Đồ án Thiết kế tính toán mạng điện cho một phân xưởng

lời mở đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công nghiệp điện lực đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Điện năng luôn đi trước mọi lĩnh vực vì có điện máy móc mới hoạt động, con người mới sinh hoạt được. Phạm vi sử dụng điện rất rộng rãi, từ nông thôn đến thành thị, từ nông nghiệp đến công nghiệp; ảnh hưởng đến mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy đồ án cung cấp điện là một yêu cầu thiết yếu cho sinh viên ngành điện, giúp cho sinh viên có tư duy độc lập với công việc. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn đồ án của em còn nhiều khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và góp ý chân thành của các thầy, các cô. Qua đây em xin chân thành cám ơn thầy giáo Ngô Hồng Quang đã giúp em hoàn thành đồ án này! Xin chân thành cám ơn! Phan Thanh Hữu phần mở ần mở đầu Giới thiệu về nhà máy đồng hồ đo chính xác Vai trò kinh tế Nhà máy đồng hồ đo chính xác được xây dựng với nhiệm vụ sản xuất các loạiđồng hồ đo phục vụ cho việc đo đếm , kiểm định chất lượng các loại hàng hóa trong nước và xuất khẩu;đó là yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm. Trong bất kì ngành nào , lĩnh vực nào cũng cần có các thiết bị đo đếm. Chất lượng sản phẩm được quyết định bởi thiết bị đo đếm , trong đó sự tồn tại và phát triển phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm.Vì vậy việc xây dựng nhà máy đồng hồ đo chính xác là thiết yếu và tiên phong cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Từ yêu cầu thực tế,nhà máy được xây dựng với qui mô gồm 10 phân xưởng và bộ phận khác nhau. Đặc điểm về phân bố phụ tải Nhà máy là đơn vị tiêu thụ có công suất lớn , được xây dưng trên diện tích 150000m .Nguồn điện cấp cho nhà máy đườc lấy từ trạm biến áp trung gian 110/10(KV) cách nhà máy 2,5 km. Thời gian sử dụng công suất cực đại là

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1988 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế tính toán mạng điện cho một phân xưởng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hq = n . n*hq = 9 x 0,62 = 5,58 Tõ ksd vµ nhq tra PL I.6 ( TKC§ ) ta cã : kmax = 1,88. PTT = 1,88 x 0,3 x 102,3 = 58 ( kW ) QTT = PTT x tgφ = 58 x 1,33 = 77 ( kVAr ) STT = = = 96,4 ( kVA ) ITT = STT / U = 96,4 / 0,38 = 146,5 ( A ) Nhãm II : Sè liÖu theo b¶ng sau: B¶ng 1.2 Phô t¶i tÝnh to¸n cho nhãm 2 VÞ trÝ trªn s¬ ®å Tªn thiÕt bÞ Sè l­îng P® (kw) Mét m¸y Toµn bé 1 Bóa h¬i ®Ó rÌn 2 10 20 3 Lß rÌn 1 4,5 4,5 5 Qu¹t lß 1 2,8 2,8 6 Qu¹t giã 1 2,5 2,5 11 DÇm treo cã pal¨ng ®iÖn 1 4,85 4,85 12 M¸y mµi s¾c 1 3,2 3,2 20 Lß ®iÖn 1 30 30 23 Lß ®iÖn 1 20 20 Tæng 9 87,85 cã 9 thiÕt bÞ Tra phô lôc I (TKC§) ®­îc: ksd = 0.6; cosφ = 0.7 => tg φ = 1 n1 lµ sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín h¬n hoÆc b»ng1/2 c«ng suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt max. Víi nhãm nµy theo sè liÖu ë b¶ng ta cã : n1 = 3 P1 lµ tæng c«ng suÊt cña n1 thiÕt bÞ trªn P1 = 20 + 30 + 20 = 70 (kW) TÝnh n* vµ P*: n* = n1/n = 3/9 = 0.33 P* = P1/P∑ = 70/87.85 = 0.8 Tõ P* vµ n* tra b¶ng PL I.5 ( TKC§ ) ta ®­îc: n*hq = 0.5 n hq = n . n*hq = 0.5 x n = 9 x 0.5 = 4.5 Tõ ksd vµ nhq tra PL I.6 ( TKC§ ) ta cã : kmax = 1.41 PTT = kmax . ksd . = 1.41 x 0.6 x 87.85 = 74 (kW ) QTT = PTT x tgφ = 74 x 1 = 74 (kVAr) TÝnh STT vµ ITT STT = = = 104.7 (kVA) ITT = STT / U = 104.7 / 0,38 = 159 (A) Nhãm III : B¶ng 1.3 Phô t¶i tÝnh to¸n cho nhãm 3 VÞ trÝ trªn s¬ ®å Tªn thiÕt bÞ Sè l­îng P® (kw) Mét m¸y Toµn bé 28 M¸y ®o ®é cøng ®Çu c«n 1 0,6 0,6 31 M¸y mµi s¾c 1 0,25 0,25 40 Bóa h¬i ®Ó rÌn 1 25 25 41  M¸y bµo gç 1  4,5  4,5 42 Lß ®iÖn 1 3,2 3,2 44 DÇm treo cã pal¨ng ®iÖn 1 4,5 4,5 46 Lß ®iÖn 1 7 7 47 M¸y mµi s¾c 1 7 7 48 Lß rÌn 1 9 9 49 Qu¹t giã 1 12 12 50 Qu¹t lß 1 18 18 Tæng 11 91,05 cã 11 thiÕt bÞ Tra phô lôc I (TKC§) ®­îc: ksd = 0.6; cosφ = 0.7 => tg φ = 1 n1 lµ sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín h¬n hoÆc b»ng 1/2 c«ng suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt max. Víi nhãm nµy theo sè liÖu ë b¶ng ta cã : n1 = 2 P1 lµ tæng c«ng suÊt cña n1 thiÕt bÞ trªn P1 = 25 + 18 = 43 (kW) TÝnh n* vµ P*: n* = n1/n = 2/11 = 0.18 P* = P1/P∑ = 43/91.05 = 0.47 Tõ P* vµ n* tra b¶ng PL I.5 ( TKC§ ) ta ®­îc: n*hq = 0.09 n hq = n . n*hq = 0.09 x n = 0.09 x 11 = 0.99 V× nhq < 4 nªn PTT ®­îc tÝnh nh­ sau: PTT = kti Trong ®ã kti lµ hÖ sè t¶i: Víi chÕ ®é t¶i dµi h¹n kti = 0.9 Víi chÕ ®é t¶i ng¾n h¹n kti = 0.75 C¸c thiÕt bÞ trong nhãm ®Òu lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n nªn ta chän kti = 0.9. PTT = kti. = 0.9 x 91.05 = 82 (kW) QTT = PTT x tgφ = 82 x 1 = 82 (kVAr) TÝnh STT vµ ITT STT = = = 116 (kVA) ITT = STT / U = 116 / 0,38 = 177 (A) Nhãm IV : B¶ng 1.4 Phô t¶i tÝnh to¸n cho nhãm 4 VÞ trÝ trªn s¬ ®å Tªn thiÕt bÞ Sè l­îng P® (kw) Mét m¸y Toµn bé 33 CÈu trôc c¸nh cã pal¨ng ®iÖn 1 1,3 1,3 34 ThiÕt bÞ cao tÇn 1 80 80 37 ThiÕt bÞ ®o bi 1 23 23 Tæng 3 104,3 cã 3 thiÕt bÞ V× sè thiÕt bÞ cña nhãm lµ 3 nªn ta dïng c«ng thøc: PTT = = 80 + 23 + 1.3 = 104.3 (kW) V× c«ng suÊt chñ yÕu lµ thiÕt bÞ cao tÇn nªn cosφ chän lµ 0.7 => tg φ = 1 QTT = PTT x tgφ = 104.3 x 1 = 104.3 (kVAr) TÝnh STT vµ ITT STT = = = 147.5 (kVA) ITT = STT / U = 147.5 / 0,38 = 225 (A) Nhãm V : cã 3 thiÕt bÞ B¶ng 1.5 Phô t¶i tÝnh to¸n cho nhãm 5 VÞ trÝ trªn s¬ ®å Tªn thiÕt bÞ Sè l­îng P® (kw) Mét m¸y Toµn bé 19 Lß ®iÖn ®Ó ho¸ cøng linh kiÖn 1 90 90 24 BÓ dÇu 1 4 4 26 BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt 1 3 3 Tæng 3 97 T­¬ng tù nhãm IV ta cã: PTT = = 90 + 4 + 3 = 97 (kW) V× c«ng suÊt chñ yÕu lµ ®iÖn trë nªn cosφ = 0.9 => tg φ = 0.48 QTT = PTT x tgφ = 97 x 0.48 = 46 (kVAr) TÝnh STT vµ ITT STT = = = 107.35 (kVA) ITT = STT / U = 107.35 / 0,38 = 268 (A) Nhãm VI cã 4 thiÕt bÞ B¶ng 1.6 Phô t¶i tÝnh to¸n cho nhãm 6 VÞ trÝ trªn s¬ ®å Tªn thiÕt bÞ Sè l­îng P® (kw) Mét m¸y Toµn bé 18 Lß b¨ng ch¹y ®iÖn 1 30 30 21 Lß ®iÖn ®Ó rÌn 1 36 36 22 Lß ®iÖn 1 20 20 25 ThiÕt bÞ ®Ó t«i b¸nh r¨ng 1 18 18 Tæng 4 104 Tra PL I.1 (ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn) ®­îc: ksd = 0.8; cosφ = 0.9 => tg φ = 0.48 n1 lµ sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín h¬n hoÆc b»ng 1/2 c«ng suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt max. Víi nhãm nµy theo sè liÖu ë b¶ng ta cã : n1 = 4 Tæng c«ng suÊt cña n1 thiÕt bÞ lµ P1 b»ng tæng c«ng suÊt P cña nhãm b»ng 104 nªn: n* = n1/n = 4/4 = 1 P* = P1/P∑ = 1 Tõ P* vµ n* tra b¶ng PL I.5 (TKC§) ta ®­îc: n*hq = 0.95 n hq = n . n*hq = 0.95 x n = 0.95 x 4 = 4 Tra phô lôc I.6 ta ®­îc: kmax = 1.14 PTT = 1.14 x 0.8 x 104 = 95 (kW) QTT = PTT x tgφ = 95 x 0.48 = 45 (kVAr) TÝnh STT vµ ITT STT = = = 54 (kVA) ITT = STT / U = 54 / 0,38 = 82 (A) 1.3 TÝnh phô t¶i chiÕu s¸ng cho PXSCCK. Phô t¶i chiÕu s¸ng ®­îc tÝnh dùa vµo suÊt chiÕu s¸ng vµ diÖn tÝch ®­îc chiÕu s¸ng. C¨n cø theo tÝnh chÊt c«ng viÖc ta chän dïng lo¹i bãng sîi ®èt. Tra PLI.2 ®­îc P0 = 15 (W/m2), cosφ = 1 nªn tgφ = 0 DiÖn tÝch ph©n x­ëng c¨n cø trªn b¶ng vÏ cã kÝch th­íc 255 x 75 mm víi tû lÖ 1/250 t­¬ng ®­¬ng 1200 m2 Pcs = P0 x tgφ = 15 x 1200 = 18 (kW) Qcs = Pcs x tgφ = 0 (kVAr) 1.4 X¸c ®Þnh PTTT toµn PXSCCK PPX = k®t x Trong ®ã k®t lµ hÖ sè ®ång thêi, ta chän: k®t = 0.8 PPX = 0.8 x (58 + 74 + 82 + 104.3 + 97 + 95) = 408 (kW) QPX = 0.8 x (77 + 74 + 82 + 404.3 + 46 + 45) = 343 (kVAr) Phô t¶i tÝnh to¸n toµn x­ëng kÓ c¶ chiÕu s¸ng: PPXTP = PTTDL + PPTTCS = 408 + 18 = 426 (kW) SPXTP = = 547 ((kVA) IPX = SPXTP / U = 831 (A) cosφ = PPXTP /SPXTP = 426/547 = 0.78 B¶ng 1.7 phô t¶i ®iÖn cña PXSCCK Nhãm ksd cosφ kmax Phô t¶i tÝnh to¸n PTT (kW) QTT (kVAr) STT (kVA) ITT (A) I 0.3 0.6 1.88 58 77 96.4 146.5 II 0.35 0.7 1.41 74 74 104.7 159 III 0.6 0.7 82 82 116 177 IV 0.7 104.3 104.3 147.5 225 V 0.9 97 46 107.35 268 VI 0.8 0.9 1.14 95 45 54 82 (k®t= 0.8) 0.78 426 343 547 831 1.5 TÝnh chiÕu s¸ng ®Êt trèng ®­êng ®i ChiÕu s¸ng ®Êt trèng ®­êng ®i chØ lµm viÖc khi trêi tèi nªn: knc = 0.5 bãng ®Ìn lµ lo¹i sîi ®èt vµ thuû ng©n nªn hÖ sè cosφ = 0.8 Tæng diÖn tÝch chiÕu s¸ng b»ng tæng diÖn tÝch toµn nhµ m¸y trõ ®i tæng diÖn tÝch c¸c ph©n x­ëng: Scs = Snm - = 150000 – 21975 = 128025 m2 1.6. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x­ëng cßn l¹i Do chØ biÕt c«ng suÊt ®Æt vµ diÖn tÝch cña nhµ x­ëng nªn ta dïng ph­¬ng ph¸p tÝnh PTTT theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè Kmc. C¸c c«ng thøc cÇn sö dông: Phô t¶i ®éng lùc: P®l = P®l.Knc P®l = P®l.tgφ Tra b¶ng PLI.3 ®Ó t×m knc vµ cosφ, tgφ Phô t¶i chiÕu s¸ng Pcs = Po. S trong ®ã S: diÖn tÝch cÇn chiÕu s¸ng. Tra PLI.2 t×m Po (c«ng suÊt chiÕu s¸ng W/m2) TÝnh Stp cña tõng ph©n x­ëng: Stp = TÝnh dßng ®iÖn toµn phÇn mçi PX: Itp = Stp/ 0.8 1.6.1 TÝnh PTTT cho phßng thiÕt kÕ: P® = 100 (kW) S = 2000 m2 Tra PLI.2 ta cã: Po = 15 W/m2 NÕu dïng bãng h×nh quang cã cosφ = 0.8 => tg φ = 0.75 Tra PLI.3: Knc = 0.7 cosφ = 0.8 => tg φ = 0.75 TÝnh PTTT ®éng lùc: P®l = P®.Knc = 100 x 0.7 = 70 (kW) Q®l = P®l x tg φ = 70 x 0.75 = 52.5 (kVAr) TÝnh PTTT chiÕu s¸ng phßng thiÕt kÕ: Pcs = Po.S = 15 x 2000 = 30 (kW) Qcs = Pcs x tg φ = 30 x 0.75 = 22.5 (kVAr) TÝnh PTTT (Stp) c«ng suÊt biÓu kiÕn toµn phÇn: Stp = = = 125 (kVA) TÝnh dßng ®iÖn toµn phÇn: Itp = Stp/ 0.8 = 125/0.8 = 190 (A) 1.6.2 TÝnh PTTT cho PX l¾p r¸p sè 1: P® = 900 (kW) S = 3250 m2 - TÝnh phô t¶i ®éng lùc: Tra PLI.3: Knc = 0.4 vµ cosφ = 0.6 P®l = P®.Knc = 900 x 0.4 = 360 (kW) Q®l = P®l x tg φ = 360 x 1.33 = 479 (kVAr) TÝnh PT chiÕu s¸ng: Tra PLI.2 ta cã: Po = 15 W/m2 Pcs = Po.S = 15 x 3250 = 48.8 (kW) chän dïng bãng sîi ®èt cã cosφ = 1 => tg φ = 0 Qcs = Pcs x tg φ = 0 (kVAr) TÝnh PTTT (Stp) c«ng suÊt biÓu kiÕn toµn phÇn: Stp = = = 630 (kVA) TÝnh dßng ®iÖn toµn phÇn: Itp = Stp/ 0.8 = 630/0.8 = 957 (A) 1.6.3 TÝnh PTTT Ph©n x­ëng l¾p r¸p sè 2: P® = 1500 (kW) S = 3150 m2 Tra PLI.3: Knc = 0.4 cosφ = 0.6 => tg φ = 0.33 TÝnh PTTT ®éng lùc: Ptt = P®.Knc = 1500 x 0.4 = 600 (kW) Qtt = Ptt x tg φ = 600 x 0.33 = 798 (kVAr) TÝnh PTTT chiÕu s¸ng: Tra PLI.2 ta cã: Po = 15 W/m2 NÕu dïng bãng sîi ®èt cã cosφ = 1 => tg φ = 0 Pcs = Po.S = 15 x 3150 = 47 (kW) Qcs = Pcs x tg φ = 0 (kVAr) TÝnh PTTT (Stp) c«ng suÊt biÓu kiÕn toµn phÇn: Stp = = = 1027 (kVA) TÝnh dßng ®iÖn toµn phÇn: Itp = Stp/ 0.8 = 1027/0.8 = 1561 (A) 1.6.4 TÝnh phô t¶i TT ph©n x­ëng dËp P® = 2100 (kW) S = 2400 m2 - TÝnh phô t¶i ®éng lùc: Tra PLI.3: Knc = 0.6 vµ cosφ = 0.7; tgφ = 1 P®l = P®.Knc = 1500 x 0.6 = 900 (kW) Q®l = P®l x tg φ = 900 x 1 = 900(kVAr) TÝnh PT chiÕu s¸ng: Tra PLI.2 ta cã: Po = 15 W/m2 Pcs = Po.S = 15 x 2400 = 36 (kW) chän dïng bãng sîi ®èt cã cosφ = 1 => tg φ = 0 Qcs = Pcs x tg φ = 0 (kVAr) TÝnh PTTT (Stp) c«ng suÊt biÓu kiÕn toµn phÇn: Stp = = = 1273 (kVA) TÝnh dßng ®iÖn toµn phÇn: Itp = Stp/ 0.8 = 1273/0.8 = 1934 (A) 1.6.5 TÝnh phô t¶i TT ph©n x­ëng tiÖn c¬ khÝ P® = 2500 (kW) S = 2250 m2 - TÝnh phô t¶i ®éng lùc: Tra PLI.3: Knc = 0.7 vµ cosφ = 0.8; tgφ = 0.75 P®l = P®.Knc = 2500 x 0.7 = 1750 (kW) Q®l = P®l x tg φ = 1750 x 0.75 = 1313(kVAr) TÝnh PT chiÕu s¸ng: Tra PLI.2 ta cã: Po = 15 W/m2 Pcs = Po.S = 15 x 2250 = 34 (kW) chän dïng bãng sîi ®èt cã cosφ = 1 => tg φ = 0 Qcs = Pcs x tg φ = 0 (kVAr) TÝnh PTTT (Stp) c«ng suÊt biÓu kiÕn toµn phÇn: Stp = = = 2215 (kVA) TÝnh dßng ®iÖn toµn phÇn: Itp = Stp/ 0.8 = 2215/0.8 = 3366 (A) 1.6.6 TÝnh phô t¶i TT phßng thÝ nghiÖm trung t©m P® = 160 (kW) S = 2250 m2 - TÝnh phô t¶i ®éng lùc: Tra PLI.3: Knc = 0.7 vµ cosφ = 0.8; tgφ = 0.75 P®l = P®.Knc = 160 x 0.7 = 112 (kW) Q®l = P®l x tg φ = 112 x 0.75 = 84 (kVAr) TÝnh PT chiÕu s¸ng: Tra PLI.2 ta cã: Po = 20 W/m2 Pcs = Po.S = 20 x 2250 = 45 (kW) chän dïng bãng huúnh quang cã cosφ = 0.8 => tg φ = 0.75 Qcs = Pcs x tg φ = 0.75 x 45 = 34 (kVAr) TÝnh PTTT (Stp) c«ng suÊt biÓu kiÕn toµn phÇn: Stp = = = 194 (kVA) TÝnh dßng ®iÖn toµn phÇn: Itp = Stp/ 0.8 = 194/0.8 = 295 (A) 1.6.7 TÝnh phô t¶i TT phßng thùc nghiÖm P® = 500 (kW) S = 2550 m2 - TÝnh phô t¶i ®éng lùc: Tra PLI.3: Knc = 0.7 vµ cosφ = 0.8; tgφ = 0.75 P®l = P®.Knc = 500 x 0.7 = 350 (kW) Q®l = P®l x tg φ = 350 x 0.75 = 263 (kVAr) TÝnh PT chiÕu s¸ng: Tra PLI.2 ta cã: Po = 15 W/m2 Pcs = Po.S = 15 x 2250 = 38 (kW) chän dïng bãng huúnh quang cã cosφ = 0.8 => tg φ = 0.75 Qcs = Pcs x tg φ = 0.75 x 38 = 29 (kVAr) TÝnh PTTT (Stp) c«ng suÊt biÓu kiÕn toµn phÇn: Stp = = = 486 (kVA) TÝnh dßng ®iÖn toµn phÇn: Itp = Stp/ 0.8 = 486/0.8 = 738 (A) 1.6.8 TÝnh phô t¶i TT cho tr¹m b¬m P® = 620 (kW) S = 1750 m2 - TÝnh phô t¶i ®éng lùc: Tra PLI.3: Knc = 0.7 vµ cosφ = 0.8; tgφ = 0.75 P®l = P®.Knc = 620 x 0.7 = 434 (kW) Q®l = P®l x tg φ = 434 x 0.75 = 326 (kVAr) TÝnh PT chiÕu s¸ng: Tra PLI.2 ta cã: Po = 10 W/m2 Pcs = Po.S = 10 x 1750 = 17.5 (kW) chän dïng bãng huúnh quang cã cosφ = 0.8 => tg φ = 0.75 Qcs = Pcs x tg φ = 0.75 x 17.5 = 13 (kVAr) TÝnh PTTT (Stp) c«ng suÊt biÓu kiÕn toµn phÇn: Stp = = = 565 (kVA) TÝnh dßng ®iÖn toµn phÇn: Itp = Stp/ 0.8 = 565/0.8 = 858 (A) 1.7 X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n toµn nhµ m¸y B¶ng PTTT cho toµn nhµ m¸y: S TT Tªn PX P® (kW) knc cos φ Po W/m2 P (kW) Q( kVAr) P (kW) Q (kVAr) S (kVA) I (A) §L CS §L CS 1 PX TiÖn c¬ khÝ 2500 0.7 0.8 15 1750 34 1313 0 1784 1313 2215 3360 2 PX DËp 1500 0.6 0.7 15 900 36 900 0 936 900 1273 1934 3 PX L¾p r¸p sè 1 900 0.4 0.6 15 360 48.8 479 0 408.8 479 630 957 4 PX L¾p r¸p sè 2 1500 0.4 0.6 15 600 47 798 0 647 798 1027 1561 5 PX Söa ch÷a CK 5865 0.78 15 408 18 343 0 426 343 547 831 6 Phßng TN TT©m 160 0.7 0.8 20 112 45 84 0 157 84 194 295 7 P Thùc nghiÖm 500 0.7 0.8 15 350 38 263 29 388 292 486 738 8 Tr¹m b¬m 620 0.7 0.8 10 434 17.5 326 13 451.5 339 565 858 9 Phßng thiÕt kÕ 100 0.7 0.8 15 70 30 52.5 22.5 100 75 125 190 10 §Êt trèng,®­êng ®i 0.5 0.8 0.2 0 13 0 1013 10 16 24 Tæng 8366.5 5311.3 4633 7178 10748 C«ng suÊt t¸c dông: Pnm = k®t. Trong ®ã k®t = 0.8 Pnm = 0.8 x 5311.3 = 4249 (kW). C«ng suÊt ph¶n kh¸ng: LÊy k®t = 0.85 Qnm = = 0.85 x 4633 = 3938 (kVAr) C«ng suÊt biÓu kiÕn toµn phÇn: Snm = = = 5793(kVA) TÝnh dßng ®iÖn nhµ m¸y: Inm = Snm/ 0.8 = 5793/0.8 = 8804 (A) - HÖ sè c«ng suÊt (cosφ) cosφ = Pnm/Snm = 4249/5793 = 0.73 I.6. X¸c ®Þnh biÓu ®å phô tØa - BiÓu ®å phô t¶i lµ mét vßng trßn vÏ trªn mÆt ph¼ng cã t©m trïng víi t©m mÆt b»ng cña phô tØa vµ diÖn tÝch tØ lÖ víi c«ng suÊt t¶i. - BiÓu ®å gióp ng­êi thiÕt kÕ h×nh dung ®­îc sù ph©n bè phô tØa trªn mÆt b»ng thiÕt kÕ, ®Ó lµm c¬ së v¹ch ra c¸c ph­¬ng ¸n cung cÊp diÖn. - BiÓu ®å phô t¶i ®­îc chia lµm hia phÇn: PhÇn 1: PhÇn phô t¶i ®éng lùc (phÇn g¹ch chÐo) PhÇn 2: Phô t¶i chiÕu s¸ng (phÇn ®Ó tr¾ng). Trong ®ã: + B¸n kÝnh biÓu ®å ®wocj x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: R = Víi m lµ tØ lÖ xÝch (chän 3kW/mm2) + Gãc phô t¶i chiÕu s¸ng: α = 3600 x Pcs/Ptt Tõ c¸c c«ng thøc trªn ta cã b¶ng R vµ c¸c gãc αcs nh­ sau: B¶ng th«ng sè biÓu ®å phô t¶i: STT Tªn PX Pcs(kW) Ptt(kW) Stt(kVA) R(mm) αcs(0) 1 PX TiÖn c¬ khÝ 34 1784 2215 15.3 6.9 2 PX DËp 36 9.6 1237 11.6 14 3 PX L¾p r¸p sè 1 48.8 408.8 630 8.2 43 4 PX L¾p r¸p sè 2 47 647 1027 10.4 16.5 5 PX Söa ch÷a c¬ khÝ 18 426 548 7.6 15 6 Phßng TN trung t©m 45 157 194 4.5 103 7 P Thùc nghiÖm 38 388 486 7.2 35.3 8 Tr¹m b¬m 17.5 451.5 565 7.7 14 9 Phßng thiÕt kÕ 30 100 125 3.7 108 8 4 1 2 7 6 5 9 3 Ch­¬ng II. ThiÕt kÕt m¹ng cao ¸p 2.1 X¸c ®Þnh t©m phô t¶i T©m phô t¶i cña nhµ m¸y lµ ®iÓm tèt nhÊt ®Ó ®Æt tr¹m biÕn ¸p tr©n ph©n phèi trung t©m, c¸c tñ ph©n phèi ®éng lùc nh»m gi¶m chi phÝ ®Çu t­ vµ tæn thÊt ®iÖn n¨ng. §Ó x¸c ®Þnh to¹ ®é t©m phô t¶i ta dïng c«ng thøc: X = / Y = / Theo sè liÖu cña b¶ng thèng kª ta cã: X = 5088.2/879 = 5.8 Y = 4340.0/879 = 4.9 Suy ra: M(5.8 - 4.9) To¹ ®é phô t¶i 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 4 1 2 7 6 5 9 3 2.2. X¸c ®Þnh vÞ trÝ sè l­îng c«ng suÊt c¸c tr¹m BAPX 2.2.1 ý nghÜa: HÖ thèng ®iÖn bao gåm c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®­îc nèi víi nhau theo mét nguyªn t¾c chÆt chÏ t¹o nªn mét c¬ cÊu ®ång bé hoµn chØnh. Mçi thiÕt bÞ ®iÖn cÇn ®­îc lùa chän ®øng ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng trong s¬ ®å cÊp ®iÖn gãp phÇn lµm cho hÖ thèng cung cÊp vËn hµnh ®­îc ®¶m v¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt, kinh tÕ vµ an toµn. 2.2.2 C¸c c¨n cø ®Ó lùa chän m¸y biÕn ¸p Trong s¬ ®å cÊp ®iÖn m¸y biÕn ¸p (MBA) cã nhiÖm vô biÕn ®æi ®iÖn ¸p vµ truyÒn t¶i c«ng suÊt. MBA ®­îc chÕ t¹o rÊt ®a d¹ng, nhiÒu kiÓu c¸ch, kÝch cì. Ta cÇn c¨n cø vµo ®èi t­îng cÊp ®Ó lùa chän hîp lý. Lùa chän MBA gåm lùa chän sè l­îng, c«ng suÊt vµ c¸c tÝnh n¨ng kh¸c. Sè l­îng MBA ®Æt trong mét tr¹m phô thuéc ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cho phô tØa cña tr¹m ®ã. Víi phô t¶i quan träng kh«ng ®­îc phÐp mÊt ®iÖn ph¶i ®Æt hai biÕn ¸p, víi (c¸c tr¹m) hé tiªu thô lo¹i III th­êng chØ ®Æt 1 MBA. Khi lùa chän MBA ®èi víi lo¹i nhËp ngo¹i ch­a nhiÖt ®íi ho¸ cÇn tÝnh ®Õn hÖ sè hiÖu chØnh nhiÖt ®é (Khc) kÓ ®Õn sù chªnh lÖch nhiÖt ®é m«i tt­êng chÕ t¹o vµ m«i tr­êng sö dông m¸y. Khc = 1 – (q1 - q2)/100 Trong ®ã: q1: nhiÖt dé ë m«i tr­êng sö dông (oC) q2: nhiÖt ®é ë m«i tr­êng chÕ t¹o (oC) Tr­êng hîp khi thèng kª ®­îc trong lo¹i I-II c¬ cÊu % lo¹i III cho thÓ c¾t ®iÖn cÇn thiÕt khi sù cè th× 1 m¸y tÝnh ®ñ cho lo¹i I. 2.3. X¸c ®Þnh lo¹i tr¹m ®iÖn trung t©m 2.3.1. Sè l­îng tr¹m biÕn ¸p ph©n s­ëng C¨n cø vµo vÞ trÝ trªn mÆt b»ng, c«ng suÊt tiªu thô vµ quy m« s¶n xuÊt cña nhµ m¸y quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän vÞ trÝ ®Æt tr¹m ph©n phèi ®iÖn trung t©m (PPTT) ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p t¹i c¸c ph©n x­ëng. Toµn nhµ m¸y cã 9 ph©n x­ëng vµ phßng ban. C¨n cø vµo c«ng suÊt, vÞ trÝ vµ c«ng suÊt ®Þnh s½n cña MBA, quyÕt ®Þnh ®Æt TTBA ph©n x­ëng nh­ sau: Tr¹m BA1: Ph©n x­ëng c¬ khÝ vµ ph©n x­ëng dËp (STT1 vµ 2) Tr¹m BA2: Ph©n x­ëng l¾p r¸p sè 1 (STT3) Tr¹m BA3: Ph©n x­ëng l¾p r¸p sè 2 (STT4) Tr¹m BA4: Ph©n x­ëng SCCK (STT5) Phßng thÝ nghiÖm trung t©m (STT6) Phßng thiÕt kÕ (STT9) Tr¹m BA5: Phßng thùc nghiÖm (STT7) Tr¹m b¬m (STT8) C¸c tr¹m BA4 vµ BA5 thuéc diÖn hé ®­îc cÊp ®iÖn lo¹i III nªn ®Æt mét m¸y biÕn ¸p. C¸c tr¹m BA dïng lo¹i tr¹m kÒ ®Ó gi¶m ®Çu t­ , c¸c MBA chän dïng l¹o ®­îc chÕ t¹o t¹i ViÖt Nam ®Ó kh«ng ph¶i hiÖu chØnh nhiÖt ®é. 2.4. X¸c ®Þnh c«ng suÊt cho MBA c¸c tr¹m C«ng thøc sö dông - Tr¹m 1 m¸y: S®mB ≥ Stt - Tr¹m 2 m¸y: S®mB ≥ Stt/1.4 Trong ®ã 1.4 lµ hÖ sè qu¸ t¶i. Chó ý: HÖ sè qu¸ t¶i phô thuéc thêi tian qu¸ t¶i lÊy Kqt = 1.4 lµ øng víi ®iÒu kiÖn. Thêi gian qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 5 nhµy 5 ®ªm, mçi ngµy qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 6 tiÕng. NÕu kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn ph¶i tra sæ tay. Trong tr­êng hîp phô t¶i cã tØ lÖ % phô t¶i lo¹i III th× ¸p dông c«ng thøc (gi¶m ®Çu t­). S®mB ≥ %®éng lùc x Stt/1.4 2.4.1. Chän c«ng suÊt MBA tr¹m B1: Tr¹m B1 cÊp ®iÖn cho PX tiÖn c¬ khÝ vµ PX dËp (STT 1 vµ 2). Tr¹m ®Æt 2 MBA nªn: S®mB ≥ Stt/1.4 = (2215 + 1273)/1.4 = 2491 (kVA) Chän dïng 2 MBA 2500 (kVA) do c«ng ty TB§ §«ng Anh chÕ t¹o. 2.4.2. Chän c«ng suÊt MBA tr¹m B2 Tr¹m B2 cÊp ®iÖn cho PX l¾p r¸p sè 1 (STT 3). S®mB ≥ Stt/1.4 = 630/1.4 = 450 (kVA) Chän dïng 2 MBA 500 (kVA) do c«ng ty TB§ §«ng Anh chÕ t¹o. 2.4.3. Chän c«ng suÊt MBA tr¹m B3 Tr¹m B3 cÊp ®iÖn cho PX l¾p r¸p sè 2 (STT 5) S®mB ≥ Stt/1.4 = 1027/1.4 = 734 (kVA) Chän dïng 2 MBA 750 (kVA) do c«ng ty TB§ §«ng Anh chÕ t¹o. 2.4.4. Chän c«ng suÊt MBA tr¹m B4 Tr¹m B4 cÊp ®iÖn cho PXSCCK Phßng TNTT vµ Phßng ThiÕt KÕ, do vËy thuéc hé lo¹i III. Stt = 866 (kVA) Chän dïng 1 MBA 1000 (kVA) do c«ng ty TB§ §«ng Anh chÕ t¹o. 2.4.5. Chän c«ng suÊt MBA tr¹m B5 Tr¹m B5 cÊp ®iÖn cho Phßng thùc nghiÖm vµ tr¹m b¬m, do vËy thuéc hé lo¹i III. Stt = 1051 (kVA) Chän dïng 1 MBA lo¹i 1250 (kVA) do c«ng ty TB§ §«ng Anh chÕ t¹o. STT Tªn Ph©n X­ëng Tªn tr¹m Stt(kVA) S®BA (kVA) Sè l­îng MBA 1 PX TiÖn c¬ khÝ B1 3488 2500 2 2 PX DËp 3 PX L¾p r¸p sè 1 B2 630 450 2 4 PX L¾p r¸p sè 2 B3 1027 750 2 5 PX SCCK B4 866 400 1 6 P. ThÝ nghiÖm TT 9 P. ThiÕt kÕ 7 P. Thùc nghiÖm B5 1051 1250 1 8 Tr¹m b¬m 2.5. Ph­¬ng ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸p Nhµ m¸y thuéc hé lo¹i I. §­êng d©y tõ TBATG vÒ TPPTT nhµ m¸y dïng lé kÐp trªn kh«ng. Do tÝnh chÊt quan träng cña c¸c ph©n x­ëng nªn m¹ng cao ¸p trong nhµ m¸y dïng lé kÐp ®i ngÇm theo c¸c tuyÕn giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o mÜ quan vµ an toµn, dÔ thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ vµ xö lý sù cè. C¸c hé lo¹i III ®­îc cÊp ®iÖn liªn th«ng tõ TBA ph©n x­ëng chÝnh. C¨n cø vµo vÞ trÝ cña c¸c TBa ph©n x­ëng vµ tr¹m PPTT trªn mÆt b»ng ®Ò ra 2 ph­¬ng ¸n cÊp ®iÖn nh­ sau: Ph­¬ng ¸n 1: C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®­îc cÊp ®iÖn trùc tiÕp tõ tr¹m PPTT. Ph­¬ng ¸n 2: C¸c tr¹m biÕn ¸p xa tr¹m PPTT ®­îc lÊy ®iÖn liªn th«ng qua c¸c tr¹m BAPX ë gÇn TPPTT. §­êng d©y cung cÊp tõ tr¹m BATG vÒ tr¹m PPTT cña nµh m¸y dµi 2.5 km sö dông ®­êng d©y trªn kh«ng d©y nh«m lo· thÐp lé kÐp. Nhµ m¸y lµ hé tiªu thô ®iÖn 3 pha. Tra PLI.4 (TKC§) cã Tmax > 5000 h/n¨m (Thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt). Víi gi¸ trÞ cña Tmax tra ë B¶ng 2.10 (TrÞ sè mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ – ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn) ®­îc Jkt = 1 Inm = STTnm/2 x x U®m = 5793/2 x x35 = 168 (A) TiÕt diÖn d©y cao ¸p: Fkt = Inm/Jkt = 168/1 = 168 (mm2) Tra b¶ng chän d©y ta chän ta chän lo¹i ®­êng d©y kh«ng AC – 185 Tra phô lôc VI.1 víi lo¹i d©y AC-185 ta cã Icp = 515 (A) KiÓm tra d©y chän theo ®iÒu kiÖn dßng sù cè khi ®øt mét d©y cßn mét d©y chuyÓn t¶i toµn bé c«ng suÊt. Isc = 2 x Inm = 2 x 168 = 336 (A) Isc = 336 < Icp = 515 (A) KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ ph¸t nãng: DU = (Pnm x R + Qnm x X)/U®m ≤ DUcp DUcp = 5%U®m = 1750 (V) Tra PLV.3 ta cã: Ro = 0.17 W/km Xo = 0.4 W/km Kho¶ng c¸ch tõ TBATG ®Õn TPPTT lµ 2.5 km DU = (4249 x 0.17 x 2.5 + 3938 x 0.4 x 2.5)/2 x 10 = 287 (V) Þ DU = 287 < DUcp = 500 (V) Tho¶ m·n yªu cÇu. 2.5.1. So s¸nh kinh tÕ, kü thuËt 2 ph­¬ng ¸n Do hai ph­¬ng ¸n cÊp ®iÖn cã chung ®­êng cÊp ®iÖn tõ TBATG ®Õn TPPTT nhµ m¸y nªn kh«ng tÝnh so s¸nh phÇn nµy chØ tÝnh to¸n so s¸nh hai m¹ng cÊp ®iÖn tõ TPPTT ®Õn c¸c tr¹m BAPX. C¸c ®­êng d©y liªn th«ng tõ TBAPX chÝnh ®Õn c¸c hé lo¹i III hai ph­¬ng ¸n gièng nhau nªn khi tÝnh to¸n ®Ó so s¸nh kh«ng kÓ ®Õn. 8 4 1 2 7 6 5 9 3 S¬ ®å m¹ng cao ¸p ph­¬ng ¸n 1 8 4 1 2 7 6 5 9 3 S¬ ®å m¹ng cao ¸p ph­¬ng ¸n 2 a/ TÝnh to¸n kinh tÕ ph­¬ng ¸n 1: Chän c¸p tõ TPPTT ®Õn B1: Imax = SttB1/2 x x 10 = 3488/2 x x 10 = 100.7 (A) Víi c¸p ®ång cã Tmax = 5000 (h). Tra b¶ng ®­îc Jkt = 2.7 Fkt = Imax/Jkt = 100.7/2.7 = 37.3 (mm2) Chän c¸p XLPE ®ai thÐp do nhËt chÕ t¹o Þ 2XLPE (3x50) Chän c¸p tõ TPPTT ®Õn B2 ImaxB2 = SttB2/2 x x 10 = 630/2 x x 10 = 18 (A) Víi c¸p ®ång cã Tmax = 5000 (h). Tra b¶ng ®­îc Jkt = 2.7 Fkt = Imax/Jkt = 18/2.7 = 6.7 (mm2) Þ chän dïng 2XLPE (3x50) Chän c¸p tõ TPPTT ®Õn B3 ImaxB3 = SttB3/2 x x 10 = 1027/2 x x 10 = 29.6 (A) Víi c¸p ®ång cã Tmax = 5000 (h). Tra b¶ng ®­îc Jkt = 2.7 Fkt = Imax/Jkt = 29.6/2.7 = 11 (mm2) Þ chän dïng 2XLPE (3x50) Chän c¸p tõ TPPTT ®Õn B4 ImaxB4 = SttB4/2 x x 10 = 866/2 x x 10 = 25 (A) Víi c¸p ®ång cã Tmax = 5000 (h). Tra b¶ng ®­îc Jkt = 2.7 Fkt = Imax/Jkt = 25/2.7 = 9.3 (mm2) Þ chän dïng 1XLPE (3x50) Chän c¸p tõ TPPTT ®Õn B5 ImaxB5 = SttB5/2 x x 10 = 30.3/2 x x 10 = 11.2 (A) Víi c¸p ®ång cã Tmax = 5000 (h). Tra b¶ng ®­îc Jkt = 2.7 Fkt = Imax/Jkt = 11.2/2.7 = 4.1 (mm2) Þ chän dïng 1XLPE (3x50) B¶ng 5.1: KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p 10 kV ph­¬ng ¸n I STT §­êng c¸p F (mm2) L (m) ®¬n gi¸ (®/m) Thµnh tiÒn 1 bé Tæng 1 TPPTT-B1 50 75 200 000 15 000 000 27 000 000 2 TPPTT-B2 50 200 200 000 40 000 000 72 000 000 3 TPPTT-B3 50 125 200 000 25 000 000 45 000 000 4 TPPTT-B4 50 75 200 000 15 000 000 15 000 000 5 TPPTT-B5 50 150 200 000 20 000 000 30 000 000 Tæng 189 000 000 X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông (DP) ph­¬ng ¸n 1: (DP) = S2/U2 x R x 10-3 (kW) R = Ro x l Trong ®ã: Ro: Tra theo tiÕt diÑn c¸p F ë PLV.9 (TKC§) l: chiÒu dµi c¸p (km). Rlé kÐp = R/2 Tæn thÊt DP trªn ®o¹n TPPTT-B1 R = Ro.l = 0.494 x 0.075/2 = 0.0185 (W) DP1 = 34882/102 x 0.0185 x 10-3 = 0.13 (kW) Tæn thÊt DP trªn ®o¹n TPPTT-B2 R = Ro.l = 0.494 x 0.2/2 = 0.0494 (W) DP2 = 6302/102 x 0.0494 x 10-3 = 0.012 (kW) Tæn thÊt DP trªn ®o¹n TPPTT-B3 R = Ro.l = 0.494 x 0.125/2 = 0.062 (W) DP3 = 10272/102 x 0.062 x 10-3 = 0.065 (kW) Tæn thÊt DP trªn ®o¹n TPPTT-B4 R = Ro.l = 0.494 x 0.075/2 = 0.037 (W) DP4 = 8662/102 x 0.037 x 10-3 = 0.028 (kW) Tæn thÊt DP trªn ®o¹n TPPTT-B5 R = Ro.l = 0.494 x 0.15/2 = 0.074 (W) DP5 = 10512/102 x 0.074 x 10-3 = 0.082 (kW) B¶ng 5.2: KÕt qu¶ tÝnh DP PA1. §­êng c¸p F (mm2) L (m) DP (kW) TPPTT-B1 50 75 2.25 TPPTT-B2 50 200 0.012 TPPTT-B3 50 125 0.065 TPPTT-B4 50 75 0.028 TPPTT-B5 50 150 0.082 Céng 2.437 Tæng chi phÝ hµng n¨m cña ph­¬ng ¸n 1: Z = (avh + atc) x K + C x DA Trong ®ã: K: sè vèn ®Çu t­ C: ®¬n gi¸ DA = DP x (Tæn thÊt ®iÖn n¨ng) = (0.124 +10-4 x Tmax)2 x 8760 Tra b¶ng: avh = 0.1 (HÖ sè vËn hµnh) atc = 0.2 (HÖ sè thu håi vèn tiªu chuÈn) C = 1000 ®/kW. TÝnh = (0.124 +10-4 x 5000)2 x 8760 = 3411 DA = DP x = 2.437 x 3411 = 8313 (kW/h) Z = (0.2 + 0.1) x 189000000 + 1000 x 8313 = 64000000 (®) b/ TÝnh to¸n kinh tÕ ph­¬ng ¸n 2 Chän c¸p tõ TPPTT ®Õn B1: Imax = SttB1B2/2 x x 10 = 4118/2 x x 10 = 119 (A) Víi c¸p ®ång cã Tmax = 5000 (h). Tra b¶ng ®­îc Jkt = 2.7 Fkt = Imax/Jkt = 119/2.7 = 44 (mm2) Þ chän dïng 2XLPE (3x50) Chän c¸p tõ B1 ®Õn B2 Imax = SttB2/2 x x 10 = 630/2 x x 10 = 18 (A) Víi c¸p ®ång cã Tmax = 5000 (h). Tra b¶ng ®­îc Jkt = 2.7 Fkt = Imax/Jkt = 18/2.7 = 6.7 (mm2) Þ chän dïng 2XLPE (3x50) Chän c¸p tõ TPPTT ®Õn B3 ImaxB3 = SttB3B5/2 x x 10 = 2078/2 x x 10 = 60 (A) Víi c¸p ®ång cã Tmax = 5000 (h). Tra b¶ng ®­îc Jkt = 2.7 Fkt = Imax/Jkt = 60/2.7 = 22 (mm2) Þ chän dïng 2XLPE (3x50) Chän c¸p tõ TPPTT ®Õn B4 Imax = SttB4/2 x x 10 = 866/2 x x 10 = 25 (A) Víi c¸p ®ång cã Tmax = 5000 (h). Tra b¶ng ®­îc Jkt = 2.7 Fkt = Imax/Jkt = 25/2.7 = 9.3 (mm2) Þ chän dïng 1XLPE (3x50) Chän c¸p tõ B3 ®Õn B5 ImaxB5 = SttB5/2 x x 10 = 30.3/2 x x 10 = 11.2 (A) Víi c¸p ®ång cã Tmax = 5000 (h). Tra b¶ng ®­îc Jkt = 2.7 Fkt = Imax/Jkt = 11.2/2.7 = 4.1 (mm2) Þ chän dïng 1XLPE (3x50) B¶ng 5.2: KÕt qu¶ chän c¸p 110/10 kW ph­¬ng ¸n 2 §­êng c¸p F (mm2) L (m) §¬ngi¸ (®/m) Thµnh tiÒn 1 bé Tæng TPPTT-B1 50 75 200 000 15 000 000 27 000 000 B1-B2 50 175 200 000 35 000 000 63 000 000 TPPTT-B3 50 125 200 000 25 000 000 45 000 000 B3-B5 50 110 200 000 20 000 000 20 000 000 TPPTT-B4 50 75 200 000 15 000 000 15 000 000 Céng 17000 000 X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông (DP) ph­¬ng ¸n 2: (DP) = S2/U2 x R x 10-3 (kW) R = Ro x l Trong ®ã: Ro: Tra theo tiÕt diÑn c¸p F ë PLV.9 (TKC§) l: chiÒu dµi c¸p (km). Rlé kÐp = R/2 Tæn thÊt DP trªn ®o¹n TPPTT-B1 (§o¹n cã hai c«ng suÊt ch¹y qua) R = Ro.l = 0.494 x 0.075/2 = 0.0185 (W) DP = 41182/102 x 0.0185 x 10-3 = 3.1 (kW) Tæn thÊt DP trªn ®o¹n B1-B2 R = Ro.l = 0.494 x 175 x 10-3 /2 = 0.043 (W) DP = 6302/102 x 0.043 x 10-3 = 0.017 (kW) Tæn thÊt DP trªn ®o¹n TPPTT-B3 R = Ro.l = 0.494 x 0.125/2 = 0.062 (W) DP = 20782/102 x 0.062 x 10-3 = 0.025 (kW) Tæn thÊt DP trªn ®o¹n B3-B5 R = Ro.l = 0.494 x 0.110/2 = 0.054(W) DP4 = 10512/102 x 0.054 x 10-3 = 0.06 (kW) Tæn thÊt DP trªn ®o¹n TPPTT-B4 R = Ro.l = 0.494 x 0.075/2 = 0.0.037 (W) DP = 8662/102 x 0.037 x 10-3 = 0.028 (kW) B¶ng 5.3 KÕt qu¶ tÝnh DP ph­¬ng ¸n 2 §­êng c¸p F (mm2) L (m) DP (kW) TPPTT-B1 50 75 3.1 B1-B2 50 175 0.17 TPPTT-B3 50 125 0.27 B3-B5 50 110 0.06 TPPTT-B4 50 75 0.028 Céng 3.475 Tæng chi phÝ hµng n¨m cña ph­¬ng ¸n 1: Z = (avh + atc) x K + C x DA Trong ®ã: K: sè vèn ®Çu t­ C: ®¬n gi¸ DA = DP x (Tæn thÊt ®iÖn n¨ng) = (0.124 +10-4 x Tmax)2 x 8760 Tra b¶ng: avh = 0.1 (HÖ sè vËn hµnh) atc = 0.2 (HÖ sè thu håi vèn tiªu chuÈn) C = 1000 ®/kW. TÝnh = (0.124 +10-4 x 5000)2 x 8760 = 3411 DA = DP x = 3.475 x 3411 = 11853.2 (kW/h) Z = (0.2 + 0.1) x 170000000 + 1000 x 11853.2 = 62850000 (®) Theo b¶ng trªn ta thÊy 2PA ®ång kinh tÕ Dùa vµo chØ sè DY = C x DA ta thÊy PA1 nhá h¬n. Ngoµi ra víi PA1 dÔ söa ch÷a h¬n. Do v¹y ta chän PA1 2.6. Lùa chän s¬ ®å TPPTT vµ tr¹m BAPX 2.6.1 C¨n cø vµo quy m« cña nhµ m¸y QyÕt ®Þnh chän hÖ thèng tranh gãp ph©n ®o¹n. Trong hÖ thèng cã ®Æt (CSV) ®Ó chèng sÐt ®¸nh tõ ngoµi ®­êng d©y truyÒn vµo tr¹m (do dïng d©y trªn kh«ng). Ngoµi ra cßn ®Æt m¸y biÕn ¸p 3 cu«n d©y (do dïng ®iÖn ¸p 10 kV) trªn mçi ph©n ®o¹n thµnh gãp (trung tÝnh c¸ch ®iÖn). Trong ®ã cuén tam gi¸c hë cña MBA ®o l­êng dïng ®Ó p¸ht hiÖn dßng ch¹m ®Êt mét pha. MBA ®o l­êng (BU) dïng biÕn ®æi ®iÖn ¸p 10 (kV) suèng 100 V vµ 100/ ®Ó cÊp ®iÖn ¸p cho c¸c m¹ch ®o l­êng b¶o vÖ, c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. Gi÷a hai ph©n ®o¹n thµnh gãp l¾p ®Æt m¸y c¾t liªn l¹c (MCLL). Th«ng th­êng MCLLth­êng më ®Ó cho trÞ sè dßng ng¾n n¹ch trªn thµnh gãp gi¶m ®i mét nöa nh»m chän m¸y c¾t vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c rÎ tiÒn h¬n. Nh­ng víi tr­êng hîp phô t¶i hai ph©n ®o¹n thanh gãp ph©n bè kh«ng ®Òu th× ph¶i vËn hµnh MCLL ë t¹ng th¸i th­êng ®ãng. Do c«ng suÊt cña c¸c tr¹m BAPX cã c«ng suÊt lín trªn 750kVA nªn m¹ch vµo vµ ra trªn ph©n ®o¹n thanh gãp dïng m¸y c¾t hîp bé ®Ó ®¶m b¶o lµm viÖc an toµn vµ tin cËy h¬n c¸c m¸y c¾t phô t¶i. §Ó b¶o vÖ MBA ®o l­êng ta sö dông cÇu ch× cho 2 m¸y ë trªn 2 ph©n ®o¹n thanh gãp. C¨n cø vµo ph­¬ng ¸n ®· lùa chän di d©y m¹ng cao ¸p nªn phÝa m¹ch ra trªn tanh gãp ph©n ®o¹n l¾p ®Æt 4 m¸y c¾t hîp bé. Chän dïng c¸c t¶i hîp bé cña h·ng SIEMENS cã hÖ thèng thanh ®Æt s½n B¶ng 2.6 Th«ng sè m¸y c¾t ®Æt t¹i tr¹m PPTT. (Th«ng sè t¶i hîp bé) Tµi liÖu: ThiÕt kÕ c¸p ®iÖn PLIII.2 (trang 262) Lo¹i tñ C¸ch ®iÖn I®m (T.C¸i) (A) I®m nh¸nh (A) In max (kA) I n 3s(kA) 8DA10 SF6 3150 2500 110 40 2.6.2 Chän s¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng Do cc¸c tr¹m biÕn ¸p PX fÇn TPPTT phÝa cao ¸p vµ h¹ ¸p kh«ng dïng ®­êng d©y trªn kh«ng nªn kh«ng cÇn ®Æt van chèng sÐt. PhÝa cao ¸p dÆt dao c¸ch ly vµ cÇu ch×, lµm nhiÖm vô cho viÖc kiÓm tra b¶o d­ìng söa ch÷a, cÇu ch× b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ qu¸ dßng cho MBA. Do dao c¸ch ly kh«ng cã bé phËn dËp hå quang nªn kh«ng cho phÐp ®ãng c¾t khi mang t¶i. Tuy nhiªn cã thÓ cho phÐp ®ãng c¾t kh«ng t¶i m¸y BA khi c«ng suÊt m¸y kh«ng qu¸ lín (nhá h¬n 1000 kVA) PhÝa h¹ ¸p ®Æt ¸p t« m¸t tæng vµ c¸c ¸p t« m¸t nh¸nh (víi hÖ thèng chän dïng tÊt c¶ c¸c tr¹m lµ hai m¸y nªn mçi tr¹m ®Æt thªm mét ¸p t« m¸t ph©n ®o¹n gi÷a chia thµnh c¸i ph©n ®o¹n) S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p hai m¸y Trªn mçi s¬ ®å A tæng vµ ALL ®Æt trong mét tñ riªng: AT lµm nhiÖm vô qu¸ t¶i cho BA vµ b¶o vÖ ng¾n m¹ch cho tanh c¸i h¹ ¸p thanh cã h¹ ¸p cã nhiÖm vô nh©n ®iÖn tõ BA vµ ph©n phèi cho c¸c tuyÕn h¹ ¸p qua c¸c Aptomat nh¸nh. Aptomat nhanh dïng ®Ó thao t¸c ®ãng, c¾t ®iÖn b¶o vÖ ng¾n m¹ch. Th«ng sè kü thuËt tñ ®Çu vµo TBAPX Lo¹i tñ C¸ch ®iÖn Lo¹i tr¹m I®m (T.c¸i) I®m (nh¸nh) In x kDmax 8DB10 SF6(2HTTG) 2HTTG(3150) 3150.0 2500 110 C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng (dïng lo¹i 2 m¸y) ®Æt 5 tñ trong ®ã hai tñ ®Æt Aptomat tæng 2 tñ ®Æt ¸p t« m¸t nh¸nh vµ mét tñ ®Æt ¸p t« m¸t ph©n ®o¹n (liªn l¹c) (phÝa c¸p ®Æt dao cÇu ch×) Cô thÓ chän ¸p t« m¸t nh­ sau: B¶ng 2.8 Th«ng sè kü thuËt c¸c biÕn ¸p ®· chän C«ng suÊt (kVA) U®m (kV) Tæn hao (W) Io (%) T.L­îng D©y (L) T.bé §iÖn ¸p N.m¹ch Un% KÝch th­íc DRC Kh«ng t¶i Cã t¶i 1600 35/0.4 2430 18600 1.0 1810 5990 5990 6 1250 35/0.4 1810 14100 1.2 1550 5310 5310 6 1000 35/0.4 1720 11000 1.3 1500 4820 1820 6 750 35/0.4 1360 6780 1.4 970 4100 4100 5.5 Tµi liÖu: Sæ tay lùa chän vµ tra cøu thÕit bÞ ®iÖn tõ 0.4 ®Õn 500 (kW), trang 32/ Dßng lín nhÊt qua (biÕn ¸p) ¸p t« m¸t tæng m¸y 2500 (kVA) Imax = 2500/ x 0.4 = 3608 Ta chän lo¹i M40 do Merlin Gerin chÕ t¹o Dßng lín nhÊt qau ¸p t« m¸t tæng cña m¸y 500 (kVA) Imax = 500/ x 0.4 = 722 Ta chän lo¹i M08 do Merlin Gerin chÕ t¹o Dßng lín nhÊt qau ¸p t« m¸t tæng cña m¸y 750 (kVA) Imax = 750/ x 0.4 = 1083 Ta chän lo¹i M12 do Merlin Gerin chÕ t¹o Dßng lín nhÊt qau ¸p t« m¸t tæng cña m¸y 1250 (kVA) Imax = 1250/ x 0.4 = 1804 Ta chän lo¹i M20 do Merlin Gerin chÕ t¹o B¶ng 2.10 ¸p t« m¸t tæng trong c¸c tr¹m BAPX do Merlin Gerin chÕ t¹o T.Tr¹m Lo¹i A Sè l­îng Sè cùc I®m (A) U®m(VA) In (kA) B1 (2 x 2500 kVA) M40 3 3-4 4000 690 75 B2 (2 x 500kVA) M80 3 3-4 800 690 40 B3 (2 x 750 kVA) M12 3 3-4 1200 690 40 B4, B5 (1250kVA) M20 1 3-4 2000 690 55 2.6.3. TÝnh to¸n ng¾n m¹ch kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®· chän. a/ TÝnh ng¾n m¹ch TPPTT vµ TBAPX CÇn tÝnh ng¾n m¹ch (N1) t¹i thanh c¸i tr¹m PPTT ®Ó diÓm tra m¸y c¾t, thanh gãp vµ tÝnh ng¾n m¹ch (N2) t¹i phia cao ¸p tr¹m BAPX ®Ó kiÓm tra c¸p vµ tñ cao ¸p cña c¸c tr¹m. B¶ng 2.11 Th«ng sè ®­êng d©y trªn kh«ng vµ c¸p cao ¸p §­êng d©y F (mm2) L (km) Ro (W/km) Xo (W/km) R ((W) X (W) BATG-PPTT 185 2.5 0.17 0.4 0.425 1 PPTT-B1 50 0.075 0.494 0.137 0.0185 0.0103 PPTT-B2 16 0.2 0.47 0.137 0.147 0.0274 PPTT-B3 25 0.125 0.927 0.137 0.0579 0.0171 PPTT-B4 25 0.075 0.927 0.137 0.0695 0.0103 PPTT-B5 25 0.15 0.927 0.137 0.139 0.021 V× kh«ng biÕt kÕt cÊu l­íi ®iÖn quèc gia nªn kh«ng tÝnh ®­îc tæng trë cña hÖ thèng. §Ó tÝnh ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p nhµ m¸y (Trung ¸p) ta coi nguån c«ng suÊt cÊp cho ®iÓm ng¾n m¹ch lµ c«ng suÊt c¾t ®Þnh møc cña m¸y c¾t ®Çu ®­êng d©y ®Æt t¹i TBATG ta dïng c«ng thøc tÝnh gÇn ®óng Xh (®iÖn kh¸ng) Xh = U2tb/Sc®m Trong ®ã Utb: ®iÖn ¸p trung b×nh cña l­íi (víi l­íi 10kV) Utb = 10 x 1.05 = 10.5 (kV) Sc®m: C«ng suÊt c¾t N cña m¸y c¾t Tr­êng hîp trªn l­íi dïng m¸y c¾t cña liªn x« cò mÊt mÊt ca ta log th×: Sc®m = (250 ®Õn 300) (kVA) TrÞ sè dßng ng¾n m¹ch (xoay chiÒu 3 pha) In = Utb/ x Zn Zn: tæng trë ng¾n m¹hc tú nguån ®Õn ®iÓm ng¾n m¹ch Z = (W) R = Ro x l (W) X = Xo x l (W) Ro, Xo: ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng ®­êng d©y (1km) W/km l: chiÒu d¹i ®­êng d©y (km) S¬ ®å thay thÕ In = In = Utb/ x Zn = Utb/ Zn: tæng trë ng¾n m¹hc tú nguån ®Õn ®iÓm ng¾n m¹ch IxkN = x 1.8 x In (A) Xht = Utb/Sc®m = 10.5/250 = 0.441 (W) Dßng ng¾n m¹ch N1 t¹i tr¹m PPTT In = Utb/ x Zn = 10.5// = 4.035 (kA) IxkN1 = x 1.8 x In = x 1.8 x 4.035 = 10.3 (A) Dßng ng¾n m¹ch N2 t¹i tr¹m B1 In = Utb/ x = 10.5/ = 4 (kA) IxkN1 = x 1.8 x In = x 1.8 x 4 = 10.2 (A) B¶ng 2.12 KÕt qu¶ tÝnh dßng ng¾n m¹ch §­êng d©y In (kA) Ixk (kA) TPPTG-TPPTT 4.035 10.3 TPPTT-B1 4 10.2 PPTT-B2 3.9 9.93 PPTT-B3 3.9 9.93 PPTT-B4 3.9 9.93 PPTT-B5 3.9 9.93 Tõ b¶ng kÕt qu¶ tÝnh ng¾n m¹ch so s¸nh víi th«ng sè tñ cña m¸y c¾t cña TPPTT (vµ TBAPX) ta thÊy m¸y c¾t vµ thanh gãp cã kh¶ n¨ng æn ®Þnh dßng lín h¬n rÊt nhiÒu dßng ng¾n m¹ch. KiÓm tra c¸p: Víi c¸p chØ cÇn kiÓm tra víi tuyÕn c¸p cã dßng lín nhÊt F = 50mm ≥ 10.2 x 6 x = 43.3 (mm2) Nh­ vËy chän c¸p 50 mm2 cho c¸c tuyÕn lµ ®¶m b¶o Ch­¬ng III. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ (SCCK) Ph©n x­ëng SCCK cã diÖn tÝch 1200 m2 víi trªn 50 thiÕt bÞ m¸y dïng ®iÖn cã c«ng suÊt tÝnh to¸n S = 547 (kVAr) kÓ c¶ chiÕu s¸ng. C¸c thiÕt bÞ ®­îc chia thµnh 6 nhãm ®· ®­îc tÝnh ®Õn tõ ch­¬ng I. §Ó cÊp ®iÖn cho c¸c m¸y trong ph©n x­ëng ta chän ®Æt mét tñ ph©n phèi nhËn ®iÖn tõ tr¹m BAPX ®Ó cÊp ®iÖn cho 6 tñ ®éng lùc (t­¬ng øng 5 nhãm thiÕt bÞ) vµ mét tñ dïng cÊp ®iÖn phôc vô riªng cho chiÕu s¸ng. §Æt t¹i tñ cña TBAPX mét ¸p to m¸t ®Çu nguån (®· chän s¬ ®å ë ch­¬ng II) Tñ ph©n phèi cña x­ëng ®Æt mét ¸p to m¸t tæng vµ 6 ¸p to m¸t nh¸nh cÊp ®iÖn cho c¸c tñ ®éng lùc vµ tñ chiÕu s¸ng. Tñ ®éng lùc ®­îc cÊp ®iÖn b»ng c¸p h×nh tia nguån vµo ®Æt dao c¸ch ly-cÇu ch×. C¸c nh¸nh ra thiÕt bÞ ®Æt cÇu ch×. Trªn mçi ®éng c¬ cña c¸c m¸y c«ng cô ®­îc ®iÒu khiÕn b»ng mét khëi ®éng tõ (g¾n s½n trªn m¸y) trªn c¸c khëi ®éng tõ anú cã r¬ le nhiÖt ®Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i cßn c¸c cÇu ch× trªn tñ ®éng lùc chñ yÕu b¶o vÖ qu¸ ng¾n m¹ch vµ ®ång thêi lµm dù phßng cho b¶o vÖ qu¸ t¶i cña khëi ®éng tõ trªn m¸y. 3.1. Chän c¸p tõ TBA vÒ tñ ph©n phèi ph©n x­ëng Ipx = Spx/ x U®m = 547/ x 0.38 = 831 (A) Tra b¶ng 4.11 sæ tay lùa chän vµ tra cøu TB§ Chän c¸p ®ång pha ¸p 1 lâi c¸ch ®iÖn PVC do Cadivi chÕ t¹o Cæ tÝch ®iÖn CVV500 (mm2) Icp = 684 (A) 3.2. chän ¸p to m¸t ®Çu nguån t¹i tr¹m biÕn ¸p Tra PLIV.3 trang 283 thiÕt kÕt cÊp ®iÖn Chän lo¹i C1001N cã I®m = 1000 (A) do Merlin Gerim chÕ t¹o 3.3. Chän tñ ph©n phèi ph©n x­ëng Tra PLIV.17 trang 291 thiÕt kÕ cÊp ®iÖn Chän tñ ph©n phèi do ABB chÕ t¹o cã I®m = 5000A Chän ¸p to m¸t tæng C1001N (gièng ®µu nguån) Chän ¸p to m¸t nh¸nh: do c¸c nhãm thiÕt bÞ vµ chiÕu s¸ng cã Ittmax gÇn b»ng 300 (A). Tra PL IV.6 chän 6 ¸p t« m¸t lo¹i: SA 404H do NhËt chÕ t¹o cã I®m = 300 (A) B¶ng 3.1. Th«ng sè Ap to m¸t ®· chän Lo¹i I®m (A) U®m (V) VÞ trÝ C1001N 1000 690 Nguån C1001N 1000 690 Tæng SA404H 300 380 C¸c nh¸nh 3.4. Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi tíi tñ ®éng lùc C¸c tuyÕn c¸p chän ®i ngÇm riªng nªn khc = 1 3.4.1. Theo ®iÒu kiÖn ph¸t s¸ng khc.Icp ≥ Itt Itt: d×ng tÝnh to¸n Icp: dßng cho phÐp víi tõng lo¹i c¸p khc: hÖ sè hiÓu chØnh 3.4.2 Theo ®iÒu kiÖn b¶o vÖ b»ng ¸p to m¸t Icp ≥ Ikd.nh/1.5 = 1.25. Ia/1.5 Ia: dßng ®Þnh møc cña APTM chän Chän c¸p ®Õn tñ ®éng lùc (§L1) cÊp ®iÖn cho nhãm ThiÕt bÞ 52680 cã Ittmax Itt = 268 (A) Ia = 300 (A) khc x Icp ≥ 1.4615 khc x Icp ≥ 1.25 x 300/1.5 = 250 (A) Tra phô lôc V.12 trang 301 thiÕt kÕ cÊp ®iÖn chän lo¹i c¸p ®ång h¹ ¸p 3 lâi vµ mét trugn tÝnh c¸ch ®iÖn PVC do Lens chÕ t¹o. Lo¹i : 3 x 95 + 50 (mm2) cã Icp = 301 (A) B¶ng kÕt qu¶ chän c¸p tõ TPP – T§L vµ chiÕu s¸ng 3.2 TuyÕn Itt (A) Fc (mm2) Icp (A) PP-§L1 1465 95 301 PP-§L2 159 95 101 PP-§L3 177 95 174 PP-§L4 225 95 174 PP-§L5 268 95 174 PP-§L6 82 95 174 PP-§L7 95 301 3.5. TÝnh ng¾n m¹ch ®Ó kiÓm tra c¸p vµ ¸p to m¸t ®· chän V× tr¹m BA ®Æt t¹i ph©n x­ëng kh¸c kho¶ng c¸ch ®Õn tñ PP lµ 175 m. §Ó tÝnh ng¾n m¹ch h¹ ¸p ta coi tr¹m BAPX lµ nguån lóc nµy tæng tröo hÖ thèng lµ tæng trë TBA TÝnh tæng trë m¸y biÕn ¸p: S®m = 1250 (kVA) DPn = 13.1 (kW) UN = 5% U®m = 11/04 n = 1 (coi m¸y c¾t liªn tôc th­êng ®ãng) Zb = DPn x U2®m x 106/n x S2®mB + Un x U®mB x 104/n x S®mB (mW) Zb = 13.1 x 0.42 x 106/1 x 1250 + j x 5 x 0.42 x 104/ 1250 = 1.341 + j x 6.4 (mW) TÝnh tæng trë c¸p tæng: Tra PL V.19 (TKC§) Ro = 0.494 Xo = 0.137 Zct = 10 x 0.494 + J x 10 x 0.137 = 4.94 + J x 1.37(mW) TÝnh tæng trë ¸p t« m¸t tæng: Tra PL V.14 + 15 (TKC§) trang 290 R1 = 0.25, R2 = 0.12 X = 0.094 Zct = (0.12+0.25) + Jx 0.034 = 0.37 + J0.094(mW) Tæng trë thanh cai cã trÞ sè nhá bá qua Tæng trë c¸p C1: Tra b¶ng 4.11 (sæ tay tra cøu vµ lùa chän) cã Ko = 0.0366 Zc1=0.175x0.0366=0.0064+J Do tæng trë cña c¸p nhá nªn bá qua TrÞ sè dßng ng¾n m¹ch t¹i N1 Z=(1.341+4.94+0.37)+J(6.4+1.37+0.094)=6.651+J7.864 In1 = Utb/=22.4(kA) KÕt luËn: ¸p to m¸t ®· chän cã (Ic) c¾t dßng ng¾n m¹ch lín hoan In tÝnh to¸n nªn tho¶ m·n yªu cÇu. Kh«ng cÇn tÝnh N2 v× ta quyÕt ®Þnh chän A nguån vµ At nh­ ®· kÕt luËn ë trªn B¶ng 3.3: Th«ng sè ¸p to m¸t chän sau khi kiÓm tra NM Lo¹i I®m(A) U®m(V) Ic(kA) VÞ trÝ C1001N 1000 690 25 Nguån C1001N 1000 690 25 Tæng 3.6. Chän c¸c tñ ®éng lùc Tra PLIV. 18 trang 292 chän lo¹i tñ do SIEMEN chÕ t¹o theo s¬ ®å chuÈn ®Çu vµo cÇu dao vµ cÇu ch× vµ ®Çu ra cÇu ch× theo sè thiÕt bÞ t­¬ng ®­¬ng Sè ®Çu ra phô thuéc vµo sè phô t¶i 3.6.1. Chän cÇu dao ®Çu vµo tñ ®éng lùc 1 (nhãm TBI) U®mcd ≥ U®ml® (l®: l­íi ®iÖn) I®mcd ≥ Itt = 146.5 (A) Chän bé cÇu dao vµ cÇu ch× h¹ ¸p do ABB chÕ t¹o (b¶ng 2.3) trang 106 – Tµi liÖu: Sæ tay thiÕt kÕ 0.4-500kV. Lo¹i OESA 400 I®m = 400 (A), U®m=750 (V) a/ Chän cÇu ch× cho tñ §L1 (nhãm thiÕt bÞ 1) C¸c c«ng thøc sö dông CÇu ch× b¶o vÖ mét ®éng c¬ (2 ®iÒu kiÖn) Idc ≥ Itt = Kt. I®m§ (1) Idc ≥ Imm/α = Kmm. I®m§/ α (®k2) Trong ®ã Kt: HÖ sè t¶i cña ®éng c¬ lÊy b»ng 1 Kmm: HÖ sè möo m¸y lÊy b»ng 5 α: HÖ sè vøoi t¶i nhÑ lÊy b»ng 2.5 I®m§ = P®m§/ x U®m x cosφ®m x U®m = 380V cosφ®m = 0.8 = 1 CÇu ch× b¶o vÖ cho 2 ®Õn 3 ®éng c¬ (2 ®iÒu kiÖn) Idc ≥ (1) Idc ≥ (Immmax + )/α (2) CÇu ch× tæng (3 ®iÒu kiÖn ) Idc ≥ Itt Idc ≥ Imm/ α Hai ®iÒu kiÖn nµy lµ ®iÒu kiÖn chän läc tøc lµ CC tæng ch¶y khi cã ng¾n m¹ch trªn thanh t¶i Khi s¶y ra ng¾n m¹ch t¹i ®éng c¬ nµo th× cÇu ch× nh¸nh ®ã lµm viÖc sÏ ®¶m b¶o cho c¸c nh¸nh kh¸c kh«ng bÞ mÊt ®iÖn. V× vËy, quy ­íc ph¶i chän Idc cña cÇu ch× tæng lín h¬n Ýt nhÊt lµ 2 cÊp so víi Idc nh¸nh cã I lín nhÊt. TÝnh d©y ch¶y cho bóa rÌn (sè 2) Idc ≥ Itt = kt x I®m§ = 1x 28/ x 0.8 x 0.38 x 1 = 53 (A) Idc ≥ Imm/ α = 5 x 2.3 /2.5 = 106 (A) Chän cÇu ch× 125 (A) TÝnh d©y ch¶y cho 2 m¸y biÕn ¸p Idc ≥ = 4.4/ x 0.8 x 0.38 + 22/ x 0.8 x 0.38 = 8.4+8.4 = 16.8 Idc ≥ (Immmax + )/α = (8.4 x 5 + 8.4)/2.5 = 20(A) Chän d©y ch¶y 50 (A) vá 100 (A) Chän d©y ch¶y cho m¸y Ðp ma s¸t (8) Idc ≥ Itt = kt x I®m§ = 1x 10/ x 0.8 x 0.38 x 1 = 19 (A) Idc ≥ Imm/ α = 5 x 19 /2.5 = 38 (A) Chän d©y ch¶y 50 (A) vá 100 (A) Chän d©y ch¶y cho qu¹t ly t©m (13) Idc ≥ Itt = kt x I®m§ = 1x 7/ x 0.8 x 0.38 x 1 = 13.3 (A) Idc ≥ Imm/ α = 5 x 13.3 /2.5 = 27 (A) Chän d©y ch¶y 50 (A) vá 100 (A) Chän d©y ch¶y cho lß ®iÖn (9) Idc ≥ Itt = kt x I®m§ = 1x 15/ x 0.8 x 0.38 x 1 = 28 (A) Idc ≥ Imm/ α = 5 x 28 /2.5 = 57 (A) Chän d©y ch¶y 80 (A) vá 100 (A) Chän d©y ch¶y cho lß rÌn (4) Idc ≥ = 4.5/ x 0.8 x 0.38 + 6/ x 0.8 x 0.38 = 8.6+11.4 = 20 Idc ≥ (Immmax + )/α = (11.4 x 5 + 8.6)/2.5 = 26.3(A) Chän d©y ch¶y 50 (A) vá 100 (A) Lùa chän d©y dÉn tõ tñ ®éng lùc ®Õn tõng m¸y Dïng ph­¬ng ph¸p chän tiÕt diÖn d©y theo Icp K1 x K2 x Icp ≥ Itt K1: HÖ sè hiÖu chØnh nhiÖt ®é LÊy =1 K2: HÖ sè hiÖu chØnh nhiÖt ®é kÕ ®Õn sè l­îng c¸p ®i chung lÊy = 1 KiÓm tra d©y chän ®Õn cÇu ch× b¶o vÖ: Icp ≥ Idc/ α (víi m¹ch ®éng lùc α =2,5) TÝnh chän d©y dÉn ®Õn lß ®iÖn KiÓm tra khi b¶o vÖ b»ng cÇu ch× Icp ≥ 80/3= 27(A) Nªn chän c¸p 4G1.5 do Lens chÕ t¹o TÝnh chän d©y dÉn cho bóa rÌn: Icp ≥ Itt = 53 (A) KiÓm tra ®iÒu kiÖn kÕt hîp cÇu ch× b¶o vÖ Icp ≥ Idc/ α = 125/3 =42 (A) Nªn chän c¸p 4G4 do Lens chÕ t¹o TÝnh chän d©y dÉn cho lß rÌn: Itt = 10.5 (A) KiÓm tra ®iÒu kiÖn kÕt hîp cÇu ch× b¶o vÖ Icp ≥ Idc/ α = 50/3 =17 (A) Nªn chän c¸p 4G1.5 do Lens chÕ t¹o KÕt luËn: D©y dÉn tõ tñ ®éng lùc ®Õn c¸c m¸y chän lo¹i 4G1.5 mm2 Icp = 31(A) (do c¸c m¸y cßn l¹i ®Òu cã c«ng suÊt nhá h¬n) TÝnh chän cÇu ch× tæng: Icp ≥ Itt = 146.5 (A) KiÓm tra ®iÒu kiÖn kÕt hîp cÇu ch× b¶o vÖ Icp ≥ Idc/ α = 146.5/3 =293 (A) Nªn chän lo¹i 500/315 (h¬n hai cÊp nh¸nh max) b/ Chän cÇu ch× d©y dÉn cho tñ ®éng lùc 2 Tªn m¸y Bóa h¬i ®Ó rÌn Lß ®iÖn Qu¹t giã Qu¹t lß M¸y mµi s¾c Lß ®iÖn DÇm trôc cß pal¨ng Lß ®iÖn P®m 20 4.5 2.5 2.5 3.2 30 4.85 20 Theo th«ng sè cã trong b¶ng trªn chän c¸c nhãm m¸y sau: Nhãm 1: Lß ®iÖn (20) Nhãm 2: Lß ®iÖn (23), dÇm cß pal¨ng (11), m¸y mµi s¾c Nhãm 3: Bóa h¬i (1), lß rÌn (3) Nhãm 4: Bóa h¬i (1), qu¹t giã (6). qu¹t lß (5) Chän nhãm cã P ®m cao nhÊt lµ nhãm 1 b»ng 30(kW) ®Ó tÝnh ta cã Itt = 57 (A) Idc ≥ Imm/ α = 57 x 5/2.5 =114 (A) Chän d©y ch¶y 125 A , chän cÇu ch× 3NA2 232 – 400/125 KÕt luËn: C¸c tuyÕn kh¸c còng chän cïng lo¹i c¸p 4G10 v× cã c«ng suÊt nhá h¬n Chän cÇu ch× tæng tõ §L2: Icct≥ Itt = 159 (A) Chän lo¹i 3NA2 240- 400/200 c/ Chän cÇu tr× d©y dÉn cho tñ ®éng lùc 3 Chia c¸c thiÕt bÞ trong nhãm thµnh 4 nhãm nhá nh­ sau: Nhãm 1 gåm: M¸y nÐn khÝ (40) 25kW M¸y ®o ®é cøng ®Çu c«n (28) 0.6 kW M¸y mµi s¾c (31) 0.25 kW Cã tæng c«ng suÊt lµ 26.125 kW6 Nhãm 2 gåm: Qu¹t giã sè 14 (50) 17kW M¸y bµo gç (41) 4.5kW M¸y khoan (42) 3.2 kW Nhãm 3 gåm: qu¹t giã sè 9.5 (49) M¸y c­a trßn (47) Nhãm 4 gåm c¸c thiÕt bÞ cßn l¹i. Nhãm 1 cã tæng c«ng suÊt ®Æt b»ng 26.125 kW lµ lín nhÊt nªn ta tÝnh cho nhãm 1, c¸c nhãm cßn l¹i lÊy nh­ nhãm 1 Idc ≥ Itt = P®m/ x 0.8 x 0.38 = 50 (A) Idc ≥ Imm/ α = 50 x 5 /2.5 = 100 (A) VËy chän cÇu tr× lo¹i 3NA2 130 – 200/125 Chän lo¹i c¸p 4G16 do Lens chÕ t¹o d/ Chän cÇu ch× d©y dÉn cho tñ ®éng lùc 4 TÝnh cho thiÕt bÞ cao tÇn (34) cã P®m = 80 kW Idc ≥ Itt = P®m/ x 0.8 x 0.38 = 80/ x 0.8 x 0.38 = 152 (A) Idc ≥ Imm/ α = 152 x 5 /2.5 = 304 (A) VËy chän cÇu tr× lo¹i 3NA3 356 – 500/315 Chän lo¹i c¸p 4G95 do Lens chÕ t¹o TÝnh cho thiÕt bÞ ®o bi vµ cÈu trôc cã pal¨ng (33) Idc ≥ Itt = P®m/ x 0.8 x 0.38 = 24.3/ x 0.8 x 0.38 = 46 (A) Idc ≥ Imm/ α = 46 x 5 /2.5 = 92 (A) VËy chän cÇu tr× lo¹i 3NA2 830 – 200/100 Chän lo¹i c¸p 4G16 do Lens chÕ t¹o e, Chän cÇu ch× ,d©y dÉn cho tñ ®éng lùc 5 TÝnh cho thiÕt bÞ lß hãa cøng linh kiÖn (19) cã P®m = 90 kW Idc ≥ Itt = P®m/ x 0.8 x 0.38 = 90/ x 0.8 x 0.38 = 170 (A) Idc ≥ Imm/ α = 170 x 5 /2.5 = 340 (A) VËy chän cÇu tr× lo¹i 3NA3 354-6 – 500/355 Chän lo¹i c¸p 4G120 do Lens chÕ t¹o TÝnh cho bÓ dÇn (24) vµ bÓ dÇn cã t¨ng nhiÖt (2b) Idc ≥ Itt = P®m/ x 0.8 x 0.38 = 7/ x 0.8 x 0.38 = 14 (A) Idc ≥ Imm/ α = 14 x 5 /2.5 = 28 (A) VËy chän cÇu tr× lo¹i 3NA2 812 – 100/32 Chän lo¹i c¸p 4G1.5 do Lens chÕ t¹o f/ Chän cÇu ch× d©y dÉn cho tñ ®éng lùc 6 TÝnh cho thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt lµ lß ®iÖn ®Ó rÌn (21) cã P®m = 36 kW Idc ≥ Itt = P®m/ x 0.8 x 0.38 = 36/ x 0.8 x 0.38 = 72 (A) Idc ≥ Imm/ α = 72 x 5 /2.5 = 144 (A) VËy chän cÇu ch× lo¹i 3NA2 236 – 400/160 Chän lo¹i c¸p 4G25 do Lens chÕ t¹o g/ Chän cÇu ch× d©y dÉn cho tñ ®éng lùc 7 (chiÕu s¸ng) Chän cÇu ch× lo¹i 3NA2 812 – 100/32 Chän lo¹i c¸p 4G1.5 do Lens chÕ t¹o Ch­¬ng IV. ThiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng söa ch÷a C¬ khÝ Trong c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp hÖ thèng chiÕu s¸ng cã vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng cña s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng, an toµn trong s¶n xuÊt vµ søc kháe cña c«ng nh©n. V× vËy khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: Kh«ng g©y lãa m¾t trùc tiÕp do ph¶n x¹ Kh«ng t¹o ra nh÷ng kho¶ng tèi bëi nh÷ng vËt che. Cã ®é räi ®ång ®Òu T¹o ¸nh s¸ng cµng gÇn víi ¸nh s¸ng tù nhiªn cµng tèt C­êng ®é s¸ng phï hîp víi tõng tÝnh chÊt c«ng viÖc Ph©n x­ëng SCCK cã diÖn tÝch 1200m2 cã c«ng suÊt cÇn sö dông lµ 18kW theo yªu cÇu vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng viÖc chän sö dông bãng sîi ®èt (®· kÓ ®Õn ë phµn 3 cña ch­¬ng 1) Nguån cÊp ®iÖn cho chiÕu s¸ng dïng nguån riªng ®éc lËp víi c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc kh¸c. Tñ chiÕu s¸ng chän dïng nguån riªng ®éc lËp bíi c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc nµy kh«ng dïng dao c¸ch ly vµ cÇu ch× môc ®Ých ®Ó thuËn tiÖn cho xö lý sù cè vµ söa ch÷a b¶o d­ìng. Chän ®Æt tñ ¸nh s¸ng gÇn cöa chÝnh ra vµo ph©n x­ëng ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc vËn hµnh 4.1 C¸c c«ng thøc cÇn sö dông 4.1.1. X¸c ®Þnh ®é treo cao bãng ®Ìn H = h-h1-h2 h: ®é cao cña nhµ x­ëng h1: kho¶ng c¸ch tõ trÇn ®Õn bãng h2: ®é cao vÞ trÝ cÇn lµm viÖc 4.1.2. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn Theo tÝnh chÊt c«ng viÖc ta chän tû sè L/H = 1.8 (theo b¶ng 5.1, thiÕt kÕ cÊp ®iÖn) trong ®ã L lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn 4.1.3. X¸c ®Þnh quang th«ng cña ®Ìn: F= kESZ/ nksd k: hÖ sè sù tr÷ (b¶ng 5.2 TKC§) E: ®é räi (Lx) (b¶ng 5.2 TKC§ trang 34) S: DiÖn tÝch nhµ (m2) Z: hÖ sè tÝnh to¸n (X = 0.8 ®Õn 1.4) n: sè bãng ®Ìn, x¸c ®Þnh sau khi bè trÝ ®Õn trªn mÆt b»ng ksd: hÖ sè sö dông Tõ F tra b¶ng x¸c ®Þng c«ng suÊt bãng ®Ìn 4.1.4 C¸c l­u ý khi thiÕt kÕ Ph©n chia t¶i ®Òu c¸c pha tr¸nh chªnh lÖch ®iÖn ¸p trªn cùc ®Ìn ë ®Çu nguån vµ cuèi nguån. 4.2. X¸c ®Þnh sè l­îng c«ng suÊt bãng ®Ìn 4.2.1 C¸c th«ng sè DiÖn tÝch: 1200m2 Bãng sö dông: Bãng sîi ®èt C«ng suÊt tÝnh to¸n Ptt=18 kW 4.2.2 §é treo cao bãng ®Ìn ChiÒu cao trÇn nhµ h: 4.5 m h1: ®é cao c«ng t¸c: 0.8 m h2: ®é cao c¸ch trÇn: 0.7m H= 4.5-0.8-0.7 = 3m 4.2.3 X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn Tra b¶ng 5.1 TKC§ ®­îc L/H = 1.8 nªn L = 1.8H = 5.4m. Chän L = 5. Víi chiÒu réng nhµ chia lµm 4 d·y ®Ìn c¸ch nhau 5 m c¸ch ®Òu 4 c¹nh t­êng chia lµm 15 hµng Tæng sè bãng ®Ìn = 15 x 4 =60 bãng 4.2.4 X¸c ®Þnh chØ sè phßng φ= a x b/ H(a+b) = 5.3 Tra b¶ng ta ®­îc hÖ sè ksd = 0.48 Tra b¶ng ®­îc hÖ sè dù tr÷. HÖ sè tÝnh to¸n lÊy Z=1 k=1.3 ®é räi E=30 4.2.5 TÝnh quang th«ng cña ®Ìn F = kEXZ/ n x ksd = 2167 (lamen) Tra b¶ng chän bãng 150 W cã lamen = 1722 lamen 4.3 ThiÕt kÕ m¹ng chiÕu s¸ng §Æt riªng tô chiÕu s¸ng tô chiÕu s¸ng ¸p t­êng phßng thùc nghiÖm §iÖn ¸p lÊy tõ tñ ph©n phèi cña x­ëng. Tñ gåm 1 ¸p to m¸t tæng vµ 15 aptom¸t nh¸nh, mçi ¸p to m¸t nh¸nh cÊp cho 4 bãng 4.3.1 Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ®Õn tñ chiÕu s¸ng vµ ¸p tom¸t tæng Ics ≥ Pcs / x U®m= 18/ x0.38 = 27 (A) Chän d©y ®ång 4 lâi PVC c¸ch ®iÖn do Lens chÕ t¹o lo¹i 4G2.5 I= 41 Chän ¸pto m¸t lo¹i C60N do Merlin Gerin chÕ t¹o KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn b¶o vÖ k1 x Icp ≥ 1.25 x Iap/1.5 = 39 (A) Tháa m·n yªu cÇu 4.3.2 Chän ¸p to m¸t vµ c¸c nh¸nh C¸c nh¸nh gièng nhau cÊp ®iÖn cho 4 bãng cã c«ng suÊt 150 x 4 = 600 W Inhanh = 0.6/0.22 = 2.7 (A) Chän ¸p to m¸t 10A do LG chÕ t¹o Chän d©y dÉn lâi ®ång nhiÒu sîi bäc c¸ch ®iÖn do Cadivi chÕ t¹o lo¹i 2 x 1.25mm Ch­¬ng V ThiÕt kÕ l¾p ®Æt tô ®iÖn bï VÊn ®Ò sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng trong c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp cã ý nghÜa to lín ®èi víi nÒn kinh tÕ. HÖ sè c«ng suÊt lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ viÖc sö dông ®iÖn hîp lý hay kh«ng N©ng cao hÖ sè c«ng suÊt lµ mét chñ tr­¬ng l©u dµi g¾n liÒn víi môc ®Ých ph¸t huy hiÖu qu¶ cao nhÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi vµ sö dông ®iÖn n¨ng HÖ sè c«ng suÊt ®­îc n©ng cao cã nh÷ng hiÖu qu¶ sau: Gi¶m ®­îc hÖ sè tæn thÊt c«ng suÊt vµ ®iÖn n¨ng trong m¹ng Gi¶m hÖ sè tæn thÊt trong hÖ thèng ®iÖn T¨ng kh¶ n¨ng truyÒn t¶i cña ®­êng d©y vµ biÕn ¸p T¨ng kh¶ n¨ng ph¸t cña m¸y ph¸t ®iÖn 5.1 C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt 5.1.1 Hîp lý hãa c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt, gi¶m thêi gian ch¹y kh«ng t¶i cña c¸c ®éng c¬, thay thÓ c¸c ®éng c¬ ch¹y non t¶i b»ng c¸c ®éng c¬ cã c«ng suÊt hîp lý 5.1.2 N©ng cao hÖ sè c«ng suÊt b»ng thiÕt bÞ bï ViÖc ®Æt c¸c tô bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®Ó cÊp c«ng suÊt ph¶n kh¸ng theo yªu cÇu cña c¸c hé tiªu thô nhê vËy sÏ gi¶m ®­îc l­îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¶i truyÒn t¶i trªn ®­êng d©y 5.2 C¸c c«ng thøc sö dông tÝnh to¸n X¸c ®Þnh c«ng suÊt vµ vÞ trÝ ®Æt tô bï Qb = P (tgφ1 – tgφ2) VÞ trÝ ®Æt tô bï: vÞ trÝ cã lîi nhÊt vÒ mÆt tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ ®iÖn n¨ng lµ ®Æt tô bï cho tõng ®éng c¬ nh­ng sÏ kh«ng cã lîi vÒ vèn vµ qu¶n lý. V× vËy ®Æt tô ph©n t¸n ë møc ®é nµo cßn phô thuéc vµo cÊu tróc cña hÖ thèng ®Ó ®Æt cho hîp lý Víi nhµ m¸y cã nhiÒu nhµ x­ëng, cã c¸c ph©n x­ëng dïng ®iÖn t­¬ng ®èi ®ång ®Òu vÒ c«ng suÊt, kh«ng cã thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín l¾m nªn ta quyÕt ®Þnh ®Æt tô bï t¹i c¸c tr¹m biÕn ¸p. MÆt kh¸c ngoµi ph©n x­ëng SCCK ra c¸c ph©n x­ëng cßn l¹i ch­a cã cÊu tróc cô thÓ nªn kh«ng thÓ ®Æt tô bï cho tõng ph©n x­ëng ®­îc 5.3 ThiÕt kÕ l¾p ®Æt tô bï cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng §­êng c¸p Lo¹i c¸p F (mm2) L(m) Rc (W) PPTT-B1 2XLPE (3 x 50) 50 75 0.019 PPTT-B2 2XLPE (3 x 50) 50 200 0.099 PPTT-B3 2XLPE (3 x 50) 50 125 0.062 PPTT-B4 1LPE (3 x 50) 50 75 0.037 PPTT-B5 1LPE (3 x 50) 50 150 0.074 5.3.1 TÝnh dung l­îng bï cÇn thiÕt toµn nhµ m¸y: HÖ sè c«ng suÊt toµn nhµ m¸y b»ng 0.73. Pttnm = 4249 kW Qb = Ptt (tgφ1 – tgφ2) tgφ1 = 0.9 tgφ2 = 0.328 Qb = 4249 x (0.9-0.328)= 2430 (kVAr) 5.3.2 TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng toµn nhµ m¸y Rb1 = DPn x U2®m x 103/ S®mB = 6 x 0.42103/2500 = 0.38 (W) Rb2 = DPn x U2®m x 103/ S®mB = 5 x 0.42103/500 = 0.16 (W) Rb3 = DPn x U2®m x 103/ S®mB = 5 x 0.42103/750 = 0.1 (W) Rb4= Rb5 = DPn x U2®m x 103/ S®mB = 6 x 0.42103/1250 = 0.77 (W) B¶ng 5.1 KÕt qu¶ ®iÖn trë c¸c nh¸nh Tªn nh¸nh Rb (W) Rc (W) Ri= Rb (W) +Rc (W) PPTT-B1 0.38 0.019 0.4 PPTT-B2 1.6 0.099 1.7 PPTT-B3 1.0 0.062 1.062 PPTT-B4 0.77 0.037 0.807 PPTT-B5 0.77 0.074 0.844 5.3.3 §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng toµn m¹ng Rt® = 0.156 (W) 5.3.4 C«ng suÊt ph¶n kh¸ng cÇn bï t¹i thanh c¸i c¸c TBAPX Qbi = Qi – (Qt – Qb) x Rt®/Ri Víi Qt = 3938 kVAr Qi t¹i ®iÓm tÝnh theo th«ng sè ch­¬ng II ta cã Qb1 = 2213 –(3938-2430) x 0.156/ 0.4=1625 (kVAr) Qb2 = 479 –(3938-2430) x 0.156/ 1.7=340 (kVAr) Qb3 = 798 –(3938-2430) x 0.156/ 1.062=566 (kVAr) Qb4= 503 –(3938-2430) x 0.156/ 0.807=211 (kVAr) Qb5= 631 –(3938-2430) x 0.156/ 0.844=332 (kVAr) KÕt luËn: T¹i c¸c tr¹m biÕn ¸p phÝa thø cÊp dïng thanh gãp ph©n ®o¹n nªn dung l­îng bï chia ®Òu cho 2 nöa thanh c¸i. Chän dïng lo¹i cña Dae Yeong chÕ t¹o ®iÖn ¸p 380 ®Õn 480 V Tªn tr¹m Qb (kVAr) Lo¹i tô bï Qtô (kVAr) Sè l­îng B1 1625 DLE-3H175K6T 175 10 B2 340 DLE-3H125K6T 125 3 B3 566 DLE-3H125K6T 125 5 B4 211 DLE-3H175K6T 175 1 B5 332 DLE-3H125K6T 125 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án thiết kế tính toán mạng điện cho một phân xưởng.DOC