Ứng dụng GIS đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động du lịch đến môi trường ven biển Bình Thuận

Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề – lý do chọn đề tài: Bãi biển Bình Thuận với những cồn cát mênh mông đang trở thành điểm du lịch đắt khách với hàng loạt khu nhà nghỉ. Cùng với sự phát triển mạnh mẻ của du lịch mà chủ yếu là du lịch ven biển là nguy cơ của sự ô nhiễm ngày càng lớn. Các vấn đề liên quan đến tình hình vệ sinh, môi trường tại các địa bàn du lịch của tỉnh là khá bức xúc, thậm chí còn có thể tác động xấu đến phát triển du lịch sau này của tỉnh. Nước thải và rác thải từ các hoạt động du lịch đang là nguyên nhân chính gây ô nhiễm vùng ven biển tỉnh Bình Thuận. Vùng cồn cát ven biển mới được đưa vào khai thác du lịch không lâu, song nếu không sớm có các quy hoạch tổng thể để bảo vệ và khai thác một cách bền vững, vùng này sẽ bị hủy hoại nhanh chóng và trở thành sa mạc, phá hủy môi trường và rút ngắn tuổi thọ các công trình. Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO hiện nay, việc từng bước ứng dụng GIS vào hoạt động quy hoạch, quản lý và giám sát trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, giao thông, du lịch là rất cần thiết. Nó giúp ta có được cái nhìn tổng thể cũng như nhận biết rất nhanh, rõ ràng và chính xác những thay đổi của đối tượng theo không gian và thời gian nhằm hổ trợ các nhà hoạch định ra quyết định sau cùng. Nhận thấy được những lợi ích do các ứng dụng GIS đem lại, nhiều đơn vị đã bắt đầu đưa GIS vào hoạt động của mình và xem như đó là một phần quan trọng không thể thiếu. Trước thực trạng trên, em xin được nghiên cứu ” Ứng dụng GIS đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động du lịch đến môi trường ven biển Bình Thuận” .Đề tài sẽ giúp chúng ta có 1 cái nhìn tổng quan về hiện trạng ô nhiễm các vùng ven biển. Rồi dựa vào thực trạng và các dự báo mà ta có thể tìm ra các phương pháp nhằm hạn chế tác động xấu đến môi trường mà vẫn đảm bảo phát triển du lịch Tỉnh Bình Thuận. 1.2 Mục tiêu của đề tài: § Xây dựng bản đồ hiện trạng mật độ các khu du lịch ở các vùng ven biển Tỉnh Bình Thuận § Dự báo sự ảnh hưởng của họat động du lịch đến chất lượng không khí ở các vùng ven biển Tỉnh Bình Thuận § Đánh giá sự ảnh hưởng của lượng nước thải từ hoạt động du lịch đến môi trường ven biển § Xây dựng bản đồ dự báo các điểm ô nhiễm ven biển Tỉnh Bình Thuận 1.3 Nội dung nghiên cứu: § Thực trạng du lịch tại tỉnh Bình Thuận § Đặc điểm chung về các điều kiện tự nhiên tại các vùng ven biển tỉnh Bình Thuận § Nghiên cứu về hiện trạng nước thải do hoạt dộng du lịch gây ra § Nghiên cứu về chất lượng không khí ven biển 1.4 Giới hạn của đề tài: § Do thời gian có hạn nên đề tài chỉ tập trung vào khảo sát và đánh giá các huyện, thành phố mà không đi sâu từng chi tiết. § Có thể nghiên cứu sâu hơn để mở rộng mô hình về các xã phường trong huyện 1.5 Phương hướng phát triển của đề tài: § Hệ thống thông tin quản lý và Gis về môi trường ven biển sẽ trở thành một trong những nguồn trao đổi thông tin quản lý đô thị của Tỉnh Bình Thuận § Khai thác triệt để hệ thống thông tin quản lý môi trường ven biển để giải quyết các vấn đề nan giải trong phát triển hoạt động du lịch sinh thái ở Tinh Bình Thuận § Góp phần cải thiện tình hình môi trường tỉnh Bình Thuận

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2960 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng GIS đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động du lịch đến môi trường ven biển Bình Thuận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp :…………………………………………………………... 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: …………………………………………………………… 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn Phaàn höôùng daãn 1/ …………………………………………………………………… 2/ …………………………………………………………………… Noäi dung vaø yeâu caàu LVTN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân. Ngaøy thaùng naêm 20 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBaocaonv.doc
  • docBaiLuanvanOfV.doc
  • docBang.doc
  • docloicamon.doc
  • docmucluc.doc
  • docnhanxet.doc
  • docTLTK.doc
Luận văn liên quan