh giá mức độ hài lòng 2.2.4. Tổ chức bộ máy và công chức tại Trung tâm giao dịch một cửa liên thông của Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy 2.2.4.1. Về tổ chức và trách nhiệm của Trung tâm một cửa liên thông Trung tâm giao dịch một cửa liên thông trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện do Phó Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách. 2.2.4.2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm một cửa liên thông UBND huyện Lệ Thủy đã Ban hành Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND, ngày 16/4/2012, Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Lệ Thủy. 2.2.4.3. Mối quan hệ giữa Bộ phận một cửa liên thông của UBND huyện với lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn - Mối quan hệ với Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Mối quan hệ với các phòng ban chuyên môn 16 2.2.4.4. Công chức tại Trung tâm giao dịch một cửa liên thông của Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy 2.2.5. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị 2.2.6. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân Thứ nhất, giải quyết công việc nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhân dân Thứ hai, thủ tục hành chính đơn giản, công khai 2.3. Đánh giá chung về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 2.3.1. Những kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” Sau khi chạy thử nghiệm phần mềm và đầu tư các thiểt bị phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức công dân, ngày 16/4/2012, mô hình một cửa liên thông tại Bộ phận TN &TKQ huyện Lệ Thủy đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công được cải thiện. 2.3.2. Hạn chế, khó khăn trong cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” Việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” là cách làm mới nên trong quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm nên chưa có định hướng rõ ràng và biện pháp cụ thể trong thời gian dài. 17 TIỂU KIẾT CHƯƠNG 2 Từ thực trạng cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông được triển khai trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Lệ Thủy đã cho thấy, thủ tục quá rườm rà, gây khó khăn cho tổ chức, công dân trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, một bộ phận công chức thừa hành nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho công dân thì thiếu trách nhiệm, có biểu hiện cửa quyền, thậm chí hách dịch, thiếu niềm nở, lễ phép khi tiếp xúc với công dân. Năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức ở địa phương còn hạn chế; sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa chặt chẽ đã ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết hồ sơ và mất nhiều thời gian, công sức của người dân; thời gian giải quyết thủ tục còn kéo dài quá thời hạn quy định, nhất là các thủ tục thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Từ những yêu cầu của thực tế trên ta thấy rằng cần có một hệ thống giải pháp thống nhất và những chế tài cụ thể để nâng cao chất lượng cải cách TTHC trong thời gian tới trên cả nước nói chung và UBND huyện Lệ Thủy nói riêng. 18 Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1. Phương hướng 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình 3.2.1. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành Trong thời gian tới, lãnh đạo UBND huyện cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện các kế hoạch đã vạch ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cần quan tâm thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cải cách thủ tục hành chính hiệu quả. 3.2.2. Nâng cao chất lượng công chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông Công chức đóng vai trò quan trọng trong hoạt động công vụ, xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị nói chung được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức. 3.2.3. Nâng cao năng lực phục vụ nhân dân tại UBND cấp huyện 19 3.2.3.1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính Công nghệ thông tin đang trở thành một lĩnh vực công nghệ hiện đại, phát triển hết sức nhanh chóng, thay đổi mọi mặt đời sống xã hội. Các ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần làm biến đổi về cơ bản trong phương thức hoạt động, nâng cao năng suất, hiệu quả, đồng thời kéo theo đó là những sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức và tư duy người lao động. Việc mở rộng ứng dụng công nghệ vào hoạt động của Trung tâm giao dịch một cửa liên thông sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác của cán bộ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học. 3.2.3.2. Tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại đặc biệt là công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ Khi giải quyết các thủ tục hành chính, cán bộ cần được trang bị những phương tiện cần thiết để việc thực thi công vụ hiệu quả và tránh sự tùy tiện. 3.2.3.3. Tiếp tục đơn giản và công khai hóa các thủ tục hành chính Việc đơn giản và công khai hóa các thủ tục hành chính trong việc giải quyết mối liên hệ giữa Nhà nước với công dân, tổ chức là điều kiện góp phần tăng cường hiệu quả của quá trình giải quyết các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. 3.2.4. Đẩy mạnh phân công, phân cấp 20 Mục tiêu của hoạt động này nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trên cơ sở phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền nhà nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 3.2.5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 3.3. Kiến nghị 3.3.1. Đối với Chính phủ 3.3.1.1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Hiện nay, việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều bất cập, thiếu tính đồng bộ thống nhất thậm chí còn mâu thuẫn với nhau đã gây khó khăn cho quá trình giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính trong cả nước nói chung cũng như thực tế đang diễn ra ở các phòng ban của UBND huyện. Để khắc phục tình trạng này cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo việc thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 3.3.1.2. Chính sách tiền lương Thực hiện mô hình mới đòi hỏi năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức phải nâng lên, khối lượng công việc nhiều hơn trước rất nhiều đặc biệt là ở cấp huyện. Do đó, Chính phủ nên thay đổi chính sách tiền lương, các chế độ phụ cấp phù hợp để khuyến khích, động viên tinh thần cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 21 3.3.1.3. Tăng biên chế hợp lý Tăng biên chế hợp lý cho cấp huyện đối với những địa phương thực hiện mô hình cơ chế “một cửa liên thông” vì khi áp dụng mô hình này, khối lượng công việc của cán bộ của các phòng ban chuyên môn, các huyện tăng lên rất nhiều. Số lượng biên chế mới này phải được tuyển chọn, đào tạo kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc. 3.3.2. Đối với UBND tỉnh Quảng Bình Đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp và cải tạo phòng làm việc, đầu tư trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng các bộ, công chức, viên chức... Điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức để các địa phương làm cơ sở nâng cấp trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. 3.3.3. Đối với UBND huyện Lệ Thủy Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải cách hành chính và công tác chỉ đạo đối với lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn để thực hiện tốt và hoàn thiện mô hình này. Thứ hai, tăng cường kinh phí cho công tác cải cách hành chính. Thứ ba, trang bị khẩn cấp các phương tiện làm việc tại Trung tâm giao dịch một cửa liên thông của UBND huyện đặc biệt là máy photocopy, máy in bởi vì các loại máy móc này hiện nay đã xuống 22 cấp và gây cản trở rất lớn đến việc tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả cho công dân, tổ chức. Đẩy nhanh tiến độ để đưa Phần mềm một cửa liên thông thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường vào hoạt động. Có kế hoạch triển khai mở rộng phần mềm một cửa liên thông từ UBND đến UBND cấp xã đối với 4 lĩnh lực còn lại là: Tư pháp, Xây dựng, Lao động thương binh và xã hội, Đăng ký kinh doanh. TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 Thực hiện các Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, Huyện ủy huyện Lệ Thủy đã ban hành Chương trình hành động và chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên. Những kết quả tích cực đã đạt được của cải cách thủ tục hành chính là đáng ghi nhận: bộ mặt của nền hành chính nhà nước đã bước đầu thay đổi, hướng tới phục vụ nhân dân, xã hội; số lượng các thủ tục được rà soát, đơn giản hóa tăng lên qua các năm, chất lượng giải quyết TTHC dần đáp ứng yêu cầu của thực tế, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế. Đặc biệt trong thời gian qua, TTHC tại UBND huyện Lệ Thủy vẫn còn rườm rà, chống chéo, nhiều văn bản quy định chưa rõ ràng khiến cho tổ chức, công dân phải chờ đợi, đi lại nhiều lần, gây tâm lý bức xúc không đáng có. Đội ngủ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền vừa thiếu lại vừa yếu làm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến trình cải cách TTHC... mặc dù được giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông song tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính còn gặp nhiều khó khăn, sự mâu thuẫn chồng chéo của các quy định, do các văn bản hướng dẫn không rõ ràng nên cùng một 23 thủ tục nhưng mỗi nơi lại có một cách hiểu và tổ chức thực hiện khác nhau, thiếu sự đồng nhất. Thực trạng này không chỉ diễn ra trong một phạm vi huyện Lệ Thủy, mà nó tồn tại hầu hết ở các huyện khác nói chung. Không phải ngẫu nhiên trong công cuộc CCHC, cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông lại được Đảng và Nhà nước chọn làm khâu đột phá, xuất phát từ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập, buộc chúng ta phải có các bước đi đúng hướng nhằm cải cách nhanh, mạnh và triệt để. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, xác định rõ tầm quan trọng, cần thiết của việc cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông, Chương 3 của luận văn đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. 24 KẾT LUẬN Cải cách hành chính nhà nước là bước đột phá lớn trong công cuộc đổi mới toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới nước ta đạt được trong những năm qua có đóng góp rất lớn từ những thành công của CCHC, là “tấm vé” đưa nước ta lên tầm cao mới, hội nhập sâu rộng, toàn diện với khu vực và thế giới. Đảng và Nhà nước ta xác định CCHC là nhiệm vụ xuyên suốt để đất nước vững bước trong một thế giới luôn vận động và phát triển. Cải cách thủ tục hành chính là một trong những bộ phận quan trọng của cải cách hành chính, trong đó việc triển khai áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân là điểm nhấn lớn nhất mang đến diện mạo mới cho nền hành chính, là bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân. Từ Trung ương đến địa phương, mô hình một cửa đã thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước cũng như giải quyết nhu cầu của tổ chức và công dân. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, nhiều cấp, tùy thuộc vào điều kiện khác nhau, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông vẫn tồn tại nhiều hạn chế, hiệu lực và hiệu quả chưa được phát huy trong thực tế, nhất là đối với cấp huyện nơi còn có những mặt chưa hoàn thiện, thiếu tính ổn định, nguồn lực tổ chức thực hiện còn chưa đảm bảo, đồng bộ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_cai_cach_thu_tuc_hanh_chinh_theo_co_che_mot.pdf
Luận văn liên quan