Xây dựng các bài thực tập Khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC

I. Đặt vấn đề: Khơng khí chung quanh ta nhiều vơ kể v nĩ l một nguồn năng lượng rất lớn m con người đ biết sử dụng chng từ trước Cơng nguyn. Tuy nhin sự pht triển v ứng dụng khí nn lc đĩ cịn rất hạn chế do sự phối hợp giữa cc ngnh vật lý ,cơ học v.v Vo khoảng thế kỷ 17 cc nh bc học Blaise Pascal, Denis Papin, Otto von Guerike đ xy dựng nền tảng cho việc ứng dụng của khí nn. Cng với sự pht triển của khí nn, năng lượng điện đ pht triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực lm cho ứng dụng của khí nn giảm. Nhưng khơng vì điều đĩ m sự pht triển v ứng dụng của khí nn mất đi. II. Tầm quan trọng v ứng dụng của khí nn: Trong thời kỳ cch mạng cơng nghiệp nổ ra, sự pht triển về điều khiển bằng khí nn khơng ngừng diễn ra. Cc ứng dụng của khí nn để điều khiển như: phun sơn, g kẹp chi tiết v.v Cc ứng dụng của khí nn trong truyền động như my vặn vít, cc moto khí nn, my khoan, cc my va đập dng trong đo đường, hệ thống phanh ơtơ v.v III. Ưu nhược điểm của khí nn: 1. Ưu điểm: · Khơng gy ơ nhiễm mơi trường. · Cĩ khả năng truyền tải năng lượng đi xa do độ nhớt động học của khí nn nhỏ, tổn thất trn dọc đường thấp. · Hệ thống phịng ngừa qu p suất giới hạn được đảm bảo. 2. Nhược điểm: · Khi tải trọng thay đổi, vận tốc truyền cũng thay đổi. · Dịng khí nn thốt ra gy tiếng ồn lớn. IV. Mục đích yu cầu- giới hạn đề ti: Trong cơng cuộc Hiện đại hĩa, Cơng nghiệp hĩa đất nước. Đất nước ta mở cửa cho cc nh đầu tư vo hoạt động. Cc hệ thống tự động hĩa cơng nghiệp điều khiển bằng khí nn cũng dần xuất hiện nhiều. Tự động hĩa trong cơng nghiệp sẽ cho ra nhiều sản phẩm hơn đồng thời địi hỏi sự hoạt động của nĩ phải đạt độ chính xc cao, an tồn v.v Sự kết hợp giữa ngnh điện – điện tử v ngnh cơ khí l một bước tiến quan trọng trong sự pht triển của tự động hĩa trong cơng nghiệp. Trong một số trường Đại học hiện nay cĩ thm mơn học Cơ- Điện tử. Đy l sự kết hợp giữa hai ngnh Cơ khí v Điện –Điện tử . Nhằm gip sinh vin cĩ kiến thức sơ đẳng về điều khiển tự động cc thiết bị khí nn, em thực hiện đề ti “ Xy dựng bi thực tập khí nn kết hợp điều khiển bằng PLC “. Đề ti ny gip cho sinh vin ngnh Điện phần no hiểu được cch thức hoạt động của cc thiết bị khí nn đồng thời ứng dụng PLC vo điều khiển chng. Đề ti được trình by theo dạng cc bi thí nghiệm, sinh vin sau khi nắm vững lý thuyết, sẽ thực hnh theo cc dạng bi tập thí nghiệm. Cc bi thí nghiệm được viết theo trình tự từ dễ đến khĩ, từ đơn giản đến phức tạp nằm gip sinh vin dễ dng nắm bắt bi học hơn. Đề ti ny được thực hiện trn bộ thí nghiệm khí nn của hng LAB-VOLT Đề ti giới thiệu cho sinh vin cc thiết bị v cc thức hoạt động của cc thiết bị, tự động điều khiển cc thiết bị bằng PLC. Gip sinh vin cĩ kiến thức căn bản nhất về khí nn. Với quĩ thời gian 7 tuần lễ v đy l một đề ti mới mẻ đối với em. Trong qu trình nghin cứu xy dựng bi thực tập do kiến thức cịn hạn chế chắc chắn khơng trnh khỏi những sai sĩt, kính mong quí Thầy Cơ cng cc bạn sinh vin đĩng gĩp ý kiến để xy dựng đề ti tốt hơn.

docx108 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2132 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng các bài thực tập Khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aïng thaùi trong caùc böôùc thöïc hieän bieåu dieãn baèng neùt ñaäm. Söï lieân keát caùc tín hieäu ñöôïc bieåu dieãn baèng caùc ñöôøng neùt nhoû. Kyù hieäu bieåu dieãn trong bieåu ñoà traïng thaùi: TEÂN THIEÁT BÒ KÍ HIEÄU Coâng taéc ngaét khi nguy hieåm Nuùt ñoùng Nuùt ñoùng & ngaét Nuùt ngaét Coâng taéc choïn cheá ñoä laøm vieäc (baèng tay hoaëc töï ñoäng) Nuùt töï ñoäng A Nuùt aán T Ñeøn baùo hieäu Nuùt aán taùc ñoäng ñoàng thôøi T T Phaàn töû aùp suaát p Phaàn töû thôøi gian t · · · S3 · Tín hieäu reõ nhaùnh Lieân keát OR Lieân keát AND Phaàn töû tín hieäu taùc ñoäng baèng cô Lieân keát OR coù moät nhaùnh phuû ñònh C. Cô caáu chaáp haønh: Yeâu caàu: Cô caáu chaáp haønh coù nhieäm vuï bieán ñoåi naêng löôïng khí neùn thaønh naêng löôïng cô hoïc. Cô caáu chaáp haønh coù theå thöïc hieän chuyeån ñoäng thaúng (xilanh) hoaëc chuyeån ñoäng quay (ñoäng cô khí neùn). Xilanh: TEÂN THIEÁT BÒ KÍ HIEÄU Xilanh taùc duïng ñôn (xilanh taùc duïng moät chieàu) : AÙp löïc khí neùn chæ taùc duïng vaøo moät phía cuûa xilanh, phía coøn laïi laø do ngoaïi löïc hay loø xo taùc duïng. Chieàu taùc duïng ngöôïc laïi do ngoaïi löïc. b Chieàu taùc duïng ngöôïc laïi do loø xo. a Kí hieäu chung Kí hieäu theo yeâu caàu ñaëc bieät Xilanh taùc duïng 2 chieàu (xilanh taùc duïng keùp): AÙp suaát khí neùn ñöôïc daãn vaøo 2 phía cuûa xilanh, do yeâu caàu ñieàu khieån -maø xilanh seõ ñi vaøo hay ñi ra tuøy thuoäc vaøo aùp löïc khí neùn vaøo phía naøo. Xilanh quay : Hình bieåu dieãn bieåu töôïng cuûa xilanh quay. Hai ngoõ vaøo ñieàu khieån ñeå ñieàu khieån piston coù raêng di chuyeån qua laïi. Khi caàn piston di chuyeån seõ aên khôùp vôùi moät baùnh raêng laøm baùnh raêng quay. Truïc baùnh raêng seõ ñöôïc duøng ñeå gaén cô caáu chuyeån ñoäng. Xilanh tröôït: Xilanh tröôït laø loaïi xilanh khoâng coù caàn piston, coù chieàu daøi chæ baèng moät nöûa so vôùi xilanh coù caàn piston Ñoäng cô khí neùn: Ñoäng cô khí neùn coù nhieäm vuï bieán ñoåi naêng löôïng cuûa khí neùn thaønh naêng löôïng cô hoïc (chuyeån ñoäng quay). Ñoäng cô khí neùn coù nhöõng öu ñieåm sau: _ Ñieàu chænh ñöôïc momen quay vaø soá voøng quay _ Soá voøng quay cao vaø ñieàu chænh voâ caáp _ Khoâng hö hoûng khi quaù taûi _ Giaù thaønh baûo döôõng thaáp Nhöôïc ñieåm: _ Giaù thaønh naêng löôïng cao _ Soá voøng quay thay ñoåi theo taûi troïng _ Gaây tieáng oàn lôùn khi xaû khí a. b. Kyù hieäu: Ñoäng cô quay moät chieàu Ñoäng cô quay hai chieàu Ñoäng cô khí neùn trong thöïc teá coù caùc loaïi sau ñaây: _ Ñoäng cô baùnh raêng _ Ñoäng cô truïc vít _ Ñoäng cô caùnh gaït _ Ñoäng cô piston höôùng kính _ Ñoäng cô doïc truïc _ Ñoäng cô tuabin _ Ñoäng cô maøng THIEÁT KEÁ MAÏCH KHÍ NEÙN BAÈNG BIEÅU ÑOÀ KARNAUGH: Ñoái vôùi sinh vieân ngaønh ñieän, trong moân hoïc kyõ thuaät soá, phöông phaùp bìa Karnaugh laø moät phöông phaùp raát quen thuoäc. Trong lónh vöïc ñieàu khieån baèng khí neùn, phöông phaùp bìa Karnaugh cuõng ñöôïc söû duïng ñeå thieát keá maïch ñieàu khieån. Nhìn chung, caùch thöùc söû duïng bìa Karnaugh ñeå ñôn giaûn haøm hoaøn toaøn töông töï nhö trong kyõ thuaät soá. Tuy nhieân ñeå thieát keá ñöôïc moät maïch khí neùn baèng phöông phaùp bìa Karnaugh caàn phaûi tuaân thuû nhöõng böôùc sau ñaây: Xaùc ñònh bieán: Töø yeâu caàu ñieàu khieån cuï theå, ta lieät keâ taát caû caùc cô caáu chaáp haønh seõ ñöôïc söû duïng. Vôùi moãi cô caáu chaáp haønh, ta gaùn cho chuùng nhöõng bieán, ñoù chính laø caùc coâng taéc cuoái haønh trình cuûa cô caáu chaáp haønh ñoù. Caùc coâng taéc haønh trình naøy seõ taùc ñoäng cho cô caáu chaáp haønh hoaït ñoäng. Ví duï: Trong moät heä thoáng ñieàu khieån coù 2 cô caáu chaáp haønh A vaø B nhö hình veõ: B b2 b1 A a2 a1 Nhö vaäy ta coù 4 bieán nhö sau : a1 , a2 , b1 , b2 laø caùc tieáp ñieåm haønh trình. Thieát laäp bieåu ñoà traïng thaùi: Döïa vaøo bieåu ñoà traïng thaùi ta seõ lieät keâ caùc böôùc thöïc hieän vaø öùng vôùi töøng böôùc laø caùc bieán taùc ñoäng. Töø ñoù ta xaây döïng caùc haøm chuyeån ñoäng cuûa cô caáu chaáp haønh. l l l 1 2 3 A a1 l l l l l 5º1 B a2 b1 b2 l 4 l a1 b1 a2 b1 a2 b2 a2 b1 +A -A -B +B Ví duï : Thieát laäp phöông trình logic vaø caùc ñieàu kieän thöïc hieän: Sau khi ñaõ lieät keâ caùc bieán, ta vieát haøm chuyeån ñoäng cho caùc cô caáu chaáp haønh baèng caùch laáy tích caùc bieán gaây neân chuyeån ñoäng ñoù. Ví duï: Xilanh A ñi ra ñöôïc ñieàu khieån bôûi haøm: +A = a1.b1 Xilanh A luøi veà ñöôïc ñieàu khieån bôûi haøm: -A = a2.b1 Xilanh B ñi ra ñöôïc ñieàu khieån bôûi haøm: +B = a2.b1 Xilanh B luøi veà ñöôïc ñieàu khieån bôûi haøm: -B = a2.b2 Thieát laäp bieåu ñoà Karnaugh vaø ñôn giaûn haøm: Phöông phaùp thieát laäp bieåu ñoà Karnaugh vaø ñôn giaûn haøm hoaøn toaøn töông töï nhö trong kyõ thuaät soá. Sau khi ñaõ coù haøm ñieàu khieån, ta söû duïng caùc van chöùc naêng cuõng nhö van logic ñeå thaønh laäp maïch ñieàu khieån cho cô caáp chaáp haønh. CHÖÔNG III GIÔÙI THIEÄU VEÀ ÑIEÄN - KHÍ NEÙN KEÁT HÔÏP PLC KHAÙI NIEÄM: Ñieàu khieån laø quaù trình cuûa moät heä thoáng, trong ñoù döôùi taùc duïng cuûa moät hay nhieàu ñaïi löôïng vaøo, caùc ñaïi löôïng ra thay ñoåi theo moät quy luaät nhaát ñònh cuûa heä thoáng ñoù. Moät heä thoáng ñieàu khieån bao goàm: Phaàn töû ñöa tín hieäu Phaàn töû xöû lyù vaø ñieàu khieån Cô caáu chaáp haønh Ví duï : Ví duï : Ví duï : _ Coâng taéc , nuùt baám _ Van ñaûo chieàu _ Xilanh _ Coâng taéc haønh trình _ Van chaén _ Ñoäng cô khí neùn _ Caûm bieán baèng tia _ Van tieát löu _ Boä bieán ñoåi aùp löïc _ Van aùp suaát _ Phaàn töû khueách ñaïi Heä thoáng ñieän khí neùn ñöôïc bieåu dieãn moät caùch toång quaùt theo hình döôùi ñaây. Maïch ñieàu khieån thoâng thöôøng laø ñieän moät chieàu 24VDC. UVAØO = 230 V / 50 Hz IVAØO = 10 A URA = 24 V DC IRA = 5 A · Maïng ñieän Boä phaân phoái ñieän Nuùt nhaán Maïch ñieän ñieàu khieån Phaàn töû ñieàu khieån (van ñaûo chieàu) Cô caáu chaáp haønh Rôle Nam chaâm ñieän Tieáp ñieåm II. CAÙC PHAÀN TÖÛ ÑIEÄN – KHÍ NEÙN: Van ñaûo chieàu ñieàu khieån baèng nam chaâm ñieän: TEÂN THIEÁT BÒ KYÙ HIEÄU Van ñaûo chieàu ñieàu khieån tröïc tieáp baèng nam chaâm ñieän vaø loø xo Van ñaûo chieàu ñieàu khieån tröïc tieáp baèng nam chaâm ñieän caû hai phía Van ñaûo chieàu ñieàu khieån giaùn tieáp baèng nam chaâm ñieän vaø khí neùn Van ñaûo chieàu ñieàu khieån giaùn tieáp baèng nam chaâm ñieän caû hai phía Van ñaûo chieàu ñieàu khieån giaùn tieáp baèng nam chaâm ñieän vaø khí neùn Caùc phaàn töû ñieän: TEÂN THIEÁT BÒ KYÙ HIEÄU Coâng taéc: Trong ñieàu khieån, coâng taéc, nuùt nhaán laø caùc phaàn töû ñöa tín hieäu. Phaàn naøy giôùi thieäu 2 loaïi coâng taéc thoâng duïng laø coâng taéc ñoùng môû vaø coâng taéc chuyeån maïch. 1 2 4 2 2 4 3 1 Coâng taéc ñoùng môû Coâng taéc chuyeån maïch Nuùt nhaán: _ Nuùt nhaán ñoùng môû: bình thöôøng 3 vaø 4 khoâng noái vôùi nhau, khi nhaán nuùt, 3 noái vôùi 4. _ Nuùt nhaán chuyeån maïch: thöôøng coù 2 tieáp ñieåm thöôøng kín vaø thöôøng hôû. Khi nhaán nuùt, tieáp ñieåm thöôøng kín seõ hôû ra vaø tieáp ñieåm thöôøng hôû seõ kín laïi 1 2 4 2 2 4 3 1 Nuùt nhaán ñoùng môû Nuùt nhaán chuyeån maïch Rôle: Rôle ñöôïc söû duïng nhö phaàn töû xöû lyù tín hieäu. Coù nhieàu loaïi rôle khaùc nhau tuøy theo coâng duïng. _ Rôle ñoùng maïch: Khi doøng ñieän vaøo cuoän daây caûm öùng, löïc töø tröôøng xuaát hieän seõ huùt loõi saét, treân ñoù coù laép caùc tieáp ñieåm. Caùc tieáp ñieåm chính ñeå ñoùng môû maïch chính, caùc tieáp ñieåm phuï ñeå ñoùng môû caùc maïch ñieàu khieån. 1 2 4 6 14 22 32 42 3 5 13 21 31 41 Tieáp ñieåm chính Tieáp ñieåm phuï 1 2 3 4 A1 A2 K _ Rôle ñieàu khieån: Rôle ñieàu khieån khaùc rôle ñoùng maïch ôû choã laø rôle ñieàu khieån ñoùng môû cho maïch coâng suaát nhoû vaø thôøi gian ñoùng môû raát nhoû. _ Rôle taùc ñoäng muoän: Khi caáp nguoàn ñieän vaøo cuoän K, thì sau moät khoaûng thôøi gian Dt, caùc tieáp ñieåm K1 môùi ñöôïc taùc ñoäng. 4 1 2 3 A2 A1 K Dt K _ Rôle thôøi gian nhaû muoän: Khi ngöøng caáp ñieän cho cuoän huùt K thì sau moät thôøi gian Dt caùc tieáp ñieåm K1 môùi trôû laïi vò trí ban ñaàu. 4 1 2 3 A2 B1 B2 K K1 K1 K Dt Coâng taéc haønh trình ñieän - cô: Bình thöôøng tieáp ñieåm 1 noái vôùi 2, khi con laên chaïm cöõ haønh trình, tieáp ñieåm 1 noái vôùi 4. Khi khoâng taùc ñoäng: Khi coù söï taùc ñoäng: 2 4 1 S · b a · S 1 2 4 · S 1 2 4 Coâng taéc haønh trình nam chaâm: Coâng taéc haønh trình nam chaâm thuoäc loïai coâng taéc haønh trình khoâng tieáp xuùc. 4 1 B Caûm bieán caûm öùng töø: Caûm bieán caûm öùng töø hoaït ñoäng döïa treân nguyeân taéc caûm öùng ñieän töø. Vôùi söï thay ñoåi khoaûng caùch giöõa caûm bieán vaø vaät seõ laøm ñoä roäng xung cuûa tín hieäu taïi ngoõ ra thay ñoåi. Fe Caûm bieán ñieän dung: Khi coù vaät caûn seõ laøm ñieän dung cuûa caûm bieán thay ñoåi daãn ñeán taàn soá rieâng cuûa boä dao ñoäng beân trong caûm bieán thay ñoåi,laøm cho taàn soá tín hieäu ngoõ ra cuûa caûm bieán thay ñoåi. Caûm bieán quang: Caûm bieán quang goàm 2 boä phaän: _ Boä phaän phaùt quang _ Boä phaän nhaän quang Do söï boá trí cuûa 2 boä phaän naøy maø ta coù 2 daïng caûm bieán quang: caûm bieán quang 1 chieàu vaø caûm bieán quang phaûn hoài. Boä phaän nhaän quang seõ nhaän tín hieäu quang töø boä phaän phaùt göûi veà ñieàu khieån. Phaàn töû chuyeån ñoåi tín hieäu: X P Phaàn töû chuyeån ñoåi tín hieäu khí neùn – ñieän: Nguyeân lyù hoïat ñoäng cuûa phaàn töû chuyeån ñoåi tín hieäu khí neùn ñieän: aùp suaát p vaøo cöûa Z seõ ñieàu khieån ñoùng môû coâng taéc ñeå ñieàu khieån tieáp ñieåm 1 noái vôùi tieáp ñieåm 2. Trong ñieàu khieån, tín hieäu ñieàu khieån (aùp suaát khí neùn) coù theå taùc ñoäng tröïc tieáp leân maøng ñeå ñoùng môû tieáp ñieåm. Tín hieäu khí neùn X taùc ñoäng leân maøng laøm thay ñoåi tieáp ñieåm. Hay keát hôïp vôùi phaàn töû khueách ñaïi ñeå thay ñoåi tieáp ñieåm. 0 Pñoùng Pmôû 1 Tín hieäu ñieän ° ° B Z t 1 2 p(bar) X Phaàn töû chuyeån ñoåi tín hieäu ñieän – khí neùn: Nguyeân lyù cô baûn cuûa chuyeån ñoåi tín hieäu ñieän khí neùn laø nam chaâm ñieän. Khi caáp ñieän cho cuoän daây nam chaâm, loõi töø dòch chuyeån seõ laøm thay ñoåi vò trí cuûa noøng van, thöïc hieän chöùc naêng ñieàu khieån. THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN ÑIEÄN KHÍ NEÙN: Nguyeân taéc thieát keá: Moät sô ñoà ñieàu khieån ñieän - khí neùn bao goàm 2 phaàn: _ Sô ñoà maïch ñieän ñieàu khieån. _ Sô ñoà maïch khí neùn. Khi bieåu dieãn treân sô ñoà maïch ñieän ñieàu khieån, caùc phaàn töû phaûi ôû traïng thaùi chöa coù tín hieäu taùc ñoäng vaøo. Söï lieân heä giöõa 2 sô ñoà: Treân sô ñoà maïch ñieän vaø sô ñoà maïch khí neùn ñöôïc ghi chuù baèng caùc kyù hieäu soá töông öùng cuûa rôle trong maïch ñieàu khieån vaø nam chaâm ñieän cuûa van ñaûo chieàu hoaëc rôle aùp suaát ñieän trong maïch khí neùn. Sô ñoà maïch ñieän ñieàu khieån: 2 . 1. Maïch ñieàu khieån ñieän - khí neùn vôùi moät xi lanh: a/ Ñoái vôùi nhöõng maïch khí neùn söû duïng van ñieän töø khoâng coù vò trí ‘khoâng’, ta söû duïng maïch ñieàu khieån vôùi tieáp ñieåm khoâng caàn duy trì. · · K b2 Khi nhaán b2 cuoän K coù ñieän, khi nhaû b2 cuoän K maát ñieän nhöng traïng thaùi cuûa van vaãn ñöôïc nhôù. b/ Ñoái vôùi nhöõng maïch khí neùn söû duïng van ñieän töø coù vò trí ‘khoâng’, ngöôøi ta söû duïng maïch ñieàu khieån vôùi tieáp ñieåm töï duy trì. Bao goàm 2 loaïi: Maïch töï duy trì coù Reset troäi hôn: · · K1 K1 b1 b2 Khi taùc ñoäng b2 , cuoän K1 coù ñieän laøm tieáp ñieåm K1 ñoùng, khi ngöøng taùc ñoäng b2, maïch vaãn tieáp tuïc ñöôïc duy trì nhôø K1. Khi taùc ñoäng b1, cuoän K1 bò maát ñieän ñoàng thôøi tieáp ñieåm K1 cuõng hôû ra, maïch trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Neáu caû b1 vaø b2 cuøng bò taùc ñoäng thì cuoän K1 khoâng coù ñieän. · · K1 K1 b1 b2 Maïch töï duy trì coù Set troäi hôn: Khi taùc ñoäng b2, cuoän K1 coù ñieän laøm tieáp ñieåm K1 ñoùng, khi ngöøng taùc ñoäng b2, maïch vaãn tieáp tuïc ñöôïc duy trì nhôø K1. Khi taùc ñoäng b1, cuoän K1 bò maát ñieän ñoàng thôøi tieáp ñieåm K1 cuõng hôû ra, maïch trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Neáu caû b1 vaø b2 cuøng bò taùc ñoäng thì cuoän K1 coù ñieän. 2 .2. Maïch ñieàu khieån ñieän - khí neùn vôùi nhieàu xi lanh: Ñoái vôùi maïch ñieän khí neùn coù töø 2 xilanh trôû leân, ngöôøi ta thöôøng söû duïng maïch ñieàu khieån theo nhòp. Caùc böôùc thöïc hieän xaûy ra tuaàn töï. Coù nghóa laø khi caùc leänh trong moät nhòp thöïc hieän xong thì seõ baùo cho nhòp tieáp theo ñoàng thôøi xoùa leänh nhòp thöïc hieän tröôùc ñoù. Neáu duøng van ñieän töø coù vò trí ‘khoâng’ thì ta duøng maïch ñieàu khieån theo nhòp, trong moãi nhòp coù maïch töï duy trì. Sau khi nhaán nuùt khôûi ñoäng, caùc tieáp ñieåm töø nhòp 1 ñeán nhòp cuoái cuøng seõ ñoùng maïch. Nhö vaäy, taïi caùc tieáp ñieåm chính, ta söû duïng maïch khoùa laãn ñeå nhòp sau Reset nhòp tröôùc ñoàng thôøi baùo cho nhòp keá tieáp. Ngöôïc laïi, neáu duøng van ñieän töø khoâng coù vò trí ‘khoâng’, ta söû duïng caùc maïch khoùa laãn taïi caùc tieáp ñieåm phuï (tieáp ñieåm ñoùng môû maïch ñieàu khieån). Maët khaùc, trong sô ñoà ñieän cuûa moät heä thoáng, coù khi bao goàm ñeán haøng traêm boä phaän khaùc nhau. Do ñoù khoâng nhöõng coù nhieàu khoù khaên trong vieäc boá trí sô ñoà, maø coøn khoù khaên trong vieäc ñoïc vaø tìm hieåu sô ñoà. Vì theá ñeå deã daøng cho vieäc thaønh laäp vaø ñoïc moät sô ñoà ñieän, caàn phaûi tieán haønh theo caùc nguyeân taéc sau ñaây: Taát caû caùc boä phaän cuûa khí cuï ñieän, ví duï nhö: cuoän daây, ñieän trôû, tieáp ñieåm … caàn ñöôïc bieåu thò trong daïng sô ñoà, kyù hieäu: Caùc thaønh phaàn cuûa thieát bò vaø khí cuï ñieän ñaët trong sô ñoà ñieän, caàn phaûi theå hieän roõ raøng nhaát chöùc naêng vaø tuaàn töï taùc ñoäng. Sô ñoà caàn coù soá löôïng daây daãn caét cheùo nhau ít nhaát. Taát caû caùc tieáp ñieåm cuûa caùc khí cuï ñieän ñeàu phaûi theå hieän treân sô ñoà ôû traïng thaùi bình thöôøng, khoâng coù tín hieäu taùc ñoäng beân ngoaøi. Cuøng moät boä phaän cuûa moät thieát bò nhöng phaûi theå hieän ôû nhieàu vò trí khaùc nhau treân sô ñoà, thì boä phaän ñoù caàn phaûi kyù hieäu cuøng moät chöõ soá hay chæ soá. Sô ñoà maïch ñieän khí neùn: a./ Phaàn maïch khí neùn: Trình baøy maïch theo doøng tín hieäu töø döôùi leân treân. Caùc xilanh vaø caùc van seõ ñöôïc veõ naèm ngang. Xilanh thöïc hieän haønh trình töø traùi sang phaûi. b./ Phaàn maïch ñieän: Trình baøy maïch ñieän theo doøng tín hieäu töø traùi qua phaûi. Maïch ñieän ñöôïc giôùi haïn baèng 2 ñöôøng thaúng song song ñaëc tröng cho nguoàn, caùc phaàn töû, caùc khí cuï ñieän ñöôïc bieåu dieãn beân trong 2 ñöôøng ñöôøng naøy. Phaàn maïch ñieän ñöôïc chia laøm 2 phaàn: phaàn beân traùi bieåu dieãn maïch ñieàu khieån (control section), phaàn beân phaûi bieåu dieãn maïch ñoäng löïc (power section). c./ Caáu truùc chung cuûa moät sô ñoà maïch ñieän khí neùn: Phaàn maïch ñieàu khieån, phaàn maïch ñoäng löïc ñöôïc trình baøy thaønh caùc nhoùm phaân bieät nhöng coù quan heä vôùi nhau. Phaàn khí neùn ñöôïc trình baøy theo doøng tín hieäu töø döôùi leân treân. Phaàn ñieän ñöôïc trình baøy theo doøng tín hieäu töø treân xuoáng döôùi. Ñöôøng naèm ngang beân treân cuûa phaàn maïch ñieän ñaëc tröng cho cöïc 24VDC ñöôïc ñaùnh soá töø traùi sang phaûi cho caùc ñieåm noái. Söï giao tieáp giöõa caùc phaàn maïch ñieän vaø phaàn maïch khí neùn ñöôïc theå hieän ôû caùc phaàn töû chung nhö caùc cuoän daây ñieän töø, caùc coâng taéc haønh trình. IV. ÖÙNG DUÏNG PLC TRONG ÑIEÀU KHIEÅN: Giôùi thieäu: Thaønh phaàn cô baûn cuûa S7-200 laø khoái xöû lyù trung taâm CPU-12 hoaëc CPU-14. ÔÛ ñaây xin chæ ñeà caäp ñeán CPU-14. Moâ taû: Coù 14 ngoõ vaøo: töø I0.0 ñeán I0.7 vaø töø I1.0 ñeán I1.5. Coù 10 ngoõ ra : töø Q0.0 ñeán Q0.7 vaø töø Q1.0 ñeán Q1.1. Coù 14 led baùo traïng thaùi caùc ngoõ vaøo, 10 led baùo traïng thaùi caùc ngoõ ra. Coù 03 led baùo traïng thaùi cuûa CPU: _ Led SF : Baùo traïng thaùi CPU coøn toát hay bò hoûng. _ Led RUN: Baùo traïng thaùi CPU ñang hoaït ñoäng. _ Led STOP: Baùo traïng thaùi CPU ñang ngöng hoaït ñoäng. Ngoaøi ra, khi coù yeâu caàu giao tieáp lôùn, S7-200 cho pheùp ta keát noái theâm caùc modul môû roäng. Soá modul môû roäng toái ña laø 7, töông öùng vôùi soá ngoõ vaøo cöïc ñaïi laø 64, soá ngoõ ra cöïc ñaïi laø: Caùc ngoõ vaøo, ra ñeàu coù möùc ñieän aùp taùc ñoäng laø 24VDC. Caùc coång ra RUN SF STOP I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 I0.7 I1.0 I1.1 I1.2 I1.3 I1.4 I1.5 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 Q1.0 Q1.1 SIMATIC S7-200 Caùc coång vaøo Coång truyeàn thoâng Tính naêng cuûa CPU-14 DC/DC/DC: Nguoàn nuoâi: 24VDC. - Möùc logic ngoõ vaøo : 24VDC = [1]. 0VDC = [0]. - Möùc logic ngoõ ra : 24VDC = [1]. 0VDC = [0]. Taûi ngoõ ra phaûi laøm vieäc ôû 24VDC vaø doøng toái ña laø 50mA. - Coù 2048 töø nhôù chöông trình chöùa trong ROM. - Coù 2048 töø nhôù döõ lieäu, trong ñoù 512 töø ñaàu tieân thuoäc ROM. - Coù 128 timer, tuøy theo ñoä phaân giaûi maø chia laøm 3 loaïi: + 04 timer 01ms. + 16 timer 10ms. + 108 timer 100ms. Coù 128 boä ñeám – Counter, tuøy vaøo caùch ñeám maø chia laøm 2 loaïi: + Ñeám leân : Count up. + Ñeám leân xuoáng : Count up-down. Coù 688 bit nhôù ñaët bieät duøng ñeå thoâng baùo traïng thaùi vaø ñaët cheá ñoä laøm vieäc. Caùc cheá ñoä ngaét vaø xöû lyù ngaét goàm: + Ngaét truyeàn thoâng. + Ngaét söôøn leân. + Ngaét söôøn xuoáng. + Ngaét thôøi gian. + Ngaét cuûa boä ñeám toác ñoä cao. + Ngaét truyeàn xung. Coù 03 boä ñeám toác ñoä cao vôùi taàn soá: 2KHz vaø 7KHz. Coù 02 boä phaùt xung kieåu POT hoaëc kieåu PWM. Coù 02 boä ñieàu chænh töông töï. Toaøn boä vuøng nhôù khoâng bò maát döõ lieäu trong 190 giôø khi PLC bò maát nguoàn nuoâi. Caáu truùc boä nhôù: Boä nhôù cuûa S7-200 ñöôïc chia laøm 4 vuøng: _ Vuøng chöông trình. _ Vuøng tham soá. _ Vuøng döõ lieäu. Trong ñoù hai vuøng nhôù döõ lieäu vaø ñoái töôïng coù vai troø quan troïng trong vieäc thöïc hieän moät chöông trình. Vuøng döõ lieäu: . V - Variable memory : Vuøng nhôù bieán. . I - Input image register : Vuøng ñeäm ngoõ vaøo. . Q - Output image register : Vuøng ñeäm ngoõ ra. . M – Internal memory bits : Vuøng nhôù trong. . SM – Special memory bits : Vuøng nhôù ñaëc bieät. - Caùc vuøng nhôù naøy ñeàu coù theå truy caäp ñöôïc theo bit, byte, word hay double word: + Truy suaát theo bit: Moät laàn moät bit. Cuù phaùp: Teân vuøng nhôù (+) ñòa chæ byte (+) . (+) ñòa chæ bit. Ví duï: I0.0 : chæ bit 0 cuûa byte 0 cuûa vuøng I. +Truy suaát theo byte: moãi laàn 1 byte. Cuù phaùp: Teân vuøng nhôù (+) B (+) ñòa chæ byte. Ví duï: VB1 : chæ byte 1 cuûa vuøng V. +Truy suaát theo word: Cuù phaùp: teân vuøng nhôù (+) W (+) ñòa chæ byte cao. Ví duï: VW100: chæ word 100 goàm 2 byte 100 vaø 101 thuoäc vuøng V. +Truy suaát theo Double word: Cuù phaùp: Teân vuøng nhôù (+) D (+) ñòa chæ byte cao. Ví duï: VD150 : chæ double word goàm 4 byte: 150, 151, 152, 153. Vuøng ñoái töôïng: Ñöôïc phaân chia nhö sau: -Timer: töø T0 ñeán T127. -Boä ñeám: töø C0 ñeán C127. -Boä ñeäm coång vaøo töông töï: töø AW0 ñeán AW30. -Boä ñeäm coång ra töông töï: töø AQW0 ñeán AQW30. -Thanh ghi Acumulator: töø AC0 ñeán AC3, trong ñoù thanh ghi AC) khoâng coù khaû naêng laøm con troû. -Boä ñeám toác ñoä : töø HSC0 ñeán HSC2 Caùch thöïc hieän moät chöông trình: PLC laøm vieäc theo nguyeân taéc thöïc hieän caùc voøng laëp. Moãi voøng laëp ñöôïc goïi laø moät voøng queùt. Moãi voøng queùt hoaøn chænh goàm caùc böôùc nhö sau: 1. Nhaäp döõ lieäu töø ngoaïi vi vaøo boä ñeäm aûo. 2. Thöïc hieän chöông trình. 3. Truyeàn thoâng vaø töï kieåm tra loãi. 4. Chuyeån döõ lieäu töø boä ñeäm aûo ra ngoaïi vi. Böôùc 1: Nhaäp döõ lieäu töø thieát bò ngoaïi vi vaøo boä ñeäm. Böôùc 2: Thöïc hieän chöông trình. Böôùc 3: Truyeàn thoâng vaø töï kieåm tra loãi. Böôùc 4: Chuyeån döõ lieäu töø boä ñeäm aûo ra ngoaøi. Caáu truùc moät chöông trình: _ Moät chöông trình ñieàu khieån coù theå ñöôïc vieát treân phaàn meàm STEP7-MICRO/Dos hay STEP7-MICRO/Win. _ Coù theå naïp chöông trình vaøo cho CPU nhôø maùy tính caù nhaân hoaëc thieát bò laäp trình baèng tay PG702. _ Moät chöông trình cuûa S7200 goàm caùc phaàn sau: Chöông trình chính ñöôïc keát thuùc baèng leänh MEND. Caùc chöông trình con vaø chöông trình xöû lyù ngaét phaûi ñöôïc vieát sau leänh MEND. Moät chöông trình con ñöôïc baét ñaàu baèng leänh SBR vaø keát thuùc baèng leänh RET. Moät chöông trình xöû lyù ngaét ñöôïc baét ñaàu baèng leänh INT vaø keát thuùc baèng leänh RETI. Caùc cheá ñoä laøm vieäc: STOP/TERN/RUN: Ta choïn cheá ñoä laøm vieäc cuûa PLC baèng caùch taùc ñoäng vaøo coâng taéc ba vò trí Stop/Tern/Run. Khi naïp chöông trình vaøo PLC phaûi ñeå coâng taéc ôû vò trí Stop. Soaïn thaûo moät chöông trình trong S7-200: _ Daïng LADer _ Daïng STatement List Qui trình thieát keá heä ñieàu khieån duøng PLC: Ñeå thieát keá moät heä ñieàu khieån duøng PLC ta thöïc hieän caùc böôùc sau: Xaùc ñònh yeâu caàu ñieàu khieån: Naém roõ caáu taïo vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa thieát bò, yeâu caàu ñieàu khieån laø gì. Veõ löu ñoà: Böôùc veõ löu ñoà giuùp ta coù theå nhìn moät caùch toång quan veà yeâu caàu ñieàu khieån vaø keát noái giöõa heä thoáng vôùi thieát bò. Xaùc ñònh I/O: Ngoõ vaøo thöôøng laø caùc tieáp ñieåm, rôle, … Ngoõ ra thöôøng laø caùc cuoän daây, motor, contactor… Vieát chöông trình: Khi xaây döïng löu ñoà ñuùng,ta seõ chuyeån ñöôïc sang sô ñoà LAD moät caùch deã daøng. Naïp chöông trình vaøo PLC: Ñeå moâ phoûng chöông trình, caàn thieát phaûi naïp vaøo PLC. Kieåm tra: Trong quaù trính moâ phoûng, neáu phaùt hieän sai soùt, loãi, ta seõ thoaùt ra ngoaøi ñeå söûa laïi chöông trình. Neáu chöông trình chaïy toát, ta keát noái PLC vôùi caùc thieát bò. Keát thuùc: Keát noái PLC vôùi caùc thieát bò vaø chaám döùt. Taäp leänh S7-200: Taäp leänh trong S7-200 ñöôïc bieåu dieãn döôùi hai daïng: LAD vaø STL: _ LAD – Ladder logic – Goïi laø phöông phaùp hình thang: laø moät ngoân ngöõ vieát döôùi daïng ñoà hoïa, deã quan saùt, deã kieåm tra. _ STL – Statement list – Phöông phaùp lieät keâ: Ngoân ngöõ theå hieän döôùi daïng nhöõng caâu leänh. Phaàn lôùn nhöõng caâu leänh döôùi daïng LAD ñeàu coù theå chuyeån sang STL vaø ngöôïc laïi. Caùc leänh xuaát/nhaäp: Leänh nhaäp: Naïp giaù trò logic cuûa tieáp ñieåm vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. DAÏNG LAD MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG n n n n Tieáp ñieåm thöôøng môû – seõ ñöôïc ñoùng khi n=1 n (bit): I, Q, M, SM, T, C, V. Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng – seõ ñöôïc môû khi n=1 Tieáp dieåm thöôøng môû – seõ ñöôïc ñoùng töùc thôøi khi n=1 n(bit): I Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng – seõ ñöôïc môû khi n=1. DAÏNG STL MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG LD n Naïp giaù trò logic cuûa n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. n(bit): I, Q, M, SM, T, C, V. LDN n Naïp giaù trò nghòch ñaûo cuûa n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. LDI n Naïp töùc thôøi giaù trò logic cuûa n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. n(bit): I. LDNI Naïp töùc thôøi giaù trò nghòch ñaûo cuûa n vaøo bit daàu tieân trong ngaên xeáp. Leänh xuaát: Sao cheùp noäi dung cuûa bit ñaàuø tieân trong ngaên xeáp vaøo bit ñöôïc chæ ñònh trong leänh. Noäi dung cuûa ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi. LAD MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG Cuoän daây ñaàu ra ôû traïng thaùi kích thích khi coù doøng ñieàu khieån ñi qua. n(bit): I, Q, M, SM, T, C, V,. Cuoän daây ñaàu ra ñöôïc kích thích töùc thôøi khi coù doøng ñieàu khieån ñi qua . n(bit): Q. STL MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG = n Leänh =sao cheùp giaù trò cuûa ñænh ngaên xeáp tôùi tieáp ñieåm n ñöôïc chæ daãn trong leänh. n(bit): I, Q, M, SM, T, C, V. = I n Leänh =I sao cheùp töùc thôøi giaù trò cuaû ñænh ngaên xeáp tôùi tieáp ñieåm n ñöôïc chæ daãn trong leänh. n(bit): Q. Caùc leänh ghi – xoùa giaù trò cho tieáp ñieåm: Caùc leänh naøy duøng ñeå ghi xoùa caùc ñieåm giaùn ñoaïn ñaõ ñöôïc thieát keá. LAD MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG n S bit Ñoùng moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø S-bit. S-bit: I, Q, M, SM, T, C, V. n(Byte): IB, QB, MB, SMB, VB, AC, Haèng soá, *VD, *AC. n S bit Ngaét moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø S-bit. Neáu S-bit laïi chæ vaøo Timer hoaëc Counter thì leänh seõ xoùa bit ñaàu ra cuûa timer hoaëc couter ñoù. n S bit n S bit Ñoùng töùc thôøi moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø S-bit. S-bit: Q (bit) n: IB, `QB, MB, SMB, VB, AC, Haèng soá, *VD, *AC. Ngaét töùc thôøi moät maûng goàm caùc tieáp ñieåm keå töø ñòa chæ S-BIT. STL MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG S S_BIT n Ghi giaù trò logic vaùo moät maûng goàm n bit keå töø ñiaï chi S_BIT. S_BIT: I, Q, M, SM, T, C, V. (Bit). n: IB, QB, MB, SMB, VB, AC, Haèng soá, *VD, *AC. (Byte). R R_BIT n Xoaù moät maûng goàm n bit keå töø ñiaï chæ S_BIT. Neáu S_BIT laïi chæ vaøo Timer hoaêc Counter thì leänh seõ xoùa bit ñaàu ra cuûa Timer hoaëc counter ñoù. SI S_BIT n Ghi töùc thôøi gaù trò logic 1 vaøo moät maûng goàm n bit keå töø ñòa chæ S_BIT. S_BIT: Q. (Bit) n: IB, QB, MB, SMB, VB, AC, Haèng soá, *vd, *AC. (Byte). RI S_BIT n Xoùa töùc thôøi moät maûng goàm n bit keå töø ñòa chæ S_BIT Caùc leänh logic: Caùc leänh naøy cho pheùp taïo laäp ñöôïc caùc maïch logic. Daïng LAD: Trong LAD, caùc leänh naøy ñöôïc bieåu dieãn thoâng qua caùch maéc maïch noái tieáp (Logic AND) hay song song (Logic OR) caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng hay thöôøng hôû. Daïng STL: LEÄNH MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG O n A n Leänh thöïc hieän toaùn töû AND va OR giöõa caùc giaù trò logic cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù trò bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo bit ñaàu trong ngaên xeáp. n: I, Q, M, SM, T, C, V. (Bit). AN n ON n Leänh thöïc hieän toaùn töû AND vaø OR giöõa caùc giaù trò nghòch ñaûo cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù trò bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo bit ñaàu trong ngaên xeáp. AI n OI n Leänh thöïc hieän töùc thôøi toaùn töû AND va OR giöõa giaù trò logic cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù trò bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo bit ñaàu trong ngaên xeáp. n: I . (Bit). ANI n ONI n Leänh thöïc hieän töùc thôøi toaùn töû AND vaø OR giuõa giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù trò bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo bit ñaàu cuûa ngaên xeáp. Ngoaøi ra coøn coù caùc leänh ñaêc bieät duøng cho ngaên xeáp: LEÄNH MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG ALD Leänh toå hôïp giaù trò cuûa bit ñaàu tieân vaø thöù hai trong ngaên xeáp baèng pheùp logic AND. Keát quaû ghi laïi trong bit ñaàu cuûa ngaên xeáp. Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân 1 bit. Khoâng coù. OLD Leänh toå hôïp giaù trò bit ñaàu tieân vaøo bit thöù hai trong ngaên xeáp baèng pheùp logic OR. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo bit ñaàu trong ngaên xeùp. Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân 1 bit. LSP Leänh Push sao chuïp giaù trò bit ñaàu tieân vaøo bit thöù hai trong ngaên xeáp. Giaù trò coøn laïi bò ñaåy xuoáng 1 bit. Bit cuoái cuøng bò ñaåy ra ngoaøi. LRD Leänh sao cheùp giaù tròcuûa bit thöù hai vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp . Caùc giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp giöõ nguyeân vò trí. LPP Leänh keùo ngaên xeáp leân 1 bit. Giaù trò cuûa bit sau ñöôïc keùo leân bit tröôùc. Caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät: LAD STL MOÂ TAÛ NOT Phuû ñònh EU Taùc ñoäng söôøn leân EO Taùc ñoäng söôøn xuoáng Caùc leänh so saùnh: LAD MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG n1 n2 X Tieáp ñieåm ñoùng khi n1= n2. X: B = byte I = integer D = double integer R = real n1, n2: VB, IB, QB, MB, SMB, AC, Const, *VD, AC. X n1 n2 Tieáp ñieåm ñoùng khi n1 lôùn hôn hoaëc baèng n2. X: B = byte I = integer D = double integer R = real n1, n2: VW, T, C, IW, QW, MW, SMW, AC, const, AIW*VD,*AC. X n1 n2 Tieáp ñieåm ñoùng khi n1 nhoû hôn hoaëc baèng n2 X: B = byte I = integer D = double integer R = real n1,n2: VD, ID, QD, MD, SMD, AC, HC.const, *VD, *AC. STL MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG LDB= n1 n2 AB= n1 n2 OB= n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load, AND hoaëc OR giöõa giaù trò 1 vôùi noäi dung cuûa ñænh ngaên xeáp khi n1 = n2 n1, n2: VB, IB, QB, MB, SMB, AC, CONST, *VD, *AC. (byte) LDB>= n1 n2 AB>= n1 n2 OB>= n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load, AND, Or giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung cuûa ñænh ngaên xeáp khi n1 = n2 LDB<= n1 n2 AB<= n1 n2 OB<= n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load, AND, OR giöõa giaù trò logic 1 vôùi noäi dung cuûa ñænh ngaên xeáp khi n1 nhoû hôn hoaêc baèng n2. LDW= n1 n2 AW= n1 n2 OW= n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load, AND, OR giöõ giaù trò logic 1 vôùi noäi dung cuûa ñænh ngaên xeáp khi n1 = n2 n1, n2 :VW, T, C, TW, QW, MW, SMW, AC, CONST, *VD LDW>= n1 n2 AW>= n1 n2 OW>= n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load, ANDm OR giöõa giaù trò logic 1 vaø noäi dung cuûa ñænh ngaên xeáp khi n1 lôùn hôn hoaëc baèng n2. LDW<= n1 n2 AW<= n1 n2 OW<= n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic LOAD , AND, OR giöõa giaù trò Logic 1 vaø noäi dung cuûa ñænh ngaên xeáp khi n1 nhoû hôn hoaëc baèng n2. LDD= n1 n2 AD= n1 n2 OD= n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic LOAD, AND, OR giöõa giaù trò logic 1 vaø noäi dung cuû ñænh ngaên xeáp khi n1 = n2 n1, n2: VD, ID, QD, MD, SMD, AC, HC, CONST, *VD, *AC. (Töø keùp). LDD>= n1 n2 AD>= n1 n2 OD>= n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic LOAD, AND, OR giöõa giaù trò logic 1 vaø noäi dung cuûa ñænh ngaên xeáp khi n1 lôùn hôn hoaëc baèng n2 LDD<= n1 n2 AD<= n1 n2 OD<= n1 n2 Leänh thöïc hieän pheùp tính logic Load, And, OR giöõa giaù trò logic 1 vaø noäi dung cuûa ñænh ngaên xeáp khi n1 nhoû hôn hoaëc baèng n2. Leänh nhaûy vaø goïi chöông trình con: LAD STL MOÂ TAÛ n n JMP Kn Leänh nhaûy thöïc hieän vieäc chuyeån ñieàu khieån ñeán nhaõn n trong moät chöông trình. n: töø 0 ñeán 255 LBL Kn Leänh khai baùo nhaõn n trong moät chöông trình. n CALL Kn Leänh goïi chöông trình con, thöïc hieän vieäc chuyeån ñieàu khieån ñeán chöông trình con coù nhaõn laø n. n SBR Kn Leänh gaùn nhaõn cho moät chuông trình con. RET Leänh trôû veà chöông trình chính khoâng ñieàu kieän. Khoâng coù Caùc leänh can thieäp vaøo thôøi gian voøng queùt: LAD STL MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG END Leänh keát thuùc chöông trình chính hieän haønh coù ñieàu kieän. Khoâng coù n STOP Keát thuùc chöông trình hieän haønh vaø chuyeån sang cheá ñoä Stop. NOP n Leänh roãng, khoâng coù hieäu löïc trong chöông trình hieän haønh. n: töø 0 ñeán 255 Caùc leänh ñieàu khieån Timer: LAD MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG Txx Khai baùo timer xx kieåu TON deå taïo thôøi gian treã tính töø khi bit ñaàu trong ngaên xeáp coù giaù trò logic 1. Neáu giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaêc baèng giaù trò ñaët tröôùc n thì T-bit coù giaù trò logic =1. Coù theå reset timer baèng leänh Reset hoaëc baèng giaù trò ogic 0 ôû ñaàu vaøo. CPU 212 – 214 CPU 214 1ms T32 T96 10ms T33 ñeán T36 T97 ñeán T100 100ms T37 ñeán T63 T101 ñeán T127 Txx: CPU 212 32 – 63 CPU 214 32 – 63 96 – 27 PT: VW, T, C, IW, QW, MW, SMW, AC, IAW, VD, *AC, CONST. Txx Khai baùo Timer xx kieåu TONR. Chæ coù theå reset timer kieåu TONR baèng leänh R. CPU 212-214 CPU 214 1ms T0 T64 10ms T1 ñeán T4 T65 ñeán T68 100ms T5 ñeán T31 T69 ñeán T95 Txx: 0 – 31 64 - 95. PT: VW. T, C, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW, VD, *AC, CONST. Caùc leänh ñieàu khieån Counter: Duøng ñeå ñeám söôøn xung : LAD STL MOÂ TAÛ TOAÙN HAÏNG Cxx CTU Cxx n Khai baùo boä ñeám leân theo söôøn leân. Khi giaù trò töùc thôøi C-word >= giaù trò ñaët tröôùc n, C-bit coù giaù trò logic =1. Boä ñeám seõ ngöøng khi : C-word = 32767. Cxx: Töø 0 – 47 vaø 80 – 127 n:VW, T, C, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW, CONST, *VD, *AC. (Word). Cxx CTUD Cxx n Khai baùo boä ñeám leân xuoáng, khi giaù trò C-word >= n thì C-bit coù giaù trò baèng 1. C-wordmax = 32767 C-wordmin = - 32768 CTUD reset khi bit ñaàu cuûa ngaên xeáp coù giaù trò logic =1. Cxx: 48 – 79 (word) n: VW, T, C, IW, MW, SMW, QW, AC, AIW, CONST, *VD, *AC. CHÖÔNG IV CAÙC BAØI THÖÏC TAÄP ÑIEÄN KHÍ NEÙN ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG PLC Baøi soá 1 Ñieàu khieån xilanh taùc duïng ñôn Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa xylanh taùc duïng ñôn. Duïng cuï thöïc taäp: Boä thí nghieäm khí neùn. Boä thí nghieäm PLC. Moät nuùt nhaán thöôøng môû. Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loø xo. Moät xilanh taùc duïng ñôn. Moät van tieát löu moät chieàu. Yeâu caàu cuûa ñieàu khieån: Khi taùc duïng vaøo nuùt nhaán thì xylanh seõ ñi ra, khi thaû nuùt nhaán ra xylanh seõ trôû veà vò trí ban ñaàu. Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän ñieàu khieån: Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän khí neùn ñaõ thieát keá: Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: Khi nhaán nuùt PB1 xilanh coù chuyeån ñoäng duoãi ra khoâng? Taïi sao. Anh chò hieåu nhö theá naøo veà söï hoaït ñoäng cuûa xilanh taùc duïng ñôn? Khi thaû nuùt nhaán PB1 thì ñieàu gì seõ xaûy ra? Baøi soá 2 Ñieàu khieån xilanh taùc duïng keùp Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van 5/2. Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa xylanh taùc duïng keùp. Duïng cuï thöïc taäp: Boä thí nghieäm khí neùn. Boä thí nghieäm PLC. Moät nuùt nhaán thöôøng môû Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loø xo. Moät xilanh taùc duïng keùp. Yeâu caàu cuûa ñieàu khieån: Khi nhaán vaøo nuùt nhaán, xilanh taùc duïng keùp di chuyeån ñi ra. Khi nhaû nuùt nhaán, xilanh giöõ nguyeân vò trí. Khi nhaán nuùt Stop xilanh thuït luøi veà vò trí ban ñaàu. Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän ñieàu khieån: Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng: Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän khí neùn ñaõ thieát keá: Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: Heä thoáng hoaït ñoäng coù ñuùng vôùi yeâu caàu ñeà ra khoâng? Caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa xilanh taùc duïng keùp. Khi nhaán nuùt PB2 maïch hoaït ñoäng nhö theá naøo? Nhaán nuùt PB1 xilanh coù duoãi ra khoâng ? Taïi sao? Baøi soá 3 Ñieàu khieån xilanh söû duïng van logic “OR” Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van logic “OR”. Xy lanh ñöôïc ñieàu khieån ôû hai ñieåm khaùc nhau. Duïng cuï thöïc taäp: Boä thí nghieäm khí neùn. Boä thí nghieäm PLC. Hai nuùt nhaán ñoùng môû. Moät xilanh taùc duïng ñôn. Moät van logic OR. Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loø xo Yeâu caàu cuûa ñieàu khieån: Ôû hai nôi khaùc nhau chuùng ta coù theå ñieàu khieån chuyeån ñoäng cuûa xilanh. Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän ñieàu khieån: Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän khí neùn ñaõ thieát keá: Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: Baïn hieåu nhö theá naøo veà caùch hoaït ñoäng cuûa van logic “OR”? Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maïch sau ñaây vaø so saùnh giöõa ñieàu khieån baèng khí neùn vaø ñieàu khieån baèng PLC trong tröôøng hôïp naøy? Khi nhaán cuøng luùc hai nuùt nhaán PB1, PB2 thì coù aùp suaát ôû ngoõ ra khoâng? Baøi soá 4 Ñieàu khieån xilanh söû duïng van logic “AND” Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van logic “AND”. Chæ ñieàu khieån ñöôïc xilanh khi taùc ñoäng cuøng luùc hai nuùt nhaán. Duïng cuï thöïc taäp: Hai nuùt nhaán thöôøng môû. Moät xilanh taùc duïng keùp. Moät van logic “AND”. Yeâu caàu cuûa ñieàu khieån: Nhaán cuøng luùc hai nuùt nhaán thì xilanh duoãi ra. Nhaán moät nuùt nhaán thì xilanh khoâng hoaït ñoäng. Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän ñieàu khieån: Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: Vieát chöông trình PLC döïa treân maïch ñieän khí neùn ñaõ thieát keá: Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: Anh (chò ) hieåu nhö theá naøo veà hoaït ñoäng cuûa van logic “AND” Khi nhaán moät nuùt nhaán PB2 hoaëc PB1 thì xilanh coù chuyeån ñoäng duoãi ra khoâng? Trong tröôøng hôïp naøy maïch seõ hoaït ñoäng nhö theá naøo? Baøi soá 5 Ñieàu chænh toác ñoä cho xi lanh taùc duïng keùp söû duïng van tieát löu moät chieàu Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van tieát löu moät chieàu. Ñieàu chænh toác ñoä xilanh ñoái vôùi chuyeån ñoäng duoãi ra, thuït luøi Duïng cuï thöïc taäp: Boä thí nghieäm khí neùn. Boä thí nghieäm PLC. Moät nuùt nhaán thöôøng môû. Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loøxo. Moät xilanh taùc duïng ñoâi. Hai van tieát löu moät chieàu. · · A B Yeâu caàu cuûa ñieàu khieån: Khi taùc duïng vaøo nuùt nhaán , xilanh seõ chuyeån ñoäng duoãi ra Chuù yù ñeán toác ñoä duoãi ra cuûa xilanh. Khi nhaû nuùt nhaán , xilanh seõ chuyeån ñoäng thuït luøi. Chuù yù ñeán toác ñoä thuït luøi cuûa xilanh. Ñieàu chænh löu löôïng khí neùn ôû van tieát löu . Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän ñieàu khieån: Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng: Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá: Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: Qua baøi thöïc taäp naøy Anh(chò) hoïc taäp ñöôïc nhöõng ñieàu gì? Taïi sao chuùng ta ñieàu khieån ñöôïc toác ñoä duoãi ra cuûa xilanh? Taïi sao chuùng ta ñieàu khieån ñöôïc toác ñoä thuït luøi cuûa xilanh? Neáu maïch coù daïng: maïch seõ hoaït ñoäng nhö theá naøo? Van tieát löu naøo seõ ñieàu khieån toác ñoä duoãi ra cuûa xilanh? Baøi soá 6 Taêng toác ñoä cuûa xilanh baèng caùch duøng van xaû khí nhanh Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van xaû khí nhanh. Taêng toác ñoä chuyeån ñoäng thuït luøi cuûa xilanh taùc duïng ñôn. Taêng toác ñoä chuyeån ñoäng duoãi ra cuûa xilanh taùc duïng keùp. Duïng cuï thöïc taäp: Boä thí nghieäm khí neùn. Boä thí nghieäm PLC. Moät nuùt nhaán thöôøng môû. Moät xilanh taùc duïng keùp. Moät xilanh taùc duïng ñôn. Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loøxo. P A R · · Moät van xaû khí nhanh. Yeâu caàu ñieàu khieån: Ñoái vôùi xilanh taùc duïng keùp, khi nhaán nuùt xilanh seõ duoãi ra nhanh hôn so vôùi tröôøng hôïp khoâng söû duïng van xaû khí nhanh. Ñoái vôùi xilanh taùc duïng ñôn, khi nhaû nuùt xilanh seõ thuït vaøo nhanh hôn so vôùi tröôøng hôïp khoâng söû duïng van xaû khí nhanh. Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn: Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng keùp: Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng ñôn: Veõ maïch ñieän ñieàu khieån: Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng keùp: Tröôøng hôïp ñieàu khieån xilanh taùc duïng ñôn: Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá: Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: Anh(chò) haõy cho bieát nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van xaû khí nhanh. Taùc duïng cuûa van xaû khí nhanh khi söû duïng xilanh taùc duïng keùp? Taùc duïng cuûa van xaû khí nhanh khi söû duïng xilanh taùc duïng ñôn? Baøi soá 7 Giaûm toác ñoä cho xilanh khí neùn Muïc ñích yeâu caàu: Nhieàu maùy coâng cuï coù xilanh ñaåy ra ñeå gia coâng chi tieát vôùi vaän toác cao. Tuy nhieân khi chuyeån ñoäng noù seõ va chaïm vaøo chi tieát gia coâng cuõng nhö va chaïm chính noù. Söï va chaïm naøy coù theå gaây ra hö hoûng ñeán chi tieát gia coâng, ñeå giaûm toái thieåu ñieàu naøy chuùng ta phaûi giaûm toác cho thanh truyeàn xilanh tröôùc khi noù tieáp xuùc vôùi chi tieát gia coâng. Duïng cuï thöïc taäp: Boä thí nghieäm khí neùn. Moät nuùt nhaán thöôøng môû. Hai coâng taéc giôùi haïn. Thöôøng môû Thöôøng ñoùng Moät coâng taéc tieáp xuùc baèng töø tính Moät xilanh taùc duïng keùp. Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loøxo. Moät van ñieän töø 5/3 ñoùng vò trí giöõa. Moät van 5/2 ñieàu khieån baèng khí neùn. Hai rôle ñieän töø. Moät van tieát löu moät chieàu. Moät van moät chieàu khoâng coù loø xo. Boä thí nghieäm PLC. Yeâu caàu ñieàu khieån: Nhaán nuùt start xilanh chaïy ra, cuoái haønh trình duoãi ra coâng taéc töø taùc ñoäng xilanh quay veà chaïm coâng taéc haønh trình xilanh ngöøng hoaït ñoäng. Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän ñieàu khieån: Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá: Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: Khi naøo thì coâng taéc LS1 taùc ñoäng? Khi naøo coâng taéc LS2 taùc ñoäng? Thanh truyeàn cuûa xilanh coù ñöôïc giaûm toác khi coâng taéc PX1 ñöôïc taùc ñoäng? Taïi sao? Taïi sao xilanh thuït luøi vôùi toác ñoä cao? Baøi soá 8 Giaûm toác cho motor khí neùn Muïc ñích yeâu caàu: Ñeå ñieàu khieån motor khí neùn chuùng ta thöôøng söû duïng van tieát löu ñeå ñieàu chænh löu löôïng khí qua motor. Ñieàu khieån motor theo moät höôùng nhaát ñònh, höôùng doøng chaûy seõ laøm thay ñoåi vaän toác cuûa motor. Duïng cuï thöïc taäp: Boä thí nghieäm khí neùn. Hai nuùt nhaán thöôøng môû. Hai nuùt nhaán thöôøng ñoùng. Moät van ñieän töø 5/3 ñoùng vò trí giöõa. Hai rôle ñieän töø. Moät van tieát löu moät chieàu. Moät van moät chieàu khoâng coù loø xo. Boä thí nghieäm PLC. Yeâu caàu ñieàu khieån: Nhaán PB1 motor quay. Nhaán PB3 motor döøng. Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän ñieàu khieån: Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá: Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: Motor khí neùn trong tröôøng hôïp naøy hoaït ñoäng moät chieàu phaûi khoâng ? giaûi thích? Nuùt nhaán PB4 coù nhieäm vuï gì? Khi maïch ñang hoaït ñoäng nhaán nuùt nhaán PB2 maïch seõ nhö theá naøo? Baøi soá 9 Ñieàu khieån phuï thuoäc vaøo thôøi gian Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van delay thôøi gian khí neùn. Öùng duïng chuùng vaøo PLC. Duïng cuï thöïc taäp: Boä thí nghieäm khí neùn. Boä thí nghieäm PLC. 1 nuùt nhaán thöôøng môû. Moät xilanh taùc duïng keùp. 2 coâng taéc giôùi haïn. Hai reley ñieàu khieån. Moät van 5/3 ñoùng vò trí giöõa Yeâu caàu ñieàu khieån: Nhaán nuùt PB1 xilanh duoãi ra. Sau moät thôøi gian chænh ñònh xilanh seõ töï ñoäng thuït luøi. Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän ñieàu khieån: Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá: Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: Taùc duïng cuûa relay thôøi gian? Khi nhaán nuùt PB1 maïch seõ hoaït ñoäng nhö theá naøo? Coâng taéc haønh trình LS2 coù taùc duïng gì? Baøi soá 10 Ñieàu khieån heä thoáng nhaân aùp suaát Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa coâng taéc aùp suaát. Söû duïng van ñònh höôùng ñeå choïn löïa giöõa hai aùp suaát caàn thieát ñeå hoaït ñoäng. Duïng cuï thöïc taäp: Boä thí nghieäm khí neùn. Hai nuùt nhaán thöôøng môû. Moät nuùt nhaán thöôøng ñoùng. Moät coâng taéc aùp suaát. Moät xilanh taùc duïng keùp. Moät van ñieän töø 5/2 phuïc hoài baèng loøxo. Moät van ñieän töø 5/3 ñoùng vò trí giöõa. Moät van 5/2 ñieàu khieån baèng khí neùn. Moät ñoàng hoà ño aùp suaát. Hai van 3/2 phuïc hoài baèng loø xo Hai van moät chieàu khoâng coù loø xo. Boä thí nghieäm PLC. Yeâu caàu ñieàu khieån: Cho maïch hoaït ñoäng ôû caùc caáp aùp suaát: 400kPa(60psi), 300kPa(40psi). ño löïc taùc ñoäng bôûi xilanh. Taêng aùp suaát heä thoáng leân töø töø cho ñeán khi khí ôû van DV4 thoaùt ra. Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn. Veõ maïch ñieän khí neùn. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch. Vieát chöông trình PLC keát hôïp ñieàu khieån ñieän khí neùn. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. Tieán trình thöïc hieän: Treân boä phaän kieåm tra aùp suaát chuùng ta ñieàu chænh sao cho ñoàng hoà ño aùp suaát chuaån chæ ôû möùc 400kPa(60psi). Aán nuùt PB1 vaø ñieàu chænh aùp suaát qua PR2 sao cho ñoàng hoà ño aùp suaát PG2 ôû möùc 300kPa(40psi). Aán nuùt ñieàu khieån van DV2. Ghi laïi löïc ño ñöôïc. Aán nuùt reset, sau ñoù nhaán nuùt PB2. maïch laøm vieäc taïi aùp suaát 400kPa(60psi). Ghi laïi löïc ño ñöôïc. Treân boä phaän kieåm tra aùp suaát chuùng ta taêng aùp suaát heä thoáng töø töø cho ñeán khi khí ôû van DV4 thoaùt ra. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: So saùnh löïc ño ñöôïc khi ta nhaán nuùt PB1 vôùi aùp suaát 300kPa, vaø khi ta nhaán nuùt PB2 vôùi aùp suaát 400kPa. Taïi sao khi taêng aùp suaát treân van kieåm tra aùp suaát ñeán moät möùc naøo ñoù seõ laøm cho van DV4 taùc ñoäng. Hai van kieåm tra CV1, CV2 coù nhieäm vuï gì? Traû lôøi moät soá caâu hoûi BAØI SOÁ 1: Maïch khí neùn: Maïch ñieän khí neùn: Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC I0.0 : nuùt nhaán thöôøng môû (PB1) Q0.0: ngoõ ra ñieàu khieån DV1-SOL-A vaø ñeøn L1 Khi nhaán nuùt PB1 xi lanh seõ chuyeån ñoäng duoãi ra. Luùc ñoù coù doøng ñieän chaïy qua SOL-A laøm van taùc ñoäng, doøng khí qua van leân xilanh laøm xilanh duoãi ra. Xilanh taùc duïng ñôn hoaït ñoäng theo nguyeân taéc khoâng khí ñöôïc neùn vaøo noøng xilanh laøm cho thanh piston duoãi ra. Khi khoâng khí neùn trong xilanh ñöôïc xaû ra ngoaøi caùc loø xo seõ ñaåy piston trôû veà vò trí ban ñaàu. Khi thaû nuùt PB1 ra khoâng coù doøng ñieän qua SOL-A nöõa, luùc ñoù van DV1 seõ trôû veà vò trí ban ñaàu( xaû khí ra ngoaøi) xilanh seõ chuyeån ñoäng thuït luøi nhôø loø xo. BAØI SOÁ2: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän khí neùn: Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC: I0.0 (PB1): nuùt nhaán thöôøng ñoùng. I0.1 (PB2): nuùt nhaán thöôøng môû. Q0.0 (CR1): ngoõ ra ñieàu khieån van DV1, ñeøn L1 Neáu khí neùn ñaët vaøo moät ñaàu cuûa xilanh thì piston seõ duoãi ra. Neáu doøng khí naøy bò ngaét vaø cung caáp doøng khí neùn vaøo ñaàu ngöôïc laïi thì piston seõ thuït luøi. Khi nhaán PB2, CR1 coù ñieän tieáp ñieåm thöôøng môû CR1-A ñoùng laïi duy trì cho CR1. Ñoàng thôøi cung caáp cho SOL-A cuûa van DV1 taùc ñoäng. Nhaán nuùt PB2 xilanh khoâng duoãi ra vì khoâng coù doøng ñieän taùc ñoäng vaøo SOL-A cuûa van DV1. BAØI SOÁ 3: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän khí neùn. Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC I0.0(PB1): nuùt nhaán thöôøng môû duøng cho van DV1. I0.1(PB2): nuùt nhaán thöôøng môû duøng cho van DV1. Q0.0 : ngoõ ra ñieàu khieån DV1- SOL-A. BAØI SOÁ 4: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän khí neùn: Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC: 3. Neáu maéc hai van 3/2 noái tieáp nhau thì xilanh chæ duoãi ra khi ta taùc taùc ñoäng vaøo van DV1 vaø van DV2 . BAØI SOÁ 5: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän khí neùn: Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC 4. Neáu ta maéc hai van tieát löu ngöôïc nhau thì cuõng ñieàu khieån ñöôïc toác ñoä duoãi ra hay thuït vaøo cuûa xilanh. Trong tröôøng hôïp naøy thì van tieát löu FCV1 seõ ñieàu khieån toác ñoä duoãi ra cuûa xilanh. BAØI SOÁ 6: Veõ maïch khí neùn: Tröôøng hôïp xilanh taùc duïng keùp. Tröôøng hôïp xialnh taùc duïng ñôn Veõ maïch ñieän khí neùn: Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC: I0.0(PB1) : taét heä thoáng. I0.1(PB2) : cho heä thoáng hoaït ñoäng . Q0.0(CR1) : ngoõ ra ñieàu khieån SOL-A, L1. Baøi soá 7: Veõ maïch khí neùn: Veõ maïch ñieän khí neùn: Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC: I0.0 (LS1, LS2): coâng taéc haønh trình thöôøng môû. I0.1(PB1): nuùt nhaán khôûi ñoäng. I0.2(PX1): coâng taéc tieáp xuùc töø. Q0.0: ngoõ ra ñieàu khieån DV1-SOL-A. Q0.1: ngoõ ra ñieàu khieån DV2-SOL-A. Q0.2: ngoõ ra ñieàu khieån DV2-SOL-B. 2. Khi coâng taéc PX1 ñöôïc taùc ñoäng xilanh seõ giaûm vaän toác xuoáng chaäm chaäm. Luùc ñoù aùp löïc khí ôû ngoõ ra taïi rod end cuûa xilanh ñöôïc haïn cheá bôûi van FCV1 vaø laøm vaän toác ñaåy ra giaûm ñi. 3. Xilanh thuït luøi vôùi toác ñoä cao do doøng khí ñi van kieåm tra cuûa FCV1. BAØI SOÁ 8: Veõ maïch khí neùn. Veõ maïch ñieän khí neùn. Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC. I0.0(PB1): nuùt khôûi ñoäng I0.1(PB2): nuùt döøng I0.2( PB3): nuùt thaéng I0.3(PB4): nuùt ñaët laïi chu kyø hoaït ñoäng. 3. Khi maïch ñang hoaït ñoäng ta nhaán nuùt nhaán PB2, cuoän CR1 maát naêng löôïng vaø loõi van DV1 trôû veà vò trí trung taâm. Laøm cho motor ngöøng quay. BAØI SOÁ 9: Veõ maïch khí neùn. Veõ maïch ñieän khí neùn. Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC. 3. Coâng taéc haønh trình LS2 coù taùc duïng kích hoaït cho reley thôøi gian hoaït ñoäng. BAØI SOÁ 10: Veõ maïch khí neùn. Veõ maïch ñieän khí neùn. Vieát chöông trình ñieàu khieån baèng PLC. I0.0: reset caùc ngoõ ra ñieàu khieån van. I0.2: hoaït ñoäng ôû aùp suaát 300kPa. I0.3: hoaït ñoäng ôû aùp suaát 400kPa. I0.4(PS1): coâng taéc aùp suaát. 2. Khi ta taêng aùp suaát treân van kieåm tra aùp suaát ñeán moät möùc lôùn hôn aùp suaát taùc ñoäng treân coâng taéc aùp suaát thì tieáp ñieåm thöôøng môû cuûa coâng taéc aùp suaát seõ ñoùng laïi, cung caáp naêng löôïng cho DV4-SOL-A vaø khoâng khí ñöôïc thaõi ra ngoaøi. 3. Hai van CV1 vaø CV2 coù nhieäm vuï khoùa ñöôøng daãn khí ñi ngöôïc veà van DV1.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxXây dựng các bài thực tập Khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC.docx
Luận văn liên quan