Tóm tắt Luận văn Quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh

Quản lý thu NSNN tại Thành phố Tây Ninh là vấn đề nhạy cảm và có ý nghĩa to lớn về cả lý luận và thực ti n, cần phải đáp ứng cả nhiệm vụ khai thác tốt các nguồn thu, bồi dưỡng các nguồn thu cho ngân sách, bên cạnh đó phải khuyến khích được phát triển sản xuất kinh doanh của các cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế. Với sự đầu tư trong quá trình nghiên cứu luận văn đ hoàn thành, đáp ứng được yêu cầu của luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công với nh ng nội dung khoa học sau: Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở khoa học về NSNN, thu NSNN, quản lý thu NSNN. Luận giải nh ng nội dung như khái niệm, mục đích, yêu cầu, các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách cũng như nội dung quản lý thu NSNN. Tham khảo kinh nghiệm quản lý thu NSNN một số địa phương trong địa bàn tỉnh cũng như các địa bàn khác trong nước, trên cơ sở đó rút ra nh ng vấn đề cần nghiên cứu cho quản lý thu NSNN tại Thành phố Tây Ninh. Thứ hai, khảo sát và phân tích thực trạng quản lý thu NSNN tại Thành phố Tây Ninh từ năm 2012 đến năm 2016, chỉ ra nh ng tồn tại, hạn chế đang cần xử lý hiện nay và các nguyên nhân của các hạn chế đó. Thứ ba, trên chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước nói chung, của Thành phố Tây Ninh nói riêng và định hướng hoàn thiện công tác quản lý thu NSNN đề xuất hệ thống giải pháp, đưa ra một số24 kiến nghị đối với cơ quan h u quan trong việc quản lý thu NSNN tại Thành phố Tây Ninh. Nh ng giải pháp đưa ra phù hợp với tình hình thực tế và có giá trị thực ti n nhất định cho công tác quản lý, đặc biệt là quản lý thu NSNN tại địa phương trong giai đoạn tiếp theo cũng như định hướng đến năm 2020. Do nhiều hạn chế khách quan, chủ quan cũng như kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi nh ng sai sót, tác giả vô cùng trân trọng biết ơn sự thông cảm cũng như sự góp ý của quý Thầy – Cô về nh ng thiếu sót trên./.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 525 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ NGỌC THU QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG \ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. MAI ĐÌNH LÂM Ngƣời phản biện 1: TS Nguyễn Huy Hoàng Ngƣời phản biện 2: TS. Đinh Công Tiến Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: P 211 Nhà A Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số 10 – đường 3/2 – Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh Thời gian: 15h00 ngày 20/7/2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Quản lý thu ngân sách nhà nước là khâu rất quan trọng của chính sách tài chính quốc gia. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhằm đảm bảo tập trung nguồn lực tài chính của quốc gia vào tay Nhà nước để đảm bảo các nhiệm vụ chi tiêu, điều tiết một cách hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế, kiểm soát, phát hiện, khai thác, bồi dưỡng, tính toán chính xác các nguồn tài chính của đất nước và động viên vào ngân sách Nhà nước một cách công bằng, hợp lý là vấn đề được Nhà nước cũng như chính quyền các địa phương rất quan tâm. Thành phố Tây Ninh được thành lập năm 2013, hiện là đô thị loại III và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, hành chính của tỉnh Tây Ninh cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 100 km về phía Tây Bắc, có vị trí chiến lược quan trọng, là khu vực huyết mạch giao nhau gi a thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 22B đến các cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát của tỉnh. Từ nh ng lý do trên, tác giả đ mạnh dạn chọn đề tài: ‘‘Quản lý thu ngân sách Nhà nước t i Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh’’ để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn cao học chuyên ngành quản lý công của mình. 2 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hiện nay, lĩnh vực Quản lý thu ngân sách là vấn đề rất cấp thiết, do đó đ có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và nhiều công trình nghiên cứu thực ti n ở nhiều địa phương nói chung với các góc độ khác nhau, cụ thể: Tài liệu ngoài nước: Harvey S.Rosen (2005) trong tác phẩm Public Finance đ nghiên cứu nh ng vấn đề cơ bản liên quan đến tài chính công. Harberger, Arnold C (2004) với hướng nghiên cứu về Taxation, Resource Allocation, and Welfare” được đề cập trong tác phẩm “In Taxation and Welfare , tác giả đ mô tả các vấn đề cơ bản liên quan đến thuế. Tài liệu trong nước: Sử Đình Thành (2009) với nghiên cứu Tài chính công và phân tích chính sách thuế . Ngân hàng thế giới (2011) Cải cách thuế ở Việt Nam: Hướng tới một hệ thống hiệu quả và công bằng hơn . Luận văn cao học: Luận văn thạc sỹ của Tô Minh Huê (2013) với tiêu đề Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác hiệu quả thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang . 3 Luận văn thạc sỹ quản lý hành chính công của Lê Văn Nghĩa (2012): “ uản l thu ngân sách nhà nước trên địa bàn c p hu ện ở tỉnh ”. Nguy n Hồng Linh (2012) trong luận văn thạc sỹ với nội dung về “Hoàn thiện quản l thu ngân sách nhà nước ở hu ện Chư ê, tỉnh Gia ai”. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích Mục đích của nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách Nhà nước tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 3.2. Nhiệm vụ - Hệ thống hóa khung lý thuyết về quản lý thu ngân sách Nhà nước. - Đánh giá thực trạng quản lý thu ngân sách Nhà nước tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu ngân sách Nhà nước tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung hoạt động quản lý 4 thu ngân sách Nhà nước tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Phạm vi thời gian: thời gian giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách Nhà nước tại Thành phố Tây Ninh đến năm 2020 và các năm tiếp theo. Phạm vi nội dung: Đề tài nghiên cứu quản lý thu ngân sách Nhà nước trong phạm vi được phân cấp tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phƣơng pháp luận Đề tài nghiên cứu dựa trên phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin: chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để triển khai các phương pháp nghiên cứu cụ thể trong đề tài nghiên cứu. 5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp 5 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa khoa học - Hệ thống hóa khung lý thuyết về Quản lý thu ngân sách Nhà nước. - Phân tích và đánh giá một cách khoa học thực trạng quản lý thu ngân sách Nhà nước tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp hoàn thiện. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu trong lĩnh vực hành chính, đặc biệt là thuế, quản lý tài chính công. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về quản l thu ng n sách Nhà nƣớc Chương 2: Thực trạng Quản l thu ng n sách Nhà nƣớc tại Thành phố T y Ninh, tỉnh T y Ninh Chương 3: Định hƣớng và giải pháp hoàn thiện quản l thu ng n sách Nhà nƣớc tại Thành phố T y Ninh, tỉnh T y Ninh 6 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1. Những vấn đề chung về thu ng n sách Nhà nƣớc 1.1.1. Thu ng n sách và cơ cấu thu ng n sách Nhà nƣớc Theo Luật NSNN đ được Quốc hội nước Cộng Hòa X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/06/2015: Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các hoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một hoảng thời gian nh t định do cơ quan Nhà nước có thẩm qu ền qu ết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước . Theo giáo trình Quản lý tài chính công (2011) của Học viện Hành chính Quốc gia, thì: “Thu N NN là việc Nhà nước hu động một phần nguồn lực của xã hội hình thành nên quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước nhằm đảm bảo các nhu cầu chi tiêu xác định của Nhà nước”. 1.1.2. Vai trò của thu ng n sách Nhà nƣớc NSNN có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động KT- XH, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước và bao gồm hai hoạt động thu và chi ngân sách. Vai trò của NSNN luôn gắn liền với vai trò của Nhà nước theo chiến lược, định hướng phát triển của KT- XH trong từng thời kỳ nhất định. 7 1.1.3. Các nh n tố tác động đến thu NSNN 1.1.3.1. Thu nhập GDP bình quân đầu người Chỉ tiêu GDP bình quân đầu người phản ánh tốc độ tăng trưởng và phát triển của một quốc gia. Mức GDP bình quân đầu người càng cao thì khả năng tiêu dùng của dân chúng được bảo đảm, đồng thời người dân cũng có điều kiện tiết kiệm để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, phát triển và ngược lại. 1.1.3.2. Tỷ suất doanh lợi trong nền kinh tế Tỷ suất lợi nhuận trong nền kinh tế phản ánh hiệu quả của đầu tư phát triển kinh tế, tỷ suất lợi nhuận càng cao phản ánh hiệu quả đầu tư càng lớn và ngược lại. Tỷ suất lợi nhuận cao, nguồn tài chính lớn mới có khả năng để quyết định đến việc nâng cao tỷ lệ động viên của NSNN. 1.1.3.3. Mức độ trang trải các khoản chi phí của Nhà nước Thu NSNN là nhằm mục đích trang trải các chi phí của Chính phủ, mức chi tiêu của Chính phủ càng cao thì một trong các biện pháp hiệu quả là nâng tỷ lệ động viên vào NSNN. 1.1.3.4. Tổ chức bộ máy thu nộp Nhân tố này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu, do vậy trong hoạt động thu cần phải: tổ chức bộ máy thu nộp gọn nhẹ, đạt hiệu quả, chống được thất thu do trốn, lậu thuế góp phần tích cực tăng hiệu quả thu NSNN. 8 1.1.4. Thu ng n sách cấp huyện trong hệ thống ng n sách Nhà nƣớc 1.1.4.1. Hệ thống ngân sách Nhà nước Ở Việt Nam, việc tổ chức hệ thống ngân sách cũng dựa vào hệ thống các đơn vị hành chính. 1.1.4.2. Thu ngân sách nhà nước cấp Huyện 1.2. Quản l thu ng n sách Nhà nƣớc cấp huyện 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm quản l thu ng n sách Nhà nƣớc cấp Huyện uản l thu N NN c p hu ện là quá trình Nhà nước sử dụng tổng hợp các công cụ, biện pháp dựa trên qu ền lực chính trị của Nhà nước để tập trung các nguồn lực trong nền KT-XH tại địa phương cho Nhà nước theo qu định của pháp luật và iểm soát các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách theo đúng mục tiêu mà Nhà nước đã đề ra. (Giáo trình Quản lý tài chính công, Học viện Hành chính Quốc gia, 2011). 1.2.2. Sự cần thiết quản l thu ng n sách Nhà nƣớc cấp huyện Thứ nh t, do ngân sách cấp huyện có vai trò quan trọng trong việc điều tiết kinh tế phát triển kinh tế, kích thích phát triển sản xuất Thứ hai, do ngân sách cấp huyện có vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề x hội 9 Thứ ba, xây dựng, thực hiện các phần kế hoạch kinh tế - xã hội huyện là đơn vị hành chính cơ sở 1.2.3. Nội dung quản l thu ng n sách Nhà nƣớc cấp huyện 1.2.3.1. Hệ thống văn bản quản lý thu ngân sách cấp huyện Hiện nay, quản lý thu ngân sách nói chung và quản lý thu ngân sách cấp huyện nói chung chịu sự điều chỉnh của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan 1.2.3.2. Tổ chức bộ máy thu nộp ngân sách cấp huyện Bộ máy thu nộp ngân sách cấp huyện tập trung chủ yếu tại Chi Cục thuế Thị x (thành phố), gồm có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng. 1.2.3.3. Lập dự toán thu ngân sách Dự toán NSNN hàng năm được lập làm căn cứ cho việc ra kế hoạch của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thu. Trong quá trình lập dự toán, có quy định cụ thể về thời gian thực hiện theo từng nội dung cụ thể. 1.2.3.4. Chấp hành dự toán thu ngân sách Triển khai thực hiện các chỉ tiêu thu trong kế hoạch ngân sách năm từ khả năng, dự kiến thành hiện thực. Từ đó, góp phần thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH của Nhà nước. 10 1.2.3.5. Quyết toán thu ngân sách Yêu cầu của qu ết toán thu ngân sách Nhà nước Trình tự lập, xét du ệt, thẩm định và phê chuẩn qu ết toán thu ngân sách Nhà nước 1.2.3.6. Công tác thông tin tuyên truyền Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế (Điều 14, 15 của Luật Quản lý thuế). 1.2.3.7. Kiểm tra, giám sát và thanh tra trong quá trình thực hiện thu ngân sách Nhà nước 1.3. Kinh nghiệm của một số địa phƣơng và bài học rút ra đối với Thành phố T y Ninh trong quản l thu ng n sách Nhà nƣớc 1.3.1. Kinh nghiệm của một số địa phƣơng 1.3.1.1. Kinh nghiệm quản lý thu ngân sách của Quận 1 – Tp HCM 1.3.1.2. Kinh nghiệm quản lý thu ngân sách của của huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh 1.3.1.3. Kinh nghiệm quản lý thu ngân sách của của huyện Trãng Bàng – tỉnh Tây Ninh 11 1.3.1.4. Kinh nghiệm quản lý thu ngân sách của của Th Cam Ranh - tỉnh Khánh H a 1.3.2. Bài học rút ra đối với Thành phố T y Ninh Từ kinh nghiệm quản lý thu NSNN của Quận 1 – thành phố Hồ Chí Minh; Huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh; huyện Tr ng Bàng – tỉnh Tây Ninh và thị x Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa, có thể rút ra một số bài học, nội dung tham khảo, có thể vận dụng vào quản lý thu NSNN đối với thành phố Tây Ninh. 12 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 Chương 1 đ hệ thống hóa nh ng vấn đề về ngân sách Nhà nước, thu ngân sách Nhà nước và quản lý thu ngân sách Nhà nước cấp huyện – cụ thể là Thành phố Tây Ninh. Trong đó, trình bày nh ng vấn đề chung về ngân sách Nhà nước, thu ngân sách Nhà nước, các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước và quản lý thu ngân sách nhà nước cấp huyện trên cơ sở khoa học về quản lý thu Ngân sách Nhà nước và các quy định luật pháp hiện hành của Việt Nam. Trình bày kinh nghiệm về quản lý thu ngân sách Nhà nước ở các địa bàn giáp ranh Thành phố Tây Ninh cũng như ở nh ng khu vực khác trong cả nước, cụ thể như tại Quận 1 – thành phố Hồ Chí Minh, huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh, huyện Tr ng Bàng – tỉnh Tây Ninh và thị x Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa, đối chiếu với các quy định về quản lý thu ngân sách Nhà nước của từng vùng và thực tế phát sinh ở nh ng địa bàn nói trên để nghiên cứu áp dụng trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước tại Thành phố Tây Ninh – tỉnh Tây Ninh. 13 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH - TỈNH TÂY NINH 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội ảnh hƣởng đến quản l thu ng n sách Nhà nƣớc tại Thành phố T y Ninh, tỉnh T y Ninh 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1. V trí đ a lý 2.1.1.2. Đ a hình 2.1.1.3. Khí hậu 2.1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên 2.1.2. Tình hình kinh tế hội của Thành phố T y Ninh Đặc điểm kinh tế Dân số và lao động Mức độ trang trải các khoản chi phí của Nhà nước 2.2. Tình hình thu, chi ng n sách Nhà nƣớc tại thành phố T y Ninh - tỉnh T y Ninh Theo báo cáo thực tế về tình hình thu chi của Thành phố Tây Ninh trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016: Tổng thu ngân sách từ năm 2012 đến năm 2016 tăng đều qua các năm với các nguồn thu chủ yếu là thu ngoài quốc doanh, thu trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, 14 thu tiền sử dụng đất, thu khác; các nguồn thu còn lại như thuế tài nguyên, thuế môi trường, thuế nhà đất chưa khai thác hết nguồn thu hiệu quả mặc dù khu vực ngoại thành của Thành phố Tây Ninh tập trung các mỏ đá Núi Phụng, Núi Bà, khu vực khai thác đất, sỏiđể phát triển cơ sở hạ tầng, đường xá trong khu vực. 2.3. Thực trạng quản l thu ng n sách Nhà nƣớc tại thành phố T y Ninh, tỉnh T y Ninh Trong giai đoạn từ 2012-2016 tổng thu ngân sách Thành phố Tây Ninh đạt 1.376.468 triệu đồng, tốc độ tăng thu bình quân 14,16%/năm. Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn còn thấp so với chi thường xuyên, trung bình trong cả giai đoạn tỷ lệ này trung bình là 15,45%/năm. 2.3.1. Tình hình ban hành văn bản quản l thu ng n sách Nhà nƣớc tại Thành phố T y Ninh Hiện nay, để thực hiện tốt công tác tài chính về thu ngân sách cũng như chi ngân ngân sách của Thành phố Tây Ninh thì công tác tài chính được quản lý bởi một hệ thống các tổ chức, Ban Ngành có mối liên hệ với nhau. Ngành Thuế, Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Tài chính có liên quan mật thiết và hỗ trợ nhau để đảm bảo quản lý tốt nguồn thu - chi ngân sách Nhà nước. 15 2.3.2. Tổ chức bộ máy thu ng n sách Nhà nƣớc tại Thành phố Tây Ninh Hiện nay, bộ máy quản lý thu ngân sách tại Thành phố Tây Ninh trước hết là UBND Thành phố Tây Ninh căn cứ vào dự toán ngân sách được duyệt giao về cho các đơn vị cấp dưới là Phòng Tài chính, KBNN thành phố, Chi Cục thuế Thành phố. Trong đó, việc thực hiện thu ngân sách trực tiếp là Chi cục thuế Thành phố Tây Ninh với tổng số cán bộ là 76 người tính đến 2016 gồm l nh đạo và các Đội cấp dưới hỗ trợ việc thu thuế. 2.3.3. Công tác lập dự toán thu ng n sách Công tác lập dự toán luôn được xem là khâu rất quan trọng, nó quyết định chất lượng việc phân bổ để sử dụng ngân sách Nhà nước và là cơ sở kiểm soát nguồn thu và chi ngân sách hàng năm của Thành phố Tây Ninh. 2.3.4. Công tác quyết toán thu ng n sách Nhà nƣớc Hiện nay, quyết toán ngân sách được thực hiện theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/11/2008 về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm. 2.3.5. Thanh tra, kiểm tra quản l thu ng n sách Nhà nƣớc Công tác thanh tra là một trong bốn chức năng chính, quan trọng của ngành Thuế. Trong nh ng năm gần đây, kinh tế tiếp tục được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn, tình hình triển khai nhiệm vụ thu NSNN của ngành thuế cũng rất nặng nề. 16 2.3.6. Công tác thông tin tuyên truyền Thành phố Tây Ninh đ triển khai các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn định kỳ và thường xuyên về quyết toán 2.4. Đánh giá chung 2.4.1. Kết quả đạt đƣợc Trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước nh ng năm qua, Thành phố Tây Ninh đ đạt được nh ng kết quả khả quan, thu ngân sách hàng năm đều cao hơn năm trước, tốc độ tăng thu cao và đều qua các năm, tỷ lệ nợ tồn đọng thuế khống chế giảm đến mức thấp nhất. 2.4.2. Hạn chế và nguyên nh n Bên cạnh nh ng kết quả đạt được, quản lý thu ngân sách Nhà nước của Thành phố Tây Ninh trong thời gian qua còn có nhiều hạn chế cụ thể đó là: Thứ nh t, hâu dự toán thu còn th p so với thực tế bên cạnh tỷ lệ thực hiện dự toán cao, từ đó chính qu ền địa phương và các đơn vị quản l thu hông “lo l ng” về ết quả thu được giao hàng năm. Thứ hai, cơ c u thu ngân sách còn b t cập chưa mang tính bền vững cho ngân sách Thứ ba, th t thu thuế còn lớn và xả ra trong nhiều nội dung thu cho ngân sách đặc biệt là hộ inh doanh và thuế TNCN. 17 Thứ tư, qu ết toán chậm và còn mang tính hình thức, chưa đảm bảo được nghĩa của công tác qu ết toán, báo cáo qu ết toán chưa được đánh giá tốt để rút ra các inh nghiệm cho tổ chức thu các năm tiếp theo. Từ những h n chế trên trong ho t động quản lý thu ngân sách trên đ a bàn Thành phố Tây Ninh là do những nguyên nhân chủ yếu sau đây: Thứ nhất, công tác lập dự toán và quyết toán trong hoạt động quản lý thu ngân sách trên địa bàn Thành phố hiện còn nhiều bất cập. Thứ hai, chưa khai thác có hiệu quả và tích cực việc chống thất thu thuế. Thứ ba, về công tác tuyên truyền – hỗ trợ dù được triển khai thường xuyên, định kỳ nhưng chỉ mang tính chung chung. Thứ tư, thủ tục hành chính tuy đ được Nhà nước chủ trương tinh giản, song hiện tại vẫn còn nhiều phiền hà, gây khó khăn cho người nộp thuế. Thứ năm, hệ thống phần mềm ứng dụng không được nâng cấp thường xuyên. Thứ sáu, công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế còn nhiều hạn chế. 18 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 Chương 2 đ phân tích các nội dung về ngân sách Nhà nước, thu ngân sách Nhà nước, công tác quản lý thu NSNN tại Thành phố Tây Ninh giai đoạn từ năm 2012 đến 2016. Tình hình ban hành văn bản quản lý thu ngân sách, bộ máy quản lý thu, công tác lập dự toán, quyết toán cũng như công tác thanh tra, kiểm tra việc thu ngân sách. Chỉ ra nh ng tồn tại, hạn chế về các khâu dự toán hằng năm còn thấp so với thực tế, cơ cấu thu ngân sách chưa bền v ng, thất thu thuế còn lớn, quyết toán hằng năm còn chậm và mang tính hình thức, chưa đảm bảo được ý nghĩa của công tác quyết toán, báo cáo quyết toán chưa được đánh giá tốt để rút ra các kinh nghiệm cho tổ chức thu các năm tiếp theo. Đưa ra nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên. 19 Chương 3 ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 3.1. Định hƣớng, quan điểm, mục tiêu hoàn thiện quản l thu ngân sách Nhà nƣớc tại thành phố T y Ninh, tỉnh T y Ninh 3.1.1 Định hƣớng, quan điểm Tiếp tục phát huy hơn n a lợi thế về vị trí địa lý, nguồn lực và các tiềm năng tại chỗ trong quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư vào Thành phố Tây Ninh nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung, xây dựng nền kinh tế thị trường khuyến khích và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp. 3.2. Giải pháp hoàn thiện 3.2.1 N ng cao chất lƣợng dự toán và quyết toán thu ng n sách Nhà nƣớc hàng năm. Dự toán là cơ sở căn cứ để các cơ quan quản lý thu ngân sách thực hiện nhiệm vụ hàng năm; quyết toán là khâu cuối cùng của chu trình ngân sách nhằm đánh giá lại việc hiện thực hóa các kế hoạch đ đưa ra và cũng là cơ sở tham khảo cho việc lập dự toán, thực hiện dự toán của nh ng năm tiếp theo. 20 3.2.2 Khai thác có hiệu quả và tích cực chống thất thu thuế, đặc biệt đối với những nội dung thu có tỷ lệ đóng góp lớn cho ngân sách Để đảm bảo cho thu ngân sách có hiệu quả cần tập trung chống thất thu cho ngân sách mà đặc biệt là thu thuế CTN – NQD, thuế TNCN và khai thác có hiệu quả hơn các nguồn thu khác như thu từ đất, thu từ phí lệ phí cho ngân sách với các biện pháp cụ thể như sau: 3.2.2.1 Thuế CTN – NQD 3.2.2.2. Các khoản thu từ đất đai 3.2.2.3. Các khoản thu phí và lệ phí 3.2.3. Bồi dƣỡng các nguồn thu, từng bƣớc y dựng một cơ cấu thu ng n sách mang tính bền vững cao Bên cạnh khai thác nguồn thu còn phải có chính sách bồi dưỡng và phát triển nguồn thu, không ngừng tăng các nguồn thu trên địa bàn đáp ứng nhu cầu về ngân sách. 3.2.4. Thúc đẩy phát triển sản uất kinh doanh gắn với lợi thế so sánh của địa phƣơng nhằm mở rộng nguồn thu cho ng n sách Tích cực huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh; phát triển sản xuất nông nghiệp; chủ động, linh hoạt thu hút đầu tư phát triển CN-TM nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền v ng. 21 3.2.5. Cải cách một số hoạt động khác nhằm hoàn thiện công tác quản l thu ng n sách Nhà nƣớc 3.2.5.1 ẩ mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản l thu nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu 3.2.5.2. Nâng cao ch t lượng cán bộ và bộ má quản l thu thuế 3.2.5.3. Tăng cường vận động, giáo dục, tu ên tru ền về thuế 3.3. Một số kiến nghị 3.3.1. Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính Các ngành cấp trên cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế. Chính sách thuế phải góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế. 3.3.2 Kiến nghị với chính quyền địa phƣơng Tăng cường sự l nh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu ngân sách. Tổng hợp các ý kiến tham mưu của các ngành từ thực trạng quản lý thu ngân sách trong từng lĩnh vực được giao để có các giải pháp kịp thời. 3.3.3. Kiến nghị với các Ngành liên quan Đề nghị các đơn vị liên quan trong công tác quản lý thu NSNN thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. 22 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 Chương 3 đ đưa ra các định hướng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách Nhà nước tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, cụ thể: - Các định hướng, quan điểm về lợi thế của vị trí địa lý, nguồn lực và các tiềm năng của Thành phố Tây Ninh, về ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thương mại du lịch cũng như phát huy nhân tố con người, định hướng về công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh x hội; đảm bảo các chính sách theo quy định. - Đưa ra mục tiêu để hoàn thiện về các mặt phát triển kinh tế, x hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh - Các giải pháp hoàn thiện trong việc nâng cao chất lượng lập dự toán và quyết toán thu ngân sách Nhà nước, khai thác có hiệu quả và bồi dưỡng các nguồn thu, xây dựng cơ cấu thu mang tính bền v ng, các giải pháp phát triển mở rộng nguồn thu cho ngân sách, cải cách về công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý thuế, tuyên truyền về thuế Đưa ra kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính với chính quyền địa phương và các ngành có liên quan. 23 KẾT LUẬN Quản lý thu NSNN tại Thành phố Tây Ninh là vấn đề nhạy cảm và có ý nghĩa to lớn về cả lý luận và thực ti n, cần phải đáp ứng cả nhiệm vụ khai thác tốt các nguồn thu, bồi dưỡng các nguồn thu cho ngân sách, bên cạnh đó phải khuyến khích được phát triển sản xuất kinh doanh của các cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế. Với sự đầu tư trong quá trình nghiên cứu luận văn đ hoàn thành, đáp ứng được yêu cầu của luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công với nh ng nội dung khoa học sau: Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở khoa học về NSNN, thu NSNN, quản lý thu NSNN. Luận giải nh ng nội dung như khái niệm, mục đích, yêu cầu, các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách cũng như nội dung quản lý thu NSNN. Tham khảo kinh nghiệm quản lý thu NSNN một số địa phương trong địa bàn tỉnh cũng như các địa bàn khác trong nước, trên cơ sở đó rút ra nh ng vấn đề cần nghiên cứu cho quản lý thu NSNN tại Thành phố Tây Ninh. Thứ hai, khảo sát và phân tích thực trạng quản lý thu NSNN tại Thành phố Tây Ninh từ năm 2012 đến năm 2016, chỉ ra nh ng tồn tại, hạn chế đang cần xử lý hiện nay và các nguyên nhân của các hạn chế đó. Thứ ba, trên chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước nói chung, của Thành phố Tây Ninh nói riêng và định hướng hoàn thiện công tác quản lý thu NSNN đề xuất hệ thống giải pháp, đưa ra một số 24 kiến nghị đối với cơ quan h u quan trong việc quản lý thu NSNN tại Thành phố Tây Ninh. Nh ng giải pháp đưa ra phù hợp với tình hình thực tế và có giá trị thực ti n nhất định cho công tác quản lý, đặc biệt là quản lý thu NSNN tại địa phương trong giai đoạn tiếp theo cũng như định hướng đến năm 2020. Do nhiều hạn chế khách quan, chủ quan cũng như kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi nh ng sai sót, tác giả vô cùng trân trọng biết ơn sự thông cảm cũng như sự góp ý của quý Thầy – Cô về nh ng thiếu sót trên./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_thu_ngan_sach_nha_nuoc_tai_thanh_ph.pdf
Luận văn liên quan