Tóm tắt Luận văn Pháp luật về hoạt động thu bảo hiểm xã hội của tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam

Luận văn được thực hiện trên cơ sở vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi tiềm năng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luận văn cũng vận dụng cơ sở lý luận của triết học Mác-Lê Nin, thế giới quan duy vật biện chứng và các nguyên tắc, phương pháp của lý luận Nhà nước và pháp luật trong điều kiện mới. Theo đó, tác giả đặc biệt chú ý vận dụng phương pháp biện chứng và nhiều phương pháp nghiên cứu như liệt kê, phân tích, so sánh, tổng hợp trong quá trình giải quyết những vấn đề mà đề tài đặt ra.

pdf15 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Pháp luật về hoạt động thu bảo hiểm xã hội của tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐỖ THỊ HẰNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THU BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐỖ THỊ HẰNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THU BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Thƣơng Huyền Hà nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: - Luận văn này là sản phẩm nghiên cứu của cá nhân tôi; - Số liệu trong luận văn được điều tra trung thực; - Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. HỌC VIÊN Đỗ Thị Hằng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT......................................................................ii DANH MỤC CÁC BẢNG.......................................................................................iii PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ................................................................................ 1 2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn ................................................................. 2 2.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................... 2 2.2. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................................... 2 3. Tình hình nghiên cứu đề tài ............................................................................................. 3 4. Mục đích, nhiệm vụ của Luận văn .................................................................................. 3 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của Luận văn .............................................. 4 6. Những đóng góp của Luận văn ....................................................................................... 4 7. Kết cấu của Luận văn ....................................................................................................... 5 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ PHÁP LUẬT VỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ............................................................... 6 1.1. Lý luận chung về thu bảo hiểm xã hội ......................................................................... 6 1.1.1. Khái niệm thu bảo hiểm xã hội..6 1.1.2. Nguyên tắc thu bảo hiểm xã hội ................................................................................ 8 1.1.3. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội .................................................................... 9 1.1.4. Vai trò của thu bảo hiểm xã hội......................................................................10 1.2. Pháp luật về thu bảo hiểm xã hội.......................................................................13 1.2.1. Khái niệm pháp luật thu bảo hiểm xã hội ............................................................... 13 1.2.2. Nội dung pháp luật về thu bảo hiểm xã hội .............. Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Ý nghĩa pháp luật thu bảo hiểm xã hội...........................................................15 1.3. Pháp luật thu bảo hiểm xã hội của một số quốc gia trên thế giới .... Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Pháp luật thu bảo hiểm xã hội của Trung Quốc ....... Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Pháp luật thu bảo hiểm xã hội của Thái Lan ............ Error! Bookmark not defined. 1.3.3. Pháp luật thu bảo hiểm xã hội của Đức .................................................................. 17 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG.................................................................................20 2.1. Thực trạng quy định pháp luật về thu bảo hiểm xã hội......................................20 2.1.1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ......................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Tiền lương làm căn cứ thu bảo hiểm xã hội ............. Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Quy định về tỷ lệ thu bảo hiểm xã hội ...................... Error! Bookmark not defined. 2.1.4. Phương thức thu bảo hiểm xã hội ........................................................................... 27 2.1.5. Quỹ bảo hiểm xã hội và đầu tư, tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội ....................... 28 2.1.6. Trách nhiệm tổ chức thu bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội ......... 32 2.1.7. Quy trình thu bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ... Error! Bookmark not defined. 2.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về thu bảo hiểm xã hội của tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam.............................................................................................................36 2.2.1. Những kết quả đạt được ............................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Những hạn chế còn tồn tại..............................................................................43 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM .................... Error! Bookmark not defined. 3.1. Những yêu cầu đặt ra .................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thu bảo hiểm xã hội 57 KẾT LUẬN ......................................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................... 77 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. ASXH: An sinh xã hội 2. BHXH: Bảo hiểm xã hội 3. BHYT: Bảo hiểm y tế 4. BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG STT Ký hiệu bảng Tên bảng 1 Bảng 1.1 Tỷ lệ đóng BHXH ở một số địa phương của Trung Quốc 2 Bảng 2.1 Bảng số liệu về số người tham gia BHXH giai đoạn 1995- 2013 3 Bảng 2.2 Kết quả thu BHXH và tỷ lệ so với số chi các chế độ BHXH giai đoạn 1995-2013 4 Bảng 2.3 Tình hình hoạt động đầu tư quỹ BHXH giai đoạn 1997-2009 5 Bảng 2.4 Danh mục và vốn đầu tư quỹ BHXH năm 2011 6 Bảng 2.5 Bảng số liệu về số vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước vay từ quỹ BHXH năm 2011 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu BHXH, BHYT là trụ cột quan trọng trong hệ thống ASXH của mỗi quốc gia, góp phần thực hiện công bằng, ổn định xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế . Đối với nước ta, ngay từ khi thành lập Đảng và Nhà nước ta đã thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện các chế độ, chính sách ASXH đối với cán bộ, công chức, quân nhân và người lao động thuộc các thành phần kinh tế. Trong công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế không ngừng phát triển đời sống nhân được cải thiện và nâng cao, tuy nhiên một bộ phận người lao động còn bấp bênh không đảm bảo do gặp phải những rủi ro như thiếu việc làm, ốm đau, tuổi già Để bù đắp một phần thiếu hụt đó, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng xây dựng và hoàn thiện đường lối, chính sách về chế độ BHXH, BHYT. Điều này đã được thể hiện ở trong các văn kiện Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI của Đảng và được cụ thể hóa thành các quy định pháp luật. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự cố gắng vượt bậc của ngành BHXH nên các chế độ BHXH được thực hiện ngày càng tốt hơn; công tác thu, chi, quản lý quỹ và giải quyết chế độ chính sách BHXH cho các đối tượng theo luật định đi vào nền nếp, tạo điều kiện thuận lợi và niềm tin cho những người tham gia và hưởng các chế độ BHXH. Để phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nước ta và nhu cầu của người lao động, ngày 09/01/2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2003/NĐ-CP, Luật BHXH được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, đối tượng tham gia BHXH không còn tập trung vào các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước nữa mà được mở rộng tới các doanh nghiệp ngoài quốc doanh như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hưu hạn, hợp tác xã, hộ kinh doanh các thể, số người tham gia ngày càng tăng, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Song song với thu BHXH thì việc chi trả cho đối tượng hưởng chế độ BHXH ngày càng nhiều, do đó BHXH cần có một lượng tiền đủ lớn để đảm bảo cho công tác chi trả các chế độ BHXH. Để đạt được mục tiêu đó thì việc tham gia BHXH đóng góp vào quỹ BHXH là một nhiệm vụ rất quan trọng, có thể coi quỹ BHXH là sự sống còn của hệ thống BHXH, đảm bảo cho hệ thống hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ. Trong đó nhiệm vụ thu BHXH là nhiệm vụ quan trọng có thể coi đó là đầu vào của ngành BHXH. Có thể thấy, để chính sách BHXH phát triển bền vững, việc nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tài chính, bảo tồn và tăng trưởng quỹ BHXH đã và đang trở nên hết sức cần thiết và cấp bách. Trong đó vấn đề trọng tâm là việc đánh giá thực trạng pháp luật về thu BHXH và tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thu BHXH của tổ chức BHXH. Với mong muốn góp một phần nhỏ trong việc nghiên cứu pháp luật về thu BHXH và tìm ra phương hướng hoàn thiện, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài “Pháp luật về hoạt động thu bảo hiểm xã hội của tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam” cho Luận văn Cao học Luật. Việc nghiên cứu đề tài này có một ý nghĩa rất quan trọng, cần thiết đối với việc nâng cao hiệu quả thu BHXH nói riêng và đối với sự phát triển bền vững của chính sách ASXH nói chung. 2. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của luận văn 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu Luận văn xác định đối tượng nghiên cứu của đề tài là các quy định pháp luật về thu BHXH. Từ đó Luận văn tìm hiểu thực trạng áp dụng pháp luật về thu BHXH của tổ chức BHXH Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mảng pháp luật này. 2.2. Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ Luận văn Thạc sĩ Luật học, tác giả không tham vọng nghiên cứu sâu và tìm hiểu chi tiết toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc hình thành và phát triển của pháp luật về thu BHXH, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cơ quan, ở từng thời kỳ mà sẽ tập trung nghiên cứu nội dung các quy định pháp luật về thu BHXH và thực trạng pháp luật về thu BHXH kể từ khi tổ chức BHXH Việt Nam được thành lập năm 1995 đến nay. 3. Tình hình nghiên cứu đề tài Nội dung pháp luật về BHXH nói chung là một đề tài phổ biến nhưng những nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật thu BHXH lại chưa có nhiều. Một số công trình khoa học nghiên cứu về thu BHXH có thể kể đến như: - Thực trạng quản lý thu BHXH hiện nay và các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thu (Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Nguyễn Văn Châu, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, năm 1996, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ); - Cơ sở khoa học hoàn thiện quy trình quản lý thu BHXH (Chủ nhiệm đề tài: Tiến sỹ Dương Xuân Triệu, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học BHXH Việt Nam, năm 1999, Đề tài khoa học); - Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Việt Nam hiện nay (Nông Hữu Tùng, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2000, Khóa luận tốt nghiệp); - Hoàn thiện quản lý thu BHXH khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam (Trần Quốc Túy, BHXH Việt Nam, năm 2000, Luận văn thạc sỹ); - Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Trần Ngọc Tuấn, Đại học Đà Nẵng, 2002, Luận văn thạc sỹ); - Công tác quản lý thu BHXH giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp (Lại Hữu Hiệp, Đại học Công đoàn, 2003, Chuyên đề tốt nghiệp); - Hoàn thiện công tác kiểm soát thu tại BHXH tỉnh Bình Định (Võ Năm, Đại học Đà Nẵng, 2013, Luận văn thạc sỹ). Nội dung chủ yếu của các công trình nghiên cứu khoa học kể trên hầu hết đề cập đến vấn đề thu BHXH trên phương diện kinh tế học. Tuy nhiên, để phục vụ cho mục đích nghiên cứu hoạt động thu BHXH trên phương diện kinh tế, các công trình kể trên đều có đề cập phần nào và đưa ra một số đánh giá, nhận định về ưu, nhược điểm của các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thu BHXH. 4. Mục đích, nhiệm vụ của Luận văn Mục đích nghiên cứu của Luận văn là góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận cũng như một số nội dung cơ bản của các quy định pháp luật về thu BHXH, thực trạng áp dụng pháp luật về thu BHXH của tổ chức BHXH Việt Nam, trên cơ sở đó có những đánh giá và kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện mảng pháp luật này. Để thực hiện mục đích trên Luận văn có những nhiệm vụ sau đây: - Nghiên cứu, tìm hiểu khái niệm về BHXH và thu BHXH; vai trò, ý nghĩa của thu BHXH; sự cần thiết phải điều chỉnh hoạt động thu BHXH của tổ chức BHXH Việt Nam bằng pháp luật. - Nghiên cứu nội dung các quy định pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về thu BHXH của tổ chức BHXH Việt Nam. - Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thu BHXH và nâng cao hiệu quả về thu BHXH của tổ chức BHXH Việt Nam. 5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu của Luận văn Luận văn được thực hiện trên cơ sở vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi tiềm năng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luận văn cũng vận dụng cơ sở lý luận của triết học Mác-Lê Nin, thế giới quan duy vật biện chứng và các nguyên tắc, phương pháp của lý luận Nhà nước và pháp luật trong điều kiện mới. Theo đó, tác giả đặc biệt chú ý vận dụng phương pháp biện chứng và nhiều phương pháp nghiên cứu như liệt kê, phân tích, so sánh, tổng hợp trong quá trình giải quyết những vấn đề mà đề tài đặt ra. 6. Những đóng góp của Luận văn - Nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định pháp luật về thu BHXH; phân tích ưu, nhược điểm của một số quy định cụ thể. - Phân tích, đánh giá mặt tích cực và hạn chế trong thực trạng áp dụng pháp luật về thu BHXH của tổ chức BHXH Việt Nam. - Đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thu BHXH và nâng cao hiệu quả thu BHXH của tổ chức BHXH Việt Nam. - Từ những nghiên cứu chung về BHXH trong nước, luận văn sẽ đưa ra một số vấn đề lý luận về pháp luật thu BHXH nói riêng và pháp luật về BHXH nói chung. 7. Kết cấu của Luận văn Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, Luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thu bảo hiểm xã hội và pháp luật về thu bảo hiểm xã hội. Chương 2: Thực trạng pháp luật về thu bảo hiểm xã hội và thực tiễn áp dụng. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tài liệu tiếng Việt * Văn kiện của Đảng 1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI. * Văn bản pháp luật 2. Quốc Hội (2006), Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, Hà Nội. 3. Quốc Hội (2008), Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12, Hà Nội. 4. Quốc Hội (2012), Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13, Hà Nội. 5. Quốc Hội (2014), Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, Hà Nội. II. Giáo trình, các công trình nghiên cứu, tạp chí, báo cáo 6. Lê Phan Anh (2013), Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội cần hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, năm thứ 15, số 225, tr.19-20-21. 7. Nguyễn Hải Anh (2010), Sự cần thiết phải củng cố, tăng cường công tác pháp chế, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, năm thứ 12, số 151, tr.18-19. 8. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1996), Báo cáo tổng kết năm 1995, Hà Nội. 9. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1997), Báo cáo tổng kết năm 1996, Hà Nội. 10. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1997), Báo cáo quyết toán tài chính năm 1996, Hà Nội. 11. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1998), Báo cáo tổng kết năm 1997, Hà Nội. 12. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1998), Báo cáo quyết toán tài chính năm 1997, Hà Nội. 13. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1999), Báo cáo tổng kết năm 1998, Hà Nội. 14. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1999), Báo cáo quyết toán tài chính năm 1998, Hà Nội. 15. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2000), Báo cáo tổng kết năm 1999, Hà Nội. 16. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2000), Báo cáo quyết toán tài chính năm 1999, Hà Nội. 17. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2001), Báo cáo tổng kết năm 2000, Hà Nội. 18. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2001), Báo cáo quyết toán tài chính năm 2000, Hà Nội. 19. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2002), Báo cáo tổng kết năm 2001, Hà Nội. 20. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2002), Báo cáo quyết toán tài chính năm 2001, Hà Nội. 21. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2003), Báo cáo tổng kết năm 2002, Hà Nội. 22. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2003), Báo cáo quyết toán tài chính năm 2002, Hà Nội. 23. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2004), Báo cáo tổng kết năm 2003, Hà Nội. 24. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2004), Báo cáo quyết toán tài chính năm 2003, Hà Nội. 25. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2005), Báo cáo tổng kết năm 2004, Hà Nội. 26. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2005), Báo cáo quyết toán tài chính năm 2004, Hà Nội. 27. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2012), Báo cáo tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội 2007-2011, Hà Nội. 28. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2012), Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2011, Hà Nội. 29. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2014), Báo cáo tình hình thu, chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế giai đoạn 2011-2014, Hà Nội. 30. Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội (2011), Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2020, Hà Nội. 31. ThS. Nguyễn Văn Dụng (2012), Nghiên cứu hoàn thiện Luật Bảo hiểm xã hội từ thực tiễn, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, năm thứ 14, số 214, tr.18-19-20. 32. ThS. Nguyễn Dương (2012), Thực trạng và giải pháp phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, năm thứ 14, số 216, tr.31-32 33. ThS. Phạm Trường Giang (2006), Một vài ý kiến về cơ chế Thu Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, năm thứ 08, số 89, tr.32-33. 34. ThS. Phạm Trường Giang (2006), Một vài ý kiến về cơ chế Thu Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, năm thứ 08, số 89, tr.32-33. 35. Lê Bạch Hồng – Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2009), Vai trò của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế đối với an sinh xã hội của đất nước, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, năm thứ 11, số 142, tr.7-8-9-10. 36. Phạm Minh Huân – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh &Xã hội (2013), Phương án cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, năm thứ 15, số 239, tr.16-17-18. 37. Trần Đình Liệu (2011), Chỉ đạo quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu Thu, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, năm thứ 13, số 171, tr.16-17-18. 38. ThS. Hoàng Minh Tuấn (2013), Đề xuất giải pháp phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, năm thứ 15, số 221, tr.22-23-24. 39. Nông Hữu Tùng (2000), Thực trạng thu nộp quỹ Bảo hiểm xã hội và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ Bảo hiểm xã hội hiện nay, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội. III. Tài liệu từ Internet 40. 41. 42. 43. 44. www.vi.wikipedia.org B. Tài liệu tiếng Anh 45. own-great-wall/ 46. 47. www.americanheritage.yourdictionary.com 48. _INSTRUMENT_ID:312247 49. 50.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050004793_2344.pdf