Báo cáo Thực tâp tập công ty dịch vụ thương mại và đầu tư secoin

Báo cáo thực tâp tập Cty dịch vụ TM và đầu tư secoin Lời nói đầu Trong thời gian thực tập (từ 18/9/2006 đến 11/11/2004) tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại và đầu tư SECOIN có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn đối với tôi. Sau gần hai tháng thực tập tại đây, tôi đã nắm vững được quá trình hình thành, phát triển và quy trình hoạt động của công ty. Tôi đã nắm vững, thực hành và tong bước hoàn thiện kỹ năng thực hành biên phiên dịch trong ngôn ngữ tiếng Anh. Tôi cũng đã có cơ hội áp dụng những kiến thức chuyên ngành đã được học vào công việc, cụ thể là phiên dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật. Bên cạnh đó, tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ các anh, các chị, các cô, các chú, các bác từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng làm việc. Từ đó, tôi đã từng bước nắm vững và nâng cao kỹ năng chuyên môn, tự đánh giá được năng lực thực tế của bản thân; so sánh và phân biệt sự giống nhau, khác nhau giữa lý thuyết và thực tiễn công tác biên dịch. Đồng thời, tôi cũng được mở rộng kiến thức chuyên ngành, kiến thức xã hội và hoàn thành quá trình thực tập. Có được kết như vậy, một phần là do có nỗ lực của bản thân. Nhưng quan trọng hơn đó là sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể các bác, cô, chú, anh, chị trong công ty, đặc biệt là bác Đinh Xuân Bá, chủ tịch hội đồng quản trị và chị Võ Liên Hương, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển công nghệ. Tuy nhiên, quá trình thực tập của tôi cũng có một số khó khăn vì thời gian thực tập trong hai tháng chưa đủ để tôi có thể trau dồi thêm các kiến thức chuyên ngành kỹ thuật để giúp tôi nâng cao và hoàn thiện kỹ năng biên dịch. Vì thế, một số công đoạn trong chương trình thực tập của tôi chưa được hoàn thiện. Bản báo cáo này chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các bác , cô, chú, anh, chị trong công ty và các thầy, cô khoa tiếng Anh kỹ thuật và công nghệ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 5697 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tâp tập công ty dịch vụ thương mại và đầu tư secoin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong thêi gian thùc tËp (tõ 18/9/2006 ®Õn 11/11/2004) t¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n dÞch vô th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ SECOIN cã ý nghÜa vµ tÇm quan träng rÊt lín ®èi víi t«i. Sau gÇn hai th¸ng thùc tËp t¹i ®©y, t«i ®· n¾m v÷ng ®­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ quy tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. T«i ®· n¾m v÷ng, thùc hµnh vµ tong b­íc hoµn thiÖn kü n¨ng thùc hµnh biªn phiªn dÞch trong ng«n ng÷ tiÕng Anh. T«i còng ®· cã c¬ héi ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc chuyªn ngµnh ®· ®­îc häc vµo c«ng viÖc, cô thÓ lµ phiªn dÞch c¸c tµi liÖu tiÕng Anh chuyªn ngµnh kü thuËt. Bªn c¹nh ®ã, t«i còng häc hái ®­îc rÊt nhiÒu tõ c¸c anh, c¸c chÞ, c¸c c«, c¸c chó, c¸c b¸c tõ kiÕn thøc chuyªn m«n ®Õn kü n¨ng lµm viÖc. Tõ ®ã, t«i ®· tõng b­íc n¾m v÷ng vµ n©ng cao kü n¨ng chuyªn m«n, tù ®¸nh gi¸ ®­îc n¨ng lùc thùc tÕ cña b¶n th©n; so s¸nh vµ ph©n biÖt sù gièng nhau, kh¸c nhau gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tiÔn c«ng t¸c biªn dÞch. §ång thêi, t«i còng ®­îc më réng kiÕn thøc chuyªn ngµnh, kiÕn thøc x· héi vµ hoµn thµnh qu¸ tr×nh thùc tËp. Cã ®­îc kÕt nh­ vËy, mét phÇn lµ do cã nç lùc cña b¶n th©n. Nh­ng quan träng h¬n ®ã lµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña tËp thÓ c¸c b¸c, c«, chó, anh, chÞ trong c«ng ty, ®Æc biÖt lµ b¸c §inh Xu©n B¸, chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ vµ chÞ Vâ Liªn H­¬ng, tr­ëng phßng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh thùc tËp cña t«i còng cã mét sè khã kh¨n v× thêi gian thùc tËp trong hai th¸ng ch­a ®ñ ®Ó t«i cã thÓ trau dåi thªm c¸c kiÕn thøc chuyªn ngµnh kü thuËt ®Ó gióp t«i n©ng cao vµ hoµn thiÖn kü n¨ng biªn dÞch. V× thÕ, mét sè c«ng ®o¹n trong ch­¬ng tr×nh thùc tËp cña t«i ch­a ®­îc hoµn thiÖn. B¶n b¸o c¸o nµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c b¸c , c«, chó, anh, chÞ trong c«ng ty vµ c¸c thÇy, c« khoa tiÕng Anh kü thuËt vµ c«ng nghÖ. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty dÞch vô th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ secoin Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Secoin lµ một trong nh÷ng C«ng ty tr¸ch nhiệm h÷u hạn đầu tiªn của Việt nam ®­îc thµnh lập ngµy 22/03/1989 do Gs. Đinh Xu©n B¸, Chủ tịch Hội đồng quản trị s¸ng lập. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 01/Q§TL cña héi tin häc ViÖt Nam. Sè vèn ban ®Çu lµ 4.290 USD. C«ng ty cã tªn giao dÞch lµ SECOIN Company Limited. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty thêi kú nµy lµ cung cÊp thiÕt bÞ s¶n phÈm tin häc; dÞch vô vµ ®µo t¹o tin häc. HiÖn nay, c«ng ty ®· ph¸t triÓn lín m¹nh, ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc víi vèn ®iÒu lÖ lµ 50.000.000.000,00 ViÖt Nam §ång.Tr¶i qua h¬n 17 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, c«ng ty SECOIN ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín trªn tÊt c¶ c¸c mÆt. C«ng ty ®· ®¹t ®­îc b»ng khen cña thñ t­íng chÝnh phñ, b»ng khen cña Bé x©y dùng, cóp vµng th­¬ng hiÖu ngµnh x©y dùng, gi¶i th­ëng Sao Vµng §Êt ViÖt, vµ gÇn 20 b»ng khen cña Së – Ban ngµnh vµ gÇn 40 huy ch­¬ng vµng t¹i c¸c héi chî trong n­íc vµ quèc tÕ vµ rÊt nhiÒu gi¶i th­ëng quèc tÕ kh¸c…§Æc biÖt, SECOIN ®· chÝnh thøc ®­îc v¨n phßng BVQB V­¬ng Quèc Anh trao chøng chØ ISO 9001:9002 sè 151363. C«ng ty cã trô së t¹i sè 59 hµng Chuèi, ph­êng Ph¹m §×nh Hæ, quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi. C¬ së vËt chÊt: C«ng ty trô së chÝnh t¹i Hµ Néi, n¨m v¨n phßng, vµ ba nhµ m¸y t¹i Hµ T©y(Secoin Hà T©y – Nhµ m¸y Vật liệu X©y dùng Secoin), H­ng Yªn ( Secoin H­ng Yªn- Nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¸ mµi Secoin-Edm), vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh (Secoin Sµi Gßn Co.,ltd). Tæng diÖn tÝch ®Êt ®ai, nhµ x­ëng, v¨n phßng lªn ®Õn 170.000 m2. T¹i trô së vµ v¨n phßng, nhµ m¸y ®Òu cã m¸y tÝnh ®­îc nèi m¹ng ®Çy ®ñ cho nh©n viªn, cã hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng, m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, ®iÖn tho¹i, m¸y in, m¸y fax, m¸y photocopy…T¹i c¸c nhµ m¸y ®Òu cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt nhµ m¸y SECOIN cã tæ hîp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng kh«ng nung duy nhÊt t¹i ViÖt Nam. Nguån th«ng tin cña c«ng ty v« cïng ®a d¹ng vµ phong phó. C«ng ty cã nhiÒu lo¹i ®Çu s¸ch b»ng tiÕng ViÖt, tiÕng Anh, tiÕng ph¸p, tiÕng La Tinh, tiÕng Trung …vµ c¸c s¸ch ngµnh khoa häc kü thuËt, ®Æc biÖt lµ c¸c s¸ch vÒ kinh doanh, kinh tÕ vµ rÊt nhiÒu lo¹i tõ ®iÓn víi nhiÒu thø tiÕng vµ c¸c chuyªn ngµnh kh¸c nhau (tõ ®iÓn kü thuËt, kinh doanh, kinh tÕ, sinh häc, y häc, d­îc liÖu…). Ngoµi ra, c«ng ty cßn cã rÊt nhiÒu b¸o vµ t¹p chÝ ®­îc cËp nhËt hµng ngµy. C¬ së d÷ liÖu: C«ng ty cã nhiÒu c¬ së d÷ liÖu khoa häc vµ c«ng nghÖ cã gi¸ trÞ th«ng tin cña thÕ giíi vµ c¸c phÇn mÒm thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n nh­:…. §éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cña c«ng ty: c«ng ty cã kho¶ng 400 nh©n viªn, trong ®ã cã mét tiÕn sÜ (TS. §inh Xu©n B¸), cßn l¹i lµ c¸c kü s­, cö nh©n, c«ng nh©n ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc hay trung cÊp trë lªn. §èi t­îng cña c«ng ty lµ c¸c c¬ quan, tæ chøc c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc cã nhu cÇu trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng kh«ng nung, s¶n xuÊt vËt liÖu mµi cho g¹ch vµ ®¸, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ cung cÊp thiÕt bÞ, th­¬ng m¹i vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö, ®Çu t­ du lÞch vµ ®« thÞ. C«ng ty ®· nghiªn cøu, triÓn khai vµ thùc hiÖn nhiÒu ®Ò tµi vµ dù ¸n. 2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty S¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, vËt liÖu trang trÝ néi thÊt, ngo¹i thÊt. S¶n xuÊt, kinh doanh bao b× (giÊy, nhùa, thuû tinh). Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, c«ng céng, giao th«ng (®­êng bé, ®­êng hÇm, ®­êng s¾t, ®­êng thuû, cÇu cèng, cÇu c¶ng hµng kh«ng, s©n bay, giao th«ng c«ng chÝnh, san lÊp mÆt b»ng, kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, khu d©n c­, c¸c lo¹i mãng c«ng tr×nh, trang trÝ néi thÊt, ngo¹i thÊt c«ng tr×nh. L¾p c¸c thiÕt bÞ c¬, ®iÖn l¹nh. Thi c«ng c¸c ®­êng d©y t¶i ®iÖn vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn ®Õn 35KV. Khai th¸c, chÕ t¸c vµ mua b¸n c¸c laäi c¸t, ®¸. S¶n xuÊt, mua b¸n v¸n Ðp, gç c«ng nghiÖp, v¸n mãng (formica), v¸n Phó – PU – PE _MFC. §å néi thÊt gia dông, v¨n phßng tr­êng häc, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn ®Õn 35KV S¶n xuÊt, mua b¸n ®¸ mµi - ®¸nh bãng, dông cô kim c­¬ng ®Ó mµi, c¾t. Mua b¸n, m«i giíi, ®¹i lý, b¸n, l¾p ®Æt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ c¸c m¸y mãc, d©y mãc n«ng ng­ nghiÖp, thuû lîi, nåi h¬i, thiÕt bÞ ¸p lùc, b×nh chøa khÝ ho¸ láng, c¸c thiÕt bÞ xö lý n­íc, m«i tr­êng vµ kh«ng khÝ. DÞch vô ph¸t triÓn vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo cuéc sèng. DÞch vô hç trî cho c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ. T­ vÊn vÒ m«i tr­êng. Nghiªn cøu, ph©n tÝch thÞ tr­êng. Mua b¸n, t­ vÊn, m«i giíi bÊt ®éng s¶n (kh«ngbao gåm t­ vÊn luËt). §Çu t­ vµ kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch sinh th¸i, khu nghØ d­ìng, khu ®« thÞ, chung c­. Trång trät vµ ch¨n nu«i hçn hîp. Trång vµ ch¨m sãc rõng th«ng, thu ho¹ch vµ chÕ biÕn s¶n phÈm rõng (kh«ng bao gåm khai th¸c gç nhµ n­íc cÊm) S¶n xuÊt tinh dÇu tæng hîp. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty C«ng ty cã mét chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ – TS. §inh Xu©n B¸, mét tæng gi¸m ®èc - ¤ng §inh Hång Kú, kü s­, mét phã tæng gi¸m ®èc - Bµ §inh Hoµi Giang, kü s­, vµ hai gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc t¹i c¸c nhµ m¸y. 4.LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty C«ng ty ho¹t ®éng ë n¨m lÜnh vùc chÝnh: a. S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng kh«ng nung S¶n xuÊt vËt liÖu mµi dïng cho g¹ch vµ ®¸ ChuyÓn giao c«ng nghÖ vµ cung cÊp thiÕt bÞ Th­¬ng m¹i vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö §Çu t­ du lÞch vµ ®« thÞ. C¸c ho¹t ®éng trªn rÊt ®a d¹ng, bao gåm: S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng kh«ng nung - Ngãi mµu Secoin: Ngãi xi m¨ng mÇu - G¹ch nghÖ thuËt Secoin: G¹ch l¸t trang trÝ ngoµi trêi, g¹ch s©n v­ên,… - G¹ch l¸t Terazzo Secoin: G¹ch l¸t trong nhµ vµ ngoµi trêi - G¹ch lock Secoin: G¹ch Block x©y t­êng, l¸t s©n, ®­êng d¹o, kÌbê, bã vØa, bã gèc c©y, tr¶i th¶m cá • S¶n xuÊt vËt liÖu mµi dïng cho g¹ch vµ ®¸ - §¸ mµi Secoin phôc vô cho viÖc sö lý c¸c lo¹i ®¸ granite, cÈm th¹ch tù nhiªn, ®¸ èp l¸t nh©n t¹o cao cÊp, g¹ch granite nh©n t¹o, ®¸ mµi/®¸nh bãng sµn,…S¶n phÈm liªn doanh víi Edm Abraisives-Italy - Dông cô mµi kim c­¬ng Secoin dïng ®Ó mµi th« c¸c lo¹i ®¸ tù nhiªn vµ nh©n t¹o, c¸c d©y chuyÒn mµi vu«ng c¸t c¹nh vµ ®¸… - Ho¸ chÊt dïng cho xö lý bÒ mÆt g¹ch vµ ®¸: S¶n phÈm liªn doanh víi Bellinzoni – Italy ChuyÓn giao c«ng nghÖ, cung cÊp thiÕt bÞ - Cung cÊp, l¾p ®Æt d©y chuyÒn thiÕt bÞ ®ång bé cho viÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt liÖu x©y d­ngk kh«ng nung (g¹ch block, g¹ch terrazzo, g¹ch/tÊm máng Teastone,…) vµ c¸c thiÕt bÞ vËt liÖu x©y dùng kh¸c - Cung cÊp vËt thiÕt bÞ xö lý vµ chÕ t¸c ®¸ Th­¬ng m¹i vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö - kinh doanh c¸c thiÕt bÞ xö lý m«i tr­êng vµ c¸c mÆt hµng gia dông - T¹o c¸c diÔn ®µn trùc tuyÕn, nhÞp cÇu xuÊt/nhËp khÈu trªn m¹ng Internet §Çu t­ khu du lÞch vµ ®« thÞ - Lµ nhµ ®Çu t­, cæ ®«ng s¸ng lËp vµ thµnh viªn gãp vèn cña c¸c dù ¸n lín trong c¶ n­íc B. Néi dung vµ kÕt qu¶ thùc tËp Nh÷ng c«ngviÖc ®· lµm trong qu¸ tr×nh thùc tËp TuÇn thø nhÊt (tõ 18/9/2006 ®Õn 22/9/2006), t¹i c«ng ty vµ phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ, c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­ sau: - Lµm viÖc víi c«ng ty vÒ kÕ ho¹ch thùc tËp, môc tiªu, yªu cÇu…trong qu¸ tr×nhthùc tËp. - Nghiªn cøu c«ng viÖc cÇn thùc tËp, trong ®ã cã tµi liÖu vÒ m¸y phun s¬n kh«ng cã kh«ng khÝ (tµi liÖu vÒ c«ng nghÖ mµ c¸c nhµ m¸y SECOIN ®ang sö dông). - Nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c¬ cÊu, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty vµ phßng ban. - LËp kÕ ho¹ch thùc tËp 1.2. TuÇn thø hai (tõ 25/9/2006 ®Õn 29/9/2006), t¹i phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ, c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­ sau: - Nghe giíi thiÖu vÒ yªu cÇu biªn dÞch tµi liÖu kü thuËt tiÕng Anh sang tiÕng ViÖt. - Häc hái kinh nghiÖm trong c«ng t¸c biªn dÞch cña c¸c b¸c, c«, chó, anh, chÞ trong phßng. - Nghe chÞ BÝch Thanh h­íng dÉn c¸ch dïng c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng cña c«ng ty. - Thùc hµnh biªn dÞch tµi liÖu Anh-ViÖt, tµi liÖu ®­îc giao lµ: The electric airless prayer: m¸y phun s¬n kh«ng cã kh«ng khÝ 1.3. TuÇn thø ba (tõ 2/10/2006 ®Õn 6/10/2006), t¹i c«ng ty vµ phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ, c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­ sau: - Cïng c¸c b¹n líp D09-K47 tham gia giao l­u víi líp ho¸ thùc phÈm kho¸ 2 cña tr­êng ®¹i häc B¸ch khoa nh©n dÞp thµnh lËp tr­êng do b¸c §inh Xu©n B¸ tæ chøc. - Thùc hµnh biªn dÞch ViÖt – Anh, Anh – ViÖt, tµi liÖu ®­îc giao lµ: * Tµi liÖu Anh – ViÖt: (tµi liÖu d¹ng powerpoint) Biodiversity Preservation & Poverty Alleviation in Vietnam: B¶o tån ®a d¹ng sinh häc vµ gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam * Tµi liÖu ViÖt - Anh: Kü thuËt ­¬m trång vµ khai th¸c c©y dã bÇu: Techniques for cultivating and exploiting Aquilaria lamk trees 1.4. TuÇn thø t­ (tõ 9/10/2006 ®Õn 13/10/2006), t¹i phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ, c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­ sau: - Thùc hµnh biªn dÞch ViÖt – Anh, Anh – ViÖt, tµi liÖu ®­îc giao lµ: * Tµi liÖu Anh – ViÖt: FTX II and CONTTRACTOR II Gun: b×nh phun s¬n FTX II vµ CONTTRACTOR II * Tµi liÖu ViÖt - Anh: + Secoin kh¸nh thµnh nhµ m¸y s¶n xuÊt ngãi mÇu thø 3 t¹i H­ng Yªn: Secoin has inaugurated the third concrete roof tile manufacturing factory in Hung Yen + Secoin tham dù héi chî quèc tÕ vËt liÖu x©y dùng 2006 t¹i Tokyo, NhËt B¶n: Secoin will take part in International building material 2006 Fair in Tokyo, Japan. + S¶n phÈm trÇm h­¬ng Secoin: Secoin Agarwood products 1.5. TuÇn thø n¨m (tõ 16/10/2006 ®Õn 20/10/2006), t¹i cuéc héi th¶o, c«ng ty vµ phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ, c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­ sau: - Tham dù héi th¶o “ph©n tÝch chuçi gi¸ trÞ c¸c nguyªn liÖu tõ thiªn nhiªn” (Value Chain Analysis Workshop for the Natural Ingredients) do Côc L©m NghiÖp hîp t¸c víi ch­¬ng tr×nh Xóc tiÕn Th­¬ng m¹i s¶n phÈm tõ §a d¹ng sinh häc (BioTrade Facilitation Progamme) tæ chøc cïng víi Gs.§inh Xu©n B¸. - Tham dù cuéc häp cïng víi c¸c nh©n viªn cña ch­¬ng tr×nh BioTrade Facilitation Progamme víi c¸c ®¹i diÖn cña 6 c«ng ty ®­îc ch­¬ng tr×nh b¶o trî t¹i c«ng ty Secoin. - Thùc hµnh biªn dÞch Anh – ViÖt, tµi liÖu ®­îc giao lµ: +Tips for Cultivation of Jatropha Curcas: H­íng dÉn trång c©y cäc rµo +Repair Replacement Pump: Söa ch÷a b¬m piston 1.6.TuÇn thø s¸u (tõ 23/10/2006 ®Õn 27/10/2006), t¹i phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ, c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­ sau: * Thùc hµnh biªn dÞch Anh – ViÖt, tµi liÖu ®­îc giao lµ: + H­íng dÉn dïng c©n ®iÖn tö + Tips for Pentrating The Japanese Market: Lêi khuyªn khi X©m nhËp ThÞ tr­êng NhËt B¶n 1.7.TuÇn thø b¶y (tõ 30/10/2006 ®Õn 3/11/2006), t¹i phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ, c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­ sau: - VÒ lµm viÖc t¹i Héi cùu Thanh niªn xung phong, ViÖn D­îc liÖu B¾c – Trung – Bé, c«ng ty nguyªn liÖu giÊy t¹i Thanh ho¸ cïng víi Gs. §inh Xu©n B¸. - Thùc hµnh biªn dÞch Anh – ViÖt, tµi liÖu ®­îc giao lµ: Prespective: Outside Directors And Advisors: TriÓn väng: gi¸m ®èc ng­êi ngoµi vµ lêi khuyªn 1.8.TuÇn thø t¸m (tõ 6/10/2006 ®Õn 11/11/2006), t¹i phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ, c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­ sau: - Thùc hµnh biªn dÞch Anh – ViÖt, tµi liÖu ®­îc giao lµ: +Prespective: The next generation: thÕ hÖ sau + Case Discussion: Scott Familly Enterprises: th¶o luËn : doanh nghiÖp trong gia ®×nh Scott - Söa b¶n dÞch cïng chÞ Liªn H­¬ng vµ chÞ QuÕ. KÕt qu¶ thu nhËn trong qu¸ tr×nh thùc tËp 2.1 TuÇn thø nhÊt (tõ 18/9/2006 ®Õn 22/9/2006), t¹i c«ng ty vµ phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ: - N¾m ®­îc lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô, ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ. - N¾m ®­îc yªu cÇu, nhiÖm vô, môc tiªu, quyÒn lîi, nghÜa vô… trong qu¸ tr×nh thùc tËp; lËp kÕ ho¹ch thùc tËp. 2.2. TuÇn thø hai, thø ba, thø t­ (tõ 18/9/2006 ®Õn 13/10/2006), t¹i phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ: - N¾m ®­îc c«ng t¸c biªn dÞch cña c«ng ty, mét sè kü n¨ng, kinh nghiÖm thùc hµnh biªn dÞch tµi liÖu kü thuËt chuyªn ngµnh c¬ khÝ, sinh häc…vÝ dô nh­ c¸ch ®äc tµi liÖu, c¸ch lÊy th«ng tin chÝnh x¸c, c¸ch tra cøu th«ng tin tõ c¸c nguèn kh¸c nhau…DÞch ®­îc c¸c tµi liÖu mµ phßng giao. Rót ra c¸c kinh nghiÖm, häc hái thªm c¸c kiÕn thøc qua tµi liÖu biªn dÞch. - BiÕt c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng 2.3. TuÇn thø n¨m (tõ 16/10/2006 ®Õn 20/10/2006), t¹i cuéc héi th¶o, c«ng ty vµ phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ: - T¹i cuéc héi th¶o vµ cuéc häp t¹i c«ng ty: n¾m ®­îc néi dung vÒ chuçi gi¸ trÞ cña c¸c nguyªn liÖu tõ thiªn nhiªn nãi chung còng nh­ ngµnh hµng ViÖt Nam nãi riªng. N¾m ®­îc mét sè th«ng tin vÒ ch­¬ng tr×nh Xóc tiÕn Th­¬ng m¹i S¶n phÈm tõ §a d¹ng sinh häc. HiÓu biÕt thªm vÒ c«ng viÖc cña c«ng ty Secoin vµ c¸c c«ng ty cña ViÖt Nam ®­îc UNCTAD vµ SIPPO tµi trî. §ång thêi cã thªm kiÕn thøc nÒn cho c¸c bµi dÞch. - Víi c¸c tµi liÖu biªn dÞch: N¾m b¾t ®­îc nhiÒu tõ kü thuËt míi cña ngµnh c¬ khÝ. Hoµn thiÖn thªm vÒ kü n¨ng biªn dÞch tµi liÖu tiÕng Anh nhµng c¬ khÝ. DÞch ®­îc tµi liÖu do phßng giao. 2.4.TuÇn thø s¸u, b¶y, t¸m (tõ 23/10/2006 ®Õn 11/10/2006), t¹i Thanh Ho¸ vµ phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ: - Häc thªm ®­îc nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých tõ c¸c loµi c©y dã, c©y c©u kû tö vµ hiÓu biÕt thªm vÒ trÇm h­¬ng. HiÓu biÕt thªm vÒ kiÕn thøc chuyªn ngµnh phôc vô cho tµi liÖu dÞch liªn quan ®Õn trÇm h­¬ng. - Rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, vÝ dô dÞch c¸c tµi liÖu kü thuËt, chuyªn ngµnh ph¶i b¸m s¸t vµo c¸c chñ ®Ò cña bµi, b¸m s¸t tõ gèc ®Ó cã b¶n dÞch tèt. - BiÕt ®­îc nhiÒu tõ kü thuËt míi. - Häc ®­îc nhiÒu kiÕn thøc míi th«ng qua b¶n dÞch. - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, nh÷ng viÖc ch­a lµm ®­îc, nhøng khã kh¨n, thuËn lîi trong qu¸ tr×nh thùc tËp: Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc lµ c¸c kiÕn thøc chuyªn ngµnh, ph­¬ng ph¸p dÞch, kinhnghiÖm thùc tÕ… Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh thùc tËp, t«i còng häc hái ®­îc rÊt nhiÒu ®iÒu nh­ c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng t¹i c«ng ty (mét sè phÇn mÒm m¸y tÝnh, m¸y in, m¸y photocopy, m¸y fax, …), t¸c phong lµm viÖc c«ng së, kinh nghiÖm ®i lµm, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt vµ so s¸nh gi÷a nh÷ng g× ®· ®­îc häc trong nhµ tr­êng víi c«ng viÖc thùc tÕ bªn ngoµi… KÕt luËn Sau hai th¸ng thùc tËp t¹i c«ng ty, t«i ®· hiÓu biÕt thªm vÒ c«ng ty. Qua mçi kh©u thùc tËp, ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c b¸c, c« chó, anh, chÞ, t«i ®· cã thªm nh÷ng kinh nghiÖm trong c«ng viÖc biªn dÞch tµi liÖu kü thuËt. Bªn c¹nh ®ã, t«i còng häc hái thªm nh÷ng kinh nghiÖm chuyªn m«n trong ho¹t ®éng thùc tiÔn, ®iÒu ®ã gióp cho t«i ®¸nh gi¸ ®­îc n¨ng lùc cña b¶n th©n vµ tù nhñ cÇn ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp, t«i còng gÆp mét sè khã kh¨n ®ã lµ thêi gian thùc tËp gÇn hai th¸ng kh«ng dñ ®Ó t«i häc hái, trau dåi kiÕn thøc chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm lµm viÖc. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty lµ lóc c«ng ty bËn rén chuÈn bÞ cho nhiÒu héi chî trong vµ ngoµi n­íc nh­ng c¸c b¸c, c«, chó, anh, chÞ vÉn cè g¾ng dµnh thêi gian ®Ó chØ b¶o t«i. T«i c¶m thÊy nh÷ng ®iÒu m×nh häc ®­îc trong ®ît thùc tËp nµy rÊt bæ Ých nh­ng ch­a ®ñ vµ cÇn ph¶i häc hái thªm nhiÒu. Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c b¸c, c«, chó, anh, chÞ trong c«ng ty vµ c« T¹ Lª Mü H¹nh, gi¸o viªn h­íng dÉn vµ tÊt c¶ nh÷ng ng­êi ®· gióp ®· gióp t«i hoµn thµnh ®ît thùc tËp nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tâp tập công ty dịch vụ thương mại và đầu tư secoin.doc