Vấn đề mở rộng đối tượng tham gia của bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lời nói đầu Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xãhội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Thì bảo hiểm xa hội ngày một phát triển và trưởng thành nhanh chóng. Bảo hiểm xax hội là một trong những bộ phận cấu thành và đóng vai trò quan trọng trong các chính sách xax hội. Quan điểm này thể hiện tính thống nhất cao cả của các nước về tính xã hội của bảo hiểm xã hội. Nó là một bộ phận không thể thiếu và có tính ổn định trong hệ thống chính sách bảo đảm xax hội. Mục tiêu của bảo hiểm xã hội là nhằm thoả mãn những nhu cầu thiết yếu của người lao động trong trường hợp bị giảm hoặc mất thu nhập mất việc làm. Nhưng trong thực tế, tại đất nước ta số lượng lao động tham gia vào bảo hiểm xã hội còn rất hạn chế. Sự hạn chế này do những nguyên nhân nào? và làm sao để nghành bảo hiểm xã hội mở rộng được đối tượng tham gia vào bảo hiểm xã hội . Do vậy việc nghiên cứu đề tài “vấn đề mở rộng đối tượng tham gia của bảo hiểm xã hội Việt Nam”.Sẽ giúp chúng ta phần nào biết được nguyên nhân từ đó đưa ra một số nhận xét về khó khăn và thuận lợi của việc mở rộng và những kiến nghị giúp cơ quan bảo hiểm xã hội mở rộng được đối tượng tham gia. Từ đó giúp nghành bảo hiểm xã hội phát triển ngày càng vững mạnh. Đáp ứng được yêu cầu xã hội đặt ra. Do có sự hạn chế về khả năng và thời gian nên bài viết chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót và còn nặng về lý luận, em rất mong được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy, cô để bài viết được hoàn thiện hơn. Để hoàn thành đề án này được sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn Thạc sỹ Phạm Thị Định, em xin chân thành cảm ơn! Mục lục Trang Lời nói đầu 1 Chương I. Bảo hiểm xã hội và sự cần thiết phải mở rộng đối tượng tham gia 2 I. Thực trạng bảo hiểm xã hội trong thời gian qua 2 II. Tình hình tham gia bảo hiểm xã hội ở Việt nam hiện nay 5 III. Sự cần thiết mở rộng đối tượng tham gia 8 Chương II: Tính khả thi của việc mở rộng đối tượng tham gia vào bảo hiểm xã hội ở nước ta 15 I. Về phía người lao động 15 II. Về phía người sử dụng lao động 17 III. Về phía nhà nước 18 Chương III: giải pháp để thực hiện mở rộng đối tượng tham gia 20 I. nhà nước cần đưa ra các điều kiện bổ sung các quy định về đối tượng tham gia tự nguyện cũng như bắt buộc 20 II. Về cơ quan bảo hiểm xã hội 21 III. phía người tham gia bảo hiểm xã hội 29 Kết luận 31 Tài liệu tham khảo 32

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vấn đề mở rộng đối tượng tham gia của bảo hiểm xã hội Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c biÖn ph¸p kiÓm tra thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi Ýt hiÖu qu¶ nªn nhiÒu ng­êi sö dông lao ®éng s½n sµng nép ph¹t ®Ó kh«ng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng. Tõ n¨m 1962, nhµ n­íc ®· cã chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc trong biªn chÕ nhµ n­íc. Cho ®Õn n¨m 1995 chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ®­îc më réng ®Õn ng­êi lao ®éng lµm c«ng ¨n l­¬ng trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, ë nh÷ng doanh nghiÖp cã sö dông 10 lao ®éng trë lªn. Song, trong tæng sè kho¶ng 40 triÖu ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng cña c¶ n­íc th× míi chØ cã 10,5% tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc vµ còng chñ yÕu cho lao ®éng ë khu vùc nhµ n­íc. Nh­ vËy, cßn kho¶ng 89,5% lùc l­îng lao ®éng ch­a tham gia b¶o hiÓm x· héi. Trong ®ã, 62,27% lao ®éng ë n«ng th«n (bao gåm: n«ng, l©m, ng­ nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô). Do vËy viÖc thÓ chÕ ho¸ chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ®Ó mäi ng­êi lao ®éng ®Òu ®­îc quyÒn tham gia vµ h­ëng b¶o hiÓm x· héi lµ cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa v« cïng quan träng. §Æc biÖt ®èi víi n«ng d©n, viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi tao ®­îc m«i tr­êng ph¸p lý ®Ó ng­êi n«ng d©n tiÕt kiÖm mét phÇn thu nhËp vµ tÝch luü nh÷ng n¨m th¸ng lao ®éng cña m×nh. Nh»m ®¶m b¶o cuéc sèng æn ®Þnh khi tuæi giµ vµ kh«ng ph¶i lo dùa vµo con ch¸u còng nh­ sù cøu tÕ cña x· héi. §©y còng lµ gi¶i ph¸p quan träng ®Ó æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi ë n«ng th«n trong t×nh h×nh hiÖn nay, ®¸p øng mong muèn chÝnh ®¸ng cña ng­êi n«ng d©n. 3.B¶o hiÓm x· héi gãp phÇn thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. B¶o hiÓm x· héi tiÕn hµnh ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i thu nhËp gi÷a ng­êi tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi.Tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi bao gåm nh÷ng ng­êi cã møc thu nhËp kh¸c nhau, lao ®éng trong nh÷ng nghµnh nghÒ khu vùc kinh tÕ kh¸c nhau. hay nãi mét c¸ch tæng qu¸t, tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi bao gåm c¶ ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng. C¸c bªn tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi ®Òu ph¶i ®ãng mét tû lÖ nhÊt ®Þnh cña tiÒn l­¬ng. Tõ ®ã h×nh thµnh nªn quü b¶o hiÓm x· héi. Quü nµy ®­îc qu¶n lý bëi c¬ quan nhµ n­íc. Khi ng­êi lao ®éng tham gia kh«ng may gÆp ph¶i c¸c rñi ro dÉn ®Õn bÞ gi¶m hoÆc mÊt thu nhËp. §iÒu nµy kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn cuéc sèng cña hä mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn cuéc sèng cña gia ®×nh hä. Nhê cã quü b¶o hiÓm x· héi mµ nh÷ng ng­êi nµy ®­îc trî cÊp mét phÇn nµo ®ã ®ñ ®Ó gióp hä v­ît qua nh÷ng khã kh¨n æn ®Þnh cuéc sèng. Nh­ng sè l­îng ng­êi gÆp rñi ro nµy th­êng chiÕm mét tû träng nhá trong tæng sè nh÷ng ng­êi tham gia ®ãng gãp. Nh­ vËy, theo quy luËt sè ®«ng bï sè Ýt, b¶o hiÓm x· héi thùc hiÖn ph©n phèi l¹i thu nhËp theo c¶ chiÒu däc vµ chiÒu ngang, b»ng h×nh thøc trî cÊp. B¶o hiÓm x· héi ph©n phèi l¹i thu nhËp gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng cã thu nhËp thÊp vµ thu nhËp cao, gi÷a nh÷ng ng­êi khoÎ m¹nh ®ang lµm viÖc víi nh÷ng ng­êi èm yÕu nghØ viÖc th«ng qua h×nh thøc ®ãng gãp t¹o nªn quü chung... Nh­ vËy, b¶o hiÓm x· héi gãp phÇn t¹o ra sù c«ng b»ng gi÷a c¸c thµnh viªn trong x· héi. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh viªn trong x· héi cã thÓ gi¸n tiÕp gióp ®ì hç trî nhau. Khi mét sè Ýt c¸c thµnh viªn kh«ng may gÆp rñi ro. Tõ ®ã, ph¸t huy truyÒn thèng l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch cña d©n téc ta. 4. B¶o hiÓm x· héi gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng khi gÆp khã kh¨n. Khi ng­êi lao ®éng bÞ gi¶m hoÆc mÊt thu nhËp do mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng hoÆc mÊt viÖc lµm th× phÇn thu nhËp nµy sÏ ®­îc thay thÕ hoÆc bï ®¾p mét phÇn. Theo quy luËt sinh häc th× con ng­êi suy cho cïng còng lµ mét sinh vËt sèng còng tr¶i qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn sinh häc. Khi cßn trÎ cã ®Çy ®ñ søc khoÎ th× cã thÓ lao ®éng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®Ó nu«i sèng m×nh vµ gia ®×nh. Nh­ng khi vÒ giµ søc khoÎ bÞ gi¶m sót kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng ®©y lµ mét tÊt yÕu kh«ng mét ai cã thÓ tr¸nh khái. Nh­ vËy ,sù ®¶m b¶o bï ®¾p thay thÕ nµy ch¾c ch¾n sÏ x¶y ra. Cßn khi ng­êi lao ®éng bÞ mÊt viÖc lµm hoÆc mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng t¹m thêi (èm ®au, tai n¹n....)dÉn ®Õn gi¶m hoÆc mÊt thu nhËp th× th«ng qua b¶o hiÓm x· héi sÏ ®­îc trî cÊp mét phÇn thu nhËp ®Ó hä cã thÓ v­ît qua nh÷ng khã kh¨n. ViÖc bï ®¾p phÇn thu nhËp khi ng­êi lao ®éng hÕt tuæi lao ®éng th× ph¶i theo ®iÒu kiÖn quy ®Þnh cô thÓ. Cßn møc h­ëng trî cÊp t¹m thêi ph¶i phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt,thêi ®iÓm vµ thêi h¹n h­ëng ph¶i ®óng quy ®Þnh. 5. B¶o hiÓm x· héi gãp phÇn kÝch thÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i lao ®éng s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng c¸ nh©n vµ n¨ng suÊt lao ®éng x· héi. Khi ng­êi lao ®éng bÞ èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, hoÆc khi vÒ giµ th× lóc nµy ng­êi lao ®éng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n ®ång thêi trë thµnh gh¸nh nÆng cho x· héi nhê cã b¶o hiÓm x· héi mµ hä ®­îc trî cÊp, thay thÕ phÇn thu nhËp bÞ mÊt. V× thÕ cuéc sèng cña hä vµ gia ®×nh hä lu«n ®­îc ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ cã chç dùa. Do ®ã, ng­êi lao ®éng lu«n yªn t©m g¾n bã víi c«ng viÖc, n¬i lµm viÖc. Khi ng­êi lao ®éng cßn khoÎ m¹nh tham gia lao ®éng s¶n xuÊt, ng­êi lao ®éng ®­îc chñ sö dông lao ®éng tr¶ l­¬ng hoÆc tiÒn c«ng. Bëi v×, do cã sù ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña hä còng nh­ gia ®×nh hä tõ ®ã hä rÊt tÝch cùc h¨ng say trong lao ®éng s¶n xuÊt, kh«ng ngõng t×m tßi ®­a ra nh÷ng s¸ng t¹o trong lao ®éng s¶n xuÊt tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu. Tõ ®ã n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt dÉn ®Õn t¨ng lîi nhuËn. T¸c dông nµy biÓu hiÖn nh­ mét ®ßn bÈy kinh tÕ kÝch thÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng xuÊt lao déng c¸ nh©n vµ kÐo theo lµ n¨ng suÊt lao ®éng x· héi. §iÒu nµy lµm t¨ng tæng s¶n phÈm quèc d©n gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc hiÖn nay. 6. B¶o hiÓm x· héi g¾n bã lîi Ých ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng, gi÷a ng­êi lao ®éng víi x· héi. Trong thùc tÕ lao ®éng s¶n xuÊt, ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng vèn cã nh÷ng m©u thuÉn néi t¹i, kh¸ch quan vÒ tiÒn l­¬ng (ng­êi sö dông lao ®éng th× muèn tr¶ mét møc tiÒn c«ng nhá ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cßn ng­êi lao ®éng l¹i muèn cã tiÒn c«ng lao ®éng cao ®Ó chi tiªu cho cuéc sèng), tiÒn c«ng thêi gian lao ®éng v.v...th«ng qua viÖc cïng nhau ®ãng gãp vµo quü b¶o hiÓm x· héi mµ nh÷ng m©u thuÉn nµy ®­îc gi¶i quyÕt. §Æc biÖt, c¶ hai giíi nµy ®Òu thÊy nhê b¶o hiÓm x· héi mµ m×nh cã lîi vµ ®­îc b¶o vÖ tõ ®ã lµm hä hiÓu nhau h¬n vµ g¾n bã ®­îc lîi Ých ®­îc l¹i víi nhau. 7.Mét sè t¸c dông kh¸c cña b¶o hiÓm x· héi. Trong tr­êng hîp ng­êi lao ®éng bÞ èm ®au, bÖnh tËt, mÊt viÖc...nÕu kh«ng cã sù trî cÊp cña b¶o hiÓm x· héi hoÆc kh«ng cã mét nguån nµo kh¸c ®Ó gióp hä chi tiªu cho nhu cÇu tèi thiÓu th× nóc ®ã sÏ dÉn ®Õn chÝnh b¶n th©n ng­êi lao ®éng cïng víi ng­êi phô thuéc trong gia ®×nh hä l©m vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n (thiÕu ¨n con c¸i kh«ng cã tiÒn ¨n häc ...). §iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn c¸c tÖ n¹n x· héi (trém c¾p, c­íp giËt) nÕu x¶y ra trong mét ph¹m vi nhá th× lµm mÊt trËt tù an ninh ë mét khu vùc. NÕu x¶y ta ë diÖn réng th× sÏ ¶nh h­ëng ®Õn sù æn ®Þnh chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc. Nhê cã b¶o hiÓm x· héi mµ ®¶m b¶o cuéc sèng cña hä th«ng qua h×nh thøc trî cÊp tõ ®ã b¶o hiÓm x· héi ®· gi¸n tiÕp gióp æn ®Þnh an ninh, chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc. XÐt trªn cÊp ®é cña mét x· héi th× th«ng qua h×nh thøc b¶o hiÓm nãi chung, b¶o hiÓm x· héi nay riªng ®· gãp phÇn lµm gi¶m tæng rñi ro cho x· héi hay nay c¸ch kh¸c nã ®· lµm gi¶m tÝnh kh«ng ch¾c ch¾n.Th«ng qua viÖc thu phÝ b¶o hiÓm. Dùa trªn quy luËt sè lín ®Ó h×nh thµnh nªn quü tµi chÝnh b¶o hiÓm dù tr÷ ®Ó båi th­êng nh÷ng thiÖt h¹i do nh÷ng rñi ro g©y ra. Nh­ vËy, ®Ó ®¶m b¶o quy luËt sè ®«ng bï sè Ýt th× b¶o hiÓm x· héi ph¶i më réng ®èi t­îng tham gia mét c¸ch réng r·i. Th«ng qua h×nh thøc b¶o hiÓm x· héi ®· gióp c¸c doanh nghiÖp gi¶m ®­îc c¸c khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, nh©n sù khi ng­êi lao ®éng cña m×nh kh«ng may gÆp rñi ro. §Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng cã vÞ trÝ quan träng trong doanh nghiÖp. Qua ®ã ®¶m b¶o cho nhµ s¶n xuÊt æn ®Þnh ®­îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong mäi ®iÒu kiÖn x¶y ra. Nh­ vËy b¶o hiÓm x· héi ®· t¹o ®iÒu kiÖn gÇn nh­ tèt nhÊt cho s¶n xuÊt vÒ møc ®é gi¸, cÊu tróc gi¸. §Æc biÖt nã gióp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá gi÷ v÷ng vÞ trÝ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp lín. Do ®ã, víi viÖc më réng ®èi t­îng tham gia ë c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (vÝ dô ë c¸c doanh nghÖp cã sö dông d­íi 10 lao ®éng. SÏ ph¸t huy ®­îc c¸c t¸c dông trªn cña b¶o hiÓm x· héi. ë n­íc ta hiÖn nay, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi míi chØ do nhµ n­íc thùc hiÖn. B¶o hiÓm x· héi ®· cã 61 chi nh¸nh ë 61 tØnh thµnh trªn ®Êt n­íc ta.Sè l­îng nµy ph¶n ¸nh ®­îc chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ta trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi. HÖ thèng b¶o hiÓm x· héi cña ®Êt n­íc ta lµ rÊt lín nã thu hót mét sè l­îng lín lao ®éng lµm viÖc trong nghµnh nµy. NÕu më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi th× nghµnh b¶o hiÓm x· héi ph¶i më réng c«ng t¸c thu phÝ b¶o hiÓm, c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®Çu t­ quü, c«ng t¸c chi tr¶ chÕ ®é. SÏ cÇn thªm mét sè l­îng lao ®éng ®¸ng kÓ lµm viÖc trong nghµnh nµy nh­ vËy ta thÊy víi viÖc më réng th× nã ®· gãp mét phÇn nµo ®ã trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÊt nghiÖp hiÖn nay. §Æc biÖt nã ®· t¹o ra c¬ héi viÖc lµm cho c¸c sinh viªn chuyªn nghµnh b¶o hiÓm khi ra tr­êng. §Ó b¶o tån vµ ph¸t triÓn quü ®¶m b¶o chi tr¶ th× c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nãi chung vµ c¬ quan b¶o hiÓm x· héi nay riªng ph¶i ®em ®Çu t­ quü. HiÖn nay, trªn thÕ giíi nghµnh b¶o hiÓm ®ãng gãp tõ 10% ®Õn 15% tæng thÞ tr­êng vèn. ChiÕm tõ 10% ®Õn 19% GDP. ë viÖt nam, nghµnh b¶o hiÓm còng chiÕm 0,6% GDP. Víi ®Æc thï ®Êt n­íc ta lµ mét ®Êt n­íc ®ang ph¸t triÓn rÊt cÇn c¸c nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Vµ thùc tÕ hiÖn nay víi chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta, ®ang cã nh÷ng chÝnh s¸ch kªu gäi, huy ®éng vèn ®Çu t­ tõ c¸c nguån kh¸c nhau. §¶ng ta ®· nhËn ®Þnh r»ng : ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ b»ng néi lùc cña chÝnh m×nh. Vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ quan träng nh­ng yÕu tè quyÕt ®Þnh l¹i lµ vèn ®Çu t­ trong n­íc. §Ó huy ®éng vèn ®Çu t­ trong n­íc th× ph¶i th«ng qua c¸c tæ chøc tµi chÝnh, b»ng c¸c c«ng cô tµi chÝnh. Më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi sÏ gióp c¬ quan b¶o hiÓm x· héi thu ®­îc nhiÒu phÝ h¬n, quü tµi chÝnh chung lín h¬n. Tõ ®ã nã ®ãng gãp vµo viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Ngoµi ra th«ng qua h×nh thøc ®ãng b¶o hiÓm x· héi mµ cã thÓ huy ®éng ®­îc sè tiÒn nhµn rçi cña ng­êi lao ®éng, mÆc dï sè tiÒn nhµn rçi cña mçi mét ng­êi th× nhá nh­ng nÕu huy ®éng cña nhiÒu ng­êi th× ®ã lµ mét sè tiÒn lín. Môc tiªu cña ngµnh b¶o hiÓm n­íc ta lµ sÏ ®ãng gãp 2% vµo GDP cña ®Êt n­íc Th«ng qua nh÷ng t¸c dông c¬ b¶n trªn chóng ta thÊy viÖc më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi lµ rÊt cÇn thiÕt trong t×nh h×nh hiÖn nay. Ch­¬ng II TÝnh kh¶ thi cña viÖc më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi ë n­íc ta. I.VÒ phÝa ng­êi lao ®éng. Ng­êi lao ®éng lµ ®èi t­îng ®ãng gãp vµo quü b¶o hiÓm x· héi vµ còng lµ ®èi t­îng ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. Nh­ ®· tr×nh bµy ë c¸c phÇn trªn. §Êt n­íc ta cßn mét sè l­îng lín ng­êi lao ®éng ch­a tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi. Nªn viÖc triÓn khai viÖc më réng ®èi t­îng tham gia lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ®ßi hái viÖc triÓn khai mét c¸ch nhanh chãng. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai sÏ gÆp ph¶i nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n g×? phÇn nµy chóng ta sÏ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®èi víi mét sè ®èi t­îng lao ®éng chñ yÕu. §èi víi ng­êi n«ng d©n vµ lao ®éng ë n«ng th«n. Qua mét sè cuéc kh¶o s¸t cho thÊy trong sè n«ng d©n vµ lao ®éng n«ng th«n, sè ng­êi ë nhãm tuæi tõ 25 –55 chiÕm ®¹i ®a sè (87-90%). §©y lµ nhãm ng­êi ®ang lµ lùc l­îng lao ®éng chñ chèt cña c¸c gia ®×nh n«ng th«n. §ång thêi, nh÷ng ng­êi nµy còng lµ nhãm chñ yÕu tham gia b¶o hiÓm x· héi. Sè ng­êi nµy cã nguyÖn väng tham gia b¶o hiÓm x· héi rÊt cao. NguyÖn väng tham gia b¶o hiÓm x· héi cña tõng nhãm tuæi nh­ sau: Nhãm tuæi Nam N÷ 16 – 24 25 – 40 41 – 54 55 - 60 88,23 87,50 92,41 71,43 100,00 89,02 92,22 88,89 Nhu cÇu tham gia b¶o hiÓm x· héi ë nhãm 41-54 tuæi lµ cao nhÊt. Cã lÏ do nhãm nµy ®· b­íc ®Çu b­íc sang “ng­ìng giµ” theo quan niÖm truyÒn thèng ë n«ng th«n, vµ v× vËy hä ®· nghÜ ®Õn cuéc sèng khi vÒ giµ d­íi sù b¶o trî cña quü b¶o hiÓm x· héi. Do ch­a ®­îc h­ëng b¶o hiÓm x· héi nªn nhu cÇu tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi cña ng­êi n«ng d©n rÊt lín. Qua ®iÒu tra cho thÊy cã gÇn 90% sè ng­êi cã nguyÖn väng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi.So víi cuéc ®iÒu tra tr­íc ®©y th× hiÖn nay nhu cÇu cña ng­êi n«ng ®· t¨ng nªn rÊt nhiÒu. Gi÷a c¸c nhãm lao ®éng, nhu cÇu tham gia b¶o hiÓm x· héi cã sù kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh. Nh÷ng ng­êi lµm diªm nghiÖp cã nguyÖn väng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi rÊt lín (98,11%) trong khi ®ã nhu cÇu cña nh÷ng ng­êi trång c©y c«ng nghiÖp tû lÖ nµy l¹i thÊp h¬n (76,43%) Nhu cÇu tham gia b¶o hiÓm x· héi kh«ng chØ cho chÝnh b¶n th©n ng­êi lao ®éng n«ng th«n mµ cßn ®èi víi c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm trong truyÒn thèng gia ®×nh ViÖt nam. Do sèng nhiÒu thÕ hÖ trong cïng m¸i nhµ. C¸c thµnh viªn trong gia ®×nh lo toan cho nhau kh«ng chØ trong hiÖn t¹i mµ c¶ trong t­¬ng lai cã mét tû lÖ kh¸ lín (47%) s½n sµng tham gia b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi th©n cña m×nh. Nhu cÇu tham gia b¶o hiÓm x· héi cña ng­êi d©n n«ng th«n mang ®Ëm nÐt v¨n ho¸. Hä lo toan cho tuæi giµ h¬n cuéc sèng hiÖn t¹i. Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, trong sè nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi th× cã tíi 91,07% cã nhu cÇu tham gia tuæi giµ vµ kho¶ng 40,02% muèn tham gia chÕ ®é tö tuÊt. XÐt vÒ kh¶ n¨ng tham gia b¶o hiÓm x· héi ta thÊy: kh¶ n¨ng tham gia b¶o hiÓm x· héi cña ng­êi lao ®éng n«ng th«n, th«ng qua t×nh tr¹ng lµm viÖc vµ kh¶ n¨ng t¹o thu nhËp. Ngoµi c¸c c«ng viÖc chÝnh cã mét tû lÖ kh¸ lín(56,36%) cã lµm thªm c¸c nghÒ phô. Nh­ vËy sù ®a d¹ng ho¸ c«ng viÖc ë n«ng th«n ®· t¹o kh¶ n¨ng lín h¬n cho ng­êi lao ®éng ë n«ng th«n cã thªm thu nhËp. Thu nhËp b¶n th©n ng­êi lao ®éng cã s­ kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhãm lao ®éng.§iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi cña c¸c nhãm lao ®éng lµ kh¸c nhau. Ng­êi lao ®éng n«ng th«n chi tiªu kh¸ t»n tiÖn. Do vËy mµ hä ®· tÝch luü ®­îc ë møc ®é nhÊt ®Þnh (gÇn 51% tæng thu). Tuy nhiªn, ®iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ hä kh¸ gi¶ mµ ch¼ng qua hä ®· ®Ó giµnh ®Ó chi dïng vµo nh÷ng viÖc kh¸c cña gia ®×nh. Bëi lÏ nÕu so s¸nh møc chi tiªu cña ng­êi lao ®éng víi møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi trong gia ®×nh th× møc chi tiªu c¶u ng­êi lao ®éng lín h¬n 1,12 lÇn. Còng nh­ c¸c ®èi t­îng ch­a tham gia b¶o hiÓm x· héi kh¸c, kh¶ n¨ng tham gia cña ng­êi n«ng d©n cßn rÊt h¹n chÕ. §iÒu nµy do mét phÇn thu nhËp thùc tÕ thÊp mÆt kh¸c do nhËn thøc vÒ b¶o hiÓm x· héi cña ng­êi lao ®éng ë n«ng th«n cßn rÊt h¹n chÕ. §©y lµ nh÷ng khã kh¨n chñ yÕu khi më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi cho nh÷ng ng­êi n«ng d©n. §èi víi nh÷ng lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, lao ®éng tù do. Víi viÖc më réng b¶o hiÓm x· héi cã nh÷ng thuËn lîi lµ: ®©y lµ mét sè l­îng lín lao ®éng ch­a tham gia b¶o hiÓm x· héi. B¶n chÊt cña b¶o hiÓm x· héi lµ mét chÝnh s¸ch x· héi do ®ã nh÷ng ®èi t­îng nµy rÊt mong mái ®­îc tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi. Tõ ®ã hä s½n sµng gióp ®ì t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho viÖc më réng, tÝch cùc tham gia vµo viÖc më réng. Tuy nhiªn, cßn mét sè Ýt ng­êi ch­a hiÓu râ vÒ chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi nªn hä cßn cã t­ t­ëng nÐ tr¸nh kh«ng tham gia. MÆt kh¸c, cßn cho thÊy nhËn thøc cña ng­êi lao ®éng vÒ b¶o hiÓm x· héi th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ tæ chøc c«ng ®oµn cßn rÊt h¹n chÕ, ch­a thÊy ®­îc ý nghÜa cña 5% tiÒn l­¬ng tham gia ®ãng gãp, ®Ó ®­îc h­ëng cao h¬n do cã phÇn c¸c chñ doanh nghiÖp ®ãng so víi quü tiÒn l­¬ng vµ nhµ n­íc hç trî, lµ lîi Ých thiÕt th©n cña chÝnh m×nh, v× lîi Ých cña nh÷ng th©n nh©n vµ cña c¶ céng ®ång. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng ®èi t­îng lao ®éng nµy rÊt khã qu¶n lý. §©y còng lµ nh÷ng khã kh¨n cho viÖc më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi II. VÒ phÝa ng­êi sö dông lao ®éng. Sau mét thêi gian n­íc ta thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ th× nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt. Tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt qu¶n lý cña nhµ n­íc. Tõ nÒn kinh tÕ chØ cã thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc vµ hîp t¸c x·. §· chuyÓn thµnh nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vËn ®éng theo quy luËt cña thÞ tr­êng. Tõ nÒn kinh tÕ kh«ng cã quan hÖ thuª m­ín lao ®éng sang cã quan hÖ thuª m­ín lao ®éng. Víi sù ra ®êi cña luËt doanh nghiÖp ®· khuyÕn khÝch hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ra ®êi, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng hiÖn nay. §i ®«i víi nã lµ ph¸t sinh nhiÒu quan hÖ thuª m­ín lao ®éng gi÷a ng­êi chñ sö dông lao ®éng víi ng­êi lao ®éng. §Æc tr­ng cña c¸c doanh nghiÖp nµy lµ th­êng thuª m­ín sè l­îng lao ®éng nhá. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi sù c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ khu vùc n«ng th«n th× hµng lo¹t c¸c m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i ra ®êi ë nh÷ng n¬i nµy còng xuÊt hiÖn quan hÖ thuª m­ín lao ®éng. Nh­ vËy ta thÊy khi më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi th× gÆp thuËn lîi lµ: sè lao ®éng sè ®¬n vÞ tæ chøc cã sö dông lao ®éng ch­a tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi cßn ë møc kh¸ cao ®Æc biÖt ë nh÷ng n¬i cã sö dông d­íi 10 lao ®éng (thuéc ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn ). Bªn c¹nh ®ã nh÷ng ng­êi sö dông lao ®éng nµy hä nhËn thøc ®­îc b¶o hiÓm x· héi lµ mét chÝnh s¸ch phi lîi nhuËn vµ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy cho ng­êi lao ®éng cña m×nh lµ mét nghÜa vô ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng vµ còng lµ quyÒn lîi cña chÝnh m×nh. Bëi v× nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn t¸c dông cña b¶o hiÓm x· héi. Khi tham gia b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng gióp chñ sö dông lao ®éng æn ®Þnh ®­îc mäi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh trong tr­êng hîp s¶y ra víi ng­êi lao ®éng cña m×nh. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh«ng tr¸nh khái mét sè khã kh¨n chñ yÕu sau: ®©y lµ c¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt cã quy m« võa vµ nhá ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý gi¸m s¸t viÖc ®ãng phÝ ®Þnh kú cña ng­êi lao ®éng vµ ng­êi chñ sö dông lao ®éng. Thùc tÕ hiÖn nay nhiÒu doanh nghiÖp t­ nh©n ch­a thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng hoÆc cã ký, l¹i ký hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n, hay hîp ®ång thêi vô ®Ó trèn ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Mét sè doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, thËm chÝ cã c¸c doanh nghiÖp ®ang trong t×nh tr¹ng sôp ®æ, ®©y còng lµ khã kh¨n khi thùc hiÖn vÊn ®Ò më réng. Chñ sö dông lao ®éng sÏ nÐ tr¸nh nép b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng. C¸c “«ng chñ” kh«ng ®êi nµo muèn mÊt ®i 15% tæng quü l­¬ng lµ sè tiÒn ®· ®­îc ho¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. DÜ nhiªn, nÕu kh«ng nép b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng th× 15% l­¬ng Êy ®­îc xem nh­ lµ thu nhËp cña c¸c “«ng chñ”. Ngoµi ra, ph¶i thõa nhËn lµ hÇu hÕt trong c¸c doanh nghiÖp nµy cßn thiÕu tæ chøc ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng, hîp ph¸p cho ng­êi lao ®éng. Nªn khi ng­êi sö dông lao ®éng chèn tr¸nh kh«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi th× rÊt khã cã thÓ ®Êu tranh buéc chñ sö dông lao ®éng ph¶i ®ãng cho ng­êi lao ®éng. III. VÒ phÝa nhµ n­íc. 1. ViÖc qu¶n lý thu phÝ vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô chi tr¶. Cïng víi viÖc më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi th× ®i ®«i víi nã lµ viÖc më réng c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc. VÊn ®Ò më réng tæ chøc qu¶n lý sÏ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ qu¶n lý thu, chi tr¶ trî cÊp. H¬n n÷a nã ®em l¹i c«ng ¨n viÖc lµm cho mét sè ng­êi lao ®éng. HiÖn nay ë n­íc ta sè c¸n bé lµm viÖc trong nghµnh b¶o hiÓm x· héi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cßn thiÕu rÊt nhiÒu. Cßn nhiÒu c¸n bé vÉn chÞu ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ quan liªu cßn cã th¸i ®é ch­a ®óng ®èi víi c¸n bé tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi. Khi thùc hiÖn më réng còng gÆp khã kh¨n ë viÖc tæ chøc qu¶n lý nhÊt lµ trong t×nh h×nh hiÖn nay chóng ta thùc hiÖn viÖc chuyÓn b¶o hiÓm y tÕ sang b¶o hiÓm x· héi khiÕn cho c«ng viÖc qu¶n lý còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. Cßn nhiÒu ng­êi sö dông lao ®éng nî ®äng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng. §èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng tù do lµm viÖc ë n«ng th«n cã thu nhËp kh«ng æn ®Þnh còng sÏ g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c thu. Do vËy ph¶i chuÈn bÞ ®µo t¹o ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé cã ®ñ phÈm chÊt chÝnh trÞ, cã ®ñ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, cã tinh thÇn phôc vô ng­êi d©n. §iÒu nµy còng ¶nh h­ëng ®Õn ®èi t­îng tham gia. Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc ta ch­a cã ph¸p chÕ quy ®Þnh sö ph¹t ®ñ lín ®èi víi nh÷ng chñ sö dông lao ®éng cßn nî ®äng. Do vËy, cßn cã rÊt nhiÒu chñ sö dông lao ®éng mÆc dï hä cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng nh­ng hä l¹i cè t×nh kh«ng ®ãng vµ s½n sµng chÞu nép ph¹t. Bëi v× hä chØ cÇn tÝnh to¸n mét lÇn bÞ ph¹t chØ cã kho¶ng tõ 1 ®Õn 2 triÖu. §iÒu nµy qu¸ rÎ so víi ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng. Ngoµi viÖc thu phÝ b¶o hiÓm x· héi cßn ®i ®«i víi nã lµ thùc hiÖn viÖc chi tr¶ c¸c chÕ ®é. HiÖn nay ë n­íc ta cã kho¶ng 2 triÖu lao ®éng ®ang h­ëng c¸c trî cÊp b¶o hiÓm x· héi th­êng xuyªn. ViÖc t¨ng ®èi t­îng tham gia th× còng ®ång nghÜa víi ciÖc t¨ng ®èi t­îng h­ëng vµ sÏ ¶nh h­ëng ®Õn quü. 2. Thùc hiÖn viÖc ®Çu t­ quü b¶o hiÓm x· héi. Nh­ chóng ta ®· biÕt, theo quy luËt sè ®«ng bï sè Ýt vµ tÝnh trung b×nh th× sè tiÒn mµ mçi ng­êi lao ®éng ®ãng vµo quü b¶o hiÓm x· héi sÏ nhá h¬n tæng sè tiÒn mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng trî cÊp tõ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. Do vËy ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cho quü b¶o hiÓm x· héi ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ chi tr¶ cho c¸c ®èi t­îng trong thêi gian dµi th× ph¶i tiÕn hµnh ®Çu t­ quü. ViÖc ®Çu t­ quü ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c an toµn cã nghÜa lµ viÖc ®Çu t­ ph¶i ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng quü vµ lu«n lu«n ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng chi tr¶ N­íc ta lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn. Toµn §¶ng toµn d©n ta ®ang thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Chóng ta rÊt cÇn c¸c nguån vèn ®Çu t­ tõ ngoµi n­íc vµ trong n­íc. Cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng tr×nh dù ¸n ®Çu t­ cÇn c¸c nguån vèn. §Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh vïng s©u, vïng xa, biªn giíi, h¶i ®¶o. §¶ng vµ nhµ n­íc ta x¸c ®Þnh nguån vèn trong n­íc lµ quyÕt ®Þnh. Do ®ã, viÖc sö dông quü ®Ó ®Çu t­ ngoµi viÖc lµm t¨ng tr­ëng quü cßn gãp phÇn vµo môc tiªu ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn b¶o hiÓm x· héi nh­ lµ mét biÖn ph¸p huy ®éng thu hót nguån vèn nhµn rçi tõ ng­êi lao ®éng trong x· héi. Khi thùc hiÖn më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi th× quü b¶o hiÓm x· héi sÏ t¨ng nªn lµm cho c«ng t¸c ®Çu t­ ®­îc thuËn lîi h¬n cã ®ñ nguån vèn ®Ó ®Çu t­ vµo nh÷ng dù ¸n lín. Tuy nhiªn, trong qua tr×nh ®Çu t­ còng kh«ng tr¸nh khái mét sè khã kh¨n nh­ ®éi ngò c¸n bé cã hiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc ®Çu t­ cßn thiÕu. Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ ch­a ®¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c an toµn hoÆc qua chó träng nguyªn t¾c an toµn dÉn ®Õn lîi nhuËn tõ viÖc ®Çu t­ cßn thÊp. Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn viÖc më réng ®èi t­îng tham gia. I. Nhµ n­íc cÇn ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn bæ sung, c¸c quy ®Þnh vÒ ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn còng nh­ b¾t buéc. Nhµ n­íc qu¶n lý thèng nhÊt chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ,tæ chøc thùc hiÖn bé m¸y b¶o hiÓm x· héi. Bëi v×, ®©y lµ mét bé phËn cÊu thµnh c¸c chÝnh s¸ch x· héi, nã võa lµ nh©n tè æn ®Þnh, võa lµ nh©n tè ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Cho nªn, vai trß cña nhµ nø«c lµ rÊt quan träng. Thùc tÕ ®· chØ râ, nÕu kh«ng cã sù can thiÖp cña nhµ n­íc, nÕu kh«ng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc th× mèi quan hÖ gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng sÏ kh«ng ®­îc duy tr× bÒn v÷ng mèi quan hÖ ba bªn sÏ bÞ ph¸ vì. Tr­íc hÕt, ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc kh¼ng ®Þnh chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi lµ kh©u ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt. Sù qu¶n lý cña nhµ n­íc vÒ vÊn ®Ò nµy thÓ hiÖn ë viÖc x©y dùng c¸c dù ¸n luËt, c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ b¶o hiÓm x· héi vµ ban hµnh thùc hiÖn. Sau ®ã lµ h­íng dÉn kiÓm tra c¸c tæ chøc, c¸c nh©n thùc hiÖn chÝnh s¸ch. §èi víi viÖc ®¶m b¶o vËt chÊt cho b¶o hiÓm x· héi th× vai trß cña nhµ n­íc phô thuéc vµo c¸c chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi do nhµ n­íc quy ®Þnh. §Ó qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi, nhµ nø¬c sö dông c¸c c«ng cô chñ yÕu, nh­ luËt ph¸p bé m¸y tæ chøc. Theo quy ®Þnh cña bé lao ®éng vÒ b¶o hiÓm x· héi ë n­íc ta vÒ ®èi t­îng tham gia b¾t buéc vµo b¶o hiÓm x· héi. Th× hiÖn nay n­íc ta cã kho¶ng 15% lùc l­îng lao ®éng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi. §©y lµ mét tû lÖ thÊp. Do vËy, ®Ó më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi thuéc lo¹i b¾t buéc. §ßi hái, nhµ n­íc ph¶i ban hµnh c¸c quy ®Þnh, b¾t buéc c¸c ®èi t­îng ph¶i tham gia b¶o hiÓm x· héi vÝ nh­ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh lµ: c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh cã sö dông 10 lao ®éng trë nªn. Th× nay, cã thÓ quy víi viÑc sö dông lao ®éng thÊp h¬n ®· ph¶i tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc cho ng­êi lao ®éng (ch¼ng h¹n tõ 5 lao ®éng trë lªn). CÇn ban hµnh c¸c quy ®Þnh sao cho phï hîp víi h×nh thøc sö dông lao ®éng hiÖn nay (vÝ dô nh­ h×nh thøc kinh tÕ trang tr¹i míi chØ xuÊt hiÖn trong mét sè n¨m gÇn ®©y). §èi víi c¸c ®èi t­îng tham gia b¶o hiÓm x· héi d­íi h×nh thøc tù nguyÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Nhµ n­íc xem xÐt cã thÓ ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ ®Ó chuyÓn mét sè ®èi t­îng thuéc diÖn tham gia tù nguyÖn sang h×nh thøc b¾t buéc. CÇn cã h×nh thøc khuyÕn khÝch ®Ó sè l­îng tham gia b¶o hiÓm x· héi ®­îc cao h¬n. II. VÒ bªn c¬ quan b¶o hiÓm x· héi viÖt nam. 1.CÇn hoµn thiÖn vµ tõng b­íc bæ sung thªm c¸c chÕ ®é h­ëng. B¶o hiÓm x· héi ë n­íc ta hiÖn nay bao gåm 5 chÕ ®é: chÕ ®é trî cÊp èm ®au; chÕ ®é trî cÊp thai s¶n; chÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng; bÖnh nghÒ nghiÖp; chÕ ®é h­u trÝ vµ tö tuÊt. ChÕ ®é trî cÊp èm ®au: trong qóa tr×nh thùc hiÖn vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu xem xÐt nh­: Kh«ng quy ®Þnh thêi gian dù bÞ tr­íc khi h­ëng b¶o hiÓm x· héi, thêi h¹n h­ëng tèi ®a ch­a râ, thñ tôc, danh môc c¸c bÖnh dµi h¹n quy ®Þnh ®· l©u cÇn ph¶i bæ sung mét sè bÖnh míi.... ChÕ ®é trî cÊp thai s¶n: qua thùc tiÔn chÕ ®é nµy cßn mét sè ®iÓm cÇn kh¾c phôc nh­: Cßn ®am xen gi÷a chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi víi chÝnh s¸ch d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, thêi gian dù bÞ tr­íc khi ®­îc h­ëng còng ch­a râ ... ChÕ ®é tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp: chÕ ®é nµy cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ h¬n tai n¹n lao ®éng x¶y ra tõ nhµ ®Õn n¬i lµm viÖc vµ ng­îc l¹i, danh môc bÖnh nghÒ nghiÖp cÇn ®­îc bæ xung v× cã mét sè lo¹i bÖnh míi ph¸t sinh ch­a ®­îc xÕp vµo bÖnh nghÒ nghiÖp ... ChÕ ®é h­u trÝ: chÕ ®é nµy vÉn cßn nhiÒu ®iÓm næi cém cÇn kh¾c phôc nh­: tuæi ®êi vÒ h­u gi÷a c¸c ngµnh, c¸c nhãm lao ®éng ,nh÷ng ng­êi h­ëng trî cÊp mét lÇn ®­a vµo chÕ ®é lµ ch­a hîp lý, v× nh÷ng ng­êi nµy võa ch­a ®ñ tuæi, võa kh«ng ®ñ tÝch luü cÇn thiÕt ®Ó h­ëng trî cÊp. ChÕ ®é tö tuÊt: viÖc quy ®Þnh ®èi t­îng ®­îc h­æng bao gåm c¶ bè mÑ bªn vî, bªn chång lµ ch­a hîp lý. V× bè mÑ bªn vî, bªn chång cßn cã th©n nh©n cña c¶ hai bªn chÞu tr¸ch nhiÖm. §iÒu nµy cÇn ph¶i c¨n cø vµo hoµn c¶nh cô thÓ ®Ó thèng nhÊt quy ®Þnh C¨n cø vµo nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i trªn trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. Ta thÊy, ®Ó më réng ®­îc ®èi t­îng tham gia th× c«ng viÖc tr­íc m¾t lµ nghµnh b¶o hiÓm x· héi ph¶i hoµn thiÖn c¸c chÕ ®é. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cÇn huy ®éng nhiÒu ng­êi ë nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®ãng b¶o hiÓm x· héi. §Ó chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ®i vµo cuéc sèng, më ra kh«ng gian réng lín cho tÊt c¶ ng­êi lao ®éng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã quyÒn tham gia vµ ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, t¹o mét m¹ng l­íi b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®êi sèng cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm x· héi theo tinh thÇn nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¶ng lÇn thø VIII cÇn thùc hiÖn mét sè néi dông chñ yÕu sau: CÇn chèng thÊt thu nî ®äng b¶o hiÓm x· héi, më réng ph¹m vi vµ ®èi t­îng thu b¶o hiÓm x· héi ®Õn mäi thµnh phÇn kinh tÕ nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, v× hiÖn t¹i kh«ng Ýt doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cè ý ký hîp ®ång ng¾n h¹n hoÆc kh«ng ký hîp ®ång lao ®éng ®Ó tr¸nh nghÜa vô ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Ph¶i coi viÖc triÓn khai c«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi ë khu vùc nµy lµ ®¹t tíi sù c«ng b»ng cho mäi ng­êi lao ®éng cã quyÒn tham gia b¶o hiÓm x· héi, kÓ c¶ ®èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng mang tÝnh ®Æc thï. §ång thêi, triÓn khai b¶o hiÓm x· héi tù nguyÖn ®Ó ng­êi lao ®éng thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã quyÒn tham gia thùc hiÖn nghÜa vô vµ ®­îc h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm x· héi, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi trong céng ®ång. TËp trung khai th¸c vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m thu hót vµ t¨ng thu b¶o hiÓm x· héi. T¨ng c­êng chØ ®¹o, phèi hîp, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nî ®äng vµ phÊn ®Êu thu ®ñ tiÒn ®ãng b¶o hiÓm x· héi, kh«ng ®Ó nî tiÕp tôc ph¸t sinh kÐo dµi lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ta. CÇn sö lý nghiªm minh vµ kiªn quyÕt nh÷ng c¬ quan, ®¬n vÞ cè t×nh kh«ng ®ãng hoÆc ®ãng chËm b¶o hiÓm x· héi, møc ph¹t cÇn cao h¬n. NÕu cÇn thiÕt ph¶i ®­a mét sè vô ®iÓn h×nh ra xÐt sö tr­íc ph¸p luËt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tham gia b¶o hiÓm x· héi cã thÓ chia thµnh 3 lo¹i: - C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc ®ãng b¶o hiÓm x· héi, chØ cÇn cã c¬ chÕ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp lµm ¨n ph¸t triÓn, cã tiÒn l­¬ng cã thu nhËp ®Ó ®ãng b¶o hiÓm x· héi. - C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nh­ng vi ph¹m c¸c nghÜa vô ®ãng b¶o hiÓm x· héi nh­: trèn tr¸nh, khai gi¶m sè lao ®éng vµ quü tiÒn l­¬ng, ®ãng chËm ®ãng thiÕu nî ®äng kÐo dµi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy, cÇn cã biÖn ph¸p sö lý thÝch hîp ®Ó buéc ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô theo luËt ®Þnh. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶, ph¶i ngõng s¶n xuÊt, gi¶i thÓ, s¸t nhËp hoÆc ph¸ s¶n. CÇn ph©n lo¹i cô thÓ, nÕu doanh nghiÖp nµo xÐt thÊy cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc ho¹t ®éng vµ ®øng v÷ng ®­îc, th× ph¶i cã chÝnh s¸ch hç trî vèn, vÒ c«ng nghÖ vµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ®Ó cã nguån ®ãng b¶o hiÓm x· héi. C¸c doanh nghiÖp cßn l¹i cÇn gi¶i quyÕt døt ®iÓm, hoÆc cho gi¶i thÓ, hoÆc cho ph¸ s¶n, trong tr­êng hîp nµy cÇn cã h­íng dÉn cô thÓ, nhÊt lµ nguån ®Ó ®¶m b¶o gi¶i quyÕt chÕ ®é cho ng­êi lao ®éng . CÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc lµm viÖc trong nghµnh b¶o hiÓm x· héi. Ph¶i x¸c ®Þnh viÖc phôc vô ng­êi lao ®éng lµ trªn hÕt. Do ®ã, cÇn cñng cè hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y vµ c¸n bé, tiÕp tôc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, kh¾c phôc mäi biÓu hiÖn quan liªu phiÒn hµ, tiªu cùc n¶y sinh trong nghµnh, b¶o ®¶m thu ®ñ qu¶n lý tèt vµ chi tr¶ kÞp thêi ®óng chÝnh s¸ch, ®óng ®èi t­îng, t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. Ngµnh b¶o hiÓm x· héi ph¶i x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn, ph¶i qu¸n triÖt néi dung t­ t­ëng sù nghiÖp b¶o hiÓm x· héi lµ chÝnh s¸ch lín cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ta, lµ chÝnh s¸ch ­u viÖt v× con ng­êi, lµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña mäi ng­êi lao ®éng. X©y dùng quü b¶o hiÓm x· héi thµnh mét quü tµi chÝnh lín m¹nh trong nÒn tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc gia. Muèn vËy ph¶i hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh tËp trung thèng nhÊt trong toµn ngµnh ®Ó mét mÆt cã ®iÒu kiÖn b¶o toµn, t¨ng tr­ëng mÆt kh¸c h¹n chÕ tèi ®a tiªu cùc thÊt tho¸t quü b¶o hiÓm x· héi. Do vËy, nhµ n­íc sím ban hµnh c¬ chÕ tµi chÝnh riªng biÖt nh»m kiÓm so¸t chÆt chÏ toµn bé qu¸ tr×nh thu chi b¶o hiÓm x· héi, ®æi míi ho¹t ®éng kiÓm tra, phèi hîp tèt víi c¸c ngµnh chøc n¨ng mét c¸ch ®ång bé t¹o thµnh søc m¹nh, mÆt kh¸c ph¶i x©y dùng ch­¬ng tr×nh vµ ®Ò ¸n cô thÓ ®Ó ®­a c¸c øng dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý ®èi t­îng tham gia, h­ëng b¶o hiÓm x· héi vµ qu¶n lý quü b¶o hiÓm x· héi, ®ång thêi cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c thi ®ua theo nh÷ng néi dung, h×nh thøc phong phó ®a d¹ng víi tinh thÇn phôc vô cao nhÊt trë thµnh ®éng lùc m¹nh mÏ vµ th­êng xuyªn thóc ®Èy hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô. CÇn sím tiÕn hµnh x©y dùng luËt b¶o hiÓm x· héi nh»m ®¸p øng tiÕn tr×nh ®æi míi kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, ®¸p øng môc tiªu chiÕn l­îc vÒ con ng­êi trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Néi dung chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ph¶i phï hîp víi c¬ chÕ ®æi míi cña ®¶ng vµ nhµ n­íc, ph¶i thËt sù t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc ë bÊt cø thµnh phÇn kinh tÕ nµo ®Òu cã quyÒn tham gia b¶o hiÓm x· héi. LuËt b¶o hiÓm x· héi ph¶i x¸c ®Þnh râ hÖ thèng tæ chøc ho¹t ®éng b¶o hiÓm x· héi , ph¶i cã c¬ chÕ kiÓm tra, kiÓm so¸t, chÕ ®Þnh ph¸p luËt ®ñ m¹nh ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. VÒ viÖc cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi, ®èi víi c¸c tr­êng hîp hå s¬ bÞ mÊt, thÊt l¹c do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­: thiªn tai, ho¶ ho¹n, chiÕn tranh, di chuyÓn ®¬n vÞ nhiÒu lÇn, t¸ch nhËp tØnh, huyÖn, ®¬n vÞ s¸t nhËp, gi¶i thÓ, chia t¸ch... Ng­êi lao ®éng kh«ng cßn kh¶ n¨ng bæ sung, hay tr­êng hîp c¸c n«ng l©m tr­êng, c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc tr­íc cã tuyÓn dông lao ®éng theo danh s¸ch tËp thÓ, kh«ng cã quyÕt ®Þnh cho tõng c¸c nh©n... kh«ng ph¶i do lçi cña ng­êi lao ®éng mµ do c¬ quan sö dông lao ®éng xem nhÑ c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ c¸n bé .. th× nªn c¨n cø vµo giÊy x¸c nhËn cña c¬ quan ë tõng giai ®o¹n cã tæ chøc c«ng ®oµn, §¶ng, ®oµn vµ chÝnh quyÒn cïng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc ®ã, th× c¬ quan b¶o hiÓm x· héi nªn xem xÐt, x¸c minh thªm, nÕu thËt sù ng­êi lao ®éng cã c«ng t¸c vµ ch­a gi¶i quyÕt chÕ ®é th× nªn c«ng nhËn ®Ó hä khái bÞ thiÖt thßi. Theo c«ng ­íc 102 th¸ng 6 n¨m 1952 t¹i Gi¬nev¬. Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO) ®· khuyÕn nghÞ c¸c n­íc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi lµ: 1,Ch¨m sãc y tÕ. 2,Trî cÊp èm ®au. 3,Trî cÊp thÊt nghiÖp. 4,Trî cÊp tuæi giµ. 5,Trî cÊp tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. 6,Trî cÊp gia ®×nh. 7,Trî cÊp sinh ®Î. 8,Trî cÊp khi tµn phÕ. 9,Trî cÊp cho ng­êi cßn sèng. Nh­ vËy b¶o hiÓm x· héi viÖt nam cßn 4 chÕ ®é ch­a thùc hiÖn ®­îc. §iÒu nµy ®ßi hái c¬ quan b¶o hiÓm x· héi ph¶i nghiªn cøu chuÈn bÞ, ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n triÓn khai thùc hiÖn 4 chÕ ®é cßn l¹i. Tõ ®ã cã thÓ më réng ®­îc ®èi t­îng tham gia cña b¶o hiÓm x· héi. 2. §iÒu chØnh møc ®ãng gãp, h×nh thøc ®ãng gãp phï hîp víi tõng ®èi t­îng tham gia, tõng nghµnh nghÒ cô thÓ. 2.1.Møc ®ãng gãp. Víi møc ®ãng gãp ®­îc ¸p dông chung cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng lao ®éng lµ 5%. §iÒu nµy ®¶m b¶o ®­îc mäi ng­êi lao ®éng ®Òu ®­îc b×nh ®¼ng vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi b¶o hiÓm x· héi, kh«ng ph©n biÖt nam, n÷, d©n téc, t«n gi¸o, nghÒ nghiÖp... møc ®ãng gãp ®­îc x¸c ®Þnh tû lÖ víi tiÒn l­¬ng. NÕu tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng cao th× møc ®ãng sÏ cao. Cïng víi møc ®ãng gãp lµ møc h­ëng còng b»ng mét tû lÖ nhÊt ®Þnh so víi møc l­¬ng. Do ®ã, nh÷ng ng­êi lao ®éng cã møc thu nhËp kh¸c nhau th× cã møc ®ãng kh¸c nhau vµ cã møc h­ëng kh¸c nhau. §iÒu nµy lµ hoµn toµn hîp lý ®¶m b¶o ®­îc c«ng b»ng. Tuy nhiªn, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ng­êi cã thu nhËp thÊp cã thÓ tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi. Th× ®ßi hái c¬ quan b¶o hiÓm x· héi ph¶i cã kÕ ho¹ch hç trî ®iÒu chØnh tû lÖ ®ãng gãp vµ ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng th× ph¶i ®i ®«i víi viÖc ®iÒu chØnh møc h­ëng. Bëi v× nh÷ng ng­êi lao ®éng nµy cã thu nhËp thÊp. PhÇn lín thu nhËp cña hä dïng ®Ó chi tiªu tr­íc m¾t cho cuéc sèng gia ®×nh.nÕu møc ®ãng cao th× hä sÏ kh«ng cã thÓ tham gia. 2.2 VÒ h×nh thøc ®ãng gãp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng gåm nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. Nh÷ng chñ thÓ kinh tÕ nµy ë c¸c lÜnh vùc, nghµnh nghÒ kh¸c nhau th× cã ®Æc tr­ng c«ng viÖc kh¸c nhau. S¶n phÈm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ kh¸c nhau. S¶n phÈm cña nghµnh s¶n xuÊt ch¾c ch¾n sÏ kh¸c s¶n phÈm cña nghµnh dÞch vô. Bªn c¹nh ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ kh¸c nhau. Do ®ã, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®èi t­îng tham gia mét c¸ch thuËn lîi th× ®ßi hái c¬ quan b¶o hiÓm x· héi ph¶i cã ®­îc nh÷ng quy ®Þnh vÒ h×nh thøc ®ãng gãp (b»ng tiÒn, b»ng s¶n phÈm) vµ thêi gian ®ãng phÝ ®Þnh kú theo th¸ng, quý, n¨m hay cã thÓ ®ãng mét lÇn (®èi víi nh÷ng lao ®éng kh«ng cã quan hÖ thuª m­ín lao ®éng). §Ó sao cho phï hîp víi tõng ®èi t­îng tham gia. Lµm viÖc trong c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau. Chóng ta sÏ xem xÐt cô thÓ tr­êng hîp ¸p dông b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi n«ng d©n: nh­ chóng ta ®· biÕt, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña n«ng th«n ViÖt nam lµ theo hé gia ®×nh, tù tæ chøc s¶n xuÊt, tù ho¹ch to¸n thu chi cïng víi c©n ®èi sinh ho¹t gia ®×nh. S¶n phÈm cña n«ng d©n chÝnh lµ nh÷ng c©y vµ con g¾n liÒn víi ho¹t ®éng thêi vô. Do vËy, phô thuéc rÊt nhiÒu vµo thêi tiÕt vµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. Nh÷ng khi ®­îc mïa còng nh­ thÞ tr­êng s¶n phÈm cã cÇu lín h¬n cung th× ng­êi n«ng d©n cã thu nhËp cao vµ ng­îc l¹i. Sau mïa vô thu ho¹ch, mét phÇn hä ®Çu t­ ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt, mÆt kh¸c hä nghÜ ngay ®Õn viÖc tÝch luü vÒ sau nh»m æn ®Þnh cuéc sèng khi vÒ giµ mµ ®óng ra sÏ ®­îc göi vµ quü b¶o hiÓm x· héi. Tõ thùc tÕ cho thÊy n«ng d©n cã nhu cÇu b¶o hiÓm x· héi. NÕu chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi cho n«ng d©n ®­îc thùc hiÖn th× cÇn nghiªn cøu mÊy ®iÓm sau: - VÒ chÕ ®é ¸p dông: nªn ¸p dông hai chÕ ®é h­u trÝ vµ tö tuÊt. - VÒ møc ®ãng, tû lÖ ®ãng, thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi : + Møc ®ãng: nªn lÊy møc l­îng tèi thiÓu lµm c¨n cø tham gia b¶o hiÓm x· héi, v× biªn chÕ còng nh­ quü l­¬ng cña n«ng d©n æn ®Þnh, Ýt biÕn ®æi nh­ c«ng nh©n viªn chøc. + Tû lÖ ®ãng: 15% møc tiÒn l­¬ng tèi thiÓu, trong ®ã ng­êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi ®ãng 10%, nhµ n­íc hç trî 5%. + Thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi: v× s¶n phÈm thu ho¹ch theo thêi vô, nªn ®ãng lµm 2 ®ît trong mét n¨m (6 th¸ng 1 lÇn). Riªng ®èi víi nh÷ng gia ®×nh cã thu nhËp kh¸ th× cã thÓ ®ãng mét n¨m mét lÇn, thËm chÝ cã thÓ ®ãng hÕt c¶ qu¸ tr×nh tham gia b¶o hiÓm x· héi vµ Ýt nhÊt lµ 15 n¨m. §èi víi tr­êng hîp ®ãng mét lÇn cÇn gi¶m cho hä mét phÇn chi phÝ tiÒn l·i nh»m khuyÕn khÝch tËp trung huy ®éng quü mét c¸ch nhanh nhÊt. - VÒ møc h­ëng b¶o hiÓm x· héi: ng­êi lao ®éng cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi 15 n¨m, khi ®ñ 55 tuæi, ®­îc nghØ h­u ®­îc h­ëng 75% møc l­¬ng tèi thiÓu. Sau ®ã, tõ n¨m thø 16 trë ®i cø mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®­îc céng thªm 2% møc l­¬ng tèi thiÓu. V× ®ång tiÒn cã gi¸ trÞ theo thêi gian, nªn khi tÝnh to¸n chóng ta kh«ng thÓ tÝnh mét c¸ch ®¬n gi¶n mµ ph¶i ®Æt nã trong sù vËn ®éng. ë ®©y, b¶o hiÓm x· héi kh«ng ph¶i lµ mét tæ chøc kinh doanh, còng kh«ng ph¶i lµ c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp; mµ nã lµ mét d¹ng dÞch vô c«ng céng ®Æc thï. Nã lµ nhiÖm vô huy ®éng vèn (quü b¶o hiÓm x· héi ) ngµy cµng kh«ng ngõng t¨ng lªn; nh­ng ph¶i b¶o toµn vµ t¨ng tr­ëng quü ®ã (h¹n chÕ rñi ro mét c¸ch thÊp ). Vµ sö dông quü ®ã theo chÕ ®é chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi. V× vËy, chóng ta rÊt mong muèn nhµ n­íc sím cã chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi cho n«ng d©n, võa ®¸p øng nguyÖn väng cña hµng triÖu ng­êi lao ®éng ë khu vùc n«ng th«n; võa thùc hiÖn “më réng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng­êi lao ®éng thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ” theo tinh thÇn v¨n kiÖn ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VIII ®Ò ra. 3. Thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn. Nh­ chóng ta ®· biÕt, khi mét nghÞ ®Þnh hay mét ®iÒu luËt ®­îc nhµ n­íc ban hµnh nh­ng ®Ó cã ®­îc sù ñng hé cña quÇn chóng nh©n d©n th× ph¶i tuyªn truyÒn cho mäi ng­êi n¾m b¾t vµ hiÓu ®­îc néi dung cña nh÷ng nghÞ ®Þnh, ®iÒu luËt ®ã nãi g×? quy ®Þnh ra sao?...chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi còng vËy, ®Ó cã ®­îc sù h­ëng øng cña ®«ng ®¶o nh÷ng ng­êi lao ®éng th× tr­íc hÕt ph¶i tuyªn truyÒn cho hä hiÓu ®­îc chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi lµ nghÜa vô vµ quyÒn lîi hiÓn nhiªn giµnh cho tÊt c¶ nh÷ng ng­êi tham gia lao ®éng. V× trªn thùc tÕ hiÖn nay, sè ng­êi d©n trong x· héi hiÓu biÕt vÒ b¶o hiÓm x· héi rÊt h¹n chÕ. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy kh«ng g× kh¸c h¬n lµ ph¶i ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn s©u réng b»ng nhiÒu h×nh thøc phong phó vµ ®a d¹ng vÒ néi dung ®Ó cho hÇu hÕt c¸c cÊp c¸c nghµnh c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng, ®Æc biÖt lµ ng­êi lao ®éng ë c¸c thµnh phÇn kinh tÕ hiÓu ®­îc chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi kh«ng ph¶i lµ mét tæ chøc kinh doanh, tham gia chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ngoµi viÖc h­ëng quyÒn lîi cßn gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng t¸c an sinh x· héi. §Ó më réng ®èi t­îng tham gia ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch rÔ rµng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó c¸c chñ sö dông lao ®éng nhËn râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña m×nh khi tham gia b¶o hiÓm x· héi vµ sè lao ®éng ®«ng ®¶o ®ã ph¶i ®­îc ®¶m b¶o quyÒn lîi. ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi lµ mét vÊn ®Ò rÊt nh¹y c¶m v× nã liªn quan ®Õn yÕu tè con ng­êi, trùc tiÕp ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng x· héi trong c¬ chÕ hiÖn nay. Do vËy, c¬ quan b¶o hiÓm x· héi ph¶i phèi hîp tèt víi c¬ quan b¶o chÝ vµ c¸c nghµnh cã liªn quan tuyªn truyÒn s©u réng vÒ nhiÖm vô, quyÒn lîi, vÒ môc ®Ých ý nghÜa cña chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ®Õn c¸c cÊp c¸c nghµnh, ®Õn chñ sö dông lao ®éng vµ ®Õn mäi tÇng líp nh©n d©n. C«ng t¸c tuyªn truyÒn trong b¶o hiÓm x· héi cã vai trß trong viÖc n©ng cao nhËn thøc vµ hiÓu biÕt cho c¸c thµnh viªn vµ x· héi vÒ b¶o hiÓm x· héi. Th«ng tin tuyªn truyÒn còng ®­îc c¬ quan b¶o hiÓm x· héi dïng ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt tèt h¬n vÒ nh÷ng nhu cÇu cña thµnh viªn liªn quan ®Õn c¸c chÝnh s¸ch c¸c quy tr×nh. C¸c ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn nªn ®­îc g¾n kÐt trùc tiÕp víi c¸c chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c ho¹t ®éng cña c¬ quan b¶o hiÓm x· héi. VÉn cßn nh÷ng lóng tóng vÒ ®iÒu kiÖn ®­îc h­ëng trong ch­«ng tr×nh b¶o hiÓm cña nhµ n­íc tr­íc ®©y vµ nh÷ng thay ®æi trong ch­¬ng tr×nh b¶o hiÓm x· héi míi. Møc ®é nhËn thøc, hiÓu biÕt vµ c¸c kiÕn thøc vÒ chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi trong ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng ngoµi khu vùc nhµ n­íc ®­îc coi lµ cßn rÊt thÊp. Møc ®é tu©n thñ thÊp trong khu vùc t­ nh©n, liªn doanh vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, ­íc tÝnh thÊp h¬n 15% ®· x¶y ra v× nhiÒu nguyªn nh©n, bao gåm viÖc thanh tra, kiÓm tra, trèn tr¸nh ph¸p luËt th«ng qua b¸o c¸o thÊp sè lao ®éng trong lao ®éng vµ phít lê luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch. C¸c t­ liÖu vÒ b¶o hiÓm x· héi lµ nh÷ng c«ng cô quan träng ®Ó n¨ng cao kiÕn thøc vµ hç trî c¸c ho¹t ®éng tu©n thñ, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi khu vùc nhµ n­íc. Th«ng tin vÒ b¶o hiÓm x· héi nªn ®­îc më réng tõ c¸c thµnh viªn cña ch­¬ng tr×nh vµ ng­êi sö dông lao ®éng cho ®Õn c«ng chóng nay chung. Nhãm nµy bao gåm gia ®×nh më réng cña c¸c thµnh viªn cña c¸c thµnh viªn cña ch­¬ng tr×nh, ng­êi lao ®éng kh«ng thuéc ®èi t­îng b¾t buéc cña ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh, sinh viªn, vµ c¸c c¸ nhËn kh¸c mµ sÏ ch¾c ch¾n trë thµnh thµnh viªn vµ hoÆc ng­êi sö dông lao ®éng nh÷ng ng­êi nªn hiÓu vÒ b¶o hiÓm x· héi mét c¸ch chung nhÊt. Mét tËp hîp th«ng tin tuyªn truyÒn cã thÓ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua diÔn thuyÕt, c¸c Ên phÈm, ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng nh­ v« tuyÕn ®µi ph¸t thanh, b¸o chÝ vµ c¸c cuéc pháng vÊn. C¸c chiÕn l­îc th«ng tin tuyªn truyÒn môc tiªu cÇn ®­îc x©y dùng ®èi víi nh÷ng nhãm môc tiªu cô thÓ trong nh÷ng nhãm chung réng h¬n cña ng­êi sö dông lao ®éng, ng­êi lao ®éng vµ nhµ cung cÊp dÞch vô. Trong nhãm chung cña ng­êi sö dông lao ®éng th× nhãm ®Æc thï lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, khu vùc t­ nh©n, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ doanh nghiÖp liªn doanh, tù t¹o viÖc lµm vµ ng­êi sö dông lao ®éng trong khu vùc phi chÝnh thèng. Trong nhãm chung vÒ ng­êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc phi chÝnh thèng, lao ®éng n÷, ng­êi lao ®éng theo mïa vô, b¸n thêi gian, kh«ng æn ®Þnh,lao ®éng ngoµi n­íc ngoµi, lao ®éng trong gia ®×nh, gia ®×nh cña ng­êi lao ®éng, ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc n«ng th«n vµ thµnh thÞ vµ ng­êi lao ®éng n«ng nghiÖp, ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c nghµnh nghÒ ®éc h¹i vµ c¸n bé nhµ n­íc. 4. C¶i c¸ch viÖc qu¶n lý. V× lo¹i h×nh tù nguyÖn kh«ng phæ biÕn trong hÇu hÕt c¸c hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi (vµ còng kh«ng hiÖu qu¶ ë nh÷ng n¬i nã ®­îc triÓn khai), cho nªn mét trong c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó më réng ®èi t­îng tham gia b¶o hiÓm x· héi dùa trªn nguyªn t¾c ®ãng gãp lµ qu¶n lý ch­¬ng tr×nh hiÖu qu¶. §iÒu nµy cã ý nghÜa lµ tæ chøc b¶o hiÓm x· héi ph¶i cã kh¶ n¨ng: x¸c ®Þnh ®èi t­îng dù kiÕn sÏ tham gia, x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch møc tiÒn hä cÇn ph¶i ®ãng gãp, thu ®ãng gãp b¶o hiÓm x· héi vµ duy tr× c¸c hå s¬ cÇn thiÕt ®Ó lµm c¨n cø h­ëng chÕ ®é vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi. ViÖc më réng ®èi t­îng tham gia b¶o hiÓm x· héi ®Ó thùc hiÖn dÔ dµng th× vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra lµ viÖc qu¶n lý c«ng t¸c thu vµ viÖc b¶o tån vµ sö dông quü. ®iÒu nµy ®ßi hái ngµnh b¶o hiÓm x· héi ph¶i kh«ng ngõng cñng cè x©y dùng ®éi ngò c¸n bé b¶o hiÓm x· héi cã b¶n lÜnh v÷ng vµng, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt; cã tinh thÇn phôc vô nh©n d©n, tinh th«ng nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu thùc tiÔn. §Ó qu¶n lý ®èi t­îng tham gia b¶o hiÓm x· héi th× mét trong nh÷ng c«ng viÖc lµ thùc hiÖn viÖc cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi tham gia. Môc ®Ých cña viÖc cÊp sæ lµ nh»m qu¶n lý chÆt chÏ c¸c ®èi t­îng tham gia vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi gióp ng­êi lao ®éng cã c¬ së ph¸p lý kiÓm tra gi¸m s¸t kÕt qu¶ ®ãng vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi cña ng­êi sö dông lao ®éng. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ ®¶m b¶o c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng khi chuyÓn n¬i lµm viÖc vÉn duy tr× ®­îc quyÒn lîi b¶o hiÓm x· héi ... sæ b¶o hiÓm x· héi lµ c¬ së ph¸p lý gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a ng­êi lao ®éng, ng­êi sö dông lao ®éng víi c¬ quan b¶o hiÓm x· héi. §èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi cµng nhiÒu th× viÖc cÊp sæ cµng trë nªn h÷u hiÖu trong viÖc qu¶n lý. III. PhÝa ng­êi tham gia b¶o hiÓm x· héi. 1.CÇn nhËn thøc râ b¶n chÊt cña chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi. HiÖn nay kh«ng Ýt nh÷ng ng­êi lao ®éng ch­a hiÓu râ vÒ chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi. Ngay c¶ khi hä lµ nh÷ng c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®· vµ ®ang h­ëng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña b¶o hiÓm x· héi. Nh­ng vÉn cån rÊt m¬ hå mçi khi nghe ®Õn côm tõ b¶o hiÓm x· héi. Nh­ vËy ®Ó thùc hiÖn ®­îc viÖc më réng ®èi t­îng tham gia th× ®ßi hái chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ph¶i ®i vµo ®­îc tõng ng­êi d©n trong x· héi. Mçi ng­êi lao ®éng ph¶i tù t×m hiÓu qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi. Ph¶i nhËn thøc râ r»ng b¶o hiÓm x· héi lµ mét chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. §­îc tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi lµ mét quyÒn lîi cña mçi ng­êi lao ®éng. §ång thêi, nã còng lµ nghÜa vô cña mçi ng­êi ®èi víi viÖc ®ãng gãp ®Ó h×nh thµnh nªn quü chung dùa trªn quy luËt sè lín. Bëi v× ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi mµ kh«ng cao th× b¶o hiÓm x· héi kh«ng thùc hiÖn ®­îc môc tiªu c«ng b»ng, san sÎ rñi ro trong toµn x· héi. Ngoµi ra, mét sè ®èi t­îng lao ®éng thiÕu viÖc lµm. Hä chØ mong muèn cã mét c«ng viÖc ®Ó t¹o ra thu nhËp. Do vËy, khi hä cã viÖc lµm th× kh«ng quan t©m ®Õn viÖc ký hîp ®ång lao ®éng, kh«ng ®ßi hái c¸c quyÒn lîi cña m×nh. Nh­ vËy, ®Ó nhiÒu ng­êi lao ®éng cã thÓ tham gia ®­îc vµo b¶o hiÓm x· héi th× mét trong sè nh÷ng c«ng viÖc tr­íc m¾t lµ ng­êi lao ®éng ph¶i thùc hiÖn viÖc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh trong bé luËt lao ®éng. CÇn ph¶i kiªn quyÕt ®Êu tranh khi ph¸t hiÖn ra mäi h×nh thøc trèn tr¸nh ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña ng­êi sö dông lao ®éng. Ng­êi sö dông lao ®éng cÇn coi viÖc ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµ mét nghÜa vô cña m×nh ®èi víi nhµ n­íc. §ång thêi ®ãng b¶o hiÓm x· héi còng thÓ hiÖn ®­îc th¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi ng­êi lao ®éng. Ng­êi sö dông lao ®éng cÇn hiÓu r»ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng sÏ t¹o cho ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i, yªn t©m trong lao ®éng s¶n xuÊt. Tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp cña m×nh. Thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång víi ng­êi lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh. 2. ChuÈn bÞ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn viÖc ®ãng gãp ®Çy dñ ®óng thêi h¹n. Theo quy ®Þnh hiÖn nay th× ng­êi lao ®éng ph¶i ®ãng gãp 5% tiÒn l­¬ng. Ng­êi lao ®éng ®ãng 15% quü tiÒn l­¬ng. Nh×n chung, tû lÖ dãng gãp nµy lµ hîp lý. Tuy nhiªn ®èi víi ng­êi lao ®éng cã thu nhËp thÊp th× còng gÆp mét sè khã kh¨n. §Æc biÖt, ®èi víi ng­êi lao ®éng lµ n©ng d©n lµm viÖc theo mïa vô cã thu nhËp kh«ng æn ®Þnh. Do vËy, ®Ó cã thÓ tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi theo ph­¬ng thøc ®ãng gãp ®Þnh kú th× ng­êi lao ®éng cÇn ph¶i cã mét ph­¬ng thøc dù phßng khi cã thu nhËp, ®Ó ®ãng phÝ khi kh«ng cã thu nhËp tõ mïa vô. Ng­êi lao ®éng ë c¸c doanh nghiÖp, ®Ó cã thÓ tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi th× ®ßi hái ng­êi sö dông lao ®éng cÇn ph¶i lËp ra ph­¬ng ¸n sö dông lîi nhuËn, trÝch lËp quü dù phßng theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp. Tõ ®ã ®­a ra ph­¬ng ¸n trÝch lËp nªn nguên quü ®Ó ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho nguêi lao ®éng trong doanh nghiÖp cña m×nh. Tõ ®ã sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tr¸nh ®­îc biÕn ®éng trong s¶n xuÊt khi thùc hiÖn viÖc tham gia ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Bªn c¹nh ®ã sÏ gióp cho qu¸ tr×nh ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®­îc æn ®Þnh tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng nî ®äng b¶o hiÓm x· héi nh­ mét sè doanh nghiÖp hiÖn nay. KÕt luËn ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi lµ mét chÝnh s¸ch thÓ hiÖn b¶n chÊt cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ta. Nã lµ mét chÝnh s¸ch ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn sèng cho tÊt c¶ nh÷ng ng­êi lao ®éng trong x· héi. Thùc hiÖn c«ng b»ng trong x· héi. Do vËy cÇn thùc hiÖn cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng ë c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, kh«ng tÝnh ®Õn d©n téc t«n gi¸o chøc vô... do ®ã viÖc më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi lµ mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt trong t×nh h×nh hiÖn nay. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiªn chóng ta còng gÆp mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n. Nh­ng c¨n cø vµo t¸c dông h÷u Ých cña cña viÖc më réng. Chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi lµ hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc trong t×nh h×nh hiÖn nay. ViÖc thùc hiÖn kh«ng nh÷ng sÏ ®­îc sù ñng hé cña c¸c nghµnh c¸c cÊp mµ cßn ®­îc sù ñng hé cña tÊt c¶ ng­êi d©n trong x· héi. Më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi sÏ gãp phÇn gi¸n tiÕp vµo æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. §Æc biÖt nã thÓ hiÖn ®­îc chÕ ®é ­u viÖt cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh b¶o hiÓm. Gi¸o tr×nh luËt kinh doanh b¶o hiÓm. Gi¸o tr×nh kinh tÕ lao ®éng. T¹p chÝ b¶o hiÓm x· héi(1997 – 2002). LuËt doanh nghiÖp viÖt nam. Bé luËt lao ®éng. NghÞ ®Þnh sè 12/CP. Thêi b¸o kinh tÕ viÖt nam(2000 – 2002). T¹p chÝ lao ®éng x· héi(2000 – 2002) Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I. B¶o hiÓm x· héi vµ sù cÇn thiÕt ph¶i më réng ®èi t­îng tham gia 2 I. Thùc tr¹ng b¶o hiÓm x· héi trong thêi gian qua 2 II. T×nh h×nh tham gia b¶o hiÓm x· héi ë ViÖt nam hiÖn nay 5 III. Sù cÇn thiÕt më réng ®èi t­îng tham gia 8 Ch­¬ng II: TÝnh kh¶ thi cña viÖc më réng ®èi t­îng tham gia vµo b¶o hiÓm x· héi ë n­íc ta 15 I. VÒ phÝa ng­êi lao ®éng 15 II. VÒ phÝa ng­êi sö dông lao ®éng 17 III. VÒ phÝa nhµ n­íc 18 Ch­¬ng III: gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn më réng ®èi t­îng tham gia 20 I. nhµ n­íc cÇn ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn còng nh­ b¾t buéc 20 II. VÒ c¬ quan b¶o hiÓm x· héi 21 III. phÝa ng­êi tham gia b¶o hiÓm x· héi 29 KÕt luËn 31 Tµi liÖu tham kh¶o 32

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVấn đề mở rộng đối tượng tham gia của bảo hiểm xã hội Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan