Báo cáo Thực tập tại công ty tư vấn xây dựng công trình 625 civil engineering cosnultants company 625

Công trình: đường vào khu công nghiệp long giang đoạn đt866 (giao ql1a – đt 866b) & đt866b (giao đt866 – cầu kênh năng) huyện châu thành – tỉnh tiền giang chương 1: Giới thiệu chung 1.1 – chủ đầu tư 1.2 – đơn vị lập dự án 1.3 – căn cứ lập dự án 1.4 – nguồn gốc tài liệu sử dụng & hệ thống quy trình áp dụng. 1.5 – giới thiệu chung chương 2: đặc điểm kinh tế – xã hội vùng nghiên cứu 2.1 – đặc điểm chung, diện tích, dân số 2.2 – tình hình kinh tế – xã hội, văn hoá trong vùng 2.3 – nhận xét chung về đặc điểm kinh tế – xã hội vùng nghiên cứu chương 3: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 3.1 – định hướng phát triển kinh tế – xã hội vùng nghiên cứu. 3.2 – kết luận. chương 4: Các quy hoạch giao thông trên địa bàn tỉnh. 4.1 – quy hoạch giao thông đường bộ. 4.2 – quy hoạch giao thông đường thủy. 4.3 – sơ lược về khu công nghiệp long giang. 4.4 – kết luận. chương 5: Hiện trạng tuyến đường & mạng lưới gtvt trong vùng nghiên cứu. 5.1 – hiện trạng tuyến đường. 5.2 – kiện trạng mạng lưới giao thông. 5.3 – đánh giá chung về tình hình giao thông vận tải vùng nghiên cứu. chương 6: Dự báo nhu cầu vận tải tuyến đường thiết kế. 6.1 – khu vực hấp dẫn của tuyến đường 6.2 – lưu lượng xe hiện tại. 6.3 – dự báo lưu lượng xe giao thông trong tương lai. chương 7: Sự cần thiết đầu tư xây dựng đường vào khu công nghiệp long giang –điều kiện thuận lợi & khó khăn. 7.1 – sự cần thiết phải đầu tư. 7.2 – những điều kiện thuận lợi & khó khăn. 7.3 – kết luận. chương 8: điều kiện tự nhiên vùng tuyến đi qua. 8.1 – vị trí địa lý. 8.2 – đặc điểm khí hậu. 8.3 – thủy văn dọc tuyến. 8.4 – điều kiện địa hình. 8.5 – địa chất dọc tuyến. 8.6 – hệ tọa độ & cao độ sử dụng. 8.7 – nguồn vật liệu xây dựng. 8.8 – kết luận

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 2102 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty tư vấn xây dựng công trình 625 civil engineering cosnultants company 625, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôùi Vtt =60km/giôø; sô ñoà nhòp 9 nhòp 33m. 2. Phöông aùn 1B: Bình ñoà vò trí caàu öùng vôùi Vtt =60km/giôø ; sô ñoà nhòp 11 nhòp 33m. 3. Phöông aùn 2A: Bình ñoà vò trí caàu öùng vôùi Vtt =40km/giôø ; sô ñoà nhòp 9 nhòp 33m. 4. Phöông aùn 2B: Bình ñoà vò trí caàu öùng vôùi Vtt =40km/giôø ; sô ñoà nhòp 11 nhòp 33m. 5. Kieán nghò phöông aùn VII. PHAÂN KYØ ÑAÀU TÖ - Döï aùn ñaàu tö vôùi toång möùc ñaàu tö töông ñoái lôùn, neân TVTK xem xeùt ñöa ra phöông aùn phaân kyø ñaàu tö nhaèm giaûm giaù thaønh ñaàu tö trong giai ñoïan ban ñaàu. - Trong noäi dung phöông aùn phaân kyø ñaàu tö, TVTK chæ ñeà caäp chi tieát öùng vôùi phöông aùn kieán nghò. A. PHÖÔNG AÙN ÑAÀU TÖ HOAØN CHÆNH 1 GIAI ÑOAÏN + Noäi dung, giaûi phaùp vaø caùc haïng muïc ñaàu tö: nhö muïc I vaø muïc II. B. PHÖÔNG AÙN PHAÂN KYØ ÑAÀU TÖ (PA 3 & 4)  Giai ñoaïn 1: Ñoái vôùi phöông aùn 3: boá trí 1 caàu (döï kieán phía traùi) cuøng caùc haïng muïc coù lieân quan, phöông aùn 4: chöa boá trí caàu.  Giai ñoaïn 2: Ñoái vôùi phöông aùn 3: Boá trí caàu coøn laïi, phöông aùn 4: Boá trí caû 2 caàu. Phöông aùn phaân kyø ñaàu tö giai ñoaïn 1 (PA 3) cho coâng trình nhö sau 1 Xaây döïng phaàn caàu: ñöôïc phaân kyø ñaàu tö nhö sau Giai ñoaïn 1: Boá trí hoaøn chænh 1 caàu (döï kieán laø phía traùi). 2. Xaây döïng phaàn ñöôøng 3. Phaàn ñöôøng gom, ñöôøng giao 4. Caùc coâng trình phuï trôï Caùc haïng muïc coøn laïi ñöôïc ñaàu tö trong giai ñoaïn 2. 10.4 – TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG XAÂY DÖÏNG CHUÛ YEÁU CHÖÔNG 11: PHÖÔNG AÙN GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG & TAÙI ÑÒNH CÖ 11.1 - COÂNG TAÙC GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG (GPMB) 11.1.1 – Caên cöù thöïc hieän 11.1.2 – Phaïm vi GPMB 11.1.2.1 - Giaûi toûa 11.1.2.2 - Raø phaù bom mìn 11.2 - GIÔÙI HAÏN HAØNH LANG BAÛO VEÄ COÂNG TRÌNH 11.2.1 – Caên cöù thöïc hieän 11.2.2 – Giôùi haïn haønh lang baûo veä coâng trình 11.3 - TAÙI ÑÒNH CÖ 11.4 - KHOÁI LÖÔÏNG GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 26 | P a g e CHÖÔNG 12: ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG & CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU AÛNH HÖÔÛNG ÑOÁI VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG 12.1 – PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN & QUY CHEÁ AÙP DUÏNG 12.1.1 – Giôùi thieäu chung Vôùi ñaëc ñieåm ñòa hình, ñieàu kieän töï nhieân khu vöïc nhö vaäy vieäc nghieân cöùu ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng cuûa coâng trình ñoái vôùi moâi tröôøng xung quanh seõ ñöôïc xem xeùt chuû yeáu ôû 2 lónh vöïc töï nhieân vaø xaõ hoäi. 12.1.2 - Phöông phaùp luaän Thoâng qua caùc chæ tieâu chuû yeáu sau: Khoâng khí, Nöôùc, Tieáng oàn, Ñaát & Heä sinh thaùi. 12.1.3 - Quy cheá moâi tröôøng 12.1.3.1 - Tính chaát cuûa khoâng khí 12.1.3.2 - Tieáng oàn 12.1.3.3 - Tính chaát cuûa nöôùc: 12.2 - ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TRÖÔÙC KHI XAÂY DÖÏNG TUYEÁN 12.2.1 – Veà khoâng khí 12.2.2 – Veà tieáng oàn 12.2.3 – Veà nöôùc 12.2.4 – Veà ñaát 12.2.5 – Veà heä sinh thaùi 12.3 - DÖÏ KIEÁN TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG KHI TIEÁN HAØNH XAÂY DÖÏNG TUYEÁN 12.3.1 – Veà khoâng khí 12.3.2 - Veà nöôùc 12.3.3 - Veà tieáng oàn 12.3.4 – Veà ñaát 12.3.5 – Veà heä sinh thaùi 12.4 - DÖÏ KIEÁN TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG SAU KHI TIEÁN HAØNH XAÂY DÖÏNG TUYEÁN 12.4.1 – Veà khoâng khí 12.4.2 – Veà nöôùc 12.4.3 – Veà tieáng oàn 12.4.4 – Veà ñaát 12.4.5 – Veà heä sinh thaùi 12.5 - KEÁT LUAÄN & KIEÁN NGHÒ 12.5.1 – Kieán nghò 12.5.1.1 - Khi thi coâng coâng trình 12.5.1.2 - Sau khi ñöa vaøo söû duïng 12.5.2 – Keát luaän BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 27 | P a g e CHÖÔNG 13: TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ & TRIEÅN KHAI DÖÏ AÙN 13.1 - CAÙC CAÊN CÖÙ LAÄP 13.2 – CAÙC HAÏNG MUÏC CHUÛ YEÁU Phöông aùn ñaàu tö choïn & so saùnh, bao goàm caùc haïng muïc coâng trình sau: - Phaàn ñöôøng - Phaàn giao loä - Phaàn ñöôøng giao - Heä thoáng coáng ngang - Heä thoáng coáng doïc - Coáng kyõ thuaät - Coâng trình caàu - Caùc coâng trình ñaûm baûo an toaøn giao thoâng - Caùc coâng trình phoøng hoä -Heä thoáng chieáu saùng, caây xanh - Phaàn giaûi toûa - Taùi ñònh cö: cô baûn theo 2 phöông aùn sau: - Do quyõ ñaát 2 beân tuyeán coøn raát nhieàu, do vaäy Kieán nghò choïn phöông aùn 1. 13.3 – TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH 13.4 - NGUOÀN VOÁN ÑAÀU TÖ & TOÅ CHÖÙC TRIEÅN KHAI DÖÏ AÙN 13.4.1 - Nguoàn voán & Hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn 13.4.2 - Moái quan heä giöõa caùc ñôn vò lieân quan 13.4.3 - Thôøi gian thöïc hieän döï aùn döï kieán nhö sau 13.4.4 – Döï kieán phaân chia goùi thaàu CHÖÔNG 14: KEÁT LUAÄN & KIEÁN NGHÒ. 14.1 – NHÖÕNG KEÁT LUAÄN CHÍNH 14.1.1 – Teân döï aùn Döï aùn ñaàu tö naâng caáp, môû roäng Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang - huyeän Chaâu Thaønh vaø Taân Phöôùc – tænh Tieàn Giang, giai ñoaïn: Laäp Döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình. 14.1.2 - Phaïm vi vaø noäi dung nghieân cöùu Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang - huyeän Chaâu Thaønh vaø Taân Phöôùc – tænh Tieàn Giang bao goàm 2 ñoaïn sau: - ÑT 866 ( ñoaïn töø QL1A- ÑT 866B) laø ñoaïn töø giao giöõa ÑT 866 vôùi QL1A ñeán giao giöõa ÑT 866 vôùi ÑT 866B taïi vò trí coáng Vieät Kieàu. - ÑT 866B laø döï aùn noái töø ÑT 866 (ñieåm ñaàu taïi Km2+066.00 cuûa ÑT866) vöôït qua caàu Quaûn Thoïï (caàu vöôït treân ñöôøng cao toác TP HCM –Trung Löông), noái ñeán caàu Keânh Naêng. 14.1.3 – Phöông aùn choïn Phöông aùn choïn phaàn ñöôøng : Phöông aùn 4. BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 28 | P a g e 14.1.4 – Toång möùc ñaàu tö phöông aùn choïn 14.1.5 – Keá hoaïch trieån khai döï aùn, hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn 14.1.5.1 – Keá hoaïch trieån khai döï aùn (döï kieán) + Thôøi gian laäp döï aùn & trình duyeät : Thaùng 10/2007 – thaùng 05/2008. + Thôøi gian laäp TKBVTC : Thaùng 05/2008 – thaùng 06/2008. + Thôøi gian thi coâng döï kieán 0.5 naêm (GÑ1) : Thaùng 06/2008 – thaùng 12/2008. + Ñöa coâng trình vaøo söû duïng : Thaùng 01/2009. 14.1.5.2 – Hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn Chuû ñaàu tö tröïc tieáp Quaûn lyù ñieàu haønh döï aùn. 14.1.6 – Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø caùc bieän phaùp giaûm thieåu 14.1.7 – Moái quan heä vaø traùch nhieäm cuûa caùc cô quan, ñôn vò lieân quan ñeán döï aùn Caùc beân coù lieân quan ñeán döï aùn bao goàm: Chuû Ñaàu Tö, Tö Vaán Thieát Keá, Tö Vaán Giaùm Saùt, Nhaø Thaàu. Caùc beân coù traùch nhieäm laøm cho döï aùn hoaøn thaønh theo ñuùng quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. 14.2 – KIEÁN NGHÒ Qua nhöõng phaân tích, ñaùnh giaù vaø caùc giaûi phaùp thieát keá ñaõ neâu, Coâng Ty Coå Phaàn Tö Vaán XDCT 625 chuùng toâi kieán nghò Laõnh Ñaïo tænh Tieàn Giang, Sôû GTVT tænh Tieàn Giang vaø caùc Ban, Ngaønh coù lieân quan xem xeùt, quyeát ñònh Hoà sô: “Döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình: Ñöôøng vaøo Khu Coâng nghieäp Long Giang” thuoäc ñòa phaän huyeän Chaâu Thaønh & huyeän Taân Phöôùc, tænh Tieàn Giang nhaèm sôùm trieån khai caùc böôùc tieáp theo vaø ñöa coâng trình vaøo söû duïng. IV. Trình töï vaø noäi dung thieát keá kyõ thuaät DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH: ÑÖÔØNG VAØO KHU COÂNG NGHIEÄP LONG GIANG (GIAI ÑOAÏN 1) ÑOAÏN ÑT866 (GIAO QL1A – ÑT 866B) & ÑT866B (GIAO ÑT866 – CAÀU KEÂNH NAÊNG) HUYEÄN CHAÂU THAØNH & TAÂN PHÖÔÙC – TÆNH TIEÀN GIANG GOÙI THAÀU SOÁ 1: ÑOAÏN KM0+000-KM2+957.32 & KM3+650.32-KM5+000 MUÏC LUÏC THUYEÁT MINH TKBVTC CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU CHUNG. 1.1 – CHUÛ ÑAÀU TÖ VAØ ÑAÏI DIEÄN CHUÛ ÑAÀU TÖ. 1.2 – ÑÔN VÒ LAÄP TKBVTC. 1.3 – CAÊN CÖÙ LAÄP TKBVTC. 1.4 – NGUOÀN GOÁC TAØI LIEÄU SÖÛ DUÏNG & HEÄ THOÁNG QUY TRÌNH AÙP DUÏNG. 1.5 – GIÔÙI THIEÄU CHUNG. CHÖÔNG 2: CAÙC QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH. 2.1 – QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ. 2.2 – QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG THUÛY. 2.3 – SÔ LÖÔÏC VEÀ KHU COÂNG NGHIEÄP LONG GIANG. 2.4 – KEÁT LUAÄN. BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 29 | P a g e CHÖÔNG 3: ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VUØNG TUYEÁN ÑI QUA. 3.1 – VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ. 3.2 – ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU. 3.3 – THUÛY VAÊN DOÏC TUYEÁN. 3.4 – ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA HÌNH. 3.5 – ÑÒA CHAÁT DOÏC TUYEÁN. 3.6 – HEÄ TOÏA ÑOÄ & CAO ÑOÄ SÖÛ DUÏNG. 3.7 – NGUOÀN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG. 3.8 – KEÁT LUAÄN. CHÖÔNG 4: HIEÄN TRAÏNG TUYEÁN ÑÖÔØNG. 4.1 – HIEÄN TRAÏNG TUYEÁN ÑÖÔØNG. 4.2 – ÑAÙNH GIAÙ CHUNG VEÀ TÌNH HÌNH GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI. CHÖÔNG 5: QUY MOÂ – TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT. 5.1 – QUY MOÂ. 5.2 – CAÙC TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ CHUÛ YEÁU CUÛA ÑÖÔØNG. CHÖÔNG 6: THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT BÌNH ÑOÀ, TRAÉC DOÏC, TRAÉC NGANG. 6.1 – THIEÁT KEÁ BÌNH ÑOÀ TUYEÁN. 6.2 – THIEÁT KEÁ TRAÉC DOÏC TUYEÁN. 6.3 – THIEÁT KEÁ TRAÉC NGANG. CHÖÔNG 7: THIEÁT KEÁ NEÀN – MAËT ÑÖÔØNG. 7.1 – GIAÛI PHAÙP THIEÁT KEÁ NEÀN ÑÖÔØNG. 7.2 – TÍNH TOAÙN XÖÛ LYÙ NEÀN. 7.3 – GIA COÁ MAÙI TA LUY NEÀN ÑÖÔØNG ÑOAÏN QUA KEÂNH - MÖÔNG. 7.4 – HIEÄN TRAÏNG KEÁT CAÁU AÙO ÑÖÔØNG. 7.5 – THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU AÙO ÑÖÔØNG. 7.6 – THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU LEÀ ÑÖÔØNG. CHÖÔNG 8: THIEÁT KEÁ NUÙT GIAO VAØ ÑÖÔØNG GIAO. 8.1 – THIEÁT KEÁ NUÙT GIAO. 8.2 – THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG GIAO. CHÖÔNG 9: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC. 9.1 – HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC NGANG. CHÖÔNG 10: THIEÁT KEÁ COÂNG TRÌNH PHOØNG HOÄ & AN TOAØN GIAO THOÂNG. 10.1 – THIEÁT KEÁ COÂNG TRÌNH PHOØNG HOÄ & AN TOAØN GIAO THOÂNG. CHÖÔNG 11: PHÖÔNG AÙN GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG. 11.1 – COÂNG TAÙC GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG. CHÖÔNG 12: ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG & CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU AÛNH HÖÔÛNG ÑOÁI VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG. 12.1 – PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN & QUY CHEÁ AÙP DUÏNG. 12.2 - ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TRÖÔÙC KHI XAÂY DÖÏNG TUYEÁN. 12.3 - DÖÏ KIEÁN TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG KHI TIEÁN HAØNH XAÂY DÖÏNG TUYEÁN. 12.4 - DÖÏ KIEÁN TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG SAU KHI TIEÁN HAØNH XAÂY DÖÏNG TUYEÁN. BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 30 | P a g e 12.5 - KIEÁN NGHÒ & KEÁT LUAÄN. CHÖÔNG 13: TOÅ CHÖÙC THI COÂNG. 13.1 – TRÌNH TÖÏ THI COÂNG NHÖÕNG HAÏNG MUÏC CHUÛ YEÁU. 13.2 – CAÙC YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT CHUÛ YEÁU. 13.3 – SÔ BOÄ VEÀ PHÖÔNG AÙN TOÅ CHÖÙC THI COÂNG & CAÙC THIEÁT BÒ THI COÂNG CHUÛ YEÁU. 13.4 – MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CAÀN LÖU YÙ. CHÖÔNG 14: DÖÏ TOAÙN & TRIEÅN KHAI DÖÏ AÙN. 14.1 - CAÙC CAÊN CÖÙ LAÄP. 14.2 – NGUOÀN VOÁN ÑAÀU TÖ & TOÅ CHÖÙC TRIEÅN KHAI DÖÏ AÙN. 14.3 – THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN. CHÖÔNG 15: KEÁT LUAÄN & KIEÁN NGHÒ. 15.1 – NHÖÕNG KEÁT LUAÄN CHÍNH. 15.2 - KIEÁN NGHÒ. Toång Coâng Ty Xaây Döïng CTGT 6 Coâng Ty CP Tö Vaán XDCT 625 ----o0o----- Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ----o0o----- TP. HCM, ngaøy thaùng 07 naêm 2008. DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH: ÑÖÔØNG VAØO KHU COÂNG NGHIEÄP LONG GIANG (GIAI ÑOAÏN 1) ÑOAÏN ÑT866 (GIAO QL1A – ÑT 866B) & ÑT866B (GIAO ÑT866 – CAÀU KEÂNH NAÊNG) HUYEÄN CHAÂU THAØNH & TAÂN PHÖÔÙC – TÆNH TIEÀN GIANG GOÙI THAÀU SOÁ 1: ÑOAÏN KM0+000-KM2+957.32 & KM3+650.32-KM5+000 THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU CHUNG. 1.1 - CHUÛ ÑAÀU TÖ VAØ ÑAÏI DIEÄN CHUÛ ÑAÀU TÖ  Chuû ñaàu tö: Sôû Giao thoâng Vaän taûi tænh Tieàn Giang.  Ñaïi dieän Chuû ñaàu tö: Ban Quaûn Lyù Caùc Döï Aùn Ñaàu Tö vaø XD CTGT tænh Tieàn Giang. 1.2 - ÑÔN VÒ LAÄP TKBVTC Coâng Ty Coå Phaàn Tö Vaán Xaây Döïng Coâng Trình 625. BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 31 | P a g e 1.3 – CAÊN CÖÙ LAÄP TKBVTC Hôïp ñoàng kinh teá giöõa Ban Quaûn Lyù Caùc Döï Aùn Ñaàu Tö vaø Xaây Döïng CTGT tænh Tieàn Giang vaø Coâng Ty Coå Phaàn Tö Vaán XDCT 625 v/v Khaûo saùt, Laäp Thieát keá baûn veõ thi coâng, Döï aùn Ñaàu tö Xaây döïng Ñöôøng vaøo khu coâng nghieäp Long Giang (Giai ñoaïn I). Luaät xaây döïng soá 16/2003/QH11 ngaøy 26/11/2003 cuûa Quoác hoäi nöôùc Coâng hoaø Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam. Vaø caùc hoà sô, vaên baûn, nghò ñònh, quyeát ñònh khaùc coù lieân quan … 1.4 - NGUOÀN GOÁC TAØI LIEÄU SÖÛ DUÏNG & HEÄ THOÁNG QUY TRÌNH AÙP DUÏNG 1.4.1 – Nguoàn goác taøi lieäu söû duïng - Chieán löôïc phaùt trieån GTVT Vieät Nam ñeán naêm 2020 ñöôïc Thuû Töôùng Chính Phuû pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 206/2004/QÑ-TTg ngaøy 10/12/2004. - Quy hoaïch toång theå phaùt trieån KTXH vuøng ÑBSCL ñöôïc Thuû Töôùng Chính Phuû pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 173/2001/QÑ-TTg ngaøy 06/11/2001. - Quy hoaïch toång theå phaùt trieån GTVT ñöôøng boä Vieät Nam ñeán 2010 vaø ñònh höôùng phaùt trieån ñeán 2020 ñöôïc Thuû Töôùng Chính Phuû pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 162/2002/QÑ-TTg ngaøy 31/12/2002. - Quy hoaïch toång theå phaùt trieån GTVT ñöôøng soâng Vieät Nam ñeán 2020 ñöôïc Thuû Töôùng Chính Phuû pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 16/2000/QÑ-TTg ngaøy 03/02/2000. - Quy hoaïch toång theå phaùt trieån GTVT ñöôøng saét Vieät Nam ñeán 2020 ñöôïc Thuû Töôùng Chính Phuû pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 06/2002/QÑ-TTg ngaøy 07/01/2002. - Quy hoaïch toång theå phaùt trieån heä thoáng Caûng bieån Vieät Nam ñeán 2010 ñöôïc Thuû Töôùng Chính Phuû pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 202/1999/QÑ-TTg ngaøy 12/10/1999. - Ñoà aùn Quy hoaïch toång theå GTVT tænh Tieàn Giang giai ñoaïn 1996-2010 ñöôïc UBND tænh Tieàn Giang pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 2111/QÑ-UB ngaøy 28/12/1996. - Döï aùn Quy hoaïch toång theå phaùt trieån KTXH tænh Tieàn Giang giai ñoaïn 2001-2010 ñöôïc UBND tænh Tieàn Giang pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 3530/QÑ-UB ngaøy 06/11/2000. - Vaø caùc hoà sô, vaên baûn khaùc coù lieân quan … 1.4.2 – Heä thoáng quy trình aùp duïng 1.4.2.1 – Caùc quy trình khaûo saùt 1.4.2.2 – Caùc quy trình, quy phaïm thieát keá 1.4.2.3 – Caùc thieát keá ñieån hình 1.4.2.4 – Caùc quy phaïm, tieâu chuaån kyõ thuaät tham khaûo 1.5 – GIÔÙI THIEÄU CHUNG 1.5.1 – Giôùi thieäu chung Tieàn Giang laø tænh coù nhieàu lôïi theá veà vò trí ñòa lyù, ñaát, nöôùc vaø con ngöôøi. Theo ñònh höôùng quy hoaïch, trong thôøi gian tôùi, Tieàn Giang phaán ñaáu trôû thaønh tænh phaùt trieån ôû toáp ñaàu cuûa vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø gaén vôùi cuøng kinh teá troïng ñieåm ôû phía Nam. Do ñoù ñeå coù neàn kinh teá phaùt trieån, daân trí cao, ñôøi soáng toát, khoa hoïc, kinh teá ñeán vôùi caùc ngöôøi daân thì vieäc töøng böôùc chænh trang, caûi taïo maïng löôùi giao thoâng trong ñoù coù Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang laø ñieàu caàn thieát vaø caáp baùch. 1.5.3 – Goùi thaàu soá 1 Phaïm vi taäp thuyeát minh naøy ñeà caäp ñeán goùi thaàu soá 1: Ñoaïn Km0+000-Km2+957.32 & Km3+650.32-Km5+000, ñoaïn Km5+000 – Km7+366.23 thuoäc goùi thaàu soá 2, coù hoà sô rieâng. CHÖÔNG 2: QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 32 | P a g e 2.1 – QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ 2.1.1 – Ñònh höôùng 2.1.2 – Giaûi phaùp 2.1.3 – Döï kieán quy hoaïch giao thoâng ñeán naêm 2010 vaø töø 2011 - 2020 2.1.3.1 – Caùc coâng trình döï aùn cuûa trung öông + Ñöôøng cao toác qua ñòa baøn Tænh: + Môû roäng QL.1A ñoaïn qua ñòa phaän Tieàn Giang: + Döï aùn caàu Raïch Mieãu: + Döï aùn QL.60: + Döï aùn QL.50: + Döï aùn QL.30: + Döï aùn ñöôøng saét: 2.1.3.2 – Caùc coâng trình döï aùn cuûa ñòa phöông a - Quy hoaïch chuyeån caáp ñöôøng huyeän thaønh ñöôøng tænh b - Quy hoaïch ñaàu tö tieáp tuïc caùc ñöôønh tænh c - Quy hoaïch ñaàu tö caùc ñöôøng tænh chuyeån caáp töø ñöôøng huyeän 2.2 - QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG THUÛY 2.2.1 – Ñònh höôùng chung 2.2.2 – Caùc ñònh höôùng cuï theå 2.2.2.1 - Caùc soâng keânh trung öông 2.2.2.2 - Caùc soâng keânh caáp tænh vaø huyeän quaûn lyù 2.3 – SÔ LÖÔÏC VEÀ KHU COÂNG NGHIEÄP LONG GIANG Ngaøy 10/07/2007 UBND tænh Tieàn Giang chuû trì laøm vieäc vôùi Nhaø ñaàu tö vaø caùc Sôû, Ban, Ngaønh veà noäi dung trieån khai Khu coâng nghieäp, daân cö vaø dòch vuï Long Giang theo coâng vaên soá 801/TTg-CN ngaøy 25/06/2007 cuûa Thuû töôùng Chính phuû. Theo ñoù Khu coâng nghieäp Long Giang coù dieän tích 540ha vaø Khu daân cö, dòch vuï 60 ha taïi xaõ Taân Laäp 1, huyeän Taân Phöôùc tænh Tieàn Giang. Sau khi Khu coâng nghieäp Long Giang coù dieän tích 540ha vaø Khu daân cö, dòch vuï 60 ha ñi vaøo khai thaùc döï kieán thu huùt khoaûng 100.000 lao ñoäng laøm vieäc tröïc tieáp (tính bình quaân 185 lao ñoäng / ha ñaát xaây döïng coângnghieäp). Trong ñoù khoaûng 15% lao ñoäng laøm vieäc tröïc tieáp trong Khu coâng nghieäp seõ ñöôïc döï kieán boá trí taùi ñònh cö taïi khu ôû chuyeân gia vaø coâng nhaân, 85% lao ñoäng coøn laïi seõ ôû trong noäi oâ Trung taâm huyeän Taân Phöôùc vaø caùc huyeän huyeän laân caän. 2.4 – KEÁT LUAÄN Vôùi nhöõng quy hoaïch ñaõ ñöôïc pheâ duyeät nhö treân thì vieäc ñaàu tö xaây döïng Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang laø caàn thieát vaø caáp baùch. Noù ñònh höôùng ra ñöôïc boä khung veà khoâng gian ñeå caùc quy hoaïch coøn laïi coù caên cöù thöïc hieän, taïo ra böôùc phaùt trieån cho khoâng gian huyeän Chaâu Thaønh vaø Taân Phöôùc ñöôïc ñuùng höôùng vaø hoaøn chænh. CHÖÔNG 3: ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VUØNG TUYEÁN ÑI QUA 3.1 - VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ Tieàn Giang laø trung taâm vuøng kinh teá troïng ñieåm cuûa phía Nam, laø cöûa ngoõ quan troïng noái lieàn vôùi caùc tænh Mieàn Taây & Mieàn Ñoâng Nam Boä. BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 33 | P a g e 3.2 - ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU Khu vöïc coù ñaëc ñieåm khí haäu chung cuûa Tieàn Giang, laø khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa caän xích ñaïo. Trong naêm coù 2 muøa roõ reät: + Muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11. + Muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 naêm sau. 3.2.1 - Nhieät ñoä 3.2.2 – Cheá ñoä möa 3.2.3 - Ñoä aåm 3.2.4 - Gioù 3.2.5 - Hieän töôïng thôøi tieát 3.3 – THUÛY VAÊN DOÏC TUYEÁN Ñöôøng tænh 866 & ÑT866B chòu aûnh höôûng luõ vuøng Ñoàng Thaùp Möôøi truïc tieáp töø keânh Nguyeãn Vaên Tieáp chaûy veà ñænh luõ xuaát hieän vaøo thaùng 9 haøng naêm. 3.4 – ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA HÌNH Nhìn chung ñieàu kieän ñòa hình thuaän lôïi cho vieäc ñaàu tö xaây döïng tuyeán ñöôøng. 3.5 - ÑÒA CHAÁT DOÏC TUYEÁN 3.5.1 - Ñaëc ñieåm ñòa lyù töï nhieân & ñòa hình ñòa maïo Ñöôøng vaøo KCN Long Giang, tænh Tieàn Giang, laø moät tænh thuoäc khu vöïc ñoàng baèng Nam Boä. Ñaây laø vuøng ñoàng baèng ven bieån nôi taäp trung cuûa caùc cöûa soâng thuoäc hai heä thoáng soâng Cöûu Long vaø Ñoàng Nai. Keå töø Taây Baéc ñeán Ñoâng Nam tôø baûn ñoà nghieân cöùu coù caùc yeáu toá ñòa lyù töï nhieân nhö sau: Rìa Nam vuøng ñoàng baèng Ñoàng Thaùp Möôøi phaân boá ôû Taây Baéc QL1A vôùi ñoä cao tuyeät ñoái khoaûng 2-3m, ñaây laø vuøng ñoàng baèng truõng ñaàm laày coù thôøi gian ngaäp uùng keùo daøi 4-5 thaùng haèng naêm, haàu heát ñaát ñai laø ñaát pheøn tieàm taøng. 3.5.2 – Ñaëc ñieåm thuûy vaên & ñòa chaát thuûy vaên Vuøng haï löu caùc heä thoáng soâng Tieàn, soâng Vaøm Coû, soâng Ñoàng Nai phaân boá ôû maïn Ñoâng Nam QL1A. Ñaây laø vuøng ñoàng baèng tích tuï phuø sa maøu môõ vaø töông ñoái noåi cao so vôùi caùc vuøng laân caän. Vuøng Duyeân Haûi vôùi caùc cöûa soâng Soaøi Raïp, Ñoàng Tranh, Cöûa Tieåu, Cöûa Ñaïi, Ba Lai. Ñaây laø vuøng giao löu ñan xen giöõa hoaït ñoäng haèng ngaøy cuûa caùc soâng vaø bieån taïo thaønh ñoàng baèng tích tuï soâng - bieån vôùi söï coù maët cuûa caùc gioàng caùt. 3.5.3 – Ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình 3.5.4 - Nhaän xeùt Ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình khu vöïc ñöôøng vaøo KCN Long Giang – Tænh Tieàn Giang ñöôc theå hieän cuï theå treân caùc maët caét hình truï hoá khoan vaø maët caét ñòa chaát coâng trình, baûng toång hôïp keát quaû thí nghieäm cuûa hoà sô Ñòa chaát coâng trình (hoà sô rieâng). Caên cöù vaøo keát quaû khaûo saùt ñòa chaát coâng trình, cho thaáy khu vöïc xaây döïng naèm trong phaïm vi moät soá ñôn nguyeân ñòa maïo. Ñòa hình hôi doác, chia caét ít. Ñòa taàng ôû khu vöïc goàm 6 lôùp ñaát ñaù coù thaønh phaàn thaïch hoïc khaùc nhau veà thaønh phaàn vaø tính chaát. Caùc lôùp ñaát ôû ñaây coù tính bình haøng traûi daøi theo dieän roäng suoát töø LK1 ñeán LK9, coù traïng thaùi deûo cöùng, nöûa cöùng, vaø cöùng, ñaëc bieät laø lôùp 5 coù söùc chòu taûi lôùn. 3.6 - Heä toïa ñoä & cao ñoä söû duïng - Heä cao ñoä: laáy theo heä cao ñoää Quoác Gia. - Soá lieäu goác cao ñoä goàm: soá lieäu cao ñoä cuûa ñieåm QT-3 do TEDIS laäp thaùng 8/2004 coù cao ñoä laø H=+1.235m vaø baûn veõ bình ñoà, traéc doïc goùi thaàu soá 45 thuoäc döï aùn ñöôøng cao toác TPHCM – Trung Löông do ñôn vò thi coâng cuûa Coâng ty CTGT 810 cung caáp. 3.7 - NGUOÀN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 34 | P a g e + Moû ñaát: Khu vöïc huyeän Chaâu Thaønh & huyeän Taân Phöôùc. + Moû caùt : doïc theo soâng Tieàn. + Ñaát soûi ñoû: laáy taïi Bình Döông, Ñoàng Nai. + Ñaù caùc loaïi: laáy taïi Bình Döông, Ñoàng Nai. + Xi maêng saét theùp: laáy taïi TP. Hoà Chí Minh. 3.8 – KEÁT LUAÄN Noùi chung ñieàu kieän töï nhieân vuøng tuyeán ñi qua ñeàu coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên nhaát ñònh aûnh höôûng ñeán coâng taùc xaây döïng tuyeán sau naøy. CHÖÔNG 4: HIEÄN TRAÏNG TUYEÁN ÑÖÔØNG. 4.1 - HIEÄN TRAÏNG TUYEÁN ÑÖÔØNG 4.1.1 - Hieän traïng caùc coâng trình kyõ thuaät haï taàng 4.1.1.1 - Hieän traïng heä thoáng thoaùt nöôùc Toaøn tuyeán hieän höõu khoâng coù heä thoáng thoaùt nöôùc doïc, khi möa lôùn nöôùc möa thoaùt ra hai keânh doïc tuyeán neân khoâng xaûy ra tình traïng ngaäp nöôùc treân tuyeán, hai keânh doïc tuyeán naøy cuõng laø ñeå phuïc vuï töôùi tieâu cho nhaân daân saûn xuaát troàng troït trong vuøng. a . Coáng ngang b - Coâng trình caàu 4.1.1.2 - Hieän traïng caáp nöôùc Hieän nay treân ñòa baøn huyeän Chaâu Thaønh chæ coù moät tuyeán ñöôøng oáng caáp nöôùc sinh hoaït Þ14 cho ngöôøi daân 2 beân tuyeán ñöôøng daãn nöôùc töø QL1A vaøo ñeán khoaûng Km1+602.00 (treân ÑT866). 4.1.1.3 - Hieän traïng heä thoáng caáp ñieän Khu vöïc hieän ñöôïc caáp ñieän töø ñöôøng daây haï theá ñi doïc theo 2 beân tuyeán. 4.1.2 – Hieän traïng ñoaïn tuyeán nghieân cöùu 4.2 – ÑAÙNH GIAÙ CHUNG VEÀ TÌNH HÌNH GTVT Maïng löôùi giao thoâng cuûa huyeän Chaâu Thaønh vaø taân Phöôùc trong nhöõng naêm gaàn ñaây haàu nhö vaãn chöa xaây döïng theâm ñöôïc gì ngoaøi moät soá coâng trình ñöôïc söûa chöõa vaø caûi taïo, ñöôïc traùng nhöïa naâng caáp. Nhìn chung caùc tuyeán ñöôøng boä vaãn chöa ñaûm baûo ñöôïc nhu caàu cho löu löôïng xe löu thoâng treân ñöôøng. Maët ñöôøng nhoû heïp laïi bò xuoáng caáp hö hoûng nhieàu, do ñoù duø ñaõ duy tu maët ñöôøng nhöng tình hình löu thoâng treân tuyeán vaãn chöa ñöôïc caûi thieän nhaát laø trong giôø cao ñieåm. Caùc tuyeán ñöôøng trong khu trung taâm hieän nay leà ñöôøng quaù nhoû, möông coáng hö hoûng nhieàu neân ngöôøi ñi boä phaûi ñi xuoáng loøng ñöôøng gaây caûn trôû giao thoâng vaø deã gaây tai naïn. Do ñoù vieäc naâng caáp & môû roäng Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang laø caàn thieát vaø caáp baùch, goùp phaàn ñaûm baûo an toaøn giao thoâng vaø phaùt trieån kinh teá cho khu vöïc. CHÖÔNG 5: QUY MOÂ & TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT. 5.1 – QUY MOÂ BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 35 | P a g e - Theo döï aùn ñaàu tö ñöôïc duyeät, Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang (Giai ñoaïn I) coù quy moâ nhö sau: + Caáp thieát keá cuûa ñöôøng: theo TCVN 4054 – 2005, Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang laø ñöôøng truïc chính noái caùc trung taâm kinh teá, chính trò, vaên hoaù lôùn cuûa ñòa phöông, laø ñöôøng tænh coù caáp thieát keá laø caáp III. + Toác ñoä thieát keá cuûa caáp ñöôøng: 80Km/h. 5.2 – CAÙC TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ CHUÛ YEÁU CUÛA ÑÖÔØNG QUY MOÂ, TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT CUÛA TUYEÁN ÑÖÔØNG. Caùc thoâng soá thieát keá Quy moâ, tieâu chuaån kyõ thuaät Caáp thieát keá cuûa ñöôøng Caáp III Toác ñoä thieát keá cuûa caáp ñöôøng 80km/h Soá laøn xe 2 laøn Chieàu roäng maët ñöôøng Töø 7m - 11m Maët ñöôøng xe chaïy 2x3.5 = 7m Leà gia coá (coù keát caáu nhö maët ñöôøng) Töø 2x0m - 2x2m Chieàu roäng leà ñaát Töø 2x0m - 2x0.5m Chieàu roäng neàn ñöôøng Töø 7m - 12m Loä giôùi xaây döïng Töø 7m - 12m Maùi doác taluy 1:1.5 Baùn kính ñöôøng cong naèm nhoû nhaát Rmin  250m Baùn kính ñöôøng cong ñöùng loài nhoû nhaát Rmin  4000m B/kính ñöôøng cong ñöùng loõm nhoû nhaát Rmin  2000m Ñoä doác doïc toái ña 5% Ñoä doác sieâu cao lôùn nhaát 8% Keát caáu aùo ñöôøng ñaûm baûo yeâu caàu Eyc  130 MPa Keát caáu maët ñöôøng Caáp cao A2 Taûi troïng truïc tính toaùn truïc ñôn 12 taán Taûi troïng thieát keá coâng trình H30-XB80 CHÖÔNG 6: THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT BÌNH ÑOÀ, TRAÉC DOÏC, TRAÉC NGANG. 6.1 – THIEÁT KEÁ BÌNH ÑOÀ TUYEÁN 6.2 – THIEÁT KEÁ TRAÉC DOÏC TUYEÁN 6.2.1 - Cao ñoä vai ñöôøng Giai ñoaïn I cao hôn möïc nöôùc luõ lòch söû naêm 2000 (Hmax 2000) toái thieåu 28cm (Giai ñoaïn II seõ coäng theâm 22cm ñeå ñuû 50cm theo quy trình) Htkmax 2000 = Hmax 2000 + Bmaët ñöôøng x ingang + 28cm. BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 36 | P a g e 6.2.2 - Cao ñoä ñaùy keát caáu aùo ñöôøng cao hôn möïc nöôùc ñoïng khoâng thöôøng xuyeân (Hmax HN) toái thieåu laø 30cm HtkmaxHN = HmaxHN + 30cm + chieàu daøy keát caáu môû roäng + Bmaët ñöôøng x ingang. 6.2.3 - Cao ñoä tim tuyeán treân traéc doïc ñaûm baûo chieàu daøy keát caáu aùo ñöôøng (hkc). Htkkeát caáu = Hmaët ñöôøng + chieàu daøy keát caáu maët ñöôøng. 6.2.4 – Keát quaû thieát keá traéc doïc - Keát quaû tính toaùn cho thaáy cao ñoä thieát keá ñöôøng ñoû chuû yeáu phuï thuoäc vaøo yeáu toá thuûy vaên (Hmax2000). - Ñoä doác doïc nhoû, ñaûm baûo theo ñuùng quy trình - quy phaïm. Nhìn chung traéc doïc tuyeán ñöôïc thieát keá eâm thuaän, ñoä doác doïc lôùn nhaát nhoû hôn ñoä doác cho pheùp trong quy trình. Keát quûa thieát keá traéc doïc so vôùi maët ñöôøng hieän höõu: + Daïng 1: ñoaïn Km0+000 – Km2+957.32 vaø Km3+650.32 – Km5+000.00: chieàu cao ñaép nhoû, daïng naøy coù Hñaép lôùn nhaát laø 0.90m. 6.3 – THIEÁT KEÁ TRAÉC NGANG CHÖÔNG 7: THIEÁT KEÁ NEÀN – MAËT ÑÖÔØNG. 7.1 – GIAÛI PHAÙP THIEÁT KEÁ NEÀN ÑÖÔØNG 7.1.1 – Ñaëc ñieåm ñòa chaát cuûa phaïm vi tuyeán ñi qua - Lôùp 1: Lôùp Caùt Nhoû laãn saïn soûi maøu naâu vaøng, traïng thaùi chaët vöøa. - Lôùp 2: Lôùp Caùt Buïi maøu xaùm ñen, traïng thaùi chaët vöøa. - Lôùp 3: Lôùp Seùt maøu xaùm vaøng, traïng thaùi deûo cöùng. - Lôùp 4: Lôùp buøn seùt laãn thöïc vaät maøu xaùm ñen. - Lôùp 5: Lôùp Saïn Soûi laãn ít caùt maøu xaùm vaøng, traïng thaùi cöùng. - Lôùp 6: Lôùp Seùt maøu xaùm naâu, traïng thaùi nöûa cöùng. 7.1.2 – Giaûi phaùp xöû lyù neàn ñöôøng thieân nhieân hieän höõu Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm hieän traïng cuûa neàn ñöôøng thieân nhieân hieän höõu (neàn môû roäng) phaïm vi tuyeán ñi qua, tieán haønh ñaøo lôùp ñaát höõu cô daøy trung bình töø 0.3m - 0.5m. 7.1.3 – Caùc daïng neàn ñöôøng thieát keá + Daïng 1: ñoaïn Km0+000 – Km2+957.32 vaø Km3+650.32 – Km5+000.00: chieàu cao ñaép nhoû, daïng naøy coù Hñaép lôùn nhaát laø 0.90m. 7.2 – TÍNH TOAÙN XÖÛ LYÙ NEÀN 7.2.1 – Caùc soá lieäu söû duïng ñeå tính toaùn – Ñòa chaát : xem muïc 3.3.3 vaø Hoà sô Baùo caùo ñòa chaát coâng trình. – Taûi troïng tính toaùn : ñoaøn xe H30, xe naëng XB80. – Thôøi gian thi coâng : toång thôøi gian thi coâng neàn ñöôøng laø 10 thaùng. – Vaät Lieäu ñaép & taluy neàn ñaép : ñaát choïn loïc. - Maët caét hình hoïc cuûa neàn ñöôøng : + Chieàu roäng neàn ñöôøng : 9m - 12m. + Maùi doác ta luy : 1:1.5. BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 37 | P a g e + Chieàu saâu ñaøo höõu cô : trung bình 0.3- 0.5m. + Chieàu cao ñaép : nhö muïc 6.1.3. 7.2.2 – Caùc yeâu caàu tính toaùn - Kieåm toaùn oån ñònh tröôït: theo phöông phaùp Bishop, söû duïng soá lieäu thí nghieäm caét phaúng ñeå kieåm toaùn, Kmin = 1.4. - Tính luùn: ñoái vôùi keát caáu aùo ñöôøng caáp cao A2 thì khoâng khoáng cheá phaàn ñoä luùn coá keát cho pheùp coøn laïi ∆S taïi truïc tim cuûa neàn ñöôøng sau khi hoaøn thaønh coâng trình. 7.2.3 – Phöông phaùp tính toaùn tröôït - Aùp duïng phöông phaùp Bishop ñeå nghieäm toaùn oån ñònh vôùi maët tröôït troøn khoeùt xuoáng vuøng ñaát yeáu. - Phaàn meàm tính toaùn: söû duïng phaàn meàm SLOPE/W Version 5.11 cuûa Coâng ty GEO-SLOPE International, Ltd. 7.2.4 – Trình töï tính toaùn Böôùc 1: kieåm toaùn oån ñònh tröôït taát caû caùc ñoaïn tuyeán. Böôùc 2: döïa vaøo Kmin phaân ra caùc ñoaïn tuyeán khoâng caàn & caàn phaûi xöû lyù (neáu coù). Böôùc 3: caùc ñoaïn tuyeán khoâng ñaït (neáu coù) tieán haønh xöû lyù. Böôùc 4: kieåm toaùn laïi oån ñònh sau khi ñaõ xöû lyù. Böôùc 5: keát luaän veà giaûi phaùp xöû lyù. 7.2.5 – Noäi dung, keát quaû tính toaùn khi chöa xöû lyù 7.2.6 – Keát luaän veà giaûi phaùp xöû lyù neàn Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm hieän traïng cuûa neàn ñöôøng thieân nhieân hieän höõu (neàn môû roäng) phaïm vi tuyeán ñi qua, tieán haønh ñaøo lôùp ñaát höõu cô daøy trung bình 0.3m - 0.5m, ñaép laïi baèng ñaát choïn loïc, sau ñoù ñaép thaân ñöôøng baèng ñaát choïn loïc lu leøn K>=95, rieâng 50cm treân cuøng lu leøn K>=98. 7.3 – GIA COÁ MAÙI TA LUY NEÀN ÑÖÔØNG ÑOAÏN QUA KEÂNH - MÖÔNG - Ñoái vôùi ñoaïn tuyeán ñi doïc theo keânh - möông, do môû roäng neàn ñöôøng so vôùi hieän traïng, neân coù moät soá ñoaïn chaân ta luy neàn ñöôøng seõ rôi xuoáng keânh - möông, do vaäy ñeå coù theå thi coâng neàn ñöôøng caàn thieát phaûi coù bieän phaùp gia coá maùi ta luy, sau ñoù tieán haønh bôm nöôùc tröôùc khi thi coâng. Tieâu chuaån kyõ thuaät nhö sau: + 2 haøng cöø traøm  8cm daøi 4m/caây ñoùng vaøo trong ñaát, 1 haøng cöø 9 caây /meùt daøi. + 4 caây Cöø traøm neo phía treân ñænh haøng cöø. + Vaûi ñòa kyõ thuaät boïc ñaát (ñaát veùt höõu cô taän duïng) beân trong haøng cöø. + Theùp  6 neo ñaàu hai haøng coïc so le. + Vò trí ñoùng taïi chaân taluy neàn ñöôøng thieát keá. + Cao ñoä ñænh cöø traøm cao hôn HmaxHN 20cm. 7.4 – HIEÄN TRAÏNG KEÁT CAÁU AÙO ÑÖÔØNG – Xaùc ñònh trò soá moâñul ñaøn hoài ñaëc tröng (Eñt) cuûa töøng ñoaïn tuyeán: - Ñoái vôùi caùc ñoaïn tuyeán thieát keá taêng cöôøng treân maët ñöôøng cuõ, caàn thieát döïa vaøo keát quaû khaûo saùt cöôøng ñoä neàn maët ñöôøng hieän höõu ñeå xaùc ñònh ñöôïc Eñt, laøm cô sôû cho vieäc choïn chieàu daøy caùc lôùp keát caáu nhaèm ñaûm baûo Eyc. Trình töï tính toaùn nhö sau: + Caên cöù vaøo keát quaû ño ñoä voõng Li, tính ñöôïc ñoä voõng tính toaùn Litt. + Töø Litt tính ñöôïc ñoä voõng trung bình Litb. + Töø Litb tính ñöôïc ñoä voõng ñaëc tröng Lñt. + Töø Lñt tính ñöôïc trò soá modul ñaøn hoài ñaëc tröng Eñt. BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 38 | P a g e - Aùp duïng caùc coâng thöùc vaø chæ daãn trong quy trình 22 TCN 252 – 98 keát hôïp vôùi keát quaû khaûo saùt cöôøng ñoä neàn maët ñöôøng hieän höõu, tính toaùn ñöôïc Eñt nhö sau: + Ñoaïn tuyeán Km0+000 – Km3+400 : Eñt = 85MPa. + Ñoaïn tuyeán Km3+400 – Km4+500 : Eñt = 39MPa. + Ñoaïn tuyeán Km4+500 – Km5+000 : Eñt = 40MPa. - Keát luaän: trò soá Eñt tính toaùn ôû treân laøm cô sôû ñeå thieát keá taêng cöôøng maët ñöôøng cuõ, Kieán nghò choïn Eñt ñeå tính toaùn nhö sau: + Choïn Eñt = 85MPa: Cho maët ñöôøng hieän höõu ñoaïn Km0+000 – Km2+957.32. + Choïn Eñt = 40MPa: Cho maët ñöôøng hieän höõu ñoaïn Km3+650.32 – Km5+000.00 vaø neàn ñöôøng môû roäng toaøn tuyeán. - Keát luaän trò soá Eñt tính toaùn ñöôïc ôû treân laøm cô sôû ñeå thieát keá taêng cöôøng maët ñöôøng cuõ. 7.5 – THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU AÙO ÑÖÔØNG 7.5.1 - Keát caáu treân maët ñöôøng hieän höõu 7.5.2 - Keát caáu treân maët ñöôøng môû roäng 7.6 – KEÁT CAÁU LEÀ 7.7 – RAÕNH XÖÔNG CAÙ + Boá trí raõnh xöông caù thoaùt nöôùc neàn ñöôøng theo phöông naèm ngang baèng vaät lieäu ñaù 2x4, kích thöôùc 20cmx20cmx120cm, ñaët so le caùch khoaûng 10m. CHÖÔNG 8: THIEÁT KEÁ NUÙT GIAO & ÑÖÔØNG GIAO. 8.1 – THIEÁT KEÁ NUÙT GIAO 8.2 – THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG GIAO (CAÙC GIAO LOÄ NHOÛ) CHÖÔNG 9: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC. 9.1 – HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC NGANG (COÁNG NGANG ÑÖÔØNG) CHÖÔNG 10: COÂNG TRÌNH PHOØNG HOÄ, AN TOAØN GIAO THOÂNG. 10.1 – COÂNG TRÌNH PHOØNG HOÄ, AN TOAØN GIAO THOÂNG Troàng caùc coät Km, coïc tieâu, bieån baùo: theo quy ñònh Ñieàu Leä Baùo Hieäu Ñöôøng Boä cuûa Boä GTVT (22 TCN 237 - 01). Trong ñoù: - Coät Km: ñöôïc ñuùc saün baèng beâ toâng M200, beä moùng duøng beâ toâng ñoå taïi choã M100. - Coïc tieâu: ñöôïc troàng taïi trong ñöôøng cong naèm töø noái ñaàu ñeán noái cuoái, treân caùc ñöôøng thaúng coù cao ñoä vai ñöôøng cao hôn neàn thieân nhieân töø 2m – 4m (ña soá laø caùc ñoaïn tuyeán coù möông doïc 2 beân ñöôøng) vaø taïi caùc ñoaïn tuyeán coù neàn ñöôøng bò thu heïp. Coïc tieâu caém saùt vai ñöôøng vaø caùch meùp phaàn xe chaïy toái thieåu 0,5m. Coïc tieâu ñöôïc ñuùc saün baèng beâ toâng coát theùp M200, beä moùng duøng beâ toâng ñoå taïi choã M100. Khoaûng caùch giöõa caùc coïc treân tuyeán ñöôøng boá trí nhö sau: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 39 | P a g e + Treân ñöôøng thaúng (neàn ñaép thieân nhieân töø 2m – 4m): caùch khoaûng 10m boá trí 1 coïc. + Trong ñöôøng cong, khi 250=500: caùch khoaûng 10m boá trí 1 coïc. - Bieån baùo: bieån baùo baèng toân coù sôn phaûn quang, bieån tam giaùc coù kích thöôùc (70x70x70)cm, bieån chöõ nhaät coù kích thöôùc (100x160)cm. Coät bieån baùo baèng theùp maï keõm Þ80mm, cao 2.8m. - Caùc yeâu caàu kyõ thuaät khaùc tuaân thuû theo quy ñònh Ñieàu Leä Baùo Hieäu Ñöôøng Boä cuûa Boä GTVT (22 TCN 237 - 01). CHÖÔNG 11: PHÖÔNG AÙN GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG 11.1 - COÂNG TAÙC GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG (GPMB) CHÖÔNG 12: ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG & CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU AÛNH HÖÔÛNG ÑOÁI VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG 12.1 – PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN & QUY CHEÁ AÙP DUÏNG 12.1.1 – Giôùi thieäu chung Vôùi ñaëc ñieåm ñòa hình, ñieàu kieän töï nhieân khu vöïc nhö vaäy vieäc nghieân cöùu ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng cuûa coâng trình ñoái vôùi moâi tröôøng xung quanh seõ ñöôïc xem xeùt chuû yeáu ôû 2 lónh vöïc töï nhieân vaø xaõ hoäi. 12.1.2 - Phöông phaùp luaän haønh xaây döïng cho ñeán khi hoaøn thaønh vaø ñöa coâng trình vaøo söû duïng. Noùi caùch khaùc, moâi tröôøng khu vöïc seõ bò bieán ñoåi so vôùi khi xaây döïng coâng trình theo nhöõng xu höôùng khaùc nhau, bao goàm caû nhöõng aûnh höôûng tích cöïc vaø tieâu cöïc. Coâng taùc ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñöôïc thöïc hieän nhaèm xaùc ñònh moät caùch ñònh löôïng söï bieán ñoåi cuûa moâi tröôøng do taùc ñoäng cuûa coâng trình, bao goàm taùc ñoäng tröôùc khi xaây döïng coâng trình, taùc ñoäng trong quaù trình thi coâng vaø taùc ñoäng sau khi ñöa coâng trình vaøo söû duïng laâu daøi. Nhöõng taùc ñoäng ñoù ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua caùc chæ tieâu chuû yeáu sau: Khoâng khí, Nöôùc, Tieáng oàn, Ñaát & Heä sinh thaùi. 12.1.3 - Quy cheá moâi tröôøng Cô caáu phaùp luaät veà baûo veä moäi tröôøng caáp Quoác Gia vaø caáp tænh ñaõ ñöôïc aán haønh trong tröông trình quy hoaïch Quoác Gia Vieät Nam veà moâi tröôøng vaø duy trì phaùt trieån (naêm 1991). Taøi lieäu naøy vaïch ra muïc tieâu chính veà phaùt trieån Quoác Gia lieân quan ñeán moâi tröôøng, Boä Khoa Hoïc Coâng Ngheä vaø Moâi Tröôøng chòu traùch nhieäm veà quaûn lyù vaø baûo veä moâi tröôøng trong toaøn quoác. Sau ñaây laø moät soá tieâu chuaån ñöôïc tham khaûo khi tieán haønh laäp döï aùn: 12.1.3.1 - Tính chaát cuûa khoâng khí + TCVN 5937 - 1995: Tieâu chuaån ñaëc tính khí quyeån. 12.1.3.2 - Tieáng oàn: + TCVN 5948 - 1995: tieáng oàn xe coä treân xa loä giôi haïn toái ña cho pheùp. + TCVN 5949 - 1995: tieáng oàn trong khu vöïc daân cö vaø coâng coäng: giôùi haïn toái ña cho pheùp. 12.1.3.3 - Tính chaát cuûa nöôùc: + TCVN 5942 - 1995: tieâu chuaån maët nöôùc. 12.2 - ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TRÖÔÙC KHI XAÂY DÖÏNG TUYEÁN BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 40 | P a g e Khu vöïc tuyeán ñi qua laø vuøng Ñoàng Baèng vôùi nhieàu heä thoáng keânh raïch, khaû naêng aûnh höôûng luõ haøng naêm laø khoâng nhoû. Coâng taùc ñaùnh giaù söï taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng nhaém xaùc ñònh moät caùch ñònh löôïng söï bieán ñoåi cuûa moâi tröôøng do taùc ñoäng cuûa coâng trình, caùc taùc ñoäng ñoù caàn ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua caùc chæ tieâu sau: 12.2.1 – Veà khoâng khí 12.2.2 – Veà tieáng oàn 12.2.3 – Veà nöôùc 12.2.4 – Veà ñaát 12.2.5 – Veà heä sinh thaùi 12.3 - DÖÏ KIEÁN TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG KHI TIEÁN HAØNH XAÂY DÖÏNG TUYEÁN 12.3.1 – Veà khoâng khí 12.3.2 - Veà nöôùc 12.3.3 - Veà tieáng oàn 12.3.4 – Veà ñaát 12.3.5 – Veà heä sinh thaùi 12.4 - DÖÏ KIEÁN TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG SAU KHI TIEÁN HAØNH XAÂY DÖÏNG TUYEÁN 12.4.1 – Veà khoâng khí 12.4.2 – Veà nöôùc 12.4.3 – Veà tieáng oàn 12.4.4 – Veà ñaát 12.4.5 – Veà heä sinh thaùi 12.5 - KEÁT LUAÄN & KIEÁN NGHÒ CHÖÔNG 13: TOÅ CHÖÙC THI COÂNG. 13.1 – TRÌNH TÖÏ THI COÂNG NHÖÕNG HAÏNG MUÏC CHUÛ YEÁU 13.1.1 – Trình töï thi coâng chuû ñaïo - Ñoái vôùi caùc ñoaïn ñi qua keânh – möông: trieån khai tröôùc coâng taùc gia coá maùi ta luy, bôm nöôùc ra khoûi phaïm vi ñaõ gia coá ñeå thi coâng neàn ñöôøng. - Ñaøo höõu cô daøy trung bình 30 - 50cm (tuøy theo töøng ñoaïn tuyeán), ñaùnh caáp ta luy neàn thieân nhieân, ñaép laïi baèng ñaát choïn loïc (hoaëc caùt, tuøy theo töøng ñoaïn tuyeán) lu leøn K>=95, ñaép neàn ñöôøng baèng ñaát choïn loïc (hoaëc caùt, tuøy theo töøng ñoaïn tuyeán) lu leøn ñaït K>=95, rieâng 50cm treân cuøng döôùi ñaùy aùo ñöôøng ñöôïc ñaàm leøn ñeán ñoä chaët K98. - Thi coâng caáp phoái ñaù daêm loaïi II. - Thi coâng caáp phoái ñaù daêm loaïi I. - Töôùi nhöïa thaám baùm tieâu chuaån 1.0 kg/m2. - Laùng nhöïa tieâu chuaån 3.0 kg/m2. - Troàng Coïc tieâu, Coät Km, heä thoáng bieån baùo. - Hoaøn thieän vaø baøn giao. 13.1.2 – Toång quaùt veà phöông aùn thi coâng: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 41 | P a g e Toång quaùt veà phöông aùn thi coâng coâng trình nhö sau: - Chuaån bò maët baèng kho baõi taäp keát, nhaø taïm, … sao cho thuaän lôïi trong quaù trình thi coâng coâng trình. - Vaän chuyeån xe maùy vaät tö ñeán nôi taäp keát. - Thieát keá caáp phoái, thí nghieäm caùc moû ñaát, caùt, caùc loaïi ñaù. 13.2 – CAÙC YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT CHUÛ YEÁU 13.2.1 – Ñaát ñaép Neàn ñöôøng Ñaát ñaép thaân ñöôøng vaø boïc maùi taluy söû duïng caùc loaïi ñaát dính coù chæ soá deûo Ip >= 25% coù haøm löôïng höõu cô, buøn raùc 5%. Khoâng ñöôïc duøng loaïi ñaát coù laãn reã caây, neàn coû, caùc maãu goã vuïn, taïp chaát höõu cô, loaïi ñaát coù giôùi haïn chaûy >80%. 13.2.2 – Caùt ñaép Neàn ñöôøng - Löôïng qua saøng 0.14mm  10%. - Haøm löôïng buøn, buïi seùt  10%. - Haøm löôïng chaát höõu cô  5%. - Löïc dính c >=0.02kg/cm2. 13.2.3 - Caáp phoái ñaù daêm loaïi 2 - Caáp phoái ñaù daêm loaïi II aùp duïng tieâu chuaån 22 TCN 334-06 13.2.4 - Caáp phoái ñaù daêm loaïi 1 - Caáp phoái ñaù daêm loaïi II aùp duïng tieâu chuaån 22 TCN 334-06 13.2.5 - Ñoái vôùi nhöïa thaám baùm vaø laùng nhöïa Tuaân thuû “Tieâu chuaån kyõ thuaät thi coâng & nghieäm thu maët ñöôøng Laùng nhöïa, 22 TCN 271–01”. 13.2.6 - Ñoái vôùi Vaûi ñòa kyõ thuaät Söû duïng ñeå boïc giöõa 2 haøng cöø traøm gia coá maùi ta luy. - Vaät lieäu laøm vaûi : polypropylene. - Cöôøng ñoä chòu keùo toái thieåu : >=12kN/m. - Ñoä giaõn daøi khi ñöùt (%) : <65%. - Khaû naêng choáng xuyeân thuûng (CBR) : 2670N. - Ñöôøng kính loã loïc O95 : <15mm. - Heä soá thaám ñôn vò : 0,35cm/sec. - Heä soá thaám ñöùng : 1,8sec-1. 3.2.7 - Ñoái vôùi Cöø traøm - Cöø traøm phaûi thaúng, khoâng cong queo, cöø traøm ñoùng phaûi vuoâng goùc vôùi maët ñaát, khoâng xieân veïo, soá löôïng cöø traøm phaûi ñöôïc phaân boá ñeàu treân dieän tích gia coá. Cöø traøm ñöôïc ñaùnh giaù baèng maét thöôøng cöù 100 caây kieåm tra chieàu daøi, ñöôøng kính, ñoä thaúèng cuûa 2 caây. 13.2.8 - Caùc phaàn khaùc Phaûi tieán haønh ño vaø nghieäm thu E, K ôû töøng lôùp, töøng giai ñoaïn thi coâng, ñaït yeâu caàu môùi ñöôïc thi coâng tieáp. Ngoaøi ra khi thi coâng coâng trình caàn löu yù caùc vaán ñeà khaùc nhö: - Coâng taùc ñaûm baûo giao thoâng. - Coâng taùc an toaøn lao ñoäng. - Coâng taùc baûo veä moâi tröôøng. - Coâng taùc hoaøn thieän Caùc coâng taùc treân phaûi ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng caùc quy ñònh hieän haønh cuûa Ñòa Phöông vaø caùc ban ngaønh coù lieân quan. BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 42 | P a g e Sau khi thi coâng xong haïng muïc naøo, caàn phaûi tieán haønh kieåm tra nghieäm thu haïng muïc ñoù neáu ñaït yeâu caàu môùi ñöôïc thi coâng tieáp haïng muïc tieáp theo. Trong quaù trình thi coâng coù ñieåm naøo khoâng ñuùng thöïc teá hoaëc coù söï coá kyõ thuaät, ñeà nghò ñôn vò thi coâng baùo cho beân A vaø thieát keá ñeå cuøng xöû lyù. 13.3 – SÔ BOÄ VEÀ PHÖÔNG AÙN TOÅ CHÖÙC THI COÂNG & CAÙC THIEÁT BÒ THI COÂNG CHUÛ YEÁU 13.3.1 – Raø phaù bom mìn, di dôøi heä thoáng ñieän, caáp nöôùc 13.3.2 - Toå chöùc thi coâng Öu tieân ñoái vôùi caùc ñoaïn ñi qua keânh – möông: trieån khai tröôùc coâng taùc gia coá maùi ta luy, bôm nöôùc ra khoûi phaïm vi ñaõ gia coá ñeå thi coâng neàn ñöôøng. Thi coâng phaàn ñöôøng, löu yù caàn phaûi thi coâng töøng ñoaïn ngaén theo phöông phaùp cuoán chieáu, coù giaûi phaùp xöû lyù höõu hieäu khi gaëp möa khoâng ñöôïc ñeå nöôùc ñoïng gaây phaù hoaïi neàn. Trong tröôøng hôïp neàn bò aåm öôùt phaûi ñôïi cho ñeán khi khoâ raùo môùi tieáp tuïc thi coâng caùc haïng muïc tieáp theo, ñaát ñaøo phaûi ñöôïc vaän chuyeån ngay trong ngaøy. Trong quaù trình thi coâng caàn phaûi toå chöùc thi coâng hôïp lyù ñeå ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng vaø an toaøn giao thoâng, traùnh aùch taéc giao thoâng 13.3.3 - Phöông phaùp xaây döïng Treân moät ñoaïn tuyeán ñöôøng daøi, thuoäc khu vöïc nuoâi troàng thuûy saûn cuûa nhaân daân, laïi chòu aûnh höôûng thôøi tieát möa, gioù baát thöôøng, ñoøi hoûi caàn phaûi coù caùc giaûi phaùp kyõ thuaät ñöôïc thöïc thi nhanh goïn theo phöông phaùp thi coâng cuoán chieáu, döùt ñieåm töøng ñoaïn, ñuùng yeâu caàu tieán ñoä ñöôïc vaïch saün. Muoán vaäy giaûi phaùp thi coâng phaûi ñöôïc boá trí löïc löôïng thi coâng cô giôùi, keát hôïp vôùi thuû coâng khi caàn thieát. Phöông phaùp xaây döïng phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau ñaây: 13.3.3.1 - Thieát bò xaây döïng 13.3.3.2 - Coâng taùc neàn ñöôøng a - Vaät lieäu laøm neàn Vaät lieäu laøm neàn (Ñaát vaø Caùt) ñöôïc choïn loïc theo caùc chæ tieâu chính trong phaàn yeâu caàu veà vaät lieäu, ñöôïc taän duïng nguoàn vaät lieäu taïi choã hoaëc vaän chuyeån töø nôi khaùc ñeán. Vaät lieäu laøm neàn (Ñaát vaø Caùt) ñöôïc ñaép sao cho sau lu leøn taïo neân moät khoái chaët cheõ, coù ñoä chaët cao vaøo khoaûng: 95  K 98 (tuøy theo yeâu caàu cuûa thieát keá). b - Bieän phaùp thi coâng - Ñaøo, ñaép neàn ñöôøng: + Nôi ñaøo + Nôi ñaép - Phaàn leà ñöôøng: c - Coâng taùc lu leøn Moät trong nhöõng giaûi phaùp kyõ thuaät thi coâng neàn ñöôøng ñaït chaát löôïng cao, ñoù laø coâng taùc ñaàm neùn, lu leøn. Muoán vaäy coâng taùc lu leøn phaûi thöïc hieän theo caùc yeâu caàu sau: + Phaûi boá trí sô ñoà lu leøn khoâng ñöôïc ñeå thôï lu leøn caûm tính. + Lôùp vaät lieäu ñöôïc lu leøn phaûi ñaït ñoä aåm caàn thieát. + Lôùp vaät lieäu ñaép phaûi ñöôïc maùy ban san gaït ñaït mui luyeän gaàn ñuùng môùi tieán haønh lu. + Thi coâng lu leøn caàn chia thaønh 2 giai ñoaïn nhö sau:  Giai ñoaïn neùn eùp sô boä  Giai ñoaïn neùn eùp chaët cheõ ñaït K yeâu caàu + Ghi chuù: - Phaûi nghieäm thu E, K ôû töøng lôùp theo ñuùng quy trình. 13.3.3.3 - Coâng taùc maët ñöôøng BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 43 | P a g e Ñeå ñaûm baûo yeâu caàu chaát löôïng coâng trình, coâng taùc xaây döïng maët ñöôøng heát söùc quan troïng, ñöôïc theå hieän chaát löôïng trong suoát quaù trình trieån khai thöïc hieän qua caùc böôùc treân hieän tröôøng. Khaùi quaùt caàn tieán haønh trình töï caùc böôùc sau: a - Chuaån bò loøng ñöôøng b - Thi coâng lôùp aùo ñöôøng c - Coâng taùc lu leøn d - Coâng taùc Laùng nhöïa 13.4 - MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CAÀN LÖU YÙ: Ñôn vò thi coâng phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp nhaèm kieåm soaùt möùc ñoä oâ nhieãm buïi trong khoâng khí do vieäc thi coâng lu leøn neàn thieân nhieân, caùn ñaù neàn thöôïng, ñoä oàn do caùc maùy thi coâng,... ñeå khoâng laøm aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi daân gaàn khu vöïc thi coâng cuõng nhö coâng nhaân thi coâng. Ñôn vò thi coâng coù theå thieát laäp bieän phaùp toå chöùc thi coâng khaùc sao cho phuø hôïp vôùi tình hình thieát bò thi coâng, vaät tö cuûa ñôn vò, ñaït yeâu caàu tieán ñoä vaø haï giaù thaønh thi coâng coâng trình nhöng trong moïi tröôøng hôïp phaûi ñaït caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät vaø ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa chuû ñaàu tö. Taïi caùc ñoaïn xuaát hieän tuùi buøn cuïc boä, neàn ñaát yeáu phaûi ñaøo heát buøn vaø ñaép laïi baèng caùt, vaán ñeà naøy phaûi ñöôïc xaùc nhaän ñaày ñuû caùc beân môùi ñöôïc thöïc hieän. Trong quùa trình thi coâng neáu gaëp trôû ngaïi do coâng trình ngaàm nhö hoá ga, oáng caáp thoaùt nöôùc, caùp ñieän, chieáu saùng,... phaûi baùo ngay cho ñôn vò thieát keá bieát ñeå kòp thôøi xöû lyù. CHÖÔNG 14: DÖÏ TOAÙN & TRIEÅN KHAI DÖÏ AÙN 14.1 – CAÊN CÖÙ LAÄP DÖÏ TOAÙN VAØ DÖÏ TOAÙN COÂNG TRÌNH Noäi dung xem chi tieát Taäp III: Hoà sô döï toaùn. 14.2 - NGUOÀN VOÁN ÑAÀU TÖ & TOÅ CHÖÙC TRIEÅN KHAI DÖÏ AÙN 14.2.1 - Nguoàn voán & Hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn - Nguoàn voán: do Tænh phoái hôïp vôùi khu coâng nghieäp Long Giang. - Hình thöùc thöïc hieän döï aùn: Chuû nhieäm ñieàu haønh döï aùn. 14.2.2 - Moái quan heä giöõa caùc ñôn vò lieân quan Moái quan heä vaø traùch nhieäm giöõa caùc ñôn vò Chuû ñaàu tö, Tö vaán thieát keá, Tö vaán giaùm saùt, Ñôn vò thi coâng vaø caùc Cô quan coù lieân quan tuaân thuû theo ñuùng quy ñònh hieän haønh. 14.3 – THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN & PHAÂN CHIA GOÙI THAÀU: 14.3.1 - Thôøi gian thöïc hieän döï aùn döï kieán nhö sau + Thôøi gian laäp döï aùn & trình duyeät : Thaùng 10/2007 – thaùng 07/2008. + Thôøi gian laäp TKBVTC : Thaùng 07/2008. + Thôøi gian thi coâng döï kieán 8 thaùng (GÑ1) : Thaùng 08/2008 – thaùng 04/2009. + Ñöa coâng trình vaøo söû duïng : Thaùng 05/2009. 14.3.2 – Phaân chia goùi thaàu - Döï kieán coâng trình ñöôïc chia laøm 02 goùi thaàu: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 44 | P a g e + Goùi thaàu soá 1: ñoaïn Km0+000.00 – Km2+957.32 & Km3+650.32 – Km5+000.00. + Goùi thaàu soá 2: ñoaïn Km5+000.00 – Km7+366.23. CHÖÔNG 15: KEÁT LUAÄN & KIEÁN NGHÒ. 15.1 - NHÖÕNG KEÁT LUAÄN CHÍNH 15.1.1 – Teân döï aùn Döï aùn xaây döïng Ñöôøng vaøo Khu coâng nghieäp Long Giang – Giai ñoaïn I, huyeän Chaâu Thaønh vaø Taân Phöôùc – tænh Tieàn Giang, Böôùc: Thieát keá baûn veõ thi coâng. Goùi thaàu soá 1: ñoaïn Km0+000.00 – Km2+957.32 & Km3+650.32 – Km5+000.00. 15.1.2 – Keá hoaïch trieån khai döï aùn + Thôøi gian laäp döï aùn & trình duyeät : Thaùng 10/2007 – thaùng 07/2008. + Thôøi gian laäp TKBVTC : Thaùng 07/2008. + Thôøi gian thi coâng döï kieán 8 thaùng (GÑ1) : Thaùng 08/2008 – thaùng 04/2009. + Ñöa coâng trình vaøo söû duïng : Thaùng 05/2009. 15.2 – KIEÁN NGHÒ Vò trí vaø vai troø cuûa Ñöôøng vaøo Khu Coâng nghieäp Long Giang raát quan troïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá cuûa khu vöïc. Theo tình hình phaùt trieån kinh teá, giao thoâng cuõng nhö söï phaùt trieån ñoàng boä giöõa caùc maët vaên hoùa, chính trò, xaõ hoäi, quoác phoøng cuûa caùc huyeän trong khu vöïc, trong ñoù maïng löôùi giao thoâng ñaët ra vai troø haøng ñaàu. Coâng taùc ñaàu tö xaây döïng Ñöôøng vaøo Khu Coâng nghieäp Long Giang khi ñöôïc thöïc hieän seõ laøm cô sôû chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, ñaëc bieät laø khu coâng nghieäp Long Giang nhanh choùng ñöôïc trieån khai vaø ñöa vaøo khai thaùc, taïo döïng neàn taûng vöõng chaéc, oån ñònh ñeå phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa khu vöïc töø nay ñeán naêm 2020. Qua nhöõng phaân tích, ñaùnh giaù vaø caùc giaûi phaùp thieát keá ñaõ neâu, Coâng Ty Coå Phaàn Tö Vaán XDCT 625 chuùng toâi kieán nghò Laõnh Ñaïo tænh Tieàn Giang, Sôû GTVT tænh Tieàn Giang vaø caùc Ban, Ngaønh coù lieân quan xem xeùt, quyeát ñònh Hoà sô: “Döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình: Ñöôøng vaøo Khu Coâng nghieäp Long Giang - Giai ñoaïn I, Goùi thaàu soá 1: ñoaïn Km0+000 – Km2+957.32 & Km3+650.32 – Km5+000, Böôùc: Thieát keá baûn veõ thi coâng” thuoäc ñòa phaän huyeän Chaâu Thaønh & huyeän Taân Phöôùc, tænh Tieàn Giang nhaèm sôùm trieån khai caùc böôùc tieáp theo vaø ñöa coâng trình vaøo söû duïng. TRÌNH TÖÏ ÑEÅ LAÄP 1 DÖÏ AÙN NHÖ SAU : 1. Ñoái vôùi DA caáp quoác gia Böôùc 1 : Laäp baùo caùo ñaàu tö trình chính phuû pheâ duyeät Böôùc 2 : Laäp DA ñaàu tö xaây döïng goàm 2 phaàn : Thuyeát minh DA vaø thieát keá cô sôû Böôùc 3 : Thieát keá kó thuaät vaø thieát keá baûn veõ thi coâng 2.Ñoái vôùi caùc döï aùn coøn laïi - Nhöõng DA coù voán ñaàu tö nhoû hoaëc do ñaëc thuø rieâng cuûa coâng trình thì laäp baùo caùo kinh teá kyõ thuaät ,trình töï goàm 2 phaàn : thuyeát minh baùo caùo kinh teá - kyõ thuaät vaø phaàn thieát keá baûn veõ thi coâng . - Caùc DA khaùc : BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ SƯ GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Vân SVTH: Hướng Dẫn : KS. Trần Sỹ Minh 45 | P a g e Böôùc 1 : Laäp DA ñaàu tö xaây döïng goàm 2 phaàn TMDA vaø TK cô sôû Böôùc 2 : Thieát keá kyõ thuaät ( ñoái vôùi coâng trình yeâu caàu 3 böôùc ) Böôùc 3 : Thieát keá baûn veõ thi coâng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại công ty tư vấn xây dựng công trình 625 civil engineering cosnultants company 625.pdf
Luận văn liên quan