Tóm tắt Luận văn Thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao cho trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập

Th nhất Luận văn đã làm rõ, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay đang đòi h i ngày càng cao hơn vai trò của đội ngũ giảng viên trong các trường Đại học nói chung và trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói riêng. Vì vậy, vấn đề thu hút đội ngũ giảng viên ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng là yêu cầu có ý nghĩa cấp thiết hiện nay đối với các trường đại học. Th h i Luận văn đã phân tích nội dung và sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đội ngũ giảng viên vào trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Việc nghiên cứu nh ng nội dung này là bài học quý giá cho chúng ta trong quá trình xây dựng đội ngũ giảng viên, là bài học quý giá cho chúng ta trong quá trình xây dựng đội ngũ giảng viên để nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường trong thời gian tới. Th b Luận văn đã phân tích thực trạng thu hút đội ngũ giảng viên vào trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ đó ch ra nh ng ưu điểm và thế mạnh nổi bật, đồng thời cũng phân tích nh ng mặt hạn chế và nguyên nhân của nh ng mặt hạn chế. Qua đó ch rõ trong quá trình xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đòi h i chúng ta cần biết khắc phục những hạn chế, thiếu sót, phát huy những mặt tích cực chủ yếu để xây dựng đội ngũ. Đồng thời từ các tiêu chí về trình độ đào tạo, về phương pháp giảng dạy về kiến thức thực tế luận văn xác lập các giá trị phù hợp trong sự phát triển của đội ngũ giảng viên một cách hiệu quả nhất. Th tư trên cơ sở mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy trường Đại học Nội vụ Hà Nội đủ về số lượng, mạnh về chất lượng nh m xây dựng và phát triển đội ngũ một cách đồng bộ và phù hợp với sự phát triển của giáo dục đại học hiện nay.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 614 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao cho trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐOÀN CẨM BÌNH THU HÚT GIẢNG VIÊN CHẤT LƢỢNG CAO CHO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học : PGS. TS. Trương Thị Hiền Phản biện 1: TS. Hoàng Mai Phản biện 2: TS. Lê Thị Thanh Hương Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc Gia. Địa điểm: Phòng họp 207, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia – Cơ sở TP. Hồ Chí Minh. Thời gian: vào hồi 09 giờ 30, tháng 07 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn (tính cấp thiết của đề tài luận văn). Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng ta đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho sự phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời” [văn kiện đại hội Đảng lần thứ XI, tr.77]. Để hoàn thành được sứ mệnh đó cần có một đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa. Trước nh ng cơ hội và thách thức của tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đất nước ta cần có nh ng bước phát triển nhảy vọt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đưa ngành Giáo dục - Đào tạo ra kh i tình trạng yếu k m, bất cập như hiện nay. Để có thể hội nhập và phát triển cùng xu thế chung của thể giới, nước ta cần mở rộng giao lưu, hợp tác với nh ng nền giáo dục hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới; đồng thời, gi v ng truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc ta nh m xây dựng một nền giáo dục có chất 2 lượng cao, đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, khả năng sáng tạo, nhạy b n, linh hoạt, đáp ứng đòi h i của sự phát triển đất nước. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hẹ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan. Việc đi lên từ tiền thân là trường Trung cấp văn thư Lưu tr Trung ương, Trường Cao đẳng Nội vụ và thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội như ngày nay là cả một quá trình cố gắng của tổ chức bộ máy, cũng như đội ngũ giảng viên. Trong thời kỳ hội nhập, để đáp ứng được nhu cầu đào tạo ngày càng cao của xã hội, đội ngũ giảng viên của trường cần phải cố gắng khắc phục nh ng khó khăn để phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục đào tạo, bồi dưỡng với chất lượng và hiệu quả cao. Muốn làm được như vậy, cần thiết phải có đội ngũ giảng viên được chuẩn hóa, có trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, đáp ứng đủ yêu cầu của người giảng viên đại học. Tuy nhiên, trong nh ng năm qua việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của Trường còn gặp nhiều hạn chế, đặc biệt là đội ngũ giảng viên tại phân hiệu Đà Nẵng và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chính từ nh ng yêu cầu bức thiết đó, để góp phần cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có được một đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng đáp ứng được yêu cầu phát triển trong điều kiện hội nhập, tác giả nghiên cứu chọn đề tài: “Thu hút giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập” cho luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công. Hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ giúp mang lại một góc nhìn khác và một số giải pháp có khả năng áp dụng được vào thực tế. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 3 Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa với nh ng tác động sâu sắc của kinh tế tri thức, vai trò của giáo dục và giáo dục đại học nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Liên quan đến vấn đề này, có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước. Về mặt lý thuyết, đã có một số tài liệu, giáo trình viết về vấn đề Quản trị nguồn nhân lực như: Giáo trình Nguồn nhân lực của tác giả PGS. TS. Nguyễn Tiệp (Trường Đại học Lao động – Xã hội); Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực của tác giả PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quân và ThS. Nguyễn Vân Điềm (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân); Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực của tác giả PGS. TS Trần Xuân Hải và TS. Trần Đức Lộc (Học viện Tài chính) ngoài việc làm sáng t nh ng vấn đề về lý luận còn đề cập đến một số kinh nghiệm thực tế ở Việt Nam cũng như trên thế giới về quản trị nguồn nhân lực. Đây là nh ng luận cứ có giá trị cho tác giả trong quá trình đưa ra nh ng giải pháp nh m thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao cho nhà trường. Tiếp cận từ góc độ thực tiễn, có một số bài viết nghiên cứu tiêu biểu như: Bài viết Giáo dục đào tạo với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay - PGS. TS. Đường Vinh Sường (Tạp chí Cộng Sản); Bài viết Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công ở nước ta hiện nay - TS. Hà Quang Ngọc và ThS. Trần Thị Hạnh (Tạp chí Lý luận chính trị); Bài viết Phát triển năng lực giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng trong điều kiện toàn cầu hóa và bùng nổ tri thức - TS. Nguyễn H u Lam tập trung phân tích, làm rõ xu hướng đổi mới trong hệ thống đại học đang diễn ra trên thế giới, nh ng thực tiễn tại Việt nam, và nh ng kiến nghị cho 4 việc phát triển đội ngũ giảng viên - nhân tố có tính sống còn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Nh ng nghiên cứu chuyên sâu về nguồn nhân lực chất lượng cao, nh ng vấn đề đặt ra về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong thời kỳ hội nhập được tiến hành nh m phục vụ cho công tác xây dựng pháp luật về giáo dục đại học, có thể kể đến như: Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học giai đoạn 2010 - 2015” của ThS. Lê Thị Phương Nam – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng làm chủ nhiệm. Qua tổng quan tình hình nghiên cứu trên, có thể rút ra một số nhận x t về nguồn nhân lực và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được quan tâm nghiên cứu từ rất lâu, với phạm vi nghiên cứu rộng. Tuy nhiên, nghiên cứu về thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao vào công tác tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội là vấn đề hoàn toàn mới, chưa có một nghiên cứu chuyên sâu nào về vấn đề này. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao và thực trạng thu hút đội ngũ giảng viên ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, luận văn làm đề xuất một số giải pháp nh m thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong thời kỳ hội nhập. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận văn sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau: Hệ thống hóa và nghiên cứu làm rõ nh ng vấn đề mang tính chất lý luận liên quan đến thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút giảng viên chất lượng cao trong điều kiện hội nhập. 5 Thực trạng thu hút giảng viên chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập. Đề xuất các giải pháp nh m thu hút giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động thu hút đội ngũ Giảng viên chất lượng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: đề tài nghiên cứu tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội gồm cả ba cơ sở: Trường, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh và phân hiệu Miền Trung. + Về thời gian: Nh ng số liệu khảo sát lấy từ năm 2012 đến năm 2016, nh ng giải pháp dự báo đến năm 2020. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp luận: là hệ thống các nguyên lý, quan điểm để giải quyết các vấn đề đặt ra. Cụ thể là luận văn sẽ vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận duy vật biện chứng với các quan điểm lịch sử cụ thể. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn dựa vào số liệu, các báo cáo, tài liệu, kết quả khảo sát của các phòng, khoa, Trung tâm thuộc Trường, Tổ Giảng viên để tổng hợp, xử lý phân tích, đánh giá quá trình xây dựng và thực hiện chính sách thu hút giảng viên chất lượng cao nh m đảm bảo tính thực tiễn, khách quan và tin cậy cho các nhận x t, đánh giá. Ngoài ra, đề tài cũng kế thừa các kết quả nghiên cứu của các phòng, khoa cũng như của các học viên cao học khác có liên quan đến đề tài. 6. Những dự định đóng góp của luận văn 6 Đề tài “Thu hút giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập” có ý nghĩa lý luận và khả năng vận dụng vào thực tiễn. Kết quả của đề tài có thể làm tư liệu tham khảo cho các giới nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành quản lý công cũng như nh ng ai quan tâm đến đề tài này Đánh giá một cách khoa học thực trạng thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập. Đánh giá nh ng ưu điểm và hạn chế trong việc thu hút giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nh m tăng cường thu hút và gi chân, xây dựng và phát triển đội ngũ Giảng viên trong Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập. 7. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bố cục của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1. Lý luận chung về thu hút giảng viên chất lượng cao ở các cơ sở giáo dục đại học hiện nay trong điều kiện hội nhập. Chương 2. Thực trạng công tác thu hút giảng viên chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Chương 3. Một số giải pháp nh m hoàn thiện công tác thu hút giảng viên chất lượng cao ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập 7 CHƢƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU HÚT GIẢNG VIÊN CHẤT LƢỢNG CAO Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN NAY 1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.1.1. Khái niệm cơ sở giáo dục đại học, giảng viên, giảng viên chất lƣợng cao 1.1.1.1. Khái niệm cơ sở giáo dục đại học Cơ sở giáo dục đại học là nh ng nơi có chức năng đào tạo các trình độ từ cao đẳng trở lên do nhà nước hoặc tư nhân thành lập vì mục tiêu lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật về giáo dục đại học của Việt Nam. 1.1.1.2. Khái niệm giảng viên Giảng viên (gọi tắt của từ giảng viên đại học) là nh ng người chọn việc giảng dạy như một nghề nghiệp chính thức và lâu dài, được xếp vào ngạch giảng viên và đã hoặc đang chịu sự quản lý thường xuyên và liên tục của cơ sở giáo dục đại học. 1.1.1.3. Khái niệm giảng viên chất lƣợng cao Giảng viên chất lượng cao là nh ng người thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo đại học hoặc tương đương có khả năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học từ mức khá trở lên trong thang xếp hạng năm mức: thấp, trung bình, khá, gi i và xuất sắc. 1.1.2. Khái niệm thu hút giảng viên chất lƣợng cao Thu hút giảng viên chất lượng cao là một quá trình nhân sự gắn liền với nh ng thay đổi tương ứng về mặt tổ chức, chính sách, cơ chế và con người nh m tìm kiếm, tuyển dụng, sử dụng và gi chân được giảng viên có chất lượng cao. 8 1.1.3. Vai trò và sự cần thiết phải thu hút giảng viên chất lƣợng cao làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay Việc thu hút giảng viên có chất lượng cao làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay đang thực sự hết sức cấp thiết, bởi việc thu hút này đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học hiện nay. Điều này thể hiện ở nh ng phân tích sau đây: Thứ nhất, là xuất phát từ vai trò của giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục nói riêng và đối với sự phát triển của xã hội nói chung. Thứ hai, đóng góp vào sự thành công của các trường đại học và góp phần thực hiện chức năng xã hội của các trường đại học, có vai trò trung tâm của đội ngũ giảng viên có chất lượng cao. Thứ ba, việc thu hút giảng viên chất lượng cao giúp các trường đại học cạnh tranh với các trường đại học của nước ngoài tại Việt Nam và ở nước ngoài. 1.2. Nội dung và tiêu chí thu hút giảng viên chất lƣợng cao 1.2.1. Nội dung thu hút giảng viên chất lƣợng cao Nội dung thu hút giảng viên chất lượng cao là tất cả nh ng hoạt động có liên quan đến việc thu hút hiệu quả giảng viên chất lượng cao. Tác giả luận văn tiếp cận nội dung thu hút giảng viên chất lượng cao như là một quá trình thường xuyên và liên tục. Quá trình này được chia thành ba giai đoạn quan trọng: giai đoạn hình thành cơ chế, chính sách thu hút; giai đoạn thu hút; giai đoạn sử dụng và phát triển, gi chân giảng viên. giai đoạn thứ nhất, các cơ sở đào tạo cần thiết hình thành một cơ chế, chính sách thu hút hiệu quả, có tác động tích cực đối và hấp dẫn đối với các ứng cử viên tìm năng. 9 giai đoạn thứ hai, tổ chức hướng tới ba mục tiêu quan trọng: công bố chính sách thu hút một cách rộng rãi tới nh ng đối tượng tìm năng; tạo sự hấp dẫn cho ứng cử viên để họ nộp hồ sơ vào; và tổ chức tuyển chọn giảng viên có chất lượng. giai đoạn s dụng và phát triển, gi chân giảng viên, tổ chức hướng tới mục tiêu là sử dụng hiệu quả giảng viên chất lượng cao khi đã được thu hút vào tổ chức, tạo điều kiện để họ phối hợp, làm việc, đóng góp vào sự phát triển của cơ sở, hạn chế t lệ b việc, chuyển sang cơ quan, cơ sở khác. 1.2.2. Các tiêu chí thu hút giảng viên chất lượng cao Về tiêu chí thu hút đội ngũ giảng viên có chất lượng cao, có các tiêu chí cơ bản: năng lực chuyên môn; năng lực giáo dục; năng lực tạo động lực; năng lực giao tiếp; năng lực về cá nhân; năng lực nghiên cứu và năng lực xuất bản. Nh ng tiêu chí này phần nào mang tính định lượng vẫn còn một số hạn chế. Để khắc phục nh ng hạn chế trên, tác giả kết hợp với cách tiếp của hai tác giả Võ Văn Thắng và ctg (2015) và của Blaskova và ctg (2014) như đã đề cập ở mục 1.1.1.3 cùng với đề xuất mức độ đo lường và phương pháp đánh giá. Mức độ đánh giá được phân thành 5 mức: Chưa đạt, đạt, khá, gi i, và xuất sắc. Theo đó, tác giả Luận văn đề xuất khung đánh giá chất lượng giảng viên đại học cụ thể như sau: nhóm năng lực nghiên cứu khoa học, tác giả luận văn đề xuất sử dụng phương pháp đánh giá là số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo nghiên cứu khoa học. Tiêu chí này được thể hiện ở 5 mức: chưa đạt, đạt, khá, gi i, xuất sắc. nhóm năng lực chuyên môn, căn cứ vào chất lượng bài giảng, khả năng mới trong nội dung giảng dạy. 10 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút giảng viên chất lượng cao ở các cơ sở giáo dục đại học hiện nay Thứ nhất là lương, thưởng và phúc lợi. Thứ hai là tính chất công việc. Thứ ba là điều kiện làm việc. Thứ tư là môi trường làm việc. Thứ năm là cơ hội đào tạo, thăng tiến. Thứ sáu là nh ng yếu tố xuất phát từ môi trường sống. Thứ bảy là nh ng giá trị tinh thần khác. Nh ng yếu tố này trên thực tế có ảnh hưởng đến việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung và giảng viên chất lượng cao nói riêng và sẽ được dùng để nghiên cứu tác động của chúng đến việc thu hút giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Tiểu kết chƣơng 1 Giảng viên có chất lượng cao gi vai trò quan trọng trong sự phát triển của bất kì một cơ sở giáo dục nào, trong đó, đặc biệt là cơ sở giáo dục đại học. Thu hút được đội ngũ này trở thành mong m i của nhiều nhà quản lý trường học. Tuy nhiên vấn đề quan trọng là phải tìm được người có đủ năng lực, thực sự là giảng viên chất lượng cao. Nói cách khác yếu tố cốt lõi là xây dựng được thước đo để “đo lường” chất lượng giảng viên. Thước đo đó chính là hệ thống tiêu chí phụ vụ cho việc thu hút. Không nh ng vậy, thu hút giảng viên đại học chất lượng cao là một quá trình lâu dài đòi h i sự tham gia, thấu hiểu và quyết tâm của toàn bộ cơ quan. 11 CHƢƠNG II. THỰC TRẠNG THU HÚT GIẢNG VIÊN CHẤT LƢỢNG CAO Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 2.1 . Tổng quan về Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội 2.1.1. Khái quát về Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ch s h nh th nh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có tiền thân từ Trường Trung học Văn thư Lưu tr được thành lập theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Ngày 25/4/1996 Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành Quyết định số 72/TCCB-TC về việc đổi tên Trường Trung học Văn thư Lưu tr thành Trường Trung học Lưu tr và Nghiệp vụ văn phòng I. Ngày 15/6/2005 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3225/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn thư Lưu tr Trung ương I trên cơ sở Trường Trung học Văn thư Lưu tr Trung ương I, Trường trực thuộc Bộ Nội vụ, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường hoạt động theo điều lệ Trường Cao đẳng. Ngày 14/11/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. tr ch c n ng nhiệ vụ v cơ cấu t ch c Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trường được quy định theo quyết định số 1052/QĐ-BNV ngày 04/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 2.1.2. Khái quát về đội ngũ giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Cơ cấu số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên: + Giảng viên cao cấp (hạng I): 04 người 12 + Giảng viên chính (hạng II): 17 người (trong 5 năm trở lại đây chưa có đợt nào thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp). + Giảng viên (hạng III): 160 người 2.2. Thực trạng việc thu hút giảng viên chất lƣợng cao ở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội 2.2.1. ố lượng giảng viên thu h t v Trường đại học ội vụ ội t n đến n Tổng số lượng giảng viên được tuyển mới từ năm 2012 đến năm 2016 là 120 giảng viên. Trên thực tế Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có ba cơ sở: cơ sở chính đặt tại Hà Nội, cơ sở Miền Trung đặt tại Đà Nẵng và cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh. Với quy mô hoạt động của ba cơ sở này, số lượng tuyển dụng trong 5 năm là 120 thì không nhiều. Về mặt trình độ, trong số nh ng người tuyển mới đa phần là giảng viên có trình độ thạc sĩ, rất ít giảng viên có trình độ tiến sĩ. Về nơi đào tạo Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Trong nƣ c 10 15 30 34 30 Ngoài nƣ c 0 0 0 1 0 Bảng 2.3. Số giảng viên tuyển mới học trong nước và ngoài nước (Nguồn: ố liệu của Trường Đại học Nội vụ) Trong vòng năm năm, từ năm 2012 đến năm 2016, Trường Đại học Nội vụ ch tuyển được 01 người có trình độ thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài. Điều này gián tiếp cho thấy, số lượng người được đào tạo ở nước ngoài có thể là chưa biết nhiều đến Trường; không muốn chọn Trường làm nơi công tác; hoặc không được tuyển vào Trường. Dù với khả năng nào đi n a, việc có quá ít giảng viên được 13 đào tạo nước ngoài ảnh hưởng lớn đến chất lượng giảng dạy do phần lớn trình độ ngoài ng của giảng viên không đủ để tiếp cận và cập nhật tri thức mới. Về giới tính, theo từng năm số lượng nam n giảng viên được thu hút có thể khác nhau, nhưng nhìn chung số lượng giảng viên n được thu hút trong năm năm cao hơn so với nam (66 so với 54), nhưng không chênh lệch nhiều. 2.2.2. Th c trạng về ch nh sách thu h t giảng viên chất lượng c ở Trường Đại học ội vụ ội Chính sách thu hút giảng viên chất lượng cao ở Trường đại học Nội vụ Hà Nội được đánh giá dựa trên các khía cạnh như sau: Sự quyết tâm về mặt chính sách của lãnh đạo trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Có chính sách hiệu quả với nh ng nội dung rõ ràng và hấp dẫn. Chính vì chưa có chính sách thu hút giảng viên chất lượng cao nên hai yếu tố tiếp theo là “công bố rộng rãi và công khai trong toàn tổ chức để nhân viên trong toàn tổ chức hiểu và có ý thức phối hợp thực hiện”, và “ bầu không khí hợp tác gi a người cũ và người được thu hút vào đơn vị” hoàn toàn không xuất hiện. 2.2.3. Th c trạng về t ch c th c hiện thu h t giảng viên chất lượng c ở Trường Đại học ội vụ ội ề h nh thức tuyển dụng, Trường Đại học Nội vụ thực hiện theo ba hình thức. Thứ nhất là x t duyệt hồ sơ và ra quyết định tuyển dụng. Thứ hai là x t hồ sơ và tổ chức giảng thử và ra quyết định tuyển dụng nếu đáp ứng. Thứ ba là tổ chức thi tuyển. Trong ba hình thức này, hình thức thứ hai là phổ biến nhất để tuyển giảng viên. 14 ề quy tr nh tuyển dụng, Trường Đại học Nội vụ thực hiện thông qua các bước sau: bước thứ nhất là thông báo tuyển dụng cùng với vị trí cần tuyển, yêu cầu về trình độ, năng lực và kỹ năng; bước thứ hai là tổ xem x t hồ sơ và tổ chức tuyển chọn; bước thứ ba là thông báo kết quả tuyển chọn và bước thứ tư là hội nhập nh ng giảng viên được tuyển chọn. 2.2.4. dụng v hát tri n gi ch n giảng viên a. Đánh giá về thực hiện việc thu hút ề động cơ tham gia làm việc tại Trường, khi được h i về động cơ thúc đẩy đối tượng thu hút làm việc theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của Thành phố, có 38,1% cho biết lý do mang tính quyết định nhất là “cơ hội cống hiến/thể hiện năng lực bản thân”, 26,3% là vì “tên trường có v oách” và 20,4% là vì ”công việc ổn định do đây là trường công lập”, ch có 1,8% cho r ng mình quyết định làm việc là vì “khả năng xin vào trường ít cạnh tranh hơn so với nhiều trường công khác”. ề thời gian và thủ tục tuyển dụng, đa số đối tượng thu hút tham gia tuyển chọn thành công đều cho r ng, thủ tục còn k o dài. Thời gian nộp hồ sơ đến thời điểm nhận thông báo ngày thi và thời điểm thông báo kết quả trúng tuyển có khi k o dài. Kết quả khảo sát cho thấy, có đến 66,2% đối tượng khảo sát cho r ng thời gian thời gian k o dài trên 6 tháng. Và 33,8% cho r ng thời gian k o dài trên 3 tháng. ề tiếp cận thông tin tuyển dụng, có đến 60% biết thông tin tuyển dụng qua bạn b , đồng nghiệp, người thân. Ch có 40 % tiếp cận qua internet và 0 % qua báo chí. b. Đánh giá về nội dung công việc được bố trí Kết quả khảo sát cho thấy, đa số đối tượng thu hút được bố 15 trí công việc đúng chuyên môn đào tạo (25.3% hoàn toàn đồng ý, và 37.6% đồng ý). Nh ng yếu tố được đối tượng thu hút đánh giá cao là ”công việc ổn định”, ”năng lực, tr nh độ đáp ứng được yêu cầu của công việc” và ”có cơ hội thể hiện năng lực bản thân” nhưng sự yêu thích công việc lại không cao do yếu tố “thú vị” trong công việc bị đánh giá thấp. Mức hài lòng chung của đối tượng thu hút với công việc được bố trí là không cao, ch với 10,2% hoàn toàn đồng ý, 28.6% đồng ý và 27% tương đối đồng ý. c. Mức thu nhập Đa số đối tượng thu hút cho r ng thu nhập của họ không tương xứng với năng lực, trình độ bản thân (18% trả lời Hoàn toàn không đồng ý, Đồng ý hoặc Tương đối đồng ý). Về khối lượng công việc đảm nhận (28.6% Không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý) và hoàn toàn không thể so sánh với khu vực tư (81% tương đối không đồng ý, đồng ý và tương đối đồng ý). Nhìn chung mức độ hài lòng chung đối với thu nhập là khá thấp. d. Điều kiện, môi trường làm việc Đánh giá của đối tượng thu hút về điều kiện và môi trường làm việc là khá tốt. Trong đó, yếu tố “đồng nghiệp thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ” được đánh giá cao nhất. Nhận định “trang thiết bị phục vụ công tác đầy đủ và hiện đại” bị đánh giá thấp. e. Chế độ đãi ngộ khác ề tính ổn định trong công việc Một trong nh ng lý do chính khiến đối tượng thu hút làm việc cho khu vực công đó là tính ổn định của công việc. Có tới 78% giảng viên được tuyển dụng từ năm 2012 đến năm 2016 trả lời r ng họ muốn công tác tại trường vì tính ổn định trong công việc. ề cơ hội đào tạo 16 Có thể nói, cơ hội đào tạo/bồi dưỡng, nâng cao trình độ trong khu vực công là khá tốt vì có đến 81,3% đối tượng khảo sát cho r ng mình được tham gia các khóa đào tạo/bồi dưỡng sau khi được thu hút. Trong số 18,7% chưa được tham gia đào tạo/bồi dưỡng thì có đến 50% là vì không có nhu cầu hoặc chưa đủ điều kiện để được đào tạo/bồi dưỡng. Có tới 87% người được h i có câu trả lời từ Tương đối đồng ý tới Hoàn toàn đồng ý vì cho r ng, khi vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, họ có được cơ hội học tập cao hơn. 2.3. Đánh giá thực trạng thu hút giảng viên chất lƣợng cao ở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội Qua thực trạng thu hút giảng viên như ở Mục 2.2, tác giả luận văn rút ra một số nhận x t đánh giá quan trọng cho cả mặt được và mặt chưa được. 2.3.1. Mặt đạt được Trong thời gian qua, trước nhu cầu hội nhập của các trường đại học, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt về chất lượng đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã đạt ra nhu cầu tuyển dụng giảng viên có chất lượng. Với một số nỗ lực, trong thời gian ngắn, Trường đã thu hút được 120 giảng viên về công tác tại trường. Số lượng giảng viên tăng lên có thể đáp ứng được yêu cầu giáo dục và đào tạo của Trường. Trong số giảng viên thu hút về trường có một số có trình độ tiến sĩ. Điều quan trọng khác là đội ngũ giảng viên được thu hút này có đam mê và gắn kết với trường. Họ tìm thấy ở đây một lý do nào đó để vẫn gắn kết và công tác. Chính vì vậy mà t lệ b Trường chuyển sang làm việc ở các cơ quan khác không nhiều ch có 10 đối tượng/120 đối tượng thu hút chiếm chưa đầy 10%. 17 2.3.2. Mặt chư đạt được Việc thu hút giảng viên vào Trường Đại học Hà Nội có một số vấn đề cần cải thiện thêm. Trước hết là số lượng giảng viên được thu hút chưa có đủ b ng chứng xác thực để có thể được gọi là giảng viên có chất lượng cao. Thêm n a, số lượng giảng viên được tuyển dụng qua các năm còn ít về số lượng và về b ng cấp. Thứ hai, việc thu hút giảng viên chưa được thực hiện một cách đồng bộ và thống nhất trong hoạt động của Trường. Thứ ba, việc thu hút giảng viên vẫn còn chưa thực sự công khai để có thể gây sự chú ý đến nhiều đối tượng. Thứ tư, thời gian xử lý hồ sơ tuyển dụng quá lâu gây nản lòng cho người ứng tuyển, và họ có thể không vào Trường mà chuyển vào làm việc trong các cơ quan khác tốt hơn và thông báo cho họ kết quả sớm hơn. Thứ năm, cơ chế xin việc vào làm giảng viên của Trường Đại học nội vụ vẫn còn nặng nề về cơ chế xin cho. 2.3.3. Nguyên nhân Thứ nhất, Lãnh đạo trường Đại học Nội vụ Hà Nội chưa thật sự quyết tâm trong việc thu hút giảng viên chất lượng cao vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Sự thiếu cam kết và quyết tâm này dẫn đến việc thu hút giảng viên có chất lượng không được đảm bảo. Thứ hai là việc thu hút giảng viên có chất lượng cao chưa được xây dựng thành chính sách nhất quán và hiệu quả. Thứ ba là việc áp dụng các chính sách chế độ chung cho giảng viên theo quy định của nhà nước cũng là nguyên nhân hạn chế việc thu hút giảng viên có chất lượng cao. 18 Thứ tư là môi trường làm việc chưa đảm bảo. Môi trường làm việc ở Trường Đại học Nội vụ chưa đảm bảo đã làm giảm sức hút đối với giảng viên có chất lượng cao. Thứ năm là tình trạng xin việc phải tốn tiền vẫn còn diễn ra đã không thể thu hút được nh ng giảng viên thật sự có chất lượng cao. Thứ sáu là Trường Đại học Nội chưa xây dựng được tiêu chí khoa học và hiệu quả, chi tiết để đánh giá chất lượng giảng viên. Thêm vào đó, việc áp dụng các hoạt động đánh giá giảng viên trong quá trình tuyển chọn diễn ra sơ sài, hình thức cũng là nguyên nhân quan trọng để “lọt lưới” nh ng ứng cử viên không có chất lượng cao như mong đợi đặt ra. Ti u kết chương h i Trường Đại học Nội vụ được phát triển từ trường Trung cấp, lên cao đẳng rồi lên Đại học là một quá trình trưởng thành với nỗ lực, đóng góp của lãnh đạo và nhân viên qua từng thời kì. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, trước nhu cầu phát triển mạnh mẽ của hệ thống giáo dục, trước sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường giáo dục, Trường Đại học Nội vụ phải đặt ra bài toán hợp lý cho mình. Và đáp án cho bài toán này là đội ngũ giảng viên chất lượng cao. Chương hai tập trung phân tích thực trạng thu hút giảng viên có chất lượng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thực tế việc thu hút giảng viên ch dừng lại ở việc tuyển dụng giảng viên mà chưa có chú ý đến thu hút giảng viên có chất lượng cao. Điều này đặt Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào tình trạng ngày càng khó khăn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, cạnh tranh với các trường đại học khác trong cả nước. 19 CHƢƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HÚT GIẢNG VIÊN CHẤT LƢỢNG CAO Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 3.1. Phƣơng hƣ ng và quan điểm xây dựng và phát triển giảng viên chất lƣợng cao ở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập. 3.1.1. Phương hướng xây d ng và phát tri n đội ngũ giảng viên chất lượng cao ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong thời gian tới. Th nhất điều ch nh, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đào tạo về quy mô và chất lượng sinh viên theo đó kế hoạch và quy hoạch phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên. Th h i trên cơ sở các tiêu chí về chất lượng đội ngũ giảng viên chất lương cao thực hiện tốt công tác tạo nguồn (cử đi đào tạo hoặc ký hợp đồng đào tạo) tuyển chọn và sử dụng hợp lý đội ngũ quản lý giảng dạy mới được tuyển chọn. Th b thường xuyên bồi dưỡng, nâng cấp trình độ cho đội ngũ giảng viên b ng nhiều hình thức theo các tiêu chí chất lượng đã được chuẩn hóa. Th tư tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy của đội ngũ giảng viên theo hướng hiện đại ngang tầm với các trường đại học trong khu vực. Th n thực hiện tốt chế độ sử dụng và đãi ngộ đối với đội ngũ giảng viên trên cả hai động lực vật chất và tinh thần. 20 3.1.2. Các qu n đi cơ bản nhằm xây d ng và phát tri n đội ngũ giảng viên chất lượng cao ở trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Th nhất Chất lượng đội ngũ giảng viên phải đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước phát triển kinh tế tri thức gắn với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới. Th h i, Chất lượng đội ngũ giảng viên phải đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cao bậc sau đại học, để phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Th b Chất lượng đội ngũ giảng viên phải tương thích với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bậc đại học trong bối cảnh hiện nay. Th tư Chất lượng đội ngũ giảng viên phải đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực ở bậc đại học, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền v ng. 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác thu hút giảng viên chất lƣợng cao ở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập. 3.2.1. Các giải há đ thu h t đội ngũ giảng viên về phía nhà nước. - Thứ nhất, đổi mới giáo dục đại học phải thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, trình độ và chất lượng cao cho các ngành nghề. 21 - Thứ hai, phải hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, đổi mới tư duy giáo dục đại học, làm cho từng trường hợp và toàn hệ thống giáo dục đại học được nâng cao. - Thứ ba, đổi mới giáo dục đại học phải được tiến hành đồng bộ, từ mục tiêu, quy trình, nội dung đến phương pháp mở rộng quy mô đào tạo giải quyết tốt mối quan hệ gi a nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, gi a thực hiện công b ng xã hội và đảm bảo hiệu quả đào tạo. - Thứ tư, đổi mới giáo dục đại học là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân. - Thứ năm, mở rộng quy mô đào tạo đạt t lệ 450 sinh viên / 1vạn dân vào năm 2020. - Thứ sáu, xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến. - Thứ bảy, nâng cao rõ rệt quy mô và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học lớn phải là trung tâm nghiên cứu khoa học mạnh cả nước. 3.2.2. Các giải há đ thu h t đội ngũ giảng viên về h trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 3.2.2.1. Giải pháp về tuyển dụng đội ngũ giảng viên Một l việc tuyển dụng giảng viên phải căn cứ vào nhu cầu của từng khoa, của tổ bộ môn về tiêu chuẩn và số lượng giảng viên thực tế cần tuyển dụng; tránh tình trạng tuyển dụng người không đủ chuyên môn hoặc không có nhu cầu vẫn tuyển dụng. Hai là, lãnh đạo nhà trường và các phòng, khoa chuyên môn cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tuyển dụng giảng viên đạt 22 chất lượng là nhiệm vụ có tính chiến lược của nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch và triển khai một cách khoa học và có hiệu quả. Ba là, thực hiện công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (như báo, đài phát thanh và truyền hình) về nội dung, yêu cầu, số lượng chức danh cần tuyển, lịch thi, tiêu chuẩn ưu tiên cho người dự tuyển biết. Bốn l , xây dựng phương pháp tuyển dụng hợp lý theo hướng quy định phương thức tuyển dụng khác nhau theo nhóm lĩnh vực của từng khoa, từng chuyên ngành. 3.2.2.2. Giải pháp về sử dụng giảng viên chất lƣợng cao. Một l , quán triệt và thực hiện nghiêm túc yêu cầu quy định về tiêu chuẩn của từng vị trí giảng dạy của giảng viên. Hai là, Chính sách bố trí sử dụng giảng viên phải tạo sự ổn định công việc một cách tương đối theo hướng chuyên môn hoá nh m phát huy năng lực, sở trường của từng giảng viên. Ba là, trong bố trí sử dụng cần tạo điều kiện và cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi giảng viên. Bốn l , phải có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ về luân chuyển giảng viên. 3.2.2.3. Giải pháp về môi trƣờng làm việc cho giảng viên Một l trang bị các điều kiện về cơ sở vật chất như phòng làm việc, bàn, ghế, điện thoại, máy vi tính và các văn phòng phẩm khác phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo các yếu tố của một cơ sở giáo dục đại học. Th h i, đội ngũ giảng viên cần phải được thực hiện các chế độ, chính sách theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước và pháp luật về tiền lương, khen thưởng, k luật, đào tạo, bồi dưỡng cũng như đề bạt, bổ nhiệm giảng viên. 23 Th b , cần phải xây dựng bầu không khí làm việc ở nhà trường minh bạch, thân thiện nhưng hiệu quả. Th tư, xây dựng một tập thể đoàn kết. Đây là một trong nh ng nội dung hết sức quan trọng trong công tác quản lý nhân sự; có đoàn kết, thống nhất thì mới hoàn thành được nhiệm vụ của người giảng viên. 3.2.2.4. Giải pháp về chế độ chính sách cho giảng viên - Điều ch nh lại chính sách thu hút nhân tài về nhà trường theo hướng mở rộng đối tượng thu hút - Tích cực tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc chính sách thu hút nhân tài về làm việc tại trường; - Xây dựng chính sách phù hợp áp dụng cho các đối tượng giảng viên đi học nâng cao trình độ theo hướng khuyến khích hơn; - Thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách về tiền lương, khen thưởng đối với giảng viên. Tiểu kết chƣơng 3 Quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục, đào tạo; trên cơ sở đánh giá thực trạng về chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Nội vụ Hà Nôi, tác giả đã mạnh dạn đề xuất hệ thống giải pháp nh m thu hút đội ngũ giảng viên vào công tác tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Hệ thống giải pháp này có mối quan hệ mật thiết với nhau, cho nên trong quá trình thực hiện phải tiến hành một cách đồng bộ. Thực hiện tốt hệ thống giải pháp này, chắc chắn trong nh ng năm tới trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ thu hút được đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn về trình độ đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường trong bối cảnh hội nhập. 24 KẾT LUẬN Th nhất Luận văn đã làm rõ, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay đang đòi h i ngày càng cao hơn vai trò của đội ngũ giảng viên trong các trường Đại học nói chung và trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói riêng. Vì vậy, vấn đề thu hút đội ngũ giảng viên ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng là yêu cầu có ý nghĩa cấp thiết hiện nay đối với các trường đại học. Th h i Luận văn đã phân tích nội dung và sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đội ngũ giảng viên vào trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Việc nghiên cứu nh ng nội dung này là bài học quý giá cho chúng ta trong quá trình xây dựng đội ngũ giảng viên, là bài học quý giá cho chúng ta trong quá trình xây dựng đội ngũ giảng viên để nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường trong thời gian tới. Th b Luận văn đã phân tích thực trạng thu hút đội ngũ giảng viên vào trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ đó ch ra nh ng ưu điểm và thế mạnh nổi bật, đồng thời cũng phân tích nh ng mặt hạn chế và nguyên nhân của nh ng mặt hạn chế. Qua đó ch rõ trong quá trình xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đòi h i chúng ta cần biết khắc phục nh ng hạn chế, thiếu sót, phát huy nh ng mặt tích cực chủ yếu để xây dựng đội ngũ. Đồng thời từ các tiêu chí về trình độ đào tạo, về phương pháp giảng dạy về kiến thức thực tế luận văn xác lập các giá trị phù hợp trong sự phát triển của đội ngũ giảng viên một cách hiệu quả nhất. Th tư trên cơ sở mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy trường Đại học Nội vụ Hà Nội đủ về số lượng, mạnh về chất lượng nh m xây dựng và phát triển đội ngũ một cách đồng bộ và phù hợp với sự phát triển của giáo dục đại học hiện nay.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_thu_hut_doi_ngu_giang_vien_chat_luong_cao_c.pdf
Luận văn liên quan