Vận dụng kiến thức cơ bản để soạn thảo tờ trình về chương trình công tác

Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005, căn cứ vào thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, quyết định chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2012 như sau: I. Giám sát của HĐND tại các kỳ họp thứ 2 và 3: II. Chương trình hoạt động giám sát của thường trực HĐND tỉnh: III. Chương trình hoạt động giám sát của các ban HĐND tỉnh: 1. Ban Kinh tế và Ngân sách: a) Báo cáo tại kỳ họp thứ 2: 2. Ban Văn hóa - Xã hội: 3. Ban Pháp chế: 4. Ban Dân tộc: IV. Về các biện pháp đảm bảo thực hiện chương trình giám sát: Danh mục tài liệu tham khảo:

doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2903 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng kiến thức cơ bản để soạn thảo tờ trình về chương trình công tác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Số: 34/TTr.HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Nghệ An, ngày 30 tháng 11 năm 2012 TỜ TRÌNH Về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2012 Kính gửi: Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005, căn cứ vào thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, quyết định chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2012 như sau: Giám sát của HĐND tại các kỳ họp thứ 2 và 3:           Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tiến hành hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, giám sát thực hiện pháp luật, Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn. Tổ chức đầy đủ các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh định kỳ. Tập trung nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri. Tăng cường việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri ngay tại các buổi tiếp xúc; nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết ý kiến cử tri. Tổ chức trực tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần để tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị của công dân.   Thực hiện hoạt động giám sát thông qua công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng trình tại kỳ họp đúng quy định pháp luật. Đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thiết thực, dành thời gian thảo luận tại kỳ họp. Chương trình hoạt động giám sát của thường trực HĐND tỉnh: Ngoài các nội dung giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2012, các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh năm 2012 được HĐND tỉnh quyết nghị, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giám sát và báo cáo kết quả trước HĐND những chuyên đề sau: Báo cáo tại kỳ họp thứ 2: Tại kỳ họp thứ 2, Thường trực HĐND tỉnh đề ra các hoạt động: Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2012. Giám sát lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, việc thuê đất của các cơ quan đơn vị, việc thu nộp tiền thuế đất, việc quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, việc cấp đất và sử dụng đất của các dự án. Báo cáo tại kỳ họp thứ 3: Tại kỳ họp thứ 3, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012, nhiệm vụ năm 2013. Giám sát công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2, thứ 3. Giám sát nội dung các vấn đề đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 của các ngành thuộc UBND tỉnh. Giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Giám sát công tác thu, chi học phí và viện phí trên địa bàn tỉnh Nghệ An. III. Chương trình hoạt động giám sát của các ban HĐND tỉnh: Ngoài các nội dung do các Ban của HĐND tỉnh giám sát thuộc chức năng nhiệm vụ và các lĩnh vực phụ trách theo chương trình công tác của mình, HĐND tỉnh giao cho các Ban tiến hành giám sát một số nội dung dưới đây và báo cáo kết quả giám sát với HĐND tỉnh tại các kỳ họp: Ban Kinh tế và Ngân sách: Báo cáo tại kỳ họp thứ 2: Giám sát hồ sơ xây dựng cơ bản; việc thanh, quyết toán, tất toán các công trình xây dựng cơ bản. Giám sát việc quản lý đất đai; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2013, thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012. b) Báo cáo tại kỳ họp thứ 3: Giám sát về Công tác quản lý, bảo vệ và xử lý ô nhiểm môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Giám sát công tác giải phóng mặt bằng của các công trình, dự án về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. Giám sát về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012.  Giám sát tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ xây dựng cơ bản đối với một số công trình trọng điểm. Giám sát công tác quản lý sử dụng đất, công tác cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Giám sát thực hiện chi tăng giờ cho giáo viên và các khoản chi khác tại các trường học trên địa bàn tỉnh. 2. Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát Nghị quyết 271/2009/NQ.HĐND ngày 23/7/2009 về quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề cho lao động nông thôn. Giám sát chất lượng khám chữa bệnh của các trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh. Giám sát thực hiện Nghị quyết 251/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 về cơ chế chính sách xây dựng thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đạt chuẩn Quốc gia ở cơ sở tỉnh Nghệ An. 3. Ban Pháp chế: a) Báo cáo tại kỳ họp thứ 2: Giám sát công tác quản lý cai  nghiện, quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Giám sát công tác thi hành án trên địa bàn. Giám sát công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Giám sát hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Giám sát việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn. a) Báo cáo tại kỳ họp thứ 3: Giám sát việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến việc bố trí, sử dụng và chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã, khối, xóm, bản. Giám sát về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh. 4. Ban Dân tộc: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ tại huyện Kỳ Sơn và huyện Tương Dương. Giám sát công tác cử tuyển và bố trí sử dụng sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp đối với các huyện miền núi có cử tuyển. Giám sát việc triển khai thực hiện dự án thí điểm chọn 600 tri thức trẻ tăng cường làm phó chủ tịch xã thuộc 62 huyện nghèo cả nước. IV. Về các biện pháp đảm bảo thực hiện chương trình giám sát: Đề nghị HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND tỉnh phân công cụ thể từng nội dung nêu trên cho các Ban HĐND tỉnh để các Ban chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, thời gian, địa điểm giám sát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành hoạt động giám sát theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh tăng cường điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND theo qui định của Luật và qui chế hoạt động HĐND. Văn phòng HĐND&UBND tỉnh tăng cường công tác tham mưu, tổng hợp giúp việc thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh để phục vụ tốt hoạt động giám sát của HĐND tỉnh. Trên đây là Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2012. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua để Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên - Đại biểu HĐND tỉnh; - Lưu VT. TM. THƯỜNG TRỰC PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Thị Lệ Thanh Danh mục tài liệu tham khảo: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do Bộ Nội vụ ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/03/2011 thay thế cho phần thể thức văn bản hành chính quy định tại thông tư liên tịch 55/2005). Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập XDVB- Vận dụng kiến thức cơ bản để soạn thảo tờ trình về chương trình công tác.doc