Vũ khí công nghệ cao, cách phòng tránh và đánh trả

MỞ ĐẦU Vũ klhí công nghệ cao là một khái niệm mới xuất hiện hơn 10 năm trở lại đây, nhất là sau chiến tranh I-Rắc (1991) và Nam Tư (1999) thì thuật ngữ “vũ khí công nghệ cao” xuất hiện ngày càng nhiều không những trên các tạp chí nhuyên nghành mà cẩ trên cả những phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên cách hiểu của mỗi người cũng khác nhau chưa có tính hệ thống và đôi cũng chưa chính xác. Vũ khí công nghệ cao ngày càng có vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại, từ chiến dịch bão táp sa mạc được thực hiện ở vùng vịnh hồi đầu năm 1991 do lực lượng nhiều nước mà đứng đầu là Mỹ đến cuộc chiến tranh xâm lược Nam Tư từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1999 thì vũ khí công nghệ cao đã được đưa vào sử dụng để giải quyết chiến trường, và lấy đó tiến hành phát triển và kiểm chứng khái niệm tác chiến mới về trang bị vũ khí kỹ thuật cao. Vũ khí công nghệ cao ngày càng có vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Nếu như trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh (1991) tỷ lệ vũ khí công nghệ cao được sử dụng là 10% thì tới cuộc chiến Nam tư (1999) thì tỷ lệ này đã đạt tới 90% và chắc chắn là trong chiến tranh tương lai vũ khí công nghệ cao sẽ là loại vũ khí chủ yếu mà Mỹ sử dụng. Như vậy các vũ khí công nghệ cao đều có ý nghĩa chiến lược và làm thay đổi phương thức chiến tranh cũng như học thuyết tiến hành chiến tranh Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và đặc biệt là một số lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, đỉnh cao như là điện tử - tin học, vật liệu, năng lượng và công nghệ gen đã tác động mang tính quyết định không chỉ tới sự phát triển của VKTBKT mà còn quyết định đến sự phát triển xã hội loài người. Vì vậy việc tìm hiểu để nắm được bản chất của các loại vũ khí công nghệ cao, thấy rõ những điểm mạnh và những điểm yếu để nghiên cứu tìm ra các giải pháp đối phó có hiệu quả với vũ khí công nghệ cao là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết đối với nước ta. Xuất phát từ tinh thần trên, sau khi học xong môn học "Vũ khí công nghệ cao" và được sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Xuân Anh, tôi đã chọn chủ đề "Một số vấn đề về vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh đánh trả". Tiểu luận gồm những nội dung sau:

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4248 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vũ khí công nghệ cao, cách phòng tránh và đánh trả, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù Khoa vò khÝ ------------***------------- TiÓu luËn m«n häc vò khÝ c«ng nghÖ cao Chñ ®Ò : vò khÝ c«ng nghÖ cao vµ c¸ch phßng tr¸nh, ®¸nh tr¶ Hä vµ tªn : Vò Xu©n Long §¬n vÞ : Líp Cao häc Vò khÝ 17 Gi¸o viªn HD : GS-TS NguyÔn Xu©n Anh Hµ néi 2006 môc lôc Më ®Çu Vò klhÝ c«ng nghÖ cao lµ mét kh¸i niÖm míi xuÊt hiÖn h¬n 10 n¨m trë l¹i ®©y, nhÊt lµ sau chiÕn tranh I-R¾c (1991) vµ Nam T­ (1999) th× thuËt ng÷ “vò khÝ c«ng nghÖ cao” xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu kh«ng nh÷ng trªn c¸c t¹p chÝ nhuyªn nghµnh mµ cÈ trªn c¶ nh÷ng ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Tuy nhiªn c¸ch hiÓu cña mçi ng­êi còng kh¸c nhau ch­a cã tÝnh hÖ thèng vµ ®«i còng ch­a chÝnh x¸c. Vò khÝ c«ng nghÖ cao ngµy cµng cã vai trß quan träng trong chiÕn tranh hiÖn ®¹i, tõ chiÕn dÞch b·o t¸p sa m¹c ®­îc thùc hiÖn ë vïng vÞnh håi ®Çu n¨m 1991 do lùc l­îng nhiÒu n­íc mµ ®øng ®Çu lµ Mü ®Õn cuéc chiÕn tranh x©m l­îc Nam T­ tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 6 n¨m 1999 th× vò khÝ c«ng nghÖ cao ®· ®­îc ®­a vµo sö dông ®Ó gi¶i quyÕt chiÕn tr­êng, vµ lÊy ®ã tiÕn hµnh ph¸t triÓn vµ kiÓm chøng kh¸i niÖm t¸c chiÕn míi vÒ trang bÞ vò khÝ kü thuËt cao. Vò khÝ c«ng nghÖ cao ngµy cµng cã vai trß quan träng trong chiÕn tranh hiÖn ®¹i. NÕu nh­ trong cuéc chiÕn tranh vïng VÞnh (1991) tû lÖ vò khÝ c«ng nghÖ cao ®­îc sö dông lµ 10% th× tíi cuéc chiÕn Nam t­ (1999) th× tû lÖ nµy ®· ®¹t tíi 90% vµ ch¾c ch¾n lµ trong chiÕn tranh t­¬ng lai vò khÝ c«ng nghÖ cao sÏ lµ lo¹i vò khÝ chñ yÕu mµ Mü sö dông. Nh­ vËy c¸c vò khÝ c«ng nghÖ cao ®Òu cã ý nghÜa chiÕn l­îc vµ lµm thay ®æi ph­¬ng thøc chiÕn tranh còng nh­ häc thuyÕt tiÕn hµnh chiÕn tranh .... Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ ®Æc biÖt lµ mét sè lÜnh vùc c«ng nghÖ mòi nhän, ®Ønh cao nh­ lµ ®iÖn tö - tin häc, vËt liÖu, n¨ng l­îng vµ c«ng nghÖ gen ®· t¸c ®éng mang tÝnh quyÕt ®Þnh kh«ng chØ tíi sù ph¸t triÓn cña VKTBKT mµ cßn quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn x· héi loµi ng­êi. V× vËy viÖc t×m hiÓu ®Ó n¾m ®­îc b¶n chÊt cña c¸c lo¹i vò khÝ c«ng nghÖ cao, thÊy râ nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ nh÷ng ®iÓm yÕu ®Ó nghiªn cøu t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®èi phã cã hiÖu qu¶ víi vò khÝ c«ng nghÖ cao lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng vµ cÊp thiÕt ®èi víi n­íc ta. XuÊt ph¸t tõ tinh thÇn trªn, sau khi häc xong m«n häc "Vò khÝ c«ng nghÖ cao" vµ ®­îc sù h­íng dÉn cña thÇy NguyÔn Xu©n Anh, t«i ®· chän chñ ®Ò "Mét sè vÊn ®Ò vÒ vò khÝ c«ng nghÖ cao vµ c¸ch phßng tr¸nh ®¸nh tr¶". TiÓu luËn gåm nh÷ng néi dung sau: - Ch­¬ng 1. Giíi thiÖu chung - Ch­¬ng 2. Giíi thiÖu mét sè vò khÝ c«ng nghÖ cao - Ch­¬ng 3. Mét sè biÖn ph¸p phßng tr¸nh vµ ®¸nh tr¶ Ch­¬ng 1 GiíI THIÖU chung 1.1. Kh¸i niÖm vÒ vò khÝ c«ng nghÖ cao. Vµo thËp kû cuèi cïng cña thÕ kû 20, nh©n lo¹i ®· chøng kiÕn mét cuéc chiÕn tranh kiÓu míi - chiÕn tranh vïng VÞnh - cuéc chiÕn tranh ®· sö dông hµng lo¹t vò khÝ tiªn tiÕn, s¶n phÈm cña c«ng nghÖ mòi nhän: c«ng nghÖ ®iÖn tö, c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ vËt liÖu vµ c«ng nghÖ n¨ng l­îng. C¸c chuyªn gia qu©n sù ph­¬ng T©y gäi ®ã lµ chiÕn tranh c«ng nghÖ cao. Theo hä, chiÕn tranh c«ng nghÖ cao ph¶i cã hai ®iÒu kiÖn: mét lµ ph¶i sö dông vò khÝ c«ng nghÖ cao, hai lµ vò khÝ ®ã ph¶i ¶nh h­ëng to lín ®Õn tiÕn tr×nh chiÕn tranh, t¹o ra ph­¬ng thøc t¸c chiÕn hoµn toµn míi. VËy vò khÝ trang bÞ kü thuËt nµo ®­îc gäi lµ vò khÝ c«ng nghÖ cao? ThuËt ng÷ vò khÝ c«ng nghÖ cao ë ®©y ®­îc hiÓu lµ bao gåm ph­¬ng tiÖn s¸t th­¬ng, ph­¬ng tiÖn mang phãng vµ c¸c ph­¬ng tiÖn ®¶m b¶o chiÕn ®Êu kh¸c. Mét sè chuyªn gia qu©n sù ph­¬ng T©y cho r»ng c¸c vò khÝ c«ng nghÖ cao ®­îc sö dông ë chiÕn tranh vïng VÞnh, Ban c¨ng vµ gÇn ®©y trong cuéc chiÕn tranh Apganixtan lµ m¸y bay tµng h×nh F117A, m¸y bay A-10A, bom dÉn lade, bom xuyªn bª t«ng dÉn b¨ng lade GBU-28, m¸y bay Tarna®« - GRI víi bom JP 233, trùc th¨ng AH-64 Apacher víi tªn löa Hellfire, tªn löa hµnh tr×nh Tomahawk, tªn löa chèng ra ®a HARM, tªn löa chèng tªn löa Patrièt, c¸c xe t¨ng M1A1, Challenger, AMX-30, xe chiªn ®Êu bé binh Bradley Warror... Cßn c¸c chuyªn gia qu©n sù Trung quèc vµ Nga l¹i cho r»ng, ngoµi c¸c VKTBKT ®­îc ®­a vµo trang bÞ tõ thËp kû 70, cßn ph¶i kÓ ®Õn c¶ nh÷ng VKTBKT cò ®· ®­îc c¶i tiÕn n©ng cÊp b»ng c¸ch trang bÞ cho chóng c¸c ph­¬ng tiÖn ®¹o hµng, t¸c chiÕn ®iÖn tö, c¸c thiÕt bÞ nh×n ®ªm vµ ®iÒu khiÓn ho¶ lùcc míi, tin häc ho¸ nh­ c¸c lo¹i m¸y bay B-52, F-111, A-6, F-4... Tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ thÕ nµo lµ mét lo¹i vò khÝ c«ng nghÖ cao lµ mét ph¹m trï mang tÝnh lÞch sö, g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ trong tõng thêi gian cô thÓ. Tuy nhiªn, tr­íc hÕt ph¶i ph©n ®Þnh râ kh¸i niÖm vò khÝ c«ng nghÖ cao. Chóng ta biÕt r»ng, ngay tõ chiÕn tranh thÕ giíi thø II ®· xuÊt hiÖn vò khÝ cã ®iÒu khiÓn, tiÒn th©n cña vò khÝ dÉn chÝnh x¸c, nh­ bom bay V-1, V-2 cña §øc, bom liÖng cña Mü... Còng trong cuéc chiÕn tranh nµy ®· xuÊt hiÖn c¸c ph­¬ng tiÖn mang phãng míi nh­ tµu ngÇm, m¸y bay ph¶n lùc... C¸c ph­¬ng tiÖn b¶o ®¶m chiÕn ®Êu míi nh­ ra ®a ngµy cµng phh¸t triÓn réng r·i. §Æc biÖt, lÇn ®Çu tiªn n¨ng l­îng nguyªn tö ®­îc sö dông víi t­ c¸ch lµ mét lo¹i vò khÝ. Thùc tÕ trªn chiÕn tr­êng ViÖt nam, Mü ®· sö dông vò khÝ c«ng nghÖ cao (c©y nhiÖt ®íi, bom dÉn la de...) Nh­ vËy cã thÓ nãi, chiÕn tranh thÕ giíi II lµ cuéc chiÕn tranh kü thuËt. Nh÷ng VKTBKT ra ®êi trong giai ®o¹n nµy ®­îc coi lµ vò khÝ c«ng nghÖ cao, mµ cho ®Õn nay vÉn chñ yÕu trong trang bÞ qu©n ®éi c¸c n­íc. Theo c¸c chuyªn gia qu©n sù n­íc ngoµi, tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø II, khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®· cã t¸c dông thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña VKTBKT. Nh÷ng vò khÝ ®­îc ph¸t triÓn do øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®Ønh cao nh­ vËy ®­îc gäi lµ vò khÝ c«ng nghÖ cao. Theo c¸c quan ®iÓm trªn cã thÓ rót ra mét sè kÕt luËn sau: - Ph¹m trï vò khÝ c«ng nghÖ cao gåm c¸c vò khÝ huû diÖt hµng lo¹t nh­ vò khÝ h¹t nh©n, ho¸ häc, sinh häc vµ c¸c lo¹i vò khÝ khÝ t­îng, m«i tr­êng, hÖ C3I; vò khÝ th­êng kü thuËt cao vµ vò khÝ theo nguyªn lý míi... - C¸c vò khÝ c«ng nghÖ cao ®Òu cã ý nghÜa chiÕn l­îc vµ lµm thay ®æi ph­¬ng thøc chiÕn tranh còng nh­ häc thuyÕt tiÕn hµnh chiÕn tranh ... Tuy nhiªn, c¸ch quan niÖm vÒ vò khÝ c«ng nghÖ cao nh­ vËy vÉn cßn béc lé mét sè nh­îc ®iÓm ®ã lµ ch­a nªu râ ®­îc mèi quan hÖ kh¨ng khÝt gi÷a c«ng nghÖ víi VKTBKT hiÖn ®¹i, c¸i ®· dÉn ®Õn c¸ch gäi vò khÝ c«ng nghÖ cao. Râ rµng khi nãi ®Õn tiªu chuÈn thÕ nµo lµ vò khÝ c«ng nghÖ cao, ph¶i ®Ò cËp ®Õn mÆt c«ng nghÖ, tøc lµ ®Ò cËp tíi nh÷ng c«ng nghÖ ®­îc coi lµ ®Ønh cao t¸c ®éng vµo VKTBKT. Theo c¸c t¸c gi¶ n­íc ngoµi, cã 4 lÜnh vùc c«ng nghÖ mòi nhän chÝnh mµ sù ph¸t triÓn cña nã t¸c ®éng mang tÝnh quyÕt ®Þnh kh«ng chØ tíi sù ph¸t triÓn cña VKTBKT mµ cßn quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña x· h«i loµi ng­êi. §ã lµ c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ ®iÖn tö - tin häc, vËt liÖu, n¨ng l­îng vµ c«ng nghÖ gen. Ngoµi ®iÖn tö tin häc, c¸c c«ng nghÖ nµy ®Òu ®· ®­îc øng dông trong chÕ t¹o còng nh­ trong b¶n th©n tõng VKTBKT. Ch¼ng h¹n c«ng nghÖ vËt liÖu míi ®· ®­îc øng dông trong chÕ t¹o m¸y bay vµ tªn löa hµnh tr×nh tµng h×nh... Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ ®­a ra mét tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh ®Ó x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ vò khÝ c«ng nghÖ cao. Theo ®ã cã thÓ xÕp mét vò khÝ vµo lo¹i vò khÝ c«ng nghÖ cao khi trong nã ®­îc ¸p dông Ýt nhÊt mét trong nh÷ng thµnh tùu cña 4 lÜnh vùc c«ng nghÖ ®Ýnh cao: §iÖn tö - tin häc, vËt liÖu, n¨ng l­îng hoÆc c«ng nghÖ gen. Kh¸i niÖm vò khÝ c«ng nghÖ cao lµ kh¸i niÖm ®éng cã tÝnh t­¬ng ®èi, h«m nay lµ c«ng nghÖ cao, nh­ng ngµy mai cã thÓ trë thµnh l¹c hËu.. ViÖc nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ cao ®Ó chÕ t¹o VKTBKT hoÆc dông mét sè c«ng nghÖ cao ®Ó c¶i tiÕn VKTBKT hiÖn cã sÏ cho ra ®êi vò khÝ c«ng nghÖ cao. Nh­ vËy vò khÝ c«ng nghÖ cao bao gåm vò khÝ dÉn chÝnh x¸c, hÖ thèng C3I, thiÕt bÞ t¸c chiÕn ®iÖn tö, c¸c ph­¬ng tiÖn mang tiªn tiÕn (nh­ m¸y bay tµng h×nh F117, B2, tµu chiÕn tµng h×nh, trùc th¨ng Apacher ...) hÖ thèng vò trô, hÖ thèng chèng tªn löa ®­êng ®¹n, thiÕt bÞ nh×n ®ªm ... víi ®Æc ®iÓm cã ®é chÝnh x¸c cao, uy lùc lín, tèc ®é ph¶n øng nhanh, tÝnh c¬ ®éng vµ ®é tin cËy cao... 1.2. §Æc ®iÓm vµ xu thÕ ph¸t triÓn trang bÞ vò khÝ c«ng nghÖ cao trªn thÕ giíi Qua mµn khãi cña mÊy cuéc chiÕn tranh kü thô©t cao vµ kü thuËt ph¸t triÓn trang bÞ vò khÝ cña mét sè n­íc ph¸t triÓn nh­ Mü, Nga vµ mét sè n­íc kh¸c ta nhËn thÊy xu thÕ ph¸t triÓn trang bÞ vò khÝ c«ng nghÖ cao cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: 1. Trang bÞ vò khÝ t¸c chiÕn ®iÖn tö lµ vò khÝ trang bÞ tÊt yÕu cña chiÕn tranh kü thuËt cao t­¬ng lai. Vò khÝ t¸c chiÕn ®iÖn tö trong thÕ kû 21 chñ yÕu bao gåm: m¸y bay t¸c chiÕn ®iÖn tö, hÖ thèng ®èi kh¸ng ®iÖn tö phßng ngù liªn hîp 3 qu©n chñng (lôc, h¶i, kh«ng qu©n) vµ hÖ thèng g©y nhiÔu th«ng tin ®Æt trªn m¸y bay. M¸y bay t¸c chiÕn ®iÖn tö thÕ hÖ míi sÏ lµ m¸y bay kiÓu t¸c chiÕn khèng chÕ chØ huy, cã thÓ lµm nh÷ng nhiÖm vô nh­ tiÕn hµnh chèng ra ®a, g©y nhiÔu th«ng tin vµ ph¸t x¹ chèng bøc x¹ tªn löa. Trong t¸c chiÕn phßng kh«ng ¸p chÕ ®Þch cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ ®­îc sù ph¸ ho¹i vµ b¾n chÝnh x¸c kÞp thêi. Trang bÞ trinh s¸t chi viÖn ®iÖn tö sÏ tiÕn thªm mét b­íc. ®èi kh¸ng ®iÖn tö t­¬ng lai sÏ më réng ph¸t triÓn chïm tÇn sè g©y nhiÔu ®iÖn tö, sö dông kü thuËt tµng h×nh, ngôy trang vµ ph¸t triÓn tªn löa chèng bøc x¹ thÕ hÖ míi., ngoµi ra cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng chèi ®èi kh¸ng ®iÖn tö. 2. HÖ thèng khèng chÕ chØ huy cã kh¶ n¨ng c¶m nhËn th«ng tin toµn cÇu vµ khèng chÕ chØ huy toµn cÇu Mü rÊt chó träng ph¸t triÓn hÖ thèng C4ISR(chØ huy, khèng chÕ ,th«ng tin, m¸y tÝnh, t×nh b¸o, th¸m tr¾c vµ trinh s¸t) nµy kÓ tõ khi cuéc chiÕn vïng vÞnh. Thñ ®o¹n thu nhËp th«ng tin ph¸t triÓn theo h­íng chÝnh x¸c kÞp thêi trong mäi thêi tiÕt. ThÕ kû 21 sÏ øng dông vÖ tinh trinh s¸t chôp ¶nh cã ®é ph©n nÐt cao hÖ thèng b¸o ®éng sím tªn löa ®¹n ®¹o hång ngo¹i, m¸y bay b¸o ®éng sím t¸c chiÕn trong kh«ng chung, m¸y bay kh«ng ng­êi l¸i, thiÕt bÞ nh×n ®ªm…… Tõ ®ã ng­êi chØ huy cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®­îc t×nh h×nh nhanh chãn chÝnh x¸c. 3. T¸c chiÕn lôc, h¶i , kh«ng qu©n sÏ cã xu h­íng tµng h×nh hãa Trong t­¬ng lai m¸y bay tµng h×nh, tªn löa, tµu chiÕn vµ xe t¨ng tµng h×nh sÏ ®­îc ph¸t triÓn m¹h mÏ. Kü thuËt tù ®éng tµng h×nh sÏ ngµy ®­îc øng dông réng r·i, tiÕn c«ng phßng thñ ®èi kh¸ng gi÷a tµnh h×nh vµ chèng tµnh h×nh sÏ cµng trë lªn quyÕt liÖt. 4. Vò khÝ dÉn ®­êng chÝnh x¸c sÏ ®­îc øng dông réng r·i. Trong chiÕn tranh ViÖt nam viÖc sö dông vò khÝ dÉn ®­êng chÝnh x¸c kho¶ng 0,2% tæng sè ®¹n d­îc th× ë b·o t¸p sa m¹c lµ 9% vµ con c¸o sa m¹c l¹ 70% cho thÊy sù ph¸t triÓn nhanh vµ ngµy cµng réng r·i cña lo¹i vò khÝ nµy 5. Tªn löa chiÕn thuËt sÏ trë thµnh vò khÝ chñ yÕu t¸c chiÕn ®èi kh¸ng tiÕn c«ng vµ phßng ngù trong t­¬ng lai. Nh÷ng lo¹i tªn löa nµy ®· ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë Mü, Nga, Ên ®é vµ mét sè n­íc kh¸c víi ®é chÝnh x¸c ngµy cµng ®­îc n©ng cao nã n©ng cao kh¶ n¨ng ®ét ph¸, phßng thñ m¹nh t¸c chiÕn c¬ ®éng linh ho¹t vÝ dô nh­ tªn löa hµnh tr×nh vµ c¸c tªn löa ®¹n ®¹o kh¸c. c¸c quèc gia ph¸t triÓn sÏ duy tr× vµ ph¸t triÓn hÖ thèng phßng kh«ng ®a tÇng bao phñ toµn kh«ng gian vµ dµy ®Æc. 6. Vò khÝ h¹t nh©n chiÕn l­îc lµ c¸i « b¶o hé cho cuéc chiÕn tranh t­¬ng lai Mü, Nga lu«n coi träng lùc l­îng h¹t nh©n lµ träng t©m an ninh quèc gia nhµ n­íc, ngoµi ra c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ Ên ®é, Pakixtan vÉn ®ang muèn trë thµnh mét quèc gia lín vÒ h¹t nh©n ®iÒu nµy ®ang lµ mèi ®e däa cho nh©n lo¹i trªn toµn cÇu. 7. Vò khÝ míi ®­îc nghiªn cøu ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ sö dông réng r·i. §ã lµ nh÷ng vò khÝ vÝ dô nh­: vò khÝ ®éng n¨ng, vò khÝ la de, vò khÝ ®iÖn tõ, vò khÝ sãng nhá h¬n ©m thanh, ®¹n quang häc, vò khÝ lµm tª liÖt, vò khÝ lµm dÝnh kÕt vµ gißn vËt liÖu vò khÝvi rót, vò khÝ xung m¹ch ®iÖn tõ phi h¹t nh©n, ®¹n ph¸ ho¹i ®iÖn tö …… sÏ ®­îc sö dông ngµy cµng nhiÒu nã sÏ trë thµnh vò khÝ quan träng cña hµnh ®éng qu©n sù phi chiÕn tranh vµ chiÕn tranh Ch­¬ng 2 giíi thiÖu mét sè vò khÝ c«ng nghÖ cao Ngßai nh÷ng läai vò khÝ c«ng nghÖ cao ®· tr×nh bµy trong gi¸o tr×nh "vò khÝ c«ng nghÖ cao" xuÊt b¶n 2001"Tµi liÖu dïng cho ®µo t¹o cao häc chuyªn ngµnh vò khÝ ®¹n". qua t×m hiÓu c¸c tµi liÖu t¹p chÝ kh¸c t«i xin giíi thiÖu mét sè läai vò khÝ c«ng nghÖ cao míi kh¸c ®· vµ ®ang ®­îc nghiªn cøu ph¸t triÓn vµ trang bÞ cho qu©n ®éi mét sè n­íc nh­ MÜ, Anh, Ph¸p, §øc, Nga.... nh­ sau: 2.1 ®¹n cèi chèng t¨ng cã ®iÒu khiÓn (®¹n cèi dÉn giai ®äan cuèi) Ph¸o sóng cèi lµ vò khÝ s¸t th­¬ng diÖn tÇm gÇn. kh«ng thÝch hîp víi tÊn c«ng môc tiªu ®iÓm nh­ng ®¹n cèi dÉn giai ®äan cuèi míi xuÊt hiÖn gÇn ®©y cã thÓ sö dông trong vai trß chèng t¨ng (tÊn c«ng tõ nãc xe). Khi sö dông läai ®¹n nµy cã hai lîi thÕ. Mét lµ sö dông d­êng ®¹n cÇu vång tÊn c«ng tõ nãc xe t¨ng n¬i mµ vá gi¸p b¶o vÖ máng, diÖn tÝch lín dÔ g©y s¸t th­¬ng cho ng­êi vµ vò khÝ , lµm mÊt kh¶ n¨ng chiÕn ®Êu hay ph¸ hñy hßan tßan xe. hai lµ ®¹n cèi b¾m ®i víi ¸p lùc vµ sãng xung kÝch nhá khi ra khái nßng nªn c¸c khèi dÉn vµ ngßi næ cã ®é nh¹y cao kh«ng bÞ ¶nh h­ëng chÝnh v× vËy ®¹n cèi "tinh kh«n" dÉn giai ®äan cuèi ®­îc nhiÒu n­íc tËp trung nghiªn cøu. §¹n läai nµy cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn, b¸m môc tiªu vµ tù dÉn ®Ó ®¸nh tróng môc tiªu. cÊu t¹o läai ®¹n nµy ngßai phÇn ®Çu ®¹n chøa ngßi næ ra cßn cã ba thµnh phÇn víi chøc n¨ng kh¸c nhau nh­: khèi ph¸t hiÖn vµ t×m môc tiªu, khèi dÉn vµ khèi ®iÒu khiÓn. PhÇn ®Çu ®¹n chøa l­îng næ ®Þnh h­íng cÇn cã kh¶ n¨ng ph¸ nhiÒu läai gi¸p kh¸c nhau (gi¸p nhiÒu líp, gi¸p phøc hîp vµ gi¸p ph¶n øng). Mét sè ®¹n cèi dÉn giai ®äan cuèi chèng thiÕt gi¸p cña c¸c n­íc: 1- §¹n cèi chèng t¨ng cña Thôy ®iÓn Do h·ng Saab (Thôy ®iÓn) nghiªn cøu vµ chÕ t¹o dïng b¾n cho cèi 120mm nßng tr¬n, ®©y lµ läai vò khÝ "b¾n vµ quªn" cã cÊu t¹o gåm ba bé phËn c¬ b¶n: c¬ cÊu phãng, b¾n; ®éng c¬ ®Èy; phÇn ®Çu ®¹n. Ngßai ra cßn cã mét thiÕt bÞ lËp tr×nh cÇm tay víi mét d©y c¸p ®iÖn ®Êu nèi víi ®¹n ®Ó cµi ®Æt cho ®¹n trø¬c khi b¾n. C¬ cÊu phãng b¾n nÆng 1,8kg, bªn trong chøa liÒu phãng kh¸c nhau cã thÓ tÊn c«ng c¸c môc tiªu ë cù ly 1 - 5 km, nÕu l¾p thªm ®éng c¬ ®Èy phô ë gi÷a phÇn phãng vµ phÇn chiÕn ®Êu cña ®¹n cã thÓ diÖt môc tiªu ë cù ly 5 - 7,5km. ®éng c¬ ®Èy cã khèi l­îng 3,6kg ®­îc khëi ®éng sau 4 gi©y vµ thêi gian ch¸y lµ 6 gi©y. §Çu ®¹n cèi cã kh¶ n¨ng xuyªn ph¸ thÐp dµy 756mm. HÖ thèng dÉn cña ®¹n gåm: khèi t×m vµ ph¸t hiÖn môc tiªu, linh kiÖn ®iÖn tö, con quay, nguån ®iÖn, c¬ cÊu hiÖu chØnh vµ c¸nh æn ®Þnh. Khèi t×m vµ ph¸t hiÖn môc tiªu t¹o ¶nh hång ngäai cã thÓ ph©n biÖt môc tiªu ®· bÞ ®¸nh víi môc tiªu ch­a bÞ ®¸nh, kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bíi khãi, s­¬ng mï vµ nhiÔu ®iÖn tõ. Qu¸ tr×nh häat ®éng: sau khi b¾n ®¹n bay ra khái nßng kháang 100 - 300m, c¬ cÊu phãng t¸ch khái ®¹n vµ r¬i xuèng, ®éng c¬ ®Èy phô ®­îc kÝch häat, ®Èy tiÕp ®¹n ®i vµ t¸ch khái ®¹n sau khi kÝch häat khèi t×m môc tiªu theo ch­¬ng tr×nh ®· cµi ®Æt sau ®ã ®¹n b¸m s¸tt môc tiªu vµ tÊn c«ng môc tiªu tõ nãc xe. Khi b¾n theo läat 3 viªn vµo ®éi h×nh tËp kÕt cña ®¹i ®éi xe t¨ng x¸c suÊt tróng lµ 90% diÖt tõ 1- 2 xe. Läai ®¹n nµy ®· ®­îc trang bÞ trong qu©n ®éi thôy ®iÓn n¨m 1994, Thôy sü, Ph¸p vµ NhËt b¶n ®· mua läai ®¹n nµy vµ c¶i tiÕn ®Ón b¾n b»ng cèi cã r·nh 120mm. 2- §¹n cèi Merlin cña Anh §©y lµ läai ®¹n 81mm dïng b¾n cho cèi 81mm do Aerospace (Anh) ph¸t triÓn vµ s¶n xuÊt n¨m 1995 ®­a vµo trang bÞ lôc qu©n. Mét sè n­íc nh­ Malaixia, Th¸i lan vµ Mü ®· mua läai ®¹n nµy. §¹n cã nguyªn lý phãng t­¬ng tù ®¹n cèi th«ng th­êng. ThiÕt kÕ tæng thÓ t­¬ng tù ®¹n cèi dÉn giai ®äan cuèi chèng t¨ng 120mm cña Thôy ®iÓn. PhÇn ®Çu ®¹n lµ hÖ thèng dÉn, tiÕp ®Õn lµ phÇn chiÕn ®Êu vµ c¬ cÊu an tßan, phÇn ®u«i cã 6 c¸nh æn ®Þnh vµ chøa thuèc phãng. ChiÒu dµi tßan bé lµ 900mm, nÆng 6kg, tÇm b¾n xa nhÊt lµ 4km vµ cã kh¶ n¨ng xuyªn thÐp 510mm. §iÓm kh¸c biÖt duy nhÊt gi÷a ®¹n Merlin vµ ®¹n cèi 120mm Thôy ®iÓn lµ khèi ®Çu t×m ra da sãng milimÐt chñ ®éng. Sau khi b¾n ®¹n nµy hßan tßan cã kh¶ n¨ng häat ®éng tù ®éng kiÓu "b¾n vµ quªn". Khèi ®Çu t×m cã thÓ quÐt môc tiªu 2 lÇn, lÇn thø nhÊt quÐt réng 300x300 (m) ®èi víi c¸c môc tiªu vËn ®éng, lÇn thø hai quÐt hÑp 100x100 (m) ®Ó t×m môc tiªu tÜnh. sau khi ph¸t hiÖn môc tiªu nã tù ®éng chuyÓn sang chÕ ®é b¸m vµ ph¸t lÖnh dÉn tíi 4 c¸nh ®iÒu khiÓn ®Ó ®iÒu chØnh ®¹n tÊn c«ng môc tiªu tõ trªn nãc xe. 3 - §¹n cèi Griffen Cì ®¹n lµ 120mm, ®¹n nµy do bèn n­íc Anh, Ph¸p, Italia, Thôy sü hîp t¸c ph¸t triÓn cã thÓ b¾n tõ bÊt kú sóng cèi 120mm hiÖn cã trong trang bÞ. §©y lµ läai ®¹n hiÖn ®¹i nhÊt hiÖn nay cã kh¶ n¨ng ®èi phã víi c¸c läai t¨ng chñ lùc hiÖn cã vµ sÏ cã trong t­¬ng lai. ®¹n dµi 1m, nÆng 20kg, tÇm b¾n hiÖu qu¶ 1500 - 8000m, tèc ®é b¾n 6ph¸t/phót. sö dông khèi ®Çu t×m rada sãng milimÐt chñ ®éng gièng nh­ ®¹n Merlin. Khèi ®Çu t×m cã thÓ quÐt t×m môc tiªu di ®éng trong vïng ®­êng kÝnh 500m tõ ®é cao 900m. Khi kh«ng t×m ®­îc môc tiªu di ®éng khèi ®Çu t×m tù ®éng chuyÓn sang quÐt t×m môc tiªu tÜnh trong ph¹m vi ®­êng kÝnh 150m. §¹n cèi nµy sö dông läai ®Çu næ lâm hai tÇng nèi tiÕp, uy lùc lín nh»m t¨ng hÖiu suÊt chiÕn ®Êu. 4 - §¹n cèi XM 935 cña Mü MÉu ®¹n XM 935 do Lokheed Martin (MÜ) vµ Diehl (§øc) nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn víi cì ®¹n 120mm vµ b¾n b»ng cèi M120/M121 vµ ®· ®­îc ®­a vµo trang bÞ cña qu©n déi MÜ N¨m 2002. §©y lµ ®¹n dùa trªn mÉu ®¹n cèi dÉn b»ng lade b¸n chñ ®éng cña §øc. §¹n XM 935 sö dông khèi t×m môc tiªu ¶nh hång ngäai, ph¹m vi quÐt trong vïng cã ®­êng kÝnh 500m cã thÓ më réng ®Õn 1000m. HÖ dÉn cña ®¹n cã kh¶ n¨ng xö lý ¶nh môc tiªu, chän ®iÓm ng¾m chÝnh x¸c vµo môc tiªu, ph¸t lÖnh ®iÒu chØnh ®Õn c¸nh l¸i vµ hÖ thèng ®éng lùc, phÇn chiÕn ®Êu sö dông ®Çu næ lâm hai tÇng nèi tiÕp, cã kh¶ n¨ng xuyªn ph¸p thÐp hiÖu qu¶. §¹n XM 935 dµi tßan bé 965mm tÇm b¾n 500 - 1500m, ®Çu ®¹n nÆng 17,2kg. §¹n cã hai chÕ ®é dÉn: DÉn lade cã ng­êi ®iÒu khiÓn, vµ chÕ ®é tù dÉn "b¾n vµ quªn" 5- §¹n cèi dÉn giai ®äan cuèi cña Nga §­a vµo trang bÞ cña Nga n¨m 1982, ®¹n cèi dÉn giai ®äan cuèi 240mm "Schmelchak" b¾n b»ng cèi M240/2S4. §©y lµ läai ®¹n cèidÉn giai ®äan cuèi cã uy lùc lín nhÊt thÕ giíi. Khèi l­îng 234,2kg, tÇm b¾n 3600 - 9200m, ®¹n sö dông hÖ dÉn lade b¸n chñ ®éng. Khi bay c¸ch môc tiªu 400 - 800m, khèi t×m môc tiªu khëi ®éng ®Ó t×m b¾t môc tiªu ®· bÞ chiÕu lade, sau khi b¾t môc tiªu hÖ thèng lµi khëi ®éng ®iÒu chØnh ®­êng bay vµ ®¹n h­íng ®óng môc tiªu. Do thêi gian bay giai ®äan cuèi rÊt ng¾n nªn hÇu nh­ kh«ng thÓ ®èi phã g©y nhiÔu ë giai ®äan nµy §¹n cèi Kitorov 120mm b¾n b»ng cèi 120mm kiÓu 2S9/2B16/2B23/2S31 ®­îc ®­a vµo trang bÞ qu©n Nga cuèi thËp kû 90. §¹n sö dông hÖ dÉn lade b¸n tù ®éng, cã chiÒu dµi 1225mm, khèi l­îng 25kg vµ tÇm b¾n xa nhÊt 7500m, ®Çu ®¹n næ ph¸ s¸t th­¬ng cã thÓ tÊn c«ng tõ nãc xe thiÕt gi¸p nhÑ, ®¸nh ph¸ trËn ®Þa phßng ngù, trËn ®Þa ph¸o. 2.2 M×n tinh kh«n vµ c«ng nghÖ ®iÒu khiÓn C«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®ang t¹o ra cuéc c¸ch m¹ng trong c¸c läai m×n míi vµ t¸c ®éng to lín tíi häat ®éng t¸c chiÕn m×n 1 - c¸c läai m×n phãng r¶i tõ xa Hä m×n phãng r¶i FASCAM . c¸c m×n FASCAM ®­îc l¾p c¬ cÊu tù hñy vµ ®­îc triÓn khai tõ hµng läat ph­¬ng tiÖn mang v¸c kh¸c nhau nh­: m¸y bay, xe qu©n sù, ph¸o rèc kÐt.... víi hÖ thèng phãng r¶i tÇm xa sÏ cho phÐp triÓn khai m×n phÝa sau c¸c tuyÕn tÊn c«ng cña ®èi ph­¬ng. Kh«ng gièng nh­ m×n th«ng th­êng c¸c m×n FASCAM lµ m×n cã thÓ kÝch häat ngay c¶ khi xe ch¹y qua cho dï kh«ng ®Ì lªn chóng. ng­êi ta còng ®· ph¸t triÓn c¸c m×n tÊn c«ng tõ hai bªn thµnh xe b»ng dïng mét rèc kÐt ®Ó phãng ®¹n vµo c¸c xe t¨ng hoÆc dïng mét luång xuyªn ®­îc t¹o tõ thuèc næ ®Ó xuyªn ph¸ tõ phÝa thµnh xe. HÖ thèng m×n kÕt cÊu (MOPMS) kÕt hîp mét ®­êng truyÒn lÖnh mét chiÒu cho phÐp ®iÒu khiÓn triÓn khai m×n tõ xa vµ truyÒn lÖnh hñy hoÆc ®Æt c¬ cÊu hÑn giê tù hñy. 2. M×n diÖn réng WAM §©y lµ mét läai m×n míi th«ng minh cã` hiÖu qu¶ trªn mét khu vùc b¸n kÝnh réng 100m. nghÜa lµ mét m×n WAM sÏ phßng thñ cã hiÖu qu¶ trªn mét khu vùc cã diÖn tÝch trªn 30.000m2. M×n WAM gåm phÇn bÖ ®Æt trªn mÆt ®Êt vµ phÇn chiÕn ®Êu chøa thuèc næ. C¸c xen x¬ ©m thanh vµ ®Þa chÊn l¾p trªn phÇn bÖ sÏ gi¸m s¸t m«i tr­êng vµ cung cÊp th«ng tin cho mét m¸y tÝnh micro l¾p s½n ®Ó ph©n biÖt môc tiªu, tÝnh tãan kháang c¸ch ®¸nh chÆn vµ phãng ®¹n tíi môc tiªu. Bé phËn c¶m biÕn l¾p s·n cña ®¹n cã nhiÖm vô ®Þnh vÞ môc tiªu vµ phãng l­îng næ xuyªn vµo nãc xe. Läai WAM thÕ hÖ thø nhÊt bè trÝ thñ c«ng sö dông c«ng nghÖ ®­êng truyÒn lÖnh MOPMS ®Ó kÝch häat vµ chØ lÖnh tù hñy m×n tõ xa. M×n WAM cßn cã mét bé hÑn giê tù hñy cho phÐp chän mét sè thêi ®iÓm tù hñy ®· ®­îc lËp tr×nh tr­íc t¹i nhµ m¸y. C¸c m×n WAM thÕ hÖ kÕ tiÕp sÏ kÕt hîp mét hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c míi cho phÐp th«ng tin hai chiÒu. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ng­êi ta cã thÓ thÈm vÊn m×n ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu c¸c lÖnh cã ®­îc m×n tiÕp nhËn vµ thùc hiÖn ®óng kh«ng. Th«ng tin liªn l¹c hai chiÒu cßn t¹o ra tiÒm n¨ng ph¸t triÒn mét m¹ng l­íi gi÷a c¸c m×n WAM víi nhau, ®­îc triÓn khai trªn mét khu vùc nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng chØ cã mét m×n tÊn c«ng mét môc tiªu. ViÖc h×nh thµnh m¹ng l­íi còng sÏ t¹o kh¶ n¨ng triÓn khai mét b·i m×n th«ng minh (IMF) trong ®ã c¸c m×n sÏ trao ®æi ph¸t triÓn chiÕn l­îc vµ b¾t ®Çu mét cuéc tÊn c«ng phèi hîp vµo ®éi h×nh c¸c xe môc tiªu. C¸c m×n WAM thÕ hÖ thø hai sÏ ®­îc triÓn khai b»ng bÖ phãng r¶i Volcano vµ tõ c¸c tªn löa tÊn c«ng tung th©m. 3. M×n chèng trùc th¨ng (AHM) §©y lµ mét läai m×n phßng thñ diÖn dïng ®Ó tÊn c«ng m¸y bay trùc th¨ng bay lµ lµ trªn mÆt ®Êt ë ®é cao 100m. C¸c trùc th¨ng muèn tr¸nh m×n ph¶i bay ë ®é cao cao h¬n ®iÒu ®ã lµm mÊt yÕu tè bÊt ngê vµ cã thÓ bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn phßng kh«ng mang v¸c tiªu diÖt. M×n chèng t¨ng AHM sö dông mét ten x¬ ©m thanh ®Ó tÊn c«ng môc tiªu, mét xen x¬ hång ngäai ®Ó b¾t môc tiªu vµ mét m¸y tÝnh micro ®Ó ph©n biÖt m¸y bay ta hay m¸y bay ®Þch. Trong hÖ ph©n biÖt ®Þch ta sÏ gåm c¶ d¹ng chñ ®éng hoÆc thô ®éng. M×n chèng trùc th¨ng AHM gièng nh­ m×n WAM thÕ hÖ II sÏ kÕt hîp sö dông ®­êng truyÒn th«ng tin liªn l¹c chØ huy kiÓm sãat hai chiÒu vµ kh¶ n¨ng chuyÓn tr¹ng th¸i chiÕn ®Êu: ®ãng/më ®Ó cã thÓ sö dông trong nghiÒu t×nh huèng chiÕn thuËt kh¸c nhau. 2.3 Mét sè läai vò khÝ trang bÞ trªn m¸y bay 1. HÖ thèng phãng r¶i ®a n¨ng MW - 1: §©y lµ hÖ thèng phãng r¶i bom ®¹n do §øc chÕ t¹o trang bÞ cho c¸c m¸y bay nÐm bom tÇm thÊp ®Ó tÊn c«ng vµo c¸c ®éi h×nh xe t¨ng, xe bäc thÐp, s©n bay, kho b·i. HÖ th6ãng cã kÕt c¸u m« dun gåm khoang chøa bom/®¹n tèi ®a lµ 4 khoang mçi khoang cã kháang 112 èng phãng. Tïy theo tèc ®é vµ gi·n c¸ch phãng cã thÓ bao phñ khu vùc cã chiÒu dµi 2500m réng 500m . Bom con cã c¸c läai nh­ bom s¸t th­¬ng hÑn giê Musa, M×n chèng t¨ng MTFF, m×n s¸t th­¬ng ph¸ hñy vËt thÓ MUSPA, hoÆc c¸c bom chïm chèng t¨ng KB44, bom ph¸ c«ng sù hÇm hµo ASW, cã kh¶ n¨ng xuyªn ph¸ bª t«ng dµy 7m. Nh­îc ®iÓm chÝnh cña hÖ thèng phãng r¶i ®a n¨ng lµ ®ßi hái m¸y bay mang phãng ph¶i bay trªn khu vùc môc tiªu nªn dÔ bÞ háa lùc phßng kh«ng ®èi ph­¬ng tiªu diÖt. §Ó kh¾c phôx h¹n chÕ nµy m¸y bay mang phãng th­êng ¸p dông chiÕn thuËt bay thÊp, lîi dông thêi tiÕt, ®ªm tèi vµ sö dông kÕt hîp víi c¸c ph­¬ng tiÖn t¸c chiÕn ®iÖn tö hç trî. 2. HÖ phãng r¶i bom/ d¹n con DWS 39 §©y lµ läai bom mÑ cã kh¶ n¨ng mang nhiÒu läai bom, ®¹n con kh¸c nhau gièng nh­ hÖ MW - 1 do §øc chÕ t¹o theo ®¬n ®8¹t hµng cña Thôy ®iÓn. Läai bom nµy cã thÓ dïng ®¸nh ph¸ c¸c môc tiªu trªn bé còng nh­ trªn biÓn. 3. HÖ thèng phãng r¶i CH - TABO Do §øc chÕ t¹o sö dông ®¸nh ph¸ c¸c xe bäc thÐp nhÑ vµ c¸c môc tiªu kh«ng kiªn cè kh¸c. Víi chiÒu dµi 3,5m, nÆng 362kg, nã chøa 10 qu¶ bom con s¸t th­¬ng nÆng 27kg. Nh­ vËy chØ cÇn hai hÖ thèng cã thÓ bao qu¸t trªn mét khu vùc 200 x50 m víi mËt ®é m¶nh bom trong khu vùc cã hiÖu qu¶ lµ 4 m¶nh/1m2. M¶nh bom cã thÓ xuyªn thÐp dµy 5mm. ngßai ra hÖ thèng nµy cßn cã thÓ mang c¸c läai bom con kh¸c. 4. Bom mÑ CWS §Ó t¨ng c­êng uy lùc vµ ®é chÝnh x¸c cña c¸c läai bom con khi tÊn c«ng c¸c môc tiªu ph©n t¸n ë tÇm thÊp. Hai c«ng ty Matra (Ph¸p) vµ MBB (§øc) ®· hîp t¸c chÕ t¹o 3 läai vò khÝ kh«ng - ®Êt tÇm ng¾n, tÇm trung vµ tÇm võa. Läai vò khÝ nµy cã hai bé phËn: bom mÑ vµ bom con, ë bom mÑ cã chøa bé phËn ®iÒu khiÓn, c¸nh vµ nguån ®iÖn. Bom cã mÆt c¾t h×nh elÝp, bom con còng gièng hÖ th6ãng MW - 1 chñ yÕu lµ läai chèng t¨ng, s¸t th­¬ng vµ ph¸. Tïy theo môc tiªu t¸c chiÕn cã thÓ thay ®æi phÇn ®Çu vµ ®u«i bom t¹o thµnh 4 läai kh¸c nhau, läai A cè ®Þnh chØ cã thÓ treo ë d­íi th©n m¸y bay, bom con ®­îc phãng ra hai bªn. Läai B th¶ r¬i tù do, läai C bay liÖng phÝa ®Çu cã l¾p thiÕt bÞ ®o cao, dÉn ®­êng qu¸n tÝnh, m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn, phÝa ®u«i cã c¸nh gÊp l¸i h­íng khi bay më ra. TÇm bay cã thÓ tíi 10km. Läai D dïng ®éng c¬ rèc kÐt nhiªn liÖu r¾n tÇm bay tíi 30km. 5. Bom m« - ®un BM 400: Do c«ng ty Thom son (Ph¸p) chÕ t¹o; NÆng 390kg gåm 3 bom con næ ph¸ nÆng 90kg. Bom con ®­îc phãng ra tõ ®u«i bom mÑ theo d·n c¸ch ®Þnh s½n, khi næ v¨ng ra 700 m¶nh víi tèc ®é v¨ng 2000m/s - b¸n kÝnh s¸t th­¬ng lµ 100m 6. Bom mÑ BL 755: §©y lµ hÖ vò khÝ tiÕn c«ng tÇm xa do Anh chÕ t¹o. Mçi bam mÑ chøa 16 bom con dÉn b»ng hång ngäai, hoÆc ra ®a sãng mm. 7. Bom mÑ CB470: Do Nam Phi chÕ t¹o. Bom dµi 2,6m ®­êng kÝnh 0,4m nÆng 450kg, chøa 40 bom con h×nh cÇu nÆng 6,2kg. ®é cao phãng bom tõ 30 - 300m, s¬ tèc bom con tõ 2- 12m/s, tèc ®é tiÕp ®Êt cña bom con lµ 1200 - 1300m/s khi ch¹m ®Êt tïy theo ®Æc tÝnh cña ®Êt bom con th­êng n¶y lªn cao 3 - 5m vµ næ v× thÕ kh¶ n¨ng s¸t th­¬ng rÊt lín. 8. Tªn löa kh«ng ®èi ®Êt AMW 68vµ 100mm. §©y lµ läai vò khÝ s¸t th­¬ng diÖn chuyªn dïng cho trùc th¨ng vµ m¸y bay. Bé phËn ®Çu ®¹n chøa nhiÒu ®¹n con. khi tªn löa phãng tíi môc tiªu c¸c ®¹n con v¨ng ra vµ diÖt môc tiªu. Cã hai ®Çu ®¹n c¬ b¶n: Läai ABL gåm 8 ®¹n con (víi tªn löa 68mm) vµ 36 ®¹n con ( víi tªn löa 100mm), mçi ®¹n con nÆng 190g, ®­êng kÝnh 13,5mm cã kh¶ n¨ng xuyªn thÐp dµy 15 - 18mm. 9. Tªn löa ®iÒu khiÓn v« tuyÕn Popeye. Do I- xra - en chÕ t¹o theo ®¬n ®Æt hµng cña kh«ng qu©n MÜ. Tªn löa nÆng 1360kg, bé phËn chÕin ®Êu nÆng 340kg ®­îc trang bÞ cho m¸y bay B52G vµ F- 111 khi l¾p thªm hÖ dÉn ®­êng qu¸n tÝnh giai ®äan gi÷a tªn löa nµy cã thÓ c¹nh tranh víi tªn löa AGM - 84, SLAM vµ AGM - 130 vÒ tÇm b¾n (90km). 10. Tªn löa kh«ng - ®Êt dÉn b»ng la de nöa chñ ®éng AS - 30L: Läai nµy do Ph¸p chÕ t¹o trªn c¬ së tªn löa AS - 30 tr­íc ®©y, cã ®iÒu ®Çu tù dÉn la de nöa chñ ®éng cña nã ph¶i sö dông thÕit bÞ chØ thÞ môc tiªu lade Atlis II. 11. Tªn löa kh«ng ®èi ®Êt AGM – 122 Sidearm Lo¹i tªn löa kh«ng ®èi ®Êt nµy cã hai lo¹i: - AGM – 122A. HÖ dÉn cña lo¹i nµy lµ ®Çu dÉn ra ®a thô déng d¶i réng. AGM – 122A dïng cho c¸c m¸y bay F/A – 18, Harier AV – 8B, F4G, A – 4, vµ c¸c m¸y bay trùc th¨ng AH – 64A (Apache), AH – 1T (Seacobra). - AGM – 122B ®­îc trang bÞ c¶i biªn tõ lo¹i trªn. 12. Tªn löa kh«ng ®èi ®Êt AGM – 45 Shrike. §Ó dÉn tíi môc tiªu, tªn löa ®­îc l¾p ®Çu tù dÉn ra ®a thô ®éng. Cã 12 lo¹i ®Çu tù dÉn, mçi lo¹i lµm viÖc ë mét d¶i tÇn hÑp, sao cho c¶ 12 ®Çu tù dÉn bao trïm c¶ d¶i tÇn réng ®Ó ®¸nh c¸c môc tiªu kh¸c nhau (nh­ ra ®a ph¸o phßng kh«ng, ra ®a tªn löa phßng kh«ng, ra ®a c¶nh giíi, ra ®a dÉn ®­êng cho m¸y bay, ra ®a ®iÒu khiÓn vò khÝ hay c¸c nguån bøc x¹ sãng v« tuyÕn ®iÖn kh¸c. D¶i tÇn mµ AGM – 45 lµm viÖc lµ 1550-10900MHz. ViÖc chän ®Çu tù dÉn nµo l¾p vµo tªn löa tr­íc khi l¾p lªn m¸y bay ®­îc c¨n cø vµo sè liÖu ®· trinh s¸t tr­íc vÒ môc tiªu. Cßn khi ®· l¾p lªn m¸y bay th× kh«ng thay ®æi ®­îc d¶i tÇn ho¹t ®éng nªn kh«ng ®¸nh ®­îc c¸c môc tiªu ngoµi dù kiÕn. Khi ra ®a t¾t m¸y th× tªn löa kh«ng b¸m ®­îc vµo môc tiªu mµ bay theo quü ®¹o ®­êng ®¹n tù do. 13. Tªn löa kh«ng ®èi ®Êt AGM – 78 Standard. §©y lµ lo¹i tªn löa tÇm trung, tù dÉn tíi môc tiªu b»ng ra ®a thô ®éng. Hai lo¹i B vµ C cßn cã c¸c bé nhí to¹ ®é môc tiªu ®Ó khi ra ®a t¾t m¸y, tªn löa vÉn bay tíi ®­îc môc tiªu. Lo¹i tªn löa nµy cã d¶i tÇn réng h¬n vµ ®é chèng nhiÔu cao h¬n lo¹i AGM – 45. 14. Tªn löa kh«ng ®èi ®Êt AGM – 88 HARM. §©y lµ lo¹i tªn köa ch«ng ra ®a tÇm trung. Cã ba lo¹i AGM– 88 lµ lo¹i A, B, C - Tªn löa kh«ng ®èi ®Êt lo¹i AGM – 88A: ®­îc tù dÉn b»ng mét ®Çu t×m ra ®a thô ®éng cã mét ang ten cè ®Þnh d¶i réng, cã phÇn mÒm ®­îc lËp tr×nh bëi m¸y bay phãng tªn löa vµ cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tÇn sè ra ®a cao h¬n. - Tªn löa kh«ng ®èi ®Êt lo¹i AGM – 88B ®­îc c¶i tiÕn tõ lo¹i AGM – 88A b»ng c¸ch dïng c¸c m¶nh s¸t th­¬ng b»ng tungsten thay cho c¸c m¶nh b»ng thÐp nhÑ h¬n cña loaÞ 88A ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¸t th­¬ng. - Tªn löa kh«ng ®èi ®Êt lo¹i AGM – 88C ®­îc c¶i tiÕn so víi lo¹i AGM – 88A b»ng c¸ch dïng ®Çu t×m ra ®a gi¸ thµnh h¹ h¬n mµ l¹i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®­îc tÇn sè, dïng ®Ó lùa chän c¸c môc tiªu cã tÇn sè ph¸t thay ®æi. C¶ ba lo¹i trªn ®Òu cã tèc ®é bay rÊt lín (3600-4900km/h) vµ ®Òu cã kh¶ n¨ng nhí môc tiªu, nªn vÉn tíi ®­îc môc tiªu khi ra ®a ®èi ph­¬ng t¾t m¸y. Nhiªn liÖu r¾n dïng trong ®éng c¬ lµ lo¹i thuèc phãng kh«ng khãi nªn kh«ng ®Ó lé vÞ trÝ m¸y bay lóc phãng. ViÖc ph¸t hiÖn môc tiªu ®­îc ra ®a trinh s¸t APR/38 hoÆc ALR45/50 l¾p trªn m¸y bay mang thùc hiÖn, cßn hÖ thèng ®iÒu khiÓn ho¶ lùc AWG-25 cã chøa c¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n vµ ®iÒu khiÓn sÏ thùc hiÖn viÖc phãng AGM-88. Thñ ®o¹n phãng tªn löa kh¸ linh ho¹t, cã thÓ cã 3 ph­¬ng thøc phãng: + Phãng vµo môc tiªu t×nh cê ph¸t hiÖn trªn ®­êng bay. + Phãng vµo môc tiªu ®· dù ®Þnh nh­ng ë cù ly trung b×nh hoÆc gÇn, khi ®Çu tù dÉn b¾t ®­îc môc tiªu. + Phãng vµo môc tiªu ®· dù ®Þnh nh­ng ë cù ly xa (70-148 km), kh«ng cÇn ®Çu tù dÉn b¾t ®­îc môc tiªu tr­íc khi phãng. Khi ®ã ®Õn cù ly nhÊt ®Þnh gÇn môc tiªu th× ®Çu tù dÉn sÏ b¾t môc tiªu vµ dÉn tªn löa vµo ®Ó diÖt. 15. Tªn löa kh«ng ®èi ®Êt AGM-65 Maverick. Lµ mét hä tªn löa kh«ng ®èi ®Êt tÇm ng¾n vµ trung - AGM-65A ®­îc dÉn b»ng ®Çu t×m vµ b¸m môc tiªu b»ng v« tuyÕn truyÒn h×nh. - AGM-65B: c¸c tÝnh n¨ng kü chiÕn thuËt hoµn toµn nh­ lo¹i 65A, chØ kh¸c lµ cã c¶i tiÕn hÖ thèng quang häc ®Ó phãng ®¹i h×nh ¶nh môc tiªu, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi l¸i ®Þnh vÞ môc tiªu vµ “kho¸” tªn löa vµo môc tiªu tõ cù ly xa h¬n. - AGM-65C, ®Én b»ng laser nh­ng kh«ng ®­îc d­a vµo trang bÞ. - AGM-65D ®­îc dÉn b»ng ®Çu t×m ¶nh hång ngo¹i IIR (viÕt t¾t cña Imaging Infra Red), do ®ã cã thÓ sö dông c¶ ban ngµy, ban ®ªm vµ trong thêi tiÕt xÊu, tÇn sè hång ngo¹i ®­îc chän sao cho ®èi phã ®­îc víi khãi trªn chiÕn tr­êng. - AGM-65E. Bé chiÕu x¹ môc tiªu b»ng laser cã thÓ ®Æt trªn m¸y bay kh¸c hoÆc trªn mÆt ®Êt vµ phi c«ng kh«ng cÇn ph¶i nhËn d¹ng môc tiªu râ rµng tr­íc khi phãng tªn löa. Mét ®Æc ®iÓm n÷a lµ lo¹i tªn löa nµy dïng ngßi næ cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh gi÷ chËm nh»m ®¹t hiÖu qu¶ tèi ­u khi ®¸nh c¸c tµu chiÕn hoÆc boong- ke cøng. - AGM-65F ®­îc dÉn b»ng ®Çu t×m ¶nh hång ngo¹i, nh­ng cã c¶i tiÕn xö lý ¶nh ®Ó chèng tµu chiÕn cã hiÖu qu¶. - AGM-65G. §Çu tù dÉn ¶nh hång ngo¹i t­¬ng tù lo¹i 65D nh­ng cã c¶i tiÕn phÇn mÒm ®Ó t¨ng hiÖu xuÊt chèng l¹i c¸c môc tiªu lín. - AGM-65H, ®ang ®­îc nghiªn cøu ph¸t triÓn ®­îc dÉn b»ng ra-®a sãng milimet kiÓu chñ ®éng, v× vËy kh«ng cÇn ®­êng truyÒn d÷ liÖu, bé chØ ®iÓm môc tiªu b»ng laser hoÆc bé b¸m môc tiªu sau khi phãng. Trªn ®o¹n gi÷a quü ®¹o sÏ dïng ®Çu t×m ¶nh hång ngo¹i hoÆc ra- ®a sãng milimet chñ ®éng. 16. Tªn löa kh«ng ®èi ®Êt AGM-69 SRAM. Lµ tªn löa kh«ng ®èi ®Êt mang ®Çu ®¹n h¹t nh©n, dÉn b»ng qu¸n tÝnh tÇm xa, nh­ng ®­îc gäi lµ SRAM ( viÕt t¾t cña Short – Range Atack Missile – tªn löa tÊn c«ng tÇm ng¾n). Cã 2 lo¹i AGM-69A vµ B. SRAM ®­îc dÉn b»ng hÖ qu¸n tÝnh kÕt hîp víi ra- ®a ®o ®é cao, cã thÓ ®Æt ch­¬ng tr×nh ®Ó tªn löa bay ë ®é cao nhá hoÆc lín sau khi phãng. 17. Tªn löa kh«ng ®èi ®Êt AGM-84 Harpoon. Lµ tªn löa kh«ng ®èi ®Êt tÇm xa dÉn b»ng qu¸n tÝnh vµ ra ®a. Cã ba lo¹i: - AGM-84A. DÉn b»ng hÖ thèng qu¸n tÝnh kÕt hîp víi ra-®a m¹ng pha chñ ®éng. - AGM-84E SLAM. §­îc dÉn b»ng hÖ qu¸n tÝnh kÕt hîp víi hÖ ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS vµ ¶nh hång ngo¹i (I IR). - AGM-84H (SLAM-ER), lµ lo¹i tªn löa kh«ng ®èi ®¸t tÊn c«ng c¸c môc tiªu trªn bé ngoµi tÇm ho¶ lùc ®èi ph­¬ng. AGM-84H ®­îc dÉn vÖ tinh qu¸n tÝnh (INS) kÕt hîp víi hÖ GPS ë ®o¹n bay hµnh tr×nh, cßn ë giai ®o¹n cuãi kÕt hîp víi hÖ ®iÒu khiÎn quan s¸t ¶nh hång ngo¹icña môc tiªu ®Ó t¨ng ®é chÝnh x¸c. ch­¬ng 3 mét sè biÖn ph¸p phßng tr¸nh vµ ®¸nh tr¶ 3.1. Nh÷ng c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn trong phßng tr¸nh vµ ®¸nh tr¶ vò khÝ c«ng nghÖ cao Nh­ trong ch­¬ng tr­íc ®· tr×nh bµy: vò khÝ c«ng nghÖ cao lµ nh÷ng vò khÝ khi trong nã ®­îc ¸p dông Ýt nhÊt mét trong nh÷ng thµnh tùu cña 4 lÜnh vùc c«ng nghÖ ®Ýnh cao: §iÖn tö - tin häc, vËt liÖu, n¨ng l­îng hoÆc c«ng nghÖ gen. V× vËy, muèn chÕ t¹o c¸c lo¹i vò khÝ c«ng nghÖ cao cÇn ph¶i lµm chñ ®­îc c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ mòi nhän, mµ tr­íc hÕt lµ ®iÖn tö - tin häc. Theo c¸c chuyªn gia, ®©y kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ dµng vµ nhanh chãng ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. §Ó lµm chñ ®­îc c¸c c«ng nghÖ "giµu chÊt x¸m" ®ßi hái ph¶i ®Çu t­ l¬n kh«ng nh÷ng vÒ nh©n lùc mµ cßn vÒ c¶ vËt lùc, trong ®ã nh©n lùc ph¶i lµ nh©n lùc khoa häc kü thuËt vµ vËt lùc ph¶i lµ c¬ së h¹ tÇng khoa häc vµ c«ng nghÖp m¹nh ... Tuy nhiªn ®Ó lµm chñ tri thøc khoa häc kü thuËt cña c¸c vò khÝ c«ng nghÖ cao, nghÜa lµ ®Ó n¾m ®­îc còng nh­ khai th¸c dö dông vµ khai th¸c ­u nh­îc ®iÓm cña nã l¹i kh«ng ®ßi hái ®Çu t­ lín. §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò khiÕn cho mét sè ph¸t triÓn chän c¸ch mua cã chän läc mét sè vò khÝ c«ng nghÖ cao. MÆt kh¸c theo c¸c chuyªn gia, kh¶ n¨ng v« hiÖu ho¸ vò khÝ c«ng nghÖ cao víi chi phÝ rÎ h¬n vµi chôc lÇn, thËm chÝ hµng tr¨m lÇn so víi chi phÝ chÕ t¹o vµ sö dông chóng. Tõ c¸ch hiÓu trªn ta còng cã thÓ rót ra c¸c nhËn xÐt vÒ nhu cÇu tri thøc kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®èi víi vò khÝ c«ng nghÖ cao. Tõ thËp kû 70 trë l¹i ®©y, trong c¸c cuéc chiÕn tranh côc bé ®iÓn h×nh, c¸c vò khÝ c«ng nghÖ cao ®· thùc sù ph¸t huy kh«ng cã g× s¸nh ®­îc. VÝ dô c¸c tªn löa SAM trong chiÕn tranh Trung ®«ng n¨m 1973, tªn löa Exocet trong chiÕn tranh Manvin¸t 1982, m¸y bay tµng h×nh trong chiÕn tranh x©m l­îc Panama n¨m 1989 vµ hµng lo¹t c¸c vò khÝ kh¸c trong chiÕn tranh vïng Vinh, Banc¨ng ... võa qua. Tuy nhiªn trong thùc tÕ vò khÝ c«ng nghÖ cao vÉn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Trong chiÕn tranh Manvin¸t n¨m 1972, c¸c chiÕn h¹m cña Anh ®· v× qu¸ û l¹i vµo tªn löa phßng kh«ng tiªn tiÕn nªn ®· lo¹i bá ph¸o trªn tµu. Achentina sö dông m¸y bay tËp kÝch ë ®é cao cùc thÊp ®· v­ît qua ®­îc hÖ thèng ra ®a c¶nh giíi dµy ®Æc cña qu©n ®éi Anh, lµm cho c¸c tªn löa phßng kh«ng tiªn tiÕn ®µnh bã tay v× môc tiªu bay qu¸ gÇn vµ ®· thÊt b¹i. Trong chiÕn tranh Trung ®«ng 1973 còng vËy Xiri v× ®· qu¸ tin t­ëng vµo hÖ thèng tªn löa SA-6 ®· kh«ng bè trÝ ph¸o b¶o vÖ môc tiªu nªn khi Ixraen dïng thñ ®o¹n t¸c chiÕn ®iÖn tö dµy ®Æc lµm cho hÖ thèng SA-6 mÊt t¸c dông vµ chØ b»ng mét ®ît oanh kÝch c¸c m¸y bay cña Ixraen ®· ph¸ huû ®­îc 19 trËn ®Þa SA-6 cña Xiri mµ kh«ng bÞ mÊt mét m¸y bay nµo. Trong cuéc chiÕn tranh chèng Mü cøu n­íc, bé ®éi phßng kh«ng ViÖt nam ®· sö dông mµn khãi nguþ trang cã hiÖu qu¶ nªn ®· v« hiÖu ho¸ ®­îc bom dÉn la de cña Mü ®Þnh ®¸nh vµo nhµ m¸y ®iÖn Yªn phô. §iÒu nµy cµng ®­îc chøng minh râ h¬n qua chiÕn tranh vïng VÞnh n¨m 1991, ®©y ®­îc coi lµ chiÕn tr­êng thö nghiÖm vò khÝ c«ng nghÖ cao vµ trong thùc tÕ vò khÝ c«ng nghÖ cao còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n cÇn xem xÐt. VÝ dô nh­ c¸c m¸y bay chØ huy c¶nh b¸o trªn kh«ng E-8A trÞ gi¸ 4 tû USD còng chØ d¸m bay ë khu vùc an toµn v× rÊt sî l­íi löa phßng kh«ng cua Irac. Trong chiÕn tranh Bacang mét chiÕc F117 ®· bÞ phßng kh«ng Nam t­ b¾n h¹. Cßn c¸c trùc th¨ng Apacher ®­îc coi lµ hung thÇn diÖt xe t¨ng, nh­ng hÖ thèng nhËn biÕt ®Þnh ta l¹i kh«ng thÓ nhËn biÕt xe t¨ng cña Irac víi xe t¨ng cña Mü, nªn ®· b¾n tªn löa Hellfire vµo xe t¨ng cña qu©n nhµ... Nh­ vËy, vò khÝ c«ng nghÖ cao dï cã tiªn tiÕn ®Õn ®©u còng béc lé nh÷ng nh­îc ®iÓm. Ng­îc l¹i vò khÝ c«ng nghÖ thÊp ë mét khÝa c¹nh nµo ®ã còng cã mÆt m¹nh mµ vò khÝ c«ng nghÖ cao kh«ng cã. Trong t­¬ng lai, nÕu kÎ thï liÒu lÜnh g©y chiÕn tranh ViÖt nam, mÆc dï chóng cã ­u thÕ lín vÒ VKTBKT còng nh­ lùc l­îng chóng cã thÓ giµnh ­u thÕ kh«ng chÕ trªn kh«ng, trªn biÓn, trªn vò trô ... nh­ng mÆt ®Êt vÉn lµ chiÕn tr­êng chÝnh vµ lµ n¬i quyÕt ®Þnh thµnh b¹i cña cuéc chiÕn. Vµ khi ®ã lùc l­îng quyÕt ®Þnh trùc tiÕp vÉn lµ lôc qu©n vµ t¸c chiÕn kh«ng bé vÉn lµ néi dung chñ yÕu cña cuéc chiÕn. MÆt kh¸c hiÖu qu¶ cña vò khÝ c«ng nghÖ cao cßn phô thuéc vµo m«i tr­êng sö dông, ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng b¶o ®¶m kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p phßng chèng ®èi ph­¬ng. §iÒu nµy ®· ®­îc thùc tÕ chøng minh trªn chiÕn tr­êng ViÖt nam n¨m 1965 - 1975, trong cuéc chiÕn tranh chèng Mü cøu n­íc cña nh©n d©n ViÖt nam vµ chiÕn tranh vïng VÞnh, Banc¨ng ... Tõ thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm cña Irac, ®Æc biÖt cña Nam t­ cã thÓ rót ra mét sè vÊn ®Ò ®Ó ¸p dông vµo viÖc phßng tr¸nh, ®¸nh tr¶ vò khÝ c«ng nghÖ cao. Tr­íc m¾t ph¶i tù lùc, tËn dông mäi kh¶ n¨ng thùc tÕ, ®ång thêi ph¶i quÇn chóng ho¸ tri thøc phßng chèng vò khÝ c«ng nghÖ cao cña ®èi ph­¬ng víi kh¶ n¨ng hiÖn cã; tiÕn tíi khoa häc ho¸ c¸c biÖn ph¸p, ph­¬ng tiÖn, VKTBKT hiÖn cã trong mét hÖ thèng liªn hoµn cã diÒu khiÓn ®Ó ®¸nh ®Þch; ®Æc biÖt ph¶i b¶o toµn lùc l­îng, ph¸ vì thÕ trËn cña ®Þch tiÕn tíi tiªu diÖt sinh lùc ®Þch ... 3.2. Mét sè biÖn ph¸p phßng tr¸nh, ®¸nh tr¶ vò khÝ c«ng nghÖ cao Víi nh÷ng vÊn ®Ò trªn, cã thÓ h×nh thµnh mét sè biÖn ph¸p phßng tr¸nh, ®¸nh tr¶ vò khÝ c«ng nghÖ cao nh­ sau: - Tæ chøc c¶nh giíi, nhanh chãng ph¸t hiÖn vµ b¸o ®éng m¸y bay, tªn löa cña ®èi ph­¬ng, khai th¸c cã hiÖu qu¶ cña c¸c ph­¬ng tiÖn nh×n ®ªm, biÖn ph¸p thu hót nguþ trang, nghi trang ®Ó ®¸nh lõa c¸c ph­¬ng tiÖn trinh s¸t cña ®èi ph­¬ng vµ l¸i dÉn chóng vµo nh÷ng n¬i ®· ®Þnh... - Ph¶i nhËn biÕt chÝnh x¸c ®èi t­îng t¸c chiÕn vµ ph¶i c¬ ®éng s¬ t¸n nh­ng ph¶i tËp trung nhanh chãng, kÞp thêi ®Ó g×n gi÷ lùc l­îng, ®ång thêi t¹o søc m¹nh. - Ph¶i tiÕp cËn b¸m s¸t ®èi ph­¬ng (c¶ trªn kh«ng, trªn biÓn, trªn mÆt ®Êt) ®Ó vò khÝ c«ng nghÖ cao cña ®Þnh còng trë thµnh vò khÝ th«ng th­êng, ®ång thêi phæ cËp c¸ch ®¸nh môc tiªu bay thÊp b»ng vò khÝ phßng kh«ng th«ng th­êng.. Chóng ta biÕt r»ng, yÕu tè quyÕt ®Þnh cuèi cïng lµ yÕu tè con ng­êi nªn cÇn ph¶i huÊn luyÖn th­êng xuyªn. Yªu cÇu trong huÊn luyÖn ph¶i d¶m b¶o tÝnh liªn tôc, kÕ thõa vµ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô phßng tr¸nh, ®¸nh tr¶ vò khÝ c«ng nghÖ cao cã hiÖu qu¶. §ång thêi cÇn x©y dùng mét sè lùc l­îng tinh nhuÖ, s½n sµng chiÕn ®Êu cao, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, kü thuËt, søc khoÎ... ®Ó ho¹t ®éng trong mäi ®iÒu kiÖn. kÕt luËn Vò khÝ c«ng nghÖ cao lµ mét thuËt ng÷ míi xuÊt hiÖn kho¶ng 10 n¨m trë l¹i ®©y nhÊt lµ sau chiÕn tranh Irac (1991) vµ Nam t­ (1999) vµ ngµy nay vò khÝ c«ng nghÖ cao xuÊt hiªn ngµy cµng nhiÒu do tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn nh­ vò b·o. Tuy nhiªn viÖc hiÓu cña mçi ng­êi cßn cã kh¸c nhau ch­a cã tÝnh hÖ thèng vµ ®«i khi kh«ng chÝnh x¸c. TiÓu luËn ®· tËp trung ph©n tÝch vµ ®­a ra kh¸i niÖm thuËt ng÷ vò khÝ c«ng nghÖ cao mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt tõ ®ã cã thÓ ®­a ra mét tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh ®Ó x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ vò khÝ c«ng nghÖ cao. Mét vò khÝ ®­îc xÕp vµo lo¹i vò khÝ c«ng nghÖ cao khi trong nã ®­îc ¸p dông Ýt nhÊt mét trong nh÷ng thµnh tùu cña 4 lÜnh vùc c«ng nghÖ ®Ønh cao: §iÖn tö - tin häc, vËt liÖu, n¨ng l­îng hoÆc c«ng nghÖ gen. TiÓu luËn còng ®· giíi thiÖu mét sè lo¹i vò khÝ c«ng nghÖ cao cña Mü nh­ c¸c lo¹i cèi cã ®iÒu khiÓn, hÖ thèng vò khÝ dïng trªn m¸y bay.. lµm c¬ së cho viÖc t×m hiÓu, nghiªn cøu nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña lo¹i vò khÝ nµy ®Ó tõ ®ã chóng ta nghiªn cøu nh÷ng gi¶i ph¸p phßng tr¸nh vµ ®¸nh tr¶ h÷u hiÖu c¸c cuéc tÊn c«ng b»ng vò khÝ c«ng nghÖ cao cña ®èi ph­¬ng nÕu nh­ cã chiÕn tranh x¶y ra. B¶n th©n lµ mét ng­êi gi¸o viªn d¹y vÒ vò khÝ trang bÞ kü thuËt trong tr­êng cao ®¼ng kü thuËt Vin Hem Pich cña qu©n ®éi h¬n bao giê hÕt t«i nhËn thÊy tÇm quan träng cña viÖc n¾m t×m hiÓu n¾m b¾t c¸c th«ng tin, kiÕn thøc vÒ c¸c läai vò khÝ c«ng nghÖ cao tõ ®ã ¸p dông vµo thùc tÕ c¶i tiÕn vò khÝ trang bÞ hiÖn cã. t×m tßi nghiªn cøu øng dông khoa häc kü thuËt vµo trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña m×nh, truyÒn ®¹t cho ng­êi häc n¾m b¾t nh÷ng b­íc ph¸t triÓn cña vò khÝ vµ ®Þnh h­íng cho häc sinh c¸ch nghiªn cøu c¸c läai vò khÝ míi qua ®ã ®Ò xuÊt h­íng nghiªn cøu,thiÕt kÕ, sö dông, b¶o qu¶n b¶o d­ìng vò khÝ trang bÞ kü thuËt hiÖn cã ®¸p øng môc tiªu gi¶ng d¹y gi÷a nhµ tr­êng vµ thùc tÕ ®¬n vÞ. Vµ b¶n th©n ngµy cµng ph¶i häc tËp n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é chuyªn m«n ®¸p øng yªu cÇu cña ®¶ng nhµ n­íc vµ qu©n ®éi giao phã cho ng­êi sü quan kü thuËt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVũ khí công nghệ cao, cách phòng tránh và đánh trả.doc