Tổng đài alcatel 1000 e10 (ocb283)

LỜI NÓI ĐẦU Viễn thông là cơ sở cho sự phát triển của xã hội . Sự phát triển của hạ tầng cơ sở viễn thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển góp phần nâng cao đời sống xã hội . Hoà chung với sự phát triển của công nghệ viễn thông thế giới , nghành viễn thông Việt nam cũng không ngừng phát triển . Với chiến lược đi thẳng vào công nghệ mới đang được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển , nhiều thiết bị hiện đại đã được lắp đặt và khai thác trên mạng lưới viễn thông nước ta . Trong đó tổng đài điện tử E10B của hãng Alcatel là thiết bị điện tử số đầu tiên được lắp đặt và khai thác trên mạng viễn thông Việt nam vào năm 1990 . Ngay sau khi đưa vào hoạt động, E10B đã chứng tỏ tính ưu việt và khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu về dịch vụ viễn thông của khách hànglúc đó. Tuy nhiên , với tốc độ phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ mà đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thông tin liên lạc , thế hệ ban đầu E10B đã bộc lộ những hạn chế nhất định của nó . Để khắc phục các yếu điểm ấy , thế hệ mới 1000E10 hay còn gọi là OCB283 - Một bước nhảy vọt về công nghệ và đặc tính kỹ thuật , đã được hãng Alcatel đưa ra thị trường và nhanh chóng chứng tỏ được thế mạnh của mình . Tại Việt nam , từ tổng đài 1000E10 đầu tiên được lắp đặt tại Từ liêm - Hà nội năm 1992 đến nay ta đã có hàng chục tổng đài 1000E10 khác được lắp đặt và đưa vào hoạt động có hiệu quả trên khắp các tỉnh thành cuả đất nước và ngày càng chứng tỏ được tính thích ứng cao của nó trên mạng viễn thông Việt nam. Sau thời gian thực tập và tìm hiểu về tổng đài ALCATEL 1000E10 ,báo cáo thực tập của em gồm hai phần: Phần I : Nghiên cứu tổng quan cấu trúc,chức năng tổng đài Alcatel 1000E10 (OCB 283 ) Phần II: Nghiên cưu trạm điều khiển chính SMC Trong thời gian thực tập và làm báo cáo thực tập em đã rất cố gắng , nhưng không thể tránh khỏi những sai sót . Em rất mong được sự góp ý , chỉ bảo của các thầy cô giáo. Sau cùng cho phép em được bày tỏ lời cám ơn chân thành tới thầy giáo Nguyễn Đức Thắng, Anh Lê Xuân TRụ đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em hoàn thành đề tài thực tập của mình . Nhân đây em xin chân thành cám lãnh đạo công ty, phòng tổ chức, trung tâm chuyển mạch–truyền dẫn đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty Điện Thoại Hà Nội . MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ TỔNG ĐÀI ALCATEL 1000 E10 (OCB283) 4 1. VỊ TRÍ VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA OCB283 4 1.1.Vị trí 4 1.2. Các ứng dụng của hệ thống 5 1.3. Mạng toàn cầu 5 1.4. Các thông số cơ bản của tổng đài OCB283 6 1.4.1. Các dịch vụ được cung cấp của OCB283 6 1.4.2. Các giao tiếp ngoại vi 9 2. CẤU TRÚC CHỰC NĂNG 9 2.1. Cấu trúc chức năng tổng thể 9 2.2. Các giao tiếp chuẩn của phân hệ 10 2.3. Cấu trúc chức năng 11 2.3.1. Khối thời gian cơ sở (BT) 11 2.3.2. Ma trận chuyển mạch chính (MCX) 11 2.3.3. Khối điều khiển trung kế PCM (URM) 12 2.3.4. Khối quản lý thiết bị phụ trợ (ETA) 12 2.3.5. Khối điều khiển giao thức và báo hiệu số 7(PUPE) 12 2.3.6. Khối xử lý gọi (MR) 12 2.3.7. Khối quản lý cơ sở dữ liệu phân tích và cơ sở dữ liệu thuê bao (TR) 13 2.3.8. Khối đo lường lưu lượng và tính cước cuộc gọi (TX) 13 2.3.9. Khối quản lý ma trận chuyển mạch (GX) 13 2.3.10. Khối phân phối bản tin (MQ) 14 2.3.11. Vòng ghép thông tin (TOKEN RING) 14 2.3.12. Chức năng điều hành và bảo dưỡng (OM) 14 3. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH 15 3.1. Trạm điều khiển chính SM 15 3.2. Phần mềm trên trạm ML (đặt trên trạm) 15 3.3. Thông tin qua vòng thông tin (hay còn gọi là vòng chuyển dấu) TOKENRING 15 3.4. Hệ thống ma trận chuyển mạch kép 15 3.5. Điều hành và bảo dưỡng cục bộ (tại đài) 17 4. LỰA CHỌN KỸ THUẬT CHÍNH 17 4.1.Phần cứng 17 4.2.Phần mềm 17 5. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 17 6. XỬ LÝ CUỘC GỌI NỘI HẠT 18 6.1.Sơ đồ cuộc gọi nội hạt 18 6.2.Các bước của quá trình xử lý cuộc gọi nội hạt 20 PHẦN II: TRẠM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH (SMC) 21 1. TRẠM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH (SMC) 21 1.1.Vị trí của trạm điều khiển chính 21 1.2.Vai trò của trạm điều khiển chính 21 1.3. Cấu trúc tổng quát của hệ thống điều khiển 23 2. CẤU HÌNH TỔNG THỂ CỦA MỘT TRẠM SMC 30 3. DẠNG VẬT LÝ CỦA CÁC TRẠM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH 31 3.1. Bảng ACUTR (bộ xử lý) 32 3.1.1. Vai trò 32 3.1.2. Vị trí 32 3.13. Tổ chức tổng quát của bảng 33 3.2. Bảng ACMCS (Bộ nhớ chung 16 MB) 33 3.2.1. Vai trò 33 3.2.2. Vị trí 33 3.2.3. Tổ chức 34 3.3. Các bảng ACATA/ACATB 34 3.3.1. Vai trò của bộ nối 34 3.3.2. Vị trí của bộ nối 34 3.3.3. Tổ chức tổng quát bộ nối 35 CÁC TỪ VIẾT TẮT 36

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2265 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng đài alcatel 1000 e10 (ocb283), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ón m¹ch (COM). Ngoµi ra, GX thùc thi viÖc gi¸m s¸t c¸c tuyÕn nhÊt ®Þnh cña ph©n hÖ ®Êu nèi cña tæng ®µi ( nh­ c¸c tuyÕn th©m nhËp LA vµ c¸c tuyÕn liªn kÕt néi bé tíi ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh LCXE), theo ®Þnh kú hoÆc theo yªu cÇu tõ c¸c tuyÕn nµo ®ã. 2.3.10.khèi ph©n phèi b¶n tin (MQ) : MQ cã tr¸ch nhiÖm ph©n phèi vµ t¹o d¹ng c¸c b¶n tin néi bé nhÊt ®Þnh nh­ng tr­íc tiªn nã thùc hiÖn: - Gi¸m s¸t c¸c tuyÕn nèi b¸n cè ®Þnh ( c¸c tuyÕn sè liÖu b¸o hiÖu). - Xö lý c¸c b¶n tin tõ ETA vµ GX tíi vµ ph¸t c¸c b¶n tin tíi ETA vµ GX. Ngoµi ra, c¸c tr¹m trî gióp MQ ho¹t ®éng nh­ cæng cho c¸c b¶n tin gi÷a c¸c vßng ghÐp th«ng tin. 2.3.11.Vßng ghÐp th«ng tin (Token ring) : 1 tíi 5 vßng ghÐp th«ng tin ®­îc sö dông ®Ó truyÒn c¸c b¶n tin tõ 1 tr¹m nµy tíi 1 tr¹m kh¸c. ViÖc trao ®æi c¸c b¶n tin nµy ®­îc thùc hiÖn bëi duy nhÊt 1 kiÓu m«i tr­êng, ®ã lµ m¹ch vßng th«ng tin TOKEN RING, sö dông 1 giao thøc duy nhÊt vµ giao thøc nµy ®­îc xö lý phï hîp víi tiªu chuÈn IEEE 802.5. Vßng ghÐp ®¬n ( CÊu h×nh rót gän). Vßng ghÐp nµy lµ Vßng ghÐp liªn tr¹m (MIS) NhiÒu h¬n 1 vßng ghÐp : 1 Vßng ghÐp liªn tr¹m (MIS) dµnh cho trao ®æi lÉn nhau gi÷a c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn hoÆc gi÷a c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn víi phÇn mÒm ®iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng (OM). Tõ 1 tíi 4 vßng ghÐp th©m nhËp tr¹m (MAS) ®Ó trao ®æi gi÷a c¸c chøc n¨ng ®Êu nèi (URM, COM, PUPE) vµ c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn. 2.3.12.Chøc n¨ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng (OM) : C¸c chøc n¨ng cña ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng ®­îc thùc hiÖn bëi phÇn mÒm ®iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng (OM). Chuyªn viªn ®iÒu hµnh th©m nhËp vµo tÊt c¶ thiÕt bÞ phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña hÖ thèng Alcatel 1000 E10 th«ng qua c¸c m¸y tÝnh thuéc vÒ ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng nh­: c¸c bµn ®iÒu khiÓn, m«i tr­êng tõ tÝnh, ®Çu cuèi th«ng minh. C¸c chøc n¨ng nµy cã thÓ ®­îc nhãm thµnh 2 lo¹i: - §iÒu hµnh c¸c øng dông ®iÖn tho¹i. - §iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng cña hÖ thèng. Ngoµi ra, ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng thùc hiÖn: - N¹p c¸c phÇn mÒm vµ sè liÖu cho c¸c khèi ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi vµ cho c¸c khèi truy nhËp (Digital) thuª bao CSN. - Dù phßng t¹m thêi c¸c th«ng tin t¹o lËp ho¸ ®¬n c­íc chi tiÕt. - TËp trung sè liÖu c¶nh b¸o tõ c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi th«ng qua c¸c m¹ch vßng c¶nh b¸o. - B¶o vÖ trung t©m cña hÖ thèng. Cuèi cïng, ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng cho phÐp th«ng tin 2 h­íng víi c¸c m¹ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng, ë møc vïng vµ quèc gia. (TMN). 3. C¸c kh¸i niÖm chÝnh : 3.1.Tr¹m ®iÒu khiÓn (SM) : - ThiÕt bÞ phÇn cøng cña chuyÓn m¹ch OCB 283 gåm 1 tËp hîp c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn (Tr¹m ®a xö lý) (SM). C¸c tr¹m nµy trao ®æi th«ng tin víi nhau th«ng qua 1 hay mét sè vßng ghÐp th«ng tin (MIS hoÆc MAS). - Tr¹m ®iÒu khiÓn gåm : 1 hay nhiÒu bé xö lý, 1 hay nhiÒu bé nèi th«ng minh (®ã lµ c¸c bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp) ®­îc ®Êu nèi víi nhau th«ng qua 1 bus vµ trao ®æi sè liÖu th«ng qua 1 bé nhí chung. - Cã 5 kiÓu tr¹m ®iÒu khiÓn, phï hîp víi chøc n¨ng mµ nã ®¶m nhiÖm: SMC : Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh. SMA : Tr¹m ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ phô trî SMT : Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ PCM SMX : Tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn chuyÓn m¹ch SMM: Tr¹m ®iÒu khiÓn b¶o d­ìng 3.2 PhÇn mÒm trªn tr¹m ML (®Æt trªn tr¹m) : - 1 tr¹m cung cÊp 1 sè c¸c tËp hîp phÇn mÒm con ®­îc gäi lµ phÇn mÒm tr¹m (ML). Chóng ®­îc chia lµm phÇn mÒm "chøc n¨ng" vµ phÇn mÒm "tr¹m". - PhÇn mÒm chøc n¨ng ®­îc ph©n c«ng cho c¸c øng dông ®iÖn tho¹i cña hÖ thèng OCB 283 nh­ : §iÒu khiÓn cuéc gäi (ML MR), tÝnh c­íc cuéc gäi (ML TX), qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu thuª bao vµ ph©n tÝch (ML TR), ®iÒu khiÓn tuyÕn PCM (ML URM), vv... C¸c phÇn mÒm chøc n¨ng nµy vÒ mÆt vËt lý cã thÓ ®­îc ®Þnh vÞ víi møc ®é linh ho¹t cao. Chóng cã quan hÖ víi cÊu tróc chøc n¨ng cña hÖ thèng. - 1 phÇn mÒm "tr¹m " (ML SM) gåm c¸c bé phÇn mÒm cè ®Þnh cho phÐp tr¹m ®ã ho¹t ®éng ®­îc nh­ : PhÇn mÒm hÖ thèng, th«ng tin, khëi t¹o vµ b¶o vÖ. 3.3.Th«ng tin qua vßng th«ng tin (hay cßn ®­îc gäi lµ vßng chuyÓn dÊu) token ring : TÊt c¶ c¸c tr¹m th«ng tin víi nhau th«ng qua duy nhÊt 1 lo¹i m«i tr­êng: ®ã lµ m¹ch vßng th«ng tin (Token ring), phï hîp víi tiªu chuÈn IEEE 802.5. HÖ thèng th«ng tin nµy cho phÐp 1 phÇn mÒm chøc n¨ng th«ng tin víi 1 phÇn mÒm kh¸c mµ kh«ng cÇn biÕt vÞ trÝ cña nã. 3.4.HÖ thèng ma trËn chuyÓn m¹ch kÐp : HÖ thèng ma trËn chuyÓn m¹ch (CCX) cã cÊu tróc kÐp, d­íi d¹ng 2 nh¸nh A vµ B. Kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng ma trËn chuyÓn m¹ch liªn quan tíi 3 thµnh phÇn : - Ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh kÐp (MCX) - §©y lµ phÇn cèt lâi cña hÖ thèng, - C¸c thiÕt bÞ khuÕch ®¹i vµ lùa chän nh¸nh (SAB) ®­îc ®Æt trong c¸c tr¹m hay c¸c ®¬n vÞ ®Êu nèi (SMT, SMA, CSNL), t¹o thµnh c¸c giao tiÕp gi÷a c¸c ®¬n vÞ nµy vµ MCX, - C¸c ®­êng ma trËn ®Êu nèi MCX víi SAB. C¸c thiÕt bÞ SAB cung cÊp chøc n¨ng b¶o vÖ ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh (MCX) mµ ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh ®éc lËp víi c¸c tr¹m hay c¸c ®¬n vÞ ®Êu nèi (SMT, SMA, CSNL). PGS Tr¹m gi¸m s¸t Toµn hÖ thèng LR CSNL CSND CSED SMC STS SMT SMA Ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh SMX SMM MAS MIS Ph©n hÖ truy nhËp thuª bao LR Trung kÕ vµ C¸c thiÕt bÞ Th«ng b¸o Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi ALARMS Ph©n hÖ khai th¸c vµ b¶o d­ìng REM LR LR H×nh 8: CÊu tróc phÇn cøng cña OCB 283. CSED : Bé tËp trung thuª bao ®iÖn tö xa ( Bé tËp trung thuª bao t­¬ng tù ). CSND : Khèi truy nhËp (Digital) thuª bao xa. CSNL : Khèi truy nhËp (Digital) thuª bao gÇn. MAS : Vßng ghÐp th©m nhËp tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh. MIS : Vßng ghÐp liªn tr¹m. REM : M¹ng qu¶n lý viÔn th«ng. SMA : Tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî. SMC : Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh .SMM : Tr¹m b¶o d­ìng. SMT : Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ. SMX : Tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn chuyÓn m¹ch. STS : Tr¹m c¬ së thêi gian vµ ®ång bé. L­u ý: H×nh vÏ trªn ®©y tr×nh bµy cÊu tróc phÇn cøng cña hÖ thèng trong tr­êng hîp tæng qu¸t. Trong cÊu h×nh rót gän, kh«ng cã MAS, vµ khi ®ã c¸c tr¹m SMT, SMA vµ SMX ®­îc ®Êu nèi tíi MIS. 3.5.§iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng côc bé (t¹i ®µi) : C¸c chøc n¨ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d­ìng ®­îc thùc hiÖn bëi 1 tr¹m chuyªn dông - SMM - Tr¹m nµy ®­îc ®Æt trong cïng phßng víi ph©n hÖ ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi. §iÒu nµy cho phÐp ®¬n gi¶n trong thiÕt kÕ vµ cung cÊp hÖ thèng b¶o vÖ trung t©m víi møc ®é s½n sµng cao. SMM cã 1 ®Üa chuyªn dông ®­îc sö dông ®Ó n¹p phÇn mÒm vµ sè liÖu vµ ®Ó ghi th«ng tin nh­ sè liÖu ho¸ ®¬n chi tiÕt. Më réng dung l­îng tæng ®µi kh«ng ®ßi hái viÖc x¾p xÕp l¹i phÇn cøng nh­ng l¹i liªn quan tíi viÖc tÝnh c­íc hoÆc bæ sung b¶ng m¹ch; viÖc n©ng cÊp chøc n¨ng ®­îc thùc hiÖn bëi phÇn mÒm cã thÓ n¹p vµo. 4. Lùa chän kü thuËt chÝnh : 4.1.PhÇn cøng : - Sö dông c¸c bé xö lý tiªu chuÈn hä nhµ 680 xx. - Ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: §Êu nèi víi 2048 ®­êng ma trËn LR, CÊu tróc kÐp hoµn toµn, chuyÓn m¹ch thêi gian kh«ng nghÏn víi 1 tÇng chuyÓn m¹ch ®¬n, ChuyÓn m¹ch 16 bit. - C¸c tuyÕn th«ng tin gi÷a c¸c tr¹m SM ®­îc tiªu chuÈn ho¸ (Vßng chuyÓn dÊu -Token ring). - TÊt c¶ c¸c b¶ng m¹ch cã cïng 1 khu«n d¹ng. - CÊu tróc gi¸ m¸y ®­îc tiªu chuÈn ho¸. 4.2. PHÇN MÒM - Ng«n ng÷ chñ yÕu lµ CHILL (cã sö dông mét chót ng«n ng÷ m¸y – ASSEMBLER). - CÊu tróc phÇn mÒm ®­îc tiªu chuÈn ho¸ trong c¸c tr¹m (phÇn mÒm tr¹m) : phÇn mÒm hÖ thèng, th«ng tin, khëi t¹o vµ b¶o vÖ. - PhÇn mÒm vµ phÇn cøng riªng rÏ ( Kh¸i niÖm vÒ phÇn mÒm vµ tr¹m dù phßng). - PhÇn mÒm øng dông cña ph©n hÖ ®Êu nèi vµ ®iÒu khiÓn tr­íc ®©y cña OCB 181 vÉn ®­îc duy tr×. 5.C¸c th«ng sè kü thuËt : C¸c th«ng sè kü thuËt cña bÊt kú tæng ®µi nµo ®Òu phô thuéc rÊt lín vµo m«i tr­êng ho¹t ®éng cña nã . C¸c th«ng sè ®­a ra sau ®©y dùa trªn m«i tr­êng tham kh¶o trung b×nh : - Dung l­îng xö lý cùc ®¹i cña hÖ thèng lµ 220 CA / s tøc lµ 1000000 BHCA. - Dung l­îng ®Êu nèi cña ma trËn chuyÓn m¹ch lªn tíi 2048 ®­êng LR . Nã cho phÐp : + L­u l­îng th«ng tin lµ 25000 Erlangs . + Cã thÓ ®Êu nèi ®Õn 200000 thuª bao. + Sè ®­êng trung kÕ lªn tíi 60000 ®­êng. Ngoµi ra , hÖ thèng cßn ®­îc sö dông kü thuËt tù ®iÒu chØnh ®Ó tr¸nh sù cè khi qóa t¶i. Kü thuËt nµy ®­îc ph©n bè t¹i tõng møc cña hÖ thèng ( cßn gäi lµ kü thuËt to¸n ®iÒu chØnh ) dùa vµo sù ®o ®¹c sè l­îng c¸c cuéc gäi cã nhu cÇu vµ sè l­îng c¸c cuéc gäi ®­îc xö lý vµ dùa vµo sè liÖu quan tr¾c t¶i cña c¸c bé xö lý . 6. Xö lý cuéc gäi néi h¹t. 6.1.S¬ ®å cuéc gäi néi h¹t. ( ( H×nh 9: S¬ ®å cuéc gäi néi h¹t. + Nguyªn lý cuéc gäi. Gi¶ sö khi thuª bao chñ gäi A thuéc CSNL 1 nhÊc m¸y th× lóc nµy t¹i CSNL1 sÏ x¸c ®Þnh ®­îc tr¹ng th¸i thay ®æi cña thuª bao vµ sau ®ã t¹o ra b¶n tin b¸o hiÖu sè 7. B¶n tin nµy gåm trÞ sè thiÕt bÞ (NE) vµ chØ sè khe thêi gian tøc lµ cuéc gäi míi xuÊt hiÖn, th«ng tin sÏ ®­îc ®Õn tæng ®µi trung t©m qua ®­êng sè liÖu b¸n th­êng tró. Tõ PUPE nã sÏ chuyÓn ®æi néi dung th«ng tin võa nhËn ®­îc qua ®­êng MAS t×m mét thanh ghi sau ®ã l­u tr÷ c¸c th«ng tin võa nhËn ®­îc th«ng tin nµy th× MR võa nhËn ®­îc sau ®ã l¹i chuyÓn th«ng tin võa nhËn sang bé qu¶n lý biªn dÞch (TR) qua ®­êng (MIS). B¶n tin nµy néi dung yªu cÇu TR ph©n tÝch ®Æc tÝnh cña thuª bao chñ gäi ( Thuª bao chñ gäi thuéc lo¹i g×, quay sè hay nhÊn phÝm, cã quyÒn h¹n g× ...). Sau khi TR ph¸t hiÖn xong, nã lËp tøc tr¶ lëi MR b»ng mét b¶n th«ng tin theo ®­êng MIS. Lóc nµy MR ®· x¸c ®Þnh ®­îc quyÒn h¹n cña thuª bao do c¸c th«ng tin do TR göi sang vµ ®ång thêi MR sÏ göi b¶n tin ®Õn cho bé ®iÒu khiÓn ®Êu nèi víi COM trong MCX qua MAS. B¶n tin nµy ®èi víi néi dung yªu cÇu ®Êu nèi thuª bao b¾t ®Çu quay sè. Thuª bao b¾t ®Çu quay sè ®Çu tiªn th× CSNL1 nhËn ®­îc con sè vµ b¶n tin truyÒn ®Õn bé ®iÒu khiÓn giao thøc b¸o hiÖu sè 7 (PU/PE). Sau khi nhËn ®­îc b¶n tin th× PU/PE l¹i chuyÓn sang MR qua ®­êng MAS. Bé MR sÏ thu nhËn tin tøc tõ con sè ®Çu tiªn vµ ®ång thêi MR sÏ göi tíi b¶n tin sang cho COM víi néi dung yªu cÇu ph©n tÝch. TR ph©n tÝch xong, nã chuyÓn ®éng th«ng tin l¹i cho MR vµ MR nhËn biÕt ®­îc thuª bao néi h¹t hay thuª bao ®­êng dµi. NÕu thuª bao gäi trong néi h¹t th× MR x¸c ®Þnh con sè cÇn thu vµ MR sÏ tiÕp tôc thu c¸c con sè tiÕp theo vµ chuyÓn sang cho TR vµ TR sÏ t×m trong trung t©m l­u tr÷ th«ng tin cña m×nh vÒ thuª bao bÞ gäi (chØ sè thiÕt bÞ, ®Æc tÝnh cña thuª bao CSNL) sau ®ã chuyÓn sang MR vµ MR lµm nhiÖm vô ghi th«ng tin nµy vµo nöa thanh ghi cßn l¹i. Sau ®ã MR sÏ göi mét b¶n tin cho PU/PE trao ®æi víi CNLS (bÞ goik) b¶n tin b¸o hiÖu sè 7. B¶n tin nµy sÏ cã néi dung yªu cÇu CNLS x¸c nhËn tr¹ng th¸i cña thuª bao bÞ gäi ®ang rçi th× CNL2 t¹o mét b¶n tin th«ng b¸o tíi tæng ®µi trung t©m (tíi MR). MR nhËn ®­îc th«ng tin nµy th× nã sÏ göi ®Õn COM mét b¶n tin ®iÒu hµnh MAS víi néi dung yªu cÇu COM ®Êu nèi ETA víi thuª ao chñ ®Ó cÊp håi ©m cña thuª bao chñ gäi. Lóc nµy CSNL2 se3x nhËn biÕt tr¹ng th¸i nhÊc m¸y cña thuª bao chñ gäi, nã sÏ xö lý chuyÓn m¹ch ma trËn (GX) qua ®­êng MIS ®­a lªn COM ®Ó yªu cÇu ®Êu nèi vµ c¾t håi ©m chu«ng cho thuª bao chñ gäi. GX kiÓm tra chÊt l­îng ®Êu nèi vµ ®ång thêi MR göi b¶n tin sang TXyªu cÇu tÝnh c­íc. Khi TX lµm viÖc sÏ b¸o cho MR ®Ó MR gi¶i phãng thanh ghi chuÈn bÞ cuéc gäi míi. Khi hai thuª bao ®µm tho¹i xong th× GX gi¶i phãng tuyÕn ®Êu nèi vµ TX còng ngõng tÝnh c­íc. 6.2.C¸c b­íc cña qu¸ tr×nh xö lý cuéc gäi : ( ( ( ( ( ( ( H×nh 10: S¬ ®å xö lÝ cuéc gäi. PhÇn II : tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh ( smc ) 1. tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh SMC : 1.1. VÞ trÝ cña tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh : Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh ®­îc ®Êu nèi víi m«i tr­êng th«ng tin sau ®©y: - Vßng ghÐp liªn tr¹m (MIS) : Nã thùc hiÖn viÖc trao ®æi th«ng tin víi c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn (SMC) kh¸c vµ víi tr¹m SMM. - 1 tíi 4 Vßng ghÐp th©m nhËp tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (MAS) : Chóng thùc hiÖn trao ®æi th«ng tin víi tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî ( SMA), tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ (SMT) vµ tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn chuyÓn m¹ch (SMX) ®Êu nèi trªn c¸c vßng ghÐp ®ã. - Vßng ghÐp c¶nh b¸o (MAL) : Vßng ghÐp nµy ph¸t c¶nh b¸o nguån tõ tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh ( SMC) tíi tr¹m b¶o d­ìng SMM. 1.2. Vai trß cña tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh : Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (SMC) trî gióp c¸c chøc n¨ng sau: MR ( ®iÒu khiÓn cuéc gäi): Xö lý cuéc gäi. B¶o ®¶m viÖc thiÕt lËp vµ gi¶i phãng cuéc gäi bé MR lµ mét bé phËn thiÕt yÕu cña møc ®IÒu khiÓn . Nã sÏ ph¶I xóc tiÕn tÊt c¶ c¸c sù khëi ®éngcÇn thiÕt ®Ó gi¶I phãng c¸c cuéc gäi tõ thuª bao vµ trung kÕ, ph¸t ra c¸c lÖnh göi ®Õn c¸c bé phËn kh¸c cña hÖ thèng . + Chøc n¨ng chñ yÕu cña MR lµ: - ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c¸c lÇn nhÊc m¸y vµ h¹ m¸y cña thuª bao.C¸c cuéc gäi hay chiÕm dông m¹ch trung kÕ do c¸c ®¬n vÞ ®¸u nèi kh¸c ph¸ ®­îc - TiÕp nhËn, ghi nhí vµ ph©n tÝch viÖc quay sè tõ thuª bao hoÆc trung kÕ. - Ra lÖnh cho tr­êng chuyÓn m¹ch ®Ó thiÕt lËp hoÆc gi¶i phãng cuéc gäi. - Yªu cÇu ®Þa chØ cña hai bªn liªn quan. - NhËn vµ ph¸t c¸ctÝn hiÖu quay sè tõ m¸y ®iÖn tho¹i cã ®Üa quay sè hoÆc m¸y ®iÖn tho¹i Ên phÝm. - NhËn c¸c tÝn hiÖu ®Õn vµ ph¸t c¸c tÝn hiÖu vÒ phÝa ®¬n vÞ ®Êu nèi. - Yªu cÇu ph¸t c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu vµ c¸c lo¹I ©m hiÖu kh¸c nhau. + Trao ®æi víi c¸c bé TR ®Ó cã ®­îc ®Æc ®iÓm cña mét thuª bao hay mét trung kÕ. + Trao ®æi víi bé xö lý tÝnh c­íc ®Ó cung cÊp cho nã c¸c tin tøc liªn quan ®Õn cuéc gäi cÇn tÝnh c­íc. Ngoµi ra nã cßn ®¶m b¶o chøc n¨ng qu¸n s¸t kiÓm tra. CC ( ®iÒu khiÓn th«ng tin): xö lý ¸p dông cho ®iÓm chuyÓn m¹ch dÞch vô SSP. TR ( Phiªn dÞch) : c¬ së d÷ liÖu. Cã nhiÖm vô g×n gi÷ vµ cÊp ph¸t sè liÖu cÇn thiÕt vµ chuyÓn m¹ch khai th¸c vµ b¶o tr× cã yªu cÇu,chØ râ c¸c tin tøc vÒ thuª bao vµ trung kÕ. + §¶m b¶o chøc n¨ng qu¶n trÞ phiªn dÞch , ph©n tÝch c¬ së d÷ liÖu cña thuª bao , trung kÕ, cung cÊp sè liÖu cÇn thiÕt khi MR yªu cÇu (khi MR nhËn ®­îc b¶n tin tøc MAS nã sÏ ghi l¹I vµ cÊp cho MR). - DÞch tiÒn tè hoÆc ch÷ sè ®Çu tiªn nhËn ®­îc tõ chñ gäi. - DÞch con sè thuª bao chñ gäi thµnh sè thiÕt bÞ. - Qu¶n lý c¸c dÞch vô, cho biÕt thuª bao cã dÞch vô nµo. - Giao tiÕp víi OM ®Ó thùc hiÖn c¸c thao t¸c qu¶n lý, b¶o d­ìng. - Mçi mét TR cã dung l­îng 800 file cã 3Mbyte dïng bé nhí RAM vµ chøa tÊt c¶ c¸c th«ng tin cña thuª bao vµ trung kÕ cña tæng ®µi. TX ( tÝnh c­íc): TÝnh c­íc th«ng tin. §¶m b¶o viÖc tÝnh c­íc cho c¸c cuéc gäi lËp ho¸ ®¬n chi tiÕt, tÝnh c­íc tøc thêi vµ c¸c thêi c­íc gian kh¸c nhau cho c¸c cuéc gäi vµ c¸c lo¹I thuª bao kh¸c nhau. - TiÕp nhËn xung tÝnh c­íc - §iÒu khiÓn viÖc ph¸t tÝn hiÖu c­íc khi tÝnh to¸n vµ c¸c tÝn hiÖu kh¸c nh­ c­íc tõ xa. - Ph¸t c¸c b¶n tin x¸c ®Þnh vÒ c­íc vµ c¸c thiÕt bÞ dù phßng trong tr­êng hîp trung t©m xö lý lçi. - Quan tr¾c l­u l­îng ®Ó ghi l­u l­îng t¶i, mçi TX cã 8000 thanh ghi. MQ (Ph©n bæ b¶n tin) : thùc hiÖn ph©n phèi b¶n tin gi÷a c¸c m¹ch vßng b¶n tin GX. Qu¶n lý ®Êu nèi vµ phßng vÖ c¸c ®­êng nèi trªn vßng chuyÓn m¹ch khi ®­îc lÖnh cña MR yªu c©ï. NhËn xÐt lçi do COM g©y ra trong ®Êu nèi ( kiÓm tra chÊt l­îng ®­êng ®Êu nèi) Thùc hiÖn ®iÒu khiÓn cã chu kú vµ ®iÒu khiÓn theo lÖnh c¸c d­êng nèi ®Õn tr­êng chuyÓn m¹ch, giao tiÕp gi÷a MQ vµ MR. GX (qu¶n lý ma trËn) : Qu¶n lý ®Êu nèi. Chøc n¨ng cña GX lµ qu¶n lý gi¸m s¸t chÊt l­îng c¸c ®­êng ®Êu nèi thiÕt lËp vµ gi¶i phãng c¸c tuyÕn nèi tõ bé ®Iòu khiÓn MR hoÆc tõ bé ph©n phèi b¶n tin. NhËn biÕt c¸c tÝn hiÖu lçi trong ®Êu nèi do c¸c bé phËn ®Iòu khiÓn chuyÓn m¹ch ma trËn g©y ra (COM ). PC ( qu¶n lý b¸o hiÖu sè 7) : Qu¶n lý m¹ng b¸o hiÖu. Tuú theo cÊu h×nh vµ l­u l­îng ®­îc ®iÒu khiÓn, 1 hay nhiÒu c¸c chøc n¨ng nµy cã thÓ ®­îc cÊp bëi tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (SMC). §èi víi c¸c ®Êu nèi cho c¸c kªnh b¸o hiÖu 64Kb/s c¸c ®Êu nèi b¸n th­êng trùc ®­îc thµnh lËp qua ma trËn ®Êu nèi ®Õn thiÕt bÞ xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7(PUPE). PC thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau : - Qu¶n trÞ m¹ng (1 phÇn cña møc 3) - Phßng vÖ PUPE - C¸c trøc n¨ng quan tr¾c mµ kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn b¸o hiÖu sè 7 cña CCITT. GS : Qu¶n trÞ c¸c dÞch vô , ¸p dông SSP Trong tæng ®µi c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh SMC ®­îc tæ chøc phßng vÖ theo nguyªn t¾c n+1(mét tr¹m dù phßng cho tÊt c¶ c¸c tr¹m cßn l¹i). 1.3. CÊu tróc tæng qu¸t cña hÖ thèng ®IÒu khiÓn : - Lý luËn vÒ tr¹m ®a xö lý lÊy tõ c¸c kh¸i niÖm cña hÖ thèng Alcatel 8300: 1 hay nhiÒu h¬n 1 bé xö lý, 1 hay nhiÒu h¬n 1 bé nèi th«ng minh, ®­îc ®Êu nèi víi nhau th«ng qua 1 BUS BSM tèc ®é 16 Mb/s vµ trao ®æi sè liÖu th«ng qua 1 bé nhí chung MC. Bé nhí chung nµy trao ®æi víi bé nhí chÝnh. - Th«ng tin 2 h­íng gi÷a c¸c gi÷a c¸c bé phËn vµ ®­îc bè trÝ bëi hÖ thèng c¬ së. bus riªng Bus tr¹m ®iÒu khiÓn BSM Bé xö lý Bé nhí riªng Bé nhí côc bé Bé nhí chung Bé nèi hoÆc Bé nhí hoÆc bé xö lý Bus néi bé 32 bÝt H×nh 11: CÊu tróc tæng thÓ cña SM. 1 tr¹m ®a xö lý cã thÓ gåm : - 1 hay nhiÒu h¬n 1 bé nèi ghÐp . - 1 hay nhiÒu h¬n 1 ®¬n vÞ xö lý. - 1 bé nhí chung, - C¸c bé nèi ®Æc biÖt cho c¸c chøc n¨ng chuyÓn m¹ch hoÆc xö lý sè liÖu vµo /ra. Bé xö lý (CPU). Chøc n¨ng : - §iÒu khiÓn tßn bé hÖ thèng. - Xö lý d÷ liÖu. Nguyªn t¾c : - Ho¹t ®éng theo ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm trong bé nhí. - C¸c nhiÖm vô : + NhËn lÖnh : CPU nhËn lÖnh tõ bé nhí. + Gi¶i m· lÖnh : lÖnh sÏ ®­îc gi¶ m· ®Ó x¸c ®Þnh thao t¸c mµ lÖnh yªu cÇu. + NhËn d÷ liÖu : ViÖc thùc hiÖn lÖnh cã thÓ yªu cÇu nhËn d÷ liÖu tõ bé nhí hoÆc tõ bé ghÕp nèi. + Xö lý d÷ liÖu : viÖc thùc hiÖn lÖnh cã thÓ yªu cÇu thùc hiÖn phÐp to¸n sè häc hay phÐp to¸n Logic trªn c¸c d÷ liÖu. + Ghi d÷ liÖu c¸c kÕt qu¶ thùc hiÖn cã thÓ cÊt ra bé nhí hay ®­a ra bé ghÐp nèi. - C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña CPU : + §¬n vÞ ®iÒu khiÓn (Controlunit) : §iÒu khiÓn nhËn lÖnh, gi¶i m· lÖnh vµ thùc hiÖn ®îi lÖnh. + §¬n vÞ sè häc vµ Logic (ALU) : thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n SH, LH. + TËp thanh ghi (Register File) : lµ c¸c ngan nhí. + BUS liªn kÕt bªn trong : KÕt nèi c¸c thµnh phÇn cña CPU víi nhau. +§¬n vÞ kÕt nèi BUS ( BUS interface Unit) : Dïng kÕt nèi bªn trong vµ bªn ngoµi . H×nh 12: Bé xö lÝ. b.§¬n vÞ sè häc vµ logic. M« h×nh kÕt nèi Chøc n¨ng : Thùc hiÖn phÐp to¸n: - SH : Céng, trõ, nh©n, chia, ®¶o dÊu, so s¸nh. - Logic : And, OR, XOR, NOT, dÞch, quay. M« h×nh kÕt nèi: H×nh 13: - D÷ liÖu vµo : Cã thÓ cã s½n tõ thanh ghi hoÆc bé nhí hoÆc tõ væng vµo ra ®­îc ®­a vµo ALU. - D÷ liÖu ra ®­îc ®­a ra thanh ghi hoÆc bé nhí hoÆc cæng vµo ra. - C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ®Þnh vÞ ®iÒu khiÓn ph¸t ®Õn ALU ®Ó ®iÒu khiÓn ALU ho¹t ®éng theo yªu cÇu cña lÖnh. - Khi thùc hiÖn phÐp to¸n ALU cã t¸c ®éng qua l¹i tíi thanh ghi cê. IU vµ FPU : - Trªn c¸c bé vi xö lý hiÖn nay ng­êi ta chia khèi ALU thµnh IU vµ FPU (Integer)®¬n vÞ sè nguyªn. Gåm : + C¸c thanh ghi d÷ liÖu sè nguyªn. + Khèi thùc hiÖn phÐp to¸n víi sè nguyªn. - FPU (Floating Point Unit) : §¬n vÞ sè, chÊm, ®éng. Gåm : + C¸c thanh ghi d÷ liÖu sè dÊu chÊm, ®éng. + Khèi thùc hiÖn phÐp toÊn sè dÊu chÊm, ®éng. §¬n vÞ ®iÒu khiÓn : NhiÖm vô : - §iÒu khiÓn nhËn lÖnh tiÕp theo tõ bé nhí ®­a vµo thanh ghi lÖnh vµ t¨ng néi dung cña bé ®Õm ch­¬ng tr×nh, ®Ó trá sang lÖnh kÕ tiÕp. - Gi¶i m· lÖnh n»m trong thanh ghi lÖnh ®Ó x¸c ®Þnh thao t¸c mµ lÖnh yªu cÇu thùc hiÖn vµ ph¸t ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn thùc hiÖn lÖnh ®ã. - NhËn tÝn hiÖu yªu cÇu ®iÒu khiÓn tõ c¸c thiÕt bÞ bªn ngoµi, xö lý vµ chuyÓn ®iÒu khiÓn, ®Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®ã. M« h×nh kÕt nèi H×nh 14: C¸c tÝn hiÖu vµo : - LÖnh tõ thanh ghi ®­îc ®­a ®Õn ®Ó x¸c ®Þnh hµnh ®éng cña lÖnh. - Clock lµ tÝn hiÖu mµ m¹ch t¹o ra tõ bªn ngoµi ®­a ®Õn ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn ®Ó ®¶m b¶o ®ång bé ho¹t ®éng cña hÖ thèng. - C¸c cê tõ thanh ghi cê ®­a ®Õn ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i cña CPU. - C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ BUS ®iÒu khiÓn tøc lµ tõ c¸c thµnh phÇn kh¸c cña m¸y tÝnh göi ®Õn CPU ddÓ yªu cÇu CPU ®¸p øng mét viÖc nµo ®ã. C¸c tÝn hiÖu ra : - C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn bªn trong CPU bao gåm : + C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn d÷ liÖu tõ thanh ghi nµy ®Õn thanh ghi kh¸c. + C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña ALU. - C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn bªn ngoµi bao gåm : + C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn bé nhí. + C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn c¸c bé ghÐp nèi. Bé nhí b¸n dÉn. Ph©n lo¹i bé nhí b¸n dÉn. + Rom : Rom ®­îc ghi nhí bëi nhµ chÕ t¹o. Prom (Progammalle) ghi ®­îc mét lÇn. Eprom (Eraslle Prom) cã thÓ xo¸ b»ng tia cùc tÝm. eeprom (Electrically eprom) cã thÓ xo¸ b»ng tÝn hiÖu ®iÖn (xo¸ theo Byte). Flash memory : gièng eeprom nh­ng xo¸ theo tõng khèi Rom - Bios (Basic - Input - Output - System) + RAM : Static RAM (SRAM) dïng trong cache. Dynamic RAM (DRAM) dïng ttrong bé nhí chÝnh (tèc ®é chËm). Tæ chøc bªn trong chÝp nhí. PhÇn tö nhí (memory) nhí ®­îc mét bit. H×nh 15: Ng¨n nhí (tõ nhí) : Nèi ghÐp nhiÒu phÇn tö nhí víi nhau. Chung tÝn hiÖu : + Select. + Read. + Write. Dm-1 Dm-2 Dm-3 Dn H×nh 16: Tæ chøc chÝp nhí d­íi d¹ng ma trËn nhí theo mét chiÒu. A0 D0 A1 D1 Dm-1 An-1 2n -1 Hinh 17: A0 ¸ An-1 : n ch©n ®Þa chØ. D0 ¸ Dm-1 : m ch©n ®Þa chØ. CE (chip Elable) : tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn chän chÝp lµm nhiÖm vô. OE (output Enable) : tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn däc ng¨n nhí. WE (Write Enable) : tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ghi ng¨n nhí. Dung l­îng : 2n ´ m bit. Ma trËn nhí. - Gåm 2n hµng. - Mçi hµng lµ mét ng¨n nhí cã ®é dµi m bit. NhËn xÐt : Ta thÊy khi n lín th× bé gi¶i m· phøc t¹p. Tæ chøc bé nhí d¹ng ma trËn nhí theo kiÓu hai chiÒu : Ma trËn nhí : - Gåm 2n2 hµng. - Mçi hµng cã 2n1 ng¨n nhí . - Mçi ng¨n nhí cã ®é dµi m bit. - §é dµi hµng = 2n 2x (2n x m) = 2n2+n1 x m = 2n x m - C«ng thøc tÝnh dung l­îng bé nhí : Dung l­îng = 2n2 x (2n1 x m)bit = 2n x m bit 2n -1 H×nh 18: Qu¸ tr×nh gi¶i m· ®­îc tiÕn hµnh theo hai b­íc : B­íc 1 : Bé gi¶i m· chän mét hµng. B­íc 2 : Chän ng¨n nhí trong hµng ®ã. Tæ chøc DRAM. Cã n kªnh ®Þa chØ chon kªnh : vËn chuyÓn ®­îc 2n ®Þa chØ. + VËn chuyÓn A2n-1 ¸ An ® GM hµng ® chän hµng. + VËn chuyÓn An-1 ¸ A0 ® GM hµng ® chän c«t. H×nh 19: RAS (Row Addcess Strobe) : Chèt ®Þa chØ hµng. CAS (Column Addcess Strobe) : Chèt ®Þa chØ cét. 2.CÊu h×nh tæng thÓ cña mét tr¹m SMC: Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh gåm : Mét Coupler chÝnh ®Êu nèi víi m¹ch th«ng tin (CMP). Mét ®¬n vÞ xö lý chÝnh (PUP). Mét bé nhí chung (MC). Mét ®Õn 4 ®¬n vÞ xö lý phô (PUS) Mét ®Õn 4 Coupler phô ®Êu nèi víi m¹ch vßng th«ng tin (CMS). Chøc n¨ng c¸c khèi. CMP ®Êu nèi víi MIS thùc hiÖn chøc n¨ng trao ®æi th«ng tin trong néi bé tr¹m SMC, gi÷a c¸c tr¹m SMC, gi÷a SMC víi SMM. Thùc hiÖn chøc n¨ng khëi t¹o ch­¬ng tr×nh n¹p ch­¬ng tr×nh cho tr¹m (vÝ dô nã cã phÇn mÒm cµi ®Æt MLSMIP). MC bé nhí chung 16 MB ®­îc b¶o vÖ b»ng mµ tù söa sai vµ cã thÓ x©m nhËp bó BSM vµ BL ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng trao ®æi sè liÖu gi÷a c¸c Coupler. CMS thùc hiÖn chøc n¨ng trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c tr¹m kh¸c nh­ SMA, SMT, SMX th«ng qua MAS, thùc hiÖn chøc n¨ng khëi t¹o n¹p ch­¬ng tr×nh, phßng vÖ, quan tr¾c agent (MLSIMS). PUS, PUP thùc hiÖn chøc n¨ng xö lý c¸c c«ng viÖc xö lý . + MC 68020 (ACUTR3). + MC 68030 (ACUTR3). H×nh 20: CÊu tróc cña tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh. 3. D¹ng vËt lý cña c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh : Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (SMC) ®­îc tæ chøc quanh Bus tr¹m ®iÒu khiÓn (BSM). §©y lµ Bus 16 bÝt. C¸c b¶ng m¹ch kh¸c nhau ®­îc nèi tíi bus nµy vµ nã ®­îc c¸c b¶ng m¹ch sö dông lµm 1 ph­¬ng tiÖn th«ng tin. 13 b¶ng m¹ch cã thÓ ®­îc nèi tíi Bus tr¹m ®iÒu khiÓn bªn trong 1 tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh: - 1 b¶ng ACAJA cïng víi b¶ng liªn hîp cña nã (ACAJB) cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a vßng ghÐp liªn tr¹m (MIS) vµ Bus BSM - 4 b¶ng ACAJA cïng víi ACAJB lµ c¸c b¶ng liªn hîp cña chóng thùc hiÖn qu¶n lý viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a MAS vµ BSM. - 3 b¶ng ACMCQ thùc hiÖn chøc n¨ng Bé nhí chung, hoÆc chØ 1 ACMCS ( ë ®©y ta ®Ò cËp tíi ACMCS). - 1 b¶ng ACUTR thùc hiÖn chøc n¨ng bé xö lý chÝnh (PUP). - 4 b¶ng ACUTR thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng bé xö lý thø cÊp (PUS). B¶ng ACALA, kh«ng ®­îc ®Êu nèi trªn Bus tr¹m ®iÒu khiÓn BSM, nã cã tr¸ch nhiÖm thu thËp vµ ph¸t c¸c c¶nh b¸o nguån cña Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh SMC. Nã ®­îc nèi tíi Vßng ghÐp c¶nh b¸o (MAL). A C U T R A C U T R A A C R H A A C R A C M C S A C U T R A C A J A A C A J A A C A J A A C A J B A C A J B A C A J B ACALA C V C V MIS Vßng c¶nh b¸o MAL PUP MC PUS 4 PUS 1 BSM CMP CMS 4 CMS 1 MAS 4 MAS 1 5V 5V Ph©n phèi kÐp 48V H×nh 21: GhÐp nèi tr¹m ®iÒu khiÓn. - 5 lo¹i Card : . Bé xö lý UC 68020 hoÆc 68030 ® ACUTR . Bé nhí 16 Mb ® ACMCS . M« ®un kÕt nèi MIS/MAS ® ACAJA/ACAJB . M« ®un kÕt nèi c¶nh b¸o ® ACALA. - Tr¹m SMC (tèi ®a 17 card + 2 bé chuyÓn ®æi ®iÖn CV) - C«ng suÊt tiªu thô tèi ®a t¹i 5V ­íc tÝnh < 160 W. 3.1 B¶ng ACUTR : (Bé xö lý). 3.1.1 Vai trß : Trong hÖ thèng OCB 283, b¶ng m¹ch ACUTR ®­îc tæ chøc trªn c¬ së 1 bé vi xö lý 68020 (ACUTR3) hoÆc 68030 ( ACUTR4) t¹o thµnh 1 ®¬n vÞ xö lý cho c¸c tr¹m ®a xö lý mµ tr¹m nµy còng ®­îc gäi lµ 1 §¬n vÞ xö lý chÝnh (PUP) hoÆc 1 ®¬n vÞ xö lý thø cÊp (PUS). 3.1.2 VÞ trÝ : ACUTR ®­îc gia nhËp víi : - Bus tr¹m ®iÒu khiÓn, (b¾t buéc), - 1 bus côc bé (trong tr­êng hîp PUP). 1 tr¹m ®iÒu khiÓn cã thÓ gåm 1 hay nhiÒu h¬n 1 b¶ng m¹ch ACUTR ®­îc nèi tíi Bus tr¹m ®a xö lý. ACMCS ACUTR3 (ACUTR4) Bé xö lý kh¸c Bus néi bé BL Bus tr¹m ®a xö lý BSM H×nh 22:BUS tr¹m ®a xö lý. C¸ch ®Êu nèi cña 1 ACUTR cho phÐp trao ®æi sè liÖu víi c¸c b¶ng ®i kÌm (Slave) 32 bÝt (ACMCQ, ACMCS) hoÆc 16 bÝt. §Êu nèi tíi Bus tr¹m ®a xö lý BSM x¶y ra ë chÕ ®é 16 bit ( ®Þa chØ cña nã nhá h¬n 16 Mbyte) hoÆc ë chÕ ®é 32 bÝt ( ®Þa chØ cña nã lín h¬n 16 Mbyte). ChÕ ®é 32 bit cho phÐp bé xö lý 68020 ®­îc ho¹t ®éng hÕt kh¶ n¨ng (32 bÝt ®Þa chØ vµ 32 bÝt d÷ liÖu). ChÕ ®é nµy ®­îc sö dông mét c¸ch tù ®éng khi ®Þa chØ ®­îc ph¸t ®i bëi bé vi xö lý v­ît qu¸ 16 Mbyte. 3.1.3 Tæ chøc tæng qu¸t cña b¶ng : 1 bé xö lý 32 bÝt : - Bé xö lý 68020 cña Motorola ho¹t ®éng ë 15,6 Mhz (ACUTR3), - Bé xö lý 68030 cña Motorola ho¹t ®éng t¹i 40 Mhz (ACUTR4). Bé xö lý 68020 cã thÓ th©m nhËp vµo: - 1 bé nhí EPROM 128 Kbyte (Bé nhí chØ ®äc cã thÓ xo¸ vµ lËp tr×nh) - 1 bé nhí DRAM ( Bé nhí truy nhËp tù do) 4Mbyte ®èi víi ACUTR3 hoÆc 16 Mbyte ®èi víi ACUTR4), - C¸c thanh ghi (vÞ trÝ nhí cã ®é dµi 1 ®Õn 2 tõ dµnh cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt nh­ l­u ®Þa chØ hoÆc sè liÖu cÇn xö lý). - 1giao tiÕp bus néi bé, - 1 giao tiÕp bus tr¹m ®a xö lý ®­îc cÊp bëi d·y cæng BSM, 1 vïng ®Êu nèi ®­îc x¾p xÕp trong d·y cæng BSM. EPROM 128 Kb 680x0 C¸c thanh ghi DRAM x Mb Giao tiÕp BL Giao tiÕp BSM Bus néi bé BSM H×nh 23: Giao tiÕp gi÷a c¸c tr¹m. 3.2 B¶ng ACMCS : (bé nhí chung 16 Mbyte). 3.2.1.Vai trß: B¶ng ACMCS lµ bé nhí chung cña c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn OCB283 dung l­îng 16 Mb. Nã ®­îc b¶o vÖ bëi 1 m· tù söa lçi vµ cã thÓ ®­îc th©m nhËp th«ng qua Bus tr¹m ®a xö lý BSM vµ bus côc bé (BL). 3.2.2. VÞ trÝ : Nã giao tiÕp víi: -Bus tr¹m ®a xö lý, lµ 1 bus ®a ®iÒu khiÓn (Multi- master) víi th©m nhËp cã ­u tiªn. Bus sè liÖu lµ 1 bus 16 bit cho sè ®Þa chØ < 16 Mbytes vµ 1 bus 32 bit cho sè ®Þa chØ n»m gi÷a 16 Mbytes vµ 4 Mbytes. §Ó ho¹t ®éng, b¶ng m¹ch nµy ph¶i ®­îc liªn kÕt víi 1 b¶ng chñ (b¶ng xö lý ) th«ng qua bus tr¹m ®a xö lý. - Bus néi bé, lµ 1 bus truy nhËp nhanh ®Õn b¶ng chñ. Bus sè liÖu nµy lµ mét 1 bus 32 bit vµ nã chØ cã thÓ th©m nhËp tíi c¸c ®Þa chØ < 16 Mbytes. Mét tuyÕn liªn kÕt víi 1 b¶ng chñ th«ng qua bus néi bé kh«ng nhÊt thiÕt ®èi víi sù ho¹t ®éng cña b¶ng nµy. 3.2.3. Tæ chøc : B¶ng ACMCS gåm c¸c phÇn chñ yÕu sau: - Bus tr¹m ®a xö lý vµ c¸c giao tiÕp bus côc bé. 1 vïng ®Þa chØ ®Æc biÖt chØ cã kh¶ n¨ng truy nhËp th«ng qua bus tr¹m ®a xö lý vµ ®­îc gäi lµ 1 " vïng Link - pack". Nã gåm: C¸c thanh ghi lÖnh vµ c¸c thanh ghi tr¹ng th¸i, C¸c bé läc phiªn dÞch ®Þa chØ, - 128 khèi nhí, mçi khèi 128 Kbytes ( tøc lµ 16 Mbytes), cã thÓ truy nhËp th«ng qua bus tr¹m ®a xö lý vµ bus côc bé, - §iÒu khiÓn th©m nhËp tõng phÇn vµ thuËt to¸n nhí l¹i. 3.3 C¸c b¶ng ACAJA/ ACAJB : 3.3.1.Vai trß cña bé nèi (coupler): Bé nèi ®­îc tæ chøc trªn c¬ së 1 con xö lý 68020 vµ t¹o cho nã cã kh¶ n¨ng nèi 1 tr¹m mµ tr¹m nµy gåm 1 bus tr¹m ®a xö lý tíi 1 vßng ghÐp th«ng tin (token ring). Bé nèi nµy ®­îc liªn hîp víi c¸c phÇn mÒm thÝch hîp vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña bé nèi MIS ( CMIS) hay bé nèi MAS (CMAS) tuú theo nã ®­îc ®Êu nèi tíi 1 vßng ghÐp liªn tr¹m (MIS) hay 1 vßng ghÐp th©m nhËp tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (MAS). Bé nèi cã thÓ phôc vô nh­ 1 bé ®iÒu khiÓn tr¹m ®èi víi c¸c ho¹t ®éng khëi t¹o vµ n¹p phÇn mÒm. NÕu nã thùc hiÖn chøc n¨ng nh­ vËy th× nã ®­îc ®Ò cËp ®Õn nh­ lµ 1 " Bé nèi ghÐp chÝnh " (CMP), ng­îc l¹i nã ®­îc ®Ò cËp tíi nh­ 1 " Bé nèi ghÐp thø cÊp" (CMS). 3.3.2. VÞ trÝ cña bé nèi: Bé nèi vßng tÝn hiÖu (Token Ring Coupler) ®­îc ®Êu nèi víi : Bus tr¹m ®a xö lý vµ 2 vßng tÝn hiÖu (Token ring). C¸c thµnh phÇn kh¸c cña tr¹m B¶ng ACAJA B¶ng ACAJB B¶ng ADAJ AAISM AAISM BSM Bé nèi vßng th«ng tin BL Vßng A Vßng B H×nh 24:§Êu nèi víi c¸c RING. 3.3.3 Tæ chøc tæng qu¸t cña bé nèi : Bé nèi gåm 2 b¶ng ACAJA vµ ACAJB. ACAJA ®­îc tæ chøc trªn c¬ së bé vi xö lý 32 bit 68020 cña Motorola ho¹t ®éng ë 15.6 Mhz. Bé vi xö lý 68020 cã thÓ th©m nhËp vµo: - 128 Kbyte EPROM, - 4 Mbyte DRAM, - C¸c thanh ghi (ICMAT, ICLOG,...), - 1 giao tiÕp bus tr¹m ®a xö lý ®­îc cÊp bëi mét d·y cæng bus tr¹m ®a xö lý. - 1 vïng kÕt nèi ®­îc x¾p xÕp bªn trong d·y cæng bus tr¹m ®a xö lý. - 2 bé phèi ghÐp vßng tÝn hiÖu : 1 bé ®­îc ®Æt ë ACAJA, vµ 1 bé kh¸c trªn ACAJB. 2 b¶ng nµy ®­îc ®Êu nèi víi nhau th«ng qua 1 bus riªng ë sau gi¸ m¸y. Nguån cÊp cho 2 b¶ng m¹ch lµ riªng rÏ, ®Ó b¶o ®¶m kh«ng x¶y ra sù nhiÔu lo¹n ®ång thêi cña 2 vßng trong tr­êng hîp cã sù cè vÒ nguån. B¶ng ACAJB còng t¹o cho nã kh¶ n¨ng ®äc sè tr¹m (§Þa chØ vËt lý = APSM ). C¸c tõ viÕt t¾t trong OCB283. Tõ viÕt t¾t ý nghÜa ae Bé triÖt tiªu tiÕng väng. Eccho canceller aes Khèi ch­¬ng tr×nh vËn hµnh hÖ thèng System operation package (SOP) (RTOS software set) ag Nhan ®Ò toµn cÇu Global title agl PhÇn mÒm m«i tr­êng c«ng nghÖ Software engeering environment ap §Þa chØ vËt lý Physical address ard Bé copy d÷ liÖu tù ®éng Data copier automaton as §Þa chØ hÖ thèng System address ass T¹o tuyÕn b¸o hiÖu sè 7 No7 signalling routing at Bé ghÐp nèi ®Çu cuèi Terminal adaptor athos KiÓu d¹ng thiÕt kÕ vËn hµnh hÖ thèng cña bé ®a xö lý th«ng tin Alcatel 8300 Former designation of operating system of Alcatel 8300 communication multiprocessor auc Trung t©m chøng thùc Authentication Centre bba Th­ viÖn phÇn mÒm c¬ së Basic software library bbu Th­ viÖn phÇn mÒm tr¹ng th¸i Site software library bhca Cuéc gäi cã thÓ thùc hiÖn trong giê bËn Busy Hour Call Attempt bl Bus néi bé Local bus bm B¨ng tõ Magnetic tape borsht Pin, qu¸ t¶i, chu«ng, gi¸m s¸t, lai ghÐp, kiÓm tra Battery, Overload, Ringing, Supervision, Hybrid, Test. bsc Bé ®iÒu khiÓn tr¹m c¬ së Base Station Controller bsm Bus tr¹m ®a xö lý Multiprocessor station bus bss HÖ thèng tr¹m c¬ së Base Station System bt C¬ së thêi gian Time base bts Tr¹m thu ph¸t c¬ së Base Transceiver Station c Ng«n ng÷ bËc cao ®­îc ®Þnh nghÜa bëi Richie vµ Kernigan mµ ®· trë thµnh mét tiªu chuÈn trong c«ng nghÖ chÕ t¹o phÇn mÒm High level languege defined by Richie and Kernigan wich has become a standard in the softwaer industry cas §iÓm chuyÓn m¹ch dÞch vô hoÆc b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp Service Switching Point (SSP) or Chanel Associated Signalling (according to context) ccb End-to-end information-Th«ng tin xuyªn suèt ccal Bé phèi hîp c¶nh b¸o chÝnh Main alarm coupler ccf M¹ch héi nghÞ Conference circuit ccitt Uû ban t­ vÊn ®iÖn tho¹i vµ ®iÖn tin quèc tÕ International telegraph and telephone consultative commitee ccitt no7 HÖ thèng b¸o hiÖu kªnh chung ®­îc ®Þnh nghÜa bëi CCITT ccm Trung t©m chuyÓn m¹ch dÞch vô di ®éng (MSC) Mobile service switching centre (MSC) ccs7 Xem CCITT No7 cde Hép ph©n bè ®iÖn n¨ng Power distribution box ccx HÖ thèng ma trËn chuyÓn m¹ch Switching matrix system cem KÕt hîp ®iÖn tõ Eletro Magnetic compatibility (EMC) cet Trung t©m qu¶n lý ho¸ ®¬n vµ c­íc Charging and billing centre chaa Th«ng tin gi÷a thuª bao sè vµ thuª bao sè User-to-user information chill Ng«n ng÷ bËc cao CCITT CCITT High Level Languege clth Bé phèi hîp c¸c ®­êng truyÒn b¸o hiÖu HDLC HDLC transmission link coupler cmp Bé phèi hîp ®a lé chÝnh Main multiplex coupler cms Bé phèi hîp ®a lé thø cÊp Secondary multiplex coupler cn Bé tËp trung sè Digital concentrator cne Bé tËp trung sè tõ xa Remote digital concentrator cnem Bé tËp trung sè tõ xa thu nhá Remote contractor cnep Bé tËp trung tõ xa chÝnh Main remote concentrator cnes Bé tËp trung tõ xa thø cÊp Secondary remote concentrator cnl Bé tËp trung sè néi h¹t Local digital concentrator cnsp KÕt nèi sè b¸n th­êng trùc Semi-permanent digital connection com Xem ML COM coma(B) ML COM ®èi víi nh¸nh A (HoÆc B) ML COM for branch A (or B) cpe ThiÕt bÞ tµi s¶n kh¸ch hµng Customer Premises Equipment cra B¶n tin gäi Call report (mobile radio context) crc4 Chu kú kiÓm tra qu¸ t¶i thø 4 Cyclic Redundancy Check of 4th order csal Bé phèi hîp c¶nh b¸o thø cÊp Secondary alarm coupler cse Bé tËp trung vÖ tinh ®iÖn tö (HoÆc ®¬n vÞ kÕt nèi thuª bao ®iÖn tö) Electronic satellite concentrator (or electronic subscriber connection unit) csmp Bé phèi hîp b¸o hiÖu ®a thñ tôc Multiprotocol signalling coupler csn §¬n vÞ truy nhËp thuª bao sè Subscriber digital access unit ct M¹ch ®Çu cuèi Terminal circuit ctsv Bé phèi hîp xö lý tÝn hiªô tho¹i Voice signal processing coupler cv Bé chuyÓn ®æi ®iÖn ¸p Voltage convertor cva C¶nh b¸o dån (hoÆc tËp hîp) vµ hiÓn thÞ Alarm marshalling (or collection) and display dbm §¬n vÞ b¨ng tõ Magnetic Tape Unit del Bé thiÕt lËp phÇn mÒm Software set descriptor des Sù phãng ®iÖn tÜnh Electronic Static Discharg(ESD) dl §Üa logic Logical disk dm §Üa tõ Magnetic disk dt Ph©n phèi tÝn hiÖu thêi gian c¬ së Time base signal distribution dtmf ThiÕt bÞ ®a tÇn ©m kÐp Dual-Tone Multi-Frequency (equipment) ech Module phÇn mÒm trao ®æi Interchange software module el Tr¹m phÇn mÒm Software set emc T­¬ng hîp ®iÖn tõ Electro Magnetic Compatility emi NhiÔu ®iÖn tõ Electro Magnetic Interference esd Sù phãng ®iÖn tÜnh Electro Static Dicharge et §Çu cuèi tæng ®µi Exchange Termination (SMT context) et §Çu cuèi tæng ®µi Exchange Termination (ISDN context) eta Xem ML ETA etp §µu cuèi tæng ®µi vµ bé xö lý Exchange Termination and Processor (SMT context) etn ThiÕt bÞ ®Çu cuèi sè Digital Terminal Equipment etsi ViÖn tiªu chuÈn viÔn th«ng ch©u ¢u European Telecommunication Standards Institute etu §¬n vÞ ®Çu cuèi tæng ®µi Exchange Termination Unit (SMT context) e10 HÖ thèng ALCATEL 1000 E10 ALCATEL 1000 E10 system E10(OCB283) HÖ thèng ALCATEL 1000 E10 ®­îc trang bÞ víi OCB283 ALCATEL 1000 E10 system equipped with OCB283 fd LËp ho¸ ®¬n liÕt kª c¸c cuéc gäi(chi tiÕt) Itemized (or detailed) Billing fiaf B¶n h­íng dÉn ®Þa chØ file File address catalogue gas Nhãm bé nèi b¸o hiÖu Signalling adaptor group glr Nhãm c¸c ®­êng ma trËn Group of matrix links grut Nhãm c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi Terminal equipment group gsm HÖ thèng toµn cÇu ®èi víi th«ng tin di ®éng Global System for Mobile communication (pan European network) gt Bé ph¸t ©m b¸o Tone generator gta Nhãm xö lý thiÕt bÞ phô trî Auxiliary equipment processing group (in CSN) gx Xem ML GX hdb3 M· l­ìng cùc mËt ®é cao High Density Bipolar code hdlc §iÒu khiÓn ®­êng d÷ liÖu møc cao High level Data Link Control hlr Bé kiÓm tra côc bé Home Location Register hyp HYPervisor ias Giao tiÕp SMM víi c¶nh b¸o SMM interface for alamr (RTOS software set) icdc CSN giao tiÕp víi ®¬n vÞ kÕt nèi vµ ®iÒu khiÓn CSN interface with connection and control units icne Giao tiÕp UCN-CNE UCN-CNE interface (in CSN) ieee ViÖn kü thuËt ®iÖn vµ ®iÖn tö The Institute of Elctrical and Electronic Engineers ilr Giao tiÕp c¸c ®­êng ma trËn Matrix link interface ime H×nh ¶nh nhí cã thÓ thùc hiÖn Executable memory image in M¹ng th«ng minh Intelligent Network inap Thñ tôc truy nhËp m¹ng th«ng minh Intelligent Network Access Protocol ind M· ®­îc göi ®Õn mét ®Þa chØ míi hoÆc tr¹ng th¸i kh«ng thÓ ho¹t ®éng Code to be forwarded or disable status (according to context) inda M· t¹o tuyÕn tr­íc ®ã nÕu ®· söa ®æi m· t¹o tuyÕn Previous routing code if routing code modified isdn M¹ng sè ®a dÞch vô thÝch hîp Intergrated Services Digital Network ispabx Tæng ®µi c¬ quan dÞch vô thÝch hîp Intergrated Service Private Branch Exchange isup PhÇn thuª bao sè m¹ng ®a dÞch vô thÝch hîp Intergrated Service digital network User Part it Khe thêi gian (TS) hoÆc ng¾t Time Slot (TS) or InTerrupt (according to context) ita ThiÕt bÞ tµi s¶n kh¸ch hµng Customer Premises Equipment (CPE) iwf Chøc n¨ng giao tiÕp c«ng viÖc (sù thÝch nghi sãng radio ®èi víi viÖc truyÒn sè liÖu) InterWorking Funtion (radio adaptation for data transmission) j64 Truy nhËp chuyªn dông tíi c¸c ®­êng d÷ liÖu 64kbit/s Access dedicated to 64kbit/s data links la §­êng truy nhËp Access Link lapd Thñ tôc truy nhËp ®­êng (kªnh D) Link Access Protocol (chanel D) las §­êng truy nhËp Access Link lbuc PhÇn mÒm c¬ së ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn Control unit basic software lbut PhÇn mÒm c¬ së ®¬n vÞ ®Çu cuèi Terminal unit basic software lcut PhÇn mÒm chung ®¬n vÞ ®Çu cuèi Terminal unit common software ld §­êng d÷ liÖu Data link lds C¸c th«ng sè kü thuËt vµ ng«n ng÷ m« t¶ (SDL) Specification and Description Language (SDL) lfn Tªn file logic Logical File Name lic M· nhËn d¹ng LLP LLP Indentification Code LLp §­êng logic th­êng trùc Permanent logical link llp-b §­êng logic th­êng trùc ®­îc tiªu chuÈn ho¸ Standardized permanent logical link llp-p §­êng logic th­êng trùc ®­îc yªu cÇu ho¸ Customized permanent logical link locavar §¸nh dÊu lçi(tªn cña phÇn mÒm gi¸m s¸t vµ söa lçi) Fault tracing (generic software name) lr §­êng ma trËn Matrix Link lre §­êng ma trËn ngoµi External matrix link lri §­êng ma trËn bªn trong Internal matrix link lrs §­êng ma trËn ngoµi Outgoing matrix link(previously: switching network output line) lsp §­êng b¸n th­êng trùc Semi-permanent link ma Ch­¬ng tr×nh Macro Macroprogram mal Vßng c¶nh b¸o Alarm multiplex map PhÇn øng dông di ®éng Mobile Application Part mas Vßng c¶nh b¸o truy nhËp tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh Main control station multiplex mc Bé nhí chung Common memory mcx Ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh Host switching matrix (previously: switching network) mf §a tÇn Multifrequency (signalling mode) mic §iÒu biÕn xung m· (PCM) Pulse code modulation (PCM) mis M¹ch vßng liªn tr¹m Inter-station mutilplex ml M¸y phÇn mÒm (th­êng gäi lµ phÇn mÒm) Software machine ml cc ML ®iÒu khiÓn gäi(xö lý gäi trong ng÷ c¶nh th«ng tin di ®éng) Call control ML (call handling in mobile radio context) ml com ML tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn chuyÓn m¹ch Matrix switch controler ML ml eta ML qu¶n lý thiÕt bÞ phô trî (hoÆc m¹ch dÞch vô) Server circuit (or auxilary equipment) manager ML ml gs ML tr¹m ®iÒu khiÓn dÞch vô(ng÷ c¶nh th«ng tin di ®éng) Server controler ML (mobile radio context) ml gx ML bé xö lý hÖ thèng ma trËn Matrix system handler ML ml mq ML ph©n bè b¶n tin Message distribution (to URM, ETA, GX) ML ml mr ML bé xö lý gäi Call handler ML ml oc ML bé t¹o tuyÕn b¶n tin OM OM messaga router ML ml pc ML tr¹m ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu sè 7 SS7controler ML ml pupe ML bé xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 SS7 protocol handler ML ml saba ML m« pháng thuª bao t­¬ng tù Analogue subscriber ML ml sm PhÇn mÒm (ML) trªn tr¹m: bé ®iÒu khiÓn chøc n¨ng chung (th«ng tin, l­u t¶i, phßng vÖ,..) ®èi víi mçi tr¹m SM Station ML: common function (kernel, communication,loading,defence) controler for each SM station ml tr PhÇn mÒm qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu vµ thuª bao Subscriber and analysis database manager ML ml tx PhÇn mÒm ®o l­êng l­u tho¹i vµ tÝnh c­íc cuéc gäi Call charging, and traffic measurement ML ml urm ML bé xö lý PCM PCM handler ML mp ThiÕt bÞ ghi nhËn th«ng b¸o Recorded announcement machine mpn ThiÕt bÞ th«ng b¸o sè hoÆc bé ®iÒu khiÓn dÞch vô tho¹i Digital announcement machine or voice service controller mpna ThiÕt bÞ th«ng b¸o sè ACATEL ACATEL digital announcement machine mq Xem ML MQ mr Xem ML MR msc Trung t©m chuyÓn m¹ch dÞch vô di ®éng Mobile service Switvhing Centre (Alcatel 900 system architecture element) mt Xem BM mtp PhÇn chuyÓn b¶n tin (trong CCITT No7) Message Transfer Part (in CCITT No7) mtt Module bé xö lý cÊu tróc khung Frame handler module mtu §¬n vÞ b¨ng tõ Magnetic Tape Unit nd Sè thiÕt kÕ Designation Number ne Sè thiÕt bÞ Equipment Number ncm-ocom Trung t©m qu¶n lý m¹ng-ThiÕt bÞ khai th¸c vµ b¶o d­ìng ®­îc trung t©m ho¸ OCB283 Network Management Centre-OCB283 Centralized Operation and Maintenance (equipment) nss Sè ph©n hÖ (®Þa chØ c¬ b¶n trong CCITT No7) hoÆc ph©n hÖ m¹ng Subsystem number (addressing element in CCITT No7) or Network Subsystem nt §Çu cuèi m¹ng Network Termination oc Xem ML OC ol Module phÇn mÒm Software module ocom Chøc n¨ng khai th¸c vµ b¶o d­ìng ®­îc trung t©m ho¸ OCB283 OCB283 Centralized Operation and maintenance (function) om PhÇn mÒm (hoÆc chøc n¨ng) khai th¸c vµ b¶o d­ìng trong ALCATEL 1000 E10 In ACATEL 1000 E10 operation/maintenance software (or function) osi Liªn kÕt hÖ thèng më Open System Interconnection ovs §¬n vÞ tæng hîp tÝn hiÖu tho¹i Voice synthesis unit p/r Lµm viÖc/Chê Active/Standby pc Xem ML PC pcm §iÒu biÕn xung m· Pusle Code Modulation pcs §iÓm ®iÒu khiÓn dÞch vô (SCP) [PhÇn tö cÊu tróc tæng qu¸t m¹ng th«ng minh; ®­îc gäi RCP ®èi víi øng dông th«ng tin di ®éng] Service control point (SCP) [intelligent network general architecture element element; called RCP for mobile radio application] pe Tr¹ng th¸i kiÓm tra Test position peb §iÓm vµo gi¸ Rack entry point pgs Tr¹m gi¸m s¸t chung General supervisory station pil Lµm viÖc,dÉn h­íng,hoÆc ®iÒu khiÓn Active,Pilot,or control plmn M¹ng di ®éng c«ng céng Public Land Mobile Network pmd Post Mortem Dump ps §iÓm b¸o hiÖu Signallimg point pstn M¹ng ®iÖn tho¹i chuyÓn m¹ch c«ng céng Public Switched Telephone Network (recommanded abbreviation) pts §iÓm chuyÓn b¸o hiÖu (STP) Signalling Transfer Point (STP) pup §¬n vÞ xö lý chÝnh Main processor unit pupe Xem ML PUPE pus §¬n vÞ xö lý thø cÊp Secondary processor unit pu32 §¬n vÞ xö lý 32-bit 32-bit processor unit rcp ChuyÓn l¹i chu kú phßng vÖ hoÆc ®iÓm ®iÒu khiÓn sãng v« tuyÕn Preventive cyclic retransmission or Radio Control Point (according to context) rcx Ma trËn chuyÓn m¹ch Switching Matrix (CSN context) reja Bé ph¸t ®¸p kiÓm tra ®Çu nèi thuª bao Subscribers junctor test responder rejex Bé ph¸t ®¸p kiÓm tra ®Çu nèi nèi thuª bao ngoµi Extenal subscriber junctor test responder rejin Xem REJA rela Bé kiÓm ph¸t ®¸p kiÓm tra ®­êng thuª bao Subscriber line test respnder relex Bé ph¸t ®¸p kiÓm tra ®­êng thuª bao ngoµi Extenal subscriber line test responder rem M¹ng qu¶n lý viÔn th«ng Telecommunication Management Network(TMN) res ChÕ ®é chê Standby (cf. PIL) rgf Bé thu vµ xö lý tÇn sè Frequency generator receiver rgt M¹ng qu¶n lý viÔn th«ng Telecommunications management network (TMN) rhm Man-machine communication (by operator command) rnis ISDN rtc M¹ng ®iÖn tho¹i chuyÓn m¹ch Switched telephone network (see PSTN) rtos HÖ thèng vËn hµnh cña bé ®a xö lý th«ng tin ALCATEL 8300 Operating System of the ALCATEL 8300 communication multiprocessor rtpc Xem PSTN sab KhuÕch ®¹i vµ lùa chän nh¸nh (trong CCX) Branch selection and amplification (in CCX) sad §Þa chØ phô Sub-ADdess sam Tr¹m ®iÒu biÕn cung cÊp nguån Modular power supply station sapi Bé nhËn d¹ng ®iÓm chuyÓn m¹ch dÞch vô Service Access Point Identifier sccp §iÓm ®iÒu khiÓn liªn kÕt b¸o hiÖu Signalling Connection Control Point scp §iÓm ®iÒu khiÓn dÞch vô Service Control Point (mobile radio context) scsi Giao tiÕp hÖ thèng m¸y tÝnh nhá Small Computer System Interface sda Quay sè trùc tiÕp Direct dialling-in sde Tr¹m cung cÊp nguån Power supply station sdl Ng«n ng÷ m« t¶ vµ c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt Specification and Description Languege seq Bé quÐt SEQuencer sg Nhãm dß t×m phô Search subgroup sgf HÖ thèng qu¶n lý file File management system sio DÞch vô tæng ®µi trung kÕ tuú ý Optional trunk exchange service sm Tr¹m ®iÒu khiÓn Control station sma Tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî Auxiliary equipment control station smc Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh Main control station smm Tr¹m b¶o d­ìng Maintenance station smt Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ Trunk control station smx Tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn Matrix control station sop Ch­¬ng tr×nh khai th¸c hÖ thèng System Operation Package sp §iÓm b¸o hiÖu Signalling Point spa Originating-only lines spb Terminating-only lines sscs §iÓm ®iÒu khiÓn liªn kÕt b¸o hiÖu Signalling connection control point(SCCP) sse Tr¹m gi¸m s¸t ngoµi External supervision station ssgt Transaction capabilities application part (TCAP) ssom PhÇn mÒm giao tiÕp OM-RTOS OM-RTOS interface software ssp §iÓm chuyÓn m¹ch dÞch vô Service Switching Point sssi Bé phËn dÞch vô tøc thêi (4 ®Õn 6 tÇng OSI) Intermediate service part (OSI layers 4 to 6) sstm Bé phËn chuyÓn b¶n tin Message transfer part (MTP) ssu User part (UP) ssur Intergrated Service digital network User Part (ISUP) ssut Telephone user part (TUP) ssutr2 ISDN telephone user part-version 2 ss7 B¸o hiÖu kªnh chung sè 7 Common channel signalling No7 st §Çu cuèi chuyÓn m¹ch Switching Terminal stp §iÓm chuyÓn b¸o hiÖu Signalling Transfer Point sts Tr¹m c¬ së thêi gian vµ ®ång bé Synchronization and time base station sup Ch­¬ng tr×nh gi¸m s¸t Supervisor (or SUPervisor) program syser Lçi hÖ thèng SYStem ERror ta/s Cuéc gäi thùc hiÖn trªn gi©y Call attempt per second tabad Board for 8 analogue subscribers with facilities tabae Board for 16 analogue subscribers with facilities tabak Board for 16 analogue subscribers without facilities tabas Board for 16 analogue subscribers without facilities tabn Bo m¹ch thuª bao sè " truy nhËp c¬ së" Digital subscribers board "basic access" tadl Terminal unit 4 codirection junction at 64 Kbits/s tadp Bo m¹ch thuª bao sè "truy nhËp s¬ cÊp" Digital subscribers board "primary access" tahc Cuéc gäi ®­îc thùc hiÖn trong giê bËn (BHCA) Busy hour call attemp (BHCA) tbtd Bo m¹ch tÝn hiÖu c¬ së thêi gian (CSND) Time base signal board (CSND) tbus (telbus) Telecommunication BUS tc §Çu cuèi tæng ®µi Exchange termination (ET)[ISDN context] tcap Transaction Capabilities Application Part tcbtl Bo m¹ch tÝn hiÖu c¬ së thêi gian (CSNL) Time base signal board (CSNL) tccob Invertor coupler board tccs Bo m¹ch ghÐp nèi kªnh b¸o hiÖu Signalling channel coupling board tcnd Bo m¹ch ®¶o Invertor board tco KiÓm tra sù liªn tôc Continuity check tcrmt Multi power supply convertor tdqf Terminal unit 4 specialized link LF 2-4 wires te ThiÕt bÞ ®Çu cuèi Terminal Equipment (or user terminal) tei Bé nhËn d¹ng ®iÓm cuèi ®Çu cuèi Terminal Endpoint Identifier tfilmb Terminal unit for film and tone tflc §¬n vÞ ®Çu cuèi d©y C C wire terminal unit thlr Bo m¹ch giao tiÕp ®­êng m¹ng vµ ®ång hå Clock and network line interface board thlr12 Bo m¹ch giao tiÕp ®­êng m¹ng vµ ®ång hå (®èi víi CNEP vµ CNES) Clock and network line interface board (for CNEP and CNES) ti §Çu cuèi th«ng minh Intelligent terminal tied KiÓm tra sù nhËn d¹ng thùc thÓ lçi Faulty entity indentification test tl §Çu cuèi ®­êng Line terminal tmlab Bo m¹ch ®o ®­êng thuª bao Subscribers line measurement board tmn M¹ng qu¶n lý viÔn th«ng Telecommunication Management Network tmqr Marker board for the RCX tmuc2m Bo m¹ch nhí Memory board tna §Çu cuèi thuª bao sè Digital subscriber termination (NT2) tne Digital end terminal tnr §Çu cuèi m¹ng sè (NT1) Digital network termination (NT1) tosc Bo m¹ch cña bé hiÖn sãng Oscillator board tpol Bo m¹ch ®Þnh d¹ng vµ kiÓm tra UT Positioning and test UT board tpos §Þnh d¹ng UT, kiÓm tra vµ qu¶n lý c¶nh b¸o UT Positioning UT, test and alarm management UT tpus Bo m¹ch bé xö lý Processor board tr Xem ML TR trcx Bo m¹ch ma trËn Matrix board trf8 Bo m¹ch bé thu tÇn sè Frequencies receiver board ts Khe thêi gian Time slot tsitl Bo m¹ch ghÐp nèi TCBTL TCTBL coupling board tsuc Bo m¹ch lùa chän ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn Control unit solection board tsurv Bé khuÕch ®¹i cung cÊp nguån Power supply booster ttn §Çu cuèi ®iÖn tho¹i sè Digital telephonic terminal ttrs Bo m¹ch bé chuyÓn ®æi m· vµ ®ång bé ho¸ l¹i CRC4 resynchronization and transcoder board ttrsb Bo m¹ch bé chuyÓn ®æi m· vµ ®ång bé ho¸ l¹i CRC4 CRC4 resynchronization and transcoder board tty M¸y in tõ xa Teleprinter tup PhÇn øng dông ®iÖn tho¹i Telephone User Part tutp §¬n vÞ ®Çu cuèi xö lý gãi Packet process terminal unit tvdr B¶o vÖ c¸c ®­êng thuª bao song song chèng l¹i sù qu¸ ®iÖn ¸p Parallal subscriber line protection against overvoltage tvrf B¶o vÖ c¸c ®­êng thuª bao song song chèng l¹i sù qu¸ ®iÖn ¸p vµ nhiÔu sãng radio, sãng ®iÖn lùc Parallal subscriber line protection against overvoltage and radio-electric perturbation (reinforces immunity) ty §Çu cuèi in (trong sù liªn hÖ víi ®Çu cuèi bé vËn hµnh: VDU) Printing terminal (in contrast with operator terminal: VDU) ucn §¬n vÞ ®iÒu khiÓn sè (trong CSN) Digital control unit (in CSN) ucx §¬n vÞ ®iÒu khiÓn vµ kÕt nèi (trong CSN: UCN ngo¹i trõ GTA) Connection and control unit (in CSN: UCN except GTA) uli Eliverable unit up User Part ur §¬n vÞ truy nhËp (hoÆc kÕt nèi) Access (or connection) unit ura §¬n vÞ truy nhËp (hoÆc kÕt nèi) thuª bao (CSN hoÆc CSE) Subscriber access (or connection) unit (CSN or CSE) urm Xem ML URM ut §¬n vÞ ®Çu cuèi Terminal unit (CSN context) utc Term identifying archive storage for the ML PUPE and ML PC utp §¬n vÞ xö lý khung Frame handler unit (FHU) vdu §¬n vÞ hiÓn thÞ h×nh ¶nh (hoÆc ®Çu cuèi bé vËn hµnh) Visual display unit (or operator terminal) vlr Visitor Location Register wam Ph­¬ng ph¸p truy nhËp tr¹m lµm viÖc (tªn cña mét ®Çu cuèi ®iÒu khiÓn ALCATEL 8300)-Work station Access Method xbus Bus chung tiªu chuÈn cña hÖ thèng ALCATEL 8300

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực tập - Tổng đài alcatel 1000 e10 (ocb283).doc