Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm cho một sản phẩm mộc mỹ nghệ tại làng nghề sản xuất đồ gỗ

Đặt vấn đề Chất lượng sản phẩm luôn được coi là sự sống còn của bất cứ doanh nghiệp nào. Chất lượng sản phẩm quyết định sự phát triển hay suy vong của mỗi doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, đồ mộc đã được rất nhiều người quan tâm tới không những bởi giá trị văn hoá xã hội mà còn cả giá trị kinh tế mà nó đem lại cho đất nước. Đặc biệt là ngành mộc mỹ nghệ và xu hướng phát triển nó ngày càng được chú trọng. Sản phẩm mộc mỹ nghệ cao cấp ngày càng được nhiều người sử dụng trong và ngoài nước. Xu hướng sản xuất xuất khẩu ngày càng tăng. Điều đó chứng tỏ đồ mộc truyền thống của chúng ta không bị mai một mà còn có cơ hội phát triển mạnh. Thực tế cho thấy sản phẩm mộc truyền thống từ xưa cho đến nay thực sự là loại hình sản phẩm mộc được xã hội coi là đồ mộc cao cấp. Nó có khả năng mang lại một không gian nội thất sang trọng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Song ngành chế biến lâm sản, ngành mộc nói chung và các doanh nghiệp nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn về chất lượng đồ mộc truyền thống vì nó chưa có tính ổn định cao để có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Mặt khác, giá trị của đồ mộc cao cấp là hết sức to lớn, tính ổn định nghề nghiệp rất cao. Chính vì vậy chúng ta cần quan tâm đến sự phát triển loại hàng hoá này và cần có những nghiên cứu khoa học để hỗ trợ và phát triển hơn nữa. Khó khăn đó do nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do quan trọng đó là chất lượng sản phẩm chưa cao, khó có thể đáp ứng được những đòi hỏi cao của khách hàng, đặc biệt là khách hàng nước ngoài. Vì vậy tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, nguyên nhân trong quá trình sản xuất có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ đó làm cơ sở để xây dựng hồ sơ kỹ thuật và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm trong điều kiện thiết bị hiện có là việc làm cần thiết.

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2317 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm cho một sản phẩm mộc mỹ nghệ tại làng nghề sản xuất đồ gỗ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o¹ch xö lý kÞp thêi, chÝnh x¸c ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng s¶n phÈm. N¾m râ kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm lµ ®Ò cËp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nã ®¶m b¶o mét c¸ch ch¾c ch¾n r»ng s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt mét c¸ch æn ®Þnh, ®¹t chÊt l­îng quy ®Þnh. Hay nãi mét c¸ch kh¸c, viÖc kiÓm so¸t nµy sÏ ng¨n ngõa viÖc s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm khuyÕt tËt tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. 2.1.3.2. ý nghÜa vµ ph¹m vi Lµm tèt c«ng t¸c kiÓm so¸t chÊt l­îng sÏ ng¨n ngõa ®­îc viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm khuyÕt tËt, t¨ng uy tÝn th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp. C¸c kü thuËt kiÓm so¸t chÊt l­îng chØ ®­îc ¸p dông h¹n chÕ trong khu vùc s¶n xuÊt vµ kiÓm tra. Nªn nã kh«ng kiÓm so¸t ®­îc tr­íc vµ sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn,…) 2.2. C¸c b­íc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm méc ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm t¹i c«ng ty B«ng mai – b¾c ninh 2.2.1. Kh¶o s¸t thùc tÕ 2.2.1.1.Nguyªn liÖu nhËp vÒ - Lo¹i gç, sè l­îng, nguån gèc?. - KÝch th­íc (®­êng kÝnh, chiÒu dµi)?. - C¸c ®Æc tÝnh (®é Èm, cÊu t¹o, c¸c ®Æc tÝnh h×nh häc,…)?. - C¸c khuyÕt tËt (nøt, sè l­îng m¾t sèng m¾t chÕt,…)?. Ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, dÞch vô (gi¸ c¶, thêi gian giao hµng, ph­¬ng thøc tiÒn, dich vô sau b¸n hµng,…)?. 2.2.1.2. C¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty PhÇn nµy ta cÇn kh¶o s¸t c¸c yÕu tè sau: - C¸c lo¹i s¶n phÈm ?. - Tû lÖ chiÕm bao nhiªu % ?. - Quy c¸ch kÝch th­íc ?. - Mµu s¾c, v©n thí ?. - Lo¹i gç ?.. - Mét vµi ®Æc ®iÓm kh¸c (Ph¼ng nh½n, ®é bãng,…)?. 2.2.2. Lùa chän s¶n phÈm chÝnh S¶n phÈm chÝnh ta chän c¨n cø vµo: - ThÞ tr­êng bÒn v÷ng - Chñng lo¹i, sè l­îng. - Quy c¸ch kÝch th­íc s¶n phÈm. - Yªu cÇu chøc n¨ng. - Mµu s¾c, kiÓu d¸ng cña s¶n phÈm. Ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, dÞch vô ( gi¸ c¶, thêi gian giao hµng, ph­¬ng thøc tiÒn, dich vô sau b¸n hµng,…) - C¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm kh¸c. - TÊt c¶ c¸c yªu cÇu, tiªu chÝ cña s¶n phÈm ®­a ra kiÓm so¸t chØ nh»m môc ®Ých tho¶ m·n chÊt l­îng s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng vµ s¶n phÈm mÉu. 2.2.3. Kh¶o s¸t c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm C¨n cø vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ ta ph©n chia ra thµnh nh÷ng c«ng ®o¹n vµ tiÕn hµnh kh¶o s¸t c¸c yÕu tè theo c¸c c«ng ®o¹n. · YÕu tè nguyªn liÖu - Nguyªn liÖu chÝnh Lµ nguyªn liÖu tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh h×nh thµnh nªn s¶n phÈm, vµ lµ lo¹i nguyªn liÖu chiÕm sè l­îng lín cã ¶nh h­ëng quan träng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm, (gç trßn, gç xÎ, …). Gç trßn: + Lo¹i gç, sè l­îng, nguån gèc?. + KÝch th­íc (®­êng kÝch, chiÒu dµi)?. + C¸c ®Æc tÝnh (®é Èm, cÊu t¹o, c¸c ®Æc tÝnh h×nh häc,…)?. + C¸c khuyÕt tËt (nøt, sè l­îng m¾t sèng m¾t chÕt,…)?. Ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, dÞch vô (gi¸ c¶, thêi gian giao hµng, ph­¬ng thøc tiÒn, dich vô sau b¸n hµng,…)?. Nguyªn liÖu phô §©y lµ lo¹i nguyªn liÖu tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh h×nh thµnh nªn s¶n phÈm, lµ nguyªn liÖu cã sè l­îng Ýt nh­ vecni, dung m«i,... Víi c¸c nguyªn liÖu nµy cÇn quan t©m tíi mét sè yÕu tè sau: + Chñng lo¹i, sè l­îng h·ng s¶n xuÊt, thêi gian s¶n xuÊt. + C¸c ®Æc tÝnh (dung dÞch pha lo·ng, ®é nhít, thêi gian vµ ®iÒu kiÖn sèng,…). + Ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, dÞch vô (gi¸ c¶, thêi gian giao hµng, ph­¬ng thøc tiÒn, dich vô sau b¸n hµng,…). + C¸c chó ý khi sö dông s¶n phÈm, b¶o qu¶n. · M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng cô c¾t C«ng viÖc cÇn kh¶o s¸t ë kh©u nµy lµ: - M¸y mãc thiÕt bÞ + Tªn m¸y vµ nhiÖm vô cña tõng m¸y?. + Th«ng sè kü thuËt cña m¸y ?. + Nguyªn lý ho¹t ®éng?. + H·ng, n¨m s¶n xuÊt ?. + §éng c¬ (c«ng suÊt, tèc ®é vßng quay,…)?. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn nã ph¶n ¸nh ®é chÝnh x¸c khi gia c«ng bÒ mÆt, ChÊt l­îng hiÖn t¹i cña m¸y mãc thiÕt bÞ. - C«ng cô c¾t C¸c lo¹i c«ng cô c¾t: L­ìi n¹o, l­ìi ®ôc, l­ìi khoan, l­ìi tiÖn, c­a ®Üa,…kh©u nµy kh¶o s¸t c¸c th«ng sè sau: + VËt liÖu lµm, h·ng, n¨m, n­íc s¶n xuÊt ?. + C¸c th«ng sè gãc ( gãc tr­íc, gãc sau, gãc mµi) ?. + ChiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu dµy ?. + Chøc n¨ng ?. + CÊu t¹o mÆt c¾t ngang?. + C¸c h­ háng (nÕu cã) ?. · Qu¸ tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p Kh¶o s¸t c¸c b­íc sau: Quy tr×nh c«ng nghÖ t¹o s¶n phÈm?. C¸c c«ng ®o¹n?. C¸c b­íc c«ng viÖc?. Tªn c¸c b­íc?. C¸c th«ng sè ®Çu vµo vµ ®Çu ra?. Yªu cÇu cô thÓ?. · Con ng­êi Trong b­íc nµy ta cÇn kh¶o s¸t nh÷ng yÕu tè sau + Sè c«ng nh©n, tuæi ?. + Tû lÖ nam, n÷ chiÕm bao nhiªu ?. + Møc thu nhËp ?. + Kü n¨ng tay nghÒ ng­êi thî ?. + KiÕn thøc ?. + Tæ chøc s¶n xuÊt ?. · M«i tr­êng - X¸c ®Þnh c¸c lo¹i g©y « nhiÖm ?. - T¸c ®éng cña chóng ®Õn: + M«i tr­êng kh«ng khÝ ?. + M«i tr­êng ®Êt ?. + M«i tr­êng n­íc ?. + §êi sèng céng ®ång ?. 2.2.4. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t C«ng viÖc cña kh©u nµy chÝnh lµ ta ®i xem xÐt c¸c yÕu tè kh¶o s¸t (®óng hay sai, thõa hay thiÕu) cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo tíi chÊt l­îng s¶n phÈm, ®­a ra nguyªn nh©n t¹i sao t¹i vËy vµ nguyªn nh©n kh¾c phôc. 2.2.5. X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm lµ ghÕ cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm t¹i C«ng ty B«ng Mai – B¾c Ninh - H­íng dÉn kü thuËt §­a ra c¸i ®óng, chuÈn ®Ó ng­êi c«ng nh©n cã thÓ c¨n cø vµo ®ã tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®óng kü thuËt . - Dù b¸o khuyÕt tËt, nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc cã thÓ gÆp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt d­íi d¹ng b¶ng biÓu. STT KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n C¸ch kh¾c phôc 2.2.6. ¸p dông thö Do ®iÒu kiÖn giíi h¹n vÒ thêi gian cña kho¸ luËn nªn t«i kh«ng thÓ ¸p dông thö nghiÖm trong s¶n xuÊt thùc tÕ ®­îc mµ chØ giíi h¹n trong lý thuyÕt råi th«ng qua qu¸ tr×nh thùc tËp, kh¶o s¸t thùc tÕ. Tõ ®ã, ®­a ra c¸c yÕu tè cÇn x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho s¶n phÈm. 2.2.7. §¸nh gi¸ - Rót kinh nghiÖm NÕu cã ¸p dông thö vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× sÏ nhËn ra viÖc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng nµy cã nh÷ng g× ®­îc, nh÷ng g× ch­a ®­îc vµ ch­a ®­îc ë nh÷ng chç nµo råi xem xÐt, nghiªn cøu, bæ sung ®Ó viÖc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng hoµn thiÖn h¬n. ch­¬ng 3 X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm lµ ghÕ cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm t¹i c«ng ty B«ng Mai - B¾c Ninh 3.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty B«ng Mai - B¾c Ninh - Tªn gäi : C«ng ty B«ng Mai - Tªn giao dÞch: BONGMAI ART HANDICRAFTS COMPANY BAC NINH PROVINCE*VIETNAM - Trô së c«ng ty: 18 TrÇn Phó - TX Mãng C¸i - Qu¶ng Ninh - §Þa chØ: x· Phï Khª - Tõ S¬n - B¾c Ninh 3.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty cbls B«ng Mai - B¾c Ninh chuyªn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i. C«ng ty ra ®êi lµ sù kÕt hîp nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ lµng nghÒ truyÒn thèng vµ ­u thÕ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®· t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao. C«ng ty lu«n lÊy chÊt l­îng lµm hµng ®Çu, ¸p dông quy m« phï hîp kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ, sö dông nhiÒu thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng ®é bÒn, thö th¸ch nghiªm ngÆt cña thêi tiÕt ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. C«ng ty cã lß sÊy gç c«ng nghiÖp cña ch©u ©u rÊt hiÖn ®¹i, víi chÕ ®é ®¸nh bãng lý t­ëng. S¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng, phong phó vÒ kiÓu d¸ng chñng lo¹i nh­ bµn, ghÕ, tñ, gi­êng vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm méc trang trÝ dïng trong kh¸ch s¹n, héi tr­êng, uû ban, c«ng së,...®Æc biÖt C«ng ty cã thÓ t¸i chÕ nh÷ng s¶n phÈm l©u ®êi nh­ c¸c s¶n phÈm thêi Nap«lª«ng, Nga Hoµng,...C«ng ty ®· ®Çu t­ chiÒu s©u c¶ vÒ c«ng nghÖ lÉn mÉu m· thiÕt kÕ ®Ó ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt, n©ng cao gi¸ trÞ sö dông vµ th­¬ng phÈm cña gç. Th¸ng 3 n¨m 2002 C«ng ty ®· ®­îc héi nghÞ th­îng ®Ønh vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, céng ®ång kinh tÕ EU quyÕt ®Þnh tÆng C«ng ty B«ng Mai gi¶i th­ëng “B¹ch kim ng«i sao quèc tÕ ” ®Ønh cao c«ng nghÖ vÒ chÊt l­îng. C«ng ty B«ng Mai ®· chinh phôc ®­îc b»ng t©m trÝ vµ n¨ng lùc cña m×nh trong nghÒ nghiÖp. Th­¬ng hiÖu ®å gç B«ng Mai cã uy tÝn cao trong n­íc vµ b¹n bÌ quèc tÕ ghi nhËn, t«n vinh ®· ®i qua ®­îc cæng vµng ®Ó ®i vµo thÞ tr­êng Ch©u Mü vµ Ch©u ¢u. 3.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt quan träng ®èi víi bÊt kú mét C«ng ty nµo cña nhµ n­íc hay t­ nh©n bëi nã quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña C«ng ty ®ã. Hay nãi c¸ch kh¸c, C«ng ty cã ph¸t triÓn ®­îc hay kh«ng tuú thuéc vµo tæ chøc vµ l·nh ®¹o s¶n xuÊt. C«ng ty B«ng Mai víi chøc n¨ng s¶n xuÊt kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao. S¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc s¶n xuÊt trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ n­íc ngoµi, s¶n phÈm t¹o ra cã ®é bãng cao víi d©y truyÒn c«ng nghÖ nh­ sau: C«ng ty mua nguyªn liÖu gç xÎ vÒ sÊy ®Õn ®é Èm 8 - 12% råi ®­a ®Õn c¸c vÖ tinh (c¬ së s¶n xuÊt) ®Ó gia c«ng, cuèi cïng l¹i nhËp vÒ lµm c«ng viÖc hoµn thiÖn s¶n phÈm. D©y truyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty Gç xÎ Phun s¬n ChØnh söa theo mÉu Lß sÊy Gia c«ng §¸nh nh¸m S¶n phÈm 3.1.3. T×nh h×nh tæ chøc cña c«ng ty Trªn ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty, ph©n ra lµm c¸c nhãm s¶n xuÊt kh¸c nhau, mçi nhãm l¹i cã chøc n¨ng cô thÓ sau: - Tæ chuyªn chØnh söa : Cã chøc n¨ng chØnh söa s¶n phÈm ®­a vÒ tõ c¸c vÖ tinh. - Tæ ®¸nh nh¸m: Cã chøc n¨ng t¹o ®é ph¼ng nh½n bÒ mÆt s¶n phÈm. - Tæ b¶ ma tÝt: Cã chøc n¨ng lµ söa lçi s¶n phÈm nh­ lç mät, nøt,… - Tæ phun s¬n: Cã chøc n¨ng phun s¬n vµ ®¸nh bãng. 3.1.4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty ViÖc tæ chøc qu¶n lý ®­îc tèt hay kh«ng nã l¹i liªn quan tíi thêi ®¹i nh­ thêi bao cÊp th× ®a phÇn c¸c C«ng ty cã bé m¸y tæ chøc rÊt cång kÒnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm kh«ng râ rµng, do ®ã hä kh«ng thÊy ®­îc tr¸nh nhiÖm, tinh thÇn cña m×nh ®èi víi c«ng viÖc chung cña C«ng ty. Ngµy nay mµ cßn tån t¹i h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý ®ã th× sÏ bÞ lo¹i bá khái nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang ph¸t triÓn nh­ vò b·o. Trong thêi ®¹i nµy cÇn ph¶i thay b»ng mét bé m¸y cã tæ chøc ®¬n gi¶n, nhÑ nhµng nh­ng kh«ng kÐm phÇn n¨ng ®éng. §èi víi C«ng ty B«ng Mai ng­êi ®øng ra l·nh ®¹o s¶n xuÊt lµ Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc th­êng xuyªn theo dâi vµ th«ng b¸o l¹i cho Tæng gi¸m ®èc biÕt t×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. §Ó n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng viÖc m×nh lµm C«ng ty ®· s¶n xuÊt theo c¬ chÕ kho¸n, C«ng ty s¾p sÕp c¸c phßng ban nh­ sau: S¬ ®å: Tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty B«ng Mai- B¾c Ninh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng dÞch vô Phßng kinh doanh Phßng thiÕt kÕ Phßng kÕ to¸n tµi vô Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc 40 vÖ tinh 3.1.5. §Þnh h­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai + T¨ng c­êng ®Çu t­ vµo c«ng nghÖ. + TÝch cùc tham gia vµo c¸c héi chî triÓn l·m toµn quèc. + T×m kiÕm thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. + Lu«n ®æi míi mÉu m·, kiÓu d¸ng, chñng lo¹i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. + Më réng mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh. + KÕt nèi, hîp t¸c liªn doanh víi c¸c ®èi t¸c kh¸c. 3.2. X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm lµ ghÕ cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm t¹i C«ng ty B«ng Mai - B¾c Ninh 3.2.1. Kh¶o s¸t thùc tÕ 3.2.1.1. Kh¶o s¸t nguyªn liÖu gç xÎ S¶n phÈm méc mü nghÖ lµ ®å méc cao cÊp, nªn nã còng cã nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe vÒ nguyªn liÖu. C«ng ty B«ng Mai - B¾c Ninh th­êng nhËp c¸c lo¹i nguyªn liÖu nhãm I, II gåm cã: gç Gô, Mun, Tr¾c, CÈm thÞ, P¬ mu,... - Nguyªn liÖu ë ®©y nhËp tõ Lµo, C¨mpuchia,... vµ mét sè tØnh MiÒn Nam. - §a phÇn lµ gç xÎ vu«ng, Ýt gç trßn víi kÝch th­íc lµ: + ChiÒu dµi: 0.70 – 2.80m + ChiÒu réng: 0.30 – 0.40m + ChiÒu cao: 0.08 – 0.30m + §é Èm tõ 65% - 85%. - Gi¸ nguyªn liÖu: + Gç Gô: 7.5 – 8.5 triÖu/1m3 + Gç Tr¾c: 9.5 – 11triÖu/1m3 3.2.1.2. Kh¶o s¸t c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty C«ng ty B«ng Mai lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i. Nh×n chung s¶n phÈm cña C«ng ty rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, tuú theo ®¬n ®Æt cña kh¸ch hµng mµ C«ng ty cã thÓ ®¸p øng ®­îc. Nh÷ng mÆt hµng C«ng ty th­êng s¶n xuÊt lµ bµn, ghÕ, tñ, gi­êng, lÌo tñ, ®«n,... vµ nh÷ng mÆt hµng kh¸c lµ ®å dïng trong c¸c héi tr­êng lín, uû ban nh©n d©n, kh¸ch s¹n,...®Æc biÖt lµ C«ng ty cã thÓ t¸i chÕ nh÷ng s¶n phÈm l©u ®êi. + Gi­êng : 5.2% + GhÕ : 52% + Tñ : 6.5% + Bµn : 15% + Bé bµn ghÕ : 7.8% - KÝch th­íc cña bµn: + ChiÒu Dµi: 1.3m + ChiÒu Réng : 0.35m + ChiÒu Cao : 0.78m KÝch th­íc cña ghÕ : + ChiÒu Dµi : 0.4m + ChiÒu Réng : 0.44m + ChiÒu Cao : 1.00m S¶n phÈm nghiªn cøu 3.2.2. Lùa chän s¶n phÈm chÝnh C¨n cø vµo sè liÖu thu ®­îc ë trªn th× ®a phÇn s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra lµ ghÕ. GhÕ dïng trong héi tr­êng chØ lµ mét mét s¶n phÈm néi thÊt chÝnh v× vËy nã cã kiÓu d¸ng ®¬n gi¶n, Ýt chi tiÕt phøc t¹p. Nh­ng l¹i yªu cÇu rÊt cao vÒ chÊt l­îng nh­ ®é chÝnh x¸c vÒ kÝch th­íc kiÓu d¸ng, mµu s¾c, tÝnh c¬ lý, kh¶ n¨ng chÞu lùc lín. Víi nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cña lo¹i s¶n phÈm nµy do ®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty vÒ con ng­êi, m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a thÓ ¸p dông ®­îc toµn bé c«ng nghÖ hiÖn ®¹i mµ vÉn sö dông nh÷ng biÖn ph¸p thñ c«ng, b¸n thñ c«ng th× míi ®¸p øng ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm yªu cÇu kh¸ch hµng vµ s¶n phÈm mÉu. Theo kh¶o s¸t cho thÊy ghÕ lµ lo¹i s¶n phÈm rÊt th«ng dông vµ C«ng ty th­êng xuyªn s¶n xuÊt, gÇn ®©y C«ng ty ®ang cã ®¬n ®Æt hµng víi sè l­îng lín, ®em l¹i lîi thuËn kh¸ cao l¹i cã thÞ tr­êng tiªu thô bÒn v÷ng. Do b­íc ®Çu lµm quen víi c«ng t¸c nghiªn cøu vµ thêi gian h¹n chÕ ®Ó tiÖn cho viÖc kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu t«i chän s¶n phÈm ghÕ dïng trong héi tr­êng ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng víi kÝch th­íc nh­ trªn, nguyªn liÖu gç Gô. 3.2.3. Kh¶o s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 3.2.3.1. D©y chuyÒn c«ng nghÖ Mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ gåm cã nhiÒu b­íc c«ng viÖc vµ mçi b­íc c«ng viÖc cã mét ®Æc tÝnh riªng ®­îc liªn hÖ víi nhau theo mét tr×nh tù vµ ®­îc x¾p xÕp theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh trong mét kh«ng gian x¸c ®Þnh nh»m thùc hiÖn mét nhiÖm vô s¶n xuÊt chung.{III} Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: S¶n phÈm th« ==> ChØnh söa ==> §¸nh nh¸m lÇn 1 == > §¸nh nh¸m lÇn 2 ==> S¬n lãt lÇn 1 ==> SÊy kh« ==> B¶ matit ==> §¸nh nh¸m lãt 1 ==> S¬n lãt lÇn 2 ==>SÊy kh« ==> B¶ matit==> §¸nh nh¸m lãt 2 ==> Phun mµu ==> SÊy kh« ==> Xoa nh¸m nhÑ ==> Phßng chê ==> §ãng gãi s¶n phÈm. 3.2.3.2. Ph©n chia qu¸ tr×nh d©y chuyÒn c«ng nghÖ thµnh c¸c c«ng ®o¹n Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm hoµn chØnh nh­ ghÕ th× b­íc c«ng viÖc tr­íc chuÈn bÞ cho b­íc c«ng viÖc sau vµ c«ng ®o¹n sau kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt cña c«ng ®o¹n tr­íc ®Ó l¹i trªn s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ méc cao cÊp ®­îc ph©n chia lµm kh¸ nhiÒu c«ng ®äan tõ s¶n phÈm th« cho ®Õn khi ®ãng gãi s¶n phÈm. Trong tõng c«ng ®o¹n, ®iÒu kiÖn cô thÓ, tõng b­íc c«ng viÖc kh¸c nhau mµ s¶n phÈm qua tõng tæ, tõng bé phËn kh¸c nhau. Mçi tæ, bé phËn l¹i mang nÐt ®Æc thï vÒ c«ng nghÖ riªng kh«ng gièng nhau. C¨n cø vµo qu¸ tr×nh c«ng nghÖ t«i ph©n ra lµm c¸c c«ng ®o¹n sau: - Kh©u chØnh söa s¶n phÈm. - Kh©u ®¸nh giÊy nh¸m (nh¸m lÇn1, 2; phun s¬n lãt lÇn 1, 2; xoa phun mµu). - Kh©u b¶ matit. - Kh©u phun s¬n ( s¬n lãt 1, s¬n lãt 2, s¬n mµu). - Kh©u sÊy. 3.2.3.3. Kh¶o s¸t kh©u chØnh söa theo mÉu - Dông cô kiÓm tra: th­íc mÐt, th­íc vu«ng, th­íc ®o ®é vµ c¶m quan. ¨ Nguyªn liÖu Nguyªn liÖu ë kh©u nµy lµ s¶n phÈm ghÕ méc th« ®­îc nhËp tõ c¸c vÖ tinh vÒ. Chóng cã thÓ ®­îc lµm tõ nhiÒu lo¹i gç kh¸c nhau tïy vµo ®¬n ®Æt hµng. Trong thêi gian t«i thùc tËp C«ng ty cã ®¬n ®Æt hµng lµ gç Gô. §Æc ®iÓm nguyªn liÖu: + Hai thanh l­ng tùa cã ®é trßn ®Òu kh«ng b»ng nhau. + Lç mät. + MÆt ghÕ ngåi ®é b»ng ph¼ng kÐm. + Mèi liªn kÕt gi÷a c¸c chi tiÕt ch­a kÝn khÝt. + L­ng tùa bÞ mÐo. ¨ C«ng cô c¾t - N¹o + Chøc n¨ng lµ c¹o ®i líp phoi máng trªn bÒ mÆt chi tiÕt ®Ó t¹o ra bÒ mÆt gia c«ng ph¼ng, nh½n h¬n. + CÊu t¹o b»ng thÐp n¹o víi nhiÒu kiÓu kh¸c nhau víi nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau. + N¹o ®øng cã chøc n¨ng lµ n¹o ph¼ng nh½n víi diÖn tÝch hÑp, n¹o ngang th× n¹o ë nh÷ng n¬i cã diÖn tÝch réng nªn n¨ng suÊt cao h¬n. + N¹o HÐo cã cÊu t¹o kh«ng th¼ng c¹nh nh­ hai lo¹i trªn mµ cã cÊu t¹o d¹ng cong lâm hay cong låi ®Ó n¹o nh÷ng mÆt lâm hoÆc låi cã lßng m¸ng. + ThÐp n¹o chiÒu dµy 0.7 mm – 1mm + ChiÒu dµi 150 – 200mm, ®­îc mµi v¸t mét m¸i nh­ l­ìi bµo. + Th«ng sè gãc: gãc tr­íc: 450, gãc mµi: 350, gãc sau:200 - C¸c lo¹i ®ôc + §ôc b¹t Lµ lo¹i ®ôc th­êng dïng ®Ó sÊn c¸c ®­êng th¼ng, lÊy nÒn mÆt ph¼ng, sÊn ®­êng vu«ng. V× vËy ®ôc b¹t cã th©n ®ôc máng, mÆt c¾t ngang cña ®ôc b¹t th­êng lµ h×nh ch÷ nhËt hay h×nh thang c©n, ®­îc mµi v¸t mét m¸i, cÊu t¹o b»ng thÐp. + §ôc Gôm §ôc gôm cßn ®­îc gäi lµ ®ôc m¸ng. §ôc gôm cã cÊu t¹o h×nh m¸ng. MÆt c¾t ngang th©n ®ôc cã h×nh l­ìi liÒm. §ôc gôm ®­îc mµi v¸t trong, nã dïng ®Ó ®ôc c¸c lç trßn, c¸c r·nh trßn. §ôc gôm cã nhiÒu lo¹i tuú theo b¸n kÝnh cong cña l­ìi ®ôc, ®ôc gôm cã b¸n kÝnh cong lín gäi lµ do·ng, b¸n kÝnh cong bÐ gäi lµ gôm. ¨ Con ng­êi - Kh©u nµy do c«ng nh©n cã tay nghÒ ®¶m nhËn. - C«ng nh©n cã 10 n¨m th©m niªn trong nghÒ nghiÖp. - L­¬ng b×nh qu©n: 700.000 – 1000.000®/ th¸ng/ C.nh©n 3.2.3.4. Kh¶o s¸t kh©u ®¸nh giÊy nh¸m Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: C¶m quan, ghi chÐp,… ¨ Nguyªn liÖu t¹i khuyÕt tËt lµ ®é ph¼ng nh½n thÊp. ¨ C«ng cô c¾t Nguyªn liÖu cña kh©u nµy lµ s¶n phÈm cña kh©u tr­íc. §Æc ®iÓm s¶n phÈm lµ ®· kh¾c phôc ®­îc mét sè nh÷ng khuyÕt tËt cña kh©u tr­íc. Nh­ng nã vÉn tån - GiÊy nh¸m lµ d¹ng c¾t gät mµ dao c¾t lµ nh÷ng h¹t mµi cã h×nh d¹ng kh¸c nhau. §¸nh giÊy nh¸m lµ kh©u cuèi lµm cho chi tiÕt nh½n, ph¼ng. - CÊu t¹o chóng gåm cã: nÒn, keo d¸n vµ h¹t mµi. + NÒn lµ nh÷ng lo¹i giÊy hoÆc v¶i cã ®é bÒn cao. + C¸c h¹t nh¸m lµ nh÷ng h¹t tõ kim lo¹i, th¹ch anh, thuû tinh (Si02, Al20, SiC), sù g¾n kÕt c¸c h¹t dµy máng lµ mét trong nh÷ng c¨n cø ®Ó ph©n lo¹i giÊy nh¸m theo sè hiÖu. Ph©n lo¹i giÊy nh¸m ViÖt Nam ng­êi ta ph©n thµnh c¸c lo¹i sau:{IV} +Lo¹i sè 00: rÊt mÞn +Lo¹i sè 0: mÞn +Lo¹i sè 0.5: mÞn võa +Lo¹i sè 1: mÞn trung b×nh +Lo¹i sè 1.5: to võa +Lo¹i sè 2: to +Lo¹i sè 2.5: võa th« +Lo¹i sè 3: th« C«ng ty sö dông c¸c lo¹i giÊy nh¸m nh­: N120, N180, N240, N320,...do §øc s¶n xuÊt. ¨ C«ng nghÖ - §Æt s¶n phÈm ch¾c ch¾n lªn bµn thao t¸c. - Dïng giÊy nh¸m N80, N120 ®¸nh hÕt mét l­ît trªn råi lËt mÆt kh¸c ®¸nh tiÕp. + §¸nh phÇn yÕm ghÕ. + §¸nh phÇn ch©n ghÕ. + §¸nh phÇn l­ng tùa. - §èi víi ®¸nh s¬n lãt còng vËy nh­ng dïng giÊy nh¸m sè N320, N400. - Th­êng xuyªn kiÓm tra ®é ph¼ng nh½n bÒ mÆt. ¨Con ng­êi - §a phÇn c«ng nh©n cña C«ng ty tËp trung vµo kh©u nµy kho¶ng h¬n 60 c«ng nh©n, hä lµ c«ng nh©n n÷ ë trong lµng hay c¸c vïng l©n cËn cã kinh nghiÖm 1 - 4 n¨m trong nghÒ. - Møc thu nhËp b×nh qu©n: 500.000 – 700.000 ®/ th¸ng/ C.nh©n. 3.2.3.4. Kh¶o s¸t kh©u b¶ matit - Matit lµ líp dïng ®Ó lµm ph¼ng bÒ mÆt tr­íc khi quÐt líp s¬n lªn bÒ mÆt s¶n phÈm. - T¸c dông lµ t¹o mét líp ph¶n quang lµm nÒn cho líp s¬n bãng phÝa trªn b¸m dÝnh tèt. ¨ Nguyªn liÖu Nguyªn liÖu chÝnh lµ s¶n phÈm th« ®· qua kh©u chØnh söa, ®¸nh nh¸m,… ngoµi ra cßn cã nguyªn liÖu phô dung dÞch dung dÞch matit gåm cã: + Dung m«i x¨ng. + Bét ®¸ ®· nghiÒn nhá. + S¬n lãt t¹o ®é liªn kÕt. + Dung dÞch thuèc nhuém mµu cã mµu ®á vµ mµu ®en tuú tõng mµu s¾c cña s¶n phÈm mµ ta chän mµu s¾c cho phï hîp. ¨ C«ng cô - Dông cô dïng ®Ó ®ùng hçn hîp matit lµ chiÕc b¸t hoÆc cèc. - C«ng cô dïng ®Ó b¶ lµ tÊm gç cã kÝch th­íc. + ChiÒu dµi: 140mm. + ChiÒu réng: 30mm. + ChiÒu dµy: 2mm. ¨ C«ng nghÖ + Pha dung dÞch b¶: Ch­a râ rµng. + Dïng tÊm gç lÊy mét líp matit. + QuÐt lªn chç cÇn b¶ theo chiÒu thuËn thí gç. + MiÕt l¹i cho ph¼mg nh½n. ¨Con ng­êi - Trong kh©u nµy do 4 ng­êi c«ng d©n ®¶m nhiÖm. - Møc thu nhËp b×nh qu©n 500.000 – 700.000®/ th¸ng/C.nh©n. - Hä lµm viÖc theo kinh nghiÖm. 3.2.3.6. Kh¶o s¸t kh©u s¬n (s¬n lãt, s¬n mµu, s¬n bãng) *T¸c dông cña s¬n - S¬n lãt dïng ®Ó lãt bÒ mÆt d­íi líp s¬n phñ bÒ mÆt vµ líp men. - Cã t¸c dông t¹o mét líp chÊt phñ ph¶n quang tèt h¬n. - T¨ng tÝnh thÈm mü cao, hÊp dÉn vµ gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. - B¶o qu¶n, t¨ng tuæi thä s¶n phÈm. ¨Nguyªn liÖu - Nguyªn liÖu chÝnh lµ s¶n phÈm cña c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt tr­íc. C¸c khuyÕt tËt nh­ s©u, gç môc m¾t chÕt, nøt ®· ®­îc söa ch÷a vµ kh¾c phôc. - Nguyªn liÖu phô lµ s¬n, c¸c chÊt dung m«i, ®ãng r¾n,... do kh¸ch hµng yªu cÇu. C«ng ty th­êng dïng s¬n Polyurethane (PU), ®Æc ®iÓm cña s¬n: + Mµu s¾c: Tr¾ng ®ôc s÷a + Gi¸ s¬n: . S¬n lãt: 60.000®/ kg . S¬n phñ bãng100%: 67.000®/ kg . S¬n phñ mê 50%,100%: 80.000®/ kg . Tinh mµuPU: 100.000®/ kg . X¨ng th¬m: 17.000®/ kg . Khèi l­îng: 15kg / thïng . S¬n lÊy tõ c«ng ty TNHH Hßa Phong, ®Þa ®iÓm t¹i khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá VÜnh Tuy - Hµ Néi. ¨M¸y mãc thiÕt bÞ M¸y phun s¬n gåm cã kh¸c bé phËn sau: STT ThiÕt bÞ C«ng dông chñ yÕu 1 Sóng phun Lîi dông kh«ng khÝ nÐn, xÐ nhá s¬n t¹o h¹t s­¬ng nhá phun lªn bÒ mÆt s¶n phÈm. 2 M¸y nÐn khÝ S¶n xuÊt khÝ nÐn, cÊp cho sóng phun vµ thïng s¬n ¸p lùc. 3 B×nh chøa khÝ Chøa khÝ nÐn, cung cÊp ¸p lùc æn ®Þnh 4 C¬ cÊu ph©n ly dÇu n­íc Lo¹i bá dÇu vµ n­íc trong khÝ nÐn 5 Thïng s¬n ¸p lùc Chøa vµ cung cÊp cho sóng phun 6 èng nèi Nèi tiÕp c¸c c¬ cÊu, dÉn truyÒn khÝ nÐn vµ s¬n 7 Buång phun Thùc hiÖn c«ng viÖc phun s¬n, läc bôi s¬n Mét vµi ®Æc ®iÓm cña c¸c thiÕt bÞ trªn. · Sóng phun lµ c«ng cô lµm cho s¬n vµ khÝ nÐn sau khi hçn hîp ®­îc phun ra d­íi d¹ng bôi s¬n. - Nguyªn lý lµm viÖc: Khi cß sóng ho¹t ®éng, van khÝ ho¹t ®éng, kh«ng khÝ nÐn th«ng qua ®­êng th«ng khÝ ë b¸ng sóng ®i vµo bªn trong th©n sóng vµ ®­îc phun tho¸t ra qua khe hÑp vµnh xuyÕn phÝa ngoµi cña miÖng phun s¬n, t¹i ®©y h×nh thµnh ch©n kh«ng. TiÕp tôc t¸c ®éng vµo cß sóng lµm cho kim van kim s¬n lïi vÒ phÝa sau, phÝa tr­íc më ra, s¬n ®i qua cöa vµo s¬n, d­íi t¸c dông cña lùc ch©n kh«ng, ¸p lùc, träng lùc mµ bÞ phun ra ngoµi. · M¸y nÐn khÝ - T¸c dông cña m¸y nÐn khÝ lµ s¶n sinh ra kh«ng khÝ nÐn cung cÊp cho sóng phun. KÕt cÊu bao gåm xi lanh, b×nh chøa nÐn khÝ, bé phËn läc khÝ, c¬ cÊu b¶o vÖ an toµn ¸p lùc vµ ®éng c¬. - Nguyªn lý ho¹t ®éng: th«ng qua chuyÓn ®éng quay cña ®éng c¬ lµm cho pitt«ng chuyÓn ®éng khø håi mµ s¶n sinh ra kh«ng khÝ nÐn, ®­îc dÉn vµo b×nh chøa khÝ nÐn ®îi sö dông. - Mét sè th«ng sè kü thuËt: + C«ng suÊt: 7.5kw + KhÝ nÐn: 150 lÝt + L­u l­îng khÝ : 14 cfm + ¸p suÊt lµm viÖc: 150 psi + C«ng suÊt ®éng c¬: 3hp 240VAC + KÝch th­íc bao: 164 x 51 x 108 cm · Buång phun Tªn m¸y Th«ng sè kü thuËt §Æc ®iÓm cña m¸y Buång Phun s¬n - KÝch th­íc bao m¸y: ChiÒu dµi: 3.20m ChiÒu réng: 1.75m ChiÒu cao:3m - KÝch th­íc bÓ chøa n­íc: ChiÒu dµi:3m ChiÒu réng: 0.85m ChiÒu cao: 0.25m - KÝch th­íc 2 m¸ng trµn: ChiÒu dµi: 3.20m ChiÒu réng: 0.80m ChiÒu cao: 0.61m - Kho¶ng c¸ch 2 m¸ng: 3cm - §éng c¬ hót n­íc: C«ng suÊt: 1.5kw Vßng quay: 2840v/p Khèi l­îng: 22kg - 2 ®éng c¬ hót th¶i khÝ, h¬i C«ng suÊt: 3kw Vßng quay: 120v/p Khèi l­îng: 8kg - Ký hiÖu m¸y: MF9230A do Trung Quèc s¶n xuÊt - Chøc n¨ng: Bµi trõ h¬i dung m«i vµ bôi s¬n trong kh«ng khÝ, c¶i thiÖn m«i tr­êng phun s¬n ®­îc tèt h¬n. - Nguyªn lý ho¹t ®éng: Dùa vµo sù ch¶y trµn n­íc trong 2 m¸ng trµn ch¶y trµn ra ngoµi. N­íc ch¶y ra tõ trong èng, ®­îc æn ®Þnh nhê v¸ch ng¨n bªn råi ch¶y trµn ra chóng sÏ hót c¸c h¹t s­¬ng s¬n khi ra khái miÖng phun ph¶n x¹ l¹i bÒ mÆt phun vµ bay vµo kh«ng khÝ l¬ löng. - KÕt cÊu buång phun gåm buång phun, n¬i ®Æt s¶n phÈm thiÕt bÞ bèc dì, thiÕt bÞ th«ng giã vµ läc khÝ khö bôi, lµm b»ng thÐp tÊm phßng ngõa ho¶ ho¹n. - Nh­îc ®iÓm do dïng n­íc ®Ó läc s¬n nªn cÇn cã hÖ thèng xö lý n­íc th¶i, thiÕt bÞ kÌm theo gi¸ cao. - M¸y vÉn ho¹t ®éng tèt song tiÕng ån do m¸y g©y ra lµ kh¸ lín. · Thïng ph©n ly dÉn khÝ (dÉn khÝ s¹ch) + Nguyªn lý thïng ph©n ly: Nhê sù hÊp thô c¸c than ho¹t tÝnh ®èi víi dÇu n­íc. C¸c bé phËn trong gåm thïng chøa, than ho¹t tÝnh, ®­êng dÉn khÝ vµo, khãa ®ãng më, çng dÉn, van an toµn, van x¶ dÇu n­íc, ®­êng dÉn khÝ s¹ch ra. · Sóng phun lo¹i cã cèc chøa chÊt phñ trªn sóng. Cã 2 sóng phun (phun s¬n lãt, phun s¬n mµu) + KiÓu sóng lµ KP-30 + ¸p suÊt kh«ng khÝ nÐn : 0,45 - 0,50 MPa ¨ C«ng nghÖ C¸c tØ lÖ pha chÕ S¬n: S¬n lãt : ChÊt ®ãng r¾n : Dung m«i = 1 : 0.4 : 2 S¬n PU : Tinh mµu : Dung m«i = 1 : 0.3: 1.2- 1.5 - §Æt s¶n phÈm lªn bµn thao t¸c - Më van khÝ thæi s¹ch bôi cßn v­¬ng l¹i do kh©u ®¸nh giÊy nh¸m. - Më van s¬n tiÕn hµnh phun tr­íc tiªn phun yÕm ghÕ ®Õn ch©n ghÕ cuèi cïng phÇn l­ng tùa. - Hä phun liªn tiÕp gi÷a hai lÇn. ¨ Con ng­êi - Do 2 c«ng nh©n chÝnh phô tr¸ch cã kinh nghiÖm trong nghÒ. - Møc l­¬ng : 2.000.000 - 2.500.000®/ th¸ng/C.nh©n. ¨ M«i tr­êng Chñ yÕu lµ « nhiÔm do nguån n­íc trong qu¸ tr×nh phun s¬n. 3.2.4. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t 3.2.4.1. Nguyªn liÖu nhËp vÒ Mçi lo¹i gç kh¸c nhau ®Òu cã ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, tÝnh chÊt c¬ lý kh¸c nhau chóng sÏ ¶nh h­ëng tíi tÝnh chÊt c¬ lý cña s¶n phÈm, ngoµi ra nã cßn lµ nh©n tè ¶nh h­ëng tíi c«ng nghÖ vµ qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n phÈm. Nh÷ng lo¹i gç cã khèi l­îng thÓ tÝch nhá nghÜa lµ cã ®é mÞn cao th× dÔ gia c«ng chÕ biÕn, dÔ khoanh l­în, ®ôc kh«ng bÞ tr­ît, t¹o cho hoa v¨n cã ®é s¾c nÐt râ rµng, Ýt x¶y ra khuyÕt tËt trong qu¸ tr×nh gia c«ng, tiÕt kiÖm thêi gian gia c«ng chÊt l­îng ®¸nh nh½n, gia c«ng bÒ mÆt vµ nã ®¶m b¶o cho chÊt l­îng trang søc tèt h¬n. Khèi l­îng thÓ tÝch gç qu¸ nhá còng lµ nguyªn nh©n g©y cho s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng v× s¶n phÈm t¹o ra kh«ng ®ñ c­êng ®é tÝnh chÊt c¬ lý. Ng­îc l¹i, ®èi víi nh÷ng lo¹i gç cã khèi l­îng thÓ tÝch lín nghÜa lµ cã ®é mÞn thÊp l¹i gÆp khã kh¨n trong kh©u gia c«ng chÕ biÕn dÔ g©y tr­ît, tèn thêi gian gia c«ng ®¸nh nh½n chÊt l­îng trang søc bÒ mÆt kÐm h¬n, kh«ng nh÷ng vËy nã cßn ¶nh h­ëng tíi c«ng cô c¾t lµm cho ®é hao mßn t¨ng lªn, ®«i khi g·y l­ìi,... V× vËy, lo¹i gç dïng trong chÕ biÕn ®å méc cao cÊp cã nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe riªng kh«ng gièng nh­ c¸c ®å méc kh¸c. MÆt kh¸c, viÖc chän lo¹i gç nµo cßn ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu chÊt l­îng s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt cña kh¸ch hµng. §a phÇn nguyªn liÖu dïng trong viÖc s¶n xuÊt ®å gç mü nghÖ th× vÎ ®Ñp tù nhiªn cña v©n thí gç rÊt quan träng. C¸c lo¹i gç kh¸c nhau th× cã mµu s¾c kh¸c nhau, v©n thí gç ®­îc coi nh­ mét ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña gç, cã ý nghÜa lín ®èi víi ®å méc. H×nh d¹ng v©n thí gç ®Ñp hay xÊu phô thuéc vµo cÊu t¹o cña tõng lo¹i gç, vµo vÞ trÝ mÆt c¾t trong c©y gç. Th­êng trong ®å gç mü nghÖ ng­êi ta chän gç cã v©n thí ®Æc s¾c, th­êng lµ gç nhãm I, II, nh­: Mun, Tr¾c, Gô,... lµ nh÷ng lo¹i gç th¼ng thí, ®é nghiªng chÐo thí kh«ng cã (nÕu cã th× rÊt nhá). Theo kinh nghiÖm s¶n xuÊt cho biÕt gç th¼ng thí rÊt thuËn lîi cho qu¸ tr×nh gia c«ng h¬n so víi lo¹i gç cã ®é nghiªng chÐo thí lín. Mét ®Æc tÝnh cña nguyªn liÖu mµ nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm ®ã lµ søc co d·n cña gç. B¶n chÊt cña qu¸ tr×nh co rót, d·n në cña gç lµ do sù thay ®æi ®é Èm trong gç, cô thÓ lµ khi gç thay ®æi ®é Èm trong kho¶ng tõ 0% ®Õn ®é Èm b·o hoµ thí gç. §é Èm cña gç qu¸ cao cã ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi chÊt l­îng s¶n phÈm. §é Èm qu¸ cao th× ph¶i tèn kÐm n¨ng l­îng ®Ó sÊy gç. Sù chªnh lÖch ®é Èm cµng cao th× n¨ng l­îng tiªu hao cµng lín. MÆt kh¸c, qu¸ tr×nh sÊy gç cã hoµn h¶o ®Õn ®©u th× vÉn tån t¹i nh÷ng khuyÕt tËt do qu¸ tr×nh sÊy gç g©y nªn (cong, vªnh, nøt, nÎ, ch¸y,…), chóng ta cßn ph¶i tèn kÐm cho c«ng viÖc duy tr× vµ chèng sù xuèng cÊp chÊt l­îng nguyªn liÖu. Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p sÊy tuú tõng c¬ së, ®iÒu kiÖn vËt chÊt mµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµo cho phï hîp. Ph­¬ng ph¸p sÊy gç tù nhiªn (hong ph¬i gç d­íi ¸nh n¾ng mÆt trêi sÏ lµm cho n­íc trong gç chuyÓn sang d¹ng h¬i bay ra khái gç mét c¸ch tõ tõ). Ph­¬ng nµy cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ lµm, Ýt tèn kÐm nh­ng cã nh­îc ®iÓm lµ phô thuéc vµo thêi tiÕt nªn khã chñ ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trong tr­êng hîp ®é Èm m«i tr­êng qu¸ cao th× gç l¹i cµng l©u kh«. Do vËy, ph­¬ng ph¸p sÊy nµy chØ phï hîp víi nÒn s¶n xuÊt cã quy m« nhá. §Ó kh¾c phôc c¸c nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p sÊy trªn chóng ta cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p sÊy nh©n t¹o, nguyªn liÖu sau khi sÊy cã thÓ ®¹t ®Õn ®é Èm kh« kiÖt. Khi gç ®· kh« chóng ta nªn ®­a vµo s¶n xuÊt ngay v× nÕu ®Ó kh«ng khÝ l©u nã sÏ hót Èm trë l¹i vµ qu¸ tr×nh sÊy d­êng nh­ trë thµnh v« nghÜa.Theo kh¶o s¸t th× nguyªn liÖu ë C«ng ty ®· b¶o ®¶m chÊt l­îng. Tuy nhiªn cßn m¾c Ýt khuyÕt tËt nh­ng cã thÓ söa ch÷a ®­îc. 3.2.4.2. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Sau qu¸ tr×nh kh¶o s¸t quy tr×nh s¶n xuÊt t¹i C«ng ty B«ng Mai – B¾c Ninh t«i cã mét sè nhËn xÐt sau: Nguyªn liÖu ban ®Çu lµ s¶n phÈm th« ®· qua c¸c kh©u gia c«ng vµ l¾p r¸p, nã cã nguån gèc tù nhiªn nªn khã tr¸nh khái c¸c khuyÕt tËt nh­: mèi, nøt, mµu s¾c kh«ng ®ång ®Òu,…do sù chªnh lÖch ®é Èm gi÷a s¶n phÈm th« vµ m«i tr­êng hay do ®é Èm trong cïng s¶n phÈm, còng cã thÓ do thêi gian c¸c vÖ tinh lµm phÇn th« xong råi nh­ng kh«ng ®­a vÒ C«ng ty ngay, t¹o ®iÒu kiÖn cho Èm x©m nhËp vµo s¶n phÈm th«. §©y lµ nguån nguyªn liÖu ®­îc nhËp vÒ tõ c¸c vÖ tinh (c¸c c¬ së s¶n xuÊt) cßn m¾c nhiÒu khuyÕt tËt, nã lµ nguyªn nh©n g©y tæn hao c«ng søc vµ thêi gian. §Ó t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ lµm viÖc cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p lo¹i bá chóng ngay tõ khi nhËp nguyªn liÖu vÒ b»ng c¸ch khi mua nguyªn liÖu ph¶i cã c¸c tiªu chÝ cô thÓ nh­ kh«ng cã khuyÕt tËt hoÆc nÕu cã th× ph¶i rÊt Ýt. Ngoµi m¸y phun s¬n lµ m¸y chÝnh trong d©y truyÒn trang søc cßn cã c¸c m¸y phô nh­ m¸y trµ, m¸y ®¸nh nh½n. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp C«ng ty kh«ng sö dông c¸c m¸y nµy nªn t«i kh«ng t×m hiÓu kü chóng mµ chØ nªu ra,…nh×n chung c¸c m¸y vÉn ho¹t ®éng tèt, nh­ng vÒ c«ng cô c¾t mét sè chiÕc cã hiÖn t­îng h­ háng vÝ dô l­ìi n¹o cïn, mßn,… c¸c th«ng sè gãc cña n¹o kh«ng ®¶m b¶o nh­ gãc tr­íc lín, do ®· sö dông l©u hoÆc ng­êi c«ng nh©n mµi sai th«ng sè, cÇn ph¶i chØnh söa b»ng c¸ch lµ mµi l­ìi n¹o trªn ®¸ mµi th« vµ ®¸ mµi mµu (®é mÞn cao). Ph­¬ng ph¸p mµi nh­ sau: + Tr­íc tiªn mµi trªn ®¸ mµi r¸p, theo ®óng m¸i n¹o, khi nµo sê tay thÊy trªn c¹nh c¾t chÝnh gîn ®Òu th× chuyÓn sang mµi mµu trªn ®¸ mµi mµu. Th«ng th­êng ng­êi ta mµi sao cho gãc sau = 150, gãc mµi = 350 ¸ 450 {IV} + V× l­ìi n¹o dµi, cã thÓ b»ng hoÆc gÇn b»ng chiÒu dµi viªn ®¸, nªn khi tay n¹o mµi trªn ®¸, m¸i n¹o ®Æt däc theo chiÒu dµi cña ®¸. + Ph¶i tiÕn hµnh liÕc n¹o b»ng c¸ch: §Æt n¹o lªn tÊm gç ph¼ng, phÇn mµi óp xuèng, lÊy bóa ®inh di mét lÇn cho ph¼ng ®Òu, råi ®Èy n¹o nh« ra mÐp gç kho¶ng 2 ¸ 3mm vµ dïng bóa tú s¸t m¸i n¹o, theo c÷ mÐp gç kÐo m¹nh. Sau ®ã kiÓm tra thÊy c¹nh c¾t gîn ®Òu lµ ®­îc. * §èi víi ®ôc ta cã ph­¬ng ph¸p mµi nh­ sau: + Mµi mÆt v¸t cña l­ìi ®ôc trªn ®¸ nh¸m. §Æt mÆt v¸t cña l­ìi ®ôc tiÕp xóc víi mÆt ®¸. MÆt tr­íc cña l­ìi ®ôc nghiªng so víi mÆt ®¸ mét gãc tõ 200 – 250 (gãc mµi). §Èy l­ìi ®ôc tiÕn lïi theo chiÒu däc ®¸ cho ®Õn lóc nµo vuèt mÆt tr­íc cña l­ìi ®ôc thÊy gîn qu¨n ®Çu l­ìi. + Mµi ®ôc trªn ®¸ mµi ®¸ + LiÕc ®ôc trªn mét tÊm da lÇn cuèi, lÇn l­ît ¸p c¸c mÆt tr­íc vµ sau cña l­ìi ®ôc lªn mÆt mét tÊm da råi kÐo l­ìi ®ôc mµ kh«ng ®Èy. + Chó ý: §èi víi ®ôc gôm th× viÖc mµi l­ìi ®ôc ph¶i dïng lo¹i ®¸ cã d¹ng h×nh m¸ng vµ h×nh trô. C¸ch mµi còng nh­ mµi ®ôc th­êng. NÕu kh«ng chóng lµ nguyªn nh©n g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chÊt l­îng bÒ mÆt gia c«ng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh chØnh söa. Tuy nhiªn, s¶n phÈm C«ng ty t¹o ra vÉn ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, thÞ hiÕu cña ng­êi dïng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a. §iÒu ®ã chÝnh lµ nhê vµo sù l·nh ®¹o giái, tay nghÒ cao cña ng­êi c«ng nh©n. Hä lu«n cã tinh thÇn häc hái, më réng kiÕn thøc vµ tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc s¶n xuÊt chung cña C«ng ty. §Ó t¹o ra mét s¶n phÈm lµ ghÕ gåm cã 6 c«ng ®o¹n kh¸c nhau, b¾t ®Çu tõ kh©u chØnh söa vµ kÕt thóc lµ ®ãng gãi s¶n phÈm. S¶n phÈm cã thÓ ®­îc chØnh söa mÊt nhiÒu hay Ýt thêi gian lµ phô thuéc vµo sè l­îng vµ møc ®é phøc t¹p cña s¶n phÈm. S¶n phÈm nghiªn cøu cña kho¸ luËn lµ ghÕ dïng trong héi tr­êng cã cÊu t¹o vµ h×nh d¹ng ®¬n gi¶n nªn thêi gian chØnh söa th­êng tõ 15 – 25 phót/ s¶n phÈm lµ ®­îc. C«ng ®o¹n l©u nhÊt lµ ®¸nh giÊy nh¸m, ®©y còng lµ nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng bÒ mÆt s¶n phÈm, qu¸ tr×nh ®¸nh cµng kü vµ sè giÊy nh¸m cµng mÞn th× sÏ cho chÊt l­îng s¶n phÈm tèt h¬n. Tuy nhiªn, ng­êi c«ng nh©n sö dông giÊy nh¸m kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng cô thÓ lµ giÊy Èm lµm cho c¸c h¹t mµi b¸m vµo nÒn giÊy kÐm g©y ra x¬ x­íc bÒ mÆt gia c«ng, cã khi hä dïng lùc lín g©y sai h×nh d¹ng s¶n phÈm nh­ gÆp chç cong l­în phøc t¹p. Lóc nµy nªn dïng giÊy nh¸m mÞn vµ dïng lùc nhá miÕt nhÑ vµ ®Òu tay. Kh©u b¶ matit ch­a ®¶m b¶o chÊt l­îng v× dung dÞch h¬i lo·ng g©y hiÖn t­îng ch¶y líp bÒ mÆt b¶ lµ nguyªn nh©n lµm cho l©u kh« bÒ mÆt chç b¶ nªn cho gi¶m l­îng dung m«i ®i. Kh«ng nh÷ng vËy mµ l­îng ®¸ mµi cßn cã ®é h¹t h¬i to lµ nguyªn nh©n g©y th« r¸p. V× vËy, chóng ta cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p lo¹i trõ lµ läc b»ng sµng cã kÝch th­íc lç rÊt nhá. Phun s¬n lµ c«ng ®o¹n rÊt quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng bÒ mÆt trang søc cña s¶n phÈm. Nh×n chung s¶n phÈm C«ng ty t¹o ra ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng song ph­¬ng ph¸p phun lµ ch­a ®­îc v× ng­êi c«ng nh©n phun liªn tiÕp gi÷a hai lÇn phun. §©y lµ nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng khuyÕt tËt cho bÒ mÆt s¶n phÈm nªn cã kho¶ng c¸ch phun gi÷a hai lÇn phun, ®Ó cho líp chÊt phñ lÇn 1 kh« ®· råi tiÕn hµnh phun chÊt phñ lÇn 2. MÆt kh¸c do kho¶ng c¸ch phun qu¸ gÇn mµ ghÕ l¹i cã nhiÒu chi tiÕt cã diÖn tÝch nhá nªn trong qu¸ tr×nh phun cã hiÖn t­îng tæn thÊt s¬n. V× vËy, ta ph¶i ®iÒu chØnh h×nh d¹ng tiÕt diÖn dßng phun cña sóng phun. Trong tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n chØnh söa, ®¸nh giÊy nh¸m, b¶ matÝt, phun s¬n vµ sÊy, hä kh«ng qua c¸c b­íc kiÓm tra nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng cô c¾t vµ m«i tr­êng sÊy mµ sö dông lu«n, khi gÆp khuyÕt tËt th× hä míi kh¾c phôc. Theo t«i cÇn ph¶i cã kh©u chuÈn bÞ nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ kh©u ph©n lo¹i s¶n phÈm sau mçi c«ng ®o¹n xem s¶n phÈm nµo ®¹t yªu cÇu th× míi chuyÓn sang b­íc c«ng viÖc tiÕp theo, nÕu kh«ng th× nªn kh¾c phôc, söa ch÷a ngay. Ng­êi c«ng nh©n lµm viÖc chñ yÕu theo kinh nghiÖm, mang nÆng tÝnh thñ c«ng, nã còng lµ nguyªn nh©n g©y ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt cña doanh nghiÖp. CÇn ph¶i cã th¸i ®é lµm viÖc nghiªm tóc h¬n n÷a, më líp ®µo t¹o vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n chuyªn m«n vÒ s¶n xuÊt gç mü nghÖ cho c«ng nh©n. Chñ ®Ò m«i tr­êng trong c¸c lµng nghÒ ®· ®­îc bµn kh¸ nhiÒu ë n­íc ta. Trong ®ã, néi dung ®­îc bµn nhiÒu nhÊt lµ nh÷ng nguyªn nh©n c«ng nghÖ, nhËn thøc cña con ng­êi dÉn ®Õn « nhiÖm m«i tr­êng. Còng nh­ nhiÒu c¸c C«ng ty CBLS kh¸c, ph¸t triÓn s¶n xuÊt thñ c«ng mü nghÖ cao cÊp ®· gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Þa ph­¬ng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n, ®ång thêi còng g©y nh÷ng tiªu cùc kh«ng nhá tíi m«i tr­êng xung quanh. Chñ yÕu lµ « nhiÔm vÒ m«i tr­êng kh«ng khÝ do l­îng mïn c­a trong kh©u ®¸nh nh¸m vµ m«i tr­êng n­íc do kh©u trang søc s¬n. Qua ®iÒu tra t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖn tr¹ng m«i tr­êng t¹i C«ng ty B«ng Mai – B¾c Ninh cho thÊy ë C«ng ty th­êng cã c¸c lo¹i « nhiÖm d¹ng bôi, ån, n­íc,...chóng cã t¸c ®éng tíi : - M«i tr­êng kh«ng khÝ Nguyªn nh©n g©y ra lµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë kh©u ®¸nh giÊy nh¸m vµ trµ s¸t ®· ®Ó l¹i c¸c mïn cña gç, chóng cã kÝch th­íc nhá tån t¹i ë kh«ng khÝ d­íi d¹ng bôi l¬ löng víi nång ®é kh¸ cao. Bªn c¹nh hiÖn t­îng « nhiÔm bôi th× « nhiÔm tiÕng ån còng ®­îc quan t©m. Tuy nhiªn, lo¹i g©y « nhiÔm nµy kh«ng ¶nh h­ëng lín v× l­îng ån do m¸y nÐn khÝ vµ trµ s¸t g©y ra lµ nhá. Theo nhËn xÐt chñ quan cña c¸ nh©n, mÆc dï ®©y lµ C«ng ty s¶n xuÊt rÊt ph¸t triÓn, thu nhËp cao nh­ng nhËn thøc vÒ vÊn ®Ò xö lý m«i tr­êng ch­a ®­îc chó träng l¾m. NhËn thøc cña ng­êi c«ng nh©n vÒ chÊt l­îng m«i tr­êng ch­a cao, hä ch­a ý thøc ®­îc t¸c h¹i cña viÖc « nhiÔm m«i tr­êng ®Õn søc khoÎ céng ®ång, ®Õn m«i tr­êng sèng chung cña toµn x· héi. §øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc vÒ m«i tr­êng nh»m ®¶m b¶o sù thµnh c«ng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc còng nh­ ®¶m b¶o bÒn v÷ng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña lµng nghÒ nãi chung vµ C«ng ty B«ng Mai nãi riªng cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p xö lý vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. D­íi ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh cã thÓ ¸p dông nh»m c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc: + Sau khi ®· hoµn thµnh c«ng viÖc th× cÇn dän dÑp vÖ sinh ngay kh«ng ®Ó ngµy h«m sau. + Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i cã quÇn ¸o b¶o vÖ, khÈu trang c¸ nh©n. + Nh÷ng n¬i cã ån, phun s¬n ph¶i cã khÈu trang, nót bÞt tai. + Tuyªn truyÒn gi¸o dôc vµ n©ng cao nhËn thøc cho ng­êi c«ng nh©n h¬n n÷a vÒ vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng lµ nh»m b¶o vÖ chÝnh b¶n th©n m×nh, gia ®×nh m×nh vµ b¶o vÖ søc khoÎ céng ®ång. + CÇn cã h×nh thøc kû luËt xö ph¹t nh÷ng c¸ nh©n nµo sai ph¹m trong vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng s¶n xuÊt chung. + Gi¶m bôi cã thÓ phun l­îng n­íc Ýt d­íi d¹ng h¹t s­¬ng nhá. - m«i tr­êng n­íc Phun s¬n ®­îc c¶i thiÖn m«i tr­êng nhê vµo bÓ chøa n­íc cña buång phun s¬n, c¸c chÊt s¬n ®«ng tô d­íi bÓ råi ®­îc th¶i ra ngoµi ao qua van x¶. Trong s¬n cã nhiÒu thµnh phÇn ho¸ häc chóng th¶i vµo ao hå lµm cho nguån n­íc bÞ « nhiÔm. §©y lµ nguyªn nh©n cã ¶nh h­ëng rÊt xÊu ®Õn hÖ ®éng thùc vËt sèng ë d­íi n­íc. C¸ch kh¾c phôc: Cã thiÕt bÞ xö lý tr­íc khi th¶i ra ao hå - T¸c ®éng tíi søc khoÎ céng ®ång Con ng­êi lµ ®èi t­îng ph¶i høng chÞu tÊt c¶ c¸c t¸c ®éng cña viÖc « nhiÔm m«i tr­êng, nã c¸c ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ cña con ng­êi hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, kh«ng chØ ®èi víi ng­êi trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt mµ cßn ®èi víi c¶ nh÷ng ng­êi xung quanh. ¤ nhiÔm m«i tr­êng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho sè ng­êi m¾c bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp t¨ng lªn ë c¸c lµng nghÒ. 3.2.5. X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm lµ ghÕ cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm t¹i c«ng ty B«ng Mai – B¾c Ninh 3.2.5.1. H­íng dÉn kü thuËt cho phÇn hoµn thiÖn s¶n phÈm 3.2.5.1.1 H­íng dÉn kü thuËt kh©u chØnh söa - Nguyªn liÖu lµ ghÕ th«. - Yªu cÇu sau chØnh söa: + §¶m b¶o h×nh d¹ng theo mÉu. + MÆt s¶n phÈm kh«ng ghå ghÒ. - B­íc 1: ChuÈn bÞ nguyªn liÖu vµ c«ng cô. + TËp trung nguyªn liÖu (s¶n phÈm th«). + KiÓm tra c¸c khuyÕt tËt cña nguyªn liÖu th«. + KiÓm tra c¸c h­ háng cña c¸c c«ng cô c¾t. - B­íc 2: Thao t¸c + §Æt s¶n phÈm lªn bµn thao t¸c. + X¸c ®Þnh c«ng cô söa ch÷a phï hîp. Khi dïng n¹o ph¶i ®Æt nã tiÕp xóc víi gç, dïng lùc ®Èy ®Òu tay trªn bÒ mÆt gç, chó ý lµ n¹o chÐo thí tr­íc råi míi ®Õn däc thí, nh­ vËy míi chãng ph¼ng. Khi n¹o th¼ng thí ph¶i ®Èy n¹o th¼ng tay theo chiÒu däc thí gç nh­ng n¹o ®Æt h¬i xiªn, gç cµng nhiÒu l«ng (gç s¬ vµ dai) th× ®é xiªn cµng lín {IV}. Chó ý: Tuú tõng chç kh¸c nhau mµ ta ph¶i lùa chän dông cô söa ch÷a cho phï hîp. - B­íc 3: Dän vÖ sinh chç lµm viÖc vµ m«i tr­êng xung quanh. 3.2.5.1.2. X©y dùng kü thuËt kh©u ®¸nh giÊy nh¸m. CÇn ph¶i cã c«ng ®o¹n ph©n lo¹i s¶n phÈm sau kh©u chØnh söa. NÕu ®¹t yªu cÇu th× tiÕn hµnh ®¸nh nh¸m, cßn kh«ng th× ®­a ra chØnh söa l¹i. - Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh : Thñ c«ng - Yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm khi ®¸nh gi¸m xong: + §¶m b¶o ®é nh½n, ph¼ng theo yªu c©u. + Kh«ng thay ®æi h×nh d¹ng chi tiÕt. - B­íc 1: ChuÈn bÞ nguyªn liÖu vµ c«ng cô c¾t. - B­íc 2: Thao t¸c + X¸c ®Þnh ®óng sè hiÖu giÊy nh¸m, lÇn ®Çu dïng sè giÊy nh¸m th« sè N120, N180 lÇn hai ®¸nh giÊy nh¸m cã sè hiÖu nhá h¬n. + §¸nh däc thí gç, tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc ®¸nh ngang thí lµm cho gç bÞ x­íc, g»n gîn. Khi gÆp chç nh­ c¹nh giíi h¹n gi÷a hai mÆt cña chi tiÕt ch©n ghÕ, nh÷ng chç cÊy ghÐp, cong, uèn l­în ph¶i ®Æc biÖt chó ý, tiÕn hµnh mµi nhÑ nhµng, tr¸nh dïng giÊy qu¸ th« vµ lùc lín lµm thay ®æi h×nh d¹ng, ®Ó l¹i nh÷ng vÕt låi, lâm, h»n vµ ph¶i mµi lÇn l­ît tr¸nh bá xãt. + §èi víi mµi líp s¬n lãt lÇn 1, lÇn 2 vµ mµi mµu th× thao t¸c còng gièng nh­ mµi lÇn ®Çu nh­ng kh¸c lµ ph¶i dïng giÊy nh¸m cã sè hiÖu mÞn h¬n nh­: sè 00, sè 0,...hoÆc dïng giÊy mÞn ®· qua dïng råi, nÕu kh«ng sÏ bÞ mµi mÊt líp chÊt phñ lµ mét nguyªn nh©n lµm cho bÒ mÆt trang søc kÐm chÊt l­îng. + Th­êng yªu cÇu chÊt l­îng cao th× ®ßi hái ph¶i sö dông giÊy nh¸m cµng mÞn. - B­íc 3: Dän dÑp vÖ sinh + QuÐt dän s¹ch sÏ m«i tr­êng lµm viÖc. + GiÊy nh¸m dïng xong ®Ó n¬i kh« r¸o, tho¸ng m¸t, tr¸nh n¬i Èm ­ít ®Ó tËn dông lÇn sau. - Chó ý: + GiÊy nh¸m ph¶i lu«n kh«. + NÕu lóc ®¸nh giÊy nh¸m gÆp trêi m­a ph¶i h¬ qua löa cho kh« míi ®¸nh. + Khi ch­a sö dông ph¶i b¶o qu¶n cÈn thËn tr¸nh ®Ó ­ít, tèt nhÊt nªn bäc chóng trong nil«ng. {IV} 3.2.5.1.3. X©y dùng kü thuËt kh©u b¶ matit - Nguyªn liÖu lµ s¶n phÈm th« ®· qua kh©u chØnh söa, ®¸nh nh¸m vµ nguyªn liÖu phô lµ dung dÞch b¶ matit. - Yªu cÇu : + S¶n phÈm cã ®é ph¼ng, nh½n, kh«ng cßn c¸c khe hë, vÕt låi lâm. + Dung dÞch pha ph¶i cã ®é cøng, ®é dÎo dai, ®é ®µn håi vµ ®é b¸m dÝnh. - B­íc 1: ChuÈn bÞ nguyªn liÖu (chÝnh, phô, c«ng cô) + KiÓm tra c«ng cô b¶, nång ®é dung dÞch b¶ matit?. - B­íc 2: Thao t¸c + Dïng tÊm gç quÐt mét líp matit võa ph¶i, ®­a lªn chç b¶. + Ch­a tÊm gç di chuyÓn theo chiÒu thí gç. + Qu¸ tr×nh b¶ ph¶i b¶ ph¶i chÆt tay ®Ó t¹o cho líp ph©n tö cña hîp chÊt matit ®­îc kÕt cÊu liªn tôc, cã ®é b¸m dÝnh cao, nÕu b¶ láng tay líp matit dÔ bÞ rç, ®é b¸m dÝnh kh«ng cao. + Sè lÇn b¶ tõ 2 – 4 lÇn, ghÕ dïng trong héi tr­êng kh«ng ®ßi hái cao sè lÇn b¶ lµ 2 lÇn. + Khi b¶ lÇn 1 ph¶i ®Ó kh« råi dïng giÊy nh¸m lo¹i sè 0 hoÆc sè 1 xoa nhÑ theo chiÒu thí gç, sau ®ã míi tiÕp tôc b¶ lÇn 2, cø nh­ thÕ cho ®Õn lÇn cuèi ®¹t yªu cÇu th× th«i. + Khi b¶ ®Õn lÇn cuèi còng ph¶i xoa. + Chó ý gãc b¶ th­êng lµ 450.{VII} - B­íc 3: Lµm xong ph¶i lo¹i bá dung dÞch cò hay nÕu gi÷ th× ph¶i ®Ëy l¾p kÝn, tr¸nh ®Ó bôi bÆm vµo sÏ ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng b¶ lÇn sau. Khi kÕt thóc ca lµm viÖc ph¶i dän dÑp, thu gom chç lµm viÖc vµ m«i tr­êng xung quanh. 3.2.5.1.4. H­íng dÉn kü thuËt kh©u s¬n (s¬n lãt 1, 2 vµ s¬n mµu) - Yªu cÇu + Thùc hiÖn trong phßng kÝn giã + M«i tr­êng nhiÖt ®é : kh«ng thÊp h¬n 100, kh«ng bôi bÆm. + S¶n phÈm : Mµu s¾c s¶n phÈm ph¶i ®Òu, ®óng, tho¶ m·n víi yªu cÇu cña ®¬n ®Æt hµng, vµ gièng víi s¶n phÈm mÉu, ®é bãng, ®é dµy, kh¶ n¨ng b¸m dÝnh ph¶i ®¸p øng ®­îc chøc n¨ng sö dông, ®¶m b¶o ®­îc tÝnh thÈm mü. - B­íc 1: ChuÈn bÞ + CÇn cã kh©u kiÓm tra ph©n lo¹i ph«i tr­íc khi ®­a vµo phßng s¬n ®Æc biÖt lµ c¸c nguyªn liÖu cã mµu s¾c kh«ng ®Òu, ®é nh½n bÒ mÆt kh«ng ®¹t yªu cÇu, c¸c vÕt nøt, vì miÕng,… + KiÓm tra sè l­îng nguyªn liÖu ®· ®¹t yªu cÇu råi ®­a vµo phßng s¬n. + Nguyªn liÖu nh­ s¬n, dung m«i ta ph¶i kiÓm tra thêi gian sö dông, nguån gèc, sè l­îng, chñng lo¹i, tØ lÖ pha s¬n. + M¸y mãc thiÕt bÞ : kiÓm tra m¸y mãc thiÕt bÞ tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt. B­íc 2: Thao t¸c + §Æt s¶n phÈm ch¾c ch¾n lªn bµn thao t¸c. + Th¸o miÖng phun, lau röa s¹ch mì chèng rØ. + Cho s¬n vµo, dïng dung m«i pha lo·ng quÊy ®Òu, x¸c ®Þnh ®é nhít thÝch hîp sau ®ã ®æ s¬n vµo pha vµo b×nh phun, ®Ëy n¾p chÆt. + Nèi ®Çu nèi khÝ víi kh«ng khÝ nÐn ¸p suÊt 0.45 – 0.50 MPa. Sau ®ã Ên nhÑ vµo cß sóng lµm cho cÇn van khÝ lïi ra sau, cöa cña van khÝ më, kh«ng khÝ phun ra tõ miÖng vßi phun, dïng ®Ó thæi s¹ch bôi bÆm dÝnh trªn bÒ mÆt cÇn trang søc. §îi sau khi s¹ch Ên tiÕp cß sóng vÒ phÝa sau, ®Çu phun sÏ phun s¬n d¹ng s­¬ng. + §iÒu chØnh tiÕt diÖn dßng phun, vÆn chÆt tay vÆn ®iÒu chØnh khÝ sÏ ®­îc tiÕt diÖn h×nh trßn. NÕu vÆn ra 2 – 3 vßng, råi vÆn tay vÆn miÖng khÝ, th× ®iÒu chØnh ®­îc d¹ng tiÕt diÖn cña dßng khÝ. + §iÒu chØnh l­îng phun: Cã thÓ vÆn tay vÆn ®iÒu chØnh s¬n lµm cho cöa van kim s¬n lín hay bÐ, quyÕt ®Þnh l­îng s¬n phun. + §iÒu chØnh miÖng sóng phun sao cho l­îng tiªu tèn nguyªn liÖu lµ thÊp nhÊt n¨ng suÊt cao nhÊt, nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng, vµ s¶n phÈm mÉu. + §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch tõ miÖng sóng phun ®Õn ph«i liÖu hîp lý nhÊt sao cho ®¹t ®­îc chÊt l­îng cao nhÊt th­êng lµ 15 – 25 cm. + CÇn ph¶i s¶n xuÊt thö khi ®· ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña thiÕt bÞ vµ dung m«i. + Phun tõ chç khã ®Õn dÔ, tõ phøc t¹p ®Õn ®¬n gi¶n. + Khi phun sóng phun ph¶i di chuyÓn song song vµ lu«n vu«ng gãc víi bÒ mÆt phun. + Di chuyÓn song song víi tèc ®é kh«ng ®æi th­êng tèc ®é di chuyÓn ®­îc ®iÒu tiÕt trong kho¶ng 0.3- 1m/ gi©y. + Phun mét l­ît khi ®· kh« råi míi phun lÇn 2, tr¸nh phun liªn tôc rÊt l©u kh« bÒ mÆt trang søc. - B­íc 3: VÖ sinh sóng phun, m¸y phun s¬n, m«i tr­êng lµm viÖc. 3.2.5.1.5. H­íng dÉn kü thuËt kh©u sÊy - S¶n phÈm lµ sau c¸c kh©u s¬n lãt lÇn 1, s¬n lãt lÇn 2 vµ kh©u phun mµu. - Yªu cÇu - Ph­¬ng ph¸p sÊy: Tù nhiªn t¹i hiÖn tr­êng phun. + M«i tr­êng ë nhiÖt ®é tèt nhÊt kh«ng ®­îc thÊp h¬n 100, ®é Èm t­¬ng ®èi kh«ng cao h¬n (MC) h¬n 80 %. S¶n phÈm sau khi phun xong dÞch chuyÓn nhÑ nhµng xuèng chç ®Ó sÊy. Tr¸nh va tr¹m lµm x­íc bÒ mÆt trang søc. Gi÷a c¸c s¶n phÈm lªn cã kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt 0.5 m t¹o sù th«ng tho¸ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh bay h¬i dung m«i ®­îc tèt.{II} 3.2.5.2. HÖ thèng c¸c b¶ng dù ®o¸n khuyÕt tËt cho c¸c kh©u phÇn hoµn thiÖn s¶n phÈm B¶ng 01: Dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra trong kh©u chØnh söa s¶n phÈm th«. STT KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n Kh¾c phôc 1 Lç mät, mèi Do nÊm, mèc B¶ matit 2 Nøt §é Èm cña s¶n phÈm lín TiÕn hµnh b¶ matit 3 2 thanh l­ng tùa cã ®é trßn ®Òu kh«ng b»ng nhau. Qu¸ tr×nh gia c«ng. M¸y mãc thiÕt bÞ. KiÓm tra m¸y mãc tr­íc khi gia c«ng. 4 5 S¶n phÈm cã ®é ghå ghÒ nhá. Gia c«ng M¸y mãc thiÕt bÞ Dïng m¸y trµ, trµ cho ph¼ng. L­ng tùa kh«ng vu«ng gãc víi mÆt ®Êt Sai sè kÝch th­íc. Sai qu¸ th× lo¹i bá, nÕu Ýt kh¾c phôc n¾n l¹i cho vu«ng 6 C¸c mèi liªn kÕt gi÷a c¸c chi tiÕt ch­a kÝn khÝt KÝch th­íc kh«ng hîp lý. §iÒu chØnh cho chuÈn B¶ng 02: Dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra trong kh©u b¶ matit STT KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n Kh¾c phôc 1 Trªn bÒ mÆt líp matit cã nh÷ng vÕt nh¨n. B¶ kh«ng ®Òu tay, chç m¹nh, chç yÕu hoÆc do nång ®é dung dÞch matit ®Æc qu¸. - B¶ ®Òu tay - Cho thªm dung m«i. 2 Trªn bÒ mÆt cã nhiÒu mµu s¾c kh¸c nhau. Cã thÓ do ch­a trén ®Òu dung dÞch dÉn ®Õn nång ®é kh«ng ®Òu, ®é nhiÔn ch­a cao hoÆc do khi b¶ ta kh«ng ®Òu tay. - Trén ®Òu dung dÞch. - B¶ ®Òu tay. 3 Líp matit bÞ bong chãc ra tõng m¶ng. - Dung dÞch bay h¬i qu¸ nhanh. - NhiÖt m«i tr­êng qu¸ cao kh«ng ®ñ thêi gian b¸m dÝnh. - Gi¶m bít l­îng dung m«i. - §iÒu chØnh thêi gian cho phï hîp B¶ng 03: Dù b¸o c¸c khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra trong c¸c kh©u ®¸nh giÊy nh¸m STT KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n Kh¾c phôc 1 §é ph¼ng nh½n ch­a ®¶m b¶o yªu cÇu. Sai giÊy nh¸m. Thay giÊy nh¸m phï hîp. 2 Sêm, x­íc. §¸nh ngang thí. ChuyÓn sang ®¸nh thuËn thí gç. 3 Thay ®æi h×nh d¹ng. Dïng giÊy nh¸m th«. Dïng lùc lín. Thay giÊy nh¸m mÞn h¬n. Gi¶m lùc ®¸nh 4 §é ph¼ng nh½n kh«ng ®ång ®Òu. §¸nh kh«ng hÕt l­ît. §¸nh lÇn l­ît kh«ng bá xãt. B¶ng 04: Dù ®o¸n c¸c khuyÕt tËt cã thÓ xÈy ra trong kh©u phun s¬n (s¬n lãt, s¬n mµu) STT KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n C¸ch kh¾c phôc 1 Mµu s¾c kh«ng ®Òu. + Do mµu nguyªn liÖu trªn cïng mét s¶n phÈm kh«ng ®Òu + Do ®é Èm , cÊu t¹o kh¸c nhau gi÷a m«i tr­êng vµ nguyªn liÖu hoÆc cã thÓ trong cïng mét s¶n phÈm. + Kh¾c phôc ngay tõ khi chuÈn bÞ nguyªn liÖu + ChØ dïng mét lo¹i gç (keo hay cao su) ®Ó ghÐp cho mét nguyªn liÖu + Ph©n lo¹i nguyªn liÖu trong kh©u chuÈn bÞ sao cho mµu s¾c, ®é Èm t­¬ng ®èi gÇn nhau 2 BÒ mÆt gå gÒ xï x×. + Do nång ®é s¬n cao, ®é lo·ng kÐm + ThiÕt bÞ phun s¬n kh«ng s¹ch +Do ®é nh½n s¶n phÈm ch­a ®¹t yªu cÇu. + Tr­íc khi lÊy s¬n cho vµo cèc phun ph¶i khuÊy ®Òu dung dÞch ®­îc pha + Ph¶i lµm s¹ch c¸c thiÕt bÞ tr­íc khi sö dông ®Æc biÖt ®èi víi sóng phun ta cÇn ph¶i lau röa s¹ch mì chèng rØ khi phun song vµ tr­íc khi phun ta ph¶i tr¸ng röa s¹ch +CÇn tuyÓn chon ph©n lo¹i thËt kü c¸c ph«i kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ ®é nh½n bÒ mÆt 3 Cã bät vÕt ®Ëm. Thïng ph©n ly ®Çy n­íc Lo¹i bá n­íc trong thïng 4 T¹p bÈn bÒ mÆt. Èng dÉn bÞ ph¸ ho¹i do môc n¸t hoÆc bÞ thæi bong líp mÆt. Thay èng míi. T¨ng thªm kho¶ng c¸ch. 5 BÞ nh¨n, dµy mÆt. Phßng kh«ng s¹ch. Kho¶ng c¸ch qu¸ gÇn. Thay ®æi ®iÒu kiÖn, t¨ng kho¶ng c¸ch. 6 BÒ mÆt tr¸ng kh«ng bong. NhiÖt ®é thÊp, ®é Èm cao. §iÒu chØnh l¹i c¸c th«ng sè. ch­¬ng 4 kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 4.1. KÕt luËn X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, bëi nã chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau nh­: nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, con ng­êi,...qu¸ tr×nh x©y dùng ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu thêi gian kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu lµ song ®­îc, ng­êi x©y dùng ph¶i cã kinh nghiÖm, ph¶i cã kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. Tuy nhiªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty B«ng Mai – Tõ S¬n, ®­îc sù chØ b¶o, h­íng dÉn cña PGS – TS: NguyÔn Phan ThiÕt vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty t«i ®· nghiªn cøu vµ thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ sau: Ph©n tÝch ®­îc c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph©n tÝch quy tr×nh c«ng nghÖ méc cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm. Ph©n tÝch hÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt. X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt cho mét s¶n phÈm méc cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm . §­a ra ®­îc c¸c khuyÕt tËt, nguyªn nh©n, gi¶i ph¸p kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 4.3. KiÕn nghÞ §Ó ®Ò tµi hoµn thiÖn h¬n t«i ®Ò nghÞ tiÕp tôc thêi gian nghiªn cøu c¸c khÝa c¹nh sau: 1.TiÕn hµnh kiÓm so¸t cho nhiÒu s¶n phÈm h¬n n÷a. X¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c m¸y mãc th«ng sè kü thuËt mét c¸ch toµn diÖn. ¸p dông thö vµo s¶n xuÊt thùc tÕ. Do tr×nh ®é b¶n th©n vµ thêi gian h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. T«i rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó b¶n luËn v¨n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o 1. P.GS – TS . NguyÔn Phan ThiÕt, TËp bµi gi¶ng kiÓm so¸t chÊt l­îng. 2.ts. TrÇn V¨n Chø (2004), C«ng nghÖ TSVLG, Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp Hµ Néi. 3.TrÇn Ngäc ThiÖp - Vâ Thµnh Minh - §Æng §×nh B«i (1992), C«ng nghÖ xÎ méc tËp 1; 2, Tr­êng ®hln. 4. TrÞnh Quèc §¹t – TrÇn V¨n T©m – NguyÔn B¸ §¹i (1992), Gi¸o tr×nh c«ng nghÖ méc, Hµ Néi. 5. ts. Hoµng ViÖt (2003), M¸y vµ thiÕt bÞ chÕ biÕn gç, nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp. 6. Qu¶n trÞ chÊt l­îng theo Tiªu chuÈn quèc gia – TPHCM, Nhµ xuÊt b¶n §HQG. 7. Chu tuÊn Nh¹, B¶o vÖ m«i tr­êng trong thêi kú CNH – H§H, thêi c¬ vµ th¸ch thøc. T¹p chÝ NN $ PTNN, Sè 5/2001. 8. Mét sè luËn v¨n kho¸ tr­íc,… Tr­êng ®¹i häc l©m nghiÖp Khoa chÕ biÕn l©m s¶n Tãm t¾t kho¸ luËn tèt nghiÖp 1. Tªn kho¸ luËn tèt nghiÖp “ X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm cho mét s¶n phÈm méc mü nghÖ t¹i lµng nghÒ s¶n xuÊt ®å gç’’ 2. Gi¸o viªn h­íng dÉn: PGS-TS: NguyÔn Phan ThiÕt 3. Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn thÞ thuû 4. Môc tiªu nghiªn cøu X©y dùng hÖ thèng hå s¬ kü thuËt, tæ chøc s¶n xuÊt cho mét s¶n phÈm lµ ghÕ mü nghÖ cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm phôc vô cho viÖc kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 5. Néi dung chñ yÕu - Tæng quan. - C¬ së lý luËn. - X©y dùng hÖ thèng (dù th¶o) kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm. 6. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ - Ph©n tÝch quy tr×nh c«ng nghÖ méc cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm. - Ph©n tÝch hÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt. - X©y dùng h­íng dÉn kü thuËt cho mét s¶n phÈm méc cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm . - §­a ra ®­îc c¸c khuyÕt tËt, nguyªn nh©n, gi¶i ph¸p kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm cho một sản phẩm mộc mỹ nghệ tại làng nghề sản xuất đồ gỗ (50trang).Doc
Luận văn liên quan