Ứng dụng của enzym trong y học và phân tích

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, trong những năm gần đây CNSH cũng đạt được những tiến bộ vượt bậc mà đỉnh cao là thành tựu giải mã toàn bộ hệ gen người. Thành công này sẽ cung cấp nguồn thông tin vô giá cho các nghiên cứu sinh học, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạo dược phẩm đặc trị, chẩn đoán bệnh chính xác cho từng người hiểu rõ hơn về sự tác động của gen đối với sự phát triển của bệnh tật, trên cơ sở đó góp phần tìm ra những phương pháp chữa trị mới. Trong tiến trình đó, Sinh học phân tử cũng đạt được những thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực nghiên cứu tính đa dạng di truyền của vi sinh vật, ứng dụng enzyme trong y học và phân tích. Bên cạnh đó sản xuất enzyme, nguyên liệu chính thường sử dụng có nguồn góc từ vi sinh vật. Mỗi nguyên liệu và mỗi thành phẩm đều chức các chất, hợp phần của tế bào, đặc biệt là các enzyme. Do đó, các phản ứng hóa học xảy ra trong nguyên liệu cũng như trong quá trình sản xuất, thực chất là phản ứng enzyme. Do phản ứng enzyme mà chất lượng của các nguyên liệu trong quá trình bảo quản và cất giữ có thể bị tổn thất, giảm sút. Và cũng nhờ phản ứng enzyme mà tân tạo ra được trạng thái, kết cấu và hương vị đặc thù cho các sản phẩm. Đề tài này nhằm cung cấp cho chúng ta có những kiến thức cơ sở chủ yếu của việc sử dụng enzyme trong y học và phân tích: ã Xác định nồng độ cơ chất ã Xác định hoạt tính xúc tác của enzyme có mặt trong mẫu sinh vật. ã Sử dụng như một tác nhân thực hiện các phản ứng miễn dịch

ppt73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng của enzym trong y học và phân tích, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñeà taøi seminar: GVHD : Nguyễn Thị Thu Sang SVTH : Nguyễn Thị Thắm La Thị Tuyết Sương Phạm Quang Thắng Huyønh Traàn AÂu MUÏC LUÏC Môû ñaàu Chöông I I. Khaùi Nieäm Enzym II. Chaát xuùc taùc sinh hoïc III.Nguoân thu nhaän Enzym Chöông II I.ÖÙng duïng cuûa Enzym trong Phaân tích y hoïc I.1. ñieän cöïc Urea coù mang enzym coá ñònh I.2 phaân tích Glucose töï ñoäng vaø Lactate Baûng caùc enzym söû duïng trong chöõa beänh I.3. öùng duïng cuûa enzym trong chuaån ñoaùn beänh I.3.1. öùng duïng cuûa enzym trong xaùc ñònh noàng ñoä I.3.1.1 Phöông phaùp xaùc ñònh ñieûm cuoái I.3.1.2 phöông phaùp ñoäng hoïc I.3.2. Xaùc ñònh hoaït tính enzym I.3.3 Thöïc haønh mieãn dòch II. ÖÙng duïng cuûa enzym trong phaân tích thöïc chaåm II.1 Xaùc ñònh carbohydrate II.2 Xaùc ñònh acid höõu cô II.3 Xaùc ñònh alcohol II.4 Xaùc dònh caùc thaønh phaàn khaùc III. Moät soá öùng duïng tieâu bieåu trong chuaån ñoaùn beänh III.1ÖÙng duïng cuûa enzym Raffinase coá ñònh III.2. Enzym Invertase coá ñònh Baûng söû duïng enzym trong phaân tích thöïc phaåm vaø trong chuaån ñoaùn beänh CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN I.1. Khaùi nieäm Enzyme: Enzyme laø chaát xuùc taùc coù baûn chaát laø Protein do cô theå soáng toång hôïp neân. Enzyme coù taùc duïng xuùc taùc choïn loïc vaøo moät cô chaát ñaëc hieäu nhaát ñònh hoaëc moät loaïi phaûn öùng nhaát ñònh. Taùc duïng cuûa Enzume laø ôû choã noù taùc ñoäng vaøo toác ñoä phaûn öùng chöù khoâng aûnh höôûng ñeán keát quaû cuoái cuøng cuûa phaûn öùng. Khi quaù trình phaûn öùng keát thuùc, Enzyme vaãn coøn nguyeân veïn khoâng thay ñoåi vaø noù cuõng khoâng laøm thay ñoåi chieàu höôùng cuûa phaûn öùng. I.2. Moät soá chaát xuùc taùc Sinh Hoïc khaùc: Haàu heát caùc chaát xuùc taùc sinh hoïc ñeàu laø caùc enzyme coù baûn chaát laø Protein. Tuy nhieân beân caïnh ñoù coøn coù moät soá chaát xuùc taùc sinh hoïc khaùc coù baûn chaát laø ARN maø ñieån hình laø Ribonucleazase P coù chöùc naêng bieán ñoåi tieàn ARN vaän chuyeån thaønh ARN vaän chuyeån, ngoaøi ra coøn coù caùc ARN khaùc coù hoaït tính xuùc taùc cho quaù trình chuyeån hoùa tieàn hoùa chaát ARN thoâng tin thaønh ARN thoâng tin, caùc ARNnaøy goïi chung laø Ribozyme I.3. Nguoàn thu nhaän enzyme: I.3.1. Ñoäng vaät : Enzyme coù theå thu nhaän töø nguoàn nguyeân lieäu. · Pepsin töø daï daøy · Trypsin töø tuïy taïng ·  Renin töø ngaên thöù 4 daï daøy con beâ ·  Catalase töø gan boø ·  Glutamic-Oxaloacetic transminase töø tim heo… I.3.2. Thöïc vaät:      Amilase töø thoùc maàm. Bromelin töø thôm. Papain töø ñu ñuû… I.3.3. Töø vi sinh vaät: Ñaëc bieät laø thöôøng söû duïng vi sinh vaät nhö naám men, naám moác, vi khuaån:Acetyl CoA synthetase, Alcohol dehydrogenase, Aldehyde dehydrogenase… töø naám men. Galactosidase, Glucono-kinase, Asparaginase… töø vi khuaån. Glucose oxidase, Glucosidase, Glucose dehydrogenase… töø naám moác. CHÖÔNG II. ÖÙNG DUÏNG CUÛA ENZYME I. ÖÙng duïng cuûa Enzyme trong phaân tích y hoïc : I. 1. Ñieän cöïc Urea coù mang enzyme coá ñònh: Ñieän cöïc naøy cho pheùp kieåm tra lieân tuïc moät haøm löôïng nhoû chaát naøo ñoù. Trong ñieän cöïc Urea, Urease coá ñònh phaân huûy Urea thaønh nhöõng Ion maø coù theå doø ra ñöôïc nhôø nhöõng kyõ thuaät ñieän hoùa chuaån hoïc. Urease gaén trong vi tieåu caàu ñaõ ñöôïc söû duïng coù keát quaû ñeå loaïi ure cuûa maùu trong thaän nhaân taïo. Ñieän cöïc urease coá ñònh, duøng ñeå xaùc ñònh ure treân doøng lieân tuïc. Hình .1 Ñieän cöïc urea coù mang enzym urea coá ñònh trong lôùp gel gaén keøm vôùi ñieän cöïc thuyû tinh I.2. Phaân tích Glucose vaø Lactate töï ñoäng : Söû duïng ñieän cöïc coù mang enzyme coá ñònh, caùc phaûn öùng sinh hoùa coù theå ñöôïc töï ñoäng hoùa Khi söû duïng nhöõng heä thoáng naøy cho pheùp xaùc ñònh noàng ñoä Glucose hay Lactate nhôø nhöõng enzyme coá ñònh treân ñieän cöïc naøy laàn löôït laø Glucose hay Lactate dehydrogenase. Hình .2 sô ñoà heä thoáng phaân tích glucose töï ñoäng ( söû duïng glucoxydase ) vaø lactate ( söû duïng lactate dehydrogenase coá ñònh ) Döïa treân caùch thöùc naøy, caùc ñieän cöïc coù enzym coá ñònh ñaõ ñöôïc cheá taïo duøng ñeå kieåm tra nhieàu hôïp chaát quan troïng nhö: D-alanine, D-glucose, L-lactose, Penicillin, Phosphate, Urea, Uric acid, moät vaøi loaïi thuoác dieät coân truøng vaø caùc hôïp chaát beùo coù Nitrogen. Gaàn ñaây phöông phaùp ño huyønh quang treân beà maët raén cuõng ñaõ ñöôïc xaây döïng ñeå quan saùt caùc phaûn öùng enzym treân maøng. Baèng caùch tieáp caän naøy, vieäc xaùc ñònh noàng ñoä cuûa nhieàu enzym, cô chaát vaø caùc Cofactor coù theå tieân haønh tröïc tieáp. Ngoaøi ra trong saéc kyù aùi löïc, vieäc coá ñònh moät loaïi chaát naøo ñoù maø coù aùi löïc lôùn vôùi moät loaïi chaát khaùc trong dung dòch caàn tinh saïch coù öùng duïng raát lôùn. Ñieàu naøy cho pheùp coù theå taùch chieát, tinh saïch hay phaân tích caùc taùc nhaân kìm haõm enzym, caùc Cofactor, caùc khaùng nguyeân, khaùng theå hay caùc loaïi cô chaát khaùc. I.3.ÖÙng duïng cuûa Enzyme trong chuaån ñoaùn beänh I.3.1. ÖÙng duïng Enzyme trong xaùc ñònh noàng ñoä cô chaát Noàng ñoä cô chaát ñöôïc xaùc ñònh theo hai phöông phaùp : Phöông phaùp xaùc ñònh ñieåm cuoái ( end – poind methods ) Phöông phaùp ño toác ñoä phaûn öùng ( measurement of reaction rate I.3.1.1.Phöông phaùp xaùc ñònh ñieåm cuoái : Nguyeân taéc cuûa phöông phaùp nhö sau : Khi cho Enzyme taùc ñoäng vaøo cô chaát seõ giaûm vaø saûn phaåm cuoái seõ taêng leân. Ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc chæ soá naøy. V = es x . v/Km Phöông phaùp xaùc ñònh glucose vôùi glucose – oxidase Trong phaûn öùng ñaàu tieân, glucose bò oxy hoaù bôûi glucose oxidase ( EC.1.1.3.4) , taïo thaønh peroxide hydro theo phöông trình sau :   Glucose – oxidase 10 UI/ml   Glucose + O2 + H2O == > gluconate + H2O2 Trong phaûn öùng thöù hai peroxide hydro , döôùi taùc duïng cuûa Enzyme horse – radish peroxide (EC.1.11.1.7 ) seõ taïo maøu theo phaûn öùng sau : H2O2 + chromogen == > maøu + H2O   Horse radish peroxidase Phöông phaùp xaùc ñònh urea Urea bò thuyû phaân bôûi urease ( EC.3.5.1.5) ôû UI/ml. Vaø amoniac ñöôïc taïo thaønh khi cho Enzyme glutamate dehydrogenase ( EC.1.4.1.3) coù hoaït tính 6.2 UI/ml taùc ñoäng. Urea + H2O === > 2NH3 + CO2 2-Cetoglutarate + 2 NH+4 + 2NADH === > 2L – glutamate + 2 NAD+ + 2H2O I.3.1.2. Phöông phaùp ñoäng hoïc Phöông phaùp xaùc ñònh glucose. Phaûn öùng xaûy ra trong phöông trình nhö sau : D-glucose + ATP === > D-glucose-6-phosphate + ADP D-glucose-6-phosphate + NAD.P+ == > D-glucose- lactone 6 –phosphate + NADPH + H+ Xaùc ñònh triglyceride Triglyceride + 3H2O == > glycerol + 3acid beùo Glycerol + ATP == > glycerol -3- phosphate + ADP ADP + phosphoenol pyruvate === > ATP + pyruvate Pyruvate + NADH + H+ ==== > L – lactate + NAD+ I.3.2Xaùc ñònh hoaït tính enzyme Xaùcñònh hoaït tính cuûa alkaline phosphatase (EC.3.1.3.1 ) 4-nitro phenyl phosphate + H2O === > phosphate + 4 –nitro phenolate ÔÛ pH toái öu 9.8 saûn phaåm seõ phaân taùn vaø toác ñoä phaûn öùng seõ taêng theo ñoä haáp thu ôû böùc soùng 405nm. Xaùc ñònh hoaït tính cuûa creatine kinase (EC.2.7.3.2) Creatine phosphate + ADP === > createne + ATP I.3.3.Thöïc haønh mieãn dòch Enzyme ñöôïc söû duïng ôû ñaây ñeå xaùc ñònh hoãn hôïp khaùng nguyeân – khaùng theå , taïo thaønh trong phaûn öùng mieãn dòch .Ta coù theå söû duïng maùy ño maøu quang ñieän , huyønh quang ñeå xaùc ñònh phaûn öùng Enzyme alkaline phophatase (EC.3.1.3.1) beta - galactosidase ( EC.3.2.1.23 ) Horseral peroxidase (EC.1.11.1.7) II. ÖÙng duïng Enzyme trong phaân tích thöïc phaåm II.1.Xaùc ñònh carbohydrate Trong thöïc phaåm, carbohydrate chieám khoái löôïng lôùn vaø ñoùng vai troø quan troïng trong dinh döõông. Caùc loaïi ñöôøng nhöõng ñoái töôïng ñöôïc phaân tích thöôøng xuyeân.    Glucose Glucose ñöôïc xaùc ñònh baèng phöông phaùp Enzyme hexokinase. Phaûn öùng cuûa quaù trình ñoù xaûy ra nhö sau : D-glucose + ATP ADP + glucose 6-phosphate   Glucose-6-phosphate + NADP+ D-gluconate -6-phosphate + NADPH + H+ hexokinase Glucose 6-phosphate-dehydrogenase Fructose Enzyme hexokinase cuõng taùc ñoäng leân fructose. Ta coù theå xaùc ñònh fructose sau khi xaùc ñònh glucose. D- glucose + ATP ===== > ADP + Fructose -6- phosphate Fructose 6- phosphate glucose-6-phosphate Glucose-phosphate -isomerase Galactose D-galactonic acid + NADH + H+ D- galactose + NAD+ galactose Manose D-manose + ATP ADP + Mannose-6- phosphate Mannose-6- phosphate Fuctose- 6-phosphate hexokinase Phosphonase-isomerase Saccharose. Saccharose thöôøng khoâng coù trong teá baøo ñoäng vaät. Xaùc ñònh saccharose theo phöông trình sau : Saccharose + H2O D-glucose + D-fructose P- Fructosidase Maltose. Xaùc ñònh theo phöông trình sau : Maltose + H2O 2-D – glucose Anpha-glucosidase Lactose. Lactose thöôøng coù trong söõa. Xaùc ñònh lactose theo phöông trình phaûn öùng sau : Lactose + H2O D- galactose + D-glucose Beta-galactosidase Rafinose. Rafinose coù trong cuû caûi ñöôøng. Xaùc ñònh rafinose theo phöông trình phaûn öùng sau : Rafinose + H2O D-galactose + saccharose Anpha- galactosidase Tinh boät. Tinh boät coù nhieàu trong thöïc vaät vaø coù caû ôû moät soá loaøi vsv. Xaùc ñònh tinh boät theo phaûn öùng sau : Tinh boät + ( n – 1 ) H2O n – D- glucose amyloglucosidase II.2. Xaùc ñònh trong acid höõu cô Acid höõu cô vaø muoái cuûa chuùng coù nhieàu nguyeân lieäu vaø saûn phaåm thöïc phaåm. Chuùng ñoùng vai troø raát quan troïng trong sinh lyù ngöôøi , ñoäng vaät , thöïc vaät vaø vsv. Chuùng coøn ñöôïc taïo ra do quaù trình leân men. 1. Acetic acid . Acetic acid thuoäc nhoùm acid bay hôi . Ngöôøi ta thöôøng söû duïng enzyme ñeå xaùc ñònh acetic acid. Phaûn öùng trong phöông phaùp naøy ñöôïc trình baøy nhö sau : Acetate + ATP + CoA Acetyl-CoA + AMP + Pyrophosphate Acetyl-CoA + Oxaloacetate + H2O citrate + CoA L-malate + NAD+ oxaloacetate + NADH + H+ Phaûn öùng sau cuøng ñöôïc xem nhö phaûn öùng chæ thò . Acetate coù nhieàu trong vang. Acetyl-CoA.synthetase Citrate-dehydrogenase L-malete dehydrogenase 2. Ascorbic acid. Gioáng nhö vitamin , ascorbic acid ñoùng vai tro sinh hoïc lôùn trong sinh lí ngöôøi vaø ñoäng vaät. Chuùng ñöôïc söû duïng nhö chaát phuï gia thöïc phaåm. Ngöôøi ta söû duïng enzyme ñeå xaùc ñònh ascorbic acid theo phöông trình sau L – ascorbic acid ( XH2 ) + MTT dehydro ascorbic acid ( X) + fomazan- + H+ PMS MTT : 3 – ( 4.5 dimethylthiazolyl -2 )-2.5-diphenyltetrazolium bromide Ascobacte ñöôïc oxy hoaù tieáp : L-ascorbic acid + ½ ñehydro ascorbic acid + H2O Ngöôøi ta thöôøng xaùc ñònh ascorbic acid trong nöôùc quaû , trong rau , quaû , trong söõa , trong saûn phaåm thòt . Dehydro ascorbic acid + dithiothreitol (chaát khöû )== > L-ascorbic acid + dithiothreitol ( chaát oxy hoaù ) Ascorbate-oxidase 3. Aspartic acid. Aspartic acid coù nhieàu trong nöôùc taùo vaø ñöôïc xaùc ñònh theo phaûn öùng sau : L-Aspartate + anpha - oxoglutarate Oxaloacetate + L-glutamate Oxaloacetate + NADH + H+ L-malate + NAD+ GOT LMDH 4. Citric aci d : Citric acid ñoùng vai troø raát cô baûn trong trao ñoåi chaát ôû vi sinh vaät. Chuùng coù nhieàu trong traùi caây , trong söõa. Xaùc ñònh citric acid theo phöông trình sau : Citrate Oxaloacetate + acetate Citrate-(pro-35)-lyase 5. Formic acid : Acid Formic laø saûn phaåm trao ñoåi chaát cuûa vi khuaån vaø cuûa naám sôïi . Acid naøy ñöôïc xem nhö chaát baûo quaûn nhieàu thöïc phaåm. Tuy nhieân , vieäc söû duïng acid naøy trong baûo quaûn thöïc phaåm phaûi tuaân theo luaät an toaøn vaø veä sinh thöïc phaåm. Ngöôøi ta xaùc ñònh noàng ñoä löôïng acid formic theo phöông trình sau : Formate + NAD+ + H2O Hydrogencarbonate + NADH + H+ Formate dehydrogenase 6. Glucomic acid . Ngöôøi ta thöôøng söû duïng enzyme gluconate kinase ñeå xaùc ñònh acid glucomic . phaûn öùng xaûy ra nhö sau : D-gluconate + ATP D-gluconate 6- phosphate + ADP D-gluconate 6- phosphate + NADP+ D-ribulose-5-phosphate + NADPH+ + H+ +CO2 Gluconate-kinase 6.PGDH 7. Glutamic acid. Ngöôøi ta söû duïng enzyme glutamate dehydrogenase ñeå xaùc ñònh glutamic acid. Phaûn öùng xaåy ra nhö sau : L – glutamate + NAD+ + H2O Anpha- Oxoglutarate + NADH + NH4+ Glutamate-dhydrogenase 8. Acid Isocitric. Ngöôøi ta thöôøng söû duïng enzyme isocitrate dehydrogenase ñeå xaùc ñònh isocitric acid. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : D-isocitrate + NADP+ Anpha - Oxoglutarate + NADPH + CO2 +H+ iso-citratedehydrogenase 9. Acid Lactic Acid Lactic ñöôïc taïo ra nhieàu trong quaù trình leân men. Ngöôøi ta xaùc ñònh lactic acid baèng lactate dehydrogenase. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : L –lactate + NAD+ Pyruvate + NADH + H+ D – lactate + NAD+ Pyruvate + NADH + H+ L-lactate-dehydrogenase L-lactate-dehydrogenase 10. Acid Malic. Acid Malic coù nhieàu trong nho , trong rau , quaû khaùc. Ngöôøi ta xaùc ñònh Malic acid baèng malate dehydrogenase vaø NAD+ , phaûn öùng xaûy ra nhö sau : L-malate + NAD+ Oxaloacetate + NADH + H+ Oxaloacetate + L-glutamate L- aspartate + anpha- oxoglutarate Malate-dehydrogenase GOT 11. Acid Oxalic . Acid Oxalic , ñoùng vai troø quan troïng trong haáp thuï calcium ôû cô theå ngöôøi. Ngöôøi ta söû duïng enzyme oxalate dehydrogenase ñeå xaùc ñònh oxalic acid. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Oxalate Formate + CO4 Oxalate-dehydrogenase 12. Acid Pyruvic Pyruvic acid laø moät acid cô baûn trong chu trình chuyeån hoùa ôû moïi cô theå. Ngöôøi ta söû duïng enzyme L-lactate dehydogenase. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Pyruvate + NADH + H+ L- lactate + NAD+ L-lactate-dehydrogenase 13. Acid Succinic Acid Succinic cuõng laø moät acid quan troïng trong chu trình tricarboxylic acid. Ngöôøi ta xaùc ñònh succinic acid baèng enzym succinyl –CoA-synthetase. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Succinate + ITP + CoA IDP + succinyl- CoA + P IDP + PEP ITP + pyruvate Succinyl-CoA.synthetase Pyruvate-kinase II.3. xaùc ñònh alcohol a.Xaùc ñònh ethanol Ethanol laø saûn phaåm leân men ñöôøng bôûi naám men. Ngoaøi nhöõng phöông phaùp bình thöôøng , ngöøôi ta con söû duïng enzyme ñeå xaùc ñònh ethanol. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Ethanol + NAD+ Acetaldehyde + NADH + H+ ADH b.Xaùc ñònh glycerol Glycerol phoå bieán nhieàu trong thieân nhieân vaø coù nhieàu trong quaù trình leân men. Ngöôøi ta xaùc ñònh glycerol baèng enzyme glycerol kinase vaø pyruvate kinese. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Glycerol + ATP glycerol-3- phosphate + ADP ADP + PEP ATP + Pyruvate Glycerol-kinase Pyruvate -kinase Xaùc ñònh alcohol ñöôøng Ngöôøi ta xaùc ñònh sorbitol baèng enzyme sorbitol dehydrogenase phaûn öùng xaûy ra nhö sau : D – Sorbitol + NAD+ D-fructose + NADH + H+ Töông töï , ngöôøi ta cuõng xaùc ñònh xylitol baèng enzyme sorbitol dehydrogenase. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Xylitol + NAD+ xylulose + NADH + H+ Sorbitol-dehydrogenase Sorbitol-dehydrogenase II.4.Xaùc ñònh caùc thaønh phaàn khaùc 1.Xaùc ñònh cholesterol Cholesterol laø moät steroid coù yù nghóa raát lôùn trong sinh lí ngöôøi vaø ñoäng vaät. Ngöôøi ta xaùc ñònh cholesterol baèng enzyme cholesterol oxidase vaø catalase. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Cholesterol + O2 Cholestenone + H2O2 H2O2 + methanol Formaldehyde + 2H2O Formaldehyde + NH4++ 2acetylacetone Lutidine + 3H2O Cholesterol-oxidase catalase 2.Xaùc ñònh triglyceride Ngöôøi ta xaùc ñònh triglyceride baèng esterase vaø lipase. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Triglyceride + 3H2O glycerol + 3 acid beùo esterase vaø lipase 3.Xaùc ñònh acetaldehyde Ñaây laø chaát taoi muøi cho bia vaø yauort vaø caùc loaïi nöôùc giaûi khaùt. Ngöôøi ta xaùc ñònh acetaldehyde baèng enzyme acetaldehyde dehydrogenase. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Acetaldehyde + NAD+ + H2O acid axetic + NADH + H+ Acetal dehydrogenase 4.Xacù ñònh Amoniac Ñaây laø chaát chöùa nitrogen ñôn giaûn nhaát. Ngöôøi ta söû duïng enzyme glutamate dehydrogenase ñeå xaùc ñònh amoniac. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Oxoglutarate + NADH + H+ + NH4 L-glutamate + NAD+ + H2O Glutanate dehydrogenase 5.Xaùc ñònh Nitrate Laàn ñaàu tieân söû duïng enzyme ñeå xaùc ñònh nitrate. Enzyme ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh nitrate laø nitrate reductate. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Nitrate + NADPH + H+ Nitrite + NADP+ + H2O Nitrate reductase 6.Xaùc ñònh sulfite Xaùc ñònh sulfite baèng enzyme ñöôïc baét ñaàu töø naêm 1983. enzyme ñöôïc öùng duïng ñeå xaùc ñònh sulfite laø sulfite oxidase. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : SO32- + O2 + H2O SO42- + H2O2 H2O2 + NADH + H+ 2H2O + NAD+ Sulfite oxidase NADH-peroxidase Xaùc ñònh creatin vaø creatinine Hai chaát naøy coù trong cô. Enzyme ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh creatinine laø creatiminase , xaùc ñònh creatine laø creatine kinase. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Creatinine + H2O creatine Creatine + ATP creatine phosphate + ADP creatinase creatine kinase 7. Xaùc ñònh lecithin Lecithin laø moät phospholipide quan troïng. Ngöôøi ta xaùc ñònh lecithin baèng phaûn öùng vaø nhöõng enzyme sau : Lecithin + H2O 1.2diglyceride + phosphorylcholine Phosphorylcholine + H2O choline + Pi Choline + ATP phosphoryicholine + ADP Phospholipase - C Alkaline-phosphatase Choline - kinase 8. Xaùc ñònh urea Ngöôøi ta söû duïng urase ñeå xaùc ñònh urea. Phaûn öùng xaûy ra nhö sau : Urea + H2O 2NH3 + CO2 urease III.MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG TIEÂU BIEÅU TRONG CHUAÅN ÑOAÙN BEÄNH : III.1 ÖÙng duïng cuûa enzym Raffinase coá ñònh: Söï phaùt trieån cuûa enzym Raffinase (Galactosidase) phuø hôïp vôùi caùc öùng duïng thöông maïi laø moät thaønh coâng trong lónh vöïc coâng ngheä enzym Chuûng sinh vaät coù khaû naêng saûn xuaát - Galactosidase: laø chuûng naám moác Mortierella vinacea var: Raffinoseutilizer, coù theå ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu naøy. Chuûng naám moác naøy ñöôïc nuoâi caáy trong nhöõng daïng haït, thu nhaän nhöõng daïng haït naøy, saáy khoâ vaø söû duïng tröïc tieáp nhö moät loaïi enzym coá ñònh. Cheá phaåm naøy ñöôïc khuaáy troän vôùi nöôùc chieát cuû caûi ñöôøng trong moät Reactor coù caùnh khuaáy theo töøng meû. Khi quaù trình loaïi boû Raffinase hoaøn taát, ngöøng khuaáy vaø bôm nöôùc chieát cuû caûi ñöôøng ra khoûi caùc heä enzym laéng ôû ñaùy enzym bò maát ñi seõ ñöôïc buø theâm vaøo ñeå tieáp tuïc tieán haønh phaûn öùng vôùi meû ôû ñieàu kieän Bazô trong giai ñoaïn ñaàu cuûa quaù trình tinh saïch nöôùc cuû caûi ñöôøng vaø khoâng gaây ra baát kyø trôû ngaïi naøo trong suoát quaù trình Sucrose ñöôïc taùi taïo. Quaù trình naøy laøm taêng theâm 3% hieäu suaát vaø laøm giaûm ñaùng keå vieäc gaây oâ nhieãm do thaûi boû raùc uû ñöôøng. Raffinase coá ñònh coù theå cuõng ñöôïc söû duïng ñeå loaïi boû Raffinose vaø Stachyose töø söõa ñaäu naønh nhö laø moät loaïi söõa thay theá trong moät cheá ñoä aên kieâng ñaëc bieät. III.2. ÖÙng duïng cuûa enzym Invertase coá ñònh: Invertase laø loaïi enzym ñöôïc söû duïng trong qui moâ lôùn, döôùi daïng enzym coá ñònh ===> Saûn xuaát Siroâ vaøng baèng enzym Invertase cuûa naám men. Caùch tieán haønh: Caùc teá baøo naám men seõ töï huûy vaø saûn phaåm cuûa söï thöï huûy seõ ñöôïc laøm saïch baèng caùch ñieàu chænh pH veà 4.7, sau ñoù loïc qua lôùp Calcium Sulphate vaø haáp thuï trong than xöông. Moät lôùp than xöông coù chöùa Invertase ñöôïc theâm vaøo trong than xöông ñang ñöôïc söû duïng ñeå khöû maøu cuûa Siroâ. Cheá phaåm naøy raát oån ñònh, caùc yeáu toá giôùi haïn thöôøng laø söï ngoaïi nhieãm vi sinh vaät hoaëc khöû maøu khoâng toát, ít khi laø maát hoaït tính enzym, saûn phaåm khoâng coù muøi vò tinh teá nhö quaù trình söû duïng nguyeân lieäu ñöôïc thuûy giaûi baèng acid (ð Söû duïng enzym coá ñònh). Khi söû duïng enzym seõ traùnh ñöôïc nhöõng vaán ñeà maø phöông phaùp Acid thöôøng gaëp phaûi ñoù laø maøu ñaäm, noàng ñoä muoái vaø tro cao, hieäu suaát chuyeån ñoåi töông ñoái thaáp. Neáu Invertase töï do coù theå ñöôïc söû duïng (thôøi gian phaûn öùng khoaûng 1 ngaøy) thì vieäc söû duïng enzym coá ñònh (thôøi gian phaûn öùng khoaûng 15 ngaøy) laøm cho qui trình saûn xuaát trôû neân caïnh tranh hôn coù theå saûn xuaát 16 taán Siroâ nghòch ñaûo baèng caùch söû duïng 1 lít enzym haït. CAÙC ENZYME SÖÛ DUÏNG TRONG PHAÂN TÍCH THÖÏC PHAÅM VAØ CHAÅN ÑOAÙN BEÄNH THE END ! Xin chaân thaønh caûm ôn coâ vaø caùc baïn ñaõ theo doõi buoåi thuyeát trình cuûa nhoùm !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptung dung cua enzim trong phan tich.ppt
  • pdfUNG DUNGC UA ENZYM TRONG PHAN TICH.1.pdf
  • rtfUNG DUNGC UA ENZYM TRONG PHAN TICH.1.rtf