Các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La - Thực trạng và giải pháp

LÝ do chọn đề tài Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Tập hợp thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi thanh niên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng xã hội to lớn, có nhiều tiềm năng hùng hậu về nhiều mặt, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người, là vấn đề sống còn của dân tộc, luôn năng động sáng tạo xung kích tình nguyện trong mọi lĩnh vực. Do vậy lực lượng chính trị nào tập hợp được đông đảo thanh niên thì lực lượng đó giành được nhiều thắng lợi. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp thanh niên đã hăng hái lên đường "cảm tử cho tổ quốc quyết sinh” ‘xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước” đã có biết bao tấm gương thanh niên hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu của mình cho độc lập tự do của tổ quốc, cho hạnh phúc nhân dân. Ngày nay trong thời kì đổi mới thanh niên Việt Nam lại phát huy truyền thống quý báu của dân tộc cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong sự nghiệp CNH – HĐH hiện nay, công tác đoàn kết thanh niên càng trở nên cấp bách để thu hút, tập hợp và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao để phát huy vai trò cao nhất của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trong điều kiện hiện nay đất nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa giao lưu với thế giới, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội để phát triển, chúng ta cũng phải đương đầu với những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới, sự thù địch với âm mưu ‘diễn biến hoà bình,bạo loạn lật đổ” mà mục tiêu của chúng là nhằm vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, nhằm lôi kéo thanh niên phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. chúng ta cũng phải đương đầu với mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động tiêu cực tới đạo đức lối sống của một bộ phận thanh niên. Do vậy tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ cấp bách để thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX với hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “ bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” thông qua các phong trào này nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, vừa góp phần bảo vệ chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc trong thời kì đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam của Tỉnh Sơn La nói chung và của Huyện Thuận Châu nói riêng trong những năm qua đã có nhiều cố gắng tìm tòi những hình thức, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên đến với tổ chức Đoàn - Hội, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Thuận Châu đã đạt được kết quả nổi bật bằng việc đa dạng hoá phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên. Đoàn thanh niên Huyện Thuận Châu đã thu hút được đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình hành động và phong trào của thanh niên đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của xã nhà. Song bên cạnh đó công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Huyện Thuận Châu vẫn gặp không ít những khó khăn thử thách, đặc biệt là thanh niên thuộc nhiều thành phần dân tộc, chủ yếu là dân tộc thiểu số có phong tục tập quán khác nhau, trình độ nhận thức của thanh niên còn thấp, dễ bị lôi kéo kích động, bên cạnh đó đời sống kinh tế còn gặp khó khăn, tồn tại nhiếu thủ tục lạc hậu .Do vậy mà công tác tập hợp đoàn kết thanh niên càng gặp nhiều khó khăn.Với những lí do trên em chọn chuyên đề “Các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La. Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La trong thời gian tới. MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI CẢM ƠN 4 Phần A. Những vấn đề chung I. Lý do chọn đề tài II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 7 iii. nhiệm vụ của tiểu luận .7 IV. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 7 V. Phạm vi nghiên cứu của tiểu luận PHẦN B: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TIỂU LUẬN 9 CHƯƠNG I 9 CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG THỨC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN. 9 I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN. 9 1. Thanh niên: 9 2. Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: 9 3. Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam: 9 4. Đoàn kết, tập hợp thanh niên: 10 5. Phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên: 10 II. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN. 10 1. Quan điểm chủ nghĩa Mác-lênin “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng được tập hợp lại”. Đây là một trong các luận điểm cơ bản của học thuyết Mác - Lê nin về vai trò quần chúng trong kịch sử. 10 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên: 13 3. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. 17 III. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 20 1. Đối với đất nước, địa phương. 20 2. Đối với phong trào thanh niên, với tổ chức Đoàn - hội. 21 CHƯƠNG II 23 THỰC TRẠNG CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN Ở HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA 23 TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY 23 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 23 1. Vị trí địa lý. 23 2. Đặc điểm chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 23 3. Đặc điểm của phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội ở huyện Thuận Châu. 26 II. THỰC TRẠNG CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN Ở HUYỆN THUẬN CHÂU TỈNH SƠN LA TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY. 29 1. Tình hình tổ chức Đoàn, Hội trong thời gian từ năm 2007 đến nay. 29 2. Thực trạng các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên ở Thuận Châu từ năm 2007 đến nay. 30 2.1. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua phương thức xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh. 30 2.2. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua tổ chức chương trình dự án phát triển kinh tế và các cuộc vận động xã hội. 32 2.3 Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua các mô hình hoạt động như: câu lạc bộ, điểm vui chơi, điểm văn hóa, các cuộc thi. 33 2.4. Tập hợp, đoàn kết thông qua xây dựng các điển hình tiên tiến, nhóm thủ lĩnh thanh niên. 34 2.5. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua các hình thức tuyên truyền giáo dục. 35 2.6. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 36 2.7. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua xây dựng phong trào “ Thanh niên tình nguyện”. 37 III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 38 1. Những kết quả thành công và nguyên nhân. 38 2. Những yếu kém và nguyên nhân. 40 3. Bài học kinh nghiệm 43 CHƯƠNG III 44 MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN 44 I. NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN Ở HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA. 44 II. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN Ở HUYỆN THUẬN CHÂU TỈNH SƠN LA. 45 III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ 47 1. Đối với cấp ủy Đảng. 47 2. Đối với chính quyền. 48 3.Đối với các ban nghành đoàn thể. 48 4.Đối với tổ chức đoàn cấp trên. 49 PHẦN C: KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2462 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng chí trong đó 4/6 đồng chí có trình độ đại học, 2/4 đồng chí có trình độ cao đẳng. Ban chấp hành Đoàn các xã, thị trấn trong thời gian qua đã có 750 đồng chí được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, 9 đồng chí được cử đi học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và 15 đồng chí đang theo học lớp nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội tại tỉnh. Tuy nhiên chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn nhất là chi đoàn cơ sở còn thấp, năng lực vận động thanh niên của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên ở cơ sở còn hạn chế, công tác quản lý của một số xã chưa tốt để xảy ra sai phạm gây ảnh hưởng xấu trong thanh niên và trong dư luận xã hội như ở xã Mường É, Thôm Mòn, Phong Lăng. Công tác xây dựng tổ chức Hội viên thanh niên cũng được củng cố và phát triển, mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên được mở rộng, công tác xây dựng tổ chức hội liên hiệp thanh niên có bước phát triển: Năm 2007 chỉ có 3.174 thanh niên được kết nạp, sinh hoạt tại 21 chi hội cấp xã đến năm 2009 đã có 29 chi hội cấp xã và 7 chi hội cấp trường học, thu hút hàng ngàn thanh niên tham gia. Trong thời gian qua, Đoàn – Hội huyện Thuận Châu tập trung tuyên truyền nghị quyết Đại hội Liên hiệp thanh niên toàn quốc lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Liên hiệp thanh niên huyện lần thứ II và 5 chương trình công tác của Hội đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện đã góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội ở cơ sở. Tuy nhiên, các phong trào hoạt động của Hội chưa lôi cuốn được thanh niên người dân tộc và thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tham gia, tỷ lệ tập hợp, đoàn kết thanh niên còn thấp. Nội dung, hình thức sinh hoạt chưa gần gũi và chưa thật sự đáp ứng được nguyện vọng, tâm lý của lứa tuổi thanh niên. Kinh phí hoạt động của Hội còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc phát động các phong trào. Công tác đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng, từ năm 2006 đến năm 2009 huyện Đoàn Thuận Châu đã bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 365 đoàn viên ưu tú, trong đó 85 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Tính tự giác phấn đấu vào Đảng của đoàn viên, thanh niên được xác định và nâng cao hơn. 2.2. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua tổ chức chương trình dự án phát triển kinh tế và các cuộc vận động xã hội. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tiên phong đi đầu không chỉ trong xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc mà ngay cả trong việc phát triển kinh tế. Thanh niên là lực lượng lao động chính, với sức trẻ, khỏe vốn có thanh niên là lực lượng to lớn trực tiếp tham gia lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong những năm qua được sự quan tâm của huyện ủy, UBND, HĐND, huyện Thuận Châu và các cơ quan ban ngành chức năng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thuận Châu đã nhận được và triển khai thực hiện các chương trình dự án lớn như chương trình: “ vốn vay 120” dự án “ Trang trại thanh niên”, cuộc vận động các cơ sở Đoàn đảm nhiệm “ Công trình thanh niên”…. Để đầu tư các chương trình, dự án có hiệu quả, nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn vay vốn phát triển sản xuất, các dự án ngày càng có hiệu quả cao. Tổng số tiền cho vay dự án là 600.000.000 đồng ( Sáu trăm triệu đồng) trên 100 hộ đoàn viên, thanh niên được vay. Toàn huyện đã có 150 công trình thanh niên tri giá 700.000.000 đồng ( bảy trăm triệu đồng), thu hút 8.685 đoàn viên, thanh niên tham gia. Những dự án và chương trình phát triển kinh tế nói trên do Đoàn thanh niên huyện Thuận Châu thực hiện đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện như phát triển các mô hình: chăn nuôi bò, chăn nuôi lợn, nuôi nhóm, nuôi ong lấy mật, trồng rừng và nuôi trồng thủy hải sản. Qua những con số tuy còn chưa đầy đủ nhưng cũng phần nào phản ánh được tác dụng to lớn trong việc thu hút tập hợp thanh niên qua các chương trình dự án phát triển kinh tế. Qua đó không chỉ đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng lợi ích chính đáng cho đoàn viên, thanh niên mà còn tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn, giải quyết việc làm tăng thu nhập ngày càng cao giúp cho Đoàn thật sự là người bạn, người đại diện chăm lo quyền lợi hợp pháp của thanh niên. Kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển thì vai trò của tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua chương trình, dự án, các cuộc vận động ngày càng được nâng cao, không chỉ trên địa bàn huyện Thuận Châu mà còn trong các địa phương trong cả nước. 2.3 Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua các mô hình hoạt động như: câu lạc bộ, điểm vui chơi, điểm văn hóa, các cuộc thi. Các mô hình hoạt động của tổ chức Đoàn trong huyện Thuận Châu đã có những kết quả nhất định được sự quan tâm của lãnh đạo của cấp ủy tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Trong những năm gần đây, các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ rất phổ biến. Trên địa bàn huyện đã thu hút gần 50 mô hình câu lạc bộ với 1.985 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt nổi bật như: Câu lạc bộ gia đình trẻ, câu lạc bộ múa xòe, câu lạc bộ khuyến nông, câu lạc bộ thanh niên, câu lạc bộ phòng chóng ma túy…Ban chủ nhiệm của các câu lạc bộ chủ yếu là các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn, do đặc thù chỉ hoạt động và sinh hoạt theo một chuyên đề tổ chức gọn cho nên sinh hoạt rất tốt, nhiều câu lạc bộ có quỹ lớn nên tổ chức được nhiều các hoạt động, các chuyến tham gia du lịch dã ngoại, hành trình về nguồn, quan tâm giải quyết các vấn đề trọng tâm đã góp phần rất lớn trong việc tập hợp thanh niên trong toàn huyện. Số đoàn viên, thanh niên trong trường học ở huyện Thuận Châu là rất lớn nên huyện đoàn Thuận Châu coi trọng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong từng trường học là trọng tâm, huyện Đoàn đã được chỉ đạo rất chặt chẽ trong công việc tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, xây dựng các câu lạc bộ thanh niên, các nhóm theo sở thích để thu hút, tập hợp thanh niên. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động, các cuộc thi tuyên truyền giáo dục phòng chống các tệ nam xã hội các chi đoàn cam kết thi đua không có ma túy trong học đường. 2.4. Tập hợp, đoàn kết thông qua xây dựng các điển hình tiên tiến, nhóm thủ lĩnh thanh niên. Với phong trào “ Thanh niên xung kích sáng tạo” trong phong trào phát triển kỹ thuật nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng nông thôn mới nhiều cán bộ, đoàn viên đã tích cực, mạnh dạn vay vốn, dựa vào kinh nghiệm vốn có, nêu gương làm kinh tế điển hình như: anh Lường Văn Khoan Bí thư Đoàn xã Tòng Lệnh ( dân tộc Thái) đã biết tậu những cái sẵn có như là hương hoa của các loại rừng nuôi ong lấy mật, hàng năm thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng, đồng chí Lường Xuân Ngọc cán bộ Đoàn xã Chiềng Bôm đầu tư chăn nuôi nhím, đồng chí đã giúp các bạn đoàn viên trong xã tìm hiểu và bày cách nuôi nhím giúp thanh niên có việc làm và có thu nhập, nhiều đoàn viên, thanh niên tự vay vốn, mua sắm các loại máy móc để phục vụ sản xuất, chăn nuôi các mô hình sản xuất chăn nuôi cũng được hình thành như trồng cỏ voi nuôi bò của Ban chấp hành Đoàn xã Chiềng Pấc, Đoàn xã Chiềng Pha, xã Noong Lay và Chiềng Ngàm đang phát triển trồng cây cao su, đã có hàng vạn đoàn viên thanh niên tham gia nhằm nâng cao sản xuất và có thu nhập để nâng cao chất lượng cuộc sống. Mô hình trồng cây cao su sẽ còn được mở rộng thêm nhiều xã tới nhiều đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao kiến thức và giúp họ vươn lên làm giàu lập thân lập nghiệp. Chương trình tham mưu giúp nhau lập thân, lập nghiệp ngày càng đa dạng hơn thông qua phong trào cần, kiệm giúp nhau về vốn, giống, thông tin khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. 2.5. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua các hình thức tuyên truyền giáo dục. Công tác giáo dục của huyện Đoàn Thuận Châu trong thời gian qua tập trung chủ yếu vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua việc chỉ đạo có kết quả việc học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, huyện Đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Châu lần thứ VI nhiệm kỳ 2007- 2012. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Nâng cao chất lượng hoạt động các nhóm “Tuyên truyền ca khúc cách mạng”, chiếu phim tư liệu “ Hồ Chí Minh chân dung một con người”. Đặc biệt đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống – mãi mãi tuổi 20” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai trong năm 2006 đã giúp đoàn viên, thanh niên củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Công tác giáo dục truyền thống: Tiếp tục được triển khai sâu rộng gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các cơ sở Đoàn trong huyện đã phát động nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn với nhiều loại hình hoạt động phong phú. Huyện Đoàn đã phối hợp với Hội cựu chiến binh, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ban tuyên giáo các cấp làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, cụ thể đã tổ chức được 50 buổi sinh hoạt truyền thông cho gần 12.000 lượt đoàn viên, thanh niên và thiếu niên nhi đồng tham gia. Trong dịp hè năm 2008 Ban chấp hành Huyện Đoàn phối hợp với Bảo tàng tỉnh Sơn La tuyên truyền giáo dục về lịch sử nhà tù Sơn La và cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới các em thiếu niên nhi đồng trong 3 xã: xã Chiềng Ly, Chiềng Pấc và thị trấn thu hút đông đảo các em tham gia. Huyện Đoàn và các cơ sở Đoàn cũng đã thực hiện tốt các hoạt động giáo dục lối sống, nếp sống trong thanh niên, vận động đoàn viên thanh niên ở cơ sở tích cực hưởng ứng cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”. Thực hiện 3 chương trình mục tiêu Dân số- Sức khỏe – Môi trường , đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, bản sắc văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội, không sinh con thứ ba. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và giáo dục ý thức công dân cho thanh thiếu nhi góp phần hình thành lối sống “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Bên cạnh công tác tuyên truyền giáo dục vẫn còn một số hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng mới chỉ dừng lại ở khâu tuyên truyền chưa thực sự biến thành hành động của một bộ phận thanh niên, chất lượng sinh hoạt chính trị ở cấp chi đoàn còn yếu. Nội dung tuyên truyền phần lớn còn dàn trải chưa quan tâm đến nhu cầu và đặc điểm đối tượng đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn thiếu và yếu về trình độ, cơ sở vật chất, thiết bị và tài liệu phục vụ cho tuyên truyền chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế. 2.6. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Huyện Đoàn Thuận Châu và các cơ sở Đoàn duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ tại cơ sở thông qua phong trào ca hát tập thể, các hội diễn, liên hoan văn nghệ. Huyện Đoàn cũng đã chỉ đạo thành lập được 35 đội văn nghệ tại các xã, khối cơ quan thu hút hơn 400 hội viên tham gia. Nét mới trong phong trào này là xuất hiện của nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đến với đồng bào các xã vùng cao khó khăn: Mường Bám, Pá Lông, Co Tòng thông qua việc trình các ca khúc cách mạng để lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước những hành động này được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao. Tiêu biểu cho phong trào này là: Đoàn thị trấn, Chiềng Ly, chi đoàn Công an huyện, chi đoàn Ban chỉ huy Quân sự huyện. Huyện Đoàn đã thực hiện tốt các chương trình phối hợp hoạt động với phong trào văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao để xây dựng và phát triển các phòng văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao để xây dựng và phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ , thể dục thể thao trong thanh thiếu niên cụ thể đã thành lập 16 câu lạc bộ bóng chuyền, 26 câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, 29 đội đá 29 xã, thị trấn đều có câu lạc bộ thể dục thể thao. Hàng năm đều tổ chức các giải thể thao truyền thống cấp huyện như: giải việt dã báo tiền phong, giải cầu lông, giải bóng đá thiếu niên…Tổ chức tốt ngày hội văn hóa thể thao thanh niên và hội khỏe Phù Đổng cho đoàn viên thanh niên khối trường học. Các hoạt động thể thao tạo điều kiện để tuổi trẻ rèn luyện thể lực, trí tuệ góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bài trừ tệ nạn xã hội. 2.7. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua xây dựng phong trào “ Thanh niên tình nguyện”. Nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Ban thường vụ Huyện Đoàn đã chú trọng nâng cao hiệu quả của phong trào “ Thanh niên tình nguyện”. Ban thường vụ Huyện ủy và UBND huyện, huyện Đoàn Thuận Châu đã được tổ chức phát động lễ ra quân tháng thanh niên năm 2009 tại xã Chiềng Ly và triển khai đồng bộ tại các cơ sở Đoàn xã, thị trấn trong toàn huyện thu hút được trên 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia kết quả là: tu sửa 2,5 km đường giao thông liên bản, tu sửa 700m2 sân trường và 500m hàng rào trường mầm non xã Chiềng Ly, tổ chức giao lưu văn nghệ và nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ riêng trong tháng “ thanh niên năm 2009” đã có 52 cơ sở Đoàn tổ chức phát động lễ ra quân tháng “ Thanh niên năm 2009”, với nhiều hoạt động thiết thực, kết quả đã tu sửa 69,2 km đường giao thông liên bản, khơi thông 1.602 km kênh mương, thu gom 2m2 rác thải, tu sửa 2 cầu treo qua suối, trồng 300 cây xanh, tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuôc miễn phí cho 233 lượt bệnh nhân, tổng trị giá 11.215.000 đồng., thu hút 6.175 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, điển hình như các xã Chiềng Ly, Phỏng Lái, chi đoàn Công an huyện. Huyện Đoàn Thuận Châu thường xuyên chỉ đạo các cơ sở đoàn kiện toàn, củng cố 5 đội thanh niên tình nguyện với 25 đội viên tham gia, bảo đảm an toàn giao thông trong các ngày lễ lớn do địa phương tổ chức. Thành lập và duy trì đội thanh niên tình nguyện giúp đỡ nhân dân vùng tái định cư điển hình như: Đoàn xã Noong Ly, Tông Cọ, Chiềng Pha, Phỏng Lái…đã tham gia đóng góp trên 1.000 ngày công lao động giúp bà con vùng tái định cư nhanh chóng ổn định đời sống. Riêng tháng thanh niên 2009 huyện Đoàn Thuận Châu đã phát động 20 đoàn viên các cơ sở tình nguyện đi phục vụ nhân dân tái định cư thủy điện Sơn La tại xã Mường C hiên, huyện Quỳnh Nhai. III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Những kết quả thành công và nguyên nhân * Những thành công Sự nghiệp của đất nước nói chung và của huyện Thuận Châu nói riêng đã thu được nhiều thành tựu to lớn, tạo lòng tin cho thanh niên vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đoàn Thanh niên huyện Thuận Châu thường xuyên nhận được sự quan tâm của Ban thường vụ huyện ủy và sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của tỉnh đoàn Sơn La, sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với công tác thanh niên, nên đã tạo ra được điều kiện thuận lợi cho huyện Đoàn Thuận Châu thực hiện tốt các nhiệm vụ. Huyện đoàn đã có nhiều dự án, chương trình hành động cách mạng phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên vào phong trào chung. Đặc biệt là các phong trào “ Thanh niên thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo” đã thực sự thu hút thanh niên, tạo môi trường điều kiện cho thanh niên học tập nâng cao trình độ tay nghề, được vay vốn giải quyết việc làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy được tiềm năng sẵn có của địa phương, tạo điều kiện cho công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương và sự phát triển của tổ chức Đoàn ở cơ sở. Các tổ chức Đoàn tích cực trong hoạt động, cán bộ đoàn năng động nhiệt tình, sáng tạo tổ chức các hoạt động lành mạnh phù hợp với tâm lý thanh niên. Do đó đã thu hút được thanh niên tham gia hoạt động tốt hơn, đông đảo hơn. * Nguyên nhân Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện Đoàn luôn giữ vững định hướng chính trị trong các hoạt động của Đoàn, luôn đoàn kết thống nhất cao về quan điểm và bám sát vào nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch đáp ứng được lợi ích thiết thực của thanh niên. Luôn tìm tòi, đổi mới các phương thức hoạt động tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, xây dựng và thực hiện các phong trào Đoàn đã đặt ra. Để đạt được những thành công trên, tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Ban chấp hành huyện Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước kiên định theo con đường chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững định hướng chính trị. Trong hoạt động thực tế của Đoàn thanh niên đã chứng minh “Ở đâu có sự quan tâm của cấp ủy ở đó có phong trào thanh niên”. Cán bộ Đoàn – Hội cơ sở có nhiều cố gắng tích cực trong phong trào hoạt động Đoàn. Luôn nắm vững tư tưởng, tâm lý của thanh niên kịp thời đưa ra cách xử lý có hiệu quả mang tính thuyết phục tránh áp đặt, dân chủ trao đổi để tìm ra chân lý. Ban chấp hành huyện Đoàn luôn xác định phong trào của Đoàn phải xuất phát từ nghiệm vụ chính trị, kinh tếm xã hội của địa phương, phát huy tính năng động sáng tạo và tích cực chính trị xã hội của thanh niên. Mở rộng phối hợp với các cấp, các ngành đoàn thể chính trị, vấn đề quan trọng và quyết định là vấn đề cán bộ. Do đó thường xuyên chăm lo đội ngũ cán bộ Đoàn từ cơ sở đến các chi đoàn, nâng cao trình độ, kỹ năng và uy tín của cán bộ Đoàn để cho biết tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác thanh niên. 2. Những yếu kém và nguyên nhân * Những yếu kém Bên cạnh những thành công, thực trạng tổ chức các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên huyện Thuận Châu vẫn còn những yếu kém sau: Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên chưa đổi mới kịp thời so với những thay đổi trong đời sống kinh tế- xã hội của đất nước, các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên do huyện Đoàn Thuận Châu tổ chức còn nghèo nàn, cứng nhắc, ít đổi mới, thiếu tính sáng tạo phù hợp với nhu cầu của thanh niên, cho nên chưa thu hút được thanh niên ở cơ sở. Tỷ lệ thanh niên thu hút tập hợp vào tổ chức Đoàn – Hội mới đạt 70%, các hoạt động của Đoàn – Hội chủ yếu ở khối trường học và một số cơ sở Đoàn có điều kiện. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở một số nơi vùng sâu, vùng sa, vùng dân tộc ít người đạt kết quả thấp. Nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên không đồng đều, nội dung công tác vận động thanh niên chưa sâu sắc, chậm đổi mới, có quan niệm cho rằng các phong trào hoạt động của Đoàn chỉ chú ý đến bề nổi. * Nguyên nhân khách quan Đất nước ta hiện nay đang có những bước chuyển mình đáng kể, từng bước hội nhập với kinh tế thế giới. Chúng ta đang ở giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội do đó gặp rất nhiều thách thức, khó khăn phức tạp. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm, còn xem nhẹ công tác lãnh đạo thanh niên, công tác tham mưu của nhiều cơ sở Đoàn với cấp ủy cơ sở còn hạn chế. Điều kiện vật chất kinh phí trang thiết bị cho hoạt động của Đoàn còn hạn hẹp. Đội ngũ cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được trình độ nghiệp vụ chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế, mặt khác việc sử dụng, chế độ đãi ngộ cán bộ Đoàn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết thỏa đáng nhất là ở cơ sở, việc hụt hẫng trong chuyển tiếp các lớp cán bộ Đoàn hiện nay đang là một vấn đề đặt ra đối với công tác Đoàn mà cấp ủy cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới. Do bị tác động mặt trái của cơ chế thị trường, đã nảy sinh tệ nạn xã hội tràn lan trong một bộ phận thanh niên xa vào các tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm, cờ bạc…Một bộ phận thanh niên chạy theo lối sống thực dụng thờ ơ với các hoạt động chính trị, coi hoạt động kinh tế là trên hết. Nguy hiểm hơn là một bộ phận thanh niên đang hoang mang, giao động không xác định được định hướng chính trị từ đó giảm ý trí phấn đấu. Mở rộng giao lưu quốc tế cũng là cơ hội để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “ diễn biến hòa bình” lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo truyền đạo trái pháp luật, kích động dân di cư tự do gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và đời sống của nhân dân. Nền kinh tế của huyện còn chưa phát triển, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn và trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân và thanh niên còn thấp, giao thông đi lại giữa các xã và thôn bản vùng sâu còn gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến việc xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn. Cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền và các hoạt động còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được yêu cầu. * Nguyên nhân Chất lượng cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, một số đồng chí bí thư Đoàn chưa thực sự tiêu biểu cho trí tuệ của thanh niên thụ động trông chờ vào sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, thiếu tinh thần cầu thị học hỏi để nâng cao trình độ, chậm thích ứng với tác phong công nghiệp khả năng và sự nhạy bén chính trị chưa cao, vì vậy trước nhứng nhu cầu mới của thanh niên một số tổ chức Đoàn ở cơ sở còn lúng túng chưa thật sự đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của thanh niên. Số ít cơ sở Đoàn chưa thật sự nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phải xây dựng, phát triển tổ chức còn thụ động trong việc tham mưu, đề xuất với các cấp uye Đảng trong việc xây dựng tổ chức Đoàn phát triển. Nghiệp vụ công tác Đoàn của một số cán bộ còn hạn chế, chưa mạnh dạn chủ động trong công việc, chưa đầu tư thỏa đáng nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của tổ chức và nâng cao trình độ nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội. Sự chủ động phối hợp với các tổ chức ở một số cơ sở Đoàn không thường xuyên, chưa chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng những vấn đề cần thiết trong công tác đào tạo cán bộ, vì vậy một số cơ sở Đoàn và cán bộ Đoàn còn ở tình trạng chắp vá, không đảm bảo sự luân chuyển và kế thừa. Do chế độ đãi ngộ cán bộ Đoàn còn thấp, trong khi cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên nhiều đồng chí cán bộ Đoàn chưa yên tâm, chưa nhiệt tình với công tác Đoàn. Một số đoàn viên thanh niên còn bàng quan với các hoạt động của Đoàn, chưa tích cực tham gia vào các hoạt động, trách nhiệm xây dựng tổ chức Đoàn chưa cao. Ban chấp hành huyện Đoàn chưa có sự cân đối giữa chủ trương và biện pháp, chưa sáng tạo đề ra phương pháp, biện pháp tổ chức các chương trình phong trào phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở. Một số phong trào chỉ đạo lan trải chưa có chiều sâu. Việc nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh niên để giáo dục và thu hút họ vào tổ chức còn chưa kịp thời. 3. Bài học kinh nghiệm Công tác chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn từ cấp huyện đến cấp xã cần phải xác định rõ được nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện khoa học và có sức thuyết phục. Phải biết tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền và phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể để tổ chức các phong trào. Ban chấp hành Đoàn các cấp phải chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền để đảm nhận các công trình phần việc của thanh niên và xác định đó là trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng vừa tạo ra phong trào vừa có thêm điều kiện hoạt động. Các cơ sở Đoàn phải biết phát huy sức mạnh tập thể, biết lựa chọn thời cơ, thời điểm để triển khai nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục thuyết phục để đoàn thanh niên hưởng ứng tham gia mọi hoạt động, khi tổ chức hoạt động phải quan tâm đến lợi ích và quyền của đoàn viên, thanh niên đồng thời phải làm tốt công tác thi đua khen thưởng tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích để làm nòng cốt thực hiện phong trào. Phải làm tốt công tác cán bộ Đoàn, ở đâu cán bộ đoàn thật sự tâm huyết với công việc, nhiệt tình với trách nhiệm và có uy tín, có trình độ năng lực, chịu khó đi cơ sở nắm bắt tình hình và tổ chức các phong trào phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên thì ở đó có vai trò của tổ chức Đoàn được khẳng định rõ nét. Chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền về công tác thanh niên, năng động phối hợp với các ngành xây dựng và khai thác cơ chế thuận lợi phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên thực hiện xã hội hóa công tác thanh niên. CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN I. NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN Ở HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA. Đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập, xã hội có nhiều biến đổi, nhu cầu của thanh niên ngày càng đa dạng, phong phú và không ngừng thay đổi. Do đó, công tác tập hợp đoàn kết thanh niên đang đứng trước những khó khăn thách thức mới và chịu ảnh hưởng rất nhiều yếu tố. Đặc biệt với huyện Thuận Châu thanh niên phần đông thuộc các thành phần dân tộc thiểu số khác nhau nên công tác tập hợp đoàn kết thanh niên càng gặp nhiều khó khăn. Về kinh tế, Thuận Châu là một huyện vùng cao, kinh tế còn nghèo, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế cơ bản vẫn là tự nhiên, tự cung tự cấp, ít sản phẩm hàng hóa, dân cư hầu hết làm nông – lâm nghiệp, trình độ canh tác còn thấp, chủ yếu dựa vào thói quen và các kinh nghiệm cổ truyền, lệ thuộc vào thiên nhiên. Thanh niên là trụ cột của các gia đình nên cơ hội, điều kiện để học tập, giao lưu rất khó khăn mà phải chăm lo phát triển kinh tế đảm bảo cuộc sống gia đình. Về văn hóa, giáo dục, y tế: tuy có phát triển nhưng trình độ còn thấp so với sự phát triển chung của cả nước. Sức khỏe vốn là hàng đầu của con người thì công tác chăm sóc sức khỏe ở các xã xa trung tâm huyện còn chưa thật sự được chú trọng, hệ thống trạm y tế xã bị xuống cấp, trang thiết bị y tế còn lạc hậu, cán bộ trình độ còn hạn chế. Còn tồn tại nhiều các thủ tục lạc hậu làm cản trở sự phát triển của thanh niên. Tình trạng tảo hôn, mê tín, rượu chè, ma chay ..tình trạng mù chữ, thất học trong thanh niên còn tồn tại. Hệ thống trường lớp còn thiếu thốn. Tỷ lệ thanh niên học cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp còn thấp. Phương tiện giao thông còn nhiều hạn chế gây không ít khó khăn cho công tác tuyên truyền vận động thêm vào đó là sự nhận thức về xã hội còn giản đơn, tư duy thường thiên về cụ thể, tự ti, an phận với cuộc sống thực tại, những biểu hiện cục bộ của địa phương, mang tâm lý dân tộc hẹp hòi hay những định kiến hãnh tiến…cũng là những yếu tố làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động thanh niên. Đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập, mặt trái của kinh tế thị trường tác động không nhỏ đến nhận thức hành động của thanh niên. Nhiều thanh niên mải mê làm giàu mà ít quan tâm đến chính trị. Một số thanh niên lao vào vòng xoáy của đồng tiền mà làm giàu bất chính. Một bộ phận thanh niên lười lao động thích ăn chơi hưởng thụ nên xa vào các tệ nạn xã hội: ma túy, cờ bạc, mại dâm…làm băng hoại đạo đức. Việc tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết những thanh niên vào tổ chức gặp nhiều khó khăn. Một yếu tố nữa cũng rất quan trọng với công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, đó là yếu tố cán bộ. Nhiều cán bộ đoàn hiện nay trình độ năng lực còn yếu, hoạt động chủ yếu vào lòng nhiệt tình, chưa tạo dựng được niềm tin trong đoàn viên, thanh niên chưa thực sự xứng đáng với vai trò là thủ lĩnh của thanh niên, do vậy chưa tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên vào hoạt động. Bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ với cán bộ đoàn còn chưa thực sự thỏa đáng, do vậy cán bộ đoàn phải lo làm kinh tế mà chưa thể toàn tâm, toàn ý với công tác của mình. Nhìn chung công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, đặc biệt là thanh niên các dân tộc thiểu số còn là một vấn đề nan giải về nhiều mặt cần được quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương sự đầu tư thích đáng từ nhiều phía cả về định hướng chỉ đạo cán bộ, kinh phí đến cơ sở vật chất. II. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN Ở HUYỆN THUẬN CHÂU TỈNH SƠN LA. Từ thực trạng các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trong thời gian qua, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong thời gian tới. Em xin đưa ra một số giải pháp sau: * Một là: Đổi mới lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở phải xác định rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định. Vì vậy cấp ủy Đảng các cấp phải có chương trình về công tác thanh niên, phân công cấp ủy phụ trách công tác thanh niên. Định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp với thanh niên và cán bộ Đoàn, tạo cơ chế chính sách để thanh niên thực hiện có hiệu quả các phong trào cách mạng, các chương trình hành động của thanh niên. * Hai là: Đổi mới công tác cán bộ Đoàn từ khâu tuyển chọn, đào tạo sử dụng và luân chuyển cán bộ. Coi trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn thông qua việc sinh hoạt chi Đoàn, quản lý đoàn viên, công tác đoàn vụ với phương châm “ Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, tập hợp đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”. * Ba là: Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên các chương trình kế hoạch hoạt động của Đoàn – Hội, hướng về cơ sở trên cơ sở đem lại lợi ích chính đáng cho đoàn viên, thanh niên bằng chương trình, kế hoạch cụ thể sát với điều kiện thực tế của địa phương. * Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết phong trào thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và chế độ thông tin báo cáo hai chiều. *Năm là: Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong huyện đối với công tác thanh niên tạo điều kiện thuân lợi để tổ chức hoạt động thanh niên có hiệu quả, nhằm xã hội hóa công tác thanh niên. Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, việc nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam, sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ đoàn ở huyện Thuận Châu, đặc biệt là cán bộ đoàn ở cơ sở linh hoạt sáng tạo trong việc vận dụng các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn Hội trong điều kiện mới. III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ Từ những khó khăn, thách thức trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Em xin kiến nghị một số vấn đề cụ thể như sau: 1. Đối với cấp ủy Đảng. Quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên và các phong trào thanh niên, cần tăng cường hơn nũa công tác lãnh đạo kiểm tra đối với Đoàn thanh niên. Nhìn nhận đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải khách quan trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn, mặt mạnh, măt yếu, tin tưởng vào thanh niên tạo ra môi trường để thanh niên tự khẳng định mình. Phân công ủy viên cấp ủy có năng lực ,nhiệt tình ,hiểu biết tâm lý thanh niên đê phụ trách côngtác niên. Các cấp ủy Đảng cần chú ý lắng nghe cán bộ Đoàn tham mưu về chính sách cán bộ có tính chiến lược lâu dài, bố trí cán bộ hợp lý, tránh trình trạng ùn tăc cán bộ. Trong việc phân loài tổ chức cơ sơ Đảng hàng năm cần lấy chất lượng của cơ sở Đoàn cung cấp làm mục tiêu chuẩn quan trọng để xem xét chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng, cùng với kết quả phát triển Đảng viên mới từ Đoàn thanh niên . Chế độ làm việc trực tiếp mỗi quỹ một lần giữa ban thường vụ Huyện Uỷ với ban thường vụ Huyện Đoàn để nghe báo cáo tình hình thanh niên và công tác xây dưng đoàn để có ý kiến chỉ đạo kịp thời . Sớm có chủ trương trong công việc quy hoạch, đạo tào đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời gian tới, cũng như tăng cường một cán bộ chuyên trách công tác thanh niên trong khối cơ quan . 2. Đối với chính quyền Chính quyền các cấp , các nghành cần tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn được tham gia vào các chương trình kinh tế – xã hội , vay vốn giải quyết việc làm tạo điều kiện để thanh niên lập thân, lập nghiệp bằng chính sức lao động của mình góp phần vào việc xây dựng quê hương, đất nước . Trong những năm gần đây Đoàn thanh niên đã ký liên tịch với một số nghành thu đoàn phí để tăng thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động , song kinh phí còn eo hẹp chưa đáp ứng được yêu cầu của phong trào bởi vậy các cấp chính quyền, các đoàn thể cần xem xét cụ thể để tăng thêm kinh phí cho đoàn hoạt động , đảm bảo đúng tiến độ đòi hỏi của phong trào. Xây dựng chính sách chú trọng đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn được cử đi học các lớp tập huấn cũng như cán bộ đi đào tạo tại Học viên thanh thiếu niên Việt Nam. Đầu tư kinh phí để tăng cương cơ sở vật chất phục vụ công tác Đoàn ,kết hợp thanh niên cấp cơ sở theo tình hình thực tế ở từng địa phương, tạo điều kiên thuận lợi cho thanh niên tham gia vay vốn phát triển kinh tế tăng thu nhập cũng như các chính sách, giải quyết việc làm tăng cường khả năng gia quản lý xã hội của lực lượng trẻ. Do nhu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn kết hợp thanh niên, nhà nước ta có chế độ bồi dưỡng cụ thể đối với cán bộ Hội liên hiệp thanh niên, các đồng chí là cộng tác viên của Đoàn , Hội. 3.Đối với các ban nghành đoàn thể Cần chú trọng hơn nữa việc phối hợp đồng bộ với các tổ chức Đoàn trong việc thực hiện phong trào hành đồng cách mạng, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn Huyện, tránh sự chồng chéo như trước đây.Củng cố tăng cường mối quan hệ phối hợp bình đẳng giữa các tổ chức đoàn thể và Đoàn thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung. 4.Đối với tổ chức đoàn cấp trên Cần kip thời để cơ sở có điều kiện triển khai, cần quan tâm hơn nữa vấn đề chiến lược lâu dài , tránh sự chỉ đạo chung chung . Thi đua khen thưởng phải kịp thời, phải xuất phát từ phong trào cơ sở, tránh trình trạng áp đặt từ trên xuống thông qua việc cơ sở tham gia tại một số cuộc thi lớn của Tỉnh và bài báo thiếu căn cứ thực tế không được kiểm tra đầy đủ và cụ thể. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt kịp thời tình hình thực tế của cơ sở, từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp . Cần đa dạng hơn nữa các phương tiện hoạt động, cần phải đổi mới các lề lối quy cách làm việc của can bộ Đoàn, có kế hoạch hàng tuần, hang tháng, hjàng quý, chỉ đạo đôn đốc giám sát địa bàn tìm ra những khó khăn vướng mắc cần giải quyết kịp thời nhanh chóng đúng thời điểm để đạt được kết quả cao. Cần phải nhanh chóng kiện toàn xây dựng Hội, xây dựng câu lạc bộ, tổ chức đội thanh niên xung kích trong mặt trận văn hóa – văn nghệ – TDTT tuyên truyền vận động nếp sống mới về kế hoạch hóa gia đình. Phối hợp với các ban nghành đoàn thể, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, các nghành, các cấp hỗ trợ về kinh phí hoạt động. Thường xuyên tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác cán bộ trong việc đào tạo bồi dưỡng thay thế cán bộ. Quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa đến việc tập huấn cho cán bộ Đoàn – Hội – Đôị Tích cực tham gia với cấp ủy Đảng đổi mới nội dung hình thức hoạt động, tìm tòi những phương thức mới cho phù hợp với cơ sở, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, là mối quan tâm của các tổ chức ban nghành đoàn thể xã hội, làm tốt công tác thanh niên trong giai đoàn cách mạng mới là bước chuyển biến có ý nghĩa quan trọng mang tính chiến lược đối với tương lai của dân tộc và đảm bảo cho sự phát triển không ngừng của chế đọ ta hiện nay cũng như trong tương lai. Trên đây là bức tranh khái quát phần nào thực trạng tình hình công tác đoàn kết tập hợp thanh niên hiện nay của Huyện Thuận Châu , tỉnh Sơn La. Trước những biến động của tình hình thế giới, những thuận lời và khó khăn nhiều măt của đất nước nói chung và của Huyện Thuận Châu nói riêng. Qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ trẻ Việt Nam với đội tiên phong chiến đấu của mình là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn đoàn kết vững chăc xung quanh Đảng và Bác Hồ, một lòng đi theo Đảng không quản hy sinh, gian khổ, luôn nêu cao khói phách hiên ngang, tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất của cha ông, sẵn sàng đem tuổi thanh xuân hiến dâng cho tổ quốc và nhân dân. Trên cơ sở đó một số giải pháp và kiến nghị mang tính định hướng để tăng cương một bước công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, nhằm thay đổi, động viên phong trào thanh niên đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng và nhu cầu phát triển của tuổi trẻ. Tuy nhiên công tác đoàn kết tập hợp thanh niên là vấn đề rộng lớn phức tạp và luôn biến động, trong thời gian có hạn đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu vào một số địa bàn dân cư, tình hình thanh niên của Huyện Thuận Châu rất mong được sự đóng góp công sức nhỏ bé vào sự nghiệp nặng nề đầy gian khổ của đất nước, của dân tộc trên con đường CNH,HĐH. Đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn là góp phần vào sự ổn định chính trị – xã hội của đất nước. Trong điều kiện hiện nay để chuẩn bị mọi điều kiện cho tuổi trẻ tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp CNH,HĐH đất nước đuua tổ quốc Việt Nam vững vàng đi lên xã hội chủ nghĩa. Vấn đề đặt ra trong công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên là tiếp tục quán triệt Nghị quyết lần thứ 4, Ban chấp hành trung ương khóa VIII về công tác thanh niên. Mở rộng mặt trận Đoàn kết tập hợp đoàn kết tập hợp thanh niên vào hoạt động giúp thanh niên giải quyết được nhu cầu hợp lý và lợi ích chính đáng của họ chuẩn bị cho họ hành trang cùng nhau bước vào hội nhập với xu thế đất nước ngày càng phát triển hiện nay. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chăm lo tích cực của toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Thanh niên có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng ở mọi nơi khó khăn gian khổ, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới mà Đảng ta luôn đặt niềm tin yêu vững chắc và kỳ vọng vào thế hệ trẻ, nhìn nhận những tiệm năng to lớn cùng bản chất tốt đẹp của thanh niên trong thời đại mới, tương lai của tuổi trẻ luôn gắn liền với vận mệnh của đất nước và vai trò của thanh niên phải trở thành lực lượng chủ yếu trong sự nghiệp xây dưng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới sẽ phat triển không ngừng tạo ra nguồn lục thúc đẩy phát triển xã hội đât nước ta, đưa đât nước ta thực hiện thành công sự nghiệp CNH,HĐH đất nước, xây dựng thành công chủ nghiã xã hội. PHẦN C: KẾT LUẬN Thanh niên là lực lượng chủ yếu và là nhân vật trung tâm trong mọi thời đại, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhiều vị anh hùng dân tộc đã lựa chọn thanh niên để phát huy sức mạnh dân tộc đánh tan nhiều cuộc xâm lược của kẻ thù. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng và Bác Hồ đã nhìn nhận đúng đắn về vai trò của tuổi trẻ, đã thành lập tổ chức Đoàn – Hội – Đội để đoàn kết tập hợp thanh niên cùng toàn Đảng và toàn dân tộc đấu tranh thắng lợi giải phóng dân tộc. Ngày nay, Đảng cộng sản Việt Nam dã và đang thực hiện đổi mới đất nước và cũng xác định rõ sự nghiệp đổi mới có thành công hay không và cũng nhờ vào phần lớn sự tham gia tích cực của các tầng lớp thanh niên. Vì vậy công tác Đoàn kết, tập hợp thanh niên là vấn đề của toàn xã hội cần được quan tâm, nghiên cứu, triển khai một cách khoa học và sáng tạo. Trong thời gian qua công tác Đoàn kết, tập hợp thanh niên ở Huyện Thuận Châu đã được quan tâm đúng mức, giúp cho công tác Đoàn và phong trào TTN của huyện phát triển bền vững. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp bộ Đoàn đã nhận thức đúng đắn và có quan điểm đổi mới về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên gắn với tám chương trình công tác lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Thuận Châu 2004-2009 . Thông qua đó tổ chức đoàn đã gắn lợi ích tập thể với lợi ích cá nhân của mỗi ĐVTN, do dó đã thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia vào tổ chức Đoàn – Hội. Tuy nhiên, trong công tác này của Huyện Đoàn Thuận Châu vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Chính vì vậy, với đề tài “ các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, thực trạng và giải pháp”được trình bày ở đây, em hy vọng góp một phần đáng kể công sức của mình để đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên ở Huyện Thuận Châu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Huyện Thuận Châu trong thời gian tới. Trong quá trình nghiên cứu, viết tiểu luận này do điều kiện thời gian không có nhiều nên có thể tiểu luận vẫn chưa phản ánh được một cách đẩy đủ, chính vì lý do đó, kinh mong thầy giáo Nguyễn Trọng Tiến và các thầy, cô giáo Trường Học viện thanh thiếu niên Việt Nam đóng góp ý kiến quý báu để bài tiểu luận có tính thiết thực hơn . Em xin cảm ơn. TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình lý luận nghiệp vụ xây dựng Đoàn. Báo cáo của Ban chấp hành Huyện Thuận Châu năm 2008,2009. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Hồ Chí Minh toàn tập. Lênin bàn về thanh niên, NXB Thanh niên, Hà Nội. C.Mác và Ăngghen về giáo dục thanh niên, NXB Macxitcơva 1972. Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn. I. lÝ do chọn đề tài          Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.          Tập hợp thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi thanh niên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng xã hội to lớn, có nhiều tiềm năng hùng hậu về nhiều mặt, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người, là vấn đề sống còn của dân tộc, luôn năng động sáng tạo xung kích tình nguyện trong mọi lĩnh vực. Do vậy lực lượng chính trị nào tập hợp được đông đảo thanh niên thì lực lượng đó giành được nhiều thắng lợi.          Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp thanh niên đã hăng hái lên đường "cảm tử cho tổ quốc quyết sinh” ‘xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước” đã có biết bao tấm gương thanh niên hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu của mình cho độc lập tự do của tổ quốc, cho hạnh phúc nhân dân. Ngày nay trong thời kì đổi mới thanh niên Việt Nam lại phát huy truyền thống quý báu của dân tộc cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.           Trong sự nghiệp CNH – HĐH  hiện nay, công tác đoàn kết thanh niên càng trở nên cấp bách để thu hút, tập hợp và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao để phát huy vai trò cao nhất của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.          Trong điều kiện hiện nay đất nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa giao lưu với thế giới, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội để phát triển, chúng ta cũng phải đương đầu với những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới, sự thù địch với âm mưu ‘diễn biến hoà bình,bạo loạn lật đổ” mà mục tiêu của chúng là nhằm vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, nhằm lôi kéo thanh niên phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. chúng ta cũng phải đương đầu với mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động tiêu cực tới đạo đức lối sống của một bộ phận thanh niên.         Do vậy tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ cấp bách để thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX với hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “ bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” thông qua các phong trào này nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, vừa góp phần bảo vệ chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc trong thời kì đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.           Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam của Tỉnh Sơn La nói chung và của Huyện Thuận Châu nói riêng trong những năm qua đã có nhiều cố gắng tìm tòi những hình thức, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên đến với tổ chức Đoàn - Hội, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Thuận Châu đã đạt được kết quả nổi bật bằng việc đa dạng hoá phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên. Đoàn thanh niên Huyện Thuận Châu đã thu hút được đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình hành động và phong trào của thanh niên đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của xã nhà. Song bên cạnh đó công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Huyện Thuận Châu vẫn gặp không ít những khó khăn thử thách, đặc biệt là thanh niên thuộc nhiều thành phần dân tộc, chủ yếu là dân tộc thiểu số có phong tục tập quán khác nhau, trình độ nhận thức của thanh niên còn thấp, dễ bị lôi kéo kích động, bên cạnh đó đời sống kinh tế còn gặp khó khăn, tồn tại nhiếu thủ tục lạc hậu…….Do vậy mà công tác tập hợp đoàn kết thanh niên càng gặp nhiều khó khăn.Với những lí do trên em chọn chuyên đề “Các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La. Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La trong thời gian tới. MỤC LỤC   MỤC LỤC.. 1 LỜI CẢM ƠN.. 4 Phần A. Những vấn đề chung I. Lý do chọn đề tài II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.. 7 iii. nhiệm vụ của tiểu luận...7 IV. Đối tượng và khách thể nghiên cứu..7 V. Phạm vi nghiên cứu của tiểu luận PHẦN B: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TIỂU LUẬN.. 9 CHƯƠNG I 9 CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG THỨC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN. 9 I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN. 9 1. Thanh niên: 9 2. Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: 9 3. Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam: 9 4. Đoàn kết, tập hợp thanh niên: 10 5. Phương  thức đoàn kết tập hợp thanh niên: 10 II. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN. 10 1. Quan điểm chủ nghĩa Mác-lênin “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng được tập hợp lại”. Đây là một trong các luận điểm cơ bản của học thuyết Mác - Lê nin về vai trò quần chúng trong kịch sử. 10 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên: 13 3. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. 17 III. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 20 1. Đối với đất nước, địa phương. 20 2. Đối với phong trào thanh niên, với tổ chức Đoàn - hội. 21 CHƯƠNG II 23 THỰC TRẠNG CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN Ở HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA.. 23 TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY.. 23 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG.. 23 1. Vị trí địa lý. 23 2. Đặc điểm chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 23 3. Đặc điểm của phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội ở huyện Thuận Châu. 26 II. THỰC TRẠNG CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN Ở HUYỆN THUẬN CHÂU TỈNH SƠN LA TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY. 29 1. Tình hình tổ chức Đoàn, Hội trong thời gian từ năm 2007 đến nay. 29 2. Thực trạng các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên ở Thuận Châu từ năm 2007 đến nay. 30 2.1. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua phương thức xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh. 30 2.2. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua tổ chức chương trình dự án phát triển kinh tế và các cuộc vận động xã hội. 32 2.3 Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua các mô hình hoạt động như: câu lạc bộ, điểm vui chơi, điểm văn hóa, các cuộc thi. 33 2.4. Tập hợp, đoàn kết thông qua xây dựng các điển hình tiên tiến, nhóm thủ lĩnh thanh niên. 34 2.5. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua các hình thức tuyên truyền giáo dục. 35 2.6. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 36 2.7. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua xây dựng phong trào “ Thanh niên tình nguyện”. 37 III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM... 38 1. Những kết quả thành công và nguyên nhân. 38 2. Những yếu kém và nguyên nhân. 40 3. Bài học kinh nghiệm.. 43 CHƯƠNG III 44 MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN.. 44 I. NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN Ở HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA. 44 II. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN Ở HUYỆN THUẬN CHÂU TỈNH SƠN LA. 45 III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ.. 47 1. Đối với cấp ủy Đảng. 47 2. Đối với chính quyền. 48 3.Đối với các ban nghành đoàn thể. 48 4.Đối với tổ chức đoàn cấp trên. 49 PHẦN C:  KẾT LUẬN.. 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 53

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La Thực trạng và giải pháp.doc
Luận văn liên quan