Tổng quan mạng không dây

MỤC LỤC MỤC LỤC .1 Chương 1: Tổng quan về mạng không dây 4 1.1. Kiến trúc chung của các chuẩn IEEE 802.11 và 802.16: 5 1.2.Công nghệ WiFi 6 1.2.1. Đánh giá ưu, nhược điểm của WIFI 11 1.3.Công nghệ WiMAX 12 1.3.1.Các chuẩn IEEE 802.16 tiêu biểu: 14 1.3.2.Lợi ích của WIMAX 19 1.4. So sánh công nghệ WiFi – WiMAX 20 Chương 2: Lớp PHY và MAC của chuẩn IEEE 802.16 a 22 2.1. Lớp vật lý PHY 22 2.2. Lớp MAC trong chuẩn IEEE 802.16a 28 2.2.1. Những lớp con quy tụ chuyên biệt về dịch vụ 29 2.2.2. Lớp con phần chung (common part sublayer) 29 2.2.3. Lớp con bảo mật 35 2.3. Lớp con hội tụ truyền 37 Chương 3:Công nghệ truy nhập băng rộng cố định 38 3.1. Các dải tần số trong truy nhập băng rộng không dây cố định (FBWA - Fixed Broadband Wireless Access) 38 3.2. Topo mạng FBWA 39 3.3. Cấu trúc mạng Điểm - Đa điểm (PMP) 41 3.4. Tầm nhìn thẳng trong mạng điểm - đa điểm (PMP) 42 3.5. Điều chế và mã hoá. 44 3.5.1 Các phương pháp điều chế đơn sóng mang 45 3.5.2 Điều chế đa sóng mang sử dụng OFDM 47 3.5.3. Các phương pháp mã hoá 50 3.6. Đa truy nhập và song công 51 3.6.1. Các phương pháp song công 51 3.6.2 Các phương pháp đa truy nhập 52 3.7. Kỹ thuật trải phổ 53 3.7.1.Trải phổ chuỗi trực tiếp DSSS 53 3.7.2. Trải phổ nhảy tần FSSS. 55 3.7.3. So sánh FHSS và DSSS 57 3.8.Vấn đề bảo mật 57 3.9. Anten 58 3.9.1. Các đặc tính và tham số của anten 59 3.9.2 Vùng phủ sóng của anten trạm gốc 60 3.9.3 Anten của CPE 60 3.9.4 Hệ thống anten nâng cao 60 Chương 4:Thiết kế kỹ thuật mạng truy nhập băng rộng không dây cố định 62 4.1. Lựa chọn hệ thống và băng tần 62 4.1.1. Lựa chọn băng tần 62 4.1.2 Đặc điểm hệ thống 64 4.2. Mô hình kênh của mạng FBWA 64 4.2.1. Mô hình suy hao đường truyền 65 4.2.2. Mô hình Fading. 66 4.3. Mô hình suy hao đường truyền được sử dụng trong IEEE 802.16a 66 4.4. Thiết kế dung lượng 69 4.4.1. Tổng lưu lượng và sự tập trung lưu lượng. 69 4.4.2. Điều chế thích nghi và dung lượng trung bình của một sector 70 4.5. Lên kế hoạch phủ sóng 72 4.5.1 Bảng tính năng lượng liên kết 72 4.5.2. Mối quan hệ giữa độ dự trữ fading với sự sẵn sàng cung cấp dịch vụ 74 4.5.3. Phạm vi của BS - FBWA ở dải tần 3,5 GHz 75 4.6. Lên kế hoạch tần số và chỉ định kênh 76 4.6.1. Nhiễu đồng kênh 76 4.6.2. Sự chỉ định kênh 76 Chương 5:Mô hình triển khai hệ thống mạng không dây cố định của VNPT 78 5.1. Mục tiêu triển khai mạng WIMAX của VNPT 78 5.2. Mô hình kết nối 81 5.2.1. Mô hình kết nối tổng quát 81 5.2.2. Khả năng tích hợp với hệ thống hiện tại 89 5.2.3. Khả năng tích hợp với các đầu cuối khác nhau 93 5.3. Mô hình ứng dụng 97 5.3.1 Mô hình ứng dụng cho người dùng là khách hàng riêng lẻ 97 5.3.2. Mô hình ứng dụng cho khách hàng là tổ chức 100 Các bạn chú ý file word đọc bằng fond VnTime

doc107 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2580 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng quan mạng không dây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c ®­îc ®­a ra trong b¶ng 4.7 B¶ng 4.7: Ph¹m vi cell trong c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng truyÒn sãng kh¸c nhau Lo¹i anten CPE Ngoµi trêi (200, 18dBi) Trong nhµ (3600,6dBi) Yªu cÇu phñ sãng 90% 99% 90% 99% §« thÞ, Ngo¹i « Lo¹i A (§åi nói, c©y to) 0,90km 0,53km 0,31km 0,18km Lo¹i B ( Møc gi÷a) 1,19km 0,70km 0,37km 0,22km Lo¹i C (b»ng ph¼ng, Ýt c©y) 1,97km 1,22km 0,57km 0,36km Khu vùc n«ng th«n th­a thít TÇm nh×n th¼ng 60,8km 60,8km - - TÇm nh×n th¼ng víi nhiÒu c©y cèi (15,7 dB dù tr÷ suy hao) 10km 10km - - Nh­ ®· tr×nh bµy trªn b¶ng 4.7, lo¹i anten cña CPE t¸c ®éng rÊt lín ®Õn vïng phñ sãng cã thÓ ®¹t ®­îc cña 1 cell. Trong phÐp céng hÖ sè t¨ng Ých nhá h¬n 12 dBi, suy hao xuyªn qua toµ nhµ th­êng ®­îc gi¶ ®Þnh lµ 10 dBi trong c¸c phÐp tÝnh, ®iÒu nµy dÉn ®Õn ph¹m vi cell nhá ®i. Trong tr­êng hîp anten CPE ®Æt trong nhµ, vïng phôc vô cña 1 cell nhá h¬n 3 ®Õn 4 lÇn so víi anten ®Æt ngoµi trêi. ¶nh h­ëng cña yªu cÇu phñ sãng còng ®­îc ®­a ra trong b¶ng 4.7. Khi t¨ng yªu cÇu phñ kÝn tõ 90% lªn 99% th× vïng phôc vô gi¶m ®i 40%. Theo nh÷ng tÝnh to¸n trªn ta cã thÓ ®­a ra kÕt luËn vÒ vïng phôc vô cã thÓ ®­îc ®èi víi tõng lo¹i khu vùc. Khu vùc ®« thÞ vµ ngo¹i «: vïng phôc vô lµ 0,5km víi lo¹i anten ®Æt trong nhµ vµ 1,5km víi anten cña CPE ®Æt ngoµi trêi. Khu vùc d©n cu th­a thít, vïng phôc vô lµ 10km cho c¶ hai lo¹i anten cña CPE ®Æt trong vµ ngoµi nhµ. 4.6. Lªn kÕ ho¹ch tÇn sè vµ chØ ®Þnh kªnh Môc ®Ých cña viÖc lªn kÕ ho¹ch tÇn sè lµ ®Ó ®­a ra sè kªnh tÇn sè lín nhÊt cã thÓ dïng trong mét khu vùc ®Æt tr¹m gèc (base station sectors) ®Ó ®¹t ®­îc møc nhiÔu nhá nhÊt trong mçi cell. Bëi v× m¹ng FBWA cã cÊu tróc tÕ bµo, nªn viÖc lªn kÕ ho¹ch tÇn sè còng gièng nh­ c¸c m¹ng tÕ bµo kh¸c vÝ dô nh­ GSM. D¶i tÇn 3,5 GHz cã hai sù cÊp ph¸t tÇn sè tiªu biÓu lµ 2x21 MHz hoÆc 2x28 MHz. Trong ®å ¸n nµy, gi¶ ®Þnh chän 2x28 MHz, nghÜa lµ cã 8 kªnh tÇn sè víi b¨ng tÇn 7 MHz hoÆc 16 kªnh tÇn sè víi b¨ng tÇn 3,5 MHz. 4.6.1. NhiÔu ®ång kªnh Trong ®å ¸n nµy, chóng ta gi¶ ®Þnh r»ng 8 kªnh sÏ ®ñ ®Ó triÓn khai mét hÖ thèng ®¶m b¶o r»ng kh«ng mÊt m¸t dung l­îng do nhiÔu ®ång kªnh gi÷a c¸c tÇn sè gièng nhau ë c¸c cell kh¸c nhau. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ triÓn khai ph­¬ng ¸n nµy trªn thùc tÕ ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng nghiªn cøu s©u h¬n n÷a. 4.6.2. Sù chØ ®Þnh kªnh Khi g¸n c¸c tÇn sè cho c¸c vïng phñ sãng cña tr¹m gèc, 2 kªnh tÇn sè ®­îc sö dông cho mçi tr¹m gèc. Khi cã 4 vïng phñ sãng trong mét tr¹m gèc, hÖ sè sö dông l¹i tÇn sè lµ 2. Khi tr¹m gèc cã 6 vïng phñ sãng hÖ sè sö dông l¹i tÇn sè lµ 3. H×nh 4.4 tr×nh bµy mÉu sö dông l¹i tÇn sè cho BS cã 6 hoÆc 4 vïng phñ sãng. H×nh 4.2: M« h×nh sö dông l¹i tÇn sè sö dông 8 kªnh tÇn sè Ch­¬ng 5:M« h×nh triÓn khai hÖ thèng m¹ng kh«ng d©y cè ®Þnh cña VNPT 5.1. Môc tiªu triÓn khai m¹ng WIMAX cña VNPT Víi kiÕn tróc h¹ tÇng hiÖn t¹i, cã thÓ nãi r»ng c¸c dÞch vô mµ VDC cung cÊp cho ng­êi dïng ®Çu cuèi lµ rÊt ®a d¹ng. TÊt c¶ c¸c lo¹i kh¸ch hµng ®Çu cuèi ®Òu cã thÓ dÔ dµng hßa vµo m¹ng VNN tæng thÓ, th«ng qua viÖc ®¨ng ký sö dông mét dÞch vô nµo ®ã phï hîp víi ®Æc thï riªng cña m×nh. Nh×n chung, tÊt c¶ c¸c ph©n hÖ cung cÊp dÞch vô cña m¹ng VNN hiÖn nay ®Òu mang tÝnh më cao vµ ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶. Ch¼ng h¹n: §èi víi c¸c khu vùc cã ®iÒu kiÖn ®Æc thï kh«ng thÓ triÓn khai hÖ thèng c¸p, VDC cã VNN1260, VNN1269 víi chi phÝ hîp lý, cung cÊp ®­êng truy nhËp Internet th«ng qua h¹ tÇng PSTN b»ng c¸c modem. NÕu cã nhu cÇu t¨ng tèc ®é truy cËp, ng­êi dïng cã thÓ chuyÓn sang dïng modem sè víi dÞch vô VNN1267 §èi víi c¸c khu vùc cã thÓ triÓn khai c¸p, chóng ta cã c¸c dÞch vô MegaVNN, xDSL, Leased-line, Frame Relay,..cung cÊp b¨ng th«ng kÕt nèi Internet cao h¬n so víi h×nh thøc quay sè Víi c¸c ng­êi dïng di ®éng , hay di chuyÓn gi÷a nhiÒu khu vùc, hÖ thèng kh¸c nhau, chóng ta cã dÞch vô Wifi@VNN cung cÊp h×nh thøc truy cËp Internet kh«ng d©y b¨ng th«ng réng MÆc dï sù ®a d¹ng vÒ c¶ lo¹i h×nh dÞch vô lÉn chñng lo¹i kh¸ch hµng lµ mét ­u ®iÓm kh«ng thÓ phñ nhËn cña m¹ng VNN hiÖn nay, nh­ng tÝnh bÊt cËp vµ kh«ng ®ång bé vÒ chÊt l­îng dÞch vô kh«ng ph¶i lµ kh«ng tån t¹i trong hÖ thèng hiÖn t¹i. Cã thÓ thÊy r»ng, phÇn lín c¸c dÞch vô cña m¹ng VNN ®Òu phô thuéc kh¸ nhiÒu vµo c¸c hÖ thèng c¸p vµ h¹ tÇng PSTN. Râ rµng, ®èi víi kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ muèn thô h­ëng mét dÞch vô b¨ng réng nµo ®Êy, cÇn thiÕt ph¶i tháa m·n ®­îc ®Æc thï nhÊt ®Þnh nµo ®Êy vÒ ®Þa lý (cã thÓ triÓn khai hÖ thèng c¸p ®Õn ®Çu cuèi hay kh«ng), vµ ®¸p øng ®­îc mét møc ®Çu t­ kh¸ lín vÒ h¹ tÇng thiÕt bÞ vµ chi phÝ thuª bao ®­êng truyÒn hµng th¸ng. §èi víi ng­êi dïng ®Çu cuèi lµ c¸ nh©n riªng lÎ, hÇu hÕt c¸c dÞch vô ®Òu dùa trªn h¹ tÇng PSTN (c¸c ®«i d©y ®ång). §iÒu nµy cã nghÜa lµ nhu cÇu muèn thô h­ëng c¸c dÞch vô cã b¨ng th«ng cao h¬n so víi VNN1260, hay Mega VNN th­êng lµ rÊt khã, do chi phÝ lín. Bªn c¹nh ®ã, chÊt l­îng dÞch vô phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®é æn ®Þnh cña h¹ tÇng c¸p ®ång. Vµ quan träng h¬n, dÞch vô truy cËp Internet sÏ hoµn toµn kh«ng thÓ chuyÓn giao ®­îc ®Õn ng­êi sö dông nÕu h¹ tÇng PSTN ch­a ®­îc triÓn khai ë khu vùc ®ã. HiÖn nay, khi mµ Internet ®· lµ mét phÇn tÊt yÕu cña cuéc sèng , th× ®ßi hái c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô Internet ph¶i x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng ®a ph©n hÖ mang tÝnh më cao nhÊt cho mäi lo¹i ng­êi dïng, ë mäi khu vùc, phï hîp ®­îc víi hÇu hÕt c¸c ®Æc thï vËt lý, ho¹t ®éng æn ®Þnh, tèc ®é cao, vµ chØ ®ßi hái mét chi phÝ ®Çu t­ b×nh qu©n hîp lý. Cã lÏ, ®©y lµ mét xu h­íng trong t­¬ng lai mµ c¸c ISP cÇn ph¶i h­íng ®Õn. §øng trªn quan ®iÓm ®ã, hÖ thèng cung cÊp dÞch vô Internet kh«ng d©y, b¨ng th«ng réng, thÕ hÖ míi, dùa trªn c«ng nghÖ WiMAX, cña chóng ta cÇn mang nh÷ng ®Æc thï thiÕt yÕu sau: HÖ thèng ph¶i mang tÝnh më tuyÖt ®èi, chuyÓn giao ®­îc dÞch vô ®Õn tÊt c¶ c¸c ng­êi dïng ®Çu cuèi trong c¶ n­íc, kh«ng ph©n biÖt chñng lo¹i kh¸ch hµng HÖ thèng ph¶i phï hîp hoµn toµn víi hÇu hÕt mäi ®Æc thï ®Þa lý trong c¶ n­íc nh»m b¶o ®¶m viÖc chuyÓn giao Internet ®Õn c¸c khu vùc vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o,..nh÷ng n¬i mµ chi phÝ cho viÖc kÐp c¸p lµ rÊt lín. HÖ thèng kh«ng phô thuéc vµo h¹ tÇng m¹ng PSTN trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ cung cÊp dÞch vô HÖ thèng ph¶i cung cÊp ®­îc b¨ng th«ng truy cËp cao h¬n gÊp nhiÒu lÇn so víi c¸c dÞch vô hiÖn t¹i, trong khi chØ ®ßi hái kh¸ch hµng mét chi phÝ ®Çu t­ cho h¹ tÇng kÕt nèi thÊp h¬n hoÆc b»ng møc hiÖn t¹i HÖ thèng ph¶i cho phÐp tÝch hîp nã vµo h¹ tÇng m¹ng VNN tæng thÓ mét c¸ch dÔ dµng §¬n gi¶n hãa vµ cho phÐp qu¸ tr×nh ®Êu nèi vµo m¹ng tæng thÓ cña c¸c ®Çu cuèi ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng h¬n, bao gåm c¶ ®Çu cuèi lµ c¬ quan, tæ chøc vµ ng­êi dïng riªng lÎ Cho phÐp mét sè l­îng rÊt lín thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®­îc kÕt nèi ®ång thêi ®Õn mét tr¹m tiÕp nhËn nµo ®ã cña hÖ thèng. Sè l­îng cã thÓ lªn ®Õn vµi ngµn V­ît qua ®­îc c¸c h¹n chÕ vÒ kho¶ng c¸ch cho phÐp cña dÞch vô Wifi@VNN hiÖn nay. Cho phÐp ®Çu cuèi kÕt nèi kh«ng d©y ®Õn mçi tr¹m ë kho¶ng c¸ch xa lªn ®Õn hµng chôc km theo c¶ 2 h×nh thøc ®iÓm-®iÓm vµ ®iÓm - ®a ®iÓm. HÖ thèng ph¶i cho phÐp chuyªn chë ®ång thêi c¸c dÞch vô video, tho¹i vµ data th«ng qua sãng v« tuyÕn kÕt nèi. HÖ thèng ph¶i hç trî kiÕn tróc AVVID, chÊt l­îng dÞch vô tho¹i tõ b»ng hoÆc cao h¬n so víi c¸c h¹ tÇng c¸p truyÒn thèng. Ho¹t ®éng trong mét d¶i tÇn réng bao gåm rÊt nhiÒu kªnh. T­¬ng thÝch víi tÊt c¶ c¸c chuÈn vÒ kh«ng d©y hiÖn ®ang cã trªn thÕ giíi nh­ IEEE 802.11 b, a, g,.. HÖ thèng ph¶i mang tÝnh më vµ t­¬ng thÝch víi ®a d¹ng chñng lo¹i thiÕt bÞ kh«ng d©y ®Çu cuèi thÕ hÖ míi tu©n theo chuÈn IEEE 802.16, do nhiÒu nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau cung cÊp. HÖ thèng ph¶i tõng b­íc thay thÕ ®­îc c¸c dÞch vô truy cËp Internet cã d©y hiÖn nay. T­¬ng lai sÏ chuyÓn toµn bé c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®­îc VDC cung cÊp sang nÒn t¶ng truy cËp kh«ng d©y. Th«ng qua viÖc b¸m s¸t nh÷ng ®Þnh h­íng thiÕt kÕ nµy, ch¾c ch¾n h¹ tÇng míi sÏ cho phÐp VDC t¹o ra vµ chuyÓn giao mét thÕ giíi kh«ng d©y thùc thô theo chuÈn thÕ hÖ míi cho ng­êi sö dông ®Çu cuèi. Mét m« h×nh tæ chøc dùa trªn nÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn WiMAX, gÇn t­¬ng tù víi hÖ thèng cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng, sÏ n©ng VDC lªn tÇm cña mét WISP- Nhµ cung cÊp dÞch vô Internet kh«ng d©y- tiªn phong cña ViÖt Nam vµ c¶ khu vùc. 5.2. M« h×nh kÕt nèi 5.2.1. M« h×nh kÕt nèi tæng qu¸t Th«ng qua nh÷ng ý t­ëng vµ ®Þnh h­íng thiÕt kÕ ®· tr×nh bµy bªn trªn, râ rµng h¹ tÇng WiMAX thÕ hÖ thø nhÊt cña VDC ph¶i mang tÝnh më cao vµ b¶o ®¶m viÖc cung cÊp dÞch vô cho tÊt c¶ ng­êi dïng t¹i mäi miÒn, mäi khu vùc ®Þa lý trong c¶ n­íc. Do ®ã, m« h×nh kÕt nèi WMAN (Wireless MAN) cho VDC sÏ phÇn nµo t­¬ng tù nh­ h×nh thøc ph©n bè vµ tæ chøc cña c¸c c«ng ty Vinaphone hay Mobiphone trong lÜnh vùc dÞch vô tho¹i di ®éng. Mét c¸ch tæng qu¸t, m« h×nh tæ chøc tæng thÓ cña WiMAX@VNN sÏ bao gåm c¸c thµnh phÇn sau: 5.2.1.1. Tr¹m ph¸t sãng c¬ së - WiMAX BTS (Base Transmit Station) C¸c tr¹m ph¸t sãng c¬ së nµy sÏ ®ãng vai trß gièng nh­ mét ®iÓm truy cËp trong c«ng nghÖ kh«ng d©y Wifi tr­íc ®©y, vµ lµ n¬i tiÕp nhËn c¸c kÕt nèi vµ giao tiÕp víi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Tuy nhiªn vÒ ph­¬ng diÖn kü thuËt vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, c¸c WiMAX BTS sÏ v­ît tréi h¼n so víi Wifi AP. H×nh 5.1 M« h×nh c¬ b¶n cña mét WiMAX BTS Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, ®Æc thï cña WiMAX@VNN lµ ph¶i bao phñ ®­îc ®Õn tõng ng­êi dïng ®Çu cuèi vµ tõng nhµ, nªn c¸c WiMAX BTS sÏ ®­îc trang bÞ nh÷ng tÝnh n¨ng sau: §­îc trang bÞ nhiÒu anten ®é lîi cao theo nhiÒu gãc ph­¬ng vÞ nh»m b¶o ®¶m viÖc phñ sãng ®ñ cho c¶ 3600 xung quanh BTS. Tïy theo gãc ph¸t nöa c«ng suÊt cña c¸c anten nµy mµ ta sÏ quyÕt ®Þnh vÒ sè l­îng còng nh­ bè trÝ ®iÓm ®Æt cho chóng. C¸c anten nµy sÏ lµm nhiÖm vô tiÕp nhËn sãng kÕt nèi cña thiÕt bÞ kh«ng d©y ®Çu cuèi. Ngoµi ra, trong mét phiªn kÕt nèi, nã còng sÏ thùc thi t¸c vô truyÒn ng­îc l¹i c¸c ®¸p øng cña h¹ tÇng Internet cho c¸c yªu cÇu cña ng­êi dïng. Cã kh¶ n¨ng hç trî vµ giao tiÕp trªn mét d¶i tÇn réng ®i tõ 2-11Ghz. Cho phÐp giao tiÕp ®ång thêi víi nhiÒu chuÈn kh«ng d©y hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai Hç trî ®ång thêi ®­îc c¶ 2 lo¹i h×nh kÕt nèi ®iÓm-®a ®iÓm vµ ®iÓm-®iÓm. §iÓm ®Æc biÖt cña c«ng nghÖ WiMAX lµ kh«ng phô thuéc vµo vÊn ®Ò LOS (Light of Sight). §©y lµ mét ­u ®iÓm v­ît tréi lín so víi c«ng nghÖ Wifi tr­íc ®©y. §iÒu nµy cã nghÜa lµ WiMAX BTS võa cã thÓ giao tiÕp víi ®Çu cuèi di ®éng võa cã thÓ cung cÊp dÞch vô kh«ng d©y b¨ng réng cho c¸c thuª bao ®Çu cuèi cè ®Þnh (c¸c c¬ quan, tæ chøc). Kh¶ n¨ng t­¬ng thÝch víi nhiÒu lo¹i ®Çu cuèi cña WiMAX BTS Cho phÐp mét sè l­îng lín lªn ®Õn vµi ngµn phiªn kÕt nèi ®ång thêi kÕt nèi ®Õn c¸c tr¹m ph¸t sãng c¬ së nµy. Cho phÐp kÕt nèi ë kho¶ng c¸ch xa lªn ®Õn hµng chôc km víi b¨ng th«ng giao tiÕp lªn ®Õn 70Mbps riªng biÖt cho mçi ®Çu cuèi . Trong khi víi c«ng nghÖ Wifi tr­íc ®©y, kho¶ng c¸ch nµy th­êng chØ ®­îc cho phÐp trong vßng mét vµi km. Râ rµng, th«ng qua c¸c tÝnh n¨ng v­ît tréi ®· ®Ò cËp bªn trªn, c¸c WiMAX BTS sÏ lµ lùa chän lý t­ëng ®Ó triÓn khai hÖ thèng phñ sãng bao phñ c¶ mét diÖn tÝch réng lín. Bªn c¹nh ®ã, ®Æc ®iÓm kh«ng ®ßi hái tÇm nh×n th¼ng (LoS) trong m« h×nh ®iÓm-®a-®iÓm sÏ cho phÐp chóng ta v­ît qua c¸c trë ng¹i vÒ vËt c¶n, che ch¾n trong khu ®« thÞ mét c¸ch dÔ dµng. Còng gièng nh­ c¸c BTS trong h¹ tÇng cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng, mét WiMAX BTS sÏ phñ sãng cho hµng ngµn thiÕt bÞ ®Çu cuèi. ViÖc tæ chøc vµ ph©n bè c¸c BTS sÏ do VDC quyÕt ®Þnh, tuy nhiªn, vÒ sè l­îng WiMAX BTS cho mçi khu vùc, tØnh thµnh sÏ Ýt h¬n rÊt nhiÒu so víi sè Hotspot trong hÖ thèng Wifi@VNN tr­íc ®©y. §Þnh h­íng cho viÖc tæ chøc c¸c WiMAX BTS cã thÓ nh­ sau: * §èi víi c¸c thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng C¸c thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng th­êng rÊt phøc t¹p vÒ h¹ tÇng, kiÕn tróc x©y dùng, nªn Ýt nhiÒu còng sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña dÞch vô kh«ng d©y thÕ hÖ míi ®­îc cung cÊp do sù che ch¾n cña chóng. Bªn c¹nh ®ã, mËt ®é d©n c­ còng nh­ mËt ®é ng­êi dïng ®Çu cuèi cña c¸c ®Þa ®iÓm nµy th­êng kh¸ lín. Do mçi WiMAX BTS chØ ®¸p øng ®­îc kho¶ng vµi ngµn ®Çu cuèi ®ång thêi kÕt nèi ®Õn, nªn t­¬ng øng chóng ta ph¶i triÓn khai kho¶ng 100 - 200 BTS cho mçi khu vùc nµy. ViÖc dïng sè l­îng lín lµ nh»m ®¸p øng vÒ sè l­îng lín ng­êi dïng. Cßn vÒ b¨ng th«ng kÕt nèi vµ kho¶ng c¸ch cho phÐp, hÖ thèng BTS nµy ch¾c ch¾n sÏ ®¸p øng vµ ®¶m b¶o phñ sãng ®Õn mäi ®iÓm thuéc c¸c thµnh phè nµy. Mét c¬ chÕ chuyÓn vïng gi÷a c¸c WiMAX BTS còng sÏ ®­îc thiÕt kÕ nh»m b¶o ®¶m dÞch vô lu«n ®­îc chuyÓn giao hiÖu qu¶. Mét ®iÓm quan träng cÇn nhÊn m¹nh lµ víi h¹ tÇng WiMAX BTS ®ñ m¹nh nh­ trªn, chóng ta hoµn toµn cã thÓ thay thÕ tÊt c¶ c¸c dÞch vô truy cËp Internet dùa trªn nÒn c¸p ®ång, c¸p m¹ng thËm chÝ c¸p quang b»ng dÞch vô WiMAX@VNN. Lîi ®iÓm nµy còng cã gi¸ trÞ cho tÊt c¶ nh÷ng vïng ngo¹i «, c¸c khu vùc phô cËn vµ khu C«ng NghiÖp täa l¹c xung quanh. C¸c ®èi t­îng cho nhãm nµy sÏ lµ Thñ ®« Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Thµnh phè §µ N½ng. * §èi víi c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c trªn kh¾p c¶ n­íc HiÖn nay nhu cÇu khai th¸c vµ sö dông cña ng­êi d©n lµ rÊt lín. Nã kh«ng chØ tËp trung ë c¸c thµnh phè lín, mµ ë c¸c tØnh thµnh, mËt ®é nµy còng kh¸ cao. Tuy nhiªn t¹i mçi mét ®Þa ph­¬ng trong c¸c tØnh, nhu cÇu sö dông còng nh­ sè l­îng thuª bao ®Çu cuèi hiÖn t¹i lµ rÊt kh¸c nhau. V× thÕ khi chuyÓn h­íng sang dÞch vô WiMAX@VNN, chóng ta cÇn tæng hîp cô thÓ vÒ sè l­îng thuª bao Internet ®Çu cuèi t¹i mçi khu vùc. Con sè nµy sÏ gÇn nh­ t­¬ng ®­¬ng víi sè phiªn kÕt nèi mµ hÖ thèng WiMAX BTS t¹i ®©y ph¶i ®¸p øng. Mçi mét WiMAX BTS sÏ hç trî ®­îc vµi ngµn ®Çu cuèi, tõ ®ã chóng ta sÏ qui ®æi sang ®Ó tÝnh to¸n ra sè BTS cÇn thiÕt. Kho¶ng c¸ch kÕt nèi cho phÐp cña c¸c BTS còng rÊt lín nªn vÊn ®Ò cßn l¹i chØ lµ bè trÝ c¸c hÖ thèng nµy t¹i ®©u ®Ó cã thÓ khai th¸c tèi ®a tÝnh n¨ng còng nh­ gi¶m thiÓu sè l­îng WiMAX BTS cÇn ®Çu t­. Mét h­íng ®Ò nghÞ lµ chóng ta sÏ ®Æt WiMAX BTS gÇn ®iÓm l¾p ®Æt BTS cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng. Do lo¹i h×nh dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng chØ ho¹t ®éng chñ yÕu trªn 2 d¶i tÇn 900MHz vµ 1.8/1.9Ghz, trong khi d¶i tÇn ho¹t ®éng cña WiMAX BTS lµ 2-11GHz, nªn kh¶ n¨ng g©y ¶nh h­ëng nhiÔu qua l¹i gi÷a c¸c BTS lµ rÊt Ýt. Víi tæ chøc BTS nh­ hiÖn nay, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô tho¹i di ®éng ®· hoµn toµn phñ sãng ®­îc trªn c¶ n­íc. V× thÕ, viÖc b¸m s¸t c¸c ®iÓm BTS nµy còng sÏ gãp phÇn ®em l¹i tÝnh kh¶ thi cao cho m¹ng WiMAX@VNN trong vÊn ®Ò phñ sãng. * §èi víi c¸c khu vùc ®Þa lý ®Æc thï nh­ vïng cao, h¶i ®¶o §Æc thï ®Þa lý cña c¸c khu vùc nµy lu«n lµ mét trë ng¹i lín cho c¸c ISP khi muèn më réng dÞch vô ®Õn c¸c ng­êi dïng t¹i ®©y. ViÖc kÐo c¸p ®Õn nh÷ng ®iÓm nµy kh«ng ph¶i kh«ng kh¶ thi, nh­ng l¹i cÇn mét chi phÝ cùc lín trong khi sè l­îng thuª bao l¹i kh¸ Ýt. V× thÕ, d­êng nh­ chØ cã c¸c WISP lµ cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc bµi to¸n nµy mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Víi WiMAX@VNN, c«ng viÖc cña chóng ta ®¬n gi¶n chØ lµ l¾p ®Æt tr¹m BTS t¹i c¸c ®iÓm hîp lý. §èi víi khu vùc vïng cao, c¸c WiMAX BTS cã thÓ ®­îc tæ chøc t¹i c¸c ®iÓm cã ®é cao tèt nh»m t¹o tÇm bao phñ réng lín. C¸c ng­êi dïng ®Çu cuèi n»m trong tÇm kho¶ng c¸ch cña BTS sÏ dïng thiÕt bÞ chuyªn dông ®Ó b¾t ®Õn tr¹m ph¸t. Tïy theo kho¶ng c¸ch vµ ®Þa h×nh cô thÓ ®­îc kh¶o s¸t, sè l­îng BTS sÏ ®­îc quyÕt ®Þnh t­¬ng øng. M« h×nh t­¬ng tù còng sÏ ®­îc ¸p dông cho c¸c vïng h¶i ®¶o. Trong tr­êng hîp ®¶o n»m c¸ch bê mét kho¶ng c¸ch t­¬ng ®èi, chóng ta sÏ dïng BTS ®Æt t¹i bê ®Ó cung cÊp dÞch vô. CÇn l­u ý lµ do tÝn hiÖu cho lo¹i h×nh thuª bao nµy ph¶i v­ît qua biÓn nªn sÏ cã mét sè suy hao nhÊt ®Þnh. V× thÕ, kho¶ng c¸ch tèi ®a cho phÐp sÏ gi¶m so víi trong ®Êt liÒn. Trong tr­êng hîp côm ®¶o n»m xa h¬n møc cho phÐp, chóng ta cã thÓ dïng Viba hoÆc thËm chÝ VSAT ®Ó nèi tõ ®Êt liÒn ra mét ®¶o nµo ®ã. Khi ®ã, ta sÏ ®Æt mét WiMAX BTS ®Ó phñ sãng cho toµn bé c¸c ®¶o xung quanh ®ã. 5.2.1.2 Trung t©m qu¶n lý B¸m s¸t theo c¸c m« h×nh hÖ thèng cung cÊp dich vô ®· ®­îc triÓn khai thµnh c«ng trªn c¶ n­íc, hÖ thèng m¹ng kh«ng d©y thÕ hÖ míi cña VDC còng sÏ lµ sù kªt n«i cña nhiªu WiMAX BTS tõ c¸c tØnh thµnh vÒ mét ®iÓm tËp trung duy nhÊt. Vµ c¸c trung t©m qu¶n lý sÏ ®­îc h×nh thµnh t¹i nh÷ng ®iÓm tËp kÕt nµy Nh×n chung, víi vai trß tr­íc ®©y vµ h¹ tÇng kiÕn tróc m¹ng hiÖn cã, VDC1, VDC2, VDC3 sÏ lµ nh÷ng lùa chän hîp lý nhÊt cho vai trß nµy. HiÖn t¹i, hÖ thèng m¹ng ®­êng trôc cña VNN cung cÊp dÞch vô cho ng­êi dïng ®Çu cuèi trªn c¶ n­íc ®ang ®­îc tËp trung vÒ nh÷ng ®iÓm nµy. Bªn c¹nh ®ã, c¶ 3 trung t©m gi¸m s¸t nµy ®Òu cã c«ng Internet ®i ra qu«c tª víi b¨ng th«ng kh¸ lín. Trªn tinh thÇn ®ã, mét hÖ thèng qu¶n lý dÞch vô WiMAX sÏ ®­îc triÓn khai t¹i c¶ 3 n¬i nh»m cho phÐp tiÕp nhËn nhiÒu kÕt nèi tõ c¸c WiMAX BTS ë xa vÒ vµ chuyÓn chóng ra Internet theo mét cöa ngâ duy nhÊt dµnh riªng cho WiMAX@VNN. H×nh 5.2 M« h×nh ®Ò nghÞ cho trung t©m qu¶n lý VÒ c¬ b¶n, trung t©m qu¶n lý cÇn cã c¸c thµnh phÇn sau: HÖ thèng tiÕp nhËn kÕt nèi: §¶m nhËn vai trß kÕt nèi trung t©m qu¶n lý vµ tÊt c¶ c¸c WiMAX BTS ®©u cu«i. M«i tr­êng kÕt nèi chÝnh sÏ lµ h¹ tÇng ®­êng trôc mµ c«ng ty VNPT ®ang së h÷u hoÆc lµ kh«ng gian ®iÖn tõ thùc tÕ. Ngoµi ra, hÖ thèng nµy cßn ph¶i hç trî giao diÖn LAN ®Ó kÕt nèi víi c¸c thµnh phÇn cßn l¹i trong trung t©m qu¶n lý. Subcriber Gateway: Cöa ngâ dµnh cho thuª bao. NhiÖm vô chÝnh cña nã lµ qu¶n lý tÊt c¶ th«ng tin vÒ thuª bao cña WiMAX@VNN. ViÖc chøng thùc ng­êi dung hay tÝnh c­íc khai th¸c Internet ®Òu ph¶i th«ng qua Gateway nµy. ChÝnh v× lÏ ®ã, Subcriber Gateway lu«n ®­îc dÆt t¹i cöa ngâ liªn th«ng Internet duy nhÊt cña toµn hÖ thèng cho tõng miÒn. Víi ®Æc thï nµy, Cisco Building Broadband Service Manager (BBSM) lµ mét sù lùa chän lý t­ëng cho vai trß cña mét Subcriber Gateway. BBSM sÏ kÕt nèi víi hÖ thèng tiÕp nhËn kÕt nèi qua giao diÖn LAN ®ª tiÕp nhËn c¸c yªu cÇu cña thuª bao WiMAX@VNN tõ xa göi vÒ. Tõ ®ã, nã sÏ thùc thi nhiÖm vô cña m×nh ®Ó cho phÐp hoÆc kh«ng cho phÐp kh¸ch hµng thuª bao ®­îc ®i ra Internet, hay ghi nhËn th«ng tin cho viÖc tÝnh c­íc ®èi víi c¸c kh¸ch hµng nµy. HÖ thèng Firewall: Cã nhiÖm vô chÝnh lµ b¶o vÖ cho Trung t©m qu¶n lý nãi riªng vµ toµn hÖ thèng WiMAX@VNN côc bé cho tõng miÒn nãi chung. V× toµn hÖ thèng chØ sö dông mét cöa ngâ ®i Internet duy nhÊt nªn hÖ thèng Firewall t¹i ®©y ®ßi hái ph¶i cã th«ng l­îng kh¸ tèt, ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ æn ®Þnh. §èi víi nh÷ng ®ßi hái ®Æc thï nh­ vËy Cisco PIX Firewall th­êng lµ mét sù lùa chän tèt cho nhµ cung cÊp dÞch vô. Bªn c¹nh ®ã, sù ®ång bé vÒ nhµ s¶n xuÊt cña thiÕt bÞ cho mét gi¶i ph¸p tæng thÓ lu«n lµ thÕ m¹nh cña s¶n phÈm Cisco. HÖ thèng m¸y chñ chøc n¨ng: Bao gåm Radius server, Billing Server, DBMS server vµ c¸c LAN server kh¸c. Mçi m¸y chñ sÏ ®¶m nhiÖm vai trß cña mét chøc n¨ng ®Æc thï. Tuy nhiªn, viÖc kÕt hîp chóng l¹i víi nhau trong mét hÖ thèng cña trung t©m qu¶n lý sÏ cho phÐp nhµ cung cÊp dÞch vô qu¶n lý ng­êi dïng ®Çu cuèi cña m×nh mét c¸ch chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶. vÒ mÆt c­îc phÝ m« h×nh nµy còng cho phÐp VNN cung cÊp ®a d¹ng h×nh thøc tÝnh c­íc cho ng­êi dïng ®Çu cuèi, mét c¸ch t­¬ng tù nh­ c¸c dÞch vô VNN1260, 1269 ®· cã tõ l©u. 5.2.1.3. Ph­¬ng ¸n ®Êu nèi tËp trung c¸c WiMAX BTS vÒ Trung t©m qu¶n lý Nh×n chung, khi triÓn khai mét dÞch vô míi cho ng­êi dïng ®Çu cuèi, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô Internet th­êng b¸m s¸t vµ khai th¸c triÖt ®Ó h¹ tÇng c¸p s½n cã, nhÊt lµ h¹ tÇng m¹ng ®­êng trôc cña VNPT vµ mét phÇn nµo ®ã lµ cña h¹ tÇng PSTN. Ph­¬ng thøc ®Çu nèi c¸c tr¹m dÞch vô vÒ Trung t©m qu¶n lý lu«n lu«n lµ kÐo c¸p. Tuy nhiªn, khi n©ng tÇm lªn thµnh mét nhµ cung cÊp dÞch vô th«ng tin kh«ng d©y WISP (Wireless Information Service Provider) , dùa trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ WiMAX, chóng ta sÏ cã nhiÒu ph­¬ng ¸n h¬n ®Ó chän lùa nhê nh÷ng ®Æc tÝnh ­u viÖt cña c«ng nghÖ kh«ng d©y thÕ hÖ míi. VÒ ph­¬ng diÖn kü thuËt, chóng ta cã 2 ph­¬ng ¸n ®Êu nèi sau: * §Êu nèi WiMAX BTS vÒ Trung t©m dïng C¸p Trong h­íng nµy, chóng ta sÏ thùc hiÖn viÖc triÓn khai c¸c tuyÕn C¸p ®Ó nèi tõ tr¹m dÞch vô BTS vÒ Trung t©m. SÏ cã 2 lo¹i h×nh ®èi víi c¸c tuyÕn C¸p nµy: TuyÕn c¸p ®i trùc tiÕp tõ tr¹m dÞch vô vÒ trung t©m qu¶n lý t¹i mçi miÒn. TuyÕn c¸p nµy th­êng sÏ chØ dµnh cho c¸c BTS n»m t¹i nh÷ng thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vµ mét sè vïng ngäai thµnh l©n cËn. V× sè l­îng thuª bao ®ång thêi kÕt nèi ®Õn mçi BTS sÏ rÊt lín vµo kho¶ng vµi ngµn, nªn ®ßi hái b¨ng th«ng hç trî cña hÖ thèng C¸p nµy ph¶i ®ñ lín. Bªn c¹nh ®ã, ®Æc thï cña dÞch vô WiMAX lµ cung cÊp dÞch vô truy cËp kh«ng d©y víi b¨ng th«ng réng h¬n gÊp nhiÒu lÇn so víi tr­íc ®©y. Do ®ã, chóng t«i ®Ò nghÞ triÓn khai c¸p quang cho nh÷ng kÕt nèi thuéc lo¹i nµy. Víi chÕ ®é ho¹t ®éng song c«ng, b¨ng th«ng cung cÊp sÏ ®ñ lín ®Ó ®¸p øng cho ng­êi dïng. §ång thêi tÝnh æn ®Þnh cña c¸p quang còng sÏ gia t¨ng ®é æn ®Þnh cña dÞch vô. TuyÕn c¸p ®i gi¸n tiÕp tõ tr¹m dÞch vô vÒ trung t©m qu¶n lý t¹i mçi miÒn. TuyÕn c¸p nµy sÏ dµnh cho c¸c tr¹m dÞch vô ë c¸ch xa trung t©m qu¶n lý, vµ th­êng lµ phñ sãng cho c¸c tØnh, thµnh phè cÊp 2, 3 trong khu vùc. Do kho¶ng c¸ch th­êng rÊt xa, nªn c¸c ®iÓm nµy sÏ ®­îc kÕt nèi ®Õn b­u ®iÖn gÇn nhÊt. Tõ ®ã, th«ng qua h¹ tÇng ®­êng trôc cña VNPT, kÕt nèi tr¹m dÞch vô vÒ Trung t©m qu¶n lý t­¬ng øng cña mçi miÒn. §Ó ®Êu nèi tõ BTS vÒ c¸c b­u ®iÖn côc bé, chóng ta cã thÓ dïng c¸p quang hoÆc c«ng nghÖ xDSL. Tuy nhiªn, chóng t«i ®Ò nghÞ chØ triÓn khai xDSL ®èi víi nh÷ng tr¹m nµo phñ sãng cho sè l­îng Ýt thuª bao. C¸p quang sÏ lµ chän lùa hîp lý h¬n. * §Êu nèi WiMAX BTS vÒ Trung t©m dïng Sãng ®iÖn tõ Mét ­u ®iÓm cña c«ng nghÖ WiMAX lµ nã cho phÐp c¸c thiÕt bÞ giao tiÕp b»ng sãng ®iÖn tõ ë nh÷ng kho¶ng c¸ch rÊt lín theo c¶ 2 m« h×nh ®iÓm-®a-®iÓm vµ ®iÓm-®iÓm. §Æc thï nµy sÏ cho chóng ta thªm mét lùa chän n÷a trong viÖc ®Êu nèi WiMAX BTS vÒ Trung t©m qu¶n lý bªn c¹nh h­íng triÓn khai hÖ thèng C¸p. VÒ ph­¬ng diÖn kü thuËt, h­íng nµy sÏ hoµn toµn t­¬ng tù víi c¸c kÕt nèi Viba ®· vµ ®ang triÓn khai trong thùc tÕ. Trong ®ã, c¸c tr¹m dÞch vô sÏ ®­îc l¾p ®Æt anten chuyªn dông ®Ó ®Êu nèi ®iÓm-®iÓm vÒ hÖ thèng tiÕp nhËn t­¬ng øng t¹i Trung t©m qu¶n lý. Lóc nµy, sãng ®iÖn tõ sÏ thay thÕ vai trß cña c¸c tuyÕn C¸p nãi trªn. H­íng nµy sÏ mang l¹i cho chóng ta sù linh ho¹t vµ chñ ®éng khi triÓn khai c¸c WiMAX BTS. Trªn nÒn c«ng nghÖ kh«ng d©y thÕ hÖ míi, b¨ng th«ng cña liªn kÕt sÏ vµo kho¶ng 70Mbps, t¹m chÊp nhËn ®­îc ®Ó cung cÊp dÞch vô truy cËp Internet b¨ng réng cho ng­êi dïng ®Çu cuèi. §é æn ®Þnh cña c¸c kÕt nèi còng sÏ cao h¬n so víi c¸c c«ng nghÖ kh«ng d©y tr­íc ®©y. Tuy nhiªn, khi triÓn khai theo h­íng nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i kh¾c phôc ®­îc khuyÕt ®iÓm cña c«ng nghÖ v« tuyÕn nãi chung lµ tháa m·n LoS. Nh×n chung, c¶ 2 ph­¬ng ph¸p ®Êu nèi tr¹m dÞch vô BTS vÒ Trung t©m qu¶n lý ®Òu sÏ ph¶i ®­îc sö dông. Mçi h­íng gi¶i ph¸p cã mét thÕ m¹nh riªng cña chóng trong tõng lo¹i ®Þa h×nh ®Æc thï vµ sÏ bæ trî tèt cho nhau. Mét khi triÓn khai tuyÕn C¸p kh«ng kh¶ thi hoÆc cÇn mét chi phÝ qu¸ lín th× h­íng kÕt nèi kh«ng d©y tõ tr¹m BTS vÒ Trung t©m sÏ ®­îc sö dông. Ng­îc l¹i, trong ®iÒu kiÖn bÞ che ch¾n qu¸ lín, c¸c tuyÕn C¸p sÏ gióp chóng ta gi¶i quyÕt bµi to¸n tÝch hîp c¸c tr¹m dÞch vô BTS vµo hÖ thèng. 5.2.2. Kh¶ n¨ng tÝch hîp víi hÖ thèng hiÖn t¹i Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, hÖ thèng WiMAX@VNN cña chóng ta sÏ bao gåm rÊt nhiÒu WiMAX BTS ®Æt t¹i kh¾p c¸c tØnh thµnh trªn c¶ n­íc ®­îc ®Êu nèi vÒ c¸c trung t©m qu¶n lý t­¬ng øng cho tõng miÒn. C¸c trung t©m qu¶n lý nµy sÏ ®­îc ®Æt bªn trong VDC1, VDC2 vµ VDC3. HiÖn nay, t¹i c¸c ®iÓm nµy ®ang tån t¹i s½n mét h¹ tÇng ®Êu nèi kh¸ ®Çy ®ñ. H¹ tÇng nµy bao gåm c¶ hÖ thèng ®Êu nèi vµo m¹ng ®­êng trôc cña quèc gia vµ c¶ hÖ thèng cöa ngâ giao tiÕp víi c¸c ISP l©n cËn hay cöa ngâ Internet ®i ra quèc tÕ. Th«ng qua nh÷ng h¹ tÇng nµy, dÞch vô sÏ ®­îc triÓn khai cho tÊt c¶ c¸c thuª bao ®Çu cuèi trªn c¶ n­íc. §iÓm quan träng lµ tÊt c¶ c¸c hÖ thèng ®Êu nèi t¹i 3 trung t©m ®Òu mang tÝnh më rÊt cao, cã nghÜa lµ chóng s½n sµng cho viÖc tiÕp nhËn c¸c hÖ thèng cung cÊp dÞch vô míi ra ®êi sau. §øng trªn c¬ së ®ã, râ rµng viÖc tÝch hîp m¹ng WiMAX@VNN vµo hÖ thèng m¹ng tæng thÓ VNN hiÖn t¹i lµ v« cïng kh¶ thi. §Ó thùc hiÖn viÖc tÝch hîp nµy, chóng ta cÇn thiÕt ph¶i chän lùa vµ triÓn khai c¸c ph­¬ng ¸n cô thÓ ®Ó ®Êu nèi c¸c WiMAX BTS vÒ 3 trung t©m qu¶n lý. Sau khi tÊt c¶ c¸c tr¹m dÞch vô ®· ®­îc ®Êu nèi vÒ c¸c hÖ thèng tiÕp nhËn t¹i Trung t©m thµnh c«ng, phÇn viÖc cßn l¹i chØ lµ tÝch hîp c¸c ph©n hÖ tiÕp nhËn kÕt nèi trªn vµo hÖ thèng hiÖn cã. Ph©n hÖ tiÕp nhËn ®Êu nèi cña WiMAX BTS cã thÓ nh÷ng bé ®Êu nèi c¸p quang hoÆc lµ c¸c bé thiÕt bÞ kh«ng d©y dïng c«ng nghÖ WiMAX. Qu¸ tr×nh tÝch hîp cã thÓ theo m« h×nh sau : H×nh 5.3 M« h×nh tÝch hîp * Qu¸ tr×nh tÝch hîp ®èi víi c¸c WiMAX BTS dïng C¸p §èi víi c¸c tuyÕn c¸p quang hay c¸p ®ång (dïng cho xDSL), ®iÓm tiÕp nhËn kÕt nèi sÏ lµ hÖ thèng c¸c bé chuyÓn m¹ch cÊp cao cña Cisco. Tïy theo sè l­îng WiMAX BTS ®­îc triÓn khai, chóng ta sÏ sö dông sè bé chuyÓn m¹ch Cisco Catalyst 6509 hoÆc 6513 t­ong øng. Mçi mét bé chuyÓn m¹ch nµy cã thÓ hç trî ®ång thêi hµng tr¨m giao diÖn kÕt nèi C¸p quang. Khi Êy, c¸c bé chuyÓn m¹ch nµy l¹i tiÕp tôc ®­îc ®Êu nèi trung kÕ hoÆc nèi tiÕp vµo nh÷ng bé chuyÓn m¹ch Cisco Catalyst 6509 ®ang cã s½n t¹i Trung t©m qu¶n lý. Tõ ®ã, hßa vµo h¹ tÇng m¹ng VNN tæng thÓ. §iÓm ®Æc thï lµ c¸c bé chuyÓn m¹ch Cisco ®Òu cho phÐp t¹o ra nhiÒu kh«ng gian kÕt nèi riªng biÖt trªn nã. V× thÕ, ®¬n gi¶n chóng ta chØ cÇn t¹o thªm VLAN míi dµnh riªng cho ph©n hÖ dÞch vô WiMAX vµ tÝch hîp c¸c thµnh phÇn cña nã vµo ®©y. PhÇn lín, h×nh thøc tÝch hîp nµy sÏ ®­îc ¸p dông cho c¸c thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, n¬i mµ 3 trung t©m qu¶n lý hiÖn t¹i cña m¹ng VNN ®ang täa l¹c. * Qu¸ tr×nh tÝch hîp ®èi víi c¸c WiMAX BTS dïng Sãng ®iÖn tõ §èi víi c¸c WiMAX BTS dïng sãng ®iÖn tõ ®Ó kÕt nèi vÒ Trung t©m qu¶n lý, viÖc tÝch hîp sÏ ®i theo h­íng kh¸c. Vai trß cña c¸c bé chuyÓn m¹ch tiÕp nhËn ®Êu nèi sÏ ®­îc chuyÓn sang cho nh÷ng hÖ thèng tiÕp nhËn sãng ®iÖn tõ. C¸c bé nµy còng sÏ ho¹t ®éng trªn nÒn c«ng nghÖ WiMAX, vµ cho phÐp tiÕp nhËn ®ång thêi nhiÒu tr¹m dÞch vô BTS nèi vÒ. VÒ ®Æc thï kü thuËt, c¸c bé thiÕt bÞ nµy hoµn toµn cã thÓ cho phÐp giao tiÕp víi ®Çu cuèi kh«ng d©y. Tuy nhiªn, chóng ta sÏ cÊu h×nh ®Ó nã chØ thùc hiÖn giao tiÕp víi c¸c ®Çu cuèi lµ WiMAX BTS mµ th«i nh»m t¨ng c­êng b¨ng th«ng kÕt nèi vµ më réng sè l­îng kÕt nèi cã thÓ tiÕp nhËn. Trªn nguyªn t¾c, tÊt c¶ c¸c chuÈn kh«ng d©y ®Òu hç trî thªm giao tiÕp Ethernet dïng cho m¹ng côc bé, bªn c¹nh giao tiÕp sãng ®iÖn tõ ®Æc thï cña chóng. Do ®ã, ®Ó tÝch hîp c¸c bé thiÕt bÞ nµy vµo h¹ tÇng tæng thÓ, chóng ta sÏ thùc hiÖn viÖc ®Êu nèi c¸c giao tiÕp LAN cña chóng vµo VLAN t­¬ng øng dµnh cho m¹ng WiMAX@VNN trªn bé chuyÓn m¹ch Cisco Catalyst 6509. * Qu¸ tr×nh tÝch hîp c¸c WiMAX BTS vµo b­u ®iÖn së t¹i §èi víi c¸c tØnh thµnh, khu vùc mµ Trung t©m qu¶n lý kh«ng thuéc vÒ, qu¸ tr×nh tÝch hîp vµo hÖ thèng hiÖn t¹i cã thÓ chia lµm 2 nhãm sau: Nhãm 1: Bao gåm c¸c ®iÓm c¸ch 3 thµnh phè lín mét kho¶ng cho phÐp (kh«ng qu¸ 50km). Khi ®ã, c¸c BTS sÏ trùc tiÕp ®Êu nèi vÒ hÖ thèng tiÕp nhËn WiMAX t¹i Trung t©m qu¶n lý t­¬ng øng cña miÒn ®ã th«ng qua sãng ®iÖn tõ. Nhãm 2: Bao gåm c¸c ®iÓm c¸ch rÊt xa 3 thµnh phè lín (lín h¬n 50km). Khi ®ã, c¸c BTS sÏ ®­îc ®Êu nèi vµo c¸c B­u ®iÖn côc bé t¹i ®Þa ph­¬ng. M« h×nh kÕt nèi ®Ò nghÞ cã thÓ nh­ sau: Ph­¬ng ¸n kÕt nèi chÝnh sÏ lµ triÓn khai trùc tiÕp tuyÕn c¸p quang tõ c¸c WiMAX BTS vÒ ®iÓm tiÕp nhËn t¹i B­u ®iÖn t¹i ®Þa ph­¬ng. Khi Êy, c¸c b­u ®iÖn nµy sÏ ®­îc ®Çu t­ thªm nh÷ng bé chuyÓn m¹ch Cisco cã hç trî kh¶ n¨ng tiÕp nhËn kÕt nèi quang. Tïy theo sè l­îng BTS nèi vÒ, chñng lo¹i cña thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch sÏ ®­îc quyÕt ®Þnh cô thÓ. Ph­¬ng ¸n c¸p quang sÏ chØ dµnh cho c¸c BTS n»m c¸ch B­u ®iÖn mét kho¶ng tÇm trung. Bªn c¹nh ®ã, chóng ta sÏ chuÈn bÞ thªm ph­¬ng ¸n dïng c«ng nghÖ ®Êu nèi xDSL. Khi Êy, t¹i BTS sÏ cã thªm bé ®Þnh tuyÕn Cisco chuyªn dông hç trî c«ng nghÖ GSHDSL. Bé ®Þnh tuyÕn nµy sÏ nèi vµo hÖ thèng tiÕp nhËn DSL s½n cã trong c¸c B­u ®iÖn, tõ ®ã kÕt nèi BTS vÒ ®iÓm tËp trung. Tuy nhiªn, h­íng dïng DSL chØ nªn triÓn khai trong nh÷ng tr­êng hîp rÊt ®Æc thï mµ th«i. Cuèi cïng lµ ph­¬ng ¸n trang bÞ hÖ thèng thiÕt bÞ WiMAX t¹i B­u ®iÖn ®Ó tiÕp nhËn sãng kÕt nèi kh«ng d©y cña c¸c BTS. Lóc nµy, giao tiÕp LAN cña hÖ thèng WiMAX sÏ ®­îc kÕt nèi vµo bé chuyÓn m¹ch Cisco cã s½n t¹i B­u ®iÖn, tõ ®ã ch­yÓn tiÕp tÝn hiÖu sãng ®iÖn tõ sang m¹ng côc bé cña B­u ®iÖn ®Þa ph­¬ng. Sau khi gi¶i quyÕt æn tháa bµi to¸n kÕt nèi vÒ B­u ®iÖn, c«ng viÖc cßn l¹i lµ kh¸ ®¬n gi¶n. Bëi lÏ hiÖn nay, hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c B­u ®iÖn trªn c¶ n­íc ®· ®­îc kÕt nèi víi nhau th«ng qua m¹ng ®­êng trôc cña quèc gia vµ h¹ tÇng c¸p cña VNPT. C¶ 3 Trung t©m qu¶n lý cña c«ng ty VDC còng ®­îc hßa vµo hÖ thèng nµy. V× thÕ, vÊn ®Ò chØ lµ cÊu h×nh ®Ó ®Þnh h­íng cho c¸c d÷ liÖu cña dÞch vô WiMAX@VNN ®æ vÒ c¸c Trung t©m qu¶n lý vµ tÝch hîp vµo m¹ng VNN tæng thÓ. Tãm l¹i, kh¶ n¨ng tÝch hîp hÖ thèng WiMAX vµo m¹ng VNN ®Ó biÕn WiMAX@VNN thµnh mét dÞch vô Internet thÕ hÖ míi cña c«ng ty VDC lµ hoµn toµn kh¶ thi. Tuy nhiªn, c¸c ph­¬ng ¸n tÝch hîp bªn trªn chØ mang tÝnh giíi thiÖu vµ ®Ò nghÞ. Do hiÖn nay, s¶n phÈm cña c«ng nghÖ WiMAX ch­a ®­îc ra ®êi nªn t¹m thêi ch­a thÓ quyÕt ®Þnh ®­îc ph­¬ng ¸n nµo lµ hîp lý h¬n vÒ chi phÝ ®Çu t­. 5.2.3. Kh¶ n¨ng tÝch hîp víi c¸c ®Çu cuèi kh¸c nhau Môc tiªu cña mét nhµ cung cÊp dÞch vô Internet lµ ph¶i lµm sao chuyÓn giao ®­îc ®a d¹ng dÞch vô æn ®Þnh, b¨ng th«ng cao ®Õn cho cµng nhiÒu cµng tèt c¸c thuª bao ®Çu cuèi. V× thÕ, mét khi c«ng ty VDC ®· quyÕt t©m n©ng tÇm thµnh mét WISP, kh¶ n¨ng tÝch hîp hay nãi c¸ck kh¸c lµ chñng lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®­îc cho phÐp giao tiÕp víi h¹ tÇng WiMAX sÏ lµ mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m. Nh×n chung, tr­íc ®©y, c¸c chuÈn kh«ng d©y Wifi IEEE 802.11 ®· cho phÐp h×nh thµnh nªn c¸c Wifi Hotspot ®Ó cung cÊp dÞch vô truy cËp kh«ng d©y. Tuy nhiªn, kh«ng gian vµ ph¹m vi còng chØ bã hÑp trong mét m¹ng côc bé nµo ®ã víi b¸n kÝnh nhá. C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi nÕu muèn giao tiÕp ph¶i tu©n theo chuÈn kh«ng d©y mµ c¸c ®iÓm truy cËp hç trî. Nãi chung card kh«ng d©y ®Çu cuèi 802.11a chØ cã thÓ giao tiÕp víi Access Point 802.11a ë d¶i tÇn 5GHz. ThiÕt bÞ ®Çu cuèi 802.11g chØ cã thÓ giao tiÕp víi Access Point 802.11b/g ë d¶i tÇn 2.4GHz,... Víi c¸c thiÕt bÞ kü thuËt sè kh«ng d©y ®Çu cuèi, m« h×nh Private Area Network th«ng qua sù hç trî cña c«ng nghÖ Bluetooth theo chuÈn IEEE 802.15 còng cho phÐp nh÷ng giao tiÕp b»ng sãng ®iÖn tõ ®­îc diÔn ra, tuy nhiªn chØ trong kho¶ng c¸ch kh«ng qu¸ 10m. Râ rµng, chñng lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi lµ v« cïng ®a d¹ng. Mçi lo¹i sÏ ho¹t ®éng trªn mét chuÈn kh«ng d©y vµ nh÷ng ph­¬ng thøc ®iÒu chÕ sãng mang víi nhau. Bëi thÕ, ®Ó cã thÓ t¹o ®­îc sù linh ho¹t trong vÊn ®Ò cung cÊp dÞch vô vµ tÝnh më cao nhÊt cho, hÖ thèng m¹ng kh«ng d©y thÕ hÖ míi cña chóng ta cÇn ph¶i tÝch hîp ®­îc víi tÊt c¶ chñng lo¹i ®Çu cuèi nµy. Vµ ®øng trªn ph­¬ng diÖn nµy, c«ng nghÖ WiMAX sÏ lµ mét lùa chän lý t­ëng cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô Internet kh«ng d©y b¨ng réng. Kh¶ n¨ng hç trî vµ tÝch hîp ®­îc víi c¸c ®Çu cuèi cña WiMAX BTS lµ v« cïng ®a d¹ng, cô thÓ nh­ sau: * Giao tiÕp víi ®Çu cuèi theo chuÈn IEEE 802.16 C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi theo chuÈn 802.16 vµ c¸c tr¹m dÞch vô WiMAX BTS nh×n chung sÏ sö dông cïng mét lo¹i sãng ®iÖn tõ thÕ hÖ míi (sãng tù cÊu h×nh RCA vµ sãng v« tuyÕn tÝch hîp sÉn CMOS) víi c¸c ph­¬ng thøc ®iÒu chÕ t­¬ng øng. Do ®ã, viÖc giao tÝÕp vµ tÝch hîp c¸c ®Çu cuèi nµy vµo WiMAX BTS xem nh­ lµ mÆc nhiªn. ChuÈn c«ng nghÖ WiMAX lµm viÖc trong d¶i tÇn tõ 2-11GHz. V× thÕ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ kh«ng d©y ®Çu cuèi theo chuÈn 802.16 vµ cã tÇn sè ho¹t ®éng lät vµo d¶i tÇn nµy ®Òu ®­îc phÐp kÕt nèi trùc tiÕp ®Õn tr¹m cung cÊp dÞch vô t­¬ng øng. H×nh thøc tÝch hîp phæ biÕn cã thÓ sÏ lµ ®iÓm-®a-®iÓm, ®iÓm-®iÓm sÏ ®­îc dïng trong mét sè trõ¬ng hîp ®Æc biÖt. CÇn nh¾c l¹i r»ng, tÇm bao phñ cña mét WiMAX BTS lµ lªn ®Õn 50km vµ hç trî ®ång thêi hµng ngµn phiªn tÝch hîp ®ång thêi cña ®Çu cuèi kh«ng d©y. * Giao tiÕp víi ®Çu cuèi theo chuÈn IEEE 802.11 Th«ng th­êng c¸c chuÈn kh«ng d©y ra ®êi tr­íc ®©y, mµ ®iÓn h×nh lµ c«ng nghÖ Wifi IEEE 802.11, chñ yÕu dïng tÝn hiÖu sãng v« tuyÕn rêi r¹c. D¶i tÇn ho¹t ®éng vµ ph­¬ng thøc ®iÒu chÕ sãng mang còng kh¸c nhau gi÷a 802.11a vµ 802.11b/g. V× thÕ viÖc triÓn khai giao tiÕp gi÷a c¸c ®Çu cuèi ®Õn ®iÓm truy nhËp kh¸c chuÈn sÏ cÇn ®Õn nh÷ng kü thuËt ®Æc biÖt. Víi WiMAX, bµi to¸n còng gÇn nh­ t­¬ng tù. C¸c ®Çu cuèi Wifi sÏ kÕt nèi trùc tiÕp ®Õn ®iÓm truy cËp t­¬ng øng cña chóng. Sau ®ã t¹i ®iÓm ®Æt c¸c AP nµy sÏ cã thªm mét bé thiÕt bÞ WiMAX. ThiÕt bÞ nµy cã nhiÖm vô thiÕt lËp kÕt nèi b»ng sãng ®iÖn tõ ®Õn WiMAX BTS nµo gÇn nhÊt, tõ ®ã lµm ®iÓm trung chuyÓn cho giao tiÕp cña ®Çu cuèi 802.11 ®Õn BTS 802.16. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc lµ c¸c Wifi Hotspot t¹m thêi sÏ vÉn cßn ®­îc khai th¸c ®Ó cung cÊp dÞch vô truy cËp cho c¸c ®Çu cuèi Wifi. Tuy nhiªn, vÒ nguyªn t¾c, trong t­¬ng lai c¸c nhµ s¶n xuÊt sÏ thùc hiÖn mét sè c¶i tiÕn vµ ®­a ra nh÷ng phiªn b¶n tiÕp theo cho IEEE 802.16. Khi Êy, rÊt cã thÓ c¸c ®Çu cuèi Wifi thuéc 2 d¶i tÇn 2.4GHz vµ 5GHz sÏ ®­îc phÐp tÝch hîp trùc tiÕp ®Õn WiMAX BTS * Giao tiÕp víi ®Çu cuèi theo chuÈn IEEE 802.15, ®iÖn tho¹i di ®éng HiÖn t¹i IEEE 802.15 chØ cho phÐp c¸c thiÕt bÞ kü thuËt sè ®Çu cuèi nh­ notebook, PDA,.. giao tiÕp víi nhau theo c«ng nghÖ Bluetooth. MÆc dï tèc ®é giao tiÕp kh¸ lín 480Mbps, nh­ng kho¶ng c¸ch cho phÐp chØ trong vßng 10m. V× thÕ, chóng th­êng chØ ®­îc triÓn khai bªn trong khu«n viªn cña mét c¨n hé. Tuy nhiªn, trong t­¬ng lai c¸c thiÕt bÞ nµy sÏ ®­îc phÐp tÝch hîp ®Õn c¸c WiMAX BTS b»ng sãng v« tuyÕn , ®Ó tõ ®ã khai th¸c dÞch vô Internet kh«ng d©y b¨ng réng. §èi víi chñng lo¹i ®iÖn tho¹i di ®éng, chuÈn IEEE 802.16e sÏ cho phÐp tÝch hîp lu«n c¶ c¸c dßng s¶n phÈm di ®éng theo c«ng nghÖ TDM vµ CDMA ®Õn c¸c tr¹m dÞch vô BTS * TÝch hîp víi ®Çu cuèi cã d©y theo chuÈn IEEE 802.3 Tr­íc ®©y, c¸c Wifi Hotspot chØ gi¶i quyÕt ®­îc bµi to¸n kÕt nèi b»ng sãng v« tuyÕn cho c¸c ®Çu cuèi. §Ó dÉn ®­êng cho c¸c thuª bao nµy ra Internet, hÖ thèng kh«ng d©y th­êng cÇn ph¶i nhê ®Õn h¹ tÇng cã d©y s½n cã. Khi Êy, ®ßi hái c¸c tr¹m Wifi ph¶i cã c¬ chÕ giao tiÕp LAN theo chuÈn IEEE 802.3. C«ng nghÖ giao tiÕp cã thÓ lµ Ethernet (10Mbps) vµ Fast Ethernet (100Mbps). VÒ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng, chuÈn kh«ng d©y WiMAX ®­îc ra ®êi nh»m thay thÕ phÇn nµo ®ã c¸c dÞch vô dùa trªn nÒn c¸c tuyÕn c¸p, vµ gi¶i quyÕt mét sè khã kh¨n ®Æc thï khi triÓn khai nh÷ng hÖ thèng nµy. Tuy b¨ng th«ng kÕt nèi vµ ®é æn ®Þnh cung cÊp ®­îc lµ t­¬ng ®èi, nh­ng ®Ó thùc sù cã thÓ chuyÓn giao ®­îc dÞch vô Internet b¨ng réng, c¸c tr¹m dÞch vô hay nãi c¸ch kh¸c WiMAX@VNN ph¶i ®­îc tÝch hîp vµo h¹ tÇng Gigabit cña m¹ng Internet VNN hiÖn nay. Còng gièng nh­ c«ng nghÖ ra ®êi tr­íc Wifi, WiMAX b¾t buéc sÏ ph¶i hç trî c¸c giao diÖn kÕt nèi theo chuÈn IEEE 802.3. C«ng nghÖ ®­îc dïng cã thÓ lµ FastEthernet hoÆc thËm chÝ GigaEthernet th«ng qua c¸p m¹ng UTP hay c¸p quang. Khi Êy, viÖc tÝch hîp h¹ tÇng WiMAX víi c¸c ®Çu cuèi cã d©y kh¸c chØ ®¬n gi¶n lµ ®Êu nèi c¸c giao diÖn t­¬ng øng vµo c¸c bé chuyÓn m¹ch dïng chung. 5.3. M« h×nh øng dông 5.3.1 M« h×nh øng dông cho ng­êi dïng lµ kh¸ch hµng riªng lÎ Víi sù ra ®êi cña Wifi@VNN, ng­êi dïng riªng lÎ ®· phÇn nµo ®­îc thô h­ëng sù linh ho¹t vµ tiÖn nghi cña dÞch vô truy cËp Internet b¨ng réng. Tuy nhiªn, Wifi@VNN còng cßn gÆp mét vµi h¹n chÕ. §Ó sö dông dÞch vô, ng­êi dïng ®Çu cuèi ph¶i cã m¸y tÝnh vµ card m¹ng kh«ng d©y t­¬ng øng. MÆc dï c¶ m¸y tÝnh x¸ch tay vµ m¸y tÝnh ®Ó bµn ®Òu cã thÓ truy cËp ®­îc ®Õn Wifi hotspot, tuy nhiªn h¹n chÕ n»m ë chç: C¸c thiÕt bÞ ®Êu cuèi nµy ph¶i n»m trong tÇm phñ sãng cña c¸c Access Point, tøc lµ chØ ®­îc phÐp c¸ch c¸c Wifi hotspot kh«ng qu¸ 100m. Sè l­îng phiªn kÕt nèi ®ång thêi mµ mçi Hotspot hç trî còng chØ vµo kho¶ng vµi chôc ng­êi dïng. Nh÷ng khuyÕt ®iÓm nµy sÏ hoµn toµn ®­îc kh¾c phôc bëi c«ng nghÖ WiMAX, vµ dÞch vô Internet kh«ng d©y b¨ng réng ®· ®­îc n©ng lªn mét tÇm míi víi WiMAX@VNN. Nh×n chung, WiMAX@VNN sÏ thay thÕ cho hÇu hÕt c¸c dÞch vô øng dông dµnh cho ng­êi dïng riªng lÎ tr­íc ®©y trong vÊn ®Ò truy cËp Internet. M« h×nh øng dông ®Ò nghÞ nh­ sau: Trong m« h×nh øng dông nµy, mçi ng­êi dïng riªng lÎ sÏ tù trang bÞ mét bé thiÕt bÞ ®Çu cuèi theo chuÈn IEEE 802.16 Còng gièng nh­ tr­íc ®©y, phÝa c«ng ty VDC sÏ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ nµy cho c¸c thuª bao khi ng­êi dïng ®¨ng ký dÞch vô WiMAX@VNN. ViÖc nµy sÏ gãp phÇn t¹o nªn sù ®ång bé vÒ thiÕt bÞ cho toµn hÖ thèng. Tuy nhiªn, theo ®Þnh h­íng thiÕt kÕ, hÖ thèng cña chóng ta sÏ cã tÝnh më rÊt cao. Do ®ã, nÕu kh¸ch hµng thuª bao tù trang bÞ hoÆc ®· cã thiÕt bÞ ®Çu cuèi t­¬ng thÝch th× vÉn cã thÓ ®¨ng ký víi chi nh¸nh gÇn nhÊt ®Ó thô h­ëng dÞch vô. Tr­íc ®©y, nÕu kh«ng sö dông dÞch vô Wifi@VNN, ng­êi dïng cã thÓ chän thuª bao c¸c dÞch vô VNN1260,1269 VNN1267, MegaVNN,…Tuy nhiªn c¸c dÞch vô nµy ®Õu ph¶i b¸m vµo nh÷ng tuyÕn C¸p hoÆc h¹ tÇng PSTN, vµ quan träng lµ bÞ giíi h¹n vÒ c¶ kho¶ng c¸ch lÉn b¨ng th«ng truy cËp. Víi WiMAX@VNN, c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nµy xem nh­ sÏ bÞ thay thÕ hoµn toµn. Trong khi c«ng nghÖ ADSL cña MegaVNN chØ cho phÐp trong kho¶ng c¸ch kh«ng v­ît qu¸ 5km th× WiMAX l¹i cho phÐp gia t¨ng kh¶ong c¸ch nµy lªn ®Õn 50km. Trong khi VNN1260, 1269, 1267 kh«ng giíi h¹n vÒ kho¶ng c¸ch nh­ng chØ cung cÊp ®­îc tèc ®é giao tiÕp kh«ng qu¸ 128Kbps th× WiMAX l¹i hç trî b¨ng th«ng lªn ®Õn 70Mbps. §iÒu nµy cã nghÜa lµ: Mét khi chóng ta ®· triÓn khai h¹ tÇng WiMAX, th× tÊt cµ c¸c dÞch vô truyÒn thèng dµnh cho ng­êi dïng ®Çu cuèi truíc ®©y ®Òu sÏ ®­îc thay thÕ b»ng mét dÞch vô WiMAX@VNN duy nhÊt. §èi víi c¸c ng­êi dïng riªng lÎ ®· ®¨ng ký thuª bao vµ khai th¸c mét dÞch vô truy cËp Internet nµo ®ã cña m¹ng VNN, nÕu cã nhu cÇu chuyÓn tõ h¹ tÇng C¸p sang dÞch vô WiMAX@VNN, còng sÏ ®­îc ®¸p øng mét c¸ch nhanh chãng vµ dÔ dµng. Khi Êy , phÝa nhµ cung cÊp dÞch vô cã thÓ x©y dùng mét vµi h×nh thøc hç trî vÒ chi phÝ ®Çu t­ thiÕt bÞ ®Çu cuèi lÉn chi phÝ thuª bao ®Ó chuyÓn h­íng dÞch vô cung cÊp cho ng­êi dïng. §èi víi c¸c thuª bao ®ang cã cña m¹ng Wifi@VNN, nÕu cã nhu cÇu chuyÓn sang WiMAX@VNN t¹m thêi còng ph¶i ®Çu t­ thay thÕ thiÕt bÞ ®Çu cuèi t­¬ng øng. Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp kh¸ch hµng thuª bao kh«ng muèn chuyÓn h­íng dÞch vô th× hä vÉn cã thÓ tiÕp tôc khai th¸c dÞch vô Wifi@VNN. CÇn l­u ý, kh¶ n¨ng ®¸p øng cña Wifi@VNN sÏ thÊp h¬n nhiÒu so víi dÞch vô thÕ hÖ míi WiMAX. Trong t­¬ng lai, sau khi ®· cã mét sè ®iÒu chØnh, c¸c ®Çu cuèi Wifi sÏ cã thÓ ®­îc phÐp kÕt nèi trùc tiÕp ®Õn WiMAX BTS, nh­ng chi phÝ thuª bao lóc nµy còng sÏ ®­îc ®ång nhÊt víi c¸c thuª bao WiMAX@VNN thùc thô. §èi t­îng thuéc nhãm ng­êi dïng riªng lÎ cã thÓ lµ ng­êi sö dông cè ®Þnh bªn trong c¸c c¨n hé hoÆc ng­êi dïng di ®éng, liªn tôc di chuyÓn gi÷a c¸c khu vùc. ThiÕt bÞ ®Çu cuèi ®­îc cho phÐp tÝch hîp ®Õn WiMAX@VNN còng kh«ng cßn bÞ bã hÑp trong chñng lo¹i m¸y tÝnh ®Ó bµn, mµ nã cßn ®­îc më réng ra c¶ cho notebook, laptop, PDA vµ c¶ ®iÖn tho¹i di ®éng trong t­¬ng lai. Tãm l¹i, sau khi ®· ®¨ng ký dÞch vô WiMAX@VNN, trong vßng b¸n kÝnh 50km so víi tr¹m ph¸t sãng, ng­êi sö dông cã thÓ tháai m¸i truy cËp Internet mét c¸ch nhanh chãng. Trong tr­êng hîp sö dông m¸y tÝnh x¸ch tay vµ ph¶i di chuyÓn ra khái tÇm phñ sãng cña WiMAX BTS côc bé t­¬ng øng, c¸c c¬ chÕ chuyÓn vïng tù ®éng t­¬ng tù nh­ ®iÖn tho¹i di ®éng sÏ cho phÐp dÞch vô ®­îc duy tr× vµ chuyÓn giao ®Õn ng­êi dïng. H×nh thøc vµ chi phÝ thuª bao cô thÓ sÏ do nhµ cung cÊp dÞch vô chñ ®éng x©y dùng. Tuy nhiªn cã thÓ chia ra lµm 2 nhãm chÝnh lµ: thuª bao tr¶ tr­íc vµ thuª bao tr¶ sau (gièng nh­ c¸c dÞch vô truy cËp Internet ®· triÓn khai tr­íc ®©y). 5.3.2. M« h×nh øng dông cho kh¸ch hµng lµ tæ chøc §èi víi c¸c tæ chøc, c¸c lo¹i h×nh dÞch vô truy cËp Internet ®­îc chän thuª bao thõ¬ng ph¶i cung cÊp ®­îc b¨ng th«ng truy cËp lín. Bëi lÏ kh¸c víi ng­êi dïng riªng lÎ, cöa ngâ kÕt nèi ra Internet cña c¸c c«ng ty, tæ chøc th­êng ph¶i g¸nh t¶i cho mét hÖ thèng m¹ng LAN côc bé phÝa sau hoÆc thËm chÝ c¶ mét m¹ng WAN. Do ®ã, dÞch vô phæ dông nhÊt cho nhãm kh¸ch hµng nµy lµ dÞch vô Leased-line vµ mét phÇn nhá t­¬ng øng dµnh cho Frame Relay. Ngoµi ra, mét sè tæ chøc cã quy m« nhá còng chän lùa c«ng nghÖ ADSL cña MegaVNN nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ. Nh×n chung, c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nµy ®Òu ph¶i dùa vµo h¹ tÇng c¸p. Vµ viÖc triÓn khai c¸p ®Õn mçi ®Çu cuèi thuª bao kh«ng ph¶i lóc nµo còng thuËn lîi vµ kÌm theo chi phÝ hîp lý. V× thÕ, chóng ta cã thÓ dùa vµo WiMAX@VNN ®Ó khai th¸c mét m« h×nh øng dông cô thÓ cho doanh nghiÖp nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n nµy. * Kh¸ch hµng thuª bao dÞch vô ®­êng truyÒn riªng ®Ó truy cËp Internet Nhãm nµy sÏ chiÕm tØ lÖ cao nhÊt. Kh¸ch hµng thuéc lo¹i nµy sÏ bao gåm c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp ®oµn thÓ, c¸c c«ng ty thuéc c¸c khu c«ng nghÖp, cã nhu cÇu khai th¸c Internet cho ho¹t ®éng th­êng ngµy. Yªu cÇu ®Æt ra lµ ®­êng truyÒn ph¶i lu«n ho¹t ®éng 24/24 víi mét b¨ng th«ng t­¬ng øng nhu cÇu. M« h×nh øng dông dÞch vô WiMAX cã thÓ ®­îc tæ chøc nh­ sau: Trong m« h×nh ®ã, c¸c tæ chøc sÏ tiÕn hµnh l¾p ®Æt mét bé thiÕt bÞ kh«ng d©y chuyªn dông theo chuÈn IEEE 802.16. Kh¸c víi thiÕt bÞ dïng cho ngõoi dïng ®Çu cuèi riªng lÎ, bé tiÕp sãng nµy ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i lín vµ quan träng lµ ph¶i hç trî ®­îc giao diÖn giao tiÕp theo chuÈn IEEE 802.3 ®Ó cã thÓ tÝch hîp ®uîc vµo m¹ng LAN côc bé. M« h×nh ®iÓm-®iÓm sÏ ®­îc triÓn khai ®Ó ®Êu nèi thiÕt bÞ nµy vÒ tr¹m dÞch vô BTS gÇn nhÊt. §Ó b¶o ®¶m chÊt l­îng dÞch vô lu«n ë møc cao nhÊt, th× t¹i c¸c thµnh phè hay tØnh thµnh cã nhiÒu khu c«ng nghiÖp, c«ng ty VDC nªn l¾p ®Æt tõ mét ®Õn 2 tr¹m t¹i c¸c ®iÓm cã ®é cao tèt (c¸c tßa nhµ cao tÇng hay c¸c th¸p viÔn th«ng). Riªng t¹i c¸c tØnh thµnh cã nhiÒu khu c«ng nghiÖp th× chóng ta nªn tæ chøc c¸c BTS gÇn c¸c khu vùc nµy. Sau ®ã sÏ tiÕn hµnh ®Êu nèi tõ tr¹m nµy vÒ tr¹m BTS ®Æt t¹i Trung t©m qu¶n lý hoÆc B­u ®iÖn ®Þa ph­¬ng. MÆc dï nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña WiMAX lµ kh«ng phô thuéc nhiÒu vµo LoS, nh­ng viÖc ®Æt c¸c BTS ë vÞ trÝ cao sÏ gióp m« h×nh øng dông trë nªn kh¶ thi h¬n. Nh­ vËy, gi¶ sö cã mét c«ng ty A täa l¹c bªn trong mét KCN thuéc mét tØnh thµnh nµo ®ã muèn thuª bao mét ®­êng truyÒn riªng 256 Kbps ®Ó ®i Internet. Thay v× tr­íc ®©y, bé phËn chuyªn m«n cña c«ng ty VDC sÏ triÓn khai mét tuyÕn c¸p tõ b­u ®iÖn gÇn nhÊt xuèng ®©y. Th× b©y giê, mäi viÖc ®· trë nªn ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhiÒu. Nhµ cung cÊp dÞch vô chØ cÇn xuèng t¹i ®Þa ®iÓm cña c«ng ty A, tiÕn hµnh l¾p ®Æt vµ cÊu h×nh thiÕt bÞ ®Êu cuèi ®Ó ®Êu vÒ BTS gÇn ®ã. Tõ BTS nµy, tÝn hiÖu sÏ ®­îc trung chuyÓn qua h¹ tÇng WiMAX@VNN vÒ ®Õn c¸c Trung t©m qu¶n lý vµ ®i ra Internet. C¸c kü thuËt ®ång bé b¨ng th«ng gièng nh­ tr­íc ®©y vÉn sÏ ®uîc ¸p dông l¹i ®Ó cung cÊp ®óng møc tèc ®é mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. Tèc ®é nµy lµ bao nhiªu sÏ tïy thuéc vµo th«ng tin vÒ account t­¬ng øng mµ kh¸ch hµng sö dông khi ®¨ng nhËp. CÇn nãi râ thªm r»ng, c¸c tæ chøc còng cã thÓ ®¨ng ký dÞch vô WiMAX@VNN cho mét vµi c¸ thÓ trong m¹ng côc bé theo m« h×nh ®iÓm-®a-®iÓm, nÕu ®Þa ®iÓm ®ã n»m trong vïng bao phñ cña c¸c BTS. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy sÏ t¹o nªn mét sè khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong vÊn ®Ò qu¶n lý vµ c©n ®èi chi phÝ. Tãm l¹i, víi WiMAX@VNN, mäi nhu cÇu kÕt nèi Internet cña c¸c c«ng ty, c¬ quan hoµn toµn ®­îc ®¸p øng mét c¸ch nhanh chãng mµ kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ ®Þa lý cña tæ chøc ®ã, vµ còng kh«ng cÇn ph¶i quan t©m cã triÓn khai ®­îc tuyÕn c¸p ®Õn ®ã hay kh«ng. * Kh¸ch hµng thuª bao dÞch vô ®­êng truyÒn riªng ®Ó kÕt nèi m¹ng diÖn réng. Nhãm nµy sÏ bao gåm c¸c c«ng ty cã nhiÒu chi nh¸nh t¹i kh¾p ®Êt nuíc vµ cã nhu cÇu kÕt nèi c¸c ®iÓm nµy l¹i víi nhau ®Ó h×nh thµnh m¹ng diÖn réng. Tr­íc ®©y, mçi ®iÓm sÏ ®Êu nèi b»ng c¸p vÒ c¸c b­u ®iÖn ®Þa ph­¬ng. Sau ®ã th«ng qua h¹ tÇng cña VNPT, c¸c m¹ng LAN côc bé nµy ®­îc ®Þnh tuyÕn ®Ó cã thÓ ®i ®Õn nhau vµ h×nh thµnh nªn m¹ng WAN. Víi WiMAX@VNN, nguyªn t¾c x©y dùng còng sÏ t­¬ng tù. Tuy nhiªn h×nh thøc ®Êu nèi b©y giê sÏ lµ thuÇn tóy kh«ng d©y. Mçi mét m¹ng LAN thµnh phÇn sÏ ®uîc nhµ cung cÊp dÞch vô cÊu h×nh ®Ó ®Êu nèi ®Õn BTS gÇn m×nh nhÊt. Tõ ®ã, th«ng qua h¹ tÇng WiMAX@VNN, c¸c thµnh phÇn nµy sÏ ®uîc kÕt nèi l¹i víi nhau. C¸c chuÈn kh«ng d©y nh×n chung ®Òu hç trî mét c¬ chÕ ®Þnh danh cô thÓ ®Ó ph©n biÖt vµ nhËn ra c¸c thµnh phÇn riªng lÎ cña mét kÕt nèi kh«ng d©y diÖn réng nµo ®ã. Trong tr­êng hîp kh¸ch hµng muèn thô h­ëng dÞch vô VPN th× chóng ta còng cã thÓ ®¸p øng dÔ dµng. VÊn ®Ò chØ lµ kh¸ch hµng chän lùa lo¹i h×nh VPN site-to-site qua ®uêng truyÒn kh«ng d©y, hay lµ VPN qua h¹ tÇng Internet. TÊt nhiªn chi phÝ còng sÏ rÊt kh¸c nhau. Còng cÇn ph¶i nhÊn m¹nh r»ng, vÒ mÆt cÊp ph¸t ®Þa chØ IP, c¸c m« h×nh øng dông nµy còng sÏ cung cÊp cho kh¸ch hµng thuª bao c¸c IP mang gi¸ trÞ Public vµ lµ c¸c IP tÜnh. Trong t­¬ng lai, c¸c ISP sÏ n©ng cÊp hÖ thèng ®Þa chØ IP lªn phiªn b¶n 6 (IPv6) , khi ®ã vÊn ®Ò cÊp ph¸t ®Þa chØ Internet tÜnh cho mét sè l­îng lín c¸c thuª bao sÏ kh«ng ph¶i lµ ®iÒu cÇn quan t©m. §ång thêi, b¶n th©n c«ng nghÖ WiMAX còng hç trî kh¸ tèt cho phiªn b¶n ®Þa chØ IP nµy. THUËT NG÷ VIÕT T¾T 3G 3rd Genneration (of Mobile networks) M¹ng di ®éng thÕ hÖ thø 3 AAA Authentication Authority and Accounting NhËn thùc, cÊp quyÒn vµ tÝnh c­íc ACK Acknowledgement X¸c nhËn ADSL Asymmetric Digital Subcriber Line §­êng d©y thuª bao sè kh«ng ®èi xøng ARQ Automatic Repeat Request Tù ®éng lÆp l¹i yªu cÇu ASK Amplitude Shift Keying Kho¸ dcih chuyÓn biªn ®é ATM Asynchronous Transfer Mode Ph­¬ng thøc truyÔn dÉn ®ång bé Ad hoc Ad hoc network M¹ng ®éc lËp ngang cÊp AP Access Point §iÓm truy nhËp BER Bit Error Rate Tû sè lçi bÝt BPSK Binary Phase Shift Keying Kho¸ dÞch pha nhÞ ph©n BS Base Station Tr¹m gèc BTS Base Transmit Station Tr¹m ph¸t sãng gèc BSS Basic Service Set Bé dÞch vô c¬ së BT Bandwidth-Time product TÝch thêi gian-®é réng b¨ng tÇn CCK Complementary Code Keying Kho¸ m· bæ xung CPE Customer Premise Equipment ThiÕt bÞ ng­êi dïng CSMA Carrier Sense Multiple Access §a truy nhËp c¶m øng sãng mang CSMA/CA CSMA with Collision Avoidance CSMA tr¸nh xung ®ét CTS Clear To Send Xo¸ ®Ó ph¸t DBPSK Differential BPSK Kho¸ dÞch pha nhÞ ph©n vi sai DIFR Diffused InfraRed Hång ngo¹i khuyÕch t¸n DS Distribution System HÖ thèng ph©n phèi DSM Distribution System Medium Ph­¬ng tiÖn hÖ thèng ph©n phèi DSS Distribution System Service DÞch vô hÖ thèng ph©n phèi DSSS Direct Sequence Spectrum Spread Tr¶i phæ chuçi trùc tiÕp ESS Extended Service Set Bé dÞch vô më réng ETSI European Telecom Standard Institute ViÖn tiªu chuÈn ViÔn th«ng ch©u ¢u FBWA Fixed Broadband Wireless Access Truy nhËp b¨ng réng kh«ng d©y cè ®Þnh FEC Forward Error Correction Sña lçi tiªn tiÕn FDD Frequency Division Duplexing Song c«ng ph©n chia theo tÇn sè FDMA Frequency Division Multiple Access §a truy nhËp ph©n chia theo tÇn sè FHSS Frequency Hopping Spectrum Spread Tr¶i phæ nh¶y tÇn FSK Frequency Shift Keying Kho¸ dÞch chuyÓn tÇn sè GSM Global System for Mobile communications HÖ thèng th«ng tin toµn cÇu cho ®iÖntho¹i di ®éng Hiper LAN High Performance LAN LAN chÊt l­îng cao IBSS Independent Basic Service Set Bé dÞch vô c¬ së ®éc lËp IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers HiÖp héi c¸c kü s­ ®iÖn vµ ®iÖn tö IFS InterFrame Space Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khung IP Internet Protocol Giao thøc Internet ITU International Telecommunication Union Të chøc viÔn th«ng thÕ giíi ISM Industry Science Medicine B¨ng tÇn c«ng nghiÖp, kü thuËt vµ y tÕ ISO International Organization for Standardization Tæ chøc quèc tÕ chuyªn vÒ c¸c tiªu chuÈn LAN Local Area Network M¹ng côc bé LLC Logical Link Control (layer) Líp ®iÒu khiÓn kiªn kÕt vËt lý LOS Line-Of-Sight Ph­¬ng thøc truyÒn v« tuyÕn cÇn ph¶i tho¶ m·n tÇm nh×n th¼ng MAC Medium Access Control §iÒu khiÓn truy nhËp m«i tr­êng MAN Metropolitan Area Network M¹ng khu vùc ®« thÞ MIMO Multiple-Input, Multiple-Output NhiÒu ®Çu vµo, nhiÒu ®Çu ra MPDU MAC Protocol Data Unit Khèi d÷ liÖu giao thøc MAC MSDU MAC Service Data Unit Khèi d÷ liÖu dÞch vô MAC NIC Network Interface Card Card giao tiÕp m¹ng NLOS Non-Line-Of-Sight Kh«ng tÇm nh×n th¼ng OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing GhÐp ph©n chia tÇn sè trùc giao OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access §a truy nhËp ph©n chia theo tÇn sè trùc giao OSI Open Systems Interconnection Quan hÖ gi÷a c¸c hÖ thèng më PDA Personal Digital Assistance ThiÕt bÞ hç trî c¸ nh©n kü thuËt sè PHY Physical Líp vËt lý PMP Point-to-multipoint §iÓm - §a ®iÓm PSK Phase Shift Keying Kho¸ dÞch chuyÓn pha PSTN Public Switched Telephone Network M¹ng ®iÖn tho¹i chuyÓn m¹ch c«ng céng PTP Point-to-point §iÓm-®iÓm QAM Quadrature Amplitude Modulation Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ biªn ®é cÇu ph­¬ng QoS Quality of Service ChÊt l­îng dÞch vô QPSK Quadrature Phase Shift Keying Kho¸ dÞch chuyÓn pha cÇu ph­¬ng RTS Request To Send Yªu cÇu göi SNR Signal to Noise Ratio Tû sè tÝn hiÖu / tËp ©m SS Subcriber Station Tr¹m thuª bao TDD Time Division Duplexing Song c«ng ph©n chia theo thêi gian TDM Time Division Multiplexing Sù truyÒn dån kªnh ph©n chia theo thêi gian TDMA Time Division Multiple Access §a truy nhËp ph©n chia theo thêi gian TCP Transmission Control Protocol Giao thøc ®iÒu khiÓn truyÒn dÉn WLAN Wireless Local Area Network M¹ng vo tuyÕn côc bé WMAN Wireless Metropolitan Area Network M¹ng v« tuyÕn khu vùc ®« thÞ TµI LIÖU THAM KH¶O [1] TËp tµi liÖu “ Ph­¬ng ¸n kü thuËt hoµn chØnh cho WiFi” - Phßng TÝch hîp dÞch vô vµ ph¸t triÓn hÖ thèng -VDC [2] Tµi liÖu nghiªn cøu kh¶ n¨ng triÓn khai WiMAX vµo ViÖt Nam – Phßng tÝch hîp vµ ph¸t triÓn hÖt thèng – VDC [3] T¹p chÝ b­u chÝnh viÔn th«ng [4] Designing a wireless Network, Global Knowledge [5] Masters thesis: Techno – Economic analysis of IEEE 802.16a – Based Fixed wireless access network, Timo Smura. [6] Masters thesis: Denial of service vulnerrabilities in IEEE 802.16 wireless network, Derrick D.Boom . [7] Masters thesis: Link Adaptation Algorithm and Metric for IEEE Standard 802.16, Shyamal Ramachandran. [7] IEEE Standard for Local and metropolitan area networks Part 16: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems [8] IEEE Standards 802.16a – 2003 [9] IEEE Standards 802.16 REVd - 2004 [10] IEEE 802.11, 2003. Working Group Web Site: www.ieee802.org/11/ [11] WIMAX FORUM, An Introduction to the World Interoperability for Microwave Access (WiMAX) Forum. [12] WIMAX FORUM, WiMAX Overview. [13] [14] Vµ mét sè tµi liÖu cña c¸c nhµ cung cÊp nh­: Alvarion, Aperto, Cisco, Airspan ....

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổng quan mạng không dây.doc
Luận văn liên quan