Tóm tắt Luận văn Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Tổ chức thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu mặc dù đạt được những thành tựu đáng khích lệ tuy nhiên cũng còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn như nhiều công việc giải quyết vẫn còn chậm, còn trường hợp giải đáp thắc mắc cho người dân còn chưa thỏa đáng; việc hỗ trợ cho đối tượng chính sách chưa đáp ứng đủ; chưa liên kết nhiều với các doanh nghiệp trên địa bàn; hình thức tuyên truyền chưa đa dạng và công tác đánh giá chưa thật sự coi trọng. Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về thực thi chính sách đối với người có công, luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Luận văn làm rõ nguyên nhân của hạn chế trong công tác thực thi chính sách; đưa ra các quan điểm và các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu. Bên cạnh những giải pháp thuộc về thành phố Đà Nẵng cũng cần có một số giải pháp đồng bộ từ phía Nhà nước, thì mới có tác động tích cực và hiệu quả hơn. Về cơ bản luận văn đã hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Có những đóng góp nhất định về mặt khoa học cho việc hoàn thiện công tác thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Tuy nhiên, trên thực tế vấn đề thực thi chính sách đối với người có công còn gặp nhiều vấn đề khó khăn, đối tượng đa dạng và có những nội dung pháp luật chưa kịp điều chỉnh nên chưa thể giải quyết một cách toàn diện./.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 601 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THANH PHÚC THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƢỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS Lƣu Kiếm Thanh Phản biện 1: PGS.TS. TRƢƠNG QUỐC CHÍNH Phản biện 2: TS. DƢƠNG HƢƠNG SƠN Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 203, Nhà B - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 201 Phan Bội Châu, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi 08 giờ 15 tháng 12 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Chiến tranh đã đi qua nhưng những gì nó để lại chính là những đau thương, mất mát. Trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ với sự chiến đấu ngoan cường không chịu khuất phục của nhân dân để giờ đây chúng ta được sống trong hòa bình, no ấm. Mỗi giây phút chúng ta được sống trong hòa bình, hạnh phúc chính là nhờ vào công lao của các chiến sĩ, của đồng bào đã chiến đấu anh dũng và biết bao chiến sĩ người đã hy sinh để giành độc lập cho dân tộc, họ đã đánh đổi cả xương máu và nước mắt vì nền độc lập của dân tộc. Chính vì vậy, việc chăm lo cho người có công là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm. Hệ thống pháp luật trong thực thi chính sách đối với người có công tương đối đầy đủ, ngày càng được bổ sung và hoàn thiện đã đáp ứng phần nào những nhiệm vụ trong thực thi chính sách, tuy nhiên vẫn còn những bất cập và những thiếu sót gây khó khăn cho công tác thực thi chính sách và ảnh hưởng đến người thụ hưởng chính sách. Số lượng văn bản đồ sộ cũng là một trong những khó khăn lớn trong việc nắm bắt và thực thi chính sách. Liên Chiểu là một địa bàn chiến lược gồm các xã cánh Bắc của huyện Hòa Vang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Liên Chiểu là mảnh đất hoạt động sôi nổi của các phong trào yêu nước, số lượng người có công trên địa bàn với gần 3000 đối tượng, chính vì vậy công tác chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng là nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu. Với sự quan tâm của Đảng, thành phố, Uỷ ban nhân Quận Liên Chiểu đã thực hiện nhiều chính sách thiết thực cho người có công trên địa bàn quận mang lại cuộc sống tốt hơn và niềm 2 tin cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì việc thực chính sách đối với người có công trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt thủ tục, thiếu sự thống nhất, nhiều gia đình đối tượng vẫn còn rất khó khăn. Chính vì vậy bảo vệ quyền lợi cho người có công, chăm lo cho đời sống người có công là nhiệm vụ vừa mang tính nhân văn sâu sắc vừa thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước để thực thi chính sách cho người có công thật sự hiệu quả, đúng người, đúng chính sách. Chính vì những lý do trên, đề tài “Thực thi chính sách đối với ngƣời có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” được tác giả chọn làm luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Quản lý công. Đề tài tập trung đi sâu nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng, đề xuất những giải pháp với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Trên thực tế có nhiều đề tài nghiên cứu về đối tượng người có công với những khía cạnh khác nhau. Những công trình nghiên cứu, các ấn phẩm khoa học đã nghiên cứu về người có công cũng như chính sách người có công ở những góc độ khác nhau và ở những cơ quan, đơn vị khác nhau. Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu về thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu. Do đó đề tài “Thực thi chính sách đối với ngƣời có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” được tác giả nghiên cứu là không có sự trùng lắp và rất cần thiết nhằm đánh giá thực trạng, những khó khăn cũng như đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tế góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính 3 quyền địa phương trong thực thi chính sách đối với người có công để tạo điều kiện tốt hơn cho người thụ hưởng chính sách. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; luận văn đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thực thi chính sách với đối tượng người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa và phân tích một số vấn đề lý luận của thực thi chính sách đối với người có công như: chính sách đối với người có công, thực thi chính sách đối với người có công, quy trình thực thi chính sách đối với người có công, nội dung thực thi chính sách đối với người có công và các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách đối với người có công. Phân tích thực trạng thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế. Xác định mục tiêu, quan điểm và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn Đối tượng nghiên cứu Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 4 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: từ năm 2012 đến 2016 Về không gian: quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Về nội dung: đề tài tiếp cận theo hướng quy trình thực thi chính sách. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn Luận văn sử dụng hai nhóm phương pháp chính là phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cụ thể. 5.1. Phương pháp luận: Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, hệ thống văn bản pháp quy của nhà nước về thực thi chính sách đối với người có công. 5.2. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương pháp tổng hợp, thống kê, phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp so sánh, phỏng vấn đối tượng chính sách và công chức thực thi chính sách tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Liên ChiểuNgoài ra, trong quá trình nghiên cứu, luận văn có sử dụng và kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu đã thực hiện trong nước có liên quan để làm sáng tỏ vấn đề mà mục đích nghiên cứu đã đề ra. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Đề tài góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn; Khảo sát và phân tích thực trạng thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu; đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình của quận dựa trên những nguyên nhân phân tích nhằm góp phần hoàn thiện hơn hoạt động thực thi chính sách đối với người có công, nâng cao đời sống cho người có công trên địa bàn quận. 5 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của thực thi chính sách đối với người có công. Chương 2: Thực trạng thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 6 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƢỜI CÓ CÔNG 1.1. Chính sách và chính sách đối với ngƣời có công 1.1.1. Chính sách 1.1.1.1. Khái niệm Chính sách được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, đó có thể là chiến lược, sách lược, kế hoạch hay chuẩn tắc cụ thể và tác giả chọn cách tiếp cận theo hướng “Chính sách là những hành động ứng xử của chủ thể với các hiện tượng tồn tại trong quá trình vận động phát triển nhằm đạt được mục tiêu nhất định”. 1.1.1.2. Phân loại Chính sách công phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó phổ biến một số cách phân loại sau: Căn cứ theo chủ thể ban hành: chính sách của Trung ương; chính sách do địa phương Căn cứ theo lĩnh vực tác động chính: chính sách kinh tế, chính sách xã hội, chính sách văn hóa, chính sách đối nội, chính sách đối ngoại Căn cứ theo thời gian ban hành: chính sách dài hạn, chính sách ngắn hạn, chính sách trung hạn 1.1.2. Chính sách đối với ngƣời có công 1.1.2.1. Người có công Khái niệm Khái niệm người có công được hiểu là: “Người có công là người không biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác,có những cống hiến, sức lực, tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, độc lập dân tộc hay đem lại thành tích vẻ vang cho đất 7 nước được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật”. Phân loại Người có công Theo khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì người có công bao gồm các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kì kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng. 1.1.2.2. Chính sách đối với người có công “Chính sách đối với người có công là đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chế độ đãi ngộ đối với những người có công với đất nước nhằm mục đích ghi nhận công lao, sự đóng góp, sự hy sinh cao cả của họ; đồng thời đền đáp, bù đắp phần nào về đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và gia đình của họ”. 1.2. Một số vấn đề lý luận về thực thi chính sách đối với người có công 1.2.1. Thực thi chính sách và thực thi chính sách đối với ngƣời có công Thực thi chính sách công có thể hiểu là quá trình đưa chính sách công vào thực tiễn đời sống xã hội thông qua việc ban hành các 8 quy định, thủ tục, chương trình hoặc dự án và thực hiện chúng nhằm hiện thực hóa mục tiêu chính sách. Hay nói cách khác là toàn bộ quá trình chuyển ý chí của chủ thể trong chính sách thành hiện thực với các đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu định hướng. Từ quan niệm nêu trên theo tác giả thực thi chính sách đối với người có công là quá trình đưa những chính sách đối với người có công, các ưu đãi xã hội của Nhà nước vào thực tiễn thông qua các văn bản pháp luật, chủ trương nhằm giúp hỗ trợ cho người có công phần nào về vật chất cũng như tinh thần, giúp họ vượt qua nhưng khó khăn trong cuộc sống. 1.2.2. Ý nghĩa của thực thi chính sách đối với người có công Thực thi chính sách đối với người có công nhằm đảm bảo cho chính sách được hiện thực hóa trong đời sống Thực hiện chính sách đối với người có công mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý làm người “Uống nước nhớ nguồn” . Thực thi chính sách đối với người có công cách mạng là sự ghi nhận công lao đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước; Chăm lo, đảm bảo cuộc sống cho người có công với cách mạng một phần giúp họ giảm bớt những mất mát, đau thương mặt khác tạo niềm tin của họ vào Đảng, Nhà nước, xã hội, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, cùng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, góp phần vào sự ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Góp phần vào việc giáo dục sâu sắc ý thức, đạo đức của các thế hệ con cháu về lòng kính trọng, biết ơn đối với thế hệ đi trước; 1.2.3. Quy trình thực thi chính sách đối với ngƣời có công 9 Thực thi chính sách đối với người có công cũng tuân theo quy trình trình thực thi chính sách nói chung và được tiến hành qua 7 bước như sau: Bƣớc 1: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách Bƣớc 2: Phổ biến tuyên truyền chính sách Bƣớc 3: Phân công phối hợp thực hiện chính sách Bƣớc 4: Duy trì chính sách Bƣớc 5: Điều chỉnh chính sách Bước 6: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách Bƣớc 7: Đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm 1.2.4. Nội dung thực thi chính sách đối với ngƣời có công 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến thực thi chính sách đối với ngƣời có công Thứ nhất, bản chất của vấn đề chính sách Thứ hai, yếu tố hệ thống văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nƣớc Thứ ba, chủ thể thực thi chính sách Thứ tƣ, đối tƣợng thụ hƣởng chính sách ở đây là ngƣời có công và thân nhân của ngƣời có công Thứ năm, nguồn lực cho công tác thực thi chính sách 1.4. Kinh nghiệm của các tỉnh trong thực thi chính sách đối với ngƣời có công 1.4.1. Tỉnh Bắc Giang 1.4.2. Tỉnh Đồng Nai Quận Liên Chiểu có thể học hỏi: Thứ nhất, tạo những điều kiện có thể để người có công và thân nhân của họ có thể tự sản xuất, trang trải đời sống. 10 Thứ hai, xây dựng mô hình “xã, phường giỏi về công tác chăm sóc thương binh – gia đình liệt sỹ, người có công”, tổ chức sáng tạo dưới nhiều hình thức khác nhau, nhiều nơi có cách làm hay như: thành lập tổ tình thương; nhận đỡ đầu con thương binh nặng, con liệt sỹ mồ côi. Thứ ba, công tác đào tạo nghề cho đối tượng chính sách là một hoạt động cần học hỏi ở tỉnh Đồng Nai, một biện pháp có tính chiến lược, lâu dài; thông qua đó giúp người có công có thể có một nghề cho bản thân và tạo được công việc ổn định, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 11 Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƢỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU 2.1. Khái quát về quận Liên Chiểu 2.1.1. Về dân số 2.1.2. Về kinh tế 2.1.3. Về văn hóa, xã hội 2.2. Tình hình ngƣời có công đang quản lý trên địa bàn quận Liên Chiểu Hiện nay, toàn thành phố Đà Nẵng có 23.688 đối tượng người có công và thân nhân người có công, trong đó Quận Liên Chiểu đang quản lý hơn 3000 đối tượng chính sách người có công và thân nhân người có công (chiếm 18,6% số lượng toàn thành phố). 2.3. Thực trạng thực thi chính sách đối với ngƣời có công trên địa bàn quận Liên Chiểu 2.3.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với ngƣời có công trên địa bàn quận Liên Chiểu Qua khảo sát cho thấy công tác chi trả chế độ cho người có công được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng kế hoạch. Theo khảo sát của học viên đối với công chức thực thi chính sách tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và công chức 05 phường trong lĩnh vực người có công như hiện nay với số lượng văn bản lớn cũng là một trong những khó khăn cho công tác thực thi, trong đó có đến 3 pháp lệnh điều chỉnh trong lĩnh vực này (Pháp lệnh ưu đãi người có công 2005, Pháp lệnh ưu đãi người có công sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh 2005, Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng) và còn nhiều văn 12 bản khác điều chỉnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đối tượng khác nhau như Luật thi đua khen thưởng năm 2013. Nhiều đối tượng mong muốn giám định lại tỷ lệ thương tật do trước kia máy móc, trang thiết bị giám định chưa đáp ứng đủ và hiện đại nhưng khó khăn trong giám định lại do vướng quy định vết thương phải tái phát mới thực hiện giám định lại (Khoản 5 Điều 3 Thông tư 45/2014/TTLT- BYT-BLĐTBXH về Hướng dẫn giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Chính vì tầm quan trọng của kế hoạch cho nên cần thiết phải có sự đánh giá mỗi kế hoạch trong quá trình triển khai, sau khi triển khai, các yếu tố ảnh hưởng để có thể có có những đề xuất và sự điều chỉnh kịp thời. 2.3.2. Phổ biến, tuyên truyền chính sách đối với ngƣời có công Hàng năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực người có công của thành phố, quận, phường. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Liên chiểu phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tuyên truyền vào các ngày kỷ niệm, các dịp lễ lớn trong năm (27/7, 29/3, 30/4); hợp đồng với Đài truyền thanh quận có các chuyên mục tuyên truyền các chính sách, truyền thống lịch sử của đất nước, của quận Liên Chiểu vào trước dịp lễ lớn trong năm; phối hợp với Đài truyền hình Đà Nẵng (DRT, DVTV) kịp thời đưa tin những hoạt động thiết thực; xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành về chính sách chăm sóc người có công và đăng tải trên trang web của quận; tiếp công dân 1 tháng/1 lần; Gửi các công văn, kế hoạch gửi đến các phường, các cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn quận 13 Theo điều tra xã hội học của học viên cho thấy công tác phổ biến, tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc. Trong đó kênh thông tin từ cán bộ, công chức chiếm tỷ lệ lớn, sau đó đến kênh thông tin từ “Bản niêm yết tại quận, phường” và “Hệ thống đài truyền thanh từ quận đến cơ sở”. Thông qua điều tra xã hội học có thể thấy rằng giữa công chức thực thi đóng vai trò quan trọng và là đầu mối truyền thông tin và tiếp nhận thông tin chính sách, các hình thức phổ biến, tuyên truyền khác như từ đài truyền hình, bản niêm yết tại tổ dân phố hay trang thông tin điện tử vẫn chưa thật sự phát huy hiệu quả thì hình thức tiếp cận thông tin từ nguồn internet lại được người dân chú ý mặc dù thông tin trên internet rất đa dạng và nhiều chiều. Trong khi đó các hình thức tiếp cận với thông tin chính thống và chuẩn xác như trang thông tin điện tử hay bản niêm yết tại tổ dân phố trên vẫn chưa phát huy tốt. 2.3.3. Phân công, phối hợp thực hiện chính sách đối với ngƣời có công Để tổ chức thực thi chính sách đối với người có công đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan, mỗi cơ quan chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình nhằm thực hiện chính sách một cách thông suốt và hiệu quả. Trong đó, mảng chính sách người có công của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu (một phó trưởng phòng được phân công trực tiếp điều hành lĩnh vực người có công và chuyên viên mảng chính sách người có công giúp lãnh đạo quản lý đối tượng, tiếp nhận, đề xuất xử lý các công việc liên quan đến chính sách người có công (Mỗi ban Lao động - Thương binh và Xã hội của phường có 01 chuyên viên phụ trách mảng người có công) giúp tham mưu cho lãnh đạo phòng Lao động - 14 Thương binh và Xã hội tổ chức và thực hiện pháp luật về người có công với cách mạng Theo điều tra xã hội học của học viên về nhân sự đảm bảo cho quá trình thực thi chính sách do công chức thực thi chính sách đối với người có công có kinh nghiệm, tuy nhiên vẫn còn thiếu và công chức có trình độ Đại học vẫn còn thấp. Phối hợp chặt chẽ Uỷ ban nhân dân các phường, các cơ quan, ban ngành đoàn thể khác như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, ngành y tế, ngành giáo dục, Trung tâm giới thiệu việc làm, các tổ chức bên ngoài như các ngân hàng, các doanh nghiệp. Theo điều tra xã hội học của học viên chính quyền địa phương vẫn chưa thu hút được nhiều nguồn lực khác tham gia 2.3.4. Duy trì chính sách đối với ngƣời có công Trong những năm qua để duy trì chính sách người csó công và để chính sách có thể phát huy trong thực tế thành phố Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu đã tác động ở nhiều phía. Tuy nhiên vẫn chưa thật sự triệt để, cả thành phố và quận vẫn chưa đưa ra nhiều chính sách thu hút đối với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn quận, vẫn còn hạn chế số lượng các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tham gia; các hình thức để tiếp nhận sự phản hồi của người dân chưa đa dạng. Trong quá trình thực thi công tác đánh giá vẫn chưa thực sự được coi trọng, theo khảo sát đối với công chức thực thi chính sách vẫn chưa có một cơ chế đánh giá thường xuyên nhiều chính sách vẫn còn chậm và hồ sơ còn tồn đọng vẫn còn diễn ra. 2.3.5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách đối với ngƣời có công 15 Các chủ thể thực hiện kiểm soát đối với việc thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu bao gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận Trong những năm qua công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên và nghiêm túc, không xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện về các chế độ, đảm bảo chế độ cho đối tượng thụ hưởng. Qua hoạt động kiểm tra đã giúp cho thực thi chính sách đối với người có công được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng tiêu cực đến đối tượng thụ hưởng. 2.4. Đánh giá việc thực thi chính sách đối với ngƣời có công trên địa bàn quận Liên Chiểu 2.4.1. Ƣu điểm Các kế hoạch triển khai Pháp lệnh ưu đãi người có công cùng các chương trình, chính sách được triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả Công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức cũng như Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, doanh nghiệp, quần chúng được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt công tác phối hợp với quân đội, Hội Cựu chiến binh trong tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ được tiến hành xuyên suốt. Cán bộ công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ quận đến các phường có sự phối hợp và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hướng dẫn thủ tục tận tình cho người dân. Công tác tuyên truyền chính sách cho người dân được chú trọng thực hiện dưới nhiều hình thức giúp người dân hiểu về chính sách cũng như quyền lợi của mình hơn. Chính sách ưu đãi cho người có công cách mạng được thực hiện trên hầu hết các lĩnh vực, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng 16 Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách được thực hiện nghiêm túc Huy động được các tổ chức, cá nhân và xã hội trên địa bàn quận cùng tham gia với chính quyền Các thủ tục liên quan đến người có công và thực thi chính sách đối với người có công được công bố rõ ràng, công khai, minh bạch. 2.4.2. Hạn chế Thứ nhất, công việc giải quyết nhiều lúc còn chậm, còn tình trạng công việc tồn đọng, hồ sơ quá tải, việc giải đáp các thắc mắc cho người dân vẫn còn một số trường hợp chưa thỏa đáng. Thứ hai, việc hỗ trợ cho các đối tượng chưa đáp ứng đủ, còn gặp nhiều khó khăn Thứ ba, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ các tổ chức, các nhân chưa thật sự phát triển, nguồn lực trên địa bàn quận khai thác chưa triệt Thứ tƣ, việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho người dân còn chưa mang tính thường xuyên, hình thức tiếp nhận các phản hồi chưa đa dạng. Thứ năm, việc liên kết với các doanh nghiệp chưa nhiều, chưa huy động được nhiều nguồn lực Thứ sáu, công tác đánh giá chưa thật sự được coi trọng, hoạt động đánh giá chỉ thực hiện sau quá trình thực thi chính sách và chưa đánh giá trong quá trình thực thi. s 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế Số lượng người có công trên địa bàn lớn, đội ngũ cán bộ công chức còn thiếu và việc nắm bắt các văn bản pháp luật đôi lúc chưa đồng bộ 17 Số lượng văn bản pháp luật lớn, còn nhiều vướng mắc về thủ tục cũng như công tác giám định chưa hợp lý Kinh phí chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, thành phố; việc huy động sự tham gia của xã hội, của các tổ chức, cá nhân còn chưa nhiều; . Người dân chưa chủ động nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và những quy định của pháp luật Chưa có sự liên kết tốt với các doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn đặc biệt doanh nghiệp cần nhiều lao động; Thành phố và quận vẫn chưa có nhiều những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và chưa có những mô hình hỗ trợ mang tính đột phá. 18 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƢỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 3.1.1. Cở sở lý luận 3.1.1.1. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước về chính sách cho người có công 3.1.1.2. Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển chung của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng 3.1.1.3. Đề án Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 3.1.2. Cơ sở thực tế Bên cạnh những mặt đạt được công tác tổ chức thực thi chính sách đối với người có công có những hạn chế, khó khăn nhất định cần được khắc phục 3.2. Một số giải pháp cụ thể 3.2.1. Thành lập một ban thƣờng xuyên rà soát tình hình đối tƣợng chính sách đang quản lý cũng nhƣ phát sinh trên địa bàn kết hợp ứng dụng tin học hóa trong quản lý đối tƣợng chính sách Thứ nhất, người phụ trách lĩnh vực người có công của quận là người đứng đầu ban rà soát. Thứ hai, ban rà soát thực hiện nhiệm vụ chính là rà soát, nắm bắt tình hình đối tượng chính sách theo định kỳ. Thứ ba, đối với những đối tượng đi lại khó khăn ban rà soát cần cử các chuyên viên xuống tận nhà để hỗ trợ. 19 Thứ tư, ban rà soát cần tiến hành tổng kết đánh giá theo định kỳ hoạt động. Về hình thức hoạt động của ban theo mô hình không thường trực, có hỗ trợ kinh phí cho các thành viên. Bên cạnh đó cần phải tiếp tục có sự ứng dụng tin học cao hơn trong quản lý, có phần mềm quản lý và cập nhật kịp thời tình hình đối tượng, hồ sơ cụ thể tình hình các đối tượng để nâng cao chất lượng công tác quản lý, bao gồm cả các đối tượng đang hưởng chế độ và số lượng liệt sĩ nhằm đảm bảo đảm tính khoa học trong quản lý. 3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức đồng thời phân công rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ Thứ nhất, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như cập nhật các kiến thức pháp luật chính sách mới. Thứ hai, đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tránh nặng về lý thuyết mà cần có phương pháp tiếp cận pháp luật, chính sách một cách linh hoạt, sáng tạo. Thứ ba, có chính sách khuyến khích, đảm bảo lợi ích vật chất và động viên về mặt tinh thần cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ. Thứ tư, có chế độ khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ công chức có đóng góp tích cực, có những sáng kiến. Thứ năm, tổ chức các hoạt động như học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các quận, huyện khác trên địa bàn hoặc các địa phương khác. 3.2.3. Nhóm giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách ngƣời có công 20 Thứ nhất, công tác phổ biến tuyên truyền phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ, ở tất cả các phường trên địa bàn quận Thứ hai, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phải thực sự có ý thức và trách nhiệm, nắm vững pháp luật. Thứ ba, tạo ra các mô hình tuyên truyền phù hợp với từng khu vực trên địa bàn quận, chọn lọc các hình thức tuyên truyền mang tính khả thi cao. Thứ tƣ, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. 3.2.4. Nhóm giải pháp về thu hút nguồn lực cho thực thi chính sách đối với ngƣời có công Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Pháp lệnh ưu đãi người có công cũng như những tấm gương điển hình về người có công vươn lên trong cuộc sống. Chính quyền và đoàn thể các cấp phải nắm rõ về gia đình đối tượng, tạo điều kiện để người dân biết về gia đình người có công để có kế hoạch giúp đỡ thiết thực hoặc phản ánh cho chính quyền những vấn đề cần thiết để có giải pháp kịp thời giúp đỡ. Tạo các hoạt động ý nghĩa, gần gũi, thiết thực để có thể huy động người dân tham gia. Vận động các cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động chăm sóc người có công. Liên kết với các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp cần nhiều lao động để tạo việc làm tốt hơn cho đối tượng người có công còn khả năng lao động và thân nhân người có công. Liên kết với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để các học sinh sinh viên có thể giúp đỡ những gia đình người có công. 21 Khuyến khích, hỗ trợ kịp thời cho các cá nhân, tổ chức, người có công cũng như người dân có những mô hình làm ăn kinh tế hay giúp tạo việc làm cho người có công và thân nhân của họ. Phát động các mô hình mang tính ảnh hưởng đến cộng đồng, trong đó phối hợp với tổ chức chính trị xã hội là nòng cốt. Xây dựng các mô hình gây quỹ gắn với phát triển kinh tế để ủng hộ cho người có công và thân nhân của họ. 3.2.5. Xây dựng các mô hình, chƣơng trình thiết thực cho ngƣời có công trên địa bàn quận Liên Chiểu Chương trình tặng sổ tiết kiệm Trong đó đối tượng được ưu tiên là các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình được trao sổ tiết kiệm có thể sử dụng số tiền trong sinh hoạt gia đình và nếu có thể thì thêm vào trong hoạt động sản xuất, làm ăn và học tập các khóa học để tự trang trải cho bản thân và gia đình. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cần nắm rõ hoàn cảnh của từng đối tượng chính sách để trao đúng đối tượng, có sự hướng dẫn, định hướng mục đích sử dụng để đảm bảo nguồn quỹ được sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả cao. Chương trình chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, con thương binh nặng, vợ liệt sĩ già yếu, không nơi nương tựa Đối tượng huy động: doanh nghiệp đóng trên địa bàn, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận Liên Chiểu và các đoàn thể. Nội dung: tham gia chăm sóc, phụng dưỡng, thăm hỏi các đối tượng chính sách định kỳ và các dịp lễ, Tết và hỗ trợ tiền 22 hàng tháng cho các đối tượng người có công và thân nhân đặc biệt là bà mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ già yếu, cô đơn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch đến toàn thể người dân trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng. Vận động các doanh nghiệp, đoàn thể, sinh viên nhận chăm sóc, thăm hỏi, phụng dưỡng; tổ chức kết nghĩa với các đơn vị và nêu gương, biểu dương những đơn vị có đóng góp tích cực tham gia hoạt động. Đồng thời nắm chắc số lượng các đối tượng cụ thể tham gia chương trình để có sự hỗ trợ đúng đắn và hợp lý. Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa Mục tiêu: Đảm bảo cho các gia đình người có công có chỗ ở ổn định, kiên cố, ưu tiên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không thể tự giải quyết vấn đề nhà ở hoặc nhà ở xuống cấp nặng. Nguồn vốn: Huy động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để xây nhà tình nghĩa hoặc sửa chữa nhà ở bị xuống cấp. Chính quyền địa phương có cần rà soát chặt chẽ theo định kỳ và nắm cụ thể danh sách của từng gia đình cần hỗ trợ, đồng thời có biện pháp huy động sự tham gia của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên đia bàn Mô hình tạo việc làm cho người có công và thân nhân Hiện nay, để có thể tạo được các mô hình việc làm thông qua phát triển kinh tế thì việc huy động các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp đóng góp đặc biệt là góp công sức là điều kiện thiết yếu khi thực hiện các mô hình này. Đối với địa bàn quận Liên Chiểu 23 diện tích đất nông nghiệp hạn chế, chính vì vậy quận có thể linh hoạt trong việc liên kết với các địa phương khác hoặc trung tâm công nghệ sinh học Đà Nẵng trong việc chuyển giao các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, không tốn nhiều diện tích như trồng nấm rơm, nấm sò, linh chi hoặc trồng hoa, rau sạch. Đồng thời khuyến khích các hộ đã thực hiện các mô hình thành công hướng dẫn lại cho các hộ gia đình khác để tạo sự lan tỏa. Chính quyền địa phương cần linh động trong việc hỗ trợ bước đầu cho các gia đình trong vấn đề về giống, kỹ thuật và đầu ra để tạo tiền đề phất triển về sau. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc hỗ trợ công sức cho các đối tượng. 3.5. Kiến nghị 3.5.1 Đối với Trung ƣơng 3.5.2. Đối với Thành phố Đà Nẵng 3.5.3. Đối với quận Liên Chiểu 24 KẾT LUẬN Tổ chức thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu mặc dù đạt được những thành tựu đáng khích lệ tuy nhiên cũng còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn như nhiều công việc giải quyết vẫn còn chậm, còn trường hợp giải đáp thắc mắc cho người dân còn chưa thỏa đáng; việc hỗ trợ cho đối tượng chính sách chưa đáp ứng đủ; chưa liên kết nhiều với các doanh nghiệp trên địa bàn; hình thức tuyên truyền chưa đa dạng và công tác đánh giá chưa thật sự coi trọng. Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về thực thi chính sách đối với người có công, luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Luận văn làm rõ nguyên nhân của hạn chế trong công tác thực thi chính sách; đưa ra các quan điểm và các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu. Bên cạnh những giải pháp thuộc về thành phố Đà Nẵng cũng cần có một số giải pháp đồng bộ từ phía Nhà nước, thì mới có tác động tích cực và hiệu quả hơn. Về cơ bản luận văn đã hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Có những đóng góp nhất định về mặt khoa học cho việc hoàn thiện công tác thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Tuy nhiên, trên thực tế vấn đề thực thi chính sách đối với người có công còn gặp nhiều vấn đề khó khăn, đối tượng đa dạng và có những nội dung pháp luật chưa kịp điều chỉnh nên chưa thể giải quyết một cách toàn diện./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_thuc_thi_chinh_sach_doi_voi_nguoi_co_cong_t.pdf
Luận văn liên quan