Vấn đề bảo hộ lao động tại Công ty Dệt kim Đông

LỜI NÓI ĐẦU Hoạt động lao động sản xuất là hoạt động quan trọng nhất của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội. Trong quá trình lao động con người phải chịu tác động của nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bởi vậy bảo vệ con người tránh được những tác động của điều kiện làm việc có hại là một vấn đề thiết yếu. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, phát triển mạnh mẽ các khu công nghiệp vì vậy trong những năm gần đây, nền công nghiệp nước ta có nhiều bước tiến mang lại nhiều thành tựu đáng kể cho đất nước. Tuy nhiên sự phát triển Khoa học kĩ thuật và việc ứng dụng các tiến bộ KHKT và công nghệ mới vào các ngành sản xuất cũng làm nảy sinh nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc cũng như sức khoẻ người lao động. Do đó việc bảo vệ sức khoẻ cho người lao động càng phải được chú trọng hơn. BHLĐ mà nội dung chủ yếu là công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động là một yêu cầu tất yếu khách quan gắn liền với sản xuất nhằm bảo vệ con người, yếu tố chủ yếu và năng động nhất của lực lượng sản xuất. Vì vậy chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của công tác BHLĐ . Nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta là đưa công tác BHLĐ thực sự trở thành vấn đề quan tâm của các nhà quản lí, người sử dụng lao động và người lao động. Công tác BHLĐ được thực hiện tốt sẽ góp phần bảo vệ sức khoẻ người lao động, đẩy mạnh sản xuất và phát triển kinh tế. Trong thời gian thực tập tại Công ty Dệt kim Đông xuân được sự hướng dẫn của TS: Nguyễn Đức Trọng và các bác, các chú trong phòng kĩ thuật thuộc công ty đã giúp em phần nào hiểu được tình hình thực tế của công ty, quá trình sản xuất của công ty và đặc biệt là công tác BHLĐ . Trong thời gian thực tập tại công ty, mặc dù đã rất cố gắng, song em còn hạn chế nhiều về mặt kiến thức thực tế chắc chắn bản báo cáo của em cũng thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy, của các chú trong phòng Kĩ thuật, các bạn sinh viên để bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2259 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vấn đề bảo hộ lao động tại Công ty Dệt kim Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thî trung b×nh Tuæi trung b×nh Giíi tÝnh Nam/N÷ §¹i häc/Cao ®¼ng C«ng nh©n Sè ca/ngµy Sè ngµy/n¨m 1 XÝ nghiÖp dÖt 8 89 3 306 5 35 46/51 2 XÝ nghiÖpXLHT 13 73 3 306 5 34 79/7 3 XÝ nghiÖp may I 6 198 1 tuÇn 306 4 26 4/200 4 XÝ nghiÖp may II 6 220 1 tuÇn 306 3 22 3/223 5 XÝ nghiÖp may III 7 220 1 tuÇn 306 3 24 4/223 6 XÝ nghiÖp CKSC 8 66 3 ca 306 6 30 68/6 7 Phßng TCKT 18 66 Hµnh chÝnh 306 28 1/17 8 Phßng nghiÖp vô 40 21 Hµnh chÝnh 306 30 32/29 9 Phßng qu¶n lý chÊt l­îng 6 38 Hµnh chÝnh 306 32 24/20 10 V¨n Phßng 7 36 Hµnh chÝnh+3ca 306 30 9/34 11 Y tÕ + nhµ trÎ 18 36 Hµnh chÝnh 306 35 3/15 12 Phßng kü thuËt 27 5 Hµnh chÝnh 306 33 28/4 13 B¶o vÖ 30 30 24/6 14 Phßng ho¸ chÊt 5 306 28 3/2 Tæng sè 175 996 328/837 Ch­¬ng III . Thùc tr¹ng c«ng t¸c BHL§ cña c«ng ty. 1. Tæ chøc bé m¸y lµm c«ng t¸c BHL§ cña c«ng ty. NhËn thøc ®­îc vai trß to lín cña c«ng t¸c BHLDD nh»m ®¶m b¶o an toµn, chÊt l­îng vµ søc khoÎ tÝnh m¹ng ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ban l·nh ®¹o c«ng ty quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång BHL§ theo TT14/1998/TTLT ngµy 30/10/1998 –L§TB – XH-BYT –TL§L§VN chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c BHL§ trong toµn c«ng ty. C¬ cÇu héi ®ång BHLDD cña c«ng ty bao gåm: Chñ tÞch héi ®ång BHL§: §ång chÝ Phã TG§ KT- SX. Phã chñ tÞch héi ®ång : Chñ tÞch C«ng §oµn. C¸c uû viªn : bao gåm c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng. Hai c¸n bé chuyªn tr¸ch KTAT-BHL§ 1 c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c PCCC. M¹ng l­íi an toµn VSV : 60 ng­êi. Cã 160 ®éi viªn b¸n chuyªn tr¸ch vÒ PCCC thuéc c¸c XN thµnh viªn trong c«ng ty. Héi ®ång BHLDD cña c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm chØnh c¸c néi dung cña c«ng t¸c BHL§ lµ : Hµng n¨m lËp kÕ ho¹ch BHL§, trang cÊp ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n , phèi hîp víi tæ chøc lao ®éng x©y dùng néi quy, quy chÕ qu¶n lÝ c«ng t¸c BHL§, x©y dùng thùc hiÖn huÊn luyÖn, h­íng dÉn c¸c néi quy, quy ph¹m vÒ ATL§ , phßng ch¸y ch÷a ch¸y, lam cho c«ng nh©n cã ý thøc kØ luËt tèt vÒ c«ng t¸c BHL§. Héi ®ång BHL§ cã tr¸ch nhiÖm tham gia,phèi hîp c¸c ho¹t ®éng x©y dùng quy chÕ qu¶n lÝ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng , kÕ ho¹ch BHL§ vµ c¸c biÖn ph¸p ATVSL§, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ phßng ngõa TNL§, BNN. §Þnh k× 6 th¸ng vµ hµng n¨m. Héi ®ång BHL§ tæ chøc kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§ ë c¸c ®¬nvÞ kÜ thuËt vµ nghiÖp vô trong c«ng ty, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh , lËp ph­¬ng ¸n tham gia vµo kÕ ho¹ch vµ c«ng t¸c BHL§ cña c«ng ty. Trong kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn thÊy cã nguy c¬ thiÕu an toµn cã quyÒn yªu cÇu ng­êi qu¶n lÝ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p lo¹i trõ c¸c nguy c¬ ®ã. C«ng t¸c BHL§ ®· ®­îc l·nh ®¹o c«ng ty ®Æc biÖt coi träng, ®Ó phï hîp víi c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty trong tõng thêi k× cô thÓ, c«ng ty quyÕt ®Þnh ®Çu t­ t¨ng c­êng bé m¸y lµm c«ng t¸c BHL§ chuyªn m«n, ph©n giao nhiÖm vô vµ triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c ATL§ vµ VSL§, trong ®ã quy ®Þnh cô thÓ tõng phßng ban,ph©n x­ëng. Trong ho¹t ®éng BHL§ cã c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c BHL§ , bé phËn nµy ph¶i th­êng xuyªn ®i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt gi¸m s¸t, kiÓm tra c¸c n¬i dÔ x¶y ra tai n¹n, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§ cña c«ng nh©n. Cã thÓ nãi héi ®ång BHL§ cña c«ng ty ho¹t ®éng t­¬ng ®èi hiÖu qu¶, víi sè l­îng ®«ng ®¶o thµnh viªn ®Òu cã chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cao nªn viÖc ®¸nh gi¸ vµ nhËn ®Þnh vÊn ®Ò ®Òu ®¹t hiÖu qu¶ cao Héi ®ång BHL§ chØ ®¹o xuèng c¸c ph©n x­ëng tæ chøc kÌm cÆp,h­íng dÉn c¸c biÖn ph¸p vÒ ATL§ ®èi víi ng­êi lao ®éng míi tuyÓn dông hoÆc míi chuyÓn ®Õn ph©n x­ëng lµm viÖc. + Bè trÝ ng­êi lao ®éng ®óng ngµnh, nghÒ ®µo t¹o ®· ®­îc huÊn luyÖn vµ qua s¸t h¹ch kiÕn thøc vÒ ATVSL§. + Tæ chøc thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÕ hoach BHL§, kiÓm tra, xem xÐt c¸c kiÕn nghÞ vÒ c¸c tæ s¶n xuÊt, cña ng­êi lao ®éng. Thùc hiÖn ®iÒu tra khai b¸o TNL§ x¶y ra trong ph©n x­ëng theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc vµ theo ph©n cÊp cña c«ng ty. + Phèi hîp víi chñ tÞch C«ng §oµn bé phËn ®Þnh k× kiÓm tra c¸c vÊn ®Ò thùc hiÖn BHL§ ë c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó m¹ng l­íi ATVSL§ lµm viÖc cã hiÖu qu¶. §èi víi c¸c tæ tr­ëng s¶n xuÊt: Cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn th­êng xuyªn kiÓm tra , ®«n ®èc c«ng nh©n chÊp hµnh ®óng quy tr×nh,biÖn ph¸p lµm viÖc an toµn. Tæ chøc n¬i lµm viÖc, ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh , kÕt h¬pj víi ATVSV kiÓm tra ph¸t hiÖn xö lÝ kÞp thêi c¸c nguy c¬ ®e do¹ ®Õn an toµn vµ søc khoÎ ng­êi lao ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. B¸o c¸o cÊp trªn kÞp thêi c¸c hiÖn t­îng thiÕu an toµn vÖ sinh trong s¶n xuÊt mµ kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®­îc. KiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng ATVSL§ , kiÓm ®Þnh t×nh h×nh lao ®éng s¶n xuÊt cña tæ . Bé phËn kÜ thuËt: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô nghiªn c­ó c¶i tiÕn kÜ thuËt, thiÕt bÞ hîp lÝ ho¸ s¶n xuÊt vµ c¸c biÖn ph¸p vÒ kÜ thuËt ATVSL§ trong lao ®éng ®Ó ®­a vµo kÕ ho¹ch BHL§ . + Biªn so¹n söa ®æi bæ sung hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh, c¸c biÖn ph¸p KTAT, biªn so¹n c¸c gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y c«ng t¸c BHL§ , phèi hîp víi c¸c biÖn ph¸p huÊn luyÖn ng­êi lao ®éng. +Tham gia kiÓm tra ®Þnh k× vÒ ATVSL§ vµ tham gia ®iÒu tra TNL§ cã liªn quan ®Õn KTAT. + Phèi hîp víi c¸c bé phËn BHL§ theo dâi viÖc qu¶n lÝ , ®¨ng kÝ xin cÊp giÊy phÐp s¶n xuÊt thiÕt bÞ, vËt t­ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ ATVSL§ , chÕ ®é thö nghiÖm ®èi víi trang thiÕt bÞ an toµn, trang thiÕt bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n. Phßng tµi vô: Cã nhiÖm vô tham gia vµo viÖc lËp kÕ ho¹ch BHL§ , tæng hîp vµ cung cÊp kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch BHL§ ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n. Bé phËn y tÕ Cã tr¸ch nhiÖm mua s¾m, b¶o qu¶n cÊp ph¸t ®Çy ®ñ , kÞp thêi nh÷ng vËt liÖu , dông cô ph­¬ng tiÖn baá vÖ c¸ nh©n , kh¾c phôc sù cè trong s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o kÕ ho¹ch BHL§ . + Tæ chøc huÊn luyÖn ng­êi lao ®éng c¸ch s¬ cøu, tæ chøc qu¶n lÝ tñ thuèc, h«pj cÊp cøu theo ca lµm viÖc, n¾m râ t×nh h×nh èm ®au, theo dâi søc khoÎ, tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh k× , kiÓm tra chÊp hµnh ®iÒu lÖ vÖ sinh, phèi h¬p víi bé phËn BHL§ cïng ho¹t ®éng. M¹ng l­íi an toµn vÖ sinh viªn. §©y lµ h×nh thøc ho¹t ®éng cña ng­êi lao ®éng ®­îc thµnh lËp theo sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ban chÊp hµnh C«ng ®oµn. Th«ng qua m¹ngl­íi nµy, C«ng ®oµn míi n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh c«ng t¸c BHL§ mét c¸ch chÆt chÏ, thÊy râ ®­îc nh÷ng thiÕu sãt cÇn kh¾c phôc. NhiÖm vô cña m¹ng l­íi nµy lµ ®«n ®èc nh¾c nhë mäi ng­êi trong tæ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ ATL§ , VSL§ ®· ghi trong néi quy cña c«ng ty. Tæng h¬pj c¸c ý kiÕn cña c«ng nh©n trong tæ tham gia vµo viÖc c¶i tiÕn thiÕt bÞ an toµn, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, nh¾c nhë tæ tr­ëng thùc hiÖn kÕ ho¹ch BHL§ . Cïng mäi ng­êi tham gia cÊp cøu ng­êi bÞ TNL§ 2. Tæ chøc C«ng §oµn víi c«ng t¸c BHL§ . Cïng víi sù ra ®êi cña c«ng ty,C«ng ®oµn lµ ®¹i diÖn cho ng­ßi lao ®éng ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña C«ng ®oµn ViÖt Nam. Qua nhiÒu n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, C«ng ®oµn c«ng ty còng kh«ng ngõng ph¸t huy vai trß ,chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh trong lÜnh vùcbao vÖ lîi ich ng­êi lao ®éng. 3. Thùc tr¹ng c«ng t¸c BHL§ cña c«ng ty. 3.1 KÜ thuËt an toµn. Trang thiÕt bÞ m¸y mãc: Hµng n¨m c«ng ty ®Òu rµ so¸t, bæ sung ,thay thÕ c¸c néi qui, quy chÕ vµ nh÷ng quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c KTAT.Khi vËn hµnh m¸y mãc,khi söa ch÷a thiÕt bÞ.C«ng ty ®ang ®Çu t­ l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i ®æi míi c«ng nghÖ, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng , ®¶m b¶o vËn hµnh m¸y mãc an toµn h¬n. C¸c thiÕt bÞ ®Òu cã néi quy, quy tr×nh vËn hµnh, cã lÞch kiÓm tra ®Þnh k× cña thiÕt bÞ chñ yÕu , cã lÞc theo dâi thiÕt bÞ hµng ngµy, cã sæ giao ca ,cã lÞch xÝch tu söa. C«ng ty cã ®Èy ®ñ hå s¬ tµi liÖu vÒ KTAT, cã ®ñ néi quy, quy tr×nh vËn hµnh. Toµn c«ng ty cã trªn 80 néi quy,quy tr×nh, biÓncÊm, biÓnb¸o. TÊt c¶ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng ®Òu ®­îc trung t©m ®¨ng kiÓm Bé c«ng nghiÖp vµ kiÓm tra theo ®Þnh k× vµ ®­îc bé lao ®éng cÊp giÊy pheps sö dông. T¹i mçi mét thiÕt bÞ m¸y mãc cã yªu cÇu vÒ vËn hµnh an toµn ®Òu cãb¶ng chØ dÉn vËn hµnh an toµn. C¸c lo¹i thiÕt bÞ khi ho¹t ®éng cã yÕu tè nguy hiÓm nh­ d©y chuyÒn, ®ai truyÒn, xÝch truyÒn cña c¸c thiÕt bÞ tÈy nhuém , giÆt thuécXN xö lÝ hoµn tÊt ®Òu ph¶i cã l­íib¶ovÖ. 3.1.1 An toµn thiÕt bÞ ¸p l­c. Nhµ m¸y dÖt kim §«ng Xu©n hiÖn cã 27 thiÕt bÞ ¸p lùc( nÐn khÝ, nÊu, tÈy,nhuém ) TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ nµy ®Òu ®­îc kiÓm ®Þnh víi c¬ quan kiÓm tra an toµn lao ®éng cña nhµ n­íc vµ ph¶i ®­îc cÊp giÊy phÐp míi ®­îc sö dông. -Hµng ngµy c¸c c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ BHL§ lu«n kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c c¬ cÊu an toµn ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn, söa ch÷a, thay thÕ , ®¶m b¶o an toµn khi sö dông. -Khi vËn hµnh b×nh khÝ nÐn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng néi quy ®· ®­îc quy ®Þnh, trang bÞ xe chë oxy, chë b×nh h¬i ë møc an toµn cao nhÊt. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nµy ®Òu ®­îc huÊn luyÖn chÆt chÏ, nghiªm chØnh. 3.1.2 An toµn thiÕt bÞ n©ng , h¹. Toµn bé c«ng ty cã kho¶ng 6 thiÕt bÞ n©ng h¹. §Ó b¶o ®¶m an toµn cho ng­êi lao ®éng vµ thiÕt bÞ n©ng khi vËn hµnh, c«ng ty ®· thùc hiÖn biÖn ph¸p an toµn khi vËn hµnh thiÕt bÞ n©ng , h¹ nh»m n©ng cao c«ng t¸c huÊn luyÖn ATL§ nh­ sau: Khi sö dông ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ c¬ cÊu an toµn cÇn thiÕt nh­: thiÕt bÞ khèngchÕ qu¸ t¶i, thiÕt bÞ h¹n chÕ gãc n©ng cÇn,thiÕt bÞ chèng xÖ. Th­êng xuyªn kiÓm tra t×nh h×nh cña m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ bé phËn, c¬ cÊu, chi tiÕt kh«ng bÞ h­ háng qu¸ møc quy ®Þnh Th­êng xuyªn kiÓm tra ®é æn ®Þnh cña thiÕt bÞ C¸c thiÕt bÞ ®Òu ®­îc nèi kh«ng phßng ngõa sù cè tai n¹n ®iÖn khi vËn hµnh C¬ cÊu m¸y treo cÇn ph¶i cã bé phËn chèng tuét c¸p, ph¶i kiÓm tra ®é mßn mãc treo c¸p. Th­êng xuyªn kiªm tra kÕt cÊu , c¬ cÊu t¹o sîi d©y cña c¸p xem cã hiÖn t­îng ®øt c¸p kh«ng . Ng­êi kiÓm tra cÇu trôc ph¶i cã b»ng ( nÕu cÇu trôc cã träng t¶i t­ 1 tÊn trë lªn ) 3.1.3. An toµn trong c¬ khÝ: Víi môc tiªu “ An toµn ®Ó s¶n xuÊt, s¶n xuÊt ph¶i an toµn “, nªn ban l·nh ®¹o c«ng ty kÕt hîp víi bé phËn BHL§ vµ mét sè phßng ban liªn quan so¹n th¶o c¸c quy ®Þnh, quy ph¹m riªng cho tõng m¸y, tõng m«i tr­êng lµm viÖc kh¸c nhau vµ yªu cÇu ng­êi lao ®éng thùc hiÖn ®óng, nghiªm chØnh chÊp hµnh , cã sù gi¸m s¸t th­êng xuyªn cña ban an toµn lao ®éng c«ng ty. TÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p trªn ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc ng¨n ngõa TNL§ ,lµm cho c«ng t¸c huÊn luyÖn an toµn lao ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 3.1.4. KÜ thuËt an toµn ®iÖn. Hª thèng d©y dÉn tõ tr¹m cÊp ®iÖn thµnh phè vµo c«ng ty lµ BHL§Ö thèng d©y c¸p ngÇm CPT- 3´50 + 1 ´ 25,ch«n d­íi ®Êt, trªn ®­êng d©y tõ l­íi ®iÖn thµnh phè vµo c«ng ty , t¹i mçi c¬ së cã mét tr¹m biÕn ¸p, t¹i mçi tr¹m biÕn ¸p cña c«ng ty ®Òu ®­îc nèi ®Êt chèng sÐt vµ cã cÇu ch× c¸ch li c¸p. §iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p cña c«ng ty sÏ ®i vµo c¸c XÝ nghiÖp theo m¹ng l­íi ®iÖn d¹ng h×nh tia kÕt h¬p víi d¹ng h×nh trôc. T¹i mçi XÝ nghiÖp , §iÖn vµo XN ®Òu qua tñ ®iÖn cã trang bÞ ¸p t« m¸t vµ cÇu dao, t¹i mçi thiÕt bÞ sö dông ®iÖn ®Òu cã mét cÇu ch× ®Ó b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn trong nh÷ng tr­êng h¬p x¶y ra sù cè vÒ ®iÖn. Trªn ®­êng d©y ®iÖn tõ tr¹m biÕm ¸p cña c«ng ty vµo c¸c XN ®Òu ®­îc nèi ®Êt lÆp l¹i chèng sÐt lan truyÒn theo ®­êng d©y ®iÖn vµo thiÕt bÞ nhµ x­ëng. ThiÕt bÞ sö dông ®iÖn ®Òu ®­îc nèi ®Êt b¶o vÖ tr¸nh sù cè rß ®iÖn ra bªn ngoµi vá thiÕt bÞ g©y nguy hiÓm cho ng­êi lao ®éng.Hª thèng ®­êng d©y ®iÖn trong nhµ x­ëng ®­îc cè ®inh trªn t­êng vµ trÇn nhµ b»ng èng nhùa ( §èi víi c¸c dßng d©y ®iÖn phôc vô th¾p s¸ng, qu¹t ) Hª thèng ®­êng d©y ®iÖn ngÇm ch«n d­íi nhµ x­ëng dïng cho c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc. Cã hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh th¼ng sö dông bé phËn thu sÐt c¶ kim lÉn l­íi thu sÐt. TÊt c¶ c¸c ®iÖn trë nèi ®Êtcchèng sÐt ®¸nh th¼ng, chèng sÐt lan truyÒn ®­îc tÝnh to¸n chÆt chÏ ®¶m b¶o dÉn dßng ®iÖn nhanh xuèng d­íi khi cã sÐt. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®­îc kiªm tra nghiªm ngÆt , th­êng xuyªn, cã sæ theo dâi t×nh tr¹ng ®iÖn cña C«ng ty, c¸c XN vµ cña tõng thiÕt bÞ ®iÖn, hµng ngµy cã sæ giao ca, cã lÞch xÝch tu söa. C«ng ty cã riªng mét tæ ®iÖn thuéc XN c¬ ®iÖn tu söa, theo dâi t×nh tr¹ng cña tõng thiÕt bÞ ®iÖn, tõng XN trong c«ng ty. KÕ ho¹ch BHL§ cña c«ng ty. Thùc hiÖn theo th«ng t­14/1998/ TTLT – BL§TBXH- BYT-TL§L§VN ngµy 31/10/1998. Hµng n¨m c«ng ty DÖt kim §«ng Xu©n khi lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi lËp kÕ ho¹ch BHL§ , viÖc lËp kÕ ho¹ch BHL§ c¨n cø vµo nhiÖm vô, ph­¬ng h­íng , kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong ®ã bao gåm tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn kÕ ho¹ch BHL§ cña tõng phßng, ban, ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong c«ng ty. ViÖc lËp kÕ ho¹ch BHL§ trong toµn c«ng ty, tr×nh lªn gi¸m ®èc duyÖt ®Ó triÓn khai thùc hiÖn. KÕ ho¹ch nµy®­îc ghi râ tªn c«ng viÖc, n¬i thùc hiÖn,thêi gian hoµn thµnh vµ dù trï kinh phÝ, sè l­îng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cña nã. Néi dung kÕ ho¹ch BHL§ gåm: +C¸c biÖn ph¸p an toµn vµ PCCN. + C¸c biÖn ph¸p vÒ KTVS lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng. + Trang bÞ ph­¬ng tiÖn BVCN. + Ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi lao ®éng,phßng ngõa BNN. +Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, huÊn luyÖn vÒ BHL§ . Néi dung kÕ ho¹ch BHL§ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: -§¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, ng¨n ngõa TNL§-BNN ®¶m b¶o ATVSL§ . -C¸c c«ng viÖc ph¶i cô thÓ,râ rµng, kh¶ thi, bao gåm c¶ néi dung kinh phÝ vËt t­, thêi gian hoµn thµnh vµ ph©n c«ng thùc hiÖn. C¸c ®èi t­îng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn, tæ chøc tiÕn hµnh c«ng viÖc, sau ®ã b¸o c¸o lªn cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn, ban an toµn lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn, triÓn khai kÕ ho¹ch BHL§ . C¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt an toµn -PCCC (KÕ ho¹ch BHL§ n¨m 2002 ) TT ViÖc cÇn lµm N¬i cÇn lµm Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 Qu¹t chèng nãng Toµn c«ng ty 15.000.000 2 Söa ch÷a , Lµm míi l­íi che ch¾n c¸c lo¹i thiÕt bÞ Toµn c«ng ty 5.000.000 3 B×nh ch÷a ch¸y Toµn c«ng ty 5 2.000.000 Tæng 22.000.000 Tuyªn truyÒn giaã dôc huÊn luyÖn vÒ BHL§ (kÕ ho¹ch n¨m 2002 ) TT ViÖc cÇn lµm Sè l­îng Thµnh tiÒn Giê c«ng thùc hiÖn Thêi gian thùc hiÖn Ghi chó 1 Mua s¾m s¸ch ,tµi liÖc BHL§ 1.000.000 ATL§ C¶ n¨m Quü thi ®ua 2 HuÊn luyÖn BHL§ 10 l­ît 2.000.000 ATL§ C¶ n¨m Quü thi ®ua 3 ViÕt néi quy bæ xung, thay thÕ 1.500.000 ATL§ C¶ n¨m Quü thi ®ua 4 Khen th­ëng b¶o hé lao ®éng (kÕt hîp víi lång ghÐp phong trµo5S) 10.000.000 ATL§ C¶ n¨m Quü thi ®ua Tæng 14.500.000 C¸c biÖn ph¸p vÒ kÜ thuËt vÖ sinh lao ®éng Phßng chèng ®éc h¹i, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc (kÕ ho¹ch BHL§n¨m 2002) TT ViÖc cÇn lµm N¬i cÇn lµm Thµnh tiÒn Ph©n c«ng 1 Kh¸m chuyªn khoa (®éc h¹i , phô khoa) Toµn c«ng ty Thµnh tiÒn Y tÕ Y tÕ 2 Phun thuèc trõ muçi , chuét Toµn c«ng ty 3.000.000 Y tÕ Y tÕ 3 ®o kiÓm tra m«i tr­êng Toµn c«ng ty 5.000.000 ATL§ ATL§ Tæng 18.000.000 Trang bÞ phßng hé c¸ nh©n (kÕ ho¹ch BHL§n¨m 2002 ) TT Lo¹i hµng §VT Sè l­îng Thµnh tiÒn Ghi chó 1 ¸o Poloshirt céc tay cì L C¸i 900 28.800.000 Cì L 100 c¸i dµi tay 2 Cì M '' 300 9.600.000 3 QuÇn BHL§ nam '' 300 9.000.000 4 QuÇn BHL§ n÷ '' 300 9.000.000 5 GiÇy v¶i §«i 400 6.000.000 6 YÕm cao su C¸i 10 300.000 7 Mò v¶i '' 400 2.000.000 8 G¨ng tay v¶i b¹t §«i 500 2.000.000 9 G¨ng tay cao su '' 10 200.000 10 QuÇn ¸o Y tÕ n÷ Bé 08 300.000 Tæng 67.200.000® Ch¨m sãc søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng (KÕ ho¹ch BHL§ n¨m 2002) TT N¬i ®­îc h­ëng b«i d­ìng Tiªu chuÈn Sè ng­êi Sè tiÒn Ghi chó 1 C«ng nh©n nÊu tÈy v¶i 2000® 12 7.344.000 TÝnh 1 n¨m cã 306 ngµy lµm viÖc 2 C«ng nh©n sÊy + c¸n v¶i 2000® 19 11.628.000 3 C¸n bé kü thuËt ho¸ chÊt 2000® 6 3.672.000 4 CÊp ph¸t , thñ kho ho¸ chÊt 2000® 4 2.448.000 5 C«ng nh©n vÖ sinh cèng r·nh 2000® 2 1.224.000 6 C«ng nh©n vËn hµnh nåi h¬i 2.500® 21 16.065.000 7 C«ng nh©n söa ch÷a nåi h¬i , thiÕt bÞ XLHT 2.500® 15 11.457.000 Khi söa ch÷a thiÕt bÞ XLHT h­ëng tiªu chuÈn båi d­ìng 2.000® 8 C«ng nh©n lß 2000® 20/2 6.120.100 9 Nh©n viªn kho phÕ liÖu 2000® 1 612.000 10 C«ng nh©n in hoa 2000® 26 15.912.000 11 C«ng nh©n söa ch÷a nhµ nhuém , nåi h¬i nhµ vÖ sinh 200 suÊt 400.000 KiÕn thiÕt c¬ b¶n, tiªu chuÈn h­ëng theo hku vùc söa ch÷a 12 Chèng nãng mïa hÌ 30.000.000 Tæng 106.900.000 3.1.2 C¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt vÖ sinh lao ®éng. 3.1.2.1Vi khÝ hËu n¬i s¶n xuÊt. Trong m«i tr­êng lao ®éng, c¸c yÕu tè vi khÝ hËu cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng lµ: nhiÖt ®é kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, ®é th«ng tho¸ng, bôi, h¬i khÝ ®éc h¹i.Cô thÓ nh­ sau: NhiÖt ®é : NhiÖt ®é m«i tr­êng khång khÝ kh¸c nhau trong c¸c ph©n x­ëng,phô thuéc vµo viÖc bè trÝ c«ng nghÖ . NhiÖt ®é t¹i ph©n x­ëng hoµn tÊt, khu vùc lß h¬i th­êng cã nhiÖt ®é lín h¬n nhiÖt ®é t¹i cæng nhµ m¸y tõ 2 –4 0C. ë mét sè khu vùc lµm viÖc còng cã nhiÖt ®é t­¬ng ®èi cao nh­ t¹i c¸c m¸y sÊy,c¸n ,nhuém. NhiÖt ®é ë c¸c khu vùc nµy tõ kho¶ng 30®Õn 35 0C vµo mïa thu. Kho¶ng nhiÖt ®é nµy vÉn n»m trong TCCP. §é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ: Nh×n chung ®é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ lµ cao h¬n TCCP. ¸nh s¸ng: STT VÞ trÝ ®o C­êng®é s¸ng(lux) 1 Ph©n x­ëng in. D­íi ®Ìn huúnh quang. C¸ch chïm ®Ìn s¸ng 2 m 160 110 2 Ph©n x­ëng may. D­íi ®Ìn huúnh quang Kh«ng cã ®Ìn s¸ng 480 200 3 ph©n x­ëng dÖt Gi­ax ph©n x­ëng s¸t cöa sæ. d­íi ®Ìn huúnh quang. Gãc chiÕu s¸ng Ýt. 150 400 280 220 4 Lß ®ètdÇu 300 5 Lß ®èt than 250 Nh×n vµo sè liÖu trªn ta thÊy c­êng ®é chiÕu s¸ng t¹i c¸c vÞ trÝ cã c«ng viÖc cÇn tÝnh chÝnh x¸c cã gi¸ trÞ trung b×nh lµ 100lux, nh­ vËy ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh lao ®éng. VËn tèc giã : §é th«ng tho¸ng trong khu lµm viÖc cña c«ng ty ®­îc c¶i thiÖn b»ng c¸ch bè trÝ hÖ thèng qu¹t gÝo. 3.1.2.2 TiÕng ån: Trong nhµ m¸y cã mét sè khu vùc s¶n xuÊt g©y ra ån vµ rung, cô thÓ t¹i c¸c vÞ trÝ sau ®©y: 1. §é ån. lß h¬i: ë khu vùc nµy cã c¸c qu¹t giã t¹o ra tiÕng ån, song møc ¸p ©m nãi chung ®Òu thÊp h¬n tiªu chuÈn cho phÐp. Ph©n x­ëng xö lÝ hoµn tÊt: khi ch¹y m¸y b¬m vµ c¸c m¸y tÈy nhuém nh­ m¸y c¸n, m¸y sÊysÏ sinh ra tiÕng ån, tuy nhiªn gi¸ trÞ ®o tiÕng ån lín nhÊt vÉn kh«ng v­ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. Ph©n x­ëng may: t¹i khu vùc lµm viÖc cã rÊt nhiÒu m¸y cïng ho¹t ®éng mét lóc, cho nªn ë ph©n x­ëng may còng kh¸ ån. Ph©n x­ëng DÖt: C«ng ty dÖt kim sö dông m¸ydÖt kim nªn ®é ån trong ph©n x­ëng còng kh«ng lín l¾m, song khi ph©n x­ëng ho¹t ®éng hÕt c«ng suÊt møc ån còng lµ 83,9 dBA vÉn nhá h¬n TCCP. Nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy ë tÊt c¸c ph©n x­ëng, ®é ån chung cña tÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y trong c«ng ty ®Òu kh«ng v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. TiÕng ån do ho¹t ®éng so¶n xuÊt cña c«ng ty chØ t¸c ®éng trong khu vùc lµn viÖc cña nhµ m¸y, cßn t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng xung quanh kh«ng ®¸ng kÓ B¶ng ®o c­êng ®é tiÕng ån trong s¶n xuÊt cña c«ng ty 1. TiÕng ån trong s¶n xuÊt cña x­ëng dÖt TT (1) §Þa ®iÓm ®o (2) Møc ¸p ©m chung (3) Møc ¸p ©m ë d¶i tÇn ph©n tÝch (Hz) TCVSC(dBA) <= 90 63 (4) 125 (5) 250 (6) 500 (7) 1000 (8) 2000 (9) 4000 (10) 8000 (11) 103 96 91 88 85 83 81 80 1 Ph©n x­ëng dÖt tÇng 2 Khu vùc may 675 80,5 44,4 60,0 65,3 69,8 70,6 66,9 60,0 50,9 Khu vùc may 712 80,2 56,3 68,2 77,0 82,8 84,3 82,8 76,0 67,3 T¹i m¸y dÖt sè 596 81,6 50,0 71,6 75,5 82,1 83,8 80,7 80,3 71,9 T¹i m¸y nÐn khÝ 81,3 52,6 71,9 77,7 80,6 90,9 78,5 73,7 64,3 2. TiÕng ån trong s¶n xuÊt cña XN XLHT TCVD(dBA) <=85 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 99 92 83 80 78 78 74 86 1 T¹i m¸y më khæ 81,5 41,0 48,7 54.6 69.9 68.8 64,8 60,0 48,2 2 T¹i m¸y sè 1 §Çu cuèi 81,8 79,7 40,0 42,5 51,1 52,6 63,5 55,2 65,0 62,5 68,2 66,8 69,7 62,9 57,5 62,1 53,1 49,1 3 T¹i m¸y c¸n sè 1 74,3 58,0 53,6 61,5 67,7 68,7 73,1 61,3 57,2 3. TiÕng ån ë xÝ nghiÖp may I TCVD(dBA) <= 90 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 103 96 91 88 85 83 81 80 1 X­ëng A T¹i m¸y may textima T¹i m¸y v¾t sè 168 73,0 70,2 48,2 44,9 60,6 57,8 63,7 62,4 67 67,5 76,4 78,7 78,4 76,1 72,7 63,9 70,0 68,0 2 X­ëng B T¹i m¸y may 205 T¹i m¸y v¾t sæ 68,4 69,6 42,8 41,8 46,0 53,4 53,3 60,9 60,7 70,5 63,2 75,2 62,9 77,3 57,2 75,4 53,0 69,6 4.TiÕng ån rong s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp may II TCVSC(dBA) <= 90 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 103 99 91 88 85 83 81 80 1 Tæ c¾t T¹i m¸y c¾t vßng T¹i m¸y c¾t tay 90,6 73,1 45,2 42,5 54,6 52,9 63,4 62,3 71,1 71,1 69,5 72,8 68,7 83,3 63,3 78,1 57,4 72,6 2 X­ëng may T¹i m¸y v¾t sæ textima T¹i m¸y bä T¹i m¸y may Yamata 80,9 81,7 68,9 49,2 46,8 45,3 58,4 66,1 56,9 70,7 31,7 62,9 76,3 75,8 69,9 78,7 75,3 72,9 74,0 75,0 68,5 69,4 70,1 64,2 66,3 69,2 57,9 5. TiÕng ån rong s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp may III TCVSC(dBA) <= 90 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 103 96 91 88 85 83 81 80 1 X­ëng may tÇng 2 Tai m¸y may Yamoto454 T¹i m¸y v¾t sæ 292 70,1 64,5 64,5 73,7 42,8 51,2 69,7 42,6 68,7 51,1 75,8 61,2 81,1 64,0 80,9 62,8 74,5 55,4 2 X­ëng may tÇng 3 Tai m¸y mayJuki388 T¹i m¸y v¾t sæ 423 66,1 73,8 71,9 68,7 42,1 40,0 44,7 52,6 53,2 55,2 60,6 62,5 67,0 66,8 66,7 60,9 52,2 43,1 2. §é rung. Rung vµ chÊn ®éng t¹i bÖ vµ khung m¸y, nÒn mãng… th­êng sinh ra do cã sù mÊt c©n b»ng ®éng cña c¸c c¬ cÊu quay, tÞnh tiÕn do sù va ®Ëp cña c¸c chi tiÕt quay ®· cò vµ mßn kh«ng ®Òu, hay do sù thay ®æi tèc ®é. Trong khu vôc s¶n xuÊt cã mét sè m¸y mãc cò, xung lùc g©y rung thuéc lo¹i yÕu nªn trong c¸c gian x­ëng kh«ng cã vÊn ®Ò vÒ rung vµ chÊn ®éng. 3.1.2.3 N­íc th¶i vµ chÊt th¶i r¾n cña c«ng ty. a/Nguån n­íc th¶i. N­íc th¶i cña c«ng ty ®æ ra hÖ thèng cèng cña thµnh phè Hµ Néi bao gåm: -N­íc th¶i c«ng nghiÖp -n­íc th¶i sinh ho¹t -N­íc mÆt tõ n­íc m­a N­íc th¶i s¶n xuÊt bao gåm n­íc th¶i tõ c¸c c«ng ®o¹n cã dïng n­íc. §©y lµ dßng th¶i cã chøa nhiÒu chÊt g©y « nhiÔm vµ cã l­u l­îng lín h¬n c¶ tÝnh biÕn ®éng vÒ l­u l­îng cña n­íc th¶i s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn n­íc th¶i chung.L­u l­îng cña dßng th¶i t¹i xÝ nghiÖp hoµn tÊt thay ®æi trong ngµy th­êng thÊp vµo ®Çu ca vµ cuèi ca, cao vµo gi÷a ca. Cßn c¸c dßng th¶i tõ xÝ nghiÖp dÖt, c¬ ®iÖn, v¨n phßng l­u l­îng t­¬ng ®èi æn ®Þnh. N­íc th¶i s¶n xuÊt bao gåm: + N­íc th¶i c«ng nghiÖp: nh­ n­íc th¶i tõ dung dÞch nÊu, dung dÞch tÈy, dung dÞch nhuém, in. l­¬ng n­íc th¶i nµy kh«ng nhiÒu vµ kh«ng th­êng xuyªn nh­ng nång ®é chÊt « nhiÔm rÊt cao. + N­íc th¶i giÆt: §©y lµ l­îng n­íc th¶i lín nhÊt, c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt chÝnh ®Òu kÌm theo nhiÒu lÇn giÆt nãng vµ giÆt l¹nh. N­íc th¶i nµy mang ®Æc tÝnh cña tõng c«ng nghÖ vµ chøa chÊt « nhiÔm mµ c«ng nghÖ ®ã sö dông, nh­ng nång ®é chÊt g©y « nhiÔn thÊp h¬n + N­íc th¶i sau qu¸ tr×nh lµm l¹nh ë c¸c c«ng ®o¹n mhw kiÕm bãng tÈy nhuém vµ n­íc ng­ng chÈy ra tõ c¸c m¸y sÊy. Nguån n­íc th¶i nµy lµ n­íc s¹ch Tæng l­¬ng n­íc th¶i trong mét ngµy ®ªm cña c«ng ty kho¶ng 730m3/ ngµy ®ªm +N­íc th¶i s¶n xuÊt ë tõng c«ng ®o¹n kh¸c nhau th× còng kh¸c nhau + N­íc th¶i trong c«ng ®o¹n nÊu tÈy, kiÒm bãng mang tÝnh kiÒm vµ chñ yÕu lµ n­íc giÆt. + N­íc th¶i trong c«ng ®o¹n tÈy tr¾ng, tÈy nhuém, mang tÝnh kiÒm vµ cã nhiÒu cÆn bÈn BOD5 kh«ng lín l¾m nh­ng COD kh¸ lín. + N­íc th¶i trong qu¸ tr×nh nhuém: cã ®é mµu cao, do qu¸ tr×nh nhuém sö dông nhiÒu lo¹i ho¸ chÊt, thuèc nhuém vµ chÊt trî trong tõng ®¬n nhuém . C¸c ho¸ chÊt cã ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng n­íc th¶i. Nh×n chung n­íc th¶i cña nhµ m¸y cã ®é pH lín, COD vµ BOD5 hµm l­îng chÊt r¾n l¬ löng, hµm l­îng sunfua, dÇu mì v­ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. So s¸nh kÕt qu¶ ®o cña trung t©m CET víi gi¸ trÞ giíi h¹n trong TCVN5945-1995 ta thÊy n­íc th¶i x¶ ra cèng chung cña thµnh phè cã ®é pH n»m ngoµi gi¸ trÞ cho phÐp (pH = 12,3) vµ hµm l­îng BOD5 vµ COD , SS , dÇu mì, S2- v­ît TCCP nhiÒu lÇn, tû lÖ COD/BOD5 = 2,64 . C¸c t¹p chÊt h÷u c¬ trong n­íc th¶i khã ph©n huû bëi vi sinh vËt trong m«i tr­êng n­íc tù nhiªn hay trong hÖ thèng xö lÝ n­íc th¶i ®« thÞ. T¶i l­îng ­íc tÝnh cña mét sè t¸c nh©n g©y « nhiÔm trong dßng n­íc th¶i chung cña nhµ m¸y. STT th«ng sè T¶il­îng (kg/ngµy) T¶i l­îng (kg/kgsp) 1 CÆn l¬ löng 134 0,067 2 CÆn hoµ tan 886 0,443 3 BOD5 73 0,036 4 COD 182,5 0,091 5 S2- 2,19 0,001 6 DÇu mì 11,6 0,047 Dùa v¶o kÕt qu¶ ph©n tÝch ta thÊy n­íc th¶i tõ C«ng ty DÖt kim §«ng Xu©n cÇn ph¶i ®­îc xö lÝ ®¹t yªu cÇu vÖ sinh m«i tr­êng tr­íc khi x¶ vµo hÖ thèng tho¸t n­íc cña thµnh phè. DÖt kim §«ng Xu©n lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt quÇn ¸o tõ sîi b«ng tæng hîp, trong qóa tr×nh s¶n xuÊt , c«ng ty còng sö dông nhiÒu lo¹i ho¸ chÊt trong qu¸ tr×nh tÈy, nhuém. Do ®ã nguån n­íc th¶i cña c«ng ty còng phÇn nµo ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái.Tuy nhiªn ®Ó kiÓm so¸t nguån n­íc th¶i cña c«ng ty khi th¶i vµo hÖ thèng tho¸t n­íc cña thµnh phè, ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p xö lÝ n­íc th¶i ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu th¶i ra m«i tr­êng kh«ng v­ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. Dßng th¶i chung cña toµn c«ng ty ®­îc hîp thµnh bëi nhiÒu dßng th¶i cã l­u l­îng vµ møc ®é nhiÔm bÈn kh¸c nhau. §Ó tËn dông n­íc th¶i cßn s¹ch, gi¶m bít chi phÝ xö lÝ n­íc th¶i Ýt « nhiÔm, t¨ng hiÖu qu¶ c«ng nghÖ lµm s¹ch cña hÖ thèng xö lÝ chung cho toµn c«ng ty. C«ng ty thùc hiÖn viÖc ph©n luång n­íc th¶i ®Ó t¸ch riªng dßng th¶i c«ng nghÖ thµnh hai lo¹i dßng, n­íc th¶i cã tÝnh « nhiÔm nÆng tho¸t theo hÖ thèng ®­êng èng riªng ®­a vµo khu vùc xö lÝ s¬ bé b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ lÝ,sau ®ã ®­îc hoµ trén cïng víi dßng n­íc th¶i cã ®Æc tÝnh dÔ xö lÝ b»ng ph­¬ng ph¸p sinh häc ®Ó xö lÝ tiÕp ë ngay trong ph¹m vi cña c«ng ty. Sau ®ã th¶i ra hÖ thèng cèng cña thµnh phè. S¬ ®å. + Ph­¬ng ph¸p lµm s¹ch n­íc th¶i ®· ph©n luång b»ng mét hÖ thèng xö lÝ gåm hai giai ®o¹n theo thø tù sau: - xö lÝ s¬ bé: víi dßng th¶i cã tÝnh « nhiÔm cao vÒpH,nhiÖt ®é, SS, COD, TOC, c¸c t¸c nh©n g©y ®éc h¹i gèc v« c¬ hoÆc h÷u c¬ (quy ­íc lµ dßng th¶i lo¹i I ) - Xö lÝ thø cÊp : n­íc th¶i sau khi xö lÝ s¬ bé vµ nh÷ng dßng th¶i cã kh¶ n¨ng xö lÝ b»ng ph­¬ng ph¸p sinh häc ( quy ­íc lµ dßng th¶i lo¹i II) NÕu xö lÝ chung cïng n­íc th¶i sinh ho¹t t¹i hÖ thèng xö lÝ cña thµnh phè th× sÏ cã lîi h¬n vÒ kinh tÕ vµ kÜ thuËt. + Nguyªn lÝ ho¹t ®éng : N­íc th¶i cÇn xö lÝ s¬ bé b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ lÝ cã Q= 250 m3 / ngµy qua giai ®o¹n xö lÝ s¬ bé theo thø tù sau: T¸ch r¸c th¶i, ®Êt, c¸t, sái t¹i bÓ 1 cã V = 2 m3 . §iÒu hoµ l­u l­îng trong bÓ 2 cã m¸y sôc khÝ ®Ó khuÊy trén vµ oxy ho¸ c¸c t¸c nh©n cã tÝnh khÝ, dÇu, mì, v¸ng, bät sÏ næi lªn vµ ®­îc thu vµo bÓ 14, thÓ tÝch bÓ 2 lµ 9 m3. §iÒu chØnh pH= 10-11,5. ViÖc l¾ng cÆn l¬ löng gåm c¸c chÊt v« c¬ kÕt tña, c¸c chÊt h÷u c¬ vµ gi¶m bít mµu do sù cã mÆt cña thuèc nhuém ®­îc thùc hiÖn t¹i bÓ 5. Bïn l¾ng ®­îc chøa vµo bÓ bïn 6, cßn n­íc trong chøa chÊt hoµ tan hÇu hÕt cã thÓ oxy ho¸ ®­îc dÉn ®i xö lÝ tiÕp ë giai ®o¹n xö lÝ sau N­íc th¶i lo¹i 1 sau khi xö lÝ s¬ bé sÏ æn ®Þnh vÒ l­u l­îng vµ gi¶m thiÓu ®­îc cÆn l¬ löng vµ cÆn l¾ng, dÇu mì , ion kim lo¹i nÆng, mµu., mét l­îng chÊt h÷u c¬ , chñ yÕu lµ chÊt cã m¹ch ph©n tö lín. Dïng H2SO4 ®iÒu chØnh pH = 6- 7 ®Ó xö lÝ tiÕp b»ng ph­¬ng ph¸p sinh häc. Tr×nh tù xö lÝ sinh häc: + §iÒu hoµ c¸c dßng th¶i vµ ®iÒu chØnh pH cho thÝch hîp tõ 6 –7. + oxy ho¸ ®Ó gi¶m thiÓu COD b»ng thiÕt bÞ aerroten( V= 120 m3 ). Cã hÖ thèng cÊp oxy tõ kh«ng khÝ. Ph­¬ng ph¸p nµy lµ ph­¬ng ph¸p xö lÝ bïn ho¹t tÝnh. N­íc qua khi xö lÝ cã hµm l­îng b«ng c¨n sinh häc t¨ng sÏ ®­îc chuyÓn sang bÓ l¾ng11 cã V= 20 m3 . B«ng cÆn ®­îc th¸o vµo bÓ bïn 11, n­íc trong sÏ ®­îc ch¶y ra cèng cña thµnh phè. Bïn ë bÓ 11 sÏ ®­îc xö lÝ trong bÓ metan vµ ®Þnh k× hµng n¨m ®­îc hót bít b»ng xe hót bïn cña c«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ. HiÖu suÊt lµm s¹ch cña hÖ thèng: pH = 7-8 . SS sau khi xö lÝ : 100mg/l BOD5 : 50 mg/l. COD : <150 mg/l. Mµu gi¶m : 60 – 80 % HiÖn nay ta thÊy hÖ thèng xö lÝ n­íc th¶i cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi hoµn chØnh, tuy nhiªn chÊt l­îng xö lÝ n­íc th¶i ch­a ®­îc triÖt ®Ó nh­ng còng ®¶m b¶o yªu c©u th¶i ra cèng chung cña thµnh phè kh«ng bÞ « nhiÔm. b/ ChÊt th¶i r¾n. ChÊt th¶i r¾n cña c«ng ty lµ r¸c th¶i bao gåm chÊt th¶i c«ng nghiÖp vµ chÊt th¶i sinh ho¹t. ChÊt th¶i c«ng nghiÖp gåm cã: + XØ than: lß h¬i ®èt than cña nhµ m¸y th¶i ra mét l­îng xØ kho¶ng 2,5 tÊn/ngµy. XØ lß ®­îc lµm ngu«i b»ng n­íc vµ chøa t¹i b·i xØ. xØ ®­îc vËn chuyÓn ra khái ®Þa phËn cña c«ng ty theo ®Þnh kú ®Õn n¬i kh¸c tËn dông l¹i. + Sîi , v¶i vôn , phô liÖu h­ háng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , bao b× háng , bao b× ®ùng ho¸ chÊt ... Lo¹i r¸c th¶i nµy cã khèi l­îng nhá vµ th­êng vÉn th¶i chung víi r¸c th¶i sinh ho¹t. R¸c th¶i sinh ho¹t : chñ yÕu lµ r¸c th¶i tõ c¸c khu s¶n xuÊt trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña c«ng ty. L­îng r¸c th¶i sinh ho¹t vµ r¸c th¶i c«ng nghiÖp nãi trªn kho¶ng 1tÊn/ngµy. R¸c ®­îc thu gom hµng ngµy vµ tËp trung t¹i mét chç råi ®Þnh kú chë ®i x­ lý ë nh÷ng n¬i quy ®Þnh b»ng xe cña c«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ . R¸c th¶i ®éc h¹i : bao b× , vá chai ®ùng ho¸ chÊt ®éc h¹i, sè l­îng tuy Ýt nh­ng cÇn ®­îc qu¶n lý riªng. §Æc tÝnh chung cña chÊt th¶i r¾n : Trong c¸c chÊt th¶i r¾n , r¸c th¶i sinh ho¹t sÏ g©y mÊt vÖ sinh m«i tr­êng do hiÖn t­îng thèi r÷a c¸c chÊt h÷u c¬ th­êng xÈy ra ë nh÷ng n¬i chÊt th¶i tÝch tô l©u ngµy. Nhµ m¸y th­êng xuyªn chuyªn chë chÊt th¶i nµy ra khái khu vùc nhµ m¸y nªn khong g©y mÊt vÖ sinh m«i tr­êng. ChÊt th¶i v« c¬ nh­ c¸t sái xØ than bÞ röa tr«i theo n­íc mÆt sÏ l¾ng ®äng trong hÖ thèng tho¸t n­íc vµ lµm ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh tho¸t n­íc . Nãi chung viÖc qu¶n lý chÊt th¶i r¾n cña c«ng ty kh«ng phøc t¹p l¾m. C«ng ty ®· cã biÖn ph¸p kiÓm so¸t chÆt chÏ chÊt th¶i r¾n ®éc h¹i , tæ chøc thu gom vµ chøa ë nh÷ng n¬i quy ®Þnh ®Ó ®­a ®i xö lý ®óng c¸ch. Nh­ vËy ®· phÇn nµo h¹n chÕ tèi ®a ¶nh h­ëng bÊt lîi cña nguån th¶i nµy ®Õn m«i tr­êng. 3.1.2.4 bôi vµ khÝ g©y « nhiÔm ChÊt l­îng kh«ng khÝ trong khu vùc lµm viÖc lµ yÕu tè r¸t quan träng ¶nh h­ëng ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. Trong c«ng nghiÖp dÖt, n¬i s¶n xuÊt th­êng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng thu©n lîi vÒ m«i tr­êng nh­ : -Bôi l¬ löng nhiÒu trong ph©n x­ëng dÖt vµ may. -Nãng vµ Èm do h¬i tho¸t ra trong c¸c c«ng ®o¹n tÈy nhuém , mËt ®é m¸y mãc vµ ng­êi lao ®éng cao trong c¸c ph©n x­ëng dÖt vµ may. -Kh«ng khÝ Èm chøa ho¸ chÊt ®éc ë khu vùc chuÈn bÞ ho¸ chÊt vµ c¸c thiÕt bÞ lµm bãng , tÊy, nhuém . in, pha chÕ ho¸ chÊt. -Cã thiÕt bÞ ¸p lùc vµ cã nh÷ng vËt liÖu dÔ ch¸y næ . §¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp trong c¸c khu vùc lµm viÖc lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m b¶o vÖ søc kho¶ ng­êi lao ®éng , tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ tµi s¶n cho nhµ m¸y . Biªn ph¸p chèng bôi c¬ b¶n nhÊt lµ sö dông ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n :khÈu trang , mò , giÇy , quÇn ¸o, kÝnh...C«ng nh©n pphair ®­îc h­íng dÉn sö dông cô thÓ . 3.1.2 HÖ thèng cÊp tho¸t n­íc cho s¶n xuÊt. HÖ thèng cÊp n­íc. N­íc phôc vô cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cho c¸c c¬ quan vµ hé d©n c­ ph­êng Ng« Th× NhËm lµ n­íc ®­îc lÊy tõ nhµ m¸y n­íc L­¬ng Yªn. Víi nhµ m¸y dÖt kim §«ng Xu©n vµ nhµ m¸y r­îu coa tr¹m cÊp n­íc tõ giÕng khoan riªng trong nhµ m¸y . HÖ thèng tho¸t n­íc Khu vøc ph­êng Ng« Th× NhËm cã hÖ thèng cèng ch×m vßi hë ®Ó tho¸t n­íc gäi lµ l­u vùc Lß §óc . N­íc th¶i tõ c¸c n¬i tho¸t ra s«ng Kim Ng­u . §©y lµ hÖ thèng tho¸t n­íc cò, ®­îc x©y dùng tõ n¨m 1959 vµ ®· ®­îc söa ch÷a, më réng thªm m¹ng l­íi vµo n¨m 1989-1990 . Do kh«ng ®­îc n¹o vÐt th­êng xuyªn vµ c¸c ®­êng cèng tho¸t n­íc ®Òu nhá nªn cã lóc kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu n­íc kÞp thêi. Mçi khi cã m­a lín vµ kÐo dµi th× c¸c phè thÊp tròng nh­ Ng« Th× NhËm , TrÇn Xu©n So¹n … bÞ ngËp 1 ngµy cã khi tíi vµi ngµy. 3.1.4 Phßng chèng ch¸y næ Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , con ng­êi lu«n lu«n ph¶i tiÕp xóc víi nguy c¬ ch¸y næ, v× vËy c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ lµ mét néi dung rÊt quan träng nh»m b¶o vÖ an toµn, gi÷ g×n tµi s¶n cho nhµ n­íc , cho c«ng ty. Kü thuËt phßng chèng ch¸y næ nghiªn cøu , ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n ph¸t sinh ch¸y næ, ®Ò xuÊt vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng chèng ch¸y næ mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n g©y ra ®Ó chñ ®éng ®­a ra c¸c biÖn ph¸phßng chèng ch¸y næ kÞp thêi. C¸c biÖn ph¸p phßng chèng ch¸y næ chñ yÕu nh­ tuyªn truyÒn , gi¸o dôc biÖn ph¸p kü thuËt vµ biÖn ph¸p hµnh chÝnh. C¸c biÖn ph¸p nµy d­îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi nhau VÒ phßng chèng ch¸y næ : c«ng ty cã mét c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c PCCC , cã 160 ®éi viªn b¸n chuyªn tr¸ch vÒ PCCC thuéc c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ phßng, tr¹m trong C«ng ty, lÊy lùc l­îng b¶o vÖ cña c«ng ty lµm nßng cèt trùc 24/24 giê . T¹i C«ng ty cã ®Çy ®ñ v¨n b¶n ph¸p quy, quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c PCCN. C«ng ty dÖt kim §«ng xu©n ®· cïng C«ng an PCCC Thµnh phè phèi hîp lËp ph­¬ng ¸n PCCC vµ tæ chøc thao diÔn t¹i C«ng ty. T¹i c¸c khu vùc s¶n xuÊt ®­îc trang bÞ hÖ thèng häng n­íc v¸ch t­êng ®Ó ®Ò phßng ch¸y. Trang bÞ dông cô ph­¬ng tiÖn PCCC, C«ng ty ®· x©y dùng hÖ thèng cung cÊp n­íc , chøa n­íc võa phôc vô s¶n xuÊt , sinh ho¹t vµ c«ng t¸c phãng chèng ch¸y +T¹i c¬ së 1(67 Ng« Th× NhËm ):Cã 4 bÓ chøa n­íc -BÓ chøa chÝnh cã dung tÝch :V = 500 m3 -BÓ ngÇm nhµ v¨n phßng cã dung tÝch :V=80m3 -Satalo nhµ v¨n phßng cã dung tÝch :V=40m3 , cã ®é cao 14,5 m -Satalo nhµ 4 tÇng XN DÖt cã dung tÝch :V=16m3 , cã ®é cao 16m T¹i c¬ së 1(67 Ng« Th× NhËm ): cã 2 giÕng khoan víi c«ng suÊt khai th¸c lµ: GiÕng 1 lµ 70 m3/h GiÕng 2 lµ 200 m3/h +T¹i c¬ së 2 (250 Minh Khai) cã mét giÕng khoan , cã bÓ chøa n­íc dung tÝch V = 5 m3 .T¹i c¸c tÇng ®­îc trang bÞ c¸c thïng chøa n­íc ®Ó PCCC +T¹i c¬ së 3 (524 Minh Khai) cã mét giÕng khoan , cã bÓ chøa n­íc dung tÝch V = 25 m3 , 2 Satalo cã dunhg tÝch 25 m3 . Toµn c«ng ty cã 100 b×nh bät c¸c lo¹i , 26 tiªu lÖnh PCCC , 15 thang tre, 10 c©u liªm, 25 biÓu näi quy PCCC, 30 biÓn cÊm , 5 x« chøa n­íc. C¸c ph­¬ng tiÖn PCCC ®Òu ®­îc trang bÞ toµn khu vùc s¶n xuÊt, ®­îc b¶o qu¶n vµ kiÓm tra chÆt chÏ. 3.1.5 C«ng t¸c VS-ATL§. 3.2 ChÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ BHL§. C«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm chØnh kh«ng bè trÝ chÞ em phô n÷ lµm viÖc ë khu vùc ®éc h¹i, nÆng nhäc. ChÕ ®é èm ®au, thai s¶n ®­îc thùc hiÖn nghiªm chØnh,®¶m b¶o chÕ ®é båi d­ìng ca 3 , ®éc h¹i b»ng hiÖn vËt, tæ chøc ¨n t¹i chç kh«ng ph¸t tiÒn, kh«ng ph¸t hiÖn vËt,mïa hÌ cã chÕ ®é cÊp ®­êng chèng nãng, n¨m 2002 c«ng ty ®· chi tiÒn mua ®­êng lµ 30.000.000 ®ång. VÒ y tÕ: C«ng ty cã hai phßng trùc y tÕ ca cho hai c¬ së hiÖn ®ang s¶n xuÊt, C«ng ty cßn cã mét phßng kh¸m. Hµng n¨m c«ng ty ®Òu tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh k× cho toµn bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· tæ chøc ®o ®¹c,®¸nh gi¸ m«i tr­êng trong c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty ®· h¹n chÕ vÒ c¸c vô tai n¹n lao ®éng, phÇn lín c¸c vô tai n¹n ®­îc coi lµ tai n¹n lao ®éng lµ do tai n¹n giao th«ng( khi ®i tõ nhµ ®Õn n¬i lµm viÖc hoÆc tõ c«ng ty trë vÒ nhµ. Ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc trong c«ng ty ®Òu ®­îc h­ëng tÊt c¶ c¸c quyÒn lîi ®­îc quy ®Þnh trong b¶n hîp ®ång lao ®éng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Ngoµi ra ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng thªm mét s« quyÒn lîi cña c«ng ty quy ®Þnh: + Ng­êi lao ®éng khi bÞ èm ®au hoÆc gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n ( cha, mÑ vî chång ) tuú hoµn c¶nh c«ng ty xem xÐt trî cÊp vµ tæ chøc th¨m hái. + Ng­êi lao ®éng tæ chøc x©y dùng gia ®×nh, c«ng ty cã tÆng phÈm cho c¶ nam lÉn n÷ b»ng chÝnh nh÷ng s¶n phÈm do c«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Thêi gian lao ®éng vµ thêi gian nghØ ng¬i. - §èi víi c«ng nh©n lµm lu©n phiªn 3 ca: ca1 lµm viÖc tõ 6 h s¸ng ®Õn 14 h ( nghØ 30 ¨n c¬m ) ca2 lµm viÖc tõ 14 h ®Õn 22 h ( nghir30phuts ¨n c¬m ) ca 3 -------------22h ®Õn 6 h s¸ng h«m sau. - §èi víi c«ng nh©n lµm lu©n phiªn 2 ca : Ca 1 lµm viÖc tõ : 5h30 ®Õn 2 h. ( trong ddos30phuts ¨n c¬m ) Ca2 lµm viÖc tõ 14 h ®Õn 22h 30( trong ®ã 30 phót ¨n c¬m ). - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc 1 tÇm ph¶i ®¶m b¶o 8 h lµmviÖc, kh«ng kÓ giê nghØ ¨n c¬m gi÷a ca. - Bé phËn lµm giê hµnh chÝnh: Sangs7h30 ®Õn 12 giê. ChiÒu 1h – 16h 30. Mçi ng­êi trong c«ng ty ®Òu lµm viÖc m«t tuÇn lµ 6 ngµy ( theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh ) Quy ®Þnh vÒ thanh to¸n lµm thªm giê. Ng­êi lao ®éng lµm viÖc thªm giê theo yªu cÇu cña ng­êi sö dông lao ®éng ®­îc tr¶ l­¬ng theo c«ng viÖc nh­ sau : Vµo ngµy th­êng Ýt nhÊt b»ng 150 %. Vµo ngµy chñ nhËt Ýt nhÊt b»ng200%. - Vµo ngµy lÔ tÕt ngµy nghØ cã h­ëng l­¬ng lµ 300%. NÕu ng­êi lao ®éng nghØ bï nh÷ng giê lµm thªm , th× ng­êi sö dông lao ®éng chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch so víi tiÒn l­¬ng cña c«ng viÖc ®ang lµm cña ngµy lµm viÖc b×nh th­êng. nÕu ng­êi lao ®éng lµm viÖc vµo ban ®ªm 22h ®Õn 6h s¸ng th× ngoµi sè tiÒn tr¶ cho nh÷ng giê lµm thªm ng­êi lao ®éng Ýt nhÊt ®­îc tr¶ thªm 30 % tiÒn l­¬ng cña c«ng viÖc ®ang lµm vµo ngµy b×nh th­êng. * C¸c ®¶m b¶o XH cho ng­êi lao ®éng. Tæng gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm giao nhiÖm vô cho tr¹m y tÕ t¹i c«ng ty kh¸m bÖnh, cÊp thuèc ®iÒu trÞ c¸c bÖnh th«ng th­êng ®èi v¬i c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ nguån b¶o hiÓm ®Ó l¹i. Hµng n¨m tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh k× cho ng­êi lao ®éng, ®èi víi c¸c nghÒ ®éc h¹i, nÆng nhäc. §Æc biÖt ng­êi lao ®éng cã tiÒn sö,, bÖnh ®ang theo dâi, bÖnh nghÒ nghiÖp. Tæ chøc phßng chèng c¸c dÞch bÖnh, tæ chøc mua b¶o hiÓm y tÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo h­íng dÉn cña BHVN. Qua kh¸m bÖnh ®Þnh k× nÕu ph¸t hiªn thÊy c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp, c¸c bÖnh nguy hiÓm, Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o y tÕ göi ng­êi lao ®éng ®i ®iÒu trÞ kÞp thêi. Khi bÞ tai n¹n lao ®éng rñi ro, c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm göi ®i c¸c bÖnh viÖn chuyªn ngµnh ®Ó ®iÒu trÞ, trî cÊp vµ ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng bÞ TNL§ cïng gia ®×nh hä gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch TNL§ hiÖn hµnh. HiÖn nay c«ng ty ®· mua B¶o hiÓm ch¸y,b¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng, b¶o hiÓm xe « t«. 3.2.1. C«ng t¸c trang cÊp, thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn BVCN. ViÖc trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n rÊt ®­îc ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m, trong vµi n¨m gÇn ®©y,c«ng ty lu«n c¶i tiÕn mÉu m· , chÊt l­îng ®Ó ngµy cµng ®­îc tèt h¬n. C«ng nh©n trong c«ng ty ®­îc trang bÞ mét n¨m hai bé quÇn ¸o, ngoµi ra c«ng ty cßn trang bÞ thªm, giÇy,mò b¶o hé, nót bÞt tai chèng ån, khÈu trang, kÝnh ......®Æc biÖt, ë c¸c ph©n x­ëng may,c«ng ty trang bÞ thªm hµng lo¹t dÐp ®i trong nhµ cho c«ng nh©n vµ cã gi¸ ®Ó giÇy dÐp rÊt ng¨n n¾p t¹o cho m«i tr­êng lao ®éng gängµng, vµ ®¶m b¶o vÖ sinh s¹ch sÏ. 3.2.2 ChÕ ®é víi lao ®éng n÷. HiÖn nay sè c«ng nh©n n÷ trong c«ng ty chiÕm 805 tæng sè lao ®éng. Tuy nhiªn c«ng ty còng ®· thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc lµ kh«ng bè trÝ mét lao ®éng n÷ nµo lµm viÖc trong m«i tr­êng lao ®éng nÆng nhäc, ®éc h¹i. §¹i ®a sè c«ng nh©n n÷ lµm viÖc trong c¸c ph©n x­ëng dÖt, may. Trong c«ng ty hiÖn nay kh«ng cã mét tr­êng hîp nµo m¾c BNN. C¸c chÕ ®é víi lao ®éng n÷ nh­: trî cÊp thai s¶n, èm ®au, nghØ chÕ ®é, kh¸m søc khoÎ ®Þnh k× cho chÞ em ®­îc thùc hiÖn rÊt ®Çy ®ñ. + §èi víi lao ®éng n÷ cã con nhá d­íi 12 th¸ng, nÕu do kh¸ch quan nhµ xa n¬i lµm viÖc ,lao ®éng kh«ng vÒ cho con bó gi÷a ca th× c«ng ty sÏ tÝnh dån ®Ó nghØ bï vµo thêi ®iÓm thÝch hîp hoÆc c«ng ty sÏ giao cho c¸c ®¬n vÞ gi¶i quyÕt ®Õn muén hay ®Õn sím mét giê trong ngµy lµm viÖc. + C«ng ty cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cã nhµ vÖ sinh ®¶m b¶o ®iÖn n­íc ®Çy ®ñ, phï hîp víi ng­êi lao ®éng n÷ sö dông khi cã nhu cÇu riªng cña giíi theo ®óng quy ®inh 43/ CP 3.2.3 C«ng t¸c huÊn luyÖn, tuyªn truyÒn vÒ BHL§ ë c«ng ty. 3.2.3.1 Tuyªn truyÒn gi¸o dôc vµ tæ chøc phong trµo quÇn chóng lµm c«ng t¸c BHL§ . §Ó ng­êi lao ®éng võa lµ chñ thÓ võa lµ ®èi t­îng thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§ ®Ó hä nhËn râ ®­îc vai trß vµ tÇm quan träng trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c nµy, c«ng ty ®· b»ng mäi h×nh thøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, huÊn luyÖn cho ng­êi sö dông lao ®éng nhËn thøc ®­îc tíi sù cÇn thiÕt ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt, n©ng cao hiÓu biÕt vÒ c«ng t¸c BHL§ ®Ó tù b¶o vÖ lÊy chÝnh m×nh. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c huÊn luyÖn, tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c BHL§ , c«ng ty ®· tæ chøc héi thi an toµn vÖ sinh viªn giái, mua s¾m tranh cæ ®éng , thi ®ua khen th­ëng nh÷ng lao ®éng thùc hiÖn tèt c«ng t¸c VSL§, ATL§, PCC,T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ BHL§ ,bëi vËy ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng cã kiÕn thøc , ý thøc kØ luËt vµ biÖn ph¸p lµm viÖc an toµn h¬n. Néi dung gi¸o dôc quÇn chóng lµm tèt c«ng t¸c BHL§ bao gåm: + B»ng mäi h×nh thøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho tÊt c¶ mäi ng­êi lao ®éng nhËn thøc ®óng , thÊy râ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña m×nh trong c«ng t¸c BHL§ , huÊn luyÖn cho ng­êi lao ®éng thµnh th¹o tay nghÒ vµ n¾m v÷ng c¸c yªu cÇu vÒ kÜ thuËt trong s¶n xuÊt. + VËn ®éng quÇn chóng ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn ®iÒu kiÖn lµm viÖc t¹i n¬i s¶n xuÊt, b¶o qu¶n vµ sö dông tèt c«ng cô lµm viÖc. + Tæ chøc tèt chÕ ®é tù kiÓm tra BHL§ t¹i n¬i lµm viÖc, duy tr× tèt m¹ng l­íi an toµn vÖ sinh viªn trong tæ s¶n xuÊt. Tõ gãc ®é ng­êi sö dông lao ®éng, néi dung vËn ®éng quÇn chóng lµm tèt c«ng t¸c BHL§ cã ý nghÜa rÊt quan träng , ph¶i lµm cho ng­êi lao ®éng hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c BHL§ , ng­êi lao ®éng coi ®©y lµ nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña m×nh trong c«ng t¸c BHL§ . .3.2.4 HuÊn luyÖn vÒ BHL§ - VÖ sinh phßng bÖnh. Thùc hiÖn theo th«ng t­ 08/ L§TBXH-TT ngµy 11/4/1995 vÒ huÊn luyÖn BHL§ , vÖ sinh phßng bÖnh, ®©y lµ c«ng t¸c mang tÝnh quyÕt ®Þnh kÝch thÝch viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§ nh»m ®¶m b¶o an toµn lao ®éng , ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn m«i tr­êng lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. Trong n¨m 2002 c«ng ty ®· tæ chøc c¸c huÊn luyÖn an toµn vÖ sinh lao ®éng, phong chèng ch¸y næ ®Þnh kú cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, riªng ®èi víi c«ng nh©n lµm viÖc cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng , hîp ®ång b¶o hé lao ®éng ®· tæ chøc huÊn luyenj vµ cÊp thÎ. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ddx tæ chøc cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn båi d­ìng , n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ kü thuËt an toµn –vÖ sinh lao ®éng. VÊn ®Ò vÖ sinh lao ®éng còng ®­îc c«ng ty ®Æc biÖt chó träng quan t©m , hµng th¸ng c«ng ty th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi vÖ sinh m«i tr­êng nh­ phun thuèc diÖt muçi, quÐt v«i , tu söa vÖ sinh nhµ x­ëng, tæ chøc trång c©y xanh ë khu«n viªn nhµ m¸y, t¹o m«i tr­êng xanh s¹ch ®Ñp. Do vÞ trÝ c«ng ty n»m ngang ®Þa phßng chèng ch¸y næËn néi thµnh nªn mÆt b»ng nhµ x­ëng t­¬ng ®èi chËt hÑp nªn c«ng ty ®· tæ chøc trång c©y xanh ë ven ®­êng, c¹nh phßng chèng ch¸y næ©n x­ëng vµ quanh hµng rµo nhµ m¸y t¹o nªn kh«ng khÝ s¹ch h¬n , t¹ bãng m¸t vÒ mïa hÌ , t¨ng vÎ ®Ñp trong khu vùc s¶n xuÊt. MÆt kh¸c c©y xanh cßn ng¨n bôi, h¬i kÝ ®éc h¹i vµ tiÕng ån ¶nh h­ëng ®Õn d©n c­ ë gÇn c«ng ty . Ngoµi ra c«ng ty cßn thùc hiÖn phong trµo 5S phæ biÕn ë tÊt c¶ c¸c xÝ nghiÖp, cã b¶ng néi quy h­íng dÉn: 1. Sµng läc loai bá nh÷ng c¸i kh«ng cÇn thiÕt . 2 .S¾p xÕp, ®Æt méi thø ®óng chç cña nã sao cho tiÖn lîi sö dông. 3 .VÖ sinh n¬i lµm viÖc s¹ch sÏ. 4 .S¨n sãc : Gi÷ g×n vÖ sinh n¬i lµm viÖc ë møc ®é cao. 5. S½n sµng : Cã nghÜa lµ lµm cho c¸c viÖc trªn mét c¸ch tù gi¸c mµ kh«ng cÇn cã ai nh¾c nhë hoÆc ra lÖch. 3.3 T×nh h×nh TNL§cña c«ng ty DÖt kim §«ng Xu©n. Do ®Æc thï nghÒ nghiÖp cña c«ng ty DÖt kim §«ng xu©n, h»ng n¨m c«ng ty cã x¶y ra tõ hai ®Õn ba vô tai n¹n lao ®éng nh­ng chñ yÕu lµ tai n¹n lao ®éng nhÑ nh­ kim ®©m vµo tay x¶y ra ë xÝ nghiÖp may hoÆc lµ do tai n¹n giao th«ng do ®i tõ nhµ ®Õn n¬i lµm viÖc hoÆc tõ c¬ quan trë vÒ nhµ. C«ng t¸c BHL§ ë c«ng ty rÊt ®­îc ban l·nh ®¹o c«ng ty coi träng vµ ®­îc triÓn khai thùc hiÖn rÊt tèt á c¸ c¬ së chÝnh v× vËy trong nhiÒu n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· kh«ng x¶y ra mét vô tai n¹n lao ®«ng nÆng nµo. §Æc biÖt trong c«ng ty kh«ng cã mét tr­êng hîp nµo m¾c BNN. C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ , nghiªm tóc viÖc ®iÒu tra, b¸o c¸o t×nh h×nh TNL§ theo quy ®Þnh cña Bé L§-TB vµ XH. Thùc hiÖn tuÇn lÔ quèc gia vÒ an toµn- VÖ sinh lao ®éng – Phßng chèng ch¸y næ. C«ng ty ®· tæ chøc th¨m, tÆng quµ cho hai c«ng nh©n bÞ tai n¹n lao ®éng trong thêi k× 1964 vµ1986 víi tûlÖ th­¬ng tËt lµ 31%. Sè quµ tÆng b»ng tiÒn lµ 600.000. 3.4 C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi lao ®éng. Hµng n¨m c«ng ty lu«n quan t©m ch¨m sãc søc khoÎ ®Þnh k× th­êng xuyªn cho ng­êi lao ®éng, phßng y tÕ kÕt hîp víi c¸c c¬ së tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh k× cho ng­êi lao ®éng theo yªu cÇu cu¶ c«ng ty vµ cña nhµ n­íc.§Ó sím ph¸t hiÖn BNN ®Ó cã biÖn ph¸p phßng ngõa,kh¾c phôc kÞp thêi , ®ång thêi kiÓm so¸t m«i tr­êng vÖ sinh lao ®éng,ng¨n chÆn c¸c yÕu tè nguy hiÓm ph¸t sinh ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh viÖc kh¸m søc khoÎ th­êng xuyªn, båi d­ìng søc khoÎ b»ng hiÖn vËt trong giê gi¶i lao nh­ : ®­êng, s÷a, hoa qu¶... cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc ë nh÷ng n¬i cã nhiÒu yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i. §­a ra biÖn ph¸p phßng chèng dÞch bÖnh, an d­ìng, cã chÕ ®é hîp lÝ ®èi víi ng­êi bÞ TNL§. 4.5 C«ng t¸c thanh, kiÓm tra vÒ c«ng t¸c BHL§. §Ó thóc ®Èy c«ng t¸c BHL§ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c thanh- kiªm tra ®Þnh k× vµ ®ét xuÊt. Thµnh phÇn cña ®oµn thanh, kiÓm tra bao gåm. + Ban BHL§ + §¹i diÖn cña C«ng ®oµn C«ng ty. + §¹i diÖn phßng y tÕ. + C¸n bé phßng chèng ch¸ynæ. Th«ng qua c¸c ®ît thanh, kiÓm tra ®oµn ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãt, nh÷ng mÆt h¹n chÕ ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh vµ ®Ò r a biÖn ph¸p kh¾c phôc, quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vÒ®¬n vÞ cã liªn quan, ®¶m b¶o c«ng t¸c BHL§ë c«ng ty ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc. §Æt biÖt lµ c¸n bé BHL§ cña c«ng ty th­êng xuyªn xuèng c¸c c¬ së ®Ó ®«n ®èc nh¾c nhë ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tèt c«ng t¸c BHL§ , ®ã còng chÝnh lµ lÝ do v× sao mµ c«ng nh©n cña c«ng ty rÊt cã ý thøc trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§. Ch­¬ng IV. Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c BHL§. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty DÖt kim §«ng Xu©n, tuy thêi gian cßn ng¾n ngñi,nh­ng ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, phßngkÜ thuËt,®Æc biÖt lµ ban an toµn BHL§ ®· hªt søc gióp ®ì ,b¶n th©n t«i ®· tiÕp cËn thùc tÕ ®· tieepsthu nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty nh»m ®¶mbaá c«ng t¸c an toµn –VSL§ vµ BHL§qua ®è t«i thÊy ®­îc mét sè vÊn ®Ò sau: C«ng ty ®ang trong giai ®o¹n ®Çu t­ thiÕt bÞ vµ ®¶o chuyÓn ®Þa ®iÕm s¶n xuÊt ®Ó tõn g b­íc hoµn thiÖn dÇn vÒ mäi ph­¬ng diÖn.Bªn c¹nh ®ã vÊn ®Ò BHL§ ®­îc ban gi¸m ®èc c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m chó träng vµ coi nh­ lµ nhiÖm vô hµng ®Çu. Víi sù quan t©m ®Çu t­ ®óng møc víi c«ng t¸c AT-VSL§ cña c¸c cÊp l·nh ®¹o c«ng ty vµ C«ng ®oµn c¬ së c«n gty trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c ch¾m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng.Sè vô tai n¹n lao ®éng ®· h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt, cã mét vµi vô tai n¹n lao ®éng nh­ng chñ yÕu lµ tai n¹n lao ®äng nhÑ nh­ kim ®©m vµo tay. §Æc biÖt c«ng ty kh«ng cã mét tr­êng hîp nµo m¾c BNN. Qua c¸c ®ît kiÓm tra vµ chÊm ®iÓm thi ®ua, ban chØ ®¹o ho¹t ®éng m¹ng l­íi an toµn vÖ sinh lao ®éng ®· ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ phª b×nh nh¾c nhë nh÷ng thiÕu sotsvi ph¹m cña mét sè ®¬n vÞ, gãp phÇn t¹o nªn mét sè chuyÓn biÕn tèt vÒ viÖc thùc hiÖn vµ chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c ATVSL§ , VSMT cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ , thµnh viªn còng nh­ ng­êi lao ®éng trong toµn c«ng ty. Víi m«i tr­êng lµm viÖc trong s¹ch, ®¶m b¶o an toµn th­êng xuyªn t¹o ®­îc kh«ng khÝ phÊn khëi , yªn t©m, tho¶i m¸i tin t­ëng trong lao ®éng s¶n xuÊt cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty, gãp phÇn hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt mµ c«ng ty ®­îc giao hµng n¨m. Víi nh÷ng thµnh tÝch vÒ c«ng t¸c AT-VSL§ , hoµ vµo nh÷ng thµnh tÝch chung cña c«ng ty võa qua C«ng ®oµn c«ng ty ®· vinh dù nhËn danh hiÖu “ Anh hïng lao ®éng”cña nhµ n­íc. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, tån t¹i. +Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña c«ng viÖc ®ång thêi do c«ng ty ®ang trong giai ®o¹n ®¶o chuyÓn ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt nªn viÖc trang bÞ m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn ®¸p øng nhu cÇu AT-VSL§ ë mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty cßn ch­a kÞp thêi vµ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n ,®Æc biÖt lµ vÒ kinh phÝ. + Ho¹t ®éng cña m¹ng l­íi an toµn _VSL§ ë mét sè ®¬n vÞ ®«i khi cßn thiÕu s¸t sao trong viÖc theo dâi , ®«n ®èc nh¾c nhë mäi ng­êi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c AT-VSL§. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt. N©ng cao nhËn thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸n bé cång nh©n viªn trong c«ng ty ®èi víi c«ng t¸c BHL§ v× BHL§lµ c«ng t¸c cña mäi ng­êi, ®ßi hái mäi ng­êi ph¶i tham gia tÝch cùc. n©ng cao ý thøc cña ng­êi lao ®éng trong tu©n thñ c¸c néi quy AT-VSL§ quy tr×nh , quy ph¹m khi vËn hµnh m¸y mãc,thiÕt bÞ vµ viÖc sö dông chñng lo¹i, trang bÞ phßng hé c¸ nh©n vµo viÖc s¶n xuÊt. §ã chÝnh lµ biÖn ph¸p ®Ó tù b¶o vÖ m×nh. Ph¸t huy tèt vai trß cña m¹ng l­íi ATVSV vµ ®Èy m¹nh c¸c phong trµo thi ®ua thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®¶m b¶o AT-VSL§ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty nh­ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ quÇn chóng, tæ chøc thi AT-VSL§ giái nh­ng trong ®ã cã lång ghÐp néi dung kiÕn thøc vÒ AT-VSL§ . Tæ chøc duy tu, c¶i t¹o n©ng cÊp nhµ x­ëng v× yÕu tè an toµn nhµ x­ëng cã ¶nh h­ëng quan träng ®Õn ®iÒu kiÖn an toµn vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn t©m lÝ cña ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. T¨ng c­êng, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ BHL§ , phæ biÕn chÕ ®é chÝnh s¸ch ,quyÒn lîi nghia vô BHL§ cho ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng.Hµng n¨m tæ chøc c¸c ®ît tËp huÊn BHL§ cho ng­êi lao ®éng. TËp hîp ý kiÕn cña quÇn chóng ,x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch BHL§ ,biÖn ph¸p AT-VSL§ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. X©y dùng quy chÕ phèi hîp vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm , ®Æc biÖt lµ quy chÕ th­ëng, ph¹t vÒBHL§. V©n ®éng c«ng nh©n lao ®éng ph¸t huy s¸ng kiÕn,tù c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. C«ng ty nªn cã chÕ ®é th­ëng, ph¹t kØ luËt nghiªm minh, triÖt ®Ó vÒ c¸c néi quy AT-VSL§ ,g¾n tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng víi quyÒn lîi vËt chÊt cña hä. C«ng ty nªn ®Çu t­ chó cho viÖc cñng cè, duy tr× vµ më réng ho¹t ®éng cña bé m¸y lµm c«ng t¸c BHL§, ®Æc biÖt lµ m¹ng l­íi an toµn vÖ sinh viªn cÇn ph¶i n©ng cao h¬n n÷a sè l­îng vµ chÊt l­îng cña c¸n bé lµm c«ng t¸c BHL§. N©ng cao h¬n n÷a vai trß cña c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ BHL§, vai trß cña tæ chøc C«ng §oµn trongc«ng t¸c BHL§,kÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®Ó thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh gi¸m s¸t c¸c hiÖn t­îng ph¸t sinh trong m«i tr­êng lµm viÖc cã h¹i cho ng­êi lao ®éng vµ cã h¹i cho s¶n xuÊt. §èi víi c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng. §Ó ®¶m b¶o an toµn, tÝnh m¹ng, søc khoÎ vµ n©ng cao ý thøc tù gi¸c cho ng­êi lao ®éng. C¸n bé lµm c«ng BHL§ ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn,huÊn luyÖn cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vÒ c«ng t¸c BHL§. §èi víi c«ng nh©n lµm viÖc cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn cÇn ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc ®µo t¹o riÒng vÒ c«ng t¸c tËp huÊn AT-VSL§ , trang bÞ cho hä nh÷ng kiÕn thøc vÒ sù nguy hiÓm, c¸c yÕu tè ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh lao ®éng. Tæ chøc tËp huÊn cho c¸n bé qu¶n lÝ,c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ BHL§, mêi thanh tra nhµ n­íc xuèng h­íng dÉn, tæ chøc nãi chuyÖn v¬Ý c«ng nh©n vÒ AT-VSL§ ®Ó thÊy râ møc ®é nguy hiÓm cña viÖc kh«ng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lao ®éng, kh«ng ®¶m b¶o an toµn , kÝch thÝch n©ng cao ý thøc tù gi¸c cho ng­êi lao ®éng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBảo hộ lao động tại Công ty Dệt kim Đông.DOC
Luận văn liên quan