Các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trùng Khánh - Tỉnh Cao Bằng

Phần A: Mở đầu I. Lý do chọn chuyên đề Tập hợp, đoàn kết thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi vì thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nên lực lượng chính trị nào tập hợp được đông đảo thanh niên thì lực lượng đó sẽ giành nhiều phần thắng trong sự nghiệp của mình. Trong suốt 80 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên nhiều về số lượng, nâng cao về chất lượng cũng là nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về công tác thanh niên. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là lớp người trẻ tuổi, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, và là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên có vai trò quyết định đến vận mệnh của đất nước, như Bác Hồ đã nói: "Thanh niên là rường cột của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên". Nghị quyết 25 của hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá X xác định: "Thanh niên là lực lượng xng kích cách mạng, Đoàn than niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình". ở bất cứ thời kỳ nào trong xã hội, thanh niên luôn là lực lượng to lớn và hùng hậu. Hầu hết thanh niên đều tham gia vào các hoạt động, lĩnh vực của xã hội như chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật Chính vì vậy để tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh của thanh niên, đa dạng hoá các phương thức tập hợp đông đảo tầng lớp thanh niên vào tổ chức, phải được là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong và phát triển của dân tộc. Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thanh niên với phong trào "Năm xung phong", "Ba sẵn sàng", "Ba xung kích làm chủ tập thể" của thanh niên Việt Nam, đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và hàn gắn vết thương sau chiến tranh. Ngày nay đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã và đang đặt ra nhiều vấn đề thách thức đòi hỏi con người phải năng động hơn, sáng tạo hơn đặc biệt là đối với lực lượng trẻ. Chính vì vậy, cần phải tập hợp thanh niên vào tổ chức để đào tạo, giáo dục, rèn luyện thanh niên thành nguồn lực to lớn phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Thông qua đó tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên tự khẳng định mình trong xã hội, hướng cho thanh niên tới những cái hay, cái đẹp, cái có ích cho đất nước và xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hoá và mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến đời sống tâm lý thanh niên. Một bộ phận thanh niên sống buông thả, đua đòi, thực dụng, thờ ơ với chính trị, với tổ chức Đoàn, Hội, do vậy, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên vào tổ chức. Trong yêu cầu đổi mới của cách mạng hiện nay, nhiệm vụ tập hợp đoàm kết thanh niên cần phải có nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng ở từng vùng, từng miền nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh niên. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh trong những năm qua đã có những chuyển biến rõ rệt; nội dung và hình thức sinh hoạt được đổi mới phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã có sự quan tâm đến công tác tập hợp đoàn kết, thanh niên trên địa bàn; vì vậy mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên được mở rộng thông qua các phong trào thanh niên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút đông đảo thanh niên trong toàn huyện tham gia. Tuy nhiên, công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở Trựng Khỏnh còn nhiều hạn chế; một bộ phận cán bộ đón, nhất là cấp cơ sở yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên còn dập khuôn máy móc, làm theo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở Trựng Khỏnh còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp. ở huyện Trựng Khỏnh luân canh nền kinh tế chưa phát triển còn có sự giao thoa nhiều nền văn hoá khác nhau ở các tỉnh lân cận; Mặt trái của nền kinh tế thị trường, làm gia tăng nhiều tệ nạn xã hội, tác động không nhỏ tới lối sống của thanh niên. Trong khi đó, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội không thường xuyên thay đổi nội dung, các hình thức tổ chức hoạt động chưa phù hợp với tình hình hiện nay gây cản trở cho quá trình tập hợp, đoàn kết. Xuất phát từ những lý do trên, em chọn chuyên đề: "Các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh - tỉnh Cao Bằng" để nghiên cứu, nhằm đề xuất một số biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở huyện Trựng Khỏnh - tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới. Mục lục Trang Phần A: những vấn đề chung 1 I. Lý do chọn chuyên đề 1 II. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề 3 III. Nhiệm vụ của chuyên đề 4 IV. Đối tượng và khách thể nghiên cứu của chuyên đề 4 V. Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề 4 VI. Phương pháp nghiên cứu 4 Phần B: nội dung cơ bản của chuyên đề 5 Chương I: Cơ sở lý luận và phương pháp luận của công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong điều kiện hiện nay. 5 I. Một số khái niệm có liên quan 5 1. Khái niệm thanh niên 5 2. Khái niệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 5 3. Khái niệm Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam 6 4. Khái niệm tập hợp, đoàn kết thanh niên 6 5. Khái niệm phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. 6 II. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của đảng cộng sản Việt Nam về phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên 7 1. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về tập hợp, đoàn kết thanh niên 8 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập hợp, đoàn kết thanh niên. 9 3. Quan điểm của Đảng về tập hợp, đoàn kết thanh niên 12 III. Tầm quan trọng của công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay 14 1. Đối với đất nước, địa phương 14 2. Đối với phong trào thanh thiếu nhi 15 3. Đối với tổ chức Đoàn - Hội 15 Chương II: Thực trạng và các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh tỉnh cao bằng từ năm 2008 - 2010 17 I. Đặc điểm tình hình địa phương 17 1. Đặc điểm địa lý 17 2. Đặc điểm kinh tế, chính trị 18 3. Đặc điểm văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng 19 II. Thực trạng và các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh - tỉnh Cao Bằng từ năm 2008 - 2010 22 1. Tình hình phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội ở địa phương trong thời gian nghiên cứu 22 2. Thực trạng các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua giáo dục chính trị tư tưởng. 23 3. Thực trạng về công tác xây dựng tổ chức Đoàn 31 4. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua phong trào hành động cách mạng 31 III. Những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 35 1. Những kết quả của thành công và nguyên nhân 35 2. Những tồn tại yếu kém và nguyên nhân 36 3. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh - tỉnh Cao Bằng 37 Chương III: Một số biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên 39 I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh , tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới. 39 1. Thuận lợi 39 2. Khó khăn 39 II. Mốt số biện pháp nhằm đổi mới các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh , tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới. 40 1. Những biện pháp nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên hiện nay ở địa phương 40 2. Đề xuất một số phương thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên 41 III. Một số kiến nghị cụ thể 45 Kết luận 52 Tài liệu tham khảo 53

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1646 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trùng Khánh - Tỉnh Cao Bằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yÕt héi nghÞ lÇn thø 3 BCH TW §¶ng (kho¸ VII) ®· nªu râ: "Ph¶i lùa chän båi d­ìng, kÕt n¹p nh÷ng ng­êi ­u tó cã ®ñ tiªu chuÈn trong §oµn thanh niªn", "§Æt c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng trong thanh niªn thµnh c«ng tr×nh khoa häc cô thÓ vµ chØ ®¹o chÆt chÏ mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc". §oµn thanh niªn huyÖn Trùng Khánh tÝch cùc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng §¶ng trong s¹ch, v÷ng m¹nh. Tham m­u cho §¶ng vÒ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn; båi d­ìng, gi¸o dôc, giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng xem xÐt, kÕt n¹p nh÷ng c¸n bé ®¶ng viªn trÎ cã lßng nhiÖt t×nh, phÈm chÊt, n¨ng lùc tham gia ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cña §¶ng. Nh×n vµo sè liÖu ë trªn trong 3 n¨m toµn huyÖn giíi thiÖu ®­îc 530 ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng, xÐt kÕt n¹p d­îc 500 ®oµn viªn ­u tó vµo §¶ng. MÆc dï sè ®oµn viªn ­u tó ®­îc kÕt n¹p vµo hµng ngò cña §¶ng ch­a nhiÒu, nh­ng c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn trÎ trong huyÖn lu«n ®­îc chó träng vµ quan t©m. Nh÷ng ®oµn viªn ­u tó ®­îc kÕt n¹p vµo §¶ng lµ nh÷ng ®oµn viªn thùc sù xuÊt s¾c trong mäi phong trµo còng nh­ trong mäi ho¹t ®éng cña §oµn giao, xøng ®¸ng lµ nh÷ng ®oµn viªn ­u tó cã søc l«i cuèn m¹nh mÏ c¸c thÕ hÖ thanh niªn ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng. §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam còng ®· x¸c ®Þnh: "§oµn TNCS Hå ChÝ Minh, lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng, th­êng xuyªn bæ sung lùc l­îng trÎ cho §¶ng, lµ lùc l­îng nßng cèt trong c¸c phong trµo thanh niªn, lµ tr­êng häc x· héi chñ nghÜa, lµ ng­êi ®¹i diÖn ch¨m lo quyÒn lîi hîp ph¸p cña thanh niªn. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß to lín cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trong c«ng t¸c t¹o nguån bæ sung lùc l­îng trÎ cho §¶ng". §¶ng bé huyÖn Trùng Khánh vµ c¸c cÊp bé §oµn tõ huyÖn ®Õn c¬ së ®· tham gia tÝch cùc vµo viÖc båi d­ìng, gi¸o dôc ®oµn viªn ­u tó t¹o nguån nh©n lùc trÎ bæ sung vµo tæ chøc §¶ng. §oµn thanh niªn huyÖn Trùng Khánh ®· båi d­ìng vµ giíi thiÖu nhiÒu ®oµn viªn ­u tó ®­îc kÕt n¹p vµ tham gia sinh ho¹t §¶ng; gãp phÇn x©y dùng §¶ng ngµy cµng v÷ng m¹nh. §Ó c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh gãp phÇn x©y dùng cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng cña tæ chøc §oµn, Héi trong giai ®o¹n míi. Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc tiÔn, Ban Th­êng vô huyÖn ®oµn ®· cô thÓ ho¸ néi dung ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch phï hîp víi tõng lÜnh vùc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn nh­: Khèi tr­êng häc, khèi n«ng th«n, khèi lùc l­îng vò trang, khèi doanh nghiÖp trong ®ã ®i s©u vµo viÖc cñng cè chi ®oµn, chi héi ë n«ng th«n ®Ó thu hót thanh niªn n«ng th«n vµo tæ chøc §oµn - Héi. Trong nh÷ng n¨m qua ®Ò ¸n "Cñng cè, n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §oµn", ®­îc triÓn khai ®ång bé víi gi¶i ph¸p sau: - Lµm tèt c«ng t¸c tham m­u víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Ó cã ®­îc sù quan t©m gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mäi mÆt nh­: c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ dµnh cho tæ chøc §oµn ho¹t ®éng. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mçi ®oµn viªn ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña tuæi trÎ, xung kÝch, ®i dÇn trong c¸c phong trµo. T¹o ra c¸c c«ng tr×nh cña thanh niªn, phÇn viÖc cña thanh niªn nh­: Thanh niªn tham gia lµm ®­êng giao th«ng n«ng th«n, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng … qua ®ã gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. - Quan t©m ®Õn c«ng t¸c x©y dùng ®éi ngò c¸n bé §oµn, Héi, §éi, ®©y lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh b¹i cña phong trµo. Nh­ B¸c Hå nãi: "C¸n bé lµ c¸i gèc cña phong trµo". Do vËy viÖc lùa chän c¸n bé §oµn - Héi - §éi ®­îc cÊp uû vµ §oµn cÊp trªn hÕt søc quan t©m. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nh»m ph¸t hiÖn, tuyÓn chän, båi d­ìng c¸n bé §oµn, Héi, nhÊt lµ viÖc quan t©m lùa chän c¸n bé ®oµn cÊp c¬ së, nhÊt lµ ®éi ngò BÝ th­ chi ®oµn. - X©y dùng chi ®oµn vµ tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c chi ®oµn. §­îc sù chØ ®¹o cña §oµn cÊp trªn vµ nhiÖm vô cña c¸c cÊp uû, Ban chÊp hµnh. Cô thÓ ho¸ néi dung, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng phï hîp víi tõng ®èi t­îng ®oµn viªn thanh niªn. Th«ng qua ®ã t¹o m«i tr­êng cho ®oµn viªn thanh niªn cèng hiÕn vµ tr­ëng thµnh. C«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn vµ x©y dùng tæ chøc §oµn, Héi lu«n ®­îc më réng g¾n víi viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt BCH TW §oµn lÇn thø III. "VÒ t¨ng c­êng, cñng cè vµ më réng mÆt trËn tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn". HiÖn nay c¸c c¬ së ®oµn trong huyÖn ®· thµnh lËp vµ kiÖn toµn ®­îc uû ban Héi c¸c cÊp. C¸c uû ban héi ®· b­íc ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 2.1.3. C«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng: C«ng t¸c tuyªn truyÒn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ xung kÝch thùc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng: Trong 3 n¨m qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ xung kÝch thùc hiÖn c¸c ®­êng lèi, chÝnh s¸ch lu«n ®­îc §oµn thanh niªn huyÖn Trùng Khánh n¾m b¾t kÞp thêi vµ chñ ®éng ®­a nh÷ng NghÞ quyÕt ®ã vµo ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ trªn ®Þa bµn huyÖn. §oµn TNCS huyÖn Trùng Khánh d­íi sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cïng víi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña BTV TØnh §oµn lu«n chñ ®éng, s¸ng t¹o ®æi míi néi dung ph­¬ng thøc ho¹t ®éng. §¸p øng yªu cÇu cña c¸c cÊp uû §¶ng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y tæ chøc §oµn c¸c cÊp ®· quan t©m c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng cho ®oµn viªn thanh niªn. Chó träng vµo c«ng t¸c gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng, lý t­ëng, ®¹o ®øc. T×m hiÓu c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ vÞ trÝ, vai trß cña thanh niªn trong giai ®o¹n míi. Tuy nhiªn ph¶i gi¸o dôc cho ®oµn viªn thanh niªn mét c¸ch cô thÓ, phï hîp víi tõng lo¹i ®èi t­îng ®oµn viªn thanh niªn. Th«ng qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc sÏ t¸c ®éng ®Õn ®oµn viªn thanh niªn gãp phÇn æn ®Þnh vÒ mÆt chÝnh trÞ t­ t­ëng, n©ng cao lßng tin cña ®oµn viªn thanh niªn vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng khi muèn ®­a ®Êt n­íc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. HuyÖn ®oµn ®· tæ chøc vµ thùc hiÖn tèt c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng do TW §oµn ph¸t ®éng. §· t¹o ra nhiÒu ho¹t ®éng cho thanh niªn toµn huyÖn víi nhiÒu néi dung vµ h×nh thøc phong phó, phï hîp víi l¬i Ých cña thanh niªn. D­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ §oµn thanh niªn huyÖn nhiÒu thanh niªn ®· m¹nh d¹n vay vèn lµm kinh tÕ. HuyÖn uû th­êng xuyªn chØ ®¹o c¸c cÊp chÝnh quyÒn t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn vay vèn lËp nghiÖp do ®ã mµ ®· thu hót ®­îc nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn; th«ng qua ®ã tuyªn truyÒn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña ®¶ng cho thanh niªn. 2.2. TËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn th«ng qua ph­¬ng thøc ho¹t ®éng gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, gi¸o dôc truyÒn thèng, ®¹o ®øc lèi sèng, nÕp sèng cã v¨n ho¸ cho thanh niªn. Gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng: C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ - t­ t­ëng lu«n ®­îc HuyÖn §oµn triÓn khai vµ ®Èy m¹nh mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc víi c¸c néi dung nh­: qu¸n triÖt c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng, §oµn, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc, tæ chøc häc tËp t­ t­ëng Hå ChÝ Minh kÕt hîp chiÕu bé phim "Hå ChÝ Minh ch©n dung mét con ng­êi", häc tËp 6 bµi lý luËn chÝnh trÞ cho ®oµn viªn thanh niªn … d­íi h×nh thøc nh­: diÔn ®µn, to¹ ®µm, héi tr¹i … C¸c c¬ së §oµn trong huyÖn lu«n b¸m s¸t ®Þnh h­íng cña c¸c cÊp uû vµ t×nh h×nh thùc tiÔn ë ®Þa ph­¬ng ®Ó chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng vµ c¸c cuéc vËn ®éng "Tuæi trÎ ViÖt Nam sèng, chiÕn ®Êu, lao ®éng vµ häc tËp theo g­¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i", "Tuæi trÎ ViÖt Nam sèng ®Ñp, sèng cã Ých" th«ng qua t×m hiÓu vÒ cuèn nhËt ký chiÕn tranh cña liÖt sÜ §Æng Thuú Tr©m vµ liÖt sÜ NguyÔn V¨n Th¹c. C¸c §oµn c¬ së vµ chi ®oµn c¬ së th­êng xuyªn chñ ®éng tuyªn truyÒn 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ cho ®oµn viªn thanh niªn, ®ång thêi ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao ®Ó thu hót ®oµn viªn thanh niªn. Qua ®ã, t×m hiÓu vµ n¾m b¾t t­ t­ëng cña ®oµn viªn thanh niªn, kÞp thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p uèn n¾n nh÷ng t­ t­ëng lÖch l¹c cña ®oµn viªn thanh niªn. §ång thêi cung cÊp th­êng xuyªn th«ng tin vÒ nhu cÇu vµ lîi Ých cña thanh niªn cho 100% c¬ së §oµn trong toµn huyÖn. Gi¸o dôc truyÒn thèng. C¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc truyÒn thèng cña huyÖn Phôc Hoµ lu«n ®Èy m¹nh víi nhiÒu h×nh thøc phong phó th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nh­: MÝt tinh, diÔn ®µn, to¹ ®µm, tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña §¶ng, cña d©n téc vµ cña §oµn, c¸c héi tr¹i, sinh ho¹t v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao … nh©n dÞp kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín cña §¶ng, cña ®Êt n­íc, cña §oµn, Héi. Tæ chøc §oµn tõ huyÖn ®Õn c¬ së ®· x©y dùng vµ cñng cè c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc truyÒn thèng t¹o ®­îc niÒm tin cña ®oµn viªn thanh niªn vµ sù l·nh ®¹o cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp bé §oµn. Qua ®ã t¹o s©n ch¬i lµnh m¹nh vµ c¬ héi cho thanh niªn giao l­u häc tËp kinh nghiÖm lÉn nhau, phôc vô tèt cho nhiÖm vô c«ng t¸c, lao ®éng vµ häc tËp, lµm cho thanh niªn nhËn thøc ®­îc r»ng thanh niªn kh«ng chØ lµ lùc l­îng xung kÝch tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ mµ cßn tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ thÓ thao. §oµn TNCSHCM huyÖn Trùng Khánh cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn nhê sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña BTV HuyÖn §oµn, sù phèi hîp cña §oµn c¬ së ®oµn x·, thÞ trÊn vµ chi ®oµn trùc thuéc. Gi¸o dôc lèi sèng nÕp sèng cho thanh niªn §øng tr­íc nh÷ng ¶nh h­ëng cña mÆt tr¸i c¬ chÕ thÞ tr­êng c¸c tÖ n¹n x· héi x©m nhËp, lµm suy gi¶m vÒ ®¹o ®øc lèi sèng, nÕp sèng v¨n ho¸ cña mét sè bé phËn thanh niªn. V× vËy c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc, ph¸p luËt, lèi sèng, nÕp sèng ®­îc HuyÖn §oµn chó träng vµ th­êng xuyªn phèi hîp víi c«ng an huyÖn, phßng t­ ph¸p, uû ban d©n sè vµ trÎ em vµ c¸c ngµnh cã liªn quan, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn luËt nghÜa vô d©n sù, luËt h«n nh©n gia ®×nh, luËt giao th«ng ®­êng bé, ph¸p lÖnh d©n sè, ph¸p lÖnh phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV - AIDS. KÕt qu¶ trong 3 n¨m 2006 - 2008 HuyÖn §oµn ®· tæ chøc ®­îc 20 buæi sinh ho¹t thu hót ®­îc 5000 l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Ngoµi ra, HuyÖn §oµn cßn tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu nh­ dù thi"Cuéc sèng tiÕt kiÖm bÒn v÷ng" thu hót ®­îc 975 bµi; cuéc thi "M¸i tr­êng kh«ng cã ma tuý" thu ®­îc 1.235 bµi; cuéc thi t×m hiÓu giao th«ng ®­êng bé thu ®­îc 95 bµi cña ®oµn viªn thanh niªn trong huyÖn tham gia. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ vµ thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua, §oµn TNCSHCM huyÖn Trùng Khánh lu«n lµ ®¬n vÞ tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp tØnh. §iÒu ®ã ®· kh¼ng ®Þnh huyÖnTrùng Khánh ®· kÕ thõa ph¸t huy truyÒn thèng quª h­¬ng thÓ hiÖn vai trß xung kÝch, s¸ng t¹o gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc. 3. TËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn th«ng qua c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng * Phong trµo thanh niªn thi ®ua häc tËp, ®i ®Çu x©y dùng x· héi häc tËp vµ tiÕn qu©n vµo khoa häc c«ng nghÖ. §oµn thanh niªn trong c¸c tr­êng THPT ®· tæ chøc phong trµo "häc tËp v× ngµy mai lËp nghiÖp", tiÕp tôc duy tr× c¸c phong trµo "Thi ®ua häc tèt - d¹y tèt"; phong trµo "Thanh niªn thi ®ua häc tËp, ®i ®Çu trong viÖc x©y dùng x· héi häc tËp" ®­îc thùc hiÖn tèt, häc tËp vµ tiÕn qu©n vµo khoa häc c«ng nghÖ lu«n ®­îc ®Èy m¹nh réng kh¾p trong c¸c nhµ tr­êng. §oµn thanh niªn trong nhµ tr­êng ®· ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua "TuÇn häc tèt - giê häc tèt", thu hót ®­îc nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hç trî häc tËp nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ®· v­ît khã v­¬n lªn häc tËp tèt, xuÊt hiÖn nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ®­îc nhËn gi¶i th­ëng Lý Tù Träng. HuyÖn §oµn chØ ®¹o §oµn tr­êng THPT Trùng Khánh tæ chøc thµnh c«ng cuéc thi "Th¾p s¸ng tµi n¨ng häc ®­êng" thu hót 6126 l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia vµ ®¹t gi¶i ba trong cuéc thi cÊp côm. §oµn viªn, thanh niªn khèi n«ng th«n còng th­êng xuyªn tham gia häc c¸c líp bæ tóc v¨n ho¸, phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së … ®Èy m¹nh viÖc häc nghÒ, øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. §oµn viªn, thanh niªn khèi c¬ quan hµnh chÝnh, doanh nghiÖp theo häc c¸c líp trung häc chuyªn nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng t¹i chøc vµ c¸c líp tËp huÊn chuyªn m«n ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao. * Thanh niªn thi ®ua lËp nghiÖp, lao ®éng s¸ng t¹o, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i c¬ cÊu ngµnh: - §èi víi thanh niªn n«ng th«n; tËp trung thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ®Þa ph­¬ng nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n vµ c¸n bé, ®oµn viªn thanh niªn. BCH §oµn tõ huyÖn ®Õn c¬ së lu«n tÝch cùc vËn ®éng ®oµn viªn thanh niªn øng dông c¸c khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i, t¨ng vßng quay cña ®Êt. BTV HuyÖn §oµn ®· phèi hîp cïng víi phßng n«ng l©m nghiÖp cña huyÖn tæ chøc ®­îc 05 líp häc tËp chuyÓn giao khoa häc kü thuËt víi h¬n 268 ®oµn viªn thanh niªn tham gia. - §èi víi thanh niªn khèi c«ng nh©n viªn chøc; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¶m nhËn c¸c phÇn viÖc thanh niªn ph¸t huy s¸ng kiÕn, ¸p dông nh÷ng khoa häc kü thuËt, n©ng cao chÊt l­îng c«ng viÖc ®­îc giao. §ång thêi ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng t×nh nguyÖn gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng, tham gia b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng, an toµn x· héi … Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nµy ®· thu hót ®­îc nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ë c¸c x·, thÞ trÊn vµ c¸c khèi c¬ quan tham gia. Qua ®©y thanh niªn ®­îc häc hái vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh. *Phong trµo Thanh niªn t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång. §©y lµ mét ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn rÊt cã hiÖu qu¶ trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh, v× th«ng qua c¸c phong trµo, c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng t×nh nguyÖn tuæi trÎ cã c¬ héi, cã m«i tr­êng ®Ó cèng hiÕn vµ tr­ëng thµnh. §ång thêi cã vai trß, vÞ trÝ cña tæ chøc §oµn, Héi, vai trß cña ®oµn viªn thanh niªn ®­îc kh¼ng ®Þnh. Phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn t¹i huyÖn Trùng Khánh ®­îc triÓn khai réng kh¾p thu hót ®­îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn, thanh niªn tham gia. §Æc biÖt trong th¸ng thanh niªn víi chiÕn dÞch "Thanh niªn, häc sinh, sinh viªn t×nh nguyÖn hÌ" do HuyÖn §oµn ph¸t ®éng ®· thu hót ®«ng ®¶o thanh niªn trong huyÖn tham gia, víi chÊt l­îng t×nh nguyÖn ngµy cµng ®­îc n©ng cao, cã sù phèi hîp gi÷a c¸c ®oµn t×nh nguyÖn ngµy cµng chÆt chÏ h¬n. C¸c ho¹t ®éng t×nh nguyÖn t¹i chç g¾n liÒn víi c«ng tr×nh thanh niªn, phÇn viÖc cña thanh niªn còng ®­îc t¨ng lªn; trong 3 n¨m 2008 - 2010 c¸c §oµn c¬ së trong toµn huyÖn ®· tæ chøc lao ®éng tu söa ®­îc 200km ®­êng liªn th«n, n¹o vÐt kªnh m­¬ng thu hót ®­îc 3.506 l­ît ®oµn viªn tham gia, quyªn gãp ñng hé vµ x©y dùng ®­îc 2 c¨n nhµ t×nh nghÜa cho hé nghÌo víi trÞ gi¸ mçi ng«i nhµ 15 triÖu ®ång. - Qua c¸c ho¹t ®éng thanh niªn t×nh nguyÖn, phong trµo §oµn ë c¬ së ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ n©ng lªn; gãp phÇn tËp hîp ®oµn viªn thanh niªn vµ gi¸o dôc lý t­ëng cho ®oµn viªn thanh niªn; t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªntham gia ph¸t triÓn kinh tÕ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ®Þa ph­¬ng. * Phong trµo thanh niªn xung kÝch b¶o vÖ Tæ quèc, ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m: C¸c cÊp bé §oµn tõ huyÖn ®Õn c¬ së lu«n tæ chøc tèt viÖc gi¸o dôc ý thøc c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, ®Êu tranh chèng ©m m­u "DiÔn biÕn hoµ b×nh" cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch nh­ ®Êu tranh ng¨n chÆn viÖc tuyªn truyÒn ®¹o tr¸i phÐp, c¸c ho¹t ®éng vÒ d©n téc t«n gi¸o g©y mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ. HuyÖn §oµn th­êng xuyªn Phèi hîp víi c¸c ngµnh tuyªn truyÒn s©u réng luËt nghÜa vô qu©n sù vµ t×m hiÓu t­ t­ëng cña ®oµn viªn thanh niªn vÒ nghÜa vô qu©n sù. VËn ®éng ®oµn viªn thanh niªn lªn ®­êng nhËp ngò ®¶m b¶o chØ tiªu trªn giao vµ lµm tèt c«ng t¸c th¨m hái, ®éng viªn tÆng quµ ®oµn viªn thanh niªn lªn ®­êng nhËp ngò víi sè tiÒn lµ 18.000.000 ®ång. Tæ chøc ®ãn ®oµn viªn thanh niªn hoµn thµnh nghÜa vô qu©n sù trë vÒ ®Þa ph­¬ng vµ gia ®×nh. Ban Th­êng vô HuyÖn §oµn ®· chØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn lµm tèt c«ng t¸c kÕt nghÜa gi÷a c¸c §oµn c¬ së víi c¸c ®¬n vÞ lùc l­îng vò trang ®ãng trªn ®Þa bµn. HuyÖn §oµn còng chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ kÕt nghÜa th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giao l­u th¨m hái vµ gióp ®ì nhau cñng cè c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi. Qua ho¹t ®éng giao l­u kÕt nghÜa c¸c c¬ së ®oµn thùc sù ®­îc trao ®æi häc hái kinh nghiÖm tæ chøc ho¹t ®éng; x©y dùng vµ n©ng cao c«ng t¸c §oµn ë c¬ së t¹o niÒm tin trong ®oµn viªn thanh niªn vµ ®­îc quÇn chóng nh©n d©n trªn ®Þa bµn ñng hé. Phong trµo thanh niªn xung kÝch gi÷ g×Çon toµn giao th«ng, an toµn x· héi còng ®­îc n©ng lªn mét b­íc míi. Ban Th­êng vô HuyÖn §oµn ®· chØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn triÓn khai tèt vµ cã hiÖu qu¶ v¨n b¶n liªn tÞch sè 02 gi÷a TW §oµn víi Bé C«ng an vÒ: "Ng¨n ngõa phßng chèng téi ph¹m trong løa tuæi thanh thiÕu niªn". Phèi hîp víi BC§ 138 - 150 cña huyÖn tuyªn truyÒn ®­îc 30 cuéc thu hót 4.270 l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Tuyªn truyÒn vÒ ch­¬ng tr×nh d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn vµ hiÓm ho¹ ma tuý, m¹i d©m cïng ®¹i dÞch HIV/AIDS cho ®oµn viªn thanh niªn. Phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa uèng n­íc nhí nguån ®­îc c¬ së §oµn vµ §oµn trùc thuéc chó träng. Hµng n¨m nh©n ngµy th­¬ng binh liÖt sü c¸c c¬ së §oµn trong huyÖn ®· phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan lµm tèt viÖc th¨m hái tÆng quµ cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, gãp ®­îc 5000 c«ng lao ®éng vµo c¸c c«ng viÖc nh­: VÖ sinh nghÜa trang liÖt sü, nhµ bia, ®µi t­ëng niÖm. VËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu gióp gia ®×nh chÝnh s¸ch, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ hé nghÌo. - §èi víi thanh niªn khèi vò trang: Chi ®oµn c«ng an huyÖn thùc hiÖn tèt c¸c ®ît cao ®iÓm tÊn c«ng trÊn ¸p téi ph¹m, triÖt ph¸ c¸c æ nhãm tæ chøc bu«n b¸n chÊt ma tuý vµ c¸c tÖ n¹n x· héi. Tæ chøc tèt c¸c ®ît thi ®ua häc tËp 6 ®iÒu B¸c Hå d¹y C«ng an nh©n d©n. Häc t©p g­¬ng ng­êi tèt, viÖc tèt … §oµn thanh niªn qu©n sù huyÖn ®Èy m¹nh vµ duy tr× phong trµo "giµnh ba ®Ønh cao quyÕt th¾ng" vµ lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. III. nguyªn nh©n vµ bµi häc kinh nghiÖm: 1. Nh÷ng thµnh c«ng vµ nguyªn nh©n: Trong 3 n¨m qua, cïng víi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n­íc, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi cña huyÖn Trùng Khánh ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu to lín, t¹o dùng ®­îc niÒm tin cho ®oµn viªn thanh niªn vµo thµnh tùu ®æi míi cña ®Þa ph­¬ng, ®Êt n­íc vµ ph¸t huy ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn, Héi. §oµn viªn, thanh niªn ®· trë thµnh nh©n tè tÝch trong c¸c phong trµo hµnh ®éng cña tæ chøc §oµn, ®ã lµ ®éng lùc quan träng ®Ó tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn. C¸c phong trµo cña HuyÖn §oµn Trùng Khánh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng b­íc ®ét ph¸ vµ nh÷ng kh©u khã ®¹t hiÖu qu¶ cao, cã träng t©m, träng ®iÓm ®¶m b¶o s¸t thùc víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph­¬ng. C¸c ho¹t ®éng ®· h­íng m¹nh vÒ c¬ së ®¸p øng nhu cÇu chÝnh ®¸ng cña ®oµn viªn thanh niªn. Phong trµo "Thi ®ua t×nh nguyÖn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc" ®­îc cô thÓ ho¸ thµnh nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc víi nhiÒu néi dung phong phó, hÊp dÉn thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Phong trµo "Thanh niªn t×nh nguyÖn" ®· ph¸t huy ®­îc tÝnh xung kÝch, t×nh nguyÖn cña tuæi trÎ, cã søc quy tô ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi céng ®ång. C«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn ®­îc quan t©m ®óng møc, vai trß nßng cèt cña §oµn trong c¸c ho¹t ®éng thanh thiÕu nhi ®­îc ph¸t huy cao, tû lÖ tËp hîp ®oµn viªn thanh niªn trong c¸c tæ chøc cña §oµn, cña Héi t¨ng. C«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi cña huyÖn Trùng Khánh trong 3 n¨m qua cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nh­ trªn lµ do: HuyÖn §oµn Trùng lu«n nhËn ®­îc sù chØ ®¹o ®óng ®¾n, kÞp thêi cña HuyÖn uû vµ TØnh §oµn Cao B»ng; sù quan t©m chØ ®¹o trùc tiÕp cña c¸c phßng ban, ngµnh, ®oµn thÓ trong huyÖn. §Æc biÖt lµ sù cè g¾ng, nç lùc cña ®éi ngò c¸n bé §oµn c¸c cÊp vµ ®oµn viªn thanh thiÕu niªn trong toµn huyÖn ®· chñ ®éng, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng s¸ng t¹o, c¸n bé HuyÖn §oµn vµ §oµn c¬ së ®· x©y dùng cô thÓ ho¸ néi dung ho¹t ®éng cña §oµn cÊp trªn víi nhiÒu nÐt ®æi míi, s¸t víi thùc tÕ; b¸m s¸t víi chñ tr­¬ng, ®­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng vµ phï hîp víi nhu cÇu nguyÖn väng cña ®oµn viªn thanh niªn. 2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 2.1. Nh÷ng tån t¹i: - C«ng t¸c gi¸o dôc ch­a ®­îc th­êng xuyªn, réng kh¾p, nhÊt lµ ë cÊp chi ®oµn, viÖc triÓn khai, häc tËp nghÞ quyÕt míi chØ dõng ë møc ®é phæ biÕn, qu¸n triÖt ®Õn ®éi ngò c¸n bé BCH vµ mét bé phËn ®oµn viªn thanh niªn. - Ho¹t ®éng phong trµo ë mét sè ®¬n vÞ ch­a ®¹t hiÖu qña cao, chÊt l­îng phong trµo c¸c c¬ së §oµn ch­a ®ång ®Òu, ch­a tËp hîp ®«ng ®¶o thanh thiÕu niªn tham gia. Ho¹t ®éng §oµn míi chØ tËp trung ë c¸c ho¹t ®éng bÒ næi, c¸c phong trµo ch­a cã søc lan to¶ réng r·i trong thanh thiÕu niªn, tæ chøc §oµn ch­a cã c¸c dù ¸n vay vèn cho thanh niªn ph¸t triÓn kinh tÕ. - C«ng t¸c x©y dùng §oµn ch­a bÒn v÷ng, chÊt l­îng ®oµn viªn ch­a ®ång ®Òu, c«ng t¸c qu¶n lý ®oµn viªn ë mét sè c¬ së ®oµn cßn yÕu nh­ ch­a n¾m ch¾c hå s¬, danh s¸ch ®oµn viªn, ®Æc biÖt lµ ®oµn viªn ®i lµm xa. - C«ng t¸c Héi LHTN ViÖt Nam cßn lång ghÐp vµ mê nh¹t, ch­a cã nhiÒu m« h×nh míi. 2.2. Nguyªn nh©n: - VÒ kh¸ch quan: VÊn ®Ò viÖc lµm vµ thu nhËp cña thanh niªn n«ng th«n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, phÇn lín thanh niªn ch­a cã viÖc lµm t¹i chç, mét bé phËn kh¸ ®«ng ph¶i ®i lµm xa ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt, gi¸o dôc thanh niªn. MÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng cña mét bé phËn thanh niªn. Trang thiÕt bÞ, ®Æc biÖt lµ ng©n s¸ch phôc vô c¸c ho¹t ®éng §oµn, Héi, §éi cßn nhiÒu khã kh¨n. Sù l·nh ®¹o cña mét sè cÊp uû §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn nãi chung vµ c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh niªn nãi riªng ch­a ®­îc toµn diÖn vµ th­êng xuyªn. - VÒ chñ quan: C«ng t¸c tham m­u cña c¸n bé §oµn cßn h¹n chÕ, mét sè ®ång chÝ ch­a nhiÖt t×nh, t©m huyÕt víi phong trµo, nghiÖp vô chuyªn m«n cßn yÕu. C«ng t¸c chØ ®¹o cña mét sè c¬ së §oµn cßn thô ®éng, dµn tr¶i, thiÕu träng t©m, träng ®iÓm, kh«ng s¸t thùc tiÔn, chËm ®æi míi néi dung, thiÕu søc hÊp dÉn thanh niªn. Khi triÓn khai th­êng thiÕu biÖn ph¸p vµ ch­a h­íng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc, s¬ kÕt, tæng kÕt kÞp thêi. §oµn viªn thanh niªn ®i lµm xa ngµy cµng nhiÒu, sinh ho¹t thÊt th­êng, mét bé phËn kh«ng cã tinh thÇn phÊn ®Êu, nhËn thøc h¹n chÕ, dÔ bÞ kÝch ®éng, l«i kÐo, võa lµ thñ ph¹m võa lµ n¹n nh©n c¸c TNXH. 3. Bµi häc kinh nghiÖm: - Mét lµ, c¸c cÊp uû cÇn n¾m v÷ng vµ vËn dông c¸c quan ®iÓm cña §¶ng; t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c«ng t¸c thanh niªn, cÇn ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o toµn diÖn cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn; HuyÖn §oµn vµ §oµn c¬ së cÇn tranh thñ sù quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn cña chÝnh quyÒn, sù phèi hîp cña c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ trong triÓn khai c¸c ho¹t ®éng vµ lµm tèt viÖc x· héi ho¸ c«ng t¸c thanh niªn. - Hai lµ, lu«n coi träng c«ng t¸c c¸n bé vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, chó träng, c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé §oµn, nhÊt lµ ë cÊp c¬ së cã tr×nh ®é n¨ng lùc, chuyªn m«n nghiÖp vô, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh vµ tr­ëng thµnh tõ thùc tiÔn c«ng t¸c thanh niªn. Chñ ®éng quy ho¹ch vµ tham m­u víi cÊp uû vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o, båi d­ìng vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé §oµn c¸c cÊp. - Ba lµ, c¸c phong trµo ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn, nhu cÇu, nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña thanh niªn, tËp trung h­íng vÒ c¬ së, triÓn khai cã träng t©m nh»m ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn rÌn luyÖn, tr­ëng thµnh. Th«ng qua ®ã, tËp hîp ®oµn kÕt, gi¸o dôc thanh niªn vµ cñng cè tæ chøc c¬ së §oµn, Héi, §éi. - Bèn lµ, quan t©m cñng cè x©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh, n©ng cao chÊt l­îng ®oµn viªn vµ tæ chøc c¬ së §oµn, nhÊt lµ chi ®oµn th«n, xãm, biÕt kh¬i dËy vµ ph¸t huy m¹nh mÏ tÝnh tÝch cùc chÝnh trÞ x· héi, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a nhu cÇu vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña thanh niªn, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thanh niªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh. - N¨m lµ, Ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn ph¶i lu«n ®­îc ®æi míi, tr¸nh lÆp ®i lÆp l¹i sÏ dÉn ®Õn nhµm ch¸n cho thanh niªn. Nh÷ng ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt ph¶i mang tÝnh thuyÕt phôc, cã tÝnh thuyÕt phôc, cã tÝnh gi¸o dôc cao vÒ mÆt néi dung còng nh­ h×nh thøc. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn. I. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖnTrùng Khánh - tØnh cao b»ng trong thêi gian tíi. 1. ThuËn lîi : Trong c¸c phong trµo ho¹t ®éng cña §oµn, cña Héi trong giai ®o¹n ®æi míi hiÖn nay ®· cã ®­îc sù cæ vò ®éng viªn tõ c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, sù nhiÖt t×nh phèi kÕt hîp cña c¸c ban ngµnh, c¸c tæ chøc x· héi kh¸c víi c«ng t¸c §oµn. C¸c phong trµo ngµy cµng ®­îc sù tham gia ®«ng ®¶o cña ®oµn viªn thanh niªn, nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù nh­: TÖ n¹n x· héi trong thanh niªn, trong häc ®­êng cïng mét ngµy ®­îc chèng tr¶ m¹nh mÏ dÉn ®Õn ®Èy tõ c¸c tÖ n¹n ®ã ra khái cuéc sèng. §· tæ chøc vµ thµnh lËp ®­îc ®éi c«ng t¸c x· héi gåm 18 thµnh viªn tæ chøc nµy sÏ gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc vËn ®éng vµ thu hót thanh niªn m¾c bÖnh tÖ n¹n x· héi tham gia vµo tæ chøc Héi. §Ó tõ ®ã dÔ bÒ c¶m ho¸ hä. 2. Khã kh¨n: - Lµ mét huyÖn miÒn nói cã nhiÒu ®ång bµo d©n téc sinh sèng. Tr×nh ®é häc vÊn vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ thêi ®¹i vµ c¶i biÕn x· héi cña thanh niªn n«ng th«n miÒn nói cßn thÊp. §a sè thanh niªn sèng trong hoµn c¶nh gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn nghÌo nµn, nªn hä chØ tËp trung lo cho cuéc sèng tõng ngµy lµ chñ yÕu, Ýt tham gia c«ng t¸c §oµn, Héi. - C«ng t¸c c¸n bé cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, bÊt cËp, nhÊt lµ c¸c chi ®oµn, nhiÒu ®ång chÝ cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc, Ýt ®­îc båi d­ìng kü n¨ng nghiÖp nghiÖp vô. Mét sè cßn thiÕu nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, ng¹i khã kh¨n, ch­a h¨ng say häc tËp rÌn luyÖn v­¬n lªn. - Phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng cña §oµn ch­a ®Òu, ch­a s©u, vai trß xung kÝch cña ®oµn viªn thanh niªn ë mét sè c¬ së ch­a râ. C¸c m« h×nh tiªn tiÕn ®iÓn h×nh ®· cã nh­ng ch­a nhiÒu, viÖc nh©n réng c¸c m« h×nh míi, ®iÓn h×nh tiªn tiÕn cßn chËm. - NÒ nÕp chÊt l­îng sinh ho¹t cßn h¹n chÕ. Ho¹t ®éng §oµn, Héi, §éi tæ chøc cho thanh niªn trªn ®Þa bµn ®­êng phè, th«n xãm cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã, kiÕn thøc x· héi, ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cña mét bé phËn ®oµn viªn thanh niªn ch­a ®¸p øng yªu cÇu, kh¶ n¨ng hoµ nhËp x· héi ch­a cao. - ë khu vùc thÞ trÊn, trung t©m huyÖn, cßn mét bé phËn kh«ng nhá thanh niªn chØ thÝch ch¹y theo xu thÕ cña kinh tÕ thÞ tr­êng, m¶i lo kinh tÕ, kh«ng thÝch ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi. II. Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®æi míi ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn huyÖn trïng kh¸nh - tØnh cao b»ng trong thêi gian tíi: 1. Nh÷ng c¬ së cho viÖc ®æi míi ph­¬ng thøc ®oµn tËp hîp, kÕt thanh niªn hiÖn nay. - §oµn kÕt tËp hîp thanh niªn lµ nhiÖm vô chiÕn l­îc cña §¶ng ta trong tiÕn tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña d©n téc. - §Êt n­íc b­íc sang thêi k× ®Èy m¹nh CNH, H§H vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· cã nhiÒu thay ®æi trong c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cña líp thanh niªn hiÖn nay, cÇn cã sù ®Þnh h­íng cña x· héi, nhÊt lµ c¸c tæ chøc thanh niªn. - MÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ang t¸c ®éng xÊu ®Õn lèi sèng, nÕp sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá thanh niªn. - C¸c thÕ lùc thï ®Þch ®ang ngµy ®ªm t×m c¸ch chèng ph¸ §¶ng, chèng ph¸ Nhµ n­íc ta, l«i kÐo thanh niªn theo con ®­êng h­ëng thô, mÊt ý chÝ, b¶n lÜnh chÝnh trÞ … 2. C¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n trong c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn 2.1. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn vµ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn c¸c ®Þa bµn d©n c­ còng nh­ trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. + C¸c cÊp uû §¶ng tõ huyÖn xuèng c¬ së cÇn ®æi míi nhËn thøc, ®¸nh gi¸ vÒ thanh niªn mét c¸ch khoa häc + HuyÖn uû còng cã NghÞ quyÕt vÒ thanh niªn vµ c«ng t¸c thanh niªn trong t×nh h×nh míi; chØ ®¹o cÊp uû c¬ quan quan t©m ®Õn c«ng t¸c thanh niªn; cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn thanh niªn. + HuyÖn §oµn ph¶i biÕt tham m­u cho §¶ng uû, chÝnh quyÒn vÒ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn, tranh thñ ®iÒu kiÖn vÒ kinh phÝ cña chÝnh quyÒn; biÕt phèi kÕt hîp c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®¸p øng nhu cÇu cña ®oµn viªn thanh niªn. + X©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch nh»m thu hót ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn nh­: viÖc lµm, häc tËp, thu nhËp, vui ch¬i gi¶i trÝ vµ t¨ng c­êng ®êi sèng vËt chÊt. + T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c ®µo t¹o gi¸o dôc thanh niªn: ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng tr­êng ®µo t¹o nghÒ, h­íng nghiÖp vµ t¹o viÖc lµm cho thanh niªn. 2.2. T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc lý t­ëng, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, lßng yªu n­íc, truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña §¶ng, cña d©n téc, x©y dùng nÕp sèng, lèi sèng lµnh m¹nh cho thanh niªn, kh¬i dËy ý thøc tù t«n d©n téc, ý chÝ tù lùc, tù c­êng kh«ng cam chÞu ®ãi nghÌo, l¹c hËu, cã tinh thÇn xung phong t×nh nguyÖn, g­¬ng mÉu trong mäi c«ng viÖc. + Ban chÊp hµnh HuyÖn §oµn phèi hîp c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong c«ng t¸c gi¸o dôc thanh niªn. + Phèi kÕt hîp víi §µi truyÒn thanh, hÖ thèng th«ng tin ®¹i chóng ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®¹o ®øc, lý t­ëng c¸ch m¹ng, c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh thêi ®¹i cho thanh niªn. + §æi míi néi dung, h×nh thøc gi¸o dôc truyÒn thèng cho thanh niªn. + T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc lý t­ëng XHCN cho thanh niªn, nhÊt lµ thanh niªn d©n téc, t«n gi¸o: 2.3. X©y dùng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc, mµ träng t©m lµ båi d­ìng lý t­ëng c¸ch m¹ng vµ tri thøc cho ®oµn viªn thanh niªn, n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc §oµn vµ chÊt l­îng ®oµn viªn ®Ó §oµn gi÷ vai trß nßng cèt trong phong trµo thanh niªn. + T¹o sù thèng nhÊt vÒ mÆt t­ t­ëng vµ hµnh ®éng trong §oµn, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù chØ ®¹o cña §oµn cÊp trªn ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn, gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng chÝnh trÞ trong x©y dùng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña §oµn. + N©ng cao tr×nh ®é häc vÊn vµ tr×nh ®é chÝnh trÞ vµ kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸n bé §oµn c¬ së. + TËp trung x©y dùng cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §oµn nhÊt lµ vïng s©u, vïng xa, khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp Chi ®oµn vµ §oµn c¬ së lµ nÒn t¶ng cña tæ chøc §oµn, tæ chøc §oµn vµ c¸c cÊp ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho ®oµn viªn thanh niªn m«i tr­êng tèt rÌn luyÖn vµ tr­ëng thµnh. + Uû ban kiÓm tra c¸c cÊp cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt ®Ó ®¸nh gi¸ thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña BCH, BTV c¸c cÊp gãp phÇn lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c¸n bé ®oµn viªn. - §Èy m¹nh phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn, ®Æc biÖt lµ phong trµo t×nh nguyÖn t¹i chç, tÝch cùc tuyªn truyÒn vËn ®éng vµ gióp ®ì ®oµn viªn thanh niªn tham gia phong trµo thanh niªn lËp nghiÖp lµm giµu trªn quª h­¬ng, phèi hîp víi c¸c ngµnh chuyªn m«n tæ chøc c¸c líp triÓn khai KHKT cho §VTN. - Thµnh lËp CLB "Thanh niªn lµm kinh tÕ giái" cÊp huyÖn. §Æc biÖt ph¸t triÓn réng r·i m« h×nh CLB thanh niªn t×nh nguyÖn tham gia ph¸t triÓn n«ng th«n vïng s©u vïng xa, vïng khã kh¨n. - Ph¸t triÓn réng r·i c¸c ho¹t ®éng x· héi nh©n ®¹o tõ thiÖn gióp ®ì thanh thiÕu nhi nghÌo, tµn tËt, trÎ må c«i kh«ng n¬i n­¬ng tùa … - Phèi hîp víi ngµnh gi¸o dôc tæ chøc cho ®oµn viªn thanh niªn (®Æc biÖt lµ c¸n bé §oµn chñ chèt c¬ së) häc bæ tóc v¨n ho¸ ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé chñ chèt cña §oµn c¬ së. - Ph¸t huy vai trß xung kÝch cña tuæi trÎ trªn mÆt trËn b¶o vÖ an ninh trËt tù, x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, tËp trung vµo tuyªn truyÒn t¸c h¹i TNXH. 2.4. T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o víi ph­¬ng ch©m h­íng vÒ c¬ së vµ coi träng c¸c ho¹t ®éng tõ c¬ së. KÕt hîp chØ ®¹o toµn diÖn theo hÖ thèng víi chØ ®¹o ®iÓm. Ph¸t huy vµ t¨ng c­êng c¸n bé chØ ®¹o ë c¬ së, ®ång thêi n©ng cao vÞ trÝ c«ng t¸c kiÓm tra uèn n¾n vµ ®Þnh h­íng phong trµo. - Quan t©m ®Èy m¹nh viÖc s¬ kÕt tæng kÕt c¸c phong trµo ho¹t ®éng ®Ó x©y dùng vµ nh©n réng c¸c m« h×nh, ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, lµm tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng cña §oµn, ph¸t hiÖn biÓu d­¬ng kÞp thêi "Ng­êi tèt, viÖc tèt". Nh÷ng thanh niªn tiªn tiÕn, tiªu biÓu trªn c¸c lÜnh vùc nh»m khÝch lÖ tÝch cùc, tiªn phong cña tuæi trÎ trong sù nghiÖp x©y dùng quª h­¬ng, ®Êt n­íc. - C¸c ®¬n vÞ §oµn c¬ së c¨n cø vµo NghÞ quyÕt ®¹i héi, b¸m s¸t néi dung ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng, chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch sao cho s¸t víi t×nh h×nh vµ ®Æc thï cña ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ, tranh thñ sù quan t©m cña cÊp uû §¶ng, sù t¹o ®iÒu kiÖn cña chÝnh quyÒn ®Ó tæ chøc cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c ®Æt ra. X©y dùng lùc l­îng chÝnh trÞ ë c¬ së, ®Êu tranh lµm thÊt b¹i ©m m­u vµ hµnh ®éng cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch lîi dông vÊn ®Ò t«n gi¸o, d©n téc ®Ó chèng ph¸ c¸ch m¹ng. C¸c phong trµo, ho¹t ®éng cña thanh niªn, c¸c ®éi h×nh thanh niªn, chi ®éi thanh niªn .. trong c¸c vïng t«n gi¸o, d©n téc ph¶i ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §oµn. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé cña §oµn cã n¨ng lùc vµ hiÓu biÕt vÊn ®Ò d©n téc, t«n gi¸o, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng ®Ó phô tr¸ch thanh niªn d©n téc, t«n gi¸o. - Tæ chøc §oµn cÇn t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng g©y quü ®Ó cã thªm kinh phÝ cho ho¹t ®éng cña §oµn, lµm cho ho¹t ®éng cña §oµn diÔn ra nhiÒu h¬n n÷a vµ cã hiÖu qu¶. 2.5. Héi LHTN cÇn x©y dùng vµ cñng cè thµnh mét mÆt trËn ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn. C¸c c¬ së §oµn cÇn gióp Héi x©y dùng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng thÝch hîp ®Ó thu hót thanh niªn trªn ®Þa bµn. §Èy m¹nh c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn vµ x©y dùng Héi trong c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, trong ®ã tËp trung: - Chñ ®éng tiÕp cËn, vËn ®éng giíi chñ vµ thanh niªn, tuyªn truyÒn vµ x©y dùng cèt c¸n, tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó x©y dùng tæ chøc Héi hoÆc §oµn; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thanh niªn th«ng qua tæ chøc c«ng ®oµn, héi doanh nghiÖp trÎ vµ trªn ®Þa bµn d©n c­, n¬i thanh niªn sinh sèng sau giê lµm viÖc. - Cñng cè tæ chøc vµ ®æi míi ho¹t ®éng, n©ng cao uy tÝn cña §oµn, Héi trong b¶o vÖ quyÒn lîi cña thanh niªn vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. KiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé §oµn phô tr¸ch c«ng t¸c Héi. - TiÕp tôc ph¸t triÓn héi doanh nghiÖp trÎ ViÖt Nam trong Héi LHTN ViÖt Nam nh»m gãp phÇn båi d­ìng vµ ph¸t huy lùc l­îng doanh nghiÖp trÎ trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc; x©y dùng §oµn, Héi trong c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ doanh nghiÖp t­ nh©n, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. PhÊn ®Êu trong hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn héi doanh nghiÖp trÎ ViÖt Nam ®Òu cã tæ chøc §oµn, hoÆc tæ chøc Héi LHTN ViÖt Nam. III. Mét sè kiÕn nghÞ cô thÓ: 1. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi c¸c cÊp uû §¶ng: - C¸c cÊp uû §¶ng cÇn ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a sù l·nh ®¹o ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn. Trong ®ã cÇn ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c c¸n bé vµ c¸c phong trµo hµnh ®éng cña §oµn. Lµm viÖc ®Þnh kú víi BCH §oµn ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh kÞp thêi. Tõ ®ã ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p chØ ®¹o c«ng t¸c thanh niªn. - §¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn ®Ó t¹o sù thèng nhÊt vÒ t­ t­ëng vµ hµnh ®éng trong c¸c ho¹t ®éng cña §oµn. Thanh niªn tõ huyÖn xuèng ®Õn c¬ së, nh»m gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng chÝnh trÞ trong x©y dùng tæ chøc vµ c¸c ho¹t ®éng cña §oµn, Héi. - ChØ ®¹o x©y dùng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyÖn Trïng Kh¸nh v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc. NhÊt lµ båi d­ìng lý t­ëng c¸ch m¹ng cho ®oµn viªn thanh niªn. HuyÖn uû cã nh÷ng chñ tr­¬ng, vµ chØ ®¹o cô thÓ n©ng cao chÊt l­îng cña tæ chøc §oµn vµ chÊt l­îng cña ®oµn viªn thanh niªn. N©ng cao tr×nh ®é häc vÊn vµ tr×nh ®é chÝnh trÞ, kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸n bé ®oµn c¬ së. - CÇn cô thÓ ho¸ c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng cho phï hîp víi thùc tiÔn ®Þa ph­¬ng, h­íng dÉn thùc hiÖn vµ kiÓm tra chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt ®ã ë c¸c cÊp uû c¬ së. Nh÷ng th«ng tin vÒ thanh niªn ph¶i ®­îc phæ biÕn, triÓn khai kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶. - §¶ng cÇn ph¶i cã NghÞ quyÕt, kÕ ho¹ch chØ ®¹o cô thÓ ®èi víi c«ng t¸c §oµn ë ®Þa ph­¬ng. Phæ biÕn nh÷ng chØ thÞ kÕ ho¹ch ®ã ®Õn tõng cÊp uû ë c¬ së ®Õn c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ trong hÖ thèng chÝnh trÞ, ®¶m b¶o nguyªn t¾c "C«ng t¸c §oµn thanh niªn lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn x· héi". - CÊp uû §¶ng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn, ®Ò ra nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®Èy m¹nh phong trµo thanh niªn. §Æc biÖt lµ phong trµo t×nh nguyÖn t¹i chç, cã ®Þnh h­íng ®µo t¹o nghÒ cho thanh niªn n«ng th«n. - C¸c cÊp uû §¶ng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó thanh niªn ®­îc vay vèn ph¸t triÓn kinh tÕ lµm giµu cho b¶n th©n, gia ®×nh, x· héi. - §Æc biÖt cÇn x©y dùng chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ®éi ngò c¸n bé ®oµn c¬ së nhÊt lµ khèi §oµn x·, thÞ trÊn cho phï hîp. T¹o hµnh lang ph¸p lý ®Ó chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn chÕ ®é ®·i ngé, khuyÕn khÝch cho c¸n bé chi ®oµn, uû viªn BTV, BCH §oµn c¬ së vµ c¸n bé §oµn chuyªn tr¸ch. 2. KiÕn nghÞ ®èi víi chÝnh quyÒn: - C¸c cÊp chÝnh quyÒn chi ng©n s¸ch, hç trî kinh phÝ, ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ cho ho¹t ®éng §oµn, Héi ®Ó §oµn thanh niªn chñ ®éng tËp hîp thanh niªn vµ thùc hiÖn c¸c phong trµo c¸c hiÖu qu¶. - Hç trî kinh phÝ ®Ó x©y dùng khu vui ch¬i gi¶i trÝ nh­: Nhµ v¨n ho¸ thanh niªn, c¸c trung t©m, c¸c CLB thanh niªn ë c¬ së ®Ó sinh ho¹t. Ho¹t ®éng vui ch¬i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c¸n bé §oµn - Héi - §éi vµ ®oµn viªn thanh niªn. - Uû ban nh©n d©n huyÖn cÇn quan t©m phèi hîp triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn thanh niªn huyÖn trong nh÷ng n¨m tíi. Vµ chiÕn l­îc quèc gia vÒ ph¸t triÓn thanh niªn. - ChÝnh quyÒn cÇn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c«ng t¸c båi d­ìng tuyÓn dông c¸c c¸n bé ®oµn tr×nh ®é chuyªn m«n, nhÊt lµ ph¶i n©ng cao tæ chøc §oµn c¬ së v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt. - ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn quan t©m h¬n n÷a c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn ®oµn viªn trÎ. Båi d­ìng vµ gi¸o dôc ®oµn viªn trÎ cã chÝ h­íng muèn ®øng trong hµng ngò cña §¶ng vµ viÖc ph¸t triÓn §¶ng trong thanh niªn. §Æc biÖt lµ ë n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa. - Cã chÝnh s¸ch hç trî kinh phÝ hµng n¨m ®Ó më líp tËp huÊn kü n¨ng, nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn - Héi - §éi cho ®éi ngò c¸n bé ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé cÊp c¬ së. - MÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cho thanh niªn ®­îc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, tay nghÒ cã c¸c ch­¬ng tr×nh, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thanh niªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ. Tæ chøc cho thanh niªn nhiÒu ho¹t ®éng cã ý nghÜa ®Ó bµi trõ c¸c tÖ n¹n x· héi mµ hiÖn nay thanh niªn huyÖn ®ang m¾c ph¶i. - Ph¸t huy vai trß xung kÝch cña tuæi trÎ trªn mÆt trËn phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi vµ b¶o vÖ an ninh trËt tù. X©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n vµ an ninh nh©n d©n tËp trung vµo viÖc tuyªn truyÒn c¸c tÖ n¹n x· héi. - CÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ vµ x©y dùng ch­¬ng tr×nh cho thanh niªn vay vèn, sö dông vèn, cho thanh niªn tiÕp cËn víi khoa häc c«ng nghÖ. Tõ ®ã giao viÖc cho thanh niªn cô thÓ c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n gióp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ®Þa ph­¬ng. - CÊp uû, chÝnh quyÒn phèi hîp víi c¸c ngµnh gi¸o dôc tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh häc bæ tóc v¨n ho¸ cho thanh niªn ®Æc biÖt lµ c¸n bé chñ chèt ë c¬ së. §Ó n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, tr×nh ®é chuyªn m«n häc c¸n bé, ®oµn viªn vµ thanh niªn. - Sù quan t©m cña chÝnh quyÒn nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh phong trµo thanh niªn trªn ®Þa bµn vµ tËp hîp thanh niªn lµm cho tæ chøc §oµn ngµy cµng v÷ng m¹nh. 3. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi c¸c cÊp bé §oµn: * §èi víi Trung ­¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh - Hµng n¨m cÇn ph¶i cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng, nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh chiÕn l­îc. Chó träng vÒ chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. - Tham m­u ®Ò xuÊt víi Nhµ n­íc, Quèc héi ®Ó ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n lý thanh niªn theo hÖ thèng qu¶n lý. Mµ ®¬n vÞ chñ thÓ lµ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, Héi LHTNV, Héi sinh viªn ViÖt Nam. - CÇn ®Ò xuÊt, ®ãng gãp víi §¶ng vµ Nhµ n­íc ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp víi c¸n bé §oµn. §Æc biÖt lµ ®èi víi c¸n bé ®oµn c¬ së ë cÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn vÒ vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng, phô cÊp, trî cÊp. - §Èy m¹nh nhiÒu m« h×nh ho¹t ®éng h¬n n÷a vÒ c¸c mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, t­ t­ëng, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt … §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ®oµn viªn thanh niªn. - Phèi hîp víi c¸c tr­êng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé §oµn - Héi - §éi nh­ tr­êng Häc viÖn thanh thiÕu niªn ViÖt Nam ®Ó n©ng cao kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña mét ng­êi c¸n bé §oµn - Héi - §éi. * §èi víi TØnh §oµn: - TØnh §oµn cÇn tÝch cùc tham m­u víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c«ng t¸c thanh niªn. - Nghiªm tóc qu¸n triÖt c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng, §oµn b»ng c¸c viÖc nh­: TËp huÊn trªn ®Þa bµn d©n c­, phæ biÕn kÞp thêi vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt ®ã. - TØnh §oµn phèi hîp víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ vµ tæ chøc §oµn ë c¬ së lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc lý t­ëng c¸ch m¹ng, truyÒn thèng, ®¹o ®øc, ph¸p luËt, lèi sèng, nÕp sèng v¨n ho¸ cho thanh niªn. T¹o cho thanh niªn nh÷ng m«i tr­êng häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt nhÊt. - Trong c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng cÇn triÓn hkai nh÷ng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña mçi ®Þa ph­¬ng vµ nhu cÇu nguyÖn väng cña ®oµn viªn thanh niªn. - C«ng t¸c tËp huÊn ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn h¬n n÷a, néi dung tËp huÊn ph¶i phï hîp vµ phong phó. Hµng n¨m ph¶i ®æi míi kÞp thêi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc ®i thùc tÕ, kh¶o s¸t, n©ng cao chÊt l­îng tËp huÊn tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm. - Tham m­u víi cÊp trªn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mäi mÆt ®Ó thanh niªn ho¹t ®éng. - Mäi c«ng v¨n quyÕt ®Þnh ph¶i triÓn khai ®Õn c¬ së mét c¸ch kÞp thêi. * §èi víi HuyÖn §oµn: - HuyÖn §oµn cÇn trùc tiÕp ®æi míi néi dung h×nh thøc ho¹t ®éng ®Ó thu hót tËp hîp ®­îc réng r·i thanh niªn vµo tæ chøc. N©ng cao chÊt l­îng cña tæ chøc §oµn - Héi - §éi nhÊt lµ c¸c c¬ së §oµn trªn ®Þa bµn d©n c­. - Tham m­u víi cÊp uû §¶ng tranh thñ sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cña chÝnh quyÒn. §Ó cÊp uû §¶ng cã nh÷ng chÝnh s¸ch thuËn lîi vµ phï hîp víi tæ chøc §oµn vµ thanh niªn. - X©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ chØ ®¹o c«ng t¸c §oµn tõng th¸ng, tõng quü, tõng n¨m. Ph©n c«ng c¸n bé cã ®ñ kü n¨ng nghiÖp vô phô tr¸ch tõng mÆt c«ng t¸c. Bªn c¹nh ®ã th­êng xuyªn th¨m n¾m kÞp thêi n¾m b¾t nh÷n thiÕu sãt tõ ®ã cã ph­¬ng ph¸p chØ ®¹o chØ ®¹o phong trµo t¹i c¬ së cã hiÖu qu¶. - §èi víi c¸n bé §oµn c¬ së cÇn më c¸c líp tËp huÊn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cã ®ñ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o phong trµo. - Th­êng xuyªn më líp båi d­ìng kiÕn thøc vÒ KHKT, chuyÓn giao KHCN, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt nhÊt lµ c¸c ®oµn viªn thanh niªn ë n«ng th«n. §­a thanh niªn ®i tham quan c¸c m« h×nh lµm kinh tÕ giái. - Ban hµnh c¸c v¨n b¶n vµ cã chÝnh s¸ch ®Ó qu¶n lý ®oµn viªn cã hiÖu qu¶ h¬n ë c¬ së §oµn, tr­êng häc. - Yªu cÇu víi cÊp trªn ®Ó cho thanh niªn ®­îc vay vèn s¶n xuÊt ®èi víi thanh niªn lµm chñ hé gia ®×nh. - T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o, c«ng t¸c kiÓm tra ®«n ®èc c¸c c¬ së ®oµn vµ chi ®oµn vÒ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña ®oµn cÊp trªn. - C«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng ph¶i ®­îc duy tr× th­êng xuyªn, liªn tôc. * §èi víi c¸c c¬ së ®oµn: - Tham gia h­ëng øng nhiÖt t×nh c¸c ho¹t ®éng cña §oµn cÊp trªn. - N¨ng ®éng, s¸ng t¹o, chñ ®éng trong mäi ho¹t ®éng, mäi phong trµo. ¸p dông khoa häc vµo thùc tiÔn ®Þa ph­¬ng c¬ së m×nh. - Tham m­u víi §oµn cÊp trªn, nhÊt lµ huyÖn §oµn ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch vµ phong trµo phï hîp víi t©m t­ nguyÖn väng cña ®oµn viªn thanh niªn. - Tõng b­íc ®æi míi néi dung vµ h×nh thøc sinh ho¹t trong c¸c chi ®oµn th«ng qua ®ã më réng h¬n n÷a mÆt trËn tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trong giai ®o¹n ®Êt n­íc hiÖn nay. - Lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý ®oµn viªn, kÞp thêi n¾m b¾t mäi t©m t­ nguyÖn väng cña ®oµn viªn thanh niªn tõ ®ã ph¶n ¸nh víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, §oµn cÊp trªn. - Mäi nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña cÊp trªn, c¬ së §oµn cÇn triÓn khai kÞp thêi cã hiÖu qu¶. - §i s©u vµo tõng phong trµo, th­êng xuyªn tiÕp xóc víi ®oµn viªn thanh niªn ®Ó thÊy ®­îc khã kh¨n cña ®oµn viªn, thanh niªn trong khi thùc hiÖn phong trµo. - C¸n bé ®oµn c¬ së ph¶i lµ tÊm g­¬ng tèt cho ®oµn viªn thanh niªn g­¬ng mÉu trong mäi phong trµo. kÕt luËn Trªn ®©y lµ nh÷ng kh¸i qu¸t vµ ph¶n ¸nh phÇn nµo vÒ thùc tr¹ng, t×nh h×nh thanh niªn vµ c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trïng Kh¸nh - tØnh Cao B»ng trong giai ®o¹n hiÖn nay, Tr­íc nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p, nh÷ng khã kh¨n nhiÒu mÆt cña n­íc ta trong tiÕn tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ phong trµo thanh thiÕu niªn ®ang ®øng tr­íc nh÷ th¸ch thøc vµ khã kh¨n lín cña thêi cuéc. §Ó gãp phÇn t×m ra nh÷ng ph­¬ng thøc tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn, n©ng cao chÊt l­îng phong trµo thanh niªn ë huyÖn Trùng Khánh trong thêi gian tíi; chuyªn ®Ò chñ yÕu tËp trung ph©n tÝch nh÷ng thùc tr¹ng c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn qua ®¸nh gi¸ c¸c phong trµo thanh niªn cña huyÖn trong thêi gian võa qua, nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn thanh niªn còng nh­ phong trµo hµnh ®éng cña thanh niªn huyÖn Trùng Khánh trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ víi c¸c cÊp, ban, ngµnh, ®oµn thÓ. Nh»m t¨ng c­êng thóc ®Èy c«ng t¸c thanh niªn ë ®Þa ph­¬ng còng nh­ c«ng t¸c thanh niªn trªn ph¹m vi c¶ n­íc ngµy cµng tèt h¬n. Tuy nhiªn vÊn ®Ò thanh niªn vµ ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn lµ mét lÜnh vùc réng vµ phøc t¹p, chuyªn ®Ò chØ nghiªn cøu trong mét thêi gian ng¾n do vËy chØ ®Ò cËp ®Õn mét sè mÆt vµ mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu trong c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn ë ®Þa ph­¬ng, mong muèn ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo phong trµo thanh niªn chung cña c¶ n­íc vµ thanh niªn huyÖn Trùng Khánh, tØnh Cao B»ng. §©y chØ lµ vÊn ®Ò nghiªn cøu vµ viÕt vÒ lÜnh vùc nµy lÇn ®Çu ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy kÝnh mong thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®äc th«ng c¶m vµ tham gia gãp ý kiÕn ch©n thµnh ®Ó t«i ngµy mét tiÕn bé h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o 1. TuyÓn tËp Lªnin, 1977 - NXB TiÕn Bé 2. Hå ChÝ Minh "VÒ gi¸o dôc thanh niªn" 1980 NXB Thanh niªn. 3. Hå ChÝ Minh "VÒ vÊn ®Ò c¸n bé" 1981 NXB Sù thËt 4. V¨n Tïng "Thanh niªn trong thêi kú CNH - H§H ®Êt n­íc" 2000 NXB Thanh niªn. 5. D­¬ng Tù §am "Nh÷ng ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn thanh niªn hiÖn nay" 1996, NXB Thanh niªn. 6. C¸c M¸c - ¡ngghen "Bµn vÒ thanh niªn" 1982, NXB Thanh niªn. 7. NghÞ quyÕt 25 cña BCH TW §¶ng kho¸ X. 8. Tham kh¶o c¸c b¸o c¸o tæng kÕt vµ c¸c tµi liÖu cña HuyÖn §oµn Trùng Khánh . 9. Ho¹t ®éng cña §oµn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Môc lôc Trang PhÇn A: nh÷ng vÊn ®Ò chung 1 I. Lý do chän chuyªn ®Ò 1 II. Môc ®Ých nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò 3 III. NhiÖm vô cña chuyªn ®Ò 4 IV. §èi t­îng vµ kh¸ch thÓ nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò 4 V. Ph¹m vi nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò 4 VI. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 4 PhÇn B: néi dung c¬ b¶n cña chuyªn ®Ò 5 Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn cña c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. 5 I. Mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan 5 1. Kh¸i niÖm thanh niªn 5 2. Kh¸i niÖm §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh 5 3. Kh¸i niÖm Héi liªn hiÖp thanh niªn ViÖt Nam 6 4. Kh¸i niÖm tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn 6 5. Kh¸i niÖm ph­¬ng thøc tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn. 6 II. Nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n cña chñ nghÜa m¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ quan ®iÓm cña ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam vÒ ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn 7 1. Quan ®iÓm c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn 8 2. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn. 9 3. Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn 12 III. TÇm quan träng cña c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay 14 1. §èi víi ®Êt n­íc, ®Þa ph­¬ng 14 2. §èi víi phong trµo thanh thiÕu nhi 15 3. §èi víi tæ chøc §oµn - Héi 15 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vµ c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh tØnh cao b»ng tõ n¨m 2008 - 2010 17 I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng 17 1. §Æc ®iÓm ®Þa lý 17 2. §Æc ®iÓm kinh tÕ, chÝnh trÞ 18 3. §Æc ®iÓm v¨n ho¸, x· héi, an ninh quèc phßng 19 II. Thùc tr¹ng vµ c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh - tØnh Cao B»ng tõ n¨m 2008 - 2010 22 1. T×nh h×nh phong trµo thanh niªn vµ tæ chøc §oµn, Héi ë ®Þa ph­¬ng trong thêi gian nghiªn cøu 22 2. Thùc tr¹ng c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn th«ng qua gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng. 23 3. Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn 31 4. C«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn th«ng qua phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng 31 III. Nh÷ng nguyªn nh©n vµ bµi häc kinh nghiÖm 35 1. Nh÷ng kÕt qu¶ cña thµnh c«ng vµ nguyªn nh©n 35 2. Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm vµ nguyªn nh©n 36 3. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh - tØnh Cao B»ng 37 Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn 39 I. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh , tØnh Cao B»ng trong thêi gian tíi. 39 1. ThuËn lîi 39 2. Khã kh¨n 39 II. Mèt sè biÖn ph¸p nh»m ®æi míi c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh , tØnh Cao B»ng trong thêi gian tíi. 40 1. Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn hiÖn nay ë ®Þa ph­¬ng 40 2. §Ò xuÊt mét sè ph­¬ng thøc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn 41 III. Mét sè kiÕn nghÞ cô thÓ 45 KÕt luËn 52 Tµi liÖu tham kh¶o 53 Lêi c¶m ¬n Trong suèt thêi gian häc tËp, ho¹t ®éng vµ rÌn luyÖn t¹i Häc viÖn cïng víi sù quan t©m gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, b¶n th©n em ®· ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ lý luËn, nh÷ng kü n¨ng nghiÖp vô cÇn thiÕt trong c«ng t¸c §oµn - Héi - §éi. Thêi gian häc tËp t¹i Häc viÖn ®· kÕt thóc em trë vÒ ®Þa ph­¬ng thùc tËp vµ viÕt chuyªn ®Ò vÒ ®Ò tµi: "C¸c ph­¬ng thøc tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh - tØnh Cao B»ng". Sau mét thêi gian thùc tËp vµ viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp , cho ®Õn nay chuyªn ®Ò cña em ®· hoµn thµnh. Em xin ®­îc c¶m ¬n §¶ng uû, Ban Gi¸m ®èc Häc viÖn, c¸c thÇy, c¸c c« ë Häc viÖn Thanh thiÕu niªn ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o Mai Thị Thơm ®· tËn t×nh h­íng dÉn, chØ ®¹o em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy, ®ång thêi t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ trong Ban Th­êng vô, Ban ChÊp hµnh HuyÖn ®oµn Trùng Khánh vµ c¸c c¬ së §oµn, c¸c §oµn trùc thuéc trong huyÖn Trùng Khánh ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i rÊt nhiÒu trong thêi gian thùc tËp viÕt chuyªn ®Ò võa qua. Do b­íc ®Çu nghiªn cøu, ch­a cã kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn trong qu¸ tr×nh viÕt chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong nhËn ®­îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy, c« gi¸o cïng c¸c ®ång chÝ vµ c¸c b¹n. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!  häc viÖn thanh thiÕu niªn ViÖt Nam ------------------------ Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp C¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn TrÙNG KHÁNH- tØnh cao b»ng Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p Gi¸o viªn h­íng dÉn : Mai Thị Thơm Ng­êi thùc hiÖn : Lý Thị Xuân Líp : K46A Kho¸ : 46 Niªn kho¸ : 2008 - 2010 Cao B»ng, 4/2010

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trùng Khánh - tỉnh Cao Bằng.doc